First Certificate Masterclass slovnícˇek
Alphabetical wordlist
A
a ‘spend-happy’ society (phr)
konzumní spoleãnost
a cut above (phr) o tfiídu v˘‰
a diet of (phr) dieta skládající se z…
a fraction of (phr) ãást nûãeho, zlomek
nûãeho
a matter of chance (phr) záleÏitost
náhody
a narrow escape (phr) tûsn˘ únik, únik
jen o chlup
a passing phase (phr) pfiechodné
období, pfiechodná fáze
a shame (phr) ostuda
a spot of (phr) místo
a string of hits (phr) série hitÛ
abandon (v) opustit
abnormal (adj) nenormální,
abnormální
absence (n) absence, nepfiítomnost
absorb (v) vstfiebávat
absorbing (adj) nesmírnû zajímav˘,
poutav˘
abusive (adj) uráÏliv˘, hanliv˘,
napadající (slovnû nebo fyzicky)
academic (n) vysoko‰kolsk˘/univerzitní
uãitel/profesor; akademick˘ pracovník
accent (n) akcent, pfiízvuk
access (to) (n) pfiístup
accidental (adj) náhodn˘
accomplish (v) dosáhnout, vykonat
account (n) úãet
account for (phr v) poãítat s nûãím
accurate (adj) pfiesn˘
acquaintance (n) znám˘ (ve smyslu
vzdálenûj‰í pfiítel)
acquire (v) nab˘t, osvojit si
acre (n) akr
act your age (phr) chovat se pfiimûfienû
ke svému vûku
add up (phr v) seãíst, dát dohromady
addicted (to) (adj) závisl˘ (na ãem),
propadl˘ (ãemu)
adhesive (n) lepidlo
adjust (to) (v) upravit (na), pfiizpÛsobit,
nastavit
admission (n) pfiijetí
admit (v) pfiiznat
adolescent (n) adolescent (dospívající
chlapec nebo dívka)
adopt (v) adoptovat, pfiijmout
adulthood (n) dospûlost
advance (n) záloha
adventurous (adj) dobrodruÏn˘
© Oxford University Press
advisable (adj) vhodn˘ ve smyslu
doporuãen˘
advise (v) poradit
aerial (n) anténa
affair (n) aféra, záleÏitost, románek
after-hours (phr) opoÏdûn˘, pozdûji
neÏ obvykle
age (v) (ze)stárnout
agency (n) agentura
aid (n) pomÛcka
aid agency (n) charitativní organizace
air-cushioned (adj) se vzduchov˘m
pol‰táfiem
alien (n) mimozem‰Èan/ka,
cizinec/cizinka, vetfielec/vetfielkynû
all-female (adj) pouze Ïensk˘ kolektiv
(personál)
all-inclusive (adj) v‰echno v cenû
all-round (adj) v‰udypfiítomn˘
allocate (v) umístit
along (family) lines (phr) v souladu
(s rodinn˘mi) zvyklostmi
Alpha Centauri (n) Alfa Kentaury
alsatian (n) vlãák
alteration (n) zmûna, úprava
alternative (n) alternativa
amateurish (adj) neprofesionální,
diletantsk˘
ample (adj) bohat˘, hojn˘, ãetn˘
anchor (v) kotva
anecdotal (adj) anekdotick˘
animated (adj) animovan˘, Ïiv˘
anniversary (n) v˘roãí
announce (v) vyhlásit, ohlásit
anticipate (v) oãekávat
anticlockwise (adj) proti smûru
(otáãení) hodinov˘ch ruãiãek
anxious (adj) úzkostliv˘
anything but (phr) urãitû ne, v‰echno
kromû…
ape (n) opice (bezocasá), lidoop
apparatus (n) zafiízení, aparát
appeal (to) (v) pfiitahovat
appetite (n) chuÈ, apetit
appliance (n) pfiístroj, pouÏití
apply (v) Ïádat, aplikovat, uplatÀovat
approach (n) pfiístup
appropriate (adj) vhodn˘, pfiíslu‰n˘,
správn˘
argue (v) hádat se
arise (v) vstát, vyvstat
armed robbery (n) ozbrojená loupeÏ
arouse (v) vzbudit, vyvstat, vzniknout
arrogant (adj) arogantní
articulate (v) vyslovovat, verbálnû
formulovat, artikulovat
artificial (adj) umûl˘
artisan (n) fiemeslník, zruãn˘ ãlovûk
as far as sb is concerned (phr) pokud
jde o (nûkoho)
as regards (phr) s ohledem na,
s odvoláním na, pokud jde o…
ash (n) popel
aspect (n) aspekt
assault (n) napadení
assertive (adj) asertivní, rozhodn˘,
prÛbojn˘
assess (v) hodnotit nûco/nûkoho
assist (v) asistovat, pomáhat
associate (with) (v) asociovat (s)
assume (v) pfiedpokládat
astounding (adj) ohromující
at a tenth the speed of light (phr)
desetinou rychlosti svûtla
at your convenience (phr) kdy se ti/vám
to hodí, podle tv˘ch/va‰ich potfieb
attempt (v) pokus
attentively (adv) pozornû
attitude (to/towards) (n) vztah
(k nûãemu)
attraction (n) pfiitaÏlivost
au pair (n) dívka na hlídání dûtí, která
obvykle Ïije s rodinou
audience (n) diváci
auditory (adj) sluchov˘
average (v) ãinit v prÛmûru, dosahovat
v prÛmûru, b˘t v prÛmûru
award (n) cena ve smyslu „ocenûní“
B
baboon (n) pavián
back down (phr v) odstoupit, couvnout,
netrvat na ãem
back up (phr v) podpofiit; jet zpáteãkou;
vytvofiit zálohovou kopii
background (n) pozadí
backpacking (n) cestování s batohem
na zádech, vandrování, trampování
bad cheque (n) nekryt˘ ‰ek
bad-tempered (adj) ‰patnû naladûn˘
baggy (adj) ‰iroké, volné (obvykle
o odûvu)
bait (n) návnada (napfi. na chytání ryb)
balaclava hat (n) kukla (pokr˘vka hlavy
kryjící i krk a u‰i)
balance (v) balancovat
ban (v) zakázat
bang (v) tlouct, bouchat, mlátit
do nûãeho
bare (adj) nah˘, hol˘
bargain (n) v˘hodná/dobrá koupû,
mimofiádnû v˘hodná nabídka
barn (n) stodola
basement (n) suterén
First Certificate Masterclass
2
battery-run (adj) na baterky, bateriov˘
battle of wills (phr) souboj
vÛlí/vytrvalosti (kde nikdo neustoupí)
be carried away (phr v) b˘t nûãím
une‰en˘
be getting on (phr) nacházet v nûãem
zálibu; dafiit se, stárnout, pfiipozdívat se
be into sth (phr) b˘t pro nûco zapálen˘
bear (v) snést, sná‰et, nést
bear silent witness (phr) b˘t nûm˘m
svûdkem
beaten (v) ubit˘ nebo roz‰lehan˘
beggar (n) Ïebrák
behind schedule (phr) b˘t pozadu
(ve smyslu „zaostávat za plánovan˘m
rozvrhem“)
bend (v) ohnout
benefit (n) v˘hoda
besides (adv) kromû toho
bet (v) vsadit se, sázet
better off (phr) zámoÏnûj‰í, bohat‰í
beyond your comprehension (phr)
mimo, nad rámec (tvého) chápání
big-headed (adj) namy‰len˘
bill (n) úãet
binoculars (n pl) dalekohled
blame (v) vyãítat
blast off (phr v) odpálit, odstfielit
blatant (adj) nestydat˘, do nebe volající
blew (v) foukal
blind panic (n) absolutní panika
blink (v) blikat
block (v) (za)blokovat, zatarasit
blockbuster (n) senzace, trhák
blow (v) foukat
blown (adj) odfouknut˘
board (n) tabule; komise, rada
boarding school (n) internátní ‰kola
boldly (adv) zfietelnû, v˘raznû
bond (n) závazek, obligace
bone idle (adj) lín˘ jako ve‰, lenoch
bonfire (n) slavnostní oheÀ, vatra
boom (n) konjunktura, v˘razn˘ rÛst,
rozkvût
boot (n) kotníková bota nebo kozaãka
border (n) hranice (napfi. státní)
bossy (adj) rozkazovaãn˘
bother (v) otravovat
boundary (n) hranice (ve smyslu
„ohraniãení“)
box-office (n) pokladna, pfiedprodej
brake (v) brzdit
brand (n) znaãka, druh
brave (adj) stateãn˘
breadwinner (n) Ïivitel/ka rodiny
break down (phr v) rozbít (o vûci),
sloÏit se (o ãlovûku)
break in (phr v) vloupat se
break out (phr v) vypuknout
break out of (phr v) uniknout
break up (phr v) rozejít se
breakdown (n) zhroucení; rozpis
3
First Certificate Masterclass
break-out (n) vypuknutí
breakthrough (n) zásadní objev
breeze (n) bríza, mírn˘ vítr
briefcase (n) kuffiík, aktovka
brilliant (adj) brilantní, skvûl˘
bring about (phr v) zpÛsobit, pfiivodit
bring back (phr v) vrátit
bring down (phr v) sestfielit, zniãit,
svrhnout (napfi. vládu)
bring in (phr v) pfiinést
bring round (phr v) probrat
z bezvûdomí, pfiivést k vûdomí/k sobû
bring up (phr v) vychovávat, poskytnout
v˘chovu
briskly (adv) hbitû
broadcast (v) vysílat (napfi. pofiad)
broke down (phr v) sloÏil se (ãlovûk),
rozbil se (napfi. pfiehrávaã), rozpadl se
(napfi. manÏelství)
broke into (phr v) vloupal se
browse (v) prohlíÏet si, rozhlíÏet se
budgerigar (n) andulka
buffalo (n) b˘k
bully (v) t˘rat, ‰ikanovat, tyranizovat
bump into (phr v) narazit na nûkoho
(ve smyslu „náhodnû nûkoho potkat“)
bunk bed (n) poschoìová postel
burglar (n) lupiã
burial (n) pohfiební rituál, pohfieb
bushfire (n) lesní poÏár
by all means (phr) v‰emi dostupn˘mi
prostfiedky
by chance (phr) náhodou
C
caged (adj) uvûznûn˘, chovan˘ v kleci
cake (v) vytvofiit ‰kraloup, zaschnout,
okorávat
call at (phr v) nav‰tívit; zastavit se nûkde
call for (phr v) poslat pro nûkoho, pfiijít
si nûkam pro nûco; vyÏadovat,
domáhat se
call off (phr v) zru‰it, odvolat
camp-site (n) kempink, tábofii‰tû
can opener (n) otvírák na konzervy
cancel (v) zru‰it
can’t be bothered (phr) nechce se
(nûkomu)
I can’t be bothered ani mû nenapadne
capacity (for) (n) kapacita, schopnost
(ãeho)
caravan (n) karavan
carbon dioxide (n) oxid uhliãit˘
carbonate (v) sytit (oxidem uhliãit˘m)
cardboard cut-out (n) v˘stfiiÏek
z tvrdého papíru
carry (sb) back (phr v) nést
(nûkoho/nûco) zpátky
carry on (phr v) pokraãovat
carry out (phr v) provést
carry through (phr v) dokonãit nûco,
úspû‰nû udûlat
cast (n) dlaha, forma; obsazení
(úãinkující napfi. ve filmu), herecké
obsazení
casually (adv) neformální, náhodou
catch (v) chytit
catch up on (phr v) dohnat nûco (napfi.
uãivo)
catchy (adj) zapamatovateln˘, poutav˘,
pfiitaÏliv˘
cater for (phr v) pfiizpÛsobit se
potfiebám, zafiídit se podle nûãeho,
vyhovût starat se (o hosty),
zaji‰Èovat/dodávat obãerstvení
caterpillar (n) housenka
cattle (n pl) dobytek
caught up with (phr v) dobûhl
nûco/nûkoho, dohonil nûco/nûkoho
caution (v) opatrnost, pozornost
CD burner (n) vypalovací
CD mechanika
celebrate (v) oslavovat
cell (n) buÀka
cellar (n) sklep
ceremony (n) oslava, ceremonie
challenge (n) v˘zva
chameleon (n) chameleón
channel (n) kanál (televizní,
komunikaãní)
charge (n) poplatek
charity (n) charita, charitativní
organizace
charm (n) ‰arm
charter (n) charta; smlouva o pronájmu
(napfi. letadla)
chat (v) povídat si, pokecat si (s nûk˘m)
cheat (n) podvod
check in (phr v) zaregistrovat se
v hotelu nebo pfii odletu
cheer (v) jásat, skandovat, tû‰it se
cheerful (adj) vesel˘
child prodigy (n) geniální dítû
zázraãné dítû
child-rearing (n) v˘chova dûtí
chill out (phr v) uvolnit se, orazit si
chimp (n) ‰impanz
chip-pan (n) fritéza
chlorofluorocarbon (n) tfiída
chemick˘ch slouãenin, freon
choir (n) chór, pûveck˘ sbor
chop (v) krájet, fiezat, sekat na drobno
chopstick (n) tyãinky (nahrazující
pfiíbor)
circuit (n) okruh, obvod
circulate (v) cirkulovat
civil rights (n pl) obãanská práva
civil servant (n) státní
zamûstnanec/zamûstnankynû
claim (v) tvrdit, nárokovat si nûco
classify (v) klasifikovat, zafiadit, zatfiídit
clear the bar (phr) pfieskoãit tyã
(ve skoku do v˘‰ky); pfieskoãit laÈku
(i pfienesenû)
© Oxford University Press
clear up (phr v) odklidit; objasnit
clear-cut (adj) struãn˘, precizní, pfiesn˘
cliff (n) útes
clockwork (adj) natahovací, na klíãek,
mechanick˘
clone (v) klonovat
club (n) klub; pálka, golfová hÛl
clue (n) náznak, pomÛcka (napfi. pfii
fie‰ení hádanky)
clumsily (adv) neobratnû
co-habit (v) spolu-ob˘vat
coat (n) kabát
cobweb (n) pavuãina
cockatoo (n) papou‰ek kakadu
cold-blooded (adj) chladnokrevn˘,
nelístostn˘; studenokrevn˘ (Ïivoãich)
collapse (v) zfiítit se, zhroutit se
collar (n) límec
colleague (n) kolega/kolegynû
collect (v) sbírat
collide (v) kolidovat, b˘t v rozporu;
srazit se (s k˘m)
colonisation (n) kolonizace
combine (v) kombinovat
come across (phr v) narazit na nûco
(ve smyslu setkat se s nûãím)
come along (phr v) pfiidat se k nûkomu,
jít s nûk˘m
come apart (phr v) rozpadnout se
come forward (phr v) pfiihlásit se (jako
svûdek)
come out (phr v) vyjít, b˘t publikován;
vyjít najevo
come round (phr v) pfiijít k nûkomu
na náv‰tûvu, zastavit se u nûkoho
come up (phr v) pfiijít, pfiistoupit,
objevit se (neoãekávanû)
come up with (phr v) pfiijít s nûãím
(napfi. návrhem)
comfort (n) komfort, pohodlí
commit (v) dopustit se nûãeho, spáchat
nûco
commitment (to) (n) závazek
(k nûãemu)
common sense (n) zdrav˘ rozum
commonplace (adj) bûÏn˘, obyãejn˘
communal (adj) spoleãn˘
community service (n) práce pro
komunitu
compartment (n) kupé ve vlaku;
oddûlení (napfi. ve skfiíni)
competent (adj) kompetentní, schopn˘
complement (v) doplnit, doplÀovat
complexion (n) pleÈ
complications (n pl) komplikace
composed (of) (adj) sloÏen˘ (z nûãeho)
compound (n) sloÏenina, slouãenina
comprise (v) skládat
compulsion (n) touha, nutkání
compulsory (adj) povinn˘
computer terminal (n) poãítaãov˘
terminál
© Oxford University Press
con (v) prostudovat, znát zpamûti
conceive (v) vytvofiit, vnímat, poãít
conclusion (n) závûr
concrete jungle (n) betonová dÏungle
condemn (v) proklít, odsoudit
k nûãemu prokletím
condition (n) podmínka
conditions (n pl) podmínky, okolnosti,
pomûry
conduct (v) provést, vést, chovat se,
dirigovat
cone (n) kuÏel
conference hall (n) konferenãní sál
confession (n) pfiiznání, zpovûì
confirm (v) potvrdit
conflicting (adj) konfliktní, v rozporu
s nûãím
congregate (v) sdruÏovat se
conscious (adj) vûdom˘
consent (n) souhlas
consequence (n) následek
conservation (n) konzervace
conservatory (n) zimní zahrada
consider sb/sth (as) (v) povaÏovat
nûkoho/nûco (za)
considerate (adj) ohledupln˘, taktní,
pozorn˘
consideration (n) zváÏení, uváÏení
(nûãeho); ohled, zfietel
consist of (phr v) skládat se z
consistently (adv) dÛkladnû, stále,
vytrvale
constant (adj) konstantní
constitute (v) ustavovat, tvofiit
constraint (n) námaha
consultant (n) konzultant/ka
consume (v) zkonzumovat
container (n) kontejner
contemporary (adj) souãasn˘, moderní
contempt (n) pohrdání, opovrÏení
contestant (n) soutûÏící
continent (n) kontinent
contribute (v) pfiispívat
controls (n pl) kontrolky; ovládací
prvky
controversy (n) kontraverze, rozpor
conventional (adj) konvenãní
convert (to) (v) konvertovat, pfievést
(na), pfiejít (k)
convey (v) pfiedat, vyjádfiit, pfiepravit,
tlumoãit
convict (of) (v) uznat vinn˘m,
usvûdãit (z)
convincing (adj) pfiesvûdãiv˘
cooperative (n) druÏstvo (sdruÏení)
cope (with) (v) poradit si s nûãím
core (n) jádro, podstata
corkscrew (n) v˘vrtka
corporal (n) desátník
correspondent (n) korespondent/ka,
dopisovatel/ka
corrugated iron (n) vlnit˘ plech
cosy (adj) pohodln˘, pohodov˘
council (n) rada (ve smyslu „komise“)
council estate (n) obecní (patfiící obci)
nemovit˘ majetek
counsellor (n) terapeut/ka,
poradce/poradkynû
count (v) poãítat
counter (v) pult; Ïeton, hrací známka
course (n) kurz
court (n) soud
cowardly (adj) zbabûle
crab (n) krab
crack (v) prasknout, rozlousknout
crack down (on) (phr v) rozlousknout
(ve smyslu „vyfie‰it problém“);
policejnû zakroãit (proti)
craftspeople (n) fiemeslníci (rukodûlní)
crawl (v) plazit se
creative (adj) tvofiiv˘, kreativní
creature (n) tvor
credibility (n) váÏnost, profesní ãest,
dobrá povûst
credit (n) kredit, zásluhy
credits (n pl) titulky (na konci filmu)
crept (v) plazit (minul˘ ãas)
crew (n) posádka
crime rate (n) zloãinnost
cringe (v) zarazit se, zdûsit se (napfi.
znechucením, strachem)
crisp (n) brambÛrek, bramborov˘
lupínek
crockery (n) ãajov˘ servis, nádobí
(jídelní souprava)
crop (n) obilí; úroda, sklizeÀ
cross (adj) na‰tvan˘
cross (v) pfiejít pfies, kfiiÏovat
crucially (adv) podstatnû
curiosity (n) zvûdavost
current (adj) souãasn˘; proudící,
tekoucí
current (n) proud
current affairs (n) souãasné události,
poslední události
customs officer (n) celník/celnice
cut down (phr v) sníÏit, dûlat nûco
ménû
cut short (phr) pfieru‰it (nûkoho v fieãi),
zkrátit
CV (n) (strukturovan˘) Ïivotopis
D
daft (adj) hloup˘
dairy (n) mlékárna
damp (adj) vlhk˘
dare (v) odváÏit se
dash (v) spûchat
dawn on (phr v) rozbfiesknout se
daydream (v) snít pfies den
deal (n) domluva, dohoda
debate (on) (n) diskuse, debata (o)
debt (n) dluh
debut (n) debut
First Certificate Masterclass
4
decent (adj) seriózní, slu‰n˘, fiádn˘
deception (n) podvod, leÏ (ve smyslu
obelhání)
decline (v) klesat (napfi. poãet),
sniÏovat se, slábnout
dedicate (to) (v) vûnovat nûco
(nûkomu/nûãemu)
defend (v) obhajovat, hájit
deforestation (n) vykácení lesÛ,
odlesnûní
defrost (v) rozmrazit
deliberately (adv) úmyslnû, schválnû
delight (n) potû‰ení, radost
delinquency (n) delikvence, pfiestupek
demand (v) Ïádat, poÏadovat,
doÏadovat se
demonstrate (v) pfiedvést, demonstrovat
denim (n) denim, dÏínová látka
deny (v) popfiít
dependable (adj) závisl˘
depict (v) zvolit si, vybrat
depressed (adj) sklíãen˘, deprimovan˘,
v depresi
derive from (phr v) odvodit od/z
descriptive (adj) popisující, deskriptivní
deserve (v) zaslouÏit si
desire (n) touha
desperate (adj) zoufal˘
destination (n) cíl cesty, destinace
destructive (adj) destruktivní
detect (v) odhalit
detention (n) zadrÏení (napfi. pfiedbûÏné)
deteriorate (v) zhor‰ovat se, rozpadat se
determine (v) (pfiesnû) urãit, stanovit
determined (adj) rozhodnut˘,
odhodlan˘
detoxify (v) detoxikovat, zbavit toxinÛ
developer (n) investor, projektant/ka
v˘vojáfi
device (n) prostfiedek (zafiízení)
devote (v) vûnovat se nûãemu
devour (v) hltat, pohltit
dexterous (adj) zruãn˘
die off (phr v) vymírat
diet (v) drÏet dietu
dig into (phr v) pustit se do nûãeho
digestive system (n) trávicí systém
diner (n) jídelna, bufet
dirt floor (n) hlinûná podlaha
disciplinarian (n) ãlovûk, kter˘
prosazuje dodrÏování disciplíny,
pedant/ka, autoritáfi/ka
discursive composition (n) diskursivní
kompozice, esej, slohová práce
disease (n) nemoc
disembark (v) vystoupit, vylodit se
disguise (v) zamaskovat
disgust (v) znechutit
dishonest (adj) neãestn˘
dismiss (v) propustit
disorder (n) nepofiádek, zmatek,
v˘trÏnost
5
First Certificate Masterclass
display (n) ukázka, v˘stava, pfiehlídka
dispute (n) neshoda, spor
distinctive (adj) v˘razn˘,
charakteristick˘, specifick˘
distinctly (adv) v˘raznû jinak, odli‰nû,
zfietelnû
distinguished (adj) váÏen˘, uznávan˘
distraction (n) vyru‰ení; nûco, co
odvádí pozornost
distribute (v) distribuovat
disturbing (adj) ru‰iv˘
do the trick (phr) staãit, dostaãovat,
fungovat; splnit (jak˘) úãel (hov.)
do without (phr v) obejít se bez nûãeho
dock (v) zajet/vjet do doku; spojit se
(o vesmírn˘ch stanicích)
dome (n) dóm
domestic (adj) domácí
domesticated (adj) zdomácnûl˘
dominant (adj) dominantní
donate (v) vûnovat, pfiispût
doormat (n) rohoÏka
double (n) dvojitá dávka
(alkoholického nápoje); ãtyfihra
(v tenise); dvoulÛÏkov˘ pokoj
download (v) sloÏit náklad, stáhnout
na poãítaãi
downside (n) negativní stránka vûci,
nev˘hoda, slabina
draw (n) kreslit
draw closer (phr) pfiiblíÏit si
drawback (n) nev˘hoda
dress up (phr v) slavnostnû nebo
formálnû se obléct, vy‰Àofiit se,
vyparádit se
drill (n) dril, neustálé opakování;
vrtaãka
drink up (phr v) dopít do dna, vypít
drive (n) pfiíjezdová nebo vjezdová
cesta, vjezd
drive off (phr v) odjet; zahnat (napfi.
útoãníka)
drive out (phr v) vyjet; vytlouci, vytlaãit
driveway (n) pfiíjezdová cesta
drop off (phr v) odpadnout, usnout,
spustit
drop (sb) off (phr v) vyloÏit (nûkoho)
z auta po odvezení
drop out (phr v) nechat ‰koly (pfied
ukonãením)
drop sb a line (phr) napsat nûkomu pár
fiádek
drought (n) sucho
drumming (n) bubnování, hra
na buben/bicí
dub (v) dabovat, titulovat
due to (phr) v dÛsledku nûãeho
dull (adj) hloup˘, nudn˘, nezáÏivn˘,
tup˘
dustbin (n) odpadkov˘ ko‰
duties (n pl) povinnosti
E
ease (n) lehkost, uvolnûní
eat up (phr v) dojíst v‰echno
Eden (n) Ráj
edge (n) hrana
edible (adj) jedl˘
editor (n) editor/ka, redaktor/ka
effective (adj) efektivní
elbow grease (n) dfiina, fu‰ka, námaha
elect (v) zvolit, vybrat
electric shock (n) elektrick˘ ‰ok
electrode (n) elektroda
elementary (adj) základní
eliminate (v) eliminovat, vylouãit
elusive (adj) pomíjiv˘
embarrassed (adj) rozpaãit˘, ztrapnûl˘
emerge (v) objevit se, vynofiit se
emigrate (v) emigrovat
emit (v) vydávat (napfi. zvuk), vysílat
(napfi. paprsky)
emotional (adj) citov˘, emocionální;
dojemn˘, emotivní; citovû zaloÏen˘
emperor (n) vládce, císafi
en suite (adj) pfiilehlá, pfiipojená (napfi.
o koupelnû, která je pfiístupná pouze
z loÏnice, je její souãástí)
enchanting (adj) úchvatn˘
enclosed (adj) zahrnut˘
endanger (v) ohrozit, vystavit nebezpeãí
enforce (v) uplatÀovat (napfi. zákon)
engaged (adj) obsazen˘; zasnouben˘
enhance (v) zdÛraznit
enrol (v) zapsat (napfi. do kurzu nebo
‰koly)
entire (adj) cel˘, úpln˘
entry (n) vchod, vstup; zápis
envious (of) (adj) závistiv˘
environmentalist (n) ochránce/
ochránkynû Ïivotního prostfiedí
epicentre (n) epicentrum, ohnisko
equip (v) vybavit nûkoho nûãím
equivalent (n) ekvivalent
erect (v) vybudovat, vystavût
eruption (n) erupce
escort (n) doprovod
essential (to/for) (adj) nevyhnutn˘,
podstatn˘ (pro)
establish (v) zaloÏit
ethnic group (n) etnická skupina
etiquette (n) etiketa
evacuate (v) evakuovat
evaluate (v) hodnotit, ohodnotit
eventually (adv) nakonec (ve smyslu
„pfiece jenom“)
evict (v) soudnû vystûhovat
evidence (n) dÛkaz
ex- (prefix) ex- (b˘val˘) – pfiedpona
examine (v) zkou‰et
excavation (n) exkavace, vykopávky
excel (v) excelovat, bl˘sknout se,
vynikat
exceptional (adj) v˘jimeãn˘
© Oxford University Press
excessive (adj) nadmûrn˘, pfiíli‰n˘,
nepfiimûfien˘
executive (n) jednatel/ka
exhibit (v) vystavovat
expectation (n) oãekávání
experience (v) zku‰enost, praxe; záÏitek
experiment (n) experiment, pokus
expert (n) odborník/odbornice,
expert/ka
exploit (v) zneuÏívat
exploration (n) objevování
explosion (n) v˘buch
explosive (n) v˘bu‰niny
extensive (adj) rozsáhl˘
extinction (n) vymfiení, vyhubení
extra (n) extra, navíc
extract (n) ãást – v˘bûr, v˘Àatek, extrakt
extraction (n) vytrhnutí (napfi. zubu);
extrakce, tûÏba, dob˘vání
extrovert (adj) extrovert
eye contact (n) oãní kontakt (s jinou
osobou)
eye-witness (n) oãit˘ svûdek
F
face (v) b˘t otoãen˘ (jist˘m smûrem);
ãelit (nûãemu)
factor (n) faktor
faint (v) odpadnout, omdlít
fair (adj) férov˘, spravedliv˘
fairly (adv) docela
fairy tale (n) pohádka
fake (adj) fale‰n˘, neprav˘
familiarity (n) známost
family affair (n) rodinná záleÏitost
famine (n) hladomor
fancy (v) mít chuÈ na, mít rád
far-fetched (adj) pfiitaÏen˘ za u‰i
fare (n) jízdné
fascinating (adj) fascinující
fast (v) postit se
fasten (v) upevnit
fat (n) sádlo, tuk
feature (v) pfiedstavovat, hrát dÛleÏitou
roli
fed up (adj) mít po krk, na‰tvan˘ (ãím)
fee (n) poplatek
fetch (v) donést, chytnout
fibreglass (n) sklenûné vlákno, skeln˘
laminát, skelná vata
fierce (adj) urputn˘, nelítostn˘; prudk˘,
zufiiv˘
fizzy (adj) ‰umiv˘, perliv˘
figure (n) postava; ãíslo
file (v) zaloÏit do sloÏky
fill (sb) in (phr v) vyplnit, suplovat
(za nûkoho)
fill out (phr v) vyplnit, doplnit
fill up (phr v) naplnit
filthy (adj) ‰pinav˘
find out (phr v) zjistit
fine (n) pokuta
© Oxford University Press
firearm (n) stfielná zbraÀ
firm (adj) pevn˘
fit (adj) v dobré kondici
fit (v) padnout, hodit se
flair (n) talent, nadání
flame (n) plamen
flank (n) kfiídlo v útoku (armáda), bok
(vojska)
flatly (adv) nekompromisnû;
jednotvárnû
flatmate (n) spolubydlící
flexibility (n) pruÏnost, pfiizpÛsobivost
flick (v) cvrnknout, ‰lehnout
flip over (phr v) pfievrátit
flooding (n) povodeÀ, vytopení
flop (n) propadák, Ïuchnutí, pád
flow (n) proud
flying saucer (n) létající talífi
fluctuation (n) fluktuace
folklore (n) folklór
follow up (phr v) rozvíjet dál, sledovat
foodstuffs (n pl) poÏivatiny
fool (v) o‰álit
footwear (n) obuv
(for hours) on end (phr) (celé hodiny)
bez konce
for instance (phr) napfiíklad
for next to nothing (phr) za pár babek
force entry (phr) vloupání
forecast (n) pfiedpovûì
formal (adj) formální
former (adj) pfiedchozí
formula (n) vzorec, vzoreãek (napfi.
v matematice); plán, program (napfi.
mírov˘)
fossil (n) zkamenûlina
found (v) zaloÏit
fragrance (n) vÛnû
fraud (n) podvod, podfuk
freak (n) blázen, magor
freelance (adj) na volné noze
freely (adv) volnû, svobodnû
from all walks of life (phr) ze v‰ech
povolání (profesí, zamûstnání)
frustrated (adj) frustrovan˘
fund (v) financovat, finanãnû
podporovat
funny (adj) smû‰n˘, zábavn˘
furious (adj) rozãílen˘, na‰tvan˘
furnish (v) zafiídit (napfi. byt nebo
kanceláfi)
furthermore (conj) navíc
fussy (about) (adj) vybírav˘ v nûãem
G
gadget (n) vûciãka, zafiízení
gaze (v) zírat
gain (v) získat
gambling (n) hazardní hra, riskantní
sázka
game console (n) ovladaã el. hry nebo
hra s ovládáním; herní konzole
gang (n) gang, parta
gang up (phr v) utvofiit partu
gaol (n) vûzení
gather pace (phr) zv˘‰it rychlost,
zrychlovat
gathering (n) setkání
gear towards (phr v) mífiit nûkam
(k urãitému cíli)
geese (n pl) husy
gender (n) pohlaví; gramatick˘ rod
gene (n) gen
generalisation (n) zev‰eobecnûní
generation (n) generace
generator (n) generátor
genre (n) Ïánr
gently (adv) nûÏnû
genuinely (adv) opravdovû
gesticulate (v) gestikulovat
get away (phr v) uniknout
get away with (sth) (phr v) kdyÏ nûco
nûkomu projde
get by (phr v) procházet, prolézat
get by (on) (phr v) pfieÏít, vystaãit si
(napfi. s málem)
get down (phr v) pustit se do nûãeho
get on (phr v) hnout s nûãím
get on with (phr v) vycházet s nûk˘m
get out (phr v) vypadnout
get over (phr v) dostat se z nûãeho
get the hang of it (phr) zvládnout
urãitou techniku
get to grips with (phr) nauãit se s nûãím
zacházet
get to sleep (phr) jít spát
get to you (phr) ‰tvát nûkoho, dostat se
k nûkomu
get your own back (phr) dojít
zadostiuãinûní
get your own way (phr) prosadit si svou
geyser (n) gejzír
gifted (adj) nadan˘
give away (phr v) rozdávat
give back (phr v) vrátit
give in (phr v) poddat se, vzdát se
give out (phr v) vydat, vydávat
give sb the sack (phr) vyhodit nûkoho
give up (phr v) vzdát se nûãeho/nûkomu
give up on (phr v) vzdát se v nûãem
gladiator (n) gladiátor
glamorous (adj) úÏasn˘
glance (v) zmûfiit pohledem
glare (v) zírat
global warming (n) globální oteplování
glow (v) záfiit
go about (phr v) pfiistupovat k nûãemu,
poradit si s nûãím
go after (phr v) jít po nûãem/za nûãím
go along with (phr v) pfiistoupit
na nûco, souhlasit s nûãím
go by (phr v) postupovat podle nûãeho
go in for (phr v) zapsat se do soutûÏe
First Certificate Masterclass
6
go it alone (phr) jít do nûãeho sám,
na vlastní pûst
go off (phr v) odejít, zkazit se,
vybuchnout
go on (phr v) pokraãovat
go through (phr v) projít si nûco (napfi.
materiály)
go to (great/any/etc.) lengths (phr) jít
v nûãem do hloubky
go to your head (phr) vstoupit do sebe
go up (phr v) jít nahoru, rÛst
go without (phr v) b˘t bez nûãeho
goal (n) cíl
gossip (v) pomlouvat, ‰ífiit pomluvy,
klábosit
got away with (phr v) pro‰lo mu to
grab (v) chmatnout
graze (v) pást se; odfiít
grain (n) zrnko
grand total (n) celková suma
grant (v) poskytnout
gravity (n) gravitace
grease (n) pomáda, mazivo, mastnota
grin (v) (za)kfienit se, (za)‰klebit se
groom (n) Ïenich; ãeledín
grounds (n pl) základy
grunge (n) hudební styl s kofieny
v punku a rocku
guarantee (v) garantovat, poskytnout
záruky
gunman (n) stfielec
H
habitat (n) obydlí
had a bite (phr) kousnout si
hazard (n) hazard
hammer (v) zatlouci (kladivem);
kritizovat
hand (v) podat
hand in hand (phr) ruku v ruce, spolu
hand-carved (adj) ruãnû vyfiezávan˘
handle (v) zvládat, zab˘vat se nûãím
handlebar (n) fiidítka
handout (n) podklad pro pfiedná‰ky,
kter˘ se rozdává úãastníkÛm
hands-on experience (phr) zku‰enost
na vlastní kÛÏi
hang around (phr v) poflakovat se
happened to be listening (phr)
náhodou poslouchal
hard (adj) tvrd˘, pevn˘; obtíÏn˘,
nesnadn˘; nelítostn˘, neoblomn˘
hard-hitting (adj) tvrd˘ k nûkomu,
agresivní; energick˘
hard-wearing (adj) odoln˘, trvanliv˘
hardback (n) tvrdá vazba (u knih)
harm (v) zranit, ublíÏit
harsh (adj) drsn˘
harvest (v) sklidit úrodu
hassle (n) povyk; nepfiíjemnost,
mrzutost, potíÏ
7
First Certificate Masterclass
hastily (adv) chvatnû, uspûchanû;
unáhlenû
haul (v) tahat, vytáhnout (napfi. tûÏk˘
pfiedmût nûkam)
(have) a short fuse (phr) b˘t vznûtliv˘
have in common (phr) mít spoleãného
(napfi. vlastnost nebo zálibu)
have (sth) on the go (phr) mít nûco
v plánu
he blew it (phr) zkazil to, vybouchl
(ve smyslu zpackal to, neuspûl)
head (v) mífiit nûkam
held up (phr v) zdrÏet (ve smyslu
zpozdit se)
help myself (v) nabídnout si,
poslouÏit si; slang: ukrást
help out (phr v) pomoct nûkomu
hesitate (v) váhat
hey presto (phr) formulka kouzelníka
pfii kouzlení; z niãeho nic, z ãista jasna
high-flying (adj) úspû‰n˘ (ve smyslu
„ten, kdo mífií vysoko“)
highlight (v) zv˘raznit, zdÛraznit
highly (adv) vysoce
hilarious (adj) velmi legraãní
hitchhiking (n) stopování, jízda stopem
hoax (n) podvod, fale‰ná zpráva
hold-up (n) pfiepadení (vût‰inou
ozbrojené), zdrÏení
homicide (n) vraÏda
hooked (adj) závisl˘, zavû‰en˘
hoovering (n) vysávání, luxování
horn (n) roh (zvífiete), trouba (hudební
nástroj nebo u vozidla)
host (n) hostitel
hostage (n) zadrÏen˘ rukojmí, zajatec
hostel (n) ubytovna, noclehárna
(obvykle turistická)
hostile (adj) nepfiátelsk˘
house (v) ubytovat, poskytnout pfiístfie‰í
hover (v) vzná‰et se, postávat,
balancovat
hug (v) obejmout
humble (adj) pokorn˘ skromn˘
humid (adj) hork˘ a vlhk˘ (o podnebí
nebo poãasí)
hustle (v) pohánût nûkoho (aby spûchal)
hut (n) chata, chatka
hygienically (adv) hygienicky
hysterical (adj) hystericky
I
ignore (v) ignorovat
ill-mannered (adj) nevychovan˘
(ve smyslu nezdvofiil˘)
illusion (n) iluze
illustrate (v) ilustrovat, názornû
pfiedvést, znázornit
image (n) obrázek, pfiedstava
imitate (v) imitovat
immature (adj) nedospûl˘
immediate (adj) okamÏit˘
immerse (v) ponofiit se do nûãeho
(ve smyslu zabrat se do ãinnosti)
impact (on) (v) dopad (na nûco) mít
dopad, pÛsobit
impersonal (adj) neosobní
impertinent (adj) impertinentní,
nezdvofiil˘
imply (v) naznaãovat (ve smyslu
implikací)
impose (on) (v) prosazovat, vnucovat
(formální)
imprecise (adj) nepfiesn˘
impressive (adj) pÛsobiv˘
in a good cause (phr) v dobrém pfiípadû
in advance (phr) pfiedem
in broad daylight (phr) za bílého dne
in person (phr) osobnû
in progress (phr) probíhá (pfiipravuje se,
pracuje se na tom)
in short (phr) krátce fieãeno, ve zkratce
in sight (phr) na dohled, v dohlednu
in terms of (phr) pokud jde o…
in that respect (phr) s ohledem na…
in the event of (phr) v pfiípadû (nûãeho)
in the light of (phr) ve svûtle (napfi.
nov˘ch informací)
in the limelight (phr) v centru
pozornosti
in the way of (phr) v cestû nûãemu
inadequate (adj) neadekvátní,
nepfiimûfien˘
inaudible (adj) nesly‰iteln˘
incapable (of) (adj) neschopn˘
(nûãeho)
incident (n) nehoda, incident
inclined (to) (adj) pfiiklánûjící se k…
income (n) pfiíjem
inconvenience (v) obtûÏovat (koho),
dûlat potíÏe
incorporate (v) zahrnout (nûco
do nûãeho)
incredible (adj) neuvûfiiteln˘
incriminating (adj) dotyãn˘ (ve smyslu
„inkriminovan˘“)
indecisive (adj) nerozhodn˘
independent (adj) nezávisl˘
indicate (v) naznaãovat
indigenous (adj) pÛvodní, domorod˘
(napfi. obyvatelé nebo kultura)
individual (n) jednotlivec, individuum
industrialised (adj) s rozvinut˘m
prÛmyslem
inevitable (adj) nevyhnutn˘
inexplicable (adj) nevysvûtliteln˘
infant (n) malé dítû; kojenec, nemluvnû
inflatable (adj) nafukovací
influence (n) vliv
ingredient (n) pfiísada
inhabitant (n) obyvatel/ka
inherit (v) zdûdit
initial (adj) spou‰tûcí, prvotní,
poãáteãní
© Oxford University Press
innate (adj) vrozen˘
innocent (adj) nevinn˘
innovation (n) inovace, zlep‰ení
inscription (n) nápis (vyryt˘ do nûãeho)
insomnia (n) nespavost
inspiration (n) inspirace
install (v) instalovat
instant (adj) instantní, okamÏit˘
instinctive (adj) instinktivní
institution (n) instituce
instruct (v) dát nûkomu instrukce,
instruovat
insufficient (adj) nedostateãn˘,
nepostaãující
insulation (n) izolace
intake (n) pfiíjem (napfi. energie nebo
vzduchu)
integral (adj) integrální, nedíln˘
intellectual (adj) intelektuální
intelligence quotient (n) inteligenãní
kvocient
intensity (n) intenzita
intensive (adj) intenzivní
intention (n) zámûr
interchangeable (adj) volnû zamûniteln˘
(jeden za druh˘)
internal combustion engine (phr)
motor s vnitfiním spalováním
interpret (v) pfiekládat, tlumoãit,
pfietlumoãit
interstellar (adj) mezihvûzdn˘
intimidating (adj) nároãn˘, odstra‰ující
into the distance (phr) do dálky
introverted (adj) introvertní
invent (v) vymyslet
investigate (v) vy‰etfiovat
involved (with) (adj) zabran˘
do nûãeho, b˘t s nûk˘m zapleten˘
irritable (adj) podráÏdûn˘
is situated (phr) nachází se (o umístûní)
isolate (adj) sám, izolovan˘, osamûl˘
izolovat
issue (n) v˘tisk, vydání; otázka,
záleÏitost
issue (v) vydávat, vydat
it goes without saying (phr) není nutno
fiíkat, Ïe…; b˘t samozfiejm˘/jasn˘/
nepochybn˘
it’s due (phr) má termín, splatn˘
it’s still the case that (phr) pofiád je‰tû
se situace má tak, Ïe…
J
jaw (n) ãelist
job-seeker (n) adept/ka na práci, ãlovûk
hledající zamûstnání
jog your memory (phr) namáhat svou
pamûÈ
joint (adj) spoleãn˘
jug-eared (adj) s velk˘ma u‰ima
juggling (n) Ïonglování
© Oxford University Press
jumble (v) pomíchat (vûci), udûlat
v nûãem nepofiádek
jump in (phr v) vrhnout se do nûãeho
jump to conclusions (phr) dûlat
ukvapené závûry
junk food (n) jídlo z rychloobãerstvení,
nekvalitní jídlo
jury (n) porota
justification (n) oprávnûní (ve smyslu
„pfiijatelné vysvûtlení“)
juvenile (n) mladistv˘
K
keen (adj) zapálen˘
keep a straight face (phr) nehnout
brvou
keep an eye on sb (phr) dohlíÏet
na nûkoho
keep off (phr v) drÏet se od nûãeho
keep on (phr v) nechat si nûkoho/nûco,
pokraãovat
keep on the right side of sb (phr) drÏet
se od nûkoho dál
keep time (phr) b˘t pfiesn˘
keep up (phr v) pokraãovat v ãinnosti
keep up with (phr v) drÏet s nûk˘m
krok
keeper (n) správce/správcová,
peãovatel/ka
keeping up with the Joneses (phr) mít
(za kaÏdou cenu) to, co ostatní; nechtít
v niãem zÛstat pozadu
kept in touch (phr) b˘t v kontaktu
kick out (phr v) vykopnout, vyhodit
kick-off (n) rozjezd (neform.)
kidnap (v) unést ãlovûka
kidney dialysis machine (phr) pfiístroj
na dial˘zu ledvin
knock down (phr v) zbourat
knock out (phr v) srazit nûkoho k zemi,
knokautovat
knowing (adj) znal˘, inteligentní,
úmysln˘
L
label (v) oznaãit, oznaãit nálepkou
laboratory (n) laboratofi
lace-up (n) ‰nûrovací bota
lack (n) nedostatek (ãeho), nouze
lad (n) kluk
land-use pattern (phr) územní plán
landmark (n) v˘znaãn˘/orientaãní bod
v krajinû, pamûtihodnost
landmine (n) pozemní mina, ná‰lapná
mina
lane (n) pruh (silniãní), uliãka
lanky (adj) samá ruka samá noha,
vysok˘ a huben˘
large-scale (adj) rozsáhl˘, ve velkém
largely (adv) z vût‰í ãásti
lasting (adj) trvající
lately (adv) poslední dobou
launch (v) uvést na trh
laundry (n) prádlo (‰pinavé nebo
vyprané), prádelna
lawn (n) trávník
lay (v) poloÏit
lay down the law (phr) vytvofiit zákon
layout (n) úprava, plán (místnosti),
rozmístûní
leading (adj) vedoucí, vÛdãí
leaflet (n) leták
league (n) liga
leave out (phr v) vynechat
lecturer (n) lektor/ka
legalise (v) legalizovat
leisure (n) voln˘ ãas, volno
length (n) délka
lengthy (adj) dlouh˘, zdlouhav˘
let (sb) down (phr v) zklamat nûkoho;
nechat na holiãkách
let (sb) off (phr v) propustit nûkoho,
umoÏnit nûkomu odejít
let-down (n) zklamání
lever (n) páka (nástroj, ale také
obraznû)
lexicographer (n) ten, kdo dûlá
slovníky; odborník/odbornice
v lexikografii
licence (n) oprávnûní
lie (v) lhát; leÏet
lie around (phr v) polehávat
life expectancy (n) délka Ïivota
lifeline (n) záchranné lano; Ïivotnû
dÛleÏitá cesta/trasa/linka
lift (n) v˘tah, jízda (ve smyslu svézt
nûkoho)
light up (phr v) rozsvítit
likely (adj) pravdûpodobnû
limpet (n) mofisk˘ plÏ, pfiílepka
lines (n pl) fiádky, rady, hereck˘ text
(role)
link (n) pojítko, spojitost, spojení
lipstick (n) rtûnka
litter (n) odpadky
live beyond their means (phr) Ïít si nad
pomûry
live up to (phr v) dostát (nûãemu)
lobster (n) humr
locate (v) umístit
lock (n) zámek (dvefií)
locker (n) skfiíÀka na zámek
lodge (n) chata, rezidence, hotel
log (v) kácet; zapsat
log cabin (n) srub
log on (phr v) pfiihlásit se (do sítû)
look after (phr v) dohlíÏet na nûkoho,
peãovat
look down on (phr v) dívat se
na nûkoho svrchu (ve smyslu pov˘‰ení)
look forward to (phr v) tû‰it se na nûco
look on the bright side (phr) dívat se
na vûci optimisticky
First Certificate Masterclass
8
look onto (phr v) podívat se na nûco
(obraznû)
look over (phr v) nûco si prohlídnout
look round (phr v) rozhlédnout se
kolem
look (sth) up (phr v) vyhledat nûco
nûkde
look up to (phr v) vzhlíÏet na nûkoho
loop (n) smyãka
lose my mind (phr) pfiijít o rozum
lose your temper (phr) pfiestat se
ovládat, vybuchnout
lousy (adj) hnusn˘, zav‰iven˘, k niãemu
lovebird (n) mal˘ papou‰ek; (v pl.
pfienesenû hrdliãky, milující se pár)
lung (n) plíce
M
macaw (n) papou‰ka ara
machine-gun (n) kulomet
macho (adj) muÏn˘, chlapsk˘
made up (phr v) vymy‰len˘
made up my mind (phr) rozmyslel
jsem se
magnetic resonance imaging (phr)
vy‰etfiení pomocí magnetické
rezonance
magnitude (n) velikost, závaÏnost;
stupeÀ (napfi. zemûtfiesení)
mahogany (n) mahagon
mail-order catalogue (n) zásilkov˘
katalog
maintain (v) udrÏovat
maintenance (n) údrÏba, obsluha;
v˘Ïivné
make (n) v˘robní znaãka
make ends meet (phr) sotva vycházet
s penûzi, stûÏí vyjít
make my own way home (phr) dostat
se domÛ sám
make sb’s life a misery (phr) dûlat
nûkomu ze Ïivota peklo
make sense (phr) dávat smysl
make the most of (phr) vyuÏít nûco plnû
make up (phr v) upravit, udûlat,
vymyslet si, nahradit
make way for (phr) udûlat
(nûãemu/nûkomu) prostor
manipulate (v) manipulovat, zacházet
s nûãím
manoeuvre (v) manévrovat, obratnû
ovládat
manufacturer (n) v˘robce
market (v) prodávat, obchodovat
na trhu
mass-produced (adj)
masovû/hromadnû vyrábûn˘
massive (adj) masivní, obrovsk˘
master (n) pán, vládce
materialistic (adj) materialistick˘
means (n) prostfiedek
9
First Certificate Masterclass
mediation (n) vyjednávání,
zprostfiedkování
meet (v) potkat nûkoho, setkávat se
mention (v) zmínit, zmiÀovat
merchant (n) obchodník, kupec
merely (adv) pouze
middle-class (adj) patfiící ke stfiední tfiídû
midwives (n pl) porodní
asistentky/báby
mild (adj) mírn˘
military (adj) vojensk˘
mimic (v) znázornit gesty nebo mimikou
mining (n) dÛlní tûÏba
minor (adj) nev˘znamn˘, men‰í, ménû
ãetn˘, men‰inov˘
minority (n) men‰ina
mint (n) máta; mentolov˘ bonbón;
mincovna
miraculous (adj) zázraãn˘, kouzeln˘
misfortune (n) ne‰tûstí, smÛla
misheard (v) ‰patnû sly‰et, nerozumût
(pfii poslechu)
misleading (adj) zavádûjící
miss out (phr v) vynechat
mission (n) mise, poslání
mix-up (n) zmatek, chaos, smûsice
mod cons (n pl) v˘dobytky moderní
doby
modest (adj) skromn˘
molten (adj) roztaven˘, rozÏhaven˘,
odlit˘
momentarily (adv) chvilkovû, letmo,
krátkodobû
monetary (adj) penûÏní
monsoon (n) monzun
mood (n) nálada
morals (n pl) morálka, mravní zásady
motivate (v) motivovat
motive (n) motiv, pohnutka
motorway service area (phr)
odpoãívadlo na dálnici, kde se lze
najíst, doplnit PH atd.
motto (n) moto
mud (n) bláto
mugger (n) lupiã
multicultural (adj) multikulturní,
vícekulturní
mushroom (v) rychle se rozrÛstat, rÛst
jako houby po de‰ti; sbírat houby
mutton dressed as lamb (phr) stará
vykopávka (stará Ïena snaÏící se
vypadat jako mladice)
mutual (adj) vzájemn˘
my heart sank (phr) „srdce mi pfiestalo
tlouct“
mystical (adj) mystick˘, tajupln˘
N
nag (v) otravovat, naléhat
nail (n) hfiebík; nehet
naked (adj) nah˘
nap (n) krátk˘ spánek, zdfiímnutí
(„dvacet“)
nationwide (adj) národní, roz‰ífien˘
po celé zemi
native American (n) (americk˘) Indián
nature reserve (n) pfiírodní rezervace
navigation (n) navigace
near miss (phr) tûsnû vedle
neatly (adv) pofiádnû, hezky, upravenû,
úhlednû
necessity (n) nezbytná potfieba, nutnost
needless to say (phr) není nutné fiíct,
Ïe…, samozfiejmû
needs a kick up the back side (phr)
potfiebuje nakopnout
needy (adj) ten, kdo potfiebuje, chud˘,
potfiebn˘
neglect (v) zanedbávat
negotiate (v) sjednávat, jednat
nervous (of/about) (adj) nervózní
network (n) síÈ
neutral (adj) neutrální
nevertheless (adv) nicménû
newspaper cutting (n) v˘stfiiÏky z novin
newsreader (n) hlasatel/hlasatelka zpráv
nightmare (n) noãní mÛra
nitrous oxide (n) rajsk˘ plyn
no end (phr) bez konce
no matter (phr) bez ohledu na…, aÈ uÏ
no news is good news (phr) Ïádné
zprávy jsou dobré zprávy
no sign of (phr) ani vidu ani slechu po…
nocturnal (adj) noãní
nod (v) pfiik˘vnout
nod off (phr v) usnout, zdfiímnout
(na chvíli)
non-fiction (n) literatura faktu,
populárnû nauãná literatura
non-verbal (adj) bez slov, mimoslovní
none the worse for (phr) neu‰kodit
nonetheless (adv) nicménû
noodle (n) nudle
nosey (adj) zvûdav˘, v‰eteãn˘
notice (v) v‰imnout si
noticeable (adj) zfieteln˘, hodn˘
pov‰imnutí
notification (n) upozornûní, oznámení
notion (n) pojem
novelist (n) romanopisec, spisovatel/ka
románÛ
nuclear power (n) nukleární energie
nuisance (n) otrava (o ãlovûku, nebo
vûci ãi aktivitû)
O
obedient (adj) poslu‰n˘
object (v) namítat
objective (adj) objektivní
observation (n) pozorování
observe (v) pozorovat
obsession (n) posedlost, obsese, mánie
occasional (adj) pfiíleÏitostn˘
© Oxford University Press
occur (v) objevovat se, nastat,
zjevovat se, jevit se
occur to (phr v) napadnout
(o my‰lence), pfiijít na mysl
odd (adj) lich˘, divn˘, podivn˘
offender (n) ãlovûk, kter˘ se dopustil
pfiestupku
offensive (adj) uráÏliv˘
official (n) úfiedník/úfiednice
on a tight budget (phr) s nízk˘m
rozpoãtem
on average (phr) v prÛmûru
on balance (phr) v rovnováze,
v prÛmûru
on line (phr) pfiipojen˘ (na Internetu),
v síti
on my way (phr) na cestû (nûkam),
cestou
on public display (phr) vefiejnû
vystaven˘
on the contrary (phr) naopak
on the spot (phr) na místû, z fleku
(okamÏitû)
on the whole (phr) celkovû, v celku
on tiptoe (phr) na ‰piãkách, po ‰piãkách
one man’s meat is another man’s poison
(phr) idiom: nûkdo má rád holky, jin˘
vdolky
operating theatre (n) operaãní sál
opposing (adj) odporující, protichÛdn˘,
antagonistick˘
optimistic (adj) optimistick˘
orientation (n) orientace
orienteering (n) orientaãní bûh
originate (v) pocházet, vznikat, b˘t
pÛvodem z
out of breath (phr) bez dechu (kdyÏ
vám dojde dech)
out of date (phr) zastaral˘, nemoderní
out of order (phr) porouchan˘, mimo
provoz
out of this world (phr) z jiného svûta
outbreak (n) propuknutí, v˘buch
(napfi. násilí), záchvat (nemoci)
outgoing (adj) spoleãensk˘, nûkdo, kdo
rád chodí mezi lidi
outlet (for) (n) v˘stup, zdroj, firemní
prodejna
outline (v) nastínit, ukázat/naznaãit
v hlavních rysech
outright (adv) úplnû, pfiímo
outskirts (n pl) okraj mûsta, pfiedmûstí,
periferie
outstretched (adj) natáhnut˘,
roztáhnut˘
over the limit (phr) nad limit
overall (adj) celkov˘
overambitious (adj) pfiíli‰ ambiciózní
overcome (v) pfiekonat
overhear (v) zaslechnout, tajnû
vyslechnout
© Oxford University Press
overlook (v) (omylem nebo zámûrnû)
pfiehlédnout, mít vyhlídku (na),
uhranout
overpower (v) pfiemoct
P
pack (n) balíãek (napfi. cigaret)
package (n) balení, balík
pandemonium (n) zmatek, chaos, vfiava
panel (n) panel, skupina (odborníkÛ)
parade (n) prÛvod
paramedic (n) ãlen/ka rychlé záchranné
lékafiské sluÏby, záchranáfi/ka
parental (adj) rodiãovsk˘
participant (n) úãastník/úãastnice
party (n) veãírek; strana
pass on (phr v) podat nûkomu, poslat
dál
pass sentence (phr) vynést rozsudek
passer-by (n) kolemjdoucí
passionately (adv) vá‰nivû
passive smoking (n) pasivní koufiení
pastime (n) zábava; kratochvíle,
rekreace
patent (v) patentovat
pattern (n) vzor, pfiedloha
pave the way (phr) idiom: pfiipravit
nûkomu/nûãemu cestiãku
pavement (n) dlaÏba; chodník
pay a heavy price (phr) zaplatit vysokou
cenu (obraznû)
pay-per-view TV (phr) druh televizního
kanálu, kde divák platí poplatek
za kaÏd˘ shlédnut˘ film
peak (adj) nejvíc frekventovan˘,
vrcholov˘
peel (v) loupat
peep (v) nakukovat, nahlíÏet, slang.
‰mírovat
peer (v) zírat na nûkoho zkoumavû
pension (n) penze, dÛchod
peoples (n pl) národy
perceive (v) vnímat
perfect (adj) perfektní
perform (v) vykonávat, hrát
(pfiedstavení)
period (n) období
permanent (adj) trval˘
permanent fixture (phr) trval˘ prvek,
zafiízení pevnû umístûné nûkde
permission (n) svolení
permit (n) povolení
persevere (v) vytrvat (v ãem)
persistent (adj) vytrval˘, trval˘
personal quality (n) osobní klad,
vlastnost
personnel (n pl) zamûstnanci, personál
perspective (n) perspektiva, úhel
pohledu
phone-in programme (n) pofiad, ke
posluchaãi nebo diváci volají do studia
pick at (phr v) vybírat si, (napfi. v jídle),
„nimrat se v nûãem“
pick on (phr v) ‰ikanovat nûkoho,
zasednout si na nûkoho
pick out (phr v) vybrat (si), rozeznat
pick up (phr v) vyzvednout nûkoho,
zvednout nûco, „sbalit nûkoho“
pile (n) hromada
pillow (n) pol‰táfi
pioneer (n) prÛkopník
pit stop (n) zastávka u depa
(automobilové závody), pfiestávka
(pfii jízdû)
pitch (n) jáma; v˘‰ka (v hudbû); hfii‰tû
pitch (v) hodit
place (v) umístit, poloÏit
plain (n) rovina, planina
platform (n) nástupi‰tû, platforma
plea (n) prosba, Ïádost
plead (v) (naléhavû) Ïádat, (úpûnlivû)
prosit
plot (n) dûj, zápletka; mal˘ pozemek;
pÛdorys
plug in (phr v) zapojit do zásuvky
plume (n) pero, chochol
plus (n) plus, klad
point (to) (v) ukázat (na nûco)
point out (phr v) poukázat, upozornit
na nûco
pointless (adj) bezpfiedmûtn˘
poisonous (adj) jedovat˘
pole (n) hÛl(ka), tyã
pole vault (n) skok o tyãi
polish (v) ãistit, le‰tit
poor (adj) chud˘
pop (out) (v) vyvstat, objevit se
pop (v) puknout, (vy)bouchnout
pose (v) pózovat, zaujmout postoj,
vznést (otázku, problematiku)
posh (adj) extra, fajn, nóbl, „hogofogo“
possessive (adj) majetnick˘
post-war (adj) pováleãn˘
postmark (n) po‰tovní razítko
postpone (v) odloÏit, pfiesunout
potential (n) potenciál, souhrn
moÏností/schopností
pour (v) nalít, lít
pouring rain (phr) liják
practice makes perfect (phr) rãení:
procviãováním k dokonalosti (cviãení
dûlá mistra)
praise (v) chválit
prayer (n) modlitba
precisely (adv) pfiesnû
predict (v) pfiedpovídat
prejudice (against) (n) pfiedsudek
vÛãi …
prescribe (v) pfiedepsat, naordinovat
presentable (adj) pfiíjemného zjevu,
reprezentaãní, v dobrém stavu
presumably (adv) jak lze pfiedpokládat,
dejme tomu
First Certificate Masterclass 10
pretend (v) pfiedstírat
pretty much (phr) docela hodnû
pricey (adj) drah˘
principal (n) fieditel/ka
print (n) tisk
printing press (n) tiskafisk˘ lis
prior (to) (adj) pfied ãím, dfiíve neÏ
privacy (n) soukromí
privilege (n) (zvlá‰tní) v˘hoda,
v˘hradní/v˘sadní právo
probation (n) podmínka (u v˘konu
trestu), zku‰ební lhÛta (pfied pfiijetím
do práce)
procedure (n) postup, procedura
proceed (v) zahájit aktivitu, pokraãovat
proceeds (n pl) v˘tûÏek z akce
process (n) prÛbûh, proces
procession (n) prÛvod, procesí
proclaim (v) vyhlásit, vefiejnû oznámit,
proklamovat
productivity (n) produktivita
prohibition (n) zákaz
promote (v) prosazovat, dûlat reklamu
propagovat
promotional (adj) propagaãní,
reklamní
prompt (v) podnítit, pobídnout (koho
k ãemu), vnuknout (komu co,
napovídat
prone (to) (adj) náchyln˘ k
property (n) majetek
proportion (n) ãást, proporce
proposal (n) návrh
protest (v) protestovat
protrude (v) vyãuhovat, vyãnívat;
vysunout
prove (v) dokázat; osvûdãit se
(v kvalitách)
provide (v) zajistit, dodat
province (n) provincie
provoke (v) vyvolávat, provokovat
proximity (n) blízkost
publicity (n) publicita, pozornost
(vefiejnosti)
pudding (n) mouãník, nákyp, pudink;
jitrnice, jelito
pump room (n) lázeÀská nebo vfiídelní
dvorana
punctual (adj) pfiesn˘
puncture (n) (pro)píchnutí pneumatiky
pup (n) ‰tûnû, (zvífiecí) mládû
purchase (v) zakoupit
purpose (n) úãel, cíl, smysl
purr (v) pfiíst (napfi. koãka)
put across (phr v) vysvûtlit, ozfiejmit,
pfiesvûdãivû vyloÏit
put forward (phr v) navrhnout
put in (phr v) vynaloÏit (úsilí, ãas);
pfiihlásit se (na co); pronést
(poznámku); vplout (do pfiístavu)
put it on random (phr) nechat nûco
na náhodû
11 First Certificate Masterclass
put on (phr v) obléct si, nasadit si;
pfiibrat (na váze); zapnout (stroj, TV)
put out (phr v) roz‰ífiit (zprávu);
zhasnout (svûtlo); natáhnout (paÏi)
put right (phr) pfiivést na správnou
míru, napravit, spravit
put (sb) down (phr v) zapsat nûkoho
nûkam (napfi. do seznamu); poniÏovat
nûkoho (pfied ostatními)
put (sb) off (phr v) odradit
put (sb) out (phr v) zpÛsobit nûkomu
problémy
put (sb) up (phr v) ubytovat
put (sth) off (phr v) odloÏit nûco
na pozdûji
put up (phr v) vyvûsit, vystavit;
vybudovat (dÛm)
put up with (phr v) sná‰et nûco
Q
quarantine (n) karanténa
quarry (n) (kameno)lom
quarter (n) ãtvrt
queue (v) stát v fiádû na nûco
quit (v) zanechat nûãeho; odejít
(z práce)
quote (n) citát, cena uvedená v ceníku
R
race (v) závodit
raft (n) raft, vor
raise (v) zvednout
ramshackle (adj) polorozpadl˘
chatrn˘
ran away (phr v) utéct
range (v) pohybovat se v rozsahu
(od – do)
rank (v) stanovit jako prioritu; zaujímat
místo (na Ïebfiíãku)
rapid (adj) rychl˘, rapidní
rash (adj) unáhlen˘, uspûchan˘
rate (n) míra, rozsah; sazba; tempo
(rÛstu)
rate (v) hodnotit
rational (adj) rozumov˘, racionální
reach (v) dosáhnout
react (to) (v) reagovat na
readiness (n) pfiipravenost; ochota
rear (adj) zadní
rear (v) vychovávat, starat se o mláìata
reasonable (adj) rozumn˘,
pochopiteln˘, pfiijateln˘ (cena)
rebellious (adj) rebelsk˘, vzpurn˘,
nepoddajn˘
recall (v) vzpomenout si, vybavit si
receipt (n) stvrzenka, paragon,
pfiíjmov˘ doklad
reception (n) recepce
recharge (v) znovu nabít, dobít energii
reckon (v) myslet si, zvaÏovat
recognisable (adj) znateln˘,
rozeznateln˘
recollection (of) (n) vzpomínka (na …)
recommend (v) doporuãit
recover (v) zotavit se, znovu nab˘t
(vûdomí)
recreation (n) rekreace, zotavení
recreational (adj) rekreaãní
recruit (v) provádût nábor, rekrutovat
reduce (v) zmen‰it, sníÏit
reduce (sb) to (phr v) degradovat
nûkoho na
redundant (adj) nadbyteãn˘,
propu‰tûn˘ (z práce)
reference (n) reference, odkaz,
doporuãení
reflect (v) odráÏet
reflex (n) reflex, reakce
refreshments (n pl) obãerstvení
refund (v) proplatit, refundovat, vrátit
peníze (napfi. v obchodû za vadné
zboÏí)
refurbish (v) renovovat (o budovû),
modernizovat
regard sb/sth as (phr) pokládat
nûkoho za
region (n) region, oblast
register (v) zaregistrovat (se);
pov‰imnout si
regret (v) litovat
rehearse (v) nacviãovat, zkou‰et (napfi.
pfiedstavení)
reinforce (v) posílit
relatively (adv) relativnû, pomûrnû
release (n) uvolnûní, propu‰tûní,
uvedení (na trh)
relevant (to) (adj) dÛleÏit˘ pro
relieve (v) uvolnit, ulevit, odhalit
(informaci)
reluctantly (adv) neochotnû
remains (n pl) zbytky; trosky
remark (on) (v) poznamenat
reminder card (n) kartiãka s informací
o dal‰í schÛzce, vzkaz
remote (adj) vzdálen˘, opu‰tûn˘,
osamûl˘
remotely (adv) vzdálenû
repetitive (adj) opakovan˘
replica (n) replika, duplikát
representative (adj) reprezentativní
reproduce (v) reprodukovat
reptile (n) plaz
reputation (n) dobré jméno, reputace,
renomé
require (v) vyÏadovat
rescue party (n) záchranné druÏstvo
researcher (n) v˘zkumník/v˘zkumnice
resemble (v) podobat se, b˘t podobn˘
resentful (adj) rozzloben˘, podráÏdûn˘
reserve (v) rezervovat, zamluvit
reserved (adj) zamluven˘, objednan˘,
rezervovan˘; zdrÏenliv˘
resident (n) (místní) obyvatel/ka
residential (adj) obytn˘; místní, domácí
© Oxford University Press
resign (v) dát v˘povûì, rezignovat
na funkci
resistance (n) odpor
resolution (n) rozhodnutí, pfiedsevzetí
resolve (v) vyfie‰it
resort (n) turistická oblast
respectful (adj) uctiv˘, zdvofiil˘
respond (v) reagovat, odpovûdût
restorer (n) restaurátor/ka
retain (v) zadrÏovat; zapamatovat si
retire (v) odejít do dÛchodu
retract (v) stáhnout (napfi. o v˘povûdi),
zfieknout se (ãeho)
retreat (n) ústup, stáhnutí se (napfi.
armády); útoãi‰tû, soukromí
reunion (n) setkání, se‰lost (rodiny,
pfiátel ze ‰koly apod.)
reveal (v) odhalit, prozradit
revitalise (v) znovu oÏivit (ve smyslu
„v˘raznû vylep‰it“), posílit
revival (n) oÏivení (napfi. tradici), nové
vydání
ride (n) jízda
rights (n pl) práva
ring a bell (phr) nûco mi to fiíká, nûco
mi to pfiipomíná
rink (n) kluzi‰tû, bruslafiská dráha
riot (n) v˘trÏnost, nepokoje, pouliãní
boufie
rip (v) roztrhout, rozervat, roz‰típnout
rise (v) zvednout se, stoupat; vstávat
(z postele); zvy‰ovat se (cena)
rival (adj) soupefiící, konkurenãní
roam (v) toulat se, bloumat
roar (v) fivát (o zvífiatech); burácet
role model (n) idol, vzor, pfiíklad
(Ïivotní)
rolling (adj) valící se, koulející se,
burácející (o zvuku)
root cause (n) hlavní dÛvod
round (n) runda, kolo
row (n) hádka; fiada
RSVP (phr) Ïádáme o zaslání odpovûdi
(na pozvánkách)
rubber (n) guma
ruin (v) zniãit, zruinovat, pfiivést
ke krachu/na mizinu
rumour (n) zvûst, fáma, drby (co se
povídá)
run (v) bûÏet; vést (napfi. obchod)
run before you can walk (phr) idiom:
dûlat nûco na co je‰tû nemáte
run out (phr v) spotfiebovat, dojít
(ve smyslu „do‰el nám cukr“)
run over (phr v) pfiejet, srazit (nûkoho
vozidlem); pfietéct
running water (n) tekoucí voda
rural (adj) vesnick˘
rush (v) spûchat
rusty (adj) rezav˘, zkorodovan˘
ruthless (adj) bezcitn˘, bezohledn˘
© Oxford University Press
S
safe (n) trezor, sejf
sample (n) vzorek, ukázka
sane (adj) du‰evnû zdrav˘, rozumn˘
(ãlovûk), logick˘ (systém)
satisfy (v) uspokojit
savoury (adj) slan˘, pikantní, ostré
chuti (pokrm)
saying (n) rãení
scarlet (adj) ‰arlatov˘, jasnû ãerven˘
scattered (adj) osamocen˘, samostatnû
stojící; rozpt˘len˘, roztaÏen˘ (po velké
plo‰e)
scenery (n) scenérie; kulisy, v˘prava
(v divadle)
scoop (v) nabrat, naloÏit si; shrábnout
(v˘hru, cenu)
score (v) získat bod, skórovat, dát gól
scrape (v) o‰krabat; po‰krábat (se)
screwdriver (n) ‰roubovák
script (n) text, scénáfi
scruffy (adj) otrhan˘, zanedban˘
sculpture (n) socha, plastika
search engine (n) vyhledávaã
seaweed (n) mofiská fiasa, chaluha
see (sb) off (phr v) vyprovodit nûkoho
self-catering (adj) s vlastním
stravováním (dovolená)
self-centered (adj) egocentrick˘,
egoistick˘, sobeck˘
self-confessed (adj) podle vlastního
doznání (napfi. kdyÏ nûkdo pfiiznává,
Ïe je alkoholik)
self-conscious (adj) nejist˘, stydliv˘
self-contained (adj) sobûstaãn˘,
samostatn˘
self-esteem (n) sebeúcta, hrdost
self-reliant (adj) spoléhající se sám
na sebe, nezávisl˘
self-satisfied (adj) samolib˘, pln˘
sebeuspokojení
semiprecious (adj) polodrahokamov˘
sense (v) cítit, vnímat
sensible (adj) rozumn˘
sentence (n) vûta; rozsudek
sentimental (adj) sentimentální
sequence (n) ãást, sekvence
sergeant (n) serÏant
serve (v) slouÏit
session (n) zasedání, sezení, porada,
‰kolní/akademick˘ rok (BrE)
set (sb) up (phr v) podpofiit nûkoho;
zafiídit, aby mûl dostatek prostfiedkÛ;
pfiipravit nûkoho na nûco
set (sb/sth) on (phr v) po‰tvat
nûkoho/nûco
set (v) stanovit
set back (phr v) zdrÏet, zbrzdit,
pozastavit
set down (phr v) stanovit; zapsat
set foot (phr) idiom: „vstoupit“
set off (phr v) vydat se na cestu, odpálit
nûco
set out to (phr v) vydat se nûco udûlat
set sail for (phr) vyplout
set the scene (phr) pfiipravit scénu
set up (phr v) zaloÏit pfiipravit, zafiídit,
nastavit (pfiístroj)
settle (v) usadit, vyrovnat; vyfie‰it,
urovnat
settle down (phr v) usadit se
settle for (phr v) vybrat si jistou
moÏnost a smífiit se s ní; spokojit se
(s ãím)
severe (adj) krut˘, drsn˘
shaky (adj) roztfiesen˘, nejist˘; chatrn˘,
vratk˘
shallow (adj) mûlk˘
share (n) akcie, podíl
shattered (adj) rozbit˘, otfiesen˘,
zniãen˘; otfiesn˘, zniãen˘
shiny (adj) záfiiv˘
shiver (v) tfiást se
shoplifting (n) krádeÏ v obchodû
shore (n) pobfieÏí
short of breath (phr) sotva popadat
dech; mít potíÏe s d˘cháním
shortage (n) nedostatek
shortly (adv) krátce, struãnû; v krátké
dobû
shot-put (n) vrh koulí
show off (phr v) pfiedvádût se
showcase (for) (n) v˘kladní skfiíÀ;
pfiedvádûcí akce
shower (n) sprcha
shown (v) pfiíãestí minulé trpné
od „show“; ukázan˘, pfiedveden˘
shrug (v) pokrãit rameny
shrunk (v) pfiíãestí minulé trpné
od „shrink“, sraÏen˘ (zmen‰it)
schedule (v) (na)plánovat; sestavit
rozvrh/seznam“
scheme (n) plán, schéma
siesta (n) siesta, odpoãinek po obûdû
sighting (n) (z)pozorování, spatfiení
(napfi. zloãince)
sign (n) znak, znaãka, symbol, znamení
sign up (phr v) zapsat se; podepsat
(smlouvu)
signal (n) signál; podnût, popud
significant (adj) v˘znamn˘, podstatn˘
sign-language (n) posunková/znaková
fieã
simulate (v) simulovat, pfiedstírat,
napodobovat
simultaneously (adv) simultánnû,
souãasnû, zároveÀ
sincere (adj) upfiímn˘
singular (adj) singulární, jednotné
(ãíslo); ojedinûl˘, pozoruhodn˘
sip (v) usrkávat, popíjet
sit still (phr) sedût bez hnutí
sit-com (n) situaãní komedie
First Certificate Masterclass 12
skinhead (n) skinhead
skinny (adj) huben˘
sky-diving (n) seskok voln˘m pádem,
volné plachtûní vzduchem
(se zpoÏdûn˘m otevfiením padáku)
slam (v) prásknout, zabouchnout (napfi.
dvefie)
slam-dunk (n) zavû‰ení míãe do ko‰e
(v basketbalu)
slang (n) slang
slavery (n) otroctví
sleep rough (phr) spát pod ‰irákem,
spát v nepohodlí nebo v drsn˘ch
podmínkách
slim (adj) ‰tíhl˘, útl˘ (pûknû)
slip (v) uklouznout, sklouznout
slope (n) svah, úboãí, stráÀ
slot (n) otvor (ploch˘, napfi. na mince)
smash up (phr v) rozbít, roztfiískat,
rozmlátit
snap (v) rupnout; lousknout (prsty),
prásknout (biãem)
sneak (v) plíÏit se; pomlouvat, klevetit,
trousit lÏi
sneer (v) pohrdavû/jízlivû/ironicky se
usmívat/po‰klebovat/tváfiit; jízlivû/
pohrdlivû psát/mluvit
sniff (v) popotahovat (nosem – pfii
pláãi); ãichat, fetovat (napfi. toluen),
‰Àupat
snooze (v) zdfiímnout si, dfiímat,
klimbat
snore (v) chrápat
soap opera (n) televizní/rozhlasov˘
seriál s nepfiíli‰ komplikovan˘m dûjem
a mnoha díly
soil (n) pÛda, hlína
solar panel (n) panel sluneãních baterií
sluneãní kolektor
solar system (n) sluneãní soustava
solicitor (n) právní zástupce/
zástupkynû, advokát/advokátka, právní
poradce/poradkynû
somewhere along the line (phr) idiom:
nûkde cestou (v procesu), v urãitém
stádiu
soothing (adj) uti‰ující, uklidÀující,
zmírÀující
sore (adj) bolestiv˘, bolav˘
sort out (phr v) roztfiídit, uspofiádat;
vyfie‰it problém
sound (adj) zvukov˘; v bezvadném
stavu; hlubok˘ (spánek), zdrav˘
soundly (adv) pfiesvûdãivû; dÛkladnû,
pofiádnû; tvrdû (spát)
source (n) zdroj, pramen
space (n) vesmír; prostor
space capsule (n) kosmická kabina
spacecraft (n) kosmická loì
spacious (adj) prostorn˘
spare (adj) náhradní, rezervní
species (n) druh, tfiída (napfi. ÏivoãichÛ)
13 First Certificate Masterclass
specimen (n) exempláfi (zvífiete,
rostliny); vzorek
spectacular (adj) pÛsobiv˘, velkolep˘,
okázal˘, pompézní
speed camera (n) kamera zachycující
rychlost vozidel
speed up (phr v) zrychlit
spilt (v) rozlít (se), pfielít (se)
split up (phr v) rozejít se, rozvést se
spoil (v) pokazit, rozmazlovat; zkazit se
(jídlo)
spokesperson (n) mluvãí
sponsor (n) sponzor
spotless (adj) neposkvrnûn˘, úzkostlivû
ãist˘
spotty (adj) strakat˘, uhrovit˘, flekat˘,
pln˘ pupínkÛ/vfiídkÛ/pih
spouse (n) manÏel, manÏelka
sprinter (n) sprintér/ka
stable (adj) stabilní, ustálen˘, trval˘;
vyrovnan˘, vyváÏen˘ (povahovû)
staff (n) uãitelsk˘ sbor, zamûstnanci,
personál
stage (v) (z)inscenovat, zdramatizovat,
pfiedvést na jevi‰ti
stamina (n) v˘drÏ, vytrvalost, Ïivotní
síla
stand a chance (phr) mít (dobrou)
‰anci (nûãeho dosáhnout)
stand up for (phr v) postavit se za
nûkoho/nûco, zastat se nûkoho/nûãeho
star fish (n) hvûzdice (mofisk˘ Ïivoãich)
stare (at) (v) zírat (na)
starve (v) hladovût
state-of-the-art (adj) nejmodernûj‰í,
v souãasné dobû nejlep‰í
station (v) zaujmout místo, postavit
(se) na místo
steadily (adv) stabilnû, ustaviãnû,
plynule (rÛst); klidnû, vyrovnanû
steam (n) pára
step father (n) nevlastní otec
sth comes flooding back (phr) idiom:
nûco se vrátí zpátky v mnohem vût‰ím
rozsahu
stick at (phr v) drÏet se nûãeho
(obraznû, napfi. programu), vytrvat,
vydrÏet (u ãeho)
stick by (phr v) stát pfii nûkom,
podpofiit (nûkoho)
stick out of (phr v) vyãuhovat (napfi.
z davu)
stick to (phr v) neodch˘lit se od,
drÏet se (v blízkosti nebo zásad)
stick together (phr v) drÏet spolu
stick up for (phr v) zastat se nûkoho/
nûãeho
still (n) destilaãní zafiízení; fotografie
(napfi. propagaãní foto z filmu);
(po)klid
stimulate (v) stimulovat
stitch (n) steh; oko (pfii pletení)
stock (n) skladované zboÏí, zásoby;
akciov˘ kapitál; dobytek (chovan˘
na maso)
stood for (phr v) znamenat nûco (napfi.
o zkratce)
stop over (phr v) pfieru‰it cestu
a zastavit se nûkde
storage (n) sklad
stove (n) kamna, sporák
strain (n) vypjatá situace, napûtí; velké
úsilí, námaha
stretch (v) natáhnout; protáhnout (se)
strike (n) stávka
strike gold (phr) idiom: narazit
na zlatou Ïílu (pfiijít s nûãím v˘nosn˘m)
strip (of) (v) odebrat nûkomu nûco
stroke (v) (po)hladit
stroll (v) procházet se
structured (adj) strukturovan˘
struggle (v) zápasit, bojovat s …
(obraznû); snaÏit se (usilovnû)
stub (v) narazit si, nakopnout si (napfi.
palec o kámen); drtit, roztloukat
stubborn (adj) tvrdohlav˘
stuck (adj) zaseknut˘; nevûdût kudy
kam, b˘t s rozumem v koncích
stumble (v) zakopnout,
klop˘tnout/klop˘tat; dopustit se chyby
stunt (n) senzaãní zpráva/kousek;
kaskadérské ãíslo; akrobatick˘ kousek
subject (sb) to (phr v) podrobit nûkoho
nûãemu
subsidy (n) podpora (finanãní)
substance (n) podstata; látka
substitute (for) (n) náhrada za nûco;
záskok za nûkoho
subtitles (n pl) titulky (filmové)
subtle (adj) jemn˘, sotva patrn˘/zfieteln˘
suck (v) (vy)sát
sue (v) podat Ïalobu, domáhat se
Ïalobou
suffer (from) (v) trpût nûãím
suicidal (adj) sebevraÏedn˘
suited (to) (adj) vhodn˘ k …
summit (n) schÛzka na nejvy‰‰í úrovni,
summit
superb (adj) skvûl˘, vynikající
superior (to) (adj) lep‰í, na vy‰‰í úrovni
neÏ …; dÛleÏitûj‰í neÏ …; nadfiazen˘
nûãemu“
superstition (n) povûra
supplement (n) doplnûk, dodatek;
pfiíloha (napfi. novin); doplatek (napfi.
k jízdence)
supply (n) dodávka, zásobování;
finanãní podpora
supporter (n) nosiã; podporovatel,
zastánce; pfiívrÏenec, fanou‰ek
surf (v) surfovat
surgeon (n) chirurg
surplus (n) nadbytek, pfiebytek
surrender (v) vzdát se
© Oxford University Press
surround myself (v) obklopit se
survey (n) prÛzkum, dotazování,
zji‰Èování
survival (n) pfieÏití (v drsn˘ch
podmínkách)
suspect (v) podezírat
suspend (from) (v) zavûsit z (napfi.
lampu ze stropu); uvolnit ze sluÏby
suspense (n) napûtí, napjaté/úzkostlivé
oãekávání; suspendování
sustain (v) udrÏovat (ve smyslu
pfietrvávání)
swap (n) v˘mûna
sway (v) houpat se ze strany na stranu
swear (v) pfiísahat; tvrdit s jistotou;
mluvit hrubû/sprostû, nadávat
swearing (n) pfiísaha; nadávka
sweat (v) potit se
sympathise (with) (v) mít soucit s …;
sympatizovat, solidarizovat s nûk˘m/
nûãím
T
tackle (n) pokus o obehrání/zastavení
(hráãe s míãem); v˘zbroj (sportovní,
rybáfiská apod.)
tactic (n) taktika
take a fancy to (phr) najít zalíbení
v nûkom/nûãem
take after (phr v) b˘t podobn˘ nûkomu
take back (phr v) vrátit zpût (napfi.
knihu do knihovny); vzít zpût (napfi.
prohlá‰ení);
take down (phr v) sundat; rozebrat,
rozmontovat; zaznamenat si
take for granted (phr) brát nûco jako
samozfiejmost
take off (phr v) vzlétnout (letadlo);
svléci (si), sundat (si); vzít si volno
(z práce)
take on (phr v) ujmout se, chopit se
(úkolu); nab˘t (nového vzhledu);
zamûstnat (nûkoho)
take over (phr v) pfievzít nûco po nûkom
take (sth) into account (phr) brát nûco
na vûdomí
take the trouble (phr) dát si tu námahu
(nûco udûlat)
take (time) off (phr v) vzít si volno
take to (phr v) oblíbit si nûkoho/nûco;
dát se na nûco/do nûãeho
take your mind off (sth) (phr) pfiestat
na nûco myslet
take up (phr v) pokraãovat s nûãím;
zaãít nûco dûlat
take-away (n) jídlo, které si vezmete
s sebou domÛ
take-off (n) start (letadla)
taken in (phr v) dát se oklamat;
nachytat se na nûco
tale (n) pfiíbûh, historka; povûst
© Oxford University Press
talk (sth) over (phr v) projednat,
projednávat nûco
tap water (n) voda z kohoutku
taste (in) (n) vkus v (napfi. oblékání),
cit (pro nûco)
tatty (adj) zanedban˘, om‰el˘; chatrn˘
team up (phr v) vytvofiit t˘m, spojit se
tear (v) trhat
tear up (phr v) zniãit, po‰kodit,
zdemolovat
tearaway (n) ztfie‰tûnec, neurvalec,
divoch
technicality (n) technická záleÏitost;
formální stránka/aspekt
tediously (adv) nezáÏivnû, únavnû,
fádnû
telly (n) telka; televize
temper tantrum (n) záchvat zufiivosti
temporary (adj) doãasn˘
temptation (n) poku‰ení, svádûní,
lákadlo
tendency (n) tendence, smûr, trend
tender (adj) nûÏn˘, láskypln˘
tenner (n) desetilibrová nebo
desetidolarová bankovka (slang)
tension (n) napûtí
terminal (n) terminál na leti‰ti,
koneãná stanice
text (v) poslat zprávu (SMS)
text messaging (n) posílání textov˘ch
zpráv
the battery was flat (phr) baterka byla
vybitá
the charts (phr) tabulky
the disabled (n pl) invalidé, postiÏení
the equator (n) rovník
the evil weed (phr) idiom: plevel, zlá
krev
the gas (n) plyn (pedál ve vozidle)
the headlines (phr) titulní stránky
novin; novinové titulky
the length and breadth of (phr) idiom:
v celé ‰ífii
the like (phr) a podobní
(the) media (n) média
the norm (n) standard, norma,
konvence
the odd (phr) odli‰n˘ od ostatních;
pfiebyteãn˘, lich˘
the penny dropped (phr) idiom: a pak
mi to do‰lo
the pros and cons (phr) pro a proti
(argumenty)
the rat race (phr) spoleãnost
bezohledn˘ch kariéristÛ konkurujících
si mezi sebou; neustály hon za nûãím
the rush hour (phr) ‰piãka (napfi.
dopravní)
(the) vicinity (n) blízké okolí,
sousedství
(their minds) turned blank (phr)
pfiestali myslet, mûli zatmûní mysli
thermal bathing (n) termální láznû
this time round (phr) tentokrát
(kontrast s minulostí)
thoroughly (adv) dÛkladnû, fiádnû;
naprosto, zcela
thrill (n) (roze)chvûní; vzru‰ující
záÏitek
thriller (n) thriller, napínav˘ román/film
throughout (adv) skrz naskrz; po celou
dobu
throw on (phr v) hodit rychle na sebe
thunderstorm (n) boufika
tiara (n) tiára (slavnostní pokr˘vka
hlavy, papeÏská koruna); ozdobná
ãelenka
tidy up (phr v) uklízet, poklízet, poklidit
(napfi. vûci)
tie (n) vázanka
timber (n) dfievo
time-consuming (adj) ãasovû nároãn˘
timetable (v) ãasovû rozplánovat;
zahrnout do rozvrhu
tinned (adj) konzervovan˘ (v konzervû,
plechovce)
tiny (adj) drobn˘, drobounk˘, mrÀav˘
tip (n) ‰piãka (napfi. nosu); spropitné;
tip, rada
tissue (n) papírov˘ kapesník, tkáÀ
to a lesser extent (phr) v men‰í mífie
to date (phr) aÏ do dne‰ního dne,
aÏ dosud, doposud
to some extent (phr) do jisté míry
to the sound of (phr) ve zvuku (nûãeho)
toddler (n) batole
tolerate (v) tolerovat
tone (v) tónovat
took on (phr v) zaãal dûlat (napfi. zaãal
dûlat orientaãní bûh)
took the law into their own hands (phr)
vzít zákon do vlastních rukou
took turns to (phr) stfiídat se
tool (n) nástroj
tornado (n) tornádo
toss (v) hodit (si)
tough (adj) tvrd˘, drsn˘
town hall (n) radnice
trace (back) (v) sledovat/jít do minulosti
(ve sledování pÛvodu, stop apod.);
vystopovat
track (n) stezka, cesta, pû‰ina; stopa
track (v) stopovat, sledovat
track down (phr v) vystopovat, vyslídit,
vypátrat
trademark (n) obchodní znaãka,
ochranná známka, chránûn˘ název
trail (n) stezka, cest, pû‰ina
train (v) trénovat, cviãit
tranquillity (n) klid
trans-continental (adj)
transkontinentální
transition (n) pfiechod
transmit (v) pfiená‰et, vysílat
First Certificate Masterclass 14
transparent (adj) prÛhledn˘ (materiál);
jasn˘, zfiejm˘ (podvod, hloupost);
bezelstn˘
trauma (n) trauma, nervov˘ ‰ok
treat (n) odmûna, nûco dobrého;
pfiíjemné pfiekvapení
treatment (n) o‰etfiení, léãení, léãba
treble (v) ztrojnásobit se
trek (v) chodit na dlouhé v˘lety,
trekovat
tremble (v) tfiást (se), klepat (se)
tremendous (adj) ohromn˘, nesmírn˘
(bolest); senzaãní, fantastick˘
(nûkdo/nûco)
tremor (n) tfiesení, chvûní
trend (n) trend, smûr, tendence, sklon
trendy (adj) velice moderní, fiídící se
posledními trendy (aÏ pfiehnanû);
módní
tribespeople (n pl) ãlenové kmene
trick (n) trik, lest, podvod; iluze, kouzlo
trip (v) klop˘tnout, (za)‰kobrtnout;
podrazit/podtrhnout (nûkomu nohu);
poskakovat
triumph (n) triumf; velké nad‰ení/
radost
trivial (adj) bezv˘znamn˘, nepodstatn˘,
banální, triviální
truancy (n) zá‰koláctví
tuition (n) uãení, vyuãování, v˘uka;
poplatek za v˘uku, ‰kolné
tummy (n) bfií‰ko
turn down (phr v) odmítnout,
zamítnout (nabídku); zti‰it (televizi);
sniÏovat (úroveÀ)
turn into (phr v) pfiedûlat na,
promûnit na
turn off (phr v) vypnout; zaboãit
turn out (phr v) dopadnout, skonãit,
vyvrbit se; ukázat se, vyklubat se;
zhasnout, zavfiít
turn over (phr v) pfievrátit,
obrátit/otoãit naruby
turn (sb) off (phr v) pfiestat nûkoho
vzru‰ovat
turn to (phr v) obrátit se na
turn up (phr v) zjevit se nûkde
turnout (n) poãet úãastníkÛ,
náv‰tûvnost; úãast (volební)
tusk (n) kel
tussle (n) potyãka; rvaãka, zápas
tutor (n) tutor, soukrom˘ uãitel/ka
twig (n) vûtviãka
twitch (v) ‰kubat (sebou)
two-dimensional (adj) dvojrozmûrn˘
typical (of) (adj) typick˘, pfiíznaãn˘ pro
tyre (n) pneumatika
U
ultrasound (n) ultrazvuk
unashamed (of) (adj) nestydat˘,
nestoudn˘
15 First Certificate Masterclass
unattended (adj) neobsluhovan˘,
bez dozoru; neudrÏovan˘;
nenav‰tíven˘ (koncert)
unaware (adj) neuvûdomující si,
netu‰ící
unbearably (adv) nesnesitelnû
uncommunicative (adj)
nekomunikativní
under-privileged (adj) pro svou
chudobu nerovnoprávn˘, odstrãen˘,
‰patnû se mající
undergraduate (n) student university,
kter˘ je‰tû nedosáhl Ïádného titulu
uneventful (adj) klidn˘, jednotvárn˘
(bez událostí, nic se nedûje)
unidentified flying object (phr) UFO
(neidentifikovateln˘ létající pfiedmût)
uniformity (n) uniformita, jednotnost,
stejnost
unique (adj) jedineãn˘, ojedinûl˘
universal (adj) univerzální, v‰eobecn˘
unpopular (with) (adj) nepopulární,
není v oblibû (u nûkoho)
unrealistic (adj) nerealistick˘
unscrupulous (adj) bezohledn˘,
bez skrupulí
unspecified (adj) nespecifikovan˘
unwilling (adj) neochotn˘, nesouhlasící
s nûãím
unwise (adj) nemoudr˘
upbringing (n) v˘chova
update (v) aktualizovat, doplnit
o nejnovûj‰í informace
urgency (n) naléhavost, naléhav˘
pfiípad
use up (phr v) pouÏít v‰echno, vyãerpat
(pÛdu)
utterly (adv) naprosto, úplnû
V
valid (adj) platn˘
values (n pl) hodnoty
vandalise (v) (z)pusto‰it, vandalizovat
variety (of) (n) rÛznorodost, mnoÏství
rÛzn˘ch …
vast (adj) obrovsk˘, rozlehl˘
version (n) verze
victim (n) obûÈ
view (v) prohlíÏet si; mít na nûco urãit˘
pohled
vintage (adj) staroÏitn˘, klasick˘,
starobyl˘
violate (v) poru‰it (zákon), pfiekroãit
zákon
virtually (adv) virtuálnû
virtuoso (n) virtuos (zejména hudební)
visible (adj) viditeln˘
vital (adj) Ïivotnû dÛleÏit˘
vivid (adj) svûÏí (pamûÈ);
temperamentní, ãil˘ (ãlovûk); jasn˘,
Ïiv˘, intenzivní (barvy)
voice-activated (adj) aktivuje se hlasem
volcano (n) sopka, vulkán
volume (n) mnoÏství, objem, díl
(knihy)
voluntary (adj) dobrovoln˘
vote (v) hlasovat, volit
vulnerable (adj) zraniteln˘, bezbrann˘
W
walk into (phr v) dostat se
(do problému); vejít nûkam
wander (v) toulat se, bloumat, chodit
sem a tam (bez cíle)
warn (v) varovat
waste (n) odpad
waste (v) mrhat, pl˘tvat
wasted (adj) promrhan˘, promarnûn˘
watermill (n) vodní ml˘n
wave sb through (phr) propustit
nûkoho, odmávnout nûkoho
weapon (n) zbraÀ
weird (adj) (po)divn˘, zvlá‰tní,
v˘stfiední
well (adv) dobfie
well (n) studna
well-documented (adj) dobfie
zdokumentovan˘
well-established (adj) dobfie zaveden˘
were not expected to (phr) neoãekávalo
se, Ïe by …
what is more (phr) a navíc
wheat (n) p‰enice
wheezy (adj) sípav˘, d˘chaviãn˘
when it comes to it (phr) kdyÏ na to
pfiijde
whereas (conj) zatímco (kontrast)
whiff (of) (n) závan vÛnû nebo zápachu
whilst (conj) zatímco (kontrast)
whistle (v) pískat
wicked (adj) zl˘, zlomysln˘
widely (adv) ‰iroce, obecnû
will (n) vÛle, odhodlání; závûÈ, poslední
vÛle
wind-up (v) natáhnout; vytoãit, natoãit
wipe (v) utírat, utfiít
wipe out (phr v) vyhladit (odstranit),
utfiít
with plenty of time to spare (phr)
se spoustou ãasu, spousta ãasu, kter˘m
lze pl˘tvat
woolly (adj) vlnûn˘
work out (phr v) cviãit, trénovat,
posilovat; vyfie‰it (problém)
workaholic (n) ãlovûk závisl˘ na práci,
neúmorn˘ pracovník
workforce (n) pracovní síla
workout (n) (tûlesné) cviãení, trénink
world-renowned (adj) svûtovû proslul˘
wound (v) zpÛsobit zranûní; dotknout
se (nûkoho uráÏkou)
wrap (v) balit
wrap up (phr v) zabalit
wrapping (n) balicí materiál, obal
© Oxford University Press
Y
yawn (v) zívat
yell (v) kfiiãet, fivát, jeãet
yelp (n) v˘kfiik, zakÀuãení (strachem,
bolestí apod.)
youth hostel (n) mládeÏnická ubytovna,
hostel
Z
zap (v) odprásknout, sprovodit ze svûta;
pfiepínat (kanály televize)
© Oxford University Press
First Certificate Masterclass 16
Download

FCE Masterclass wordlist