DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
SLOVAČKA –EU
INFORMACIJE O PROIZVODIMA
Stomatološke jedinice
DIPLOMAT LUX DL 210 (DC 220), DC 230, DC 240
i
DIPLOMAT CONSUL DC 310 (DC 270), DC 280, DC 290
SADRŽAJ
1.
SVRHA I UPOTREBA .................................................................................................. 3
2.
OPIS PROIZVODA ..................................................................................................... 3
3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ................................................................................... 4
4.
OPIS STOMATOLOŠKOG APARATA ........................................................................ 4
4.1
Proizvođačka markica ................................................................................................ 6
5
ZAHTJEVI ZA ISPRAVNU INSTALACIJU .................................................................. 9
5.1
5.2
5.3
5.4
Uvjeti za prostoriju ..................................................................................................... 9
Zahtjevi za instalaciju medija . ................................................................................. 10
Podloga ..................................................................................................................... 11
Okolina ...................................................................................................................... 11
6
INSTALACIJA, SASTAVLJANJE I MONTAŽA........................................................ 11
7
PUŠTANJE APARATA U RAD ................................................................................. 11
7.1
Montaža – ugradnja glavnog strujnog prekidača ................................................... 13
8
OPSLUŽIVANJE APARATA ...................................................................................... 14
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.4
8.5
Upravljački stolić s instrumentima .......................................................................... 14
Opis simbola ............................................................................................................. 15
Postavljanje količine vode ....................................................................................... 20
Prekidač kočnice upravljačkog stolića ................................................................... 21
Montaža inox pladnja tray stolíća ............................................................................ 21
Posluživanje pojedinih instrumenata ...................................................................... 21
Nožni upravljači: ....................................................................................................... 27
Vodeni blok fontana ................................................................................................. 28
Stolić sestre .............................................................................................................. 29
Držač sisaljke za slinu .............................................................................................. 30
Opremanje vodenog bloka ....................................................................................... 30
Stomatološko svijetlo ............................................................................................... 32
Završetak s radom. ................................................................................................... 32
9
ODRŽAVANJE APARATA......................................................................................... 32
10
ČIŠĆENJE DEZINFEKCIJA I DEKONTAMINACIJA ................................................. 33
10.1
10.2
10.3
10.4
Dezinfekcija unutarnjih razvoda instrumenata ...................................................... 33
Dekontaminacija fontane ......................................................................................... 34
Čišćenje i dekontaminacija sisaljke za slinu ....................................................... 34
Čišćenje i dekontaminacija velike i male sisaljke.................................................. 34
11
LIKVIDACIJA UREĐAJA .......................................................................................... 37
12
SERVISNA SLUŽBA .................................................................................................. 37
13
SADRŽAJ PAKIRANJA ............................................................................................. 38
14
JAMSTVO .................................................................................................................. 38
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
2/38
1. SVRHA I UPOTREBA
Ova uputa za upotrebu opisuje kako koristiti stomatološku jedinicu DIPLOMAT LUX DL 210
(DC 220), DC 230, DC 240 i DIPLOMAT CONSUL DC 310 (DC 270), DC 280, DC 290. Molimo,
pozorno pročitajte Uputu za upotrebu prije nego je počnete primjenjivati u praksi.
Korištenje stomatološkog aparata je dozvoljeno jedino stomatologu koji je upoznat i educiran s
ovom Uputom za upotrebu i stomatološkim aplikacijama, koje ova stomatološka jedinica
omogućava. Kako bi stomatološki aparat služio Vašoj spokojnosti, mora biti instalacija,
podešavanje, ili izmjene i nadopune izvedene od kvalificiranog i educiranog – autoriziranog
servisnog stručnjaka - organizacije, koja ima registriranu djelatnost za instalaciju i izvođenje
montaže medicinske opreme. Istovremeno moraju biti ispunjeni uvjeti za upotrebu medija i
instalaciju, opisano u Uputi za upotrebu DIPLOMAT LUX DL 210 (DC 220), DC 230, DC 240 i
DIPLOMAT CONSUL DC 310 (DC 270), DC 280, DC 290.
DL210 - nošena –fiz.stolicom
DL210 – polustacionarna jedinica
DL210-CART nošena
DC310 – nošena-fiz.stolicom
DC310 - polustacionarna jedinica
DL 210 - CART polustacionar
2. OPIS PROIZVODA
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
3/38
Stomatološki aparati DIPLOMAT LUX DL 210 (DC 220), DC 230, DC 240 i DIPLOMAT
CONSUL DC 310 (DC 270), DC 280, DC 290 su riješeni kao nošeni ili polustacionarni u izvedbi
s energoblokom u stolici ili samostalnim energoblokom. Uz aparat je moguće upotrijebiti stolice
tipa DIPLOMAT DE20 i DM20. Na gornjem dijelu nosećeg stupa je smješten pantograf
upravljačkog stolića s tastaturom za upravljanje instrumentima, te pantograf sa stomatološkim
svijetlom. Instrumentima se upravlja nožnim upravljačem, osim pustera, sisaljke za slinu, velike i
male sisaljke. Na čeonoj plohi upravljačkog stolića je tastatura sa film-folijom ili staklena
osjetljiva na dodir tastatura sa dizajniranim motivom, displejom i RTG negatoskopom. Za
pomjeranje upravljačkog panela služi rukohvat. Röntgenske snimke se za negatoskop
pričvršćuju magnetnom trakom, koja je sastavni dio aparata. Vodeni blok se može isporučiti u
raznim izvedbama-varijantama sa sisaljkom za slinu ili sa ramenom sestre i velikom i malom
sisaljkom, Staklena fontana, cijevčica za ispiranje fontane se može sterilizirati. Nastavci rukohvati velike i male sisaljke se jednostavno demontiraju radi dezinfekcije i sterilizacije.
Nastavci sisaljke za slinu su za jednokratnu upotrebu. Kao dodatna oprema, može se ugraditi,
po narudžbi, tray stolić na ramenu pantografa svijetla sa pladnjem za odlaganje te rame
monitora s LCD monitorom. Stomatološki aparati DIPLOMAT LUX DL 210 (DC 220), DC 230,
DC 240 i DIPLOMAT CONSUL DC 310 (DC 270), DC 280, DC 290 su na upravljačkom stoliću
uvijek opremljeni pusterom.
Na upravljačkom stoliću mogu biti montirani slijedeći instrumenti:
max. 4 rotaciona instrumenta
max. 5 svijetlosnih instrumenata
max. 4 turbine
max. 4 mikromotora (max.3 DC motor, max. 2xMX motor)
min. 1 puster
1 odstranjivač zubnog kamenca
1 polimerizaciona lampa (led)
1 pjeskara
Opaska
Izbor i redosljed instrumenata po Vašoj slobodnoj narudžbi kao i dodatna oprema (konsultirati
svog prodavača).
3 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Napajanje
Frekvencija
Max. snaga pri 230V/50 Hz
Ulazni tlak zraka
Ulazni tlak vode
Težina aparata
Tip zaštite od udara el.energije
Stupanj zaštite od udara el.energije
Toplota vode za čašu pacijenta
Max. Opterećenje tray stolíća
Max. Opterećenje stolíća za odlaganje
230V ± 10%
50 Hz ± 2 %
400 VA + 10%
od 0,45 do 0,8 MPa
od 0,3 do 0,6 MPa
94 kg ± max.20 kg
Aparat reda zaštite I
Tip B
36 ± 5 °C (ako je montiran bojler )
1,5 kg
3 kg
Upozorenje
Za osiguranje od rizika udara el. energijom mora biti ovaj aparat spojen na energetski priključak
s zaštitom uzemljenja. Režim rada je stalni s pauzama uobičajenim u stomatološkoj praksi.
4. OPIS STOMATOLOŠKOG APARATA DL 210 – POLUSTACIONAR
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
4/38
1.Vodeni blok s ramenom sestre
2.Upravljački stolić
3.Nožni upravljač
4.Pantograf upravljačkog stolića
5.Stomatološko svijetlo
6.Pantograf svijetla
7.Stomatološka fiziološka stolica tipa DIPLOMAT
OPIS STOMATOLOŠKOG APARATA DC 310 – NOŠENA- STOLICOM
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
5/38
1.Vodeni blok s ramenom sestre
2.Upravljački stolić
3.Nožni upravljač
4.Pantograf upravljačkog stolića
5.Stomatološko svijetlo
6.Pantograf svijetla
7.Stomatološka fiziološka stolica tipa DIPLOMAT
OPIS STOMATOLOŠKOG APARATA DL 210 NOSENA – CART
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
6/38
1.Vodeni blok s ramenom sestre
2.Upravljački stolić
3.Nožni upravljač
4.Kolica (CART)
5.Stomatološko svijetlo
6.Pantograf svijetla
7.Stomatološka fiziološka stolica tipa DIPLOMAT
OPIS STOMATOLOŠKE JEDINICE DL 210 POLUSTACIONAR – CART
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
7/38
1.Vodeni blok s ramenom sestre
2.Upravljački stolić
3.Nožni markica
upravljač
4.1 Proizvođačka
4.Kolica (CART)
5.Stomatološko svijetlo
6.Pantograf svijetla
7.Stomatološka fiziološka stolica tipa DIPLOMAT
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
8/38
1 – označavanje tipa aparata
2 – osnovni električni parametri
3 – tvornički broj
4 – datum i godina proizvodnje
5 ZAHTJEVI ZA ISPRAVNU INSTALACIJU
5.1 Uvjeti za prostoriju
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
9/38
Ne instalirati u prostoru u kojem može doći do eksplozije!
5.2 Zahtjevi za instalaciju medija
Voda
Mora se upotrebljavati pitka voda sa ulaznim tlakom 0,3 MPa do 0,6 MPa s protokom min.
4 l/min., bez čestíca većih od 50 µm, koje mogu zaštopati male otvore razvoda stomatološkog
aparata. Ukoliko voda sadrži čestice veće od 50 µm, mora se ugraditi zaštitni pred filter 50 µm.
Hladjenje instrumenata vodom iz centralnog vodovoda
Mora biti ugrađen zaštitni pred filter 5 µm. Ukoliko voda u sebi ima više od 50 mg CaO/l, ili
36 mg MgO/l, mora se ugraditi omekšivač tvrde vode, spajanje se vrši na ulaz razvoda vode.
Tvrda voda može prouzročiti kvarove na stomatološkom aparatu. Uređaj za omekšavanje tvrde
vode se ugrađuje ukoliko, ne upotrebljavate destiliranu vodu. Razvod iza filtera mora izveden
od Cu (bakar), odnosno. PVC cijevi. Na centralnom razvodu vode prije aparata se mora ugraditi
ulazni certificirani ventil za zatvaranje! Pri instalaciji je obvezatno instalirati uređaj za
spriječavanje povratnog toka vode u točki spajanja na komunalni vodovodni vod. Ovakav uređaj
nije u kompletu i priboru stomatološkog aparata.
Zrak
Mora biti osigurana isporuka minimano 55 l/min. Zraka pri tlaku 0,45 do 0,8 MPa bezuljnog,
čistog i suhog.
Usisavanje (u slučaju isporuke vodenog bloka s velikom i malom sisaljkom)
Statički vakum mora biti u rasponu min.0,005 MPa (50 mbar) do max.0,02 MPa (200 mbar)
mjereno na instaliranoj poziciji. U slučaju DA je statički vakum viši do 0,02 MPa. Obavezno Potrebno je u usisnu granu ugraditi kalibracioni regulacioni ventil, koji će ograničiti max.vakum
na 0,2 MPa. Ovaj regulacioni ventil nije dio koji se isporučuje uz aparat. Vakumska pumpa mora
imati protok min.450 lit./min. Mjereno na instaliranoj poziciji.
Odpad
Odpadna (kanalizaciona) cijev mora imati minimalni pad min. 1% s minimalnim protokom od
10 l/min. Mora se izvesti bez oštrih skretanja, koja bi mogla prouzročiti povratni učinak toka.
Ne upotrebljavati zajedničku odpadnu cijev sa drugom stomatološkom jedinicom ili
umivaonikom! Preporuča se upotrebljavati u montaži cijevi od polipropilena ili od tvrdog
polietilena.
Upozorenje
Projekt i instalacija mora biti izvedena sukladno važećim normama i propisima države u kojoj se
mointira te usaglašena sa važećom dokumentacijom proizvođača, koju posjeduje autorizirani
zastupnik Diplomat.
Opaska
Ukoliko propisi i norme države, u kojoj se izvodi instalacija, zahtjevaju separator amalgama sa
posebnom odpadnom instalacijom, mora biti stomatološka jedinica s vodenim blokom bez
separatora amalgama spojena na externi separator amalgama. Instalacija externog separatora
amalgama se mora izvesti prema uputama njegovog proizvođača!
Vrijednost preporučena za strujni osigurač.
Preporučena vrijednost osigurača na strujni priključak je 16A (u slučaju osigurača – osigurač
s karakteristikom isključivanja tipa C). Na tom priključku se nesmije spajati osim stomatološke
jedinice nikakovi drugi uređaj! Max. električna snaga stomatološkog aparata je 400 VA. Spojka
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
10/38
mora odgovarati odgovarajućoj normi države u kojoj se stomatološki aparat montira. Pošto ste
ispunili sve zahtjeve po projektu izvodi se montaža i spajanjestomatološke jedinice na medije
(voda, zrak, vakum, odpad, el.energija, PC).
Preporuka
Ukoliko zakonska norma nepreporuča drugačije, proizvođač preporučuje upotrebu, strujnog
osigurača s osjetljivošću 30mA i brzim isključivanjem.
5.3 Podloga
Podloga mora biti od betona armiranog debljine min. 100mm. Pad podloge može biti max.1%.
Antistatička podloga se preporuča.
5.4 Okolina
raspon temperature okolice
raspon relatívne vlažnosti
raspon atmosferskog tlaka
od+10° C
do +40° C
od 30%
do 75 %
od 700hPa do 1060hPa
6 INSTALACIJA, SASTAVLJANJE I MONTAŽA
Odpakiravanja i kontrola isporučene opreme.
Kontrolira se neoštećenost folije za pakiranje. Ukoliko se ustanovi greška sanduka,kutija,folija,
pošiljku ne otvarati i grešku odmah prijaviti: špediteruili zastupniku. U neoštećenoj pošiljci se
pažljivo odstranjuje zaštitna folija s pojedinačnih dijelova aparata. Sukladno PAK-LISTI
prekontrolirajte kompletnost isporuke. Pri manipulaciji dati pozornost na staklene dijelove plohe
bezkontaktne tastature.
OPASKA
Sita (pakirana u sitnim dijelovima) uložiti u držače sisaljki slika br.10.2.
Upozorenje
U slučaju povišene vlažnosti u prostoru preporučamo
silikonizirate sa transparentnim silikonom.
da metalnu ploču po rubovima
7 PUŠTANJE APARATA U RAD
1. uključiti kompresor – sačekati da postigne određeni tlak
2. otvoriti centralni dovod vode
3. uključiti vakum pumpu (ukoliko je vodeni blok opremljen s velikom i malom sisaljkom)
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
11/38
4. uključiti glavni prekidač koji je smješten na poklopcu vodenog bloka – poloha I, uključi se
kontrolna žaruuljica glavnog prekidača. Na displeju se ispiše natpis:
DENTALNI APARAT V1
READY FOR WORK
Ovim je indicirana spremnost aparata za upotrebvu. Aparat je spojen na razvod vode i zraka.
Nakon cca 5s aparat je spreman za rad. Ukoliko je u stomatološkoj jedinici-aparatu ugrađen
bojler za toplu vodu, potrebno je pričekati približno 10 min, kako bi voda dostigla određšenu
temperaturu. Preporuča se da prilikom uključivana stomatološkog aparata nemate instrumente
van držača, nožni upravljač mora biti u nultom – mirnom položaju te mikroprekidači na tastaturi
ne pritisnute.
Upozorenje
Ruku i pomoćnik stol kada se kreće na stolac mora biti na putu u stolici, stomatološka stolica ili
neki drugi medicinski uređaj (vidi sliku).
Upozorenje
Osim sisaljke za slinu, male i velike sisaljke – u ovisnosti o izvedbi, polimerizacione lampe,
pustera (na stolíću sestre) i pustera (na upravljačkom stoliću i stolíću sestre) može se
istovremeno upotrebljavati – aktivirati jedino jedan instrument! Nepridržavanjem ovog
upozorenja indicira se na displeju natpis:
DENTALNI APARAT V1
INSTRUMENT ERROR
Opaska
Opis uvođenja stolice u rad je objašnjen u uputi za upotrebu DM20 i DE20.
Upozorenje
Pantografsko rame upravljačkog stolića osim uobičajenog rukovanja s stolićem liječnika i
dozvoljenog opterećenja tray stolića nesmijete opterećivati naslanjanjem osoba ili predmeta.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
12/38
7.1 Montaža – ugradnja glavnog strujnog prekidača
Nošeni aparat DL 210, DC 310
i stolica DM 20 sa energoblokom
Polustacionarna jedinica DL 210,
DC 310 i stolica DM 20 ili DE 20
Nošeni aparat DL 210, DC 310 s energoblokom u stolici DM 20, DE20
Polustacionarna jedinica DL 210, DC 310 s energoblokom u stolici DM20, DE 20
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
13/38
8 OPSLUŽIVANJE APARATA
8.1 Upravljački stolić s instrumentima
Folijska tastaura
Folijska tastatura
Staklena tastaura
Staklena tastatura
Opaska
Displej se može očitati u svim radnim položajima liječnika (u sjedećem i stojećem).
Kod staklene tastature - nakon dodira prekidača isti je aktivan za cca 10 sekundi- signaliziran je
indikatorom uključenog prekidača na displeju.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
14/38
Simbol
Opis
Simbol
Opis
Simbol
Opis
osvjetljenje
negatoskopa
regulacija količine
vode za hlađenje
okretanje fontane
hlađenje
instrumenata
prebacivanje
programskih
memorija (P1-P8)
prekidač za pokretanje
stolice smjerom gore
reverz okretaja
mikromotora
uključivanje glavnog
svijetla
prekidač za pokretanje
stolice smjerom dole
punjenje čaše
dopunski prekidač
(napr. otvaranje vrata)
prekidač za pokretanje
naslona leđa smjerom
naprijed
ispiranje fontane
izbor modela rada za
MX motor (Paro-Endo)
osvjetljenje
instrumenata
regulacija otpor
momenta-Torq za
MX motor
prekidač za
povećavanje
parametara
prebacivanje funkcije
nožnog upravljača
(analog - ON/OFF)
prekidač
snižavanja
parametara
izmjena reduciranog
omjera glavice
instrumenta (1:1;1:5..)
prekidač za pokretanje
naslona leđa smjerom
nazad
memoriranje i poziv
a programiranjih
položaja (važi za stolice
s memorijom)
automatski povrat
u početni položaj
8.1.1 Opis simbola
Odabir programskih mogućnosti
Za aktivaciju funkcije dovoljan je pritisak (kod membranske tipkovnice) odnosno dodir (kod
staklene tipkovnice) prstom na mjesto željenog prekidača. Kod staklene tipkovnice je odabir
željene funkcije indiciran osim na displeju također i kratkim zvučnim signalom i točkom
ispisanom na displeju. Kod svih veličina koje se mogu regulirati je njihova orijentaciona veličina
ispisana u jednom od stupaca indikatora u donjem dijelu displeja (važi jedino za staklenu
tastaturu osjetljivu na dodir) Maximum stupca odgovara 100% postavljene vrijednosti.
Maximalno vrijeme memoriranja bilo kojih simbola je cca 10 sek. Nakon tog vremena se
nemože memorirati.
Zaključavanje i odključavanje tastature
Zaključavanje tastature - istovremeno pozivom simbola
i simbola
. Na displeju će se
prikazati znak ključa što označava da je zaključano, tastatura neće reagirati na poziv simbola.
Odključavanje tastature – ponovnim istovremenim pozivom simbola
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
i
.
15/38
Opaska
Zaključavanje tastature treba uvijek aktivirati prije čišćenja tipkovnice na uključenom aparatu.
Nakon čišćenja tipkovnice, je obavezno otključati tastaturu, jer su zaključani instrumenti i nisu
u funkciji.
ISPIS NA DISPLEJU
Staklena tastaura
M3X N  W
N = 100000RPM
T= 0 , 300Ncm
Membranska tastatura
A
50 , 00%
R=
1:5
M3X N  W
N = 100000RPM
T= 0 , 300Ncm
A
50 , 00%
R=
1:5
Opis parametra na displeju
Status bar kod – grafički ispis željene vrijednosti
N = 100000RPM
Grafički ispis vrijednosti – aktívna vrijednost, koja je aktualna i zadana a koju
možemo mijenjati pomoću simbola PLUS (povećati) ili MÍNUS (smanjiti)
Indikator pozvanog jednog simbola („pritisak“na jedan prekidač)
Indikator pozvanog dva simbol („pritisak“na jedan prekidač)
Staklena tastaura
Membranska tastatura
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
16/38
Osvijetljenje negatoskopa
Dodirom na simbol se uključuje osvijetljenje negatoskopa. Daljnjim dodirom se
osvijetljenje isključi. Istovremenim dodirom na simbol
i simbol PLUS ili MINUS pri
uključenom negatoskopu je moguće regulirati intezitet negatoskopa. Nakon isključivanja
negatoskopa i pridržavanjem prsta na
dulje od 4s se jas negatoskopa pojača do
maximuma. Nakon što dostigne maximalni jas počne se snižavati jas na minimum
i postupno sa povećava.
Hladjenje instrumenta
Hladjenje instrumenta je moguće regulirati dodirom na
, kod mikromotora i turbíne, pri
čemu je uključeno indicirano osvijetljenim znakom "S" ili "W" na displeju. Kada vratite
instrument u početni položaj automatski se memorira aktualno postavljeno hladjenje
instrumenta.
Odabir načina hlađenja instrumenata kod staklene tipkovnice objašnjeno je u toč.8.2
prekidač SPRAY.
Moguće su dvije opcije načina hlađenja instrumenata:
 "S" – hlađenje sprejom
 "W" – hlađenje vodom
Prebacivanje iz moda hlađenje vodom i sprejom se izvodi pritiskom na oznaku
u trajanju dulje od 10 s i manje od 16 s. U slučaju da imate staklenu tastaturu način
hlađenja instrumenata se bira prekidačem SPRAY na nožnom upravljaču.
Reverz (promjena) smijera okretanja mikromotora
Služi za promjenu smijera okretanja mikromotora, pozivanje funkcije ENDO kod upotrebe
ultrazvučnog odstranjivača zubnog kamenca, te za postavljanje AFT (auto-forward time)
kod MX motora.
Punjenje čaše
Dodirom i pridržavanjem prsta dulje od 0,2s se puni čaša pacijenta u trajanju
postavljenog vremena. Dodirom i pridržavanjem prsta na simbol više od 4s se postavlja
vrijeme punjenja čaše do momenta uklanjanja prsta s simbola. Ukoliko želite prekinuti
punjenje čaše pacijenta dovoljno je dodirnuti simbol minimalno 0,2s prekinut će se
punjenje čaše, maximalno programiranje vremena punjenja čaše je 25s.
Postavljeno vrijeme punjenja čaše je automatski spremljeno u memoriju procesora te pri
daljnjem pritisku (dodirom) kraćim od 4s se uključuje punjenje čaše na memorirano
vrijeme punjenja. Programiranje duljine punjenja čaše u slučaju da imate staklenu
tipkovnicu na više od 10 s je moguće jedino sa nožnog upravljača ili prekidačima na
stoliću sestre.
Ispiranje fontane
Dodirom i pridržavanjem prsta dulje od 0,2s se uključi ispiranje fontane u trajanju zadanog
vremenskog intervala. Dodirom i pridržavanjem prsta na simbol više od 4s se postavlja
vrijeme ispiranja fontane do podizanja prsta sa simbola. U vrijeme ispiranja fontane
dodirom prsta na simbol se prekida ispiranje fontane u trajanju min. 0,2s. Maximalno
programiranje vremena ispiranja fontane je 40s.
Osvijetljavanje instrumenata
Dodirom na simbol se uključuje i isključuje osvijetljavanje rotacionih instrumenata
(turbíne, mikromotora). Dodirom je moguće modificirati instrument, koji je bio izabran. Kod
uključivanja svijetla na instrumentu na displeju se ispiše "L". Osvijetljavanje instrumenta
se uključi nakon pokretanja instrumenta.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
17/38
Osvijetljavanje instrumenta se isključi automatski nakon 10s od završetka upotrebe
instrumenta, Nakon što odložite instrument u ležište osvijetljavanje instrumenta se isključi.
Ukoliko nije instrument van ležišta a dodirnete prstom simbol osvijetljavanje instrumenta,
memorirate parametre za sve instrumente u memoriju. Ova operacija traje približno 20s
u tom vremenu nereagira aparat na dodir simbola tastature i uzimanje instrumenata iz
ležišta.
Plus i mínus
Kratkim dodirom se povećava (smanjuje) postavljeni parametar od minimuma do
maximuma vrijednosti. Dodirom i pridržavanjem simbola do 1s dolazi do automatskog
povećavanja (smanjivanja) postavljenog parametra do maximalne (minimalne) vrijednosti.
Ovi simboli služe za:
 Postavljanje okretaja mikromotora
 Postavljanje snage kod upotrebe odstranjivača zubnog kamenca
 Postavljanje intenziteta osvijetljavanja negatoskopa vrijeme uključenog negatoskopa
 Postavljanje intenziteta osvijetljavanja glavnog svijetla
 ostavljanje protoka vode za hlađenje
 Postavljanje momenta otpora kod MX motora
Voda
u ovisnosti od izvedbe stomatološke jedinice moguće je regulirati protok vode za hlađenje
vidi. toč. 8.1.2. Ukoliko u stom.jedinici nije ugrađen proporcionalni ventil na displeju se
neće ispisati željena informacija.
P1/P2 - Programiranje instrumenata (membranska tastatura)
Prekidač služi za odabir programa. Svaki instrument ima mogućnost odabira 8 programa
(P1-P8). Odabir programa P1 – P8 možete učiniti slijedećim redoslijedom, pritiskom na
taster P1/P2 na upravljačkom panelu stolića liječnika - uzmete instrument, pri čemu se u
lijevom donjem uglu na displeju ispiše aktualni program. U svakom od programa moguće
je raditi korekcije- izmjene i te izmjene se automatski memoriraju.
+
Programiranje instrumenata (Staklena tastatura)
Prekidač (kombinacija prekidača) služi za odabir programa. Svaki od instrumenata ima
mogućnost odabira 8 programa od P1 – P8. Odabir programa od P1 – P8 možete učiniti
na slijedeći način: dodirom i pridržavanjem prekidača
te nakon toga pridržavanjem
prekidača
na staklenoj tastaturi ,- redosljed dodira prekidača morate uraditi kako je
opisano u uputi i to nakon podizanja instrumenta iz njegovog ležišta , pri čemu se
u lijevom donjem uglu na displeju ispiše aktualni program.
Uključivanje glavnog svijetla
Simbol služi za uključivanje glavnog stomatološkog svijetla. Dodirom se prebacuje u tri
režima – slabiji intenzitet, jači intezitet, i svijetlo isključeno. Pri jačem intezitetu je moguće
istovremenim dodirom na simbol
i simbol PLUS i MINUS upravljati intenzitetom
osvijetljavanja, i to tako, da pri prebacivanju iz slabijeg inteziteta u jači treba držati prst na
i simbolima PLUS i MINUS možete pojačavati i snižavati intenzitet osvijetljavanja
stomatološkog svijetla. Intenzit je moguće regulirati i pridržavanjem prsta na
u trajanju dulje od 4s pri prebacivanju na jači intezitet svijetla.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
18/38
,
Prekidač u ovisnosti o izvedbi stomatološkog aparata (npr. otvaranje vrata)
U vrijeme pritiska (dodira) oglašava se akustični signal.
Odabir načina rada za MX motor
Simbol služi za odabir načina rada MX mikromotora, pri čemu izabrani način je ispisan na
displeju: "MX N" - normalni način rada , "MX R" auto-revers, "MX F" auto-forward.
Postavljanje momenta otpora za MX motormotor
Postavljanje momenta otpora za MX motor. Nakon dodira na simbol se postavlja pomoću
PLUS, MÍNUS moment otpora. Način postavljanja momenta otpora je indiciran znakom "!"
kod znaka "T" ("T!xxx,xxxNcm"). Ponovnim dodirom na
završi a na displeju se ispiše natpis "T=xxx,xxxNcm".
se postavljanje momenta
Nove funkcije za mikromotore sa četkicama
Pomoću prekidača M i T moguće je mjenjati moment otpora (Torq) mikromotora sa
četkicama M1,M2,i M3.
U lijevom gornjem uglu displeja na upravljačkom panelu lekara se nakon uzimanja
mikromotora iz ležišta M1, M2, ili M3 ispiše se : M1 ili M2 ili M3
nadalje se ispiše :
FL ili FM ili FH
FL (Force Low)
predstavlja 80% vrijednosti maximalnog momenta otpora
FM (Force Medium) predstavlja 90% vrijednosti maximalnog momenta otpora
FH (Force High)
predstavlja 100% vrijednosti maximalnog momenta otpora
Na upravljačkom panelu Liječnika pritisnite prekidač
i zatim pomoću prekidača
možete mijenjati vrijednost maximalnog momenta otpora /Torq/, pri čemu se ispis na
displeju mijenja po redu FL FM FH i ponovo FL.
Izmjena parametara je moguća kod podignutog instrumenta, nesmije se pokretati START
na nožnom upravljaču. Izmjene će se automatski memorirati u programe od P1 – P8.
Prebacivanje funkcije nožnog upravljača (analog - ON/OFF)
Simbol služi za prebacivanje upravljanja nožnim upravljačem. Moguće je prebacivati iz
režima proporcionalnog upravljanja-linearnog u režim "uključi /isključi ".
Izmjena reduciranog omjera glavice instrumenta (koljičnika)
Dodirom na simbol moguće je odabrati jedan od slijedećih reduciranih omjera:
1:1, 2:1, 7:1, 10:1, 20:1, 100:1, 1:5, 1:4, 1:2.
Miltifunkcionalno upravljanje fontanom
- Pritiskom prekidača u trajanju manje od 1 s okretanje fontane se uključi, ili zaustavi
u ovisnosti o stavu prije pritiska prekidača. Fontana se nakon uključivanja zaustavi
u krajnjem položaju odgovarajućeg smijera okretanja.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
19/38
Nakon pritiska prekidača se oglasi kratki zvučni signal.
- Pritiskom prekidača u trajanju više od 1 s i manje od 4 s poziva se postavljanje stolice
u položaj ispiranja, pri čemu se uključi pokretanje fontane smjerom u osnovni položajkada se zaustavi, uključi se ispiranje fontane sukladno programiranom vremenskom
intervalu.
Pritiskom prekidača u trajanju više od 1s se oglasi kratki zvučni signal i manje od
4 s oglasi se duži zvučni signal.
- Pritiskom prekidača u trajanju više od 4 s poziva se položaj stolice za ispiranje fontane
te se uključi okretanje fontane smjerom prema pacijentu do zaustavljanja.
Pritiskom prekidačau trajanju više od 1s se oglasi kratki zvučni signal i manje od
4 s oglasi se duži zvučni signal. Više od 4 s se oglasi trostruki zvučni signal.
Stolicu treba unaprijed programirati tako, da položaj ispiranja fontane bude memoriran na
prekidaču za odabir položaja sjednog dijela stolice prema dole.
Nakon poziva položaja za ispiranja fontane pomoću prekidača za okretanje fontane
nesmije se raditi daljnje pokretanje (manipulacija) sa stolicom tada ima ispravni povrat iz
položaja za ispiranje u položaj stolice prije poziva pomoću prekidača za okretanje fontane.
Automatsko postavljanje ulaznog (izlaznog) položaja na fiziološ.stolici
Ukoliko su svi instrumenti u svom ležištu i pritisnete simbol – izvršava se funkcija ulaznog
položaja i isključivanje stomatološkog svijetila i ispiranje fontane. Ukoliko je neki od
instrumenata van ležišta poziva se jedino ulazni položaj – početni položaj.
upravljanje stolicom
8.1.2 Postavljanje količine vode
U ovisnosti o izvedbi stomatološke jedinice je:
a)količina vode za hlađenje za sve instrumente osim pustera može se regulirati igličastim
ventilom koji se nalazi na donjoj strani upravljačkog stolića. Pri potpunom zavrtanju se dovod
vode zaustaví.
b) ukoliko je u stomat.jedinici montiran proporcionalni ventil moguće je postaviti količinu
vode za hlađenje dodirom na simbol
poziva
nakon uzimanja željenog instreumenta. Naskon
se na displeju izmjení ispis "W=xxx%" na "W!xxx%" te je moguće simbolima plus
mínus mijenjati količinu vode za hlađenje. Ponovnim dodirom na simbol
se regulacija
protoka završi a na displeju se ispiše ispis "W=xxx%". Postavljanje količine vode se automatski
memorira nakon povratka instrumenta u ležište.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
20/38
8.1.3 Prekidač kočnice upravljačkog stolića
Pritiskom na simbol prekidača se
odkoči upravjački stolić te je moguće
s njim slobodno pokretati u željenom
smjeru. Nakon postavljanja u željenu
pozíciju i oslobađanja prekidača
upravljački stolić se zakoči.
8.1.4 Montaža inox pladnja tray stolíća
Tray stolić s pladnjem se montira po narudžbi na
stomatološku jedinicu DC 310. Pladanj tray stolíća je od
inoxa, moguće ju je demontirati povlačenjem iz držača
u smjeru strelice (vdi. sliku). Max. opterećenje tray stolíća
1,5 kg!
8.1.5 Posluživanje pojedinih instrumenata
Odabir programa
Svaki instrument ima mogućnost odabira 8 programa P1-P8.
Odabir programa P1-P8 se vrši pritiskom prekidača P1/P2 u slučaju da imate membransku
tastaturu ili istovremenim pritiskom
i
na staklenoj tastaturi na upravljačkom panelu
liječnika u vrijeme dok je instrument van držača, pri čemu se u lijevom donjem uglu displeja
ispiše aktualni program. U svakom programu je moguće raditi bilo kakove izmjene i te izmjene se
automatski memoriraju.
Puster
Je spremna za rad i u držaču. Za ispuhivanje zrakom je potrebno pritisnuti desni prekidač, za
ispiranje vodom lijevi prekidač a za sprej (vodena magla) obadva prekidača istovremeno.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
21/38
Turbina
Displej za turbínu
Membranska tastatura
TURBINE1
100%
W L W=xxx%
P1  OIL 
Staklena tastaura
TURBINE1
100%
W L W=xxx%
P1  OIL 
Nakon uzimanja turbine ispišu se parametri kako je memorirano. Njihovo značenje je slijedeće:

TURBINA1 - izabrana turbína, (TURBINA2, TURBINA3, TURBINA4).

W - uključeno hlađenje vodom, S - Uključeno hlađenje sprejom, ukoliko ovaj simbol
nesvijetli hlađenje je isključeno.

L - Uključeno osvijetljavanje instrumenta, ukoliko ovaj simbol nesvijetli osvijetljavanje
instrumenta je isključeno.

W=xxx% - količina vode za hlađenje (jedino u slučaju ugrađenog proporcionalnog
ventila).
 OIL – potrebno je podmazati instrument
 P1 – aktualni odabrani program
U funkciju se uvodi turbina nakon uzimanja iz ležišta i pokretanja poluge nožnog upravljača
u desno. Funkcija se završava povratkom poluge nožnog upravljača u početni položaj. Po
završetku rada sa turbinom se preporuča upotrijebiti funkciju CHIPBLOWER. Kod turbíne
nemožemo regulirati okretaje. Funkcija CHIPBLOWER se nemože isključiti. Kod turbine
nemožemo regulirati broj okretaja.
Kada prođe određeno vrijeme rada sa turbinom, odnosno interval od 20 minuta, na displeju će
se ispisati natpis *OIL* i oglasit će se zvučni signal (tri puta –nakon podizanja instrumenta iz
ležišta). Nakon povratka instrumenta u držač-ležište i (podmazivanja) automatski se uključuje
tajmer na 20 minuta, kada će se ponovo oglasiti i obavjestiti vas da morate podmazati
instrument.
Upotrebljeno ulje se sakuplja u čašici kao na prikazanoj slici. Ukoliko ulje pređe granicu koja je
označena kao maximalna količina, potrebno je čašicu odviti u smjeru strelice te je isprazniti.
Filter, je potrebno promjeniti ukoliko je nečist.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
22/38
Mikromotor
Displej za mikromotor
Membranska tastatura
Staklena tastaura
M2 FH < W L W=xxx% A
P = xxx, xx% xxxxxx R P M
T= xxx, xxxNcm R=xxx : x
P1  OIL 
M2 FH < W L W=xxx% A
P = xxx, xx% xxxxxx R P M
T= xxx, xxxNcm R=xxx : x
P1  OIL 
Nakon uzimanja mikromotora ispišu se parametri kako je memorirano. Njihovo značenje je
slijedeće :

M2 - izabrani mikromotor (M1,M3)
 FH, (FL, FM) – vybratý krútiaci moment

< - informira o smjeru okretanja u lijevo mikromotora, ukoliko ovaj simbol nesvijetli
okretaji mikromotora su u desnom smijeru.

W – uključeno hlađenje vodom, S – uključeno hlađenje sprejom, ukoliko ovaj simbol
nesvijetli hlađnj je isključeno.

L – Uključeno ieosvijetljavanje instrumenta, ukoliko ovaj simbol nesvijetli osvijetljavanje
instrumenta je isključeno.

W=xxx% - Količina vode za hlađenje (jedino u slučaju ugrađenog proporcionalnog
ventila)

A – analogno-linearno upravljanje snagom, O – skokovito upravljanje snagom sa
nožnog upravljača

P=xxx,xx% - Snaga mikromotora

RPM – informatívni broj okretaja mikromotora

T=xxx,xxxNcm – maximalni otporni moment

R=xxx:xx – Odnos postavljene redukcije na koljičniku (1:1, 1:5, 1:4. 10:1 ....)

OIL – potrebno je podmazati instrument

P1 – aktualni odabrani program
Nakon uzimanja iz ležišta mikromotor je spreman za rad pokretanjem poluge nožnog upravljača
u desno. Pričemu pri punom odklonu poluge mikromotor ima punu snagu, koja se ispiše na
displeju. Završetak rada je nakon povratka poluge nožnog upravljača u početni položaj. Nakon
završeka s radom-preporuča se upotrijebiti funkciju CHIPBLOWER. Snagu mikromotora je
moguće regulirati prekidačem PLUS, MÍNUS u rasponu od 0-100%. Izmjena smjera okretaja
postiže se pritiskom na simbol REVERZ na tastaturi, ili pridržavanjem simbola spray na nožnom
upravljaču u trajanju od 2s i manje od 8s.
U slučaju uključenog analognog upravljanja snage nožnim upravljačem, pokretanjem poluge
nožnog upravljača linearna snaga mikromotora od 0 do vrijednosti postavljene na displeju.
Kada prođe određeno vrijeme rada sa turbinom, odnosno interval od 20 minuta, na displeju će
se ispisati natpis *OIL* i oglasit će se zvučni signal (tri puta –nakon podizanja instrumenta iz
ležišta). Nakon povratka instrumenta u držač-ležište i (podmazivanja) automatski se uključuje
tajmer na 20 minuta, kada će se ponovo oglasiti i obavjestiti vas da morate podmazati
instrument.
Mikromotor MX/MX2 (Bien Air)
Displej za MX/MX2 mikromotor
Membranska tastatura
M4x F # W L W =xxx% 0
N = xxxxxx RPM xxx, xx%
T = xxx, xxxNcm R=xxx : x
P1  OIL 
AFT = 3,5s
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
Staklena tastaura
M4x F # W L W =xxx% 0
N = xxxxxx RPM xxx, xx%
T = xxx, xxxNcm R=xxx : x
P1  OIL 
AFT = 3,5s
23/38
Nakon uzimanja motora iz držača ispišu se parametri koji su u memoriji. Njihovo značenje je
slijedeće:

M4X – odabrani MX mikromotor (M3X)

F – Režim rada mikromotora F - auto-forward , N - normal , R - auto-reverse

# - u slučaju režima auto-forward i auto-reverse se ispiše znak #. U slučaju režima
normal je znakom < indicirano da se mikromotor okreće u lijevo, ukoliko ovaj simbol ne
svijetli okretaji mikromotora su u desno.

W – Uključeno hlađenje vodom, S – uključeno hlađenje sprejom, ukoliko ovi simboli ne
svijetle hlađenje mikromotora je isključeno.

L – Uključeno osvijetljenje instrumenta, ukoliko ovaj simbol ne svijetli osvijetlljavanje
instrumenta je isključeno.

W=xxx% - količina vode za hlađenje (jedino u slučaju ugrađenog proporcionalnog
ventila)

O – skokovito upravljanje snagom s nožnog upravljača, A – analogno-linearno
upravljanje snagom,

N= xxxxxxRPM – okretaji mikromotora

xxx,xx%- informativna snaga mikromotora

T=xxx,xxxNcm – postavljeni limitni moment otpora

R=xxx:xx – Odnos postavljene redukcije na koljičniku

AFT=x,xs Auto forward vrijeme, ispisuje se jedino u slučaju moda (režima) autoforward (0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0;3,5;4,0)

OIL – potrebno je podmazati instrument

P1 – aktualni odabrani program
Kada prođe određeno vrijeme rada sa turbinom, odnosno interval od 20 minuta, na displeju će
se ispisati natpis *OIL* i oglasit će se zvučni signal (tri puta –nakon podizanja instrumenta iz
ležišta). Nakon povratka instrumenta u držač-ležište i (podmazivanja) automatski se uključuje
tajmer na 20 minuta, kada će se ponovo oglasiti i obavjestiti vas da morate podmazati
instrument.
Režim normal
MX/MX2 motorom se upravlja kao i klasičnim motorom s tom razlikom, da sa postavljaju okretaji
te je moguće postaviti limitirani otporni moment pomoću simbola T.
Režim auto-reverse
Mikromotor se nakon dostizanja limitiranog otpornog momenta počne okretati obrnutim
smijerom (okretanje u lijevo) i to sve do odpuštanja poluge nožnog upravljača.
Režim auto-forward
Mikromotor se nakon dostizanja limitiranog otpornog momenta počne okretati obrnutim
smijerom (okretanje u lijevo) i to sve do odpuštanja poluge nožnog upravljača, zatim u tom
smjeru ostaje postavljeno vrijeme (AFT) i vrati se na početne okretaje (okretanje u desno). To
se ponavlja sve do otpuštanja poluge nožnog upravljača.
Regulacija AFT (AFT = Vrijeme potrebno za uključivanje Automatskog Povrata)
Postavljate pomoću prekidača
i mijenjate AFT vrijeme od 0,5 s do 4s sa pomakom od 0,5s.
Opaska
U režimima auto-forward i auto-reverse nožni je upravljač u režimu ON/OFF. Pri povratu
mikromotora ili turbíne u držač svijetlo se ugasi. Mikromotor ili turbínu treba vratiti u držač
uvijek nakon završetka rada (poluga nožnog upravljača je u početnom položaju). Ukoliko je
aktivirano hlađenje, po završetku rada se automatski sprovodi ispuhivanje zrakom nakon 0,5s.
Mikromotor NLX Plus (NSK)
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
24/38
Displej za NLX mikromotor
Membranska tastatura
Staklena tastaura
M4N F # W L W =xxx% 0
N = xxxxxx RPM xxx, xx%
T = xxx, xxxNcm R=xxx : x
P1  OIL 
M4N F # W L W =xxx% 0
N = xxxxxx RPM xxx, xx%
T = xxx, xxxNcm R=xxx : x
P1  OIL 
Nakon uzimanja motora iz držača ispišu se parametri koji su u memoriji. Njihovo značenje je
slijedeće:

M4N– odabrani MX mikromotor (M3N)

F – Režim rada mikromotora F - auto-forward, N - normal, R - auto-reverse

# - u slučaju režima auto-forward i auto-reverse se ispiše znak #. U slučaju režima
normal je znakom < indicirano da se mikromotor okreće u lijevo, ukoliko ovaj simbol ne
svijetli okretaji mikromotora su u desno.

W – Uključeno hlađenje vodom, S – uključeno hlađenje sprejom, ukoliko ovi simboli ne
svijetle hlađenje mikromotora je isključeno.

L – Uključeno osvijetljenje instrumenta, ukoliko ovaj simbol ne svijetli osvijetlljavanje
instrumenta je isključeno.

W=xxx% - količina vode za hlađenje (jedino u slučaju ugrađenog proporcionalnog
ventila)

O – skokovito upravljanje snagom s nožnog upravljača, A – analogno-linearno
upravljanje snagom,

N= xxxxxxRPM – okretaji mikromotora

xxx,xx%- informativna snaga mikromotora

T=xxx,xxxNcm – postavljeni limitni moment otpora

R=xxx:xx – Odnos postavljene redukcije na koljičniku

OIL – potrebno je podmazati instrument

P1 – aktualni odabrani program
Kada prođe određeno vrijeme rada sa turbinom, odnosno interval od 20 minuta, na displeju će
se ispisati natpis *OIL* i oglasit će se zvučni signal (tri puta –nakon podizanja instrumenta iz
ležišta). Nakon povratka instrumenta u držač-ležište i (podmazivanja) automatski se uključuje
tajmer na 20 minuta, kada će se ponovo oglasiti i obavjestiti vas da morate podmazati
instrument.
Režim normal
MX motorom se upravlja kao i klasičnim motorom s tom razlikom, da sa postavljaju okretaji te je
moguće postaviti limitirani otporni moment pomoću simbola T. Limtirani moment otpora
(torque) moguće je postaviti- (ijenjati) jedino ukoliko je raspon broja okretaja od 100 – 5000
RPM.
Režim auto-reverse
Mikromotor se nakon dostizanja limitiranog otpornog momenta počne okretati obrnutim
smijerom (okretanje u lijevo) i to sve do odpuštanja poluge nožnog upravljača. Ovaj mod radi
u rasponu okretaja od 100 – 5000 RPM.
Režim auto-forward
Mikromotor se nakon dostizanja limitiranog otpornog momenta počne okretati obrnutim
smijerom (okretanje u lijevo) i to sve do odpuštanja poluge nožnog upravljača, zatim u tom
smjeru ostaje postavljeno vrijeme (AFT) i vrati se na početne okretaje (okretanje u desno). To
se ponavlja sve do otpuštanja poluge nožnog upravljača. Ovaj mod radi u rasponu okretaja
od 100 – 5000 RPM.
Opaska
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
25/38
U režimima auto-forward i auto-reverse nožni je upravljač u režimu ON/OFF. Pri povratu
mikromotora ili turbíne u držač svijetlo se ugasi. Mikromotor ili turbínu treba vratiti u držač
uvijek nakon završetka rada (poluga nožnog upravljača je u početnom položaju). Ukoliko je
aktivirano hlađenje, po završetku rada se automatski sprovodi ispuhivanje zrakom nakon 0,5s.
U rasponu okretaja od 5100 do 40000 RPM nije moguće postavljati limitirani moment otpora jer
se njegova vrijednost automatski postavlja na maximalnu vrijednost 4,00Ncm.
Povećavanjem broja okretaja iznad 5000 RPM u modu (režimu) auto-revers ili auto-forvard
pomoću prekidača PLUS na upravljačkom panelu stolića liječnika je automatski blokiran I
akustički signaliziran.
Ukoliko se prebaci iz režima N – normal u režim auto-revers, ili auto-forvard
I vrijednost okretaja u režimu NORMAL je veća od 5000 RPM automatski će se prebaciti na
5000 RPM.
Auto-forward vrijeme je parameter AFT I nije ga moguće sa tastature na upravljačkom panelu
stolića liječnika promjeniti I ne ispisuje se – proizvođač ga u tvornici postavlja na 1 s.
Za mikromotor NLX Plus je vrijeme dosvjetljavanja nakon završetka rada postavljen u tvornici
na 3s.
Odstranjivač zubnog kamenca
Displej za ultrazvučni odstranjivač zubnog kamenca
Membranska tastatura
SCALER AMDENT
FOOT SWITCH ANALOG
NORMAL Pmax = xxx% L W
P1 A%, B%
W=xxx%
Staklena tastaura
SCALER AMDENT
FOOT SWITCH ANALOG
NORMAL Pmax = xxx% L W
P1 A%, B%
W=xxx%
Nakon uzimanja iz držača odstranjivač zubnog kamenca, ispišu se na displeju parametri koji su
u memoriji. Injihovo značenje je sljedeće:
 SCALER AMDENT – odabrani tip odstranjivača zubnog kamenca
 (SCALER S – NEWTRON /EMS, SCALER S – SP 4055/NSK)
 FOOT SWITCH ANALOG-analogno-linearno upravljanje snagom
(FOOT SWITCH ON/OFF skokovito upravljanje snagom) nožnim upravljačem.
 NORMAL – normalni režim rada, (ENDO - endo režim rada)
 Pmax=xxx% - maximalno moguće postavljanje snage u slučaju Amdent u ENDO
Režimu Pmax = 33%
 L - uključeno osvjetljavanje instrumenta, ukoliko taj simbol ne svijetli – osvijetljavanje
Instrumenta je isključeno.
 W - uključeno hlađenje vodom, ukoliko taj simbol ne svijetli hlađenje je isključeno
 A% - regulacija snage (0 - 100%), postotci željene snage od Pmax.
 B% - snaga na odstranjivaču (0 - 100%), (pri uključenom analognom upravljanju
pokazuje vrijednost snage u ovisnosti o položaju poluge nožnog upravljača.
 W=xxx% - količina vode za hlađenje u ovisnosti od tipa stomatološkog aparata)
 P1 – aktualni odabrani program
U funkciju se uvodi nakon podizanja instrumenta iz ležišta i pokretanjem poluge nožnog
upravljača u desno. Snaga se regulira pritiskom na simbol PLUS i MÍNUS pri podignutom
instrumentu ili kada je odstranjivač zubnog kamenca u funkciji. Funkcija ENDO se postavlja
pozivom – dodirom na simbol reverz.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
26/38
U slučaju uključenog analognog upravljanja snagom nožnim upravljačem se pokretanjem
poluge nožnog upravljača da linearno mijenjati snaga odstranjivača zubnog kamencaa od 0 do
vrijednosti postavljenoj na displeju.
8.2 Nožni upravljači:
Lijevi gornji prekidač sprej (reverz/endo)
Desni gornji prekidač
– chipblower
Poluga - start
s linearnom regulacijom
– početni položaj
Nožni upravljač s linearnom regulacijom
Lijevi gornji prekidač
- ulazni položaj
stolice
Desni gornji prekidačprogramiranj stolice
Lijevi donji prekidač sprej (reverz/endo)
Desni donji prekidačchipblower
Poluga - start s linearnom
regulacijom- početni položaj
pravé spodné tlačidlo
– chipblower
Kríž za upravljanje stolicom
Nožni upravljač UNO
Lijevi gornji prekidač sprej (reverz/endo)
Desni gornji prekidačprogramiranj
stolice
kríž na ovládanie
kresla
Lijevi donji prekidač sprej (reverz/endo)
Desni donji prekidačchipblower
Pedala - start s linearnom
regulacijom - početni položaj
kríž za upravljanje stolicom
Nožni upravljač kombinirani NOK
Pritiskom prekidača CHIPBLOWER na nožnom upravljaču kod instrumenata: mikromotor
i turbína uključuje se funkcija ispuhivanje zrakom za hlađenje.
Prekidač SPRAY (REVERZ/ENDO) na nožnom upravljaču ima slijedeće 3 funkcije:
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
27/38
Kratkim pritiskom prekidača u trajanju manje od 2s se uključuje/isključuje hlađenje
instrumenata, informacija o isključenom ili uključenom hlađenju je oslikana na displeju. Prekidač
ima istu funkciju kao prekidač SPRAY na stolíću liječnika.

Pritiskom na prekidač u trajanju više od 2s a manje od 12s se prebacuje smijer
okretanja mikromotora, ili kod podignutog instrumenta UOZK se prebacuje u režim
SCALLING/ENDO.

Pritiskom na prekidač u trajanju više od 12 s se biraju režimi hlađenja, režim hlađenja
sprejom i hlađenja vodom. Odabrani režim je oslikan na displeju znakom - "S" hlađenje
sprejom, "W" hlađenje vodom.
Polugom nožnog upravljača se pokreću instrumenti u funkciju pričemu kodi mikromotora je
moguće pokretanjem poluge nožnog upravljača upravljati okretajima mikromotora (od
minimuma pa do vrijednosti postavljenoj na displeju), u slučaju kada upotrebljavate UOZK se
pokretanjem poluge nožnog upravljača regulirati snaga (od minimuma do vrijednosti
postavljenoj na displeju).
Prekidači za: ULAZNI POLOŽAJ PACIJENTA, PROGRAMIRANJE STOLICE i KRÍŽ ZA
UPRAVLJANJE STOLICOM su namjenjeni za upravljanje stomatološkom fiziološkom stolicom
tipa Diplomat.
Upozorenje
Ükoliko nije podignuti instrument iz ležišta.
Pridržavanjem poluge nožnog upravljača u trajanju više od 0,2s se poziva funkcija
ispiranje fontane. Pridržavanjem u trajanju više od 4s se memorira vrijeme trajanja ispiranja
fontane, do povrata poluge nožnog upravljača u početni položaj. Pokretanjem poluge nožnog
upravljača u desno u trajanju min. 0,2s nastavljeno vrijeme ispiranja fontane se izbriše iz
memorije, i može se korigirati.

Pritiskom prekidača CHIPBLOWER i pridržavanjem u trajanju od 0,2s se poziva funkcija
punjenje čaše pacijenta. Pridržavanjem u trajanju više od 4s se postavlja vrijeme punjenja čaše
za pacijenta, do puštanja prekidača. Pritiskom desnog prekidača u trajanju min. 0,2s se vrijeme
punjenja čaše pacijenta izbriše iz memorije i može se korigirati.
Kod čišćenja podloga od (PVC- a - podovi) dezinfekcionim sredstvima zabranjuje se
postavljanje nožnog upravljača na vlažnu podlogu.

8.3 Vodeni blok fontana
Vodeni blok sadrži (u ovisnosti o izvedbi po narudžbi):
Boca s destiliranom vodom
Boca s destiliranom vodom je smještena unutar vodenog bloka i dostupna je nakon otvaranja
vrata vodenog bloka. Destilirana voda iz boce je spojena na: mikromotor, turbinu, odstranjivač
zubnog kamenca, pustera na stolíću liječnika i pustera na stolíću sestre.
Dopunjavanje destiliranom vodom:
 otvorite vrata vodenog bloka
 prebaciti tropolni prekidač u vodenom bloku u položaj „0“
 izvaditi bocu povlačenjem prema sebi iz prostora vodenog bloka
 odvojiti bocu (odvrtanjem)
 dopuniti u bocu destiliranom vodom
 bocu vratiti u njen držač tako, da ne izlazi zrak koji je pod tlakom pri radu
 vratiti bocu u položaj unutar prostora vodenog bloka.
 Prebaciti tropolni prekidač u položaj „DESTIL“
 Prekontrolirati, da iz boce neizlazi zrak
 Zatvoriti vrata vodenog bloka
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
28/38
U slučaju da potrošite svu destiliranu vodu tako, da u razvod vode dopre zrak, preporuča se da
sve kapilarne cijevi vode za instrumente, koji upotrebljavaju destiliranu vodu, odzračiti
izbacivanjem vode iz njih, toliko dugo dok ne pođe voda bez zračnih mjehurića iz instrumenata.
Upozorenje
Dopuna destiliranom vodom se mora izvesti tako , da neuljevate druge tekućine da nedođe do
izmjene njene kvalitete. Obvezatno je upotrebljavanje destilirane vode namjenjene za
medicinsku upotrebu, a ne demineralizirane vode za tehničku upotrebu!
Proizvođač preporuča zamjenu boce jednom godišnje.
Centralni razvod vode
Ukoliko je za hladjenje instrumenata je upotrebljena
voda iz centralnog razvoda, nije potrebno dopunjavati
destiliranu vodu u bocu – funkcija CENTRAL. Ova
funkcija se aktivira prebacivanjem
prekidača
smještenog u vodenom bloku u položaj CENTRAL
(
).
8.3.1 Stolić sestre
Stolíć sestre
Simbol
Opis
Tastatura stolíća sestre
Simbol Opis
Simbol
Opis
higijena sa produljenim
učinkom
upravljanje glavnim
svijetlom
otvaranje vrata
okretanje fontane
dezinfekcija hlađenja
instrumenta
dezinfekcija
punjenja čaše
memoriranje i poziv
programiranih položaja
ispiranje fontane
punjenje čaše
pacijenta
prekidač za pomjeranje
naslona leđa smijerom
natrag
prekidač za
pomjeranje stolice
smijerom gore
automatsko
postavljanje u
ulazni položaj
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
29/38
prekidač za pomjeranje
naslona leđa smijerom
naprijed
Symboli
stolíća liječnika.
prekidač za
pomjeranje stolice
smijerom dole
kočnica ramena
sestre
na tastaturi stolíća sestre imaju jednaku funkciju kao simboli na tastaturi
8.3.2 Držač sisaljke za slinu
Instrumenti smješteni na ramenu sisaljke su nakon uzimanja iz
držača u funkciji. Na dvojnom ramenu sisaljke mogu biti osim sisaljke
smješteni: polimerizciona lampa ili puster. Također se na držaču
nalaze prekidači za upravljanje punjenje čaše i ispiranja fontane.
Prekidači punjenja čaše i ispiranje fontane na ramenu držača sisaljke
nemaju mogućnost programiranja. Punjenje čaše i ispiranje fontane
su aktívni jedino u momentu držanja određenog prekidača.
8.3.3 Opremanje vodenog bloka
Siguronosni sistem - prekidač stolića sestre
Svrha
Siguronosni sistem - prekidač na ramenu sestre rješava uzajamnu koliziju stolice i aparata.
Upotreba
U slučaju kretanja sjednog dijela stolice prema gore, ili podizanja naslona leđa prema gore
može doći do kolizije naslona leđa s ramenom sestre na vodenom bloku fontane, pri čemu se
aktivira siguronosni sistem- prekidač na ramenu sestre.
Moment kada se uključi aktivacija siguronosnog prekidača
Nakon aktivacije blokade čuje se kratko zvučno upozorenje te se zaustavi kretanje stolice, pri
čemu se blokiraju sve funkcije stolice osim kretanja sjednog dijela prema dole i naslona leđa
prema dole.
Deaktivacija siguronosnog sistema-prekidača
Deaktivacija je moguća jedino pomoću pokretanja sjednog dijela stolice prema dole, ili naslona
leđa stolice prema dole, pri čemu se oglasi kratko zvučno upozorenje da je blokada stolice
deaktivirana .
Provjera funkcije siguronosnog sistema- prekidača
Ispravnost funkcije siguronosnog sistema-prekidača moguće je provjeriti podizanjem stolića
sestre prema gore pri čemu se kratko oglasi zvučno upozorenje, funkcija kretanja stolice se
zaustavi osim pokretanja stolice prema dole ili naslona leđa prema dole, pri čemu se oglasi
kratko zvučno upozorenje o potpunoj deaktivaciji.
Sisaljka za slinu
Uvodi se u funkciju automatski nakon podizanja iz držača. Svakodnevno očistiti sito sisaljke za
slinu, izvaditi iz silikonskog crijeva kompletni držač – nastavak sisaljke, skinuti gumeni dio
sisaljke, izvaditi sito – očistiti i isprati i vratiti obrnutim redom. Nakon svakog pacijenta se
preporuča isprati sisaljku za slinu usisavanjem 1dl vode!
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
30/38
Mala sisaljka, Velika sisaljka
Uvodi se u funkciju nakon podizanja iz držača. Završetak funkcije je nakon povratka u držač.
Usisavanje sisaljke moguće je regulirati otvaranjem regulacionog poklopca-regulatora sisaljke,
pri čemu u donjem položaju je sisaljka zatvorena. U tijelu sisaljke nalazi se filter, koji je potrebno
minimalno 1 dnevno čistiti (vidi. Toč. 10.4).
Poimerizaciona lampa
Polimerizaciona lampa je nakon podizanja spremna za upotrebu. Za upotrebu polimerizacione
lampe molimo vas pročitajte uputu za upotrebu polimerizacione lampe.
Intraoralna kamera
Nesluži za uspostavu dijagnoze, služi za lijepšu vizualizaciju pri dentalnom pregledu.
Kamera sadrži:

držač

spojni – konektor

tijelo kamere (kamera)
Upozorenje
Proizvod treba obvezatno zaštititi od vode, ne skladištiti u vlažnim prostorima.
Miltifunkcionalno upravljanje fontanom
- pritiskom prekidača u trajanju manje od 1 s okretanje fontane se uključi, ili zaustavi u ovisnosti
o stavu prije pritiska prekidača. Fontana se nakon uključivanja zaustavi u krajnjem položaju
odgovarajućeg smijera okretanja.
Nakon pritiska prekidača se oglasi kratki zvučni signal.
- pritiskom prekidača u trajanju više od 1s i manje od 4s poziva se postavljanje stolice u položaj
ispiranja, pri čemu se uključi pokretanje fontane smjerom u osnovni položaj- kada se zaustavi,
uključi se ispiranje fontane sukladno programiranom vremenskom intervalu.
Pritiskom prekidača u trajanju više od 1s se oglasi kratki zvučni signal i manje od 4s oglasi se
duži zvučni signal.
- pritiskom prekidača u trajanju više od 4s poziva se položaj stolice za ispiranje fontane te se
uključi okretanje fontane smjerom prema pacijentu do zaustavljanja.
Pritiskom prekidačau trajanju više od 1s se oglasi kratki zvučni signal i manje od 4s oglasi se
duži zvučni signal. Više od 4s se oglasi trostruki zvučni signal.
Stolicu treba unaprijed programirati tako, da položaj ispiranja fontane bude memoriran na
prekidaču za odabir položaja sjednog dijela stolice prema dole.
Upozorenje
Nakon poziva položaja za ispiranja fontane pomoću prekidača za okretanje fontane nesmije se
raditi daljnje pokretanje (manipulacija) sa stolicom tada ima ispravni povrat iz položaja za
ispiranje u položaj stolice prije poziva pomoću prekidača za okretanje fontane.
Okretanje fontane
Nakon dodira simbola
počne se okretati fontana na vodenom bloku. Prvim dodirom
fontana se pokrene u jednom smjeru, daljnjim dodirom se okretanje fontane zaustavi. Okretanje
fontane se automatski zaustavi kada fontana dosegne krajnji položaj.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
31/38
8.4 Stomatološko svijetlo
Stomatološkim svijetlom je moguće upravljati tro-polnim prekidačem na samom stomatološkom
svijetlu, pričemu u srednjem položaju je svijetlo isključeno - položaj 0.
Ukoliko je aparat izrađen s elektronskim upravljanjem osvijetljavanja moguće je njime upravljati
sa stolića liječnika i ramena sestre prekidačem. Vidi. opis simbola.
8.5 Kolica (jedino za izvedbu DL 210 – CART)
Kolica sa upravljačkom tipkovnicom su za vodeni blok spojena pomoću energetskog kabela u
zaštitnoj fleksibilnoj cijevi . Crijevo je sa specijalnom zaštitom od mehaničkih opterećenja ,
prašine, vlage , zaštitu od habanja te istovremeno tvori dodatnu izolaciju. Vanjski plašt crijeva
je izrađen od mekšeg PVC. Zaštitno crijevo ima ugrađenu unutarnju spiralu od tvrdog PVC
materijala, koje osigurava da odrasla osoba može nagaziti na nju bez unutarnjih oštećenja
instalacije. Proizvođač svakako preporuča da ne stajete na spojno crijevo , te nepolažite na nju
nikakove predmete. Zaštitno crijevo se nesmije presavijati na promijer manji od 70 mm. Za
čišćenje crijeva -pridržavajte se uputa opisanih u odjeljku
„Čišćenje, dezinfekcija i
dekontaminacija ostalih dijelova stomatološke jedinice “.
Tipka za blokiranje -kočnica za visinu stolića (CART)
Kod izvedbe CART se radna visina upravljačkog stolića može mijenjati u rasponu od 200 mm.
Stolić liječnika je (najljepšie prihvatiti otraga ) za bočne strane obama rukama , pričem prstom
jedne ruke se pritisne (i drží) tipka smještena na donjoj strani stolića. Na taj način ćete
odblokirati mehanizam za postavljanje visine stolića. Na taj način se stolić liječnika- kolica
postave u željenu radnu visinu. Oslobađanjem tipke mehanizam za podešavanje visine će se
zablokirati u željeni položaj. PAŽNJA – nesmijete pritiskati na stolić za odlaganje na vrhu stolića
kolica. !
U izvedbi CART nožni upravljač se može spojiti direktno na stolicu pacijenta ili na stolić
liječnika.
Pri premiještanju kolica treba osigurati , da se spojni kabel nožnog upravljača te bilo
koji drugi predmet ne dođe u kontakt sa kotačima kolica.
Operativno osoblje mora biti pažljivo, kako nebi došlo do oštećenja sponog energetskog
crijeva , ili da se ne saplete o nj.
8.6 Završetak s radom.
Veima je važno:

isključiti glavni prekidač – položaj 0! Time se prekida dovod električne energije, vode
i zraka i kompletni aparat se oslobodi od tlaka,

zatvoriti glavni dovod vode (na radnom mjestu) za stomatološki aparat,

isključiti kompresor – otvoriti ispustni ventil za kondenz,

isključiti vakum pumpu (ukoliko je sastavni dio aparata).
9 ODRŽAVANJE APARATA
Održavanje rotacionih instrumenata treba treba se pridržavati sukladno uputama proizvođača.
Kada je isporučen vodeni blok s napajanjem iz centralnog razvoda vode, treba kontrolirati
čistoću pred filtera te funkcionalnost - učinkovitost pred filtera te funkcionalnost uređaja za
omekšavanje tvrdoće vode (sukladno uputama proizvođača tog uređaja).
Pregledi u vrijeme jamstvenog roka
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
32/38
U vrijeme trajanja jamstvenog roka proizvođač preporuča korisniku da u 3-mjesečnim
intervalima pozove autoriziranog servisnog tehničara da učini preventivni periodični pregled
kako bi ispunio uvjet jamstva.
Pregled sesastoji mod slijedećih kontrola:








kontrolu ulaznih filtera (izgledom na čistoću ulaznih medija),
kontrolu usisnog sistema,
kontrolu odpada- kanalizacionog crijeva,
dopuna s daljnjim informacijama i praktičnim uptama za rad s stomatološkim aparataom,
kontrolu ispravnosti upotrebe i održavanja stomatološkog aparata i njenih pripadajućih
instrumenata (sukladno Uptama za upotrebu i edukaciju),
kontrola, opskrba sa svim medijima (ulaznih, kontrolu tlaka turbine, količine zraka za
hlađenje mikromotora i slično.),
Vrijeme potrebno za navedene radove proizvođač ima normu od 1 do 1,5 radnog sata,
Učinjeni kontrolni periodični pregled autorizirani servisni tehničar je dužan potvrditi
servisnim protokolom i potvrđivanjem u jamstvenom listu.
Kontrola i revizija nakon jamstvenog roka:
Periodičnu kontrolu proizvoda proizvođač preporuča korisniku da se izvede u intervalima od
6-mjeseci, autoriziranim servisnnim tehničarom, koji odgovara za:




cijelovitu kontrolu stomatološkog aparata te njenih funkcionalnih dijelova,
kontrolu i doreguliranje radnih tlakova vode i zraka,
kontrolu filtera vode i zraka u energobloku,
kontrolu ispravnosti elektro instalacije (električna sigurnost).
Revizija električne sigurnosti:
Izvodi se sukladno propisima države u kojoj je montirana stomatološka jedinica.
10 ČIŠĆENJE DEZINFEKCIJA I DEKONTAMINACIJA
10.1 Dezinfekcija unutarnjih razvoda instrumenata
Preporučamo da upotrebljavate tekućinu Alpron od 1% koncentracije s destiliranom vodom.
Otopinu nalijte u bocu-spremnik destilirane vode a možete je upotrebljavati i stalno. Otopina u
1%-noj koncentraciji nije škodljiva za zdravlje pacijenta. Pri pravilnoj upotrebi sistem hlađenja
održavate u čistoći i nije potrebno upotrebljavati druge dezificijense. Otopina Alpron jeproizvod
firme Alpro (Njemačka). O mogućnosti kupnje i upotrebe se informirajte kod Vašeg trgovca
dobavljača.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
33/38
U slučaju, da za hlađenje instrumenata koristite vodu iz cenralnog razvoda, dezinfekcija
unutarnjih razvoda svih instrumenata se izvodi na slijedeći način:




Nauni se boca za destiliranu vodu sa 1% otopinom Alprona sa destiliranom vodom
Prebacite tropolni prekidač u položaj „DESTIL“
Isperete sve vodene puteve unutar stomatološke jedinice u trajanju od 30s, ostale
instrumente koji upotrebljavaju vodu za hlađenje se isperu nakon 10s.
Prebacite 3-polni prekidač u položaj „CENTRAL“
Navedenu dezinfekciju proizvođač preporuča sprovesti minimalno jednom na dan, najbolje na
kraju radnog vremena.
10.2 Dekontaminacija fontane
U slučaju, da je stomatološka jedinica opremljena jedino sisaljkom za slinu, upotrebljava se za
dekontaminaciju otopina od 1%-nog koncentrata SAVO Proizvođač (Češka republika).
Dezinfekciju fontane je neophodno sprovoditi minimalno jedan put na dan (napr.po završetku
radnog dana) otopinom SAVO Prim u 1% koncentraciji u obimu minimalno 200ml otopine
uljevanjem u fontanu.
U slučaju, kada je stomatološki aparat opremljen velikom i malom sisaljkom za slinu odabir
tekućine za dezinfekciju ovisi o tome, koji tip separatora je montiran u stomatološkom aparatu.
U slučaju, da je u stom.aparatu montiran separator CATTANI, obavezno je upotrijebiti
koncentrat PULI - JET PLUS. U slučaju da je montiran u stom. Aparatu separator amalgama
METASYS, obavezno je upotrebljavati preparat GREEN & CLEAN M2, u slučaju da je
montiran separator amalgama DÜRR CAS 1 obavezno je upotrebljavati preparat OROTOL
PLUS.
10.3 Čišćenje i dekontaminacija sisaljke za slinu
Dekontaminaciju sisaljke za slinu očistiti min. jednom na dan (napr. po završetku radnog
vremena) koncentratom SAVO u omjeru od 1% koncentracije u 1 dcl razređene otopine
usisavanjem kroz rukohvat sisaljke za slinu. Nakon svake upotrebe sisaljke za slinu treba
pročistiti crijevo sisaljke preplahivanjem čistom vodom cca 1 dcl nakon svakog pacijenta.
SITO
10.4 Čišćenje i dekontaminacija velike i male sisaljke
Asistent – sestra mora kontrolirati čistoću sita koje spriječava prolaz grube nečistoće u fontani
i prema potrebi ih treba počistiti. Nakon upotrebe velike i male sisaljke, treba ih pročistiti
ispiranjem čistom vodom 1 dcl nakon svakog pacijenta.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
34/38
Obr. 10.1







velika sisaljka
mala sisaljka
filter grubi P 22
filter grubi P 16
adapter za jednokratnu sisaljku
regulacioni poklopac (regulatorusisavanja)
jednokratnu slina Izbacivač mikromotoru
SITO
Čišćenje, dezinfekcija i dekontaminacija ostalih dijelova stomatološkog aparata
Čišćenje vanjskih ploha stomatološkog aparata – održavanje stakleneplohe tastature obvazetno
jedino vlažnom krpom. Jednom na dan ili ukoliko se zaprlja ploha aparata biološkim materijalom
obvezatno upotrijebiti tekućinu INCIDIN FOAM – spray (HENKEL – ECOLAB) sukladno
uputama za upotrebu.
Minimalno jednom na dan očistiti (u ovisnosti o izvedbi stom. aparata):

sito sisaljki (velika + mala) smještene na vodenom bloku

sito na ulazu u separator amalgsma

sito sisaljke za slinu

filter male i veľke sisaljke

sito u fontani- pljubačnici
Upozorenje
Pri čišćenju podloga izrađenih od (PVC- materijala) dezinfekcionim tekućinama se zabranjuje
položiti nožni upravljač na vlažnu podlogu. Zabranjuje se čišćenje tekućinama, koje narušavaju
strukturu laka i plastičnih masa (tekućine na bazi fenol- aldehida).
Proizvođač ne odgovara za štetu prouzročenu uporabom drugih dezinfekcionih sredstava
i tekućina za čišćenje koje nisu preporučene.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
35/38
Rotacioni instrumenti, koljičnici i nasadnici
Čišćenje, dezinfekcija i sterilizacija instrumenata (turbina, koljičnik i nasadnik) obvezatno je
pridržavati se uputa proizvođača instrumenata, koji se isporučuje s instrumentom.
Uputa za upotrebu dezinfekcionih
stomatološke kiruške separatore.
protiv pjenjenja
tableta
CATTANI za
Prilikom rada sa kiruškim sisaljkama (velika i mala) stvara se turbulentni tok, kada krv, slina
i sve druge sanitarne tekućine stvaraju veliku količinu pjene, koja može prouzročiti česte i nagle
neželjene prekide odnosno zaustavljanje usisavanja. Tablete su obložene u zaštitnom film
folijom, koja se otapa u dodiru sa vodom i garantira učinak i sigurnu manipulaciju, i ako ovaj
proizvod nije kvalificiran kao opasni. Zaštitni film neodstranjujte, otapa se u vodi. Usisavanjem
male količine vode kroz sisaljku nakon što ste smjestili tabletu u za to određeni prostor
podporni filter prolaskom vode preko tablete odmah je spremna i djeluje učinkovito i djeluje
protivpjenjenja. Ukoliko se tableta mora smjestiti u mali prostor, odstranite zaštitni film
(preporuča se da uzmete rukavice) i razlomite je na dva dijela pritiskom na zato označeni zarez.
Pri prelasku tekućine tableta se pomalo otapa i traje za cijeli radni dan, tako da će oslobađati
dezinfekcione i protupjenjeće supstance.
Upta za upotrebu sredstva za čišćenje vanjskih površina i ploha PULI – JET PLUS
Proizvođač separatora preporuča dezinficirati sistem svaki dan na koncu radnog dana te isprat
najmanje jednom u polovici radnog dana. Punjenje injektora: smjestite bocu na povišeni položaj,
prednost na kosu površinu. Odvijte čep te umjerenim pritiskom na bocu na mijestu označenom
s dvije naljepnice napunite injektor do oznake (pozor nemojte je prepuniti).
Smanjite tlak: veća količina tekućine se vraća natrag u bocu, zatim točna količina od (10ml)
koncentrata ostaje u injektoru. Koncentrirani PULI – JET PLUS nakon razrijeđivanja na 0,8%
čistí i dezinficira, na 0,4% služi kao sanitarna tekućina za površine. Za čišćenje i dezinfekciju
razredite dvije mjerice (20ml) u injektoru na 2,5 l tople vode (50°C) te je usisajte sisaljkama. Za
samo čišćenje sistema razreďite jednu mjericu (10ml) neispirite, proteolitični i dezinfekcioni
učinak PULI – JET PLUS se pojavljuje odmah.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
36/38
11 LIKVIDACIJA UREĐAJA
Diomaterijal
Metal
Plasty
Guma
Keramika
Instrumenti
Elektronika
Kablovi
Transformator
Separator
amalgama
Pakiranje
Materijal
osnovni
Čelik
Aluminij
PUR
PVC
PA, ABS
Staklolaminat
Druge plastike
Materijal za
reciklažu
Materijl za
skladištenje
Materijl koji
nije za
reciklažu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bakar
Filteri
Zbirna posuda
s amalgamom
Drvo
Ljepenka
Papir
PUR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Opaska
Pri likvidaciji stomatološkog aparata treba se pridržavati legislatíive u konkretnoj državi.
Stomatološki aparat je potrebno prije demontaže dekontaminirati – očistiti površine, pročistiti
usisne i kanalizacione cijevi, izvaditi amalgam iz separatora i predat službi koja je ovlaštena za
sakupljanje biološkog otpada. Veoma važno je aparat povjeriti-uskladištiti firmi koja je ovlaštena
za likvidaciju.
Upozorenje
Ne odlagati u komunalni odpad! Odpad je moguće povratno odložiti na mjestima za to
ovlaštenih, napr. elektroodpad!
12 SERVISNA SLUŽBA
U slučaju kvara na stomatološkom aparatu obraťite se najbližem servisu koji je ovlašten od
strane proizvođača ili Vašem prodavaču, koji će Vas uputiti na najbliži servis.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
37/38
13 SADRŽAJ PAKIRANJA
Osnovno pakiranje
DL 210
Poklopac nosećeg stupa
Pantograf* upravljačkog stolića sa upravljačkom
tipkovnicom (*osim izvedbe CART)
Kolica (jedino u izvedbi CART)
Vodeni blok kompletni
Pantograf svijetla
Stomatološko svijetlo
Nožni upravljač
Tray stolić
Stolić za odlaganje (prema narudžbi)
Držiač donji – svijetlo
Instrumenti, pribor, sitni dijelovi i pak lista, zapečaćeno
u papirnatoj kutiji, (kartonu)
DC 310
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
Sprodna dokumentacija:





Uputa za upotrebu
Garantnoi list
Upte od dilera
Pak lista (uložen u zapečaćenu u kartonsku kutiju s instrumentima)
Jamstveni list i formular za registraciju korisnika (Ordinacije)
14 JAMSTVO
Proizvođač daje na proizvod jamstvo sukladno jamstvenom listu.
Roba – oprema je osigurana unutar tvornice, u momentu preuzimanja osiguranje u transportu
do korisnika prelazi na prijevoznika – špeditera koji odgovara za sve štete koje mogu proizaći
u transportu te prelaze na kupca.
Proizvođač si uzima za pravo na izmjene u pogledu inovacije i poboljšanja proizvoda.
Upozorenje
Greške učinjene neodgovornom upotrebom i nepridržavanje uputa za upotrebu, neće biti
priznate kao predmet reklamacije.
hr_dl210(dc220),dc230,dc240-dc310dc270),dc280,dc290_2014_06
38/38
Download

INFORMACIJE O PROIZVODIMA