FYZIKA 7. ročník/č. 8
ARCHIMÉDŮV ZÁKON
1. Na čem závisí velikost vztlakové síly, která působí na těleso ponořené do kapaliny?
2. Jak se jmenuje druh síly, která působí proti tíhové síle a těleso v kapalině nadlehčuje? Jak se
značí (jakou má fyzikální značku), jakou má jednotku?
3. Do nádoby s vodou ponoříš dvě závaží se stejnou hmotností 100 g. Jedno je železné, druhé
z hliníku. Na které působí větší vztlaková síla? (Pozn.: Zjisti si hustoty látek, ze kterých jsou
tělesa zhotovena.)
4. Do nádoby s olejem jsou ponořené dvě krychle o stejném objemu. Jedna je zhotovena z mědi,
druhá z olova. Rozhodni, které tvrzení je správné:
a) na obě tělesa působí stejná vztlaková síla
b) na krychli z mědi působí menší vztlaková síla, protože je lehčí
c) na krychli z olova působí menší vztlaková síla, protože je těžší
5. Těleso ze železa o objemu 250 cm3 je dáno do oleje:
a) urči velikost gravitační síly, kterou působí Země na dané těleso
Financováno z projektu „Přírodní vědy moderně a interaktivně“
Registrační číslo projektu: Z.1.07/1.1.24/01.0104
b) urči velikost vztlakové síly, která působí na těleso ponořené ve vodě
c) porovnej velikosti těchto sila a vyvoď z toho závěr
6. Průměrná hustota lidského těla je 1 100 kg/m3. Jakou silou je nadlehčován člověk o hmotnosti
68 kg, je-li celý ponořený ve vodě?
7. Dřevěná kostka byla ponořena nejdříve do vody a potom do rtuti. Ve které z těchto kapalin byla
kostka více ponořená? (Svou odpověď zdůvodni.)
a) ve vodě
b) ve rtuti
c) v obou kapalinách byla kostka stejně ponořená
8. Na konci rovnoramenné páky jsou zavěšena dvě stejná závaží. Poruší se rovnováha sil na páce,
ponoříme-li: (Odpověď na obě otázky zdůvodni.)
a) jedno závaží do vody?
b) jedno závaží bude ponořeno do vody, druhé do rtuti?
VODA
RTUŤ
9. Těleso z korku o objemu 10 000 cm3 je ve vodě. Bude se ve vodě potápět, plovat nebo se bude
vznášet? Ověř si svou odpověď výpočtem nebo úvahou.
10. Doplň tabulku:
vztah hustoty kapaliny
vztah mezi silami, které
a tělesa
působí na těleso
výslednice sil
ρK > ρ T
ρK < ρ T
ρK = ρ T
11. Krychle z homogenní (stejnorodé) látky o hustotě 240 kg/m3 má hranu 12 cm. Do jaké hloubky
se ponoří svislé hrany této krychle, když plave na hladině?
12. Jakou silou je nadlehčován ocelový předmět o hmotnosti 82 kg, je-li úplně ponořený ve vodě?
13. Ke zvednutí tělesa ze stejnorodé látky na vzduchu je nutné použít sílu o velikosti 600 N.
Ve vodě bylo toto těleso zvednuto silou 400 N. Jakou hustotu měla látka, ze které bylo těleso
zhotovené.
ŘEŠENÍ:
FYZIKA 7. ročník/č. 8
ARCHIMÉDŮV ZÁKON
1. Hustotě kapaliny, objemu ponořené části tělesa
2. Vztlaková síla, Fvz, N
3. ρFe = 7 800 kg/m3, ρAl = 2 700 kg/m3, na hliníkové závaží
4. a
5. a) Fg = 19,5 N
b) Fvz = 2,3 N
c) Fvz < Fg, těleso se bude potápět
6. Fvz = 620 N
7. a
8. a) ano, v kapalině je těleso nadlehčováno Fvz, proto bude páka vlevo nahoře
b) ano, těleso ponořené do rtuti bude více nadlehčováno, proto bude stoupat rameno
páky vpravo
9. Bude plavat na hladině, protože hustota korkové kostky je menší než hustota kapaliny
nebo proto, že gravitační síla působící na kostku je menší než vztlaková síla kapaliny,
která působí na kostku
10. Doplň tabulku:
vztah hustoty kapaliny a
vztah mezi silami, které
tělesa
působí na těleso
ρK > ρ T
Fg < Fvz
↗
ρK < ρ T
Fg > Fvz
↙
ρK = ρ T
Fg = Fvz
0
výslednice sil
11. 2,88 cm
12. 106,5 N
13. 3 000 kg/m3
Autorem pracovního listu a všech jeho části, není- li uvedeno jinak je Ing. Romana Zapletalová
Download

ARCHIMÉDŮV ZÁKON