Povrchový lom
Povrchová těžba hnědého uhlí
Těžební stroje
Hnědé uhlí
Znečišťování ovzduší tepelnými
elektrárnami
V ČR se TE nachází v severozápadních a
severních Čechách ( těžba hnědého uhlí).
Např. Prunéřov, Tušimice, Počerady, Tisová,
Energie v TE se vyrábí z fosilních paliv.
TE jsou velkou zátěží pro životní prostředí.
z
(mletí)
ohřívání vody, přeměňuje se v
páru(550 0C) a ta uvádí do pohybu turbínu.
pohání generátor.
vyrábí elektrickou energii
(trojfázový el. proud), jež je odváděna vedením
vysokého napětí.
- ochlazování páry – kondenzuje.
- vzduchem se chladí voda.
Hnědouhelný povrchový lom Jiří v
bezprostřední blízkosti obcí a měst
Vintířov, Královské Poříčí, Sokolov a
Lomnice
Levá část výsypky Silvestr
rekultivované na lesopark
a vodní nádrže u Dolního Rychnova
TISOVÁ – patří k nejstarším
DĚTMAROVICE – na Ostravsku
TUŠIMICE II
PRUNÉŘOV
CHVALETICE
MĚLNÍK
POČERADY
LEDVICE
vysokoteplotní karbonizace
- zahřívání uhlí na 1 1OO° C bez přístupu vzduchu
– výroba surového železa, palivo, syntézní plyn
– výr. aromatických uhlovodíků,
fenolu
– obsahuje CO, dříve jako palivo, dnes je
součástí různých plynných paliv
Co víš o černém uhlí? Porovnej s hnědým uhlím. /Učivo 8. ročníku./
Vysvětli, proč je používání zemního plynu bezpečnější než svítiplynu.
1.Uveď, které základní typy uhlí známe, porovnej
jejich původ, výskyt, vlastnosti a využití.
2.Jak funguje TE?
3.Vysvětli pojmy devastace a rekultivace krajiny.
4.Co je teplotní inverze?
5.Zdůvodni, proč se v ČR elektrická energie vyrábí
nejvíce v TE?
6.Jaký dopad má tato výroba na životní prostředí v
ČR?
7.Vysvětli, co je vysokoteplotní karbonizace černého
uhlí. Které produkty vznikají a jaké je jejich využití
/dále jen TE/
(mletí)
– z vody vzniká pára, která uvádí do pohybu
turbínu.
pohání generátor.
vyrábí elektrickou energii.
- ochlazováním páry, vzniká voda.
- vzduchem se chladí voda.
V ČR se TE nachází v severozáp. a sever. Čechách. v
oblastech těžby uhlí.
TE jsou velikou zátěží pro ŽP:
• při těžbě a dopravě uhlí dochází k devastaci
krajiny
• rekultivace krajiny trvá několik let
• znečišťují ovzduší ( popílky, nebezpečné oxidy a
další emise)
• podílí se na globálním oteplování, vzniku
kyselých dešťů, teplotní inverze, ničí ozonovou
vrstvu
Provoz TE je levnější než jaderných elektráren.
vysokoteplotní karbonizace
- zahřívání uhlí na 1 1OO° C bez přístupu vzduchu
– výroba surového železa, palivo, syntézní
plyn
– výr. aromatických
uhlovodíků, fenolu
– obsahuje CO, dříve jako palivo, dnes je
nahrazen zemním plynem
Pracovní list č. 15
Jméno:
TEPELNÁ ELEKTRÁRNA
Třída:
Úkol č. 1
Vysvětli, proč se uhlí před spalováním v elektrárnách mele na prášek.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Úkol č. 2
Vyjmenuj alespoň pět tepelných elektráren v ČR.
..................................................................................................................................
Úkol č. 3
Zakresli do mapky ČR tepelnou elektrárnu
nacházející se nejblíže tvému bydlišti.
Úkol č. 4
Uveď produkty karbonizace uhlí:
Pevný ………………… Kapalný …………………..
Plynný ……………………
Úkol č. 5
Vysvětli pojmy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Úkol č. 6
Do obrazců zapiš následující názvy tak, aby utvořily schéma tepelné elektrárny:
kondenzátor, zdroj tepla, generátor, turbína, pára, kotel, trojfázový
proud
ŘEŠENÍ PL č. 15
TEPELNÁ ELEKTRÁRNA
1. úkol:
Čím je větší styčná plocha, tím rychlejší je průběh chemické reakce a
uvolňuje se větší množství energie.
2. úkol:
Tušimice, Počerady, Dětmarovice, Tisová, Chvaletice
3. úkol:
4. úkol:
koks
černouhelný dehet
svítiplyn
5. úkol:
- stav, kdy je ve vyšších polohách teplý vzduch a v
nížinách chladný.
- obnovení krajiny poškozené lidskou činnosti (těžba,
skládky, …)
6. úkol:
vodní pára
kotel
turbína
kondenzátor
zdroj tepla
generátor
trojfázový
proud
Použité zdroje
Jiří Škoda, Pavel Doulík:
Chemie 9 – Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Naklad. FRAUS 2007
Milan Šmídl, Pavel Doulík, Jiří Škoda:
Chemie 9 – Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia s přílohou
PŘEHLED UČIVA, Naklad. FRAUS 2007
Pavel Doulík, Jiří Škoda, Bořivoj Jodas, Eva Bieliková, Marie Solárová, Milan Šmídl:
Chemie 9 – Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia,
Naklad. FRAUS 2007
Google, obrázky
Wikipedie, Otevřená encyklopedie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_elektr%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo
http://www.zelenezpravy.cz/rekultivace/
Download

vysokoteplotní karbonizace