černá azurová purpurová žlutá
Snadná cesta na Balkán
www.gtl.cz
Ročník
Roãník 12
15
č.
5/2008
ã. 9/
2011
Čeho je moc,
toho je příliš
Hospodářská komora České republiky žádá
vládu a Parlament o možný zásah vůči dalšímu nárůstu dotací na podporu obnovitelných
zdrojů energie. Podle posledních údajů
Energetického regulačního úřadu budou
v tomto roce dotace k výkupním cenám elektřiny ještě o 3,7 miliardy vyšší, než bylo očekáváno a zakalkulováno do cen elektřiny.
Letos a každý rok příštích 20 let zaplatí spotřebitelé elektřiny a daňoví poplatníci víc než
30 miliard korun na příspěvcích provozovatelům obnovitelných zdrojů energie, tedy fotovoltaických, větrných, bioplynových a biomasových elektráren. Tyto náklady nesou jak občané, tak z největší části podnikatelé a firmy.
Jde zejména o energeticky náročné obory,
které tak s rostoucími náklady na elektřinu
ztrácejí konkurenceschopnost. Kvóta závazku
České republiky Evropské unii pro obnovitelné zdroje bude naplněna. Překračovat procenta nad rámec závazku je jistě možné, avšak
je nutné říci, jaká budou další pravidla podpory obnovitelným zdrojům energie a doufejme, že bez příspěvku. Hospodářská komora
považuje rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie za důležitou součást energetického
mixu, a také uznává jejich význam pro ochranu životního prostředí. Ale není možné, aby
tato podpora zvýhodňovala určitou skupinu
podnikatelů na úkor jiné. Proto bude iniciovat
změny v systému podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů.
Petr Kužel
(Autor je prezidentem
Hospodářské komory ČR.)
Informace pro
/ náklad
000 výtisků/ www.podnikatel-info.cz
/ www.podnikatel-info.cz
protop
topmanagement
management
/ cílená16 distribuce
Informace
Témata měsíce: Automobilový
průmysl / Letecký
Leasing a fleet management
Doprava a logistika
PrÛmyslprůmysl
v âR // Stavebnictví
aliv
k
a stav avate
u
o
s
n
dní aměst rně.
o
r
Ná í se z ví v B
c
a
fika předst
lům
DI České stavebnictví stála krize už víc než sto miliard korun
F
S
tu
poč i
z
o
r
c
ení ealiza aných
z
e
Om žuje r ancov pravy
o
n
ohr ktů fi istr do
je in
pro íká m beš.
ř
o
EU, avel D
P
ČR
adí
v
e
c
rup atelům a.
o
k
v
než podnik istrati
c
í
V ým min
d
česk ujelá a
b
pře
oku o
r
a
avb inován
t
S
l
titu lo nom .
a
N by ktů
dopady hospodářské krize. Věděli 3. Bude ohroženo potřebné zvýšení
Český statistický úřad
1 je
jsme samozřejmě, že se nelze obraprostředků na opravy a údržbu
201 áct ob
zveřejnil počátkem září t. r. tem
vrátit na předkrizovou úroveň
komunikací. Stát se k svému man
t
výsledky stavební výroby
stavebnictví. Proto jsme vypracovali
jetku nechová jako správný hospa
vi- za
o
strategii, dokument Vývoj stavebnicpodář, a zároveň v některých příprvních
sedm
měsíců
m
ne uho- letošního roku. Prozatímní tví do roku 2012, kde jsme ho propadech provozuje infrastrukturu
í
n
d
gnózovali ve třech variantách – pronevyhovující bezpečnostním pocho ka dlo udou propad o 3 % proti roku
b
tikrizové, pasivní a restriktivní. Velmi
žadavkům (např. mosty).
o
s
b
lo ledi sti
2010 by se mohl nezasvězáhy jsme poznali, že pro protikrizo- 4. Dojde k rozvolnění harmonograa
M z h lno
vou variantu schází základní předpomu výstavby dopravní infraceným zdát minimální.
i
te
klad – jakákoliv vládní podpora, která
struktury.
tost udrži ější“.
Jsou tu však další tři čísla, by
zajišťovala opětovný, i když mírný, 5. Uzavřené smluvní závazky na
é
n
b
e
která je třeba umět číst
rozběh stavebnictví. Dokonce ani pavýstavbu pozemních komunikací
do „zel
souběžně.
sivní scénář, podle něhož se situace
z minulých let, jejichž současný
e
l
ts á
vyvíjela ještě po většinu roku 2010 už
objem je téměř 30 mld. Kč, ne-
2
Cesta na periferii
3
4
6
Dřu jen na daně 7
Maloobchodník Karel už nechce dál podnikat. Poslední pověstnou kapkou se pro něho
staly nedávné Otázky Václava Moravce
a návrhy odborářského ekonoma Jaroslava
Ungermanna, aby živnostníci šest let evidovali každou účtenku. Jak se svěřil
ParlamentnímListům.cz, v situaci, kdy jsou
živnostníci považování div ne za zločince,
a přitom miliardy protočené v hazardu nejsou řádně zdaněny, půjde radši do předčasného důchodu. Nejvíc ho štve, že malé obchody u nás hynou na úbytě, zatímco pár kilometrů od jeho města – Chebu, v Německu,
pekaři, řezníci, obuvníci a další drobní živnostníci prosperují. Zato tam nenarazíte na
hernu. Podle tiskové mluvčí chebské radnice Martiny Kuželové je v Chebu evidováno
33 heren s 60 výherními hracími přístroji
a odhadem dalších 50 heren, kde jsou provozovány videoloterijní terminály a rulety, které povoluje Ministerstvo financí ČR. Vláda
se shodla na zdanění hazardu od 1. ledna
2012, Parlament však zatím o změně loterijního zákona nerozhodl …
(vam)
Exportér roku
Už posedmnácté byla vyhlášena soutěž
Exportér roku, kterou pořádá sdružení Střední
podnikatelský stav a Asociace na podporu
podnikání ČR. Stejně jako předchozí i ten letošní Exportér roku se koná pod záštitou
Hospodářské komory ČR. Slavnostní vyhlášení vítězů, jehož se pravidelně účastní i zástupci vlády (vloni oceňoval nejlepší exportéry premiér Petr Nečas), se uskuteční v polovině prosince. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit ještě do konce října t. r. Víc informací na www.exporterroku.com a e-mailu:
[email protected]
(zk)
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Mezinárodní strojírenský veletrh
pavilon Z, stánek č. 81
3. až 7. října 2011
9
do
–
r
.
este brého
r
o
ru F ho do
a
b
Su ce vše
i
třet
ch?
e
t
s
ě
em
v
t
a
rkov
a
p
Jak
pu.
u
t
s
vze jak se
a
n
ery ité, jí,
Las důlež jmenu
í
Nen ologiežou.
n
tech o doká
c
ale
.
íjet
m
o
op entem
e
z
nel prezid .
u
k
i
Afr ovor s ýdlem
R
h
Roz Janem
SST
12
20
22
Je to velmi nízká srovnávací základna pololetí roku 2010, trvalý a zvětšující se letošní meziměsíční pokles
zejména v inženýrském stavitelství
(už v úrovni dosahující 10 %), a to
nejdůležitější – srovnání s rokem
2008, počátečním rokem krize. Tam
je propad už 17,6 % a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR odhaduje,
že do konce roku bude přes 20 %.
Vyjádřeno v objemu stavební produkce je to víc než 100 mld. Kč.
To má samozřejmě i dopad do zaměstnanosti nejen ve stavebnictví,
ale vzhledem k vysokému multiplikačnímu efektu oboru i v dalších návazných sektorech – v projekční činnosti, ve výrobě stavebních materiálů, v dopravě, ve službách apod.
Když před parlamentními volbami
chystaly strany své volební programy, snažili jsme se jim v předvolebních diskusích, ale i v písemných
návrzích připomenout, které oblasti
považujeme za zásadní, jaké požadavky jsou pro nás za prioritní, která
opatření k zastavení krizového vývoje shledáváme jako nezbytná. Šlo
o výstavbu dopravní infrastruktury,
bytovou politiku a její podporu, sektor ekologických, vodohospodářských a energetických staveb, ale
i o oblast legislativní, daňovou a sociální. S uspokojením jsme konstatovali,
že nám strany rozumějí a že většina
našich návrhů byla v jejich dokumentech obsažena.
Rovněž Programové prohlášení vlády
ČR, která si dala do štítu „rozpočtovou zodpovědnost“, poskytovalo naději, že vláda pohlíží na proinvestiční
politiku jako na správný prostředek,
jak rozhýbat ekonomiku, eliminovat
není aktuální. Současný stav se blíží
té nejkritičtější, restriktivní variantě.
Dopravní infrastruktura
Po rozpočtu pro rok 2010 v celkové výši 96 mld. Kč dochází už v roce 2011
k poklesu asi o 30 % s dalším negativním výhledem. Především totiž nejsou
prostředky získané z EU kompenzovány podporou z národních zdrojů.
Předpokládané národní výdajové
rámce SFDI na roky 2012 až 2014
ve výši 47 mld. Kč ročně nepostačují
na plnění cílů Dopravní politiky ČR
ani při posunu dokončení výstavby
páteřní sítě dálnic, rychlostních silnic a koridorových tratí z roku 2020
na rok 2025, za předpokladu případné výstavby některých komunikací
v polovičním profilu nebo vystřídaném třípruhovém uspořádání. Na to
by bylo na období 2012–2014 na nové investice potřeba víc než 108
mld. Kč z národních zdrojů.
Z nedodržení tohoto zásadního předpokladu plynou závažné důsledky:
1. Hrozí nedočerpání současného
Operačního programu doprava
I. vinou vyřazení projektů nebo
části nákladů projektů Evropskou
komisí a příprava na OPD II.
(2014–2020). Lze to řešit převedením prostředků OPD z odmítnutých projektů na náhradní projekty, které však musejí být věcně
a finančně připraveny do konce roku 2015. Pokud s tím nezačneme
nejpozději v roce 2012, žádné náhradní projekty mít nebudeme.
2. Regionální operační programy
nebudou mít už v roce 2012 finanční prostředky na předfinancování projektů.
budou včas vyrovnány.
6. Může být ohrožena rychlá realizace modernizace dálnice D1,
která naprosto neodpovídá požadavkům na kvalitní a bezpečnou
dopravu.
7. Nezahajování staveb a zastavení
investorské přípravy dalších bude mít katastrofální důsledky –
dnes trvá příprava stavby komunikace v průměru 9,5 roku, je tedy jasné, že až přijde doba finančně příznivější pro veřejné
zakázky, nebude kde stavět.
8. Vzhledem k stavu infrastruktury
a houstnoucí dopravě budou bezpečnost provozu, lidské zdraví a životní prostředí silně ohrožovány.
Z hlediska maximální efektivity
vydávání veřejných prostředků na
investice do dopravní infrastruktury je nezbytné zajištění udržitelné
úrovně financování, které umožní
stavebním firmám optimalizovat
kapacity, a nabízet tak za svou práci
oboustranně výhodnou cenu.
Čas vytváří stále větší mezeru mezi Prohlášením vlády o „dodržení
finančních prostředků na výstavbu
dopravní infrastruktury“ a skutečností.
V roce 2010 byl rozpočet SFDI 96
mld. Kč, pro letošní rok o třetinu
nižší a pro příští rok má být i původní nízký rozpočet 47 mld. Kč národních zdrojů snížen o 10 mld. Kč.
Nezbývá než se zeptat, proč neplatí Programové prohlášení vlády ČR, Dopravní politika ČR na
léta 2005–2013, ani Strategie
konkurenceschopnosti ČR – zpět
na vrchol 2012–2020?
Dokončení na str. 6
ãerná azurová purpurová Ïlutá
2 / z á fi í / 2 0 1 1
Aktuality
Národní soustava kvalifikací se zaměstnavatelům představí v Brně
Významná pomoc firmám
Telegraficky
Dopékat pečivo?
Novela vyhlášky MZ ČR, která
má „vymezit čerstvost pekařských a cukrářských výrobků“,
zkomplikuje orientaci spotřebitelům i život obchodníkům.
Těm mj. vznikne nová povinnost označovat pekařské výrobky, které jsou dopékány v maloobchodní provozovně, údajem „rozpečeno“, popř. „ze
zmrazeného polotovaru“. Podle
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR jde především o administrativní bariéru v podnikání,
která je navíc nad rámec evropské regulace. Tento způsob
zlepšuje ekonomiku výrobců,
ale umožňuje také okamžitě
reagovat na vývoj poptávky, což
šetří náklady na dopravu a omezuje ztráty. Pro kvalitu pečiva
přitom není rozhodující.
(m)
V srpnu letošního roku
registrovaly pobočky Úřadu
práce v celé ČR víc než
481 000 uchazečů o zaměstnání, z toho téměř 60 000
v Jihomoravském kraji.
Počet volných pracovních
míst celostátně vzrostl
na více než 40 000,
v Jihomoravském kraji
přesáhl 3000.
Na jedno volné místo tak na jihu
Moravy v červnu připadlo 19,5 nezaměstnaných, což výrazně přesahuje celorepublikový průměr
(11,8). Firmy si přitom stále stěžují,
že nemohou sehnat kvalifikované
odborníky, zejména v technických
oborech (např. nástrojaře, obráběče
kovů, zámečníky, slévače) a že ani
uspořádání vzdělávacího systému
a oborová struktura žáků a studentů
neodpovídá potřebám zaměstnavatelů. „Situace je kritická nejen ve
vyšších stupních technického vzdělávání, ale i v oblasti středního maturitního a učňovského školství.
Učňovské a střední technické školy
nejsou dnes schopny vzhledem
k nízkému počtu vystupujících absolventů zabezpečit ani průběžnou
generační obměnu ve firmách,“
upozorňuje například generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR
Zdeněk Liška. Systémy rekvalifikací nejsou přitom mnohdy dostatečně kvalitní.
Řešení nabízí právě budovaný celorepublikový systém Národní soustavy kvalifikací (NSK). Je to státem
garantovaný a celostátně platný registr kvalifikací uznávaných na tuzemském trhu práce. Jde o projekt
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je
Národní ústav pro vzdělávání,
a spolufinancuje jej Evropská unie
prostřednictvím Evropského sociálního fondu.
Odborná konference při MSV
Právě o NSK a možnostech, které
nabízí pro odstranění nebo alespoň
zmírnění uvedených problémů, budou diskutovat účastníci odborné
konference „Národní soustava kvalifikací – systém celoživotního učení pro trh práce“. Uskuteční se pod
záštitou ministerstva školství 5. října 2011 od 10.00 do 12.00 hod. na
brněnském výstavišti v rámci
53. mezinárodního strojírenského
veletrhu. Akci pořádá konsorcium
Hospodářské komory ČR, Svazu
průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, které usiluje
o maximální zapojení zaměstnavatelů do NSK.
Smyslem akce je přiblížit NSK, její
fungování, nesporné výhody a možnosti využití v praxi zaměstnavate-
lům, personalistům a dalším důležitým aktérům na trhu práce. Tentokrát
je zaměřena především na firmy
z oblasti strojírenství, energetiky, vyhrazených zařízení a bezpečnosti
práce, jejichž zástupci se s ostatními
podělí o zkušenosti s používáním tohoto systému.
Díky NSK už zaměstnavatelé a zaměstnanci nemusejí spoléhat jen
na jednou získané vzdělání, ale
mohou si nedostatkovou či novou
kvalifikaci s lepším uplatněním
zajistit i jinak. NSK umožňuje
uznávání skutečných odborných
znalostí, kompetencí a profesních
dovedností nezávisle na tom, jak
a kde byly získány – ve škole,
v kurzu, samostudiem či samotnou
praxí. Přináší tak zaměstnavatelům
a personalistům několik velkých
výhod: jistotu, kvalitu, rychlost
a efektivitu.
„Považuji NSK za skutečnou šanci
pro naši zemi. Zvýší totiž kvalifikovanost a adaptabilitu obyvatelstva,
zpružní trh práce, zlepší kondici firem, zvýší zaměstnanost a zlepší
konkurenceschopnost naší ekonomiky na evropském trhu,“ shrnuje
výhody systému viceprezident
Hospodářské komory ČR Zdeněk
Somr.
Zaměstnavatelé od Aše až po Bruntál
se také díky osvědčením o kvalifikaci mohou spolehnout na to, že
případní uchazeči o práci kompe-
tence skutečně mají. Prostřednictvím
NSK, např. díky práci v sektorových
radách, zároveň získají efektivní nástroj, jak ovlivnit trh práce, ale i směřování a strukturu školského systému
a obsah vzdělávání.
Jihomoravský kraj je po Moravskoslezském druhým regionem
v ČR, kde bude NSK na obdobném
fóru podrobně přiblížena. Na konferenci vystoupí vrcholní představitelé Hospodářské komory ČR,
Svazu průmyslu a dopravy ČR, zástupci významných zaměstnavatelů, reprezentanti státní správy a samosprávy a další osobnosti. Její
průběh lze sledovat také on-line na
webových stránkách www.nskonline.cz, zapojit se tam do interaktivního diskusního fóra a pokládat
přednášejícím otázky.
Následovat budou obdobné konference v dalších krajích.
Konkrétní požadavky na znalosti
a dovednosti potřebné pro získání
jednotlivých kvalifikací a způsob
jejich ověření je na www.narodnikvalifikace.cz, včetně aktuálního
seznamu všech už vytvořených
a schválených kvalifikací a toho,
které instituce – tzv. autorizované
osoby – mohou certifikát udělovat,
jak dlouho by měla daná zkouška
trvat a jaká je její orientační cena.
Víc o NSK též na str. 4 tohoto vydání.
Zdroj: HK ČR
(red)
Vydává: PROFIL Brno, s. r. o.
Redakce a administrace:
Rosická 1, 602 00 Brno
tel./fax: 543 210 224–225
mobil: 602 768 918
e-mail: [email protected]
http://www.podnikatel-info.cz
Redakce:
Petr Ihm (šéfredaktor)
Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora)
Obchodní oddělení:
Vlasta Piskačová, Tomáš Kovalčík,
Monika Procházková, Markéta
Machanová, Lucie Hrabálková,
Tereza Lišková, Kateřina Horáková
Redakční rada listu Podnikatel:
Ing. Petr Ihm (předseda) • Ing. Jiří
Kyncl, člen sekretariátu, Sdružení
automobilovéhoprůmyslu • Zdeněk
Kubín, tiskové oddělení, Hospodářská komora České republiky
• PhDr. Milan Mostýn, manažer PR
a tiskový mluvčí, Svaz průmyslu
a dopravy ČR • Ing. Robert Toman,
výkonný ředitel, Kompass Czech
Republic s.r.o. • Ing. Pavel Tunkl,
člen výkonného výboru a tajemník,
Svaz dovozců automobilů
Typografická koncepce:
Vítězslav Švalbach
Grafická úprava:
Martin Kudláček
Tisk:
Moravská typografie, a. s.
Heršpická 6, 639 00 Brno
Jednání tripartity o rozpočtu skončila patem
Předposlední schůze tripartity v polovině září t. r. byla
ukončena bez jakýchkoliv
dohod. Zaměstnavatelé i zástupci odborů ostře kritizovali skutečnost, že vláda nezajistila odpovídající počet ministrů; přítomni byli pouze tři.
Projednávání tak klíčového materiálu, jakým je návrh státního rozpočtu,
tím nemělo ze strany vlády dostatečnou vážnost. Podstatné bylo, že sociální partneři se s vládou neshodli
na konstrukci projednávaného návrhu. Zaměstnavatelé upozornili na
nereálnost předpokladu růstu HDP,
který považují za příliš nadsazený
vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci v Evropě a na ostatních pro ČR důležitých trzích. Tím
vzniká vážné riziko nenaplnění příjmů rozpočtu a nedodržení závazku
snížit deficit na vládou předpokládanou úroveň 105 mld. Kč. „Rozpočet
je postaven příliš optimisticky,“
uvedl Pavel Juříček, viceprezident
Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Vážnou připomínkou zaměstnavatelů je, že úspory se neopírají o poznatky z auditu výdajových položek. Podle SP ČR není rozpočet
dostatečně prorůstově orientován.
Příkladem je omezené financování
staveb a údržby dopravní infrastruktury. Vládou navrhovaný objem finančních zdrojů tak ohrožuje
ekonomický růst. Zaměstnavatelé
kritizovali i omezené spolufinancování strukturálních fondů.
Předstvitelé byznysu vládu dlouhodobě upozorňují, že jediným cílem
její hospodářské politiky nemůže
být pouze snížení deficitu veřejných rozpočtů.
Ani na další schůzce o týden později
nedošlo ke shodě: „Slibujeme si věci,
které nejsou pravda ... Zdá se nám, že
tady není politická vůle k tomu, aby
se našly rozumné kroky, které uspokojí nejen tripartitu, ale i naše občany,“ řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Pavel Juříček. Také
ministr financí Miroslav Kalousek
připustil, že vládní předpoklad 2,5%
hospodářského růstu pro rok 2012
bude muset být redukován.
(tz)
Druhou zářijovou sobotu
t. r. otevřela Biopekárna
Zemanka, český výrobce
sladkých biosušenek a slaných biokrekrů, svou
provozovnu v obci Oříkov
u Sedlčan veřejnosti.
Této příležitosti využilo víc než
500 návštěvníků z celé České republiky. Přijeli se osobně přesvědčit
o tom, kde vznikají jejich oblíbené
sušenky a krekry ze surovin kontrolovaného ekologického zemědělství. Jak náročná výroba biopečiva
je, to zjistili především ti, kteří si
zkusili sami upéct vlastní sáček
biosušenek či biokrekrů. Součástí
prohlídky byla i ochutnávka celého
sortimentu biopekárny.
Během výkladu o její činnosti zazněla řada zajímavých dotazů.
Týkaly se zejména právě na trh uváděné bezlepkové řady biosušenek.
Novinka je výjimečná nejen svým
složením, neboť neobsahuje žádné
pomocné škroby či přidané látky, ale
i skvělou chutí. Mluvilo se také
o úspěšných knižních titulech –
Biokuchařce a BioAbecedáři.
Biopekárna Zemanka je držitelem
mezinárodního certifikátu bezpečnosti potravin BRC a českého certifikátu kvality Klasa. Ročně vyprodukuje 60 tun pečiva, tedy 600 tis.
sáčků sušenek a krekrů, které si zákazníci mohou koupit v supermarketech, síti prodejen dm drogerie
markt a obchodech s biopotravinami po celé České republice. Peče je
výhradně ze surovin kontrolovaného ekologického zemědělství a při
výrobě nepoužívá umělé ztužené
tuky, chemické konzervanty, umělá
barviva, ani aromata.
(pod)
Svaz na 53. MSV
Distribuce:
5P agency, s. r. o.
Masarykova 118, Business Park
Modřice, 664 42 Modřice
.
Placená prezentace
Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p.,
OZJM Ředitelství v Brně
č.j. P/2 – 1241/98, ze dne 5. 3. 1998
ISSN 1211–815x • MK ČR E 7717
Uzávěrka tohoto čísla: 20. 9. 2011
Tištěný a distribuovaný náklad
ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Zatím se neshodli Otevřené dveře
Svaz průmyslu a dopravy
ČR se zúčastní 53. ročníku
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se koná od 3. do 7. října
2011. Bude se prezentovat
v pavilonu Z, stánek č. 81.
Hned prvního dne odpoledne se
v Rotundě pavilonu A sejde tradiční
Sněm SP ČR, na němž by měl jako
hlavní host vystoupit předseda vlády
ČR Petr Nečas. Následovat bude diskusní fórum na téma „Konkurenceschopnost České republiky: 3i –
instituce, inovace, infrastruktura.
SP ČR se bude podílet také na organizaci některých doprovodných akcí
veletrhu. V úterý 4. 10. se uskuteční
konference „Národní soustava klasifikací – propojení počátečního a dalšího vzdělávání“. Ve čtvrtek 6. 10.
seminář „Perspektivy spolupráce
s Ruskou federací v oblasti kolejové
dopravy“. Zájemci se jako každý rok
mohou zúčastnit také akcí české
podnikatelské reprezentace při EU
v Bruselu – Konzultačního dne
CEBRE (4. 10. od 9 do 16 hod. v pavilonu Z, stánek č. 81) a semináře
„Přístup na třetí trhy a rozvojová pomoc EU“ (5. 10. od 10 do 12 hod.
v pavilonu E, místnost 28).
(am)
Kresba: Lubomír Vaněk
černá azurová purpurová žlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
3
Doprava a logistika
Degradace dopravy
Omezení rozpočtu SFDI ohrožuje realizaci projektů financovaných z evropských zdrojů
Vládní dohady o konečné
podobě státního rozpočtu
pro příští rok se samozřejmě týkají i ministerstva dopravy. Škrty v tomto sektoru, resp. ve Státním fondu
dopravní infrastruktury, by
měly podle ministra financí
Miroslava Kalouska dospět
k výši 10 mld. Kč. „To by
znamenalo další degradaci
už beztak neutěšeného stavu
v dopravě v České republice,“ řekl pro měsíčník Podnikatel ministr dopravy Pavel Dobeš. Proto se svými
stranickými kolegy z Věcí
veřejných s tímto drastickým snížením nesouhlasí.
Jak „válka o miliardy“ dopadla, nebylo do uzávěrky
tohoto čísla známo.
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš.
Jak velké důsledky bude mít pro
dopravu v ČR zamýšlené snížení
objemu zdrojů pro SFDI pro rok
2012?
Snížení zdrojů se promítne především ve sníženém objemu nové výstavby. Spolu s mírně se zlepšující
ekonomickou situací v EU, viděno
především růstem přepravy, to povede k pokračování negativních vlivů
dopravy, zejména tranzitní, na hustě
obydlené aglomerace. Snížený objem prostředků rovněž neumožní
alokovat víc peněz na potřebné opravy komunikací a povede k další degradaci už nyní neutěšeného stavu.
To bude mít vliv na celkovou dopravní situaci v Česku. Znamená
to, že se omezí nejen výstavby a dostavby dálnic, ale i menších silnic?
Kromě výše uvedených negativních
efektů, bude velmi negativně ovlivněna realizace projektů financovaných z evropských zdrojů. Právě evropské prostředky jsou nyní primárním zdrojem investiční výstavby.
Největší negativní efekty na konkrétních stavbách jsou následující:
- nezahájení dostavby D11 Osičky–
Hradec Králové v roce 2012,
- zpomalení výstavby I/49 Malenovice–Otrokovice,
- zpomalení akcí I/42 tunely Dobrovského B a Dobrovského–Svitavská radiála (velký městský
okruh Brno),
- zpomalení akce D47 Bohumín–st.
hr. a I/67 Skřečoň–Bohumín obchvat,
- nerealizace dostavby I/56 Ostrava–Prodloužená Místecká II.
Stavba,
- zastavení financování akcí hl. m.
Prahy, zejména Štěrboholská radiála a Vysočanská radiála,
- odsunutí financování akce Středočeského kraje – Severovýchodní
tangenta v Mladé Boleslavi.
Dál musí být zastavena nebo zásadně omezena příprava staveb, a to
včetně staveb připravovaných pro
nové programy EU od roku 2014.
Tedy akce pražský okruh Běchovice–D1, obchvat Českých Budějovic
(D3), rychlostní komunikace R35
Opatovice–Mohelnice. V důsledku
toho je pravděpodobné, že nebudeme od roku 2014 schopni začít efektivně čerpat novou podporu EU.
Co to kromě dálnic a silnic 1. třídy bude znamenat pro další dopravní stavby?
Při přijetí rozpočtu na úrovni 37
mld. Kč bude citelné i zrušení nebo
zásadní omezení příspěvkových
programů na výstavbu cyklistických stezek a zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, omezení programů bezpečných přejezdů a výstavby protihlukových opatření, kde
zejména u protihlukových opatření
hrozí i finanční sankce za neplnění
hlukových limitů. Rozhodně nebude ani možné poskytovat předfinancování krajům na projekty EU na
silnicích 2. a 3. třídy.
O kolik se sníží fond oprav na
běžné státní komunikace?
Spíš je možné konstatovat, že tento
fond nebude zvýšen, a zůstane tak
na hodnotách odpovídajících zhruba letošnímu roku. Jak je tento objem nedostatečný, to vidíme všude
kolem nás. Vysoké náklady na škody po zimě v posledních letech, jakož i stav mostů a bezpečnostních
prvků, ukazují na dlouhodobě podfinancovanou úroveň oprav a stavební údržby.
Dotkne se snížení objemu financí
i železničních sítí?
Snížení samozřejmě dopadne i na
sektor železnic. Hlavním důsledkem
bude zejména opět nezvyšování prostředků na opravy železnic, omezení
přípravy dostavby III. železničního
koridoru
(Plzeň–Praha–hranice
ČR/SR) a IV. železničního koridoru
(Praha–České Budějovice).
Jak se podle vás odrazí nedostatek peněz v řádech miliard na
fungování stavebních firem, a tím
pádem i na zaměstnanosti ve stavebním sektoru?
Tady je spíš než snížení o miliardy
korun pro rok 2012 problematický
kumulovaný vliv dlouhodobého
snižování výdajů na dopravní infrastrukturu. Zatímco v letech 2008 až
2010 jsme se v součtu zdrojů pohybovali kolem 90 mld. Kč, předpoklad pro 2012 je těsně nad 50
Co bude s „hopsaštráse“?
Je nejstarší v našich zemích.
Nejdelší. Nejvytíženější.
Má spoustu přezdívek jako
dálnice smrti, tankodrom či
„hopsaštráse“, a žádná není
lichotivá. V Brně o ní říkají,
že je to nejlepší způsob, jak
dosáhnout, aby pod Špilberk
jezdilo co nejmíň Pražáků.
I to je „naše“ dálnice D1.
Na šest pruhů zapomeňte
Pro babičku českých dálnic mezi
Brnem a Prahou (a naopak) je pro
příští rok ze SFDI určeno pouze
1,46 mld. Kč. To v případě, že vláda
nakonec prosadí 37 mld. Kč pro tento fond. Pro takovou silniční tepnu
je to zatraceně málo, shodují se dopravní experti. Jinými slovy: zapo-
meňte na šest pruhů „dé jedničky“
od Mirošovic po Kývalku. Na takový špás peníze prostě nejsou.
Na nutnosti opravy této dopravní
tepny se ovšem shodují všichni. Ministerstvo dopravy, Ředitelství sil-
nic a dálnic a SFDI mají nyní k modernizaci D1 připraveno pět úseků
v celkové délce asi 40 km (Šternov–
Psáře, Loket–Hořice, Větrný Jeníkov–Jihlava, Lhotka–Velká Bíteš,
Velká Bíteš–Devět křížů). Problém
mld. Kč. Už několik let se navíc
v podstatě nezadávají žádné velké
silniční projekty. Právě kumulace
doběhu současné výstavby a nezahajování nových staveb má přímý
dopad na omezování výkonnosti
sektoru. To vede nejen k omezování
pracovních míst, ale i k nižším objednávkám služeb od subdodavatelů a zániku menších českých stavebních společností.
Bude mít pozastavení a průtahy
některých staveb vliv na čerpání
peněz z EU a různých operačních
programů a jak Brusel kontroluje využití těchto prostředků?
Z hlediska čerpání evropských
zdrojů máme dva zásadní úkoly.
Prvořadé je samozřejmě úspěšné
čerpání současné finanční periody.
U ŘSD to znamená zejména stavebně dokončit rozestavěné projekty a podporovat schvalovací proces
v EK. Úspěšná realizace současného programu však nyní závisí zejména na zevrubném dokladování
už realizovaných projektů. V letošním roce jsme procházeli důkladným auditem Evropského účetního
dvora a z jeho formy a detailnosti
jsme si vzali mnohá ponaučení. Při
kontrolách projektů je nutné daleko
detailněji posuzovat proces zadávání veřejných zakázek a rovněž
opodstatněnost víceprací. Jakkoli
mohou být kontroly z úrovně státního fondu a ministerstva dopravy
pro investory nepříjemné a zdržující, benefity v podobě jistoty čerpání
podpory EU nad tím jistě převažují.
V oblasti silniční infrastruktury už
byla převážná část projektů současného OP Doprava realizována,
a soustředíme se tedy zejména na
zpětné kontroly.
S ohledem na možné problémy
u už realizovaných projektů a velký otazník visící nad časovým harale nastane s udělením stavebního
povolení do jara příštího roku, kdy
by se mohlo s pracemi začít. „Reálně to v příštím roce vidím tak na
dva až tři úseky,“ řekl časopisu Ekonom Tomáš Čoček, náměstek SFDI
pověřený jeho řízením.
Právě na tyto dva až tři úseky budou peníze. Uvažovanou částku necelé jeden a půl miliardy korun totiž „spolkne“ 15–20 km ve zmiňovaných úsecích.
Deset let, a znova
Je ale nutné opravit celou D1. Pokud by se každý rok opravilo jen
kolem dvaceti kilometrů, stavební
práce by se protáhly na více než deset let. Nehledě na to, že pak by se
mohlo zase začít znova. „Technicky by se mohla D1 opravit do roku
2017, ale těžko dnes můžeme něco
slibovat, když na to nemáme peníze,“ vyjádřil se Ekonom Čoček.
A pokud by přece jen ministr Pavel
Dobeš vybojoval v rozpočtu pro
SFDI větší sumu než 37 mld. Kč,
těžko by se pro D1 našly takové pe-
monogramem dokončení dálnice
D8 je velmi důležité i zajištění realizace náhradních projektů pro
současný program. Tyto projekty,
realizované do roku 2015 a hrazené z národních prostředků, budou
sloužit k náhradě za potencionálně
zpožděné nebo jinak ohrožené evropské projekty. Slouží tedy jako
jakási rezerva, umožňující plné
čerpání programu i v případě možných problémů na některých projektech v budoucnu. Při řešení
současných těžkostí nesmíme zapomínat ani na přípravu na nové
programy od roku 2014. Abychom
mohli čerpat od v prvního roku (tj.
2014), musí už nyní probíhat příprava projektů s cílem zahájit výběrová řízení na zhotovitele staveb
nejpozději na jaře 2013. Jen to
umožní realizaci projektů už ve
stavební sezoně 2014.
Jak tedy chcete kompenzovat miliardové schodky ve financování
dopravy – zvýší se mýtné, zavedete mýto i na silnicích 1. třídy?
Zvýšení příjmů z mýta je už v rozpočtech zahrnuto. Zatímco pro rok
2011 počítáme s příjmy kolem 8 mld.
Kč, v roce 2013 by měly přesáhnout
12 mld. Kč. Asi o 700 mil. Kč vyšší
budou rovněž příjmy z dálničních kuponů. Vzhledem k celkovým potřebám ale bude i v dalších letech nezastupitelná role národních dotací a prostředků EU.
Pro rok 2012 tedy specificky počítáme se zvýšením sazby mýta o 25 %
a zvýšením ceny dálničních kuponů na 1500 Kč. Tyto hodnoty jsou
už v rozpočtu zakalkulovány, takže se bohužel neprojeví na snížení
schodku 10 mld. Kč. Naopak, pokud by k k jejich zvýšení nedošlo,
celkový schodek by se dál prohloubil.
Jan Hrabálek
Foto: ceskedalnice.cz
níze, které by rekonstrukci této tepny výrazně posunuly. Pár stovek
milionů by znamenalo několik pár
opravených kilometrů navíc, jak
vyplývá z propočtů.
Pětasedmdesát centimetrů navíc
Kolik peněz by tedy bylo potřeba,
aby celá D1 od kraje Prahy po kraj
Brna prošla modernizací? Tomáš
Čoček uvedl pro časopis Ekonom
sumu 23,6 mld. Kč, byť ministerstvo dopravy i ŘSD operovalo částkou 18 mld. Kč.
Tak závratné investice sice k lepší
dopravě na této tepně přispějí, ale
kromě nového koberce de facto přinesou na každé polovině dálnice
rozšíření o pouhých 75 centimetrů,
což údajně umožní vybudovat na
obou stranách provizorní 2+2 pruhy, namísto dosavadních 2+1.
Aspoň něco, řekne si běžný uživatel
D1. Jsou to vyhozené peníze, bylo by
lepší něco přidat a udělat šestiproudou komunikaci, čertí se odpůrci.
Kdepak, český tankodrom číslo jedna nám nedá jen tak brzy spát. (hh)
černá azurová purpurová žlutá
4 / z á fi í / 2 0 1 1
H o s p o d á fi s k á p o l i t i k a
Víc než korupce vadí českým podnikatelům přebujelá byrokracie
Ne výhody, ale pořádek
Z osmi hledisek přístupu
veřejné správy je pro 70 %
podnikatelů nejdůležitější
větší vstřícnost při řešení byrokratických procedur. Pro
transparentní průběh veřejných zakázek a protikorupční opatření se vyslovilo o něco méně – 65 % podnikatelů.
Administrativní zátěž tedy
našim podnikatelům znepříjemňuje život víc než
korupční prostředí.
Vyplynulo to z unikátního průzkumu, který se uskutečnil mezi víc
než 10 tisíci podnikateli v souvislosti se soutěžemi Vodafone Firma
roku 2011 a Era Živnostník roku
2011. Záštitu a odborný dohled nad
tímto projektem převzala Hospodářská komora ČR.
Kromě řešení zmíněných dvou palčivých problémů považuje nadpoloviční většina dotázaných za nejpřínosnější podporu začínajícím podnikatelům. Z průzkumu také vyplynulo, že nejméně každý desátý podnikatel se už s korupcí setkal. Nejhůř
dopadl Ústecký kraj, kde na otázku,
zda byli ve městě svého působení
konfrontováni s korupcí, odpověděla
kladně necelá pětina respondentů.
Výsledky průzkumu dokládají, že
podnikatelé jako tvůrci hodnot po
samosprávě nechtějí nic navíc, nepožadují zvláštní výhody, absolutní
prioritou pro ně není např. rozvoj
průmyslových zón. Podle prezidenta Hospodářské komory ČR Petra
Kužela jim jde jen o to, aby obce
dokázaly vytvořit stabilní, transparentní prostředí, v němž úředníci
nekomplikují podnikání, nevymýšlejí zbytečné vyhlášky a poplatky,
ale naopak pomáhají.
Z průzkumu je rovněž zřejmé, že relativně nejméně důležitá jsou pro podnikatele setkávání se zástupci radnice.
„To může znamenat, že se spolupráce
mezi městskými samosprávami
a podnikateli v ČR zlepšuje. Reprezentanti měst totiž vědí, že se vstřícnost vůči firmám a podnikání vyplatí
a že když se někde dobře vede podnikatelům, tak se obvykle daří i ostatním občanům,“ dodal Petr Kužel.
K snižování byrokracie a administrativní zátěže přispívá i anketa
Absurdita roku 2011, která je vyhlašována v rámci podnikatelských
soutěží Vodafone Firma roku 2011
a Era Živnostník roku 2011. Ještě
do konce října t. r. může veřejnost
na www.firmaroku.cz nominovat
nesmyslná nařízení, která úřady
ukládají podnikatelům. Z nich pak
bude vybráno sedm kandidátů
a v listopadu vyhlášena vítězná absurdita s nejvyšším počtem hlasů.
Co je tedy v přístupu veřejné správy pro podnikatele nejdůležitější:
Podíl podnikatelů, kteří se setkali s korupcí
ve městě svého podnikání (v %)
17,8
17,1
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Královohradecký kraj
Hlavní město Praha
Česká republika
Olomoucký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Pardubický kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Jihomoravský kraj
15,3
14,4
13,5
13,3
12,7
12,5
12,3
12,1
11,7
11,1
10,5
10,3
9,9
0
1. Pro 69,9 % vstřícnost při řešení
byrokracie, která souvisí s podnikáním (maximalizace elektronických úkonů a minimalizace
počtu návštěv úřadu).
2. Pro 64,6 % transparentní průběh
veřejných zakázek a protikorupční opatření.
3. Pro 56,4 % podpora začínajícím
5
10
podnikatelům (zlevněné nájmy,
cenově zvýhodněné poradenství
apod.).
4. Pro 51,9 % zviditelnění místních podnikatelů (ocenění pro
prospěšné podnikatele, poutač
před vlastním obchodem bez
poplatku apod.).
5. Pro 50,9 % vytváření úspor pro
15
20
podnikatele (nízké poplatky, nízká daň z nemovitosti apod.).
6. Pro 50,7 % podpora průmyslových a investičních zón.
7. Pro 38,7 % servis pro podnikatele
(např. školení, novinky v zákonech).
8. Pro 32,6 % pravidelná setkávání
podnikatelů se zástupci radnice.
Zdroj: HK ČR
(vam)
Právní poradna
Pro elektronickou fakturaci
Konkurenční doložka zaměstnance
Na Hospodářské komoře ČR
v Praze bylo v září t. r. ustaveno Národní mnohostranné
fórum ČR pro elektronickou
fakturaci. Vzniklo jako reakce na snahy EU podpořit
a urychlit harmonizaci v této
oblasti, tj. odstranit bariéry
bránící efektivnějším přeshraničním obchodním vztahům v rámci Evropského
hospodářského prostoru.
Konkurenční
doložka v pracovněprávních
vztazích znamená omezení
zaměstnance ve
výkonu konkurenční činnosti
po skončení pracovního poměru. Aby byla konkurenční doložka platná, musí obsahovat závazek zaměstnavatele platit zaměstnanci za její dodržování (tj. za
nevykonávání činnosti konkurující
činnosti zaměstnavatele) peněžité
vyrovnání, a to minimálně ve výši
průměrného měsíčního výdělku zaměstnance za každý měsíc dodržování konkurenční doložky. Bez tohoto
závazku je konkurenční doložka neplatná a zaměstnanec není povinen ji
dodržovat. V praxi však občas zamě-
stnavatelé konkurenční doložku do
pracovních smluv zahrnují, aniž by
se zavázali k finanční kompenzaci,
a předpokládají její preventivní (psychologické) působení. Pokud však
zaměstnanec v dobré víře dodržuje
takto neplatně sjednanou konkurenční doložku (tj. konkurenční doložku
bez závazku zaměstnavatele hradit
peněžité vyrovnání) a omezuje se ve
své výdělečné činnosti, může mu tím
vzniknout majetková újma (zejména
v podobě nižší mzdy), za kterou nese
zaměstnavatel odpovědnost – zaměstnanec tak může svého bývalého
zaměstnavatele žalovat o náhradu
způsobené škody. Sjednání platné
konkurenční doložky tedy nemusí
být levnou záležitostí, ale stejně tak
i uzavření neplatné konkurenční
doložky.
Iva Frömlová, advokát
www.advokatCR.cz
Ministerstvo vnitra, jako kompetenčně příslušný gestor této aktivity, pověřilo Hospodářskou komoru
ČR, resp. při ní pracující orgán
FITPRO, aby funkci Národního
mnohostranného fóra zabezpečilo
a předsedalo mu.
Elektronická faktura dokáže plně
nahradit klasickou papírovou a má
navíc velké výhody. Urychluje práci, zlevňuje procesy a také eliminu-
je lidské chyby. Zatím ji využívají
zejména větší firmy, resp. jejich
partneři, např. v automobilovém
průmyslu nebo u obchodních řetězců. Většímu rozšíření této formy
brání konzervativismus, nedůvěra
v nové technologie, ale také to, že
stále ještě existují různé formáty
elektronických faktur uvnitř i mezi
jednotlivými státy, a také komplikace s archivací.
„Právě harmonizace a sjednocování
standardů v rámci Evropy, a tím
i usnadnění jejich využívání, je jedním z cílů právě ustaveného fóra i fóra Evropského. Věříme, že přispějeme
k tomu, aby v horizontu několika let
byla česká i evropská ekonomika díky využívání elektronické fakturace
konkurenceschopnější,“ řekl předseda FITPRO a předsedající Národního
fóra Alexander Šafařík-Pštrosz.
Hlavními úkoly fóra:
1. Sledovat vývoj trhu elektronické
fakturace a úroveň přijetí elektro-
Národní soustava kvalifikací
a o obsahu zkoušky, také na e-mailové
adrese: [email protected], nebo
na stránkách www.nskonline.cz.
Zaměstnavatelé sami se vlastně
v rámci tohoto systému stávají
vzdělavateli a ověřovateli kvalifikací, a to v reálných podmínkách praxe, tj. učí a zkouší v dílnách, provozovnách, čímž vzdělání přibližují
cílové skupině dospělých. Personalista se může spolehnout, že člověk
s osvědčením o zkoušce NSK danou kvalifikaci skutečně ovládá.
Pracovník pak získává kvalifikaci,
která je z pohledu uplatnění se na
trhu práce rovnocenná kvalifikaci
získané v rámci klasického školního
vzdělávání. Kromě lepšího pracovního uplatnění se však tomu, kdo
úspěšně vykoná zkoušky ze všech
dílčích kvalifikací, které tvoří kvalifikaci úplnou, otevírají také další
možnosti – může získat i výuční list
v daném oboru. Stačí navštívit školu, která tento obor vyučuje, a složit
závěrečnou zkoušku. Řada kvalifi-
Jaké benefity NSK zaměstnavatelům nabízí:
• Určování aktuálně požadovaných
kvalifikací a kompetencí ve svém
oboru podnikání.
• Řešení nedostatkových kvalifikací nezávisle na počátečním vzdělávání.
• Ovlivnění obsahu počátečního
odborného vzdělávání.
• Rychlá změna kvalifikace zaměstnanců podle standardů s celonárodní platností.
• Kvalitnější státem financované rekvalifikace přizpůsobené skutečným potřebám zaměstnavatelů.
• Efektivnější komunikace s Úřadem práce a jeho kontaktními pracovišti v oblasti požadovaných
kvalifikací.
• Transparentní ověřování kvalifikací při zaměstnávání cizinců.
• Aktivní zapojení do procesů ověřování kvalifikací prostřednictvím
NSK je klíčovým nástrojem
pro praktickou realizaci zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Je vytvářena
jako celostátně platný registr
kvalifikací uznávaných na
trhu práce v ČR v aktivní
spolupráci s reprezentanty
zaměstnavatelů sdružených
v sektorových radách.
Národní soustava kvalifikací navazuje na Národní soustavu povolání
(NSP). Jestliže NSP poskytuje informace o povoláních a typových pracovních pozicích vyskytujících se
na trhu práce, NSK popisuje, co je
potřeba umět pro komplexní výkon
povolání (úplná kvalifikace) anebo
jeho části (dílčí kvalifikace).
kací zároveň může být vstupenkou
do podnikání, protože získaný certifikát v budoucnu umožní provozovat vybrané živnosti.
Celkový počet dílčích kvalifikací, o jejichž osvědčení se mohou zájemci
u autorizovaných osob hlásit, dosáhl
v červnu čísla 250. Do roku 2015 by
mělo být vytvořeno na 1100 kvalifikací, o něž je na pracovním trhu největší
zájem. Národní soustava kvalifikací se
už dostává do povědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců. Svědčí o tom i skutečnost, že v červnu t. r. počet zkoušek
realizovaných pro získání osvědčení
o některé z dílčích kvalifikací přesáhl
12 000. Četnost realizovaných zkoušek navíc neustále strmě roste.
Vše potřebné ohledně získání jednotlivých kvalifikací lze najít na www.
narodni-kvalifikace.cz. Informace
o Národní soustavě kvalifikací, např.
o podmínkách získání autorizace
nické fakturace v odvětvích průmyslu a služeb v ČR.
2. Iniciovat výměnu zkušeností
a správné praxe, a usnadnit tak
vznik interoperabilních řešení
v elektronické fakturaci.
3. Poukazovat na problémy, jež vznikají zejména u přeshraničních transakcí, a navrhovat vhodná řešení.
4. Podporovat a sledovat práce, které
vedou k přijetí jednotného standardního modelu dat/údajů pro
elektronickou fakturaci.
Problematika elektronické fakturace
a souvisejících obchodních procedur, např. celních, dopravních, spedičních, bude také hlavním tématem
příštího sympozia FITPRO, které se
uskuteční v dubnu 2012.
(hk)
Nepřehlédněte:
www.komora.cz
www.nskonline.cz
www.narodni-kvalifikace.cz
získání autorizace od příslušného
resortu.
• Zcela nový nástroj pro každodenní práci personalisty – získaný
certifikát je jasným dokladem
o kompetencích, kterými budoucí
zaměstnanec disponuje.
Co NSK přináší personalistům?
Zařazením osvědčení o získané
kvalifikaci do požadavků na výkon
příslušné pracovní pozice získáte:
• Alternativní možnost vyjádření
kvalifikace pro nabízenou pracovní pozici.
• Jasnější zařazení do mzdových
stupnic a systémů.
• Přesnější zadání pro výběrová řízení a komunikaci s Úřadem práce a jeho kontaktními pracovišti.
• Zjednodušení personální práce díky jazyku kompetencí (popis pracovních míst, nábor a výběr zaměstnanců, rozvojové plány ...).
• Jistotu, že člověk s osvědčením
o zkoušce NSK danou kvalifikaci
aktuálně ovládá.
Zdroj: HK ČR
(red)
černá azurová purpurová žlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
5
PrÛmysl a doprava
Pracovní trh v ČR čeká zřejmě stagnace, řada lidí zaměstnání ani nehledá
Oživení není na programu
Letošní srpen přinesl z hlediska vývoje trhu práce
mírně optimistickou informaci: míra nezaměstnanosti
klesla meziročně o 0,4 procentního bodu, tedy o téměř
20 tisíc osob. Proti červenci
se počet nezaměstnaných
snížil o 4 tisíce, a zůstal tak
v podstatě na hodnotě 8,2 %.
Celkem bylo v ČR bez zaměstnání
481 535 registrovaných osob. Mírně příznivou informací byl pokles
počtu uchazečů na (11,8) připadajících na jedno volné pracovní místo.
Tím dobré zprávy končí.
Podzim bude nejspíš ve znamení
stagnace trhu práce, neboť tuzemský
průmysl zvolnil tempo oživení a stavebnictví je v propadu. Dynamika
růstu celé ekonomiky pokulhává,
což se projeví na stavu trhu práce.
Na možné komplikace jeho vývoje
v druhé polovině roku 2011 poukázalo ostatně už červnové společné
šetření Svazu průmyslu a dopravy
ČR a ČNB. Vyplynulo z něho, že
podniky nebudou letos ve větší míře nabírat nové pracovníky, a dokonce očekávají lehký pokles počtu
zaměstnanců (o 0,57 %).
„Firmy jsou velmi opatrné. Je to
špatná zpráva zejména pro absol-
venty škol,“ uvedl Jaroslav Hanák,
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jeho slova potvrzují informace Ministerstva práce a sociálních věcí, podle nichž v poslední
době pokračoval nárůst počtu nezaměstnaných absolventů škol všech
stupňů vzdělání; k 31. srpnu t. r. jich
bylo evidováno 27 963.
Zaměstnavatelé proto usilují o zavedení dalších opatření nad rámec novely zákoníku práce jako jsou „kurzarbeit“ a konta pracovní doby, které by zvýšily flexibilitu trhu práce.
Na přetrvávající problémy trhu práce poukazuje i Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské
Svazu průmyslu a dopravy ČR:
„Stále se nedaří propojit nabídku
s poptávkou po uchazečích o zaměstnání. Je otázkou, do jaké míry je to
strukturou nabízených pracovních
míst, a kvalifikační strukturou
uchazečů“.
Podle Hejdukové je zvláštní, že se
ve struktuře uchazečů o zaměstnání
nenajdou žádní, kteří by mohli
okamžitě nastoupit na téměř 41 tisíc nabízených volných pracovních
Období roku 2011
Počet nezaměstnaných
Míra nezaměstnanosti v %
Počet volných míst
leden
571 863
9,7
31 393
únor
566 896
9,6
32 164
březen
547 762
9,2
33 931
1. čtvrtletí
376 200
7,3
-
duben
513 842
8,6
36 053
květen
489 956
8,2
37 649
červen
478 775
8,1
38 416
2. čtvrtletí
354 600
6,8
-
červenec
485 584
8,2
38 898
srpen
481 535
8,2
40 758
Zdroj: MPSV
Vývoj nezaměstnanosti v České republice v letošním roce.
míst. Ze statistických údajů vyplývá, a to i při vynechání některých
kategorií uchazečů o zaměstnání,
jako jsou absolventi škol či zdravotně postižení, že v evidenci stále převládá značný počet osob bez podpory v nezaměstnanosti, které jsou nakonec vyřazeny „pro nespolupráci“.
Podporu v nezaměstnanosti pobírá
Průmyslové reality Sklo má tradici
Nízké nájmy v okolí Prahy, vysoké v Brně
Objem průmyslových
prostor na českém trhu se
v průběhu první poloviny
2011 zvětšil o 69 700 m2
a nyní zůstává na 3,8 mil.
m2. Téměř polovina (42 %)
celkových prostor (1 601
500 m2) se nachází
v Praze a jejím okolí.
Druhým nejvíc rozvinutým regionem jsou západní Čechy (15 %),
následované jižní Moravou (14 %).
Nejaktivnější oblastí ve výstavbě
nových projektů je v současné době jižní Morava se 140 000 m2 ve
výstavbě. V první polovině roku
2011 se na trhu obchodovalo s něco přes 450 000 m2 průmyslového
prostoru, což představuje nízký nárůst proti první polovině roku 2010
(412 000 m2). Za uplynulých
12 měsíců se všeobecná míra neobsazenosti snížila o 7,3 % na současných 9 % a tento klesající trend
se opakoval v každém z uplynulých osmi čtvrtletí. To může být
přisuzováno nízkému objemu spekulativně stavěného prostoru. Úroveň nájemného se v posledních
šesti měsících nijak výrazně nezměnila, nejnižší zůstává v okolí
Prahy, zatímco nejvyšší v Brně.
Podle odborníků však celková míra
pronájmů letos meziročně klesne,
protože neustále se snižující míra
neobsazenosti a nízký stupeň spekulativní zástavby ústí v menší
množství budov vhodných pro
okamžité obsazení.
(tz)
Řemeslná zdatnost a invence u nás přetrvává
Sklářský průmysl patří
k tradičním odvětvím
zpracovatelského průmyslu
v České republice. V 90. letech min. stol. se v něm
u nás vytvořila a stabilizovala nová vlastnická struktura s vysokou zahraniční
kapitálovou účastí mezinárodních koncernů.
Stále víc řidičů metropole kombinuje auto s veřejnou dopravou
Každou třetí cestu po městě
vykonají obyvatelé Vídně
vlastnící automobil prostředky veřejné dopravy.
Zjistil to výzkum dopravního podniku rakouské metropole. Tramvaje, autobusy a metro si nacházejí stále
větší oblibu právě u řidičů,
kteří cestu autem s prostředky MHD v rostoucí
míře kombinují.
ro zaujímají ve způsobech dopravy
první místo – obyvatelé rakouské
metropole jimi urazí 36 % všech
svých cest. Na druhém místě jsou
jízdy autem (31 %) a dále pěší chůze (28 %). To, že stále více Vídeňanů spoléhá na dopravní podnik, má
dobré důvody: krátké intervaly, jíz-
Přesto především tyto dva výrobní
obory reprezentují světě pojmem
„české sklo“. Ve světě je známé
především exkluzivní, ručně užitkové vyráběné sklo. Stále ještě
u nás přetrvává řemeslná zdatnost
a invence českých sklářů.
Sortiment sklářského průmyslu
v ČR zahrnuje výrobní obory:
- ploché sklo,
- obalové sklo,
- skleněná vlákna a výrobky z nich,
- užitkové sklo,
- ostatní sklo (speciální skla).
Zájmy výrobců v tomto oboru zastřešuje Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. Víc na
www.askpcr.cz.
(m)
Foto: archiv
V návaznosti na to byla výrazně
modernizována, koncentrována
a restrukturalizována výrobní základna největších podniků sklářského průmyslu. Šlo především
o tzv. výroby průmyslových skel –
ploché sklo, obalové sklo a skleněná vlákna. Český managment těchto podniků, ale i řadoví zaměst-
Ve Vídni se preferuje MHD
Vídeňský magistrát tomu pomáhá
vysokými investicemi do pohodlnosti, spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy, která je tak v řadě
případů výhodnější než jízda autem. Výzkum se zaměřil na domácnosti vlastnící automobil. Zjistilo
se, že jejich členové ujedou autem
jen 38 % svých cest, zatímco k třiceti procentům využívají veřejnou
dopravu. Domácnosti bez auta vykonají veřejnou dopravou dokonce
54 % svých cest.
Na veřejnou dopravu sází stále více
Vídeňanů. Autobusy, tramvaj a met-
nanci při tom prokázali vysokou
kvalifikaci, adaptabilitu a odpovědnost v plnění pracovních povinností. V tzv. českých rukou zůstala
výroba užitkového skla a bižuterie.
Tam sice došlo ke koncentraci a restrukturalizaci výrob, ale jejich
modernizace nebyla tak výrazná
jako u průmyslových skel. Důvodem byl jednak nedostatek kapitálu, ale i vysoký podíl ruční práce.
jen necelá čtvrtina nezaměstnaných
(23,2 %, tedy 111 713 osob).
Pro citelné snížení míry nezaměstnanosti bude tak podstatné teprve
výraznější oživení ekonomiky a její
aspoň tříprocentní růst. V letošním,
ale ani v příštím roce se však takový vývoj nedá očekávat.
(sp)
Foto: OHK Kroměříž
da bez dopravní zácpy a nutnosti
hledat parkovací místo a rychlost
dělají veřejnou dopravu atraktivní
i pro majitele aut.
V Praze je situace zdánlivě podobná. Její obyvatelé vykonají 43 %
svých cest veřejnou dopravou, 33 %
automobily a 23 % pěšky. Zatímco
v našem hlavním městě však počet
automobilů i míra jejich používání
stále roste, ve Vídni je stejný jako
před dvaceti lety a v centru se daří
jejich množství snižovat. „Na tisíc
obyvatel připadá ve Vídni 391 aut,
zatímco v Praze je to již 547,“ říká
Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat. Tento vývoj je podle něho
důsledkem městského plánování.
Praha buduje dálniční tunely, Vídeň
se drahých a nic neřešících projektů
vzdala. Místo toho má plán na snižování počtu aut a zvyšování kvality veřejného prostoru.
Za posledních deset let postavila
Vídeň 16 nových stanic metra, Praha jen 6. Parkoviště P+R jsou
v Praze přeplněná a příprava nových je nedostatečná, což řidičům
do značné míry znemožňuje kombinovat jízdu autem s veřejnou dopravou.
Kdo nechá své auto alespoň občas
stát v garáži a jede raději veřejnou
dopravou, výrazně šetří svou peněženku. Jen náklady na benzin
při cestě na pracoviště dlouhé
okolo sedmi kilometrů činí ve
Vídni 450 eur (asi 11 tisíc korun)
ročně. Nešetří se však jen rodinný
rozpočet, ale i životní prostředí.
Kdo přejde na veřejnou dopravu,
„ušetří“ za rok až patnáct set kilogramů oxidu uhličitého, který
způsobuje změny klimatu. Vídeňský dopravní podnik uvádí, že
metro produkuje ve srovnání
s osobním automobilem jen desetinu emisí CO 2 na přepraveného
pasažéra.
Metro je nejvýkonnějším systémem
městské hromadné dopravy. Obvykle je vedeno tunely pod městskou
zástavbou a provozováno elektrickými soupravami. Nejstarší podzemní
dráhy byly postaveny v Londýně
(1860–1863), v New Yorku (1868),
v Budapešti (1896) a v Paříži (1900).
V roce 1995 bylo metro v provozu
v 98 městech světa. Nejrozsáhlejší
síť podzemní dráhy (393 km, 267
stanic) má Londýn (Underground),
největší počet stanic (277) je v New
Yorku (Subway). Nejvytíženější
metro má Moskva – denně přepraví
osm až devět milionů cestujících.
Nejrychleji rostoucí je metro v Madridu, kde se během čtyř let (1995 až
1999) rozšířila síť tratí ze 170 až na
228 km. V Praze se 6,4 km dlouhý
úsek mezi Českomoravskou a Černým Mostem stavěl sedm let. V současné době je provoz podzemní dráhy stále víc automatizován (řidiče
nahrazují počítače v dispečinku, což
umožňuje zkrátit intervaly vlaků až
na 1 minutu).
(vam)
Foto: archiv
Zkuste si najít:
www.msv.cz
www.spcr.cz
www.wien.gv.at
černá azurová purpurová žlutá
6 / z á fi í / 2 0 1 1
Stavitelství
Na titul Stavba roku 2011 bylo nominováno patnáct přihlášených objektů
Hlasovat můžete i vy!
Jak jsme avizovali už v minulém vydání Podnikatele,
odborná porota navrhla
první zářijový čtvrtek
t. r. ze 42 přihlášených projektů patnáct do nominace
na Stavbu roku 2011. Nejvýš pět z nich tento titul
získá. Vyhlášení výsledků
a předání cen se uskuteční
3. října t. r. na slavnostním
setkání v Senátu PČR.
Kromě několika dalších ocenění
bude jedné z nominovaných staveb
udělena i Cena veřejnosti, a to na
základě internetového hlasování na
www.stavbaroku.cz, které probíhá
od 9. 9. do 3. 10. 2011. Vybrat si
lze z těchto staveb (čísla byla zachována z původního seznamu přihlášených objektů):
2. ČVUT – Nová budova Dejvice:
Univerzální prostor pro vysokoškolskou výuku technických oborů.
Z hlavní hmoty půdorysu L velikosti asi 70 x 70 m vybíhají 3 kvádry poslucháren. Budova má 8 nadzemních a 3 podzemní podlaží s garážemi. Nadzemní jsou vertikálně
propojena třemi atrii, prosvětlovanými prosklenou střechou.
3. Malá vodní elektrárna a rybí
přechod Beroun:
Stavba nové malé vodní elektrárny
pro energetické využití průtoků řeky Berounky u dosavadního pevného jezu v Berouně. MVE je průtočná, příjezová s automatickým řízením provozu při dodržení stálé hladiny v nadjezí. Okolo objektu je
nově veden rybí přechod přírodně
blízkého typu.
6. Výstavba Jihozápadní části
Pražského okruhu:
Stavba v délce 23 km, která se skládá ze 3 částí – SOKP 512, SOKP
513 a SOKP 514.
7. Výstavba rodinného domu,
Praha 6 - Břevnov:
Nadstandardní rodinná vila má
hlavní obytnou plochu v přízemí
členěnu do vizuálně propojených
částí – reprezentativní obytné místnosti, jídelny a obytné kuchyně. Na
ně navazuje sportovní a relaxační
zázemí – krytý bazén s tělocvičnou. Dál má vila 3 ložnice se 2 šatnami a koupelnami, 3 pokoje hostů
se 2 koupelnami, 2 pracovny, ateli-
ér v podkroví, garáž pro 4 auta
a výtah propojující všechna čtyři
podlaží. Vysoký standard bydlení
je zajištěn také pomocí vzduchotechniky a klimatizace i inteligentního řízení domu.
8. Golf Klub Čertovo břemeno:
Objekt je založen na železobetonové
desce. Svislé a vodorovné nosné
konstrukce jsou kombinací železobetonu, oceli a dřeva. Půdorysně podlouhlý jednopodlažní objekt je zaříznut do terénní vlny, která je ze severní strany součástí jamky č. 18.
9. Onkologické centrum Fakultní
nemocnice Plzeň:
Monolitický skelet s dvěma podzemními a šesti nadzemními podlažími, v podzemní části s obvodovými monolitickými a nadzemními
vyzdívanými stěnami, zateplenými
KZS. Zajímavé technické řešení
konzolovitého vyložení nadzemní
lůžkové části.
16. Ekologicky šetrný hypermarket:
Je koncipován jako dřevostavba
a postaven na místě staré neprovozované průmyslové zástavby, tzv.
brownfield. Objekt ve velké míře
využívá přírodní zdroje energie,
vlastní výrobu elektrické a tepelné
energie.
18. Bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou:
Celkový koncept budovy je realizován na principu stavebnice z prostorových jednotek – bytů. Byly použity úsporné materiály s precizním
zpracováním detailů: sendvičový
plášť krytý sklocementovými deskami, pozinkovaná ocel, profilované
skleněné tvárnice, dřevěná okna.
20. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas:
Jeden z nejmodernějších kulturních
prostorů v ČR. Od září 2010 se
v něm pořádají klasická i alternativní divadelní představení, koncerty širokého žánrového rozpětí, plesy, kongresy a další kulturní a společenské akce.
23. Miura Hotel:
Promyšlené spojení architektury,
designu, grafiky a výtvarného umění s jasnou koncepcí a výrazem.
Styl hotelu v Čeladné je kontroverzní. Stavba není podbízivá, navazuje však na panoramata okolních kopců, oživuje místní krajinu
a vytváří dominantu s jasnou estetikou. Architektura budovy je drsná,
ale zároveň útulná.
Cesta na periferii
Dokončení ze str. 1
Bytová výstavba
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Koncepci bytové výstavby ČR do
roku 2020. Vyjmenovává v ní konkrétně oblasti investiční podpory, jejich formy a také finanční zdroje.
Pro naplňování programu by ale měly následovat činy, které by svědčily
o tom, že je tento dokument brán
vážně. První, co bylo vzápětí dohodnuto, byla rezignace MMR na zvýšení prostředků pro program PANEL ve výši 2,5 mld. Kč. Při tom
nejde o výdaj státního rozpočtu,
o cash prostředky, ale pouze o záruční tituly na úvěry. Je to proto nesmyslné rozhodnutí.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
v ČR dlouho usiloval o udržení (a ještě nedávno i o zmenšení) snížené sazby DPH u bytové výstavby a oprav
bytů a domů. Výsledek známe.
Nyní se vede velká diskuse o využití prostředků za prodej emisních po-
2
3
6
7
8
9
16
18
20
23
27
29
38
41
42
27. Multifunkční dopravní terminál:
Zásadní modernizace přednádražního prostoru s nedostatečným parkováním a zastaralým autobusovým
nádražím v České Třebové. Objekt
s podzemním parkováním byl podpořen finančními prostředky Evropské unie.
29. Revitalizace Staroměstského
náměstí, Mladá Boleslav:
Řešení náměstí vrací místu funkci
volenek. S hnutím DUHA zpravidla
nemíváme shodná stanoviska a názory, tentokrát ale plně podporujeme jeho tvrdý postoj a požadavek
tento nemalý finanční zdroj neprohospodařit, neprojíst. Zavázali jsme
se EU k snížení energetické náročnosti, a musíme k tomu mít i nástroje, to jsou peníze na finanční podpory k realizaci tohoto záměru.
Zklamání z nedobrého vývoje
Dosavadní vývoj, především ale jeho
nedobré předpoklady do budoucna,
jsou velkým zklamáním. Ministr financí ušetří ročně ve státním rozpočtu 30 mld. Kč. Není těžké spočítat,
že jsou to právě peníze z investic. Má
a bude to mít samozřejmě silné důsledky pro stavebnictví a jeho další
propad, pro ekonomiku firem, zastavení investic do rozvoje, zastarávání
technologií, a tím i zhoršování kvality, ztrátu zájmu o obor u mladé generace, zvyšování nezaměstnanosti,
odchod kvalifikovaných pracovníků
dělnických i technických profesí.
Velké firmy se redukují, ale přežívají – díky zahraničním majitelům,
i proto, že pracují v zahraničí. Zato
městského centra. Na nově vydlážděném prostoru vznikla fontána, interaktivní vodní kaskáda a kovové
plastiky.
38. Krytý plavecký bazén v Litomyšli:
Novostavba s tobogánem a výplavovým bazénem je pohledově minimalizována pomocí terénní modelace v zásadách landscape architecture a má parametry energeticky
úsporné stavby.
střední jsou v klinickém kolapsu
a zaměstnanci malých na úřadech
práce. Za rok 2010 ztratilo stavebnictví 33 000 pracovníků.
Stavebnictví klesá trvale ke dnu, stát
nepřijímá opatření k jeho vzestupu,
naopak vytváří další nepříznivé
předpoklady (stavební spoření, hypotéky, zvýšení snížené sazby DPH,
zastavování investic). Přitom každý
milion investic přináší do státního
rozpočtu ve formě všech daní (ze
zisku firem, ze mzdy, spotřební daně, DPH a dalších) a z pojištění
(zdravotního a sociálního) téměř
400 mil. Kč, a k tomu se ještě uspoří
na dávkách v nezaměstnanosti.
Vláda chce dosáhnout toho, aby do
roku 2016 byl státní rozpočet vyrovnaný. Otevírání cesty k tomu ale
prozatím nevidíme. Veřejné investice jsou chápány jako nákladové položky zatěžující státní rozpočet,
místo aby byly považovány za veřejný kapitál. Finance proudí do
stavebního průmyslu ne pro zisky
firem, ale pro veřejný užitek, nejsou darem pro stavební lobby, ale
slouží všem. O tom musí být veřejnost srozumitelně informována,
41. Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně:
Výukový, vědecký a výzkumný
areál fakult lékařské, přírodovědecké a sportovních studií Masarykovy
univerzity.
42. Loket, T.G.M. č. p. 87:
Celková oprava památkového objektu využívaného pro přechodné
ubytování s jednou ubytovací jednotkou o 10 lůžkách.
(vam)
Foto: www.stavbaroku.cz
a nikoli klamána zcela nepodloženými údaji, například o předražených komunikacích.
Měli bychom to pochopit dřív, než
se staneme konkurence neschopnou periferií Evropy. I česká politika a její protagonisté by měli být
zajedno s Charliem Chaplinem,
který řekl: „Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit
zbytek života.“
Václav Matyáš
(Autor je prezidentem Svazu
podnikatelů ve stavebnictví v ČR.)
Foto: ŘSD (str. 1) a SPS (str. 6)
Vláda „přihodila“ na dopravu
Po uzávěrce tohoto vydání vláda
zvýšila ve schváleném rozpočtu na
rok 2012 sumu určenou pro SFDI
o 4 mld. Kč, na 41 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že oba poslední ministři dopravy požadovali původně
13 miliard, a posléze 8,8 miliardy,
je to hubený výsledek a zanedbanou českou infrastrukturu nespasí.
Na aspoň dostačující nové investice
pro období 2012–2014 by bylo podle SPS ČR třeba 108 mld. Kč z národních zdrojů.
(r)
černá azurová purpurová žlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
7
O b c h o d , s l u Ï b y, f i n a n c e
Maloobchodní nemovitosti z hlediska dlouhodobé udržitelnosti
Budou stále „zelenější“
Kritérium dlouhodobé
udržitelnosti se týká také
existujících a nových nemovitostí, maloobchodní nevyjímaje. Ty se však vyznačují
řadou specifických vlastností. Kromě sociálních, politických, ekonomických a ekologických aspektů musejí
být zvažovány i výhody
udržitelnosti z pohledu spotřebitelů i maloobchodníků,
stejně jako developerů
a investorů.
V maloobchodním prostředí jsou
výhody udržitelnosti důležité pro
mnoho zainteresovaných stran.
Především pro zákazníky maloobchodu, mezi něž samozřejmě patří
i developeři a investoři. Některé
společnosti už navštěvují i své dodavatele, aby zajistily dodržování
udržitelnosti.
Maloobchodníci mohou upevňovat
své dobré jméno vlastními zelenými iniciativami, ale musejí požadovat vysoký standard i z pozice nájemců. Pronájem budov pod jeho
úrovní nebo spolupráce se společností, která dostatečně nedbá na
společenskou zodpovědnost, už není možná. Developeři a investoři
očekávají, že nájemci budou stále
náročnější.
flow. To vše by se také mohlo projevit v hodnotě nemovitosti, a dokonce ve velmi krátké době.
Ekologicky šetrný hypermarket – dřevostavba postavená na brownfieldu – je nominován
na titul Stavba roku 2011.
Foto: www.stavbaroku.cz
„Odpovědné investování do nemovitostí“ (RPI) – zvažování širšího
dopadu investičních aktivit – je cestou k vytvoření dlouhodobé hodnoty, která je v souladu s požadavky
jak investorů, tak zákazníků. Společenská odpovědnost podniků (CSR)
je na maloobchodních investičních
trzích stále důležitější. Toto tvrzení
bylo prokázáno už v roce 2006, kdy
se průběžná zpráva hlavního investora do nemovitostí – firmy Hermes
zmiňovala o tom, že RPI bude
ovlivňovat hodnoty investic. V roce
2007 zahájila firma Henderson Global Investors sepsání a přijímání
Finanční arbitr
Novela zákona rozšířila jeho pravomoci
Klienti finančních institucí
získali novelou další možnost, jak se rychle, jednoduše a zdarma domoci oprávněných nároků ze smluv
o spotřebitelském úvěru.
Přispěla k tomu novela zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, která nabyla
účinnost 1. července t. r.
Především rozšiřuje pravomoc arbitra na řešení sporů mezi poskytovateli či zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a spotřebiteli. Společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA)
vítají toto rozšíření možností mimosoudního řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů.
Řízení před finančním arbitrem se
svým charakterem blíží spíš roz-
hodčímu řízení než řízení před soudem a patří k procesně nejjednodušším prostředkům, jak dosáhnout
rozhodnutí ve sporné věci.
Výhodou je už způsob zahájení
řízení. Návrh lze podat na vzorovém formuláři; návod na jeho vyplnění je na webových stránkách
finančního arbitra. Návrh na zahájení řízení není zpoplatněn, což
dává možnost všem spotřebite-
„politiky odpovědného investování
do nemovitostí“ a firma Schroders
Property Investment Management
ve stejné době začala zvažovat ekologický aspekt z pohledu rizikovosti návratu investice.
Je víc než pravděpodobné, že nájemníci budou požadovat „zelenější“ stavby, a pokud nebudou
pronajímatelé provádět nezbytná
zlepšení, může to vyústit v pokles nájemného. Také se mohou
vyskytnout potíže s předčasným
ukončením nájmu, pokud snížený
zájem vyústí v delší neobydlenost,
což může způsobit přerušení cash
lům bez rozdílu uplatnit svá práva. Finanční arbitr má při posuzování návrhu i při jednání ve
věci samé přednostně usilovat
o smírné řešení sporu přijatelné
pro obě strany.
„Většina institucí sdružených
v ČLFA se ve snaze vybudovat
a udržet si dobré jméno snaží s klientem komunikovat a jeho stížnost
vyřešit. Až v případech, kdy tato
komunikace mezi klientem a institucí selže, měl by nastoupit finanční
arbitr,“ říká Andrea Zatloukalová,
předsedkyně Výboru pro financování spotřebitelů ČLFA a dodává:
„Nespornou výhodu pro obě strany
sporu vidím v přesně stanových
lhůtách pro jednotlivé kroky finančního arbitra i účastníků řízení, což
zaručuje rychlost a průhlednost procesu rozhodování.“
Jaký je přínos rozšíření pravomoci
finančního arbitra pro řešení sporů
ze spotřebitelských úvěrů:
a) arbitr usiluje zejména o smírné
řešení sporů;
b) rychlost řízení – stanovení lhůt
pro rozhodnutí a pro úkony účastníků, rozhodnutí o námitkách je
konečné;
c) aktivní přístup arbitra, tj. arbitr
Spolupráce jim pomáhá
Svaz obchodu a cestovního ruchu a ČSÚ zhodnotily své kontakty
Poklidná, nevzrušivá atmosféra každodenní spolupráce,
ale i vzájemného respektování a nemalého přínosu.
Tím se už víc než 16 let vyznačuje smluvní součinnost
Svazu obchodu a cestovního
ruchu a Českého statistického úřadu, a v posledních letech též Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha.
Potvrdilo to i letošní zářijové jednání představenstva Svazu, na kterém po předchozím pracovním
hodnocení spolupráce mezi uvede-
nými institucemi přivítal jeho prezident Ing. Zdeněk Juračka předsedkyni Českého statistického
úřadu doc. Ing. Iva Ritschelovou,
CSc. Společně pak dosavadní kontakty v představenstvu nejen vyhodnotili, ale zabývali se též podněty pro jejich další zaměření
a posilování.
Obchod a cestovní ruch nejsou
snadné oblasti pro statistické zjišťování. Jak svým rozsahem, podílem
a různorodostí malého, středního
i velkého podnikání, tak každodenní četností probíhajících obchodních operací. Soustředit z nich relevantní informace je velmi náročné.
Však také předsedkyně ČSÚ pou-
kázala na racionalizovaná a prováděná statistická zjišťování, z nichž
lze ve vnitřním obchodě využívat
až 18 a v cestovním ruchu až 24 časových řad ukazatelů, vedle dalších
30 tabulek ve veřejné databázi.
Svaz se snaží tyto zdroje využívat
a zprostředkovávat členské základně
i ostatním uživatelům. Přesto by je
manažeři obchodních firem, gastronomie a cestovního ruchu mohli využívat víc. Proto se také obě strany
shodly na intenzivnějším PR v tomto
směru. Vedení ČSÚ a Svazu k tomu
zintenzivní kontakty mezi krajskými
zastoupeními Svazu a obnovovaným
i krajskými správami ČSÚ.
Významnou součástí společných zá-
Co říkají odborné studie
Řada specializovaných studií potvrdila, že mezi finanční výhody
„zelených staveb“ patří:
- vyšší nájemné (asi o 6 % než u ostatních budov),
- vyšší transakční ceny (asi o 16 %),
- budovy se správnou izolací mají
až o 40 % nižší náklady na vytápění a chlazení,
- rychlejší průměrná návratnost investic (až o 6,6 %),
- kladné a bezplatné PR a marketing,
- kladný firemní a korporátní image,
- budoucí předpoklad – do roku
2015 bude až 50 % komerčních
budov „zelenými stavbami“,
- vyšší obsazenost o 3,5 %.
V Evropě a USA je pozornost zaměřena na poskytování standardu certifikace, který zajistí, že definice „zelené
stavby“ bude trhem rozpoznatelná
a pochopitelná. Naplnění vytyčených
postupů, designu (vzhledu) a kvality
práce vyústí v ocenění LEED certifikátem na stříbrné, zlaté nebo platinové úrovni. Zkratka LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) znamená Vedoucí postavení
v energii a ekologickém vzhledu. Ve
Velké Británii používají hodnoticí
systém BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method). Jakmile ponení vázán návrhem a aktivně
opatřuje důkazy;
d) řízení je zdarma;
e) informační servis arbitra, zejména při sepsání, podání návrhu,
možnost použít formulář návrhu.
Nezávislost finančního arbitra
v rozhodování sporů zákon posiluje
i tím, že arbitr může sám aktivně
zjišťovat souvislosti sporu a opatřovat si důkazy, které považuje za
nutné. V případě nesouhlasu s rozhodnutím mohou obě strany podat
proti rozhodnutí námitky.
Příklady řešených sporů
Vydané nálezy, rozhodnutí a usnesení finančního arbitra jsou rozčleněny tematicky podle typu sporu:
- zneužitá platební karta u obchodníka.
- zneužitá platební karta v bankomatu.
- internetové bankovnictví.
- převod naspořené částky u stavebního spoření.
- neprovedení žádosti o zrušení dispozičního práva k účtu.
- nevydání hotovosti bankomatem.
- užití elektronického platebního
prostředku na dálku.
Víc informací na www.finarbitr.cz.
(pod)
měrů Svazu a ČSÚ je už delší dobu
provedení censů obchodních sítí.
Koncem 90. let min. stol., deset let
od doby, kdy byla síť ještě mapována v direktivně řízeném obchodě,
zabezpečil ČSÚ v součinnosti s příslušnými institucemi provedení censu maloobchodní sítě. To poskytlo
odborným institucím, ale zejména
obcím a městům, podklady pro probíhající modernizaci privatizované
sítě, především pro její optimalizaci
za účasti domácích a zahraničních
retailingových firem.
Leč od té doby uplynulo víc než deset let a aktuální přehled o obchodních sítích není k dispozici. I když
nesporně došlo k jejich nebývalému rozmachu a modernizaci, a nejen u velkokapacitních jednotek,
přesnější přehledy a podklady pro
lokální analýzy, ale i pro mezinárodní hodnocení chybějí. Svaz byl
informován, že se v roce 2012
v cestovním ruchu rýsuje jistá příležitost pro provedení soupisu uby-
rozumíte požadavkům, může být
s pomocí ostatních poradců sestavena strategie, která zajistí splnění
požadovaných standardů na nejvyšší úrovni.
Problémem ovšem někdy může
být, že většina profesionálů a konzultantů chce demonstrovat důležitost své práce provedením celé realizace velmi složitým způsobem.
Říká se, že to je důvod, proč na
schůzku s poradcem pro udržitelnost nemovitostí dorazí vždy dva –
jeden, aby vám poradil, a druhý,
aby vysvětlil jeho hantýrku! Pokud
se vám podaří projít přes tuto „expertizu“, získáte vlastnictvím zelené stavby a působením v prostředí
udržitelného maloobchodu výhodné přínosy.
Jak jsme na tom v ČR
Jen za poslední dva roky bylo realizováno několik důležitých kroků
směrem k zajištění udržitelného
rozvoje maloobchodních projektů.
Není například tajemstvím, že spotřeba energie je v maloobchodních
objektech ve srovnání s velkými
kancelářemi či sklady často mnohem vyšší. Proto se na ni developeři stále víc zaměřují. Pečlivě vybírají a realizují inteligentní systémy
budov. Mění se také použité stavební materiály, vnitřní prostory více
vystavují přirozenému dennímu
světlu atd.
(vam)
Zdroj: Colliers International
Kde nic není
Staré rčení praví, že kde nic není, ani
smrt nebere. A dnes bychom mohli
dodat: ani exekutor. Dlužníci jsou
stále chudší. Svědčí o tom skutečnost, že také inkasní agentury (IA)
u nás čelí poklesu průměrné velikosti
inkasovaných pohledávek a vypořádávají se s rostoucí náročností na jejich vymáhání. Vyplývá to z výsledků průzkumu Asociace inkasních
agentur a společnosti Ernst & Young.
Segment inkasa B2C pokračuje
v růstu, zatímco podíl inkasa B2B
klesl pod 25 % objemu pohledávek
řešených IA. U 85 % agentur už převažují pohledávky za domácnostmi
nad těmi za podniky. Došlo zároveň
k snížení průměrné B2C pohledávky
meziročně o 38 %, čímž narostla
pracnost činnosti IA. Převažuje inkaso pro třetí strany (správa pohledávek) nad odkupy pohledávek od věřitelů. IA ročně zpracovávají přes
2 mil. pohledávek za asi 27 mld. Kč
a vytvářejí téměř 1200 pracovních
míst. Průměr objemu pohledávek za
rok 2010 předaných do správy jedné
IA přesahuje 1 mld. Kč.
(tz)
tovacích zařízení, který by doplnil
přehled v registru HUZ ČSÚ. Je
rovněž i určitá naděje na mapování
sítě stravovacích, restauračních
a pohostinských zařízení.
Společné záměry formulované na
zářijovém jednání představenstva
Svazu u podnětů a akcí vyjmenovaných v této informaci nekončí. Např.
v nejbližším období se jak organizátoři ze SOCR, VŠE a Blue Events,
tak i představitelé ČSÚ zapojí do
příprav 18. ročníku Retail Summitu,
který se bude tentokrát konat 31. 1.–
–1. 2. 2012 v Clarion Congress Hotel Prague. Jednání také potvrdilo
text nové trojstranné dohody o spolupráci mezi Svazem, ČSÚ a FMV
VŠE Praha.
Ladislav Šípek
Stojí za pozornost:
www.socr.cz
www.czso.cz
www.clfa.cz
černá azurová purpurová žlutá
8 / z á fi í / 2 0 1 1
Evropská unie
Je pro naše firmy snadné expandovat na třetí trhy?
Vyžaduje to vytrvalost
Jsou příležitosti českých
exportérů na třetích trzích,
nebo na trzích jiných členských států Evropské unie,
stejné jako pro místní podnikatele? Není v dnešním
globalizovaném světě problém komunikovat s místními
úřady bez bariér? Má vůbec
smysl expandovat do zahraničí, nebo se raději držet
zpátky na tuzemském trhu?
a nevpouštět na vnitřní trh takové
výrobky, které ochranu průmyslových práv a duševního vlastnictví
porušují.
Na tyto otázky (v návaznosti na
studii Evropské komise zaměřenou na hlavní tarifní a netarifní bariéry s klíčovými obchodními partnery EU) provedlo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při
EU ve spolupráci s agenturou
CzechTrade dotazníkové šetření
u zahraničních kanceláří CzechTrade,
Cílem bylo odhalit hlavní překážky
českých firem při přístupu na vybrané zahraniční trhy. Šetření v několika evropských i mimoevropských zemích se zaměřilo na hlavní
bariéry a potencionální možnosti
uplatnění českých podnikatelů
v daném teritoriu.
dem mnohdy bývá upřednostnění lokálních firem či požadavek na místního partnera. S ohledem na existenci vnitřního trhu a společné úpravy
zadávání zakázek (zachovávající národní odlišnosti) a jednoho centrálního místa pro vypisování zakázek na
webové stránce Evropské komise
TED (Tenders Electronic Daily) je
skutečně s podivem, že se tento fenomén v rámci EU nadále vyskytuje.
Finanční a hospodářská krize k tomu
bohužel výrazně přispěla.
Veřejné zakázky
Výsledky šetření poukázaly na skutečnost, že téměř ve všech sledovaných zemích (tj. v EU i mimo ni) se
naši podnikatelé setkávají s rozdílným, resp. diskriminujícím přístupem k veřejným zakázkám. Důvo-
Ochrana IPR
Evropská unie si přeje otevřít svůj
trh s veřejnými zakázkami firmám
z třetích zemí. Přispívá to k růstu
a lepší konkurenceschopnosti, ale
od obchodních partnerů je nutné
vyžadovat reciprocitu a nastavení
rovných podmínek. Proto je potřeba nejprve zajistit, aby partneři EU,
kteří se podpisem přihlásili k dodržování dohody v rámci WTO
o vládních zakázkách, dohodu skutečně dodržovali. S otevřením trhů
rovněž úzce souvisí zajištění ochrany průmyslových práv a duševního
vlastnictví (IPR). Jejich porušování
je výsadou mimoevropských partnerů, především Číny, Indie, Mexika, Spojených arabských emirátů
a Vietnamu. Nedostatečná ochrana
průmyslových práv však může být
zásadní překážkou při přístupu na
zmíněné trhy především pro výrobce luxusního zboží a výrobků vysoce náročných na nové technologie.
V evropských zemích se tento
problém vyskytuje zřídka. Nicméně i EU by měla chránit své hranice
Družice dostanou jména dětí
Družice systému Galileo
ponesou jména dětí
z 27 členských zemí EU.
Z každého státu bude vybrán chlapec nebo dívka,
kteří namalují nejhezčí
obrázek s tematikou vesmíru či astronautiky, a podle
nich budou nazvány satelity.
První dva mají být vypuštěny
20. října t. r. a ponesou jména Thijs
a Natalia. Je to podle dětí, které
zvítězily v soutěži v Belgii a Bulharsku, kde se konala už na začátku
tohoto roku. Evropská komise zahájila soutěž také ve zbývajících
25 členských státech. Zúčastnit se
jí mohou děti ve věku 9–11 let.
V době od 1. září do 15. listopadu
2011 mají namalovat obrázek, naskenovat jej nebo vyfotit digitálním
fotoaparátem a nahrát na internetové stránky soutěže.
Celkovou konfiguraci systému
Galileo by mělo tvořit 30 družic,
které mají být postupně vypuštěny
až do roku 2019. Pořadí, v němž
budou jména dětí družicím přidělována, se určí podle abecedního
názvu členských států v národních
jazycích.
Program Galileo je vlastním příspěvkem Evropy v oblasti družicové navigace. Zavádí celosvětový družicový navigační systém
podobný systému GPS. Měl by
zajistit nezávislost Evropy v této
důležité oblasti.
Očekává se, že během dvaceti let
přinese evropskému hospodářství
90 mld. EUR ve formě dodatečných příjmů pro průmysl a v podobě veřejného a společenského přínosu, a to bez vyčíslení přínosu
technologické nezávislosti.
V úvodní konfiguraci s nejméně
24 družicemi bude Galileo od roku 2014/2016 poskytovat nejprve
tři služby: úvodní otevřenou službu (2014), úvodní veřejnou regulovanou službu (2016) a úvodní
vyhledávací a záchrannou službu
(2014). Později budou následovat
další služby, včetně komerční,
která má kombinovat dva šifrované signály umožňující vyšší datovou propustnost s vyšší přesností
ověřených dat.
Víc o soutěži na: http://www.galileocontest.eu/cz/competition.
(vam)
Zvláštní požadavky a nevyhnutelná korupce
Za další bariéry lze v mimoevropských zemích také označit nevýhodnou úpravu investic, často se měnící
podmínky a vysokou administrativní zátěž (Ukrajina, Rusko, Indie).
Některé země rovněž kladou zvláštní požadavky na certifikaci výrobků
(Čína) či je těžké proniknout do specifických odvětví, např. v USA do
farmaceutického průmyslu. Jiné
mohou rovněž vyžadovat přítomnost sídla firmy v regionu (Mexiko)
či v některých sektorech požadovat
pouze lokální výrobky (oblast dopravy v USA na základě iniciativy
„Buy American“). V neposlední řadě se české firmy, především ve východoevropských zemích, setkávají
s korupcí (Rusko, Ukrajina).
Potenciální trhy?
Pokud se podnikatelům nakonec
podaří překonat výše zmiňované bariéry, jsou mimoevropské trhy dobrou příležitostí pro odbyt výrobků
a služeb. Spojené arabské emiráty,
USA, Rusko a Vietnam mají velký
potenciál pro firmy podnikající
v oblasti energetiky a obnovitelných
zdrojů. Firmy z potravinářského
průmyslu mají naopak šanci uspět
v Indii (uskladňování potravin), Mexiku a Vietnamu (pivovary, cukrovary), Číně (výrobky spojené s potra-
vinářským průmyslem) a na Ukrajině. Po luxusním zboží sní spotřebitelé v Číně a Rusku (módní zboží,
šperky a zahraniční parfumerie,
včetně zahraničních vozidel). České
firmy aktivní v oblasti nanotechnologií mají největší šanci na úspěch
v Číně, výrobci biotechnologií
a ICT naopak v USA. Firmy z oblasti budování dopravní infrastruktury by se měly zajímat o trhy, jako je
Chorvatsko (oblast rozvoje a opravy
infrastruktury) a Indie. Zdravotnická
technika je nejvíc požadována v Indii. Na Ukrajině a v Chorvatsku mohou české firmy uspět v oblasti ekologie, čištění odpadních vod a odpadového hospodářství. Čeští strojaři
by se měli orientovat na Ukrajinu,
Spojené arabské emiráty, Mexiko
(kovoobráběcí stroje) a Chorvatsko
(subdodavatelská činnost pro zpracovatelský průmysl).
Pronikání na trhy členských zemí
EU je bezpochyby jednodušší, ale
náročnější na konkurenceschopnost
výrobků. Za zajímavé trhy lze
označit například Belgii (nábytkářský a strojní průmysl a obnovitelné
zdroje energie), Bulharsko (sportovní zboží, lékařská technika), Itálie (stavebnictví, strojírenství, automobilové komponenty), Německo
(automobilový a elektrotechnický
průmysl, strojírenství), Rumunsko
(energetický, chemický, petrochemický a dopravní průmysl) a Španělsko (motorová vozidla, přístroje
elektronického záznamu a ICT).
Alena Vlačihová
Foto: archiv
Stálé zastoupení ČR při Evropské unii, CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu
a CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádají
pravidelný SEKTOROVÝ SEMINÁŘ k exportním příležitostem
v rámci projektů EU ve třetích zemích v oblasti
ENERGETIKA
Organizují ho Stálá zastoupení členských států při EU
společně s podnikatelskými reprezentacemi a agenturami
na podporu obchodu 24. listopadu 2011 v Bruselu:
- pro firmy, asociace a subjekty se zájmem o realizaci projektů v oblasti energetiky,
- o možnost seznámit se s programy zahraniční spolupráce v sektoru energetiky,
kterou EU třetím zemím poskytuje, a s pravidly účasti na vyhlášených tendrech,
- o navázání kontaktů se subjekty z ostatních členských států a vytvoření konsorcií
pro budoucí spolupráci na projektech EU v třetích zemích,
- o informace přímo od expertů EK, EIB, EBRD a dalších účastníků semináře.
Program a registrace na www.sectorseminars.eu
Odpovědi na dotazy:
Eva Semeráková, Stálé zastoupení ČR při EU,
tel.: +322 2139 213, [email protected]
Michal Kadera, CEBRE, tel.: +322 2139 450, [email protected]
Jana Falathová, CzechTrade, tel.: +322 2139 460, [email protected]
Evropa může uspět jen díky otevřenosti trhů
Evropa nepatří mezi nejkonkurenceschopnější ekonomiky světa a v některých
jednáních, třeba o ochraně
práv duševního vlastnictví
v Číně, prostě nemá její hlas
dostatečnou váhu. EU by se
tedy měla zaměřit na strukturální změny, otevřenost
trhů a podporovat obory
s přidanou hodnotou.
Zaznělo to v Evropském domě
v diskuzi zástupců státní správy,
Parlamentu ČR, podnikatelů a akademické obce o evropské společné
obchodní politice. Shodli se také na
potřebě synergie exportních politik
na národní i mezinárodní úrovni
a na potřebě zapojit podnikatele
a jejich organizace do jednání o těchto politikách i jejich nástrojích.
Jeden z klíčových prvků strategie
EU 2020 je sdělení „Obchod, růst
a celosvětové záležitosti, obchodní
politika“ z listopadu 2010, které se
zabývá prohlubováním strategických partnerství s hlavními světovými ekonomikami, podporou
mezinárodní aktivity evropských firem a odstraňováním obchodních
překážek a protekcionismu. Na základě této iniciativy se vedou diskuze o tématech jako zabezpečení
rovného přístupu k veřejným zakázkám, usnadnění přístupu na trhy
třetích zemí, motivace podnikatelů
k účasti na vyjednávání FTA apod.
Debatu zahájil Jan Michal, vedoucí
Zastoupení Evropské komise v ČR
a zasadil probíhající jednání o jednotlivých nástrojích obchodní politiky do širšího kontextu vývoje evropské integrace.
Anna Teličková, ředitelka odboru
mnohostranné a společné politiky
Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR, zdůraznila potřebu synergicky
provázat společnou obchodní politiku s národní exportní strategií.
Dopad všech opatření na mezinárodní úrovni totiž pociťují přímo
české firmy. Zmínila se také o významu dojednaných dohod o volném obchodu. Zejména pak čerstvě
uplatňované dohody s Jižní Koreou, která přispívá k růstu evropského HDP 0,08 %, nebo nově otevřených jednání s některými zeměmi
projektu Východního partnerství
(Ukrajina, Moldávie a Gruzie).
Předseda Výboru pro záležitosti
EU Senátu PČR senátor Luděk Sefzig zdůraznil význam obchodu pro
rozvoj ekonomiky – sebelepší služba nebo produkt jsou bezcenné, pokud se je nepodaří prodat. Z pohledu českých firem vnímá jako nejproblémovější koordinaci obchodní
diplomacie a posílení cílené podpo-
ry ČEB a EGAP, zejména pro malé
a střední firmy.
Zástupkyně generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar
Kuchtová upozornila na možnost
členských firem a svazů ovlivňovat
českou exportní politiku a prostřednictvím organizace BUSINESSEUROPE i evropskou obchodní politiku.
České firmy nejvíc zajímají podmínky vstupu na třetí trhy. Při podnikání
v Číně mají v poslední době stále větší problémy v oblasti ochrany práv
duševního vlastnictví.
Zahraniční host, ředitel renomovaného think-tanku ECIPE (Evropské
centrum pro mezinárodní politickou
ekonomiku) Hosuk Lee Makiyama,
se podíval na Evropu kriticky. Její
ekonomiky zdaleka nepatří ve světě
k nejkonkurenceschopnějším a během krátké doby bude 30 % světového ekonomického růstu pocházet
z Číny. Pokud tedy chce udržet krok
se zbytkem světa, musí se vzdát
myšlenky na prvenství a zaměřit se
na strukturální změny a růst přidané
hodnoty své produkce.
V diskusi se hovořilo také o veřejných
zakázkách, duševním vlastnictví a reciprocitě v bilaterálních jednáních.
Rovný přístup k veřejným zakázkám
neexistuje podle řečníků ani v Evropě, jak bychom ho tedy mohli čekat
od partnerů jako Kanada, USA, Japonsko nebo Čína? V oblasti ochrany duševního vlastnictví se musíme
smířit s tím, že např. v Číně je kopírování patentů dokonce podporováno státem a Evropa nemá žádnou
moc to změnit.
Michal Kadera
Nepřehlédněte:
www.cebre.cz
www.czechtrade.cz
www.evropska-unie.cz
ãerná azurová purpurová Ïlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
9
Automobily
Do třetice všeho dobrého
Náš spolupracovník Ota Štajf testoval vůz Subaru Forester 2.0 XS
I mezi automobily jsou
modely těšící se oslnivé,
ale krátké slávě zářivé komety. A pak solidní, spolehlivé stálice. Subaru Forester
patří mezi ty druhé. Získal
si přízeň a uznání uživatelů
už v předchozích verzích,
v třetí generaci však dospěl
ke kvalitám, před nimiž
se sluší smeknout.
Forester modelového roku 2011
nepřináší žádné výrazné změny exteriéru. Nově střižená je maska
chladiče, elegantnímu dojmu prospívá proměna zadních světel,
upravený design sedmnáctipalcových kol i tvar vnějších zpětných
zrcátek s integrovanými LED blikači, který vyladili konstruktéři
tak, aby dosáhli co nejnižšího aerodynamického odporu, a tedy i minimalizovali hlučnost.
Zásadní pozitivní proměnu ale prodělal Forester uvnitř.
Pohodlný a příjemný interiér
Forester nabízí mimořádně dobrý
výhled z vozu, a také v mnoha dalších ohledech je opravdovým etalonem vozů SUV. Zcela přiměřeně
vysoké sezení na předních sedadlech svědčí o uživatelské příjemnosti interiéru. Za volantem si
snadno najdete optimální pozici,
sedadla mají správnou tuhost a nenásilné boční vedení. Vstřícnost
Forester je skvělý automobil, vhodný pro práci i na výlety do přírody.
interiéru ocení, zejména na delších
trasách, také cestující na zadních
sedadlech. Ta mají dostatečně dlouhé sedáky, jejich opěradla lze individuálně nastavovat, k dispozici
jsou víceúčelové opěrky, a hlavně,
prostor v druhé řadě je po všech
stránkách nadprůměrný. Za uznalou zmínku stojí i bohatá bezpečnostní výbava.
Pohodlí posádky umocňují dvouzónová klimatizace a modernější audiosouprava (jejíž součástí je také
bluetooth hands-free sada pro mobilní telefon). K eleganci přispívá
horní díl palubní desky z měkčené-
Audiosoustavu i tempomat lze ovládat tlačítky na volantu.
ho plastu nebo nové barevné sladění interiéru. A řidič ocení pečlivě
zabudovaný přehledný barevný displej, na němž se u vyšších verzí po
zařazení zpátečky zobrazuje pohled
parkovací kamery. Optitronové
přístroje jsou výborně čitelné, protože vkusně kombinují lesklé
a matné odstíny černé s červenými
ukazateli a bílými stupnicemi. Také
středový panel je uhlazenější, palubní počítač ale bohužel poněkud
zaostává za jinými vozy této úrovně: ukazuje jen ujetou vzdálenost,
průměrnou a okamžitou spotřebu,
a například dojezdová vzdálenost
Pohled zezadu napovídá, že je to opravdu prostorné kombi.
Tatra Phoenix odstartovala
Automobilka Tatra odhalila
uprostřed letošních prázdnin podobu i specifikace
zcela nové modelové řady
Phoenix. O měsíc později
představila na svém
polygonu v Kopřivnici
první předsériové vozy.
Mají zcela nový podvozek, samozřejmě založený na tradiční tatrovácké
konstrukci s páteřovou nosnou rourou a výkyvnými polonápravami.
Výrobce použil dieselových motorů
od Dafu. Tvoří konstrukční celek
s převodovkami ZF (u vozidel před-
chozí modelové řady 815 je motor
a převodovka zvlášť). Nově navrženy
jsou i nápravy, řízení a odpružení.
Pohon modelové řady Phoenix zajišťuje vznětový kapalinou chlazený
řadový šestiválec PACCAR MX se
zdvihovým objemem 12,9 l, vrtáním 130 mm a zdvihem 162 mm.
V nabídce budou výkonové verze od
265 do 375 kW o točivém momentu
od 1775 do 2500 Nm. Motory jsou
schopny plnit emisní normu Euro 5,
pro méně náročné trhy však budou
v nabídce i varianty Euro 3 a Euro 4.
Volit lze ze dvou převodovek ZF.
Ecosplit je manuální, 16stupňová,
s možností montáže integrovaného
retardéru (intardéru). AS-Tronic je
automatizovaná (s elektronicky
ovládanou spojkou), 16stupňová,
také s možností montáže integrovaného retardéru (intardéru).
Nově navržená sestupná převodovka TATRA je integrována do podvozku a sešroubována s centrální
nosnou rourou.
Tatra Phoenix má pohon všech kol
s možností připojení či odpojení pohonu přední nápravy během jízdy,
bez nutnosti zastavení. Ve standardní
konfiguraci budou k dispozici vozidla 4x4, 6x6, 8x8 a nově také 8x6.
Kromě motorů a převodovek má
Tatra Phoenix „cizí“ také kabinu,
chybí úplně. Tu má zřejmě kompenzovat digitální zobrazení plnosti
palivové nádrže, netuším ovšem,
zda lze jednoduše vydělit kapacitu
nádrže dvanácti zobrazovanými obdélníčky a doufat, že když svítí poslední, mám ještě aspoň 5 litrů benzinu. Relativní stav okamžité spotřeby k dlouhodobému průměru
(plus, minus) indikuje ručičkový
ukazatel. Pro manifestaci úsilí
o ekologický provoz má jistě svůj
význam, ale mně se zdá být cimrmanovsky průkopnickým objevováním slepých uliček.
tovat stejnou rychlostí při nižších
otáčkách motoru. Ale málo platné:
fandové jedinečného „subaráckého“ pohonu všech kol vědí, že s redukcí je vůz zejména v zimních
podmínkách a na nezpevněném povrchu univerzální a neporazitelný.
K tomu samozřejmě přispívá i podvozek. Nyní díky vyladěnému zavěšení kol velmi dobře drží stopu,
přes nadprůměrnou světlou výšku
215 mm netrpí náklony ani při
prudších manévrech a samozřejmě
že si hravě poradí i s velmi nekvalitními cestami.
Motor na jedničku s hvězdičkou
Nejpodstatnější změnou je zcela
nový agregát. Plochý motor boxer
je od základu nově koncipován, poprvé u Subaru jako nadčtvercový
čtyřválec. Po nastartování o něm
prakticky nevíte, jakoby neměl žádné vibrace. To je ostatně vlastnost
všech motorů této koncepce, boxer
třetí generace této značky však posunul tuto kvalitu o kousek výš.
Výrobce v propagačních materiálech zdůrazňuje snížení vnitřních
ztrát motoru o 28 % v důsledku
použití rozvodového řetězu místo
ozubeného řemenu či systémem
chlazené recirkulace výfukových
plynů EGR. To přináší plynulejší
a silnější zátah agregátu v nižších
otáčkách, ale také dnes velmi důležité snížení emisí i spotřeby o 0,9 litru na 100 km, tedy asi o 11 %.
Přestože nárůst výkonových parametrů nového motoru je jen nepatrný (točivý moment se zvýšil ze
196 na 198 Nm a zrychlení z klidu
na 100 km/h je lepší o 0,2 s), působí nový motor při jízdě hbitějším
a sportovnějším dojmem, ochotněji se vytáčí. Nad třemi tisíci otáček
byste se vsadili, že musí mít víc
než deklarovaných 110 kW.
Motor se kombinuje s manuální
i samočinnou převodovkou. S tou
první získáte i unikátní přiřaditelnou redukci s relativně malým převodem 1,447. Ten mimo zpevněné
cesty uleví spojce a usnadní obsluhu také při tažení těžších přívěsů.
Někdo by možná dal před pětistupňovým manuálem s redukcí přednost šestirychlostnímu bez redukce.
Šestka by na dálnici umožnila ces-
Sečteno a podtrženo
Dokonalé odpružení a tlumení pečlivě naladěného podvozku, stálý symetrický pohon všech kol, optimální rozložení hmotnosti a velmi nízké těžiště díky krátkému a nízkému
motoru typu boxer umístěnému jen
těsně před přední nápravou – to vše
dává vozu příkladnou směrovou
stabilitu a schopnost okamžitě
a spolehlivě reagovat na přání řidiče při každém pohybu volantu. Ve
Foresteru prostě pociťujete naprostou jistotu, a tudíž i dokonalou radost z jízdy.
Ota Štajf
Foto: archiv autora
a to z vozu DAF CF 85. V základním provedení denní (krátkou) a na
přání spací s jedním nebo dvěma
lůžky. Tatra uvažuje i o vývoji čtyřdveřové varianty. Modernější kabina nabízí proti předchůdkyním výrazně lepší přístup i vnitřní prostor
a komfort. Nechybí v ní vzduchem
odpružené sedadlo a volant nastavitelný ve dvou osách. Palubní deska
z tvrdých odolných plastů je orientována k řidiči, takže má všechny
důležité ovládací prvky v dosahu.
Ve standardu jsou mj. elektricky
ovládaná okna, elektricky ovládaná
a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
centrální zamykání s dálkovým
ovládáním a střešní ventilace.
Kabina je dobře odhlučněná.
Podvozek má výkyvné polonápravy a vzduchové vaky v kombinaci
s vinutými pružinami nebo listo-
vými pery a je velmi komfortní.
Díky jeho kvalitám projedou nákladní Tatry i terénem, který se laikovi zdá neprůchodný. Pohodlí
a pocit z jízdy lze především u verzí s automatizovanou převodovkou
srovnat s ovládáním osobního automobilu SUV.
Tatra Phoenix byla zkonstruována
v Kopřivnici a tam se také bude vyrábět. Do konce letošního roku by mělo automobilku opustit asi 200 těchto
vozů. Plány na rok 2012 předpokládají výrobu asi 1200 kusů. V souvislosti s tím chce automobilka k současným 1800 zaměstnancům přijmout na 400 dalších pracovníků.
Nová modelová řada nejstaršího výrobce automobilů ve střední Evropě
je připravena uspokojit požadavky
kladené na terénní nákladní automobily ve stavebnictví, v důlním průmyslu, lesnictví, při těžbě ropy a plynu i v jiných průmyslových odvětvích. Tatra předpokládá, že s tímto
vozem vstoupí do nových teritorií
a získá tisíce nových zákazníků.
K tomu mají přispět i dealerské sítě
společností DAF a Tatra a možnost
využívat k financování produkty dostupné prostřednictvím společnosti
PACCAR Financial Services. (vam)
Zdroj a foto: Tatra, a. s.
Typ vozu
Motor (cm3)
Výkon (kW/k)
Max. toč. moment
(Nm/ot. min.-1)
Subaru
Forester
2.0 XS
plochý zážeh.
4válec boxer 1995
110/150
198/4200
Max. rychlost (km/h)
185
Zrychlení 0–100 km/h (s)
10,7
Komb. spotřeba (l/100 km)
7,5
Délka (mm)
4560
Objem zavazadl. prostoru (l)
1660
Emise CO2 (g/km)
Základní cena (Kč)
(ve verzi 2,0 X Trend)
173
689 000
589 000
Originalita, stálý symetrický pohon všech
kol, nový motor boxer a přiměřená cena
jsou devízou vozu.
Zajímavé adresy:
portal-sda-cia.cz
www.autosap.cz
www.tatra.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 0 / z á fi í / 2 0 1 1
Vzdûlání, vûda, technika
Employee Engagement
Angažovaných zaměstnanců, zvlášť těch mladých, je v Česku velmi málo
Studie „GfK International Employee
Engagement Survey“, která sledovala „angažovanost zaměstnanců“, zahrnuje názory 30 556 pracujících dospělých lidí z 29 zemí světa, dotazovaných mezi 8. únorem a 4. dubnem
2011. V České republice bylo formou osobního dotazování po celém
území ČR osloveno 488 zaměstnanců. Definice GfK Employees Engagement (GfK Angažovanost zaměstnanců) vyjadřuje identifikaci zaměstnance s úspěchem společnosti, jeho
oddanost a ochotu u zaměstnavatele
zůstat. Otázky se týkaly především
angažovanosti zaměstnanců a tlaků
a stresů spojených se zaměstnáním.
35
30
25
20
15
10
5
0
29
Německo: pozitivní trend trhu
Prodej mobilních telefonů v Německu se v prvním pololetí 2011
zvýšil o 6 % a v současné době je
tam každý druhý prodaný mobilní
telefon smartphone. Díky poměrně
dobré spotřebitelské náladě je tento
trh v SRN dynamičtější než ve
Francii, v Itálii, Nizozemsku, ve
Španělsku a Velké Británii.
Od začátku t. r. se prodalo asi milion
širokopásmových mobilních hardwarových klíčů, tzv. donglů, konkrétního operátora pro přístup k mobilnímu internetu. Rychlý přenos dat
prostřednictvím donglů je silným
prodejním prvkem. Nabízejí se už
produkty s rychlostí stahování až
21,6 MBit/s (HSPA+) a v některých
oblastech jsou k dispozici první dongly s rychlejším přenosen dat až
50 MBit/s prostřednictvím sítě 4G.
Smartphony mají těžit především
z toho, že spotřebitelé budou vyžadovat možnost pohodlně využívat mobilní internet. V důsledku toho poroste také zájem o ukládání dat on-line,
známé jako „cloud computing“. Popularita přístupu k mobilnímu internetu stále poroste díky moderní, vysoce výkonné síti 4G.
(red)
ukradení mobilního zařízení, nebo
neopatrným zacházením s počítačem
před zraky zvědavců v okolí.
V ČR se podle agentury Gartner v roce
2010 prodalo přes 925 tisíc notebooků,
o pětinu víc než rok před tím. Téměř
o milion se tak vloni potenciálně zvýšil
počet lidí, kteří se svým přenosným
počítačem budou pracovat nebo se bavit i na cestách či na veřejných prostranstvích. A kdykoliv uživatel notebooku zobrazí důležité informace na
displeji, existuje riziko jejich přečtení
nepovolanou osobou. Ta je může zneužít pro svůj prospěch, například zveřejnit na internetu. Podle průzkumu společnosti Regus mezi firemními cestujícími v USA a ve Velké Británii víc než
třetina respondentů někdy zahlédla citlivé obchodní dokumenty na jiném notebooku, přičemž přes deset procent
z nich by dokázalo odpozorované informace nějakým způsobem využít.
Nebezpečí vyzrazení klíčových dat
hrozí ale i u stolních počítačů v otevřených kancelářích typu open-space
např. ve finančních institucích, zdravotnických zařízeních a úřadech, nebo všude tam, kde se pracuje se senzitivními údaji. V této souvislosti není zásadní, zda může být vyzrazena
informace o klientovi, o připravované
zakázce, číslo platební karty nebo
„jen“ heslo k e-mailovému účtu.
Pohledům zvědavců se přitom lze
jednoduše bránit, stačí na displej
notebooku nebo monitor stolního
počítače nasadit privátní filtr – fólii, která je z přímého pohledu naprosto průhledná, ale pro spolusedícího vedle zcela tmavá nebo zlatá (v závislosti na typu filtru). Manipulace s privátním filtrem je
rychlá a jednoduchá; dá se snadno
nasadit i sejmout, aby bylo možné
v případě potřeby obsah monitoru
ukázat i někomu dalšímu. Pro
upevnění filtru se používají speciální úchyty, které nijak nenarušují
mechanismus zavírání víka notebooku. Privátní filtry lze koupit ve
všech možných rozměrech pro
monitory stolních počítačů, notebooky, netbooky či tablety.
Zdroj: 3M
(pod)
28
24
22
20
19
17
14
14
13
12
Data byla vážena tak, aby reprezentovala demografické složení (odvětví, pohlaví a věk) každé země. Pro
souhrnné globální statistiky byla za
každou zemi rovněž „převážena“
přes HDP.
V globálním měřítku je velmi patrná
polarizace mezi deziluzí trpícími mladými lidmi (18–29 let) a jejich staršími, možná rezignovanějšími protějšky. Přestože mladí zaměstnanci ne-
jméně často nesou v práci velkou odpovědnost, znepokojuje největší procento z nich „často“ nebo „prakticky
stále“ rovnováha mezi prací a soukromým životem, tlak pracovat přes čas
a starost o vlastní zdraví.
Na protilehlých koncích osy tak
proti sobě stojí pouhých 21 % vysoce angažovaných mladých (18–
29 let) zaměstnanců a 31 % šedesátníků. Podle závěrů studie před-
Hnací síla bouřlivě se rozvíjejícího trhu mobilních komunikací
mích a v Asii k velkému nárůstu prodeje smartphonů,. Jejich podíl na
celkových prodejích v jihovýchodní
Asii a Číně (včetně Tchaj-wanu
a Hongkongu) byl 22 %, resp. 29 %.
V důsledku nižší kupní síly a zaměření na síťovou infrastrukturu pro
hlasové přenosy je podíl tržeb připadající na smartphony v rozvojových
zemích nižší, přičemž v Indii je to
méně než 10 % a v zemích subsaharské Afriky méně než 15 %. Většinu
tržeb v těchto regionech i nadále generují obyčejné mobilní telefony.
Trh mobilních komunikací
zažívá celosvětový rozmach.
V letošním roce se podle
očekávání na světě prodá asi
400 mil. smartphonů. Ve vyspělých západních zemích
hlavně na úkor běžných mobilních telefonů, které nenabízejí tak široký rozsah funkcí.
inovativní poskytovatelé chytrých
telefonů a neskončili v pasti stagnujícího a klesajícího trhu obyčejných mobilních telefonů, který
obecně generuje také slabší tržby.
V prvním pololetí roku 2011 došlo
zejména ve vyspělých západních ze-
Evropa: prodej smartphonů roste
Evropský trh s mobilními telefony se
i přes spotřebitelskou zdrženlivost
v eurozóně vyvíjel pozitivně, což lze
přičíst zejména rostoucí popularitě
chytrých telefonů. V prvních šesti
měsících t. r. vzrostl prodej mobilních telefonů o 4 %, v případě
Jak chránit citlivá data na monitoru proti zvědavcům?
Pomůže vám privátní filtr
Každý, kdo pracuje s citlivými informacemi, by si měl
chránit nejen počítač, ale
také monitor. Zvědavé oči
mohou být v kavárně,
restauraci, dopravních
prostředcích, na veřejném
prostranství, v otevřených
kancelářích nebo i u přepážek finančních institucí.
Během chvilky tak lze na displeji
snadno přečíst klíčová data a následně je jakkoliv zneužít. Ideální
ochranou proti zvědavcům jsou tzv.
privátní filtry. Ty lidem v okolí počítače zabrání v přečtení údajů,
protože obraz monitoru vidí pouze
osoba sedící přímo před ním, a to
bez jakéhokoliv zkreslení.
Společnosti a organizace na celém
světě vynakládají miliardy dolarů na
ochranu svých počítačů a firemních
sítí. Ztráta anebo vyzrazení klíčových
smartphonů však o 79 %! Mohl tak
kompenzovat 15% pokles prodeje
obyčejných mobilních telefonů s proprietárním operačním systémem.
V současné době je víc než jeden ze
tří mobilních telefonů prodaných
v Evropě smartphone a toto číslo bude dál růst. Konkurence v prémiovém segmentu je dána technickými
inovacemi, jako jsou např. rychlejší
procesory a větší displeje.
Odvětví i síťoví operátoři rozšiřují sortiment pro spotřebitele hledající chytrý telefon v segmentu vstupní úrovně;
jde o nabídku srovnatelně levných
modelů, dostupných měsíčních paušálů pro přístup k mobilnímu internetu
a předplacených služeb. Otevřený
operační systém Android zvýšil svůj
podíl na trhu, takže ho používá téměř
43 % smartphonů prodaných v červnu
2011. Android také odstranil vstupní
bariéry pro nové operátory; to vedlo
k rychle se rozšiřující rozmanitosti
produktů a silné konkurenci, a v konečném důsledku k poklesu cen. Zatímco před rokem zaplatili evropští
spotřebitelé za smartphone s Androidem v průměru 376 EUR (pouze
přístroj bez smlouvy), v červnu 2011
klesla cena na 308 EUR.
Podíl velmi angažovaných zaměstnanců v procentech
Smartphony především
Vyplynulo to ze zjištění společnosti GfK Retail and Technology, vypracovaných pro veletrh IFA 2011,
který se konal na přelomu srpna
a září v Berlíně.
Globální trh mobilních komunikací
v současné době přechází od standardních mobilních telefonů k multimediálním zařízením, která nabízejí snadný přístup k internetu
a jsou atraktivní. Je proto důležité,
aby se výrobci prezentovali jako
stavuje tato desetibodová mezera
mezi mladými „pracanty“ a těmi,
kteří zastávají vedoucí pozice, reálný problém pro firmy po celém světě. Hrozí totiž, že bude rozdělovat
pracovní prostředí, vytvářet mezigenerační neshody a bránit v získávání, motivaci a pohybu kvalifikovaných mladých talentů.
Česko patří k zemím, kde je podíl
vysoce angažovaných zaměstnanců
velmi nízký (10 %). Lepší skóre
v ČR zaznamenaly tzv. bílé límečky
(16 %) než modré límečky (7 %).
Hůř je na tom z vyspělých zemí už
jen Nizozemí (8 %). Na Slovensku je
vysoce angažovaných zaměstnanců
14 %, v Polsku 12 %. Mezi vyspělými zeměmi je vysoký podíl velmi angažovaných zaměstnanců v Izraeli
(29 %), USA (28 %), Kanadě (24 %)
a ve Švýcarsku (22 %).
Hodně o pozici zaměstnání na hodnotovém žebříčku občanů ČR vypovídá i to, že přestěhovat se za lepší
prací do zahraničí by se chtělo jen
9 % zaměstnanců, nejméně ze všech
sledovaných zemí.
Dotazník připravil mezinárodní tým
odborníků na Employee Engagement, podíleli se na něm zástupci
všech 29 zemí: Argentiny, Belgie,
Brazílie, Bulharska, České republiky,
Filipín, Francie, Izraele, Kanady, Kolumbie, Makedonie, Maďarska, Mexika, Německa, Nizozemí, Peru, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Srbska, Švédska, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny,
USA a Velké Británie. V grafech je
zachycena situace v 16 z nich.
Zdroj: GfK Group
(vam)
12
11
10
10
8
Izra
el
US
A
Kan
ada
Švý
car
sko
Fra
nci
Rak e
ous
ko
Něm
eck
Slo o
ven
Vel sko
ká
Brit
áni
e
Švé
dsk
o
Bel
gie
Pol
sk
Ma o
ď
Čes arsk
ká
o
rep
ubl
Por ika
tug
als
ko
Niz
oze
mí
Firmy, organizace i státy
mají problémy s řízením
lidí a jejich dlouhodobým
udržením. Zaměstnancům,
zejména mladým, po celém
světě chybí angažovanost
a nejhůř vnímají tlaky spojené s prací. Podle nedávné
studie GfK Group je na tom
ČR z hodnocených zemí
prakticky nejhůř.
Práce na notebooku bez filtru …
… a s nasazeným privátním filtrem.
informací je oprávněně považováno
za nejrizikovější faktor podnikání.
Z výzkumu společnosti Ponemon Institute vyplývá, že 77 % institucí mělo v loňském roce negativní zkušenost se ztrátou dat. Praxe v České republice je obdobná, průzkum agentury Commservis ukázal, že 73 % dotazovaných firem v posledních dvou letech někdo ukradl důležité nebo citli-
vé informace. Škody za ztráty klientských či vnitrofiremních dat se pak
šplhají do miliónů korun. Firmy si
přitom jen zřídka uvědomují, že přinejmenším stejně velké riziko, jako
je útok z vnějšku, představují vlastní
zaměstnanci společností. A to buď
v důsledku nedostatečné opatrnosti
při používání svého pracovního notebooku, což má za následek ztrátu či
černá azurová purpurová žlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
11
Doprava a logistika
Velmi užitečný nástroj
Nejen ekonomicky efektivnější, ale i plynulejší a bezpečnější provoz na silnicích
Každý z nás by samozřejmě
rád ovlivnil to, aby se při
svých každodenních cestách
včas a bezpečně dostal do
svého cíle. Na principech
řešení této potřeby vznikl
a je neustále zdokonalován
jeden z klíčových produktů
společnosti Secar Bohemia
a.s. s názvem Sherlog Trace.
O představení této komplexní služby pro oblast fleet
managementu a dopravní
telematiky jsme požádali
Ing. Lubomíra Myslíka,
který je produktovým ředitelem divize Sherlog Trace.
Jaká je stručná historie tohoto
produktu?
Sherlog Trace vznikal postupným vývojem a využíváním nových technologií. Vznikl prapůvodně jako tzv.
elektronická kniha jízd, kterou naše
společnost vyvinula a uvedla na trh
v roce 2004. Následně se nám podařilo zvítězit ve výběrovém řízení společnosti Telefonica O2 Czech Republic (tehdy Eurotel) na dodavatele tohoto systému, protože v něm už v té
době cítila velký potenciál. Díky tomu jsme od roku 2005 pro území
České republiky výhradním dodavatelem a poskytovatelem těchto služeb
pro Telefonicu O2 Czech Republic.
Naše společnost poskytuje v rámci této spolupráce kompletní technické zázemí včetně zajištění sítě instalačních
a servisních středisek a Telefonica O2
zajišťuje pro celé řešení marketing,
obchod a zákaznickou podporu.
Co všechno umí služba Sherlog
Trace nabídnou a řešit?
Náš systém se zjednodušeně řečeno
skládá z „black boxu“, tedy jakéhosi
sběrače dat instalovaného ve vozidle.
Toto zařízení načítá a zpracovává
různá, klientem požadovaná data, jako např. přesnou polohu vozidla, jeho
rychlost, oprávněnost pohybu vozidla, časy nakládky a vykládky zboží,
informace o tankování PHM, ale také
např. teplotu či časy otevření nebo zavření nákladového prostoru. Veškerá
takto načtená data jsou následně v reálném čase jednotkou odeslána do
datového centra, kde jsou vyhodnocována a zákazník je má okamžitě
k dispozici pomocí jakéhokoliv zaří-
Ing. Lubomír Myslík.
zení, připojeného k internetu. Tím
nejen získává neustálý přehled o tom,
kde se vozidla pohybují, jaké aktivity
provádějí, ale je také informován
o změně jakéhokoliv parametru, který chce daný monitorovat.
Pro koho je systém určen?
Jde o nástroj, který prokazatelně zefektivní provoz firemních flotil a přinese úspory, a to jak finanční, tak časové. To je, zvlášť v dnešní době, velmi cenný atribut pro majitele, ekonomy, ale také pro fleetové manažery firem různých velikostí. Dnes už je díky osvětě, a paradoxně možná také
díky krizi, situace taková, že nemusíme přínosy tohoto zařízení kompetentním lidem příliš zdlouhavě a složitě vysvětlovat. Naše práce je teď
převážně zaměřena na vytváření souboru jednotlivých sledovaných prvků,
které klient vyžaduje ve své verzi
komplexního řešení. Zákazník totiž
mnohdy přichází s požadavkem typu
„ušijte nám službu přímo na míru tak,
abychom ušetřili co nejvíc“. Jinými
slovy používání našeho řešení se za
posledních pět let v očích firem změnilo z něčeho nadstandardního na
zcela samozřejmý a nutný systém pro
efektivní správu vozových parků.
Má systém využití i v jiných oblastech?
Systém Sherlog Trace už dnes není
jen pouhým hlídačem počtu efektivně
ujetých kilometrů, čímž zabraňuje
zneužívání aut k soukromým účelům
řidičů, ale také značně ovlivňuje styl
jízdy a chování řidiče za volantem služebního vozidla. Vedle ekonomičnosti
monitoruje např. také agresivitu jízdy.
Zařízení je schopno nejen vyhodnotit
jednotlivé položky jako je akcelerace,
brzdění, zatáčení apod., ale také řidiče
ohodnotit patřičnou známkou. To jsou
faktory, které přirozeně souvisejí
s ukázněností řidičů a bezpečností,
úsporností a ekologičností jejich jízdy,
což má mimo jiné vliv na snížení nehodovosti, která je na dnešních silnicích obrovským problémem. Zmíněné
hodnocení řidiče může být navíc nástrojem motivace, příp. podkladem
pro postih. To může na první pohled
vypadat jako vedlejší produkt ekonomických úspor, ale jak se říká, všechno souvisí se vším.
Otevřeně musím říci, že na této schopnosti a potenciálu systému Sherlog
Trace dnes nejvíc stavíme a snažíme
se na něj klást značný důraz. Dalším
pozitivem je vliv na ekologii, bezpečnost a plynulost dopravy. Pomalu nastává doba, kdy se pro firmy stane deklarování skutečnosti, že jejich řidiči
jezdí bezpečně, spolehlivě a ekologicky, dobrou vizitkou a významnou
konkurenční výhodou. Navíc v zemích, jako je např. Anglie nebo Rakousko, k těmto ukazatelům přihlížejí
pojišťovny v systémech pojištění stylem „plať, jak jezdíš“, a to při stanovování výše pojistného. Doufám, že tento trend brzy zakoření i u nás, a také
věřím ve zdravý selský rozum, který
nám přece říká, že bezpečná a ohleduplná jízda je základem plynulého
provozu a zdravějšího životního prostředí, a o což by mělo jít nám všem.
Jak tyto argumenty přijímají lidé
v České republice?
Pravdou je, že by v naší zemi měla
mít oblast dopravní telematiky daleko větší váhu, protože je schopna,
lidově řečeno, vymačkat z naší limitované infrastruktury maximální
efektivnost. Mám na mysli např.
daleko větší přepravní výkony
a efektivnější, méně komplikovaný
a bezpečnější provoz. To vše pomocí informačních a komunikačních
technologií, které tvoří základ dopravní telematiky. Pokud řidič dostane správnou informaci ve správný čas, a tím pádem může případně
korigovat svou trasu nebo omezit
průjezd v tu chvíli problematickou
lokalitou, ve výsledku to přinese
výhodu všem zúčastněným, řidiči
počínaje a pracovníky integrovaného záchranného systému konče.
Kdo by podle vás měl být zodpovědný za zlepšení situace v této
oblasti?
Zájem o řešení dopravní problematiky by měl začínat na úrovni státu
a pak postupovat přes firmy až ke
konkrétním řidičům. Na to ale my
máme relativně malý vliv. Proto se
snažíme svou službou Sherlog Trace řešení celé problematiky podporovat s využitím zmíněných argumentů zdola, motivovat především
majitele firemních vozových parků
a přes ně jejich řidiče. Pravdou totiž
zůstává, že s jejich disciplínou, která musí být něčím motivována, ve
výsledku vše stojí nebo padá.
Jak tedy vidíte pro službu Sherlog
Trace budoucnost?
Jako velmi růžovou! Zájem o naše
služby rok od roku roste a podle aktuálních kvalifikovaných analýz a odhadů vývoje trhu by tomu tak mělo
být i po další roky. Nicméně trh se
velmi dynamicky vyvíjí a s tím se vyvíjejí i zákaznické požadavky, proto
musíme být neustále připraveni pružně reagovat. Doufám, že se nám to
bude dařit i nadále. Díky týmu specialistů a silnému vývojářskému zázemí aktivně sledujeme trendy a vyhodnocujeme příležitosti i v jiných
oblastech dopravní telematiky a pevně věříme, že některé z projektů, na
nichž pracujeme, zajistí naší společnosti nové příležitosti pro budoucnost. Jako příklad mohu uvést projekt
FCD, nebo-li data z plovoucích vozidel. Upřímně řečeno, stačí jen vyrazit
na některou z našich cest a velmi
rychle se přesvědčíme, že v souvislosti s přibývajícím množstvím vozidel na našich komunikacích je řešení dopravní situace nevyhnutelné.
Pomocí analýzy druhotných dat z na-
I malý podnik potřebuje chránit!
Ozbrojte se pojištěním! Vandalové, zloději a živelní pohromy útočí bez varování
Pojištění přizpůsobí individuálním
potřebám podniku a danému oboru. Pojištěním doslova na míru je
například produkt Jistota od České
pojišťovny, který uspěl v letošní
soutěži Zlatá koruna – v kategorii
Cena podnikatelů.
Podrobnosti k pojištění majetku
podnikatelů představuje Karel Bláha, vrchní ředitel úseku produktového managementu podnikatelského pojištění České pojišťovny:
Obchodníci, řemeslníci,
restauratéři a další drobní
podnikatelé investovali do
svých firem často nejen velké množství peněz, ale i času, energie a nervů. Pokud
je to i váš případ, jistě si dovedete představit, jak byste
se cítili, pokud by vaše živnost utrpěla škodu, ať už
v důsledku cizího zavinění,
nebo živelní události.
Přestože se může
při pohledu do
policejních statistik zdát, že vývoj
kriminality má
klesající tendenci, čísla jsou stále
vysoká. V loňském roce Policie
ČR registrovala téměř 3625 vloupání do obchodů, 2640 do restaurací
a hostinců. Z celkového počtu téměř 130 tis. prostých krádeží tvoři-
ly třetinu krádeže věcí z aut. Stejně
tak ani před hrozbou povodní, ničivých dešťů, krupobití a dalších živelních katastrof nejste nikdy stoprocentně v bezpečí.
Pojištění Jistota
Těmto rizikům nelze stoprocentně
zabránit, ale s vhodným pojištěním můžete eliminovat vzniklé
škody. Pojišťovny proto nabízejí
drobným podnikatelům pojištění
majetku a odpovědnosti za škodu.
Komu je pojištění Jistota určeno?
Všem malým a středním podnikatelům, jako jsou hoteliéři, restauratéři, obchodníci, řemeslníci, jejichž
roční příjmy se pohybují nejvýš
v milionech korun a kteří chtějí
v rámci jedné smlouvy získat komplexní ochranu majetku a odpovědnosti, a šetřit tak svůj čas.
Na co konkrétně se vztahuje pojištění majetku?
Pojištění majetku chrání nemovitost, movitý majetek i podnik v případě přerušení provozu. To zname-
ná, že vám pojišťovna zaplatí škodu v případě odcizení tržby, zásob,
vybavení, poškození provozovny,
dveří, výloh, reklam nebo markýz.
Navíc při nutném uzavření provozovny získáte finanční odškodnění
např. za ušlý zisk nebo nájemné,
které i tak musíte platit.
K čemu bude malému podniku
o pár zaměstnancích pojištění odpovědnosti?
Škodu někomu třetímu může způsobit i podnik s jedním zaměstnancem. Představte si, že máte restauraci v domě, kde je v horním patře
též obchod s luxusními látkami,
v důsledku závady na zařízení restaurace dojde k požáru, kdy je poškozena nejen budova, ale též zboží
a zařízení sousedního obchodu.
Škoda se tak doslova během chvíle
může vyšplhat ke statisícům i milionům. Z dlouholetých zkušeností
víme, že stát se může opravdu cokoli. Zřítí se reklamní poutač na obchodě nebo restauraci a dojde
k zranění chodce, někomu způsobí
šeho systému, lze přitom v reálném
čase vytvářet určitý dynamický model dopravní propustnosti, který je
schopen monitorovat, vyhodnocovat
a distribuovat informace o dopravních tocích na klíčových komunikacích a v problematických lokalitách.
To má ve výsledku obrovský přínos
i pro běžné řidiče. Představme si např. komplikovanou dopravní situaci
ve většině měst, s jakou se potýkáme
všichni, kdo se tam musíme pohybovat. Dnes je mnohdy díky dynamice
a nevypočitatelnosti provozu pro řidiče velmi složité vyhodnotit, zda se
mu časově a ekonomicky vyplatí počkat v koloně, nebo využít objízdnou
trasu. No a to může opět správná informace ve správnou dobu vyřešit.
Tyto informace, doplněné o dopravní
informace z jiných zdrojů, se dají samozřejmě on-line distribuovat na
mobilní telefon nebo do navigace ...
To jsou důvody, proč věříme ve
značný potenciál širokého a komplexního využití systému Sherlog
Trace a všech na něj navázaných
projektů.
(tk)
.
SECAR Bohemia, a.s.
Londýnská 48
120 00 Praha 2
[email protected]
www.sherlogtrace.cz
zranění váš zaměstnanec během
pracovní doby nebo budete opravovat dům a na kolemjdoucího spadne část lešení … V těchto a v řadě
dalších případů pak za vás s poškozeným jedná pojišťovna a odškodní
jeho oprávněné nároky.
V čem tedy s pojištěním Jistota
vycházíte malým a středním podnikatelům vstříc především?
Jistota se přizpůsobuje individuálním požadavkům klienta. To znamená, že kombinuje druhy pojištění určené přesně pro konkrétní typ
podnikání. Pro obchodníky je důležitá tržba, provozovna, zásoby, inventář nebo výloha. Naproti tomu
řemeslníkům se vyplatí pojištění
v případě krádeže věcí z aut a odpovědnost. Jistota je produkt jednoduchý, pro klienty srozumitelný
a především komplexní.
(red)
černá azurová purpurová žlutá
1 2 / z á fi í / 2 0 1 1
Doprava a logistika
Jak parkovat ve městech
Skloubit požadavky na efektivní a bezpečné parkování není jednoduché, ale možné
Zažíváme to skoro všichni
dnes a denně. Ať už jedeme
do zaměstnání, či něco vyřídit na úřady, nebo jen tak
na kafe a kus řeči. Na přeplněných parkovišť hledáme, kde nechat auto, a je
jedno, jestli v hlavním, krajském či okresním městě.
Proto jsme zástupcům několika měst položili zdánlivě
jednoduchou otázku: Jak
lze podle vás řešit efektivní
a bezpečné parkování
v městských aglomeracích?
Roman Onderka, primátor, Brno:
Zastávám jednoznačný názor: lidé
patří na zem a auta pod zem nebo
nad zem, tedy konkrétně do podzemních nebo nadzemních garáží. Je to
jediná možnost, jak zajistit dostatečné kapacity pro život i parkování. Ze
strany vedení města Brna přitom
existuje upřímná snaha nedostatečnou situaci parkovacích kapacit
v jihomoravské metropoli řešit,
a to jak v historickém centru, tak
třeba na sídlištích, kde v případě
potřeby dnes nemohou projet ani havarijní vozy nebo záchranky. V tomto okamžiku je už vytipováno několik lokalit, kde by parkovací domy ve
městě mohly stát, a snad nejblíž
k realizaci je parkovací dům na ulici
Kopečné a Panenské. V přípravě je
také webová aplikace www.parkovanivbrne.cz, kde budou moci Brňané
a návštěvníci města v klidu získat informace a přehled o přípravě, realizaci a samotném fungování organizace dopravy. Modernizace se také
dočkají parkovací automaty, které
nevyhovují jak pro své stáří, tak
i z hlediska technické zdatnosti, a neumožňují tak kromě jiného variabilní formy úhrady parkovného.
Andrea Vojkovská, tisková mluvčí, Magistrát města Ostrava
Požadavky na efektivní a bezpečné
parkování ve městech lze jen těžko
skloubit. Jak na povrchovém parkovišti, tak v parkovacím domě
nebo i v podzemní garáži mohou
být auta nabourána či vykradena.
Je to také otázka financí: Náklady
na jedno parkovací místo u nás
jsou asi 30 000 Kč na povrchovém parkovišti, 230 000 Kč v parkovacím domě, 550 000 Kč v automatizovaném parkovacím domě
a 850 000 Kč v podzemních garážích. Vzhledem k tomu, že kapacita
parkovacích míst na povrchu terénu
je už vyčerpána, jediným řešením je
výstavba parkovacích objektů
a vzhledem k omezeným finančním
prostředkům jsou
asi nejschůdnějším řešením několikaposchoďové neautomatizované parkovací
domy.
Otázka bezpečnosti: Jediným
skutečně bezpečným místem
pro parkování je
automatizovaný
parkovací dům.
Ve všech ostatních objektech
existuje možnost
poničení či vykradení vozidla.
Cenou za bezpečnost je ale delší
čas nutný k odbavení vozidla.
Libor Šíma, odbor dopravy
MHMP, Hl. město Praha:
Hlavní město Praha ovlivňuje bezpečnost parkujících aut dvěma způsoby. Jednak je to všeobecná snaha o to,
aby z města zmizela temná zákoutí,
v noci byly ulice kvalitně osvětleny
a v ulicích se pohyboval dostatek
strážníků městské policie. Tyto skutečnosti mají samozřejmě vliv na celkový pocit bezpečí v Praze. Druhou
věcí, kterou město může ovlivnit, je
kvalitní zabezpečení parkovacích domů a veřejných parkovišť. To znamená, že všechny hromadné garáže mají
své provozovatele (správce), kteří objekt hlídají. Speciálně pak na sídlištích byla většina velkých parkovišť,
která byla umístěna často na okrajích
sídlišť, oplocena a jsou zde nabízeny služby veřejných hlídaných parkovišť. V centru města nepřímo pomáhají i provozovatelé zón placené-
ho stání, které jsou pod nepřetržitým dohledem městské policie.
Miroslav Bernášek, náměstek primátora, Kladno:
V historickém centru, kde jsou většinou umístěny podnikatelské aktivity
a jež je pro bydlení využíváno minimálně, se snažíme regulovat parkování především parkovacími automaty (ne proto, abychom vydělali,
ale abychom motivovali řidiče k odstavení vozidla v těchto místech
pouze na nezbytně nutnou dobu).
Pokud někdo potřebuje parkovat
dlouhodobě, musí využít místa dál
od centra. Ohledně sídlišť přistoupilo
město k naprosto novému urbanistickému řešení a využilo k tomu možnosti čerpání z EU fondů (IOP), kdy
zásadním způsobem mění strukturu
komunikací a parkovacích míst
v kontextu s budováním nových zelených ploch. Zásadní myšlenkou je
jasné oddělení komunikací pro automobilovou dopravu, a prostor pro
pěší a cyklisty. Auta jsou odkloněna
od centrálního území sídliště, tedy
centrální pěší zóny. Dá se ale říci, že
jednoduché řešení efektivního parkování ve městech neexistuje.
Tomáš Černický, vedoucí odboru
dopravy, Slaný:
Město Slaný se dlouhá léta snaží
vytvářet pro občany dostatek parkovacích míst na svých pozemcích.
Vznikly zpevněné plochy, které
dnes slouží k parkování vozidel
v místech, kde to v minulosti možné
nebylo. Některá parkoviště jsou neustále sledována kamerami Městské
policie. V současné době město připravuje výstavbu parkovacího domu v centru města, díky níž přibude
149 nových parkovacích míst. Právě
vznik těchto míst v plně automatizovaném parkovacím domě vytvoří
jedno z nejbezpečnějších parkování
ve městě, neboť prostor uložení vozidel je pro nepovolané nepřístupný.
Právě toto řešení bude do budoucna
lékem na efektivní a bezpečné parkování ve městě.
Martin Pytlík, jednatel, Parking
Plzeň:
Plzeň zpracovala a následně schválila
aktualizaci „Generelu dopravy v klidu“ v roce 2007. Následně připravila
realizační projekt provozu Městského parkovacího systému a založila
provozní společnost s ručením omezeným Parking Plzeň, v níž má město
100% účast. Za jediný rok provozu se
současný systém stabilizoval na 65 %
respektovanosti a 70 % průměrné
obsazenosti. Vyžaduje to ovšem
koordinaci všech magistrátních složek (správce komunikací, městská
policie, samospráva atd.) a denní
sledování chování řidičů, z kterého
se zpracovávají statistiky a provádí
analytická činnost. V loňském roce
jsme nechali zpracovat realizační
studii „Úpravy zón placeného stání
ve vztahu k záměru výstavby parkovacího domu Rychtářka“, který
byl dán do provozu letos v červnu.
V současné době pečlivě zvažujeme
rozšíření zón placeného stání do
dalších oblastí centrální části města
tak, aby měli kde zaparkovat především rezidenti (osoby s trvalým
bydlištěm v zóně) a abonenti (osoby
v zóně podnikající). Zároveň se připravuje návrh na parkovací plochy
P + R s přestupem na MHD.
Jan Hrabálek a Pavel Hrazdíra
Foto: archiv
KOMA – Industry s.r.o. zahajuje výstavbu parkovacího domu ve Slaném
Elegantní řešení pro královské město
Automatické parkovací systémy
KOMA Parking využívají počítačově řízený automatizovaný proces
založení a vyložení vozidla pomocí
sofistikovaného technologického
zařízení. Nikdo, ani řidič nemá do
objektu přístup, s výjimkou prostoru určeného k předání a převzetí
vozidla. Velkou výhodou tohoto řešení proti konvenčnímu parkování
je zejména úspora až 50 % prostoru, tedy buď mnohem menší nároky na prostor, nebo až trojnásobné
rozšíření dosavadních parkovacích
kapacit. Sedm základních koncepčních řešení systému pokrývá
celou škálu potřeb od malých rezidentních parkování u rodinných
domů až po komplexní parkovací
systémy sídlišť, nemocnic, měst
apod. APS KOMA Parking je ryze
český produkt, založený na inovativním know-how pro ukládání
parkovaných automobilů.
Víc informací k automatickým parkovacím systémům KOMA - Industry
najdete na www.komaindustry.cz
nebo www.komaparking.cz. (dk)
V centru Královského
města Slaný byla 29. 7. 2011
slavnostně zahájena výstavba parkovacího domu, který
bude vybaven sofistikovanou technologií parkování –
automatickým parkovacím
systémem KOMA Parking.
Zahájení výstavby předcházela několikaletá příprava
projektu pro zadání veřejné
zakázky, v níž uspělo sdružení společností KOMA Industry s.r.o. z Ostravy
jako dodavatel technologické části, a PSJ, a.s., z Jihlavy coby dodavatel stavební
části projektu.
Parkovací dům bude umístěn v centru města Slaný, na křižovatce ulic
Třebízského a Palackého, a bude
sloužit jak pro návštěvníky města,
tak zejména pro místní obyvatele.
Kapacita objektu je až 149 automobilů od běžných sedanů po vozidla
SUV. Parkovací dům bude mít 6 nadzemních a jedno podzemní podlaží.
V přízemí bude prostor pro technické zázemí parkovacího domu i pro
komerční využití.
V domě budou moci parkovat vozidla do hmotnosti tři tuny s maximální
výškou do 170 cm a v prvním podzemním podlaží do 190 cm, maximální délka je 530 cm a šířka
220 cm. Tyto parametry splní i řada
užitkových vozidel.
KOMA - Industry se v září 2010 zúčastnila veřejného výběrového řízení
a v tvrdé konkurenci uspěla s vysoce
progresivním řešením, které výrazně
překročilo i očekávání zadavatele,
který je zároveň investorem.
Výstavbou tohoto typu parkovacího
domu se město Slaný stává příkladem, jehož by mohla při řešení
problémů s nedostatkem parkovacích míst následovat i další města.
V navrženém řešení se snoubí řada
výhod od využití technologie parkování 3. tisíciletí a bezpečnosti uložených automobilů přes přátelský přístup k životnímu prostředí až po
efektivní využití plochy určené pro
parkování vozidel. Zejména pak bude vyřešen dlouhotrvající nedostatek parkovacích míst v historickém
centru města. Současné kapacity
parkovacích ploch jsou tam dennodenně využity na maximum, což
často činí problémy místním obyva-
telům, protože jim ani rezidentní
karty nezaručují, že vždy najdou
vhodné místo k parkování. Vznikající parkovací dům bude svým vnějším provedením odpovídat nejpřísnějším architektonickým požadavkům odboru kultury a Národního
památkového ústavu. Stavba bude
hotova do konce roku 2012.
Prosadit tuto stavbu nebylo pro vedení města Slaný snadnou záležitostí. Nejdřív bylo pro ní třeba získat
většinu zastupitelů, poté prosadit
realizaci záměru při jednáních s krajem, nehledě na složitosti při vykupování pozemků a vytvoření studie
i obtížné jednání s památkáři, s nezbytnými kompromisy a změnami
v původním projektu. K záměru se
vyjádřila i veřejnost. Příprava zabrala víc než dva roky, ale nakonec se
vše podařilo a slavnostní výkop
v místě budoucího parkovacího domu a položení základního kamene
29. 7. 2011 bylo symbolickým vyjádřením šťastného konce příprav
a počátku realizace tohoto užitečného a v mnoha směrech příkladného
projektu. Neméně významné bylo
pro město rozhodování o vhodném
provozním řešení, tedy zda zvolit
cestu výstavby klasického vjezdového parkovacího domu, nebo variantu
s parkovacím automatem. Nakonec
padla na základě výše uvedených
důvodů volba na automat.
.
KOMA - Industry s.r.o.
Ruská 41
706 02 Ostrava-Vítkovice
tel.: +420 595 953 578
[email protected]
www.komaparking.cz
černá azurová purpurová žlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
13
Doprava a logistika
Výhodná alternativa k nákupu a vlastnictví manipulační techniky
Krátkodobý pronájem
Řešení pronájmu Toyota
Rent jsou vytvořena tak,
aby splnila vaše provozní
a finanční nároky, a zároveň eliminovala řadu rizik
spojených s vlastnictvím
stroje. Ať je vaše situace
jakákoli, dokážeme vám
pomoci. Jeden hovor může
vyřešit všechny vaše potřeby a nabízí přístup k víc než
20 000 vozíkům v naší flotile
krátkodobého pronájmu.
Ať jste zkušení profesionálové na
poli logistiky, nebo nováčci ve světě
vysokozdvižných vozíků, budeme
na váš požadavek reagovat rychle
a efektivně tak, abychom vám mohli
nabídnout nejlepší možné řešení.
Jednoznačným cílem Toyoty je
splnit všechny vaše potřeby a požadavky v oblasti pronájmu a pomoci vám s optimalizací vaší flotily – od jednoho ručního paletového
vozíku až po složitější řešení využívající i velké čelní nebo systémové vozíky. Kombinace různých
programů pronájmu, délky pronájmu i různých nájemních strategií
a plánů vám poskytneme optimální
řešení za výhodných podmínek.
Navíc získáte odborné poradenství
při výběru vhodného stroje a komplexní administrativní podporu.
Krátkodobý pronájem
Jak pohotově zareagovat na změny
ve vašich provozech či jak naplnit urgentní požadavky vašich zákazníků?
Program krátkodobého pronájmu
vám umožní pružně upravovat veli-
• těžíte z výhod
spolupráce s jedním zainteresovaným partnerem,
• garantujeme dohodnutou úroveň
provozuschopnosti pronajatých
vozíků,
• přebíráme zodpovědnost za
plánování servisních prohlídek.
I ukončení pronájmu je jednoduché a flexibilní. Nabízíme
například pružnost, pokud jde
o datum ukončení kontraktu –
takže
můžete
v případě potřeby snadno prodloužit kontrakt
Výkonné a bezpečné vozíky Toyota & BT s nejvyššími provozními a technickými standardy si můžete pronajmout na delší období
v rámci programu Toyota Rent – vždy flexibilní, vždy reagující ihned na vaše podněty a vždy hospodárný.
nebo provést obměnu vozíků. Na
kost vaší kmenové flotily. Případně • pronájem zahrnuje plný servis konci pronájmu se postaráme o vše
můžete prostřednictvím krátkodobévčetně všech náhradních dílů,
potřebné a vy si nemusíte dělat žáho pronájmu zajistit pro své podniká- • doprava tam i zpět včetně naklád- dné starosti s odvozem. To znamená,
ní vysokozdvižný vozík, který v daky a vykládky,
že se můžete soustředit na jiné úkoly
ném časovém období splní určité • zaškolení obsluhy.
s jistotou, že se my postaráme o vaše
konkrétní potřeby vašeho provozu:
provozní potřeby.
• stačí jen zavolat nebo vyplnit for- Provozní výhody s Toyota Rent
mulář na webu,
Všechny pronajímané vozíky jsou Finanční výhody
• expedice do 2 hodin od potvrzení pečlivě udržovány v rámci některé- Pronájem pomáhá přizpůsobit výobjednávky,
ho z našich servisních kontraktů, daje vašim příjmům, protože platíte
• stroje můžete v případě potřeby takže můžete profitovat z výhod nej- pouze za používání vozíku, když
flexibilně obměnit,
spolehlivějších vozíků na trhu pracuje na vytváření vašeho zisku.
• každý vozík je havarijně pojištěn a z podpory naší rozsáhlé servisní Navíc jsou platby za pronájem znáa má povinné ručení,
infrastruktury po celé Evropě:
my dopředu, takže můžete kontro-
lovat své výdaje a spolehlivě připravovat budoucí provozní rozpočty. Další výhody z kterých můžete
pohodlně těžit:
• uvolnění vašich cenných kapitálových zdrojů,
• jste bez starostí o odpisy a úrokové sazby – máme fixní pronájemní sazby,
• neuzavíráte žádný dlouhodobý finanční závazek.
Jednou z klíčových finančních výhod, kterou vám může společnost Toyota Material Handling nabídnout, je
přístup k interním formám financování díky globálním finančním zdrojům v rámci Toyota Industries Group
– světové jedničky v manipulační
technice. Získáte jistotu, že spolupracujete se spolehlivým obchodním
partnerem, nikoli s finančním ústavem v pozadí.
(lh)
.
Kompletní program
produktů a služeb
www.toyota-forklifts.cz
Síla AŽD Praha je také v zahraničním obchodě
Díky nadšení a trpělivosti
Společnost AŽD Praha je
předním českým výrobcem
a dodavatelem zabezpečovacích a řídicích systémů,
zejména v kolejové dopravě,
s víc než padesátiletou tradicí. Kdo by si pomyslel,
že zrovna ona, do roku 1991
spjatá s Československými
státními drahami a privatizovaná v roce 1992, přežije
do dnešních dnů jako jedna
z mála ryze českých společností průmyslového typu.
Navíc v posledních letech
prokazuje, že je schopna
uplatnit se významným
způsobem i v zahraničí.
„Zajímalo by mě, kolik lidí by
si v roce 2002, kdy AŽD Praha
pouze pokukovala po zahraničních
trzích, vsadilo, že v roce 2011 bude saldo zahraničních projektů
přesahovat 30 % z celkového obratu firmy,“ dodává Petr Žatecký, ředitel Zahraničního marketingu
a obchodu AŽD Praha.
Oblast působnosti firmy se v poslední době rozšiřuje i do dalších
oblastí jako je například developerství a zabezpečení objektů.
Společnost má 1750 zaměstnanců
a obrat kolem 5–6 mld. Kč ročně.
Od roku 2002 působí aktivně
v 15 zemích a rozvoj zahraničních aktivit patří v současné době
k jejím nejúspěšnějším atributům.
V zahraničí má AŽD Praha založeno 5 dceřiných společností.
Jak bylo výše řečeno, společnost
AŽD Praha zahájila své zahraniční
tažení v roce 2002. Zajímavostí je
i to, že první zakázku získala v Indii. „Musím přiznat, že složitější
trh jsme si nemohli na začátek vybrat,“ usmívá se Žatecký a dodává:
„Paradoxně právě tato zakázka nás
obchodně velmi zocelila a dodnes
z ní svým způsobem těžíme.“
Následovaly projekty v Bělorusku,
Srbsku, Černé Hoře, Litvě nebo
Bulharsku. Všude šlo o dodávky
sofistikovaných systémů řízení
a zabezpečení železniční dopravy,
které podléhají přísným normám
a schválením. Všechny systémy je
nutné modifikovat tak, aby vyhovovaly teritoriálním zvyklostem, nicméně za předpokladu, že pojmy jako „BEZPEČNOST a SPOLEHLIVOST“ zůstanou zachovány podle
platné legislativy. „Už se nám také
stalo, že technické řešení, které například používáme v České republice, se zákazníkům v zahraničí natolik líbilo, že je přijali za své a začlenili je jako nový předpis ve své
vlastní zemi,“ vysvětluje Žatecký.
V posledních letech společnost realizuje projekty například také na
Slovensku, v Litvě, Řecku, Egyptě,
Sýrii či ve vzdálené Malajsii. Strategickým trhem se stává Turecko,
kde AŽD Praha otevřela v loňském
roce své zastoupení a kancelář.
Na otázku, jak se v tak krátké době
podařil tak silný rozvoj v oblasti zahraničních zakázek, odpovídá Petr
Žatecký následovně: „Musím potvrdit, že se nám podařilo dát dohromady skutečně skvělou partu lidí, kteří jsou schopni obchodně,
rozpočtově, a hlavně technicky
velmi efektivně fungovat v zahraničí. Výsledky jsou zásluhou jejich
nadšení a trpělivosti.“
Jedním z ukazatelů růstu úspěšnosti
zahraničního obchodu AŽD Praha je
i to, že v roce 2010 byly v cizině založeny další 2 dceřiné společnosti –
AZD Signaling v USA a MPC Servis
v Bělorusku. AŽD Praha má tak vedle
Slovenska, Srbska a Bulharska další
přímé zahraniční zastoupení. Generální ředitel společnosti Zdeněk
Chrdle ale s povzdechem dodává:
„Naši konkurenti v zahraničí se velmi
silně opírají o podporu svých vlád
a ministerstev, které za ně lobbují.
My, bohužel, v tomto ohledu podporu
jen velmi těžko hledáme.“
(tk)
.
www.azd.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 4 / z á fi í / 2 0 1 1
Doprava a logistika
Jsme zas o kus dál
Vzhledem k značné závislosti
nákladní dopravy na ostatních průmyslových odvětvích
by se dalo říci, že byla v období všeobecné krize jedním
z nejvíc postižených oborů.
Jak se v současnosti daří jednomu z klíčových hráčů na
tomto poli, společnosti DHL,
na to jsme se zeptali Ing. Víta
Návrata, MBA, ředitele divize DHL Freight, zabývající
se pozemní dopravou.
Jaký vliv měla krize na vaši společnost a lze říci, že je složité období zažehnáno?
Zlepšení situace v našem odvětví je
citelné. Ve srovnání s loňským rokem vzrostl objem všech našich služeb o 20–30 % a v současné době se
pohybujeme nad úrovní z období
před krizí. Ovšem z informací většiny našich klientů je zřejmé, že tento
růst je víc než křehký, proto pro rok
2012 počítáme spíš se stagnací. Po-
kud jde o krizi, musím přiznat, že
přes veškeré negativní důsledky převážily ty pozitivní. V krátké době se
nám podařilo očistit firmu od některých nákladových položek a implementovat nové procesy, které zvýšily
produktivitu a posunuly naši společnost opět o kus dál. Pokud by se ovšem krize vrátila, měla by podle mého názoru jiný průběh, a hlavně daleko hlubší dopady. Domnívám se, že
průvodním jevem nové krize by byla
mj. zhoršená platební morálka, neúměrné prodlužování splatnosti a následné problémy menších účastníků
trhu, jejichž cash flow nevykazuje
dostatečně velkou rezervu.
Na druhé straně musím upřímně
přiznat, že tvrdý dopad případné
další vlny světové ekonomické krize kvituji. Jedině tak může dojít
k skutečné očistě, a ne jen k rychlému lepení děr. Patřím mezi ty, kteří
upřednostňují dlouhodobé vize,
a tímto způsobem můžeme ekonomice výrazně pomoci ve výhledu 10
až 20 let. Krátkodobé uvažování je
největší slabinou současného politického i ekonomického systému.
Manažerům chybí dlouhodobý stimul, a podle toho se také při řízení
jim svěřených firem chovají.
Přežijí podle vás v globalizovaném
světě i menší, příp. regionální poskytovatelé dopravně logistických
služeb?
Čím víc se hlavní hráči globalizují,
tím víc je paradoxně prostoru pro
střední a menší společnosti s lokální
působností. Kromě nákladů totiž
stále ještě existují faktory, jako je
lokální patriotismus, dlouhodobé
dobré obchodní vztahy a vyšší flexibilita. Především v silniční dopravě je trh velmi fragmentovaný a je
tam velký prostor i pro společnosti
s regionální působností.
Nové směrnice EU umožňují národním vládám zahrnout do mýtného nejen náklady na infrastrukturu, ale i na znečištění a hluk. Pomůže podle vás toto opatření
k přesunu části nákladu ze silnic
na železnici?
Domnívám se, že nepomůže. Česká republika má tento nástroj po-
dle směrnice EU zavést do dvou
let. V průměru by mělo jít o zvýšení mýtného o 0,7–1,0 Kč na kilometr. To se samozřejmě projeví
v růstu nákladů silniční dopravy,
které se ale v konečném důsledku
přenesou na její zákazníky. Jestli
toto opatření povede k přesunu
části nákladních vozidel ze silnice
na železnici, to ukážou až celkové
náklady na silniční a železniční dopravu. V současné době se většina
zákazníků orientuje podle koncové ceny, kdy vychází rychlejší
a pružnější silniční doprava stále
ještě levněji. Což se podle mého
úsudku nezmění ani po zvýšení
mýtného. Jakmile se železniční
doprava svými náklady vyrovná
silniční, pak bude rovnocennou alternativou pro zákazníky.
Tady ovšem nehrají roli pouze dopravní náklady, ale jak už jsem se
zmínil, také infrastruktura železnice a možnost nakládky návěsů na
vlaky. Silniční doprava je proti železniční stále ještě flexibilnější
a nabízí rychlejší dodání k zákazníkovi. Stát by se sice měl víc anga-
žovat v prosazování železniční dopravy, ale v současné době hledání
úspor a škrtů to nelze očekávat.
Jaké jsou podle vás aktuální problémy a výzvy, s kterými se logistický obor v ČR potýká?
Velkým problémem logistického
oboru, a nejen v ČR, ale i v Evropě,
je nedostatek kvalitních řidičů. Ten
je jednak důsledkem nedostatečné
obměny zkušených řidičů odcházejících na zasloužený odpočinek, ale
také je přímo úměrný prudkému
růstu počtu přeprav v letošním roce.
Tento trend bude navíc pokračovat
právě v nadcházející podzimní sezoně, kdy rostou požadavky na přepravy ze strany našich zákazníků až
o 30 %. Dalším problémem jsou
zvyšující se obecné náklady v dopravě. Ty se samozřejmě dotýkají
nejen našeho podnikání, ale v konečném důsledku všech koncových
zákazníků.
(tk)
www.dhlfreight.cz
AWT: rekordní rok na terminálu Ostrava-Paskov
Mezinárodní dopravní
a logistická skupina AWT
letos zažívá na svém otevřeném terminálu OstravaPaskov přelomový rok.
Jen za prvních osm měsíců
se tam počet přeložených
kontejnerů vyšplhal k 29 tisícům, přičemž za celý uplynulý rok bylo zmanipulováno necelých 20 tisíc. Prognóza pro celý letošní rok dokonce počítá s překročením
čtyřicetitisícové hranice.
Provoz byl na paskovském terminálu zahájen v roce 2007 a od té doby
zájem o jeho služby prokazatelně
stále stoupá. „Kombinovaná doprava totiž nabízí nesporné výhody.
Železnice je nejekologičtějším způsobem dopravy vůbec a ve spojení
s přepravou silniční dokáže uspokojit i časové nároky zákazníků.
Navíc manipulace s nákladem je relativně snadná, a tudíž taky bezpečnější a levnější,“ vyjmenovává klady ředitel spediční a logistické divize skupiny AWT Martin Cetl.
S kombinovanou dopravou má skupina AWT už víc než patnáctileté
zkušenosti a považuje ji za budoucnost svého oboru. „Naší doménou
je železnice, ale vedle ní nabízíme
prostřednictvím spedice i přepravu
silniční, námořní a leteckou. Právě
vhodnou kombinací a sestavením
patřičných logistických postupů
dokážeme klientům navrhnout přepravu ve stanoveném čase a s ohledem na jejich požadavky doslova
na klíč,“ doplňuje Martin Cetl.
Vedle překládky, svozu a rozvozu
kontejnerů nabízí terminál Ostrava-
Paskov také vypravování kompletních vlakových souprav, ale i jednotlivých zásilek. Pracují zde tři moderní překladače – dva Hyster 45-24 IH
a jeden Kalmar DRF 450. Všechny
dokážou manipulovat s kontejnery
o hmotnosti až 45 tun. Železniční
vlečku tvoří 9 kolejí a provoz na ní je
zajištěn dvěma posunujícími lokomotivami 24 hodin denně. Přímo
v objektu je také celnice.
Terminál skupiny AWT v OstravěPaskově je jedním z mála srovnatelných překladišť v České republice
vůbec. Spolu se svou strategickou
polohou tak de facto zabezpečuje
potřeby nejen Moravskoslezského
regionu. Překladiště je umístěno
v jeho středu, mezi průmyslovými
zónami v Ostravě-Hrabové, Nošovicích, Mošnově, Českém Těšíně
a Třinci, blízko dálnice, slovenské
i polské hranice. Leží na spojnici
mezi přístavy Baltského, Jaderského a Černého moře, takže umožňuje
napojení na německý Hamburg
a Bremerhaven, nizozemský Rotterdam nebo slovinský Koper.
Skupina AWT vznikla v roce 2010
spojením několika tradičních firem
na trhu nákladní dopravy. Disponuje
rozsáhlým vozovým parkem víc než
160 lokomotiv a asi 6000 vagonů.
Své služby poskytuje prostřednictvím čtyř divizí – Železniční doprava, Spedice a logistika, Opravy
a pronájem vozového parku a Rekultivace a stavební práce. V železniční dopravě patří mezi největší
soukromé dopravce v Evropě.
Vedle České republiky má skupina
AWT přímé zastoupení také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, ve Slovinsku
a v Nizozemí. Zároveň disponuje
širokou sítí stálých partnerů po celé
Evropě, na Blízkém východě i v zámoří. Zaměstnává na 2500 pracovníků a roční tržby celé skupiny činí
přibližně 10 mld. Kč.
(mm)
.
www.awt.eu
černá azurová purpurová žlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
15
Doprava a logistika
Nebezpečný náklad
Systém certifikace podle SQAS pro přepravu nebezpečných látek a předmětů
Moody international group
je celosvětovou organizací
nabízející technické služby
prostřednictvím svých
80 poboček působících
ve víc než 80 zemích světa.
Moody Group se specializuje na omezování rizik svých
klientů, a to zajištěním technických inspekcí, konzultacemi, školením a řízeným
systémem certifikací ve
všech oblastech průmyslu
včetně energetiky a těžby
nerostných surovin, ve stavebnictví, strojírenství,
ale též v chemickém
i těžkém průmyslu.
Zeptali jsme se pana Jiřího Purma,
General Managera pro Českou republiku a Slovensko:
Nedávno došlo k spojení certifikačních firem Intertek a Moody
International. Co bylo důvodem
této změny, co přinese zákazníkům a jakým směrem se firma
bude dál ubírat?
Začátkem března 2011 došlo k sloučení společností Intertek a Moody
International. Záměrem pro spojení
těchto subjektů bylo posílení pozice
na trhu a záruka širšího spektra poskytovaných služeb.
Intertek patří mezi přední poskytovatele služeb v oblasti kontroly kvality a bezpečnostních řešení v průmyslu po celém světě. Od auditů
přes testování až po zabezpečování
kvality a certifikování jsou zaměst-
nanci společnosti Intertek připraveni
zvýšit hodnotu produktů i výrobních
procesů svých klientů, a tím tak přispět k upevnění jejich pozice na
trhu. Prostřednictvím sítě víc než
1000 laboratoří a poboček, s 27 000
zaměstnanci ve víc než 100 zemích
světa je Internek schopen poskytnout svým zákazníkům odborné
služby na vysoké úrovni. Intertek
a Moody budou nyní ještě lépe
schopni poskytovat služby díky rozšířenému poli své působnosti, a to
jak geograficky, tak i vzhledem
k dostatečnému množství kvalifikovaných pracovníků s odbornými
znalostmi v oblasti auditů, certifikací, kontrol, personálního obsazování, managementu, poradenství, technických inspekcí a zabezpečovaní
kvality. To jim umožní dobře reagovat i na individuální potřeby zákazníků v jednotlivých lokalitách.
STILL představí …
Letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu
bude spojen s veletrhem
Transport a Logistika, který otevře své brány návštěvníkům od 3. do 7. října
2011. Právě na brněnském
výstavišti, jednom z nejvýznamnějších veletrhů střední Evropy, budou představeny nové výrobky a moderní technologická řešení.
Zvýšená pozornost se soustředí na
problematiku energetických a materiálových úspor a na technologie
pro dopravu a logistiku, přičemž
je zcela logické, že u toho firma
STILL nemůže chybět.
Řešení, které ušetří
Doba se vyvíjí, trendy jdou kupředu
v každé oblasti a v logistice je tomu
stejně tak. V souvislosti s ekonomickou krizí se začaly firmy intenzivněji zabývat analýzou svých nákladů a hledáním rezerv, kde ušetřit.
Víc zákazníků nyní zjišťuje, že je
důležité sledovat i jiné parametry:
jak ušetřit náklady a dosáhnout maximálního výkonu, jak zajistit bezpečnost i usnadnit práci obsluze
manipulační techniky a v neposlední řadě snížit emise, a být tak šetrnější k životnímu prostředí. Právě v této souvislosti se společnost
STILL chystá představit na brněnském veletrhu žhavou novinku –
první sériově vyráběný vysokozdvižný vozík s hybridním pohonem RX 70 Hybrid, který lze využít tam, kde není možné nasadit
elektrický pohon. Toto řešení minimalizuje nároky na prostor ve
vozíku, který je nutný pro ukládání vzniklé energie. Nevyžaduje také žádnou zvláštní údržbu a záka-
zníkovi přináší výrazné snížení
spotřeby, v průměru o 20 %, což
může být až 1 litr nafty/1 Mth podle nosnosti, a dále snížení emisí
CO2 až o 20 %.
Novinky firmy STILL
K dalším významným novinkám patří předvedení nejkompaktnějšího
vysokozdvižného vozíku RX 50 –
tzv. obra mezi malými, který díky
svým malým proporcím zvládá
náročnou práci v úzkých uličkách,
např. i v uličce široké pouhých
2888 mm. Dál návštěvníky čeká
představení inteligentní tažné soupravy, oceněné na letošním veletrhu
IDET prestižní cenou IDET News,
vychystávací vozíky, nízkozdvižné
vozíky, a to není zdaleka všechno.
Kromě nabídky širokého portfolia
výrobků se společnost STILL prezentuje jako dodavatel komplexních
intralogistických řešení. Zajišťuje
servis manipulační techniky, vybavení skladů, disponuje flotilou pronájemních a testovacích strojů, nabízí možnost shlédnutí a výběru použitých strojů, které budou zájemcům k dispozici v nově otevřeném
showroomu v Olomouci i v Praze.
Jako zcela nový produkt STILL nabízí školení řidičů na míru ve speciálně upraveném školícím středisku,
nebo přímo u zákazníka.
Pokud máte STILL, uvidíte, že se
nemusíte o nic starat. Přijďte se přesvědčit, těšíme se na Vás!
STILL ČR spol. s r.o.
www.still.cz
Jednou z mnoha oblastí, kterou
Intertek Moody International pokrývá, je certifikace a poradenství v oblasti přepravy nebezpečných nákladů. Můžete nám vaši
činnost v oblasti dopravy a logistiky přiblížit?
V oblasti dopravy a spedice provádíme posouzení dopravců přepravujících nebezpečné náklady podle
SQAS (Safety & Quality Assessment System). Systém certifikace
podle SQAS slouží pro posouzení
kvality a bezpečnosti přepravy nebezpečných látek a předmětů. Jde
o systém pro hodnocení kvality,
bezpečnosti a vlivu na životní prostředí poskytovatelů logistických
služeb a chemických distributorů.
Hodnocení je prováděno jednotným způsobem pomocí standardního dotazníku, jehož standardizované hodnocení je provedeno nezá-
vislými hodnotiteli. Dotazník obsahuje minimálně 450 otázek podle
druhu segmentu dopravního řetězce
nebezpečných věcí.
S přepravou nebezpečného nákladu
úzce souvisí problematika čisticích
stanic, které nabízejí čištění přepravních cisteren a kontejnerů pro
silniční a kolejová vozidla, většinou
po přepravě nebezpečných věcí. Při
zakládání České asociace čisticích
stanic (CACS) nám byl velkou oporou Svaz chemického průmyslu ČR.
V současné době má CACS jedenáct členů z České republiky a dva
na Slovensku. Devět členů vlastní
čisticí stanice a šest z nich vydává
evropské certifikáty ECD (Evropský Certifikát o vyčištění).
Situace v dopravních nebo distribučních firmách není z hlediska uplatňování SQAS moc dobrá. K zlepšení
nepřispívá ani to, že dopravní a distribuční firmy přepravující nebezpečné náklady nemusejí být sdružovány v asociaci. Je překvapivé, že
u nás SQAS nepožadují ani chemické podniky, které si dopravu objednávají. Chemické firmy by mohly
dlouze vyprávět o haváriích, rizikách
a problémech způsobených neopatrnou jízdou nebo nedbalostí při vymývání cisteren. Právě ony by měly
dbát na to, jak kvalitně a bezpečně se
jejich zboží dostane k odběratelům.
Paradoxem je, že základem pro systém certifikace podle SQAS je dotaz-ník, který byl vytvořen právě zástupci chemických firem. Na základě
jejich požadavků se firmy posuzují
z hlediska kvality, vlivu na životní
prostředí, bezpečnosti práce a zásad,
které je nutné během přepravy nebezpečných věcí dodržovat.
Toto posouzení prověří firmu z hlediska dokumentace a pracovních
postupů s přímým ověřením v praxi. Posuzovatel sleduje manipulaci
a nakládání s nebezpečnými věcmi
v každodenní praxi a zjišťuje, jak
striktně se dodržují veškeré požadavky obsažené v otázkách dotazníku. Zaměřuje se na bezpečnostní
a ochranné pomůcky – například
masky, štíty, rukavice a postroje pro
případnou záchranu člověka z přepravní nádoby. U řidičů jde o školení v defenzivní jízdě, dnes na našem trhu běžně dostupné, u čisticích stanic také o vliv na životní
prostředí.
Pokud si zadavatel přepravy vyžádá předložení ECD (Evropský certifikát vyčištění) ještě před naložením zboží, má zaručeno, že přepravní nádoba byla řádně vyčištěna
a vysušena podle schváleného postupu. Získává i informace o předchozím přepravovaném produktu
a může si být jistý, že jeho zbytky
byly po čištění ekologicky zlikvidovány. Pokud si ECD nevyžádá,
výše zmíněné informace nemá,
a přispívá tak k zvyšování potencionálního rizika.
(mm)
.
www.intertek.com
černá azurová purpurová žlutá
1 6 / z á fi í / 2 0 1 1
Doprava a logistika
3.–7. 10. 2011, Brno
černá azurová purpurová žlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
17
Doprava a logistika
Fakta hovoří pro CNG
Ostravská strojírenská skupina Vítkovice Machinery
Group zahájila přechod
druhé stovky svých firemních vozidel na pohon
stlačeným zemním plynem
(CNG). Do příštího roku bude na toto ekologické palivo
budoucnosti jezdit už 300
vítkovických automobilů.
„V roce 2007 to byla pouhá tři auta
a koncem roku 2010 jsme ve flotile
měli 101 osobních vozidel s pohonem na CNG. Roční úspora nákladů na PHM a úspora díky nulové
silniční dani byla 2,7 mil. Kč. Celková roční úspora po ukončení obměny bude asi osm milionů,“ uvedl
předseda představenstva a generální ředitel strojírenské společnosti
Vítkovice Jan Světlík.
Až 173 miliard pro Moskvu
Skupina Vítkovice Machinery Group
se v tuzemsku stala lídrem v prosazování zemního plynu do dopravy. Důvodem je to, že CNG je v současnosti
nejekonomičtější a nejekologičtější
palivo, kterým můžeme prakticky
okamžitě nahradit tradiční kapalné pohonné hmoty. Úspory nákladů na pohonné hmoty při provozu osobních
vozidel na CNG ve srovnání s benzi-
nem jsou víc než 50 % a při provozu
vozidel na CNG ve srovnání s naftou
30 %. Při srovnání výdajů na PHM za
vozidlo a rok je úspora ještě větší. Vozidlo na CNG stojí jeho provozovatele
jen asi třetinu toho, co zaplatí dopravce za benzin nebo naftu (při ujetí 20 tisíc kilometrů za rok vozem Volkswagen Passat se spotřebou 9 l benzinu
nebo 8 l nafty na 100 km).
„Udělali jsme si zajímavé srovnání.
Náklady na provoz 4,5 milionu aut
v České republice by při přechodu
z benzinu na plyn klesly o víc než
194 mld. Kč. Při přechodu z nafty
na plyn je globální úspora asi 156
mld. Kč za rok. Když se podíváme
na jiné trhy, které nás zajímají, je to
ještě zřetelnější. Jestliže v Moskvě
jezdí čtyři miliony aut, tak jen v této metropoli by se ročně ušetřilo
140 až 173 mld. Kč ročně,“ upozornil J. Světlík.
Nižší emise, vyšší úspory
Kromě ověřených ekonomických
úspor jsou významným faktorem hovořícím pro CNG výrazně nižší emise. Zavedením CNG v dopravě vyřešila řada velkoměst po celém světě
problémy se smogem a kvalitou
ovzduší. Emise CO2 by v ČR mohly
klesnout o čtvrtinu, CO a NOx
o 90 % a polétavý prach prakticky na
nulovou hodnotu (až o 100 %).
Třetí položkou výhod CNG proti
klasickým PHM jsou i dodatečné
úspory dopravců, které plynou z toho, že plyn nelze snadno odcizit.
Významným hlediskem je také
bezpečnost. Technologie skladování a čerpání zemního plynu jsou
v současné době na špičkové úrovni
a podle výsledků zkoušek jde
o bezpečnější palivo, než jsou ta
tradiční, což platí i o LPG.
V loňském roce načerpali dopravci
v České republice poprvé víc než
10 milionů m3 CNG. To znamená,
že současná spotřeba zemního plynu odpovídá podílu 0,3 % z celkového množství spotřebovaných pohonných hmot. Cílový stav by se měl ale
pohybovat okolo 10 %.
(rep)
Moderní nádraží ČD ve Žďáru nad Sázavou
V polovině letošního září
si mohli první cestující
ve Žďáru nad Sázavou koupit jízdenky ve zcela nových
pokladnách, které prošly
rozsáhlou rekonstrukcí,
stejně jako celý vestibul
výpravní budovy. Skončila
tak první etapa rekonstrukce celého objektu.
Byla opravena střecha, nová jsou také všechna okna i dveře. V hale se
nově vybudovalo ČD centrum s pokladnami a čekárnou. Na místě původní čekárny vznikl nový komerční
prostor, komplexní rekonstrukcí prošla i restaurace. Práce se teď přesouvají do levé části budovy a hotovy
budou do konce letošního roku.
Město Žďár nad Sázavou tak získává
důstojnou vstupní bránu.
Rozšířená nabídka služeb
Novinkou na žďárském nádraží je
prostor centra ČD, který znají cestující spíš z větších měst. „Žďárské
nádraží patří po havlíčkobrodském
k nejvytíženějším na Vysočině.
Denně jím projdou tisíce cestujících.
Vybudování centra ČD v rámci rekonstrukce bylo tedy logickým krokem. Cestujícím nabízíme ucelený
prostor s nadstandardními službami,
k dispozici je zde mezinárodní pokladna a přepážka pro službu ČD
Kurýr a Interkurýr, úschovnu zavazadel a ČD Bike. Rozšiřujeme prodej zboží a propagačních materiálů
a v blízké době doplníme nabídku
o materiály žďárského infocentra.
Další nadstandardní službou je na-
bídka tisku, kopírování a skenování,“ vysvětluje Lenka Horáková, ředitelka Krajského centra osobní dopravy ČD v Jihlavě. Součástí centra
ČD je také prostor k sezení; původní čekárna, která se proměnila na
nový a prostornější komerční prostor, se přestěhovala na místo dřívější restaurace.
LED technologie
Cestující však čekají další novinky,
které přibližuje Jiří Sysel, přednosta
žďárské stanice: „Žďár nad Sázavou
je první stanicí na Vysočině a třetí
v České republice, kde je instalováno
moderní elektronické označení osobních pokladen. LED obrazovka spojená s počítačem umožňuje sdělení
standardních i operativních informací pro zákazníky. Současně také
rozšiřujeme nabídku služeb, nově si
na mezinárodní pokladně mohou
cestující zakoupit jízdenky InterRail
a Swiss Pass.“
Restaurace i cukrárna
Žďárské nádraží nabídne vedle nového odbavení také nové komerční
prostory. Cestující tam najdou prodejnu tiskovin, pečiva a v budoucnu
i cukrárnu a prodejnu drobných dárkových předmětů. Komplexní rekonstrukcí prošla rovněž restaurace, která má nově vybudován vlastní vstup
a sociální zázemí pro hosty. Veřejnosti bude otevřena během října.
Vedle veřejně přístupných míst se rekonstruovaly i prostory pro zázemí
zaměstnanců ČD, kompletně byla
opravena střecha, izolace, rozvody
a také vyměněna všechna okna
i dveře, vymalován vestibul a nová je
i fasáda včetně zateplení.
Měsíční předstih
Rekonstrukce výpravní budovy zahájila brněnská společnost D.I.S. s.r.o.
v listopadu loňského roku a práce na
veřejně přístupných prostorách odstartovaly 1. února letošního roku. Po dohodě s městem začaly práce v nádražní hale s měsíčním zpožděním. Hlavním důvodem bylo zachovat co možná největší zázemí cestujícím během
zimy, a zkrátit tak omezení v nepříznivém počasí. Přes posunutí prací však
končí první etapa rekonstrukce s přibližně měsíčním předstihem. Termín
ukončení celé rekonstrukce, do konce
letošního roku, tak není ohrožen.
Celkové náklady na opravu nádraží
dosáhnou přibližně 42 mil. Kč. Město Žďár nad Sázavou přispělo pěti
miliony. České dráhy tak investují
do opravy necelých 40 mil. korun
z vlastních prostředků.
(com)
černá azurová purpurová žlutá
1 8 / z á fi í / 2 0 1 1
Doprava a logistika
Šanony, papíry, knihy …
Profesionálně navržený archivní regál uskladní víc, než jste čekali
Knihovny, spisovny, archivy
či muzea – to všechno jsou
prostory, které se neobejdou bez kvalitních, důmyslně navržených regálových
systémů. Archivní regálové
systémy, jak se tyto specifické regály odborně nazývají,
musejí přitom splňovat
řadu funkcí, šitých doslova
„na míru“ jejich konkrétní
úloze, a především lidem,
kteří je denně používají.
Společnost Proman dnes díky vlastnímu technickému zázemí a mnohaleté praxi dokáže spolehlivě řešit
i tento, poměrně specifický, druh
regálových systémů, včetně všech,
mnohdy nestandardních představ
a požadavků zákazníků.
Nové nebo současné prostory?
Pokud jsou archivní regály dodávány do nové budovy, bývají většinou
zakomponovány už do stavebního
projektu. Naši pracovníci zpravidla
od provopočátku úzce spolupracují
se stavebními projektanty. V tom
případě můžeme naplno využít mobilní systémy, přestože víc zatěžují
podlahy.
Většina zakázek, které realizujeme,
se však týká budov, které už řadu let
stojí a v nichž je prováděna pouze
rekonstrukce prostor. Při takovém
návrhu musíme respektovat ráz
a stavební charakter budovy. Máme
tedy dopředu nastaveny maximální
nosnosti podlah v budově, a musíme
také respektovat přístupové cesty.
Druhy regálů
Archivní regálové systémy mohou
být buď stacionární, nebo pojízdné
(kompresní). Jsou používány jak ve
veřejně přístupných prostorách
(knihovny – v částech volného výběru), tak i v neveřejných prostorách (depozitáře).
Při rozhodování, zda použijeme
pevné, nebo pojízdné regály, bereme v úvahu:
• přístupné cesty (abychom tam
konstrukci dopravili),
• nosnost podlah (je-li konstrukce
v patře),
• způsob uložení kolejnice (na podlahu nebo do podlahy),
• požadavky na zpracování čel regálů (plná nebo otevřená),
• požadavky na další vybavení
(dveře, zamykání, děliče, těsnicí
lišty, informační systém).
Pojízdné regály umožňují daleko
vyšší využití prostoru. Protože máme k dispozici širokou rozměrovou
řadu regálů, můžeme délku polic
slučovat, popřípadě zvyšovat jejich
nosnost pomocí výztuh.
Slovo má obsluha
Součástí vlastního návrhu je také
konzultace jednotlivých prvků s obsluhou archivu, knihovny nebo depozitáře. Osoby, které regál v praxi
využívají, nejlépe vědí, které detaily
jim mohou práci výrazně usnadnit.
Máme k dispozici také řadu příslušenství pro zlepšení komfortu obsluhy, zvýšení bezpečnosti a přehlednosti při práci s archivovaným
materiálem.
Regály tedy můžeme doplnit např.
ukládacími zásuvkami, výsuvnými
policemi, systémy pro ukládání závěsných desek nebo třeba sklopnými stolky, na které si může obsluha
vyjmutý materiál odložit.
Zvláštní požadavky
Často řešíme nutnost určitého
omezení přístupu osob k ukládaným materiálům. Tento požadavek
se objevuje zpravidla tam, kde zařízení využívá víc různých uživatelů – např. různá oddělení úřadu.
Jednotlivé sekce regálu je možno
vzájemně uzamknout, a omezit
tak přístup.
Další specifické požadavky se objevují v případě, že jsou do regálu
ukládány jiné materiály než písemnosti v šanonech nebo v krabicích. Dokážeme nabídnout speciální konstrukce zásuvek např. pro
katastrální mapy nebo výkresy, sítě či rošty pro ukládání obrazů ve
svislé poloze, systémy pro zavěšování oděvů nebo třeba loutek, máme řešení i pro uložení zbraní.
Mají-li regály plnit také estetickou
funkci, doplňujeme dodávku o architektonické prvky, které oživují
prostor a dotvoří ráz interiéru. Obyčejný regál se v tomto případě stává
nábytkem, zákazník si volí z mnoha
druhů a odstínů povrchových
úprav. Doplňkem takového regálu
může být i osvětlení.
(prom)
.
Společnost PROMAN s.r.o.
Chrudim se za 17 let od svého
vzniku stala významným dodavatelem regálových systémů všech
typů nejen v České republice, ale
i v dalších evropských zemích.
V této oblasti poskytuje komplexní
řešení – návrh, realizaci a servis.
Do skupiny PROMAN patří společnosti v Polsku, Maďarsku,
Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku.
Mimo firemní strukturu řeší
PROMAN také dodávky do
Srbska, Slovinska, na Ukrajinu,
ale také do Lotyšska, Albánie
a dalších evropských zemí.
Mezi významné zákazníky firmy
v oblasti archivních regálů patří
ČSSZ, soudy, knihovny – krajské,
městské, vysokých škol a univerzit, muzea – NTM, NZM apod.
Mezinárodní strojírenský veletrh
2011, pavilon A2, stánek 048
www.proman.cz
černá azurová purpurová žlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
19
Doprava a logistika
Podzimní O2 Den s Fleetem byl co do účasti rekordní
Hlídejte si TCO!
Nejlevnější automobil může
mít nejvyšší provozní náklady. Zatímco ceny automobilů jsou v rámci jednotlivých
tříd a kategorií velmi vyrovnané, v celkových nákladech na provoz existují
propastné rozdíly. Nenakupujte automobily, nakupujte mobilitu! To jsou jen některé z mnoha závěrů odborného setkání manažerů
pro pořizování a správu vozových parků, které se pod
názvem O2 Den s Fleetem
2011 – podzim konalo
v areálu Golf & Spa Resort
Kunětická hora u Pardubic.
Akce pod hlavičkou časopisu FLEET firemní automobily, jejíž tradice sahá
do roku 2007, byla svým
rozsahem dosud největší.
Přes 420 hostů, 120 testovacích automobilů, téměř kompletní účast
importérů a největší počet partnerů
v historii – to je stručná vizitka
podzimního O2 Dne s Fleetem. Ze
111 odevzdaných dotazníků spokojenosti vyplývá, že vozový park jen
těchto 111 zúčastněných firem má
11 783 osobních a 4111 lehkých
užitkových vozů. Nechyběl samozřejmě hodnotný přednáškový program, řada doplňkových aktivit,
a navíc křest speciálního vydání časopisu FLEET na téma TCO. Ten
uvedl v odpoledních hodinách šéf-
redaktor časopisu Richard Plos. Jde
o naprosto unikátní publikaci, která
svou komplexností a informační
hodnotou dosud nemá na trhu
obdoby. V navazující přednášce
shrnul problematiku TCO přední
odborník Radovan Mužík ze společnosti Fleet Partners. Navzdory
tomu, že prezentacím byl zasvěcen
celý dopolední blok a že se nabízel
velmi atraktivní venkovní program,
vyslechnout informace o TCO si
přišlo víc než 50 hostů. „Je to pro
nás velké překvapení. Očekávali
jsme, že další odpolední přednáška
bude jen těžko konkurovat vyhlídkovému letu ve vrtulníku, svezení
v Lamborghini nebo v jiném ze
120 atraktivních automobilů. Proto
jsme počítali s komorní účastí. Je
vidět, že zájem o problematiku
TCO je obrovský,“ řekl šéfredaktor
FLEETu Richard Plos.
Bourání stereotypů
Tématu TCO se spontánně dotýkaly i náplně dopoledních prezentací.
Např. monitoring vozového parku
se stále přibývající řadou funkcionalit, který uvádí společnost Telefónica O2, může podstatně snížit
náklady spojené s provozem firemních fleetů. Stejně jako správně nastavená politika pojištění firemních
vozidel, kterou dokáže realizovat
pojišťovna Kooperativa. Další inspiraci blízkou problematice TCO
přinesla přednáška zástupce společnosti Arval o programu Arval
Road Safety. Obrovskému zájmu se
těšily prezentace zástupců společností RWE Plynoprojekt a ČEZ.
Téma alternativních pohonů, dosud
spíš akademické a odborné, se pomalu ale jistě vkrádá do reálných
úvah fleet manažerů. Stereotypy
v myšlení se však daří bourat i v jiných oblastech – např. v takové, jakou je servis vozového parku. Prokázal to zájem o prezentaci v expozici společnosti Elit. V servisní oblasti zaujaly další dvě prezentace
týkající se dílů vozidla bezprostředně spojujících auto s vozovkou –
ráfků a pneumatik. V té první oblasti je nezpochybnitelnou jedničkou společnosti Alcar Bohemia, zatímco finské pneumatiky Nokian
jsou jasnou volbou fleet manažerů
pro letošní zimní sezonu.
Firemní auto roku
Neodmyslitelnou součástí O2 Dne
s Fleetem je setkání členů volební komise pro Firemní auto roku.
Porotci se pochopitelně zaměřili
na 65 modelů nominovaných do
letošního ročníku soutěže, neboť
uzávěrka pro jejich finální verdikt se blíží. Které značky a modely, ale i produkty, služby
a osobnosti si letos odnesou skleněnou sošku dívky s vlajícími
vlasy, to se dozvíme už 6. října
t. r. při galavečeru v hotelu Diplomat v Praze.
(rep)
Club 91, s.r.o.
5. května 9
140 00 Praha 4
tel.: 261 221 953
fax: 241 403 333
černá azurová purpurová žlutá
2 0 / z á fi í / 2 0 1 1
PrÛmysl v âR
Lasery na vzestupu
V každodenním životě
se setkáváme s věcmi, které
byly vyrobeny laserovou
technologií. Auto, počítač,
mobil, televize vznikly částečně laserovým svařováním, mikroobráběním nebo
značením. S trochou nadsázky se dá říct, že bez laseru se už v průmyslu neudělá
ani rána. O laserových
technologiích jsme hovořili
s předním odborníkem
Výzkumného centra Nové
technologie při ZČU v Plzni
doc. Ing. Milanem Honnerem.
V kterých oborech je laserová
technologie na vzestupu, a kde třeba její využití není tak markantní?
Laserová technologie je obecně na vzestupu.
Technologické
využití laserů vede k progresivní,
flexibilní, produktivní i ekologické průmyslové výrobě. I proto se laserový a fotonický sektor po minulých 10 let
(i přes ekonomickou krizi) těšil
roční rychlosti růstu víc než 18 %.
Současný objem fotonické výroby
je na úrovni objemu mikroelektronické výroby a brzy ji výrazně překoná. Fotonika, jinak řečeno technologie využívající v nějaké formě
světlo, v Evropě zaměstnává na
250 tis. lidí, a to číslo navíc nezahrnuje subdodavatele. V oblasti výroby fotoniky působí v Evropě přes
5000 firem. Laserové technologie
už našly uplatnění téměř ve všech
oblastech průmyslové výroby. Český průmysl není v porovnání se západními státy v jejich využití tak
aktivní. Stále se setkáváme s jakousi bariérou neznalosti a předsudků, že jsou drahé a složité. Přitom v řadě případů to už dávno neplatí. Z pohledu našeho výzkumného pracoviště, kde se vyvíjejí nové
aplikace, může být ale hodnocení,
které laserové technologie jsou na
vzestupu, a které se naopak používají méně, trochu zkreslené.
Spolupracujete s laserovým centrem PALS při AV ČR, nebo je to
pro vás spíš konkurence?
Naši kolegové v laserovém centru
PALS se zabývají především základním výzkumem, jehož výsledky ne-
mají přímé uplatnění v průmyslu, jako je tomu u nás. Vzhledem k tomu,
že máme rozdílné technické vybavení i zaměření činnosti, lze odpovědět, že si nekonkurujeme. Spíš by se
dalo říci, že PALS je náš kolega, který se také věnuje laserům, ale s úplně jiným cílem.
Týdeník E15 napsal, že Česko má
na výzkum laserových technologií peníze, kdežto třeba Francie
a Británie ne. Jak a odkud je váš
výzkum financován?
Česko má v současnosti proti západním zemím výhodu v tom, že
můžeme čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU.
Tím odpovídám na otázku, odkud
je náš výzkum dotován. Prostřednictvím projektu CENTEM se
nám podařilo získat poměrně velké finanční prostředky na pořízení
nových laserových technologických systémů a dalších měřicích
zařízení. Dá se říci, že u nás
v Plzni nyní vzniká v rámci ČR
unikátní komplexní pracoviště,
které českému průmyslu nabídne
široké zázemí pro praktické představení toho, co moderní laserové
technologie dokážou, a pro výzkum a vývoj nových technologických postupů i laserových strojů,
a to na úrovni srovnatelné s laserovými centry v zemích EU. Je však
třeba dodat, že získané prostředky
nezajišťují financování provozu
a udržení špičkového technického
vybavení do budoucna. Proto je
pro nás stejně jako dosud nezbytné
získávat finanční prostředky i od
našich zákazníků. Ať už formou
zakázek, nebo společných projektů, kde je část nákladů financována
prostřednictvím dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo
Technologické agentury. Pro nás
to znamená, že musíme být ve
vztahu k našim zákazníkům profesionální, dostatečně flexibilní
a nabízet kvalitní řešení v relativně
krátkých termínech.
Evropská komise svěřila na jaře
Česku projekt nejvýkonnějšího
laseru na světě. Jaký bude jeho
přínos?
ELI je prestižní vědecký projekt
a jsem rád, že bude nakonec realizován v Česku. Jako zástupce
Západočeské univerzity v Plzni
v konsorciu ELI-CZ bych měl mít
na starosti to, aby naši studenti
i vědečtí pracovníci získávali informace a přístup k infrastruktuře,
vybudované v rámci tohoto projektu. Půjde o výzkum nerovno-
vážných procesů, k nimž bude docházet v materiálech při působení
intenzivního toku fotonů s výkonem o několik řádů vyšším, než
umožňují současné průmyslové laserové systémy, které máme v laboratořích. Proto bude zajímavé
porovnat a fyzikálně analyzovat
účinky tohoto „děla“ na různé materiály. Přesto neočekávám, a záměrem projektu ELI to ani nebylo,
že bude řešit každodenní potřeby
laserového průmyslu. To je spíš
úkol našeho laserového centra
v Plzni. V případě ELI se doufám
můžeme těšit na světové průlomové objevy, které posunou hranice
poznání lidstva a v dlouhodobém
horizontu jistě také najdou aplikace v průmyslu nebo medicíně.
Budou se laserové technologie využívat především ve výzkumu
a v průmyslové výrobě, nebo se
uplatní např. i v domácích dílnách?
V krátkodobém horizontu budou
lasery záležitostí zejména průmyslové výroby, kde lze očekávat
rozšíření spektra technologií
a počtu instalací. Tomu, aby si lidé
kupovali laserovou vrtačku nebo
pilku do domácí dílny, zatím brání
příliš vysoká cena. Nicméně existují futuristické studie o tom, že by
výkonné laserové záření mohlo
být do domácností přiváděno optickými vlákny podobně, jako se
dnes používá rozvod elektrické
energie. Jednoduchý a levný laserový spotřebič by se pak připojil
do světelné i elektrické zásuvky
a využíval by energii z centrálního
zdroje. To je však hudba daleké
budoucnosti, ale kdož ví, vývoj jde
v laserové technice velmi rychle
dopředu.
Jan Hrabálek
Není důležité, jak se jmenují, ale co dokážou
Laserová technologie,
v minulosti opomíjená zejména pro ekonomickou náročnost, získává stále větší
uplatnění napříč průmyslovým spektrem. Její dosažitelnost se postupem času zlepšuje a tak v současné době
popularita laserů roste.
Hlavním a charakteristickým znakem laserové technologie je špičková úroveň procesů, a tím pádem
naprosto jedinečná přesnost a kvalita. S využitím unikátních vlastností laserového záření se dají zefektivňovat různé aplikace při dosažení nejen kvality, ale i snížení výrobních nákladů.
Rychleji a kvalitněji
Existuje řada laserů a jejich systémů, každý z nich má své přednosti
a předpoklady pro dané využití. Zatímco lampové lasery už patří spíš
do historie a jejich konstrukce je
zcela překonaná, mezi nejpokrokovější se řadí vláknové lasery. Dnešní systémy jsou prakticky bezporuchové, s životností stovek a tisíců
hodin. Nacházejí uplatnění v prvotních i finálních stádiích výroby, kdy
se běžně používají při různých technologických procesech. Laser se už
nepovažuje jen za špičkovou technologii, ale i za nástroj, který pomáhá dělat práci rychleji a kvalitněji.
V rozhovoru na této straně uvádí
doc. Ing. Milan Honner, Ph.D., ze
ZČU Plzeň skutečnost, že „…může
být trochu zkreslené, kde se lasery
běžně používají, a kde zase méně“.
Tuhle myšlenku pak upřesňuje:
„Uvedu několik konkrétnějších příkladů. Na vzestupu je laserová
technologie zpracování plastů při
svařování, vrtání, řezání a značení.
Plasty bývají pro zvýšení pevnostních vlastností vyztuženy skleněnými nebo uhlíkovými vlákny.“
Požadavky na výzkum a vývoj laserových technologií jsou především z automobilového průmyslu,
kde se laser uplatní při výrobě senzorů, u ostřikovacích systémů, světel či při výrobě různých interiérových dílů. „Na ověření těchto technologií pro sériovou výrobu spolupracujeme s odděleními technického vývoje výrobců osobních automobilů, nebo dodavatelů komponentů,“ vysvětluje docent Honner,
ale z důvodů utajení odmítá upřesnit, o co konkrétně jde.
Technologický nástroj
V tomto úhlu pohledu se dostává na
přetřes nikoliv pouhá přesnost, kvalita či efektivita laserových procesů, ale i zákazník, který stojí na
druhé straně pomyslné barikády
než vědec či technický pracovník.
„Není důležité, jestli má technologie název laserová, ale co dokáže,“
trefuje hřebíček na hlavičku
doc. Honner a dodává: „Ani z jiného úhlu pohledu ale nevidím nějaké
upřednostňování laserů před ostatními technologiemi. Nebylo by to
logické. Laser je potřeba brát jako
technologický nástroj, který má své
výhody i nevýhody.“
Svařování plastů
I přes tato realistická slova je jasné,
že laserové technologii patří budoucnost. „Očekávám, že bude při-
bývat technologií laserového svařování plastů. Mám na mysli zejména technologii transmisního
svařování, kde na rozhraní mezi
dvěma plasty vhodných optických
vlastností vzniká zvnějšku neviditelný svar,“ předvídá Milan Honner. Relativně novou technologií je
podle něho tzv. remote laserové
zpracování. Tato technologie obvykle používá kombinaci průmyslového robota a skenovací hlavy
a provádí například laserové řezání
či svařování na dálku. „Dosud to
byla záležitost automobilového
průmyslu při svařování kostry dveří, sedadel či sloupků karoserie. Se
snižující se cenou laserové techniky očekávám postupné využití
i u méně hromadných výrob, jako
například u bílé elektrotechniky,“
myslí si plzeňský vědec.
(hh)
Pravdu hledej ve výročních zprávách
Chtěl bych reagovat na
článek „Mariáš ustoupil
koncepci“, kde Ing. Ryska,
generální ředitel, popisuje
své úspěchy v řízení Obchodních tiskáren Kolín, za
což získal titul „Manažer roku do 35 let“. Na tento konkrétní článek, jakož i podobné jeho články např. v časopisu Fragmenty, jsem neměl
nikdy v úmyslu reagovat.
Avšak skutečnost, že tvrzení Ing.
Rysky jsou na úrovni organizovaného osobního PR a fakticky poškozují práci bývalého managementu
společnosti, kde jsem byl generálním ředitelem, a dotýkají se praktic-
ky celého bývalého managementu
Obchodní tiskáren, mě přinutila napsat tento článek a dokázat, jak se
věci ve skutečnosti mají.
Nechci polemizovat s jeho tvrzeními, které připomínají neopodstatněné chvástání, jako např. to, že když
přišel do OTK, z výrobního hlediska tu téměř „nezůstal kámen na kameni“. Tento a jiné nesmysly vyvolávají skutečně úsměv, když člověk,
který neměl žádné zkušenosti
s konkrétním řízením průmyslového podniku, chce zdůvodňovat
špatné hospodářské výsledky po
svém příchodu, kdy dostal společnost do historicky největších ztrát
a tento stav trval minimálně dva roky, minulostí.
Zejména bych chtěl zdůraznit, že
jsem odcházel po prvním čtvrtletí
roku 2006, takže pan Ryska měl
k dispozici skoro 9 měsíců roku
2006 a fakticky ho ovlivňoval jen
a pouze on.
Vycházím výhradně z dat a faktů
výročních zpráv; mimochodem
jsem netvořil ani výroční zprávu za
rok 2005, protože v době, kdy se
tvořila, jsem už v OTK nebyl. Každý se o pravdivosti může přesvědčit
sám, protože ve „Slově na úvod“
pan Ryska velmi chválí činnost Obchodních tiskáren za tento rok. Dále je nutné podotknout, že audity
byly prováděny vždy mezinárodními auditorskými společnostmi působícími v České republice.
Pan Ryska tedy přišel do ziskové
společnosti, kterou změnil ve ztrátovou – ztráta za rok (čerpáno z výroční zprávy) se pohybovalo kolem
47 mil. Kč, kromě toho skoro 28
mil. Kč získala společnost tzv. back
leasingem, kde si o tuto částku navýšila tržby a zlepšila hospodářský
výsledek, takže faktická ztráta
prvního roku jeho hospodaření byla
kolem 70 mil. Kč, což je absolutně
negativní „rekord“ společnosti za
dobu její existence. Chápu, že pan
Ryska se k roku 2006 moc nehlásí,
ale rok 2007 nebyl o moc lepší –
další obrovská ztráta.
Ve výročních zprávách se od pana
Rysky dočteme o budování OTK
Group. Mluví o společnostech, které
vznikly zejména za mého působení,
jako jsou Jihočeské tiskárny, Obchodní tiskárny Hořovice apod.
Všechno, co se skrývá pod honosným pojmem OTK Group fakticky
už neexistuje. Jihočeské tiskárny fú-
zovaly, podle mého názoru nelogicky, do OTK a přestaly existovat. OT
Hořovice přestaly vyrábět kalendáře
a diáře, takže tradice Obchodních
tiskáren v této oblasti definitivně
skončila, ale nechci to víc rozebírat.
Rumunská společnost se nacházela
ve velkých problémech a možná, že
dnes je už v konkurzu. Jinými slovy
panu Ryskovi se podařilo v relativně
krátké době zlikvidovat dceřiné společnosti OTK, tzv. OTK Group.
Přes výše uvedené skutečnosti, které
si každý může najít na internetu,
a které svědčí o manažerské nevyzrálosti tohoto člověka, pan Ryska získává titul „Manažer roku do 35 let“.
Objektivity se tedy soutěži „Manažer roku“ zjevně nedostává.
Ing. Miroslav Halouzka,
ředitel společnosti, Pemax Print
černá azurová purpurová žlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
21
PrÛmysl v âR
Vema pro Veletrhy Brno
Významná veletržní správa
si vybrala předního dodavatele personálních informačních systémů. Výsledkem je
bezpečný a funkční komplex
aplikací HR se zachováním
vazeb na ostatní interní systémy. Zavedení informačního systému Vema umožnilo
společnosti Veletrhy Brno
na jedné straně šetřit náklady, na straně druhé plně
využívat nových, rozšířených možností v oblasti
řízení lidských zdrojů.
Zákazník: Veletrhy Brno, a.s.,
dodavatel: Vema, a.s.
Veletrhy Brno a.s. jsou nejvýznamnější veletržní správou ve střední
Evropě. Hlavní činností společnosti
je pořádání veletrhů a výstav ve
vlastním výstavním areálu a poskytování veletržních služeb. Brněnské
výstaviště se řadí mezi největší výstaviště světa. Ročně se zde koná
na 50 veletrhů, které přilákají téměř
milion návštěvníků. Společnost má
asi 400 stálých zaměstnanců a v závislosti na právě konaných akcích
další desítky přechodných.
Vema, a.s, je předním dodavatelem
personálních informačních systémů
ve státních i privátních organizacích v České republice a na Slovensku. Od roku 1990 vyvíjí a implementuje vlastní informační systém.
Implementace mzdového a personálního systému Vema
Veletrhy Brno zpracovávaly do konce roku 2010 personální a mzdovou
agendu v rámci informačního systému SAP. Na něj byly napojeny další
informační systémy jako evidence
docházky, stravovací systém, geografický informační systém, Lotus
Notes, Active Directory a dále rozhraní pro komunikaci s bankami,
penzijními fondy, zdravotními pojišťovnami a Českou správou sociálního zabezpečení.
Společnost poptávala cenově přiměřený mzdový a personální systém, který by bylo možné snadno
integrovat do dosavadního prostředí, a zachovat přitom všechny vazby na ostatní související moduly.
Klíčovým požadavkem bylo rychlé a precizní zapracování aktuální
legislativy. Zákazník dále požadoval propracované řešení personalistiky, systemizace a vzdělávání,
moduly pro hodnocení pracovníků, schvalování dovolené a další
komponenty. Důraz byl kladen
rovněž na schopnost prezentovat
data ze systému HR prostřednictvím intranetového portálu. Přirozeně bylo preferováno řešení s minimálními náklady na hardware
a na správu celého systému. Šlo tedy o poměrně komplexní zadání.
Definitivní rozhodnutí o implemen-
taci systému HR společnosti Vema
padlo až v závěru roku 2010; bylo
dohodnuto řešení formou ASP, tedy
pronájmu aplikací provozovaných
na serverech společnosti Vema. Zákazník objednal téměř všechny aplikace HR, které Vema nabízí, včetně
portálového řešení. První schůzka
k implementaci se uskutečnila počátkem prosince. Zadáním bylo dosáhnout přechodu na nový systém
bez výpadků důležitých funkcí –
hlavní prioritou se stalo zpracování
lednových mezd v systému Vema.
Takto rozsáhlou implementaci nelze přirozeně provést naráz v jednom kroku. Byl sestaven harmonogram implementace respektující
priority zákazníka a návaznosti nasazení jednotlivých aplikací a modulů. Nejdůležitější bylo včasné
nasazení aplikace Mzdy. V krátkém
čase bylo potřeba za součinnosti
zákazníka a konzultantky původního systému HR definovat, která data se budou odkud importovat, a jak
budou upraveny tabulky a číselníky, a zajistit export dosavadních dat
a jejich následnou konverzi a im-
Úvěrové pojištění je nutností
Vývoj celosvětové ekonomiky v posledních letech
potvrdil nutnost úvěrového
pojištění. Ekonomická krize
let 2008–2009 plně ukázala,
že otřesy na finančních
trzích a jejich dopad na
podnikatelský sektor nezpůsobí problémy jen menším
a slabším firmám – i velké
firmy, které byly do té doby
považovány za neotřesitelné, měly platební problémy.
Tato tzv. komerční rizika jsou navíc
v současné době umocňována dluhovými problémy některých států, takže dochází k hrozbě kombinace komerčních a politických (teritoriálních) rizik. Obě rizika znamenají, že
partner českého exportéra v cizí zemi může mít jednak vlastní finanční
těžkosti způsobené např. krizí, a současně, přestože zaplatit může a chce,
nepodaří se mu kvůli omezování
konverze domácí měny na měny zahraniční platbu realizovat (v poslední
době např. Bělorusko).
Finančním ztrátám, které tím reálně
hrozí lze předejít. Nejjednodušším,
nejpřístupnějším a v konečném důsledku i nejlevnějším řešením je
úvěrové pojištění. Úvěrové pojištění KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.,
představuje nástroj prevence rizika
ztrát vyplývajících:
- jak ze strany platebních problémů
komerčních subjektů (ověřeno
v minulých letech, kdy KUPEG
v průběhu krize vyplatil svým klientům 1,1 mld. Kč na pojistných
plněních a mnohým tak doslova
pomohl přežít),
- tak i ze strany politických a teritoriálních rizik (dnes).
Pojistná smlouva nabízí komplexní
krytí obou typů rizik bez složitého
rozlišování, které země jsou kryty
pouze proti komerčním rizikům,
a které jen proti politickým a teritoriálním rizikům – vše, co KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., pojišťuje, je současně kryto proti oběma typům rizik.
Produkty e-MODUL a e-BONUS
KUPEG nabízí produkty e-MODUL a e-BONUS, které klienty
chrání proti rizikům nezaplacení
pohledávek –jsou koncipovány tak,
aby vyšly vstříc jak velkým společnostem, tak docela malým firmám,
a to v jakémkoliv odvětví. V rámci
spolupráce se KUPEG vždy snaží
respektovat zvláštnosti konkrétní
obchodované komodity – například
její sezonnost – a je v rámci nabízených služeb připraven přizpůsobit
se i složitějšímu organizačnímu
členění společnosti klienta. Základním mottem a charakteristikami
těchto produktů jsou přístupnost,
jednoduchost produktu, přehlednost,
srozumitelnost a dlouhodobost.
Produkt e-BOND
Dalším produktem, využívaný širo-
kým spektrem společností (zejména z oblasti strojírenství a stavebnictví), které potřebují ručení
pro své odběratele, příp. za účast
ve výběrových řízeních, je
e-BOND. Tento typ pojištění se
nazývá garanční pojištění a představuje pojištění rizika nesplnění
povinností vyplývajících z uzavřeného závazkového vztahu mezi
pojištěným a oprávněnou osobou.
Jedná se o plnohodnotnou alternativu k bankovním garancím.
Použitím garančního pojištění se
však nezvyšuje úvěrová angažovanost u bank. To umožňuje uvolnit prostor schválených rámců
pro využití jiných bankovních
produktů např. provozního financování.
KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.,
to jsou:
Zkušenosti
- víc než kdokoliv jiný známe rizika tuzemského obchodu,
- obchody za desítky miliard Kč
jsme pojistili v rámci EU a vyspělých zemí,
- jsme specialisté na exotické trhy;
Respekt
- plně respektujeme charakter podnikání klienta,
- respektujeme zásady credit managementu, které má klient nastaveny,
- ve své společnosti respektujeme
obchodní vztahy klienta s jeho
odběrateli;
Spolupráce
- naším cílem je vybudování dlouhodobých vztahů,
- spolupráce s klientem je založena
na individuálním přístupu,
- ve spolupráci spatřujeme zejména
aktivní komunikaci; pouze tak bude pojištění pro klienta přínosem.
(tz)
.
port do aplikace Mzdy Vema. Díky
dobré spolupráci a přístupu všech
členů implementačního týmu se tuto klíčovou etapu podařilo v termínu ukončit a lednové mzdy byly
řádně vyplaceny v IS Vema.
Po úvodní aplikaci Mzdy následovaly implementace aplikací Personalistika, Komunikace s ČSSZ, Komunikace se zdravotními pojišťovnami,
Systemizace a Vzdělávání. Nakonec
byla provedena implementace aplikace Adresářové služby, která slouží
k předávání údajů ze systému Vema
do dalších systémů a Portálu Vema.
Souběžně s dokončováním implementace se konala školení uživatelů,
aby mohli v novém systému hned po
jeho nasazení začít pracovat. Některé standardní aplikace byly přímo
v průběhu implementace na základě
podnětů od zákazníka vylepšeny či
rozšířeny o novou funkčnost. Vznikly rovněž zakázkové moduly naprogramované přímo podle individuálních potřeb zákazníka. I po ukončení smluvní implementace plynule
pokračuje další etapa rozšiřování
systému o portálové aplikace.
Cíl projektu: zpracování personálních dat a úspora provozních
nákladů
Ačkoliv padlo rozhodnutí o implementaci později, než je u podobně
rozsáhlých projektů obvyklé, podařilo se kritické počáteční nasazení
nejdůležitějších komponent zvládnout do termínu prvního zpracování
mezd bez dramatických okamžiků.
V plánovaném termínu do konce
května pak byla implementace
z podstatné části dokončena. Zbývalo dodat pouze části vyžadující
kromě služeb i úpravy produktů. Do
konce července však byly i ty
úspěšně předvedeny a předány.
„Informační systém Vema nám ny-
ní umožňuje bezproblémové zpracování personálních dat, dodržení
legislativního rámce a kvalitní provázání na ostatní interní systémy,“
zhodnotil výsledek implementace
personální manažer společnosti
Veletrhy Brno Ing. Tomáš Kroupa,
PhD. Díky platformě ASP má navíc
zákazník k dispozici plnou podporu, nejen pokud jde o správu systému a bezpečnost dat, ale rovněž
může pověřit pracovníky Vema,
aby pomohli s řešením problémů
zásahem přímo v jeho datech bez
nutnosti výjezdů. „Implementace
ASP řešení nám poskytla významnou úsporu provozních nákladů,“
potvrzuje Tomáš Kroupa.
Přidanou hodnotou je pak podle jeho slov také možnost manažerů
i řadových zaměstnanců přistupovat k personálním datům a procesům prostřednictvím Portálu Vema
přímo z webového prohlížeče. Takové řešení zjednodušuje běžné
personální procesy, jako je plánování dovolené, hodnocení nebo přihlašování na akce.
Ing. Tomáš Petr, konzultant HR
.
www.vema.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 2 / z á fi í / 2 0 1 1
PrÛmysl v âR
Afriku nelze opomíjet
Svaz strojírenské technologie (SST) sdružuje 46 členských organizací z České
republiky a Slovenska,
které realizují víc než 80 %
produkce obráběcích a tvářecích strojů v těchto zemích. ČR má v oblasti strojírenské výroby dlouholetou
tradici a i přes restrukturalizaci české ekonomiky v posledních dvaceti letech si
v oboru obráběcích strojů
stále udržuje silnou výrobní
základnu. Díky tomu je
i dnes český průmysl obráběcích strojů považován
za dynamické, konkurenceschopné a na vývoz orientované průmyslové odvětví.
Vývoz obráběcích a tvářecích strojů
z ČR za 1. čtvrtletí roku 2011 dosáhl
hodnoty 2 287 462 tis. Kč. Tento výsledek sice potvrdil stagnaci oboru,
mělo ji však vzápětí vystřídat očekávané oživení. Zda se tyto předpoklady potvrdily, na to jsme se zeptali
prezidenta SST Ing. Jana Rýdla.
S jakými vyhlídkami vstupuje
český strojírenský průmysl do
4. čtvrtletí roku 2011?
Statistický údaj o vývozu, který jste
uvedl, mohu už doplnit o výsledek
za první pololetí, který činí 5 168
368 tis. Kč. Na konečné výsledky roku si samozřejmě budeme muset počkat až do dubna 2012, a pak budeme všichni moudřejší. Skutečností
zůstává, že v závěru 1. čtvrtletí většina firem revidovala své počáteční
skromné prognózy směrem nahoru.
To je sice pozitivní zjištění, ale současně je nutno dodat, že velká opatr-
spektivně schopny zajistit finanční
podporu a ochranu zahraničních investic i vývozů. A asijští „tygři“ si už
v těchto oblastech takticky vytvářejí
prostor pro odbyt svých výrobků.
Ing. Jan Rýdl.
nost přetrvává, pokud jde o prognózy
střednědobého vývoje. Za normálních okolností by první symptomy
odeznívání krize a nárůstu nových
zakázek vedly k rozšiřování výroby.
Nyní k tomu však většinou nedochází, protože se výrobci obávají možnosti realizace krizového modelu
„W“, a řada z nich se tudíž začíná
potýkat s nedostatkem kapacit, jehož
důsledkem jsou kromě jiného dlouhé
výrobní lhůty. V dynamicky se rozvíjejících ekonomikách, jako je Čína, Brazílie, Indonésie, Turecko,
Rusko, Indie a další, dochází k růstu
hrubého domácího produktu, a naši
výrobci by proto měli využít současné vysoké absorpční schopnosti
těchto trhů. To jsou věci obecně známé. Ale podívejme se pro změnu třeba do Afriky! Tam nebyly naše pozice nikdy příliš silné, takže ve vztahu
k tomuto trochu opomíjenému regionu bychom se měli urychleně probudit. Lze totiž sledovat výrazný nárůst
aktivity asijských výrobců zvláště
v těch afrických zemích, kde došlo
k oddlužení státu a restrukturalizaci
úvěrů. Tyto státy tedy budou per-
Přes mnohá opatření k tom, aby
podnikatelského prostředí u nás
bylo vůči investorům přátelské,
stále přetrvávají překážky. Kde
spatřujete největší deficit v této
oblasti?
Větší podporu ze strany státu bychom si samozřejmě dovedli představit v řadě oblastí. Exportéři
především už delší dobu volají po
zajištění pevného kurzu eura vůči
koruně i po eventuálním brzkém přijetí eura, i když v poslední době –
vzhledem k obtížím eurozóny způsobeným vysokým předlužením řady členů EU – tento tlak na naši vládu výrazně zeslábl. Je to však stále
problém, který naše exportéry vůči
zahraniční konkurenci znevýhodňuje. O pomoc v podobě výrazných reforem volá také systém technického
školství. Vzhledem k nepříznivému
demografickému vývoji a odlivu
studentů technických oborů bude
podle mého názoru nutno ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a za podpory
Svazu průmyslu a dopravy aplikovat
poměrně radikální program změn,
které nutně zasáhnou celý školský
systém. Počínaje základními školami přes učňovská zařízení a průmyslovky až po technické univerzity.
Skutečnost, že se v současné době
65 % maturantů hlásí na vysoké
školy humanitního zaměření, filozofické, právnické a ekonomické fakulty, začíná být pro náš průmysl
poměrně alarmující. Taková jednostranná struktura budoucí inteligence rozhodně neodpovídá potřebám
naší země ve chvíli, kdy už začíná
být nad slunce jasnější, že hospodářskou prosperitu státu nezajistí
jen rozvoj terciární sféry a bankovního systému. Rozvoj výrobních
procesů a celé průmyslové sféry se
také neobejde bez podpory vědy
a aplikovaného výzkumu, úzce napojeného na výrobní praxi. Už proto, že bez implementace technických a technologických inovací jednoduše nelze zajistit konkurenceschopnost českých výrobků na náročných zahraničních trzích.
SST je stejně jako v předchozích
letech spolupořadatelem Mezinárodního strojírenského veletrhu,
jehož 53. ročník se uskuteční 3.–7.
října 2011 na brněnském výstavišti. S čím váš svaz na letošní
MSV přichází?
Brněnský veletrh je jedním z vrcholů výstavního roku, k němuž se vždy
soustřeďují aktivity SST zaměřené
na prezentaci výrobního portfolia
členských firem. Vlajkovou lodí
mezi doprovodnými programy bude
letos už potřetí expozice „Výukové
centrum – soutěž mladých strojařů
v programování CNC obráběcích
strojů“. Soutěžit bude denně 54 studentů středních odborných škol
a učilišť v technologii frézování
a obrábění a jejich úkolem bude vytvořit program v systému Heidenhein nebo Siemens. Vítězové soutěže
si na závěr akce odvezou z Brna obrobky vyrobené za použití vlastních
NC programů, diplomy, věcné ceny,
a také se jim a jejich školám dostane
publicity v odborném tisku.
Dále se naši pracovníci budou starat o provoz společného patrového
stánku SST, MPO a CECIMO, který bude vybaven řadou propagačních a informačních materiálů, určených také pro novináře, pozvané
na tiskovou konferenci SST.
Jako každoročně, i letos se uskuteční mezinárodní konference připravená ve spolupráci s Ústavem řízení
a ekonomiky podniku na téma „Příležitosti a rizika obchodování v zemích BRIC“. Ve spolupráci s MPO
připravuje SST dvě incomingové
mise vypravené z perspektivních teritorií Kazachstánu a Turecka a z iniciativy Francouzsko-české obchodní
komory se pracovníci SST budou
podílet na zajištění programu francouzské podnikatelské mise z provincie Rhône-Alpes.
Za velmi zajímavou akci považuji rovněž Technologické fórum
a workshop, které se budou konat
za účasti zástupců asi dvaceti ruských výrobních závodů a představitelů asociace železniční techniky na
téma „Nové technologie v železničním průmyslu“. Součástí workshopu bude prezentace našich členských podniků, které mohou vhodnou technologii ruským klientům
nabídnout, a předpokládáme, že
dojde i ke konkrétnějším dvoustranným jednáním na jednotlivých
stáncích.
Pavel Hrazdíra
Důsledná inspekce v rámci plánovaných programů údržby
Riziko je úměrné našim znalostem
Výstavba nových a provoz
existujících výkonných
energetických a v průmyslu
využívaných technických
zařízení vyžaduje od samého začátku splnění určitých
víceméně plánovaných kritérií, která budou zabezpečovat nerušený chod, a zejména bezpečnost těchto zařízení pro své okolí z hlediska případné havárie.
Tento požadavek nabývá na významu zejména pokud jde o systémy
pracující s vysokým vnitřním přetlakem, příp. v kombinaci se zvýšenými teplotami. Zpravidla jsou výrobci těchto technických zařízení
předepsány způsoby kontrol a periodické údržby zajišťované vlastníkem a prováděné při odstávkách po
určité době provozu.
Tyto předpisy mají zajišťovat celou oblast preventivní a opravné
údržby.
Tato činnost v praxi reprezentuje
evidenci a sledování objektů údržby (technických zařízení, strojů,
nástrojů, budov atd.). Dále plánování preventivní údržby všech těchto objektů se zaměřením na materiálové, lidské a finanční zdroje,
a také na opravnou údržbu. Tento
postup umožňuje manažerům údržby zadávat následnost požadovaných prací, kontrolovat plnění zadaných úkolů a ve výsledku analyzovat průběh dílčích činností v jakémkoliv stadiu opravy.
Pomocí těchto analýz lze dál odhalit, resp. vystopovat chyby, kterých
jsme se dopustili při plánování
a realizaci údržbových činností. Na
základě toho lze některé procesy
optimalizovat, včetně plánování
spotřeby materiálu a jeho včasné
rezervace na sklad.
V analýze preventivní a opravné
údržby z pohledu finančního a z pohledu efektivního využití zdrojů by
mělo existovat několik analytických
nástrojů, které manažerům umožňují efektivně využívat informace
z historie údržby a aplikovat je při
plánování údržby na další období.
Stručně řečeno využívá se zpětná
vazba.
Pro stanovování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových zařízení mají zásadní význam provozní prohlídky
ve spolupráci s použitím nedestruktivních metod.
Zúžíme-li tento pohled na určování celistvosti-integrity provozovaného zařízení, je v praxi používána
řada nedestruktivních metod, zjišťování defektů – rentgen, ultrazvuk, akustická emise, metoda
magnetické paměti materiálu, termovize apod.
Podle možnosti praktické aplikace
jsou jednotlivé zkušební metodiky
používány buď samostatně, nebo
v určité kombinaci, čímž se zvyšuje jejich vypovídací schopnost.
Hlavním cílem těchto inspekcí je
určení, zda technické zařízení obsahuje defekty vzniklé nebo šířící
se (rozvíjející se) za předešlou dobu provozu.
Na základě výsledků defektoskopických kontrol lze za pomoci metod
lomové mechaniky určovat trendy
rozvoje zjištěných defektů, a tím stanovovat životnost technických zařízení zaručující bezpečný provoz.
Paralelně s oceněním výsledků
kontrol jsou v posledních letech
u zvlášť potenciálně nebezpečných zařízení aplikovány průběžné metody kontrol a sledování
trendů na bázi nepřetržitého monitorování vypovídajících veličin.
Tuto časově náročnou a kapacitně
objemovou složku lze opět obhospodařovat za pomoci moderní
výpočetní techniky, a zejména „na
míru ušitého“ softwarového vybavení, které umožňuje po posouzení operátorem či uživatelem jednoduchou interpretaci sledovaných parametrů.
Tento způsob vyúsťuje ve výsledku
do hodnocení typu: ano – ne.
V reálné praxi to znamená buď řešení ano = zařízení nechat v provozu do nejbližší plánované odstávky,
nebo řešení ne = zařízení odstavit,
resp. opravit.
Návrh výsledného řešení je v podstatě na vrcholu pyramidy dříve provedených činností. Tento postoj lze
srovnat s rozhodováním člověka, např. ve smyslu: mohu přejít bezpečně
frekventovanou ulici po předchozím
rozhlédnutí se napravo a nalevo? –
jde o životně závažné rozhodnutí.
Na druhé straně stejné posuzování
provádíme i v řadě nezávažných životních momentů, jako je např.
koupit určitou věc před vstupem do
obchodu: mám na to prostředky,
nebo nemám v peněžence potřebný
finanční obnos?
Nabízí se otázka, jak vlastně ekonomicky posuzovat účinnost těchto
rozhodování v technické praxi?
Střetávají se zde dvě odlišná stanoviska – jedno na straně techniků, kteří jsou s přibývající praxí
v oboru většinou stále důkladněji
seznamování s chodem technického zařízení a zpravidla je v jejich
bytostném zájmu najít co nejlepší
řešení údržby – případných oprav
pro další spolehlivý provoz.
Naproti tomu ekonomové se –
hnáni a motivováni vidinou minimálních nákladů a maximálních
úspor – přiklánějí v řadě případů
k nejlacinějším nabízeným řešením jak v dodávce náhradních dílů, tak i provádění údržbářských
prací, resp. výběru firem, které je
provádějí.
A protože mají ekonomové často rozhodující slovo, například při výběrových řízeních, je názor technika odsunut na vedlejší kolej – nebere se na
něj zřetel vůbec, nebo jen částečně.
A ne vždy platí, že přijaté nejlacinější řešení problému v zájmu šetření finančních prostředků je to
nejsprávnější a nejbezpečnější pro
další provoz. Tuto skutečnost dokazuje i řada vzniklých poruch a havárií, které se v minulosti udály nejen u nás, ale i jinde na světě, v řadě
případů s nedozírnými následky.
Jak tedy hodnotit zisk, nebo ztrátu z inspekčních prací?
Zjednodušeně lze říci, že ekonomická hodnota provedené inspekce
je dána pravděpodobností, že defekt v zařízení existuje krát pravděpodobnost, že defekt najdeme některou z aplikovaných diagnostických metod, násobená rozdílem
mezi cenou opravy zařízení, když
defekt objevíme, a cenou havárie,
když defekt neopravíme.
Cena inspekce je dána nabídkou
a v případě vzniklé havárie je zcela
zanedbatelná. Výše uvedenou úvahu
lze shrnout do následující rovnice:
Zisk (ztráta) = Pex x Pf x (cena
opravy - cena havárie) - cena inspekce
V případě, že defekt existuje, je tato pravděpodobnost rovna jedné
(Pex = 1), taktéž v případě odhalení
defektu je pravděpodobnost rovna
jedné (Pf = 1). Poté se celá rovnice
redukuje na rozdíl uvedených cen
opravy a havárie.
Cena případné havárie řádově mnohonásobně převyšuje cenu opravy
+ inspekce vlastního technického zařízení. K tomu je nutno připočíst
i škody způsobené havárií třetím
stranám. I když hmotné škody v případě havárie bývají velké, jsou v konečném hodnocení nahraditelné.
Bohužel, případné ztráty na lidských
životech jsou nenahraditelné.
A tím se dostáváme k cíli, který je
vyjádřen v názvu příspěvku – důsledná inspekce v rámci plánovaných programů údržby. To v důsledku znamená, že o stavu technického zařízení rozhodujeme na základě nedostatečného počtu informací, a musíme si tedy uvědomovat, že riziko je úměrné našim znalostem.
Ing. Václav Svoboda
.
www.preditest.cz
černá azurová purpurová žlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
23
PrÛmysl v âR
Kvalita v nové síle
Situace na trzích v celém
světě naznačuje, že právě
současnost se stává časem
transformace a změn. Zásadně se mění také trh obráběcích strojů. Zákazníci požadují nové stroje s maximální přidanou hodnotou
a přesně uzpůsobené jejich
požadavkům (kombinace vysoké produktivity obrábění
při zachování vysoké přesnosti a co nejnižších provozních nákladů na používání
stroje). Výrobce obráběcích
strojů TOS VARNSDORF
přichází s osvědčenou kvalitou v nové síle a podobě.
Současné trendy nutně vedou k úpravě konstrukce skeletu stroje s cílem
minimalizovat náklady, přičemž jsou
použity optimální komponenty. Na
tyto trendy reaguje TOS VARNSDORF modifikací i vývojem zcela
nových výrobků a služeb, které se
v těchto nových podmínkách uplatní. Inovace výrobního programu probíhá ve dvou základních oblastech.
Je to zvyšování technologické využitelnosti současných produktů (zvyšování výkonových parametrů, pojezdů a nosností, designové sjednocení provedení strojů), ale rovněž tak
je to vývoj dalších variant strojů
s vyšší přesností či univerzálností
(nové koncepce vřeteníků, systémy
výměny příslušenství, nové koncepce skeletů atd.).
Modernizovaný stroj WHN(Q)
13 CNC
Na veletrhu EMO 2011 společnost
TOS VARNSDORF prezentovala
modernizovaný stroj WHN(Q) 13
CNC ve zcela novém designu 2012.
Tento stroj patří v současnosti
k nejúspěšnějším produktům tohoto typu na trhu. Díky vynikajícímu
poměru užitné hodnoty (poměr
technologických možností, produktivity, univerzálnosti a spolehlivosti
proti nákladům na pořízení a provoz) patří stroj ke špičce a je možné
jej využívat pro různorodé technologické požadavky na obrábění.
Například pro vysoce výkonné hrubovací obrábění velkých dílců či
přesné frézování, vrtání nebo dokončování i tvarově složitých
ploch. Využívá se také ve speciální
aplikaci interpolačního soustružení
nebo v technologiích, u nichž je
nutné použít speciální zvláštní příslušenství (lícní desky, speciální
nástroje apod.). Stroj je vhodný jak
pro suché obrábění, tak pro aplikaci
chlazení, např. s tlakem 50 bar.
Zcela nové zakrytí stroje se vyznačuje vysokou funkčností, splňuje
nejnovější požadavky na ergonomii
a z důvodu jednotného designu je
obdobné krytování navrženo také
na ostatní stolové stroje z produkce
společnosti TOS VARNSDORF.
Vystavený stroj rovněž představuje
další nová provedení, která je možné aplikovat. Jsou to: zvětšení pracovního prostoru (tedy maximálního možného obrobku), pojezd stolu
je až 6 m, svislý pojezd vřeteníku je
až 3,5 m a podélný pojezd stojanu
je až 3,2 m, celkově tvoří tato přestavení ve své kategorii strojů unikátní kombinací pojezdů. Další
úpravou je zvýšení maximální
možné hmotnosti obrobku až na
25 tun nebo aplikace systému automatické výměny palet. Palety umožňují upnutí obrobků až do 16 tun,
při rozměrech palety 1,8 x 2,5 m.
V případě speciálních požadavků
(zejména z energetického průmyslu) je možné též použít speciální
naklápěcí upínací stůl. Na tento stůl
lze upnout až 16 tun těžký obrobek,
který je možné naklápět v rozsahu
0 až 5°. Významné rozšíření parametrů představuje opční provedení
vřeteníku s průměrem vřetena
150 mm. Je to výkonnější varianta
standardního vřeteníku s parametry: výkon 46 kW (S1), maximální
moment až 3720 Nm (S6), maximální otáčky jsou 3000 min., dále
byl zvětšen výsuv vřetena na
900 mm.
Mezi další rozšíření možností tohoto stroje patří aplikace systému automatické výměny technologického
příslušenství (frézovací hlavy, lícní
desky, speciálních nástrojů). Výměna je řešena pomocí přesuvného zásobníku technologického příslušenství spolu s přizpůsobeným vřeteníkem pro automatické upnutí příslušenství (je tak možné vyměňovat
různé typy hlav: od ručních HF 50
a HUR 50, přes automaticky polohované HUI 50 až k lícním deskám
LD 650 nebo D Andrea). Stroj je
dále možné dovybavit příslušenstvím pro upnutí obrobku atd.
Předváděný exponát návštěvníky
veletrhu zaujal nejen novým vzhledem, ale především svými parametry, radikálně rozšířenou variabilitou
a možnostmi využití. Současně může být pozvánkou k návštěvě na veletrh MSV v Brně, a především na
Zákaznický den TOSday, který se
uskuteční v květnu 2012 ve znamení dalších výrazných inovací.
Michal Macháček,
TOS VARNSDORF a.s.
.
www.tosvarnsdorf.cz
NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ EXPORTNÍ AKADEMIE CzechTrade
2. pololetí
ODBORNÉ SEMINÁŘE
Termín
22. 9.
11. 10.
19. 10.
1. 11.
9. 11.
15. 11.
23. 11.
30. 11.
Místo
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Název
Jak uspět na globalizovaném trhu s využitím internetu
Sociální sítě ‒ marketing a monitorig social media pro firmy
Řízení vysoce inovativních projektů
Ochrana duševního vlastnictví
Finanční analýza
Jak se dostat na zahraniční trhy prostřednictvím franšízy
Problematika antikorozní ochrany výrobků
Financování exportu, aktuální podpora státu českým exportérům
Kód
1106
1109
1122
1123
1124
1125
1126
1127
Cena bez DPH
2 200 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
1 400 Kč
1 400 Kč
2 200 Kč
1 400 Kč
zdarma
Základy mezinárodního marketingu a marketingové komunikace
Logistika v mezinárodním obchodě
Obchodní operace a nástroje
Aktuální trendy v mezinárodním obchodě
Vystavujeme na zahraničním veletrhu
Řízení obchodu a rizik na světových trzích
Společenský kodex jako podpora profesionality exportéra
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
2 200 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
4 500 Kč
1139
1132
1133
1134
1135
1136
900 Kč
900 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
900 Kč
KURZ ÚSPĚŠNÝ EXPORTÉR
13. 10.
20. 10.
21. 10.
26. 10.
3. 11.
10. 11.
24.–25. 11.
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
ODBORNÉ A TERITORIÁLNÍ SEMINÁŘE - REGIONY ČR
11. 10.
12. 10.
26. 10.
2. 11.
8. 11.
15. 11.
Ostrava
Plzeň
Ostrava
Brno
Zlín
Ostrava
Specifika podnikání na Ukrajině
Možnosti obchodování v Zauralí
Rétorika v praxi s Milenou Steinmasslovou
Business napříč kulturami
Efektivní řízení procesu obchodního jednání
Specifika podnikání v Rakousku
EXPORTNÍ KONFERENCE
25. 10.
Brno
Jak úspěšně exportovat do Německa a Francie
Více informací najdete na www.czechtrade.cz/kalendar-akci nebo www.exportniakademie.cz
Změna termínů vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. Více informací na www.exportniakademie.cz.
Agenturu CzechTrade najdete na letošním MSV v Brně na společném stánku se Svazem strojírenské
technologie, ministerstvem průmyslu a obchodu a CzechInvestem v pavilonu P, č. st. 091.
Těšíme se na setkání s vámi.
Akce CzechTrade na MSV:
Meeting Point – bezplatné konzultace podnikatelů s vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade.
Uskuteční se 4. a 5. 10. v Kongresovém centru, sál A ( první den od 10 do 17 hod., druhý den od 10 do 13 hod.).
Seminář „Inovace, které mění svět techniky“, 6. 10., od 10.00 hod., administrativní budova BVV, sál 103
– více o akci v Kalendáři akcí na webu http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/seminar-inovace-ktere-meni-svet-techniky/
zdarma
černá azurová purpurová žlutá
2 4 / z á fi í / 2 0 1 1
PrÛmysl v âR
Výkonný plánovací systém
APS Preactor je systém
pokročilého plánování
v prostředí s omezenou
kapacitou, který umožňuje
zjednodušit, zlepšit a řádově
zrychlit činnosti v oblasti
plánování. Pomůže vám
provádět životně důležitý
akt vyvažování, kdy porovnáváte kapacitu vašeho procesu s požadavky vašich zákazníků. Dosažení správné
vyváženosti je nezbytné pro
ziskovou činnost v dnešním
ekonomickém prostředí.
Preactor nejenže zlepší efektivnost
procesu plánování, ale přiměje firmu zavést disciplínu v procesech
souvisejících s pokročilým plánováním. Jde především o procesy jako včasné a přesné odhlašování
provedených operací, příjem na
sklad materiálů, evidence kooperací, aktuální termíny dodání materiálů, poruchy strojů atd.
Preactor je navržen pro vaše
procesy
Pravdou je, že mnohé firmy mají
velmi podobné plánovací obtíže,
ale žádné nemají úplně stejné
podnikové procesy. A protože
každý podnik má jedinečné a specifické požadavky na informace,
Preactor poskytuje možnost upravit a modifikovat systém podle
vašich požadavků. Můžete provést modifikaci v systému kdykoliv a kolikrát potřebujete – každý
den i každou hodinu. Preactor je
určený pro společnosti, které požadují lepší kontrolu svých činností, zlepšený zákaznický servis,
a přitom chtějí dosáhnout snížení
nákladů. APS Preactor poskytuje
plánovač s podpůrným nástrojem
na interaktivní rozhodování, který
udržuje rovnováhu mezi poptávkou a kapacitou. Na rozdíl od tabulek MRP se může Preactor zabývat složitostmi širokého záběru
systémů. Je jednoduché jej nastavit a používat; generuje plány
v minutách.
Spolehlivé přínosy a skutečné
řešení
Uživatelé zjistili, že používáním Preactoru dosáhli širokého záběru hmatatelných přínosů. Ty mají skutečný
dopad na finanční ukazatele společnosti. Zde jsou jen některé přínosy,
jež oznámili sami uživatelé:
• 15–20% zvýšení produktivity –
získejte víc z toho, co už máte,
• 40–50% snížení zásob – synchronizujte nákup s dosažitelným plánem,
• 40–50% snížení rozpracovanosti
– materiál v rozpracované výrobě
snižuje její výrobu,
• 50–90% zlepšení v plnění dodávek – zvyšte včasnost dodávek,
• dokonalejší využití kritických
zdrojů,
• dokonalé řízení výroby.
Definované přínosy zavedení APS
Preactor ve firmě Sklostroj Turnov CZ
Strojírenská firma Sklostroj Turnov
CZ se specializuje na dodávky
skláren, sklářských linek, strojů
a sklářských forem pro výrobu oba-
Smysluplná certifikace
Zvyšující se požadavky na
přínos certifikací systémů
managementu v České
republice – tak by se dal
nazvat trend v této oblasti.
Certifikace systémů managementu prošla v 90. letech minulého století bouřlivým rozvojem. Po úvodním období,
kdy byly certifikovány především systémy managementu
kvality (QMS), nastala etapa
vytváření a následné certifikace integrovaných systémů řízení, kdy už nešlo jen o QMS, ale
také o systémy environmentálního managementu a následně
další normy, např. o systém
managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
(OHSAS) či systém managementu bezpečnosti informací.
Šlo o reakci na rychle se měnící
podmínky nejen na českém trhu,
ale vzhledem k přednostní orientaci
české ekonomiky na export také
především na zvyšující se požadavky náročných zahraničních trhů.
V posledních 20 letech se měnil
i přístup firem k certifikačnímu procesu: po počátečním přístupu, kdy
bylo hlavní získat certifikát, přišlo
poznání, že podstatou společného
úsilí certifikovaných i certifikačních
společností jsou funkční, efektivní
a příslušné přínosy poskytující systémy řízení. Dnes už tedy – v pomyslné první lize certifikovaných
společností – není vlastnictví certifikátu samoúčelné. Ten může mít
vzhledem k současným poměrům
na trhu certifikačních služeb prakticky kdokoli. Integrovaný systém
managementu je pro moderní společnosti zajímavý tím, že vytváří
systém, který svými nástroji poskytuje zákazníkovi (a ve smyslu novelizované normy ISO 9001 – systémy managementu kvality) i okolí
záruky za úroveň realizačního procesu včetně dopadů na životní prostředí a čerpání přírodních zdrojů.
V nedávné minulosti, po odeznění
hospodářské recese a oživení hospodářského růstu, se odborná veřejnost
začala ještě víc o přínosy certifikací
systémů managementu zajímat. Po
jejich bouřlivém rozvoji v 90. letech
muselo logicky přijít období vyhodnocování přínosů a nastínění dalšího
směru postupu, který bude firmám
přinášet konkrétní hodnoty. V současné době, i díky náznakům návratu celosvětových hospodářských
problémů, tento zájem ještě zesílil:
„Co naší společnosti vlastně certifikace přinese? Nejde jen o nákladovou položku bez vyčíslitelného přínosu pro naši firmu?“
Nežli si odpovíme na tyto otázky, je
nutné si uvědomit, že kvalitu nelze
vytvořit jen samotnou certifikací.
Certifikát vydaný akreditovanou
certifikační společností je dokladem o splnění určitých požadavků,
daných příslušnou normou, podle
které certifikační audit proběhl.
Vnější podmínky pro další rozvoj
certifikací systémů managementu,
dané především chystanými právními úpravami, nejsou na první pohled
příznivé. Vládní návrh Zákona o veřejných zakázkách, projednávaný
v Parlamentu České republiky, dokonce vylučuje možnost požadovat
v rámci výběrových řízení jako doložení kvalifikace uchazeče certifikáty
ISO. Pozitivní na této změně však
lového skla. Po zavedení APS Preactor firma Sklostroj identifikovala
následující přínosy:
Petr Vild, výrobní ředitel: „Největším přínosem implementace pokročilého plánovacího systému Preactor v naší firmě je především úspora
času při vlastním plánovacím procesu (20–30 tisíc operací), který se nyní pohybuje v řádu minut, a proto je
možné mít každý den aktuální podobu plánu se zahrnutými změnami,
které přináší každodenní praxe.
V současné době je velmi rychlá aplikace změny priority mezi zakázkami či doplánování nově přijaté výrobní zakázky. Je možné ještě před
potvrzením termínu zakázky a jejím
zaplánování namodelovat, co nám
která zakázka udělá s kapacitami.“
Pracovníci se lépe orientují v pracovních příkazech a mají lepší přehled, jaký materiál kam vstupuje
a co je čím vykryto. Jednoznačně
se optimalizovala fronta práce na
zdrojích výroby.
„S Preactorem jsme dostali do rukou
nástroj na rychlou práci s kapacita-
mi jednotlivých zdrojů, a zároveň
nám odhalil nedostatky ve vstupních
datech, zejména v technologických
postupech a konstrukčních rozpiskách,“ dodává Petr Vild.
Alena Pribišová, vedoucí marketingu,
Minerva Česká republika, a. s.
může být především to, že povede
k odlivu zájmu firem vlastnit „certifikát“ jen proto, že je podmínkou účasti v soutěžích o veřejné zakázky“. Tato situace tedy může paradoxně navrátit původní smysl certifikacím –
především, že udělení certifikátu je
jen završením procesu posuzování
shody s požadavky příslušné normy,
že je pouze vnějším znakem (důležitým pro úspěch na trhu), který ve
skutečnosti snižuje administrativní
náročnost opakujících se prokazování úrovně řízení. Pro významné
společnosti, kde je proces certifikací
systémů managementu chápán jako
integrální součást řízení, je udělení
certifikátu spíš završením dlouhodobého úsilí všech úrovní řízení. Hlavní
přínos jsou tyto certifikované společnosti schopny převést do čísel – do
svého úspěšného rozvoje, rozšiřování
podílu na trhu, zvyšujícího se zisku či
snížení nákladů na čerpání přírodních
zdrojů včetně energií apod.
Právě poslední důvod je přímo imperativem pro další rozvoj certifikací podle normy ISO 14 001 – systémy environmentálního managementu. Efektivně zavedený systém
environmentálního managementu
přináší ve střednědobém výhledu
řadu finančně vyjádřitelných úspor
– nižší poplatky za znečišťování životního prostředí jsou zajisté dobrou zprávou pro každého finančního
ředitele. A co je v současné době
snad nejpádnějším důvodem pro
pokračování v aplikaci výše popsaných systémových nástrojů:
avizované zvyšování cen energií
znamená pro ekonomiku významnou hrozbu. Avšak kvalifikovaný,
nejen na získání onoho vnějšího
znaku – certifikátu – zaměřený postup vedení společností tento problém může do značné míry vyřešit.
Hmatatelným výsledkem efektivně
zavedených moderních systémů řízení je totiž dosažení masivních
úspor právě v oblasti spotřeby energií. Dnes je ta nejvhodnější doba pro
další rozvoj v oblasti zavádění norem ISO – v tomto případě relativně
nové normy ISO 16 001 – systém
managementu hospodaření energií.
RNDr. Miloš Kužvart,
jednatel společnosti
.
Preactor v České republice
a na Slovensku zavádí jediný
Silver Solution Provider firmy
Preactor International, Minerva Česká republika. Pro více
informací nás kontaktujte na
[email protected] nebo www.minerva-is.eu.
www.minerva-is.eu
www.tuev-nord.cz
Našich služeb využívají
Řetězce Hypernovy Ahold, Řetězec Tesco, GE MONEY BANK, ČSOB a.s., Česká Spořitelna,a.s., Arkády Pankrác, EUROVEA Bratislava, Metropole Zličín,
OC Nisa Liberec, OC Fénix, AUPARK BRATISLAVA, C&A Moda, Slovanský dům, Mercedes Benz, Aqupark Čestlice, OD Kotva, Finanční ředitelství pro hlavní
město Praha, Burza cenných papírů, Galery Myšák, Koospol, Hagibor Office Building a.s., Řetězce Tesco, Městská část Prahy 2
NABÍZENÉ SLUŽBY
Další nabízené služby
Konkurenční výhody RPM Service
Naše společnost poskytuje komplexní úklidové služby
zahrnující pravidelný úklid objektů administrativního
charakteru, hotelů, průmyslových objektů, objektů státní
správy, hypermarketů a obchodních center, zdravotnických zařízení, polyfunkčních center, logistických skladů,
bytových domů a rezidencí, historických objektů a dalších
vč. zajištění celoročního úklidu venkovních ploch a údržby
zeleně. V rámci poskytování pravidelného úklidu nabízíme
denní servis (operativní úklid nahodilých znečištění v průběhu dne), službu doplňování hygienického materiálu
a instalaci hygienických zásobníků na sociálních zařízeních, mytí nádobí a další služby dle požadavků zákazníka.
■
zajištění telefonních spojovatelek, informační
a recepční služby
■ údržba zeleně a travnatých ploch
■ fyzická a elektronická ostraha objektů
■ údržba objektu
■ dezinfekční, dezinsekční a deratizační práce
■ poradenská služba a další služby dle Vašich požadavků
a další individuální služby dle požadavku zákazníka
■
RPM Service CZ a.s.
Moskevská 659/63, Praha 10, 101 16
Tel./fax: +420 272 099 600, 272 099 640
E-mail: [email protected]
Na veškeré úklidové práce používáme výhradně, ekologicky
nezávadné čisticí prostředky tuzemské nebo zahraniční
výroby. Dosažitelnost odpovědných zástupců naší společnosti je řešena formou centrálního dispečinku 24 hodin
denně a všichni rozhodující pracovníci jsou vybaveni
mobilními telefony. Pro účely potřeb okamžitého zásahu
je zřízena tzv. havarijní jednotka (7 mobilních a plně
vybavených posádek).
Pokrytí celého území ČR a SR – operativní síP regionálních poboček
a zastoupení.
■ Garance 24 – v případě poruchy úklidového stroje bude stroj
nejpozději do 24 hodin opraven nebo společnost RPM Service
do 24 hodin dopraví na zakázku záložní stroj, který parametrově
odpovídá standardně používanému stroji.
■ Vlastní servisní oddělení úklidových strojů, které operativně řeší
poruchy mycích automatů a další úklidové techniky.
■ On-line ekonomický a informační systém společnosti propojující
všechny pobočky umožňující okamžité efektivní rozhodování.
■ Kvalitní aplikace pro tvorbu nabídek a kalkulací s možností
simulace provozu. Umožňující variantní návrh zajištění zakázky
s maximálním ohledem na potřeby zákazníka.
www.rpmservice.cz
černá azurová purpurová žlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
25
PrÛmysl v âR
Novinka – Infor10
Větší přívětivost, kompletní portfolio odvětvových aplikací a možnosti cloudu
Tatra Phoenix
na veřejnosti
V uplynulých dnech byla nová
modelová řada těžkých nákladních vozidel Tatra Phoenix oficiálně představena zástupcům médií (podrobnosti na str. 9 tohoto
vydání). Nyní nadchází čas, kdy ji
může poprvé na vlastní oči obdivovat veřejnost.
O víkendu 24. a 25. září byla Tatra Phoenix 8x8 S1 společně s hasičským speciálem CAS 30 a jedním z vojenských speciálů „sedmičkové řady“ (T815-7) představena na Dnech NATO v Ostravě.
Největší akce svého druhu ve
střední Evropě se na Letišti Leoše
Janáčka zúčastnilo několik desítek tisíc návštěvníků.
Druhou příležitostí, kde bude veřejnost moci tatrováckou novinku
výroby pro civilní sektor zhlédnout, bude slovenská výstava Autosalón Nitra. Tatra Phoenix 8x8 S1
bude vítat ve dnech 29. září až
3. října 2011 na volné ploše před
hlavním vstupem všechny návštěvníky a fanoušky slovenského autosalonu ve městě pod Zoborem.
Třetí exkluzivní prezentační událostí bude Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2011, jehož význam pro český průmysl daleko
přesahuje hranice naší vlasti. Ve
dnech 3. až 7. října se Tatra Phoenix představí na volné výstavní
ploše P mezi výstavními pavilony
P a Z.
(tk)
Společnost Infor, přední
poskytovatel podnikového
softwaru s víc než 75 000
zákazníky, ohlásila 14. září
2011 novou generaci podnikového softwaru – Infor10.
Vyznačuje se větší uživatelskou přívětivostí pro běžné
podnikové pracovníky
a kompletním portfoliem
odvětvově specifických softwarových aplikací. Její součástí je Infor10 ION Suite,
odlehčená middlewarová
technologie, jež mění způsob řízení podnikového
softwaru.
„Naši zákazníci nyní mohou využívat nejlepší aplikace ve své třídě
s detailními, předpřipravenými
funkcionalitami zaměřenými na vysoce specializovaná odvětví a mikrovertikály. Infor10 nastavuje nové
standardy pro práci s podnikovými
aplikacemi. Lidé by při práci s podnikovými aplikacemi měli očekávat
stejný komfort, jaký mají při používání aplikací, s nimiž se setkávají
jako uživatelé Twitteru, Facebooku
či Googlu. Infor10 a Infor10 ION
Suite tento komfort přinášejí,“ řekl
Charles Phillips, výkonný ředitel
společnosti Infor, a dodal: „Unikátní
kombinace nových vlastností poskytuje našim existujícím zákazníkům
příležitost dramaticky zvýšit hodnotu svých investic do aplikací Infor
a novým zákazníkům nabízí novou
vlnu inovací, kterou od podnikového softwaru vyžadují.“
ION je základem Infor10
Srdcem Infor10 je technologie Infor10 ION Suite. Komponenty ION
propojují a integrují aplikace Infor
a aplikace třetích stran a ukládají
informace v běžném formátu a úložištích. ION umožňuje, aby informace, které proudí mezi aplikacemi, analytickými nástroji a sociálními médii, byly dostupné uživatelům z jejich desktopů, notebooků
a mobilních zařízení.
Na rozdíl od konvenčního middlewaru není odlehčená technologie
ION umístěna v horní vrstvě nad
existujícími aplikacemi, ale integrována přímo v nich. Výsledkem
je rychlejší, jednodušší a spolehlivější integrace.
„ION pomáhá vytvářet mobilní, sociální a flexibilní organizaci,“ řekl Soma Somasundaram, senior viceprezident pro globální produktový vývoj
ve společnosti Infor, a doplnil: „Protože je odlehčená a postavená na otevřených standardech, umožňuje technologie ION instalovat aplikace
mnohem rychleji než klasický robustní middleware. Dovoluje zákazníkům zprovoznit nové aplikace
rychleji a efektivněji, takže se mohou
plně soustředit na své podnikání.“
ION umožňuje novým a existujícím aplikacím Infor a aplikacím od
jiných výrobců pracovat jako ucelené řešení, přičemž podporuje tvorbu efektivních workflow a koncových podnikových procesů. Zároveň zvyšuje výkonnost systému
a jeho upgradů.
„Říkáme, že ION je ,nerozbitná‘ architektura, protože během upgradování nerozbíjí funkčnost nejrůznějších aplikačních rozšíření. Většina
našich zákazníků nechce řešit technologické problémy. Stačí jim,
když jsou jejich IT rychlejší a inovativnější, což jim ION splní,“ zdůraznil Somasundaram.
Uživatelská přívětivost Infor10
Infor10 Workspace je výkladní skříní Infor10, který je vytvořen tak, aby
nabídl maximální komfort a umožnil
změnit způsob práce běžným podnikovým uživatelům.
„Uživatelé podnikového softwaru
chtějí pracovat stejným způsobem,
jakým žijí svůj život. Sledují vše, co
se děje ve světě běžných spotřebitelů, kde sociální média, spolupráce
a mobilní zařízení kombinované
s přitažlivým designem, okamžitě
fungujícími aplikacemi a agilní tech-
nologií významným způsobem zvyšují rychlost, hodnotu a produktivitu. S Infor10 dodáváme aplikace založené na podobném principu, který
začíná od přitažlivého uživatelského rozhraní,“ řekl Duncan Angove,
prezident divize produktů a podpory ve společnosti Infor.
Infor10 ION Workspace sjednocuje
a prezentuje všechny relevantní informace pro každého individuálního uživatele na jeho obrazovce,
včetně na rolích postavených workflow, úkolů a upozornění, kontextové obchodní inteligence, řízení událostí, spolupráce prostřednictvím
sociální médií, vyhledávacích možností a průběhu obchodních aktivit.
Víc informací o Infor10 najdete
www.infor.com.
(tz)
černá azurová purpurová žlutá
2 6 / z á fi í / 2 0 1 1
PrÛmysl v âR
Změna firemní identity
Dodavatel profesionálních
komplexních služeb v oblasti informačních technologií
firma Infinity a.s. mění po
víc než deseti letech své logo
a představuje jeho nový
design. Upravená podoba
je elegantní, čitelnější, napomáhá srozumitelné a cílené
komunikaci odborných
řešení a služeb.
Nový vzhled si zachovává stejné
barvy i symbol – ležatou osmičku,
která představuje velkou škálu možností a příležitostí. Díky redesignu
získal nový identifikační znak Infinity jednodušší a čistší tvary, systematičnost a průhlednost. Smyslem
úprav byla podpora firemní viditelnosti a zapamatovatelnosti u širší
odborné veřejnosti a zákazníků.
Změna loga byla mimo jiné vyvolána nedávno provedenou akvizicí
společnosti IT Systems a.s.
„Důvodem pro změnu byla nutnost
inovace loga tak, aby odráželo aktuální vývoj společnosti Infinity, která
prošla a prochází dynamickým vývojem jako celá branže IT. Změna
loga přispívá i k firemnímu cíli, kterým je za pomocí specializovaných
a neustále vzdělávaných firemních
IT odborníků dosáhnout vysoce
profesionální dodávky komplexních
IT/ICT řešení sestavených na míru
individuálním potřebám klienta,“
uvádí generální ředitel společnosti
Ing. Jaroslav Procházka.
„Druhé místo získané v soutěži
Moderní firma 2010 nás utvrdilo ve
správnosti kroků učiněných v oblasti sjednocování a modernizování
korporátní identity. Naším cílem je
postupovat v žebříčku TOP ICT
společností (současně 64. místo),
a to hlavně svou inovativností, přizpůsobením se turbulentním podmínkám a novými přístupy přinášejícími kvalitnější služby pro naše
zákazníky i zájemce o svět IT. Příkladem jsou semináře a konference
na aktuální témata jako Cloud
Computing, Virtualizace, nástroje
Business Inteligence atd., kterými
kromě jiného definujeme naši přidanou hodnotu pro zákazníky atd.
Naše marketingová strategie se musí nutně měnit a přizpůsobovat
změnám v IT,“ dodává marketingová manažerka Dipl.-Soz. Wiss. Zuzana Parobková.
Nové logo je od září t. r. nedílnou
součástí korporátní identity společnosti s možností využití k marketingovým účelům a ke stáhnutí na
stránce http://www.infinity.cz/Stranka/profil-spolecnost.
(pod)
Původní logo:
Nové logo:
www.infinity.cz
Výroba mikroskopů roste
Výstava snímků
Nejvýkonnější zastoupení nadnárodní firmy FEI Company je v Brně
Do konce září je možné vidět
jedinečnou výstavu snímků
pořízených elektronovými
mikroskopy, kterou připravila Knihovna Jiřího Mahena spolu se společností
FEI Czech Republic s.r.o.
u příležitosti Dne vědy.
Jeden z největších světových
hráčů v oblasti elektronových mikroskopů, firma
FEI Company, nedávno přesunula vývoj a výrobu jedné
z řad rastrovacích mikroskopů z Holandska do své
brněnské divize. Ta nyní vyrábí přes polovinu produkce
FEI, a představuje tak nejvýkonnější jednotku celé firmy.
Význam této pobočky vzrostl také
na poli řízení lidských zdrojů, když
byla Eva Vacíková, bývalá HR manažerka české divize FEI, povýšena do pozice Global HR Business
Partner Operations. Kromě České republiky má
nyní na starosti
management
lidských zdrojů
celé společnosti
FEI. Změna přišla po čtyřech letech jejího působení v brněnském
podniku. „Brněnské centrum FEI
v současnosti zaznamenává ohromný boom,“ uvádí Vacíková a dodává: „Spolu s tím samozřejmě rostou
jeho kompetence, a to i na úrovni
managementu lidských zdrojů.“
V jihomoravské metropoli má výroba elektronických mikroskopů
tradici, která sahá až do roku 1948.
Za tu dobu urazil obor dlouhou
cestu a elektronické mikroskopy
našly uplatnění v mnoha oblastech
– od průmyslového a vědeckého
výzkumu materiálů přes biotechnologie až po vývoj polovodičů.
FEI působí v Brně už od roku 1997
a v současné době spolupracuje
s firmami jako Intel, NASA, Samsung, IBM nebo Ford. V Česku
je pak nejdokonalejší mikroskop
v rukou Akademie věd.
(red)
Exponáty, které vytvořili zákazníci
v rámci soutěže FEI Image Contest,
lze shlédnout v prvním patře atria
budovy Knihovny Jiřího Mahena
v Brně na Kobližné ulici.
Obrázky z elektronových mikroskopů nepřestávají udivovat. Větvící se vlásečnice, složené oko, pylová zrnka, atomové sloupce, detaily
počítačových čipů – to je jen zlomek toho, co může člověk pomocí
současných přístrojů původem
z Brna spatřit. Zájem o pohled do
mikrosvěta dokazuje vysoká návštěvnost výstav, které společnost
FEI pořádá, i početná fanouškovská
základna facebookové stránky Obrázky z elektronových mikroskopů.
Moderní technologie, která dokáže
zobrazit předměty menší než angström (jedna desetina nanometru),
vytváří také prostor pro kreativitu. Autoři černobílé snímky, získané z elektronických mikroskopů, dobarvují až
do podoby uměleckých obrazů. (r)
Foto: FEI Company
Pylová zrnka.
Certifikační a inspekční společnost s 20letou tradicí
Bezplatné workshopy
6.10. 2011 od 9.15 do 14.15 hod.
Kongresové centrum, sál E
v rámci Mezinárodního strojírenského
veletrhu Brno 2011
Logistika v integrovaných systémech řízení
Laboratoře a zkušebny pro logistiku a další odvětví
● Přínosy environmentálního systému managementu
● Hospodaření s energií
●
●
Podrobný program na www.tuev-nord.cz
Navštite nás od 3.–7. 10. 2011
MSV Brno 2011, pavilon Z, stánek 006.
černá azurová purpurová žlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
27
Stavebnictví
Společnost MAPEI slaví 20 let působení v České republice
Řešení pro celou stavbu
Společnost MAPEI, výrobce
stavební chemie, má v současné době 63 poboček
a 57 výrobních závodů na
5 kontinentech ve 26 zemích
světa. A právě slaví 20 let
svého působení v České
republice. Před dvaceti lety
procestoval Zdeněk Runštuk se svou mobilní kanceláří v autě celou republiku
a seznamoval stavební firmy
s produkty této společnosti.
Dnes je generálním ředitelem a firma MAPEI má
v ČR kolem 60 zaměstnanců
a pobočky se sklady v Olomouci a Praze-Jažlovicích.
Ing. Zdeněk Runštuk.
Budováním nových prodejních
míst neustále rozšiřuje distribuční
síť. Obchodně techničtí poradci pokrývají celé Čechy, Moravu i Slezsko a pružně reagují na požadavky
zákazníků. Výrobky MAPEI k nám
proudí z okolních výrobních závodů – z Polska, Německa, Rakouska,
Maďarska i Itálie.
Společnost MAPEI má široký výrobní záběr a vyvíjí nové materiály. Nabízí systémová řešení komplexně pro celou stavbu, každé individuální zakázce na míru. Specializuje se na stavební chemii –
na výrobky pro obklady a dlažby
z keramiky a přírodního kamene,
pro lepení pružných a textilních
krytin a parket, pro dřevěné podlahy, průmyslové podlahy, při novostavbách a rekonstrukcích vodohospodářských děl, mostů a dal-
ších železničních i silničních staveb, při sanacích historických
budov i v novodobé moderní architektuře, na přísady do betonů
a malt, ochranné a dekorativní nátěry a stěrky, výrobky pro podzemní stavitelství a intenzifikátory
mletí cementu. Generálnímu řediteli firmy MAPEI v ČR Ing. Zdeňku Runštukovi jsme položili několik otázek.
Stál jste u zrodu této firmy v Česku
a pracujete pro ni 20 let. Jak hodnotíte působení MAPEI v ČR?
Za uplynulých dvacet let fa MAPEI se stala stálicí na českém stavebním trhu. Svým seriozním přístupem k zákazníkům si vybudovala pevnou pozici, kterou upevňuje
portfolio kvalitních výrobků pro
každou fázi stavby. Během posledních dvaceti let MAPEI intenzivně
vyvíjí výrobky pro všechny druhy
staveb – podzemních, bytových,
dopravních i speciálních průmyslových. Nemohu zapomenout ani
na významný podíl týmu zaměstnanců na našem úspěchu. Na jejich výběr a vzdělávání klade firma velký důraz. Výsledkem je dnes
60členný tým profesionálů a loajálních pracovníků, pro které je zákazník na prvním místě. Jsem si
vědom, že úspěch záleží na lidech,
a na tom je založena personální
politika firmy.
Myslíte, že by v dnešní době bylo
možné „rozjet“ nějakou firmu
stylem, jakým jste to provedl na
začátku 90. let minulého století
s MAPEI?
To je otázka, na kterou nelze odpovědět jednoznačně. Tehdy bylo
podnikatelské prostředí zcela odlišné od dnešního. Ve všech oborech
bylo dostatek prostoru k „rozjetí“
různých aktivit. Konkrétně v našem
oboru stavební chemie bylo zpočátku nutné naši stavební veřejnost seznámit s tím, co stavební chemie
obnáší a co přinese. To vyžadovalo
ohromný kus práce v osvětě. Nutno
připomenout, že se firmy v té době
musely obejít bez mobilů, faxů, počítačů atd. Pro dnešní mladé lidi úsměvné, možná i nepochopitelné.
Podmínky měli ale všichni stejné.
V dnešní době je prostoru méně,
vše se díky přístupu k informacím
zrychlilo. Takže má odpověď na
otázku zní: Stejným způsobem jako
na začátku 90. let určitě ne, ale
dnešním dravým, rychlým stylem,
s využitím všech vymožeností doby určitě ano.
Nabízíte systémová řešení. Jaké
mají výhody?
Tady je odpověď proti předchozí
otázce jednoznačná. Jsou to rychlost, spolehlivost, kompatibilita,
úspora, záruka a kvalita.
Pro řemeslníky, projektanty, architekty a další zájemce pořádáte
školení MAPEI Akademie, aby se
naučili vaše výrobky a systémová
řešení správně používat. Můžete
nám tuto aktivitu přiblížit?
MAPEI Akademie je projekt vzdělávání našich obchodních partnerů,
který však není jen řadou běžných
školení, ale je založen na aktivní
účasti a práci každého frekventanta. Celá myšlenka je založena na
soutěživosti. Ve stručnosti probíhá
Akademie následovně:
Účastníci se rozdělí do pracovních
skupin, které mezi sebou soutěží
v kvalitě aplikování výrobků MAPEI podle předem daného scénáře.
Výsledky se na závěr dne vyhodnotí a výherci jsou ve večerních hodi-
nách zábavnou formou odměněni.
V uplynulém roce naší Akademií
prošlo 3500 zákazníků. To považuji
za velmi slušné číslo. Jistě si dovedete představit, jak je MAPEI Akademie náročná na čas, finance i personál. Letos běží už třetí ročník,
což potvrzuje, že jde o dobrou investici pro MAPEI.
MAPEI vyrábí přes 150 ekologicky šetrných výrobků (např. bez
obsahu rozpouštědel), které jsou
ve shodě s certifikací LEED. Na
českém trhu se je ale nedaří příliš
prosazovat. Čím to je?
Tyto výrobky jsou dražší než standardní, přitom orientace na nízkou
cenu je u zpracovatelů pořád velmi
silná a dnešní situace tomu nepomáhá. Také ekologické myšlení není
v naší zemi bohužel takové jako
v některých okolních státech. I přesto přibývá klientů, kteří tyto výrobky vyžadují, a to potvrzuje správ-
nost cesty vývojových oddělení
MAPEI, která vychází z globálních
požadavků trhu. Jsem přesvědčen,
že i v naší zemi se situace v této oblasti změní. Jsme na to připraveni.
Co byste popřál firmě MAPEI do
dalších dvaceti let?
Neomezoval bych mé přání na dvacet let, neboť postavení, síla a entuziasmus firmy MAPEI jako světového lídra má díky nastupující mladé generaci v jejím managementu
určitě daleko větší budoucnost.
Do dalších let přeji MAPEI spokojené zákazníky, loajální zaměstnance a stále se rozvíjející stavební trh,
který v co možná největší míře využije našich výrobků a služeb. Rád
bych také poděkoval všem našim
zákazníkům za důvěru a spolupráci
a svým kolegům za dobrou práci.
Rozhovor připravila:
Jitka Kulhánková
Foto: MAPEI
.
MAPEI, spol. s r.o.
Smetanova 192
772 11 Olomouc
tel.: 585 224 670
fax: 585 227 209
[email protected]
www.mapei.cz
Zděbradská 78
251 01 Říčany-Jažlovice
tel.: 323 619 911
fax: 323 619 919
[email protected]
černá azurová purpurová žlutá
2 8 / z á fi í / 2 0 1 1
Stavebnictví
Hydroizolační fólie s fotovoltaickým článkem z Fatry, a.s.
Chytré a efektivní řešení
Fatra, a.s., patří mezi
významné světové zpracovatele plastů a je nedílnou
součástí plastikářského průmyslu. Společnost provozující moderní technologie na
zpracování plastů má ve
výrobních centrech v Napajedlech a Chropyni okolo
1000 zaměstnanců. Jednou
z největších divizí firmy je
ta, která se zabývá vývojem
a výrobou produktů pro
oblast stavebnictví. O rozhovor jsme požádali vedoucího stavebního segmentu
Ing. Ivo Bendu.
V minulém roce Fatra, a.s., uvedla
na trh nový produkt – střešní fotovoltaickou fólii FATRASOL. Můžete nám ji představit?
FATRASOL je
velmi lehký a ohebný střešní systém tvořený hydroizolační folií
a fotovoltaickým
článkem od společnosti Unisolar. Unisolar přináší své dlouholeté zkušenosti s výrobou amorfních tenkovrstvých fotovoltaických článků a Fatra zase
bohaté zkušenosti z výroby hydroizolačních fólií.
To zní zajímavě. Co vás vedlo
k tomuto kroku?
Budoucnost fotovoltaiky není v robustních konstrukcích na zelených
Vizualizace FV folie FATRASOL.
plochách, ale v malých integrovaných instalacích na střechách. V západní Evropě už jsou tyto instalace
dlouhodobě zvýhodňovány proti
těm na orné půdě. Střechy jsou nevyužitým prostranstvím, tedy alespoň pokud na nich nemáme zelené
zahrady, nebo třeba právě fotovoltaické instalace. Tam, kde je střecha,
jsou většinou i lidé, kteří potřebují
elektrickou energii. Proč tedy zatěžovat rozvodnou síť a přenášet megawatty elektrické energie, když ji
můžeme vyrábět přímo v místě její
spotřeby? Jsem rád, že to už pochopili i naši politici a v letošním roce
jsou podporovány jen malé instalace
do 30 kW na střechách. Problém
však stále zůstává s připojením těchto elektráren do rozvodné sítě.
Konkrétní aplikace folie FATRASOL v praxi.
Jaké největší výhody proti standardním fotovoltaickým konstrukcím nová fólie přináší?
Zmínil bych se o dvou základních
výhodách. Za prvé je to konstrukce.
Jde o dva výrobky v jednom. Každá
střecha musí být izolována, ale ne
každá vám dokáže vyrábět čistou
energii. Fatrafol je tak střešní izolační krytinou, a zároveň fotovoltaický panel. Navíc díky nízké
hmotnosti jen 4,5 kg na m2 minimálně zatěžuje střešní konstrukci.
V praxi to znamená, že Fatrasol je
vhodný zejména na střechy, kam je
velmi obtížné umístit standardní fotovoltaické panely. Nemusíte se také bát, že vám panel poničí kroupy,
nebo že ho někdo ukradne. Druhá
obrovská výhoda je technologie
„Triple junction“, při níž je křemík
nanášen na tenký pás plechu ve
třech speciálně modifikovaných
vrstvách, přičemž každá dokáže
efektivně pracovat s jedním spektrem slunečního záření. Následně je
takto vytvořený článek „zataven“
speciálním polymerním materiálem. Tato konstrukce a absence skla
pak umožňuje flexibilitu (ohebnost)
vzniklého „panelu“ a odolnost proti
nárazu. Zmíněná třívrstvá technologie zaručuje vysoký výkon za jakýchkoliv světelných podmínek.
Pokud by se čtenář chtěl o této
technologii dovědět víc, na stránkách www.fatrasol.cz najde spoustu zajímavých informací včetně
konkrétních ukázek prostřednictvím případových studií.
(tk)
.
Fatra, a.s.
Tř. T. Bati 1541
763 61 Napajedla
tel.: + 420 577 501 111
fax: + 420 577 502 555
[email protected]
www.fatra.cz
Miliardové úspory a iniciativa Šance pro budovy
Pozici respektovaného partnera si v českém stavebnictví
za rok své existence vydobyla Šance pro budovy, což
je společná iniciativa České
rady pro šetrné budovy
a Centra pasivního domu.
V čele této organizace stojí
koordinátor Mgr. Petr Holub, s nímž jsme si na téma
úsporného stavení povídali.
Mgr. Petr Holub.
Tuzemský program Zelená úsporám čelí nedostatku financí. Jaký
je váš pohled na tuto mediálně
propíranou problematiku?
Svědčí to zejména o úspěchu tohoto
programu. O dotace požádali majitelé 80 tisíc domů. Některé žádosti byly pro paneláky nebo bytové domy,
takže celkem se dá odhadnout, že ze
Zelené úsporám bude těžit okolo 150
tisíc domácností. Program zcela jistě
zvedl povědomí o možnostech úspor
energie. Ale potýkal se také s administrativními problémy a musel být
nepředvídatelně zastaven. Nyní však
stojíme před úkolem připravit nový
finanční nástroj, který podpoří úspory energie v budovách. U Zelené
úsporám muselo jít o dotace kvůli
podmínkám Kjótského protokolu.
Teď se mi jeví jako vhodnější nabídnout lidem nízkoúročené půjčky,
možnost slevy na dani z příjmu či
podporu hypoték navázanou pouze
na dosažení určitého energetického
standardu. O struktuře sady finančních nástrojů se ale ještě povede debata. Neméně důležité je zajistit pro
tento program financování. Zde je
nasnadě využít 185 mld. Kč, které
stát získá jako výnosy z aukcí emisních povolenek mezi lety 2013
a 2020. Tato suma je odhad a nezahrnuje 50 miliard, které se vláda rozhodla zdarma věnovat elektrárenským společnostem.
Jakým způsobem se dají získat
dotace z EU?
Z Operačního programu Životní prostředí byla poskytnuta podpora přes
10 miliard na rekonstrukce a zateplení
asi 1500 veřejných budov – škol, nemocnic, úřadů apod. V tomto trendu
by bylo dobré pokračovat i v programovacím období po roce 2014. Je to
ideální zdroj peněz právě pro energeticky úsporné renovace budov veřejného sektoru. Je to i v souladu s tím,
že podle směrnice o energetické náročnosti budov má jít veřejná správa
příkladem. Druhá, nyní projednávaná
směrnice o energetické účinnosti, má
stanovit povinnost roční obnovy
aspoň tří procent budov vlastněných
či obývaných veřejnou mocí. Procento se vztahuje k podlahové ploše. Tyto
budovy budou muset být obnoveny
na velmi kvalitní standard. Tato povinnost a podpora z Evropských fondů se mohou vhodně doplňovat.
Jak jde vaší organizaci a vašim záměrům na ruku česká legislativa?
Nedá se určitě říct, že úřady by nám
šly na ruku. Na druhé straně si Šance pro budovy za rok své existence
vydobyla postavení respektovaného
partnera. Přece jen je to společná
iniciativa dvou nejvýznamnějších
asociací sdružujících experty, a zejména byznys v oboru úsporné výstavby. Nyní reprezentujeme přes
120 firem, od malých přes střední
až po velké. Zelený byznys se tak
poprvé stává důležitým hráčem
s koordinovanými pozicemi a může
důkladněji obhajovat svoje zájmy.
Zároveň státní správě nabízíme pomocnou ruku. Téma úspor energie
je důležité, ale na našich úřadech
bohužel ještě nemáme vytvořenu
dostatečnou kapacitu lidí, kteří by
se jím zabývali. Transpozici směrnic o energetické náročnosti budov,
o obnovitelných zdrojích, budoucí
směrnice o energetické účinnosti
i přípravu plánu pro energetickou
efektivitu mají na starosti de facto
jeden až dva odborní referenti na
ministerstvu průmyslu a obchodu.
V zahraničí přitom mají na tuto tematiku celé odbory a energetické
agentury, které připravují podklady.
Stav u nás není udržitelný. Ale i proto jsme tu my, kteří můžeme sehnat
část podkladů, předjednat téma s odborníky či získat informace, jak se
k věci stavějí za hranicemi. Šance pro
budovy například byla jedinými reprezentantem ČR v diskuzi s Evropskou komisí, když se připravovala
metodika pro stanovení nákladově
optimálních požadavků na energetickou náročnost budov. Přitom jde
o důležitý dokument, podle kterého budou nastaveny požadavky po
roce 2013.
Premiér Nečas odhadl úspory
při stavění pasivních domů na
200 mld. Kč. Je to reálné?
Premiér Nečas nás verbálně podpo-
řil. Na druhé straně ale nyní Rada
vlády pro energetickou a surovinovou strategii projednává návrh aktualizace Státní energetické koncepce, která těmto prioritám zcela
neodpovídá. Věřím, že premiér si
bude za svými slovy stát a zjedná
i v této věci nápravu. Přechod na
vyšší energetické standardy budov
může totiž mít pro společnost přínos kolem 223 mld. Kč, jak spočetl
ekonom Zámečník. A to jde o číslo
získané při poměrně konzervativních předpokladech pouze 3% reálného růstu cen energií a například
25leté životnosti staveb.
Co se musí ve stavebnictví změnit,
aby s tzv. téměř nulovou spotřebou
byly u nás do roku 2018 veřejné
budovy a od roku 2020 i ty ostatní?
Firmy zastoupené v Šanci pro budovy umějí zákazníkům ušetřit 30 až
90 % energie. Technologie pro energeticky velmi kvalitní stavění tady
jsou. Do toho vstupují stále rostoucí
ceny energie. Trend je jasný. Dojde
k velké modernizaci českého stavebnictví. Ale nepůjde to jen tak. Firmy
se musejí připravit, odborníci vyškolit, stát by měl nabídnout finanční nástroj pro usnadnění tohoto přechodu. Takže reálné to je, nicméně
nedokážeme to s rukama v klíně.
Jak se stavíte k iniciativám různých ekologických organizací
a ztotožňujete se s jejich názory?
Environmentální organizace jsou
v České republice nedoceňované
a často jsou jim házeny klacky pod
nohy. Na západě je zcela běžné, že
zelený byznys a environmentální
organizace spojují své síly pod
společná stanoviska či společně organizují semináře. Zájem první
skupiny totiž do velké míry konvenuje se zájmem veřejným, který hájí druhá skupina. Takže s většinou
jejich postojů souhlasíme. My máme výhodu v přímé praktické zkušenosti z trhu, naše firmy reálně zaměstnávají lidi, vytvářejí HDP
a odvádějí daně.
Jan Hrabálek
černá azurová purpurová žlutá
z á fi í / 2 0 1 1 /
29
Stavebnictví
DOSTING jde s dobou
Hliníkový kompozitní materiál Alubond používá firma DOSTING, spol. s r.o.,
s úspěchem už řadu let na
mnoha typech staveb. Realizovala zakázky v občanské
a bytové výstavbě, kde nyní
tento materiál začala používat na esteticky zajímavé
části fasád v kombinaci
s fasádami z kamene nebo
s klasickými fasádami.
Materiál Alubond se velmi dobře
hodí také na obklady betonových
lodžií, kdy můžou různé barevné
kombinace dotvářet architektonický vzhled budovy. Vybudováním
dřív. Tento materiál byl s úspěchem použit také ve výjimečném
rezidenčním projektu v krásné lokalitě u Bratislavského hradu (viz
foto). V současné době společnost
DOSTING provádí ve spolupráci
s Fakultou stavební VUT v Brně
výzkum nových způsobů ukotvení
těchto moderních fasád.
výrobního závodu Alubondu v Evropě se nejenom rozšířila barevná
škála tohoto materiálu, ale Alubond je daleko dostupnější než
Prosklené hliníkové výplně Reynaers
Další novinkou v sortimentu firmy
DOSTING je v současné době
nejlepší prvek z okenního systému
– prosklené hliníkové výplně stavebních otvorů předního evropského výrobce REYNAERS. Tento
prvek, systémového řešení CS 104,
má kromě vynikajících tepelně
technických parametrů (Uf<0,8–
1,2 W/m2K podle kombinace profilů) i špičkové vodotěsné vlastnosti.
S hodnotami až 900 Pa pro okna
(1300 x 2000 mm) a 300 Pa pro
dveře (1300 x 2450 mm) je systém
vhodný i do extrémních podmínek.
Tyto prvky se začínají používat na
nejprestižnějších typech budov,
zejména pro office stavby, sídla
významných firem apod. Jde
o prvek plně certifikovaný a v současné době je to „Mercedes“ mezi
okenními profily.
Firma DOSTING v současné době
úspěšně dodává hliníkové výplně
otvorů pro stavbu obchodního domu Bauhaus v Brně-Ivanovicích,
která v těchto dnech finišuje. Další
zajímavou akcí, kam společnost dodala jak opláštění budovy, tak i pro-
XI. ročník tradiční akce se uskuteční od 7. do 11. listopadu
Týden Facility managementu 2011
solvovali, protože v té době nebyl
zaveden do osnov).
Workshop je zaměřen na několik
základních operací:
- Umět přesně popsat základní podnikání své společnosti.
- Umět definovat, které procesy FM
jsou vhodné k outsourcingu.
- Analyzovat vybranou službu FM
– připravit podklady pro SL
(SLA).
- Pro tuto službu specifikovat KPI.
- Vybrat prioritní oblasti pro výběrové řízení a specifikaci komise.
V rámci workshopu jsou představeny nové přístupy k tvorbě požadavku tzv. na výstupu, na praktických
příkladech je vysvětlováno, jak je
tento přístup odlišný od tradičního
výčtu požadavků. Celý workshop
je v souladu s ČSN EN 15 221, a to
všech jejích šesti dílů.
Už XI. ročník Týdne Facility managementu 2011
se uskuteční od pondělka
do pátku 7.–11. listopadu
2011 v Praze. Tradiční akce
se koná pod záštitou předsedy vlády České republiky
Petra Nečase a její letošní
motto je „Facility management – příležitost pro
integraci“.
Mezinárodní konferenci v úterý
8. listopadu 2011 osobně navštíví
exkluzivní zahraniční hosté. Pozvání přijali nejvyšší zástupci IFMA (International Facility Management Association) – prezident
IFMA Tony Keane a chairman IFMA Kathy Roper. Pro naši pobočku (IFMA CZ) je tato návštěva
a účast obou nejvyšších představitelů mezinárodní asociace významným oceněním. Z dalších
zahraničních hostů je třeba jmenovat pana Freda Kloeta, viceprezidenta EuroFM a hlavního vyjednávače FM v Evropském parlamentu a Radě EU, a prezidentku
SAFM (Slovenská asociace facility managementu) doc. Ing. Vieru
Somorovou, Ph.D. Workshop ve
čtvrtek 10. listopadu 2011 navštíví pan Bruce Kenneth Forbes,
prezident společnosti ARCHIBUS Inc. z Bostonu v USA.
Velmi si ceníme toho, že na akcí
převzal záštitu předseda vlády České republiky Petr Nečas. Účast na
ní dál přislíbil ministr pro místní
rozvoj Kamil Jankovský. I tyto skutečnosti svědčí o vzrůstajícím povědomí o FM a jeho významu.
Snímkem se vracíme k loňskému ročníku Týdne Facility managementu.
Program
Programová náplň Týdne Facility
managementu 2011 bude v tradičním duchu. První den, pondělí
7. listopadu 2011, je vyhrazen pro
exkurzi. Letos mohou účastníci akce navštívit technické zázemí největšího a nejkrásnějšího českého
Aquaparku v Čestlicích u Prahy.
Mezinárodní konference
Hlavní částí akce je mezinárodní
konference, která se uskuteční v úterý 8. listopadu od 9.00 hod. v Hotelu
Olympik Artemis. Po ukončení konference bude následovat společenský večer se slavnostním vyhlášením cen FM AWARDS 2011, který
bude zahájen v 19.00 hod. v Nové
Foto: IFMA
budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1.
Workshop
Celodenní středeční workshop na
téma „Implementace FM“ (vede
FM Institute) se uskuteční ve středu
9. listopadu 2011 také v Hotelu
Olympik Artemis od 9.00 hod. Letos je koncipován jako průprava
účastníků na přípravu výběrového
řízení na firmu poskytující FM
„krok za krokem“. Workshop vychází z ověřeného modelu výuky
facility managementu ve vzdělávacích kurzech FM Institute – viz
www.fminstitute.cz (absolventi 1.–
5. běhu a některých podnikových
kurzů ještě tento workshop neab-
Doprovodné akce
Doprovodné akce v následujících
dnech (čtvrtek 10. a pátek 11. listopadu 2011) jsou rezervovány pro
partnery.
Ve čtvrtek 10. listopadu se koná
v rámci pravidelného diskusního fóra FM fórum akce zabývající se
problematikou uplatnění studentů
a absolventů kurzů FM v praxi s názvem „Facility management z pohledu nastupující generace, aneb odborné či studentské práce a jejich
uplatnění v praxi“. Uskuteční se na
akademické půdě v zasedací místnosti děkanky FAST, VŠB - TU Ostrava. Vstup zdarma. Víc informaci
na www.fmforum.cz.
Téhož dne se v Hotelu Olympik Artemis uskuteční akce ARCHIBUS
BEZ HRANIC. Je zastavením celoevropské ARCHIBUS ROAD
sklené výplně REYNAERS, je výstavba budovy D5 NeTME CENTRE Fakulty strojní VUT v Brně,
která je v těchto dnech slavnostně
otevírána.
Jiřina Drahná
.
www.dosting.cz
SHOW, která přivede do Prahy pana Bruce K. Forbese, nositele prestižního ocenění IFMA Fellow.
Bruce Forbes je zároveň prezidentem společnosti ARCHIBUS Inc.
z Bostonu v USA, 39. největšího
vývojáře softwaru na světě. Přihláška na http://www.ikadata.com/roadshow2011/prihlaska.html
Diskusní panel
V pátek 11. listopadu 2011 uspořádá hlavní mediální partner Wagner
Press diskusní panel s názvem
„Udržitelné budovy s certifikací
z pohledu jejich provozu a správy“. Tématy panelu budou:
• Co přináší certifikace „udržitelnosti“ budov z pohledu facility
manažera?
• Které z certifikačních metod
používané v ČR přinášejí facility
manažerům největší zisk/prospěch?
• Je certifikace z pohledu FM nutný
proces pro budoucnost, či módní
trend, co stojí investice navíc?
Letošní program mezinárodní konference, zaměřený na přínosy,
a hlavně na příležitosti integrace,
nabízí širokou paletu námětů pro
příspěvky. Programový blok je už
téměř zaplněn, pokud však některý
příspěvek přinese zajímavé zkušenosti z praxe, rádi ho do programu
začleníme. Vaše zajímavé náměty
posoudí Ing. Jiří Porteš (e-mail: [email protected]), který celý program koordinuje.
(tz)
www.ifma.cz
černá azurová purpurová žlutá
3 0 / z á fi í / 2 0 1 1
Stavebnictví
Víme, kam letí.
Příští vydání listu Podnikatel říjen 2011
Hlavní témata:
Automobilový průmysl
Energetika
Optimalizace podnikových procesů
Odpady
Facility management
www.podnikatel-info.cz
Uzávěrka: 14. 10. 2011
černá azurová purpurová žlutá
Buderus – dodavatel systémových řešení
nástěnné konvenční a kondenzační kotle
stacionární litinové a ocelové kotle všech výkonů na zemní plyn,
tuhá paliva, propan a ex. LT
■ zásobníky teplé vody
■ regulační technika
■ tepelná čerpadla
■ solární technika
■ kogenerační jednotky
■ otopná tělesa a další topenářské zboží
■
■
Teplo je náš živel
REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ
v oblasti výtahové techniky
Jílkova 124, 615 32 Brno
e-mail: [email protected]
www.embrno.cz
Nový bezpřevodový
výtahový stroj řady NL 24
s vyměnitelnou lanovnicí
ø 240 mm, ø 180 mm, ø 160 mm,
nosnost 320–1000 kg.
●
šetrné k památkám ● v každém zdivu
hluku a špíny ● ekologicky ● výhodná cena
● bez
Feel the difference
RAŠINO a.s.
autorizovaný partner FORD
- prodej nových osobních a užitkových vozů FORD
- kompletní diagnostické a servisní služby
- karosářské a lakýrnické opravy podle norem ISO
- provozovny po celé jižní Moravě
Brno, Kuřim, Hodonín, Olomouc
[email protected]
www.rasino.cz
Výrazně menší hmotnost
Malé zástavbové rozměry
Bezhlučný provoz
Ruční vyproštˇování
Bezkonkurenční cena
černá azurová purpurová žlutá
3 2 / z á fi í / 2 0 1 1
Finance
Download

2 3 4 6 22 Čeho je moc, toho je příliš Dřu jen na daně