Tato metoda, která slouží k rozdělení
rostlinných barviv na křídě pomocí ethanolu, se
nazývá chromatografie (učivo 8. ročníku).
Můžeme zde pozorovat tato rostlinná barviva:
•
•
•
Oranžové zbarvení ovocných šťáv ve zkumavkách je
důkazem, že šťávy obsahují monosacharidy vzniklé při
fotosyntéze.
barvivo způsobující zelené zbarvení
rostlin a umožňující fotosyntézu
chloroplasty
rostliny díky fotosyntéze
získávají energii
6 CO2 + 12 H2O
C6 H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
Q m = 2 870 kJ/mol
kJ/mol
•Jmenuj reaktanty a produkty .
•Za jakých podmínek probíhá
fotosyntéza?
•Jaký je to typ chemické reakce?
•Vysvětli , co znamená veličina Q m.
mořské řasy
klenoty našich vod
c
rostlin se
vytváří zásoby energie a potřebné enzymy,
které rostlina využije v temnostní fázi
fotosyntézy. Dochází rovněž k uvolňování
kyslíku. Energie světelného záření se využívá
- reakce, kdy se využívá energie
světelného záření:
který organizmy
potřebují k dýchání.
který rostlina využije
při tvorbě enzymů (urychlují chemické
reakce v živých
organizmech)
Do větší kádinky s vodou ponoříme kousek vodní rostliny a
přisypeme trochu jedlé sody. Kádinku osvětlíme zblízka stolní
lampou. Po chvíli pozorujeme bublinky unikajícího kyslíku.
Unikající bublinky kyslíku na přímém slunečním světle
– rostliny využívají energii
získánou ve světelné fázi. Dochází ke
, které
slouží jako zdroj energie nebo se ukládají do
zásoby (hlízy, plody, kořeny rostlin).
Objevitelem chemické reakce vzniku
monosacharidů v rostlinách byl
americký biochemik Melvin CALVIN.
Malvin Calvin, nositel
Nobelovy ceny za
chemii (1961)
google obrázky
Průduchy zajišťují výměnu
CO2 a O2 mezi rostlinami a
okolím, odevzdávají vodu
do ovzduší.
ZÁPIS DO SEŠITŮ
- je složitý proces, který probíhá v
chloroplastech
- zelené rostliny pomocí zeleného barviva
chlorofylu a za účasti světelného záření
vytvářejí monosacharidy a kyslík
je to endotermická reakce
6 CO2 + 12 H2O
C6 H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
– rostlina vytváří zásoby
energie a enzymů, dochází k uvolňování
kyslíku
– dochází k pohlcování CO2
a vzniku molekul monosacharidů.
Roztřiď do příslušných skupin: kukuřice, kaktusy, aloe, pšenice, proso,
ananas, hrách, cukrová řepa, cukrová třtina, brambory
• dostatečná intenzita světla
• teplo
• dostatek vody
• množství CO2
•množství chlorofylu
• stáří listů
• minerální výživa rostlin
Mutanti hitparáda kaktusů
KONTROLNÍ OTÁZKY
Pracovní list č. 14
Jméno:
FOTOSYNTÉZA
Třída:
1. úkol:
Zakroužkuj organizmy, u kterých probíhá fotosyntéza:
skokan zelený
váleč koulivý
mořské řasy
hřib pravý slunečnice
agave
2. úkol:
Doplň chemickou rovnici fotosyntézy a šipkami vyznač, ze které výchozí látky vzniká
O2, a která látka vzniká z CO2 a H2O:
6 CO2 + -----------------
---------------- + 6 O2 + 6 H2O
3. úkol:
Doplň do obrázku produkty fotolýzy a název součásti buňky, kde tato reakce probíhá.
Děj probíhá ve --------------------------- fázi fotosyntézy.
H2O
4. úkol:
Na průběh fotosyntézy mají vliv:
a) Vnější faktory ----------------------------------------------------------------------------------------b) Vnitřní faktory ---------------------------------------------------------------------------------------5. úkol:
Vysvětli, jaký význam mají zelené rostliny pro život na Zemi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. úkol:
Roztřiď na C3-, C4-, CAM-rostliny:
Google, obrázky
ŘEŠENÍ PL č. 14
FOTOSYNTÉZA
1.
váleč koulivý
2.
mořské řasy
slunečnice
6 CO2 + 12 H2O
.
4.
.
a) vnější faktory:
světlo, teplo, voda, množství CO2
b) vnitřní faktory:
množství chlorofylu v rostlinách, stáří
listů, minerální látky
5.
produkce kyslíku a organické hmoty
6.
C3- rostliny: brambory, řepa, obilí,
hrách
C4-rostliny: kukuřice, cukrová třtina
CAM-rostliny: ananas, agave, kaktus
agave
C6 H12 O6 + 6 O2 + 6 H2O
3.
chloroplast
H2O
kyslík
vodík
podílí se na vzniku rostlinných
barviv, například karoten,
chlorofyl, xantofyly, …
spojité spektrum viditelného
světla
Chloróza
ovocných dřevin a
rybízu – částečná
ztráta chlorofylu,
špatná minerální
výživa
agave
Sukulentní rostliny (CAM) – musí
přežít dlouhá období bez přísunu
vody, mají silnou pokožku.
POUŽITÉ ZDROJE:
Jiří Škoda, Pavel Doulík:
Chemie 9 – Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Naklad.
FRAUS 2007
Milan Šmídl, Pavel Doulík, Jiří Škoda:
Chemie 9 – Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia s
přílohou PŘEHLED UČIVA, Naklad. FRAUS 2007
Pavel Doulík, Jiří Škoda, Bořivoj Jodas, Eva Bieliková, Marie Solárová,
Milan Šmídl:
Chemie 9 – Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia,
Naklad. FRAUS 2007
Google, obrázky
Wikipedie, Otevřená encyklopedie
Fotografie str. 8-9, Mgr. Marie Szamszeliová
http://cs.wikipedia.org/wiki/Melvin_Calvin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monosacharidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFduch
Download

+ 6 H