Potravinář květen/2014
POTRAVINÁŘ
zveřejnit, ze kterých pěti zemí
pochází největší podíl nabízeného
Ve dnech 25. a 26. 4. 2014 sortimentu.
proběhlo jednání VI. sjezdu
„Naším cílem bylo zlepšit
ČMKOS. Za náš svaz se ho informovanost, a tím i ochranu
zúčastnilo 5 delegátů s hlasem spotřebitelů. Podle schváleného
rozhodujícím. Ze základních zákona budou mít lidé více údajů
organizací to byla paní Marcela o potravinách, a díky tomu se
Jelínková, Blanka Ostřížková, pan mohou lépe rozhodovat při
Miloš Černý a Tomáš Vančura, za nákupu. Například u nebalených
NOS PPP předseda svazu JUDr. potravin budou muset obchodníci
Alexander Štěpánek. Celé jednání v id it el n ě u v és t in f orm a c i
sjezdu se neslo ve věcném, o výrobci potraviny,“ řekl ministr
pracovním duchu. Jeho význam zemědělství Marian Jurečka.
podpořila i účast prezidenta
Za porušení kvalitativních
Miloše Zemana, předsedy vlády požadavků nebo za špatně
Bohuslava Sobotky a generální označené potraviny hrozí peněžitý
tajemnice EOK paní Bernadette trest až 10 milionů korun,
Ségol. Do vedení ČMKOS byli doposud to byly jen 3 miliony. Za
zvoleni Josef Středula, Vít Samek nebezpečné a zdravotně závadné
a Radka Sokolová. Po skončení potraviny mohou dostat výrobci
sjezdu se delegáti za náš svaz sankci až do výše 50 milionů
shodli na tom, že schválený korun.
program a nově zvolené vedení
Novela také vymezuje
konfederace jsou záruku obhajoby kompetence dozorových orgánů
práv zaměstnanců a občanů p ř i k o n t r o l á c h v e ř e j n é h o
v dalším období.
stravování. Kvalitu jídla
(AŠ) v restauracích a jídelnách budou
nově prověřovat i inspektoři Státní
Potravinářský zákon zemědělské a potravinářské
inspekce a Státní veterinární
pomůže spotřebitelům správy.
Sjezd ČMKOS
při nákupu potravin
a zvýší jejich ochranu
„Dosavadní dozor tak bude
významně posílen zejména
o kontrolu bezpečnosti, kvality a
V polovině května poslanci původu surovin a pokrmů, včetně
s c h v á l i l i n o v e l u z á k o n a zvěřiny, které se podávají
o potravinách a tabákových v jídelnách a restauracích,“
výrobcích
navrženou
Ministerstvem zemědělství.
Novela zvyšuje pokuty pro
nepoctivé výrobce a obchodníky,
zavádí lepší označování potravin a
pomůže zvýšit informovanost
zákazníků.
Jedná se o největší úpravu
potravinářské legislativy od
vstupu České republiky do
Evropské unie. Ukládá například
obchodním řetězcům povinnost
zdůraznil ministr Jurečka.
Hygienická služba a
inspektoři Státní veterinární
správy a Státní zemědělské a
potravinářské inspekce budou při
kontrolách spolupracovat a
koordinovat své aktivity tak, aby
zbytečně nezatěžovali obchodníky
a prodejce.
(mim)
Poslanci neschválili
zpřísnění zákona
o významné tržní síle
Sněmovna při schvalování
rozsáhlé novely zákona
o potravinách 14. května odmítla
schválit současně s tím i zpřísnění
zákona o významné tržní síle, který
má především chránit dodavatele
obchodních řetězců. Zpřísnění
obsahoval pozměňovací návrh
zemědělského výboru, který ale
poslanci při závěrečném schvalování
nepřijali. Odpůrci návrhu
argumentovali tím, že jde o přílepek,
tedy o změnu nesouvisejícího
zákona.
Svazu obchodu a cestovního
ruchu (SOCR) navrhovaná změna
vadila a tvrdil, že přílepek
jednostranně zvýhodňuje
dodavatelské společnosti, mezi nimiž
prý hrají hlavní roli firmy přímo
napojené na vládní činitele. Za
přílepek dnes označil navrhovanou
změnu i předseda poslanců ODS
Zbyněk Stanjura.
Naopak zpravodaj k novele
zákona o potravinách Pavel Kováčik
(KSČM) odmítl, že by šlo o přílepek.
"Plně za tím návrhem stojím a
podporuji jej," řekl dnes. Jediný, kdo
může rozhodnout, zda jde o přílepek,
je podle něj Ústavní soud. Již dříve
řekl, že jde jen o to, aby měl zákon
větší účinnost.
První ze změn se týkala
samotné definice významné tržní síly.
Nově měla ze zákona zmizet
podmínka, aby byl dodavatel
v důsledku situace na trhu na
odběrateli závislý v případě prodeje
svého zboží. Nově mělo také platit
to, že o významnou sílu jde jen
tehdy, když si v důsledku situace na
trhu může odběratel jednostranně
vynutit výhodně obchodní
podmínky.
Změna zákona o významné
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
1
Potravinář květen/2014
tržní síle by však podle svazu přinesla
maloobchodníkům hrozbu pokut,
které by mohly dosahovat až
stamilionů korun. "Tento přílepek
navíc bezprecedentním způsobem
vychyluje rovnováhu dodavatelskoodběratelských vztahů pouze ve
prospěch dodavatelů zemědělských a
potravinářských výrobků a na úkor
nejen odběratelů, ale zejména na
úkor spotřebitelů a státu. Ve většině
demokratických systémů jsou
přílepky zakázané," uvedl již dříve
tehdejší prezident svazu Zdeněk
Juračka.
(podle ČTK zpracoval mm)
Z trvanlivých potravin
možná zmizí datum
spotřeby
V Evropské unii již možná
nebude povinností uvádět na
potravinách s dlouhou životností datum
spotřeby. Mělo by se to týkat například
těstovin a konzerv. Hlavní motivací je
snížení plýtvání potravinami. Návrhem
se v pondělí zabývali ministři zemědělství
osmadvacítky. Ministr zemědělství
Marian Jurečka podobné úvahy
principiálně neodmítá, bude však záležet
na jejich případné konkrétní podobě.
Potraviny označené dobou minimální
trvanlivosti většinou lze použít i dlouho
po uplynutí tohoto data.
"Spotřebitelé často jídlo
zbytečně vyhazují kvůli nepochopení
smyslu data spotřeby. Výrobky
obvykle zůstávají poživatelné i po
jeho uplynutí," uvádí podklady pro
dnešní jednání. V Nizozemsku tvoří
jídlo vyhozené kvůli prošlému datu
spotřeby asi 15 procent
potravinového od padu, stojí
v materiálu. Podle statistik se v EU
každoročně vyhodí kolem 89 miliónů
tun potravin. Snížení tohoto
množství by prý nejen zefektivnilo
výrobu, ale na vyplývajících nižších
nákladech by ušetřili i spotřebitelé.
Datum použitelnosti je na
výrobku označeno slovy “spotřebujte
do“ a uvádí se na potravinách, které
se rychle kazí, například mléčné
výrobky, ryby, chlazená drůbež atd.
2
Datum minimální trvanlivosti
Posílení bezpečnosti
se uvádí slovy “minimální trvanlivost
výrobků: poslanci
do“ a uvádí se na potravinách, které
požadují povinné
se rychle nekazí, například konzervy,
sušenky, těstoviny, nápoje atd.
označování:
"Je to otázka, aby se inspekční
VYROBENO V...
orgány vyjádřily, zda u některých
výrobků je toto - řekněme - rozvolnění
ku prospěchu a bezpečnosti
Označení
"made
spotřebitele," řekl Jurečka v Bruselu in" (vyrobeno v) by mělo být
českým novinářům.
povinné pro všechny výrobky
prodávané na jednotném trhu,
Především Nizozemsko a s výjimkou potravin. Parlament tak
Švédsko jsou podle podkladových uvedl v úterním hlasování k návrhům
materiálů ke květnové ministerské na p o s íle n í p o žad a vků pr o
schůzce přesvědčeny, že může být bezpečnost výrobků a pravidel
výrazně rozšířen seznam potravin dozoru nad trhem, jejichž cílem je
s dlouhou trvanlivostí, u kterých by posílit ochranu spotřebitelů v EU.
datum nemuselo být nutné uvádět. Poslanci také žádají přísnější sankce
Systém označování data trvanlivosti na p r o f i r m y , k t e r é p r o d á v a j í
potravinách ale podle nich rušit možné n e v y h o v u j í c í č i p o t e n c i á l n ě
není.
nebezpečné zboží.
Povinné označování původu
Ministr Jurečka připomněl, že by zlepšilo sledovatelnost výrobků a
v českém kontextu by k nižšímu posílilo tak ochranu spotřebitele,
plýtvání potravinami mělo přispět uvedli poslanci, kteří podpořili návrh
především dořešení funkčnosti Evropské komise na zavedení
takzvaných potravinových bank. Do povinného označování výrobků
nich mohou výrobci a prodejci s výjimkou potravin "mad e
posílat zboží těsně před vypršením in" (vyrobeno v) namísto stávajícího
doby spotřeby, zboží se pak dál d o b r o v o l n é h o o z n a č o v á n í .
distribuuje například nevládním V současnosti nelze dopátrat výrobce
organizacím poskytujícím potraviny až 10 % zboží, které zachytí
sociálně potřebným. Teď ale firmy výstražný systém pro rychlou
musejí z darovaného zboží odvádět výměnu informací EU (RAPEX).
daň z přidané hodnoty. "Dnes, i
"Toto je velký krok směrem
kdyby maloobchodní síť chtěla tyto k transparentnosti dodavatelského
potraviny poskytnout, tak má velký řetězce, a je to dobrá zpráva pro
problém," připustil Jurečka. Mělo by spotřebitele," uvedla zpravodajka EP
b ý t p od le ně j j ed n o z n a č ně k bezpečnosti výrobků Christel
legislativně určeno, že za podobně Schaldemose (S&D, DK). Vyslovila
darované zboží firmy DPH platit hluboké politování nad tím, že se
nemusí, potřeba prý je ale také členské státy EU kvůli neshodám
zajistit, že institut nebude zneužíván. ohledně této otázky nedokázaly
dohodnout na společném postoji,
V potravinových bankách se č í m ž n a ú k o r b e z p e č n o s t i
po celém světě shromažďují zdarma spotřebitelů v EU blokují jednání
potraviny, které lidé darují na o nařízení jako celku.
dobročinné účely. Banky je skladují a
Její zprávu podpořili poslanci
následně přidělují humanitárním poměrem hlasů 485 (pro): 130
nebo charitativním organizacím, (proti): 27 (zdrželo se hlasování).
které poskytují potravinovou pomoc
potřebným lidem. Česká federace Označování země původu
potravinových bank jich v současné
době sdružuje šest.
Označování "vyrobeno v" by
se mělo vztahovat na téměř všechny
(mk) výrobky prodávané v EU, mezi
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář květen/2014
několik málo výjimek by měly dle
Parlamentu patřit léky. Na základě
návrhu by si výrobci mohli vybrat,
zda využijí označení “vyrobeno
v EU” či na obalu uvedou konkrétní
členský stát.
U zboží vyráběného ve více
státech bude zemí původu stát, ve
kterém došlo k "poslednímu
podstatnému hospodářsky
zdůvodněnému zpracování" a které
"vyústilo v nový výrobek" nebo
představuje "důležitý stupeň výroby."
Přísnější postihy za porušování
pravidel
Aby se zločin nevyplácel,
navrhují poslanci zavedení
"přiměřených a odrazujících" sankcí.
Ty by měly zohledňovat závažnost,
délku trvání a případnou úmyslnou
povahu porušení, jakož i skutečnost,
zda se daná firma podobného
porušení již v minulosti dopustila.
Zohlednit by také měly velikost
společnosti.
Poslanci rovněž navrhují, aby
Komise vypracovala černou listinu
firem, u kterých bylo opakovaně
zjištěno úmyslné porušení pravidel
o bezpečnosti spotřebních výrobků.
Také by podle nich měla být zřízena
celoevropská databáze úrazů
spotřebitelů, ke kterým dochází
v souvislosti s používáním výrobků.
"Tato legislativa představuje
výrazný krok směrem k silnějšímu a
koordinovanému celoevropskému
dozoru založeném na posouzení
rizika. Lepší dohled znamená
bezpečnější výrobky pro občany
EU," uvedla zpravodajka Parlamentu
k nařízení o dozoru nad trhem Sirpa
Pietikäinen z Finska.
(mk)
Obchodníci budou
muset uvádět země,
z nichž berou většinu
zboží
Sněmovna při svém jednání
14. května schválila rozsáhlou změnu
potravinového zákona, která mimo
jiné ukládá řetězcům povinnost
informovat o zemích, z nichž
odebírají největší část svého
sortimentu. Novela také nově
rozšiřuje okruh institucí, které budou
hlídat restaurace a další stravovací
provozy. Novelu, která je
označována za největší změnu
potravinové legislativy za 15 let, nyní
dostane k projednání Senát.
Zákon ukládá prodejcům
s ročními tržbami nad pět miliard
korun povinnost zveřejňovat čitelně
u vchodu pro zákazníky seznam pěti
zemí, z nichž odebírá potraviny.
Bude je muset sestupně seřadit podle
podílu prodejů těchto potravin na
tržbách. Seznam bude muset ohlásit
také ministerstvu zemědělství.
Předloha také zvyšuje pokuty
za klamání spotřebitelů a má zpřísnit
označování nebalených potravin.
Prodejci nebalených potravin budou
muset v jejich těsné blízkosti uvádět
informace o jejich výrobci a hlavní
složce v procentech hmotnosti.
Rozšiřuje se také okruh
úřadů, které budou kontrolovat
stravovací provozy. Restaurace a
jídelny by nově měly prověřovat také
Státní zemědělská a potravinářská
inspekce (SZPI) a Státní veterinární
správa (SVS). Instituce budou muset
své kontrolní plány slaďovat tak, aby
zbytečně nezatěžovaly podnikatele.
Původní návrh, podle kterého měli
hygienici zcela přijít o právo
kontroly, vyvolal jejich odpor.
Pravomoci měly zcela přejít na
potravinářskou inspekci.
"Hygienické službě se žádné
kompetence neodebírají, zůstanou ve
stejném rozsahu, jako byly doposud.
Přidává se kompetence Státní
veterinární správy, která teď bude
kontrolovat kompletní potravinový
řetězec v případě zvěřiny ve všech
stravovacích zařízeních a Státní
zemědělská a potravinářská inspekce
bude nyní mít možnost vstupovat do
otevřených stravovacích zařízení, kde
bude kontrolovat kvalitu potravin a
všechno, co souvisí se zpracováním
potravin v pokrm," řekl ČTK ministr
zemědělství Marian Jurečka.
NOVÁ CESTA PRO
EVROPU:
PLÁN EVROPSKÉ
ODBOROVÉ
KONFEDERACE
(EOK) NA OŽIVENÍ
PRO UDRŽITELNÝ
RŮST A KVALITNÍ
PRACOVNÍ MÍSTA
Hospodářská a sociální
situace v Evropské unii, zejména
v zemích v potížích, je alarmující.
Odsuzujeme zvětšené nerovnosti a
geografické nerovnováhy, zvyšující se
nezaměstnanost - zejména mladých
lidí - nižší spotřebu, ohroženou
sociální soudržnost, stoupající
politickou nestabilitu, vzestup
protievropských skupin a kolaps
místních trhů. Je to výsledek
úsporných politik, které daly podnět
k vnitřním devalvacím, privatizaci
veřejných služeb, škrtům ve mzdách,
důchodech a sociálních dávkách.
Jsme zachyceni v ekonomické spirále
směrem dolů a zvýšeném veřejném
dluhu. Recese hrozí rozšířením po
celém kontinentu s dopady na
globální hospodářství. Tyto politiky
také zhoršily hospodářské a politické
rozdíly v EU, namísto aby je
překonaly.
Zoufalství mnoha pracujících
v nejvíce postižených zemích vede
k migraci občanů, kteří hledají
dočasné či trvalé zaměstnání v jiných
členských státech EU a mimo
regulovaný trh práce. Vytváří se tak
situace nucené mobility, spíše než
žádoucí volnost pohybu.
Vývoj demografické situace,
nedostatek přírodních zdrojů,
zvýšené ceny energií, role nových
ekonomik ve světovém obchodě,
zvyšující se spoléhání na znalosti a
technologie v podnikání,
přetrvávající nejistota v bankovním
sektoru jsou dalšími znepokojivými
výzvami druhého desetiletí 21.
století.
Nenaléhavějším úkolem před
(podle ČTK zpracoval mm) námi je potlačení recese a stagnace
našich ekonomik. Je třeba zastavit a
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
3
Potravinář květen/2014
obrátit stálý pokles HDP v některých
částech EU. Potřebujeme silné
oživení podporované solidním
finančním sektorem sloužícím reálné
ekonomice, abychom předešli dlouhé
stagnaci v celé EU. To je cesta
k zajištění udržitelných státních
financí. Konsolidace státních
rozpočtů by měla probíhat ve
stabilních fázích ekonomiky a
v delším časovém období. Měla by
být sociálně spravedlivá a zaručit
kvalitní veřejné služby. O tyto cíle lze
usilovat umožněním flexibility
ohledně veřejného deficitu a/nebo
zavedením možnosti, že by konkrétní
produktivní investice nebyly
vystaveny rozpočtovým omezením
Paktu stability.
EOK je přesvědčena, že EU
má potenciál pro boj s touto krizí.
Tento potenciál spočívá v dobře
vzdělaných lidech, silné průmyslové
základně, dobrých veřejných a
soukromých službách, inovativních
v ý z k u m n ý c h a v z d ě l á va c í c h
institucích, dobře organizovaných
státních systémech, kulturním
bohatství, inkluzívním sociálním
státu s dobrým přerozdělováním v
rámci EU, a v eurozóně se stabilní
jednotnou měnou. Tento potenciál
musí být využit pro překonání krize
ve prospěch lidí. Bohužel, tento
potenciál se spíše vytrácí, než aby byl
dále rozvíjen. EU musí mobilizovat
své síly pro lepší, rovnoprávnější,
prosperující, demokratickou a
mírovou budoucnost.
Vyžaduje to investice do
výroby energií, snižování její
spotřeby tak, aby se snížila
energetická závislost, a zmenšování
emisí skleníkových plynů. Vyžaduje
to investice do udržitelného
průmyslu, zejména malých a
středních podniků, a služeb, výcviku
a vzdělávání, výzkumu a rozvoje,
moderní dopravní infrastruktury,
reind ustrializac i EU, úč inné
soukromé a kvalitní veřejné služby.
Existuje naléhavá potřeba
vydat se pro budoucnost novým
směrem, stabilizovat ekonomické
prostředí a vytvořit pracovní místa
pro 21. století a zajistit přístup
k sociální ochraně pro všechny.
4
Evropa potřebuje dlouhodobý plán
oživení.
Plán oživení by vedl k lépe
integrované Evropské unii, byl by
přínosný pro všechny země a byl by
akte m solid arity se zeměmi
v potížích; je založen na demokracii,
stabilitě a soudržnosti. Podstatně by
přispěl k modernizaci národních
hospodářství a zlepšení produktivity.
Pracovat společně v Evropské
unii pro udržitelné investice a
důstojná pracovní místa
Politika vnitřní devalvace je
negativní pro poptávku a investice;
tato politika také povzbuzuje nekalou
soutěž ve mzdách a pracovních
podmínkách a pracovním právu.
Musíme prostřednictvím posílené
spolupráce tento trend zvrátit.
Následující opatření by
zajistila prostor pro větší spolupráci:
sociálních standardů s cílem
bojovat proti prekérnímu
zaměstnávání a prosazovat
důstojná a kvalitní pracovní
místa.
Některé země v potížích
potřebují další opatření pro
stabilizaci svých hospodářství a
vybudování solidních státních
struktur. Rozšíření podmínek
existujících dvoustranných a
mnohostranných dohod o půjčkách,
zejména pro nové dlouhodobé
investice, a podstatné snížení jejich
úročení by poskytlo jistotu
v ekonomickém rozvoji. V této
souvislosti může zavedení
eurodluhopisů ochránit země
v potížích před nekontrolovanou
spekulací a mohlo by být účinným
nástrojem pro produktivní investice.
To by znamenalo také revizi
mandátu Evropské centrální banky
(ECB), které by této instituci zajistilo
roli věřitele poslední záchrany.
Rozpočet EU a zejména
strukturální f o nd y by měly
podporovat udržitelný růst, investice
a důstojná pracovní místa. Jak
nespotřebované zdroje, tak nové
strukturální f o nd y by měly
podporovat priority v souladu
s tímto plánem, v souladu s cíli
strategie EU 2020. Využívání
strukturálních fondů by mělo být
usnadněno zjednodušením procedur
a vynětím výdajů na
spolufinancování z deficitů a
dluhových cílů.

spolupráce ohledně daňových
úniků a daňových rájů
prostřednictvím komplexního
sdílení informací a spolupráce
mezi národními daňovými
úřady a harmonizace základny
daní příjmu právnických
osob;

reforma finančního trhu
s cílem znovu vyvážit
hospodářství EU;

v ě t š í s p o l u p r á ce m e z i
národními orgány, státními
správami a veřejnými
s l u ž b a m i n a p o d p o r u EU potřebuje plán oživení pro
d l o u h o d o b ě k v a l i t n í c h udržitelný růst a důstojná
veřejných služeb;
pracovní místa
Krátkodobý stimul,
zapojení sociálních partnerů obhajovaný v roce 2009, už
do posilování sociálního n e p o s t a č u j e . P o t ř e b u j e m e
d i a l o g u , k o l e k t i v n í h o dlouhodobější perspektivu pro
v y j e d n á v á n í a ú č a s t i překonání prohlubujících se
zaměstnanců, zejména ve problémů a rozdílů v EU.
vztahu k procesům správy Navrhujeme cíl investovat dodatečná
ekonomických záležitostí na 2 % HDP EU ročně během příštích
národní úrovni i úrovni EU, deseti let.
ke vzdělávání a výcvik a Cílem plánu je:
reformě trhu práce;

zajistit bohatství i dostatek
dobrých a vysoce kvalitních
pracovních míst, která mají
prosazování, respektování a
budoucnost, zejména pro
roz šiř ová ní evro p ských
mladé lidi;


Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář květen/2014








být udržitelný, navržený tak,
aby zachoval soudržnost
evropských společností a
přizpůsobený ekologickým,
sociálním a demografickým
výzvám;
být demokraticky
kontrolován;
být iniciován jako
celoevropský nadnárodní
projekt spíše než suma
národních stimulačních či
investičních programů
evropských zemí;
obsahovat opatření nezbytná
v krátké době v kontextu
dlouhod obýc h vý ze v a
pokračovat i v době
hospodářského vzestupu;
stanovit pravidla pro trh a
poskytnout politickou
orientaci, a tím také
usměrňovat soukromé
investice k inovativním
projektům pro budoucnost;
mít robustní financování a
současně postavit evropské
země do pozice, kdy budou
generovat daňový příjem pro
zajištění veřejných služeb a
snižování veřejného dluhu;
přispět k přerozdělení příjmů
s cíle m bojovat pr oti
nerovnostem a chudobě na
národní i evropské úrovni;
jít ruku v ruce s daňovými
politikami, které mohou
povzbudit investice, které
podporují růst ve vysoce
kvalitní zaměstnanosti a
povzbuzují podniky k tomu,
aby se chovaly společensky
odpovědně.
Bohaté a ekonomicky silnější
země a skupiny budou muset více
přispět k financování budoucích
investic.
Plán by měl být otevřený pro
všechny země EU; ale investice
budou směřovat jen do těch zemí,
které do plánu přispěly.
Nasměrování investic lze
převzít z minulých priorit EU a
Evropské investiční banky (EIB).
Mezi ně patří:

transformace energetiky (viz
Cestovní mapa pro energetiku
2050, Evropská komise);








dopravní sítě a infrastruktura
(např. Transevropské
dopravní sítě - TEN
doprava);
vzdělávání a výcvik;
rozšíření širokopásmových
sítí;
průmyslová budoucnost
(podpora malých a středních
podniků - za předpokladu, že
budou uplatňovat zákonná a
kolektivně dohodnutá
p r a vi d l a - e ner g e ti ck á
účinnost a efektivní využívání
zdrojů, nízko úročené půjčky,
programy mikroúvěrů, apod.);
veřejné a soukromé služby
(např. obnova měst,
zdravotnictví a sociální péče);
infrastruktura a bydlení pro
staré lidi;
sociální bydlení;
podpora udržitelného
hospodaření s vodou.
Celoevropské investiční
projekty by měly být vypracovány
v kombinaci s národními
investičními projekty. Investice, které
mají největší dopad na domácí
ekonomickou činnost, by měly mít
prioritu. To by mělo být také
v souladu se směrováním investic
tak, aby dávaly co největší vyhlídky
na budoucí finanční výnos.
K
demokratickému
institucionálnímu uspořádání a
financování plánu oživení
Pro řízení plánu je nezbytná
instituce EU; taková instituce otevře
přístup k financím po celé EU a
může vydat evropské dlouhodobé
dluhopisy s relativně nízkou
úrokovou mírou jako základ
financování investic po celé EU.
Pro zajištění řízení,
koordinace a realizace Evropského
investičního plánu a jeho
demokratickou kontrolu existují
různé možnosti, například:

využití stávající instituce
(institucí), jako je Evropská
investiční banka a/nebo

vytvoření nového orgánu
navrženého členskými státy,
Evropským parlamentem a
Evropskou komisí.
V obou případech by bylo
nezbytné zajistit demokratickou
kontrolu strategické politické
orientace a dohled nad plánem
oživení a zajistit jeho koordinaci. Jak
to udělat bude muset rozhodnout
Evropský parlament. Sociální
partneři musí být zapojeni do všech
fází demokratického procesu.
V obou případech by
instituce obdržela a řídila původní
podílový kapitál a pak by získávala
další finance vydáním dlouhodobých
dluhopisů, které by přinášely
každoroční úrok, při využití velkých
objemů úspor jak uvnitř, tak mimo
EU, které hledají bezpečné investiční
příležitosti.
Standardní metodou by měly
být přímé investice, nízko úročené
půjčky, investiční granty a nedávno
zavedené projektové dluhopisy. Měly
by být poskytovány na žádost
podniků, národních vlád,
regionálních a místních orgánů a
dalších organizací v členských
státech. Úspěch tak závisí na
uspokojivém přísunu přesvědčivých
projektů.
Úrokové povinnosti u půjček,
které si vzaly orgány veřejného
sektoru, by mohly být financovány
z dodatečného daňového výnosu
v důsledku oživení ekonomiky.
Půjčky soukromému sektoru
by měly být komerčně životaschopné, a proto přinášet výnos.
Aby se úroková míra
desetiletých dluhopisů udržela co
nejníže, musí být evropská instituce,
která vydává dluhopisy, považována
za solventního dlužníka se zdravým
kreditním ratingem na finančních
trzích. Proto by potřebovala mít
k dispozici dostatečný kapitál.
Členské státy by rozhodly, jak
organizovat jeho zdroj.
Ovšem poté, co hlavní
břemeno krize nesli pracující a
daňoví poplatníci, přichází doba pro
bohaté, aby se také podíleli na tomto
jednorázovém financování kapitálu
pro evropského ochránce růstu a
investic, například jednorázovou daní
z majetku.
Členské státy by se mohly
rozhodnout využít pro příspěvek do
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
5
Potravinář květen/2014
tohoto kapitálu neutracené zdroje ze
strukturálních fondů a/nebo využít
strukturální fondy jako spoluručitele
půjček. Jako spoluručitel může být
zapojena i Komise.
Počáteční požadavky splácení
jsou extrémně nízké a tvoří je jen
úrok z dlouhodobých úvěrů. I když
se bude časem zvyšovat, zejména až
bude třeba splatit původní půjčky,
vždy to bude nízká suma v poměru
ke zvýšení výnosu z daní, uvažujemeli, že vzroste v souladu s HDP
v okamžiku, kdy bude obnoven růst
HDP.
Proto není potřeba zvyšovat
daně nebo zavádět nové. Ovšem
členské státy si mohou vybrat vlastní
prostředky jak vybrat peníze navíc.
Výnos daně z finančních
transakcí by mohl přispět
k financování počátečního kapitálu,
který by měly zaplatit národní vlády,
nebo k financování úroků půjček.
Předpověď výsledků
Dlouhodobý investiční plán
by měl zvýšit národní důchod a
zaměstnanost následujícími způsoby:

Okamžitý účinek investic
znamenající vyšší
zaměstnanost v projektech ve
stavebnictví a vyšší poptávku,
která tím vznikne.

Podstatné zvýšení výnosu
daní bude více než dostatečné
pro splacení půjček.

Rozumné předpovědi lze
učinit bě he m ně kolika
příštích let ohledně dopadů
na úroveň příjmů a
zaměstnanosti.
Navrhované zvýšení investic
o 2 % HDP EU ročně by mělo
odstartovat dodatečné soukromé
investice a tak podpořit široká
soukromá modernizační opatření.
V dlouhodobé perspektivě by
investiční ofenziva do zásadní
reorganizace evropských národních
ekonomik, pokud jde o energetickou
politiku, mohla přinést až 11 miliónů
nových inovativních pracovních míst
na plný úvazek.
Kvantitativní růst a vysoká
úroveň zaměstnanosti také vytvářejí
nejlepší základnu pro snížení výše
6
dluhu a udržitelný rozpočet. Náš
plán prospěje zemím EU, protože
dostanou další impuls pro růst a
zaměstnanost a mohou toho využít
pro generování značně vyšších
přímých i nepřímých výnosů z daně
z příjmu, DPH, podnikových a
korporátních daní i příspěvků do
sociálního zabezpečení a snížit
náklady na nezaměstnanost. To na
oplátku usnadní splácení vzniklého
dluhu.
Investiční výdaje na rozvoj
nových zařízení pro vzdělávání,
výcvik, výzkum, zdravotnictví a další
služby by mohly mít smysluplný
dlouhodobý dopad jen tehdy, budouli nyní vydány prostředky na
zaměstnání nezbytného personálu.
Vytvoření kvalitních pracovních míst
je v rozporu s úspornými opatřeními,
kde škrty ve veřejných výdajích
v mnoha případech vedou k emigraci
a odlivu mozků.
Dlouhodobé účinky po
dokončení investičních projektů
nelze odhadovat přesně. Měly by být
podstatné. Například energetická
transformace sníží emise kysličníku
uhličitého a oddělí evropské dodávky
energií od dovozů paliv a tak
potenciálně ušetří 300 miliard €
z evropských účtů za energie. To je
jedním z nejdůležitějších faktorů
konkurenceschopnosti zítřka. To
umožní Evropě, aby významně
přispěla ke snižování dopadů
globální klimatické krize a stala se
modelem pro další ekonomické
regiony ve světě.
(zpracoval mi)
Nekalé praktiky řetězců
mají zastání
v Poslanecké sněmovně
Novela zákona o významné
tržní síle a jejím zneužití je patrně
trnem oku nejen většině
pravicových, ale také nemalé části
levicových poslanců PSP ČR. Jak
jinak si totiž vysvětlit, že proti
schválení tohoto zákona hlasovala
velká většina poslanců ČSSD.
Zdá se, že o tom, jak
pokřivené jsou v České republice
dodavatelsko-odběratelské vztahy a
že je nutná jejich náprava, mají
povědomí pouze poslanci ANO
2011, KSČM a pouhých 7 poslanců
ČSSD. Ostatním poslancům zřejmě, i
přes rozsáhlé diskuse a předložené
důkazy, vůbec nevadí nehorázné
praktiky obchodních řetězců, které si
vynucují na svých dodavatelích různé
bonusy z fakturovaných částek, které
se v mnoha případech pohybují
přibližně od 39 do 69 %, což v praxi
znamená, že firma musí vrátit tuto
finanční částku zpět řetězci, což je už
pro řadu potravinářských a
zemědělských společností naprosto
neúnosné. Novelizace zákona
o významné tržní síle měla právě
postihovat tyto další praktiky
v dodavatelsko-odběratelských
vztazích, které dosud nebyly
v zákoně uvedeny i dále zpřesnit
stávající zákon. Navíc si zřejmě
někteří poslanci vládní ČSSD
dostatečně nepřečetli Programové
prohlášení Vlády České republiky,
kde se píše: „Vláda zavede přísná
pravidla pro obchodní řetězce, aby došlo ke
zlepšení kvality prodávaných potravin a
vytvoření většího prostoru pro kvalitní české
potraviny.“
Tento postoj při hlasování
nelze chápat jinak, než že tito
poslanci svým hlasováním poškozují
zcela úmyslně české zemědělství a
potravinářství. Je více než zřejmé, že
veškeré tyto praktiky, které vyžadují
od výrobců další a další finance, ve
svém důsledku silně omezují
potravinářský průmysl a
zemědělskou výrobu v ČR. Žádný
výrobce není dlouhodobě schopen
unést tlak na co nejnižší cenu, vysoké
zpětné finanční odvody i dodávání
výrobků řetězcům pod nákladovými
cenami. Potravinářská komora ČR již
několikrát důrazně upozorňovala, že
dlouhodobé neřešení této situace
může ve svém důsledku vést až
k likvidaci potravinářského průmyslu
v České republice.
Paradoxem je, že den před
tímto hlasovacím debaklem, se
konala v Bratislavě mezinárodní
konference za účasti zástupců řady
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář květen/2014
evropských zemí, například Velké
Británie, Španělska, Nizozemska,
Maďarska, Slovenska či České
republiky, ale i zástupců Evropského
hospodářského a sociálního výboru,
kteří se jednoznačně shodli na tom,
že nekalé obchodní praktiky mají
nejen likvidační dopad zejména na
malé a střední podniky, ale jsou ve
svém důsledku nepříznivé i pro
spotřebitele. Účastníci konference
rovněž uvedli, že velké obchodní
řetězce stále zneužívají svoji nákupní
a ekonomickou sílu, daný stav jim
zcela vyhovuje, což vede k tomu (a
děje se to stabilně i v České
republice), že zástupci řetězců
veškeré kritiky relativizují a
systematicky zpochybňují.
Z konference zazněl jasný požadavek
směrovaný na Evropskou komisi,
aby byl neprodle ně zahájen
legislativní proces vytvoření právního
předpisu, který by zakazoval
uplat ňo vání id e ntif iko v aný c h
nekalých praktik, ale také aby se
připravila zásadní novelizace
právního systému zaměřeného na
ochranu hospodářské soutěže tak,
aby bylo regulované i reálné
dominantní postavení velkých
obchodních řetězců.
mi
Nová evropská
legislativa o značení
potravin:
větší bezpečnost
a informovanost
spotřebitelů
Ke konci roku 2011
vstoupilo v platnost nařízení (EU)
č. 1169/2011 o poskytování
informací o potravinách
spotřebitelům. Pravidla pro
označování potravin nabývají
účinnosti 13. prosince 2014
(ustanovení týkající se výživových
údajů o dva roky později).
Nařízení se vztahuje na všechny
potravinářské produkty určené
pro konečného spotřebitele,
včetně produktů dodaných do
provozů veřejného stravování.
Praktické dopady nové
vyhlášky představili na společné
t i s k o v é k o n f er e nc i z á st u p c i
standardizační organizace GS1
Czech Republic a Potravinářské
komory ČR.
Stávající pravidla pro
označování potravin upravená
směrnicí starou více než 30 let jsou
překonaná, stejně jako pravidla
výživového označování potravin
přijatá v roce 1990. Během doby
znatelně narostl počet výrobků a
zároveň se změnil způsob jejich
uvádění na trh. Roste počet
spotřebitelů nakupujících potraviny
přes internet. Ti mají právo na stejné
informace o potravině jako
spotřebitelé, kteří nakupují
v supermarketech.
Hlavními tématy čitelnost,
výživové informace, alergeny,
původ potravin
Ve snaze o zlepšení čitelnosti
etiket se evropští zákonodárci
rozhodli stanovit požadavky, jako je
minimální velikost písma, výška a
šířka písma, světelný a barevný
kontrast mezi tiskem a pozadím.
Vyhláška zaručí dostatek
přesných informací týkajících se
množství energie a ostatních
výživových údajů u všech potravin
uváděných na trh. Velká pozornost
byla věnována alergenům. Podle
studií, které byly provedeny na
základě tzv. alergenové směrnice,
spotřebitelé s potravinovou alergií
nebo intolerancí reprezentují 3 až
4 % dospělé populace a 7 až 8 % dětí
v EU. Podle jiných průzkumů až
50 % potravin je normálně
konzumováno mimo domácnosti.
Na základě skutečnosti, že 7 z 10
alergických reakcí proběhne právě
tehdy, když se lidé stravují mimo
domov, mají nová pravidla zajistit,
aby informace na nebalených
potravinách byly vždy k dispozici.
Restaurace a ostatní stravovací
provozy musí zajistit informaci
o obsahu alergenů v jakémkoli
případě.
Zohledněn byl samozřejmě
také původ určitých potravin a jejich
surovin. Vzhledem k zájmu, který
dnes spotřebitelé mají o získávání
informací o původu potravin v úzké
souvislosti s primární produkcí,
nařízení zavádí povinnost
informovat o zemi původu u všech
druhů masa. S ohledem na zvýšení
transparentnosti ohledně složení
potravin nařízení stanoví povinné
označování rostlinných olejů nebo
živočišných tuků s uvedením
konkrétní rostliny nebo živočicha,
povinné uvádění informace o tom, že
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
7
Potravinář květen/2014
potravina byla rozmrazena, a další potravinářská společnost Hamé
dodatečné informace
změny provádí vice než rok a půl a
změnila design u většiny ze svých
Rozsah nařízení
1 700 výrobků. Firma odhaduje
náklady na miliony korun. “Týkají se
Nařízení se vztahuje na i grafických úprav. Musíme připravit
všechny potravinářské produkty nejen papírové etikety, ale i zcela
určené pro konečného spotřebitele, nové litografie potištění plechovek
včetně produktů dodaných do atd," popsal mluvčí Petr Kopáček.
provozů veřejného stravování (např. Firma bude muset navíc některé
restaurace, jídelny, nemocnice, různé etikety vyrábět samostatně v české a
gastronomické provozy nebo rychlá slovenské verzi, protože kvůli
občerstvení), jakož i produktů stanovené minimální velikosti písma
určených k zásobování těchto už nebude možné oba texty vtěsnat
provozů.
na jednu etiketu. "To samozřejmě
Evropští zákonodárci se znamená další vícenáklady spojené se
rozhodli ponechat v pravomoci skladovými zásobami," sdělil mluvčí
členských států, aby si samy v rozhovoru pro server iDnes.cz.
rozhodly, které informace by měly
být poskytovány v případě potravin Sporné body: na otázky odpovídá
prodávaných volně a potravin Potravinářská komora ČR
balených v malo o bc ho d níc h
prostorách. Musí však být zachován
M n o z í
v ý r o b c i
princip, že pro tyto potraviny lze z potravinářského průmyslu narážejí
jako povinné stanovit pouze ty na problémy s interpretací dílčích
informace, které jsou jako povinné bodů nařízení. Například vinaři: mají
vyžadovány u balených potravin. údaj o obsahu siřičitanů zvýraznit?
Přímo nařízení pouze stanoví, že Uvést jej v abecedním pořádku
u nebalených potravin je povinnou s ostatními složkami nebo zvlášť?
informací informace o přítomnosti Podobné otázky se objevují v mnoha
alergenů.
odvětvích. Pomocnou ruku nabízí
Potravinářská komora ČR, která
Prodej potravin na dálku
zpracovala podrobný manuál pro
implementaci nařízení a pravidelně
Nařízení pamatuje i na prodej aktualizuje seznam konkrétních
potravin nabízených prostřednictvím otázek a odpovědí, na témata
tzv. komunikačních prostředků na diskutovaná s výrobci a obchodníky
d álku. V pr axi jd e h lav ně v rámci mnoha fór organizovaných
o internetový prodej. Výrobce a v regionech ČR.
obchodník musí
poskytnout
Poslední verzi praktického
vymezenou část povinných informací průvodce novými pravidly pro
p r o s t ř e d n i c t v í m p r o s t ř e d k ů označování najdete na stránkách PK
podporujících prodej (např. webové ČR http://foodnet.cz/
stránky v případě internetového
obchodu nebo letáky v případě
Pančované víno bude
obchodu uzavíraného telefonicky)
možné likvidovat
nebo jiných vhodných prostředků.
Kolik to bude stát?
Firmy většinou tvrdí, že
změny vítají, protože chtějí
spotřebitelům vyjít vstříc, ale
připouští, že mají s novými obaly
práce nad hlavu a nová legislativa jim
spolkne stovky tisíc až miliony korun
v investicích. Například
8
komunikace Ministerstva
zemědělství Hynek Jordán.
Víno, do kterého výrobce
přidá nelegálně vodu, alkohol,
syntetická barviva nebo hrozny a
hroznový mošt ze zemí mimo
Evropskou unii, už neskončí
v lihovaru, octárně nebo na
využití pro průmyslové účely, jak
to bylo doposud možné.
Inspektoři Státní zemědělské a
potravinářské inspekce (SZPI)
nařídí jeho likvidaci. „Likvidace
pančovaného vína zlepší situaci
na trhu. Nepoctiví výrobci už
totiž nebudou moci spoléhat na
to, že zpracováním vína na ocet
nebo líh získají aspoň částečný
zisk. Naopak, budou muset
uhradit náklady na likvidaci vína,
které nebylo vyrobeno podle
povolených postupů,“ uvedl
ministr zemědělství Marian
Jurečka. Přísnější pravidlo zamezí
šíření nekvalitních nebo falešných
vín neznámého původu na
českém trhu. Dozorové orgány
budou mít pravomoc nařídit
zákonné zničení falšovaných vín,
likérových vín, šumivých vín a
částečně zkvašeného hroznového
moštu. V roce 2013 odebrala SZPI
ke kontrole celkem 1056 vzorků
vína, z nichž u 402 inspekce
zjistila nedodržení zákonných
požadavků v oblasti jakosti,
falšování a bezpečnosti. Za
pančování vína může být
nepoctivý výrobce potrestán podle
zákona o vinohradnictví a
vinařství pokutou až 5 milionů
korun.
mm
Novela zákona o Státní
zemědělské a potravinářské
inspekci zlepší situaci na trhu
s vínem. Pokud inspektoři odhalí
pančované víno, budou mít
pravomoc přikázat jeho likvidaci.
N o v e l u př ij ala v kv ě t nu
Poslanecká sněmovna.
Informoval o tom ředitel odboru
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář květen/2014
Rozhovor s Jiřím
Krouským, ředitelem
Svazu pěstitelů
cukrovky Čech
Samozřejmě jsme
nespokojení s tím, že Německo,
Belgie, Francie, Polsko a další státy
neodevzdaly ani tunu kvóty a
nakoupily sto procent dodatečné
kvóty. Takže všechny tyto státy mají
Jak to letos vypadá s pěstební nyní vyšší kvótu, než měly před
plochou cukrové řepy?
reformou.
Cukrovka na výrobu cukru se
pěstuje na ploše 45 tisíc hektarů a na
výrobu bioetanolu na osmi tisících
hektarech, několik tisíc hektarů
zaujímá i cukrovka na průmyslový
cukr. Jsme postiženi krácením kvóty
v souvislosti s odchodem společnosti
Eastern Sugar, která činí 102,5 tisíce
tun. Navíc na jaře bylo oznámeno
preventivní stažení kvóty, které se
bude ještě v říjnu upřesňovat, ve výši
7,29 procenta. Naši cukrovarníci
koupili ještě dodatečnou kvótu ve
výši 14,4 tisíce tun, takže celková
letošní kvóta na výrobu cukru by
měla dosáhnout 341 tisíc tun, což je
zhruba 75 procent původní kvóty.
Předpokládá se, že v příštím
roce bychom mohli dokoupit ještě
5600 tun, což je zbytek z dodatečné
kvóty 20 070 tun, na kterou máme
nárok. Pak bychom se mohli dostat
na 346,6 tisíce tun. Ale zase musíme
počítat s deklasifikací. Preventivní
stahování kvóty se bude realizovat
každoročně, kvóta se bude i nadále
snižovat. Cílem cukerní reformy je
totiž snížit evropskou kvótu z 18,5
milionu tun na 12 milionů tun a
snížit ceny cukru o 40 procent,
zastavit export a umožnit přístup
rozvojových zemí na evropský trh
s cukrem.
Takže dalšímu krácení se ČR
nevyhne…
Všichni, cukrovarníci,
pěstitelé cukrovky i ministerstvo
zemědělství, bojujeme na všech
frontách o to, aby krácení nebylo tak
velké. Požadujeme, aby i nadále bylo
bráno v potaz její snížení kvůli
odchodu Eastern Sugar. Zatím se
zohledňuje. Zatímco u ostatních
států preventivní stažení kvóty
představuje 13,5 procenta, u nás to je
7,29 procenta. Hrozí však, že vrácení
části kvóty se nebude počítat.
Neplatilo žádné omezení?
Evropská kvóta 17,5 milionu
tun byla navýšena o 1,1 milionu tun.
Nároky byly přitom rozpočítány
podle velikosti exportu. Kdo měl
větší export, byl považovaný za více
konkurenceschopného a byla mu
přidělena dodatečná kvóta. Největší
producenti v Evropě, jakými jsou
Francie, Německo a Polsko,
nakoupili 700 tisíc tun dodatečné
kvóty. O zbývající část si mohly
zažádat ostatní země. Takže zavírání
cukrovarů v Itálii, Maďarsku,
Slovensku a u nás nepřineslo
požadovaný efekt. Teď se usiluje
o to, aby se naše republika a další
státy postupně vzdaly své kvóty, ale
silným producentům zůstala.
Už u nás někdo od pěstování
cukrovky zcela upustil?
Nyní se v České republice
eviduje zhruba 830 pěstitelů.
V předchozích letech jich bylo přes
900. Někteří z pěstitelů, kteří
dodávali řepu pro Eastern Sugar, ji
dál dělají na bioetanol. Z tohoto
důvodu se jejich počet udržuje na
určité úrovni. V českém svazu máme
316 členů, kteří zatím zůstávají.
Někteří jsou ale ve fázi rozhodování.
Uvažují, co budou dělat dál. My
bychom si přáli, aby to byla řepa na
bioetanol. Ale pro ně je v tomto
případě rozhodující dopravní
vzdálenost do lihovarů, protože se
musejí podílet na nákladech na
dopravu.
Jak odhadujete
cukrové řepy?
letošní
úrodu
Zprvu bylo 30 procent
porostů špičkových, dalších 30
procent silně postižených a 30
procent špatně vzcházelo. Situace se
ale vyvíjí. Po květnových deštích a
následném teplém počasí se vegetace
hodně urychlila. Takže výsledek bude
jasný až po sklizni. Kvótový cukr se
splní, ale výnos se očekává nižší než
v minulých letech.
(POT)
Téma: Umíme
nakupovat potraviny?
Zatímco teoreticky máme
zásady zdravé výživy v malíčku,
se zaujetím diskutujeme o kvalitě
jídla a hltáme testy potravin i
pekla na talíři, statistiky stroze
vypovídají o něčem jiném. Do
košíku si nejčastěji vkládáme
sladké limonády nebo pivo, se solí
vůbec nešetříme a oddělení
zeleniny v obchodě objíždíme
obloukem. Může za naše nákupní
a stravovací nešvary nedostatek
financí, znalostí nebo inspirace?
Jídlo je už delší dobou
doslova módní záležitostí. Po 25
letech od revoluce jsme se už
dostatečně nacestovali, trendy oblékli
a nakoupili si ploché obrazovky i
dotykové telefony, a tak začínáme
dohánět západní Evropu také v těch
nejobyčejnějších záležitostech, jako
třeba v tom, co si dáváme do pusy.
Začínáme dohánět, je možná trochu
silný výraz. Spíše bychom je rádi
doháněli, ale něco tomu pořád brání.
Na jedné straně už jsme
z médií nebo vlastní zkušenosti dost
poučeni o tom, jak má dobré jídlo
vypadat a chutnat, na straně druhé jej
v regálech obchodů marně sháníme.
Přitom kvalitní potraviny u nás
k dostání jsou, jen to chce dobře
vybírat, kde je koupit.
Vychvalovaným farmářským trhům
udělali špatné jméno nepoctiví
prodejci a doporučované malé
tradiční prodejny? Leda ty pečlivě
vybrané. Jinak totiž i na trhu můžete
koupit nahnilou zeleninu,
u nepoctivého řezníka šizený masný
výrobek a v rodinné pekárně
rozmraženou housku.
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
9
Potravinář květen/2014
Jak nakupujeme?
Rádi se podíváme v televizi a
přečteme si v časopise, jak to má být
správně. A pak si do nákupního
košíku stejně vložíme to, co nám
nejvíce chutná bez ohledu na složení
nebo nutriční hodnotu. Ženy
většinou zajímá, zda po určité
potravině neztloustnou, a častěji
zkoumají složení na obalu, pro muže
je podstatné, aby si pochutnali.
Podle dat Českého
statistického úřadu si z obchodů
odnášíme stále více těstovin, ryb a
sýrů, což je pozitivní. Stejně však
roste i spotřeba čokolády a
alkoholických nápojů. Naopak
poklesla spotřeba chleba, hovězího
masa, ovoce, zeleniny, brambor,
cukru a nealkoholických nápojů.
„Spotřeba potravin je ve velké míře
závislá na ceně. Svou roli však hraje i
turistický ruch, počet cizinců v naší
populaci, zdravotní osvěta, masivní
reklama a dostupnost jednotlivých
druhů potravin na trhu“, vysvětluje
Zdeněk Kobes z odboru statistiky
zemědělství, lesnictví a životního
prostředí ČSÚ.
Nakupujeme i méně pečiva,
v menší míře pečeme doma, s čímž
souvisí i menší spotřeba vajec.
Omezili jsme rovněž spotřebu masa,
až na ryby, jejichž prodeje díky
vyšším dovozům filé rostou. Více
spotřebováváme mléko i sýry,
z nichž dáváme přednost přírodním.
Méně jíme i ovoce, například jablek,
broskví, pomerančů i mandarinek.
Prodej zeleniny také poklesl, jediné,
co nám stále chutná, je špenát a
česnek. Méně sladíme a používáme
cukr, zato si dopřáváme více
čokolády a cukrářských výrobků.
Stále hodně solíme a pijeme více
alkoholu i čaje. Za rok stoupla
spotřeba alkoholu o 6,4 litrů na
osobu, nejvíce zkonzumujeme piva,
které je i neprodávanějším artiklem
slevových akcí v řetězcích.
8,1 hovězího masa,
25,2 drůbežího masa,
41,3 vepřového masa,
5,7 kg ryb,
13,4 kg sýrů,
57,3 l mléka,
245 vajec,
74,6 ovoce,
77,8 zeleniny,
68,6 kg brambor,
175,2 l alkoholických nápojů (z toho
148,6 l piva a 19,8 l vína, 6,7 l
lihovin),
5,9 kg soli
(mim)
Jak poznat seriozní test
potravin?
Vyznat se v kvalitě
prezentovaných testů, kterých je
v současné době jako hub po dešti,
není tedy opravdu jednoduché.
Existuje nějaký návod, jak poznat
seriózní test potravin? Jedním
z takových rozlišujících principů je
veřejná informace o tom, v jakém
zařízení se testy prováděly. Nejde
přitom „jen“ od odlišení
akreditovaných a neakreditovaných
laboratoří, ale také o instituci, která
příslušnou laboratoří disponuje,
přičemž výrazně nižší riziko
neobjektivních výsledků lze očekávat
v případě ústavů dlouhodobě se
věnujících oblasti zkoumání potravin,
vědeckých institucí a státních
institucí. Naopak privátní laboratoře,
při vší úctě k soukromému
podnikání, mají z podstaty věci větší
sklony přizpůsobit výsledky tomu,
kdo ony testy platí.
Druhým lakmusovým
papírkem je výběr hodnocených
parametrů u testovaných potravin.
V tomto smyslu je velmi zrádné
hodnocení postavené na
senzorických (smyslových)
vlastnostech, neboť každý hodnotitel
má zcela individuální dispozice
k takovému hodnocení. Skutečným
Víte, co sníte za rok?
měřítkem nutriční hodnoty potravin
(průměrná spotřeba 1 osoby podle či jejich vlivu na lidský organismus je
dat ČSÚ)
tak složení potravin, přičemž
41,3 chleba,
rozhodujícím měřítkem kvality
7,1 kg těstovin,
nemusí být vůbec hlavní surovinová
10
složka potraviny, ale naopak obsah
některé z ingrediencí. V případě
povolených přídatných látek (eček)
navíc platí, že jejich přítomnost
v potravině nemusí být měřítkem
nižší kvality, ale naopak.
V řadě různých amatérských
hodnocení potravin je ale přítomnost
éček nesmyslně degradujícím
prvkem. I proto je d alším
parametrem hodnocení testovaných
potravin odbornost hodnotitelů a
organizací, které testy potravin dělají.
Právě odbornost hodnotitelů
umožňuje zvolit jako parametry
kvality takové prvky, které mají na
vlastnosti testovaných výrobků
skutečně zásadní vliv. Na pozoru
bychom se měli mít zejména před
takzvanými „všeználky“, kteří
spotřebiteli ordinují osvětové
informace tu z oblasti kvality
potravin, onde ohledně kvality
hraček a jindy zas třeba o kvalitě
elektrických spotřebičů. Při rozsahu
údajů týkajících se jednotlivých
kategorií a množství výrobků na trhu
je totiž zcela zřejmé, že nikdo
nemůže rozumět všemu.
Petr Havel,
agrární analytik
Testování mouky
Mouka patří na českém
potravinovém trhu k nej frekventovanějším surovinám. Je
ta naše kvalitní či nekvalitní? Co
na to společný test deníku MF
Dnes a časopisu Svět potravin ve
spolupráci s Potravinářskou
komorou ČR?
Testovalo se 14 vzorků
hladkých pšeničných mouk
zakoupených v českých obchodech.
Dvě z nich byly označeny jako bio
mouky. Ukázalo se, že bio mouky
nejsou kvalitativně srovnatelné
s ostatními výrobky, proto bylo
rozhodnuto je bodově nehodnotit.
Cena běžných mouk se pohybovala od
9 po 19 Kč za kilogram, bio produkty
byly dražší – v průměru 36 Kč.
Vzorky analyzovali odborníci
z Ústavu sacharidů a cereálií na Vysoké
škole chemicko-technologické v Praze,
kde zjišťovali čistou hmotnost mouky,
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář květen/2014
vlhkost mouky, obsah popela, mokrý
lepek a gluten index. Dále byla
provedena reologická analýza a
stanoveny obsahy mykotoxinů a
reziduí pesticidů.
Váží, kolik mají?
Můžeme se setkat s tím, že
hmotnost mouky je lehce nižší než
deklarovaný 1 kilogram. To je však
způsobeno tím, jak se z mouky
o d p a ř u je v l h k o s t . U v š e c h
testovaných vzorků jsou hmotnostní
odchylky přípustné (v průměru
kolem 0,5 %) a hmotnosti mouk jsou
tedy v pořádku. Vlhkost mouk musí
být maximálně 15 %, což testované
vzorky splnily a byly mezi nimi jen
nevýznamné rozdíly.
Obsah popela značí, jaký
obsah minerálních látek mouka má.
Čím je nižší, tím je mouka světlejší.
Všechny mouky, které jsou označené
jako světlé nebo jako typ 530, musejí
mít obsah popela maximálně 0,6 %.
Tuto povinnost nesplnil vzorek
Castello, kde byl obsah popela mírně
vyšší (o jednu setinu procenta). Vyšší
obsah měly také obě bio mouky,
které ovšem jako světlé deklarovány
nejsou (podle legislativy není tento
údaj povinný) a jejich hodnota je
tedy v pořádku. Nicméně na rozdíl
od ostatních vzorků spadají do
kategorie mouk polosvětlých, což má
vliv i na jejich chování během pečení.
Obsah popela také souvisí
s tím, na co je daná mouka vhodná –
zda spíše na pekařské (kynutá,
listová, tažená těsta), nebo na
cukrářské hmoty (šlehaná a třená
těsta). Problém je, že tyto
charakteristiky spotřebitel z obalu
nevyčte a nelze od něj tuto znalost
ani očekávat. Podle legislativy
výrobci doporučené použití mouky
na obal uvádět nemusejí, ale
vzhledem k jejich rozdílnosti by to
spotřebitelé uvítali. Doporučení,
k čemu je konkrétní hladká mouka
nejvhodnější, najdete v tabulkách.
Nejnižší hodnoty vykazují oba bio
vzorky, které mají nižší obsah
bílkovin a tím i nižší obsah lepku.
Ostatní mouky jsou v tomto ohledu
vyhovující, v některých případech je
obsah dokonce velmi vysoký (kolem
33 %), což vypovídá o nadstandardní
pekařské kvalitě. Všechny mouky
jsou vyhovující s ohledem i na tzv.
gluten index, který udává, jak kvalitní
lepek je a zda je vhodný k danému
účelu použití.
Pomocí přístroje zvaného
alveograf se zkoumaly deformační
vlastnosti jednotlivých mouk, tedy
jak bude vypadat jejich tvar při
pečení. Všechny mouky, opět
s výjimkou bio mouk, byly z tohoto
hlediska vyhovující – jejich energie je
dostatečná, aby udržela kynoucí těsto
pohromadě. U mouk z ekologického
hospodářství se potvrdilo, že nejsou
k přípravě kynutého těsta vhodné.
Nejsou zcela bez rizika
K limitům pro obsah
mykotoxinů se žádný z testovaných
vzorků ani nepřiblížil, riziko z jejich
příjmu tedy není významné, ale ne
nulové. Platí, že čím větší množství
více kontaminované mouky sníme,
tím menší prostor vzniká pro
k o n z u m a c i d a l š íc h p o tr a v i n
obsahujících mykotoxiny, aniž by
hrozila zdravotní rizika.
V některých moukách byly
stanoveny také obsahy reziduí
pesticidů, které se do obilí (a posléze
do mouky) dostanou zejména po
ošetření obilí ve skladech. Byly
nalezeny u pěti vzorků (Mouka
z Věrovan, Castello, Basic mouka,
Předměřická mouka, Veselka), ale
jejich hodnoty jsou z hygienického
hlediska pod normou a mouky jsou
vyhovující. Je faktem, že tři vzorky
(Castello, Předměřická mouka, Basic)
by s ohledem na naměřené hodnoty
nemohly být určeny pro dětskou
výživu, kde jsou limity výrazně nižší.
standardnímu pekařskému testu.
Podle přesně stanovené receptury se
za standardních podmínek z každé
mouky upekly bochánky, které
senzoricky posuzovali odborníci
z VŠCHT. Pokus se prováděl
s jednoduchým slaným pečivem,
neboť by další přidané ingredience
jako cukr nebo tuk mohly výsledek
ovlivnit a zkreslit kvalitu mouky.
Nicméně i tak můžeme podle
výsledků předjímat, jak by vypadal
případný mazanec upečený
z jednotlivých testovaných mouk.
V průměru obstály testované
mouky dobře. Pro někoho možná
překvapivě se v čele pořadí ocitly
privátní značky velkých řetězců,
jejichž cena je navíc většinou nižší.
Zcela mimo hodnocení se ocitly bio
mouky, neboť vlastnostmi nejsou
pekařsky srovnatelné s moukami
ostatními. Ačkoli se tedy setkáváme
s tvrzeními o pokulhávající kvalitě
českých mouk, náš test je nepotvrdil.
Pravdou zůstává, že ne všechny
mouky jsou vlastnostmi srovnatelné
a vhodné pro všechny účely. Výrobci
nám však většinou doporučení
neposkytnou, a tak pokud se chystáte
péct velikonoční mazanec, vybírejte
mouku podle charakteristiky, kterou
nalezete v tabulkách.
(ma)
Muselo to dojít tak
daleko???
Co mají společného následující
přísloví „ Nevstoupíš dvakrát do stejné
řeky“, „ Tak dlouho se chodí se džbánem
pro vodu, až se ucho utrhne“ a „Důvěřuj,
ale prověřuj“??? Vztahují se k jedné naší
konkrétní základní organizaci na severu
Čech. Když se- vlastně už před několika
lety - tehdejší hospodářka zmíněné
organizace rozhodla „hospodařit“
s finančními prostředky svých kolegů, členů
odborové organizace ku prospěchu svému a
nikoli podle daných pravidel, a když se
pak na to ještě ke všemu přišlo a nastaly
kvůli tomu pěkné tahanice, řekl by
Jak se z mouk peče?
normálně uvažující člověk, že by nejspíš
Čím vyšší lepek, tím lépe
A b y c h o m v y z k o u š e l i bylo normální, kdyby se skoro navlas stejná
Pro pekařskou kvalitu mouky praktické pekařské schopnosti situace už nezopakovala…
platí: čím vyšší obsah lepku, tím lépe. vzorků, podrobili jsme je tzv.
Bohužel, i když to odporuje
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
11
Potravinář květen/2014
zdravému rozumu, stalo se: ve stejné
základce, jen v jiném obsazení (původní
hospodářka musela po zmíněném případu
s ostudou odejít). Záležitosti odborářů
převzala jiná hospodářka, nějakou dobu
byl klid, ale pak… Skoro totéž, jako
poprvé! Hospodářka opět hospodařila, až
prohospodařila, a když se „ucho utrhlo“,
nebylo už téměř s čím hospodařit. Kdyby
v základní organizaci ctili třetí přísloví,
netrvalo by hospodaření povedené
hospodářky tak dlouho. Přitom stačilo tak
málo. Aby revizní komise zkontrolovala
součet pár položek a přesvědčila se, že jedna
a jedna jsou dvě a ne čtyři. Aby předseda
prověřoval a ne slepě důvěřoval – vždyť je
to přece, koneckonců, právě on, kdo za
chod „základky“ ve všem všudy odpovídá!
A přitom, náš mateřský odborový svaz
přece nabízí pomocnou ruku: od
každoročních konzultací pro hospodáře až
po případné kompletní vedení účetnictví
dané organizace ze strany svazu
(a takových „základek“, které právě tuhle
možnost rády využívají, není zrovna
málo… Splnění některého předchozího
„aby“ by znamenalo, že to nemuselo dojít
tak daleko. Základní organizace by měla
své finance a hospodářka by neměla průšvih
na krku a z ostudy kabát. Jsme schopni se
vůbec někdy poučit?
Václav Rohlík
Buďte pohodářem.
Dne 14. 10. 2013 byla
zahájena svazová kampaň pod
heslem „Buďte pohodářem“.
Cílem této akce je naplnění
posledního úkolu V. sjezdu svazu
a to zastavení poklesu členské
základny a vytvoření podmínek
pro její růst. Datu zahájení
předcházelo zpracování
propagačních materiálů, spuštění
webových stránek a proškolení
zástupců organizací. Vzhledem
k tomu, že ve společnosti je
význam odborů dlouhodobě
zkreslován, byla celá příprava
orientována předevš ím na
objasnění skutečné úlohy odborů
za pomoci příkladů z praxe a také
na vysvětlování významu členství
jak pro kolektivy zaměstnanců tak
i jednotlivce.
Snahou všech, kteří se do
12
přípravy a realizace celého
projektu zapojili, bylo hledat cesty
jak oslovovat zaměstnance, jak
vysvětlovat co jsou to odbory
mladé generaci a jak je pro
odborovou činnost získávat.
Po více než sedmi měsících
lze říci, že se nám podařilo
přesvědčit část členské základny,
že získat lidi do odborů je i dnes
možné, byť ne jednoduché a
bezpracné., Od října 2013 se do
kampaně aktivně zapojilo 72
organizací a 174 členů svazu. Díky
těmto organizacím a členům se
do 30. 4. 2014 podařilo získat 585
nových členů, což představuje
45% nárůst oproti předchozím
letům.
Je zde tedy předpoklad, že
se nábor postupně stane běžnou
součástí činnosti odborových
organizací a většina zaměstnanců
si uvědomí, že odbory tu jsou
především pro ně. Buďte
pohodářem.
(aš)
celé odborové organizace.
Poděkování za tento krok patří
předsedkyni organizace paní Marcele
Jelínkové a hospodářce organizace
paní Janě Jančurové.
(aš)
K zamyšlení…
Sůl nad zlato pro potravinářské a
farmaceutické firmy; pro lidi ne
Z politického hlediska medicína je
mocenská instituce a její moc je srovnatelná
s mocí církve za vrcholného středověku. Bez
její asistence a jejího požehnání se u nás
nikdo nenarodí, nikdo neumře, nikdo nejde
do školy, nemůže řídit auto, vykonávat
řemeslo a pomalu ani nebude moci jít na
záchod. Moc je to velká a vnucuje se
otázka, k čemu ji používá.
Kdyby ji skutečně zajímalo zdraví,
využila by jí k tomu, že by například –
jako první minimální cíl – přinutila
výrobce a distributory potravin, aby na
všech obalech uváděli plné složení, na němž
by nechyběl velkým písmem údaj, kolik soli
Co je nového v ZO NOS tovar obsahuje. Jasný a zřetelný, bez
všelijakých obezliček, aby bylo kupujícímu
PPP Kaufland v.o.s. jasné, jak brzy z něj bude solný sloup.
Druhý krok by představoval snížení
J ed n o u z v ý z n a m ný c h množství tohoto nerostu v potravinách.
odborových organizací svazu je i
základní organizace působící
Není totiž tajemstvím, že se
v obchodní společnosti Kaufland ČR spotřebou patnácti gramů soli na hlavu a
v.o.s. Oproti ostatním základním den patříme (podobně jako v alkoholu,
organizacím svazu je specifická tím, kouření trávy a dalších ctnostech) ke
že působí v rámci celé České špičkám v Evropě i ve světě. Než však
republiky.
Na základě závěrů zajistit takovéto preventivní opatření, jeví se
konference odborové organizace a výhodnější léčit hypertenzi. Doufám, že
jednání se zástupci zaměstnavatele se nemusím citovat stovky prací prokazujících
podařilo zorganizovat školení souvislost přísunu soli, resp. natria a
zá s tu pc ů od b or o výc h úse ků hypertenze a také věřím, že všichni vědí, že
jednotlivých obchodních domů. většinu soli do sebe nedostáváme z domácí
První proběhlo dne 20. 5. 2014 solničky, ale z přesolených potravin.
v Berouně; zúčastnilo se ho 15
zástupců z 6 filiálek.
Byly
Vzít záruku nad přísunem soli,
projednány otázky působnosti analogicky jako nad kvalitou vody, by ale
organizace, úseků a jejich vzájemná znamenalo především komplikované
spolupráce, kolektivní smlouva, handrkování se solnou a s celou
poskytování benefitů a pomoci potravinářskou loby, jíž sůl vynáší tolik, co
jednotlivým členům. Už jen tato šejkům nafta. Nejde totiž jen o ty tuny
první akce ukázala, že to byl krok NaCl, ale také o to, že přesolené potraviny
správným směrem. Pravidelná zvyšují chuť k dalšímu jídlu a také žízeň,
školení a setkání funkcionářů jsou hašenou u nás buď pivem nebo slazenými
jednou z cest jak dále zkvalitnit práci nápoji. Že to vede k obezitě, tedy dalšímu
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář květen/2014
rizikovému faktoru hypertenze, je nad
slunce jasné.
„Odhaduje se, že snížením denního
příjmu soli na zhruba polovinu by v Česku
došlo k omezení výskytu cévních mozkových
příhod o čtvrtinu a výskytu kardiovaskulárních onemocnění o 17 %. Proto je
v této oblasti velice důležitá prevence a
osvěta,“ říká ministr zdravotnictví Martin
Holcát – tedy ten, co má také, co se týče
spotřeby alkoholu zajímavé normy
(Tisková zpráva MZd ČR 26. 11.
2013).
V tomtéž dokumentu najdeme i
následující zprávy: Brazílie: Yanomamo
Indians z deštného pralesa mají extrémně
nízký příjem soli, proti tomu vysoký příjem
draslíku (testováno dle výdeje NaCl a KCl
v moči). Jediným zdrojem draslíku je popel,
který je přidáván k pokrmům. Tito jedinci
nemají hypertenzi a jejich krevní tlak vůbec
nestoupá s věkem. Tělesná hmotnost byla
sice nižší, než ve vyspělých zemích, ale
rozhodně nešlo o podvýživu.
Japonsko: V dnešní době je
v Japonsku spotřeba soli 13 - 15 g/den,
ale v polovině minulého století byl např. na
ostrově Honšú průměrný příjem soli až
60 g na den. Strava obsahovala velmi slané
omáčky, v oblasti byla extrémně vysoká
úmrtnost na mozkové příhody u japonských
rybářů - tenkrát nejvyšší na světě.
Souvislost počtu úmrtí se stravovacími
návyky byla přitom jasně prokázána.
Ale skutek utek. Ony by totiž
také utekly všechny peníze za tuny léků
proti vysokému tlaku, které takto vzniklí
pacienti snědí (nebo také ne, protože ročně
se u nás vyhází léků za jednu miliardu
korun) a všechny ty „kampaně a akce“.
Zajímavé je, že ve Velké Britanii se
podařilo příjem soli snížit o 1,5 gramu a
jak vidno z prezentace profesora
McGregora, občanstvo nemělo námitek
proti méně slané stravě, protože na něm
nikdo nechtěl, aby „drželo diety“.Naše
praxe naopak dává zapravdu úvodní větě
knihy Limity medicíny – medicínská
Nemesis Ivana Illiche z roku 1975, která
zní: Medicínský establishment se stal
významným nebezpečím pro zdraví.
Radkin Hozák
Žít šťastně, to znamená neztrácet humor, dělat každodenní maličkosti s láskou a těšit se
z malých náhodných radostí. To vše a hodně zdraví přejeme našim kolegům k narozeninám.
Duben 2014
BOČEK Přemysl
FELTL Josef
GLOC Jiří
HAGEN Otmar
JUKLOVÁ Marie
JUNGVIRT Václav
KONÍČKOVÁ Pavlína
KRATOCHVÍL Václav
KUPČÍK Zdeněk
MILTOVÁ Helena
PARTSCHOVÁ Eliška
REINOVÁ Karin
ROSÍK Emil
SLEZÁK Zbyněk
SUMA Josef
ZOUHAROVÁ Jana
KAMENSKÝ Ladislav
SEKOS Ústí nad Labem
MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY, A.S. Hrušovany nad Jevišovkou
MILTRA-B s.r.o. Městečko Trnávka
MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY, a.s. Vávrovice
Masokombinát Polička a. s.
Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. Teplice
SEMAG spol. s r.o. Havířov - Šumbark
Tereos TTD, a.s. Dobrovice
Rudolf Jelínek a.s. Vizovice
Drůbežářský závod Klatovy a. s.
PENAM, a.s. Olomouc
Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., provozovna Opava
BOHEMIA SEKT,s.r.o., Vinařství Víno Mikulov
VINIUM a.s., Velké Pavlovice
Masokombinát Polička a. s.
ViskoTeepak,s.r.o. Brno
BŘEZHRAD
Květen 2014
BEŇOVÁ Lenka
BORSEKOVÁ Lenka
FAIGLOVÁ Jaroslava
LANDŠPERSKÝ Jan
MOŤKA Jan
NOVOTNÁ Jiřina
Ing. OVESNÝ František
ŘÍHA Josef
SPASOVÁ Kateřina
VINKLÁŘOVÁ Naděžda
VOJTAJ Jiří
KÁVOVINY akciová společnost Pardubice
P&G Rakona s.r.o. Rakovník
Setuza a.s. Ústí nad Labem
MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY, A.S.
Setuza a.s. Ústí nad Labem
Pivovar Vysoký Chlumec, a.s.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce Olomouc
Karlovarské minerální vody a.s. Kyselka
PENAM, a.s. Třebíč
MADETA a.s. závod Planá nad Lužnicí
Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. Telč
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
13
Potravinář květen/2014
Červen 2014
BĚLICOVÁ Marie
BLAHUTOVÁ Šárka
ČERNÝ Stanislav
DEVEROVÁ Jaroslava
DLESK Jaroslav
DOMORÁZKOVÁ Ivana
GROSKOPF Tomáš
HOLOŠOVÁ Naděžda
JANČUROVÁ Jana
KRÁL Miloš
KUBÍK Daniel
MIŠKOVSKÝ David
SMÉKAL Vladimír
SMRČKA Jaroslav
SNÍŽEK Libor
VANÍČKOVÁ Milada
ZELENKA Vladimír
ZNAMENANÁ Helena
14
SEMAG spol. s r.o. Havířov - Šumbark
Bohušovická mlékárna, a.s. Bohušovice nad Ohří
Tereos TTD, a.s. Dobrovice
Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. Skřivany
Pivovar Protivín, a.s.
DUDÁK - Měštanský pivovar Strakonice,a.s.
STOCK Plzeň- Božkov s. r. o.
TPK, spol. s r.o. Přibyslav
Kaufland Česká republika v.o.s. Pardubice
Mlékárna Hlinsko, a.s. Hlinsko v Čechách
Bohušovická mlékárna, a.s. Bohušovice nad Ohří
Tereos TTD, a.s. Dobrovice
Českomoravské sladovny a.s. Zábřeh na Moravě
MADETA a.s. závod Jindřichův Hradec
Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora
Kaufland Česká republika v.o.s. Pardubice
Plzeňský Prazdroj, a.s. Pivovar Velké Popovice
MADETA a.s. závod Řípec
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Download

02/2014 - Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského