Přihláška distributora v rámci programu MonaVie EuroConnect
Podávám přihlášku za účelem toho, abych se stal/a nezávislým distributorem produktů
MonaVie (dále "distributor"). Moje přihláška nabývá platnosti dnem schválení společností
MonaVie. Společnost MonaVie může mou přihlášku schválit nebo odmítnout, a to na základě
vlastního posouzení. K přijetí přichází poté, co společnost MonaVie mou přihlášku zpracuje a
zašle mi potvrzovací e-mail. Pozorně jsem si přečetl/a obecné podmínky a souhlasím s jejich
dodržováním a také s tím, že se stávám subjektem systému odměňování společnosti MonaVie
EuroConnect (dále "systém odměn"). Moje přihláška, tyto obecné podmínky a systém
odměňování společnosti MonaVie mohou být časem upraveny a jsou celkově nazývány jako
"dohoda".
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Distributoři MonaVie mají zakázáno zadávat inzerci, reklamu, účastnit
se diskusí, prodávat či nabízet spolupráci na jakékoliv webové stránce nebo internetovém fóru,
které umožňuje prodej prostřednictvím aukce (např. eBay), protože případný prodej za nižší
cenu by negativně ovlivňoval prodejní možnosti distributorů MonaVie. Podpisem této smlouvy
berete toto upozornění na vědomí. Distributorům, kteří toto pravidlo poruší, bude možné udělit
pokutu či s nimi rozvázat spolupráci.
Potvrzení
Potvrzuji, že rozumím tomu, že jedinou finanční podmínkou k tomu, abych se stal/a
distributorem společnosti MonaVie je poplatek 25 EUR za nákup startovacího balíčku, který
obsahuje prodejní materiály a materiály sloužící k předvádění. Koupě jiného zboží souvislosti s
nabýváním distributorského vztahu je dobrovolná. Dávám společnosti MonaVie souhlas na
zaúčtování 25 EUR za startovací balíček na základě mnou poskytnutých údajů o platbě.
ROZUMÍM TOMU, ŽE TUTO SMLOUVU MOHU ZRUŠIT DO 7 DNŮ OD OBDRŽENÍ MÉ PRVNÍ
OBJEDNÁVKY A TO E-MAILEM NA ADRESU [email protected] ČÁSTKA ZA
STARTOVACÍ BALÍČEK NEBO ČÁSTKA ZAPLACENÁ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ BUDE VRÁCENA V PLNÉ
VÝŠI.
Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Tímto jasně a jednoznačně vyjadřuji souhlas se sběrem, zpracováním a předáváním mých
osobních údajů, včetně mezinárodního přesunu informací mateřské společnosti MonaVie, LLC,
jejíž hlavní sídlo je 10855 S. Riverfront Parkway, Suite 100, South Jordan, Utah, USA a to v
elektronické či jiné formě ze strany jakékoli společnosti, která je partnerem společnosti
12/13
MonaVie. Mé osobní údaje obsahují mj. mé jméno, domácí a pracovní adresu, domácí, pracovní
a mobilní telefonní číslo, datum narození, údaje z pasu, daňových dokladů, občanského průkazu
či jiné údaje, které jsou potřebné ke spolupráci s orgány společnosti MonaVie nebo jejími
partnery, včetně údajů potřebných pro propagaci zboží, práce a služeb na trhu. Beru na vědomí
a souhlasím s obsahem odstavce III.d všeobecných podmínek.
[podpis]
12/13
Všeobecné podmínky
(Prodej na objednávku – Nákup-prodej)
I.
Zúčastněné strany, distribuční práva, právní status
a.
Zúčastněné strany. Porozuměl/a jsem, že uzavírám smlouvu s nizozemskou společností
MonaVie Europe, BV (dále "MonaVie Europe") ohledně prodeje produktů MonaVie v rámci
Evropské unie a prostřednictvím MonaVie Exporting, Inc (dále jako "MonaVie Exporting"), což je
přidružená společnost, registrovaná ve Spojených státech amerických, zabývající se propagací
prodeje produktů MonaVie mimo území Spojených států amerických. V tomto dokumentu
budou společnosti MonaVie Europe a MonaVie Exporting dále souhrnně označovány jako
"MonaVie". Tato dohoda se uzavírá v Nizozemsku.
b.
Distribuční práva. Jsem srozuměn/a s tím, že jako nezávislý distributor MonaVie mám tato
práva (ne však povinnost) :
(1)
Nakupovat produkty od MonaVie Europe v souladu s těmito Všeobecnými
podmínkami a takovým způsobem, který zvolí společnost MonaVie ve vztahu k jejím nezávislým
distributorům a to pouze na základě přímého prodeje zákazníkům a nikoli prostřednictvím
obchodních prodejen kromě výjimek, které povolí společnost MonaVie,
(2)
doporučit osoby k přijetí na pozici distributorů MonaVie (přijetí těchto osob je
předmětem rozhodnutí společnosti MonaVie) a
(3)
prodávat produkty zákazníkům (za předpokladu, že jim pokaždé vystavím
písemné potvrzení o prodeji ve formě, o které rozhodla společnost MonaVie) v kterékoli zemi
EU, pro kterou produkt nese řádné označení - S VÝJIMKOU TOHO, ŽE VZHLEDEM
K PRODEJNÍMU OMEZENÍ NEMÁM PRÁROV PRODUKTY V NIZOZEMSKU, BELGII a
LUCEMBURSKU, S ČÍMŽ SOUHLASÍM a
(4)
v případě, že splním předpoklady, mám nárok na odměnu podle odměňovacího
systému EuroConnect společnosti MonaVie podle pravidel umožňujících odměňování
distributorů za legitimní prodej produktů MonaVie a ne v souvislosti s celkovým přijetím nového
distributora do společnosti MonaVie.
12/13
c.
Práva na reklamu. Souhlasím, že před zadáváním obsahu na internet nebo do jiných médií
za účelem propagace mých obchodních aktivit, souvisejících s MonaVie, nejprve společnost
MonaVie požádám o schválení obsahu.
d.
Území. Rozumím, že společnost MonaVie neomezuje moji působnost na území Evropské
unie, dohodnutém v této smlouvy s výjimkou výše uvedených zemí Beneluxu v 1.a (3), kde
existují omezení v souvislosti s obchodní značkou. MonaVie nebude své produkty zasílat do
zemí Beneluxu. Smím působit i v zemích mimo EU, které jsou společností MonaVie deklarované
jako povolené. Na ně se vážou Všeobecné obchodní podmínky a postupy pro distributory.
Rozumím, že jako distributor společnosti MonaVie nemohu působit v zemích mimo Evropskou
unii, které nejsou přístupné partnerským společnostem MonaVie.
e.
Povolení k používání značky. Pokud dosáhnu diamantové příčky, nebo jiné příčky, kterou
stanoví společnost MonaVie , získávám od společnosti MonaVie volnou, odvolatelnou licenci,
bez nároků na tantiémy, která opravňuje k použití obchodní značky a jiného duševního
vlastnictví v jakýchkoli dokumentech a materiálech odpovídajících této smlouvě za účelem
propagace prodeje a získávání nových zákazníků. Souhlasím, že společnost MonaVie může
stanovit omezení toho, jak mohu nakládat s obchodní značkou a ochrannou známkou, logy a
jiným duševním vlastnictvím v oblasti reklamy za účelem ochrany práv a pověsti společnosti
MonaVie za předpokladu, že tato omezení platí za srovnatelných podmínek i pro jiné
distributory. Rovněž souhlasím, že nebudu usilovat svépomocí nebo prostřednictvím jiné strany
o registraci duševního vlastnictví společnosti MonaVie, které splňuje náležitosti pro registraci a
nebylo dosud registrováno a budu - na přiměřené náklady společnosti MonaVie - spolupracovat
se společností MonaVie na registraci takového duševního vlastnictví.
f.
Nezávislý kontraktor. Souhlasím, že jako nezávislý distributor jsem nezávislým
kontraktorem a ne agentem, zaměstnancem, partnerem, právním zástupcem či koncesionářem
společnosti MonaVie. Souhlasím, že na sebe beru plnou odpovědnost za vlastní náklady
vynaložené mimo jiné na cestovné, stravu, ubytování, kancelář, telefonní poplatky a jiné.
ROZUMÍM TOMU, ŽE NEBUDU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POVAŽOVÁN ZA ZAMĚSTNANCE NEBO
ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI MONAVIE a tomu, že společnost MonaVie nenese žádnou
odpovědnost za mou pracovní neschopnost a obdobné situace. Toto není smlouva na dodávku
mnou poskytovaných služeb nebo pracovního výkonu. Vzhledem k tomu, že nejsem
zaměstnancem nebo zástupce, společnosti MonaVie, nemám nárok na čerpání jakýchkoliv
výhod a společnost MonaVie není povinna přispívat na moje pojištění, důchod, náhradní
kompenzace a podobnou pomoc v souvislosti s mým odměňováním z titulu nezávislého
distributora. Jsem plně zodpovědný/á za řádně ohlášení mé výdělečné činnosti nezávislého
distributora místním úřadům a za odvádění příslušných daní a odvodů do zdravotního pojištění
12/13
a sociálního zabezpečení, či jiných poplatků souvisejících s mou činností nezávislého
distributora pro společnost MonaVie .
II.
Produkty, objednávání a zisk
a.
Balení a označení. Tímto se zavazuji zdržet se přebalování a označování produktů
MonaVie.
b.
Poštovné. Rozumím tomu, že k tomu, aby mi společnost MonaVie umožnila efektivně se
podílet na programu EuroConnect, společnost pro mě připraví objednané produkty ve skladu v
Nizozemsku. Vzhledem k tomu se nákup uskuteční v Nizozemsku a DPH bude vypočtena podle
aktuální platné sazby v Nizozemsku. BERU NA VĚDOMÍ, ŽE MUSÍM SÁM/SAMA PODNIKNOUT
KROKY K TOMU, ABY MI MOHLY BÝT PRODUKTY DORUČENY MIMO ÚZEMÍ NIZOZEMSKA.
SPOLEČNOST MONAVIE NEPŘEPRAVUJE PRODUKTY MIMO vyhrazený sklad v NIZOZEMÍ.
c.
Vracení produktů a plateb. Souhlasím s tím, že pokud nabízím produkty MonaVie na další
prodej zákazníkovi, budu dodržovat pravidlo 100% spokojenosti společnosti MonaVie a vrátím
zákazníkovi plnou částku za produkt v případě, že ho zákazník vrátí do 30 dnů ode dne
uskutečnění transakce. Jakékoliv jiné vrácení platby musí být v souladu s dodatkem A.
d.
Zpoždění. Společnost MonaVie nenese odpovědnost za prodlení smluvních lhůt v případě,
že včasné plnění nebylo možné ovlivnit z důvodu okolností, kterým nebylo možné přiměřeně
zabránit.
e.
Pravidlo 70 procent. Souhlasím s osobním prodejem, spotřebováním, nebo použitím
minimálně 70 procent zboží z každé objednávky adresované společnosti MonaVie předtím, než
zadám další objednávky. Zabrání to nadbytečnému zásobování. Rozumím, že společnost
MonaVie bude mít zájem na zjištění stavu, v čemž jí budu nápomocný/á. Rovněž rozumím, že
žádný distributor nemůže dostat vyplacenou odměnu, pokud odměna není odvozena od
uskutečněného prodeje konečnému spotřebiteli.
f.
Platby. Rozumím tomu, že odměna bude vyplacena v souladu s aktuálně platným
systémem odměn EuroConnect a tomu, že pro vznik nároku na odměnu nesmí dojít k porušení
ustanovení této smlouvy. Rozumím tomu, že společnost MonaVie může pozastavit nebo zrušit
vyplacení odměny v případě, že poruším některou z podmínek této smlouvy, v důsledku čehož
může být na mém účtu záporný zůstatek - pokud dlužím peníze společnosti MonaVie.
12/13
g.
Úprava odměn. Když je společnosti MonaVie vrácen produkt s žádostí o vrácení
zaplacené částky, odměny za vrácený produkt budou odečteny za období, ve kterém byly
vráceny peníze za vrácený produkt. Tato částka může být strhávána i v dalších obdobích výplaty
odměny, dokud nebude nahrazena plná výše odměny od distributora, která mu byla vyplacena
za prodej produktu, který byl vrácen, a platba za něj byla zpětně vrácena.
h.
Spekulace s bonusy. Spekulace s odměnami jsou přísně zakázané. Za spekulace
s odměnami se považuje:
(1) registrace osob nebo subjektů bez jejich vědomí či plnění smlouvy distributora
takovými osobami a subjekty,
(2) podvodná registrace osob či subjektů jako distributorů nebo zákazníků,
(3) registrace nebo pokud o registraci fiktivních osob či subjektů (fantomů) jako
distributorů nebo zákazníků,
(4)
neoprávněné zakupování produktů jménem jiných distributorů nebo zákazníků
prostřednictvím jejich identifikačních čísel za účelem získání odměn,
(5)
nákup výrazného nadbytku zboží nebo služeb, které nelze během měsíce
smysluplně použít nebo prodat; a/nebo
(6)
jakýkoli jiný způsob padělání skutečnosti za účelem získání výhod ohledně
služebního postupu, ceny, nebo odměny, která nevzniká na základě zakoupení zboží v dobré
víře ze strany konečných spotřebitelů.
III.
Provoz a distribuce
a.
Mezinárodní prodej. Společnost přidružená společnosti MonaVie vlastní celosvětové
práva na produkty MonaVie a může si zvolit působení v určitých zemích. Na omezenou dobu mi
může udělit určitá práva na to, abych doporučil zájemce v těchto zemích. Souhlasím, že nebudu
doporučovat jiným, aby se staly distributory pro MonaVie, pokud nemají pobyt v zemích, které
jsou schválené společností MonaVie. Rovněž souhlasím, že nebudu distribuovat produkty mimo
Evropskou unii. V návaznosti na to, vzhledem k obchodním, právním a daňovým specifikům
nebudu prodávat produkty zákazníkům a distributorům ze zemí mimo Evropskou unii. Dále se
12/13
zavazuji, že za účelem ochrany práv společnosti MonaVie se nebudu nikdy snažit převzít
kontrolu nad produkty nebo obchodní praxí společnosti MonaVie, jejím názvem, obchodními
jmény a značkami, internetovými doménami a nebudu usilovat o získání obchodní nebo státní
zakázky jménem společnosti MonaVie. Souhlasím, že porušení jakéhokoli z těchto ustanovení
může mít za následek mou odpovědnost za vzniklé škody vůči společnosti MonaVie .
b. Automatické zasílání. Mám možnost zvolit si zaslání produktu na měsíční bázi, na základě
automaticky zpracované objednávky. O změnu služby automatického zasílání musím požádat
telefonicky, písemně (z mé e-mailové adresy, nebo prostřednictvím podepsaného dokumentu
zaslaného poštou) a moje žádost musí být společností MonaVie registrovaná v předstihu, a to
nejméně 72 hodin před odesláním následující zásilky. Všechny objednávky obsahují započítanou
DPH. K objednávce bude připočteno poštovné a balné. Platba bude automaticky zrealizována
přes bankovní kreditní nebo debetní kartu, uvedenou distributorem. Objednávky, u nichž bude
platba systémem odmítnuta, nebudou zpracovány. Společnost se může v případě neprovedení
platby pokoušet o opětovné zpracování objednávky, avšak se k tomu nezavazuje. Pokud se blíží
termín vypršení platnosti mé karty, beru na vědomí, že banka, která vydala mou kartu, může
automaticky prodloužit dobu platnosti karty, což umožní společnosti MonaVie zpracovat moji
objednávku. Souhlasím však s tím, že zodpovídám za zajištění aktuálně platné platební metody.
Pokud nebude možné objednávku zpracovat z důvodu problémů při platbě, společnost
MonaVie za to nenese žádnou odpovědnost. Souhlasím, že si společnost MonaVie vyhrazuje
právo změnit platební metodu za mé následné automatické zásilky poté, co původní metoda,
kterou jsem uvedl/a nefunguje. Pořadí platebních metod bude realizováno tak, jak jsem to
uvedl/a v mé virtuální kanceláři.
c.
Přímý debet. Pokud je přímý debet dostupný a zvolím si ho k mým automatickým
zásilkám, společnost MonaVie bude oprávněna hradit částky za mé objednávky v den, nebo po
dni odeslání i z debetu. Souhlasím s tím, že na účtu budu udržovat potřebné prostředky na
úhradu automatických zásilek. V případě, že na mém účtu nejsou k dispozici prostředky na
úhradu částky za automatickou zásilku MonaVie může zastavit odeslanou zásilku a odmítnout
v případě použití této platební metody přijetí dalších objednávek. Společnost MonaVie se může
pokusit o opětovnou úhradu. Nesu plnou odpovědnost za případné škody, které mohou
vzniknout pokusem společnosti MonaVie o oprávněnou platbu, která bude uhrazena
prostřednictvím debetu. Za takovýto vznik debetu společnost nenese žádnou odpovědnost a
nebude se podílet na náhradě škod.
d.
Ochrana osobních údajů. Společnost MonaVie má zájem o sběr a používání osobních
údajů v mezích zákona a slušnosti, na zajišťování jejich přesnosti a ukládání osobních údajů
pouze na základě zákonných důvodů. Společnost MonaVie nebude používat či poskytovat tyto
údaje způsobem, který by odporoval takovému účelu. Společnost MonaVie má zájem na
12/13
ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, jejich neoprávněným poskytováním
nebo před jejich zničením. V souvislosti s osobními údaji , které jsem poskytl/a spolu s žádostí o
pozici distributora, beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být společností MonaVie
shromažďovány, včetně údajů, které jsou výsledkem mé činnosti distributora (například data o
prodeji, jiné výkonnostní údaje, pracovní postavení, nebo jiné obchodní informace, souhrnně
nazývané jako "osobní údaje"). Uvědomuji si, že osobní údaje budou uchovávány společností
MonaVie, která je bude používat k marketingovým a jiným administrativním účelům. Beru na
vědomí, že společnost MonaVie občas může poskytnout tyto osobní údaje pro takové účely
jiným partnerským společnostem a jiným distributorů, s nimiž přicházím do styku, včetně
elektronické komunikace. Dávám společnosti Monavie souhlas ke sběru, uchovávání,
zpracování a poskytování výše zmíněných osobních údajů. Tyto informace budou archivovány
společností MonaVie . Jsem srozuměn/a s tím, že mám právo k těmto údajům přistupovat a
opravovat je. Beru na vědomí, že mám jako správce a zpracovatel osobních údajů také
povinnosti, které vyplývají ze zákonů o ochraně osobních údajů, a že mé jednání musí být s
těmito povinnostmi v souladu.
e.
Soulad se zákony. Zavazuji se postupovat v souladu se všemi platnými zákony,
souvisejícími s prováděním mé činnosti nezávislého distributora, které jsou uvedeny v této
smlouvě. Mimo jiné jsem povinen zříci se neoprávněných zavádějících nároků v souvislosti s
výdělky a jinými odměnami za činnost nezávislého distributora společnosti MonaVie, nebo v
souvislosti s produkty MonaVie.
f.
Použití fotografií, zvuku a obrazu a/nebo doložek. Společnost MonaVie může
pořizovat fotografie, záznamy zvuku a obrazu nebo písemné či ústní vyjádření mé osoby na
akcích společnosti MonaVie, nebo mě o ně může přímo požádat. Souhlasím s tím, a tímto
vyjadřuji společnosti Monavie úplný a neodvolatelný souhlas k použití, opětovné použití,
vysílání, opětovnému vysílání, publikování nebo opětovnému publikování jakýchkoli fotografií
nebo obrazových záznamů, či jiných svědectví na jakémkoli současném nebo budoucím nosiči
pro účely (mimo jiné) marketingu, reklamy, propagace či publicity. Také vyjadřuji souhlas
s autorskými právy na tyto fotografie, obrazové záznamy v původní nebo změněné podobě
jménem společnosti Monavie, nebo v jiném jménu. Nezávisle na jiných dohodách či smlouvách,
uzavřených s jiným subjektem souhlasím tím, že zveřejňováním zmíněného mi nevzniká žádný
nárok na tantiémy či na zaměstnání, či jakýkoli jiný nárok. Souhlasím s obranou práv společnosti
MonaVie vůči nárokům jakékoli jiné strany, která vznáší nároky za užívání zde definovaných
práv. Potvrzuji, že informace, které poskytnu jako svědectví, ať už v podobě fotografie, videa či
zvukové nahrávky je pravdivé a přesné do mně známé míry. Zříkám se jakéhokoliv práva, které
mohla společnost opomenout a které se týká dokončeného nebo nedokončeného výrobku,
reklamy, výtisku, nahrávky nebo fotografie, které by mohly být v souvislosti s tím použity.
12/13
g.
Prospěšný zájem. Souhlasím, že nesmím mít prospěšný zájem ve více než jednom
distributorství MonaVie, pokud mi to neumožňuje systém odměňování. "Prospěšný zájem"
znamená právo dané zákonem, smlouvou či postupem při řízení, ovládání nebo vlastnění, nebo
být příjemcem řízení, ovládání, vlastnictví či účasti jiné osoby. Souhlasím, že můj manžel/moje
manželka nebo můj partner/ka , žijící se mnou ve společné domácnosti může užívat tyto výhody
pouze v případě, má-li prospěšný zájem na mém distributorství MonaVie. Pokud provozuji
distributorství MonaVie jako právní subjekt, podíl na jeho rozhodování mají všechny strany v
rámci subjektu. Jsou jimi mimo jiné akcionáři, zástupci, ředitelé, členové nebo manažeři - v
případě, že mají prospěšný zájem na mém distributorství MonaVie a nemají prospěšný zájem na
jiném distributorství MonaVie. Rozumím tomu, že společnost Monavie považuje všechny osoby
obývající mou domácnost za osoby mající prospěšný zájem na mém distributorství MonaVie.
Pokud však poskytnu adekvátní důkaz toho, že jiná dospělá osoba, žijící v zemi, kde působím,
která není mou manželkou/mým manželem či životním partnerem/životní partnerkou a
provozuje distributorství MonaVie nezávisle na mém, MonaVie se zřekne tohoto pravidla,
dokud se okolnosti nezmění. V případě, že se někteří z členů mé domácnosti angažují takovým
způsobem, jehož následkem je porušené této dohody, společnost smí vůči mně postupovat tak,
jak kdybych tuto smlouvu porušil/a já sám/a.
h.
Nekalá soutěž.
(1) Omezení navádění a náboru během platnosti smlouvy. Beru na vědomí, že společnost
MonaVie si vytvořila dobré obchodní jméno, které má značnou hodnotu, a že značky a jiné
duševní vlastnictví společnosti MonaVie mají svoji hodnotu. Dále beru na vědomí fakt, že mezi
zájmy společnosti MonaVie patří ochrana této hodnoty. Vzhledem k tomu, přestože mám
možnost působit a zároveň se účastním i jiných marketingových příležitostí, souhlasím, že
během platnosti této smlouvy nebudu provádět ani se pokoušet o nábor distributorů
společnosti MonaVie k přímému prodeji, multilevelovému nebo síťovému marketingu pro
jinou marketingovou či prodejní společnost (souhrnně "přímý prodej"), nebo je k působení v
jiné společnosti navádět, aniž bych k tomu měl/a písemný souhlas zástupce společnosti
MonaVie . Pokud se účastním příležitosti v přímém prodeji pro jiný subjekt, souhlasím s tím,
že své distributorství MonaVie budu provádět odděleně. Abych nezpůsoboval/a zmatek svých
zákazníků a vyhnul/a se splývání značky společnosti MonaVie, v případě, že budu působit v
oblasti přímého prodeje pro jinou společnost, zavazuji se, že:
(a) na jednom místě s produkty společnosti MonaVie nebudu vystavovat jiné výrobky či
prodejní pomůcky,
(b) nebudu nabízet žádný program, příležitost, produkt nebo službu MonaVie stávajícím
nebo budoucím distributorům společnosti MonaVie ve spojení s příležitostí nebo produktem
jiné společnosti,
12/13
(c) nebudu nabízet žádný produkt, příležitost nebo službu od jiné společnosti na setkání,
semináři nebo konvenci společnosti MonaVie, nebo tak učiním s rozdílem dvou hodin a
vzdálenosti 10 kilometrů od akce společnosti MonaVie. V případě, že událost společnosti
MonaVie se koná prostřednictvím telefonu nebo internetu, jakékoliv setkání jiné společnosti se
musí uskutečnit minimálně 2 hodiny před či po setkání společnosti MonaVie, a to na jiné
telefonní lince nebo na jiné internetové adrese.
(2) Omezení navádění a náboru po
skončení smlouvy. V období šesti (6) kalendářních měsíců od ukončení platnosti této smlouvy
nesmím za žádných okolností provádět nábor či přijetí distributora do jiné společnosti,
zabývající se přímým prodejem - s výjimkou distributorů, o kterých jsem MonaVie osobně
informoval/a. Uvědomuji si, že jelikož se přímý prodej v mnoha zemích uskutečňuje
prostřednictvím sítí nezávislých prodejců a obchody se uzavírají prostřednictvím internetu a
telefonu, snaha o přesné zeměpisné omezení náboru by nebyla smysluplná. Vzhledem k tomu
souhlasím s tím, že ustanovení o zákazu náboru se bude týkat všech trhů, na kterých
společnost MonaVie během platnosti této smlouvy působí.
(3) Nevztahuje se na obchodní tajemství.
Navzdory všem ostatním ustanovením této smlouvy, souhlasím s tím, že nikdy nepoužiji
obchodní tajemství společnosti MonaVie, důvěrné informace nebo jiné duševní vlastnictví
(uvedeno níže) - na nábor či na jeho pokus - a to přímo i nepřímo vůči žádnému z distributorů
společnosti MonaVie, zákazníkům či jiným firmám, které se zabývají přímým prodejem.
(4)
Prodej konkurenčního zboží či služeb. Dokud jsem distributorem, souhlasím s tím, že
nebudu prodávat a ani se pokoušet o prodej zákazníkům a distributorem společnosti MonaVie
žádný program, produkt nebo službu od jiné společnosti ve stejných kategoriích, ve kterých má
společnost MonaVie konkurenční produkty a to bez ohledu na cenu, kvalitu nebo jiné
specifické faktory. Toto omezení se netýká výkonných pracovníků stupně "Black Diamond" a
vyšších, prodávajících zde popsané prodejní nástroje.
(5)
Vyhledávání jiných přímých prodejců. Souhlasím s tím, že nebudu systematicky
vyhledávat přímých prodejců z jiné společnosti za účelem jejich výběru za distributorů. V
případě, že bude vůči mně zahájeno soudní řízení, rozhodčí řízení nebo mediace ohledně
obvinění mé osoby z takového zakázaného jednání, je mou povinností zbavit společnost
MonaVie jakýchkoli nároků, opatření nebo řízení, které by mohly vyplývat z tohoto
systematického vyhledávání.
12/13
i. Bronzové úmluvy ohledně konkurence. Tato část se vztahuje na distributory, kteří dosáhli
bronzového nebo vyššího stupně a nahrazuje pro ně jakákoli neslučitelná ustanovení z odstavce
h.
(1) Definice. Výhradně pro účely této části, níže uvedené výrazy mají tento význam:
(a). "Konkurent" je osoba nebo organizace, která je v současnosti, nebo může v budoucnu
přímo či nepřímo konkurovat společnosti MonaVie v oblasti marketingu, propagace či prodeje
produktů ve stejné nebo podobné kategorií. Ke konkurenci dochází prostřednictvím prodeje,
prodeje prostřednictvím sítí nebo metodami multilevelového marketingu.
(b). “Seznam distributorů” obsahuje všechny distributory, organizační seznamy, jména, adresy,
e-mailové adresy a telefonní čísla, nacházející se v databázi společnosti MonaVie, v jakékoliv
formě, mimo jiné v tištěné formě, na elektronických nebo na digitálních nosičích.
(c).
Termín "pod osobní záštitou" označuje ty distributory, kteří byli osobně představení,
zaregistrovaní a osobně zapsáni distributorem do osobní schématu distributorů a vloženi do
seznamu distributorů v databázi společnosti MonaVie.
(2) Angažování se v konkurenčním podniku. Rozumím tomu, že mám možnost angažovat
se v konkurenční společnosti s výjimkou těch, které jsou uvedeny v pododstavcích (3) a (4).
Pokud budu během trvání platnosti této smlouvy spolupracovat s konkurentem jako nezávislý
distributor, povedu tuto společnost nebo v ní budu působit jako investor, tak budu veden jako
výkonný pracovník podle aktuálního systému odměn a v případě, že se kvalifikuji k získání
odměny, vzdávám se tím nároku na jakékoliv týmové odměny, účast ve vedení společnosti
MonaVie, motivačních výletech, vozidel, hotovostních odměnách, jiných motivací, odměnách
"Black Diamond" či jiných výhod, které může společnost MonaVie čas od času stanovit.
(3) Nenavázání. Souhlasím, že během doby platnosti této smlouvy a po dobu šesti měsíců
po jejím uplynutí nebudu kontaktovat, přímo nebo nepřímo asistovat při náboru distributorů
společnosti MonaVie pro konkurenční společnost, s výjimkou kontaktování těch distributorů,
kteří byli pod mou záštitou.
(3) Zveřejňování. Souhlasím s tím, že nebudu zveřejňovat, vyzrazovat či komunikovat s
jinou osobou ohledně seznamu distributorů či jiného majetku společnosti MonaVie a to za
žádných okolností, přímo či nepřímo, v žádném duchu s výjimkou osob, které byly pod mou
záštitou. Za jejich osobní údaje jsem nadále odpovědný/á. Beru na vědomí, že seznam
distributorů je důvěrný a patří jak do majetku, tak mezi obchodní tajemství společnosti
MonaVie. Seznam distributorů mi je k dispozici pro osobní potřebu za účelem provádění
obchodů pro společnost MonaVie. Zavazuji se dodržovat důvěrnost seznamu distributorů a
nezpřístupnit tento seznam a ani jeho část třetí osobě. Souhlasím s tím, že společnosti MonaVie
12/13
vrátím seznam distributorů, či jeho části, které jsou zaznamenány na jakémkoliv nosiči. Toto
ustanovení je platné i po skončení platnosti této smlouvy
IV.
Spory
a. Řešení sporů. Všechny spory a nároky vyplývající z této smlouvy musí být celkově urovnány
prostřednictvím rozhodčího řízení. Ustanovení Smlouvy nesmí bránit společnosti MonaVie, aby
podala podnět k zahájení soudního řízení či předvolání k soudu, zabavení pohledávky, převzetí
soudního příkazu, předběžného zákazu, trvalého zákazu nebo jiné spravedlivé nápravy
zaručující ochranu zájmů před či během rozhodčího řízení, nebo následně po něm, jiného řízení,
nebo jiného právního úkonu.
b.
Mediace. Pokud jedna ze stran odporuje ve věci ještě před zahájením rozhodčího řízení,
Vy a společnost MonaVie se setkáte v dobré víře a snaze vyřešit spory, které vyplývají nebo
souvisejí s touto smlouvou, prostřednictvím nezávazného zprostředkování. Za mediátora by
měla být stanovena oboustranně přijatelná osoba. Poplatky a náklady mediátora by měly být
rozděleny mezi obě strany rovným dílem. Každá ze stran musí uhradit svoji část očekávaných
nákladů nejpozději 10 dní před konáním mediačního řízení. Každá ze stran zaplatí své náklady
na advokáta, spojené s řízením mediace. Mediace proběhne v nizozemském Amsterdamu a
měla by se konat v anglickém jazyce. Její trvání by nemělo překročit dva pracovní dny.
c. Rozhodčí řízení. Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo ohledně její platnosti musí
být urovnány v souladu s arbitrážními pravidly holandské rozhodčí instituce (NIS), bez nutnosti
obracení se na standardní soud. Místem konání rozhodčího řízení je Amsterdam. Rozhodčí je
jeden. Jazykem rozhodčího řízení je angličtina. Použitým právem je nizozemské právo.
Konsolidace rozhodčího řízení s jinými nerozhodnutými rozhodčími řízeními je vyňata z
odstavce 1046 nizozemského kodexu občanských Konin.
d. Jiné nápravné prostředky. Nic z uvedeného nesmí bránit společnosti MonaVie v tom, aby
se obrátila na soud a získala soudní rozhodnutí, předvolání, dočasný, předběžný nebo trvalý
zákaz či jinou dostupnou nápravu k zajištění ochrany zájmů společnosti MonaVie před nebo
během rozhodčího řízení, nebo následně po něm, jiného řízení nebo jiného právního úkonu.
Společnost MonaVie Exporting nabývá práv společnosti MonaVie Europe, uvedeny v platnost
prostřednictvím smlouvy.
12/13
V.
Jiné smluvní záležitosti
a.
Období a platnost. Období platnosti této smlouvy je jeden rok. Smlouva může být v
souladu se zákonem vypovězena dříve. V případě, že tato smlouva nebude obnovena do
vypršení její platnosti nebo jestliže došlo k jejímu vypovězení z jakéhokoli důvodu, rozumím, že
zaniká moje právo na prodej produktů MonaVie a nárok na odměnu v souvislosti s mými
aktivitami nezávislého distributora. Společnost si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět:
(1) pokud vrátím produkt zakoupený od společnosti MonaVie z důvodu vrácení peněz,
(2) pokud si objednám produkt nebo vezmu pod svou záštitu distributora během prvních
90 dní od okamžiku, kdy se stanu distributorem MonaVie,
(3) v 30denní výpovědní lhůtě, pokud společnost oznámí ukončení podnikatelských aktivit,
rozpustí podnik, nebo ukončí distribuci svých produktů přes kanály přímého prodeje,
(4) v 7denní výpovědní lhůtě a bez předešlého upozornění v případě, že jsem porušil/a tuto
smlouvu a nepodařilo se mi uskutečnit nápravu tohoto porušení do skončení výpovědní lhůty.
Tuto smlouvu mohu ukončit kdykoliv a z jakéhokoli důvodu na základě písemné výpovědi
adresované
společnosti
MonaVie
prostřednictvím
e-mailu
na
adrese
[email protected], nebo poštou na poštovní adrese společnosti. Moje práva na
vyplacení částky za vrácení zboží a prodejních nástrojů jsou popsána v dodatku A.
b.
Účinky vypovězení smlouvy. Po ukončení této smlouvy bych měl/a okamžitě přestat
používat materiály společnosti MonaVie, které jsou určené pouze pro použití distributory. Na
vyžádání společnosti MonaVie vrátím společnosti všechny tištěné materiály a literaturu, kterou
mi společnost MonaVie zpřístupnila nebo mě jí vybavila jako distributora a uskutečním takové
smysluplné kroky, které ode mě může společnost MonaVie vyžadovat za účelem znemožnění
identifikace nebo zastoupení mé role distributora společnosti MonaVie.
c. Dodatky ke smlouvě. Společnost MonaVie se může rozhodnout, že k této smlouvě vydá
dodatky. Společnost souhlasí s tím, že mě bude o těchto dodatcích informovat a budu je moci
přijmout nebo odmítnout. Pro zachování mého distributorství a mého nároku na výdělky,
odměny a jiné výhody vyplývající ze systému odměn je třeba, abych nejpozději do 14 dnů
přijal/a všechny dodatky, o kterých jsem byl informovaný/á. V případě, že dodatky odmítnu,
tato smlouva zůstává v plné platnosti do vypršení platnosti nebo do jejího předčasného
vypovězení.
13
d. Pověření. Nesmím přiřazovat žádná práva vyplývající z této smlouvy bez předem pořízeného
písemného souhlasu ze strany společnosti MonaVie, ale mohu na vlastní náklady zaměstnat jiné
osoby za účelem provádění mých aktivit nezávislého distributora nebo na asistenci při nich.
Společnost MonaVie mi může přidělit práva podle této dohody, a to na základě oznámení.
e.
Uvolnění a odškodnění.
Společnost MonaVie, její mateřská společnost, partnerské
společnosti, ředitelé, zástupci, akcionáři, zaměstnanci, přidělený a agenti (souhrnně "partneři“)
jsou v maximální zákonné míře zbaveni odpovědnosti za škody vyplývající z nároků, příčin nebo
z řízení souvisejícího s touto smlouvou, nebo provozem mých obchodních aktivit v rámci
společnosti MonaVie, s výjimkou těch, které se vztahují na kvalitu a stav produktů MonaVie, za
které je společnost MonaVie odpovědná. Dále souhlasím s vynětím společnosti MonaVie a jejích
partnerů v maximální míře, kterou umožňuje zákon z odpovědnosti vyplývající z:
(1) mého porušení této smlouvy;
(2) propagace nebo provozu mého obchodní činnosti se společností MonaVie a z aktivit, které
z toho vyplývají mimo jiné z prezentace MonaVie produktů, marketingu společnosti MonaVie a
systému odměňování, provozu motorového vozidla, nájmu mítinkových a školících provozů, a
souhlasím se zbavením společnosti MonaVie a jejích partnerů odpovědnosti ve věci škod a
pokut;
(3) nesprávných údajů, které jsem společnosti MonaVie poskytnul/a,
(4) toho, že jsem neoznámil/a informace či údaje souvisí s činností společnosti MonaVie,
(5) odměn vyplývajících z neoprávněného řízení, kterého jsem se dopustil/a při provozu mé
obchodní činnosti.
Dále souhlasím se zbavením společnosti MonaVie odpovědnosti za škodu, pokuty, tresty či jiné
závazky, vyplývající z jednání, které jsem podstoupil v rámci provozu mé obchodní činnosti.
f. Důvěrnost. Až na výjimky vyžadované zákonem se zavazuji zacházet se všemi důvěrnými
informacemi o obchodních tajemstvích, souvisejících s marketingovým plánem, systémem
operací a obecných záležitostí společnosti MonaVie jako s důvěrnými. Informace poskytnuté
společností MonaVie, mimo jiné ty, které souvisí s výkazy činnosti a seznamy distributorů podle
definice v odstavci i.1. (B) as obchodními tajemstvími neposkytnu nikomu kromě mých
zástupců, agentů, zaměstnanců nebo poradců. Souhlasím s tím, že tento můj závazek zůstane v
platnosti i po vypršení platnosti této smlouvy.
14
g.
Celková dohoda. Dohoda stanoví smluvní vztah mezi společností MonaVie a mnou.
Jakékoliv přísliby, námitky, nabídky či jakákoliv komunikace, která není obsažena v dohodě,
nemají žádný právní účinek.
h. Vzdání se práv. Jakákoliv úprava, vzdání se práv či jakékoli porušení této smlouvy musí být
provedeno písemnou formou a podepsáno oběma stranami přímo nebo v zastoupení toho, vůči
komu se vzdání se práv uskutečňuje. Jakékoliv vzdání se práv či porušení ustanovení této
smlouvy neslouží k zřeknutí se následného nedodržení smlouvy.
i.
Oddělitelnost. V případě, že se některé ustanovení nebo část ustanovení této smlouvy
stane neplatným, protiprávním nebo právně špatným, mělo by se považovat za opravené v
minimální možné míře na to, aby mohlo být považováno za platné, legální a právně
vykonatelné. Pokud taková úprava není možná, toto ustanovení, nebo jeho část musí být
považována za odstraněnou. Jakákoli změna, ať vymazání ustanovení, nebo jeho části nesmí
ovlivnit platnost a právní vymahatelnost zbytku smlouvy.
j. Rozhodné právo. Tato smlouva se řídí a je a sestavena v souladu se zákony Nizozemska bez
ohledu na zásady či rozpory mezi zákony. Beru na vědomí, že v zemi, kde vykonávám činnost
distributora, mohou platit některé jiné závazné zákony.
15
Vrácení zboží
A.1 Vrácení zboží - po skončení smlouvy. Je-li ukončena platnost smlouvy, jsem srozuměn/a s
tím, že mohu vrátit současně obchodovatelné zboží z mých zásob a požádat o vrácení peněz.
Vrátit mohu pouze produkty, které jsem si za účelem jejich dalšího prodeje sám/sama koupil/a
od společnosti MonaVie (za produkty zakoupené od třetí strany peníze vráceny nebudou).
"Současně obchodovatelným zbožím" se rozumí zboží společnosti MonaVie , který je vráceno
do 12 měsíců od jeho zakoupení, a je ve stavu, který umožňuje jeho prodej. Zboží není
považováno za "současně obchodovatelné", pokud není použitelné, nebo pokud mu skončila
doba použitelnosti a také v případě, že společnost MonaVie před zakoupením tohoto zboží
řádně oznámila, že jde o zboží sezónní, reklamní nebo oznámila, že konkrétní zboží nelze vrátit.
Po přijetí "současně obchodovatelného zboží" společností MonaVie obdržím 90 % z původní
prodejní ceny produktu, nebo tak, jak to ukládá zákon. Mé náklady na poštovné a balné
nebudou proplaceny .
A.2 Vrácení zboží – při platnosti smlouvy. Pokud nejsem s produkty 100% spokojený/á, mohu
je vrátit v případě, že žádná ze smluvních stran nevypověděla tuto smlouvu, produkty nebyly
zakoupeny před více než 90 dny a jsou "současně obchodovatelné". Vráceno bude 90% z
původní ceny. Mé náklady na poštovné a balné nebudou proplaceny.
A.3 Vrácení peněz za prodejní nástroje. Společnost MonaVie mi proplatí poplatky za startovací
balíček a za prodejní pomůcky v případě, že smlouvu zruším do 7 dnů od okamžiku, kdy jsem se
stal/a distributorem. Pod pojmem "prodejní pomůcky" se rozumí zvukové či obrazové zařízení,
kromě startovacího balíčku, které se používá k propagaci produktů či příležitostí MonaVie.
Mohou být v tištěné nebo elektronické podobě, ve formě oblečení obsahujícího logo, či v
jakékoli jiné formě.
A.4 Odmítnuté zboží. Pokud si objednám zboží a odmítnu si ho převzít bez řádného zrušení
objednávky, moje objednávka bude vrácena do skladu a zpracována potřebnými úkony.
Společnost MonaVie mi může za zásilku naúčtovat poštovné.
A.5 Postup při vrácení peněz. Abych mohl/a získat vrácení peněz, musím splnit následující:
a) mít číslo oprávnění na vrácení zboží (RMA), které získám telefonicky od oddělení služeb pro
distributory. Toto číslo RMA musí být uvedeno na každém balení zboží, které vracím. Oprávnění
k vrácení zboží platí po dobu 30 dnů od jeho přidělení.
12/11
b) při zasílání zboží použít řádné přepravní bedny a balicí materiál. Poštovné za Zboží vrácené
společnosti MonaVie musí být uhrazeno předem.
Společnost MonaVie nepřijme zásilku, kde poštovné platí adresát. Podstupuji riziko toho, že
zboží se může v rámci přepravy ztratit. Pokud není vrácené zboží společností MonaVie převzato,
sledování přepravované zásilky je mojí zodpovědností
b) Pokud vracím zboží, které mi bylo vráceno zákazníkem, produkt musí společnost obdržet do
10 dnů od data, kdy jej zákazník vrátil a musí být k němu přiložené potvrzení, které jsem
vystavil/a zákazníkovi při prodeji.
A.6. Vrácení peněz zákazníkovi. Při prodeji zboží zákazníkovi jsem povinen vrátit zákazníkovi
plnou částku za Zboží, pokud odstoupí od kupní transakce do 30 dnů od převzetí zboží.
Společnost MonaVie mi proplatí částku do výše 50% za spotřebovanou část vráceného zboží.
A.7. Oznámení o možnosti odstoupení od koupě. Zákazníkovi musím dát dvě kopie oficiálního
potvrzení o prodeji MonaVie (jedna se odesílá, druhá uchovává). Potvrzení o prodeji musí
obsahovat datum, mé jméno a adresu. Potvrzení musí být vystaveno v tom jazyce, ve kterém se
konala prodejní prezentace a v českém jazyce. Oznámení o odstoupení zboží musí být obsaženo
na potvrzení o prodeji a musím na něj zákazníka při prodeji slovně upozornit. Zavazuji se řídit
těmito podmínkami.
12/12
PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD NÁKUPU ZBOŽÍ
Jako zákazník můžete zrušit tuto kupní transakci kdykoli během 30 dnů od přijetí zboží bez
jakýchkoli závazků či pokut.
Při odstoupení musíte do 14 dnů vrátit distributorovi veškeré doručené zboží v takovém stavu, v
jakém jste ho přijali.
V případě nedodání zboží distributorovi zodpovídáte za opotřebení zboží a distributor není
povinen Vám vrátit peníze, dokud nebude zboží řádně vráceno.
Výše uvedené podmínky Vám nezpůsobují omezení Vašich spotřebitelských práv, zaručených
zákonem.
Pro zrušení této transakce zašlete nebo doručte toto oznámení o odstoupení od koupě zboží, s
uvedeným datem a Vaším podpisem na adresu:
[Uveďte jméno distributora]
[Uveďte adresu distributora]
DO 14 DNÍ OD
______________________(datum prodeje)
Tímto odstupuji od této transakce.
______________________________
Podpis zákazníka
Datum:
12/13
Download

Přihláška distributora v rámci programu MonaVie EuroConnect