International Express Elementary slovníček
UNIT 1
agenda (n) [things to be covered in the
lesson] program [co bude probíráno
v kaÏdé lekci]
a lot (adv) [do something a lot] hodnû,
ãasto [dûlat nûco ãasto]
activity (n) [things that people do]
ãinnost, aktivita
advice (n) rada
after (prep) [preposition of time]
po [ãasová pfiedloÏka]
afternoon (n) odpoledne
always (adv) vÏdy, stále, pokaÏdé
answer (n) [to a question] odpovûì
[na otázku]
answer (v) [reply to question]
odpovûdût [reagovat na otázku]
arrive (v) [reach destination] pfiijet
[dorazit do místa urãení]
ask (v) [make a request] Ïádat,
poÏádat, poprosit
ask (v) [pose a question] ptát se,
zeptat se
bank (n) [financial institution] banka
[finanãní instituce]
before (prep) [preposition of time]
pfied [ãasová pfiedloÏka]
between (prep) [preposition of time]
mezi [ãasová pfiedloÏka]
board (n) [blackboard/whiteboard in
classroom] tabule [ãerná nebo bílá
tabule ve tfiídû]
borrow (v) pÛjãit si, vypÛjãit si
box (n) [space on a form or page]
kolonka, rámeãek [v dotazníku nebo
na stránce]
business (n) podnikání, obchod
business lunch (n) pracovní obûd
bye (interj) nashle, ahoj [pfii louãení]
car (n) auto
cassette (n) [container for tape
recording] kazeta [magnetofonová]
cassette player (n) kazetov˘ pfiehrávaã
check (v) [make sure that something is
correct] kontrolovat, zkontrolovat
[ovûfiit správnost]
child (n) [offspring] dítû [potomek]
choose (v) vybrat (si), vybírat (si),
zvolit (si)
city (n) mûsto
class (n) [people in class] tfiída
[skupina studentÛ]
classroom (n) [room where lessons take
place] tfiída [místnost ve ‰kole]
client (n) [business associate] klient,
zákazník [obchodní spoleãník]
coin (n) mince, peníz
© Oxford University Press
colleague (n) [co-worker] kolega/
kolegynû [spolupracovník/
spolupracovnice]
come from (v) [nationality] pocházet
z, odkud [národnost]
communication (n) [interpersonal]
komunikace [mezi lidmi]
company (n) [enterprise] spoleãnost,
podnik, firma
complete (v) [fill in details on a form]
vyplnit [vyplnit údaje do formuláfie]
conversation (n) konverzace
correct (adj) [right] správn˘,
bezchybn˘
correct (v) [amend an error] opravit
[chybu]
country (n) [nation] zemû [stát]
country (n) [nationality] zemû pÛvodu
cover (v) [conceal from view] zakr˘t,
pfiikr˘t [schovat]
customer (n) zákazník/zákaznice
dictionary (n) slovník
different (adj) [various] odli‰n˘,
rozdíln˘, rÛzn˘
difficult (adj) [hard to do] tûÏk˘,
obtíÏn˘
document (n) dokument
early (adv) [in the morning] brzy,
ãasnû [brzy ráno]
economics (n) [subject of study]
ekonomie [vûda]
email (n) e-mail
enjoy (v) tû‰it se z, mít radost/poÏitek z,
uÏívat si co
eraser (n) [rubber] guma
[na gumování]
European (adj) evropsk˘
evening (n) veãer
everything (pronoun) v‰echno, v‰e
example (n) [illustration] pfiíklad
[názorn˘ pfiíklad]
excuse (v) [excuse me please]
omlouvat, omluvit [omluv/te mû,
prosím]
family (n) [group of people] rodina
file (n) [lever-arch for holding
documents] pofiadaã, ‰anon [pákov˘
pofiadaã pro archivaci dokumentÛ]
financial (adj) finanãní
fine (adj) [good] dobr˘, skvûl˘,
v pofiádku
finish (v) dokonãit, dodûlat, skonãit
flight attendant (n) letu‰ka, stevard
focus (n) [attention] pozornost,
zamûfiení na co
for example (conj) napfiíklad
fortunately (sentence adv) na‰tûstí
four (number) ãtyfii
future (n) budoucnost
game (n) [board game] hra [stolní hra]
get home (v) pfiijít, pfiijet, dorazit domÛ
get to know (v) [make acquaintance]
poznat koho [seznámit se]
get up (v) [out of bed] vstát, vstávat
[z postele]
goodbye (interj) na shledanou
goodbye (n count) louãení
grammar (n) gramatika, mluvnice
great (adj) [pleasant and good] skvûl˘,
bájeãn˘ [pfiíjemn˘ a dobr˘]
greet (v) [say hello] (po)zdravit,
pfiivítat, uvítat
greeting (n) [salutation] pozdrav,
uvítání
group (n) [of people] skupina [lidí]
head office (n) sídlo firmy
heads (n) [side of a coin] strana mince,
na které je obvykle zobrazena hlava
osoby [heads or tails – panna nebo
orel, pfii házení mincí]
hear (v) sly‰et, vyslechnout
hole punch (n) dûrovaãka
home (n) [your house] domov
home town (n) rodné mûsto, domovské
mûsto
hope (v) [want something to happen in
the future] doufat [chtít, aby se nûco
v budoucnu stalo]
hour (n) [60 mins] hodina [60 minut]
important (adj) dÛleÏit˘, v˘znamn˘
infinitive form (n) [grammar] infinitiv
[gramatick˘ tvar slovesa]
information (n) informace
interesting (adj) zajímav˘
interview (n) [for publication/
broadcast] interview [pro tisk nebo
vysílání]
introduce (v) [somebody to somebody]
pfiedstavit [nûkoho nûkomu]
introduction (n) [person to person]
pfiedstavení, pfiedstavování [osoby jiné
osobû]
job (n) [profession] práce [profese]
job (n) [the work you do] práce
[zamûstnání, které máte]
language (n) [style or types of word]
jazyk, fieã
later (adv) [after a period of time]
pozdûji [po uplynutí nûjaké doby]
lawyer (n) právník/právniãka
leave (v) [depart] odejít, odjet odkud
leisure (n) voln˘ ãas
lifestyle (n) Ïivotní styl
International Express Elementary
●
2
list (n) [written information] seznam,
soupis
listen (v) poslouchat, naslouchat
live (v) [have your home] Ïít, bydlet
long-term (adj) [continuing a long
time] dlouhodob˘ [trvající dlouhou
dobu]
look (v) dívat se, podívat se
lunch time (n) ãas obûda
magazine (n) ãasopis
manager (n) manaÏer/manaÏerka,
fieditel/fieditelka
marital status (n) rodinn˘ stav
[svobodn˘/svobodná – Ïenat˘/vdaná]
married (adj) Ïenat˘/vdaná
match (v) [put together with similar
thing] pfiifiadit, dát dohromady
[spojit, co spolu souvisí]
mean (v) [have a particular meaning]
znamenat [mít konkrétní v˘znam]
meet (v) [encounter someone for the
first time] setkat se [potkat nûkoho
poprvé]
meeting (n) [business meeting]
schÛzka [obchodní schÛzka]
mine (possessive pronoun) mÛj, moje,
moji (pouÏívá se samostatnû, tzn.
nenásleduje-li podstatné jméno)
mistake (n) [grammatical error] chyba
[gramatická]
morning (n) ráno, dopoledne
need (v) potfiebovat
negative (n) [grammar] zápor
[gramatick˘]
newspaper (n) noviny [tiskovina]
nice (adj) [nice to meet you] pûkn˘,
pfiíjemn˘, hezk˘ [rád/ráda vás/tû
poznávám]
night (n) noc
normal (adj) [usual] normální,
obvykl˘
north (n) [area of country] sever
note (n) [cf NB] poznámka [srov. nota
bene – z lat. pov‰imnûte si]
notebook (n) poznámkov˘ blok,
zápisník
number (n) ãíslo, poãet
office (n) [business premises] kanceláfi
often (adv) ãasto
orange (adj) [colour] oranÏov˘
order (n) [way things are arranged]
pofiadí, posloupnost [jak jdou vûci
za sebou]
pair (n) [two people] pár [dva lidé]
paper (n) [piece of paper] papír [kus
papíru]
partner (n) [someone you do an
activity with] partner/partnerka
[nûkdo, s k˘m sdílíme nûjakou
ãinnost]
pen (n) [writing implement] pero
[nástroj na psaní]
3
●
International Express Elementary
pencil (n) [drawing implement] tuÏka
[nástroj na kreslení]
pencil sharpener (n) ofiezávátko
people (n) [in general] lidé
phone (n) telefon
phone call (n) telefonick˘ hovor,
telefonát
phrase (n) [group of words] fráze
[seskupení slov]
picture (n) [illustration in a book]
obrázek [ilustrace v knize]
pilot (n) [of an aircraft] pilot [letadla]
place of work (n) pracovi‰tû
play (v) [a game] hrát (si), zahrát (si)
[hru]
pleased (adj) [pleased to meet you]
potû‰en˘, spokojen˘, mající radost
[tû‰í mû, Ïe vás/tû poznávám]
positive (n) [grammar] kladn˘ tvar
[gramatick˘]
practice (n) [something done to
improve skills] cviãení, procviãování
[dûlat nûco za úãelem zdokonalení
dovedností]
practise (v) [repeat an exercise] cviãit,
procviãovat [provádût cviãení]
prefer (v) dávat pfiednost,
upfiednostÀovat, mít radûji
present (v) [give a presentation in class]
prezentovat, pfiedvést [mít prezentaci
pfied tfiídou]
present simple (n) pfiítomn˘ ãas prost˘
profile (n) [description] profil [popis]
pronunciation (n) v˘slovnost
question (n) otázka
read (v) ãíst, pfieãíst
repeat (v) [say something heard]
(z)opakovat [fiíci nûco znova po
nûkom]
routine (n, adj) [done regularly] rutina,
bûÏn˘ postup [provádûn˘ pravidelnû]
rule (n) [grammatical] pravidlo
[gramatické]
say (v) [utter a word] fiíci, fiíkat, vyslovit
second (adj) [in a series] druh˘
[v pofiadí]
send (v) [email/fax etc] poslat, posílat
sentence (n) [phrase] vûta
short (adj) [brief] krátk˘ [struãn˘]
single (adj) [marital status]
svobodn˘/svobodná [rodinn˘ stav]
situation (n) [set of conditions] situace
[konkrétní podmínky]
slowly (adv) pomalu
sometimes (adv) nûkdy, obãas
soon (adv) [the short time in the
future] brzy [za krátkou dobu]
sorry (adj) [in ‘I’m sorry’] pociÈující
lítost, soucit; [Je mi líto, promiÀ/te.]
speak (v) [a foreign language] mluvit
[cizím jazykem]
square (n) [on a board game] pole,
políãko [ve stolní hfie]
start (v) [begin the working day] zaãít,
zaãínat [zaãít pracovní den]
student (n) student/studentka
studies (n plural) studium, studia
study (v) [academic] studovat
tails (n) [side of a coin] strana mince
[heads or tails – panna nebo orel, pfii
házení mincí]
talk (v) [speak] mluvit, povídat (si)
teacher (n) uãitel/uãitelka
test (v) [ask questions] pfiezkou‰et,
provûfiit, provûfiovat
three (number) tfii
tick (v) [draw a tick symbol]
za‰krtnout
time (n) [hour of the day] ãas [hodina
dne]
toss (v) [toss a coin] hodit [hodit si
mincí]
town (n) mûsto, obec
train (n) [vehicle] vlak
travel (n) cestování
travel (v) [go somewhere by transport]
cestovat
trip (n) [journey] v˘let
typical (adj) typick˘
understand (v) [a foreign language]
rozumût [cizímu jazyku]
until (prep) [preposition of time] do,
aÏ do [ãasová pfiedloÏka]
verb (n) sloveso
walk (v) jít (pû‰ky), chodit (pû‰ky)
whiteboard (n) bílá tabule
wife (n) manÏelka
word (n) [lexical unit] slovo
work (n) [activity] práce [ãinnost]
work (n) [do a job] pracovat
working day (n) pracovní den
write (v) psát, napsat
yellow (n) [colour] Ïlut˘
yourself (pronoun) se, sebe; zvratné
(pfiivlastÀovací) zájmeno
UNIT 2
active (adj) [full of action and activity]
aktivní, ãinorod˘
adverb (n) pfiíslovce
airport (n) leti‰tû
article (n) [piece of writing] ãlánek
asleep (adj) [sleeping; be asleep] spící;
spát
beach (n) [by the sea] pláÏ [u mofie]
bracket (n) [parenthesis] závorka
bridge (n) [structure] most [stavba]
British (adj) britsk˘
bus (n) autobus
call (n) [phone call] telefonick˘ hovor,
telefonát
call (v) [make a telephone call] volat,
telefonovat
© Oxford University Press
camping (n) kempování, tábofiení
change (v) [swap] mûnit (si), vymûnit
(si)
club (n) [night club] klub [noãní klub]
computer (n) poãítaã
computer game (n) poãítaãová hra
cycling (n) cyklistika, jízda na kole
Danish (adj, n) dánsk˘, dán‰tina
day (n) [morning plus afternoon] den
[ráno, dopoledne a odpoledne]
description (n) popis
desk (n) [office furniture] psací stÛl
develop (v. transitive) [create/improve]
vyvíjet, vyvinout [vytvofiit/vylep‰it]
dinner (n) [evening meal] pozdní
obûd, veãefie [hlavní jídlo podávané
veãer]
discuss (v) diskutovat, povídat si, bavit
se o ãem
door to door (adv) od dvefií ke dvefiím,
od v˘chozího bodu k cíli
during (prep) bûhem, v prÛbûhu
eat (v) jíst, sníst
eat out (v) jíst venku, v restauraci
ending (n) [last part of a word]
koncovka [poslední ãást slova]
ever (adv) vÛbec nûkdy, vÛbec kdy
exhibition (n) [art show] v˘stava
expression (n) [way of saying sth]
v˘raz, vyjádfiení
extract (n) [piece of a text] v˘Àatek,
v˘tah [z textu]
film (n) [movie] film
form (n) [grammar] (gramatick˘) tvar
free (adj) [not busy – of a person]
voln˘, mající ãas
frequency (n) [how often] frekvence
[jak ãasto]
friend (n) pfiítel/pfiítelkynû,
kamarád/kamarádka
get together (v. intransitive) [meet]
setkat se
go out (v) [for pleasure/entertainment]
vyjít si [pro zábavu]
go to bed (v) jít spát, jít do postele
gym (n) [place to exercise] tûlocviãna
hardly (adv) stûÏí, sotva
help (n) [assistance] pomoc
help (v) [provide assistance] pomoci
hobby (n) hobby, koníãek
hold on (v) [wait] poãkat, mít strpení
vydrÏet, nepokládat (telefon)
holiday (n) [period away from work or
school] prázdniny, dovolená
hundred (number) sto
in turn (adv) následovnû, jeden po
druhém
invite (v) [ask sb to spend time with
you] zvát, pozvat
journey (n) cesta
jungle (n) dÏungle
© Oxford University Press
landscape (n) [work of art] krajina,
krajinomalba
leave out (n) [omit] vynechat,
opominout
let sb know (v) dát vûdût komu
lie (v) [be in a horizontal position e.g.
on a beach] leÏet
like (v) [enjoy an activity; like doing sth]
mít rád [uÏívat si nûãeho; rád nûco
dûlat]
line (n) [line of text] fiádek
link (v) [join two places – e.g. a road or
bridge] spojovat, spojit [spojit dvû
místa – napfi. silnicí nebo mostem]
long (adj) [duration] dlouh˘ [o ãase]
love (v) [really enjoy an activity; love
doing sth] milovat, mít velmi rád
[velice si uÏívat nûãeho; opravdu rád
nûco dûlat]
lunch (n) obûd
lunch break (n) polední pfiestávka,
pfiestávka na obûd
make (v) [achieve sth – as in ‘make it’]
dûlat, zvládnout, dokázat
midday (n) poledne
midnight (n) pÛlnoc
minute (n) [60 seconds] minuta
[60 sekund]
missing (adj) chybûjící, postrádan˘
moment (n) [short period of time]
okamÏik [krátk˘ ãasov˘ úsek]
month (n) mûsíc
never (adv) nikdy
oil (n) [oil paint] olej [olejová
barva/malba]
on holiday (adv) na prázdninách,
na dovolené
paint (n) [art] barva, malba
painting (n) [activity] malování
[ãinnost]
painting (n) [work of art] malba
[v˘tvarné dílo]
party (n) [social gathering] párty,
veãírek
phone (v) telefonovat
place (n) [location] místo
play (v) [of computer games] hrát (si),
zahrát (si) [poãítaãové hry]
possible (adj) moÏn˘, pfiicházející
v úvahu
preposition (n) pfiedloÏka
presentation (n) [formal talk]
prezentace [formální projev]
pronounce (v) [say the sounds of
a word] vyslovovat, vyslovit
ready (adj) [prepared] pfiipraven˘,
nachystan˘ na co
receptionist (n) recepãní
regards (n plural) s pozdravem
[v dopise]
relax (v) relaxovat, uvolnit se
restaurant (n) restaurace
role (n) [character played] role [úloha,
postava]
sandwich (n) sendviã
shopping (n) [activity] nakupování
[ãinnost]
sightseeing (n) [go sightseeing]
prohlíÏení památek; [jít/jet
na prohlídku památek]
singular (n) [grammatical term]
jednotné ãíslo [gramatick˘ pojem]
skiing (n) lyÏování
software (n) software
spend (v) [spend time] trávit, strávit
[trávit ãas]
stressful (adj) stresující
suggest (v) [make a suggestion]
navrhnout, navrhovat [udûlat návrh]
sunbathe (v) opalovat se
swimming (n) [activity] plavání
[ãinnost]
table (n) [list of information] tabulka,
pfiehled [soupis informací]
take (v) [last an amount of time] brát,
zabrat [trvat nûjakou dobu]
tell the time (v) urãit ãas, fiíci kolik je
hodin
thousand (number) tisíc
time (n) [concept] ãas
tired (adj) [needing a rest] unaven˘,
vyãerpan˘ [kdo potfiebuje odpoãinek]
tomorrow (adv) zítra, zítfiek
train station (n) Ïelezniãní stanice,
nádraÏí
translation (n) [translated text]
pfieklad [pfieloÏen˘ text]
travel (n) [of a vehicle] jet, pohybovat
se [o dopravním prostfiedku]
travelling (n) cestování
trekking (n) cestování, putování
try (v) [try to do sth] zkusit, zkou‰et,
pokusit se [pokusit se nûco udûlat]
TV (n) televize
underline (v) [put a line under text]
podtrhnout [udûlat ãáru pod textem]
unit (n) [part of a lesson] lekce
usually (adv) obvykle, bûÏnû
via (prep) [route from A to B] pfies
[cesta z místa A do místa B]
walk (n) [walking for pleasure; go
for a walk] procházka, vycházka;
[jít na procházku, jít se projít]
walking (n) chÛze, chození pû‰ky, pû‰í
turistika
watch (v) [watch TV] dívat se, sledovat
[dívat se na televizi]
way (n) [method] cesta, zpÛsob
[metoda]
week (n) t˘den
weekend (n) víkend
year (n) rok
yesterday (adv) vãera
International Express Elementary
●
4
UNIT 3
along (prep) [direction] po, podél
v jakém smûru; walk along the street =
jít po ulici
architect (n) [designer of buildings]
architekt/architektka
area (n) [part of a bigger place] oblast,
území, plocha
begin (v. intransitive) zaãít, zaãínat
big (adj) [significant] velk˘, v˘znamn˘,
dÛleÏit˘
bookshop (n) knihkupectví
building (n) [structure] stavba, budova
bus stop (n) zastávka autobusu
café (n) kavárna
car park (n) parkovi‰tû
change (n) [money left over after
paying] drobné, peníze nazpût
chemist’s (n) lékárna
church (n) [building] kostel
cinema (n) [building] kino
clerk (n) úfiedník/úfiednice
coffee bar (n) kavárna
corner (n) [of a street] roh [ulice],
nároÏí
cost (n) cena, costs = náklady
crèche (n) [child care facilities] jesle
crossroads (n) [literal] kfiiÏovatka,
rozcestí
department store (n) obchodní dÛm
describe (v) popsat, vylíãit [situaci
apod.]
design (n) [way that sth is made]
design, vnûj‰í úprava, formy, styl
design (v) navrhnout
destination (n) místo urãení, cíl cesty
different (adj) [not the same as
something else] odli‰n˘, rozdíln˘, jin˘
directions (n. plural) [instructions on
how to get somewhere] pokyny
[instrukce, jak se kam dostat]
employee (n)
zamûstnanec/zamûstnankynû
escalator (n) eskalátor, pohyblivé
schody
facilities (n. plural) [pieces of
equipment] zafiízení [jednotlivé ãásti
vybavení]
false (adj) [not factual and accurate]
nesprávn˘, nepravdiv˘ [neodpovídající
skuteãnosti]
famous (adj) slavn˘
fare (n) [price for travel] jízdné
find out (about sth) (v) zjistit, vypátrat,
pfiijít na co
fitness room (n) posilovna
garden (n) zahrada
get off (v) [leave transport] vystoupit
[z dopravního prostfiedku]
get on (v) [board transport] nastoupit
[do dopravního prostfiedku]
glass (adj) sklenûn˘
5
●
International Express Elementary
ground floor (n) pfiízemí
idea (n) nápad, my‰lenka
ideal (adj) [as good as you can imagine]
ideální, dokonal˘
inside (adv) [inside a building] uvnitfi
[napfi. uvnitfi budovy]
keep (v) [continue to have] nechat si,
ponechat si
left (n) [left-hand side; turn first left]
[levá strana; první odboãkou
zahni/zahnûte doleva]
letter (n) [letter of the alphabet]
písmeno
library (n) knihovna
lift (n) [elevator] v˘tah
light (adj) [having a lot of light] svûtl˘,
prosvûtlen˘
map (n) mapa
market (n) [public place for selling
things] trh [vefiejné prostranství pro
prodej zboÏí]
meaning (n) v˘znam, smysl
medical centre (n) zdravotní stfiedisko
meeting room (n) zasedací místnost,
salónek
museum (n) muzeum
near (prep) [not far in distance from]
vedle, u, blízko, nedaleko
next (adj) [the first after now]
následující [bezprostfiednû následující
v pofiadí]
next to (prep) [spatial] vedle,
u [místnû]
noun (n) podstatné jméno
number (v) [give a number to]
ãíslovat, oãíslovat
object (n) [item] pfiedmût, objekt, vûc
open-plan (adj) bez vnitfiního ãlenûní,
velkoprostorov˘ [napfi. kanceláfi]
opposite (prep) naproti, proti
over (prep) [direction] pfies, nad
[místnû]
park (n) [public garden] park [vefiejná
zeleÀ]
parliament (n) [building] parlament
[budova]
part (n) [section] ãást, díl
passenger (n) cestující,
pasaÏér/pasaÏérka
past (prep) [direction] kolem, okolo
[místnû]
pay (v) [give money to buy something]
platit, zaplatit
pedestrian (n) chodec/chodkynû
pedestrian crossing (n) pfiechod pro
chodce
photo (n) fotografie, fotka
platform (n) [train station] nástupi‰tû
[vlakové]
plural (n) [grammatical term] mnoÏné
ãíslo [gramatick˘ pojem]
post office (n) po‰ta
private (adj) [providing privacy]
soukrom˘, uzavfien˘ [poskytující
soukromí]
problem (n) [difficulty] problém, potíÏ
pub (n) hospoda
quiet (adj) [not noisy] tich˘
receipt (n) [proof of purchase]
stvrzenka, paragon [potvrzení o koupi]
return (adj) [both ways (journey/fare/
ticket)] zpáteãní [v obou smûrech
(jízdenka)]
right (n) [right-hand side] pravá strana
road (n) cesta, silnice, vozovka
roof (n) stfiecha
roof garden (n) zahrada na stfie‰e
shopping centre (n) nákupní centrum
show (v) [indicate on a page] ukázat,
ukazovat [napfi. nûco na stránce]
single (adj) [one-way (fare/journey/
ticket)] jednoduch˘ [v jednom smûru
(jízdenka)]
space (n) [empty or available area]
prostor, místo [prázdné místo]
speaker (n) [person speaking] mluvãí,
fieãník [mluvící osoba]
sports centre (n) sportovní centrum
sports ground (n) sportovní hfii‰tû,
stadion
square (n) [town square] námûstí
straight on (adv) [without turning]
pfiímo, rovnû [bez zah˘bání]
street (n) ulice
supermarket (n) supermarket
swimming pool (n) bazén
take (v) [transport sb somewhere] vzít
(si), brát (si) [nûkoho nûkam nûjak˘m
typem dopravy]
taxi (n) taxi
taxi rank (n) stanovi‰tû taxi
thank you (interj) dûkuji, dûkujeme
ti/vám
theatre (n) [building] divadlo
[budova]
think (v) [have a particular opinion]
myslet (si), domnívat (se), b˘t toho
názoru, Ïe
ticket (n) [to travel] jízdenka, lístek
(dopravní)
ticket office (n) prodejna lístkÛ,
prodejna jízdenek
time (n) [duration] ãas, doba [doba
trvání]
toilets (n. plural) toalety, záchody
tour (n) [guided tour] cesta, zájezd,
v˘let [organizovan˘ zájezd]
tourist (n) turista/turistka
tourist information office (n) turistické
informaãní stfiedisko
town hall (n) radnice
traffic lights (n) semafor
travel agency (n) cestovní kanceláfi
© Oxford University Press
true (adj) [factual and accurate]
pravdiv˘ [odpovídající skuteãnosti]
turn (n) [go around a corner] zahnout
[jít za roh]
visitor (n) náv‰tûvník/náv‰tûvnice
way (n) [route] cesta
UNIT 4
accommodation (n) [places to stay]
ubytování
action (n) [sth that sb does] ãin,
jednání, pÛsobení
add (v) [put sth extra] pfiidat
adventure (n) [exciting experience]
dobrodruÏství
again (adv) znovu, zase, opût
age (n) [how old someone is] vûk [jak
je nûkdo star˘]
answer (n) [respond to a phone ringing
or door knock] odpovûì, reakce
[reakce na vyzvánûní telefonu nebo
zaklepání na dvefie]
appear (v) [on a TV programme]
objevit se [v televizním programu]
as well as (conj) [in addition to]
jakoÏ i, stejnû jako
atlas (n) atlas
bed and breakfast (n) pokoj se snídaní,
místo k ubytování, které nabízí pokoje
se snídaní
bench (n) [seat] lavice, laviãka
bible (n) [important book on
a particular subject] bible
[v pfieneseném v˘znamu: základní
a v˘znamná kniha na nûjaké téma]
budget travel (n) nízkorozpoãtové
cestování
busy (adj) [of telephone line] obsazen˘
[o telefonní lince] – viz engaged
buy (v) [purchase] koupit (si),
zakoupit (si)
buyer (n) [someone whose job is to buy
things for shops to sell] kupující,
nákupãí [osoba, jejíÏ zamûstnáním je
nákup zboÏí pro obchody, které je
prodávají]
caller (n) [telephone] volající
[v telefonu]
campsite (n) kemp
capital (adj) [letter] velk˘ [o písmenu]
cheap (adj) [not costing a lot of money]
levn˘
cheaply (adv) [not spending much
money] levnû
cloudy (adj) [weather] zamraãen˘,
zataÏen˘, oblaãn˘
coach (n) [vehicle] autobus, autokar
cold (adj) [weather] chladn˘ [o poãasí]
countryside (n) venkov
decide (v) [to do sth] rozhodnout (se)
[nûco udûlat]
© Oxford University Press
dictate (v) [say words for sb to write]
diktovat
different (adj) [not the same one]
odli‰n˘, rozdíln˘, jin˘
early (adj) [young] první, poãáteãní
end (n) [last part of a thing] konec
end (v) [bring sth to a close] konãit,
skonãit, ukonãit
engaged (adj) [telephone] obsazen˘
[o telefonní lince] – viz busy
engineering (n) strojírenství
English-speaking (adj) anglicky mluvící
extension (n) [telephone] telefonní
linka, klapka
farmhouse (n) statek, farma, chalupa
ferry (n) trajekt
file (n) [set of information] soubor
[informací]
find (v) [discover information] najít,
nalézt, vyhledat
follow (v) [go along a route] drÏet se
[cesty apod.]
food (n) jídlo
get (v) [obtain] dostat, získat
girlfriend (n) pfiítelkynû, partnerka
guidebook (n) prÛvodce [kniha]
hold (v) [wait on the telephone]
vydrÏet, setrvat [u telefonu],
nepokládat
hot (adj) [weather] hork˘ [o poãasí]
hotel (n) hotel
hydrofoil (n) hydrofil, kfiídlová loì
independent (adj) [preferring to do
things by oneself] nezávisl˘ [ten, kdo
radûji dûlá v‰e sám]
interested (adj) in sth [finding sth
interesting] mající zájem o co
interview (n) [ask sb questions]
interview, pohovor
irregular (adj) [grammatical term]
nepravideln˘ [gramatick˘ pojem]
island (n) [land mass] ostrov
journalist (n) novináfi/novináfika
large (adj) [employing a lot of people –
of a business] velk˘, rozsáhl˘ [napfi.
podnik, kter˘ zamûstnává hodnû lidí]
last (adj) [most recent] poslední,
pfiede‰l˘, minul˘
learn (n) [in school etc] uãit se,
nauãit se
leave (v) [put a message somewhere]
nechat, zanechat [napfi. vzkaz]
lesson (n) [in school etc] lekce, hodina
[vyuãovací jednotka ve ‰kole]
like (prep) [similar to] jako, jako
napfiíklad, jako tfieba [podobn˘ ãemu]
like (v) [find a thing attractive or
pleasant] mít rád, líbit se [shledávat
nûco pûkn˘m nebo pfiíjemn˘m]
line (n) [telephone connection]
telefonní spojení
live (v) [have a particular kind of life]
Ïít
lonely (adj) [far from where people
live] osamûl˘, osamocen˘ [daleko od
místa, kde Ïijí lidé]
marry (v) [get married to sb] vdát se,
oÏenit se, vzít si za manÏela/manÏelku
message (n) [telephone message] vzkaz
[telefonní vzkaz]
method (n) metoda, zpÛsob
million (number) milión
mini-van (n) malé nákladní auto,
dodávka
money (n) peníze
motorbike (n) motocykl
mountain (n) [natural structure] hora
nationality (n) národnost
new (adj) [novel] nov˘
offer (v) [to do sth] nabídnout
[Ïe nûco udûlám]
owner-director (n) majitel-fieditel/
majitelka-fieditelka [v jedné osobû]
past (n) [the time before the present]
minulost [doba pfied souãasností]
past simple (n) [grammatical term]
minul˘ ãas prost˘ [gramatick˘ pojem]
pause (v) [stop talking temporarily]
odmlãet se [na chvíli pfiestat mluvit]
performance (n) [degree of success]
v˘kon [stupeÀ úspûchu provedení
nûãeho]
person (n) [grammatical term] osoba
[gramatick˘ pojem]
phrase book (n) konverzaãní pfiíruãka,
pfiíruãka s frázemi pro bûÏnou
komunikaci
plane (n) [aeroplane] letadlo
planet (n) planeta
produce (v) [make and sell]
produkovat, vyrábût, vyrobit [zhotovit
a prodat]
programme (n) [TV] program
[televizní]
publishing company (n) nakladatelství
recent (adj) nedávn˘, poslední,
moderní
recording (n) nahrávka, záznam
regular (adj) [grammatical term]
pravideln˘ [gramatick˘ pojem]
right (adj) [accurate and correct]
správn˘ [pfiesn˘ a správn˘]
ring back (v) [telephone] zatelefonovat
nazpût, zavolat zpátky [telefonem]
route (n) cesta
sales (n. plural) [total number of things
sold] odbyt [celkov˘ objem
prodaného zboÏí], trÏba
secretary (n) [office worker]
sekretáfi/sekretáfika [kanceláfisk˘
pracovník/pracovnice]
see (v) vidût, uvidût
International Express Elementary
●
6
sell (v) [offer for sale] prodat, prodávat
[nabídnout k prodeji]
separately (adv) oddûlenû, samostatnû
shop (n) obchod
show (v) [let sb see sth] ukazovat,
ukázat [nûkomu nûco]
small (adj) [not a capital letter] mal˘
[o písmenu]
space (n) [in writing/print – a gap]
místo [v psaném/ti‰tûném textu –
mezera, vynechané místo, kam se má
nûco doplnit]
spell (v) [explain how sth is spelt]
hláskovat, ãíst po písmenkách
[vysvûtlit jak se nûco speluje, tzn. jak se
pí‰e]
spelling (n) pravopis [jak se slovo pí‰e]
spend (v) [spend money] utrácet,
utratit [peníze]
start (n) [beginning] zaãátek
stay (v) [live in a place as a guest for
a while] pob˘vat, bydlet [v nûjakém
místû jako host po omezenou dobu]
success (n) [achievement] úspûch
successful (adj) [making a lot of
money] úspû‰n˘ [vydûlávající hodnû
penûz]
sunny (adj) [weather] sluneãn˘
[o poãasí]
time (n) [period of time in the past]
ãas, doba, údobí, éra [v historii]
tip (n) [piece of advice] tip, rada
travel book (n) cestovní prÛvodce,
prÛvodce na cesty [kniha, pfiíruãka]
travel guide (n) [guidebook] prÛvodce
[kniha]
traveller (n) cestovatel/cestovatelka
TV channel (n) televizní kanál
typewriter (n) psací stroj
university (n) univerzita, vysoká ‰kola
video (n) video
village (n) obec, vesnice
want (v) chtít
warm (adj) [weather] tepl˘ [o poãasí]
weather (n) poãasí
wet (adj) [weather] vlhk˘ [o poãasí]
windy (adj) vûtrn˘ [o poãasí]
world (n) svût
youth hostel (n) ubytovna pro mladé
zero (number) nula
UNIT 5
a lot of (det) mnoho
abroad (adv) [to a foreign country] do
zahraniãí [do jiné zemû], v zahraniãí
airline (n) aerolinie, leteck˘ dopravní
podnik, letecká linka
alcoholic (adj) [containing alcohol]
alkoholick˘ [obsahující alkohol]
another (det) [not the same one] jin˘,
dal‰í, je‰tû jeden [ne ten sam˘]
apple (n) jablko
7
●
International Express Elementary
arrivals (n. plural) pfiíjezdy, pfiílety
[arrivals and departures – pfiíjezdy
a odjezdy]
at first (adv) nejdfiíve, zpoãátku, zprvu
aubergine (n) [vegetable] lilek,
baklaÏán
banana (n) banán
be born (v) narodit se
bean (n) [coffee bean] bob, zrno
[kávové zrno]
beef (n) hovûzí (maso)
beer (n) pivo
bistro (n) bistro
boom (n) [period of success] boom,
rozmach, konjunktura [období
úspûchu]
bottle (n) láhev
bread (n) chléb
bring (v) pfiivézt (si), vzít s sebou,
pfiinést (si)
broccoli (n) brokolice
careful (adj) opatrn˘, peãliv˘
carrot (n) mrkev, karotka
casserole (n) du‰ené maso se zeleninou
chart (n) [diagram] graf, schéma,
diagram
cheese (n) s˘r
chicken (n) [meat] kufie, kufiecí
chocolate (n) ãokoláda
clue (n) [hint] vodítko, nápovûda
coat (n) [garment] kabát, plá‰È
coffee (n) káva
cooked (adj) vafien˘, peãen˘
count noun (n) [grammatical term]
poãitatelné podstatné jméno
[gramatick˘ pojem]
couple (n) [a small number of; a couple
of] nûkolik [mal˘ poãet; pár]
course (n) [part of meal] chod [jídla]
cup (n) [drinking] ‰álek, hrnek,
hrníãek
decade (n) desetiletí, dekáda
definition (n) [dictionary] definice,
formulace [slovníkové heslo]
dessert (n) zákusek, mouãník, dezert
development (n) [economic
development] v˘voj, rozvoj
[ekonomick˘ rozvoj]
disco (n) diskotéka, disko
discover (v) [find out about a new
place] objevit, odhalit [objevit nové
místo]
dish (n) [prepared food] pokrm, jídlo
[pfiipravené jídlo]
drink (v) pít, vypít, napít se
dry (adj) [of wine] such˘ [o vínû]
earn (v) [make money] vydûlávat,
vydûlat [peníze]
earner (n) ten, kdo vydûlává peníze
easy (adj) [not difficult] jednoduch˘
economic (adj) ekonomick˘
elementary (adj) [education] základní
[napfi. vzdûlání]
employment (n) [a job] práce,
zamûstnání [obecnû, nikoliv konkrétní
práce – srov. job]
exact (adj) pfiesn˘, urãit˘
excellent (adj) v˘born˘, skvûl˘
expenditure (n) v˘daje, vydání
export (n) export, v˘voz
export (v) exportovat, vyváÏet
fast (adj) [rapid] rychl˘
figure (n) [number] ãíslo, poãet, ãíslice
fish (n. uncount) ryba, ryby
foreign (adj) cizí, zahraniãní
fresh (adj) [of food] ãerstv˘ [o jídle]
fruit (n) ovoce
glass (n) [container for drink] sklenice
[na nápoj]
go ahead (v) [continue] pokraãovat
good (adj) [of food] dobr˘, chutn˘
[o jídle]
grape (n) hrozny, víno
grilled (adj) grilovan˘
guess (v) hádat, tipovat, domnívat se
house wine (n) víno nabízené v dané
restauraci
ice-cream (n) zmrzlina
increase (n) zv˘‰ení, nárÛst
industry (n) [business] prÛmysl,
odvûtví
Inexpensive (adj) nijak drah˘, levn˘
intercom (n) domácí telefon
international (adj) mezinárodní
Introduction (n) [first appearance of
sth] úvod, pfiedstavení [kdy se nûco
objeví poprvé]
jet plane (n) tryskové letadlo
juice (n) [fruit juice drink] dÏus
kind (n) [type] druh [typ]
learner (n) Ïák/Ïákynû - osoba, která se
uãí
long (adj) [shape] dlouh˘ [tvar, délka]
lose (v) [not be able to find] ztratit (se)
luggage (n) zavazadlo, zavazadla
main (adj) [principal] hlavní
many (det) mnoho, hodnû
mass noun (n) [grammatical term]
nepoãitatelné podstatné jméno látkové
[gramatick˘ pojem]
mass tourism (n) masová turistika
meal (n) [food eaten all at one time]
jídlo [celá porce jídla]
menu (n) [restaurant] menu
[v restauraci]
mineral water minerální voda
mousse (n) [dessert] pûnov˘ dezert,
‰lehaná pûna
much (det) hodnû, mnoho
mushroom (n) houba
music (n) hudba
news (n) novinka, zpráva, zprávy
noise (n) hluk
© Oxford University Press
offer (n) [statement showing
willingness to do sth] nabídka
[vyjádfiení ochoty nûco udûlat]
offer (v) [give sb sth they need]
nabídnout [poskytnout nûkomu nûco,
co potfiebuje]
official (n) úfiedník/úfiednice
oil (n) [for cooking] olej [na vafiení]
omelette (n) omeleta
onion (n) cibule
orange (n) [fruit] pomeranã
order (v) [choose things from a menu]
objednat (si) [vybrat si z menu]
organization (n) [group of people]
organizace [spoleãnost]
package holiday (n) zájezd s cestovní
kanceláfií
pâté (n) pa‰tika
pattern (n) [grammar] vzor
[v gramatice]
pear (n) hru‰ka
piece (n) [part] kus, kousek [ãást]
plant (n) [living thing] rostlina
potato (n) brambora
powder (n) prá‰ek
quiche (n) slan˘ koláã plnûn˘ smûsí
vajec, s˘ra, zeleniny, slaniny apod.
rain (n) dé‰È
rank (n) [position in a list] postavení,
zafiazení, pofiadí [místo v seznamu]
reason (n) [cause] pfiíãina, dÛvod
red (adj) [of wine] ãerven˘ [o vínû]
request (n) [act of asking] Ïádost,
prosba
right (interj) [change of activity or
subject] dobrá, takÏe… [pfii zmûnû
ãinnosti nebo tématu]
right now (adv) [at the present time]
právû teì
room (n) [hotel room] místnost, pokoj
[hotelov˘ pokoj]
salad (n) salát
salmon (n) losos
sea (n) mofie
seed (n) [from plant] semínko, semeno
[rostliny]
selection (n) [a collection of things]
v˘bûr [vybraná skupina vûcí]
serve (v) [in a restaurant etc]
servírovat, podávat [napfi. v restauraci]
sleep (v) [go to sleep and stay asleep]
spát [jít spát a stále spát]
some (det) nûjak˘, nûkter˘, trochu,
nûkolik
soup (n) polévka
source (n) [of information] zdroj
[informací]
sparkling (adj) [with bubbles – of
a drink] perliv˘ [s bublinkami –
o nápoji]
specials (n. plural) [on menu]
speciality [v menu]
© Oxford University Press
spender (n) nehospodárn˘ ãlovûk; ten,
kdo utrácí
starter (n) [part of meal] pfiedkrm
[chod jídla]
still (adj) [without bubbles – e.g.
mineral water] neperliv˘ [bez
bublinek – napfi. minerální voda]
strawberry (n) jahoda
stress (n) [grammatical term] pfiízvuk
[gramatick˘ pojem]
stressed (adj) [grammatical term]
s pfiízvukem, pfiízvuãn˘ [gramatick˘
pojem]
sunshine (n) sluneãní svûtlo, svit
sweet (adj) [of wine] sladk˘ [o vínû]
tea (n) [drink] ãaj [nápoj]
television (n) [the apparatus] televize
[pfiístroj]
terrible (adj) hrozn˘, stra‰n˘, mizern˘
toast (n) [cooked bread] toust, topinka
today (n) [nowadays] dnes [v souãasné
dobû]
tomato (n) rajãe
top (adj) [most popular] nejlep‰í,
první v hodnocení [nejpopulárnûj‰í]
tourism (n) cestovní ruch
traffic (n) doprava, provoz
tree (n) strom
tropical (adj) [from the tropics]
tropick˘ [z tropÛ]
trouble (n) [problems] potíÏ, nesnáz
[problémy]
uncountable (adj) [grammatical term]
nepoãitateln˘ [gramatick˘ pojem]
use (v) [to do sth with sth] uÏívat,
pouÏívat [dûlat nûco s pomocí ãeho]
vegetable (n) zelenina
view (n) [from a window] v˘hled
[z okna]
visit (v) [go to a place as a tourist]
nav‰tívit, nav‰tûvovat [pfiijet do místa
jako turista]
waiter (n) ãí‰ník
waitress (n) ãí‰nice, servírka
water (n) voda
western (adj) západní
white (adj) [of wine] bíl˘ [o vínû]
wine (n) víno
wonderful (adj) skvûl˘, bájeãn˘,
nádhern˘
UNIT 6
adjective (n) pfiídavné jméno
advantage (n) v˘hoda
agree with (v) [have the same opinion]
souhlasit s [mít stejn˘ názor]
air (n) [that we breathe] vzduch [kter˘
d˘cháme]
April (n) duben
architecture (n) architektura
art (n) umûní
attractive (adj) [in appearance]
atraktivní [vzhledem]
August (n) srpen
average (adj) [mean] prÛmûrn˘
beautiful (adj) [attractive] krásn˘,
nádhern˘
best (n) to nejlep‰í
boring (adj) nudn˘
cake (n) dort, koláã
capital (n) [capital city] hlavní mûsto
car rental (n) pÛjãování aut
champagne (n) ‰ampaÀské, sekt
choice (n) v˘bûr
clean (adj) [unpolluted] ãist˘
[nezneãi‰tûn˘]
climate (n) [weather] klima, podnebí
clock (n) hodiny
clothes (n) ‰aty, obleãení
coast (n) pobfieÏí, mofisk˘ bfieh
comparative (n) [grammatical]
komparativ, druh˘ stupeÀ pfiídavn˘ch
jmen a pfiíslovcí [gramatick˘ pojem]
comparative adjective (n) [grammatical
term] tvar pfiídavného jména ve
druhém stupni [gramatick˘ pojem]
comparison (n) srovnání, porovnání
consultant (n) [expert] konzultant/
konzultantka, poradce/poradkynû
[odborník/odbornice]
contrasting (adj) [different]
kontrastní, protikladn˘, opaãn˘
cosmopolitan (adj) kosmopolitní
cost of living (n) Ïivotní náklady
crowded (adj) [with people] pfieplnûn˘
[lidmi]
culture (n) kultura
cycle (v) jet na kole, jezdit na kole
dangerous (adj) nebezpeãn˘
date (n) [on the calendar] datum
December (n) prosinec
difference (n) rozdíl, odli‰nost
dirty (adj) ‰pinav˘, u‰pinûn˘
disadvantage (n) nev˘hoda
drive (v) [a car] fiídit auto
earnings (n. plural) v˘dûlek, pfiíjem
earth (n) [planet] zemû [planeta]
earthquake (n) zemûtfiesení
enjoyable (adj) [be enjoyable]
pfiíjemn˘, radostn˘; pfiiná‰ející radost
entertainment (n) zábava
excitement (n) rozru‰ení, vzru‰ení,
rozãílení
exciting (adj) vzru‰ující
expensive (adj) drah˘, nákladn˘
favourite (adj) oblíben˘
few (det) málo, nûkolik, pár
film (n) [for camera] film [do
fotoaparátu]
flight (n) [journey by plane] let [cesta
letadlem]
Friday (n) pátek
International Express Elementary
●
8
friendly (adj) pfiátelsk˘, pfiívûtiv˘,
vlídn˘
full (adj) pln˘, zaplnûn˘
generally (adv) v‰eobecnû, obecnû,
celkovû
global (adj) [around the world]
globální, celosvûtov˘
globe (n) [the earth] zemûkoule
healthy (adj) [good for your health]
zdrav˘ [dobr˘ pro zdrav˘]
helpful (adj) [of people] nápomocn˘,
uÏiteãn˘, ochotn˘ [o lidech]
high (adj) [at a higher level in amount]
vysok˘, velk˘ [velké mnoÏství]
host (n) hostitel
imagine (v) pfiedstavit si, myslet si, Ïe…
in common (adv) [shared characteristic
or quality] spoleãn˘ [stejná
charakteristika nebo vlastnost]
include (v) zahrnovat, obsahovat
item (n) [thing] poloÏka, pfiedmût
June (n) ãerven
land (n) [not sea] zemû, pevnina
line (n) [row] fiada, fronta
lively (adj) Ïiv˘, ãil˘
low (adj) [of cost/price] nízk˘
[o nákladech/cenû]
major (adj) hlavní, dÛleÏit˘, v˘znamn˘
March (n) bfiezen
May (n) kvûten
miss (v) [feel sad about not having sth]
postrádat, st˘skat se [cítit se smutn˘
z toho, Ïe nám nûco chybí]
Monday (n) pondûlí
move (v) [of traffic] pohybovat (se),
h˘bat (se), pohnout (se)
movement (n) pohyb
national holiday (n) státní svátek
nightlife (n) noãní Ïivot
November (n) listopad
on business (adv) sluÏebnû
on holiday (adv) na dovolené
opinion (n) názor
polite (adj) [of people] slu‰n˘, zdvofiil˘
polluted (adj) zneãi‰tûn˘
popular (adj) [people like it]
populární, oblíben˘
population (n) populace, obyvatelstvo
present (v) [give information] uvést,
uvádût [poskytnout informace]
pretty (adj) [of a place] pûkn˘, hezk˘
[o místû]
price (n) [in money] cena [v penûzích]
public transport (n) vefiejná doprava
relaxed (adj) [feeling calm] uvolnûn˘
relaxing (adj) uvolÀující
result (n) [of a questionnaire]
v˘sledek, hodnocení [v dotazníku]
safe (adj) bezpeãn˘
salary (n) plat, v˘plata
Saturday (n) sobota
scenery (n) scenérie
9
●
International Express Elementary
September (n) záfií
service (n) [in shops] sluÏba, servis
[pro zákazníky]
small (adj) [not large in number]
mal˘, nevelk˘ [nepoãetn˘]
sociable (adj) [of an activity]
spoleãensk˘ [o ãinnosti]
special (adj) [important/significant]
zvlá‰tní, speciální [dÛleÏit˘, v˘znamn˘]
standard (n) [level] standard, úroveÀ
stay (n) [visit] pobyt [náv‰tûva]
strong (adj) [powerful] siln˘ [mocn˘,
vlivn˘]
sudden (adj) náhl˘, neoãekávan˘
Sunday (n) nedûle
superlative (n) [grammatical]
superlativ, tfietí stupeÀ pfiídavn˘ch
jmen a pfiíslovcí [gramatick˘ pojem]
superlative adjective (n) [grammatical
term] pfiídavné jméno ve tfietím stupni
[gramatick˘ pojem]
sure (adv) [certainly] urãitû, jistû,
bezesporu
surface (n) povrch, hladina
survey (n) [of opinions] prÛzkum
[anketa]
syllable (n) slabika
tennis (n) tenis
the same (adj) [identical] stejn˘,
shodn˘ [totoÏn˘]
Thursday (n) ãtvrtek
time (n) [on the clock] ãas
[na hodinách]
topic (n) téma, námût
tourist attraction (n) turistická atrakce
traffic jam (n) dopravní zácpa
Tuesday (n) úter˘
useful (adj) uÏiteãn˘, prospû‰n˘
vacation (n) prázdniny, dovolená,
volno
variety (n) rozmanitost, rÛznorodost,
pestrost
vote (v) volit, zvolit, hlasovat
Wednesday (n) stfieda
welcome (v) [greet sb in a polite and
friendly way] uvítat [zdvofiile
a pfiátelsky nûkoho pfiivítat]
wide (adj) [of choice] ‰irok˘
[o v˘bûru]
writer (n) spisovatel/spisovatelka
UNIT 7
according to (prep) [in somebody’s
opinion] podle [názoru nûkoho]
advance (n) [progress] pokrok, rozvoj
age (n) [era] vûk, doba, epocha
appointment (n) [agreement to meet]
schÛzka [domluvená na urãit˘ termín]
arrangement (n) [plan] domluva,
dohoda
at present (adv) v souãasnosti,
v souãasné dobû
at the moment (adv) právû teì, nyní
average (adj) [ordinary] prÛmûrn˘
[obvykl˘, obyãejn˘]
believe (v) [be of the opinion] vûfiit,
domnívat se, b˘t pfiesvûdãen
birth rate (n) porodnost
calendar (n) kalendáfi
cartoon (n) [cartoon strip] kreslen˘
pfiíbûh, kreslen˘ vtip [kreslen˘ seriál]
change (n) [alteration] zmûna
change (v. transitive) [make different]
zmûnit [udûlat nûco jin˘m]
classic (adj) [typical] klasick˘ [typick˘]
contraction (n) [grammatical term]
staÏen˘ tvar [gramatick˘ pojem]
course (n) [of study] kurs [studovan˘,
nav‰tûvovan˘]
current (adj) [happening now]
souãasn˘, nynûj‰í [právû teì
probíhající]
decision (n) rozhodnutí
detail (n) [piece of information] detail,
podrobnost [konkrétní informace]
drive-through (n) restaurace, kde jsou
zákazníci obslouÏeni, aniÏ by opustili
vÛz
economist (n) ekonom/ekonomka
election (n) volby
employer (n) zamûstnavatel/
zamûstnavatelka
exam (n) zkou‰ka
expert (n) expert/expertka, odborník/
odbornice
fall (v) [decrease] sníÏit se, klesnout
fast food (n) rychlé obãerstvení, fast
food
fast lane (n) [busy way of life] rychlé
Ïivotní tempo
flat (n) [apartment] byt
fly (v) [travel by plane] letût [cestovat
letadlem]
football (n) [the game] fotbal
freelance (adj) samostatnû pracující, na
volné noze
go down (v) [decrease] sníÏit (se),
poklesnout
go up (v) [increase] zv˘‰it (se), rÛst,
stoupat
government (n) vláda
hand (n) [part of the body] ruka
happen (v) [take place] stát se,
pfiihodit se, udát se
high-tech (adj) supermoderní,
technologicky ‰piãkov˘
high-technology (n) ‰piãková
technologie
homework (n) domácí úkol
house (n) [where people live] dÛm
[kde Ïijí lidé]
housework (n) domácí práce
human (n) ãlovûk
© Oxford University Press
increase (v) [go up] zv˘‰it (se),
zvy‰ovat (se), rÛst, stoupat
information technology (n) informaãní
technologie
instead of (prep) namísto, místo ãeho
IT (n) informaãní technologie
local (adj) [local telephone call] místní
[místní telefonick˘ hovor]
long-distance (adj) [telephone call]
dálkov˘ [dálkov˘ telefonick˘ hovor]
make (v) [arrangements] udûlat,
pfiipravit
member of Parliament (n) poslanec/
poslankynû, ãlen/ãlenka parlamentu
message (n) [the main idea] zpráva,
sdûlení [hlavní my‰lenka]
mobile phone (n) mobilní telefon
multitask (v) soubûÏnû vykonávat,
paralelnû zpracovávat
multitasking (n) soubûÏné vykonávání
více ãinností
now (adv) [at this moment] nyní, teì
on (adv) [later – e.g. 2 years on] dál,
stále [vyjadfiující pokraãování dûje,
napfi. dal‰í 2 roky]
overtime (n) pfiesãas, pfiesãasové hodiny
pace (n) [of life] rychlost, tempo
[Ïivotní]
particular (adj) [specific] konkrétní
[specifick˘]
politician (n) politik/politiãka
politics (n) politika
powerful (adj) [of computers]
v˘konn˘
predict (v) pfiedpovûdût
prepare for (v) [get ready for]
pfiipravit se na nûco
present (adj. attributive) [happening
now] pfiítomn˘ [právû probíhající]
present continuous (n) [grammatical
term] pfiítomn˘ ãas prÛbûhov˘
[gramatick˘ pojem]
president (n) [government]
prezident/prezidentka
product (n) [goods] v˘robek [zboÏí]
project (n) [work] projekt
radio (n) rádio
refer to (v) odvolat se na nûco,
odkazovat se na nûco, mít na mysli
regular (adj) [done frequently]
pravideln˘
revolution (n) [change of ideas or
methods] revoluce, pfievrat [zmûna
názorÛ nebo systému]
rise (v) [increase] zvednout se,
zvedat se, stoupat [zvy‰ovat se]
school (n) ‰kola
smoke (v) [cigarettes] koufiit [cigarety]
solution (n) [answer to a problem]
fie‰ení [problému]
speed (n) [pace] tempo, rychlost
© Oxford University Press
stay (v) [remain the same] zÛstat,
setrvat, stále b˘t v urãitém stavu
[nemûnit se]
stress (n) [feeling] stres
stress-free (adj) beze stresu
study (n) [research report] studie
[zpráva o v˘zkumu]
technology (n) technologie
telephone (v) telefonovat
tense (n) [grammatical term] slovesn˘
ãas [gramatick˘ pojem]
today (n) [this day] dnes
together (adv) spoleãnû, spolu,
dohromady
trade fair (n) veletrh, prodejní v˘stava
translation (n) [task] pfieklad
trend (n) [tendency] trend [tendence]
TV company (n) televizní spoleãnost
waste time (v) ztrácet ãas
win (v) [a game] vyhrát [ve hfie]
window (n) okno
written (adj) psan˘, napsan˘
UNIT 8
address (n) [where sb lives] adresa
alternative (n) alternativa, varianta,
moÏnost
answerphone (n) telefonní záznamník
apologize (v) omluvit se
area (n) [region of a country] oblast,
území
attend (v) [be at an event] nav‰tívit,
nav‰tûvovat [b˘t pfiítomen na nûjaké
akci]
autumn (n) podzim
bank (v) [use a bank] uloÏit v bance,
mít úãet u banky
become (v) stát se, stávat se (k˘m/ãím/
jak˘m)
cardphone (n) telefonní automat
na karty
cause (v) zpÛsobit, zapfiíãinit
CD ROM (n) CD ROM
cellphone (n) mobilní telefon
century (n) [100 years] století
click (v) [on computer] kliknout
[my‰í – v˘p. tech.]
come (v) [go to somewhere where
someone is] pfiijít, pfiijet
come true (v) splnit se, vyplnit se
communications (n) spojení,
komunikace
confirm (v) potvrdit, potvrzovat
contact (v) [get in touch] kontaktovat
[spojit se s nûk˘m]
continue (v) [to be sth; continue to be]
pokraãovat [nadále b˘t, trvat]
contract (v) [make shorter –
grammatical] stáhnout [vytvofiit
zkrácen˘ tvar – gramatick˘ pojem]
customer services (n) sluÏba
zákazníkÛm, zákaznick˘ servis
disk (n) [computer diskette] pevn˘
disk [poãítaãe]
disk drive (n) disková jednotka, disková
mechanika
divorce (n) rozvod
dot (n) [in email/web address] teãka
[v e-mailové nebo internetové adrese]
email (v. transitive) poslat
elektronickou po‰tu, mailovat
email address (n) e-mailová adresa
envelope (n) obálka
express (v) [tell about] vyjádfiit (se),
projevit, vyslovit [fiíci nûco]
fax (n) [message] fax
fax (v. transitive) poslat fax, posílat fax,
faxovat
fax machine (n) faxov˘ pfiístroj, fax
feel (v. intrans) [have emotion/feeling]
cítit (se), pocítit [mít pocit]
find (v) [have enough of sth e.g. time]
najít (si) [mít dostatek nûãeho, napfi.
ãasu]
first language (n) matefisk˘ jazyk
follow (v) [be the next thing]
následovat, b˘t dal‰ím v pofiadí
following (prep) [after] po [ãasovû
následující]
further (adj) [additional] dal‰í,
dodateãn˘
future (adj) [existing in the future]
budoucí [existující v budoucnosti]
get in touch (v) spojit se, navázat
kontakt
however (conj) v‰ak, av‰ak, nicménû
human resources (n) lidské zdroje,
personál, zamûstnanci
ill (adj) nemocn˘
importance (n) dÛleÏitost, v˘znam
improve (v. transitive) [a skill] zlep‰it,
zlep‰ovat [dovednosti]
industrial park (n) prÛmyslov˘ park
inform (v) [give information]
informovat, poskytnout informace
intensive (adj) [course] intenzivní
[kurz]
international (adj) [existing all over the
world] mezinárodní
invitation (n) pozvání, pozvánka
January (n) leden
keyboard (n) [computer part]
klávesnice [v˘p. tech.]
know (v) [have knowledge of a subject]
vûdût, znát [mít znalost o nûãem]
language (n) [of a country] jazyk
language school (n) jazyková ‰kola
laptop (n) laptop, pfienosn˘ poãítaã
letter (n) [correspondence] dopis
lifetime (n) Ïivot, cel˘ Ïivot, doba
existence
look forward to (v) tû‰it se na nûco
love (n) láska
lower case (adj) psan˘ mal˘mi písmeny
International Express Elementary
●
10
mailbox (n) [AmE for postbox]
po‰tovní schránka
management (n) [activity]
management, fiízení, vedení, správa
meet (v) [provide what’s necessary
(meet needs)] vyhovût, vyhovovat,
splÀovat [splÀovat poÏadavky]
mobile (n) [mobile phone] mobilní
telefon
model (n) [type of machine/vehicle]
model [typ vozidla]
monitor (n) [computer part] monitor
[v˘p. tech.]
mouse (n) [computer part] my‰ [v˘p.
tech.]
necessary (adj) potfiebn˘, nezbytn˘,
nutn˘
no longer (adv) [not anymore] jiÏ ne,
uÏ ne
one day (adv) [in the future] jednoho
dne, jednou, nûkdy [v budoucnosti]
online (adj) online
open (adj) [of a shop/business]
otevfien˘, v provozu
[o obchodu/podniku]
payphone (n) vefiejn˘ telefon
PC (n) [computer] PC [poãítaã]
personal computer (n) osobní poãítaã
petrol (n) benzín
phone book (n) telefonní seznam
phone card (n) telefonní karta
plan (n) [arrangement] plán
postbox (n) po‰tovní schránka
postcard (n) pohlednice, pohled
postcode (n) po‰tovní smûrovací ãíslo
prediction (n) pfiedpovûì
printer (n) [computer] tiskárna [v˘p.
tech.]
quiz (n) kvíz, test
rain (v) pr‰et
reason (n) [explanation] dÛvod,
pfiíãina
requirement (n) poÏadavek
rich (adj) [wealthy] bohat˘, majetn˘
run (v. intrans) [vehicle/machine]
jezdit [o vozidle]
satellite TV (n) satelitní televize
schedule (v) plánovat, naplánovat,
rozvrhnout
screen (n) [computer part] monitor,
obrazovka poãítaãe
seminar (n) semináfi
shop (v) [buy things] nakupovat
similar (adj) podobn˘
sincerely (adv) [yours sincerely]
upfiímnû; S upfiímn˘m pozdravem,
S úctou [zakonãení dopisu]
space (n) [between words] mezera
[mezi slovy]
space (n) [outer space] vesmír
space station (n) orbitální stanice,
kosmická stanice
11
●
International Express Elementary
speaker (n) [of a language] osoba
pouÏívající nûjak˘ jazyk [napfi. native
speaker – rodil˘ mluvãí]
stamp (n) [postage stamp] známka
[po‰tovní známka]
statement (n) v˘rok, tvrzení
sure (adj) [certain] jist˘, ubezpeãen˘
surf (n) [the internet] surfovat
[na internetu]
teach (v) uãit nûkoho, nauãit, vyuãovat
time management (n) hospodafiení
s ãasem, ãasov˘ management
translate (v) pfieloÏit, pfiekládat
[z jazyka do jazyka]
translator (n) [professional]
pfiekladatel/pfiekladatelka [profese]
type (n) [variety] typ
unfortunately (sentence adv) bohuÏel,
nane‰tûstí
upper case (adj) psan˘ velk˘mi písmeny
vocabulary (n. uncount) slovní zásoba
website (n) webová stránka
will (modal verb) pomocné zpÛsobové
sloveso, které vyjadfiuje budoucnost
wire (n) drát, vedení
work (v. intrans) [operate – of
machine/vehicle] pracovat, fungovat
[b˘t v provozu]
workshop (n) [group meeting for
discussion] workshop [praktick˘
semináfi s diskuzí]
world (adj) [of the world] svûtov˘
zipcode (n) po‰tovní smûrovací ãíslo
UNIT 9
accept (v) [an invitation] pfiijmout
[pozvání]
afraid (adj) [apologetic]; I’m afraid
obávající se nûãeho, mající strach;
obávám se, Ïe…
amusing (adj) [making people laugh]
zábavn˘ [kter˘ dokáÏe lidi rozesmát]
attract (v) pfiitahovat, lákat
away (adj) [absent] nepfiítomn˘
bar (n) [place to buy drinks] bar
bath (n) vana
bathroom (n) koupena
bed (n) [furniture] postel
bedroom (n) loÏnice
bill (n) [in a hotel/restaurant] úãtenka
[v hotelu/restauraci]
blanket (n) pfiikr˘vka, pokr˘vka, deka
book (v) [make a reservation]
rezervovat (si), objednat (si) [napfi.
ubytování v hotelu]
breakfast (n) snídanû
breakfast room (n) místnost, kde se
podává snídanû
build (v) [a building] postavit
[budovu]
carry (v) [have about your person]
nosit u sebe, mít u sebe [napfi.
obãansk˘ prÛkaz]
celebrity (n) [famous person] celebrita
ceremony (n) obfiad, slavnost
chair (n) [furniture] Ïidle
chapel (n) kaple
check in (v) ubytovat se, zapsat se
[v hotelu]
check out (v) [of hotel etc] odhlásit se,
odepsat se [z hotelu]
clean (v) ãistit, oãistit, uklízet
completely (adv) úplnû, naprosto
cook (v) vafiit, uvafiit
couple (n) [two people in a sexual
relationship] pár [dva lidé, ktefií mají
vztah]
custom (n) zvyk, zvyklost
disappear (v) zmizet
double room (n) dvoulÛÏkov˘ pokoj
[s manÏelskou postelí]
driver (n) fiidiã/fiidiãka
entirely (adv) [completely] úplnû,
naprosto, zcela
equipment (n) vybavení
event (n) událost, akce
exercise (n) [physical] cviãení [tûlesné]
experience (n) záÏitek, zku‰enosti
female (adj) Ïensk˘, Ïenského pohlaví
fill in (v) [a form] vyplnit [formuláfi]
final (adj) poslední, koneãn˘, závûreãn˘
floor (n) [level in a multi-storey
building] poschodí, podlaÏí
forest (n) les
form (n) [piece of paper requiring
information] formuláfi
formal (adj) [of clothes] formální
[napfi. odûv]
furniture (n) nábytek
gardening (n) zahradniãení
get married (v) oÏenit se, vdát se
guest (n) [hotel guest] host [hotelov˘
host]
hairdryer (n) vysou‰eã vlasÛ, fén
hanger (n) [clothes hanger] ramínko
[na ‰aty]
hat (n) klobouk, ãepice
have to (modal verb) muset
head (n) [body part] hlava
healthy (adj) [in good health] zdrav˘
[tû‰ící se dobrému zdraví]
heated (adj) [made warm] vytopen˘
[tepl˘]
ice (n) led
identity card (n) prÛkaz totoÏnosti,
obãansk˘ prÛkaz
igloo (n) iglú
including (prep) vãetnû
interest (n) zájem
key (n) klíã
keycard (n) karta elektronického
zamykacího systému
© Oxford University Press
last (v) [continue for a period of time]
trvat [urãitou dobu]
look after (v) opatrovat koho,
(po)starat se o koho
look for (v) hledat
luck (n) ‰tûstí
luxury (n) luxus, pfiepych
made of (v) vyroben˘ z, udûlan˘ z
make sure (v) [be certain] ujistit se,
ubezpeãit se
male (adj) muÏsk˘, muÏského pohlaví
marriage (n) manÏelství
meeting place (n) místo, kde se
setkávají lidé
melt (v) [of ice] tát [o ledu]
minibar (n) minibar
modal verb (n) zpÛsobové sloveso,
modální sloveso
mother (n) matka
motorway (n) dálnice
on time (adv) vãas, pfiesnû vãas
once more (adv) [again] je‰tû jednou
[znovu]
outdoor (adj) venkovní, konan˘ venku,
pod ‰ir˘m nebem
outside (prep) [spatial] venkovní,
nacházející se venku
overnight (adj) noãní, konan˘ v noci
perfect (adj) dokonal˘, perfektní
pillow (n) pol‰táfi
plan (v) [make arrangements]
plánovat, naplánovat
queue (n) fronta, fiada
reception (n) [in hotel etc] recepce
[napfi. v hotelu]
registration (n) [signing in] registrace
[zapsání]
remote control (n) dálkové ovládání
reserve (v) [make a reservation]
rezervovat, zamluvit
ride (v) jet, jezdit [na kole, na koni]
risk (n) risk, riziko
sauna (n) sauna
season (n) [holiday period] sezóna
[roãní období, kdy vût‰ina lidí tráví
dovolenou]
serious (adj) [not humorous] váÏn˘
[opak veselého]
set off (v) [start a journey] vydat se,
vyrazit [na cestu]
sheet (n) [bedclothes] prostûradlo
[loÏní prádlo]
shower (n) [washing] sprcha
sign (v) [write signature] podepsat (se)
simple (adj) [easy to understand]
jednoduch˘ [lehce srozumiteln˘]
single room (n) jednolÛÏkov˘ pokoj
sleeping bag (n) spací pytel
snow (n) sníh
snowmobile (n) snûÏn˘ skútr
soap (n) m˘dlo
© Oxford University Press
special (adj) [different from usual]
zvlá‰tní, v˘jimeãn˘, speciální [odli‰n˘
od obvyklého]
stairs (n) schody, schodi‰tû
stamp (v) [validate a ticket]
orazítkovat [potvrdit platnost lístku]
suggestion (n) návrh
suitcase (n) kufr
table (n) [furniture] stÛl
temperature (n) teplota
tip (n) [gratuity] spropitné
tip (v) [give a gratuity] dát spropitné
toilet (n) toaleta, záchod
towel (n) ruãník
twin room (n) dvoulÛÏkov˘ pokoj
[se dvûma lÛÏky] – viz double room
unusual (adj) [strange] neobvykl˘,
nezvykl˘
vodka (n) vodka
wake-up call (n) [literal] buzení
telefonem
warm (adj) [clothes etc] tepl˘ [napfi.
obleãení]
warm up (v. intrans) zahfiát (se),
ohfiát (se)
wear (v) [have particular clothes on]
nosit, mít na sobû [o obleãení]
wedding (n) svatba
winter (n) zima
winter sport (n) zimní sporty
UNIT 10
agent (n) [person who sells things for
a company] zástupce/zástupkynû,
zprostfiedkovatel/zprostfiedkovatelka
[osoba, která prodává zboÏí
spoleãnosti]
ago (adv) pfied [ãasovû]
amazing (adj) úÏasn˘, ohromující
arm (n) [part of body] paÏe [ãást tûla]
boss (n) vedoucí, ‰éf/‰éfová
break (v) zlomit (si)
break up (v) [connection] ukonãit,
skonãit [spojení]
brochure (n) broÏurka, leták
cable (n) [thick wire] kabel
carry (v) [take sth somewhere] nést,
pfiinést, nosit s sebou [vzít nûco nûkam]
catalogue (n) [list of things for sale]
katalog [seznam zboÏí k prodeji]
closed (adj) [not open for business]
zavfien˘ [napfi. obchod, kter˘ nemá
otevfieno pro zákazníky]
competition (n) [organized event]
soutûÏ [organizovaná akce]
competitive (adj) [cheap]
konkurenceschopn˘, konkurenãní
[ceny]
confusing (adj) zavádûjící, matoucí
connect (v) [allow communication]
spojit, spojovat [umoÏÀovat
komunikaci]
connection (n) [telephone] telefonní
spojení
contact (n) [business associate]
kontakt [obchodní spoleãník]
continent (n) kontinent
definite (adj) [specific] urãit˘,
konkrétní, jednoznaãn˘
dentist (n) zubní lékafi/lékafika
dial (v) vytoãit [ãíslo telefonu]
digit (n) [number] ãíslice
disturb (v) [interrupt] ru‰it, vyru‰it
dramatically (adv) dramaticky [napfi.
zmûnit se]
economy (n) [financial situation]
ekonomika
emergency (n) naléhav˘ pfiípad
employ (v) zamûstnat, zamûstnávat
establish (v) [set up] zaloÏit, zfiídit
experience (v) zaÏít, proÏít
fair (n) [trade fair] veletrh
find (v) [something lost] najít, nalézt
[nûco ztraceného]
fix (v) [arrange] zafiídit, zorganizovat,
stanovit termín
focus (v) [concentrate] zamûfiit (se),
soustfiedit (se)
hang up (v) [telephone] zavûsit, poloÏit
[telefon]
hear (v) [receive information] sly‰et,
vyslechnout [dostat zprávu]
helicopter (n) vrtulník, helikoptéra
history (n) dûjiny, historie
interrupt (v) pfieru‰it, pfieru‰ovat
join (v) [get together with sb; join sb
for dinner] spojit se [setkat se; jít
spoleãnû na veãefii]
know (v) [be acquainted with a person]
znát nûkoho
leave (v) [leave sth somewhere]
ponechat, opustit, zanechat [nûco
nûkde]
leg (n) [part of body] noha
light (adj) [in weight] lehk˘ [o váze]
look up (v) [in a book] vyhledat,
dohledat, najít [v knize]
lottery (n) loterie
lucky (adj) having luck; be lucky
‰Èastn˘, mající ‰tûstí; mít ‰tûstí, mít
kliku
manufacture (v) vyrobit, vyrábût
manufacturer (n) v˘robce – viz
producer
market (n) [trade in goods] trh
[obchod se zboÏím]
miss (v) [be too late for transport]
zme‰kat, nestihnout [napfi. vlak]
order (n) [request by customer]
objednávka, zakázka
paper (n. uncount) papír
passport (n) cestovní pas
past participle (n) [grammatical term]
pfiíãestí minulé [gramatick˘ pojem]
International Express Elementary
●
12
past simple (n) [grammatical term]
minul˘ ãas prost˘ [gramatick˘ pojem]
personal (adj) [between two people
who know each other] osobní [mezi
dvûma osobami, které se znají]
present perfect (n) [grammatical term]
pfiedpfiítomn˘ ãas [gramatick˘ pojem]
producer (n) [manufacturer] v˘robce –
viz manufacturer
production company (n) v˘robní
spoleãnost, v˘robce
put on (v) [clothing] obléknout si, vzít
si na sebe
raincoat (n) plá‰È do de‰tû
recession (n) recese, hospodáfisk˘
pokles
recharge (v) [electrical appliance]
znovu dobít, nabít [elektrick˘ pfiístroj]
recruit (v) [staff] nabrat, nabírat [nové
zamûstnance]
remember (v) pamatovat si, vzpomínat
si, vzpomenout si
research and development (n) v˘zkum
a v˘voj
role-play (n) hrát role
rubber (n) guma, pryÏ
solve (v) fie‰it, vyfie‰it
straight (adv) [directly] rovnû, pfiímo
surprising (adj) pfiekvapiv˘, pfiekvapující
switch on (v) [machine/equipment]
zapnout, spustit [pfiístroj/zafiízení]
telecommunications (n)
telekomunikace
tent (n) stan
thank (v) dûkovat, podûkovat
training (n) ‰kolení, v˘cvik
turn on (v) [machine/equipment]
zapnout, pustit [pfiístroj/zafiízení]
umbrella (n) de‰tník
visit (n) náv‰tûva
wait (v) ãekat, poãkat
watch (v) [television; watch television]
dívat se, sledovat [televizi; dívat se
na televizi]
weigh (v) [have a particular weight]
váÏit [mít urãitou váhu]
well-known (adj) dobfie znám˘
youth (n. uncount) mládeÏ, mladí lidé
UNIT 11
absolute (adj) [complete] absolutní,
naprost˘, úpln˘
accident (n) [traffic accident] nehoda
[dopravní nehoda]
age group (n) vûková skupina
arrange (v) zafiídit, sjednat, uspofiádat
author (n) autor/autorka
by (prep) [agent of action] s pouÏitím
ãeho, pomocí ãeho
by (prep) [mode of transport] ãím
[jak˘m druhem dopravy]
cathedral (n) katedrála
13
●
International Express Elementary
cause (n) pfiíãina, dÛvod
close together (adv) v blízkosti, u sebe
commercial (adj) komerãní
competition (n. uncount) [activity]
soutûÏ, soutûÏení [aktivita]
complete (v) [finish an action]
dokonãit, dodûlat
completion (n) dokonãení
construct (v) postavit, vybudovat
construction (n) [activity of building]
v˘stavba, stavba
cost (v) [have a particular price] stát
[mít urãitou cenu]
create (v) tvofiit, vytvofiit
creation (n) v˘tvor, dílo
damage (v) po‰kodit, zpÛsobit ‰kodu
deliver (v) [take/send goods to a place]
dodat [doruãit/poslat zboÏí do místa
dodání]
destroy (v) [demolish physically]
zniãit, rozbít [fyzicky zdemolovat]
disagree (v) [not have same opinion]
nesouhlasit [mít jin˘ názor]
discussion (n) diskuze
efficiency (n) efektivita, v˘konnost
efficient (adj) v˘konn˘
electricity (n) elektfiina
empire (n) fií‰e, království
enjoyment (n) poÏitek, potû‰ení
exactly (interj) [expressing agreement]
pfiesnû [vyjadfiuje souhlas; To je ono!
Pfiesnû!]
exist (v) existovat
expand (v. intrans) roz‰ífiit (se),
rozrÛst (se), expandovat
expansion (n) expanze
factory (n) továrna
fall (v) [decrease] spadnout, klesnout,
poklesnout [sníÏit se]
fast (adv) rychle
gas (n) plyn
get away from (v) odejít, dostat se
pryã z
hard (adj) [not soft] tvrd˘
hate (v) nenávidût
introduce (v) [bring into existence]
zavést [napfi. zaãít pouÏívat]
join (v) [become a member of an
organization] pfiipojit se [stát se
ãlenem/ãlenkou organizace]
just (adv) [exactly] právû, zrovna
let (v) [rent out] pronajmout,
pronajímat
lounge (n) [in airport] leti‰tní hala
manage (v) [be in charge] fiídit, vést
materials (n. plural) potfieby,
materiály
metal (n) kov
modern (adj) moderní
necessity (n) [necessary thing] nutnost,
nezbytnost
open (v) [start being used by the
public] otevfiít [zaãít b˘t pouÏíván
vefiejností]
organize (v) organizovat, zorganizovat,
uspofiádat
own (v) vlastnit
past simple passive (n) [grammatical
term] trpn˘ minul˘ ãas prost˘
[gramatick˘ pojem]
perhaps (sentence adv) moÏná, tfieba,
snad
permission (n) povolení
permit (v) povolit, svolit
pointed (adj) [physical] ostr˘, ‰piãat˘
preparation (n) [process] pfiíprava na
co, pfiipravování (se)
privatization (n) privatizace
public (adj) [for the general public]
vefiejn˘
pyramid (n) [structure] pyramida
quality (n) [standard] kvalita
railway (n) Ïeleznice
reach for (v) [try to touch sth] mífiit
nûkam [snaÏit se nûãeho dosáhnout]
recruitment (n) pfiijímání
[zamûstnancÛ, pracovníkÛ]
save (v) [of time] ‰etfiit [ãas]
secret (n) tajemství
select (v) vybrat (si), zvolit (si)
selection (n) [sth selected] v˘bûr
ship (n) loì
since (prep) [of time] od [od nûjaké
doby, události, okamÏiku…]
sky (n) nebe
skyscraper (n) mrakodrap
speed limit (n) omezení rychlosti,
nejvy‰‰í povolená rychlost
spire (n) ‰piãka vûÏe
state (n) [geographical area] stát
[územní celek]
steel (n) ocel
structure (n) [physical framework]
konstrukce
suffix (n) pfiípona
system (n) systém
tall (adj) vysok˘
think (v) [have an opinion] myslet (si)
top (n) vrchol, vrcholek, nejvy‰‰í bod
tower (n) vûÏ
tradition (n) tradice
transport (v) [convey] dopravit,
pfiepravit, pfiepravovat
until (prep) [of time] do, aÏ do
[nûjakého okamÏiku]
utility (n) [public service e.g. electricity]
vefiejné sluÏby [napfi. elektfiina]
winning (adj) [use about the winner]
vítûzn˘, získávající v˘hru
without (prep) [not having] bez
worker (n) pracovník/pracovnice
© Oxford University Press
UNIT 12
access (n) pfiístup
angry (adj) rozzloben˘
automatically (adv) automaticky
baby (n) nemluvnû, batole
beauty (n) krása
best-known (adj) nejznámûj‰í
bored (adj) znudûn˘, nudící se
card (n) karta
cardholder (n) drÏitel/drÏitelka karty
collect (v) [gather together] sbírat
[napfi. body za nákup]
comment (n) poznámka, komentáfi
congratulations (interj) Blahopfieji!
cosmetics (n) kosmetika, kosmetické
pfiípravky
depend on (v) záviset na ãem, záleÏet
na ãem
digital (adj) digitální
dry (adj) [not covered in water] such˘
e-business (n) e-byznys, elektronické
obchodování
empty (adj) [nothing inside] prázdn˘
exchange (n) [communication]
v˘mûna názorÛ [komunikace]
extra (adv) dodateãnû, navíc, extra
extrovert (adj) extrovertní
finish (n) [end of an event or activity]
ukonãení, zakonãení [konec akce nebo
ãinnosti]
fitness (n) [being strong and healthy]
fitness, fyzická zdatnost, kondice
free (adj) [no cost] bezplatn˘, zdarma,
zadarmo
generous (adj) [giving] ‰tûdr˘,
velkorys˘
hard-working (adj) pracovit˘, piln˘
health (n) zdraví
heavy (adj ) [weight] tûÏk˘ [o váze]
in-store (adj) skladov˘
interactive (adj) interaktivní
Internet (n) internet
join (n) [take part in] pfiipojit se,
pfiidat se [úãastnit se]
lazy (adj) lín˘
lead (v) [be at the forefront] vést, b˘t
ve vedení, b˘t v ãele
lipstick (n) rtûnka
© Oxford University Press
lovely (adj) krásn˘, rozko‰n˘, nádhern˘
luxurious (adj) luxusní
mainly (adv) [primarily] pfieváÏnû,
hlavnû, pfiedev‰ím
marketing (n) marketing
mean (adj) [not generous] lakom˘
media (n) média
medicine (n) lék, léãivo
narrow (adj) omezen˘, malichern˘
nice (adj) [enjoyable and pleasant]
mil˘, pfiíjemn˘
noisy (adj) hluãn˘
normally (adv) [usually] obvykle,
normálnû, obyãejnû
offer (n) [special price] nabídka, návrh
[napfi. v˘hodná nabídka]
opposite (adj) (completely different)
opaãn˘ [úplnû jin˘]
optimistic (adj) optimistick˘
out (adj) [not at home or office]
venku, mimo, pryã [nepfiítomen doma
nebo na pracovi‰ti]
overseas (adv) v zahraniãí, v cizinû
own-brand (adj) nesoucí vlastní znaãku
[vlastní znaãka daného obchodu, napfi.
v˘robky Tesco]
pass (v) [an exam] absolvovat, projít
úspû‰nû [zkou‰kou]
perfume (n) [liquid] parfém
personality (n) [personal qualities]
osobnost [souhrn osobních vlastností]
pessimistic (adj) pesimistick˘
pharmacy (n) [shop] lékárna
pleasure (n) [sth giving pleasure]
potû‰ení [nûco co pfiiná‰í potû‰ení]
point (n) [score] bod [získané body
napfi. za nákup]
present (n) [gift] dárek
process (v) [film] vyvolat, vyvolávat
[film]
receive (n) [be given] obdrÏet
response (n) [answer to a question]
odpovûì, reakce
retailer (n)
maloobchodník/maloobchodnice
return (v) [come back from somewhere]
vrátit se, navrátit se [pfiijít odnûkud
zpût]
review (v) [process of looking at
information again] zopakovat si,
zbûÏnû se znovu podívat na nûco
sad (adj) [not happy] smutn˘
save up (v) [collect] na‰etfiit (si),
naspofiit (si)
scheme (n) program
selfish (adj) sobeck˘
shelf (n) police, regál
shy (adj) plach˘, stydliv˘
simple (adj) [ordinary] prost˘,
jednoduch˘ [obyãejn˘]
simply (adv) [easily] jednodu‰e,
snadno, lehce
smoking (n) koufiení
social (adj) spoleãensk˘
star (n) [symbol] hvûzda [idol]
store (n) [shop] obchod, prodejna
suitable (adj) vhodn˘, vyhovující
talkative (adj) mluvn˘, hovorn˘
toiletries (n) toaletní potfieby
towards (prep) [helping to pay for]
na co, za úãelem ãeho [dát peníze na
nûco]
treat (n) o‰etfiení [napfi. kosmetické],
péãe
treat (v) [be nice to] o‰etfiit, peãovat o
two-way (adj) oboustrann˘,
obousmûrn˘
unfriendly (adj) nepfiátelsk˘
unhelpful (adj) neuÏiteãn˘,
neposkytující Ïádnou pomoc
unselfish (adj) nesobeck˘, obûtav˘
weak (adj) [not physically strong] slab˘
[postrádající fyzickou sílu]
welcome (adj) vítan˘ [You are
welcome! = Rádo se stalo, není zaã!]
well done (interj) V˘bornû! Bravo!
Dobrá práce!
wet (adj) [covered in water] mokr˘
wide (adj) [physically] ‰irok˘, rozlehl˘
workplace (n) pracovi‰tû
worried (adj) ustaran˘, utrápen˘,
znepokojen˘
worth (adj) [having a monetary value]
mající nûjakou hodnotu
International Express Elementary
●
14
G R A M AT I K A
VIDEO
Oxford Learner’s Grammar
■
■
Skvûlá gramatika ve tfiech
komponentech: Oxford Learner’s
Grammar Finder (referenãní gramatika) + Checker (s CD-ROMem)
a Oxford Learner’s Grammar
Builder (cviãebnice).
KaÏd˘ komponent je moÏné
pouÏívat samostatnû.
Practical English Usage
■
■
■
Aktualizované tfietí vydání
nepostradatelné „encyklopedie“
mluvnick˘ch problémÛ.
Jasné a jednoduché vysvûtlení
mluvnice, praktické informace
o slovní zásobû, idiomech,
v˘slovnosti a pravopisu.
Sekce Don’t Say It! vysvûtluje,
jak se vyvarovat typick˘ch chyb.
OBCHODNÍ ANGLIâ TINA
The Oxford Handbook
of Commercial
Correspondence
■
■
■
Uãebnice, pracovní se‰it.
Aktualizované vydání,
komplexní prÛvodce obchodní
korespondencí.
E-maily, anotované pfiíklady
dopisÛ, faxÛ, memorand, zpráv,
ÏivotopisÛ atd.
OXFORD BUSINESS ENGLISH
Business Grammar
& Practice
■
■
■
PrÛvodce gramatikou pro
dospûlé, vhodn˘ k samostudiu
nebo pro práci ve tfiídû.
Detailní v˘klad hlavních
mluvnick˘ch jevÛ v obchodním
kontextu a s mnoha pfiíklady.
Glosáfi obchodní terminologie.
1
www.oup.com/elt
OUP Praha
Jungmannova 31
110 00 Praha 1
tel./fax: 224 494 251
[email protected]
Big City 1, 2, 3
■
■
■
Video kazeta (50 min.), studentská
uãebnice a metodická pfiíruãka.
ReportáÏe faktu s tématy z pracovního prostfiedí velk˘ch firem
(úspûch v marketingu, adaptace
na zmûny, …)
Jako doplnûk k jakémukoli kurzu
pfiíslu‰né jazykové úrovnû (v‰eobecné nebo obchodní angliãtiny).
New Headway Video Pre-Int.
■
■
■
Video kazeta (35 min.), studentská
uãebnice a metodická pfiíruãka.
6 komediálních pohledÛ na Ïivot
a pfiíhod ãtyfi mlad˘ch lidí, ktefií
si spolu pronajmou jeden dÛm.
Jazyková úroveÀ a slovní zásoba
vychází z uãebnice New Headway
Pre-Intermediate a doplÀuje ji.
SLOVNÍKY
Oxford Advanced
Learner’s Dictionary
7th Edition – with Compass CD-ROM
■ Sedmé vydání nejoblíbenûj‰ího
a nejprodávanûj‰ího v˘kladového slovníku.
■ Obsahuje celkem 183 500
britsk˘ch a americk˘ch slov,
frází a v˘znamÛ plus 85 000
pfiíkladÛ a vût.
Oxford Student’s Dictionary
of English with Genie CD-ROM
■
■
■
V‰eobecná slovní zásoba + navíc
slovíãka z fiady oborÛ (obchod,
matematika, pfiírodní vûdy,
umûní, poãítaãe, média a dal‰í).
Speciální studijní stránky (psaní
esejí, dopisÛ, procviã. mluvnice).
Tisíce pfiíkladÛ, jak se slovo
pouÏívá v souãasné angliãtinû.
OUP Olomouc
Dolní nám. 38
772 00 Olomouc
tel./fax: 585 221 176
[email protected]
OUP PlzeÀ
Zbrojnická 1
301 12 PlzeÀ
tel./fax: 377 220 440
[email protected]
Download

Int. Express Elementary wordlist