DŮLNÍ NOVINY
NOVINY CZECH COAL GROUP
číslo 7
červenec 2014
ZDARMA
Měřiče čeká
Slatinická
výsypka
Sklady na
Hrabáku
pohromadě
Z ulice by
hejtmana
dělat nešel
Bowlingem
se určitě
neuživíte
Zkamenělé
stromy jsou
unikátem
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
5
9
12
Humeco uhýbá před postupem výsypek
Přestavba potrubí hlavní čerpací stanice v lokalitě ČSA a prodloužení vrtu ve Vršanech. To jsou
dvě nejdůležitější akce, kterými se během prázdninových měsíců zabývá společnost Humeco.
„V lokalitě ČSA jsme zahájili
přestavbu výtlačného potrubí od hlavní čerpací stanice
do úpravny důlních vod. Museli jsme přesunout přibližně
dvakrát osm set metrů potrubí z prostoru od hlavní čerpací stanice k takzvané bouli. Dů-
vodem je postup vnitřní výsypky lomu ČSA a také uhelných
velkostrojů,“ vysvětlil hlavní
inženýr společnosti Humeco
Petr Sigmund. V nové pozici by potrubí postupům těžby ani zakládání nemělo vadit minimálně dva roky. „Na
závěr celé akce dojde i k přestavbě horizontálních i vertikálních čerpadel. Tady ale čekáme na ukončení těžby uhelného rýpadla K 86, což by mělo
být na přelomu srpna a září,“
doplnil hlavní inženýr.
Ochrana před vodou z hor
Kromě prací kolem hlavní čerpací stanice přestavělo Humeco v uplynulých týdnech v lokalitě ČSA i pomocnou čerpací stanici. Jejím
úkolem je zadržovat vodu,
která do lomu přitéká ze severozápadních svahů Krušných
hor. „V tomto případě jsme
zvýšili hráze, došlo k přestavbě trafokiosků, čerpací stanici také posílíme o druhé čerpadlo, abychom byli připraveni
na případné přívalové deště,“
dodal Sigmund.
Další prodloužení vrtu
Z úplně jiného soudku jsou
pak práce, které probíhají v lokalitě Vršany. I tady byl
hlavním motivem prodlou-
žení vrtu STE8 postup vnitřní výsypky. „Jedná se o obdobnou akci, jakou jsme ve Vršanech realizovali před několika
měsíci. Tehdy šlo o první prodloužení vrtu takzvaně do výšky, protože původní odvodňovací vrt by byl jinak zasypán.
U vrtu STE5 se postup osvědčil a dnes je plně funkční, proto
jsme ve spolupráci s Vršanskou
uhelnou přistoupili k obdobnému řešení i u vrtu STE8,“ připomněl Sigmund.
Pokračování na straně 4
Na Dni horníků
zazpívá Neckář
Ve Vršanech začaly práce na první letošní generálce
V červenci se naplno rozběhla generální oprava zakladače ZP6600/Z86 v lokalitě Vršany. Protože se opravy
týkají prakticky všech částí
velkostroje, stráví s nimi desítky zaměstnanců na montážním místě ještě několik
měsíců. Generální dodavatel, jímž jsou Slovácké strojírny, by měl mít vše hotovo do
poloviny listopadu. Náklady
se pohybují kolem sta milionů korun.
„Generálka začala demontáží hlavních celků stroje, ně-
které malé části už se ale postupně montují zpět. Práce se
dotknou víceméně všech částí. Práce zahrnují elektročásti, kabely, řídicí systém, nátěry,
komplexní repasi převodových
skříní stroje, opravu mazání,
hydrauliky i ližin pro kráčení
stroje. Součástí akce je i generální oprava kabelového vozu,
který je nezbytný pro napájení zakladače elektrickou energií,“ připomněl technický ředitel Vršanské uhelné Petr
Procházka.
Pokračování na straně 3
Den horníků proběhne
i letos tradičně na mosteckém hipodromu. Sdružení odborových organizací
skupiny Czech Coal (SOO
CCG) už má na pátek 12.
září připravený kompletní
program.
„Návštěvníci Dne horníků už
si zvykli, že program je koncipován tak, aby si z něj vybrali úplně všichni, od nejmladších po nejstarší,“ informoval místopředseda SOO
CCG Lubomír Holý. I letos
tak budou pro zaměstnance společností skupin Czech
Coal a Severní energetická
připraveny atrakce a zábava po celém areálu hipodromu. „Při skladbě programu
se snažíme dát i na názory lidí. Už několik let jsme slýchali žádosti o vystoupení Václava Neckáře a letos konečně
můžeme udělat radost všem
jeho fanouškům, protože vystoupení se skupinou Bacily bude vrcholem celé akce,“
doplnil místopředseda. Na
své si ale přijdou i příznivci Vašo Patejdla nebo Marka
Ztraceného.
(pim)
> 2 | Zprávy ze skupiny
EDITORIAL
Bylo léto…
…horké léto. Snad až tak, jak
ani nemá být. Dostihový den
na hipodromu a rtuť teploměru dost přes třicítku. Za
sebou na tribuně jsem zaslechl: „Chudáci koně, to jim tedy nezávidím. To by se snad
mělo zakázat,“ bavily se mezi sebou dvě návštěvnice. Ne,
že bych chtěl srovnávat koně
s lidmi, ale nějak mě napadlo,
že jsem nikdy neslyšel, aby
někdo řekl: „Teda jak to vydrží ti chlapi na šachtě…“.
A že to tedy náročné je víc
než dost. V letních vedrech,
v prachu, za deště s bahnem
až za ušima, v mrazech, v zimě. Stokrát se můžeme snažit co nejvíce lidem v takzvaně nepříznivých klimatických podmínkách ulevit, ale
při práci pod širým nebem
to prostě úplně nejde. Na léto jsou připravena opatření,
aby všichni, kteří se musejí
vypořádat s nadměrným vedrem, měli šanci dodržovat
pitný režim a nezkolabovali.
Dostatek dostupné pitné vody, speciální iontové přípravky pro vybrané profese, ročně za několik desítek tisíc
korun, vybavení kabin velkostrojů klimatizací a v nejhorších případech až přerušení práce a odvoz do stínu.
V zimě zase naopak, co nejvíce zateplit co do pracovních
oděvů a možnost dát si horký
čaj. Jen na déšť a bahno ještě
nikdo nic nevymyslel.
Upřímně, klobouk dolů před
všemi kolegy, kteří na vybranou nemají, a práci odsunout, až bude počasí lepší,
nemohou. Ne, že bych chtěl,
aby je někdo litoval. Ale možná by bylo dobře, abychom
si občas uvědomili, kdo a co
je za tím, že můžeme kdykoli zapnout klimatizaci, pustit
větrák, v zimě si třeba na chalupě zapnout sporák a uvařit
si svařák…
Malé – velké samozřejmosti.
S přáním krásných, ale nikoli
tropických letních dnů
Vladimír Rouček
generální ředitel
Vršanské uhelné
DN / číslo 7 / červenec 2014
Po stěhování čeká měřiče Slatinická výsypka
Odbor měřictví a geoinformatiky, který byl součástí společnosti Coal
Services, se v loňském roce rozdělil. Část přešla pod Severní energetickou, další pod Vršanskou uhelnou, kde jako specializovaný útvar poskytuje služby také společnostem skupiny Czech Coal.
cházet další měření, takzvané
nivelační pořady. Celkem nás
čeká zhruba dvanáct kilometrů v jedné etapě,“ vysvětlil vedoucí útvaru.
„Měřiči“ sídlí v lokalitě Hrabák, v objektu nad laboratořemi, kde vystřídali vedení společnosti Renogum. „V podstatě
se ale jedná o návrat tam, kde
jsme kdysi už seděli, než jsme
se po sloučení odstěhovali na
lokalitu ČSA,“ vysvětlil vedoucí útvaru a hlavní důlní měřič
Jan Blín.
Pomohou i externisté
Nový archiv
Kromě změny sídla bylo třeba
vybudovat také nový archiv.
Ten vznikl v prostorách bývalé
truhlárny v protějším objektu.
Útvar měřictví a geoinformatiky se o něj bude dělit s útvarem rekultivace, uvolnění území a ekologie. Mimo změn
provozních a stavebních se ale
rozsah činností útvaru měřictví prakticky nezměnil. „Kromě měřických prací v terénu
nadále zajišťujeme i fotogrammetrii a správu geogra ických
dat. I nadále do naší gesce patří geogra ický informační systém, neboli GIS, který byl jako
novinka zaveden v roce 2004
a v roce 2009 rozšířen o systém
AMI - Pasport,“ doplnil Blín.
Monitoring výsypky
Jedním z největších projektů,
který útvar v dohledné době
čeká, je monitoring Slatinické výsypky. Laicky řečeno, je
potřeba sledovat území, kde
bude v budoucnu pokračovat
těžba. „Monitoring území a výsypek je v podstatě standardní
záležitost. V případě Ervěnického koridoru se měření provádějí už od roku 1983, sledování probíhají i na dalších výsypkách v okolí,“ zrekapituloval
Blín. První etapa prací, která
by měla odstartovat ještě letos, bude zahrnovat vybudování bodů pro nivelační měření. „Existuje státní bodové pole,
na které se budeme napojovat.
Nejbližší body jsou v Mostě,
u DTS Vrbenský a na viaduktu
u Vršanské uhelné, kudy vedla
vlečka. Pro nás je nejdůležitější najít si pevné území, kde se
udělají vrty a osadí se nivelační
značkou. Odtud pak budou vy-
Projekt je kompletně řešen
útvarem měřictví a geoinformatiky ve spolupráci s báňským útvarem, se specialisty
z projektu výstavby inženýrských sítí Hořanského koridoru a odborníky z VÚHU
v Mostě. „Důlní bodové pole si
zajistíme ve spolupráci s externími irmami. Obdobné to
bude i v případě akce, která
bude následovat po skončení
prvních nivelačních měření.
Další fází totiž bude projekt
na polohová měření, která
úzce souvisejí s již připravovanými výškovými důlními
body“, dodal hlavní důlní měřič.
(pim)
Zprávy ze skupiny | 3
DN / číslo 7 / červenec 2014
Sklady na Hrabáku budou pár metrů od sebe
Přesuny a stěhování zaměstnávají v letních
měsících zaměstnance odboru nákupu a skladování Coal Services. Postupně likvidují sklad
drobného spotřebního materiálu v lokalitě
ČSA a navyšují kapacity skladů ve Vršanské.
„Část materiálu už byla přemístěna do centrálního skladu na Hrabáku, kde máme
k dispozici prakticky celý objekt a místo tu proto bude
i pro strategické náhradní
díly. Kromě toho jsme získali ještě jednu novou halu pro
uskladnění náhradních dílů,“
sdělil vedoucí odboru nákupu a skladování Coal Services
Tomáš Škaloud. Větší prostor
bude také pro náhradní díly, které jsou uloženy venku.
„Rozšířili jsme stávající plochu pro uskladnění velkých
náhradních dílů u garáží nedaleko hlavní vrátnice Vršanské uhelné. Nový prostor už
byl vyčištěn, vybavuje se za-
bezpečovacími prvky a postupně se sem stěhují náhradní díly,“ doplnil Škaloud.
Odbor nákupu a skladování
Coal Services tak má v současnosti ve Vršanech centrální sklad, sklad strategických
náhradních dílů a sklad pohonných hmot. „Velkou výhodou je, že máme většinu materiálu pohromadě a vlastně několik metrů od sebe na
jednom místě,“ dodal vedoucí odboru s tím, že nadále ale
zůstávají sklady i na dalších
lokalitách. Kolejová doprava
má například svůj sklad v Čechově dvoře, na lokalitě ČSA
zůstává otevřený sklad pohonných hmot, olejů a tuků,
stále zde je také sklad elektromotorů.
„Do konce července je možné využívat i sklad drobného spotřebního materiálu,
ochranných pomůcek a opra-
várenské chemie v bývalém
objektu dílen oprav motorů
v lokalitě ČSA. Pak bude výdej zastaven a v následujících
čtrnácti dnech budeme mít
čas na kompletní vystěhová-
Plocha na uskladnění velkých náhradních dílů se na Hrabáku rozší㶣ila. Foto: (pim)
Proti virům zabírá i selský rozum
Po nedávné vlně falešných
výzev k uhrazení pohledávky
z banky zaplavila v červenci
e-mailové schránky nová „zavirovaná“ zpráva. Tentokrát
se tvářila jako exekuční příkaz. Jak se proti podobným
hrozbám bránit a jak je proti nim zabezpečena Vršanská
uhelná, vysvětlil IT manažer
společnosti Zdeněk Pergl.
Dorazily falešné exeku㶜ní
p㶣íkazy i do firemních e-mailových schránek?
V archivu útvaru mě㶣ictví a geoinformatiky jsou mimo jiné uloženy různě staré mapy. Tato, pe㶜livě schovaná v deskách, pochází z roku 1950. Foto: (pim)
Malý pomocník pro Armádu Lišky dávají dobrou noc i na šachtě
Nový buldozer Komatsu
D 51/EX 22 rozšířil strojový park společnosti
Czech Coal Power. Jedná se
o nejmenší a zároveň také
jediný dozer tohoto typu
v lokalitě ČSA.
Malý buldozer D 51 je zcela nový stroj, společnost ho
pořídila výměnou za obdobný, který už dosloužil.
„Šli jsme cestou operativního
pronájmu. Obvykle jde o dobu čtyř let, závisí i na počtu
najetých motohodin. Poté se
podle opotřebení stroje rozhodneme, zda pořídíme nový, nebo zda se ekonomicky
vyplatí tento stroj dále pro-
vozovat,“ informoval ředitel
společnosti Vojtěch Bögi.
Ideální je jeho využití během přestaveb pasových
dopravníků a při pomocných pracích. Dokáže samozřejmě posloužit i při úpravě cest a plání v těžebních
lokalitách, na to ale mají
v Czech Coal Power i jinou
techniku. „O něco větší dozery Komatsu typu 65 a CAT
D 6 patří k nejrozšířenějším
strojům v těžebních lokalitách. V Severní energetické
a Vršanské uhelné jich v současnosti provozujeme přes
dvacet,“ připomenul ještě
Bögi.
(pim)
Málokoho ze šachty překvapí, když v práci potká divokou zvěř. Mu lony, divočáky,
jedno z rypadel si v minulosti
oblíbila dokonce i labuť. Často jsou ale k vidění také lišky. Na jaře, kdy většina vyvádí
mladé, se pohybují v bezprostřední blízkosti velkostrojů,
kde hledají něco na zub.
„Lišky kvůli potravě pro mláďata ztrácejí plachost a nebojí se
přicházet až do těsné blízkosti
lidí. Odpadky a zbytky jídla jsou
pro ně nejsnadnějším zdrojem
potravy,“ přiblížil situaci těchto týdnů Václav Pém, mechanik
úseku Skrývka Vršany. Už v roce 2009 byl vydán příkaz závod-
ního lomu, který stanoví přísný zákaz krmení zvěře. Na úroveň tohoto zákazu je postaveno
i volné pohazování zbytků potravin. Ty musí být odkládány
pouze do kontejnerů nebo nádob určených ke sběru komunálního odpadu. Všechna pracoviště jsou proto jimi vybavena a uzpůsobena tak, aby se do
nich zvěř nedostala.
Navíc se přímo v lomu provádí
odchyt lišek. „Máme k dispozici pět mobilních klecových pastí,
které se podle potřeby přemisťují, jak je zaznamenán výskyt
zvířat,“ doplnil Pém. Jen za poslední dobu se podařilo odchytit už tři.
(pim)
Ano, během zhruba čtyř hodin jsme jich registrovali kolem
osmdesáti. Firemní elektronická korespondence ale prochází
přes „antivirovou“ bránu a nastavená pravidla neumožňují propustit jakýkoliv spustitelný soubor. Většina lidí proto ob-
držela už jen neškodný e-mail
s oznámením o zablokování nežádoucího souboru v příloze.
Pokud by někdo zavirovanou
přílohu otevřel v práci ze svého
soukromého e-mailu, měla by
zafungovat antivirová ochrana
instalovaná na počítači a virus
by se neměl šířit dál.
Zaměstnanci se nemají tedy
㶜eho obávat?
Antivirová ochrana ve irmě je
nastavena tak, aby šance napadení byla co nejnižší. Standardní funkce doplňujeme i o vlastní pravidla, přísnější, než jsou
lidé zvyklí u svých domácích
počítačů. Vždy jsme ale o krok
pozadu za autory zavirovaných
zpráv, takže po určité časové období nemá ani sebelepší
ochrana šanci zareagovat. Na-
Už od počátku generální opravy probíhají na montážním
místě pravidelné kontrolní dny
za účasti zadavatele, tedy Vršanské uhelné, generálního dodavatele i subdodavatelů. „Jde
o koordinaci hlavních činností
a možnost operativně reagovat
na aktuální stav, aby práce probíhaly plynule,“ doplnil technický ředitel.
Na patnáct let
Po skončení generálky by měl
zakladač Z86 vydržet v provo-
zu zhruba patnáct let. Kolem
roku 2030 se počítá s jeho deinitivním odstavením a nahrazením stejným typem stroje
(Z93). Uzavře se tak jeho zhruba padesátiletá historie. Byl totiž postaven v roce 1980, do
provozu byl nasazen od prvního ledna 1981.
Čtyři zakladače
Vršanská uhelná má v současnosti čtyři zakladače. Dva typu
ZP 6600 a dva zakladače kolejové. Stejný typ jako právě „generálkovaný“ Z86 je zakladač
OTÁZKA
PRO...
víc jsou viry stále promyšlenější. Už je nepoznáte jako dříve
třeba podle pravopisných chyb
v textu.
Jaromíra Frantu,
předsedu Sdružení
odborových
organizací skupiny
Czech Coal
Jak se nejlépe proti podobným hrozbám bránit?
Zjednodušeně řečeno, používat zdravý selský rozum. Tento případ jistě nebyl poslední.
Informace tohoto typu nejsou
bankami ani jinými institucemi klientům rozesílány e-mailem. Pokud vám tedy podobná
zpráva dorazí ať do soukromého nebo iremního e-mailu, neotvírejte ji a okamžitě
smažte. Cest, které útočníci
používají k napadení počítače,
je ale samozřejmě více. Je proto dobré být obezřetný i při
běžném „brouzdání“ po internetu.
(pim)
Ve Vršanech začala první letošní generálka
Pokračování ze strany 1
ní a de initivní opuštění objektu. Naši zákazníci, například dceřiné společnosti, pak
budou využívat jen centrální sklad na Hrabáku,“ uzavřel
Škaloud.
(pim)
Z93. Ten je dlouhodobě odstaven, zprovozněn byl pouze na
dobu generální opravy svého
„kolegy“. Jeho čas přijde kolem
roku 2030, kdy ho čeká generální oprava. Po ní nahradí zakladač Z86 ve Vršanech už natrvalo. Kromě těchto dvou má
Vršanská uhelná ještě kolejové zakladače Z59 a Z73. Ty patří do jednoho technologického
celku s rýpadlem K54. K přepravě vytěženého materiálu se
u nich používá kolejová doprava, nikoli dálková pasová doprava.
(pim)
Reagovali již premiér
a minist㶣i Babiš a Mládek
na dopis, v němž hornický
odborový svaz odmítá návrh
ministra financí na změnu poplatků za vydobytý
nerost?
Ministr inancí nám odpověděl pouze prostřednictvím
svého náměstka, předseda
vlády Bohuslav Sobotka byl
mnohem vstřícnější. V polovině července jsme společně s předsedou hornických
odborů Janem Sábelem absolvovali jednání s ním a ministrem průmyslu Mládkem.
Zopakovali jsme premiérovi naše požadavky s tím, že
jak u nás na Mostecku, tak na
Ostravsku lidé čekají na jasné slovo ze strany státu. My
už se v souvislosti s úhradami za vydobytý nerost nechceme podílet na dílčích
úpravách zákonů. Požadujeme předložení Státní energetické koncepce, Surovinové
politiky ČR, vrácení vyvlastňovacích paragrafů do Horního zákona a zrušení vládní-
ho usnesení o limitech těžby.
Premiér nám řekl, že si je vědom toho, že hornictví bylo v minulých letech součástí různých politických obchodů. Zároveň ale také to, že ani
současná vládní koalice v této otázce není zcela jednotná.
Ministerstvo průmyslu a obchodu už by podle Mládkových slov mělo mít návrh materiálu o úhradách za vydobytý nerost zpracovaný, navíc
v mnohem přijatelnější podobě, než navrhovalo ministerstvo inancí. Jako přílohu
Horního zákona ho ale musí
schválit Poslanecká sněmovna. Diskuse o Státní energetické koncepci a surovinové
politice by podle premiéra
měla inišovat na přelomu roku. Důležité pro nás setkání
bylo i v tom, že jsme mu mohli
opět připomenout, jaké napětí a nervozita panují na obou
koncích republiky a že není čas odkládat důležitá rozhodnutí. V případě potřeby je
premiér připraven se s námi
znovu setkat.
(pim)
> 4 | Zprávy ze skupiny
ANKETA
Proč jezdíte/nejezdíte
do práce na kole?
Luděk Dostál,
Vršanská uhelná
Jezdím přes léto, když
je teplo a světlo. V zimě
přesednu do auta. Bydlím v Mostě, tak to mám
tak pět až šest kilometrů.
Nové stání pro kola, hned
u vrátnice, se povedlo, je
lepší než to původní.
DN / číslo 7 / červenec 2014
Rekultivace zalévají, až se za nimi práší
Teplé léto je obvykle příjemné. Pokud ho
ovšem doprovázejí dlouhodobější období sucha, přináší to celou řadu problémů. Společnost Rekultivace, která potřebuje vodu ke své
práci, se ale umí vypořádat i s nepříznivými
klimatickými podmínkami. Ty jí často komplikují práci.
Zavlažovat a zalévat se musí.
Podle ředitele Rekultivací Tomáše Šolara je ovšem třeba plochy,
které společnost obhospodařuje, rozdělit na dvě části. „Prv-
ní skupinou jsou sazenice, které
se vysazují ve statisících na výsypkách. Ty se takzvaně mulčují. Mulčovací kůra udržuje v půdě
dostatečnou vlhkost a zabraňuje
jejímu vysychání. Navíc se sazenice během sezony i okopávají. To
na jedné straně znamená, že se
jejich okolí čistí a zbavuje plevele, na druhou stranu to zabraňuje
přebytečnému odpařování vody,“
vysvětlil ředitel. Další zavlažování a zalévání sazenic by s ohledem na rozsáhlé plochy, kde se
nacházejí, nemělo odpovídající
efekt. Proto se rostliny nechávají, aby si s přírodními vlivy poradily samy.
„Druhou skupinou jsou takzvané výsadby sadové úpravy, tedy vzrostlých stromů a keřů, kde
je opakované zalévání nezbytné,“ doplnil Šolar. Tuto výsadbu najdete například ve Vršanech, kde jde o takzvané pasivní odclonění. Stromy tu slouží
jako přírodní bariéra proti vlivům těžby na okolí, například
prašnosti nebo hluku. Dalším
místem se sadbovými úpravami, o nějž se Rekultivace starají, je alej stromů v průmyslové zóně Joseph. „Pravidelnou
zálivku zde zajišťujeme prostřednictvím vlastních cisteren
a vlastních zdrojů vody,“ dodal
ředitel.
(pim)
Humeco uhýbá potrubím
Pokračování ze strany 1
Dvacet metrů navíc
Vrt STE8 se prodlužuje do
výšky o necelých dvacet metrů, nastavuje se po zhruba
šesti metrových kusech potrubí, které se na sebe vaří. Zajímavostí je i fakt, že
potrubí pro samotný vrt
má průměr 500 milimetrů, kolem něj se ale budu-
Jaroslav Pohunek,
Vršanská uhelná
Protože mě to baví. Do
práce to mám ze Vtelna
asi devět kilometrů. Jezdím tak od května do září. Když ale prší, svezu se
autobusem.
je ochranná vrstva z dalšího potrubí o průměru 1000
milimetrů. Vzniklý prostor
mezi oběma trubkami se vyplní štěrkem, aby vrt lépe
odolával tlaku po zasypání
okolí zeminou. Po dokončení prací na prodloužení vrtu ve Vršanech od poloviny
července následuje osazení technologií a zprovoznění.
(pim)
Uhelné safari navštívilo 1 500 lidí
Pětatřicet exkurzí má po
dvou měsících na svém kontě letošní, už pátý ročník
Uhelného safari. Od prvního
května, kdy odstartovala sezona, si uhelné lomy a rekultivované plochy v okolí Mostu přijelo prohlédnout patnáct stovek návštěvníků.
Na některou ze tří tras Uhelného safari se kromě řádných exkurzí vydali i na několik exkurzí mimořádných.
Prohlédnout si těžební lokality, rekultivace, ale i další záležitosti, které s těžbou souvisejí, vyrazila na jaře také první skupina pedagogů. Pro ně
připravili „na míru“ celodenní exkurzi specialisté z Vršanské uhelné, společnosti Humeco a Výzkumného ústavu pro
Ladislav Rytíř,
Coal Services
Kvůli zdravému životnímu stylu, ale hlavně je to
mé velké hobby. Najezdím ročně kolem šesti tisíc kilometrů. Můj denní rekord je 310 km. Do
práce dojíždím z Meziboří, a když jsem na chalupě, tak z Kateřiny. Za sucha jezdím na kole i v zimě.
hnědé uhlí. Další tři skupiny
učitelů budou své kolegy následovat na podzim.
V loňském roce se osvědčilo rozdělení Uhelného safari
v rezervačním systému na třetiny po dvou měsících. Z čísel
po skončení první třetiny letošního ročníku vyplývá, že zájem veřejnosti neklesá. S velmi
pozitivní odezvou se setkala
i speciální exkurze pro tělesně postižené, která je v plánu
na srpen.
Uhelné safari každoročně doprovází soutěž pro účastníky.
Ta letošní má název „Poznáváme Mostecko“. Podrobnosti lze
nalézt na webových stránkách
www.uhelnesafari.cz. Další informace a soutěže nabízí facebookový pro il projektu. (red)
Kola hlídá kamera i ostraha Na výsypkách už se sklízí
Jan Džambasov,
Infotea
Na kole jezdím sice rád,
ale z Chomutova do Mostu je to výhradně po silnici, což mi nepřipadá
bezpečné. Až bude hotová plánovaná cyklostezka na místě bývalé železnice, určitě se rád svezu
i do práce.
Na kole, nebo dokonce na koloběžce, je pro mnoho zaměstnanců ideální způsob dopravy
do zaměstnání. Ve Vršanské
uhelné mají navíc i tu výhodu, že se o svůj dopravní prostředek nemusejí bát, protože hned před hlavní vrátnicí je
jim k dispozici úschovna, kde
svůj dopravní prostředek mohou zaparkovat. Uvnitř je několik desítek stojanů na kola, takže kapacita je dostatečná i v letních měsících, kdy na
kole do práce jezdí nejvíc lidí.
Vstup je sem pouze na zaměstnaneckou kartu, navíc je celý
prostor pod dohledem kamery a v dosahu ostrahy. Právě
dobrou dostupnost v bezprostřední blízkosti hlavního
vstupu do závodu a především
bezpečnost chválí i většina
cyklistů, kteří zázemí úschovny využívají. Jedním z nich
je i inspektor výroby Vršanské uhelné Stanislav Brož (na
snímku).
Foto: (pim)
Žně začaly nejen zemědělcům, ale také Rekultivacím.
Letošní úroda však bude
podle ředitele dceřiné společnosti Tomáše Šolara i kvůli suchému počasí spíše průměrná.
Rekultivace v současnosti obhospodařují více než 220 hektarů zemědělské půdy, na nichž
pěstují většinou obiloviny - pšenici, ječmen a oves. Na zhruba pětihektarové ploše se pokoušejí pěstovat i kukuřici. Část
úrody obilovin se využívá na
přikrmování zvěře, která žije
na výsypkách, zbytek se prodává do výkupu. Vloni takto dceřiná společnost prodala zhruba
100 tun obilovin. Prodávají se
však i další vedlejší produkty,
například seno a sláma. Kvalita půdy, na níž Rekultivace hospodaří, je srovnatelná s celorepublikovým průměrem. I výnosy obilovin, kolem čtyř tun na
hektar, patří ke krajskému průměru.
(red)
Rozhovor | 5
DN / číslo 7 / červenec 2014
Drzost jít dělat hejtmana „z ulice“ bych neměl
S mužem, se kterým jsem seděla v kanceláři
s výhledem na Ústí nad Labem, jsme si v minulosti povídali již víckrát. Ale najednou jsem měla
trému. Nevím, jestli jí trochu nebylo i na druhé
straně. Bývalá novinářka přišla drobně zpovídat bývalého novináře a ještě předem avizovala, že nechce vést úřední rozhovor. I když by
bylo o čem. Jeho kolegové mi říkali, že zbytečně
nemluví, ale koná. Že je vstřícný a přátelský. A já
ho chtěla trochu trápit. Po prvních pěti minutách jsem si říkala, že z toho rozhovoru nic nebude. Nakonec mě bývalý kolega ve štychu nenechal. I když méně mluvnou krajskou hlavu, než
je hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
jsem nepotkala.
Bylo po krajských volbách
v roce 2012 a já jsem z mnoha
míst poslouchala: te㶞 jsou
komunisté z toho vítězství
vyděšení a také, že jste utrpěli
vítězství. Druhý výrok mi nep㶣ipadal p㶣íliš mimo mísu, vzhledem k tomu, co všechno bylo
s „krajem spojováno. Hospo-
V něm jste ale také seděl. Jak
se opět dalo slyšet, pěkně v klidu. A vlastně jste byl u všech
průšvihů.
Ten, kdo se v politice orientuje,
ví, že mnoho věcí se nedá z postu skorořadového zastupitele
ovlivnit. Ale nemám potřebu se
nějak obhajovat. Byl jsem ve vý-
„Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Snažím se volat slušně.“
da㶣ení s Fondem hejtmana,
p㶣ejmenovaného pro zklidnění
situace na Fond Ústeckého
kraje, ROP Severozápad, aféry
kolem Krajské zdravotní,
aféry kolem krajských politiků
a ú㶣edníků. Že se vám do toho
vůbec chtělo...
Budu upřímný. Věřil jsem
ve volební úspěch, ale že to
bude s rozdílem přes 9 procent, to tedy opravdu ne. Pokud jde o post hejtmana, nad
tím jsem nepřemýšlel. Tedy že bych do toho nešel.
I s vědomím všeho negativního. A hlavně s vědomím,
že řada věcí později dopadne na novou krajskou vládu,
i když zdaleka ne všichni seděli v radě či zastupitelstvu
v předchozím období.
Oldřich Bubeníček
boru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost a dělal jsem, co
šlo. V rámci mantinelů, o jejichž
výšce se v kraji nerozhoduje.
Asi tím narážíte zejména na
téma zaměstnanosti, tudíž
i budoucnosti hnědého uhlí?
První komunistický hejtman Old㶣ich Bubení㶜ek. Foto: archiv
bohatý stát, abychom se mohli vzdát toho, co nám leží doma
pod nohama. Navíc právě těžební podniky pomáhají v regionu,
kde to jde.
Ale podle návrhu na zvýšení
poplatků za vydobytý nerost by
prý měly víc. Regionu, státu.
Nevěřím tomu, že jen zvýšení
poplatků za vydobytý nerost je
spásou.
první komunistický hejtman v Čechách. Vystudoval gymnázium v Ústí nad Orlicí a chtěl být učitelem. Osud ho ale po maturitě zavál na Ústecko. Za vším hledej ženu, vysvětlil s úsměvem,
proč skončil jako dělník a později mistr ve sklárně. V 80. letech
byl politickým pracovníkem na OV KSČ v Teplicích pro průmysl a organizační agendu. V roce 1994 začal působit jako redaktor Haló novin. Dneska to bere jako velké plus pro svou současnou funkci. Kraj zná dokonale a plno lidí díky novinářské
profesi zase jeho. Dvakrát se pokoušel kandidovat do Senátu.
Ale jak sám s nadhledem řekl, proti Kuberovi na Teplicku by
měl šanci málokdo. Čtvrtstoletí se věnoval hokeji, naposledy klukům na bruslích v klubu Draci Bílina. Dneska je prý rád,
když stihne být alespoň pasivním sportovním fanouškem. A taky manželem, tátou a dědou.
Kulantně 㶣e㶜eno. Já tomu
㶣íkám zblbnutí z pocitu moci.
Nebo smůla na politické či pracovní kolegy.
A to pro㶜?
Pro nekoncepční postup. Nevíme, jak dlouhodobě dál v ener-
„Kdybych si na hejtmanskou židli měl
sednout rovnou „z ulice“, tak bych asi tu
drzost neměl.“
Nejenom. Ale když už jsem u této oblasti, roky, dávno před tím,
než ze svého striktního postoje ve vztahu k územním limitům ustoupily i jiné politické
subjekty, jsme jasně řekli: těžba ano za podmínek odpovídajícího vypořádání. Nejsme tak
jsem zastupitelem v Bílině a ty
čtyři roky v krajském zastupitelstvu od roku 2008 byly také
dobrá škola. A na zakletí jakékoli vysoké politické židle nevěřím. Obecně jde spíše o špatný odhad, protože politický život může být jepičí…
getice, a chceme dělat kroky, které právě kvůli nedomyšlenosti
v konečném důsledku všechny
poškodí.
A podruhé: pro㶜?
Když pominu, což už zaznělo
z mnoha míst o likvidaci těžebních společností, nemožnosti jejich další pomoci regionu, zvýšení nezaměstnanosti a tak dále,
tak kde máme jistotu, že peníze
nezmizí bez viditelných výsledků někde v protržené státní kapse. Kde máme jistotu, že to, co od
nás odejde, se nám nějak v odpovídající míře vrátí? Takže i já
podruhé: pro nekoncepčnost.
Fakt jste se židle hejtmana
nebál? Mně s odstupem 㶜asu
a dění p㶣ijde tak trochu zakletá.
Kdybych si na ni měl sednout
rovnou „z ulice“, tak bych asi tu
drzost neměl. Ale od roku 1990
Máte za sebou dva roky, zatím
bez nějakých medializovaných
problémů. Takže všechno
v pohodě?
Jinak: jak se do lesa volá, tak
se z lesa ozývá. Snažím se volat slušně.
Ale politika je politika.
Kolegové z ostatních politických stran respektovali výsledky voleb. Malá část mi rovnou
řekla, že odchází do opozice.
A i když má představa o složení
Kolegové jsou jedna stránka,
funkcioná㶣ské rojení, jak
tomu 㶣íkám, stránka druhá.
Ne funkcioná㶣i kolem vás,
ale povolební p㶣íval návštěv
u nového hejtmana.
Je mi 61 let. Takže toho mám
dost za sebou a leccos, s čím
jsem se na začátku potkal, mě
nechalo naprosto v klidu. Řekl bych, že už se o mně ví, že
nevyhledávám různé VIP iremní akce, večírky a podobně. Jestli kromě pracovních
povinností někam rád jedu,
tak třeba na zajímavé sportovní utkání. A co jsem sobě
i ženě dopřál, to je něco málo
nádherných zážitků z koncertů vážné hudby v Praze.
Když jsme se poprvé setkali,
byl jste noviná㶣, kandidující
do Senátu. Na zahrádce v Bílině, kde jsem vás, tehdy také
jako noviná㶣ka, zpovídala,
jste choval králíky. Tak už asi
nedupou, že?
„Leccos, s čím jsem se na začátku potkal,
mě nechalo naprosto v klidu. Řekl bych, že
už se o mně ví, že nevyhledávám různé VIP
firemní akce, večírky…“
krajské rady byla jiná, myslím,
že se dokážeme přes logickou
různost názorů na tom podstatném domluvit. Zkraje jsem
se musel srovnat s několika akcemi proti komunistickému
hejtmanovi, ale rád bych věřil,
že přednost před tím, jestli je
politik rudý, modrý, oranžový
či zelený, by mělo mít úplně něco jiného.
Ale dupou. Mám jich sedmnáct. A taky si pěstujeme zeleninu, jahody i brambory.
Kromě vlastní kuchyně najde
všechno uplatnění i na jídelníčku mých dvou synů a dcery. A hlavně vnuka Lukáška
a takřka roční vnučky Nelinky. Ani nevíte, jak rád si užívám dědečkování. Balzám na
všechno.
(LiNo)
> 6 | Z regionu
DN / číslo 7 / červenec 2014
Řezbář Václav Havlíček: Zvířata mě baví víc než lidé
Jméno Václava Havlíčka z Jirkova budou znát zřejmě všichni návštěvníci řezbářských sympozií v severních Čechách. Kromě jiného
je také autorem dřevěného draka, který dnes hlídá vstup do Vršanské uhelné. Vznikl během loňského sympozia v Poleradech, které těžební společnost již několik let podporuje.
Lidé vás mohli potkat nedávno
na 㶣ezbá㶣ském sympoziu ve
Vrskmani, nyní v Poleradech.
Skoro to vypadá, že tímhle
způsobem trávíte celé léto.
Úplně celé ne, jsem povoláním hajný, tohle je jen koníček.
Ale je pravda, že každý rok ob-
jíždím několik řezbářských
sympozií a trávím tak dovolenou. Letos už jsem byl na statku Špičák u Kadaně, poté ve
Vrskmani, v Poleradech a poslední akcí, kterou letos absolvuji, bude tradiční sympozium v Boleboři.
Jak dlouho se 㶣ezbá㶣ských
akcí ú㶜astníte?
Zhruba deset let. Všechno
začalo v Boleboři, kde jsem
se byl před léty víceméně
jen zeptat, jestli bych si tamní sympozium nemohl vyzkoušet. A už jsem tam zů-
stal, začal jezdit pravidelně
a postupně se přidala i další místa.
V Poleradech jste vytvo㶣il
d㶣evěnou lavici s ještěrkou.
Pro㶜 jste na ni neposadil
lidskou postavu?
Lavice a lavičky mne baví. Už
v Kadani jsem dělal lavici se
včelou, ve Vrskmani s jejich
typickým čápem a tady s ještěrkou. Trochu jsem se odchýlil od zadání, kterým byla
voda, ale snad to není velký
prohřešek. Shodou okolnos-
tí první lavice, kterou jsem
kdy dělal, byla s muflonem.
Dnes si na ní můžete posedět na Červeném hrádku. Tahle poleradská je ale speciální, je to první lavice z jednoho kusu dřeva.
Máte nějaké téma, které
zpracováváte nejraději?
Přiznám se, že mě baví víc
vyřezávat zvířata než lidi.
Možná je to díky mému povolání, možná proto, že lidské postavy jsou náročnější.
(pim)
Z regionu | 7
DN / číslo 7 / červenec 2014
Místo zanedbaného rybníku vznikl rybářský ráj
V ráj rybářů se podařilo Romanu Hrnčířovi proměnit zanedbaný rybník v Malém Březně, přesněji v další části obce, na okraji Vysokého
Března. Před pěti lety si ho pronajal od obce, vyčistil ho, vysekal nálety a vysadil ryby. Dnes zve na sportovní rybaření zdarma, grilování
i rybářské závody. Ty největší se na březenském rybníku konaly v půli
července.
„Založil jsem v Březně rybářský kroužek a do rybaření jsem
‚namočil‘ tak dvacet, třicet
místních,“ říká o tamní rybářské komunitě Roman Hrnčíř.
Teď čeká, až mu dorostou do
kroužku další děti. „Rád bych
začal s novou generací, ale děti jsou dnes raději u počítače,“
povzdechl si.
Celodenní maraton
Nejen pro děti pořádá ve Vysokém Březně závody. Vrcholem letošní letní sezony byl
24hodinový závod, na který dorazilo 35 rybářů z širokého okolí. Rybník byl do posledního místa obsypaný závodníky, kteří jako na běžícím
pásu tahali z vody celou noc
a celý den desítky ryb – amurů, kaprů, karasů. „Je to trochu
sebezapření, vydržet tu 24 hodin na jednom místě a neho-
dit pruty do rybníka,“ usmíval
se unaveně po šestnácti hodinách u vody rybář Pavel Šabat z Lomu. V chladném ránu
pro rybáře Roman Hrnčíř přichystal horkou polévku a závody mohly pokračovat.
Ti největší na konec
„Je to skvělý adrenalin, zatím mám největší rybu,“ hlásil
v průběhu rybářského maratonu Jan Buryk ze Staňkovic
u Žatce. Ryby ale pořadím vítězů ještě několikrát zamíchaly. „Deset minut před koncem
se chytil rekordní kapr o délce
65 centimetrů. Už jsme mysleli, že máme vítěze. Ale pět minut nato vytáhl pan Michalovský z Počerad 70 centimetrů
dlouhého kapra. Prostě ti největší kapři si počkali do úplného konce,“ řekl po soutěži spokojeně Roman Hrnčíř.
Čuník hlavní výhrou
První cenu, celého čuníka,
za největší množství vytažených ryb si nakonec odnesl rybář Buleca z Mostu. Za
den a noc se přitom v březenském rybníku podařilo
chytit 117 ryb, které by dohromady měřily přes deset
metrů.
Pomohli i těžaři
„Oblíbený je i noční závod,
který proběhl v červnu. Chytat se u nás dají líni, úhoři,
amuři, štiky, candáti, plotice, karasi...,“ vyjmenoval Roman Hrnčíř. Ten navíc přidal
poděkování Vršanské uhelné. „Bez těžebky, která mi
pomohla s dopouštěním vody v době velkého sucha, by
se taková akce a s takovým
úlovkem možná nekonala,“
uzavřel.
(kat)
Na celodenní maraton v chytání ryb dorazilo do Malého B㶣ezna pětat㶣icet rybá㶣ů. Foto: (kat)
Letní lenošení v mobilní knihovně Malíři opět na Benediktu
Letní lenošení s knihou v ruce, ale i autorská
čtení, divadlo a hudbu – s takovou nabídkou
brázdí o prázdninách sever Čech putovní venkovní knihovna a čítárna.
Václav Havlí㶜ek během týdenního 㶣ezbá㶣ského sympozia v Poleradech vyrobil z jednoho kusu d㶣eva lavici. Foto: (pim)
V Havrani zkoušejí vlastní televizi
Internetová televize znamená pro Havraň další způsob, jak nejen místní více informovat
o dění v obci.
Stejně jako v řadě dalších
míst využili Havraňští nabídku specializované firmy,
která obcím a městům nabízí projekt internetové televize.
„Na webové stránky obce dáváme fotogalerie z akcí, které
pořádáme. Fotografií je hodně, neustále jich přibývá a zabírají hodně místa. A protože
se neustále snažíme obecní
stránky nějak oživovat a doplňovat, rozhodli jsme se vy-
užít nabídky na poskytování této služby. Místostarosta,
který se o internetové stránky stará a na obecních akcích
fotografuje, nyní přidal natáčení krátkých videí. Na web
tak doplňujeme i reportáže
z akcí, které v Havrani pořádáme,“ vysvětlila starostka obce Zdeňka Smetanová.
Radnice po technické stránce nemusejí zabezpečovat
prakticky nic, od provozovatele obdrží pouze opráv-
nění ke vkládání příspěvků
- reportáží. Provoz není nákladný, obec ročně zaplatí
paušální poplatek také podle toho, jaký rozsah služeb si
zvolila. Z nejbližšího okolí
patří mezi ty, kde internetovou televizi využívají, například Obrnice, Malé Březno
nebo Strupčice. „Vydáváme
sice obecní noviny, ale tento
způsob je živější a rychlejší.
Uvidíme, jak se osvědčí,“ doplnila starostka.
První video, které se na webu objevilo, bylo z pálení čarodějnic. Brzy přibydou další, třeba z Vavřinecké pouti.
(pim)
Kolegium rektora na cestě uhlí
Členové kolegia rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zavítali na konci června na Mostecko. Nejen kvůli tradičním
promocím studentů mosteckého detašovaného pracoviště Hornicko geologické fakulty. Tentokrát se vypravili i na další místa v regionu,
včetně Vršanské uhelné.
„Program byl náročný. Kromě
promocí jsme chtěli zástupcům
univerzity ukázat cestu uhlí. Od
jeho vytěžení v lomu až po zpracování v elektrárně,“ řekl k návštěvě vedoucí Institutu kombinovaného studia Most Miroslav Seidl. Kroky členů kolegia
rektora VŠB vedly mimo jiné
do Vršanské uhelné. Do provozu a také na rekultivace. Pokračováním byla cesta do elektrárny v Počeradech, kde uhlí z Vršan končí. Na řadu přišlo také
setkání s představiteli regionu
a dalších významných irem.
„Představitelé školy chtěli slyšet přímo od zástupců regionu,
jestli je zde potenciál pro další působení školy a jaká je úroveň dosavadní spolupráce. Kolegium rektora si mohlo ověřit,
že provázanost vědy, vzdělávání a praxe na Mostecku funguje,
a to i díky spolupráci s irmami,
jako je Vršanská uhelná,“dodal
Seidl.
(pim)
Pod názvem „Města čtou“ zahájila na konci června svou
cestu v Jirkově pod městskou
věží a vnesla tak do ospalého
letního města kulturní osvěžení. A nejen kulturní. Pracovnice jirkovské knihovny
nabízely návštěvníkům kromě knih a časopisů také chlazené domácí limonády a něco k zakousnutí. I díky tomu
se na náměstí pod věží podařilo vytvořit příjemnou atmosféru. Zářivě oranžové sedací vaky vybízely k povalování,
stan poskytoval ochranu před
sluncem, děti si listovaly pohádkami a dospělí přicházeli obvykle na odpolední program.
místní knihovny Marie Bečvářová.
Inspirace za hranicemi
Autoři projektu „Města
čtou“, kterému pomohly finančně na svět Ministerstvo
kultury a Ústecký kraj, se inspirovali v sousedním Německu a Rakousku, kde mají
letní čítárny v centrech vel-
kých měst dlouhou tradici. Z Jirkova se knihovnický
stan s vybavením odstěhoval do zahrady Dělnického
domu v Cítolibech. Nyní ještě do 4. srpna zpestřuje mobilní knihovna pobyt u vody návštěvníkům koupaliště
v Lounech. Poté se do knih,
věnovaných vydavatelstvím
Albatros Media, budou moci
začíst návštěvníci zámeckého parku v Klášterci nad Ohří, kde rozbije knihovna svůj
stan od 16. do 22. srpna. Letní knižní pouť bude končit
v Litoměřicích.
(kat)
Chodili každý den
„Návštěvníci byli většinou
v naší městské knihovně neregistrovaní, což nás těšilo. Byli
tací, kteří zašli každý den. Jeden pán byl v čítárně dokonce téměř celé tři dny za sebou,
protože chtěl dočíst knihu,
kterou si vybral,“ pochvaluje si zájem Jirkovanů vedoucí
Náměstí v Jirkově poskytlo za㶜átkem 㶜ervna p㶣íjemný azyl všem knihomolům. Foto: (kat)
Jedenáct výtvarníků ze
všech koutů republiky zamíří v týdnu od 6. do 13. srpna na Benedikt, kde se letos uskuteční už šestý ročník v regionu vyhlášeného
malířského sympozia, opět
s podporou Vršanské uhelné. Pěti uplynulých ročníků
se zúčastnilo, v řadě případů opakovaně, na padesát
umělců z České republiky,
Německa i Švýcarska.
„V loňském roce jsme se zaměřili převážně na mladší, začínající malíře. Letošní ročník se
vrací k původní myšlence vyrovnané účasti umělců různých
generací,“ vysvětlila za organizátory sympozia Šárka Čepeláková. Účast přislíbilo pět žen
a šest mužů. Ke známým tvářím sympozia, Romanu Křelinovi, Josefu Zedníkovi a Doris
Tesárkové Oplové, kteří stáli
u jeho zrodu, přibudou další.
Jsou mezi nimi současní studenti uměleckých vysokých
škol z Prahy i Brna, nejmladší
účastnice je studentkou Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze. Také letos bude mít
sympozium zahraničního hosta, Jacoba Rainera z německého Lipska. A jako každý rok
budou mít i tentokrát zájemci
z řad veřejnosti možnost prů-
běžně navštěvovat společný
ateliér výtvarníků v areálu Benedikt a sledovat je při práci.
Tradičním vrcholem akce bude 13. srpna prodejní výstava děl vzniklých nejen během sympozia. „Už tradičně
nabízíme výtvarníkům, aby
na závěrečné výstavě prezentovali nejen to, co vytvoří na Benediktu. Návštěvníci
tak mají šanci si za autorskou
cenu koupit i obrazy, které si
malíři přivezou z domova,“
doplnila Čepeláková s tím,
že pro návštěvníky je připraven kromě výstavy i doprovodný program. „Chceme, aby
zakončení sympozia bylo akcí
pro celou rodinu a užili si ho
skutečně všichni, kdo sem zavítají. Vloni to byla divadelní pohádka pro děti, letos je
pro veřejnost připravena výtvarná dílna, kde si malí i velcí
budou moci vyzkoušet namalovat archeologickou reprodukci ze starověkého Egypta,“
dodala organizátorka.
Vernisáž výstavy, kterou bude na místě zaznamenávat ilustrátorské duo Tomski&Polanski, bude zahájena
v 17 hodin, veřejnost ale dostane šanci prohlédnout si díla vytvořená na Benediktu již
od 15 hodin.
(red)
> 8 | Z regionu
DN / číslo 7 / červenec 2014
Polerady chtějí vytěžit něco z minulosti
Polerady na Mostecku nepatří ke klasickým hornickým obcím. Jejich historie je spojena hlavně se zemědělstvím. Přes tuto obec ale vede cesta uhlí
po kolejích z Vršan do nedaleké počeradské elektrárny. I proto obec již
řadu let spolupracuje s Vršanskou uhelnou, díky jejíž podpoře se tu koná
třeba řezbářské sympozium, předznamenávající Poleradské slavnosti.
O historii i současnosti Polerad jsme mluvili se zdejším starostou Pavlem
Novákem. Ten tvrdí, že z minulosti se dá vytěžit něco pro budoucnost.
likovými prostory, kachlovými
kamny a zajímavě vyzdobenými
stropy. Celou budovu bychom
rádi opravili a uvedli co nejvíce
do původního stavu. Následně
by zde mohl být jakýsi skanzen,
který by sloužil i školám z regionu jako ukázka, jak se zde hospodařilo.
Ten bychom rádi zrekonstruovali a přesunuli do něj obecní
úřad, knihovnu, školku a archiv.
Druhým podobným objektem,
který se chystáme koupit, je budova č. p. 31. Jde o farmu, kde
Z toho, co 㶣íkáte, je z㶣ejmé,
že obec má poměrně dost vlastního majetku?
O Poleradech je známo, že mají
poměrně dob㶣e zmapovanou
historii. Která zajímavá místa
byste mi jako návštěvníkovi
obce doporu㶜il?
Nejjednodušší způsob by asi byl,
kdybyste vyrazil po naší naučné cyklostezce, která vede podél
bývalé trati. Tam jsou totiž umístěny čtyři informační tabule, kde
se dají nalézt zajímavé informace o obci. Zavede vás i k dalšímu
atraktivnímu místu, ke studánce. Pátou informační tabuli pak
najdete přímo v obci.
se nachází jedna z posledních
sušiček chmele v okolí, unikátní zplyňovací zařízení a celá řada dalšího zemědělského náčiní. Nejcennější je ale obytná část
objektu s typickými prvorepub-
Máme poměrně dost vlastního majetku, ale jeho velkou část
tvoří obecní byty. Těch máme
Když už jste zmínil bydlení, mají
lidé zájem se k vám stěhovat?
Zájemců o bydlení v Poleradech je poměrně dost. Dá se říct,
že během deseti let tu vzniklo zhruba deset nových domků.
Všechny ale na stávajících parcelách, většinou jde o přestavby
nebo novostavby po starých domech přímo v obci.
Jak to, že máte tak dob㶣e zpracovanou historii?
Jednak proto, že nás to samotné
zajímá, a pak také, že všechno,
co se dozvíme o své minulosti,
se nám může hodit i do budoucna. Naší ohromnou výhodou bylo, že jedna ze zdejších rodaček,
která pocházela z rodiny počeštělých Němců, psala o Poleradech. Měla zmapované domy
v celé obci a o každém něco věděla a napsala.
Když se Polerady projíždí,
nelze si nevšimnout 㶜ilého stavebního ruchu p㶣ímo v centru
obce.
Když jsme u zajímavých budov,
prý máte se dvěma z nich velké
plány?
Právě nedávno se nám podařilo
získat dotaci na budovu č. p. 113,
což je objekt bývalé české školy.
v současnosti zhruba třicet, ale
klidně bychom jich zvládli naplnit ještě dalších deset. Zájemců je poměrně dost, takže máme
pořadník. Kromě toho máme také vlastní kulturní dům, jehož
součástí je sál a hostinec. Mimochodem, jsme jednou z mála obcí, která vlastní obecní hostinec.
Je to ale taková z nouze ctnost,
protože jsme dlouho nemohli
sehnat nájemce, tak jsme se rozhodli převzít ho sami. Důležitý
je pro nás sál, kde se už za první
republiky hrávalo divadlo. Dnes
slouží k pořádání obecních akcí.
Starosta Polerad p㶣ed vodní nádrží, která aktuálně prochází rekonstrukcí. Foto: (pim)
Už vloni jsme dokončili opravy
před hostincem a obchodem
a tím se uzavřela rekonstrukce
celé jedné části obce. Letos se
práce, obrazně řečeno, přenesly na druhou stranu silnice, kde
se pracuje i s pomocí Vršanské
uhelné na opravě vodní nádrže
a jejího okolí. Tady vznikne ozdobná zeď s lavičkami, osvětlením a dvěma parkovacími místy. Nové místo tu najdou i sochy
z letošního řezbářského sympozia.
(pim)
Myslivci pomáhají zajícům a bažantům Slavný rodák Josef Wohanka
Myslivecké sdružení v Poleradech patří k nejaktivnějším spolkům v obci, ale také k největším organizacím v regionu. V současnosti má
třicet stálých členů a dva adepty – čekatele.
„Přesto, že zájem o myslivost
neupadá, přece jen už není
takový jako dříve, chybí nám
střední generace. Zájem mezi
mladými sice je, ovšem s minulými léty se to nedá srovnávat,“ řekl předseda poleradských myslivců Jiří Křen.
Myslivecké sdružení Polerady hospodaří na zhruba
2200 hektarech lesů a polí.
Zdejší honitba zahrnuje plochy od hipodromu přes Židovice a Kamennou Vodu až po
Volevčice a patří k největším
v mosteckém okrese. Hlavní
činností myslivců je starat se
o zvěř. V místních lesích a na
polích můžete potkat bažan-
ty a koroptve, zajíce, divoká prasata, srnčí zvěř i muflony, kteří sem přicházejí
z Českého středohoří. „Nejvíc se u nás ale daří drobné
zvěři, nejčastěji zajícům nebo bažantům, jejichž populaci
se snažíme obnovovat a udržovat,“ dodal předseda sdružení. K tomu jim slouží i nově opravená stodola. Víc než
sto let starý objekt si místní myslivci letos celý zrekonstruovali a nyní je v něm
uskladněno krmivo pro zvěř.
Ovšem myslivci nejsou aktivní jen v přírodě, slyšet je
o nich také v obci. „Největší každoroční akcí, kterou už
třicet let pořádáme, je ples.
Jeho výtěžek nám vydělá na
nájem i na činnost na další rok. Přímo v naší klubovně nad obecním úřadem v Poleradech každoročně na jaře
pořádáme posezení, kam zveme zástupce obce i zemědělce, kteří v okolí Polerad hospodaří,“ přiblížil další aktivity Jiří Křen.
Přímo s obcí spolupracují
myslivci hlavně na jaře, těsně před začátkem turistické sezony. To pravidelně dělají úklidovou akci v revíru,
v okolí cyklostezek. Obvykle odtud po zimě odvážejí až
dva plné traktorové vozy nepořádku.
Zdejší sdružení znají rovněž
majitelé loveckých psů, protože myslivci pořádají jarní
i podzimní zkoušky psů malých i velkých plemen. (pim)
Tak jako má nedaleká Lišnice svého Václava Gallina,
šlechtitele věhlasné koporečské hrušky, mají i Polerady
slavného rodáka. Byl jím Josef Wohanka (1842 – 1931),
kterého proslavily drezíny
a řepné semeno.
Pocházel ze zdejší učitelské rodiny, která v Poleradech žila už od 18. století. Josef Wohanka ale po dokončení reálky odešel na studia do Prahy,
kde se po absolvování nedělní
školy vyučil obchodním příručím. V roce 1861 nastoupil jako disponent do velkoobchodu
Hammer. O pět let později založil irmu Wohanka a Brosch,
která se později přejmenovala na Wohanka a spol. Obchodovala s kůžemi, cukrovarnickými stroji, řepnými semeny
a drezínami. Obzvlášť poslední
dvě jmenované položky mu na
poli podnikání přinesly úspěch
nejen v tehdejším RakouskoUhersku, ale po celé Evropě.
Díky spolupráci s cukrovarnickým průmyslem ho napadlo
zřídit stanici na šlechtění řepného semene, které muselo být
doposud dováženo. Následně
se stal zakladatelem prvních
šlechtitelských stanic v celé
monarchii. Řepné semeno pod
značkou Wohanka Original se
vyváželo do celého světa.
Josef Wohanka ale nebyl jen
skvělý obchodník, angažoval
se i v politickém a společenském životě. Měl zásluhu na
zřízení Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a stál i u zrodu Technického muzea. Byl poslancem Říšské rady, v roce
1899 se jako první český obchodník stal doživotním členem Panské sněmovny. Zemřel
2. ledna 1931.
(red)
Rozhovor | 9
DN / číslo 7 / červenec 2014
Bowling? Sport, kterým se určitě neuživíte
Vždycky jsem si myslela, že bowling je celkem
nekomplikovaná zábava. Buď se trefím, nebo
ne. Žádná věda. Navíc není potřeba moc vybavení – všechno vám přece v herně půjčí. Z těchto omylů mě vyvedlo až setkání s mistrem České republiky v bowlingu. Teprve dvacetiletý
Lukáš Homola žije v Horním Jiřetíně, studuje
v Praze a hraje za Bowling club Benedikt Most.
To je v současné době nejúspěšnější bowlingový klub s titulem Mistrů ČR v kategorii družstev mužů. Od Lukáše jsem se dozvěděla, že
nejen technika, ale také technologie dělají mistry, a že profesionální hráči, které tento náročný sport uživí, se dají spočítat na prstech
jedné ruky.
Pro většinu lidí je bowling
zábava na páte㶜ní ve㶜er. Kdy
se to změní v opravdový sport
s tréninky a závody?
Začínají asi všichni stejně. Jdete s rodiči na oslavu, baví vás to,
tak jdete znovu a znovu. V herně si všimli, že mi to jde a nabídli, abych zkusil dětský turnaj. Tam jsem se seznámil
s trenérem a začal chodit pra-
vyrovnává a klidně můžete
porazit i čtyřicetiletého hráče.
Jak je vůbec bowling na závodní úrovni náro㶜ný fyzicky?
Víkendové hrá㶜e obvykle bolí
všechno.
Fyzička je potřeba, abych dokázal odehrát i několikahodinový turnaj, ale o síle to rozhodně není. Stačí se podívat na
„Myslím, že budu hledat uplatnění spíš
v ekonomii. Tohle není hokej nebo fotbal
a pro peníze se u nás bowling hrát nedá.“
videlně. To mi bylo asi dvanáct let. Postupně jsem hrál
za Litvínov, Chomutov a nyní poslední čtyři roky za
Most. Tady se nám podařilo sestavit dobrý tým (Petr
Kabrhel, Jaroslav Lorenc ml.
a Michal Mužík – pozn.red.)
a letos vyhrát českou nejvyšší ligu.
Bowling je sport, kde věk
asi není pro výkony až tak
rozhodující. Je obvyklé, že
tituly získávají tak mladí
hrá㶜i jako jste vy?
Bowling je u nás poměrně
mladý sport, takže v začát-
fotku našeho týmu s průměrnou váhou tak 65 kilo, zkrátka
žádní svalovci. Základ je v pohybu ruky a setrvačnosti. Důležité je dokázat opakovat hod
pořád stejně, to si vaše tělo musí při tréninku zapamatovat.
Stejně tak důležitá je příprava
koulí před turnajem.
Co si pod tím mám p㶣edstavit? Jak se dá koule „p㶣ipravit ?
Profesionální bowling se hraje excentrickou koulí, která
má uvnitř jádro. Má určité parametry a její chování na dráze můžete umocnit tím, jak
„Graf uspořádání oleje na dráze vyjde
pár dní před turnajem, a vy si podle toho
připravujete vybavení na turnaj.“
cích vítězili starší hráči. Jak
ale začala do heren chodit
mladší generace a trénovat
prakticky od dětství, trend
se obrátil. Poslední roky vyhrávají tituly hráči pod dvacet let. Fyzické dispozice
jsou důležité jen do určitého věku – v deseti letech nemáte ještě s dospělým šanci, ale v patnácti? To už se to
ji navrtáte a upravíte její povrch. Na závodní dráze je pak
olej. Graf uspořádání oleje na
dráze vyjde pár dní před turnajem, a vy si podle toho připravujete vybavení na turnaj. A taky si můžete připravit taktiku a způsob hry. Když
to zjednoduším, na oleji jede
koule nejprve rovně a na konci
zatočí. A úhel, pod jakým vra-
Lukáš Homola s pohárem za vítězství v mistrovství 㶏R v kategorii družstev mužů. Foto: soukromý archiv
zí do první kuželky, ovlivňuje
pravděpodobnost striku.
prozradil jeden inský trenér,
tam se tím živí dva hráči.
„Začínají asi všichni stejně. Jdete s rodiči
na oslavu, baví vás to, tak jdete znovu
a znovu.“
To je úplná věda.
Je to náročné nejen na technologii a vybavení, ale i na
přemýšlení. A přitom to vypadá tak snadno: hodíte koulí a čekáte, kolik toho spadne.
Může se stát hraní bowlingu povoláním? Je to sport,
kterým se dá živit?
Máme v Česku jednoho profesionálního hráče s licencí americké profesionální ligy, který vyjíždí na zahraniční
turnaje. Někteří mají smlouvy
s výrobci, takže získávají vybavení zadarmo. Profesionálů není moc ani jinde v Evropě. Evropskou bowlingovou
velmocí je Finsko. A jak mi
Studujete nyní na Vysoké škole ekonomické. Chcete tedy
být spíš ekonomem nebo profesionálním bowlerem?
Myslím, že budu hledat uplatnění spíš v ekonomii. Tohle
není hokej nebo fotbal a pro
peníze se u nás bowling hrát
nedá.
du na mistrovství světa dospělých do Spojených arabských
emirátů. Pak zvažuji účast na
Evropském turnaji mistrů na
Islandu.
Jak si stojí 㶜eští bowle㶣i
v mezinárodním mě㶣ítku?
Na evropském mistrovství už
jsme nějaké úspěchy zaznamenali, ale spíše individuální,
mezinárodní tituly nás teprve snad čekají. Historie českého bowlingu je zatím krátká. Jsme ale dobrý tým, takže
věřím v dobrý výsledek. V seniorské kategorii jsou hlavní-
„Je to náročné nejen na technologii a vybavení, ale i na přemýšlení.“
㶏ekají vás ale te㶞 jako mistra
republiky mezinárodní turnaje...
V srpnu jede náš tým do Hongkongu na mistrovství světa
do 21 let a v zimě ještě poje-
mi světovými favority Američané, Korejci, Malajci, Finové
a Švédové. Jedu tam spíš sbírat zkušenosti, podívat se na
nejlepší hráče světa a změřit
s nimi síly.
(kat)
> 10 | Jídelní lístek
DN / číslo 7 / červenec 2014
DN / číslo 7 / červenec 2014
Jídelní lístek | 11
> 12 | Zprávy ze skupiny
DN / číslo 7 / červenec 2014
Nálezy ve Vršanech nejsou časté, ale o to zajímavější
Představa, že geologové na šachtě nedělají nic jiného a jen obíhají
s kladívkem uhelné a skrývkové řezy, případně si odnášejí domů nejkrásnější zkameněliny prehistorických živočichů, je sice zajímavá, ale
zcela mimo realitu. Jejich práce je mnohem prozaičtější.
„Bylo by mylné si myslet, že
chodíme v provozu a cíleně
hledáme ať už otisky nebo
zkameněliny. Samozřejmě se
v lomu pohybujeme a dokumentujeme skrývkové a uhelné řezy, ale na většinu nálezů, které evidujeme, se přijde
při těžbě. Obvykle mezi první a druhou uhelnou slojí,“
vysvětlila vedoucí oddělení
geologie Vršanské uhelné Ingrid Bejšovcová. Většina laiků si pod geologickým nálezem představí zkamenělého
trilobita, který se pak stává
chloubou muzejních sbírek.
Zkameněliny tohoto typu
byste ale ve Vršanech hledali marně.
Místo trilobitů perlorodka
„Každé období má své speciické představitele, kteří jsou
na pohled atraktivní. Pro prvohory jsou to právě trilobiti,
ale ti se v našich podmínkách
nenalézají. Už proto, že uhlí pochází z třetihor,“ doplnila vedoucí. V archivu geologů
byste přesto našli třeba zkamenělou perlorodku, nicmé-
ně i v tomto ohledu se jedná
o zcela výjimečný nález.
Každý nález se uchovává
Mylná je také představa,
že pokud už máte to štěstí a podaří se vám otisk nebo zkamenělinu najít, prostě si ji odnesete domů.
„Máme dokonce ze zákona
povinnost nálezy uchovávat. V podmínkách Vršanské
uhelné je k tomuto účelu vydáno opatření závodního lomu. To jasně stanovuje, jakým způsobem se chovat
a postupovat. Úkolem geologů je nález popsat, zdokumentovat a samozřejmě archivovat,“ doplnila Bejšovcová.
Může za to příroda
Důvodů, proč Vršany nejsou
atraktivním místem pro
geologické nálezy, je víc. Je
to dáno mimo jiné podmínkami, v nichž zdejší uhelná sloj vznikala. Na rozdíl
od jiných míst hnědouhelné
pánve zde nepanovaly klidné sedimentační podmínky.
Časté kolísání vodní hladiny
a vodou přinášený materiál vytvořily nestabilní prostředí, které nepřálo uchování reprezentačních fosilních vzorků. Nálezů je zde
jen minimum a oblíbené
otisky rostlin ve fosíliích tu také nejsou k nalezení příliš často.
Unikáty z říše rostlin
Přesto právě z rostlinné říše pocházejí nálezy, které jsou
naprosto unikátní. Jakkoli to
zní zvláštně, jedná se o stromy. Ovšem stromy 15 až 20
milionů let staré a zkamenělé. „V tomto ohledu jsou Vršany skutečně unikátní. Zkamenělé stromy se sice nacházejí i jinde, naším speci ikem ale je, že se
nacházejí i ve vertikální poloze,
tedy přibližně tak, jak stály původně. Zatím poslední nalezený
kmen z roku 2007 byl ojedinělý
i svou velikostí,“ připomněla vedoucí oddělení geologie několik metrů vysoký zkamenělý
kmen.
(red)
Léčivé koule už patří minulosti
Fenoménem přelomu osmdesátých a devadesátých let se staly takzvané vršanské koule.
Pocházely z třetihor, z doby po uložení hlavní
uhelné sloje a jejich stáří se odhaduje na 15 až
20 milionů let.
Unikátem vršanského lomu jsou nálezy zkamenělých stromů ve vzp㶣ímené poloze. Foto: (pim)
Zkamenělé stromy jsou zdejším unikátem
Lom Vršany patří mezi významná naleziště
takzvaných kamenných dřev. Nálezy pocházejí z třetihor – miocénu, tedy z doby před přibližně 15 až 20 miliony let. Za zmínku stojí zejména dva nálezy.
První pochází z roku 1998.
Kmen stromu v přirozené poloze byl nalezen mezi
první a druhou uhelnou slojí a následně obnažen rýpadlem KU800/92. Jednalo se
s největší pravděpodobností
o tisovec (Taxodium), jehličnatou dřevinu s každoročně
opadavými větvičkami. Tento, už na první pohled velmi
krásný nález, byl několikrát
zapůjčen na pravidelnou vý-
stavu minerálů na zámek
v Klášterci nad Ohří. V současnosti je vystaven ve vitríně ve vstupní hale správní
budovy Vršanské uhelné.
Další významný kmen se našel v oblasti bývalého lomu Šverma, také při skrývání nadloží uhelné sloje v roce 2007. Kmen ve vertikální
poloze byl v roce 2009 obnažen rýpadlem KU800/92.
Výška obnažené části kme-
ne dosahovala zhruba pěti metrů. V mrazech na přelomu let 2009 a 2010 se ale
přibližně jedenapůlmetrová
část kmene odlomila. Od roku 2010 je tento kus k vidění
v Podkrušnohorském technickém muzeu. Začátkem
září téhož roku pak odkrylo
rýpadlo KU800/84 zbylou,
zhruba čtyřmetrovou část
stromu. Kmen se obhrabal
buldozerem a ponechal v původní poloze. Takto ho mohli
nějaký čas vidět návštěvníci
Uhelného safari. Další tři kusy kmene, které se odlomily
začátkem září 2011, jsou nyní k vidění před administrativní budovou Vršanské uhelné.
(ib, red)
Napsáno toho o nich bylo
hodně, svého času se mluvilo o světovém unikátu, který
nelze nalézt nikde jinde než
v severních Čechách a v Jihoafrické republice. Ve skutečnosti se tyto kamenné útvary
podle geologů vyskytují v celé severočeské hnědouhelné
pánvi, všude tam, kde se nacházejí nadložní pískové vrstvy. Co lidi na vršanských koulích nejvíc přitahovalo, ale
nebyl způsob ani doba vzniku, nýbrž jejich vlastnosti.
Psychotronici a léčitelé si zanedlouho po jejich objevu na
Vršanech všimli a také upozornili na jejich speci ické
vlastnosti. Jejich energetické
pole mělo mít údajně u citlivých lidí dokonce léčivé účinky. Jasné důkazy o tom sice
nikdy podány nebyly a skeptici tvrdí, že jde spíše o placebo efekt a hlavní roli tu hraje psychika. Někteří léčitelé
ale naopak upozorňovali na
fakt, že tak, jak někomu koule pomohly od bolestí hlavy,
zad nebo zubů, jinému zase
bolesti hlavy přivodily. Údajně prý tím, že kulička totiž
jednou stranou energii bere
a druhou dává. Dalším speci ikem kamenných útvarů
je, že umí přijmout negativní
energii, kterou dále nevyzařují a většinou ji přetransformují na energii kladnou. Takže vlastně mají ochranný účinek a jejich vliv je patrný až
v okruhu dvaceti metrů. Pokud byste si dnes chtěli, tak
jako mnozí v minulosti, dát
vršanskou kuličku pod polštář, případně ji nosit v kapse,
už je pozdě. Vlivem postupu
lomu už tento fenomén na Vršanech patří minulosti. Hlavní nálezy v současnosti pocházejí z Dolu Bílina, proto
se nyní už mluví o bílinských
koulích.
(red)
Jak zkamení dřevo?
Jak proces zkamenění nebo též petri ikace dřeva probíhá,
není dosud zcela jasné. Obecně se ale předpokládá, že dřevo musí být rychle obklopeno jílem nebo pískem, vulkanickým popelem či rašelinou. Poté následuje změna v uhelnou hmotu za vzniku některých nerostů. Zuhelnatělé dřevo
impregnují nejrůznější roztoky, které do kmene pronikají.
Postupně vzniká celá řada minerálů, která tvoří základní
hmotu kmene. Nejrozšířenějším minerálem zkamenělých
stromů je křemen. V oblasti mostecké hnědouhelné pánve
je kromě křemene nejhojnějším minerálem siderit.
Zajímavosti | 13
DN / číslo 7 / červenec 2014
Praha se bojí blackoutu, uvažuje o výstavbě elektrárny
Praha se kvůli hrozbě výpadku proudu pokusí
postavit záložní elektrárnu, která by v případě blackoutu měla pokrýt třetinu pražské spotřeby elektřiny.
Informoval o tom primátor Tomáš Hudeček s tím,
že metropole tímto plánem
reaguje na výsledky cvičení Blackout 2014. Praha
o stavbě záložního zdroje
nyní chce jednat se státem,
který by se spolu s pražskými energetickými firmami
mohl na stavbě podílet. Nejspíše by šlo o plynovou elektrárnu, jež by byla schopná
v případě potřeby rychle
naběhnout a případně i „nastartovat“ pražskou rozvodnou síť či její část. Náklady
lze řádově odhadnout na jednotky miliard korun.
Záloha na 72 hodin
Z vyhodnocení cvičení vyplývá, že neexistuje závazný požadavek, který by stanovil,
aby organizace nutné k zachování základních funkcí
Prahy disponovaly dostatečnými zdroji elektrické energie. „Jako optimální se jeví záloha na dobu 72 hodin, tak jak
je tomu například v Rakousku. Proto navrhujeme státu
stanovit závazné normy pro
Indie plánuje dovážet více uhlí
Indická vláda zvažuje, že
požádá státní těžařskou
irmu Coal India, aby dovážela uhlí a spolu s domácími zásobami tak umožnila,
aby indické elektrárny, které jsou málo výkonné, vyrobily více elektřiny. Tento
nápad vzešel již loni, Indie
od něj ale tehdy upustila.
Proti byla vláda, která upozorňovala na vyšší ceny dováženého uhlí.
Indický deník citoval anonymního státního úředníka,
který upozorňoval na to, že
i přes vyšší náklady je důležité, aby elektrárny v zemi
běžely na optimální úrovni.
„Kombinace dovážení a vlastní těžby zvýší náklady na uhlí a celkové sazby za elektřinu
o deset indických paisů. Umožní ale, aby vyráběly více ener-
gie, zejména ty elektrárny, které dostávají méně uhlí,“ řekl
státní úředník. Indická měna,
rupie, se dělí na 100 paisů.
Indie se snaží uspokojit tamní poptávku po elektřině pomocí uhelných elektráren.
Největší světový těžař uhlí přitom na počátku července zahájil výrobu svého prvního velkého projektu za pět
let. Důl Amrapali ve východní provincii Jharkhand, který
patří státnímu těžaři Coal India, očekává roční výnos 12
milionů tun fosilního paliva.
To ale zřejmě zdaleka nezažene „žízeň“ po elektřině, která je na subkontinentu příliš
velká.
Indie zůstává třetím největším dovozcem uhlí na světě.
Má přitom páté největší rezervy uhlí.
Třikrát vyšší
zásoby uhlí
Poptávka poroste
Tanzanie, jedna z afrických
zemí, oznámila, že v její zemi jsou zásoby uhlí trojnásobně vyšší, než byly původní odhady. Původně se
mluvilo o zásobách ve výši
cca 1,5 miliardy tun uhlí.
Aktuální čísla nyní ale hovoří až o pěti miliardách tun uhlí. Tanzanie v současné době
produkuje uhlí ve dvou dolech. Vytěžené uhlí přitom používá především v domácnostech a pro výrobu elektrické
energie. S revidovanými zásobami uhlí plánuje země zvýšit výrobní kapacity elektrické energie a zároveň navýšit
vývoz.
Zdroj: z médií
Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) poptávka po uhlí do roku
2018 poroste v průměru
o 2,3 procenta ročně.
Uhlí i přes některé nové trendy (břidlicový plyn) zůstává
druhým nejdůležitějším energetickým zdrojem hned za ropou. Jedním z hlavních tahounů očekávaného růstu bude
Čína, která jen v loňském roce dovezla 360 milionů tun
uhlí. Spotřeba uhlí roste také paradoxně v Evropě, která patří k lídrům boje proti
„nejšpinavějšímu“ energetickému zdroji. V prvním kvartále tohoto roku zvýšila import amerického uhlí o čtyři
procenta.
vybavení určených subjektů
náhradními zdroji výdrže 72
hodin bez nutnosti doplňování pohonnými hmotami,“ sdělil primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček. Dále se jeví
vhodné vytvořit adekvátní
zdroj, který by byl schopen
zajistit nouzové zásobování
elektřinou v případě déletrvajícího výpadku přenosové soustavy ČR. Tím by podle
Hudečka měla být právě nová
elektrárna.
Dopady na život
Narušení dodávek elektrické energie je událostí s velmi závažnými dopady na život obyvatel v postižené lokalitě. K narušení dodávek
elektrické energie může docházet při živelných pohro-
mách, při realizaci opatření
státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, při
haváriích na zařízeních pro
výrobu a distribuci elektrické energie a z dalších příčin
jako např. působením lidského faktoru nebo jako důsledek teroristických útoků.
Celá 㶣ada omezení
Závažný výpadek elektrické energie může znamenat
ohrožení průmyslové výroby, dopravních elektri ikovaných systémů, omezení nebo
přerušení dodávek pitné vody, plynu a tepelných energií, omezení telekomunikačního provozu a provozu výpočetních systémů, narušení
sociální situace, zvýšení po-
čtu negativních sociálních jevů, kriminality všeho druhu,
poklesu životní úrovně. Měl
by dopady i na peněžní trh
z důvodu nefunkčnosti bankomatů a na zásobování potravinami.
Simulovaný blackout
Cvičení Blackout 2014 se
uskutečnilo z podnětu primátora Tomáše Hudečka
a simulovalo rozsáhlý výpadek dodávek elektrického proudu na území hlavního města. Účastnili se ho
orgány krizového řízení,
bezpečnostní poradci, základní složky Integrovaného
záchranného systému, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, vybrané organizace
a zahraniční hosté.
> 14 | Rekultivace
DN / číslo 7 / červenec 2014
Zprávy ze skupiny | 15
DN / číslo 7 / červenec 2014
Na výsypce vyrostly desítky rodinných domů
První výherce se o úspěch rozdělí s manželkou
Lidé tu bydlí, sportují, zahrádkaří, pěstuje
se tu víno a vede tudy frekventovaná silnice
směrem na Žatec. Všechno tohle je Čepirožská
výsypka, kam se vrátil život se vším všudy.
Jen málokdo už si vzpomene, že tu před pár
desítkami let byla šachta.
Vladislav Holý z úseku skrývky Vršanské
uhelné se stal historicky prvním vítězem soutěže, která se poprvé na stránkách Důlních
novin objevila v květnu. K tomu, aby si domů
odnesl pětisetkorunový poukaz na konzumaci v mostecké restauraci Benedikt, mu stačilo velmi málo. Vyplnit jednoduchý dotazník,
který se mu v telefonu zobrazil po načtení QR
kódu ze stránky Důlních novin.
„Unikátnost tohoto území spočívá mimo jiné v tom, že není
určeno pouze k rekreaci tak,
jako celá řada rekultivovaných
ploch v okolí města. Už od počátku zahájení rekultivačních
prací se počítalo s tím, že se
sem naplno vrátí život,“ vysvětlil vedoucí útvaru rekultivace, uvolnění území a ekologie Vršanské uhelné Jiří Kašpar, sám jeden z těch, kdo zde
trvale žijí.
Prvními, kteří sem po rekultivaci části území přišli, byli zahrádkáři. Už v první polovině
sedmdesátých let tu vznikla
zahrádkářská kolonie a vinohrad. Postupem času se území
se zahrádkami rozšířilo i vinice se ještě rozrostly.
Čepirožská výsypka je unikátní také tím, že se jedná o jedno z mála míst, kde probíhá
výstavba. Rodinné domky ale
v rekultivačních projektech
zakreslené nejsou. „V minulosti se podle účelu pozemky
po dokončení rekultivačních
prací předávaly například
státním statkům nebo obcím
a městům. Dnes probíhá těžební činnost na pozemcích
vlastních, případně pronajatých, které se po rekultivacích
předávají zpět vlastníkům.
U pronajatých jsou to zpravidla organizace zastupující stát. Vlastníci následně
s pozemky nakládají a rozhodují o jejich dalším využití,“ doplnil Jiří Kašpar. Město Most, které v tomto případě řadu pozemků získalo,
je pak v územním plánu zapracovalo do území pro budoucí výstavbu. „Platí, že na
výsypce po dokončení rekultivací probíhá ještě řadu let
její konsolidace, protože území stále pracuje. K největšímu dosedání dochází v prvních letech, pak se postupně zpomaluje a zmenšuje.
V praxi ale celý proces ovlivňuje, kromě času, ještě celá
řada faktorů a vše tak může
trvat desítky let,“ doplnil Jiří Kašpar.
Další ze zajímavostí Čepirožské výsypky je návrat částí
tohoto území jejich původnímu účelu. „Jde třeba o frekventovanou komunikaci směrem na Žatec. V šedesátých
letech musela ustoupit těžbě, aby byla následně vybudována prakticky na stejném
místě. Byla totiž velmi důležitá pro to, aby se sem mohli vrátit i lidé,“ dodal vedoucí
útvaru.
(pim)
„Chtěli jsme to s kolegy ze zakládání na Švermě vyzkoušet. A protože oni nemají
chytrý telefon, nechal jsem
se přemluvit. Postup byl jednoduchý a všechno fungovalo na první pokus,“ popsal
Vladislav Holý způsob, jakým se do soutěže zapojil.
O odměnu se podle vlastních slov podělí, ovšem nikoli s kolegy, ale samozřejmě s manželkou. Na mostecký Benedikt se prý těší už
proto, že do této části města jejich kroky příliš často
nemíří.
Podobnou výhru si ale můžete užít i vy, soutěž pokračuje dalším kolem i v tomto vydání Důlních novin.
Pro vyplnění dotazníku postupujte stejně jako minule.
Načtěte nový QR kód zobra-
Kdy vás napadlo za㶜ít pěstovat
révu na výsypkách?
Už po svém příchodu do Mostu
jsem si uvědomil, že zdejší podmínky by mohly být podobné jako v Malých Karpatech. A protože jsem úzce spolupracoval s odborníky na rekultivace, nebyl
problém se dohodnout. Vše ale
musel posvětit výzkumný ústav
v Bratislavě. Jednalo se totiž
o první podobný nápad v republice a možná druhý v Evropě.
Bylo snadné tuto myšlenku
prosadit?
Naštěstí tu existovala skupina lidí kolem rekultivací, kte-
rá tento nápad podporovala.
Ať už se jednalo o Zdeňka Šedivého, Stanislava Štýse nebo
Miroslava Procházku. Podpořil nás profesor Hojdar a pomohl i český vinař Vojtěch
Cívka. Získali jsme posudek
i z Bratislavy, ale nijak výrazný. Bylo znát, že se trochu báli
a neorientovali se ani na Mostecku, ani ve vinařství.
Jak velkou plochu v 㶏epirohách obhospoda㶣ujete?
Původní vinice Barbora, která dostala jméno po patronce
horníků, měla rozlohu deset hektarů. To bylo zhruba
Vladislav Holý se stal prvním majitelem pětisetkorunového poukazu. Foto: (pim)
Máte problém?
Volejte naši
telefonickou podporu
Vyfoťte
QR kód
777 737 810
Dostupnost linky
v pracovní dny
od 9 – 16 hod.
Skupina by podle čtenářů Důlních novin měla více podporovat sport
Počet vyplněných a odeslaných dotazníků
Z leteckých snímků, které od sebe dělí témě㶣 㶜ty㶣i desítky let (spodní pochází z roku 1975, horní z roku 2013),
je nejlépe vidět, jakými změnami území prošlo. Zdroj: Město Most
Čepirožské vinice rodí dobré víno
Vinice na výsypkách jsou nejen mosteckým,
ale vlastně i českým a evropským unikátem.
Už od sedmdesátých let se pěstování vína v Čepirohách věnuje Ivan Váňa, nestor vinařství
na Mostecku.
zený na této stránce, vyplňte
jednoduchý dotazník a zprávu odešlete. I tentokrát bude
z odeslaných odpovědí vybrána jedna. Odesílatel pak
získá poukaz v hodnotě 500
Kč na konzumaci ve vybrané
mostecké restauraci.
Pro ty z vás, kteří budou vyplňovat naše dotazníky pravidelně až do posledního letošního vydání Důlních novin, máme připravenou
možnost získat cenu v hodnotě 10 tisíc korun. Nemáte chytrý telefon ani tablet a přesto byste rádi chtěli svým názorem přispět do
našich miniprůzkumů? Nevadí. V prostorách hlavního vchodu v budově Czech
Coal Group v ulici V. Řezáče
je k dispozici tablet, kde můžete dotazník vyplnit. (red)
v roce 1978. V současnosti k ní přibyly vinice Mariána a Libuše, takže obhospodařujeme pětatřicet hektarů. Z této plochy je zhruba
dvaadvacet hektarů obnovených vinic, které by měly mít životnost více než 50
let.
Jakým odrůdám se na zdejších vinicích da㶣í?
Na konci sedmdesátých let,
protože byl všeho nedostatek, jsme šli cestou jisté
sklizně. Pěstoval se tu hlavně
Ryzlink rýnský. Po obnově vinic v novém tisíciletí se změnily způsob pěstování i odrůdy. Nyní tu rostou takové lahůdky jako Rulandské šedé,
Chardonnay, Tramín a Müller Thurgau. Dnes máme
v Čepirohách krásné vinice,
z nichž pochází velmi dobré
víno.
(pim)
Výsypka v číslech a datech
 Dnes propojená Bylanská a Čepirožská výsypka je jednou z nejstarších výsypek vzniklých po lomové těžbě v lokalitě dnešního závodu Hrabák.
 První zprávy o dolování se v této původně zemědělské
oblasti Mostecka začínají objevovat v 16. století, přímo
v Čepirohách počátkem 19. století.
248
kusů
 Právě zde byl v roce 1919 podle jména obce otevřen
důl Čepirohy, který se v roce 1922 přejmenoval na Hrabák
podle profesora Vysoké školy báňské v Příbrami Josefa Hrabáka /1833-1921/.
 Rekultivační práce v oblasti obce Čepirohy začaly v roce 1973. Rozděleny byly do několika etap. V první
z nich se projekt soustředil na území o rozloze 59 hektarů. Lesnické rekultivace s převahou topolových kultur, jasanu a javoru doplnily zahrádkářská kolonie na více než devíti hektarech a 10,5 hektaru vinic. Lesoparková část byla
vedena v územním plánu města Mostu jako rezerva pro bytovou zástavbu.
 V roce 1990 odstartovala poslední část úprav rekultivací území Hrabák pod hřbitovem na ploše 11 hektarů,
která řešila dolesnění okrajových ploch mezi stávající rekultivací a přeloženou komunikací Most - Čepirohy. Ukončení
pěstební péče v roce 1999 představuje poslední etapu rekultivačních prací na Čepirožské a Bylanské výsypce.
Je podle Vás podpora regionu ze strany Czech Coal
Group dostatečná?
Na jakou oblast by se podle Vás měla skupina
Czech Coal v rámci své podpory zaměřit?
71
53
47
46
31
Sport
Vzdělanost
Životní
prostředí
Zdravotnictví,
sociální služby
Kultura,
umění
Napište název akce, kterou podporuje některá
ze společností skupiny Czech Coal
Nejčastěji jste zmiňovali projekt Chytré hlavy,
dále pak podporu mostecké házené.
203
45
> 16 | Poradna pro zaměstnance
DN / číslo 7 / červenec 2014
Jste bez práce? Na jaké peníze máte nárok
Pobíráte podporu v nezaměstnanosti a zajímá vás, jestli si k ní můžete něco přivydělat, aniž byste o peníze od státu přišli? Ve spolupráci
s odborným portálem Peníze.cz vám přinášíme přehled všeho důležitého: vyložíme, kdo má na podporu nárok, odkážeme vás na kalkulačku, která vypočte, jak vysokou podporu dostanete, dozvíte se, zda si
k ní můžete (legálně) přivydělat.
První – a vůbec nejdůležitější – otázka, kterou bychom si
měli zodpovědět, zní: Kdo má
na podporu v nezaměstnanosti nárok?
Kdo má nárok
Podpora se vyplácí každému
člověku, který přišel o zaměstnání, ale o práci se prostřednictvím úřadu práce uchází. Podmínkou vzniku náro-
ku na podporu ovšem je, že
jste v průběhu dvou let, která
předcházela zařazení do evidence úřadu práce, byli aspoň
dvanáct měsíců účastni na sociálním pojištění. Vůbec nesejde na tom, zda jste byli zaměstnáni, sociální pojištění
jste si platili jako živnostníci
nebo podnikatelé sami, nebo
zda jste nutnou dobu pojištění
získali na základě náhradních
dob zaměstnání. Mezi náhradní doby zaměstnání se počítá
třeba doba, kdy jste pobírali
invalidní důchod třetího stupně nebo pečovali o dítě do čtyř
let věku.
Jak dlouho
Délka podpůrčí doby – čili období, po které vám může stát
podporu v nezaměstnanosti
vyplácet – se liší podle toho,
kolik vám je let. Lidé do padesáti můžou dostávat podporu
v nezaměstnanosti pět měsíců, lidé v rozmezí padesáti
a padesáti pěti let osm měsíců
a lidé starší pětapadesáti až jedenáct měsíců.
Znovu bez práce
Zajímá vás, za jakých podmínek dostanete podporu znovu, když během dvou let – jež
tvoří takzvané rozhodné období – o práci opět přijdete?
Když jednou vyčerpáte celou podpůrčí dobu, následně si najdete práci a sami ji
bez vážného důvodu ukončíte, případně ji ukončíte dohodou se zaměstnavatelem, můžete se znovu zaregistrovat na
úřadu práce (a žádat o podpo-
ru) až po šesti měsících od nástupu do tohoto zaměstnání.
Když ovšem napoprvé vyčerpáte jen část podpůrčí doby,
nastoupíte do zaměstnání (nebo jinou výdělečnou činností
získáte účast na sociálním pojištění) a následně o něj znovu přijdete, vznikne vám znovu nárok na podporu už po
třech měsících. Když budete
zaměstnaní nebo výdělečně
činní méně než tři měsíce, můžete následně aspoň „dovyčerpat“ zbytek původní podpůrčí
doby. Musí být ovšem splněna
podmínka celkové doby účasti na sociálním pojištění v délce minimálně dvanácti měsíců
v posledních dvou letech před
zařazením do evidence úřadu
práce.
Jak úřad vypočítává výši podpory
Můžete si legálně přivydělávat?
Každého, kdo přišel o práci, určitě zajímá s jak vysokou podporou může
počítat. První dva měsíce vám bude úřad práce vyplácet šedesát pět procent předchozího průměrného čistého výdělku – buď se vychází ze mzdy
v posledním zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na měsíc (pokud jste byli samostatně výdělečně činní). Další
dva měsíce budete dostávat padesát procent z téhož. A následně, až do
konce podpůrčí doby, pětačtyřicet procent dřívějšího výdělku.
Když se ocitnete v evidenci úřadu práce, neznamená to, že si nemůžete nic přivydělat.
V rámci takzvaného nekolidujícího zaměstnání si můžete měsíčně vydělat maximálně
polovinu minimální mzdy – tedy maximálně
čtyři tisíce dvě stě padesát korun.
Trochu jiná je situace lidí,
kteří před zařazením do evidence úřadu práce bez vážného důvodu ukončili poslední zaměstnání sami nebo
dohodou se zaměstnavatelem (netýká se to lidí samostatně výdělečně činných). Ti
mají nárok pouze na sníženou podporu – dostávají 45
procent předchozího výdělku po celou podpůrčí dobu.
Když se rekvali ikujete, zvyšuje se podpora na 60 procent předchozího výdělku.
Pokud jste před evidencí na
úřadě práce nebyli zaměstnaní, ale běžela vám některá z náhradních dob, počítá
se vám podpora z průměrné
mzdy – tedy z 24 622 korun.
První dva měsíce budete dostávat její 0,15násobek, další
dva měsíce její 0,12násobek
a po zbytek podpůrčí doby její
0,11násobek. Totéž platí pro
člověka, který (bez vlastního
zavinění) nemůže doložit výši
předchozího čistého výdělku
nebo vyměřovacího základu.
Pro všechny stejně platí, že
maximálně může podpo-
ra v nezaměstnanosti dosáhnout 0,58násobku průměrné mzdy – což letos
dělá 14 281 korun. Při rekvali ikaci se strop zvyšuje na 0,65násobek průměrné
mzdy, čili letos 16 005 korun.
Jestli se nechcete pouštět do
složitých počtů, najděte si na
stránkách www.penize.cz kalkulačku, která výši podpory v nezaměstnanosti vypočte za vás. Najdete ji pod tímto odkazem: www.penize.cz/
kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti.
Pokud vykonáváte víc činností naráz, měsíční výdělky se sčítají a čtyřtisícová
hranice platí pro jejich součet. Může se přitom jednat
o práci na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti i o činnost
v pracovním poměru. Takový přivýdělek vás nepřipraví o pomocnou ruku úředníků z úřadu práce při zprostředkování
zaměstnání.
Být v evidenci úřadu práce
má ale i jiné – možná podstatnější – výhody. Zejména
z hlediska budoucích nároků v oblasti sociálního pojištění (období strávené v evidenci se vám započte jako
náhradní doba důchodového pojištění) i z hlediska pojištění zdravotního, které za
lidi registrované na úřadu
práce platí stát. Nekolidující zaměstnání má však i své
minusy. Spolehlivě vás připraví o podporu v nezaměstnanosti. Možnost legálního
přivýdělku k podpoře v nezaměstnanosti je totiž od roku 2010 zrušena.
Až padesát tisíc korun na cestu k novému zaměstnání
Nemůžete najít práci? Na cestě z nezaměstnanosti vám může pomoct
rekvalifikační kurz. Stát vám na rekvalifikaci přispěje až padesát tisíc,
kurz si můžete vybrat sami. Ne každý ale na rekvalifikaci dosáhne a ne
každému vzdělávací kurz či trénink na trhu práce pomůže.
Aby za vás ovšem úřad práce všechny tyto výdaje hradil a vyplatil vám podporu,
musíte s ním ještě před začátkem kurzu uzavřít písemnou dohodu o rekvalifikaci. V ní se mimo jiné upíšete k tomu, že pokud kurz
bez vážného důvodu nedokončíte nebo pokud později odmítnete nastoupit do
zaměstnání, které odpoví-
dá nově nabyté kvalifikaci,
budete muset úřadu všechny peníze, které na vaši rekvalifikaci vynaložil, vrátit.
Rozhoduje úřad
Na
rekvalifikační
kurz
ovšem nedosáhne zdaleka
každý. O tom, zda budete,
či nebudete zařazeni do rekvalifikace, rozhoduje příslušný referát úřadu práce,
který musí nejprve důkladně vyhodnotit, zda vám bude rekvalifikace prospěšná
a zda máte šanci, že po jejím absolvování některého
zaměstnavatele zaujmete.
Samostatný výběr
Novinkou od roku 2012 je,
že si rekvalifikační kurz
můžete vybrat sami. V takovém případě uchazeč ne-
bo zájemce o zaměstnání
žádá Úřad práce ČR o úhradu ceny rekvalifikace s tím,
že si sám vybere konkrétní
rekvalifikační kurz a rekvalifikační zařízení, u kterého
si rekvalifikaci také sám zabezpečí. Pokud vám váš výběr úřad práce schválí, kurz
vám zaplatí. Na rekvalifikaci můžete stejně jako v prvním případě vyčerpat až padesát tisíc korun během tří
let. Podmínkou je, že Úřad
práce ČR musí posoudit
uplatnitelnost takto získané kvalifikace na trhu práce
a zároveň posoudit, zda rekvalifikace vyhovuje zdra-
votnímu stavu uchazeče
a zda rekvalifikační zařízení, u kterého má být zvolená rekvalifikace provedena,
má akreditovaný vzdělávací
program.
Doprava za vlastní
V případě takzvané zvolené rekvalifikace ale nemůžete počítat s tím, že vám
bude stát hradit další náklady – například za dopravu.
A především: nedostanete
podporu v nezaměstnanosti. Tato varianta má zkrátka zaujmout pouze člověka, kterému jde o vzdělání,
a nikoli o dávky.
Zdroj: www.penize.cz
DN / číslo 7 / červenec 2014
| 17
> 18 | Různé
DN / číslo 7 / červenec 2014
Kam za kulturou a sportem v měsíci srpnu
Vršanská uhelná
KULTURNÍ TIPY
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa:
 6. 8. – 13. 8. - Malířské
sympozium Benedikt Most.
Šestý ročník populární akce,
kdy mohou zájemci při práci
sledovat jedenáct malířů z celých Čech a Moravy. Vyvrcholením sympozia bude prodejní výstava, jejíž zahájení je naplánováno 13. srpna na 17:00
hodin.
 9. 8. - Vavřinecká pouť
v Havrani. Tradiční obecní
pouť k připomenutí svátku sv.
Vavřince (10. 8.), který je patronem všech chudých, ale také
archivářů, kuchařů nebo hasičů odstartuje ve 13:00 hodin.
V obci je sv. Vavřinci zasvěcen
místní kostel. O den dříve se
v Havrani uskuteční zábava.
 16. 8. - Patokryjská vlna. Odpoledne plné zábavy na
hřišti u rybníka začne v 15:00
neckyádou, v následujícím
programu se vystřídají Davide
Mattioli, Heidi Janků, Vláďa
Hron a Kabát Revival.
 29. 8. - Mostík - odpoledne pro celou rodinu.
Sdružení Zálesák Most připravilo v letním areálu na Benediktu soutěžní odpoledne pro celou rodinu. Hostem
bude kapela Vítr ve vlasech.
K dispozici bude i ohniště na opékání vuřtů. Začátek
v 17:00 hodin.
 30. 8. – Lišnické štrúdlování. Další ročník o nejlepší závin libovolné náplně pořádá obec Lišnice jako rozloučení s prázdninami. Start
před obecním úřadem je naplánován na 14:00 hodin.
 Do 21.9. - XX. výstava minerálů. Renesanční sál
zámku v Klášterci nad Ohří
patří celé léto příznivcům přírodních kamenů a minerálů.
K dispozici je návštěvníkům
denně od 9 do 17 hodin.
 Do 31. 12. - Velká válka 1914 - 1918 a její vliv na
podkrušnohorský region.
U příležitosti výročí I. světové
války připravilo Oblastní muzeum v Mostě výstavu, která
přibližuje její události a dopady na zdejší region. Otevřeno je
od úterý do pátku mezi 9. a 17.
hodinou, o víkendu od 13:00
do 17:00 hodin.
SPORTOVNÍ TIPY
HOKEJ
 1. – 17. 8. - Summer
Cup 2014. Hokejový turnaj mládeže, v němž se postupně představí hráči ročníků narození 1999/2000 –
2003/2004. Hraje se na ZS
V Mostě.
 6. 8. - HC Verva Litvínov
– HC Baník Most. Přípravné
utkání. Hraje se na ZS Ivana
Hlinky v Litvínově od 17:00
hodin.
 12. 8. - HC Verva Litvínov
– Energie K. Vary. Přípravné utkání. Hraje se na ZS Ivana Hlinky v Litvínově od 17:30
hodin.
 14. 8. - HC Verva Litvínov
– Vladivostok. Přípravné utkání. Hraje se na ZS Ivana Hlinky
v Litvínově od 17:30 hodin.
 28. 8. - HC Verva Litvínov
– BK Mladá Boleslav. Přípravné utkání. Hraje se na ZS Ivana
Hlinky v Litvínově od 17:30 hodin.
DOSTIHY
 30. 8. - Velká letní cena.
Čtvrtý mítink sezony. Dění na
Hipodromu Most začíná tradičně ve 13:00 hodin.
PARKURY
 9. 8. - V pořadí již čtvrtý podnik skokových soutěží
v areálu Hipodromu Most. Začíná se v 9:00 hodin.
Srpen láká na hrady a zámky v Čechách
 Zámek Duchcov – milostné písně budou znít
9. srpna v romantickém
prostředí
balustrádového schodiště duchcovského zámku. Koná se tradiční
pěvecká soutěž Růže od Casanovy.
 Zámek Libochovice –
od 9. srpna vystavuje trofeje a rozličné exponáty, které si ze svých cest po Africe
přivezl hrabě Herbertein.
Expozici doplňují i cestova-
telské potřeby, které si naopak vozil s sebou z Evropy.
 Zámek Benešov nad
Ploučnicí – na léto připravuje noční prohlídky v doprovodu strašidel a dobových postav. V srpnu se budou konat 2. a 16., vždy od
20:00 hodin. Dětem pak zámek nabízí „zámeckou přespávandu“, dobrobrodružnou noc na zámku, a to 8.
a 29. srpna.
 Zámek Velké Březno –
každou srpnovou neděli od
Blahopřání
Czech Coal Power
Životní jubilea oslaví v srpnu pět zaměstnanců společnosti Czech Coal Power.
Vedení společnosti jim přeje hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů do dalších let.
5. srpna
Stanislav Švarc – řidič pracovních strojů
Petr Říbal – provozní zámečník
14:00 hodin nabízí pohádkové představení. O víkendu 9. a 10. srpna ozvláštní interiéry zámku výstava
kaktusů a sukulentů.
 Zámek Jezeří – komorní operou Vrahem z pomsty
začíná 2. a 3. srpna na zámku Jezeří Hudební léto. Každý víkend nabídne podvečerní koncerty vážné hudby.
 Horní Litoměřice –
kvalitní víno, podmanivá
hudba, drobné občerstvení
a kouzelné nádvoří Hradu
Litoměřice po západu Slunce – to je večerní povídání o víně 16. srpna. Při živé
hudbě budete moci ochutnat produkci vinařství Pod
Sedlem z Litoměřicka.
 Nový Hrad v Jimlíně –
divadla a koncerty na nádvoří zámku v rámci 3. zámeckého léta pokračují také v srpnu. 9. srpna od osmi
večer do půlnoci budou na-
víc probíhat noční prohlídky se zámeckými duchy,
během nichž si vyslechnete legendy ze zámku a podzámčí. Kulturní léto zakončí
30. srpna Kulturní šmitec –
hudební minifestival.
 Zámek Klášterec nad
Ohří – také klášterecký zámek má připraven na léto
kulturní program – od pohádek přes představení pro
dospělé a večery pod lampiony. 2. srpna od 20:00
hodin můžete vidět improvizační komedii A pohádky je kanec!; 31. srpna
v 16:00 hodin pořádá divadlo Hnedne Vedle rozloučení s prázdninami.
 Františkánský
klášter Kadaň – zahrady františkánského kláštera nabízí každou neděli odpolední
pohádku pro děti (od 14:00
hodin) a poté hudební vystoupení nejrůznějších žánrů.
23. srpna
Pavel Zika – řidič nákladního automobilu
VZPOMÍNKA
29. srpna
Zdeněk Hejcman – řidič speciálních vozidel
Tři smutné roky uplynou
21. srpna od doby, co nás ve
věku nedožitých 73 let navždy
opustil pan Adolf Sigmund.
Stále jsi zůstal v našich srdcích!
Vzpomínají manželka Anna, synové Áda, Petr a Roman
a sourozenci Eva a Otta s rodinami.
Kdo jste Ádu znali, věnujte
mu společně s námi tichou
vzpomínku.
30. srpna
Miroslav Čermák – technik PHM
Vršanská uhelná
Petr Stibor
Významné životní jubileum 50 let oslavil 13. července
revírník úseku uhlí.
Vše nejlepší, pevné zdraví a hodně životního optimismu mu přejí spolupracovníci úseku uhlí.
DN / číslo 7 / červenec 2014
Křížovka | 19
FIGURANT
K úkolům zaměstnance
v uvedené pozici bude
patřit zejména:
pomocné práce měřiči při
důlním měření, zanášení
údajů do PC
Požadujeme:
 velmi dobrý zdravotní
stav – nutná fyzická zdatnost
 práce v terénu, práce
ve výškách, prašnost
 spolehlivost, odpovědnost, důslednost
Kvali ikační předpoklady:
vzdělání: SO nebo SŠ –
obor geodézie výhodou;
řidičský průkaz skupiny B
(případně C); znalost práce na PC
Nabízíme:
zázemí významné společnosti; možnost profesního
a osobního rozvoje; jednosměnný provoz s pracovní dobou od 6.00 do 14.00
hod.; další zaměstnanecké
výhody
Nástup možný od 1. 9. 2014.
Pracoviště: Vršanská uhelná a.s. (Čepirohy)
Bližší informace: Ing. Jan
Blín, tel. 478 002 523, Libor Doboš, tel. 478 002
524.
Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis zasílejte nejpozději
do 24. 8. 2014 na e-mail:
v. s t e f a n e k @ v u a s . c z ,
příp. poštou na adresu:
Vladimír Štefánek, Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most.
Inzerce
 Prodám družstevní byt
1+1 v Mostě, 38 m2, v 1. patře cihlového domu s výtahem,
blízko středu města, v klidném, zeleném prostředí. Cena 166 000 Kč. Tel. 721 828
879 Realitní kanceláře - NEVOLAT !
 Pronajmu částečně zařízený družstevní byt 1+1
v Mostě, v 1. patře, výtah, blízko centra. Nájem 4 600 Kč/měsíc + platba plynu a elektřiny
individuálně. Požaduji 2 nájmy
předem - 1 je vratná kauce. Tel
777 136 060 - volat po 13. hod.
Realitky - NEVOLEJTE !!!
Hlupák hodí kámen do moře a … (dokončení v tajence) - řecké přísloví. Správné znění tajenky z červnových DN: Strom oblečený v pěkném listí nerodí vždy sladké ovoce. Výhru získávají: Helena Moravcová, Most; Jindřich Tobek, Meziboří; Václav Šta l, Czech Coal Power. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: [email protected] Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.
> 20 | Fotoreportáž
DN / číslo 7 / červenec 2014
Prázdniny ve Vrbně s nádechem Japonska
Ve stylu středověkého Japonska jako ninjové a samurajové trávily letos děti prázdniny v táboře ve Vrbně. Od 1. do 18. července
tu v oddílech rozdělených podle starých
japonských rodů pobývalo více než dvě
stě dětí zaměstnanců společností skupin
Czech Coal a Severní energetická. Kromě
celotáborové hry na děti čekala i další překvapení. Mezi ně patřily například setkání
s mosteckými házenkářkami, pěvecká soutěž pojmenovaná Vrbenská superstar včetně hvězdné poroty nebo návštěva z Radia
Impuls v čele se zpěvákem Davidem Deylem, který dětem uspořádal malý koncert.
Nikdo z táborníků si po návratu domů rozhodně nemohl rodičům stěžovat, že by se
ve Vrbně nudil.
Jedním z p㶣ekvapení pro děti byla návštěva mosteckých 㶏erných andělů. A došlo i na st㶣elbu na branku,
i když trochu jinou, než na kterou jsou hrá㶜ky zvyklé. Foto: M. Holý
O nejlepších zpěvácích rozhodovala hvězdná porota, v níž zasedli t㶣eba modelka Vla㶞ka Erbová 㶕epková s manželem, druhá zleva. Foto: (pim)
Vrbenskou superstar se nakonec v konkurenci šestnácti zpěváků a zpěva㶜ek stala Tereza Tůmová. Foto: (pim)
Když si chcete hrát na Japonsko, musíte se nau㶜it jíst hůlkami. Foto: (má)
Táborové publikum bylo vynikající a všechny zpěváky podporovalo.
Foto: (pim)
Japonský císa㶣 Lubomír Holý musel p㶣i Vrbenské superstar ob㶜as zasko㶜it i jako 㶜tecí za㶣ízení. Foto: (pim)
Důlní noviny – vydává Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 7 000 kusů.
Redakce DN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: [email protected] Gra ická úprava a tisk: RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, 434 01 Most
Download

Důlní noviny ročník XVII číslo 7