•
•
•
•
Reakce skladné (syntéza)
Reakce rozkladné (analýza)
Reakce vytěsňovací (substituce)
Podvojná záměna (konverze)
• Reakce exotermické
• Reakce endotermické
• Reakce oxidačně-redukční
(redoxní)
- jsou děje, při nichž zanikají původní
chemické vazby a vznikají nové chemické vazby
(nové látky)
- zapisujeme je pomocí
„sopka na stole“
- ze dvou či více jednodušších částic reaktantů vzniká jedna
složitější molekula produktu.
+
NH3
+
HCl
NH4 Cl
- složitější molekuly reaktantů se štěpí na jednodušší částice
produktů
2 H2 O 2
2 H2 O +
O2
- jeden atom nebo skupina atomů v molekule reaktantu jsou
nahrazeny jiným atomem nebo skupinou atomů
Fe
+
CuSO4
Cu
+
FeSO4
vyloučená Cu
zelená skalice
(po reakci)
Fe + CuSO4
modrá skalice
(před reakci)
Cu + FeSO4
- vzájemně se vymění atomy nebo skupiny atomů mezi
dvěma molekulami reaktantů
AgNO3 +
KI
NaOH +
HNO3
AgI
+
NaNO3 +
KNO3
H2 O
nažloutlá
sraženina
Ag NO3 + KI
AgI + KNO3
děj, při kterém se teplo uvolňuje
(např. dýchání, hoření,
neutralizace)
exotermický děj
– děj, při kterém se teplo
spotřebovává (např. fotosyntéza,
výroba vápna)
termický rozklad uhličitanu
vápenatého
NaOH + HCl
CaCO3
NaCl + H2O
CaO + CO2
Teplo, které se uvolní nebo spotřebuje při
exotermické nebo endotermické reakci, označujeme
- děje, při nichž se mění oxidační číslo atomů
reagujících prvků
- probíhá současně oxidace i redukce
0
Fe
+
II
Cu SO4
0
Cu
+
II
Fe SO4
– oxidační číslo atomu se zvyšuje, atom
prvku elektrony odevzdává.
– oxidační číslo atomu se snižuje, atom
prvku elektrony přijímá.
H2 + Cl2
2 HCl
a = vodík
b = chlor
chlorovodík
C + O2
CO2
hoření vodíku v chloru
4 Fe + O2 + 6 H2O
4 Fe(OH)3 /rez/
koroze kovů
koroze
koroze barevné vrstvy
schematický průběh elektrolýzy
(fotosyntéza)
6 CO2 + 12 H2O
C6 H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
(neutralizace)
NaOH + HCl
NaCl + H2O
(hoření, koroze, elektrolýza)
4 Fe + O2 + 6 H2
Cu 2+ Cl2-
4 Fe(OH)3
Cu0 + Cl20
1.Uveď
2.Řekni,
děje
probíhají v přírodě?
3.Vysvětli pojem
4.Popiš
a uveď příklady z běžného života.
5.Doplň oxidační čísla a napiš, které atomy se
a které se
6. Napiš chemické rovnice na uvedené reakce a
vysvětli jejich průběh:
Pracovní list č. 13
Jméno:
CHEMICKÉ REAKCE
Třída:
1. úkol:
Podtrhni endotermické děje :
fotosyntéza, hoření, výroba páleného vápna, neutralizace, výroba železa,
vypařování vody, výroba kyseliny sírové
2. úkol:
a) Popiš průběh reakce a změny, které nastaly při ponoření železného hřebíku do
roztoku síranu měďnatého.
b) Napiš chemickou rovnici a vyznač oxidační čísla atomů prvků.
c) Napiš rovnici oxidace a redukce.
3. úkol:
Namaluj průběh reakce rozkladu H2 O2 vlivem roztoku KI v baňce. Popiš v obrázku
výchozí látky a produkty reakce.
Typ reakce:
Začátek reakce
Konec reakce
4. úkol:
Kterému typu reakce odpovídá tato rovnice?
NH3 + HCl → NH4Cl
5. úkol:
NaOH + HCl
NaCl + H2O
Mg + Zn SO4
Zn + MgSO4
AgNO3 + KI
AgI + KNO3
Pracovní list č. 13 - ŘEŠENÍ:
1. úkol:
fotosyntéza, výroba páleného vápna, výroba železa, odpařování vody
2. úkol: a) Železný hřebík se v roztoku síranu měďnatého postupně pokrýval
vyloučenou kovovou mědi (redukce).
Modrý roztok síranu měďnatého změnil barvu na žlutozelenou, vznikl síran
železnatý (oxidace).
b)
c)
3. úkol:
peroxid vodíku, saponát, jodid draselný, (potravinář.barvivo)
voda, kyslík
reakce je rozkladná
4. úkol: reakce je skladná
5. úkol: a)
b)
c)
d)
podvojná záměna
vytěsňovací
skladná
rozkladná
e) skladná
f) vytěsňovací
g) podvojná záměna
Použité zdroje:
Jiří Škoda, Pavel Doulík:
Chemie 9 – Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Naklad. FRAUS
2007
Milan Šmídl, Pavel Doulík, Jiří Škoda:
Chemie 9 – Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia s přílohou
PŘEHLED UČIVA, Naklad. FRAUS 2007
Pavel Doulík, Jiří Škoda, Bořivoj Jodas, Eva Bieliková, Marie Solárová, Milan
Šmídl:
Chemie 9 – Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia, Naklad.
FRAUS 2007
Google, obrázky
Wikipedie, Otevřená encyklopedie
Video: Mgr. Marie Szamszeliová, Mgr. Vlastimil Burian
Download

Reakce vytěsňovací (substituce)