Spolana a. s. Neratovice
____________________________________________________________
Historické okénko
Areál Spolany se rozkládá severně od centra Neratovic v bezprostřední blízkosti toku
Labe na ploše 262,5 ha. V roce 1898 byla v lokalitě zahájena chemická výroba.
Vyráběn byl olej, stearin, mýdlo a svíčky. Roku 1939, kdy společnost odkoupil Spolek
pro chemickou a hutní výrobu, byla započata s výstavbou závodu elektrolýza a
viskózová stříž. Od padesátých let se vyrábělo DDT.
V šedesátých letech byla mj. zahájena výroba lindanu a cyklohexanonu. V roce 1967
byla spuštěna biologická čistírna odpadních vod. Od roku 1977 se vyrábí granulované
PVC. V roce 1997 byl zahájen zkušební provoz termického zpracování plynných a
kapalných odpadů z výroby PVC, následně byla tato jednotka v roce 1999 uvedena do
trvalého provozu. Hlavní oblastí činnosti je v současnosti petrochemická a chemická
výroba.
Staré zátěže
Vzhledem k tomu, že v historii podniku byly vyráběny stovky látek, nepočítaje v to
suroviny a meziprodukty, je i skladba látek ve starých ekologických zátěžích podniku
značně široká. Mezi hlavní kontaminanty patří dioxiny, chlorované pesticidy,
chlorované alifatické uhlovodíky, ropné alifatické uhlovodíky, rtuť, toluen, sírany,
chloridy a amonné ionty.
Podzemní vody okolí skládky nebezpečných odpadů jsou kontaminovány chloridy,
sírany a amonnými ionty. Silná kontaminace polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny a
furany (dále jen dioxiny) byla prokázána ve třech objektech v jihovýchodní části
levobřežního areálu Spolany. Tyto objekty byly již sanovány, především díky
vytrvalému tlaku organizace Greenpeace. Sanace prvního proběhla solidifikací, pro
sanaci zbylých dvou objektů byla použita metoda BCD.
Stará amalgamová elektrolýza byla uvedena do provozu v roce 1948 a sloužila mj. k
výrobě hydroxidu sodného a chlóru. V sedmdesátých letech byla postupně nahrazena
novou výrobní kapacitou a v roce 1975 plně odstavena z provozu. Kontaminace
podzemních vod rtutí je lokální a ve vztahu k silnému znečištění nesaturované zóny
poměrně málo intenzivní, projevuje se zde velmi omezená rozpustnost kovové rtuti ve
vodě.
V severozápadní části levobřežního závodu bylo zjištěno rozsáhlé znečištění
chlorovanými alifatickými uhlovodíky. Původ kontaminace je v areálu petrochemie,
znečištění způsobily v minulosti úniky látek související s výrobou PVC. Kontaminace
pokračuje dále k severozápadu až západu mimo areál závodu do oblasti Černínovska
(mokřady v údolní nivě Labe). Od roku 1992 bylo v prostorech závodu petrochemie
prováděno sanační čerpání, které bylo provázeno provozními komplikacemi vzhledem
k extrémnímu chemismu čerpaných podzemních vod. Je navrhován zásah sanačním
čerpáním podzemních vod na hranici závodu z důvodu zamezení šíření kontaminace
a v ohniscích znečištění, zpracování studie proveditelnosti a následný sanační zásah
(odtěžení ohnisek a vybudování reakční bariéry na hranici areálu).
V okolí bývalé Sacharinky v blízkosti Labe bylo zjištěno ohraničené ohnisko
závažného znečištění podzemních vod a zemin toluenem a ropnými látkami.
Kontaminace pochází ze skladování toluenu. Obtočná strouha obce Libiš odvodňuje
západní část levobřežního areálu Spolany. Obsahuje kontaminované sedimenty, tyto
jsou sanačně těženy. Kontaminujícími látkami jsou také dioxiny a chlorované
organické pesticidy (DDT atd.). Povrchová voda strouhy je zatěžována mj.
kontaminací sírany, chloridy, amonnými ionty a chlorovanými alifatickými uhlovodíky.
Září 2011
Rizika
Ekologická, zdravotní, ekonomická a technická rizika vázaná na masivní kontaminaci antropogenně
ovlivněného geologického prostředí a podzemní vody alifatickými ClU v širším okolí oblasti
Petrochemie, ale i širokou škálou organochlorovaných látek, BTEX a ClU ve Starém závodě, jsou
svým rozsahem, složením a výší kontaminace jednotlivými polutanty jednoznačně neakceptovatelná
a vyžadují rychlé řešení.
Nejvýznamnější rizikové faktory jsou nepochybně: vysoká toxicita, karcinogenita a patogenita široké
škály kontaminantů a jejich rozkladných produktů, extrémní koncentrační úrovně kontaminace
horninového prostředí a podzemní vody, masivnost ohnisek znečištění, jejich rozvlečení mimo areál
Spolany s prokazatelným ovlivněním sousedního území s režimem zvláštní ochrany, prokazatelná
komunikace kontaminace s povrchovými toky, ekonomické rizikové faktory jsou vázány zejména na
obtížnou predikci šíření kontaminace v případě zásadnějších změn směru proudění podzemní vody,
rizika spojená s tím, že se celý areál a. s. Spolana nachází v inundaci Labe s opakujícími se
povodňovými stavy až po povodeň v rozsahu roku 2002, kdy byl areál 2 m pod hladinou
rozvodněného Labe.
Vlastní areál lze z pohledu kontaminace podzemní vody rozdělit na následující základní oblasti:
1. Oblast Petrochemie a Černínovsko
Rozhodující kontaminace – chlorované alifatické uhlovodíky
Rozhodující provozy – Petrochemie
2. Oblast Starého závodu Podoblasti – prostor bývalé výroby a skladování chlorovaných
pesticidů, prostor objektu Sacharinka, PFO a okolí
Rozhodující kontaminace – chlorované benzeny, chlorované pesticidy, chlorované fenoly, BTEX,
NEL, chlorované alifatické uhlovodíky, NH4+
Rozhodující provozy – objekty výroby pesticidů, Sacharinka, PFO, kolejové stáčiště, sklady
chemikálií a hořlavých kapalin, objekty údržby
3. Oblast Stará amalgámová elektrolýza
Rozhodující kontaminace – Hg (rtuť)
Rozhodující provozy – Stará amalgámová elektrolýza (SAE), kyselina chlorovodíková
4. Střední část areálu a. s. Spolana Čtverce
Rozhodující kontaminace – sirouhlík, sírany, chloridy, NEL, amonné ionty
Rozhodující provozy - Stříž, sklady olejů, chemikálií, zvláště nebezpečných látek, sklad mazutu,
sklad LAO, kyselina sírová, kolejové stáčiště, výroba síranu amonného, kaprolaktam
5. Severní část areálu a. s. Spolana
Rozhodující kontaminace – chloridy, sírany, NEL, solanka, Hg, ClU (sovislost s Petrochemií)
Rozhodující provozy – LAO, sklady chemikálií, Nová amalgámová elektrolýza, zásobníky a obslužné
provozy DCA, VCM, butenu, 1-hexenu a tetraetyl aluminia (TEA), sklady síranů a soli
6. Soukromé studny situované v zástavbě obce
Rozhodující kontaminace – chlorované pesticidy
Informace byly čerpány z následujícího zdroje:
SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst; http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/11765005
„Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe“, Eckhardt Pavel, VTEI, příloha Vodního hospodářství
č. 2/2009
Září 2011
Download

Spolana a.s. Neratovice