DŮLNÍ NOVINY
NOVINY CZECH COAL GROUP
číslo 4
30. dubna 2014
ZDARMA
Nové Fordy
Ranger vyjedou
do terénu
Z pracovníků
Rekultivací
zemědělci
Hipodrom se
připravil na
novou sezonu
Ženy na
Mostecku
spřádají síť
Benedikt si
Mostečané
oblíbili
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
6
9
12
Úspěšný rok pro Vršanskou
Vršanská uhelná vytěžila v roce 2013 celkem
6,85 milionu tun hnědého uhlí. Hodnota ukazatele EBITDA přesáhla 1,8 miliardy korun,
což je zhruba o 500 milionů korun více než
v roce 2012.
„Oproti roku 2012 jsme loni vytěžili o zhruba 2,7 milionu tun
uhlí méně. Přesto, především
díky zefektivnění řady vnitřních
procesů, byl rok 2013 ekonomicky úspěšnější než rok předchozí,“ komentoval výsledky
společnosti generální ředitel
Vladimír Rouček. „Dobrý hospodářský výsledek roku 2013
nám umožnil rozdělit mezi naše
zaměstnance 37 milionů korun
v podobě 13. platu,“ dodal.
Mezi odběratele vršanského
uhlí patří především energe-
tická společnost ČEZ, s níž byla
v roce 2013 uzavřena dlouhodobá smlouva o dodávkách
uhlí do elektrárny Počerady
na 50 let do vyuhlení lomu Vršany. Pro společnost Vršanská
uhelná tento kontrakt znamená dlouhodobou perspektivu.
Pro severočeský region, zvláště pak pro Mostecko, které
dlouhodobě vykazuje nejvyšší
míru nezaměstnanosti v zemi,
je to záruka stability především v oblasti zaměstnanosti.
Vršanská uhelná totiž zaměst-
nává zhruba 600 lidí, celá
skupina Czech Coal pak téměř
2000. Vršanská uhelná podporuje desítkami milionů korun
ročně řadu projektů na Mostecku. Mezi nejvýznamnější
patří projekt Chytré hlavy pro
Sever, který je zaměřen na rozvoj vzdělanosti. Další oblastí
je například podpora sportu
v podobě DHK Baník Most. Odrazem společenské odpovědnosti Vršanské uhelné je pak
podpora měst a obcí. „Za naší
pomoci vznikla na Mostecku
sportoviště, podařilo se upravit
a vybavit spádovou základní
školu, dům seniorů, ordinace lékařů. Dokladem dobrých vztahů je i řada kulturních a společenských akcí,“ zmínil Rouček
vybrané projekty.
(red)
Renogum zvládl Čertovy schody
Opět ve výšce a tentokrát v ještě složitějších
podmínkách, než nedávno v ledvické elektrárně, pracovala skupina externího servisu
dopravního pásma společnosti Renogum. Místem byla vápenka s příznačným názvem Čertovy schody.
Ve vápence Čertovy schody
Renogum dlouhodobě spolupracuje se společností Sava
Trade, která sem dodává dopravní pásy a dceřiná společnost zde na základě smlouvy
provádí jejich celoroční servis.
Tentokrát šlo ale o zakázku
speci ickou, protože zahrnovala dlouho odkládanou výměnu
pásu typu lexowell. Tento typ
dopravního pásma se používá
pro vertikální nebo šikmou
dopravu sypkých materiálů,
například železné rudy, vápence, hnojiv, štěrků nebo písků.
„Jednalo se o dopravník, kterým se vynáší do pětatřiceti-
metrové výšky koks pro zdejší
pec. Samotný pás je dlouhý 70
metrů a 91 centimetrů široký.
Výměna je extrémně náročná
jak z hlediska bezpečnosti práce ve výškách, tak manipulace
s pásem,“ vysvětlil ředitel společnosti Renogum Bohumil
Straka.
Montáž prováděla pětičlenná
skupina pro externí zakázky
v týdnu od 17. do 21. března, další den byl vyhrazen
na seřízení pásu a zkušební
provoz. Dnes už dopravník
běží v plném provozu. „Každá
zakázka pro elektrárny nebo
vápenky je svým způsobem
atypická, nicméně naprostá profesionalita a šikovnost
našich vulkanizérů zaručuje
úspěch i u těch akcí, na které si
konkurence z důvodu extrémní
náročnosti netroufne. To byl
i případ Čertových schodů, kde
se zakázka odkládala několik
let,“ doplnil ředitel s tím, že
i přes úspěchy skupiny externího servisu maximum prací
provádí Renogum pro skupinu Czech Coal a těžební společnosti.
„Pokud výkony naší irmy převedeme na počet spojů, tak pro
Vršanskou uhelnou a Severní
energetickou jsme v roce 2013
provedli 655 spojů, zatímco
pro externí zákazníky 90 spojů. Naším cílem pro rok 2014 je
nejenom beze zbytku a ve vysoké kvalitě pokrýt potřeby obou
uhelných společností, ale zároveň významně zvýšit podíl na
externím trhu,“ uzavřel Bohumil Straka.
(pim)
Novinka ve skladech Coal Services
Marcela Horáčková z irmy Würth vykládá zboží ve skladu na
lokalitě Hrabák. Odbor nákupu Coal Services totiž od dubna
spustil novinku, takzvaný konsignační sklad irmy Würth.
Podrobnosti naleznete na straně 2 tohoto vydání Důlních novin.
Foto: (pim)
Chytré hlavy znovu tady
Popáté vyhlašuje Vršanská
uhelná grantový program
Chytré hlavy pro Sever.
Program, jímž se snaží pomáhat školství v regionu,
odstartuje 5. května s mottem Chytré hlavy znovu
tady.
Školy mohou opět přihlásit
své projekty na vybudování
nových učeben nebo na vybavení stávajících moderní-
mi učebními pomůckami ve
dvou samostatných kategoriích pro střední a vysoké
školy a v kategorii základních
škol.
Detailní informace o zaměření programu, o podmínkách
pro získání grantu i registrační formulář budou v době vyhlášení programu zveřejněny
na webu www.chytrehlavy.cz
a na stránkách www.vuas.cz.
> 2 | Zprávy ze skupiny
EDITORIAL
Svátek matek…
…je jedním z mála „svátků“,
o který se nevedou spory
a který není spojován s žádnou dobou, režimem. I když
faktem je, že býval trochu
opomíjený, na rozdíl třeba
od MDŽ.
Mezinárodní den žen jsme,
pravda, dovedli kdysi tak
trochu do absurdna, do téměř povinných akcí. O nichž
navíc ženy říkaly, že si je
víc užívají muži. Dneska se
k němu začínáme v umírněnější podobě vracet, a proto mě trochu mrzí, že jsem
v záplavě pracovních témat
v březnovém čísle Důlních
novin tenhle svátek opomněl. A rád napravuji přáním ke Dni matek.
Tenhle svátek u nás prosadila Alice Masaryková. Slaví se snad po celém světě, i když v různé dny. Například v arabských zemích
21. června, ve Velké Británii
čtvrtou postní neděli a v řadě zemí, stejně jako u nás,
druhou květnovou neděli.
Letos tedy 11. května.
Možná se nezasvěcení poněkud pozastaví nad tím, proč
přeji a komu přeji. On totiž
převládá pohled, že šachta
je výhradně „mužská“ záležitost. Ale chyba lávky, není
pravda, že co havíř, to muž.
Jen v naší skupině pracuje
více než pětina žen, zejména v dělnických profesích.
A kdybych se podíval na jejich počet u dodavatelských
irem, od stravování přes ostrahu až po úklid, procento
by bylo výrazně vyšší.
Chtěl bych všem ženám se
šachtou „spřízněným“ poděkovat a popřát jim ke Dni
matek všechno NEJ. A třeba i to, aby bez ohledu na to,
jestli svátek je či není, bez
ohledu na to, který se u nich
drží, měly doma květinu co
nejčastěji.
Pěkné jarní dny všem spolupracovnicím a kolegyním
přeje
Vladimír Rouček
generální ředitel
Vršanské uhelné
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Nová auta vyjedou do terénu
Deset nových vozidel Ford Ranger se během
následujících dnů dostane ke svým novým uživatelům ve společnostech skupiny Czech Coal
a Severní energetická. Jedná se o výměnu nových automobilů Ford Ranger za dosluhující
modely stejné značky, které společnosti skupiny využívají. Obnovu vozového parku zajišťuje dceřiná společnost Servis Leasing.
„Automobily jsou v současnosti
u dodavatelské irmy v Mostě,
kde probíhají poslední úpravy
a montáž příslušenství podle
objednávek z jednotlivých společností. Hned poté budou vozidla distribuována ke svým novým uživatelům,“ informoval
ředitel Servis Leasingu Marek
Viktorýn. V tomto případě
jde o první skupinu aut, která
v rámci obnovy vozového parku pro společnosti skupiny
Czech Coal dorazí. „Tyto Rangery pocházejí z objednávek
z loňského roku, protože dodací lhůta na tyto vozy je šest až
sedm měsíců. Další zhruba stejně velká skupina vozidel, která
byla objednána na konci ledna,
by měla přijít v průběhu prázdnin,“ doplnil Marek Viktorýn.
Kromě Fordů Ranger využívají společnosti skupiny Czech
Coal ještě automobily Toyota Hilux, které mají obdobné
jízdní vlastnosti. Několik kusů
Hiluxů bylo dodáno do některých společností začátkem
roku, ale v současnosti většina irem ze skupiny preferuje
vozy Ford Ranger. „New Ranger je v současnosti koncepčně
i konstrukčně nejlepší automobil této třídy na trhu. Automobil má vyspělé elektronické
systémy jako je elektronické
přepínání pohonu, elektronický stabilizační systém a další
systémy zvyšující především
bezpečnost vozu a posádky.
Nové modely by měly být více
odolné proti předchozímu
modelu, což je pro používání
v našich podmínkách důležité. Ukazují to i zkušenosti
s několika Rangery, které byly
na rok ve zkušebním provozu
ve Vršanské uhelné a Severní
energetické,“ uzavřel Marek
Viktorýn.
(pim)
ZEPTALI
JSME SE…
Z pracovníků Rekultivací jsou i zemědělci
Rekultivace nemusí znamenat jen jezera, louky a lesy. Mohou to být i pole, na nichž se pěstuje obilí. Nejen jejich „tvorbě“, ale následně
i pěstování obilovin se již od roku 2012 věnují
pracovníci společnosti Rekultivace.
V současnosti se starají o více
než 220 hektarů zemědělské
půdy. Letos by se rozloha obdělávaných polí mohla rozrůst
až na 300 hektarů. „V našich
podmínkách vytváříme čtyři
druhy rekultivací. Lesnické, zemědělské, vodní a ostatní. Zemědělské plochy, které vznikly
po rekultivacích, se buď pronajímaly zemědělcům, případně se
nechávaly ležet ladem. A protože máme potřebnou techniku,
rozhodli jsme se, že budeme
na zemědělských rekultivacích
také hospodařit,“ vysvětlil ředitel dceřiné společnosti Tomáš
Šolar.
Společnost Humeco
má za sebou dvě důležité akce. Během
uplynulých týdnů se
její zaměstnanci postarali o další odvodnění lomu Vršany.
Společnost Würth je naším
partnerem
a
dodavatelem průmyslové chemie
a nářadí. Systém konsignačního uložení znamená,
že zásoby jsou až do odebrání koncovým spotřebitelem v majetku dodavatele,
v tomto případě tedy firmy
Würth. Jinak řečeno, i když
jsou k dispozici ve skladech
naší společnosti, finančně
nezatěžují výši našich skladových zásob.
Přímo v lomu vznikla na konci března nová jímka hlavní
čerpací stanice Vršany. „V případě vybudování nové jímky hlavní čerpací stanice jde
vlastně o standardní postup,
kdy se technologie posouvá
s postupem těžby,“ vysvětlil
hlavní inženýr Humeco Petr
Sigmund.
Odstřel podloží
Zvláštností této akce ale byl
fakt, že nová jímka, o kapacitě 46 000 kubíků, vznikala
v místě s velmi tvrdým podložím. Proto bylo zapotřebí
prostor před hloubením odstřelit.
Má tento systém i nějaké
další výhody?
V polovině března se v Mostě na billboardech
a reklamních vitrínách u zastávek městské
hromadné dopravy objevily poměrně netradiční reklamní plakáty. Na zeleném podkladu byl umístěný pouze jednoduchý text v bílé
barvě – Tvoříme Most. Tajemné sdělení bylo
rozklíčováno o dalších 14 dnů později.
Původní text doznal obměny a změnil se na „Tvoříme
Most(y)“, z dalšího sdělení
„Jsme Vršanská uhelná“ pak
bylo zároveň patrné, kdo za
uvedenými plakáty stojí.
„Prostřednictvím této kampaně chceme lidem ve městě a okolí sdělit, že jedním
z našich významných cílů je
vytvářet ve společnosti jakési
pomyslné mosty, které mají
ambici spojovat lidi mezi sebou. Celá kampaň proto stojí na myšlence, že Vršanská
uhelná není pouze těžební
společností, ale také irmou,
která se na Mostecku snaží
vytvářet prostor a podmínky
pro zajímavý a kvalitní život.
Dlouhodobě v regionu podporujeme oblasti vzdělávání,
kultury, sportu a jiné zájmové
a volnočasové aktivity. Jsme
aktivní také v sociální oblasti,
podporujeme řadu obcí, spolupracujeme s městem Most,
patříme k nejvýznamnějším
zaměstnavatelům. V loňském
roce jsme mostecký region
podpořili částkou, která dosáhla téměř 20 milionů korun,“
uvádí David Vidomus, vedoucí komunikace skupiny Czech
Coal, jejíž součástí je společnost Vršanská uhelná.
Až do konce června se tak
lidé budou v ulicích Mostu
setkávat s dalšími sděleními. Mezi ně patří například
reklamní nosiče s nápisem
„Fandíme házené“, který odkazuje na podporu Vršanské
uhelné v oblasti sportu a na
generální partnerství s DHK
Baník Most. Další ze sdělení
„Podporujeme Chytré hlavy“
pak přímo propaguje projekt
Chytré hlavy, prostřednictvím
kterého Vršanská uhelná už
několik let podporuje oblast
vzdělávání. Sdělení „Pomáháme Mostecku“ připomíná
podporu, která je směrována
především do partnerských
obcí a nápis „Dáváme práci“
se pak zaměřuje na komunikaci pozice jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů
v celém regionu.
(red)
Další nespornou výhodou je,
že veškerý materiál z konsignačního skladu dodavatele bude odebírán v podobě
tzv. náhradního plnění.
To znamená, že toto zboží
dodává firma, která zaměstnává tělesně hendikepované.
Jak se bude zboží od firmy
Würth ze skladů odebírat?
Výdej budou provádět naši
skladníci. Dá se říci, že
zboží, které je fyzicky ve
skladu, lze odebrat prakticky ihned. Nebude tedy
potřeba vystavovat požadavek na jeho objednání,
ale bude vydáno přímo na
základě schválené výdejky.
V současnosti firma Würth
umisťuje do skladu zboží
podle svého uvážení, sortiment se ale může postupem
času měnit. Jsme připraveni
reagovat na potřeby a požadavky z provozu a sortiment
upravovat třeba i podle
sezonních potřeb. (pim)
„Pěstujeme většinou obiloviny,
pšenici, ječmen a oves. Výjimkou
je zhruba pětihektarová plocha,
na níž se pokoušíme pěstovat
kukuřici. A na části našich polí
je ale také trvalý travní porost.
Část úrody obilovin využíváme
na přikrmování zvěře, která žije
na výsypkách a ta díky tomu
způsobuje menší škody například na zde vysazených dřevinách. Zbytek úrody se prodává
do výkupu. V loňském roce jsme
takto prodali zhruba 100 tun
obilovin, snažíme se ale prodávat i další vedlejší produkty, na-
příklad seno a slámu,“ doplnil
ředitel.
Většina ploch po těžbě, kde je
dokončena zemědělská rekultivace, je následně převáděna
do kategorie orné půdy. Co se
týče kvality zdejší půdy, jedná
se o pozemky srovnatelné s celorepublikovým průměrem.
I výnosy obilovin, kolem čtyř
tun na hektar, patří ke krajskému průměru. „Důležité je zmínit
i fakt, že veškeré práce provádějí naši zaměstnanci a využíváme vlastní techniku,“ dodal
ředitel.
(pim)
Lom Vršany se vody bát nemusí
Tomáše Škalouda,
vedoucího
odboru nákupu
Coal Services
Ve skladech Coal Services
jste spustili novinku, konsigna㶜ní sklad spole㶜nosti
Würth. Co to znamená?
Vršanská uhelná tvoří Most(y)
Zprávy ze skupiny | 3
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Vybudování drénu
Nové odvod㶡ování pod patou vnit㶣ní výsypky lomu Vršany budují zaměstnanci z Humeca. Foto: pim
Neméně podstatný je ale také
vznik odvodňovacího potrubí,
drénu, pod vnitřní výsypkou
Jarní akce láká Czech Coal Power zprovoznil myčku
Jarní akce Pneuservisu DTS
Vrbenský, zaměřené hlavně na
přezutí pneumatik, využilo do
předposledního dubnového
týdne téměř 160 zákazníků.
Nárůst zájmu zaznamenala
společnost i na svých webových stránkách, kde zákazníci
vyhledávali informace o akční
nabídce. Podle vedoucího úseku mechanizace DTS Vrbenský Františka Kašpara měli
zákazníci zájem kromě kompletního přezutí vozu i o nákup pneumatik za zvýhodněnou cenu. Akce v Pneuservisu
DTS Vrbenský, kdy mohou zájemci využít i kompletní umytí
a vyčištění auta, trvá do konce
května.
(pim)
Novou myčku pro terénní a nákladní automobily zprovoznila v areálu
Severní energetické firma Czech Coal Power.
Myčka je určená pro
všechna vozidla působící v lokalitě ČSA.
Mobilní, bezobslužná myčka
Moby Dick irmy Frutiger, která má vlastní systém cirkulace
vody, vznikla jako náhrada za
mycí linku v areálu Pomocné mechanizace, která byla
před nedávnem v souvislosti
s postupem těžby do lokality
Obránců míru zlikvidována.
Bez vysokého tlaku
„Toto zařízení nepracuje na
principu vysokého tlaku, ale velkého množství vody. Cílem je ve
velmi krátkém čase umýt vozidla od nečistot tak, aby se mohla bez problémů pohybovat po
veřejných komunikacích i mimo
lokalitu ČSA,“ vysvětlil ředitel
Czech Coal Power Vojtěch Bögi.
Myčka i pro dcery
Myčka je určena nejen pro
automobily, které provozuje Czech Coal Power. Jejích
služeb budou moci využívat
také například dceřiné společnosti skupiny Czech Coal,
které v lokalitě ČSA působí.
(pim)
na opačném konci lomu Vršany. „V těchto místech mělo
dojít s postupem zakládání
k zasypání vrtu STE3. Jedná
se však o takzvaný přelivový
vrt, který po zhruba třech hodinách odstavení přetéká na
pláň. Jeho kapacita je zhruba
11 litrů za vteřinu, což je poměrně velké množství, které
by mohlo mít negativní vliv na
stabilitu vnitřní výsypky. Navrhli jsme proto přípravě výroby Vršanské uhelné vybudovat
v této partii vnitřní výsypky
drén, který by situaci řešil,“
doplnil Petr Sigmund.
Nové odvodňování
Po dohodě s vedením Vršanské uhelné se tak mohl
začít stavět zhruba 120 metrů dlouhý příkop směrem
k čerpací stanici PČ 84. Použito přitom bylo staré potrubí o průměru 400 milimetrů
z výtlaku ze zrušené hlavní
čerpací stanice Dolu Jan Šverma. „Jedná se tak vlastně o začátek nového odvodňování pod
patou vnitřní výsypky, které by
se mělo s jejím postupem neustále prodlužovat,“ dodal hlavní inženýr.
(pim)
OTÁZKA PRO…
Lenku Lůžkovou,
vedoucí Zaměstnaneckého centra
Mezi zaměstnanecké benefity pat㶣í ve skupině Czech Coal
poukázky Sodexo. Letos každý zaměstnanec v trvalém pracovním poměru p㶣evzal tyto poukázky již koncem února.
Sledujete, jak zaměstnanci poukázky využívají?
Loňská analýza potvrdila dlouhodobý trend, že naši zaměstnanci nejčastěji využívají poukázky k úhradě dovolených
v cestovních kancelářích. Z poukázek vydaných zaměstnancům Vršanské uhelné skončilo zhruba 45 procent v cestovních kancelářích. Dalších
téměř 40 procent poukázek využili k úhradám v lékárnách.
S velkým odstupem následovaly služby optika a sportovní vyžití, kde zaměstnanci Vršanské uhelné uplatnili téměř
osm procent a něco málo přes
tři procenta poukázek Sodexo.
Obdobné pořadí obliby jsme
zaznamenali i u zaměstnanců
Coal Services. Pouze před cestovními kancelářemi dali přednost lékárenským službám.
V lékárnách uplatnili 43 procent poukázek, zatímco v cestovních kancelářích je zvolili
k úhradě v 39 procentech. (red)
Provoz ve Vršanské uhelné o svátcích
1. května
Úsek skrývky:
Velkostroje K84 - Z86 - provoz 24 hodin.
Zakládání aglomerátů z Unipetrolu - bez dodávek
Úsek uhlí:
Veškerá technologie odstavena.
Nakládací zásobník - „mokré“ čištění
8. května
(od 6.30 do 17.00 hodin - energoden)
Úsek skrývky:
Velkostroje K84 - Z86 - provoz na noční směně (18.00 – 6.00 hodin)
Zakládání aglomerátů z Unipetrolu - bez dodávek
Úsek uhlí:
SS1 - provoz na noční směně (18.00 – 6.00 hodin)
Nakládací zásobník - provoz na noční směně
(18.00 – 6.00 hodin)
> 4 | Zprávy ze skupiny
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Z regionu | 5
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Nosit montérky jsem se opravdu nikdy nestyděl
Nechceme být jen ubytovnou a noclehárnou
Jen málokdo o sobě může říct, že zná šachtu tak, jako Miloslav Matějíček. Šedesátiletý zaměstnanec úseku hlavního mechanika Vršanské
uhelné na šachtě pracuje bez jediného roku čtyřicet let. Ale původem je
„armáďák, v lokalitě ČSA prožil většinu svého pracovního života.
Nevelká rozlohou, přesto pro obyvatele atraktivní. Taková je Vrskmaň, další z partnerských
obcí Vršanské uhelné. S trochou nadsázky by
se dalo říci, že leží „v závětří“, přitom velmi
blízko dvou největších měst chomutovského
okresu. Starosta obce Václav Hora má jasné
představy o její budoucnosti.
Rodák z Dolního Litvínova odjakživa tíhnul k technickým oborům, takže po
skončení základní školy zamířil na mosteckou strojní
průmyslovku. „Už na střední
škole jsem chodil na brigádu
do Komořan a tam jsem také
po maturitě nastoupil do zaměstnání. Jenže jen nakrátko,
než přišla vojna,“ vzpomíná
Miloslav Matějíček. Po návratu v roce 1975 zamířil na
tehdejší závod DVIL a krátce
nato pak na lokalitu Československá armáda.
„Hornictví v polovině sedmdesátých let zažívalo velký
rozvoj, takže jsem ani moc
nepřemýšlel, že bych šel jinam. Nastoupil jsem jako zámečník do poruchové dílny.
Začínal jsem jako takzvaný
helfr, tedy, jak se říká, podej, přines, podrž a podobně.
Jenže na druhou stranu to
byla skvělá škola. Pracovalo
se ve čtyřsměnném provozu
a člověk tak měl šanci se seznámit se všemi velkostroji,
které tehdy šachta používala,“
zalovil v paměti mechanik.
Další zlom v jeho profesní
kariéře nastal už v následujícím roce. Začal se totiž
stavět první technologický
celek, konkrétně zakladač
Z82, kam Miloslav Matějíček
s kolegy přešel. „Na stavbě
zakladače jsem byl od samého
počátku a následně už jsem
na tomto velkostroji zůstal.
V roce 1979, když se stavěl
další zakladač, Z84, jsem měl
už nějaké zkušenosti, takže
přeřazen jsem byl už jako mechanik stroje. A mechanikem
už jsem zůstal,“ uzavřel první
část vzpomínek Matějíček.
Šachty s různým osudem
Na lokalitě Československá
armáda skončil v roce 2013
na pozici mechanika třetího
technologického celku úseku
skrývky. Pak přešel do úseku hlavního mechanika Vršanské uhelné, kde má dnes
na starosti malostrojovou
technologii, třeba lopatová
rýpadla, která zakládají na
lokalitě Jan Šverma. „Pokud
jde o dobývací technologii, ta
je v obou společnostech prakticky stejná. Velkostroje se od
sedmdesátých let, pokud jde
o konstrukci a princip strojů
moc neměnily. Jen se v současnosti už používají jiné
materiály a moderní technologie. Ale šachty jsou jiné.
Když se člověk podívá na řezy
na lokalitě Vršany, jde vlastně
o ukázkově úhlednou šachtu.
Na Armádě je situace úplně
jiná, tam jsou báňské pod-
mínky mnohem složitější a je
tam třeba mnohem víc přestaveb pásových dopravníků.
A největší rozdíl. Na jednu
stranu radost, Vršanská má
zajištěnou existenci na padesát let. Na stranu druhou
lítost a možná i zlost, protože s osudem Armády a lidí si
hrají politici,“ povzdechl si
Matějíček.
Zvolil bych zase šachtu
Miloslav Matějíček sice změnil působiště, ale ani po čtyřiceti letech na šachtě se na
odchod do důchodu necítí.
Třeba i kvůli některým lidem. „Mám nablízku spolužáka z průmyslovky a také
původem Armáďáka, Zdeňka Ochtábce. Dělá hlavního
mechanika Vršanské uhelné.
Bývalý vedoucí Vojtěch Bögi
je v Czech Coal Power, kolegové Pavel Čejka a Petr Kuchař
pracují na údržbě a další můj
kolega z třetího technologického celku Jiří Matouš je
zástupcem vedoucího úseku
skrývky na Vršanech. A pak,
necítím se na šedesátku a odpočinek. Práce mechanika je
zajímavá, žádné sezení v kanceláři, člověk je neustále mezi
lidmi, musí s nimi mluvit.
Nosit montérky jsem se nikdy
nestyděl, ani ušpinit se od
šmíry, protože to k práci na
šachtě, stejně jako třeba rozmary počasí, patří. Kdybych si
měl znovu vybrat, zvolil bych
stejně,“ uzavřel Miloslav Matějíček.
(pim)
Po㶜tem obyvatel pat㶣íte
k menším obcím. To není
o bydlení ve Vrskmani
zájem?
Ale je, obyvatel nám utěšeně
přibývá. Sice nemáme vlastní
pozemky na výstavbu domků, ale místa, kde se dá stavět, tu jsou. Jedna lokalita
je přímo ve Vrskmani, dvě
v sousedních Zaječicích. Celkem by tu mohlo vyrůst až
sto rodinných domů. Mimochodem, na posledním vítání
občánků jsme tu měli třináct
dětí, což je za poslední roky
rekord.
Kdybych se rozhodoval,
pro㶜 bych měl zvolit právě
Vrskma㶡?
Naší výhodou je, že jsme
blízko Jirkova a Chomutova.
Pokud si vyberete Vrskmaň,
můžete si vybrat, zda dáte
děti do školy do sousedních
Strupčic nebo do Jirkova.
Těžíme z blízkosti měst jak
z hlediska vzdělání, tak zaměstnání. Na druhou stranu,
jsme sice blízko města, ale
tak trochu odstínění. Nevede tudy přímo hlavní trať,
ale spojení s okolím je velmi
dobré.
A co ostatní věci, o nichž se
㶣íká, že by měla mít každá
obec?
Nemáme tu například obchod, ale to souvisí s tím, že
jsme blízko města. Když jsme
dělali mezi obyvateli anketu,
vyšlo z ní, že tu o něj není
takový zájem, aby se dlouhodobě uživil. Ve Vrskmani je
restaurace, v objektu kultur-
ního domu, kde pořádáme
různé akce. Naší chloubou
je sportovní areál, kam do
posilovny ve zrekonstruovaných kabinách jezdí lidé
i z Jirkova a Strupčic. I lékař
je blízko, ve Strupčicích nebo
Jirkově.
Několikrát jste zmínil
sousední Strup㶜ice, takže
vztahy máte z㶣ejmě dobré?
Dlouhodobě velmi dobré.
V celé řadě věcí jsme hodně provázaní. Vyplývá to
i z toho, že naše děti chodí
do Strupčic do školy, ale tráví
tam i spoustu volného času
například při sportu. Společně jsme pořádali dětské dny,
pomáháme si ve sportu, společně organizujeme zájezdy
za kulturou.
Jak je to vlastně se spolkovým životem ve Vrskmani?
Žádné klasické spolky u nás
nenajdete, nejsou tu nadšenci, kteří by je táhli a dokázali
strhnout ostatní. Ale snažíme
se spolupracovat i s okolními
spolky, třeba se strupčickými
hasiči. U nás žije hlavně fotbal. Většinu akcí organizuje
buď obecní úřad, knihovna
nebo Strana zelených. Rozhodně ale nechceme být jen
noclehárnou a ubytovnou.
Také proto jsme vybudovali
multifunkční sportoviště se
zázemím, které se dá využívat
i k dalším mimosportovním
aktivitám. Proto jsme opravili kulturní dům a snažíme se
přicházet s novými akcemi.
Letos to bude například řezbářské sympozium.
(pim)
Jezera záviděli i Jihočeši
Bývalý „armá㶞ák Miloslav Matějí㶜ek. Dnes pracuje jako mechanik ve Vršanské uhelné. Foto: (pim)
Plánované turnaje Sdružení odborových
organizací Czech Coal Group
duben – září – Celoroční turnaj v kopané
31. 5. – Turnaj ve střelbě
6. 9. – Turnaj ve volejbale
6. 9. – Turnaj v tenise
27. 9. – Turistický výšlap
18. 10. – Turnaj v nohejbale
29. 11. – Turnaj v sálové kopané
29. 11. – Turnaj ve stolním tenise
20. 11. – Vánoční turnaj v kuželkách
O přesných termínech, místech a čase konání turnajů
budou zaměstnanci předem včas informováni
Zaměstnanci o odborářské turnaje nepřijdou ani letos
Spolupráce Sdružení odborových organizací
skupiny Czech Coal (SOO CCG) se sportovišti
na Mostecku a Chomutovsku pokračuje i letos. Zaměstnanci skupiny budou sportoviště
využívat nejen při pravidelných odborářských turnajích, ale i ve svém volném čase.
„V současnosti už máme uzavřeny smlouvy s většinou
sportovišť. Pro letošní rok
se jejich počet snížil, počet
turnajů, které sportovní komise Sdružení odborových
organizací pro letošní rok
připravila, ale zůstává stejný,“
informoval předseda SOO
skupiny Czech Coal Jaromír
Franta. Spolupráce pokračuje například se sportovní halou v Bečově, kde se během
roku koná několik turnajů
Mezi populární sportoviště,
které zaměstnanci využívají
i ve svém volném čase, patří například Tenisový klub
Jirkov. Stejně tak se i nadále
bude hrát část celoročního
fotbalového turnaje na hřišti
Fotbalového klubu Ervěnice. „Novým sportovním zařízením, s nímž jsme navázali
spolupráci, je Sportovní hala
v Mostě, kde se pravidelně
koná například turnaj ve stolním tenise a nově se zde uskuteční i turnaj ve volejbale. Do
správy mostecké sportovní
haly patří i fotbalový areál
Albrechtická, kam se přesune
část zápasů fotbalového turnaje,“ doplnil Jaromír Franta.
Stejně jako v loňském roce
se letos uskuteční jedenáct
sportovních turnajů a akcí,
které jsou rozloženy do celého roku. Vše odstartoval
na konci dubna turnaj v kuželkách, pravidelně pořádaný v kuželně hotelu Širák.
Zájemci o sportovní vyžití
nepřijdou o žádnou ze svých
oblíbených akcí, včetně stále
populárnějšího turistického
výšlapu, který je naplánován
na konec září.
(pim)
Josefa Kemra lze bez rozpaků považovat za chodící
kroniku Vrskmaně. Není se
co divit, tenhle zdejší rodák
je tu už od osmdesátých let
kronikářem. Mnozí místní ho ale znají také jako
bývalého starostu, který
na obecním úřadu působil
dvě volební období. Kroniku Vrskmaně píše od roku
1982, o iciálním kronikářem obce se stal o dva roky
později.
„Událost, která od osmdesátých let nejvíc poznamenala
obec, bylo zrušení železnice.
Shodou okolností to letos bude
třicet let,“ vzpomíná Josef
Kemr s jistou dávkou nostalgie, protože velkou část
své profesní kariéry strávil
jako strojvedoucí. Po určitém úpadku, který přišel po
zrušení železnice a útlumu
šachet, se ale nyní Vrskmaň
podle kronikáře opět vzpamatovává a rozvíjí. „Během
uplynulých desetiletí se obec
hodně proměnila. Některé
domy zanikly, na druhou stranu tu v těsné blízkosti vznikly
vodní nádrže, které jsou krásné a dokonce nám je před lety
záviděli i Jihočeši, kteří nám
pomáhali dělat letecké snímky obce,“ připomíná kronikář.
Vrskmaň není místem, které
by mohlo lákat turisty na historické památky, těch v okolí
moc nezbylo. „Ještě v dobách,
kdy Zaječice byly lázněmi, jsme
tu dokonce měli vilu od architekta Gočára, ovšem ta také
padla za oběť výstavbě vodní
nádrže,“ vzpomíná. Dnes už
vilu od slavného architekta
připomíná jen kresba v kronice, kterou stejně jako obrázky
dalších pamětihodností nakreslil kronikář podle dobové
fotogra ie. Zajímavější než
minulost je podle něj ale současnost. „Kdysi zabíraly dvě
největší šachty v okolí, Československá armáda a Jan Šverma, až dvacet procent katastru
obce. Jak ale ustupují, vznikla
tu celá řada rekultivovaných
míst, která rozhodně stojí za
vidění,“ tvrdí Josef Kemr.
Lákadlem pro návštěvníky Vrskmaně může být třeba zdejší
sportoviště, na něž jsou zde
náležitě hrdí. Turisté by snad
už za nedlouho mohli využívat
cyklostezku z Chomutova do
Strupčic.
(pim)
Za peníze od šachty nejen uklízejí
Vrskmaň spolupracuje s Vršanskou uhelnou již několik let. Peníze z partnerské
smlouvy využila k různým
účelům.
Jeden z prvních příspěvků od
těžební irmy posloužil k nákupu traktoru s valníkem,
který slouží k sezonním pracím. „Uhelné peníze“ pomohly při stavbě multifunkčního
sportoviště, ale také třeba při
vzniku geoparku s ukázkami
hornin z okolních šachet přímo v centru obce. Díky spolupráci s těžební společností
mohli opravit sál kulturního
domu i chodníky v obci. Pravidelně ale inance putují na pořádání sportovních a kulturních akcí, třeba populárního
každoročního plesu, který si
nejen místní obyvatelé velmi
oblíbili.
(pim)
Multifunk㶜ní h㶣iště ve Vrskmani otev㶣eli v roce 2012. Starosta Václav Hora nezvolil tradi㶜ní st㶣íhání pásky, ale
h㶣iště pok㶣til spole㶜ně s místními dětmi, které ho pasovaly do role branká㶣e. Foto: archiv DN
Čapí rodinka patří už tři desetiletí k Zaječicím
Už tři desítky let očekávají obyvatelé Zaječic
na Mostecku každé jaro přílet svých letních
sousedů – rodinky čápů. Poprvé se na sloupu
elektrického vedení pár usadil v roce 1984.
„Přiletěli snad jako kompenzace za tehdy zrušenou železniční
trať,“ přišel s vysvětlením Václav Hora, starosta Vrskmaně,
pod níž Zaječice spadají. Přes
nejrůznější stěhování i peripetie zůstávají čápi dodnes.
Čápi si totiž zpočátku nevybírali právě ideální místo pro
hnízdění a rozvodné závody
jejich hnízdo musely odstraňovat. Protože si ale místní
vzali čápy za své, snažili se jim
každé jaro připravit ke hníz-
dění lepší místa. Prvních tří
čapích potomků se v Zaječicích dočkali hned následující
rok 1985, další léto už čápi vyvedli mláďata čtyři. Na konci
minulého tisíciletí se jednomu
z čápů vymstila obliba procházek po silnici a obyvatelé
ho našli v polích mrtvého.
Naštěstí si jeho partner brzy
našel náhradu, takže Zaječice o každoroční čapí klapání nepřišly. „V roce 2000 se
čáp zřejmě již nemohl dočkat
a přilétl 29. února. Byl na něho
ale smutný pohled, jak stojí na
hnízdě schoulený ve sněhové
vánici,“ vzpomíná starosta
Václav Hora. Občas se dokonce ukázali i další čápi. Přestože se jim místní snažili připravit místa pro hnízdění, nikdy
nevydrželi.
Stabilními letními obyvateli tak zůstávají dva jedinci,
o něž se každý rok stará Petr
Hora. Nejen že pečuje o jejich hnízdo a kroužkuje je,
ale také dokumentuje jejich
přílety, odchovy mláďat i chování. A tak mají v Zaječicích
perfektní přehled o tom, co se
na čapím hnízdě posledních
třicet let děje.
(kat)
> 6 | Z regionu
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Ze zahraničí | 7
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Hipodrom: první dáma, svatby, tábory i překvapení
České teplárny nechtějí přecházet na plyn
Šest dostihových dnů a pět víkendů parkurového skákání připravil na
letošní sezonu mostecký hipodrom. K návštěvě chce přilákat nejen příznivce koní, a tak zařadil i několik novinek.
V září loňského roku proběhla prozatím poslední aktualizace státní
energetické koncepce. Ta mimo jiné počítá s přechodem uhelných tepláren na zemní plyn. Podle nedávného průzkumu Teplárenského sdružení České republiky ovšem do roku 2025 nechce na zemní plyn přejít
ani jeden z 23 členů sdružení. Důvodem je ekonomika a konkurenceschopnost.
„Sezonu na hipodromu odstartovaly v dubnu parkurové závody. První z celkem
šesti letošních dostihových
dnů se uskuteční sedmnáctého května. Půjde o tradiční
Memoriál V. Smolíka a Cenu
První dámy. Už nyní máme
potvrzenou i účast manželky
prezidenta republiky Ivany
Zemanové. Ještě během května proběhne i druhý dostihový den, den Vršanské uhelné
s Cenou Jezdectví,“ sdělil ředitel hipodromu Josef Pouzar. Podle jeho slov se budou
organizátoři snažit zpestřit
divákům dostihová odpoledne i účastí známých osobností českého uměleckého
a společenského života.
o svatební obřady na hipodromu a rozhodli jsme se těmto
žádostem vyjít vstříc. Během
prázdnin se u nás bude konat
hned několik svateb,“ přiblížil
ředitel další z novinek. Po
oba prázdninové měsíce se
navíc na hipodromu prakticky nepřetržitě budou konat
také příměstské tábory.
Školáci a předškoláci se ale
už v červnu mohou těšit
na Den dětí, který se zde
uskuteční hned ve dvou termínech, 17. a 25. června.
„První termín je určen pro
menší děti, druhý pro starší.
Součástí jednoho z nich bude
i předvedení práce hasičského záchranného sboru, včetně ukázek hasičského sportu,“
dodal ředitel.
Svatby na závodišti
V areálu závodiště se ale
budou konat i akce, které
s jezdeckým sportem mají
společného jen velmi málo.
Například svatby. „Zaznamenali jsme zvýšený zájem
Tajemný nový sport
Na červen je připravena i zatím utajená lahůdka. Premiéra nového sportu, který je
unikátní nejen v regionu, ale
i v republice. „Jedná se více
o volnočasovou zábavu než
o klasický sport, kde se hraje
o co nejlepší výsledky. Prozradit v tuto chvíli můžeme,
že se jedná o velmi mladou
sportovní disciplínu, která
se v České republice objevila poprvé zhruba před šesti
lety. Na hipodromu budeme
první, kdo ji skutečně předvede veřejnosti,“ nastínil Josef
Pouzar.
Vrcholem jezdecké sezony
na nejmladším dostihovém
závodišti v ČR bude již tradičně dostihový den Severní
energetické – OAKS, který
proběhne 19. července. Hipodrom chce být i nadále
místem pro rekreaci a volnočasové aktivity obyvatel
Mostu a nejbližšího okolí. Už
nyní je veřejnosti k dispozici
zdejší in line dráha, stejně
jako odpočinková a pikniková zóna s grilovišti a dětské
centrum.
(pim)
Spolek přátel památek vzniká v těchto dnech ve Strupčicích na Chomutovsku. Poprvé ho zakladatelé spolku
obyvatelům představili na
Květnou neděli, kdy je pozvali do kostela svatého Václava
na koncert pěveckého souboru Vox Cantabilis. Právě
tento strupčický kostel by se
měl stát centrem dění sdružení, jak říká jedna ze tří zakládajících členek, učitelka
tamní základní školy, Jana
Vargová.
Chceme se věnovat obojímu.
Kostel svatého Václava je na-
Přehodnocené plány
Ministerstvo průmyslu a obchodu v poslední verzi státní
energetické koncepce počítá
s tím, že hnědé uhlí bude do
budoucna využito hlavně při
výrobě elektřiny v elektrárnách, tedy s podstatně nižší
účinností, než jakou dosahují teplárny, uvedlo sdružení.
Podle něj ovšem vlastníci
elektráren na hnědé uhlí, které
měly být do roku 2020 nebo
krátce po něm odstaveny, tyto
Kostel svatého Václava ve Strup㶜icích. Foto: Archiv
štěstí z těch zachovalejších,
i díky tomu, že se opravoval už za minulého režimu
a shromažďovaly se v něm
památky ze zaniklých obcí.
Budeme se ale věnovat i památkám mimo Strupčice
– třeba v Hošnici nebo Sušanech. Opravu by potřeboval
kostel svatého archanděla
Michaela ve Všestudech.
Když budeme pořádat různé
dobročinné akce, můžeme
vybírat na obnovu památek
a přihlásit se třeba o peníze
do grantových řízení.
Jaký vzbudilo vaše sdružení
mezi strup㶜ickými obyvateli
zájem?
První zájemci ze strany
obyvatel se už ozývají. Plánujeme na červen schůzi,
kde bude možné se přihlásit a diskutovat nad náplní sdružení. V září chceme
připravit slavnost ke svátku
svatého Václava a příští rok
bychom chtěli pořádat Noc
kostelů a na ní seznámit obyvatele s památkami, které
možná každý den míjí a nic
o nich neví.
(kat)
odepsat,“ poznamenal pro ČTK
ředitel sdružení Martin Hájek.
Klíčová surovina
Výrazné investice
Pokud budou chtít teplárny
u paliva zůstat, budou muset
v nejbližších letech výrazně
investovat, aby splnily přísné
emisní limity stanovené evropskou směrnicí. „Je zjevné,
že pokud někdo investuje stovky milionů nebo dokonce miliardy do ekologizace zařízení
na hnědé uhlí, tak nebude chtít
za pár let měnit palivo, protože
to by znamenalo tyto investice
Z hnědého uhlí se v Česku vyrábí zhruba polovina veškerého tepla pro rozvod. Teplo
z hnědého uhlí využívá asi
650 tisíc domácností, to je 43
procent všech domácností připojených na dálkové vytápění.
Na výrobu tepla se v roce 2012
spotřebovalo 6,9 milionu tun
hnědého uhlí, což byla přibližně pětina celkové spotřeby hnědého uhlí v energetice
Česka.
Čína chce novou elektrárnu
V Číně se plánuje výstavba
uhelné elektrárny se dvěma
bloky o výkonu po 1000 megawattech. Stavbu a následné řízení jejího provozu má
mít na starost francouzská
energetická společnost EDF.
Elektrárna má být vybavena
pokročilými ultrasuperkritickými (USC) bloky, které mají
mít nižší emise oxidu uhličitého. Výstavba nové elektrárny
má probíhat v provincii Fu-čou
Sezonu na mosteckém hipodromu odstartovaly v sobotu 26. dubna
parkurové závody. První dostihový den je naplánován na 17. května.
Foto: (pim)
Nejbližší akce na hipodromu:
10. – 11. května: Parkurové závody
17. května: Memoriál V. Smolíka/Cena První
dámy ČR
31. května: Dostihový den Vršanské uhelné Cena Jezdectví
7. června: Extrem Bike Most
Během jednoho a půl roku
se má Olejomlýnský park
v centru Jirkova proměnit
v moderní sportovně relaxační areál pod širým nebem. Po dlouholetém úsilí
se městu podařilo získat
dotace a tento měsíc začínají první práce.
Až do poloviny minulého století se tam pěstovalo ovoce,
poté se sad proměnil v park
a zahrádkářskou kolonii.
Současné plány rozhodně
nekončí sázením stromů
nebo zabudováním nových
laviček. „Na břehu rybníka se
postaví dřevěná odpočinková
vyhlídka, další bude na nejvyšším místě parku. Cesty
s povrchem z minerálního
betonu budou osvětlovat lampy,“ říká mluvčí městského
úřadu Eva Dušková.
Pro děti má v parku vyrůst
několik hřišť a lezeckých
stěn a hřiště na pétanque.
Město chce obnovit také zaniklé dopravní hřiště a vybudovat cesty pro cyklisty a inline bruslaře. Nové atraktivní
zázemí pro volný čas obyvatel i návštěvníků vyjde na třicet milionů korun a hotovo
má být na podzim příštího
roku.
(red)
Cyklostezka do Chomutova
V březnu vypsal Ústecký kraj
tendr na stavbu cyklostezky
z Chomutova do Strupčic. Po
pěti letech příprav, jednání
a problémů se získáním dotací by tak letos mohla začít
stavba, která na kole spojí dva
rekreační areály na Chomutovsku – Kamencové jezero
a sportovní areál s koupalištěm ve Strupčicích. Cyklostezka o délce něco málo přes
deset kilometrů povede od
zmíněného Kamencového jezera přes Otvice, Zaječice, Vrskmaň až do Strupčic. Náklady
na stavbu kraj odhadl na 77
milionů a inancována má být
z dotačního programu ROP
Severozápad. Termíny zahájení prací sám kraj označil za
šibeniční, nicméně věří, že se
stavět začne a dotace nebudou
ohroženy.
(red)
v jihovýchodní Číně. Provoz
bude francouzská EDF zajišťovat ve spolupráci s čínskou
společností Datang.
Pro Čínu, která je známa
prudkým růstem poptávky
po energii a zároveň i rostoucím znečištěním ovzduší, jsou
pokročilé uhelné elektrárny
s nižšími emisemi klíčové.
Z uhlí se v Číně vyrábí okolo
75 procent veškeré elektrické
energie.
Tři Máchova jezera v jednom
V Jirkově vzniká rekreační areál
Jaké je poslání vašeho sdružení?
Spíš než na záchranu památek
se budete tedy soust㶣edit na
jejich oživení?
je 545 korun za gigajoul a ze
zemního plynu 625 korun za
gigajoul.
Vrcholem sezony OAKS
Spolek chce oživit památky ve Strupčicích
Jde o sdružení kulturního rázu,
určené pro místní občany.
Do Strupčic se stěhuje hodně
mladých lidí, rostou tu nové
domky, ale lidé sem přijíždí
jen na přespání. My to chceme
změnit. Chceme sem přinést
kulturu, využít kostel svatého
Václava nebo kostel svatého
Marka v Sušanech, zvát sem
třeba různé pěvecké sbory, aby
lidé, kteří tady žijí, nemuseli za
kulturou jenom dojíždět.
Přechod uhelných tepláren na
zemní plyn by dnes podle zástupců sdružení zdražil teplo
v průměru o necelých 200 korun na gigajoule. Teplo z hnědého uhlí je přitom v průměru
zhruba o 80 korun na gigajoul
levnější než z plynových zdrojů. Průměrná cena tepla z uhlí
plány přehodnotili a dnes počítají s prodloužením jejich
životnosti často i za rok 2030.
Rypadlo o váze téměř 700 tun převáželi šest dnů
V Austrálii minulý měsíc proběhl jeden z nejdelších a nejzajímavějších přesunů technologie používané při těžbě
hnědého uhlí. Kompletně
smontované pásové důlní
rypadlo Liebherr R 996 B se
přesouvalo z jedné těžební
lokality do druhé. Vzdálenost
mezi oběma lomy přitom činila zhruba 230 kilometrů.
Více než 675 tun těžký stroj
byl převážen na speciálně vytvořeném návěsu, který táhlo
šest nákladních aut. Přesun
probíhal průměrnou rychlostí 4 km/hod a trval celých
6 dní.
Na téměř deseti kilometrech
čtverečních se u německého
města Zhořelec rozkládá
Berzdorfské jezero, které
vzniklo zaplavením hnědouhelného lomu Berzdorf.
Uhlí se zde těžilo od roku
1835. V dobách největšího
rozvoje zde pracovalo sedm
tisíc lidí a těžilo se až sedm milionů tun hnědého uhlí ročně.
Těžba byla ukončena v roce
1997, napouštění jezera trvalo deset let. Dnes je v něm
přibližně 330 milionů metrů
krychlových vody a hloubka
dosahuje až dvaasedmdesát
metrů. Jezero se může pochlubit bezkonkurenčně čistou
vodou a třemi plážemi. Okolo
jezera vede osmnáct kilometrů dlouhá cyklostezka, stezka
pro koně, otevřena je tu jachtařská škola, golfové hřiště
a centrum vodních sportů.
Berzdorfské jezero je jedním
z největších umělých jezer ve
střední Evropě.
Češi dodají do Bulharska velkostroj vyrobený na klíč
Skvělého úspěchu dosáhla
česká inženýrská společnost
Noen v balkánském teritoriu. Pro bulharskou státní
energetickou irmu Mini
Marica – Iztok dodá unikátní kolesové rypadlo, které
by mělo již v roce 2015 pracovat na odkrývání nového
uhelného naleziště.
Smlouvu o kontraktu, jehož
hodnota dosahuje stovek milionů korun, podepsali zástupci
obou společností začátkem
března v sídle investora - ve
městě Radnevo na jihovýchodě
Bulharska.
Mezi největší soupeře společnosti Noen patřily v mezinárodním tendru společnost Takraf z Německa a polská Fugo.
Noen dodá společnosti Mini
Marica - Iztok kolesové rypadlo
doslova na klíč, tedy od návrhu
studie až po dodávky všech
částí, montáž, odladění a uvedení do provozu.
1300 kubíků za hodinu
Kolesové rypadlo ponese název
K400.1, jeho délka bude dvaapadesát metrů, šířka patnáct
metrů a výška čtrnáct metrů.
Průměr kolesa bude činit osm
metrů a jeho váha dosáhne
sedmi set tun. Výkon stroje je
navržen na 1300 kubíků za
hodinu. Minimální doba práce
stroje v extrémně náročných
podmínkách se odhaduje na
více jak 20 let. Rypadlo bude
pracovat na rozfárání nového
uhelného naleziště v jednom
z největších hnědouhelných
dolů na Balkáně, kde se roční
těžba pohybuje okolo 30 milionů tun uhlí. Důl se nachází na
jihovýchodě Bulharska právě
u města Radnevo, sídla společnosti Mini Marica - Iztok, což je
necelých 300 kilometrů od Soie a 30 kilometrů od krajského
města Stará Zagora.
Speciální požadavek
Zajímavostí stroje je jeho nízký
měrný tlak na terén, který dosahuje 0,065 megapascalu. Ten
byl spolu s malými dovolenými
sklony svahů a dalšími požadavky na geometrii stroje základním parametrem zadaným
do soutěže od zákazníka. Stroj
totiž bude pracovat v místě,
kde je navážka, tedy již jednou
navezená zemina. Ta blokuje
přístup k dalším ložiskům uhlí.
Stroj musí odhrabat tuto navezenou zeminu, aby se následně
mohlo vytěžit 48 milionů metrů krychlových uhlí. Navážka
je ale velmi kluzká a nestabilní
a při hmotnosti stroje téměř
700 tun by bylo velmi složité
provádět jeho případné vyproštění, pokud by se propadl
nebo by se nepřiměřeně naklonil.
Čtyři pobočky v ČR
Společnost Noen pracuje na
českém i mezinárodním trhu
již od roku 1997. Hlavní činností irmy je projektování a in-
ženýring strojů a zařízení pro
povrchové dobývání nerostů,
transportní zařízení, zařízení
pro manipulaci s materiálem
na složišti a dodávky strojů
a zařízení pro skládková hospodářství sypkých hmot. V oblasti
projekční činnosti pro zahraničí je to projektová dokumentace včetně výpočtů, dílenských
výkresů jak dílčích uzlů strojů
z uvedeného oboru, tak i kompletních strojů. Na domácím
trhu jsou to studie a projekt
nových kolesových rypadel, rekonstrukce a modernizace pasových dopravníků a strojů pro
skládkové hospodářství. V současné době má společnost čtyři
hlavní pracoviště. V Praze, Uničově, Chrudimi a Bílině.
Zdroj: zahraniční média
> 8 | Zprávy ze skupiny
ANKETA
Jak si p㶣ipomínáte nebo
slavíte Den matek?
František Peterka,
Vršanská uhelná
Den matek neslavíme
v klasickém slova smyslu. Spíš si připomeneme
všechny maminky v rodině. Nejvíc pozornosti věnuji své manželce, která
je také maminka a já měl
to štěstí, že jsem s ní mohl
být u porodu naší dcery.
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Strojvedoucí si musí firma vychovat
Třináct adeptů prošlo výběrem a na začátku března nastoupilo do výcvikového kurzu, po jehož ukončení se stanou strojvedoucími kolejové
dopravy Coal Services. Těch, kteří tuto profesi mohou na odpovídající
úrovni vykonávat, je stále nedostatek.
„Problém je v tom, že strojvedoucím se člověk nevyučí, ale
musí se vychovat. Co všechno
musí umět a co musí splňovat,
aby se strojvedoucím mohl stát?
Na to existuje předpis – Výcvikový a zkušební řád, kterým se
řídíme,“ vysvětlil vedoucí úseku dopravy Coal Services Pavel
Krob.
Zájem převyšuje nabídku
Vše začíná výběrovým řízením. Uchazeči musí splňovat,
mimo jiné, věkovou hranici
21 let, musí být absolventy
strojního nebo elektro oboru,
samozřejmostí je trestní bezúhonnost. Zatím posledního výběru se zúčastnilo šedesát zájemců, zhruba pětkrát víc, než
kolik může být přijato. „Ideální
počet lidí v kurzu je dvanáct,
ale vždy vybereme větší počet.
Na uchazeče totiž čekají před
nástupem do kurzu zdravotní
prohlídky a psychotesty. I jejich
výsledky jsou jednou z podmínek pro úspěšné přijetí,“ doplnil
Pavel Krob.
Teprve pak začíná samotný
výcvikový kurz, který zahrnuje
celkem 928 hodin výuky, tedy
přibližně sedm měsíců. Začíná
se teoretickým výcvikem, který připravuje útvar vzdělávání.
Během něho se uchazeči seznámí se základy elektrotechniky nebo konstrukcí vozidel.
Po teorii následuje praktická
část, kterou si zajišťuje sama
kolejová doprava. „Budoucí
strojvedoucí stráví nejprve určitý čas na dílně, kde se seznámí
s lokomotivami a vagony. Pak
následuje nejdůležitější část,
jízdní výcvik. Pod dohledem
instruktorů absolvují uchazeči
jízdy po našich tratích, včetně
nakládacích míst a hradel,“ připomněl Pavel Krob. Ve chvíli,
kdy uchazeči absolvují všechny části kurzu, kontaktuje
kolejová doprava Drážní úřad
v Praze, pod jehož gescí probíhá závěrečná zkouška.
Kurzy na pokračování
Ani tady ovšem ještě nic
nekončí. Strojvedoucí totiž
procházejí kurzy podle takzvaných trakcí. „Existují dvě
trakce, elektrická a motorová.
Jiří Pavelka ,
Czech Coal Power
Za poukázky na
dovolenou
Den matek nijak neslavíme. Jediné, co si se ženou
už osmým rokem pravidelně připomínáme, je
naše výročí, kdy je prostor pro určitou romantiku, zajdeme například na
večeři a podobně.
Zajímavou možnost,
jak uplatnit poukázky
z Programu Zdraví,
nabízí
zaměstnancům společností skupiny Czech Coal cestovní kancelář Terno
tour.
Uchaze㶜i o profesi strojvedoucího musejí projít důkladnou p㶣ípravou. Foto: (pim)
Dušan Mašek,
Rekultivace
Den matek slavím, hlavně
s vlastní maminkou. Kromě toho, že jí jdu popřát,
dojde i na květinu, kávu
a podobně. A s květinou
samozřejmě nezapomenu
ani na manželku.
Přemek Jánský,
Severní energetická
Den matek slavíme pravidelně a snažíme se
k tomu vést i naše dva
syny. Manželka ode mne
dostane květinu a bonboniéru. Den matek je
mi sympatický i tím, že
se nejedná o umělý a dovezený svátek, jako třeba
Valentýn.
Aktuálně probíhá kurz pro
elektrickou trakci, protože
tento typ tratí je ve skupině
Czech Coal početnější, motorová trakce je zastoupena
hlavně ve Vršanské uhelné.
Absolventi současného kurzu
budou moci vykonávat profesi
strojvedoucího na elektrické
trakci 1500 voltů na všech
vlečkách v ČR. Teprve po
skončení tohoto kurzu můžeme vybrané adepty poslat do
dalšího, zhruba tříměsíčního
kurzu pro motorovou trakci,“
vysvětlil vedoucí dopravy.
V současné době disponuje
kolejová doprava 121 strojvedoucími, z nichž je 13
takzvaných zácvikářů a osm
strojvedoucích instruktorů.
Ročně zrealizuje kolejová
doprava přepravní výkon ve
výši 125 milionů tunokilometrů, což je při průměrné
vzdálenosti 5,5 km přes 22
milionů tun hmot.
(pim)
Mandrage, Dyk a na Vánoce Bílá Svátky nedrží
Vršanská uhelná pokračuje v pořádání divadelních
a hudebních vystoupení ve
spolupráci s agenturou Raprint, na která zve hlavně
své zaměstnance, ale i další zájemce.
Vstupenky na březnové setkání s hercem Miroslavem
Donutilem si zaměstnanci
rozebrali v rekordně krátkém čase a také o odložený
koncert Hany Zagorové byl
obrovský zájem. Teď se zaměstnanci mohou těšit na
15. května, kdy v mostecké
sportovní hale zahrají skupina Mandrage a Noid. „Jsme
potěšeni, že pořádaná kulturní vystoupení mají u našich
zaměstnanců takový ohlas
a že velmi lákají i ostatní
mosteckou veřejnost. Spokojenost zaměstnanců je třeba
pěstovat stejně jako kulturní
atmosféru ve městě,“ reagoval Vladimír Rouček, gene-
rální ředitel Vršanské uhelné, jejíž kulturní nabídka
bude pokračovat koncertem
Vojty Dyka, který vystoupí
na Den horníků devátého
září. Zaměstnanecké koncerty završí vánoční vystoupení
Lucie Bílé 12. prosince. Jak
potvrdil Radek Kupica, ředitel Raprintu, díky spolupráci s Vršanskou uhelnou
přivezou do Mostu i další
skupiny a interprety. „Připravujeme na červen Rock
fest RaRaMost/Cumbál, Aple
Juice, Morčata na útěku, Wohnout a zlatým hřebem bude
Škwor. Přes prázdniny se odmlčíme a na podzim vystoupí
kromě Dyka, Kluse a Bílé také
kapely Kryštof a Chinaski.
Dále pořádáme Večery pro
seniory v Meduze a jednáme
s Jaroslavem Duškem o uvedení jeho hry „Čtyři dohody“
na podzim v mosteckém divadle,“ prozradil Radek Kupica.
Energetici Coal Services využívají květnové státní svátky k pravidelné údržbě
elektrizační soustavy.
Práce jsou rozděleny do dvou
dnů, o prvním květnovém
svátku budou probíhat na zařízeních Severní energetické, o týden později přijdou na
řadu lokality Vršanské uhelné. Všechny důležité energetické uzly těžebních společností budou během květnové
odstávky bez proudu, takže
údržba bude zaměřena i na
místa, kam se při běžném provozu není možné dostat. Práce
se budou týkat hlavně čištění
zařízení a kontroly spínacích
prvků. Už v předstihu proběhly kontroly za použití termokamery, aby se práce během
svátků mohly zaměřit na konkrétní místa. Další podrobnosti o odstávce lze najít na webových stránkách skupiny Czech
Coal.
(red)
V posledních letech registruje vzrůstající zájem klientů o možnost uplatnění poukázek Holiday Pass,
Flexi Pass i elektronických
Benefitů při nákupu zájezdů.
V letošním roce, kdy si cestovní kancelář připomíná už
pětadvacáté výročí vzniku,
rozšířila možnost uplatnění
poukázek na své zájezdy.
Jako jediná cestovní kancelář na trhu nyní přijímá
tyto poukázky v jakémkoliv množství, a to až do stoprocentní hodnoty zájezdu. Jediným omezením je,
že tuto výhodu lze uplatnit
pouze na zájezdy organizované cestovní kanceláří Terno tour. U ostatních zájezdů platí pro zájemce odlišné,
ale rovněž velmi výhodné
podmínky.
Bližší informace můžete získat na webových stránkách
www.ternotour.cz nebo při
osobní návštěvě v cestovní
kanceláři Terno tour ve městech Most, Chomutov, Teplice nebo v Bílině.
(red)
Rozhovor | 9
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Ženy na Mostecku úspěšně spřádají síť
Vždycky, když zaslechnu dámský klub, ženský spolek, vnitřně se osypu. Okamžitě se mi
vybaví pravidelné sedánky u vínka, kde kámošky probírají a propírají spodní prádlo
všech, které s nimi u stolu nesedí. Což by ještě šlo. Ale vzápětí si vzpomenu ještě na jeden
zážitek, když jsem se před mnoha lety dostala
nějak omylem do skupiny žen, kde paní radová, doktorová, přednostová předstíraly smetánku. A přitom byly „jen“ manželky. Proto
jsem nějak nechápala, když jsem zaslechla
o WomenNet ve spojení se jménem iniciátorky.
Květa Hellmichová, rozumně emancipovaná
žena, podnikatelka, známá litvínovská zastupitelka – a tohle?!
Up㶣ímně 㶣e㶜eno, jste poslední,
u koho bych 㶜ekala, že bude
u zrodu 㶜istě ženské organizace. Máte pocit, že je něco
podobného t㶣eba? Není v tom
někde v pozadí jistý mindrák
ve vztahu k mužům, a to
i v politice, kde se pohybujete?
Mně bylo jasné, že si zrovna tohle mnozí muži řeknou.
A třeba i to, že Hellmichová
už neví, coby roupama. Když
se chlapi scházejí pravidelně
na pivo, když si zakládají své
kluby a spolky, to nikomu divné nepřipadá. A přitom bych
řekla, že právě tam, alespoň
co já vím, jde zejména o posezení milovníků piva, whisky,
motorek a já nevím čeho ještě.
Kteří si poklábosí a vlastně nic
z toho.
mají víc. Na všechno. Ženy
jsou poměrně izolované. Práce, děti, domácnost, a pak už
jim toho času na větší seberealizaci moc nezbývá. Ani na to,
dostat se mezi sobě podobné.
A jak jsem zjistila, navíc si, většinou zbytečně, nevěří. A také
se bojí.
Kdo se bojí, nesmí do lesa...
Nebo spíše do džungle. Předpisů, zákonů, vyhlášek, nařízení.
Vždycky máte obavy z toho,
o čem málo víte. A tak jsem
zjistila, že pro mnohé ženy jsou
postrachem úřady, od úřadu
práce až po radnice, že je pro
ně španělská vesnice oblast
daní, účtování, možností získat
různé dotace, třeba na zřízení
pracovního místa. Chtěla jsem,
aby měly šanci se zorientovat,
„Sdružení WomenNet, tedy ženská síť, nevzniklo z potřeby, najít vznešené pojmenování pro posezení u kávy či vína.“
Vy, s prominutím, neklábosíte?
Není klábosení jako klábosení. Sdružení WomenNet, tedy
ženská síť, nevzniklo z potřeby
najít vznešené pojmenování
pro posezení u kávy či vína.
Hodně se pohybuji mezi lidmi,
a tím, že už mnoho let provozuji zařízení Kapka, potkávám
se s desítkami, spíše stovkami
maminek. A tam jsem se seznámila s řadou zajímavých,
schopných žen, které by mohly
daleko více. Jen si neumějí se
vším poradit.
Schopná žena by si měla umět
poradit, když tedy 㶣íkáte, že je
schopná.
Ono je to ale také o prostoru.
Při vší úctě k mužům, oni ho
vyměnit si zkušenosti, dozvědět se víc. Takže se jednou za
pár týdnů sejdeme a povídáme.
Takže pivo po žensku?
Tolik času nemáme žádná.
A tak se ty dvě, tři hodiny snažíme využít na maximum. Začínaly jsme tři, dneska máme 35
členek a mnoho dalších sympatizantek. A každá z nás umí
a ví něco jiného. Navíc si zveme
i hosty. Třeba zrovna z úřadu
práce i dalších institucí. Pak
nabízíme poradenství v tom
duchu, že sledujeme, jaké jsou
vypsané výzvy, grantové programy a podobně. Prostě to, na
co nemají zejména ženy s malými dětmi čas. Nebo o čem
přemýšlejí, ale potřebují na
začátku pomocnou ruku. Jsou
Maminka, manželka, podnikatelka a zastupitelka Květa Hellmichová. Foto: archiv
mezi námi daňařky, právničky,
účetní.
Z toho mi nějak vyplývá, že
nejde o VIP spolek.
Myslím, že je to velká všehochuť. Od malých podnikatelek
přes manažerky až po ty, které
ušly za posledních dvacet let
v podnikání velký kus cesty.
A neřešíme ani věk. Takže mezi
sebou máme mladou kadeřnici
i podnikatelku-seniorku v důchodovém věku.
Takže berete každou ruku,
nohu?
Ne, v současnosti jsme přijímání nových členek zastavily,
respektive omezily na přijímání dvakrát do roka. Ale zájem
už projevily i ženy z Teplicka,
Chomutovska i Mostecka, zatím se oťukáváme. V Mostě už
je ale skupinka, která by ráda
založila naši pobočku. Na to,
že myšlenka vznikla na konci
roku 2012 a o iciálně byl WomenNet založen v září 2013, to
je, myslím, dost úspěch. Lépe
řečeno, ukazuje to, že jsme se
té zdravotní sestřičky, která
přišla se zajímavým nápadem
a třeba by jí živnosťák v budoucnu umožnil přivydělat si
nějakou korunu navíc.
lépe vypustit jiné, v tu chvíli
asi i nepodstatné problémy.
Třeba starost, zda mají děti vše
do školy, nebo vytěsní domácí
hádku ze včerejška.
A dál?
Nebudu chodit kolem horké
kaše, o vás se ví, že byste mohla žít úplně jinak, než se věnovat za㶣ízení Kapka, dvanáct
let komunální politice, být
spoluzakladatelkou sdružení
ProLitvínov, organizovat takové akce, jako byly Květiny pro
zámek a Květy pro Citadelu,
pomáhat vytvo㶣it žákovské
parlamenty a nyní i první
žákovský parlament města...
Chceme pokračovat ve zvaní
hostů, tedy žen i mužů, kteří
nám mají co říci i z jiných oblastí. A nejen z těch, které jsou
jejich profesí. Třeba Chantal
Poullain bych ráda viděla u povídání o tom, jak bojovala s rakovinou prsu. A podobně.
Neláká vás, vypravit se jako
„ženská strana do komunálních voleb?
To už by mi zavánělo právě tím
feminismem. Téhle nálepce
se bráníme. Ne, že by to ženy
měly snadné, ale ideální by
byla kombinace. Tedy větší zastoupení žen nejen v politice,
ale i ve vedení irem. Mužský
a ženský pohled na problémy
je odlišný, jsme citlivější, dokážeme díky tomu vyhodnotit
lépe některé situace, dokážeme se více oprostit od osob-
Ano, mám úžasné rodinné
zázemí, skvělého muže, syna,
který úspěšně studuje vysokou školu a sedmiletou dceru,
která nám také dělá radost.
Mohu si dopřát leccos a mohla
bych žít jinak. A zaplaťpánbůh
za to, nesmírně si toho vážím.
Ale jak jinak? Mám se dobře,
tak se o to chci podělit. Může
nastat situace, že to všechno
bude jinak, to člověk nikdy
neví. Ale v rámci možností
„Mužský a ženský pohled na problémy je odlišný, jsme citlivější,
dokážeme díky tomu vyhodnotit lépe některé situace, dokážeme
se více oprostit od osobních ambicí. Zase nám chybějí jiné schopnosti, kterých si u mužů vážím.“
tre ily do atmosféry i problému. A pokud jde o nové členky,
jde nám o to, abychom pro ně
měly takzvanou přidanou hodnotu. Asi těžko se mezi námi
objeví třeba prodavačka ze supermarketu, která nechce nic
víc. Ale radost jsem měla z jis-
ních ambicí. Zase nám chybějí
jiné schopnosti, kterých si
u mužů vážím.
Kterých?
Muži jsou dravější, soutěživější, sebejistější. Pro určité soustředění se na problém umí
bych se určitě snažila vždycky
pomoci nejen sobě.
To zní jak z 㶜ervené knihovny...
..nebo jak ze špatného ilmu. Já
vím. Měnit se kvůli tomu určitě
nebudu.
(LiNo)
> 10 | Jídelní lístek
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Jídelní lístek | 11
> 12 | Rekultivace
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Bývalý důl Benedikt si Mostečané oblíbili
Jen málo měst v Česku se může pochlubit podobným areálem, jako je mostecký Benedikt. Přitom
právě toto místo může posloužit jako názorná
ukázka úspěšné rekultivace, kde svůj volný čas
tráví stovky obyvatel města i přespolních.
Ještě na začátku šedesátých
let zde byl povrchový lom.
Pro jeho „úklid“ byla vybrána takzvaná hydrická rekultivace. Vzniklo zde více než
čtrnáctihektarové
jezero,
které bylo do užívání veřejnosti předáno v roce 1974.
Jezero se ale dlouhodobě
potýkalo s problémy s prosakováním vody, docházelo i k zaplavování kanalizace v nedalekém Vtelně. Ve
druhé polovině devadesátých let se proto město Most
rozhodlo situaci radikálně
řešit.
Pro vodomily i suchozemce
„Problémy s prosakováním
vody už byly neúnosné a pro
město také velmi nákladné.
Jen pro představu, mezi roky
1989 a 1995 bylo do Benediktu na náklady města napuštěno zhruba 1,5 milionu kubíků
vody. Začali jsme zvažovat, jak
vyřešit problém a budoucnost
celého areálu. Zvítězila varianta, kdy jedno velké jezero na-
hradily dvě menší vodní plochy
o celkové rozloze přesahující 4
hektary. V roce 1999 byl projekt jezer dokončen a následně se kolem vodní plochy začaly
budovat i sportoviště a dětské
hřiště. I díky tomu, že se areál nachází tak blízko k zástavbě, jsme už od počátku počítali
s tím, že bude využíván k rekreaci a volnočasovým aktivitám
obyvatel Mostu,“ vysvětlila náměstkyně primátora města
Mostu Hana Jeníčková. Slavnostní otevření zrevitalizovaného areálu Benedikt proběhlo v roce 2000. „Dodnes si
myslím, že se nám na Benediktu povedlo trochu předběhnout
dobu. Jedná se totiž o skvělou
ukázku takzvaného sdruženého projektu. Na vznik areálu
totiž kromě 20 milionů korun
z rozpočtu města šlo i 30 milionů ze soukromých zdrojů. Co
je na celé akci ale nejlepší, že
skvěle funguje dodnes a Mostečané ho využívají,“ doplnila náměstkyně.
Vodní atrakce a posilovna
Městu se osvědčilo oplocení
areálu a jasný režim na sportovištích, o něž se starají technické služby. „Je dobře, že se
zde povedlo vybudovat in-line dráhu, první na území města Mostu. Až následně vznikly
další na Matyldě a hipodromu,
které pomohly rozprostřít zájemce o tento sport na víc míst
a dráha na Benediktu není dnes
tak přetížená,“ řekla Hana Jeníčková. Město Most se ale
snaží areál i dále modernizovat. Zhruba před dvěma lety
nechalo na vodní plochy na
Benediktu a Matyldě nainstalovat vodní atrakce. Úplnou
novinkou jsou volně přístupné posilovací stroje, které jsou
k dispozici veřejnosti. „Další novinky a rozvojové záměry na Benediktu už se ale dají
jen těžko realizovat, protože
už nezbývá moc prostoru, kam
je umístit. Velmi nás ale těší,
že si lidé Benedikt oblíbili jako
rekreační a sportovní zónu.
A o tom, že toto místo žije, svědčí i zájem o výstavbu rodinných
domů v okolí Benediktu. Jedna
část rodinných domů už stojí,
další se staví a právě se zpracovává studie na průjezd autobusů a další komunikační propojení této lokality se zbytkem
města,“ uzavřela náměstkyně
primátora.
(pim)

První písemná zmínka
pochází z dubna 1845

Hlubinná těžba uhlí tu
probíhala už od druhé
poloviny 19. století

Povrchovým způsobem
se zde těžilo od roku
1959 do roku 1963,
celkem se zde vytěžilo zhruba 1,7 milionu
tun uhlí.




Rekultivace a revitalizace území probíhaly
od roku 1970 do roku
1974 a výsledkem
byla vodní plocha
o velikosti necelých
16 hektarů, okolní břehy a svahy tvořily travnaté a zalesněné plochy
o výměře 117,3 hektaru, cesty, hřiště, parkoviště a uměle vytvořená pláž.
Ve 2. polovině devadesátých let bylo původní jezero zmenšeno na dvě samostatné vodní plochy. Menší z nich o velikosti 1,6
hektaru se stala klidovou zónou, větší o rozloze 2,6 hektaru slouží
k vodním radovánkám.
V roce 2000 byly
dokončeny kompletní
úpravy areálu a Benedikt byl slavnostně
otevřen pro veřejnost.
Nově se zde nacházejí
sportoviště, dráhy pro
in-line brusle i cyklisty
a dětská hřiště.
V docházkové vzdálenosti od Benediktu bydlí zhruba 25 000 lidí,
z toho jich je přes 17
000 ve věku 15 – 59 let.
Spisovatel Martin Ryšavý: Místo dolů vidím moře
Moře v Čechách? Proč ne, říkají členové sdružení Moře klidu. V jejich smělých plánech se
vytěžená uhelná pánev pod Krušnými horami
promění v mořskou hladinu, z Mostu, Litvínova či Duchcova se stanou přímořská letoviska a Bílinu pohltí voda. Slanou vodu přivede
z Baltu potrubí stejně jako dnes přivádí plyn.
je konkrétní projekt, který
s sebou nese řadu konkrétních realizací v prostoru
a čase. Zatímco Cimrman je
nostalgický a je obrácen do
minulosti, Moře klidu je obráceno do budoucnosti a je
futuristické.
Martin Ryšavý
Benedikt v číslech
Na první pohled parta intelektuálů s recesistickými
sklony. Kdyby ovšem jejich
odhodlání už dnes nedemonstrovaly rozhledna - Maják
u Strupčic a desítky dobrovolníků, připravených pustit
se letos v létě do stavby iktivního mořského přístavu
v Duchcově. Právě nad plány
na duchcovskou Marínu jsem
se potkala s jednou z vůdčích
osobností sdružení, spisovatelem, scénáristou a režisérem Martinem Ryšavým.
Chcete dát 㶏echům jako
Cimrman mo㶣e?
Tomu srovnání bych se velmi bránil. Cimrman je postava iktivní, zatímco moře
Ze sídliště Liš㶜í vrch je to na Benedikt, co by kamenem dohodil. Foto: (pim)
Nejen restaurace, ale i malíři, vinaři a bowling
Jedním z vyhledávaných míst na Benediktu je
už od jeho otevření v roce 2000 i Společenské
a sportovní centrum Benedikt. O tom, jak vzniklo a co nabízí, jsme si povídali s Jiřím Pucem,
členem sdružení Bela Most, které ho provozuje.
Pro㶜 jste si p㶣ed lety vybrali
právě Benedikt?
Máme velkoobchod s železářským zbožím a vínem, ale
i maloprodejnu Obex. Svého
času jsme ještě provozovali
restauraci U Svatého Ducha
a chtěli jsme se ještě více
rozšířit. Takže jsme se rozhodli pro Benedikt. Pravdou
je, že zdejší objekt byl jedním
z mála, který odpovídal našim
představám a byl k mání. Byla
ale nutná kompletní rekonstrukce. Ta se nám povedla
i díky společnému projektu
s německou stranou. Během
stavebních úprav se tu sešli
učni z Německa a z učiliště ve
Velebudicích. Rekonstrukce
to byla významná, z původního objektu zůstaly prakticky
jen obvodové zdi.
Už tehdy jste po㶜ítali s tím, že
tu vznikne sportovně spole㶜enské centrum?
Vznik sportovně společenského centra byl od počátku
náš cíl. Také proto jsme tu
vybudovali ubytovací kapacity, bowlingovou dráhu nebo
tenisové kurty. I restaurace
je na trochu jiné úrovni než
v okolí. Od počátku se snažíme areál nabízet pro školení
a další akce irmám, stejně tak
jsou k dispozici naše sportoviště. Zdejší bowlingový klub
pracuje s mládeží a jeho členové jsou na špici nejen v českých, ale i v evropských soutěžích. Tradici mají i zdejší Dny
vína nebo malířské sympozium. Letošní Dny vína byly se
zhruba sedmi sty návštěvníky
nejúspěšnější ve své čtyřleté
historii. Malířské sympozium
v loňském roce odstartovalo
nový trend. Rozhodli jsme
se totiž podporovat studenty
a absolventy výtvarných škol.
I letos bychom v tom rádi pokračovali, takže od 6. do 13.
srpna u nás budou opět malovat i mladí talentovaní umělci. Chybět již tradičně nebudou známí výtvarníci Roman
Křelina a Josef Zedník, kteří
určitě mají svým mladším kolegům co dát.
A jak dál?
Snažíme se stále rozvíjet a poskytovat další služby. Koupili
jsme bývalý autokemp, abychom rozšířili ubytovací kapacity. Chatky už jsou zrekonstruované a nyní se pracuje
na opravách hlavní budovy,
kde by měly vzniknout jednolůžkové pokoje, po nichž je
největší poptávka.
Nevolil byste dneska jiné
místo?
Jsem přesvědčen o tom, že
jsme si před lety vybrali dobře. Trochu nám nahrál i osud
a z Benediktu se stala velmi
vyhledávaná vycházková a rekreační zóna, která žije. Jednoznačně mohu říct, že jsme
tady rádi.
(pim)
Rekultivace | 13
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Umís㶇ování netradi㶜ních artefaktů do krajiny je celkem
srozumitelná aktivita. Ale
mo㶣e? Není to jen vtipné
zarámování vašich landartových 㶜i filmových projektů?
Je jasné, že se jedná o vizi,
která obsahuje jistý utopický moment. Skutečná vize
je ale plodná a inspirativní
sama o sobě a její životaschopnost se neměří pouze tím, zda bude či nebude
v budoucnosti realizována.
Vytvářet přímořskou krajinu
je nepochybně možné i bez
moře, pokud budeme schopni ji ve stávající krajině spatřit a ukázat ostatním.
Pot㶣ebujeme tedy vize?
Chybí v naší spole㶜nosti?
Když se zeptáte lidí, jak bude
za třicet let vypadat Šumava, podiví se nad otázkou
– bude stejná. Ale tady na
severu se krajina natolik pře-
Budoucnost krajiny může být plná vody.
tváří, že nikdo neví. A to je
samo o sobě zajímavé. To ale
není jen proměna faktická,
ale i proměna, která povede
v důsledku k proměně mentality lidí v této krajině, změní se to, co budou lidé dělat,
jak tu budou žít.
Proto jsme začali snít nad
touto krajinou, a zdá se nám
trestuhodné, že jsme v tom
zatím víceméně sami. Je divné, že o ní nějak radikálněji
a koncepčně nesní více lidí.
Zdá se, že právě v Duchcově
jste našli sp㶣ízněné duše.
Zatímco Maják ve Strup㶜icích vznikal tak, že prostě
p㶣ijela parta lidí odjinud
a bylo za pár dní postaveno,
tady je plný sál místních,
kte㶣í si chtějí Marínu postavit sami...
To je úplně jiný kafe! Ve
Strupčicích mají obyvatelé
k Majáku dobrý vztah, ale
věřím, že tady v Duchcově
to bude ještě o nějaké patro lepší. Ve Strupčicích se
stavělo narychlo a nebyl
proto čas pracovat s místními obyvateli. V Duchcově
je to přímo součástí našeho
projektu, který podpořila
nadace Via. Velice mile nás
překvapuje, jak na Marínu
místní reagují, i to, že jsou tu
lidé natolik moudří a chytří,
že přesně pochopili, na jaké
hraně jdeme. Prvek humoru,
pro někoho až mysti ikačního, je cenný jako motivace,
ale zároveň cítí tu realističnost - stavět ze dřeva,
kamene a hřebíků. A v důsledku toho měnit krajinu.
Co na tom, že je obvyklé mít
napřed vodu, pak lodě a nakonec majáky a přístaviště?
Stejně dobré může být začít
od majáků a přístavišť. Myslím, že v Duchcově tomu lidi
rozumí.
Mo㶣e tedy ještě nemáme,
vy ale chcete v budování
p㶣ímo㶣ské „infrastruktury
pokra㶜ovat i nadále...
Naším cílem je vybudování
„klidomořské
magistrály“,
která spojí jednotlivá místa
na pobřeží. Takovou první
vlaštovkou, která je realizovatelná už dnes, by měly být
mořské promenády – tedy
cesty, které spojí obce s artefakty na pobřeží – s Majákem
a Marínou. Aby návštěvníky navnadily na to, co je na
konci cesty čeká, budou lemované mořskými vlnolamy,
nesoucími informaci o vizi
přeměny severočeské krajiny v krajinu přímořskou.
Tak, jako naučná stezka seznamuje s tím, co v krajině je
či bylo, naše stezky by měly
seznamovat s tím, co bude.
Půjde tak bezesporu o první „futuristickou“ stezku na
světě.
(kat)
Martin Ryšavý
* 1967
spisovatel, scénárista, režisér, působí jako pedagog na
FAMU. Natočil několik
dokumentárních filmů, své etnografické
dokumenty často věnuje Sibiři. V českém
prostředí natáčel například o vietnamské
komunitě. Je autorem
scénáře k filmu Ivana
Vojnára Lesní chodci.
Za knihy Cesty na Sibiř a Vrač získal prestižní literární cenu
Magnesia Litera.
> 14 | Zprávy ze skupiny
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Cesta vršanského uhlí do elektrárny
Je známo, že hnědé uhlí z lokality Vršany putuje do elektrárny v Počeradech. Denně jde až o 30 vlakových souprav. Jak ale vypadá jeho putování od velkostroje, který uhlí vytěží, až do kotle elektrárny? Vydali
jsme se proto na cestu společně s ním.
na pásových dopravnících
drtiči, které jej podrtí na
stanovenou velikost zrna
o velikosti nula až čtyřicet
milimetrů.
„Většina produkce Vršanské
uhelné, zhruba 75 procent,
je určena na základě dlouhodobého kontraktu do elektráren společnosti ČEZ, v našem
případě hlavně do nedaleké
elektrárny v Počeradech,“ vysvětlil vedoucí výroby Vršanské uhelné David Lancinger.
Cesta uhlí z Vršan začíná
na rypadle. V podmínkách
lokality Vršany jde o dva
kolesové velkostroje typu
KU 300, které těží uhelnou
sloj. Od nich natěžené uhlí
putuje systémem pásových
dopravníků až na nakládací
zásobník. V průběhu „cesty“
Kontrola před odjezdem
je možné tok uhlí v případě
potřeby odklonit na jednu ze
dvou skládek.
Míchá se i drtí
„Ne všechno uhlí, které se na
Vršanech vytěží, okamžitě
odjíždí k našim odběratelům.
Část produkce se ukládá na
skládku, kde slouží jako rezerva, která vykrývá výpadky
těžby v případě plánovaných
oprav nebo neočekávaných
déletrvajících poruch. Ukládá se podle obsahu popela.
To je důležité hlavně proto, že surové uhlí natěžené
rypadly nemá stále stejnou
kvalitu a nelze jej přímo prodat zákazníkovi. Finální produkt je tak často výsledkem
míchání dvou druhů uhlí
tak, aby uhlí nakládané do
železničních vagónů splňovalo jakostní parametry stanové v kupních smlouvách,“
doplnil Lancinger. Na dvou
skládkách Vršanské uhelné
je obvykle kolem 50 tisíc tun
uhlí, což by v případě potřeby dokázalo pokrýt dodávky
pro zákazníky po dobu dvou
dnů.
Ještě než se uhlí dostane do
nakládacího zásobníku, případně na skládku, projde
výsledky jsou dokladem pro
zákazníky, že dostali skutečně to, co si ve smlouvě
objednali.
A rozsvítíme si
Nakládací zásobník je místem, kudy musí většina vršanského uhlí před odjezdem k zákazníkovi projít.
Právě tady se nakládá do
vlakových souprav. Ještě než
se naloží a definitivně opustí brány těžební společnosti,
kontroluje se jeho kvalita.
V pravidelných, tříminutových intervalech se automaticky z proudu nakládaného uhlí odebírají vzorky,
které se dále zpracovávají
na vzorkovací stanici a následně analyzují v akreditované laboratoři. Laboratorní
V Počeradech se uhlí z vlaků
nejprve vyklopí do hlubinných zásobníků. Odtud pak
opět přes důmyslný systém
pásových dopravníků putuje buď na zdejší skládku,
nebo dál, do jednoho z pěti
kotlů. Tady jeho cesta končí.
Uhlí shoří a uvolněným teplem se voda přivedená do
kotle promění v páru. Pára
pak roztočí prostřednictvím
turbíny generátor vyrábějící
elektrickou energii, která je
následně dodávána do rozvodné sítě. A na nás už je
pouze, abychom stiskli vypínač.
(pim)
V elektrárně Po㶜erady se vršanské uhlí nejprve vyklopí z vlaku do hlubinného zásobníku. Foto: (pim)
Cesta uhlí za㶜íná u velkostroje. Ve Vršanské uhelné u jednoho z uhelných rypadel typu KU 300. Foto: (pim)
Tady už se s uhlím nesetkáte, právě zde pára pohání prost㶣ednictvím turbíny generátor, který vyrábí elektrickou energii. Foto: (pim)
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Podporujeme | 15
Chytré hlavy přinesly nové učebny
Moderní učebny postupně otevírají základní a střední školy, které uspěly v loňském, již
čtvrtém ročníku grantového programu Chytré hlavy, vyhlašovaném těžební společností
Vršanská uhelná. Celková částka, určená na
podporu vzdělávání na Mostecku, dosáhla
dvou milionů korun. Od zahájení projektu jde
již o více než 6 milionů korun.
Jako první realizovaly své
projekty dvě spádové základní školy, v Hoře Svaté
Kateřiny a ve Strupčicích.
„O výběru projektů k podoře rozhodovalo ve 4. ročníku programu nejen veřejné
hlasování. Pro tyto dvě školy
jsme se rozhodli proto, že
jsou důležité pro více obcí. To
se týká zejména kateřinské
základní školy, kterou navštěvují desítky děti z velké části
horské oblasti,“ informovala
vedoucí regionální komunikace Vršanské uhelné Liběna
Novotná. V kateřinské základní škole mají od letošního roku k dispozici tři učebny s interaktivní technikou
za 210 tisíc korun. Sto padesát dětí ze Strupčic, Hošnice,
Vrskmaně a Malého Března
se zase učí v moderně vybavené učebně přírodovědných
předmětů za 130 tisíc korun.
„Mladé rodiny mají zájem
o bydlení na horách. Kdyby
nám ale chyběla škola, s dětmi sem nepůjdou. Proto je pro
nás existence a vybavenost
školy zásadní,“ připomněl
význam pomoci těžební společnosti starosta Nové Vsi
v Horách David Kádner.
Během dubna a května postupně nabídnou svým žákům a studentům lepší podmínky pro výuku další školy,
které uspěly ve výběru mezi
24 přihlášenými projekty.
Největší díl z celkové částky
si díky hlasování veřejnosti ukrojily mostecká 4. základní škola v ulici Václava
Talicha a VOŠ ekonomická,
sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední
pedagogická a zdravotní škola Most, obě po 400 tisících
korunách. Základní škola na
projekt propojení klasické
knihovny s elektronickou
a střední škola na modernizaci učebny fyziky. Modernizovaný výukový a laboratorní areál biologie budou od
letošního školního roku využívat v Podkrušnohorském
gymnáziu Most.
(red)
㶏tení nás baví se jmenoval projekt mostecké 4. ZŠ. V nové multimediální u㶜ebně se propojí klasické a elektronické 㶜tení s vizualiza㶜ním za㶣ízením a interaktivní tabulí. Foto: (pim)
> 16 | Poradna pro zaměstnance
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Zdroj: www.penize.cz
Prodej pneu
!
 Kreditními kartami se
dobře platí i v zahraničí. Jsou
dokonce častěji akceptované než elektronické debetní
karty.
CE
 Výhodné je mít kreditku se zajímavým bonusem,
kdy se určité procento z každé platby vrací na účet držitele karty.
 Zajímejte se o to, jaké slevy získáte u různých obchodníků při platbě danou kreditní kartou.
AKCE ZDARMA!
K
 Půjčenou částku stihněte
zaplatit v bezúročném období,
než vám na ní začnou naskakovat úroky. Toto období začíná zúčtováním platby a končí
datem stanoveným ve výpise.
 Ke kreditní kartě vám
budou nabízet různé pojištění. Nekývejte automaticky,
ne vždy se jedná o smysluplnou nabídku.
Demontáž a zpětná montáž pneu z disků kol
cena 49,- Kč/ kus
íA
 Kreditka je určena hlavně
na platby u obchodníků, na výběry z bankomatů nebývá výhodná.
 Inkaso na kreditní kartě
znamená automatické strhnutí půjčené částky z jiného
účtu na konci bezúročného
období. Jinak musíte hlídat
výpisy a platbu poslat sami.
Demontáž a zpětná montáž kol
rn
Ten pak musíte v dohodnutém
termínu splatit. Při žádosti
o vydání kreditní karty nepotřebujete ručitele a banka po
vás obvykle ani nechce, abyste
u ní měli běžný účet. Musíte
však doložit své příjmy, na jejichž základě banka posoudí
vaši schopnost splatit budoucí
úvěr.
Charge karta (charge card)
je platební karta s odloženou
splatností. Funguje obdobně
jako karta kreditní, ovšem
s tím rozdílem, že po skončení
účetního cyklu musíte bance
 Úrok na kreditních kartách bývá uváděn v podobě
p. m., tedy za měsíc. Na roční
(p. a.) ho převedete s použitím vzorce: roční úrok = 100 ×
((měsíční úrok : 100 + 1 )12 1). Většina bank už dnes v sazebníku úroků uvádí měsíční
i roční sazbu.
 Měsíční poplatek za kreditní kartu bývá v prvním
roce odpuštěn, potom činí
okolo 50 Kč měsíčně. Někdy
se mu lze vyhnout tím, že
každý měsíc na kreditku nakoupíte za určitou částku.
199,- Kč
Ja
Debetní karta (debit card)
je pevně svázána s běžným
účtem. Jejím použitím, ať už
jde o výběr z bankomatu, nebo
platbu obchodníkovi, čerpáte
své peníze uložené na vašem
osobním kontu. Poté, co s kartou provedete nějakou transakci, odečte banka příslušnou
sumu z vašeho účtu.
Kreditní karta (credit card)
znamená nákup na úvěr. Karta
není napojena na váš běžný
účet, ale na účet úvěrový. Každá transakce s kartou znamená čerpání úvěru od banky.
celý dluh splatit najednou.
Z čerpané částky se neúčtuje žádný úrok. Tyto karty se
u nás příliš nevyužívají. Slouží
především iremní klientele
jako služební karty.
Nákupní úvěrové karty vydávají nebankovní instituce
a tvoří vlastně podmnožinu
karet kreditních. Od svých
bankovních sester se liší hlavně cenou, výší úročení a omezenou použitelností.
Předplacená karta (prepaid
card) funguje na stejném
principu jako známé předplacené karty mobilních operátorů. Na kartu je tedy nejprve
vložena určitá částka a držitel
karty s ní může dle libosti disponovat, dokud ji nevyčerpá.
Poté je možné kartu znovu
nabít.
 U kreditní karty si půjčujete od banky a úvěr jí musíte
splatit. Debetní kartou čerpáte
ze svého vlastní peníze.
Ñ
.
Pod označením „platební karty“ najdeme víc
druhů karet různých vlastností a na ně navázaných služeb. Společné mají to, že usnadňují
přístup k financím. Jaké základní typy karet
rozlišujeme?
Pokud se naučíte pracovat s kreditkou podle bodů které vám
přinášíme v tomto přehledu, určitě se vám stane velmi dobrým
pomocníkem.
za cenu
.5
Platební karty a jejich druhy
Kreditkové desatero
31
Vaše ideální kreditka by měla vypadat takto: dlouhé bezúročné období (alespoň 45 dní), bonus za platby dvě procenta, možnost bonus čerpat na další platby kartou, zajímavé slevy
u širokého spektra obchodníků, měsíční úrok pod dvě procenta a možnost inkasa. Inkaso je výhodné v tom, že nemusíte hlídat výpisy a posílat půjčenou částku před vypršením bezúročného
období na účet banky, ale tato částka se vám automaticky odečte z vašeho běžného účtu.
Kreditní karta tedy může být zajímavý způsob, jak ušetřit při platbách v obchodech, nechat si
vlastní peníze úročit na spořicím účtu a platit penězi banky. Takové chytré využívání kreditky ale
vyžaduje pevnou platební disciplínu a dostatečnou inanční gramotnost.
.-
Jak by měla vypadat ideální kreditka
kompletní přezutí vozu
.3
Klíčové je mít na účtu dostatek
vlastních peněz, ze kterých na
Nové kreditní karty nabízí
výhody, které podstatně zvýšily jejich atraktivitu oproti
„starším modelům“. Jedná se
hlavně o připisované bonusy
nebo prémie z každé platby.
Většinou jde o jedno nebo
dvě procenta z platby kreditní kartou, která se připisují
držiteli karty zpátky na účet.
Banky mají velký zájem na
tom, dostat kreditní kartu
„do každé peněženky“. Proto
se dnes kreditní karty často
nabízejí na první rok zdarma,
poplatek za držení karty začíná naskakovat až od druhého roku a pohybuje se okolo
50 korun měsíčně. Někdy je
ale poplatek při pravidelném
užívání a utrácení určitého
množství peněz odpouštěn.
15
Roční versus měsíční úrok
Bonusy a slevy
A co poplatky?
!
To, že placení kreditkou je tedy
půjčka, ale neznamená, že kreditní karty jsou stoprocentní
zlo. Lze je využívat chytře, to
ovšem vyžaduje určitou inanční gramotnost a povědomí o tom, jak kreditky fungují
a půjčují. Kreditní karty jsou
charakteristické bezúročným
obdobím, během kterého má
držitel možnost celou půjčenou částku splatit a netratit
ani korunu na úrocích. Bezúročné období bývá podle typu
karty dlouhé až 45 nebo 50
dnů. Slovíčko „až“ je tu klíčové.
Přesná délka tohoto období totiž závisí na termínu uskutečnění platby. Bezúročné období
začíná běžet datem transakce
a končí datem splatnosti uvedeným na výpise (zpravidla
DTS Vrbenský,
ský, a.s.
CE
Neplaťte úroky
14 dnů po vystavení výpisu).
Pokud jsou výpisy například
vystavovány k 25. dni v měsíci, datum splatnosti obvykle
vychází na osmý den následujícího měsíce. Zaplatím-li tedy
za novou televizi kreditkou
1. března, bezúročné období
bude trvat do 8. dubna – 39
dní. Pokud platba v obchodě
proběhne 15. března, bezúročné období bude jen 24 dní. Ve
většině případů se bezúročné
období týká pouze plateb kreditkou u obchodníků, ne výběru hotovosti z bankomatů.
Výběry hotovosti navíc bývají
víc úročené. Kreditní kartu je
proto třeba vnímat skutečně
jako kartu na platby v obchodech a na výběry používat karty debetní.
PneuServis
K
jasno v tom, o jaký typ karty se
jedná.
Tyto bonusy lze následně
utratit při dalších platbách
nebo třeba převést na nějaký
jiný produkt u dané inanční
instituce, třeba penzijní připojištění nebo investici do
podílových fondů. Vždycky
záleží na konkrétní kreditní
kartě, jak vysoký bonus nabízí a jak s ním lze naložit.
Vydavatelé kreditních karet
navíc v poslední době nabízí
nad rámec bonusu ještě slevy u domluvených obchodníků nebo aliančních partnerů.
V praxi to tak znamená, že
v daném obchodě se sportovním zbožím zaplatíte kreditní kartou, získáte bonus jedno nebo dvě procenta a ještě
třeba desetiprocentní slevu
na nákup.
íA
Ruku na srdce, už jenom rozlišení mezi kreditní a debetní
kartou dělá mnohým problém. Přitom je ten rozdíl naprosto zásadní! Zatímco s debetní kartou čerpáte svoje
vlastní peníze z běžného účtu
v bance, s kreditní kartou si
půjčujete od banky a tento
úvěr musíte následně splatit.
Takže když někdo naprosto
běžně říká: „Nemám hotovost, zaplatím kreditkou,“
velmi často má ve skutečnosti
na mysli standardní debetní kartu ke svému běžnému
účtu. Bohužel na první pohled nelze kreditní a debetní
kartu rozeznat. Kreditka je
zpravidla embosovaná (s „vystouplými“ písmeny), ale stejně tak může být embosovaná
i debetní karta vyšší třídy.
Když vám tedy na pobočce
v bance „cpou“ nějakou kartu, vždycky si nejdřív udělejte
konci bezúročného období
celou půjčenou částku splatíte. V opačném případě vám
začnou naskakovat úroky,
které se u kreditek pohybují okolo dvou procent p. m.
A zde je zase třeba mít se na
pozoru! Zkratka p. m. znamená měsíční úrok. Toto číslo
nelze jednoduše porovnat
s ročním úrokem, se kterým
se jinak setkáváme asi běžněji (najdeme ho třeba u spotřebitelského úvěru nebo hypotéky), a dojít k závěru, že
úroky na kreditce jsou úžasně nízké! Pro převod měsíční
sazby na roční je třeba použít vzorec složeného úročení (viz Kreditkové desatero
v boxu). Roční úroky na kreditních kartách odpovídají
25 až 30 procentům, a to tedy
vůbec není málo!
rn
Platební karty. Hodně zajímavý byznys pro banky, na druhou stranu
hodně nebezpečná záležitost pro držitele, který kreditku neumí správně používat. Jak se třeba vyhnout ročnímu úroku, který se blíží třiceti
procentům? Jak naopak využít kladů kreditních karet, jako jsou bonusy za platby, slevy u obchodníků nebo bezúročné období? To vše najdete v článcích na této straně, která i tentokrát vznikla ve spolupráci
s odborným portálem Peníze.cz.
Ja
Také u platebních karet platí: Dobrý sluha, zlý pán!
| 17
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
prodej pneumatik pro osobní,
nákladní vozy a stavební stroje
za velkoobchodní ceny
Doplnění letní kapaliny do ostřikovačů!
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a platí pouze pro osobní vozy.
Dále nabízíme
sezónní uskladnění pneumatik nebo zajištění
ekologické likvidace opotřebených pneumatik
mytí podvozků osobních vozidel vysokotlakým
zařízením WAP od inertního materiálů za 60,- Kč
prodej chladící kapaliny
RIWA-GEL za 63,- Kč /litr
FRIDEX G PLUS za 67,- Kč /litr
prodej letní kapaliny do ostřikovačů skel
Vitromat od firmy RIWAX
prodej značkových olejů ENI za zajímavé ceny
KONTAKT:
24 HOD. SERVIS
476 205 189
476 205 181
Kupon
50% sleva
Na vyvážení kol, včetně vyvažovacích tělísek
Akce platí od 15. 3. - 31. 5. 2014,
pro osobní vozy.
724 093 021 mistr dílny Z. Škuthan
602 489 672 vedoucí úseku F. Kašpar
> 18 | Různé
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Křížovka | 19
Kam za sportem a kulturou v měsíci květnu
SPORTOVNÍ TIPY
Fotbal
 4. 5. Baník Souš – Sokol
Brozany. Utkání divize skupiny A žen. Hraje se na hřišti
v Souši od 17.00 hodin.
 7. 5. FK Baník Most 1909
U19 – FK Baumit Jablonec
U19. Utkání nejvyšší dorostenecké soutěže. Hraje se na
Fotbalovém stadionu Josefa
Masopusta v Mostě od 12.00
hodin.
 10. 5. FK Litvínov – Vilémov. Utkání krajského přeboru dospělých. Hraje se na letním stadionu v Litvínově od
17.00 hodin.
 10. 5. Sokol Horní Jiřetín
– Milešov. Utkání krajského
přeboru dospělých. Hraje se
na hřišti v Horním Jiřetíně od
17.00 hodin.
 11. 5. FK Baník Most
1909 – FK Varnsdorf. Severočeské derby Fotbalové národní ligy. Hraje se na Fotbalovém stadionu Josefa
Masopusta v Mostě od 17.00
hodin.
 17. 5. FK Baník Most
1909 U19 – Opava. Utkání
nejvyšší dorostenecké soutěže. Hraje se na Fotbalovém
stadionu Josefa Masopusta
v Mostě od 10.15 hodin.
 18. 5. Baník Souš – Neratovice/Byškovice.
Utkání
26.  kola divizní skupiny B.
Hraje se na hřišti v Souši od
17.00 hodin.
 18. 5. Baník Souš – Kostomlaty. Utkání divize skupiny
A žen. Hraje se na hřišti v Souši od 17.00 hodin.
 24. 5. FK Litvínov – Tatran Kadaň. Utkání krajského
přeboru dospělých. Hraje se
na letním stadionu v Litvínově
od 17.00 hodin.
 24. 5. Sokol Horní Jiřetín
– FK Louny. Utkání krajského
přeboru dospělých. Hraje se
na hřišti v Horním Jiřetíně od
17.00 hodin.
 25. 5. FK Baník Most 1909
– FK Ústí nad Labem. Severočeské derby Fotbalové národní ligy. Hraje se na Fotbalovém
stadionu Josefa Masopusta
v Mostě od 17.00 hodin.
 30. 5. FK Baník Most 1909
U19 – FC Slovácko. Utkání nejvyšší dorostenecké soutěže.
Hraje se na hřišti v Souši od
15.00 hodin.
Dostihy
 17. 5. Jarní cena. Úvodní
dostih sezony 2014. Opět se
poběží pod záštitou prvním
dámy ČR.
 31. 5. Dostihový den Vršanské uhelné - Cena Jezdectví. Druhý podnik dostihové
sezony.
Parkury
 10. – 11. 5. Druhý podnik
skokových soutěží v nové sezoně.
Házená
 4. 5. DHK Baník Most
B – Bohunice. Utkání druhé
ligy házenkářek. Hraje se
Blahopřání
Dne 10. května oslaví své
životní jubileum pan Vítězslav Eigler, hlavní mechanik společnosti Renogum. Hodně štěstí, zdraví
a pracovních úspěchů do
dalších let přejí kolegové
a KTS.
na palubovce sportovní haly
v Mostě od 14.30 hodin.
Duathlon
 10. 5. Krušnoman 2014.
Již 10. ročník populárního závodu na 5 km běhu, 80 km
jízdy na kole a 15 km běhu
v okolí Sportareálu Klíny. Po
pěti letech kategorie zvlášť
pro muže a ženy. Start ve
12.00 hodin.
KULTURNÍ TIPY
 10. 5. Setkání obyvatel zaniklých obcí na zámku Červený hrádek. K tanci a poslechu
hraje Malá muzika pana Vávry. Začátek: 14.00 hodin, vstup
zdarma.
 16. 5. Májová zábava v Sokolovně Havraň. Začátek:
20.00 hodin.
 16. 5. Tajemný hrad
v Karpatech. Květnová premiéra Městského divadla v Mostě je novou adaptací romantického a dobrodružného
příběhu o velké lásce, tajemném hradě i divokých Karpatech. Režie: Martin Vokoun.
Začátek představení je naplánován na 19.30 hodin, vstupné: 220 a 200 Kč.
 17. 5. Myslivecký den na
zámku Červený hrádek. Celodenní akci odstartuje v 9.00
hodin v zámeckém parku Podkrušnohorská oblastní výstava psů loveckých plemen. Na
nádvoří zámku budou připraveny přehlídka trofejí, předání mysliveckých vyznamená-
ní, rodinné zápolení i ukázky
mysliveckých zvyků.
 24. 5. Jumpmaster III aneb
Dětem Letem Světem. Třetí ročník velmi netradičně pojatého Dne dětí pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka je připraven v havraňském Jumparku
v areálu bývalého koupaliště. K vidění budou prezentace adrenalinových sportů jako
jsou skoky na lyžích, kolech
a snowboardech, triky motokrosařů ve Freestyle, skoky v rámci Supercross, ukázky driftů na motokárách, BMX,
skate, in-line a trampolíny, motorsport. Vše si bude možné
i vyzkoušet pod dohledem instruktorů. Samozřejmostí jsou
atrakce, soutěže, občerstvení,
kapely. Akce startuje ve 13.00
hodin.
 24. 5. Farmářské trhy, hasičské odpoledne a zahájení sezony areálu. Ve Strupčicích odstartují novou sezonu
ve sportovním areálu tradičně
s bohatým kulturním programem, který bude moderovat
Jiří Formánek. Na programu je
mimo jiné vystoupení kapely
ROXETTE revival a chybět nebude ani ohňostroj.
 24. 5. Kludského zahrada opět ožije kulturou. Zahrada Kludského vily v Jirkově
bude hostit kulturní program
pro celou rodinu. V 10.00 hodin vše odstartuje výtvarný
workshop, na programu jsou
vystoupení Divadla Koňmo,
Divadelního spolku Kejklíř, kapely Květy, Divadelního souboru Klas nebo kapel Do řady!
a New Baxon. Po celý den budou k dispozici kolotoče, stánky i čajovna. Vstupné: dospělí
80 korun, děti 40 korun.
 26. 5. Koncert Todda Wolfeho v mostecké knihovně.
Todd Wolfe (nar. 1957) je rodilý Newyorčan, který od devadesátých let působil jako
sólový kytarista v kapele zpěvačky Sheryl Crow. Díky tomu
si zahrál s Ericem Claptonem,
Bobem Dylanem, Jimmy Pagem, Eagles nebo Rolling Stones. Zúčastnil se i prestižního festivalu superkytaristů
Crossroads v New Yorku, který pořádá Eric Clapton. Začátek: 19.00 hodin.
 31. 5. Oslava Mezinárodního dne dětí v Havrani. Start
ve 14.00 v sadu.
 31. 5. Pivní slavnosti
v Mostě. Mostecký Kahan připravil další ročník slavností
piva s hudebním doprovodným programem.
INZERCE
 Prodám byt 1:3 (v podílovém vlastnictví) v Litvínově u Zámeckého parku, cihlová zástavba, plastová okna,
balkón, 2 sklepy, nové rozvody ele a plynu a termoventily. Nízké náklady na
bydlení. Společná sušárna
a dílna. Dům je čistý a udržovaný. Cena 530 000 Kč. Telefon 604 523 070.
začínáme ve 20:00 hodin
28. února 2013 jsem naposledy
slyšela od svého muže: „miluju tě,
berunko“, pak nastalo hrobové ticho, najednou jsem pochopila, že
moje pohádka je u konce... Děkuji
ti za všechno, co jsi pro mě udělal, za lásku, oporu, za to, že jsem
měla tu čest žít po tvém boku. Byl
jsi to ty, který mi ukázal, co je to
láska, že to není jen prázdné slovo,
ale že má svůj hluboký význam…
Děkuji ti, tvoje „berunka“
19. května uplyne desáté smutné
výročí, kdy náhle odešel náš kolega, dobrý kamarád a zaměstnanec dílny zabezpečení PÚ Elektro ZKD Roman Fedorko.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Generální partner koncertu
Drbej se, dokud žiješ, až umřeš, … (dokončení v tajence) - ruské přísloví. Správné znění tajenky z březnových DN: Lepší než zákon je známost u soudu. Výhru
získávají: Alena Lenkvíková, Bečov; Jakub Nezbeda, výrobní dispečer Vršanská uhelná; Lubomír Musil, KSK elektroúdržba. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat
na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem na: [email protected] Ze správných odpovědí vylosujeme tři
výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.
> 20 | Fotoreportáž
DN / číslo 4 / 30. dubna 2014
Most hostil 125. ročník Skoku přes kůži
Adepti z řad studentů ostravské vysoké školy
báňské se sjeli do Mostu, aby tu absolvovali
tradiční rituál přijetí do hornického cechu Skok přes kůži. Severočeské město tuto akci
hostí nejen díky své historické hornické tradici, ale také protože tu sídlí pracoviště Hornicko-geologické fakulty ostravské univerzity.
Skoku přes kůži vždy předchází salamandr,
neboli průvod fuxů (tedy studentů) městem.
Během něj se fuxové a fuxie snaží v místních
norách (hostincích) najít svého představeného - „nadlišáka“, který je ke skoku dovede. Samotný slavnostní akt se uskutečnil za účasti
hostů z celé republiky i zahraničí v prostorách
kulturního domu Repre. Jako obvykle museli
všichni dodržovat přísná pravidla Pivního zákona. Celý večer zněly hornické písně, neboli
karmíny.
V Mostě už vyrůstá nová generace haví㶣ů. V tomto p㶣ípadě jde o syna zástupce hlavního důlního mě㶣ice
Vršanské uhelné Josefa Blína.
Salamandr prošel ulicemi Mostu, fuxové se tu snažili najít svého p㶣edstaveného - nadlišáka.
Na mladé adepty hornického 㶣emesla se p㶣išel podívat i poslanec Parlamentu Vlastimil Vozka s chotí.
P㶣i Skoku p㶣es kůži vždy panuje
dobrá nálada.
Jedním z 㶜estných „skokanů byl i Karel Novotný, náměstek ministra
průmyslu. Kůži pod sudem, z něhož se ská㶜e, drží generální 㶣editelé
Vršanské uhelné Vladimír Rou㶜ek a Severní energetické Petr Kolman.
Nadlišák spolu se sborem p㶣i zpěvu hornických písní - karmín. Foto na
stránce: Ji㶣í Bareš
Důlní noviny – vydává Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 7 000 kusů.
Redakce DN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: [email protected] Gra ická úprava a tisk: RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, 434 01 Most
Download

Důlní noviny ročník XVII číslo 4