ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ ZÁKONY
Newtonovy pohybové zákony
Isaac Newton (1643 – 1727)
Zákon setrvačnosti
Těleso zůstává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, není-li nuceno vnějšími
silami tento stav změnit.
setrvačnost tělesa
Bez vnějšího působení si těleso zachovává svou hybnost.
Zákon síly
Působí-li na těleso síla, pak se těleso pohybuje se zrychlením, které je přímo úměrné působící
síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.
Obecněji: síla je rovna časové změně hybnosti.
Zákon akce a reakce
Každá akce vyvolá stejně velkou reakci.
Vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany.
Využití: reaktivní motory
výstřel a zpětný ráz
lodní šroub
vrtulová letadla
vodní, parní a plynové reaktivní turbíny
Zákon zachování hybnosti
Působí – li na sebe vzájemně 2 tělesa silami akce a reakce, potom změna hybnosti jednoho
tělesa vyvolá stejně velkou změnu hybnosti i u druhého tělesa.
pohyb rakety
K.E.Ciolkovskij (1857-1935)
Dokonale pružný ráz
Princip superpozice
Působí-li na těleso současně více sil, rovnají se silové účinky působení jediné síly (výslednice
sil), která je rovna vektorovému součtu těchto sil.
Zákon zachování mechanické energie
Celková mechanická energie izolované soustavy zůstává stálá.
Součet energie potenciální a kinetické je konstantní.
Př. kyvadlo (ztráty energie třením)
Zákon zachování energie
Při různých dějích v přírodě se přeměňuje energie jednoho druhu v energii jiného druhu.
Energie však ani nevzniká, ani nezaniká.
M.V.Lomonosov (1711-1765)
Hydrostatika
Pacalův zákon
Tlak v kapalině se šíří všemi směry stejně.
Využití: hydraulický lis (lisování oleje ze semen, šťáv z ovoce, lisování výrobků z plastů,
lisování součástek)
hydraulická zařízení – vyklápění, zvedání těžkých nákladů těžkých konstrukcí (ocel.
mosty)
Archimédův zákon
pro kapaliny plyny
hydrostatická tlak – je přímo úměrný hloubce, hustotě kapaliny a tíhovému zrychlení
hydrostatický (aerostatický) vztlak –díky němu plavou lodě, bóje, ptáci, létají letadla
spojené nádoby – čajová konvice, konev, vodotrysk, sifony umyvadel, WC, zdymadla,
vodovodní soustavy, vodoznak, nivelační váhy
normální tlak – 101 325 Pa
povrchové napětí – význam – vodoměrky se pohybují po hladině
využití mýdla při mytí rukou
praní prádla (mýdlové látky – tenzory – usnadňují snášivost)
důsledek povrch. napětí – koule má ze všech těles nejmenší povrch, proto se snaží kapaliny,
na které nepůsobí žádné další síly, zaujmout tvar koule
Hydrodynamika
Proudění kapaliny – stacionární nebo nestacionární
- laminární neb turbolentní
Bernoulliho rovnice – zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální
kapaliny
-
tlak proudící kapaliny klesá s rostoucí rychlostí
využití – při odsávání,rozprašovače, natěračské pistole, v karburátoru
Download

ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ ZÁKONY