21 NHPIS3_CZ_Wordlist_r
03/04/07
Word list
16:42
Page 152
Here is a list of most of the
new words in the units of
New Headway Pre-Intermediate
Student’s Book.
adj = pfiídavné jméno (adjective)
adv = pfiíslovce (adverb)
UNIT 1
advice n [email protected]"vaIs/ rada
agony aunt n /"&[email protected] %A:nt/
rozhlasov˘ poradce; osoba,
která v rozhlasov˘ch pofiadech
radí posluchaãÛm s jejich
problémy
art gallery n /"A:t %g&[email protected]/ galerie,
v˘stavní síÀ
adventure n [email protected]"ventS@(r)/
dobrodruÏství
bar n /bA:(r)/ bar
brave adj /breIv/ stateãn˘,
odváÏn˘
casual adj /"k&[email protected]/ neformální,
v‰ední, leÏérní
Cheers! [email protected]/ Na zdraví!
chewing gum n /"tSu:IN %gVm/
Ïv˘kaãka
club n /klVb/ klub
comfortable adj /"[email protected]/
pohodln˘
conference n /"[email protected]@ns/
konference
course n /kO:s/ kurz, studium
designer n /dI"zaIn@(r)/ módní
návrháfi
diary n /"[email protected]/ diáfi
diving n /"daIvIN/ potápûní
discover v /dI"skVv@(r)/ objevit,
vynalézt
Don’t mention it [email protected] "menSn
%It/ Není zaã. Za málo.
(odpovûì na podûkování)
environmental adj
[email protected]"mentl/ t˘kající se
Ïivotního prostfiedí
essay n /"eseI/ esej
everyday adj /"evrideI/ bûÏn˘,
kaÏdodenní
exchange v /Iks"tSeIndZ/ v˘mûna
Excuse me! /Iks"kju:z %mi:/
PromiÀte.
factory n /"f&[email protected]/ továrna
foreign adj /"[email protected]/ zahraniãní,
cizí
funny adj /"fVni/ legraãní
go clubbing v [email protected] "klVbIN/ jít
se bavit po klubech
good fun adj /%gUd "fVn/ dobr˘
spoleãník
good looking adj /%gUd "lUkIN/
atraktivní, dobfie vypadající
graduate v /"gr&djUeIt/
promovat, dokonãit studium
grow up v [email protected] "Vp/ vyrÛst,
vyrÛstat
152 Word list
hairbrush n /"[email protected]/ kartáã na
vlasy
hard (= difficult) adj /hA:d/
obtíÏn˘, tûÏk˘
Have a good weekend /%h&v @
%gUd %wi:k"end/ Hezk˘ víkend.
(pfiání)
information n /%Inf@"meISn/
informace
It doesn’t matter /It %dVznt
"m&t@(r)/ to nevadí, na tom
nezáleÏí
kid (child) n /kId/ dítû
last v /lA:st/ trvat
last adj /lA:st/ poslední
lawyer n /"lO:j@(r)/ právník
leave v /li:v/ opusit, zanechat
mean v, adj /mi:n/ znamenat;
protivn˘, zl˘
medicine n /"medsn/ or /medIsn/
lék
mouse mat n /"maUs %m&t/
podloÏka pod my‰
Never mind /"nev@ %maInd/ To
nevadí. Nic se nestalo.
No problem [email protected] "[email protected]/
(To) není problém.
object n /"QbdZIkt/ pfiedmût, vûc
outgoing adj /%aUt"[email protected]/
otevfien˘, spoleãensk˘
pencil sharpener n /"pensl
%SA:pn@(r)/ ofiezávátko
Pleased to meet you /%pli:zd t@
"mi:t %ju:/ Rád vás poznávám.
Tû‰í mû.
poor adj /pU@(r)/ or /pO:r/ chud˘
problem n /"[email protected]/ problém
relationship n /rI"leISnSIp/ vztah
retired adj /rI"[email protected]/ v dÛchodu,
na penzi
rubber n /"rVb@(r)/ guma
ruler n /"ru:l@(r)/ pravítko
scissors n /"[email protected]/ nÛÏky
See you later /%si: %ju: "leIt@(r)/
Uvidíme se pozdûji.
separate adj /"[email protected]/ jednotliv˘,
oddûlen˘
share v /Se@(r)/ sdílet
single adj /"sINgl/ svobodn˘
snowboard v /"[email protected]:d/
snowboard
sometimes adv /"sVmtaImz/
nûkdy, obãas
successful adj [email protected]"sesfl/ úspû‰n˘
sunglasses n /"sVnglA:sIz/
sluneãní br˘le
surfing n /"s3:fIN/ surfování
theatre n /"[email protected]@(r)/ divadlo
conj = spojka (conjunction)
coll = neformální, hovorové
(colloquial)
n = podstatné jméno (noun)
opp = protiklad, antonymum
(opposite)
pl = mnoÏné ãíslo (plural)
tissues n /"tISu:z/ papírové
utûrky, kapesníky
twin n /twIn/ dvojãe
vegetarian adj /%vedZ@"[email protected]@n/
vegetarián
wallet n /"wQlIt/ penûÏenka
wonderful adj /"[email protected]/
nádhern˘, úÏasn˘, skvûl˘
prep = pfiedloÏka (preposition)
pron = zájmeno (pronoun)
pp = pfiíãestí minulé trpné
(past participle)
v = sloveso (verb)
US = americká angliãtina
UNIT 2
abroad adv /@"brO:d/ v
zahraniãní
act the part coll /%&kt D@ "pA:t/
sehrát urãitou roli (ve smyslu
“b˘t nûjak˘m”)
almost adv /"O:[email protected]/ témûfi,
skoro
always adv /"O:lweIz/ vÏdy
at the moment (= now) [email protected] D@
"[email protected]@nt/ v tuto chvíli, právû
teì
awful adj /"O:fl/ hrozn˘, stra‰n˘
bedtime n /"bedtaIm/ ãas jít spát
boss n /bQs/ vedoucí, ‰éf
bring v /brIN/ pfiinést, pfiiná‰et
celeb (celebrity) n /s@"leb
(s@"[email protected])/ slavná osobnost,
celebrita
clear up v [email protected] "Vp/ uklidit
coast n [email protected]/ pobfieÏí
communication n
/k@%mju:nI"keISn/ komunikace
competition n /%kQmp@"tISn/
soutûÏ, závod
contact lenses n pl /"kQnt&kt
%lenzIz/ kontaktní ãoãky
conversation n /%kQnv@"seISn/
konverzace
disadvantage n [email protected]"vA:ntIdZ/
nev˘hoda
divide v /dI"vaId/ rozdûlit
divorced adj /dI"vO:st/ rozveden˘
do overtime v /%du: "@[email protected]/
pracovat pfiesãas
dormitory n /"dO:[email protected]/
studentská kolej
employ v /Im"plOI/ zamûstnat,
zamûstnávat
exchange v /Iks"tSeIndZ/ vymûnit,
zmûnit
exhausting adj /Ig"zO:stIN/
vyãerpávající
factory n /"f&[email protected]/ továrna
farmhouse n /"fA:mhaUs/ farma,
zemûdûlská usedlost
first things first! /%f3:st %TINz
"f3:st/ nejdÛleÏitûj‰í vûci mají
pfiednost
flat adj /fl&t/ byt
glamorous adj /"gl&[email protected]@s/
okouzlující, atraktivní
Guess what! /%ges "wQt/ Hádej!
Pfiedstav si!
hairdresser n /"[email protected]@(r)/
kadefiník
21 NHPIS3_CZ_Wordlist_r
03/04/07
a handful (difficult to manage)
/@ "h&ndfUl/ “dáreãek”
(o ãlovûku, hanlivû)
have something in common (= to
share interests or experiences)
/%h&v %sVmTIN In "[email protected]/ mit
nûco spoleãného
hundred n /"[email protected]/ sto
hurt v /h3:t/ zranit (se), bolet
impossible adj /Im"[email protected]/
nemoÏn˘
interested adj /"[email protected]/ mající
zájem o nûco
just adv /dZVst/ právû, pouze
keep (us) busy v /%ki:p (@s) "bIzI/
zaneprázdÀovat (nás)
landscape n /"l&ndskeIp/ krajina
lifestyle n /"laIfstaIl/ Ïivotní styl
loft n /lQft/ rozlehl˘ podkrovní
byt
lucky adj /"lVki/ ‰Èastn˘
make-up n /"meIk Vp/ make-up
manicure n /"m&nIkjU@(r)/
manikúra
mess n /mes/ nepofiádek, zmatek
miss v /mIs/ postrádat; zme‰kat
monthly adv /"mVnTli/ mûsíãnû
nail (= on your finger) n /neIl/
nehet
national park n /%n&[email protected] "pA:k/
národní park
never adv /"nev@(r)/ nikdy
often adv /"Qfn, "[email protected]/ ãasto
pearl n /p3:l/ perla
politician n /%pQl@"tISn/ politik
poster n /"[email protected]@(r)/ plakát
practise v /"pr&ktIs/ procviãovat,
trénovat
prefer v /prI"f3:(r)/ dávat
pfiednost, mít radûji, preferovat
private adj /"[email protected]/ soukrom˘
province n /"prQvIns/ provincie,
správní oblast
racing n /"reIsIN/ závodûní
rent v /rent/ pronajmout
routine n /ru:"ti:n/ navyklá
ãinnost; rutina
sale n /seIl/ prodej
send v /send/ poslat
sip v /sIp/ lokat, usrkávat
situated pp /"sItSUeItId/
umístûn˘, situovan˘
skills n pl /skIlz/ dovednosti,
schopnosti
social life n /"[email protected] %laIf/
spoleãensk˘ Ïivot
society n /s@"[email protected]/ spoleãnost
sometimes adv /"sVmtaImz/
nûkdy
strange adj /streIndZ/ divn˘,
zvlá‰tní
surprise n /s@"praIz/ pfiekvapení
technology n /tek"[email protected]/
technologie
test v /test/ zkou‰et, testovat
text v /tekst/ psát SMS zprávy
16:42
Page 153
That’s really kind of you /%D&ts
%ri:@li "kaInd @v %ju:/ To je od
tebe milé.
tiring adj /"[email protected]/ únavn˘,
unavující
transatlantic adj /%tr&[email protected]"l&ntIk/
pfiekraãující Atlantsk˘ oceán
trendy adj /"trendi/ módní
twins n /twInz/ dvojãata
uniform n /"ju:nIfO:m/ uniforma
useful adj /"ju:sfl/ uÏiteãn˘
usually adv /"ju:[email protected]/ obvykle
view n /vju:/ v˘hled, pohled
view of n /"vju: @v/ pohled na
nûco
voice n /vOIs/ hlas
wage n /weIdZ/ mzda, plat
wear (your hair) up v /%we@ (jO:
"[email protected]) "Vp/ mít upravené vlasy
wonderful adj /"[email protected]/ skvûl˘,
úÏasn˘
worst adj /w3:st/ nejhor‰í (3.
stupeÀ od bad)
UNIT 3
air-conditioning n /"e@
[email protected]%dISnIN/ klimatizace
aloud adv /@"laUd/ hlasitû
amazed adj /@"meIzd/ ohromen˘
angrily adv /"&[email protected]/ rozzlobenû
angry (with sb) adj /"&Ngri (wID
...)/ zlobit se na nûkoho
apartment n /@"pA:[email protected]/ byt,
apartmá
apologize v /@"[email protected]/
omluvit se, omlouvat se
appointment n /@"[email protected]/
schÛzka
bang v /b&N/ bouchnout
bowl n [email protected]/ mísa
break into (forced entry) v
/"breIk %Intu:, %Int@/ vloupat se
nûkam
breathe v /bri:D/ d˘chat
burglar n /"b3:gl@(r)/ zlodûj,
lupiã
cage n /keIdZ/ klec
canal n /k@"n&l/ kanál, prÛplav
carefully adv /"[email protected]@li/ opatrnû,
peãlivû
connection n /k2@"nekSn/ spojení,
pfiipojení
copy n /"kQpi/ kopie, v˘tisk
credit card n /"kredIt %kA:d/
kreditní karta
creep v /kri:p/ plíÏit se, lézt
crept (past tense of creep) v
/krept/ plíÏil se, lezl (minul˘
ãas od creep)
crime n /kraIm/ zloãin
curse v /k3:s/ kletba, zaklení
curtain n /"k3:tn/ záclona
date n /deIt/ schÛzka; datum
destroy v /dI"strOI/ zniãit
documentary n /%dQkj@"mentri/
dokumentární film
downstairs adv /%daUn"[email protected]/
dole, v dolním poschodí
dream (about sth) v /"dri:m
(@%baUt ...)/ snít o nûãem
feel ill v /%fi:l "Il/ cítit se
nemocn˘
felt (past tense of feel) v /felt/
cítil se (minul˘ ãas od feel)
figure n /"fIg@(r)/ ãíslo; postava
fill v /fIl/ plnit
fortunately adv /"fO:[email protected]@tli/
na‰tûstí
ghost n [email protected]/ duch
golden adj /"[email protected]@n/ zlat˘
gradually adv /"gr&[email protected]/
postupnû
guiltily adv /"gIltIli/ provinile
gunman n /"[email protected]/ stfielec,
ostfielovaã
haunt v /hO:nt/ stra‰it
heavily adv /"[email protected]/ velmi, silnû,
tûÏce
hide v /haId/ schovat se
HQ (= headquarters) n /%eItS
"kju:/ základna, ústfiedí
hungry adj /"hVNgri/ hladov˘
immediate adj /I"mi:[email protected]/
okamÏit˘
invitation n /%InvI"teISn/
pozvání, pozvánka
joke n [email protected]/ vtip
knock on the door v /%nQk Qn D@
"dO:(r)/ zaklepání na dvefie
laugh v /lA:f/ smát se
lazily adv /"leIzIli/ línû
lead v /li:d/ vést
lorry n /"lQri/ dodávka, kamion
lose v /lu:z/ ztratit
lovingly adv /"lVvINli/ láskyplnû
marks (get good marks in an
exam) n /mA:ks (%get %gUd
%mA:ks In @n Ig"z&m)/
známky (dostat dobré známky
u zkou‰ek)
mend v /mend/ opravit,
opravovat
message n /"mesIdZ/ vzkaz,
zpráva
midnight n /"mIdnaIt/ pÛlnoc
movement n /"mu:[email protected]/ pohyb,
hnutí
museum n /mju:"zi:@m/
muzeum
nervously adv /"n3:[email protected]/
nervóznû
noise n /nOIz/ hluk
peacefully adv /"pi:[email protected]/ klidnû
perhaps adv /p@"h&ps/ snad,
moÏná
pick up (the phone) v /%pIk Vp
(D@ "[email protected])/ zvednout (telefon)
poem n /"[email protected]/ báseÀ
point (straight at sth/sb) v /%pOInt
("streIt @t ...)/ ukázat (pfiímo
na nûkoho/nûco)
portrait n /"pO:treIt/ portrét
printer n /"prInt@(r)/ tiskárna
prison n /"prIzn/ vûzení
pull v /pUl/ táhnout, tahat
quietly adv /"[email protected]/ ti‰e
refuse (say no) v /rI"fju:z/
odmítnout
relief n /rI"li:f/ úleva
sadly adv /"s&dli/ smutnû
security guard n /sI"[email protected]@ti
%gA:d/ stráÏn˘; bezpeãnostní
sluÏba
shine v /SaIn/ záfiit, bl˘skat se
softly adv /"sQftli/ ti‰e (o fieãi a
mluvení)
spending spree n /"spendIN %spri:/
nezfiízené utrácení penûz,
“nákupní fiádûní”
staff n /stA:f/ personál,
zamûstnanci
stand up v /%st&nd "Vp/ postavit
se
straight adv /streIt/ rovnû
suddenly adv /"sVdnli/ náhle
supper n /"sVp@(r)/ veãefie
switch off v /%swItS "Qf/ vypnout
Word list 153
21 NHPIS3_CZ_Wordlist_r
03/04/07
teenager n /"ti:neIdZ@(r)/
teenager, dospívající
thief n /Ti:f/ zlodûj
throw v [email protected]/ hodit
thump (of the heart) v /TVmp/
úder (srdce)
title n /"taItl/ název, titul
together adv /t@"geD@(r)/ spolu,
spoleãnû, dohromady
tragically adv /"tr&dZIkli/
tragicky
turn on v /%t3:n "Qn/ zapnout
twins n pl /twInz/ dvojãata
unfortunately adv /Vn"fO:[email protected]@tli/
nane‰tûstí
unlock v /%Vn"lQk/ odemknout
urgently adv /"3:[email protected]/
naléhavû
went off (a gun = fired) v /%went
"Qf/ vystfielit
whisper v /"wIsp@(r)/ ‰eptat
with feeling adv /%wID "fi:lIN/
procítûnû
worry v /"wVri/ obávat se, dûlat
si starosti
154
Word list
16:42
Page 154
UNIT 4
a book of stamps n /@ %bUk @v
"st&mps/ album na po‰tovní
známky
a bunch of flowers n /@ %bVntS @v
"[email protected]/ kytice
a dozen eggs n /@ %dVzn "egz/
tucet vajec
a kilo of potatoes n /@ %ki:[email protected] @v
p@"[email protected]/ kilo brambor
a litre of petrol n /@ %li:[email protected] @v
"[email protected]/ litr benzínu
a loaf of bread n /@ [email protected] @v
"bred/ bochník chleba
a spoonful n /@ "spu:nfl/
mnoÏství, které se vejde na
lÏiãku
adult n /"&dVlt/ dospûl˘
amazing adj /@"meIzIN/
ohromující, úÏasn˘
ancient adj /"eInSnt/ starobyl˘,
starovûk˘
antique n /&n"ti:k/ staroÏitnost
anybody pron /"enibQdi/
kdokoli; nikdo (ve spojení se
slovesem v záporu)
anyone pron /"eniwVn/ kdokoli;
nikdo (ve spojení se slovesem v
záporu)
anything pron /"eniTIN/ cokoli;
nic (ve spojení se slovesem v
záporu)
aspirin n /"&sprIn/ aspirin
backpack n /"b&kp&k/ batoh
baker’s (shop) n /"[email protected] (%SQp)/
pekafiství
bargain (for sth) v /"bA:gIn (f@
...)/ smlouvat o cenû
belt n /belt/ pásek
bored adj /bO:d/ znudûn˘
brands n /br&ndz/ znaãky
(obchodní)
bridge n /brIdZ/ most
businesses n pl /"[email protected]/
obchody, firmy, podniky
busy adj /"bIzi/ zaneprázdûn˘
canal n /k@"n&l/ kanál
carpet n /"kA:pIt/ koberec
cash (a cheque) v /%k&S (@ "tSek)/
proplatit ‰ek
cashier n /k&"SI@(r)/ pokladní,
pokladník, pokladna
cent (U.S currency) n /sent/ cent
(mûna USA)
certainly adv /"s3:tnli/ jistû,
urãitû, samozfiejmû
change n /tSeIndZ/ zmûnit, mûnit
chemist’s (shop) n /"kemIsts
(%SQp)/ drogerie
choose v /tSu:z/ vybrat si, vybírat
si
clever idea n [email protected] aI"dI@/
dobr˘ nápad
cloth n /klQT/ látka (textilní)
clothing n /"[email protected]/ obleãení,
odûv
collect v /k@"lekt/ sbírat
colourful adj /"[email protected]/ barevn˘,
pestr˘
contrast n /"kQntrA:st/ kontrast,
protiklad
cooker n /"kUk@(r)/ sporák, vafiiã
cost n /kQst/ finanãní náklady,
cena
count (your money) v /%kaUnt
(jO: "mVni)/ poãítat (své
peníze)
covered (with sth) adj /"kVvd
(wID ...)/ pokryt˘ nûãím
create v /kri"eIt/ vytvofiit, tvofiit
currency n /"[email protected]/ mûna
customer n /"[email protected]@(r)/
zákazník
delicious adj /dI"[email protected]/ chutn˘,
delikatesní
deodorant n /di"@[email protected]@nt/
deodorant
desert n /"[email protected]/ pou‰È
dollar (U.S currency) n /"dQl@(r)/
dolar (mûna USA)
doughnut n /"[email protected]/ koblíÏek
endless adj /"[email protected]/ nekoneãn˘
euro (European currency) n
/"jU@r@U/ euro (evropská
mûna)
everything pron /"evriTIN/
v‰echno
exactly adv /Ig"z&ktli/ pfiesnû
fascinating adj /"f&sIneItIN/
fascinující
film set n /"fIlm %set/ natáãecí
místo
fine (= good quality) adj /faIn/
kvalitn˘
float v /fl@Ut/ plout, plavat
forget v /f@"get/ zapomenout
furniture n /"f3:nItS@(r)/ nábytek
glasses n pl /"glA:sIz/ br˘le
global adj /"gl@Ubl/ celosvûtov˘,
globální
gold n /g@Uld/ zlato
greengrocer’s (shop) n
/"gri:ngr@Us@z (%SQp)/
zelináfiství
grocer’s (shop) n /"gr@Us@z
(%SQp)/ obchod smí‰en˘m
zboÏím
grown (grown locally) pp /gr@Un
(%gr@Un "l@Uk@li)/ pûstovan˘
herb n /h3:b/ bylina
hobby n /"hQbi/ záliba, koníãek
interesting adj /"Intr@stIN/
zajímav˘
international adj /%Int@"n&Sn@l/
mezinárodní
invented pp /In"ventId/
vynalezen˘
jewellery n /"dZu:@lri/ klenoty,
‰perky
locally adv /"l@Uk@li/ v daném
místû
luxurious adj /lVg"ZU@ri@s/
luxusní
market n /"mA:kIt/ trh
nappies n pl /"n&piz/ plenky
narrow adj /"n&r@U/ úzk˘
noisy adj /"nOIzi/ hluãn˘
parcel n /"pA:sl/ balíãek
pavement n /"peIvm@nt/
chodník
peaceful adj /"pi:sfl/ klidn˘
pick from (= choose from) v
/"pIk fr@m/ vybrat si
picnic n /"pIknIk/ piknik
pints n /paInts/ pinta (anglická
dutá míra – cca 0,5 l)
pound (pounds sterling = British
currency) n /paUndz
(%paUndz "st3:lIN)/ libra
(mûna Velké Británie)
product n /"prQdVkt/ produkt
quantities (pl of quantity) n
/"kwQntItIz/ mnoÏství
(mnoÏné ãíslo od quantity)
roll n /r@Ul/ role (papíru apod.)
rug n /rVg/ ruãník, pfiedloÏka
scales n pl /skeIlz/ váhy
scientist n /"saI@ntIst/ vûdec
seller n /"sel@(r)/ prodejce
shopping list n /"SQpIN %lIst/
nákupní seznam
silver n /"sIlv@(r)/ stfiíbro
soaps n pl /s@Ups/ m˘dla
spectacular adj /spek"t&kj@l@(r)/
pozoruhodn˘, ohromující
spice n /spaIs/ kofiení
square n /skwe@(r)/ námûstí;
ãtverec
sterling (= British currency) n
/"st3:lIN/ ‰terlink (= libra,
anglická mûna)
strange adj /streIndZ/ divn˘,
zvlá‰tní
tissue n /"tISu:/ papírov˘
ubrousek, kapesníãek
traditional adj /tr@"dIS@nl/
tradiãní
traveller’s cheque n /"tr&v@l@z
%tSek/ cestovní ‰eky
village n /"vIlIdZ/ vesnice
wooden adj /"wUdn/ dfievûn˘
21 NHPIS3_CZ_Wordlist_r
03/04/07
UNIT 5
affect v /@"fekt/ ovlivnit, t˘kat se
alcohol n /"&lk@hQl/ alkohol
ambition n /&m"bISn/ ambice
annoyed adj /@"nOId/ rozzloben˘,
podráÏdûn˘
annoying adj /@"nOIIN/ otravn˘,
nepfiíjemn˘
applicable adj /@"plIk@bl/
aplikovateln˘, vhodn˘,
pouÏiteln˘
argue (with sb) v /"A:gju: (wID
...)/ hádat se s nûk˘m
arrange v /@"reIndZ/ vyjednat,
jednat
average adj /"&v@rIdZ/ prÛmûrn˘
be responsible v /%bi: rI"spQns@bl/
b˘t zodpovûdn˘
behaviour n /bI"heIvj@(r)/
chování
blame v /bleIm/ obvninit,
obviÀovat
body piercing n /"bQdi %pI@sIN/
piercing na tûle
boots n pl /bu:ts/ boty
bored adj /bO:d/ znudûn˘
boring adj /"bO:rIN/ nudn˘
brat n /br&t/ nevychované dítû,
spratek
bullying n /"bUliIN/ ‰ikana
camp n /k&mp/ tábor, kempink
cheating n /"tSi:tIN/ podvádûní
confused adj /k@n"fju:zd/
zmaten˘
confusing adj /k@n"fju:zIN/
matoucí, zavádûjící
cried (past tense of cry) v /kraId/
plakal (minul˘ ãas od cry)
cruise n /kru:z/ plavba
delete v /dI"li:t/ smazat, vymazat
depressed adj /dI"prest/
deprimovan˘, smutn˘
depressing adj /dI"presIN/
depresivní
desperate adj /"desp@r@t/ zoufal˘
disappointed adj /%dIs@"pOIntId/
zklaman˘
disappointing adj /%dIs@"pOIntIN/
neuspokojiv˘, zpÛsobující
zklamání
discuss v /dIs"kVs/ diskutovat
divorced adj /dI"vO:st/ rozveden˘
exam n /Ig"z&m/ zkou‰ka
excited adj /Ik"saItId/ vzru‰en˘
exciting adj /Ik"saItIN/ vzru‰ující
exhausting adj /Ig"zO:stIN/
vyãerpávající
experience n /Ik"spI@ri@ns/
zku‰enost, záÏitek
fascinated adj /"f&sIneItId/
fascinovan˘
fascinating adj /"f&sIneItIN/
fascinující
feel depressed adj /%fi:l dI"prest/
cítit se deprimovan˘
feel sorry for v /%fi:l "sQri fO:(r),
f@(r)/ litovat nûãeho
16:42
Page 155
fighting n /"faItIN/ bojování
footsteps n pl /"fUtsteps/ zvuk
lidsk˘ch krokÛ
frightened adj /"fraItnd/
vystra‰en˘
frightening adj /"fraItnIN/
stra‰ideln˘
get married v /%get "m&rId/ vdát
se, oÏenit se
give sb a ring (= call sb on the
phone) coll /%gIv ... @ "rIN/
zavolat nûkomu
give up (= stop doing sth) v /%gIv
"Vp/ zanechat nûãeho
grade n /greId/ stupeÀ, známka
have a drug problem n /%h&v @
"drVg %prQbl@m/ mít problém
s drogami
headache n /"hedeIk/ bolest
hlavy
heartache n /"hA:teIk/ smutek,
zármutek
heavy adj /"hevi/ tûÏk˘
hike n /haIk/ pû‰í v˘let, pû‰í
turistika
hope n /h@Up/ nadûje
horrible (to sb) adj /"hQr@bl (t@
...)/ hrozn˘, stra‰n˘
hurt adj /h3:t/ zranûn˘
incredible adj /In"kred@bl/
neuvûfiiteln˘
instruction n /In"strVkSn/
instrukce
intelligent adj /In"telIdZ@nt/
inteligentní
lend v /lend/ pÛjãit nûkomu
nûco
lie n /laI/ lhát
look forward to (doing sth)
/"lUkIN %fO:w@d t@ .../ tû‰it se
na nûco
marathon n /"m&r@T@n/
maraton
marital status n /"m&rItl %steIt@s/
rodinn˘ stav
nurse n /n3:s/ zdravotní sestra
occupation n /%QkjU"peISn/
zamûstnání, povolání
orders (follow orders) n pl /"O:d@z
(%fQl@U "O:d@z)/ pfiíkazy
(jednat podle pfiíkazÛ)
permanent adj /"p3:m@n@nt/
stál˘, dlouhodob˘
physical activity n /%fIzIkl
&k"tIv@ti/ tûlesná aktivita
plan (to do sth) v /%pl&n (t@ "du:
...)/ plánovat
play truant (= not go to school) v
/%pleI "tru:@nt/ chdit za ‰kolu
post (letters / parcels) v /p@Ust/
posílat (dopisy, balíky)
postcode n /"p@Ustk@Ud/
po‰tovní smûrovací ãíslo
problem n /"prQbl@m/ problém
promise v /"prQmIs/ slíbit
psychologist n /saI"kQl@dZIst/
psycholog
rebel (against sb or sth) v /rI"bel
@%genst ...)/ vzdorovat
nûãemu/nûkomu, brojit proti
nûãemu/nûkomu
relaxing adj /rI"l&ksIN/
odpoãinkov˘, uvolÀující
remarried adj /%ri:"m&rId/ znovu
vdaná/Ïenat˘
secret n /"si:kr@t/ tajemství
self-control n /%self k@n"tr@Ul/
sebekontrola
seriously adv /"sI@ri@sli/ váÏnû
shocked adj /SQkt/ ‰okovan˘
signature n /"sIgn@tS@(r)/ podpis
situation n /%sItjU"eISn/ situace
spy story n /"spaI %stO:ri/
‰pionáÏní pfiíbûh
steal v /sti:l/ krást
surprised adj /s@"praIzd/
pfiekvapen˘
surprising adj /s@"praIzIN/
pfiekvapiv˘, pfiekvapující
swearing n /"swe@rIN/ neslu‰ná,
spostá mluva
take drugs v /%teIk "drVgz/ brát
drogy
tell (a secret/lie) v /%tel (@ "si:kr@t,
"laI)/ prozradit
(tajemství/lhát)
therapy n /"Ter@pi/ terapie
tired of adj /"taI@d @v/ unaven˘
z nûãeho
tough adj /tVf/ tvrd˘
train v /treIn/ vlak
trust v /trVst/ dÛvûfiovat
vet n /vet/ mokr˘
UNIT 6
absolutely adv /"&bs@lu:tli/
absolutnû, rozhodnû, jistû
advantage n /@d"vA:ntIdZ/
v˘hoda
afford v /@"fO:d/ dovolit si
amazing adj /@"meIzIN/
ohromující, úÏasn˘, skvûl˘
angry adj /"&Ngri/ rozzloben˘
be accepted v /%bi: @k"septId/ b˘t
pfiijat
birthplace n /"b3:TpleIs/ rodi‰tû
book (a room) v /%bUk (@ "ru:m)/
zamluvit, rezervovat (pokoj)
brilliant adj /"brIli@nt/ úÏasn˘,
skvûl˘
building n /"bIldIN/ budova
character n /"k&r@kt@(r)/
charakter, postava
Cheer up ! /%tSI@r "Vp/ Hlavu
vzhÛru!
comedy n /"kQm@di/ komedie
community n /k2@"mju:2n@ti/
komunita, spoleãenství
contemporary adj
/k@n"temp@r@ri/ souãasn˘
cosmopolitan adj
/%kQzm@"pQlIt@n/ svûtov˘,
kosmopolitní
diverse adj /daI"v3:s/ rozdíln˘,
odli‰n˘
fashionable adj /"f&Sn@bl/
módní
fed up adj /%fed "Vp/ otráven˘,
mající nûãeho po krk
fluency n /"flu:@nsi/ plynulost (o
mluvení v cizím jazyce)
foreigner n /"fQr@n@(r)/ cizinec
friendliest adj /"frendli@st/
nejpfiátel‰tûj‰í
friendship n /"frendSIp/
pfiátelství
general knowledge n /%dZenr@l
"nQlIdZ/ v‰eobecná znalost
generous adj /"dZen@r@s/
velkorys˘
get on well v /%get %Qn "wel/
dobfie vycházet s nûk˘m
hippopotamus n /%hIp@"pQt@m@s/
hroch
historical adj /hI"stQrIkl/
historick˘
homeland n /"h@Uml&nd/ rodná
zemû, domovina
human n /"hju:m@n/ ãlovûk,
lidská bytost
immigrant n /"ImIgr@nt/
imigrant
impolite adj /%Imp@"laIt/
neslu‰n˘
independence n /%IndI"pend@ns/
nezávislost
industrial adj /In"dVstri@l/
prÛmyslov˘
interest n /"Intr@st/ zájem
jazz n /dZ&z/ jazz
Word list 155
21 NHPIS3_CZ_Wordlist_r
03/04/07
mean adj /mi:n/ protivn˘, zl˘;
prÛmûrn˘
mentioned pp /"menSnd/
zmínûn˘
messy adj /"mesi/ neuklizen˘
miserable adj /"mIzr@bl/
ne‰Èastn˘, zuboÏen˘
modern adj /"mQdn/ moderní
music scene n /"mju:zIk %si:n/
hudební scéna
nationality n /%n&S@"n&l@ti/
národnost
neighbour n /"neIb@(r)/ soused
passion n /"p&Sn/ vá‰eÀ
pleasure n /"pleZ@(r)/ potû‰ení
polite adj /p@"laIt/ slu‰n˘,
zdvofiil˘
population n /%pQpjU"leISn/
populace, obyvatelstvo
principle n /"prIns@pl/ princip
rap n /r&p/ rap (hudební styl)
receptionist n /rI"sepS@nIst/
recepãní
romance n /r@U"m&ns/ romance
rude adj /ru:d/ drz˘, neslu‰n˘
science fiction n /%saI@ns "fIkSn/
science fiction
sculpture n /"skVlptS@(r)/
plastika, socha
second hand adj /%sek@nd "h&nd/
z druhé ruky, pouÏit˘
separate adj /"sepr@t/ oddûlen˘,
samostatn˘
shame /"SeIm/ hanba; ‰koda
shark n /SA:k/ Ïralok
shocking adj /"SQkIN/ ‰okující
sightseeing n /"saItsi:IN/
prohlíÏení památek
sightseeing tour n /"saItsi:IN
%tU@(r)/ turistická prohlídka
spicy adj /"spaIsi/ kofienûn˘
stare v /ste@(r)/ zírat, upfienû se
dívat
stick together (= stay together) v,
coll /%stIk t@"geD@(r)/ drÏet
pohromadû
sunset n /"sVnset/ západ slunce
talented adj /"t&l@ntId/
talentovan˘
temple n /"templ/ chrám
thief n /Ti:f/ zlodûj
thriller n /"TrIl@(r)/ thriller
(filmov˘ Ïánr)
trip n /trIp/ v˘let
untidy adj /Vn"taIdi/
neupraven˘, nepofiádn˘
vitality n /vaI"t&l@ti/ vitalita
Youth Hostel n /"ju:T %hQstl/
hostel, ubytovna pro mladé
156
Word list
16:42
Page 156
UNIT 7
accident n /"&ksId@nt/ nehoda
account n /@"kaUnt/ konto, úãet
v bance; vysvûtlení
accountant n /@"kaUnt@nt/
úãetní
advertise v /"&dv@taIz/
propagovat, dûlat reklamu,
inzerovat
advertisement n /@d"v3:tIsm@nt/
inzerát
album n /"&lb@m/ album
alive adj /@"laIv/ Ïiv˘, na Ïivu
ambitious adj /&m"bIS@s/
ambiciózní
art n /A:t/ umûní
artist n /"A:tIst/ umûlec
attend v /@"tend/ zúãastnit se
bad-tempered adj /%b&d
"temp@d/ nerudn˘, mrzut˘
bass n /beIs/ basa
bodyguard n /"bQdigA:d/ osobní
stráÏce
calm adj /kA:m/ klidn˘
camping n /"k&mpIN/ kemp
career n /k@"rI@(r)/ kariéra
chaffeur n /"S@Uf@(r)/ fiidiã z
povolání, osobní fiidiã
chef n /Sef/ ‰éfkuchafi
corridor n /"kQrIdO:(r)/ chodba
courage n /"kVrIdZ/ odvaha
danger n /"deIndZ@(r)/ nebezpeãí
decide v /dI"saId/ rozhodnout
decision n /dI"sIZn/ rozhodnutí
decorate v /"dek@reIt/ malovat
(byt)
decorator n /"dek@reIt@(r)/ malífi
pokojÛ
dietician n /%daI@"tISn/ odborník
na v˘Ïivu
difference n /"dIfr@ns/ rozdíl
disaster n /dI"zA:st@(r)/
pohroma, katastrofa
disastrous adj /dI"zA:str@s/
fatastrofální
drama queen n /drA:m@ %kwi:n/
herecká královna, královna
dramatu
drum n /drVm/ buben
easy-going adj /%i:zi "g@UIN/
bezstarostn˘, otevfien˘,
pfiístupn˘
electric adj /I"lektrIk/ elektrick˘
electrician n /I%lek"trISn/
elektrikáfi
employ v /Im"plOI/ zamûstnat,
zamûstnávat
employer n /Im"plOI@(r)/
zamûstnavatel
employment n /Im"plOIm@nt/
zamûstnání, zamûstnanost
entourage n /"Qnt@rA:Z/
doprovod
explain v /Ik"spleIn/ vysvûtlit,
vysvûtlovat
explanation n /%ekspl@"neISn/
vysvûtlení
fame n /feIm/ sláva, vûhlas
famous adj /"feIm@s/ slavn˘
film premiere n /"fIlm
%premie@(r)/ filmová premiéra
fire (from a job) v /%faI@ (fr@m @
"dZQb)/ vyhodit (z práce)
flopped (= been unsuccessful) pp
/flQpt/ propadl˘, neúspû‰n˘
founder member n /"faUnd@
%memb@(r)/ zakládající ãlen
friendly adj /"frendli/ pfiátelsk˘
governed pp /"gVvnd/ fiízen˘,
regulovan˘, spravovan˘
guitar n /gI"tA:(r)/ kytara
have a break (= have a rest) /%h&v
@ "breIk/ odpoãinout si
havoc (play havoc with sth) n
/"h&v@k (%pleI "h&v@k wID ...)/
zmatek (zpÛsobit zmatek v
nûãem)
heir n /e@(r)/ dûdic
hire v /"haI@(r)/ najmout,
najímat
imagination n /I%m&dZI"neISn/
fantazie, imaginace
including prep /In"klu:dIN/
vãetnû
industry n /"Ind@stri/ prÛmysl
influenced (by sb/sth) pp
/"InflU@nst (%baI ...)/
ovlivnûn˘
interpret v /In"t3:prIt/ tlumoãit
interpreter n /In"t3:prIt@(r)/
tlumoãník
invitation n /%InvI"teISn/ pozvání
journalist n /"dZ3:n@lIst/ novináfi
keyboard n /"ki:bO:d/ klávesnice
kind adj /kaInd/ laskav˘, hodn˘,
pozorn˘
kindness n /"kaIndn@s/ ochota,
laskavost
law n /lO:/ zákon
librarian n /laI"bre@ri@n/
knihovník
library n /"laIbr@ri/ knihovna
lighting n /"laItIN/ osvûtlení
manicurist n /"m&nIkjU@rIst/
kdo poskytuje manikúru
misfortunes n pl /%mIs"fO:tSu:nz/
smÛla
model v /"mQdl/ modelovat
moody adj /"mu:di/ náladov˘
movie (= film) n US /"mu:vi/
film
music business n /"mju:zIk
%bIzn@s/ hudební trh, obchod
s hudbou
musical instrument n /%mju:zIkl
"Instr@m@nt/ hudební nástroj
musician n /mju:"zISn/ hudebník
nervous breakdown n /%n3:v@s
"breIkdaUn/ nervové
zhroucení
noisy adj /"nOIzi/ hluãn˘
novel n /"nQvl/ román
organization n /%O:g@naI"zeISn/
organizace
organize v /"O:g@naIz/
organizovat
paparazzi n pl /%p&p@"r&tsi/
paparazzi
patient adj /"peISnt/ trpûliv˘
patient n /"peISnt/ pacient
perform v /p2@"fO:m/ hrát (v
divadle nebo filmu), úãinkovat
performance n /p@"fO:m@ns/
pfiedstavení; hereck˘ v˘kon
personal trainer n /%p3:s@nl
"treIn@(r)/ osobní trenér
photographer n /f@"tQgr@f@(r)/
fotograf
piano n /pi"&n@U/ klavír
politician n /%pQl@"tISn/ politik
politics n pl /"pQl@tIks/ politika
principality n /%prInsI"p&l@ti/
kníÏectví
private jet n /%praIv@t "dZet/
soukromé letadlo
psychoanalysis n
/%saIk@U@"n&l@sIs/
psychoanal˘za
reception n /rI"sepSn/ recepce,
oslava, hostina
refer to v /rI"f3: tu:, t@/
odkazovat na nûco, t˘kat se
nûãeho
related adj /rI"leItId/ vztahovat
se k nûãemu
saxophone n /"s&ks@f@Un/
saxofon
science n /"saI@ns/ vûda
selfish adj /"selfIS/ sobeck˘
series n /"sI2@ri:z/ fiada, série,
seriál
sidewalk (= pavement) n US
/"saIdwO:k/ chodník
spoilt adj /spOIlt/ zkaÏen˘;
rozmazlen˘
synthesiser n /"sInT@%saIz@(r)/
syntezátor (elektronick˘
hudební nástroj)
temperamental adj
/%tempr@"mentl/ náladov˘
ten pound note n /%ten %paUnd
"n@Ut/ desetilibrová bankovka
thoughtful adj /"TO:tfl/
pfiem˘‰liv˘, rozváÏn˘, uváÏen˘
tragedy n /"tr&dZ@di/ tragédie
tragic adj /"tr&dZIk/ tragick˘
trumpet n /"trVmpIt/ trumpeta
unkind adj /%Vn"kaInd/
nelaskav˘, nevlídn˘
upset adj /Vp"set/ rozru‰en˘,
smutn˘
21 NHPIS3_CZ_Wordlist_r
03/04/07
UNIT 8
ability n /@"bIl@ti/ schopnost
ache v /eIk/ bolet
agency n /"eIdZ@nsi/ agentura
ankle n /"&Nkl/ kotník
apologize v /@"pQl@dZaIz/
omluvit se
apply v /@"plaI/ ÏádAt/ucházet se
o práci
application n /%&plI"keISn/
aplikace
architect n /"A:kItekt/ architekt
assistance n /@"sIst@ns/ pomoc,
asistence
behave v /bI"heIv/ chovat se
bill n /bIl/ úãet; bankovka
builder n /"bIld@(r)/ stavitel,
pracovník ve stavebnictví
bully n /"bUli/ ten, kdo ‰ikanuje
ostatní
childcare n /"tSaIldke@(r)/ péãe o
dítû
country n /"kVntri/ venkov,
(venkovská) krajina
coward n /"kaU@d/ zbabûlec
definition n /%defI"nISn/ definice
detective n /dI"tektIv/ detektiv
development n /dI"vel@pm@nt/
v˘voj, rozvoj
diarrhoea n /%daI@"rI@/ prÛjem
enclosed adj /In"kl@Uzd/
pfiiloÏen˘, v pfiíloze
engineering n /%endZI"nI@rIN/
inÏen˘rství
enquire v /In"kwaI@(r)/
vy‰etfiovat, ptát se
equal opportunities n /%i:kw@l
%Qp2@"tju:n@tIz/ rovné
pfiíleÏitosti
ex-boyfriend n /%eks "bOIfrend/
b˘val˘ pfiítel
farmer n /"fA:m@(r)/ zemûdûlec,
farmáfi
fire fighter n /"faI@ %faIt@(r)/
hasiã
food poisoning n /"fu:d
%pOIz@nIN/ otrava jídlem
gardener n /"gA:dn@(r)/
zahradník
gender n /"dZend@(r)/ pfiirozen˘
rod (muÏsk˘/Ïensk˘), pohlaví
gender gap n /"dZend@ %g&p/
spoleãensk˘ rozdíl mezi
pohlavími
generation gap n /%dZen@"reISn
%g&p/ spoleãensk˘ rozdíl mezi
generacemi
glands n pl /gl&ndz/ Ïláza
hairdresser n /"he@dres@(r)/
kadefiník
have a sore throat /%h&v @ %sO:
"Tr@Ut/ bolení v krku
have a temperature /%h&v @
"tempr@tS@(r)/ mít teplotu
inform v /In"fO:m/ nformovat
liquid n /"lIkwId/ kapalina,
tekutina
16:42
Page 157
mechanic n /m@"k&nIk/
mechanik, technik
message n /"mesIdZ/ vzkaz,
zpráva
nanny n /"n&ni/ chÛva
nappy n /"n&pi/ plenka
necessary adj /"nes@s@ri/ nutn˘
night shift n /"naIt %SIft/ noãní
smûna
non-traditional adj /%non
tra"dISanl/ netradiãní
obligation n /%QblI"geISn/
povolení, svolení; nutnost
opinion n /@"pInj@n/ názor
optician n /Qp"tISn/ optik
painter n /"peInt@(r)/ malífi
plumber n /"plVm@(r)/ instalatér
possession n /p@"zeSn/ majetek
prejudice n /"predZUdIs/
pfiedsudek
prescribe v /prI"skraIb/
pfiedepsat
prescription n /prI"skrIpSn/
pfiedpis, recept (lékafisk˘)
psychology n /saI"kQl@dZi/
psychologie
racism n /"reIsIzm/ rasismus
regret (to inform you) v /rI"gret
(tu: In%fO:m ju:)/ litovat
nûãeho (lituji, Ïe vám musím
oznámit...)
satisfaction n /%s&tIs"f&kSn/
zadostiuãinûní, vyrovnání
seat belt n /"si:tbelt/
bezpeãnostní pás (napfi. v autû)
sexism n /"seksIzm/ sexismus
signature n /"sIgn@tS@(r)/ podpis
sneeze v /sni:z/ k˘chat,
k˘chnout
soldier n /"s@UldZ@(r)/ voják
stay calm /%steI "kA:m/ zachovat
klid
stomach-ache n /"stVm@k %eIk/
bolest bfiicha
strangely adv /"streIndZli/
podivnû, zvlá‰tnû
surgery n /"s3:dZ@ri/ chirurgie
swallow v /"swQl@U/ polknout,
polykat
swollen pp /"sw@Ul@n/ natekl˘,
opuchl˘
symptom n /"sImpt@m/ pfiíznak,
symptom
take care of v /%teIk "ke@r @v/
starat se o nûco, peãovat
taxi-driver n /"t&ksi %draIv@(r)/
fiidiã taxi
twist v /twIst/ vyvrknout si
unsocial adj /%Vn"s@USl/
neumoÏÀující Ïít spoleãensk˘
Ïivot (o zamûstnání)
workplace n /"w3:kpleIs/
pracovi‰tû, pracovní kout
UNIT 9
addict n /"&dIkt/ návyk,
závislost
annoy v /@"nOI/ rozzlobit
answerphone n /"A:ns@f@Un/
telefonní záznamník
army n /"A:mi/ armáda
awful adj /"O:fl/ hrozn˘, stra‰n˘
carefree adj /"ke@fri:/
bezstarostn˘, lehkomysln˘
consultant n /k@n"sVlt@nt/
konzultant, poradce
crowded adj /"kraUdId/
pfieplnûn˘, pfiecpan˘ (lidmi)
debt n /det/ dluh
delayed adj /dI"leId/ opoÏdûn˘,
zpoÏdûn˘
desire n /dI"zaI@(r)/ touha
destination n /%destI"neISn/ cíl
cesty, místo urãení
distance n /"dIst@ns/ vzdálenost
door to door /%dO: t@ "dO:/ cel˘
ãas cesty (od dvefií ke dvefiím)
environment n /In"vaIr@nm@nt/
prostfiedí
escape v /I"skeIp/ uniknout,
unikat
favour n /"feIv@(r)/ laskavost,
pfiízeÀ
firework n /"faI@w3:k/ ohÀostroj
fluent adj /"flu:@nt/ plynul˘
flight n /flaIt/ let
fortune (= a lot of money) n
/"fO:tSu:n/ bohatství, velké
mnoÏství penûz
freedom n /"fri:d@m/ svoboda
gap year n /"g&p %jI@(r)/ rok
volna
gate n /geIt/ brána
hopeless adj /"h@Upl@s/
beznadûjn˘
chase v /tSeIs/ honit,
pronásledovat
get on well (with sb) v /%get Qn
"wel (wID ...)/ vycházet s
nûk˘m dobfie
I can’t see the point coll /aI %kA:nt
%si: D@ "pOInt/ Nevidím
dÛvod; nevím proã; nechápu
to.
insect n /"Insekt/ hmyz
join v /dZOIn/ pfiipojit se, pfiidat
se, vstoupit do (nûjaké
organizace)
mess n /mes/ nepofiádek
message n /"mesIdZ/ vzkaz,
zpráva
miracle n /"mIr@kl/ zázrak, div
normal adj /"nO:ml/ normální,
bûÏn˘
navy n /"neIvi/ námofinictvo
old people’s home n /%@Uld
"pi:plz %h@Um/ domov
dÛchodcÛ
path n /pA:T/ pû‰ina, cesta
plan n /pl&n/ plán
pond n /pQnd/ rybník
press v /pres/ tisknout, stisknout
pros and cons /%pr@Uz @n "kQnz/
klady a zápory nûãeho
published pp /"pVblISt/ vydan˘,
publikovan˘
put sb off sth (= stop sb liking
sth) v /%pUt ... "Qf ...)/
zo‰klivit nûkomu nûco
readjust v /%ri:@"dZVst/ znovu se
pfiizpÛsobit
retired adj /rI"taI@d/
penzionovan˘, v dÛchodu
routine n /ru:"ti:n/ rutina,
navyklá ãinnost
run away v /%rVn @"weI/ utéct
sailor n /"seIl@(r)/ námofiník
salary n /"s&l@ri/ plat, mzda
save v /seIv/ zachránit
stressful adj /"stresfl/ stresující
sunburnt adj /"sVnb3:nt/ spálen˘
od slunce
tablet n /"t&bl@t/ tableta;
destiãka
Take care! /%teIk "ke@(r)/ Dávej
na sebe pozor! Opatruj se!
the bush (= African/Australian
countryside) n /D@ "bUS/ bu‰
(typ africké/australské krajiny)
traffic jam n /"tr&fIk %dZ&m/
dopravní zácpa
travel brochure n /"tr&vl
%br@US@(r)/ turistick˘
prÛvodce (pfiíruãka)
wild adj /waIld/ divok˘
wood n /wUd/ dfievo
Word list 157
21 NHPIS3_CZ_Wordlist_r
03/04/07
UNIT 10
ambitious adj /&m"bIS@s/
ambiciózní
atom n /Di "&t@m/ atom
automated adj /"O:t@meItId/
automatizovan˘
awarded pp /@"wO:dId/ ocenûn˘,
vyznamenan˘
be broke (= have no money) v coll
/%bI "br@Uk/ b˘t bez penûz
be related to (sb) v /%bI rI"leItId
t@ .../ b˘t s nûk˘m pfiíbuzn˘
body n /"bQdi/ tûlo
bone n /b@Un/ kost
borrow v /"bQr@U/ pÛjãit si
briefcase n /"bri:fkeIs/
diplomatka, kuffiík
cell n /sel/ buÀka
century n /"sentS@ri/ století
chemical adj /"kemIkl/ chemick˘
climb v /klaIm/ lézt, ‰plhat
commit (a crime) v /k2@"mIt/
spáchat (zloãin)
company n /"kVmp@ni/
spoleãnost; firma, podnik
contain v /k@n"teIn/ obsahovat
criminal n /"krImInl/ zloãinec
cure n /@ "kjU@(r)/ léãba
cut open v /%kVt "@Up@n/
rozfiíznout
dialogue n /"daI@lQg/ rozhovor,
dialog
discovered pp /dI"skVv@d/
objeven˘
discovery n /dI"skVv@ri/ objev
disease n /dI"zi:z/ nemoc
domestic adj /d@"mestIk/
domácí, domestikovan˘
dream v /dri:m/ snít
electricity n /I%lek"trIs@ti/
elektfiina
experiment v /Ik"sperIm@nt/
experimentovat
fault n /fO:lt/ chyba
government official n
/%gVv@nm@nt @"fISl/ vládní
pfiedstavitel
graveyard n /"greIvjA:d/ hfibitov
guilty adj /"gIlti/ vinen
heartbroken adj /"hA:tbr@Uk@n/
citovû zklaman˘; mající
zlomené srdce
helicopter n /"helIkQpt@(r)/
vrtulník, helikoptéra
homesick adj /"h@UmsIk/ trpící
steskem po domovû
human adj /"hju:m@n/ lidsk˘,
ãlovûãí
illegal adj /I"li:gl/ ilegální
imaging n /"Im@dZIN/ proces
tvorby obrázkÛ nebo fotografií
immediately adv /I"mi:di@tli/
ihned, okamÏitû
invention n /In"venSn/ vynález
item n /"aIt@m/ poloÏka
158
Word list
16:42
Page 158
keep a secret v /%ki:p @ "si:kr@t/
drÏet v tajnosti
lie n /laI/ leÏet; lhát
lift n /lIft/ v˘tah
litter n /"lIt@(r)/ drobné
odhozené odpadky
luggage n /"lVgIdZ/ zavazadla
machine n /m@"Si:n/ stroj
make a complaint v /%meIk @
k@m"pleInt/ vznést stíÏnost,
stûÏovat si
match v /m&tS/ porovnat
memory n /"mem@ri/ pamûÈ
monster n /"mQnst@(r)/ pfií‰era,
obluda
novel (= book) n /"nQvl/ román
operation n /%Qp@"reISn/ operace
paper mill n /"peIp@2 %mIl/
papírna
passenger n /"p&sIndZ@(r)/
cestující
penicillin n /%pen@"sIlIn/
penicilin
plastic n /"pl&stIk/ plast,
plastická hmota
plot n /plQt/ dûj (knihy)
poet n /"p@UIt/ básník
produce v /pr@"dju:s/ vyrobit,
vyprodukovat
project n /"prQdZekt/ projekt
radium n /"reIdi@m/ rádium
rarely adv /"re@li/ zfiídka,
málokdy
recently adv /"ri:s@ntli/ nedávno
result n /rI"zVlt/ v˘sledek
search engine n /"s3:tS %endZIn/
internetov˘ vyhledávaã
structure n /"strVktS@(r)/
struktura
suspect n /"sVspekt/ podezfiel˘
talk n /"tO:k/ rozhovor,
promluva
technology n /tek"nQl@dZi/
technologie
translated pp /tr&ns"leItId/
pfieloÏen˘
truth n /D@ "tru:T/ pravda
unique adj /ju:"ni:k/ unikátní,
jedineãn˘
weight n /weIt/ v˘ha, hmotnost
work of art n /%w3:k @v "A:t/
umûlecké dílo
X-ray n /"eks %reI/ rentgen
UNIT 11
accept v /@k"sept/ pfiijmout
active adj /"&ktIv/ aktivní
afterwards adv /"A:ft@w@dz/
potom
agree v /@"gri:/ souhlasit
ambition n /&m"bISn/ ambice
ash n /&S/ popel
at the last minute /@t D@ %lA:st
"mInIt/ na poslední chvíli
be made redundant /bi %meId
rI"dVnd@nt/ b˘t propu‰tûn pro
nadbyteãnost
blocked pp /blQkt/ zablokovan˘
break down v /%breIk "daUn/
porouchat se
carry on v /%k&ri "Qn/
pokraãovat
certain adj /"s3:tn/ jist˘, urãit˘
chatter v /"tS&t@(r)/ povídat si
cloud n /klaUd/ mrak
contaminated adj
/k2@n"t&mIneItId/ zneãi‰tûn˘,
kontaminovan˘
control v /k@n"tr@Ul/
kontrolovat
crazy adj /"kreIzi/ blázniv˘,
‰ílen˘
crops n pl /krQps/ obilí
crossroads n pl /"krQsr@Udz/
kfiiÏovatka
currently adv /"kVr@ntli/ v
souãasnosti, právû nyní
decision n /dI"sIZn/ rozhodnutí
dream of something /"dri:m @v
%.../ snít o nûãem
earth n /3:T/ Zemû (planeta)
education n /%edZU"keISn/
vzdûlání
erupt v /I"rVpt/ vybuchnout
eventually adv /I"ventSU@li/
postupnû, nakonec
excitedly adv /Ik"saItIdli/
vzru‰enû, horeãnû
expression n /Ik"spreSn/ v˘raz
extinct adj /Ik"stINkt/ vyhynul˘
fail v /feIl/ neuspût, propadnout
famine n /"f&mIn/ hladomor
floor n /flO:(r)/ podlaha, podlaÏí
for short (a nickname) /f@ "SO:t/
pfiezdívka
freeze v /fri:z/ mrznout
frightening adj /"fraItnIN/
stra‰ideln˘, dûsiv˘
geyser n /"gi:z@(r)/ gejzír
give away v /%gIv @"weI/ vydat,
utratit
global adj /"gl@Ubl/ g¨lobální,
svûtov˘
greenhouse n /"gri:nhaUs/
skleník
have a row (= argument) v /%h&v
@ "raU/ pohádat se
heating n /"hi:tIN/ vytápûní,
topení
housing n /"haUzIN/ bydlení,
bytová v˘stavba
huge adj /hju:dZ/ obrovsk˘
impressed adj /Im"prest/
ohromen˘, zaujat˘ nûãím
landscape (design) n /"l&ndskeIp
("l&ndskeIp dI%zaIn)/ krajinná
architektura, tvorba krajiny
leader n /"li:d@(r)/ vÛdce
lie down v /%laI "daUn/ poloÏit,
uloÏit
literature n /"lItr@tS@(r)/
literatura
look for v /"lUk fO:(r), f@(r)/
hledat
Look out! /%lUk "aUt/ Pozor!
look up v /%lUk "Vp/ vyhledat
ordinary adj /"O:dnri/ normální,
bûÏn˘
oven n /"Vvn/ trouba (na peãení)
pick up v /%pIk "Vp/ sebrat,
zvednout
possibility n /%pQs@"bIl@ti/
moÏnost
put off v /%pUt "Qf/ odloÏit na
pozdûji
recycle v /%ri:"saIkl/ recyklovat
rock n /rQk/ skála
run (a company) v /%rVn (@
"kVmp@ni)/ vést spoleãnost
run out of v /%rVn "aUt @v/
spotfiebovat
shanty town n /"S&nti %taUn/
chudinská ãtvrÈ, slum
shock n /SQk/ ‰ok
shoot up v /%Su:t "Vp/ vymr‰tit
sunlight n /"sVnlaIt/ sluneãní
svit
take off v /%teIk "Qf/ svléknout
throw away v /%Tr@U @"weI/
vyhodit
try on v /%traI "Qn/ vyzkou‰et na
sobû (napfi. obleãení)
turn around v /%t3:n @"raUnd/
otoãit
turn off v /%t3:n "Qf/ vypnout
unlikely adj /%Vn"laIkli/
nepravdûpodobnû
volcano n /vQl"keIn@U/ sopka,
vulkán
21 NHPIS3_CZ_Wordlist_r
03/04/07
UNIT 12
autobiography n /%O:t@baI"Qgr@fi/
vlastní Ïivotopis, autobiografie
break (a record) v /%breIk @
"rekO:d/ pfiekonat (rekord)
brief adj /bri:f/ struãn˘
brought pp /brO:t/ pfiinést,
pfiivézt
challenge n /"tS&lIndZ/ v˘zva
climb v /klaIm/ ‰plhat, lézt
Congratulations!
/k@n%gr&tSU"leISnz/ Gratuluji!
continent n /"kQntIn@nt/
svûtadíl, kontinent
copies (pl of copy) n /"kQpIz/
v˘tisk
crowded adj /"kraUdId/
pfieplnûn˘ (lidmi)
daughter n /"dO:t@(r)/ dcera
decorate (a house) v /%dek@reIt (@
"haUs)/ malovat (dÛm)
delighted adj /dI"laItId/ potû‰en˘
delivery n /dI"lIv@ri/ dodávka
dirty adj /"d3:ti/ ‰pinav˘
disguise v /dIs"gaIz/ pfiestrojit se
explorer n /Ik"splO:r@(r)/
objevitel
explore v /Ik"splO:(r)/ objevit
fed up adj, coll /%fed "Vp/
otráven˘, mající nûãeho po krk
flat n /fl&t/ byt
fresh air n /%freS "e@(r)/ ãerstv˘
vzduch
frozen adj /"fr@Uzn/ zmrzl˘
get used to sth v /%get "ju:st t@ .../
zvyknout si na nûco
hard adj /hA:d/ tûÏk˘, obtíÏn˘
Have a good trip! coll /%h&v @
%gUd "trIp/ ·Èastnou cestu!
hero n /"hI@r@U/ hrdina
hide v /haId/ schovat se,
schovávat se
homeless adj /"h@Uml@s/ bez
domova
honest adj /"QnIst/ ãestn˘
hurt v /h3:t/ bolet, zranit (se)
in somebody’s footsteps /In %...z
"fUtsteps/ jít v nûãích stopách
income n /"InkVm/ finanãní
pfiíjem
journey n /"dZ3:ni/ cesta
Oh, what a pity! coll /%@U %wQt @
"pIti/ To je smÛla!
outdoor adj /"aUtdO:(r)/ urãen˘
pro pobyt v pfiírodû
Pardon? /"pA:dn/ Je‰tû jednou
prosím. Nerozumûl jsem.
peak (of a mountain) n /pi:k/
vrcholek (hory)
physical education n /%fIzIkl
%edZU"keISn/ tûlocvik
pretty (= quite) adv coll /"prIti/
docela, dost
present v /prI"zent/ prezentovat,
pfiedvést
reason n /"ri:zn/ dÛvod, pfiíãina
16:42
Page 159
record books n /"rekO:d %bUks/
knihy rekordÛ
remind v /rI"maInd/ pfiipomínat,
upomínat
silly adj /"sIli/ hloup˘
stay calm v /%steI "kA:m/ zÛstat
klidn˘
subway station (= underground
station) n US /"sVbweI %steISn/
stanice metra
succeed v /s@k"si:d/ uspût
successful adj /s@k"sesfl/ úspû‰n˘
sympathetic adj /%sImp@"TetIk/
soucitn˘, empatick˘
take drugs v /%teIk "drVgz/ brát
drogy
the North Pole n /D@ %nO:T "p@Ul/
severní pól
toast v /t@Ust/ pfiipít si (pfii
slavnostní pfiíleÏitosti)
trip n /trIp/ v˘let
well-prepared adj /%wel prI"pe@d/
dobfie pfiipraven˘
Word list 159
Download

New Headway Pre-Intermediate 3rd Edition Wordlist