DŮLNÍ NOVINY
NOVINY CZECH COAL GROUP
číslo 12
prosinec 2014
ZDARMA
Bývalé výsypky
dostanou
zemědělci
Od generálek
si na čas
odpočineme
Báňská ocenění
pro Vršanskou
uhelnou
I letos jsme
pomáhali
regionu
Co řekly
osobnosti
o uhlí
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
5
8
12
Kolektivní smlouvy s novým
pevným mzdovým růstem
Kolektivní vyjednávání ve společnostech skupiny Czech Coal skončilo. Zástupci sdružení
odborových organizací i zaměstnavatelé jsou
s výsledkem spokojeni, ale připomínají, že
nové kolektivní smlouvy by měly přinést spokojenost hlavně zaměstnancům.
„Podařilo se ve všech firmách
dohodnout pevný mzdový
nárůst ve výši 9,2 procenta,
rozložený do následujících
tří let, což považujeme v době, kdy se hornictví nachází
ve velmi nelehké pozici, za
velmi slušný výsledek,“ uvedl předseda Sdružení odborových organizací skupiny
Czech Coal Jaromír Franta.
Za dobrý výsledek považuje i to, že zůstaly zachovány položky nákladů sociálního charakteru v jednotlivých společnostech a také
to, že zaměstnanci nepřišli
o žádnou z výhod, na něž byli zvyklí.
Jednou z konkrétních novinek je navýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění. Zaměstnanci pracující ve společnosti do 15 let,
mají nárok na 500 korun měsíčně. Největší skupina lidí,
kteří mají odpracováno mezi
15 a 30 lety, mají šanci získat
550 korun. Ti, kdo ve irmě
pracují více než 30 let, mohou
od zaměstnavatele získat příspěvek na penzijní připojištění 600 korun.
Pokračování na straně 5
Světlo sv. Barbory bude opět chránit Most
Předvánoční čas patří tradicím, na Mostecku navíc i těm hornickým. Členové Spolku severočeských havířů proto i letos vyrazili do ulic adventního Mostu, aby v průvodu v čele s patronkou havířů, svatou Barborou, předali primátorovi světlo, které má kouzelnou moc a má ochránit město
od všeho zlého. Ještě než průvod dorazil před magistrát, prošel ulicemi města od nákupního střediska Rozkvět, přes mostecký Central, kde se zastavil a horníci mimo jiné lidem zazpívali zcela
novou hymnu svého spolku. Foto: (pim)
Vladimír Rouček: Tento rok byl pro nás dobrý
Prosinec je měsícem, kdy se snad všichni bez
ohledu na funkci ohlížíme za uplynulými měsíci. Ani Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné, není výjimkou.
Naplnily se vaše p㶣edstavy
o roce 2014?
Z pohledu Vršanské uhelné určitě. Bylo sice potřeba řešit řadu provozních problémů, ale
to na šachtě není nic neobvyklého. Zajistili jsme spolehlivě
veškeré dodávky uhlí pro naše zákazníky, i když byly letos
nižší než v letech předcházejících. Nicméně jsme této situaci
dokázali přizpůsobit výši nákladů. Takže hodně zjednodušeně řečeno, vše vyšlo tak, že
zaměstnancům mohl být vyplacen dosud nejvyšší 13. plat.
I tento fakt vypovídá o stavu
naší společnosti poměrně jasně.
㶕íkáte p㶣izpůsobit náklady.
Bohužel se z tohoto konstatování na mnoha místech stal
strašák v podobě propouštění,
tedy, jak se dnes 㶣íká, v podobě organiza㶜ních změn...
Ano, vyžadovalo to řadu
úsporných opatření. Jsem ale
rád, že se vše podařilo zvládnout tak, aby se to nedotklo
negativně zaměstnanců. V této souvislosti je třeba zároveň zdůraznit, že řada kroků
by nešla provést bez nich, bez
jejich přístupu k práci a angažování se.
Za to jim mohu jen znovu i touto formou poděkovat. A slovo
zaměstnanci si dovolím zaměnit za spolupracovníci a kolegové.
S trochou nadsázky bych
mohla 㶣íci, že snad ten letošní
rok byl procházka růžovou
zahradou.
Tak to by byla hodně velká
nadsázka. Přes zdánlivý klid se
i nás dotýká skutečnost, že stále není jasno o budoucích pravidlech hry v energetice a ve
využívání palivových zdrojů.
Znemožňuje to jakékoliv rozhodovací procesy, obnovu za-
řízení, rekonstrukce… a to nejen v uhelné energetice. A vůbec to není jenom o energetice
a hnědouhelných lomech. Ve
hře je budoucnost Mostecka
a celého regionu, jeho ekonomicko-sociální situace a stabilita. V tomto případě si ale region sám pomoci nedokáže, to
je nezastupitelná úloha státu.
Umím si p㶣edstavit, jaká
by byla odpově㶞 na dotaz
o váno㶜ním dárku pod
strome㶜kem generálního
㶣editele těžební spole㶜nosti.
A co Vladimír Rou㶜ek?
Už třetí rok bude tím nejlepším dárečkem pro naši rodinu
vnučka Anička.
(LiNo)
> 2 | Zprávy ze skupiny
EDITORIAL
Nemám rád…
…Vánoce. Vybavila se
mi postavička škarohlída z pohádkového seriálu Šmoulové. Neměl rád
nic a určitě by byl ve svém
živlu, kdyby slyšel četné
hovory na téma vánočních
svátků. Když shrnu jejich
obsah: netěším se a už aby
to bylo za námi.
A to já se bez mučení přiznávám, že Vánoce mám
moc ráda. Sice mám pocit, že se dopouštím takřka trestného činu, když
to někde řeknu nahlas, ale
opravdu se těším. Těším
se, až vytáhnu svou „štědrovečerní“ mísu na tunu
salátu, až budou v troubě
vonět řízky, až rozestavím
a rozsvítím všechny možné, prý kýčovité, vánoční
serepetičky. Až se uvelebím na gauči u stromečku
a dám si skleničku dobrého červeného. A úplně nejvíc na chvíle s mými dospělými dětmi, které
jsem před dvěma lety nenadchla koupí sice krásného a rovněž pichlavého,
nicméně umělohmotného
stromku, a vloni naštvala
nesmělým dotazem, jestli bychom třeba neodjeli
v rámci last minute ozdobit jednou v životě palmu.
Doma budeme, u starého
stolu po babičce – a basta,
přehlasovaly mě.
Neodtahujte skříně, stejně za ně není vidět, nemyjte znovu okna, která
jste nablýskali v říjnu, nepečte cukroví, pokud vás
z něj pálí žáha a nejvíce si
ho užije následně mrazák,
nestůjte frontu na kapra,
když vám víc chutná vepřové, a nemějte pocit, že
čím víc dárků, tím víc Adidas, tedy Vánoc.
S přáním pohody s těmi,
které vedle sebe máte rádi
Liběna Novotná,
vedoucí regionální
komunikace
DN / číslo 12 / prosinec 2014
Bývalé výsypky budou patřit zemědělcům
Letošní rok byl pro ty, kteří
se ve Vršanské uhelné starají o obnovu krajiny po skončení těžby, tedy o rekultivace,
úspěšný.
„Díky poměrně příznivým klimatickým podmínkám se nám
podaří naplnit všechno, co jsme
si naplánovali. Letos jsme pracovali na celkem osmadvaceti akcích inancovaných jak ze
zdrojů Vršanské uhelné, tak ze
státních prostředků,“ řekl Jiří Kašpar, vedoucí odborného útvaru Rekultivace, uvolnění území a ekologie Vršanské
uhelné. Celkem se letos proinvestovalo kolem 100 milionů
korun.
Práce letos probíhaly zejména
v území Slatinic a vnitřních výsypek Vršany a Šverma.
„Co do rozsahu, nejvíce se rekultivovalo na vnitřní výsypce lomu
Jan Šverma, kde se chystají zemědělské rekultivace a už zanedlouho zde místo výsypky vzniknou nová pole a louky,“ upřesnil
Kašpar. Jde přibližně o padesát
hektarů nové zemědělské půdy, doplněné o další lesní výsadbu.
Protože kalendářní rok ještě
neskončil, dá se zatím jen odhadovat, že letos budou ukončeny a následně předány vlastníkům zemědělské rekultivace na zhruba 60 hektarech
území. „Celkem v letošním roce probíhaly rekultivační práce na přibližně pěti stech hektarech, v příštím roce se budou
zahajovat akce na dalších plochách, takže rekultivace poběží
zhruba na stejné ploše jako v roce 2014,“ upozornil Jiří Kašpar.
Speci ické rekultivace probíhají také na Slatinické výsyp-
ce. „Tam se bezprostředně po
odtěžení řezu okamžitě začalo
s rekultivačními pracemi. Jde tu
hlavně o to, aby se v části, kde je
těžba nejblíže městu, krajina co
nejdříve po ukončení hornické
činnosti vrátila zpět do nového
stavu,“ vysvětlil vedoucí.
Rekultivace se v okolí šachet
rozhodně nedělají nahodile.
Postupuje se podle zásadního
dokumentu, který se jmenuje
Souhrnný plán sanací a rekultivací. „Jednotlivé rekultivační akce se rozbíhají postupně a skládají se do sebe jako mozaika.
Přitom vytvářejí celkovou koncepci území. Souhrnný plán obsahuje nejen jednotlivé typy rekultivací, které na plochách po
těžbě probíhají, ale jsou do něj
zakomponovány i další důležité informace jako vodní toky,
cesty, biokoridory a podobně,“
připomněl Kašpar. Pracovníci odborného útvaru Vršanské
přitom zajišťují kompletní přípravu, inženýrskou a kontrolní činnost jednotlivých staveb.
Samotné práce na jednotlivých
územích už jsou na dodavatelských irmách.
Rozhodujícím dodavatelem rekultivačních akcí je společnost
Rekultivace, ale podílejí se na
nich i další irmy. „Ačkoli náš
útvar provádí kontrolní činnost,
i my sami jsme samozřejmě také kontrolováni. Na jaře a na
podzim proběhly dva kontrolní
dny za účasti zástupců Magistrátu města Mostu. Postup rekultivací byl prověřen rovněž inspektory Českého báňského úřadu během podzimní generální
prověrky. V obou případech
bez problémů,“ uzavřel Kašpar.                          
           (red)
Sekačky vymění
za košťata a lopaty
Přišly první mrazy, nakrátko napadl i sníh. Jako každý rok je namístě otázka, jak
bude vypadat zimní údržba
v areálech Vršanské uhelné.
Ta je v rukou zaměstnanců
úseku přestaveb a ostatních
činností.
„Údržba areálů je čistě v naší
režii a zajišťujeme ji celoročně.
To znamená v létě sekání trávy,
údržbu zeleně, v zimě odklízení sněhu a posyp chodníků. Bez
rozdílu ročních období pak máme na starost kompletní úklid
venkovních prostor, drobnou
údržbu a správu většiny budov
v rozsahu menších oprav a revizí nebo třeba úklid kancelářských objektů,“ vysvětlil Jaroslav Graman, vedoucí úseku
přestaveb a ostatních činností.
V útvaru je zaměstnáno 21 lidí vybavených příslušnou
technikou, na léto křovinořezy a sekačkami, v zimě přicházejí na řadu košťata a lopaty. „K dispozici máme ještě dva malotraktory, které se
podle potřeby a ročního období
upravují na zimní a letní údržbu. Ostatní velkou techniku poskytuje Vršanské uhelné společnost Czech Coal Power, ať už
se jedná o sypače nebo traktor
s radlicí,“ doplnil Graman. Ta
přijde na řadu v případě vánic
a většího množství sněhu, kdy
je nutné co nejrychleji zprůjezdnit hlavní tahy a cesty.
„Naším úkolem je pak uklízet
místa, kam se velké stroje nedostanou, tedy například chodníky, parkoviště nebo menší přístupové cesty,“ dodal vedoucí
úseku.
(red)
Zprávy ze skupiny | 3
DN / číslo 12 / prosinec
Od generálek si na nějaký čas odpočineme
Generálními opravami letos procházejí tři
důležité části těžební technologie Vršanské
uhelné. Zatímco u zakladače ZP 6600/Z86 už se
práce chýlí ke konci, PVZ 330, neboli pomocný
vůz zakládací, a uhelné rýpadlo KU300/K107
budou dokončeny až v příštím roce. Tím skončí na několik let jedna etapa generálek technologií.
„Jedná se o tři největší akce letošního roku ve Vršanské uhelné a tomu odpovídá i objem inancí, které na
tyto akce budou vynaloženy. U zakladače jde o více než
100 milionů korun, generálka
PVZ vyjde na necelých 28 milionů a uhelné rýpadlo K107
by mělo stát kolem 150 milionů korun,“ řekl technický
ředitel Vršanské uhelné Petr Procházka. Zakladač by
do normálního provozu měl
být uveden začátkem ledna příštího roku. Generální
oprava „pévézetky“ byla zahájena teprve v listopadu,
ovšem vzhledem k tomu, že
jde o nesrovnatelně menší
stroj, práce by měly skončit
do konce ledna 2015. U uhelného velkostroje je rozsah
prací větší, takže se do provozu nedostane dříve než
v polovině příštího roku.
„V polovině listopadu jsme
předali montážní místo, kde
bude generální oprava probíhat. Dodavatelem budou
i v tomto případě, stejně jako u zakladače, Slovácké
strojírny. Jde o kompletní generální opravu, tedy výměnu všech důležitých součástí velkostroje,“ doplnil technický ředitel. Podobnou
generální opravu má za sebou obdobný stroj, uhelné
rýpadlo KU300/K96, které
je v provozu od konce roku
2013.
V opravách a obnově technologií bude Vršanská uhelná pokračovat i v následujících letech, ovšem už nikoli v takovém rozsahu.
„Všechny stěžejní stroje, které Vršanská uhelná potřebuje, byly v uplynulých několika letech opraveny. Protože
cyklus generálních oprav je
u těchto technologií zhruba
patnáctiletý, od generálek si
odpočineme,“ dodal technický ředitel.
(red)
Generální oprava pásového vozu zakládacího má skon㶜it v lednu. Foto: (pim)
Na Vršanech budou jezdit nové dozery
Obnova vozidel ve společnosti Czech Coal
Power pokračuje i před koncem roku. Na začátku prosince firma získala čtyři nové dozery, které budou využívat v provozech Vršanské uhelné.
Vánoční výzdoba má místo i na šachtě
Spíše než hornické tradice se na šachtě dodržují klasické vánoční zvyky. Jednotlivé úseky pořádají večírky a pracoviště dostávají vánoční výzdobu. Je možné ji najít nejen v kancelářích a dílnách, ale také třeba na prostranstvích před budovami a sídly úseků. Ještě před pár lety společně
soutěžily úseky uhlí a skrývky. Vršanský úsek uhlí ale pravidelně vítězí díky zručnosti svých zaměstnanců, kteří dokážou vytvořit originální výzdobu. „Máme tu jednoho velmi šikovného kolegu, který ve svém volném čase vyrábí z kovu neuvěřitelně krásné věci. Třeba soba i se sáněmi, který
zdobí úsek uhlí už několikátým rokem. Nejkrásnější výzdobu jsme měli zřejmě vloni, letos je přece
jen o něco chudší,“ zhodnotil zástupce vedoucího úseku Robert Kopas. Foto: (pim)
„Jedná se o dozery značky
Komatsu, tři z nich jsou typu
D65 EX-1. Jeden je vybaven
montážním jeřábem, další
dva ryperem. Posledním novým strojem je dozer D155
AX-7. Všechny čtyři jsou určeny pro Vršanskou uhelnou,
D155 například nahradí úplně stejný typ stroje, který využívá převážně úsek skrývky,“ sdělil krátce po převzetí
techniky Vojtěch Bögi, ředitel Czech Coal Power. Zbylá trojice dozerů bude nasazována na úseku uhlí, případně podle požadavků i na
skrývce. „Dozer vybavený
montážním jeřábkem se totiž využívá také pro přestavby kolejí a pásových dopravníků,“ doplnil ředitel. Pro
Czech Coal Power se nejedná o navyšování počtu strojů, ale o obnovu stávajícího
vozového parku.
Neskončí ve šrotu
„Nové dozery nahradí dosluhující stroje, které v současnosti využíváme. V tomto
případě nejde o stáří, ačkoli třeba původní dozer D155,
který se používá na Vršanech, už je v provozu zhruba
dvanáct let. U tohoto druhu mechanizace se životnost
stanovuje podle počtu najetých motohodin s přihlédnutím k nutným nákladům
na další provoz. V průměru
to bývá kolem 20 až 30 tisíc, což všechny vyřazované
stroje splňují. Nejsou ovšem
OTÁZKA PRO...
v takovém stavu, aby musely být zlikvidovány, o jejich
osudu se bude teprve rozhodovat. Jednou z možností je
například odprodej,“ vysvětlil ředitel.
Petra Mrvíka,
personálního
ředitele
Vršanské uhelné
13 nových strojů
Vozový park Czech Coal
Power prošel v letošním roce významnou proměnou.
V Severní energetické i Vršanské uhelné došlo k obnově celkem třinácti strojů,
ve valné většině právě dozerů, které jsou v těžebních
provozech nejvyužívanějšími pomocnými mechanizmy. Kromě nákupu nových
strojů ve společnosti využívají také cestu generálních
oprav, které letos proběhly u čtyř dozerů Caterpillar D8. Novinkou letošního
roku byly obnovy vozidel
typu Toyota Land Cruiser,
které slouží v obou těžebních skupinách k rozvozům
zaměstnanců na pracoviště.                                    (pim)
Jak hodnotíte letošní kolektivní vyjednávání?
Kolektivní vyjednávání bylo
zahájeno 5. prosince a v úterý 9. prosince bylo úspěšně
ukončeno. Kromě Vršanské
uhelné se týkalo ještě společností Coal Services, Renogum
a Czech Coal Power. Tentokrát
bylo náročnější, protože se
uzavíraly takzvané velké kolektivní smlouvy v plném rozsahu na následující tři roky.
Všeobecně se dá říci, že kolektivní vyjednávání nebylo
snadné, mnohdy tvrdé, ale korektní. A kompromisy se musely dělat na obou stranách.
Domnívám se, že uzavřenou
kolektivní smlouvu by měli
zaměstnanci jednotlivých irem skupiny Czech Coal ocenit, protože jim zaručuje
mzdový růst, který je jeden
z nejvyšších nejen s ohledem
na předešlé roky, ale i s ohledem na trendy v odměňování v příštím roce v celé ČR. Bene ity, na něž byli zaměstnanci zvyklí, zůstaly zachovány,
v řadě případů dokonce navýšeny, zároveň se podařilo
sjednotit některá ustanovení
a nároky napříč kolektivními
smlouvami společností skupiny Czech Coal.
(pim)
> 4 | Zprávy ze skupiny
ANKETA
K blížícím se Vánocům
patří i zpívání koled.
Dokázali byste si
vzpomenout alespoň na
tři z nich?
Pavel Veselý,
Vršanská uhelná
Doma vánoční tradice dodržujeme, už během adventu
zapalujeme svíčky na věnci. Nezpíváme jen koledy, jako třeba Nesem vám noviny,
ale i další vánoční písničky,
třeba Vánoce, vánoce přicházejí nebo Purpuru. Pravidelně chodíme i na Rybovu mši, ale z ní bych asi nic
vyjmenovat nedokázal.
Martin Paul,
Vršanská uhelná
Koledy si doma zpíváme, ale
v tuhle chvíli bych je vyjmenovat asi nezvládl, i když je
mám rád.
Vladimír Houška,
Vršanská uhelná
Osm let, co jsem rozvedený,
Vánoce neslavím. S rodinou
a příbuznými se sejdeme
až po svátcích a popřejeme
si hodně zdraví a rozdáme
i dárky. Koledy si doma nezpívám, ovšem když je zaslechnu třeba v televizi,
vzpomenu si, že je znám.
DN / číslo 12 / prosinec 2014
Barborka s Prokůpkem nadělovali s Upírem
Báňská ocenění také pro Vršanskou uhelnou
Mikulášské setkání s Barborkou a Prokůpkem připravila Vršanská uhelná pro děti zaměstnanců společností skupiny Czech Coal. Tentokrát na ně v mosteckém Repre čekal Václav Upír Krejčí.
A také sladké mikulášské balíčky, v nichž nechybělo ani uhlí.
Výrobní ředitel a závodní lomu Miroslav Borovský a hlavní mechanik Zdeněk Ochtábec se stali
letošními držiteli rezortní medaile Jiřího Agricoly udělované za zásluhy o rozvoj hornictví.
Součástí tradičních „uhelných“ Mikulášských je již po
mnoho let předávání symbolických šeků mosteckému
dětskému domovu a kojeneckému ústavu. „Dvacet pět tisíc korun od Vršanské uhelné
využijeme jako už posledních
několik roků na ozdravný pobyt dětí v Jesenici,“ prozradila
ředitelka kojeneckého ústavu Milada Šilhová. Padesátitisícový příspěvek od těžební společnosti poslouží v dětském domově v Mostě podle
jeho ředitelky Marcely Stütz
na nákup moderního výukového vybavení, například interaktivní tabule.
Děti se navíc dozvěděly, že
se s Barborkou a Prokůpkem budou mít šanci v příštím roce setkávat častěji. Vršanská uhelná totiž ve spolupráci s Ekologickým centrem
Most pro Krušnohoří připravuje speciální program s oběma postavičkami, určený pro
mateřské školy.
(red)
„Medaile Jiřího Agricoly je velmi
významné ocenění, jehož udělení považuji také za uznání práce a schopností mých kolegů a
dalších zaměstnanců Vršanské
uhelné. I jejich zásluhou má naše
společnost ve svém oboru velice
dobré jméno,“ uvedl Borovský.
Svou profesní kariéru začal na
konci osmdesátých let po absolvování Vysoké školy báňské
shodou okolností na lokalitě Vršany, která tehdy spadala pod
Doly Ležáky. „Naší značnou výhodou bylo, že jsme přicházeli
na šachtu v době, kdy probíhala
generační výměna. Měli jsme tak
šanci nastoupit přímo do provozu a učit se od velice zkušených
a znalých spolupracovníků. Relativně rychle jsme postupovali
v technických provozních funkcích a do takzvaných kancelářských pozic jsme byli zařazová-
Letos byl hostem mikulášského programu Barborky s Prokůpkem Václav Upír Krej㶜í. Foto: (pim)
Sezona odborářských turnajů skončila
Dvojicí souběžně hraných turnajů skončila
letošní turnajová sezona, kterou pro zaměstnance společností skupin Vršanská uhelná
a Severní energetická připravilo Sdružení odborových organizací Czech Coal Group.
V mostecké sportovní hale se
uskutečnil turnaj ve stolním
tenise O pohár výrobního ředitele Severní energetické,
který organizátoři rozdělili do
pěti kategorií. V kategorii neregistrovaných mužů zvítězil
Stanislav Kršek, který si kromě trofeje odnesl také oceně-
ní pro nejlepšího hráče turnaje. V kategorii registrovaných
mužů do 50 let si nejlépe vedl
Ladislav Bencz, mezi registrovanými muži se prosadil Václav Fiška. Tentokrát byl turnaj poznamenán nízkou účastí
ženských hráček, trofej si nakonec odnesla Helena Houd-
ková. V mužské čtyřhře vybojovali pohár Václav Fiška s Milanem Miškolcim.
Ve stejném čase se ve sportovní hale v Bečově hrál turnaj O pohár výrobního ředitele Vršanské uhelné v sálové
kopané. Zúčastnilo se pět týmů a nejcennější trofej vybojovali hráči Renogumu. Druhý
skončil tým Rozvoden, bronz
patřil družstvu Vršanské
uhelné. Cenu útěchy si odnesli hráči Úpravny uhlí. Nejlepším hráčem se stal David Kozlok.
(red)
Zdeněk Muska,
Infotea
V naší rodině se Vánoce slaví hodně a od doby, kdy se
syn naučil hrát na klávesy, zpíváme si koledy velmi
často. Takže Nesem vám noviny, Tichá noc, Narodil se
Kristus pán i třeba Purpura u nás zní naprosto běžně.
Zprávy ze skupiny | 5
DN / číslo 12 / prosinec
Družstvo Renogumu se stalo vítězem turnaje O pohár výrobního 㶣editele Vršanské uhelné v sálové kopané.
Foto: (pim)
Provoz
o Silvestra
a na Nový rok
31. prosince
ranní směna: v provozu nakládací zásobník,
skládkové stroje USSK1,
USSK3 a zakladač Z73
pro zakládání granulátu
z Unipetrolu a elektrárny
Počerady.
noční směna: těžební klid.
1. ledna 2015
ranní směna: těžební klid.
noční směna: v provozu nakládací zásobník, skládkové stroje
USSK1, USSK3 a zakladač Z73 pro zakládání
granulátu z Unipetrolu
a elektrárny Počerady.
S výjimkou zakládání
granulátu bude odstavena skrývková technologie:
rýpadlo K 54 od 23. prosince do 1. ledna 2015
včetně
technologický celek
TC2 od 24. prosince do
1. ledna 2015 včetně.
ni, až když už jsme velmi dobře
znali výrobu,“ zavzpomínal výrobní ředitel. Z kolegů, u nichž
se na šachtě učil, je dnes většina v penzi. „Měl jsem a dosud
mám obrovské štěstí na lidi, které jsem během své profesní kariéry poznal. Člověk rád vzpomíná
na své začátky a jedním z prvních, který mne dostal do učení,
byl Václav Hájek, v té době vedoucí provozního úseku. Ten je
dnes coby důchodce průvodcem
Uhelného safari. Školu přestaveb
pasovek jsem dostal od Jaroslava Macháčka, který dodnes pracuje jako revírník na úseku uhlí.
Jeho vedoucím je Zdeněk Pták,
další z těch, kteří na šachtě pracovali již v době mého nástupu,“
připomněl některá jména Borovský.
Většina jeho spolužáků z vysoké školy, s nimiž na šach-
tu nastupoval, se profese drží dodnes a řada z nich působí
ve Vršanské uhelné. A v čem
se šachta od doby před téměř pětadvaceti lety změnila nejvíce? „Jako taková se příliš nemění, v základním principu funguje vlastně pořád
stejně, i když většina těžebního zařízení prošla během let
výraznou modernizací. Postupem doby se klade stále větší důraz na bezpečnost práce.
Důležitější otázkou však je, co
nás čeká. Lom Vršany vstupuje do své další životní etapy. Již
nyní probíhají činnosti, které
umožní provoz lomu v území
takzvaného Hořanského koridoru inženýrských sítí. Jedná se o území, kde bude probíhat hornická činnost v období
po roce 2020. Příprava tohoto
území bude vyžadovat mnoho
technického umu a vynaložení
značných inančních prostředků. Já však věřím, že máme dostatek schopných lidí a společně tento důležitý krok zvládneme,“ uzavřel ředitel. (pim)
Miroslav Borovský s medailí Ji㶣ího Agricoly. Foto: (pim)
Mechanici drží šachtu v chodu Kolektivní smlouvy se mzdovým růstem
Také do hornictví už pronikly počítače. To je podle Zdeňka Ochtábce zřejmě
největší změna, kterou prošla šachta za bezmála čtyřicet let, které v ní prožil.
Dnes je hlavním mechanikem Vršanské uhelné.
„Změnilo se hlavně zařízení
co do ovládacích prvků těžební technologie. Většina věcí je
automatizovaná, používají se
řídicí systémy, většinu věcí hlídají čidla. To zároveň umožnilo redukci obsluhy, aniž by to
ovlivnilo kvalitu údržby a těžby,“ připomněl hlavní mechanik.
Samozřejmě se za čtyři desítky let vyměnili i lidé, kteří
tu pracují, ovšem i v případě
Zdeňka Ochtábce stále zůstávají někteří kolegové, s nimiž
na šachtě začínal. „Přímo
v útvaru hlavního mechanika
Vršanské uhelné se mnou pracuje kolega Miloslav Matějíček,
s nímž jsme na šachtu před léty přišli a společně tu jsme dodnes, ačkoli už oba máme nárok na penzi. Říkají nám poslední dinosauři, ale šachta je
jako droga, která člověka udržuje při životě,“ řekl Zdeněk
Ochtábec. Oba spolužáci kdysi začali v dílnách a z obou
se postupem času stali mechanici. Stáli u rozvoje dálkové pásové dopravy a původně se s nimi počítalo na místo řidiče velkostroje, protože
požadovanou kvali ikací bylo
středoškolské vzdělání. „Nakonec ale všechno dopadlo jinak, protože jak přicházela nová technologie, z lomů byli vybíráni mechanici, jimž jsme my,
mladí dělali zástupce. Začínala
například rýpadla KU300, tehdy úplně nová. A my, naprosto
neznalí a nezatížení stroji, které se do té doby používaly, jsme
měli šanci si všechno odzkoušet a projít od úplného začátku.
Takže když dnes řeknu, že můj
život jsou třístovky, mnozí se
smějí. Ale já mám tyhle bagry,
které jsou dnes jedinými stroji,
které ve Vršanské těží uhlí, skutečně osahané do posledního
šroubku,“ podotkl ještě.
Když se Zdeňka Ochtábce zeptáte, jak by měl správný mechanik vypadat, řekne, že by
měl být také tak trochu „blázen“. Nejde jen o to, že musí
znát svou práci a rozumět jí, ale
musí to být i člověk, kterému
nevadí dělat důležitá rozhodnutí pod neustálým tlakem. To,
že dostal medaili Jiřího Agricoly, bere Zdeněk Ochtábec nikoli jako uznání svých kvalit, ale
hlavně jako uznání mechaniků
jako takových. „Všichni vědí, že
šachtu řídí baňaři, ovšem jsou
to mechanici, kdo ji drží v chodu. A právě baňaři tímto gestem
ukázali, že jsme na jedné lodi, že
si naší práce váží a že jsme jeden tým,“ uzavřel hlavní mechanik.
(red)
Pokračování ze strany 1
„Rádi bychom do budoucna přiměli naše zaměstnance, aby si na penzi spořili
i z vlastních zdrojů. Od roku 2016 bude mít na příspěvek od zaměstnavatele nárok pouze ten, kdo si bude
z vlastních prostředků spořit alespoň stokorunu,“ vysvětlil personální ředitel
Vršanské uhelné Petr Mrvík.
Drobných změn doznal Program Zdraví. Zůstane zachován i do budoucna (v některých společnostech bude
i navýšen) a zaměstnanci budou mít šanci lépe s těmito
bene ity nakládat. „Ve všech
společnostech se budou moci
rozhodnout, zda si polovinu,
případně celou částku, na níž
mají v rámci Programu Zdraví nárok, nepřevedou právě
třeba na penzijní připojištění,“ dodal personální ředitel.
Další novinka přijde již v roce 2015, kdy doposud využívané poukázky Flexi Pass budou nahrazeny speciální platební kartou od společnosti
Bene ity.cz. Tuto kartu bude
možné uplatnit, podobně jako poukázky, v celé řadě provozoven. „Jak bude nová karta vypadat a kde a jak ji bude
možné využívat, vysvětlíme
a upřesníme na počátku roku,“ doplnil personální ředitel.
(red)
Renogum opouští Severní energetickou
Společnost Renogum bude zajišťovat servis
dopravního pásma pro Severní energetickou
jen do konce letošního roku. Od ledna příštího
roku převezme tyto služby firma KSK Belt, která se stala vítězem soutěže.
„Tato změna se dotkne pětačtyřiceti zaměstnanců Renogumu, kteří servis dopravního pásma zejména na lokalitě
ČSA zajišťovali,“ uvedl ředitel
společnosti Renogum Bohumil Straka. Po jednáních na
začátku prosince využijí více
než dvě třetiny z nich nabídku od ledna nastoupit ke společnosti KSK Belt při zachování obdobných podmínek,
které měli doposud. Jednání
se mimo jiné týkala i odkupu
některých zařízení pro zajištění servisu dopravního pásma. „Naší snahou od počátku
bylo, aby maximum našich zaměstnanců mělo od ledna práci. Pokud se někteří s novým
zaměstnavatelem nedohodnou, jsme připraveni je převést
na některé z našich ostatních
pracovišť, kde budou pracovat
na zakázkách pro externí zákazníky. Teprve v případě, že
bychom pro ně v rámci irmy
nebyli schopni zajistit uplat-
nění, došlo by k vyhlášení organizační změny,“ řekl k situaci v Renogumu ředitel s tím,
že v současnosti se organizační změna vyhlašovat nebude.
Ostatních činností, které Renogum v rámci skupiny Czech
Coal, ale i pro externí trh zajišťuje, se tyto změny nedotknou. „Jak standardní servis dopravního pásma pro Vršanskou uhelnou, tak externí
servis pro elektrárny a vápenky, stejně jako výroba gumového programu v Kopistech poběží v příštím roce beze změn. Celý systém řízení je
nastaven tak, abychom byli schopni bez problémů pokrývat veškeré požadavky našich zákazníků,“ doplnil ředitel.
(pim)
> 6 | Podporujeme
DN / číslo 12 / prosinec 2014
Z regionu | 7
DN / číslo 12 / prosinec
Uhelné safari uzavřelo pátou úspěšnou sezonu
Co zaznělo v rozhovorech pro Důlní noviny?
Pět let má za sebou Uhelné safari a zájem lidí
o návštěvu hnědouhelných lomů a rekultivovaných ploch v okolí Mostu stále neklesá. Jen
letos si od května do října přijelo některou ze
tří tras Uhelného safari prohlédnout 3600 zájemců z celé republiky, s nimiž pětice průvodců absolvovala 140 exkurzí.
V každém čísle Důlních novin jste během roku měli možnost najít rozhovor s některou ze zajímavých osobností. Toto
je alespoň krátký výčet toho nejzajímavějšího, o co se s Důlními novinami podělily.
„Od spuštění projektu prošlo těžebními společnostmi
už téměř šestnáct a půl tisíce návštěvníků,“ doplnila koordinátorka Uhelného safari
Růžena Martínková. A nešlo
pouze o turisty z ČR. Šachty,
případně rekultivované plochy si přijeli prohlédnout
i zájemci ze zahraničí. „Kromě Finů, Dánů, Indů tu byli
návštěvníci třeba z Ekvádoru. S trochou nadsázky se dá
říct, že Uhelným safari prošel kus světa,“ doplnila Martínková.
„Počítáme s tím, že v příštím roce budeme veřejnos-
ti nabízet přes padesát pevných termínů Uhelného safari, vždy ve středu, čtvrtek
a v sobotu. Stejně jako v letošním roce budou přichystány i speciální exkurze,“ informovala ještě koordinátorka. Období, kdy budou
moci návštěvníci do těžebních lokalit zavítat, zůstane stejné jako v přechozích
ročnících, tedy od začátku
května do konce října. Na
výběr zůstanou tři osvědčené trasy, do lomu ČSA, lomu Vršany a po rekultivovaných plochách v okolí Mostu.
(pim)
PAVEL TYKAČ,
akcionář skupiny Czech Coal
„Koupi Mostecké uhelné hodnotím s odstupem sedmi let jako
svoji nejúspěšnější investici.“
DN č. 1/2014
HANA AULICKÁ JÍROVCOVÁ,
poslankyně Parlamentu ČR
„Přece není možné, aby náš region neustále doplácel na to, že
tu máme těžební a energetický
průmysl. Ne kvůli tomu, že tu toto průmyslové odvětví existuje,
uhlí nepřenesete, ale v tom, že
nám stát hodně dluží.“
DN č. 2/2014
Průvodce Ji㶣í Navrátil p㶣i výkladu na lokalitě Vršany. Foto: Jan Koliáš
Vršanská uhelná umí nadchnout
Když se kolegové dozvěděli,
že plánuji navštívit s přítelkyní a bratrem Uhelné safari
ve Vršanech, dost se divili. Důvod byl však prozaický. Je jen
málo legálních možností, jak
se dostat do povrchového lomu s člověkem zvenčí. Navíc
jsem byl i jako zaměstnanec
Vršanské uhelné docela zvědavý na to, jakou formou celé
Uhelné safari probíhá.
První věc, kterou bych rád zmínil, je samotné pořízení vstupenek na exkurzi. Jistě vás nepřekvapí, že o exkurzi je skutečně velký zájem. A protože jsem
propásl první vlnu prodeje, dostali jsme se na řadu až o tři měsíce později, než jsem původně
plánoval. Určitě tedy nepodceň-
Speciální exkurze pro u㶜itele zavítala na úpravnu důlních vod. Foto: (pim)
Exkurze nejsou jen pro turisty
Uhelné safari, to nejsou
jen turisté a nadšenci, do
lomů míří i speciální skupiny návštěvníků. Hned
třikrát navštívili těžební
lokality učitelé, pro něž
byl připraven ve spolupráci s Ekologickým centrem Most pro Krušnohoří a odborníky z těžebních
společností speciální program. Celkem se exkurzí zúčastnilo na osmdesát
učitelů z mosteckého regionu.
Již třetím rokem je jeden
z termínů Uhelného safari
vyčleněn pro tělesně postižené, pro které je k dispozici speciální rozvozový vůz.
Poslední letošní víkendový termín Uhelného safari
do lokality Vršany věnovaly
pořádající společnosti Severní energetická a Vršanská uhelná Srdcerváčům,
nadačnímu fondu zaměřenému na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.
(red)
te včasnou rezervaci, jakmile se
dozvíte termín zahájení prodeje.
Exkurze je vždy zahájena v zasedací místnosti hlavní budovy
Czech Coal Group kousek od vlakového nádraží v Mostě. Po krátkém úvodním zaškolení jsme se
přesunuli k ortofotomapě, u které nám průvodce popsal trasu,
která nás čeká.
Před budovou stál již připravený Mercedes UNIMOG (Universal-Motor-Gerät), což hlavně mužská část ocenila. Mnoho automobilových fanoušků
totiž překvapí, že se po lokalitě budou prohánět Mercedesem z Dakaru, kterému v poslední době neodolal ani sběratel a propagátor vozů Hummer,
Arnold Schwarzenegger. Co vás
pak čeká a nemine? Více než
4 hodiny prvotřídní industriální podívané, poutavé vyprávění a lehce adrenalinová jízda zmíněným vozem, která, zdá
se, ostatní účastníky velmi bavila. Lidé, kteří dříve znali rýpadlo
z obrázků, byli z jeho rozměrů
překvapeni. Dá se stěží představit, že takový stroj je schopen samostatného pohybu.
Co je kapitolou samo pro sebe, je cena této exkurze,
150 Kč za dospělou osobu a 50
Kč za dítě (12–18 let) je něco nevídaného. Vzhledem k báječné
ceně za exkurzi je Uhelné safari
určitě zajímavou náplní volného dne…
Z blogu Jana Koliáše (jankolias –
blog.com)
Nesetkali jsme se s negativní reakcí
Za celou dobu letošního ročníku Uhelného safari se žádný z pětice průvodců nesetkal
s vyloženě negativní reakcí
některého z účastníků.
„Nemám jedinou zkušenost
s tím, že by byl někdo útočný vůči uhlí a těžbě,“ tvrdil na setkání průvodců jeden z nich, Václav Hájek. A ostatní s ním jednohlasně souhlasili. Naopak,
většina návštěvníků v lomech
byla nadšená, že má šanci vidět
velkostroje zblízka. „Je zajímavé, jak se v exkurzích objevují lidé různých profesí, které zajímá
vždy něco speci ického. Stroja-
ře třeba zajímají zvláštnosti dobývací technologie. A někdy až
podrobnosti, třeba kdo dodává
pásové dopravníky, nebo odkud
pocházejí kabely, které napájejí velkostroje,“ vzpomínal na své
zážitky Pavel Brtna.
Nejlepšími návštěvníky Uhelného safari jsou podle průvodců členové nejrůznějších zájmových skupin a spolků. Ti totiž přijíždějí na šachtu s tím, že
chtějí něco poznat a jsou nesmírně vděčnými posluchači
výkladu. „A je jedno, jestli se jedná o fotografy, které je někdy potřeba při jejich honbě za co nej-
lepší fotogra ií trochu usměrnit,
nebo třeba motorkáře,“ přiblížil
své zkušenosti Josef Gerthner.
„Je skvělé, že projekt Uhelného
safari berou za svůj i lidé přímo
v provozu a i díky nim si pak lidé domů odvážejí nezapomenutelné zážitky,“ připomněl další
z průvodců Jiří Navrátil.
Všichni průvodci chtějí v safari pokračovat, protože obvykle
jsou exkurze zábava jak pro návštěvníky, tak i pro ně samotné.
A vidět nadšené lidi, kteří odjíždějí ze šachty se spoustou zážitků a informací, je prý ta nejlepší
odměna.
(pim)
MARTIN RYŠAVÝ,
spisovatel, pedagog na FAMU
„Skutečná vize je ale plodná a inspirativní sama o sobě a její životaschopnost se neměří pouze tím,
zda bude či nebude v budoucnu
realizována.“
DN č. 4/2014
VLASTIMIL VOZKA,
poslanec Parlamentu ČR
a bývalý mostecký primátor
„Každý chce na maximum využít
toho, co má doma. Uhlí, plyn, ropu,
uran…a co je na tom špatného? To
jen populisté tvrdí opak.“
DN č. 1/2014
MÍRA KUŽELKA,
muzikant
„Mám svoje životní krédo: Radši budu dělat od
rána do večera a od večera do rána, jen abych
nemusel do práce.“
DN č. 3/2014
IVANA ČURDOVÁ ALFERIOVÁ,
herečka, zakladatelka Studia
mladých divadelníků
„Vedu děti k tomu, aby si dokázaly vymyslet vlastní slova, aby nebyly jen interprety, ale tvůrci. Rodiče nemají čas probírat s nimi jejich
bláznivé nápady, já je v divadle naopak vítám.“
DN č. 5/2014
DAVID KÁDNER,
poslanec Parlamentu ČR
„Velká politika mě naučila
mít doslova „oči na zádech“.
Bohužel, i to je součást naší politické kultury. Zepředu
úsměv, zezadu nůž.“
DN č. 5/2014
OLDŘICH BUBENÍČEK,
hejtman Ústeckého kraje
„Nejsme tak bohatý stát, abychom se mohli vzdát toho, co
nám leží doma pod nohama.“
DN č. 7/2014
KAREL NOVOTNÝ,
náměstek ministra
průmyslu a obchodu
„Je to logické, že v regionu s tak
obrovským nerostným bohatstvím jsou také elektrárny, teplárny a chemičky. Turistický
ruch nás tu fakt neuživí.“
DN č. 6/2014
JOSEF ZEDNÍK,
dlouholetý výtvarník
a pedagog
„Nedám na tužku dopustit, kreslím si téměř
každý den. Uvědomuji si
totiž, že o některé nápady bych mohl nenávratně přijít.“
DN č. 8/2014
> 8 | Podporujeme
DN / číslo 12 / prosinec 2014
Z regionu | 9
DN / číslo 12 / prosinec
Rok 2014: Vršanská uhelná pomohla regionu
Jak hodnotí končící rok 2014 známé tváře regionu
Vršanská uhelná se dlouhodobě snaží podporovat region, v němž působí. Je generálním partnerem mosteckých Černých andělů, na pomoc vzdělávání je určen grantový program Chytré hlavy pro Sever. Obcím a městům na Mostecku
a Chomutovsku pomáhá na základě dlouhodobých partnerských smluv. Každý rok ale podpoří i celou řadu dalších aktivit v regionu. Výčet alespoň části z nich přinášíme na této straně.
Konec roku obvykle bývá dobou, kdy lidé bilancují a vzpomínají na to, co se jim v uplynulých měsících povedlo, co nikoli. Rozhodli jsme se zjistit, jaký byl právě končící rok pro osobnosti regionu.
Všichni dotázaní dostali tři stejné anketní otázky:
V novém klubu mají počítače
Do větších prostor s novým vybavením se přestěhoval Klub seniorů v Javorové ulici v Mostě. Vršanská uhelná přispěla půl milionem korun na vybavení nábytkem. Senioři si užijí i nové televizory, domácí kino, počítače nebo herní konzole, pořízené
městem Most, jehož je Vršanská dlouholetým partnerem.
Strom partnerství ve Strupčicích
Po Mostě vysadili zástupci osmi partnerských obcí
Vršanské uhelné společně s vedením irmy strom
partnerství ve Strupčicích. Sázení stromu doprovázel tradiční podpis smluv, které partnerům Vršanské zaručily celkovou částku 3,65 milionu korun na podporu sportu, kultury, vzdělávání, sociálních či ekologických projektů. Od svého vzniku
před pěti lety jim irma věnovala téměř 17 milionů
korun. Pomohly vzniku například sportovního areálu ve Vrskmani, k nákupu nového vybavení lékařských ordinací ve Strupčicích nebo k výsadbě zeleně v Malém Březně.
Společná pomoc školám
Od roku 2010 je Vršanská uhelná partnerem Ústeckého kraje. Pomáhá mu realizovat projekty, na něž
v krajském rozpočtu nezbývají peníze. Letošní pětimilionová podpora mířila do oblasti vzdělávání, zejména v technických oborech.
Záchranáři na Matyldě
Na nákup člunu Correct Craft pro vodní záchrannou službu přispěla Vršanská uhelná 150 tisíci korunami. Člun využívají záchranáři na vodní nádrži
Matylda.
Malíři na Benediktu
Šesté malířské sympozium, opět s podporu Vršanské uhelné, přivítalo na Benediktu 11 výtvarníků.
Mladé výtvarníky z loňska vystřídali opět umělci
všech generací, kteří přijeli na Benedikt tvořit za
účasti veřejnosti. Zájemci totiž mohou výtvarníky
sledovat při práci ve společném ateliéru.
Centrum Polerad se změnilo
V Poleradech dokončili úpravy centra obce. Nejvíce práce si vyžádala vodní nádrž a její okolí. Nejprve se odbahnila s pomocí techniky, kterou poskytla
Vršanská uhelná a podél ní vznikla oddechová zóna
s lavičkami, zelení a osvětlením.
1. Z čeho jste měl/a letos
největší radost?
2. Co vás nejvíc naštvalo?
3. Co vás nejvíc překvapilo?
viště na hipodromu pod názvem fotbalgolf.
2. Relativně pro tuto sezonu
špatné počasí na většině námi
pořádaných akcích.
3. Počet startujících koní
v rámci dostihů a parkurů,
který letos dosáhl počtu 2000.
žanech, kde si hraje můj vnouček.
3. Jak strašně ten čas letí a jak
mám stále méně času na sebe,
na kytaru, na děti, na vnoučka.
Musím s tím něco udělat. Asi
si dám do nového roku předsevzetí.
Zbyněk Jakš,
předseda Spolku severočeských havířů
Radek Štejnar,
starosta Jirkova
Soutěž štrúdlů v Lišnici
Rozloučení s létem spojují v Lišnici se soutěží o nejlepší štrúdl. Ve třetím Lišnickém štrúdlování
soutěžilo 17 výrobků nejrůznějších chutí a tvarů.
Za přispění Vršanské uhelné doprovází toto soutěžní klání kulturní program
a zakončuje ohňostroj.
Kamery pro policii
Peníze Vršanské uhelné,
které pomáhají regionu,
dostala i mostecká městLišnické štrúdlování. Foto: (oh)
ská policie prostřednicS učebnou si pospíšili
tvím města Most. Za bezmála 600 tisíc korun získaPrvní novou učebnu z letošního ročníku granli strážníci vybavení, které hlídá bezpečnost občatového programu Chytré hlavy pro Sever donů. Kamerový systém, deset tabletů do služebních
končili v Hoře Svaté Kateřiny. Zdejší spádovozidel, dvě radiostanice, to všechno bude pomává základní škola získala od Vršanské 190 tihat strážníkům při hlídkové službě.
síc korun, za které kompletně vybavila školní
Mistrovství ČR na in-linech
družinu a pořídila zároveň interaktivní tabuli.
Čeští vytrvalci na in-line bruslích závodili na okruDárky pro děti bez domova
hu kolem mostecké Matyldy v premiérovém Mistrovství ČR. Vršanská uhelná soutěž podpořila jako
Tradiční předvánoční nadílka Vršanské uhelné zamířila do mosteckého kojeneckého ústagenerální partner. Kvalitu asfaltového čtyřkilometvu a dětského domova. Peněžní dary ve výši
rového okruhu si pochvalovalo všech 120 účastní25 a 50 tisíc využijí v kojeneckém ústavu na
ků i všichni příchozí, kteří se zapojili do závodění
ozdravné pobyty a v dětském domově si koupí
v rámci tzv. hobby kategorií.
interaktivní tabuli.
Čtyřlístek se postaral o cyklisty
Odpočinkové místo pro místní i projíždějící cyklisty s výhledem na Krušné hory vybudovali mezi Vysokým a Malým Březnem členové občanské-
V Jirkově vybavili gymnázium
Školství a kulturu podporují pravidelně z každoročního příspěvku Vršanské uhelné v Jirkově. Nové
místní gymnázium tak získalo vybavení do svých
učeben fyziky nebo informatiky.
Velmi si zakládáme
na dlouhodobé spolupráci a partnerství
s obcemi a městy regionu a Ústeckým krajem. Ročně přispíváme na jejich rozvoj několika miliony korun.
ho sdružení Čtyřlístek. Již loni zde vysázeli stromky
a letos na podzim doplnili sezení i truhlíky s květinami. Sdružení vzniklo v roce 2011, aby se staralo
hlavně o zeleň v obci. Opakovaně mu v tomto úsilí
pomohla Vršanská uhelná. Letos sdružení dostalo
od těžařů padesát tisíc korun.
Skupina Czech Coal,
za kterou stojí známý
český inančník Pavel
Tykač, letos věnovala do podpory regionu částku dosahující 22 milionů korun.
Prostřednictvím našeho projektu Chytré hlavy pro Sever pravidelně podporujeme oblast
vzdělávání. Letos jsme
formou grantů vybavili specializované učebny za 2 miliony korun.
Díky našemu partnerství proběhly letos v Mostě koncerty řady českých
populárních zpěváků – Tomáše Kluse, Vojtěcha Dyka, Lucie Bílé, Václava Noida Bárty nebo skupiny Mandrage a dalších.
Výrazně podporujeme také regionální sportovní aktivity.
Jsme generálním partnerem
DHK Baník Most.
Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje
1. V letošním roce mě velmi potěšila poměrně vysoká účast při komunálních volbách v Bílině. Historicky je asi druhá nejvyšší
a přes 40 % v našem kraji je
úspěch, který svědčí o zájmu
místních o dění v jejich městě. V osobním životě mám
radost z vnoučat a z každé
chvilky, kterou s nimi strávím.
2. Po tom příjemném překvapení mě naštvalo, že volby byly kvůli kupování hlasů zrušené. Čekáme na nové
hlasování a osobně pochybuji, že se zopakuje taková
účast. Štve mě, že nemám na
vnoučátka a rodinu víc času.
Jsem si ale dobře vědom toho, že to je daň za mou práci.
3. Překvapuje mě, že ještě
v roce 2014 se najdou lidé,
kterým stojí za to manipulovat demokratickým hlasováním a za pár stovek kupovat
hlasy někoho, kdo by asi sám
k volbám ani nešel. Pořád mě
dokáže překvapit, jak rychle
děti rostou a jak rychle se učí
a mění. Je úžasné to sledovat
zblízka.
Josef Pouzar,
ředitel Hipodromu Most
1. Z otevření zbrusu nového sportu a zároveň sporto-
1. Určitě z otevření nových expozic v Podkrušnohorském
technickém muzeu.
2. Když se mi podařilo natankovat 60 litrů benzínu do auta na naftu.
3. Velmi příjemným překvapením pro mne byla profesionalita a vstřícnost zdravotnického personálu v Motolské nemocnici.
1. Z každého nového dne.
2. Lidská povrchnost a sebestřednost jako mantra moderního člověka.
3. Lidská stádovost a jeho lehká manipulovatelnost.
Jiří Rumpík,
ředitel Městského divadla
v Mostě
Milena Vágnerová,
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
1. V osobním životě moc radosti nebylo, protože mi zemřel tatínek. Po pracovní
stránce jsem měla největší
radost z účastníků našich seminářů pro žáky základních
škol „Co dýcháme?“ S jakou
vervou zjišťovali, jak dlouho vydrží bez vzduchu a jak
na vlastní uši prověřovali intenzitu hlukového znečištění. A abych nezapomněla, vyloženě mne pohladily po duši
příspěvky soutěžících v naší
soutěži ke Dni stromů. Příběhy „jejich památných“ stromů, které nám poslali.
2. Po lidské i pracovní stránce kácení stromů na Resslu, rozbitá a poté ukradená
houpačka v parku na Zahra-
1. Jednak jsem rád, že se nám
v Městském divadle v Mostě
podařilo odpremiérovat opět
několik zajímavých inscenací,
které návštěvníky našich divadel (činohry a Divadla rozmanitostí) zaujaly a ze kterých se
všichni těšíme. Raduji se i z toho, že na nás diváci - i přes své
„nelehké bytí“ - v tomto kraji
chodí a že jejich počet narůstá. A osobně se každým rokem raduji z dobrého zdraví
svých nejbližších a z toho, že
se s manželkou stále – po těch
letech- respektujeme a že se
máme rádi. To je přece důvod
k radosti, ne?
2. Drobnosti, které člověka čas
od času štvou, těmi se, díkybohu, nenechám znechutit. S těmi se člověk musí vypořádat.
A velké věci, třeba to jak liknavě přistupují NATO, EU, OSN
a další ke kon liktu s takzvaným islámským státem, jak se
u nás komentuje občanská vál-
ka v Sýrii, jak se snažíme nevidět, co přichází z Moskvy, to
jsou věci, které mě znepokojují nejen letos.
3. Překvapením byly určitě výsledky voleb, ale to jsou věci
pomíjivé. Takže spolu s Immanuelem Kantem musím souhlasit, že: „Dvě věci naplňují
mou mysl vždy novým a neutuchajícím obdivem a úctou,
čím častěji a více o nich člověk
rozjímá: hvězdné nebe nade
mnou a mravní zákon ve mně.“
Jan Paparega,
primátor města Mostu
1. Nedokáži jednoznačně říci, co mi letos udělalo největší
radost. Šťastný se ale cítím pokaždé, když se vracím domů,
kde mě vítá má dcera Anička
a manželka.
2. Velmi rozčilený bývám při
tenise, který hraji pravidelně.
Tento druh raketového sportu
je technicky natolik náročný,
že nebývá hra, při které bych
se sám na sebe nerozčílil.
3. Největší překvapení jsem
zažil, když se nám narodila naše dcera. Nedokázal jsem si
předtím představit, jak silný
emotivní zážitek tato událost
v člověku zanechá.
Rudolf Jung,
předseda DHK Baník Most
1. Největší radost mi jednoznačně udělala obhajoba mistrovského titulu našich děvčat.
2. Snažím se neustále myslet pozitivně, takže se nikým
a ničím naštvat nenechám.
3. Velmi mile jsem byl překvapen nárůstem mládežnické základny a zájmem malých
děvčat o házenou. Také díky
tomu se nám podařilo založit
mládežnické oddíly v Meziboří a Bílině.
Míra Kuželka,
muzikant a textař
1. Já mám vesměs radost každý den a určit z čeho největší? To je těžké. Tak snad jen
abych ucelil odpověď... Byl to
hezký rok.
2. Nechci tahat politiku do
předvánočního povídání, ale
naštvání přichází především
z téhle strany.
3. Že jste mě oslovili do téhle
ankety, díky které jsem si mohl hlavně sám pro sebe zrekapitulovat rok 2014. Děkuju za to.
Tomáš Ondrášek,
ředitel Městské knihovny
Most
1. Radost mám a nepřestávám se chválit, že jsem odolal nabídce jednoho místního
sdružení být zapsán na jejich
kandidátní listině v nedávných komunálních volbách.
2. Už dlouho jsem naštvanej na všechna města a velké podniky, které pořádáním
letních slavností na náměstích nemravně přeplácejí české popíkáře, kteří pak od října
do dubna odjíždějí odpočívat
do Indie, místo aby jezdili za
vstupné hrát po kulturácích
a klubech. Nejvíc mě letos naštvalo, když jsem při maratónu v Ústí n. L. vbíhal do druhého kola, zatímco etiopskému vítězi už hráli hymnu.
Jinak jsem vcelku vyrovnanej
a otrlej, takže každé naštvání
mě přejde do dvou minut.
3. Trochu se bojím, aby to nevyznělo, že nosím švestičky ze zahrádky, ale překvapilo mě výtečné Rulandské šedé z třebívlického vinařství.
Druhý den mě vůbec nebolela hlava.
> 10 | Jídelní lístek
DN / číslo 12 / prosinec 2014
DN / číslo 12 / prosinec
Jídelní lístek | 11
> 12 | Aktuálně
DN / číslo 12 / prosinec 2014
Aktuálně | 13
DN / číslo 12 / prosinec
Co o hnědém uhlí letos řekly české osobnosti?
Uhlí: Nejdůležitější zdroj pro výrobu energie na světě
Rok 2014 byl pro hnědé uhlí ve znamení turbulencí a nejistoty. Česko stále nemá schválenou Státní energetickou koncepci. Není tak jasné, jak stát tuto důležitou surovinu v nadcházejících desetiletích využije. Pokračuje také debata o prolomení limitů těžby. Dalším velkým tématem se letos staly poplatky za těžbu. Ohlédli jsme se proto za končícím rokem
a vybrali několik nejzajímavějších komentářů, které se právě k hnědému uhlí vztahují.
Uhlí je stále jeden z nejlevnějších, nejdostupnějších a nejpoužívanějších zdrojů energie na světě. Loni pokrývalo 30 procent energetických potřeb, generovalo 40 procent světové elektřiny a zprostředkovalo 70 procent světové výroby oceli.
tepla zemním plynem do roku
2040 očekávat.“
Podotkl v srpnu 2014
Martin Hájek,
ředitel Teplárenského
sdružení ČR
o rozhodnutí o prolomení
či neprolomení limitů těžby
v dole ČSA v Ústeckém kraji.
Tehdy jsem navrhoval, aby
o této otázce rozhodli sami
občané Ústeckého kraje.“
Sdělil v říjnu 2014
Jiří Paroubek,
bývalý premiér ČR
„Provedli jsme průzkum mezi našimi členy a reakce byla
zcela jednoznačná, ani jeden
z 23 členů Teplárenského sdružení ČR, kteří využívají hnědé
uhlí, ho nechce do roku 2025
nahradit zemním plynem. Důvod je evidentní, je to ekonomika a konkurenceschopnost.
Přechod uhelných tepláren na
zemní plyn by dnes zdražil teplo v průměru o necelých 200
korun na gigajoule.“
Řekl v lednu 2014
Mirek Topolánek,
předseda výkonné rady
Teplárenského sdružení
ČR
„Dříve nebo později k prolomení limitů dojde.“
Zmínil v říjnu 2014
Miloš Zeman,
prezident ČR
„Když vezmu v úvahu, že hnědé
uhlí je dnes strategická surovina a jsou tu jeho zásoby (nejenom pod Horním Jiřetínem, ale
i u chemičky v Záluží), domnívám se, že i kdyby teď nedošlo
k prolomení limitů, do budoucna bude zájem uhlí vytěžit.“
Glosoval v březnu 2014
Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje
„Cílem hloupého nástroje Evropské unie je, aby Poláci a Češi přestali pálit své uhlí a pálili
ruský nebo norský plyn.“
„Do budoucnosti tedy půjdeme
oběma cestami – cestou alternativ, úspor a vyšší efektivity
i tradičními postupy. Ta větší,
tradiční část energetiky bude
další desítky let stát na třech
energetických zdrojích – plynu, uhlí a jádru. Stačí si udělat
myšlenkový experiment a z této trojice odstranit dejme tomu jádro. Tím vznikne nutnost
posílit plyn a s ním dovozní nejistota; a uhlí a s ním i problém
prolomení limitů. Nakonec
zjistíme, že ve vyváženém mixu pro Českou republiku musíte mít všechny tři složky.“
Zmínil v červenci 2014
Václav Cílek,
klimatolog a geolog
Prohlásil v prosinci 2014
Tomáš Drápela,
šéf Plzeňské teplárenské
a místopředseda
Teplárenského sdružení
ČR
„Těžko se tak dá předpokládat,
že Bavorsko inančně zvládne nahradit téměř 40 procent
produkce elektřiny, kterou
ztratí v následujících třech letech v jaderných blocích, pomocí plynových zdrojů. Je tak
jasné, že velká část se bude
muset zajistit bloky uhelnými. A jsme u toho, proč se v Německu pokračuje v intenzivní
těžbě hnědého uhlí, rozšiřování dolů a bourání vesnic kvůli
těžbě.“
Glosoval v srpnu 2014
Vladimír Wagner,
Ústavu jaderné fyziky AV ČR
„V návrhu energetické koncepce
se uvádí, že do roku 2020 by se
měla výrazně omezit těžba uhlí
a jeho využívání v elektrárnách
a teplárnách. To je neuvěřitelný
hazard s energetickou bezpečností státu.“
uhlí máme relativně nízkou
energetickou dovozní závislost. Musíme se ale připravit
na postupné snižování podílu hnědého uhlí a jeho bezpečnou a ekonomicky efektivní
náhradu nízkoemisními zdroji, které nezvýší neúměrně naši závislost na zahraničí ani
nebudou mít zásadní negativní dopady na naši platební bilanci.“
Jen ve Spojených státech,
které disponují zhruba čtvrtinou dosud známých zásob,
se ročně vytěží přibližně bilion krátkých tun uhlí. Z toho
dohromady. Čína je také zdaleka největším producentem
uhlí. Na Říši středu připadá
necelá polovina loňské světové produkce. Uhlí přitom
CELKOVÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE*
Podíl jednotlivých energetických zdrojů na výrobě energie v letech 1973 a 2012
1973
2012
10,5 % 0,1 %
10,0 % 1,1 %
1,8 %
0,9 %
2,4 %
4,8 %
24,6 %
16,0 %
29,0 %
21,3 %
Sdělil v červenci 2014
Jan Mládek,
ministr průmyslu
a obchodu
46,1 %
31,4 %
6 106 Mtoe**
13 371 Mtoe**
uhlí
ropa
zemní plyn
jaderná
energie
vodní
energie
biopaliva
a odpad
ostatní
* energie obsažená v přírodních zdrojích před jakoukoli lidmi provedenou konverzí nebo transformací
** 1 toe (tonne oil equivalent) = tuna ropného ekvivalentu, tj. 7,4 barelů ropy nebo 1270 m3 zemního plynu
nebo 2,3 tun uhlí. 1 Mtoe (milion tun ropného ekvivalentu) = 41,868 PJ (petajoule).
„Do konce roku 2015, v návaznosti na zpracování aktualizované Státní energetické koncepce, bychom rádi rozhodli, co
bude s limity. Chápeme, že pro
obce je nejhorší nejistota a neustálé oddalování rozhodnutí. Při
debatě se starosty padl i názor,
že nejlepším referendem kolem
ekologických limitů a jejich prolomení budou komunální volby.“
Prohlásil v březnu 2014
Richard Brabec,
ministr životního
prostředí
je zhruba 90 procent využito
pro výrobu elektřiny v uhelných elektrárnách, které zabezpečují přibližně 40 procent celkové produkce elektřiny v USA. Druhé největší
zásoby uhlí má Rusko.
pokrývá více než 65 procent
celkové spotřeby energie
v zemi. Jaké bude další využití uhlí, bude značně záviset
především na Číně. V TOP 10
největších spotřebitelů uhlí
za loňský rok byly z asijských
zemí také Indie, Japonsko,
Jižní Korea a Indonésie.
Nejvíc spotřebuje Čína
Spojené státy, ale nejsou největším „konzumentem“. Klíč
k budoucímu využití uhlí drží Asie. Jen samotná Čína má
spotřebu uhlí vysokou zhruba stejně jako zbytek světa
Hnědouhelná velmoc
Pokud se zaměříme čistě
na hnědé uhlí, je nejdůležitější zemí sousední Německo. To je největším produ-
centem hnědého uhlí, loni
se v zemi vytěžilo 183 milionů tun hnědého uhlí. Německo se ale snaží transformovat svoji energetiku, chce
se orientovat na obnovitelné zdroje - razí politiku tzv.
Energiewende. Jejím cílem je
snížit vyprodukované emise
a bojovat tak proti globálnímu oteplování. Situace v Německu je ale aktuálně jiná.
Naproti proklamacím a snaze vyrábět energii ekologicky, před zavedením této politiky vyprodukovalo méně
emisí než nyní. Uhlí se v roce
2013 v Německu podílelo až
45 procenty na výrobě celkové energie. To je nejvyšší úroveň od roku 2007. Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě
elektřiny se v Německu blíží 30 procentům. Je otázkou,
zda Němci dokážou vypnout
zbytek jaderných elektráren
a zároveň snížit podíl (v současné době snížit nárůst) využívání uhlí při výrobě elektřiny. Ze studie Spolkového
ústavu geologie a přírodních
zdrojů z Hannoveru přitom
vyplývá, že v příštích deseti letech budou mít obnovitelné zdroje energie ve světovém energetickém mixu
pouze marginální roli. Naopak uhlí bude i nadále jak zásobami, tak i spotřebou až
desetinásobně
převyšovat
všechny ostatní energetické
zdroje.
Uhlí má budoucnost
Uhlí - navzdory všem prognózám – tak může být ko-
NEJVĚTŠÍ PRODUCENTI, VÝVOZCI
A DOVOZCI UHLÍ
Podotkl v prosinci 2014
Jan Sábel,
odborářský předák
moditou budoucnosti. Je bezpečné, jeho využití stojí na
vyzkoušené a fungující infrastruktuře. Navíc již existuje cesta, jak udělat ze špi-
ZDROJE VYUŽITÉ PRO VÝROBU ELEKTŘINY
Podíl jednotlivých energetických zdrojů na výrobě elektřiny v letech 1973 a 2012
1973
2013
0,6 %
5,0 %
20,9 %
16,2 %
38,3 %
40,4 %
3,3 %
10,9 %
12,1 %
22,5 %
24,8 %
6 129 TWh
uhlí
ropa
5,0 %
22 668 TWh
zemní plyn
jaderná
energie
navého zdroje energie „čisté
uhlí“ - za velmi nadějné jsou
při spalování hnědého uhlí a jeho využití v průmyslových procesech považovány zatím velmi drahé technologie CCS, což je zkratka
pro Carbon Capture and Storage - záchyt oxidu uhličitého a jeho zpracování a ukládání v hlubinách země. Tuto technologii letos uvedla
do provozu kanadská společnost SaskPower. Cílem projektu na elektrárně Boundary Dam je prokázat, že takový
systém bude fungovat v konvenčních elektrárnách, které používají uhlí jako palivo ve výrobě elektřiny. SaskPower si klade za cíl snížit
emise oxidu uhličitého u tře-
vodní
energie
biopaliva
a odpad
ostatní
ním mořem je možné uložit
emise, které evropské elektrárny vyrobí za 100 let. Podle amerického ministerstva
energetiky by podobné „hlubinné solné zvodně“ pod územím USA mohly pojmout více než tisícileté emise z amerických elektráren.
Uhlí je komodita, která lidstvu slouží ve velkém od průmyslové revoluce. Pokud se
nestane něco zcela neočekávaného – například převratný vědecký objev, jaderná
katastrofa mnohem větších
rozměrů než ta v japonské
Fukušimě, hospodářská krize gigantických rozměrů či
přílet mimozemšťanů - zřejmě tomu tak ještě dlouho bude.
(jar)
UHELNÁ PRODUKCE
Mt
% ze
světa
VÝVOZCI
Mt
DOVOZCI
Mt
Čína
3 561
45.5
Indonésie
426
Čína
320
USA
904
11,6
Austrálie
336
Japonsko
196
7 000
Indie
613
7,8
Rusko
114
Indie
178
6 000
„V tomto smyslu je možné dohodu o dodávkách uhlí pro elektrárnu Počerady a o prodeji elektrárny Chvaletice oprávněně považovat z pohledu budoucnosti
ČEZ za úspěch. O to větší, že šlo
o obchod v malém českém energetickopolitickém rybníčku, kde
uplatňuje svůj zájem vícero inančních skupin.“
Indonésie
489
6,3
USA
99
Jižní Korea
127
4 000
3 000
Uvedl v lednu 2014
Michal Šnobr,
analytik J&T
PRODUCENTI
tího bloku elektrárny Boundary Dam o 90 procent ročně nebo o zhruba milion tun
skleníkového plynu. Evropští
vědci odhadují, že pod Sever-
Produkce uhlí od roku 1971 do roku 2013 podle regionů (Mt)
8 000
„Je zjevné, že pokud někdo investuje stovky milionů nebo
dokonce miliardy do ekologizace zařízení na hnědé uhlí,
tak nebude chtít za pár let měnit palivo, protože to by znamenalo tyto investice odepsat.
Z tohoto pohledu nelze nahrazení jakéhokoli významnějšího
podílu hnědého uhlí při výrobě
„Jsem rád, že Miloš Zeman
využil mou „starou“ myšlenku,
se kterou jsem přišel již
před pěti lety, před volbami
do Sněmovny, pokud jde
„Jediný primární zdroj, který
máme, je hnědé uhlí. Ale to bychom si měli šetřit pro chemický průmysl. Nejsem fandou jaderné energetiky. Ale myslím
si, že pro konkrétní případ České republiky je jaderná energie jako překlenovací zdroj výhodná. Než tady bude taková
technologie, která to nahradí.“
Řekl v dubnu 2014
Václav Pačes,
místopředseda dozorčí
rady energetické
společnosti ČEZ a profesor
„Česká energetika je v dobrém
stavu, má dostatečně robustní výrobní mix a relativně dobře dimenzovanou infrastrukturu. Díky domácím zásobám
Austrálie
459
5,9
Kolumbie
74
Čínská Tchaj-pej
68
Rusko
347
4,4
Jižní Afrika
69
Německo
50
Jižní Afrika
256
3,3
Kazachstán
32
UK
49
Německo
191
2,4
Kanada
28
Turecko
28
Polsko
143
1,8
Mongolsko
17
Malajsie
23
Kazachstán
120
1,5
Severní Korea
16
Itálie
20
Ostatní
740
9,5
Ostatní
26
Ostatní
211
7 823
100,0
Celkem
1 237
Celkem
1 270
Svět celkem
(jar)
5 000
2 000
1 000
0
1971
1975
1980
Evropa a Eurasie
OECD* – s výjimkou států
OECD
1985
Čína
1990
1995
Asie**
2000
Amerika***
— s výjimkou
států OECD
2005
2013
Afrika
* Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je mezivládní organizace 34 ekonomicky
nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. OECD vznikla v roce 1961.
** Asie s výjimkou Číny
*** Státy Severní, Střední a Jižní Ameriky s výjimkou zemí OECD.
> 14 | Zajímavosti
DN / číslo 12 / prosinec 2014
Z dolu v německém Zollvereinu je památka UNESCO
Průmyslovou oblast v Severním Porýní-Vestfálsku tvoří historický
komplex dolů. Bývalé srdce evropského průmyslu se ale postupně
mění. Komplex dolu Zollverein v Essenu, postavený ve 30. letech ve stylu Bauhaus, byl v roce 2001 zapsán na seznam památek UNESCO a dnes
je vyhledávaným kulturním centrem.
vy bývalé kotelny nastěhovalo Design Zentrum Nordrhein
Westfalen. To zde nyní provozuje Red Dot Design Museum
a v hale, kde dříve stály kompresory, mohou lidé zkusit
štěstí v kasinu.
dlem pro návštěvníky z celého
světa. Důl se vyvinul v centrum
umění, kultury a designu,“ řekl
předseda správní rady nadace, jež areál spravuje v rozhovoru pro Zollverein: Das Magazin.
Samo město Essen se v roce
2010 stalo Evropským městem
kultury. V dolu se přestalo těžit
uhlí v roce 1986, kdy byl uzavřen. Jedná se o prostor o rozloze neuvěřitelných sto hekta-
1,5 milionů návštěvníků
Spousta aktivit
koncernu na světě – Vereinigte Stahlwerke AG. Díky tomu
zde byla vybudována centrální
šachta, která se počátkem třicátých let stala největším zařízením pro těžbu uhlí na svě-
nou z nejmodernějších v Evropě.
Místo kompresorů kasino
Rozsáhlé rekonstrukce nastaly v areálu v roce 1990. O pa-
Samotný důl je nejlepším příkladem povedených změn. Od
roku 1986, kdy byl uzavřen, se
znovuzrodil z popela jako fénix, míní předseda správní ra-
Areál bývalého lomu nabízí spoustu aktivit také pro děti. Foto: www.zollverein.de
rů a ve své době patřil k největším a nejmodernějším na světě.
Na pozůstatky hornictví a průmyslové architektury narazí
návštěvníci na každém kroku
i dnes.
tě. Uhlí se zde těžilo i po druhé
světové válce, a tak byla počátkem šedesátých let zřízena
nedaleko těžební šachty také
koksovna, která se později díky svému rozšíření stala jed-
mátkovou ochranu zažádala
společnost provozující důl týden před ukončením těžby. Ve
druhé polovině devadesátých
let, když už nebyla v provozu ani koksovna, se do budo-
dy nadace Zollverein Werner
Müller. Tuto památku navštíví ročně okolo jednoho a půl
miliónu návštěvníků. „Ačkoli
už je to areál v letech, neztratil
nic ze své krásy. Proto je láka-
Holandští architekti v akci
Od uzavření objektu do roku
2001 nebylo místo nikdy plně využito. Začala se proto řešit otázka, jak důl opět využít,
zpřístupnit lidem a čím by je
místo mohlo zaujmout. Byl to
úkol pro rotterdamský ateliér
OMA společně s ateliérem Böll
& Krabel. Měli připravit nový
urbanistický návrh míst. Rekonstrukce probíhala na území pod ochranou Světového
dědictví UNESCO. O tom, že se
celý projekt povedl na jedničku, svědčí nejenom zaplněná
návštěvnická parkoviště, ale
i všemožná ocenění, která Zollverein od roku 2002 získává.
Uhelné pole v Utahu je „zaplaveno“ stopami dinosaurů
Tisíce otisků dinosauřích stop jsou k vidění
na povrchu uhelného dolu v americkém státě
Utah. Téměř stovku z nich podrobně prozkoumali vědci.
Velikost stop se pohybuje od
28 centimetrů do 87,5 centimetru. Většina je tříprstá, pouze dvě jsou dvouprsté. Otisky z uhelných dolů jsou dobře známé ve středním Utahu
a často bývají vystaveny před
domy horníků nebo třeba před
obchůdky s lívanci či hotdogy.
Otisky se vyskytují v důlních
střešních plochách jako výstupky, které visí dolů ze střechy a někdy jsou až 30 centimetrů dlouhé. Většina stop je
velmi široká s krátkými a tlustými prsty, dinosauři, kterým
patřily, byli díky nim zřejmě
dobře přizpůsobeni k chůzi po
měkké rašelině.
Genetický materiál do této
sbírky dodalo zřejmě 14 druhů dinosaurů. Otisky vytvořila zvířata, která kráčela po
rašelinovém povrchu bažiny.
Stopy, které dinosauři zanechali, byly během záplav naplněny bahnem, jemným nánosem a pískem.
Stopy dávných predátorů budí - stejně jako jejich majitelé - obavy dodnes. Některé z otisků se totiž na stropech důlních chodeb uvolňují
a mohou spadnout. Horníkům
tak hrozí poměrně velké nebezpečí, obzvláště v případě
těch otisků, jejichž váha dosahuje až 140 kg.
(jar)
V prostorách bývalé koksovny se dnes nachází kasino. Foto: www.zollverein.de
Nemusíte být horník, p㶣esto podobných stop najdete v americkém Utahu tisíce.
Luhansk má uhlí pro Ukrajinu
Samozvaná Luhanská lidová republika (LPR)
je připravena zásobovat svým uhlím Ukrajinu. Podle agentury TASS to začátkem prosince
oznámil vicepremiér republiky Vasilyj Nikitin. Kvůli nedostatku uhlí mohou v zemi zkolabovat dodávky tepla a elektřiny. Uhelné elektrárny zajišťují Ukrajincům zhruba 40 procent
elektřiny.
„Máme obrovské zásoby uhlí, naše sklady jsou plné.
Jsme připraveni prodávat
uhlí již nyní. Máme dost uhlí nejen pro naši republiku,
ale i pro celou Ukrajinu,“ řekl Nikitin.
Ukrajinský ministr energetiky a uhelného průmyslu
Vladimír Demčišin již dříve uvedl, že Ukrajina může
odčerpat kolem dvou milionů tun uhlí z konfliktního
prostoru Donbaské oblasti. Dodal, že Ukrajina neplánovala koupi tohoto uhlí,
ale chtěla ho získat ze skladu státem vlastněné společnosti Ugol Ukrajiny (Ukrajinské uhlí). „Toto uhlí patří
Ukrajině a je v ukrajinských
dolech. Doufám, že se nám
podaří tento problém vyřešit a že budeme mít možnost
toto uhlí odvézt přes Děbalcevo,“ uvedl Demčišin.
Rýpadla s novým designem lopat
Práce pro 5500 havířů
První šachtu nechal v Essenu
v roce 1847 vyhloubit Franz
Haniel a na přelomu století již
patřily essenské doly k největším v Porúří. Dávaly práci téměř 5500 horníkům. Ve dvacátých letech 20. století se doly
Zollverein staly součástí druhého největšího ocelářského
Zollverrein nabízí tři stále expozice. Ruhrmuseum představuje na třech podlažích stálou expozici s názvem „Příroda, kultura a historie Porúří“.
Portal der Industriekultur
pak přibližuje samotnou industriální kulturu regionu.
Díky multimediální expozici
mohou návštěvníci zhlédnout
ilm „RUHR 360°“ nebo se vydat na střechu budovy, kde se
dříve promývalo a třídilo uhlí
a rozhlédnout se po okolí. Další víceméně stálou expozici
nabízí již zmiňované Red Dot
Design Museum. Zde je k vidění na 2000 exponátů, které
mají představit současný produktový design a zejména pak
výrobky oceněné „Red Dot
Design Award“. Kromě klasických komentovaných prohlídek mohou návštěvníci projet
areál na kole. V areálu působí
organizace Simply Out Tours,
jejíchž 40 průvodců, volnočasových pedagogů a trenérů nabízí zájemcům cyklistické túry, procházky nebo tzv.
„sightjogging“. Největší zájem
je o cyklovýlety do okolí, délka trasy nepřesáhne 30 kilometrů. K zapůjčení jsou také
elektrokola.
(jar)
Zajímavosti | 15
DN / číslo 12 / prosinec
Lopata Hurricane představuje to nejmodernější co se
designu a technologie dragline rypadel týče. Je k dispozici ve velikostech, které vyhovují většině strojů irem Bucyrus, Marion, P&H
and Page těžících uhlí po celém světě.
Nová lopata je charakteristická především svými šikmými bočními stěnami a štíhlým
designem. Ve srovnání s tvary tradičních lopat dochází
u Hurricane k efektivnějšímu
plnění, což má v konečném důsledku pozitivní dopad v niž-
ší spotřebě energie. S lopatou
je také podle výrobce výrazně
jednodušší manipulace, za výhodu označuje také robustní
a spolehlivou konstrukci.
Společnost CQMS Razor novou lopatu testovala ve spolupráci s přední uhelnou společností po dobu více než 32
týdnů. Ve srovnání s vlečnou
lopatou irma zaznamenala
nárůst kontinuální těžby o 77
procent.
Firma CQMS Razor, jež na trhu
působí více než třicet let, dále
vyrábí lopaty s označením Eartheater, Loadstar a Scoop. (jar)
Úřady samozvané Doněcké lidové republiky ale sdělily, že Ukrajina nemůže odvézt uhlí ze skladu v Donbasu zdarma. Ukrajinský
státní rozpočet totiž zmrazil
na Doněckých dolech konta
ve výši 218 milionů hřiven
(14,35 milionu USD). Kromě
toho, státní rozpočet dluží
816 milionů hřiven ($53.73)
na výplatách donbaským
horníkům, kterým nebyla
vyplacena mzda od července, sdělilo ministerstvo paliv a energií Doněcké lidové
republiky.
Ukrajina je druhým největším producentem uhlí v Evropě. Centrem tamní těžby
jsou ale právě Doněcká a Luhanská oblast, kde se již řadu měsíců bojuje. Samozvané republiky neuznává ani
Kyjev a západní země. (jar)
Japonsko podpoří rozvojové země
Japonsko hodlá podpořit rozvojové země prostřednictvím
projektů, které jsou zaměřené na spalování uhlí. Použije
k tomu inanční fondy určené k boji s klimatologickými
změnami. Podle Japonska je
to nutný krok pro hospodářský rozvoj těchto zemí. Informovala o tom agentura Bloomberg.
„Jsme si vědomi, že existují různé názory na to, jak podporovat
uhelné elektrárny,“ uvedl Junya
Nakano z japonského ministerstva zahraničních věcí, který má na starosti klimatologické změny. Upozornil, že některé rozvojové země jsou na uhlí
závislé.
Japonsko propaguje vývoz
své technologie, která snižuje uhelné emise a zároveň hradí výstavbu nejméně tří uhelných elektráren v Indonésii.
Tyto peníze byly přitom vyčleněny z 30miliardového fondu
na boj se změnou klimatu, které vyspělé ekonomiky přislíbily mezi lety 2010 a 2012 chudším státům. Japonsko, i díky tomuto kroku, nedávno dostalo
od ochránců životního prostředí tzv. „Fossil Award” (fosilní cenu) za podporu uhelných elektráren.
Třetí největší světová ekonomika poskytla v letech 2009
až 2012 na pomoc rozvojovým
zemím na boj proti změnám
klimatu částku 14 miliard dolarů. V následujících třech letech hodlá k podobným účelům uvolnit dalších 13 miliard
dolarů.
Rozvinuté země přislíbily, že
klimatické projekty rozvojových zemí do roku 2020 podpoří částkou 100 miliard dolarů ročně.
(jar)
Vyčistí a odmastí důlní stroje
Pokud potřebujete vyčistit součástky dampru
nebo váš pracovní oděv, pak je tento výrobek
pro vás ideální. Čisticí prostředek Mean Green Industrial Strength Cleaner & Degreaser
je směs biologicky rozložitelných pracích prostředků, která je speciálně vyvinutá pro čištění důlních strojů a zařízení.
Novinka má o více než 40
procent více čisticích přísad, jež snadno a rychle
rozpustí mastnotu a špínu,
o necelou třetinu více rozpouštědel a o pětinu více
detergentů, díky nimž pak
dostane odolné skvrny ze
všech povrchů.
Mean Green zdvojnásobil množství chelátotvorných činidel, které usnadňu-
jí čištění a odmaštění strojů.
Prostředek je ideální pro širokou škálu důlních strojů
a zařízení. Hodí se k čištění a odmašťování dílů a součástek při opravách zařízení, je vhodný na mytí manipulačních zařízení a na
opravy sklápěcích vozů. Vyčistí dokonce i kombinézy
a pracovní oděvy. Prostředek je rovněž velmi účinný
na betonové podlahy a také
při použití v tlakových myčkách. To vše bez rozpouštědel, která jsou škodlivá pro
životní prostředí.
(jar)
> 16 | Poradna pro zaměstnance
DN / číslo 12 / prosinec 2014
Vyplatí se v dnešní době ještě stavební spoření?
Patříte mezi lidi, kteří stále ještě využívají stavební spoření? Pak si nezapomeňte co nejdříve
zkontrolovat, jestli dostanete plnou státní podporu! Je čas. Pokud tedy ještě „stavebko“ máte
– počet jeho klientů je sice stále úctyhodný, ale zvolna klesá. Podrobnější sondu do oblíbeného
finančního produktu přinášíme ve spolupráci s odborným portálem Peníze.cz.
Několik let stavební spoření
z pohledu klienta jen ztrácelo. Přišlo dvojí snížení státní
podpory, později výhružky, že
státní podpora bude jen pro
ty, co za ni nakoupí bydlení
a nábytek. Ale nejen stát byl
proti stavebku. Doba přinesla nízké úrokové sazby a staré
smlouvy se starými úroky najednou začaly stavební spořitelny stát moc peněz. Takže
začaly hledat cesty, jak je vypovídat – to samozřejmě není
nic, co by přineslo popularitu.
A letos se ještě začalo přísně
postupovat u smluv uzavřených na děti: rodiče už je nemůžou jen tak vybrat, potřebují k tomu rozhodnutí opatrovnického soudu.
ní spořitelny. Představy, že
by se uvolňovaly regule, nebo
snad dokonce že by ministr
inancí Babiš vytáhl peněženku a chtěl zvýšit státní podpory, jsou samozřejmě z žánru sci- i.
Spousta práce
Stavebko mělo namále
Jestli se obrázek stavebního spoření má zase vylepšit,
bude na tom potřeba pořádně zapracovat. A nemůže to
udělat nikdo jiný než staveb-
V roce 2013 mělo stavební
spoření namále. Ministerstvo
inancí a Česká národní banka se dlouhou dobu snažily
prosadit novelu zákona o sta-
vebním spoření, po které by
stavebko mohly nabízet i obyčejné banky. Jenže stavebním
spořitelnám by zůstala povinnost drtivou většinu získaných prostředků vracet v podobě úvěrů na bydlení zpátky
do systému, omezené by zůstaly i ve způsobu investování, zatímco banky by tato pravidla nesvazovala. V nerovné
soutěži bychom padli, říkali
zástupci stavebních spořitelen. A s námi i stavební spo-
Dětské smlouvy: Rodičové, ruce pryč!
Rodiče se k penězům, které posílali na stavební spoření svého dítěte, nedostanou tak snadno jako dřív. Nový občanský zákoník upravuje
podmínky, jak mohou zákonní zástupci nezletilého nakládat s jeho majetkem.
Skoro každá šestá smlouva
o stavebním spoření se v Česku zakládá dětem. I když
přesnější by bylo říci, že některé se zakládají pro dítě,
počítá se tedy s tím, že naspořené peníze budou jednou jeho, jiné na dítě – aby se do rodinného rozpočtu přisypala
státní podpora. Druhá varianta ale už dnes přestává být
funkční. Zatímco dřív stavební spořitelny peníze rodičům
v zásadě bez ptaní vyplácely
(pokud se tedy rodiče na výběru shodli), dnes se přiklánějí k názoru, že peníze na ta-
kových smlouvách jsou pro
dítě a rodiče se k nim hned
tak nedostanou. Leda by k tomu svolil opatrovnický soud,
jakožto zástupce nezletilého
dítěte.
Občanský zákoník
Nejde o úplně nový předpis,
spíš o nový a přísnější výklad podmíněný důslednější formulací v novém občanském zákoníku. „Podmínka
schválení opatrovnickým soudem, když se vybírají peníze ze smlouvy na nezletilé dítě, je tu dlouho, jen se o ní teď
víc mluví a stavební spořitelny
od letoška pravidla pro výběry
zpřísnily. V praxi zatím máme
většinou zamítavá rozhodnuti soudu,“ uvedla pro Peníze.
cz Lucie Drásalová, úvěrová
a hypoteční specialistka společnosti Partners. Rodiče,
kteří přicházejí do spořitelny vybírat, jsou pak pochopitelně překvapení, že nemůžou s penězi z dětských
smluv nakládat podle libosti.
Pokud naspořená částka nebude využita prokazatelně ve
prospěch dítěte, musí smlouva ve stavební spořitelně zůstat až do doby, kdy dítě dosáhne plnoletosti.
Do 14 dnů vyřízeno
„Při výpovědi smlouvy na nezletilce požadujeme vždy vyjádření opatrovnického soudu. Pokud je splněna účelovost
čerpání a prostředky jsou investovány ku prospěchu dítěte, soudy podle našich statistik
rozhodují obvykle v intervalu do 14 dnů,“ uvádí Rostislav
Trávníček, ředitel marketingu a komunikace Českomoravské stavební spořitelny.
A Pavla Kozáková z tiskového oddělení Stavební spořitelny České spořitelny doplňuje další užitečné informace: „Podle našich zkušeností je
zpravidla rozhodnutí k dispozici ještě před uplynutím výpovědní lhůty, která činí tři
měsíce. V rámci tohoto řízení se soudní poplatky neplatí,
rovněž není třeba zastoupení
advokátem. Jedná se o krátké
a jednoduché řízení, přičemž
běžně postačuje jediné jednání. Tudíž nám není znám případ nějakého pozdržení výplaty peněz.“
ření. Padla ale vláda Petra Nečase a novelu se nepodařilo
prosadit. A Andrej Babiš změny ve stavebku nechystá.
Lepší situace
Letos se tedy stavebním spořitelnám dýchá podstatně lépe. Na růžích ustláno ale zdaleka nemají. Tlačí je zejména nízké úroky hypoték, také
úroky na spoření, které před
lety slibovaly střadatelům,
jsou pro ně dnes příliš vysoké, takže se snaží vypovědět
všechny staré smlouvy, u kterých k tomu lze najít legální
záminku. I pravidla, která přinesl nový občanský zákoník,
pro ně znamenají určité komplikace.
Nezapomeňte na
státní podporu!
Klienti stavebních spořitelen mají nárok na státní podporu odpovídající deseti procentům z ročně uspořené částky,
nejvýš ale z dvaceti tisíc korun.
Od roku 2012, kdy se vyplácela státní podpora za rok 2011,
se totiž hranice maximálního
státního příspěvku snížila právě na dva tisíce korun. Nezapomeňte si proto pohlídat, jestli
jste letos na svou smlouvu poslali dost peněz, abyste dosáhli na maximální státní podporu. „Možnost vložit prostředky
na stavební spoření lze několika
způsoby, nejčastěji je využíváno
inkaso a trvalý příkaz. Prostředky musí být připsány na účet
stavební spořitelny do 31. prosince. Nejdéle k nám prostředky
putují prostřednictvím složenky
– až pět dní,“ upozorňuje Rostislav Trávníček z Českomoravské stavební spořitelny.
„Stavebko“ bude možná fungovat jako nástroj na zajištění stáří
Jak už bylo řečeno, stavební spoření je dnes zajímavé zejména pro klienty,
kteří chtějí rekonstruovat
bydlení, nebo pro ty, kteří ho berou jako šestiletý
spořicí produkt. Má ale po
úpravách, kterými si v poslední době prošlo, vůbec
šanci obstát v konkurenci s ostatními inančními
produkty?
Státní podpora už zdaleka
není takové lákadlo, jako bývala v dobách, kdy stát vyplácel roční příspěvek ve
výši čtyři a půl tisíce korun.
Na úbytku celkového počtu
smluv se ale projevilo zejména až další snížení podpory
ze tří tisíc na dva, ke kterému došlo v roce 2011. Podle stavebních spořitelen je
dnešní dvoutisícová státní podpora na hranici toho,
aby byla pro lidi ještě vůbec
atraktivní. Klienti se nad výší
podpory zlobí, stát si ale může mnout ruce. Zatímco v roce 2011 vyplácel na podpory 10,7 miliardy korun, o rok
později to bylo už jen zhruba 5,3 miliardy a letos klesne
reálná vyplácená státní podpora dokonce na 4,6 miliardy. Někteří ekonomové by si-
ce státní podporu chtěli osekat ještě víc, Ministerstvo
inancí portálu Peníze.cz ale
potvrdilo, že na takovém plánu rozhodně nepracuje.
Další komplikace?
Stavebním spořitelnám ale
může život v nedaleké budoucnosti komplikovat i ledacos dalšího. V důchodové
komisi se totiž vážně probírá návrh, který by umožnil
uzavírat doplňkové penzijní
spoření, nástupce penzijního
připojištění, i za nezletilé klienty. Rodiče a prarodiče, kteří mají potřebu potomkům
spořit – a velmi často k tomu využívají právě stavebko
– by tak měli novou možnost,
pro některé by investice do
penzijních fondů mohly být
i lákavější. „Důchodové spoření od narození považuji za
konkurenci stavebnímu spoření sice jen v omezené míře, ale i tak se obávám, že jakýkoliv argument proti jeho
zavedení přinesu, bude vnímán jen jako výstřel v konkurenčním boji. Já sám ale tento návrh vnímám především
jako revoluci principů. Poté,
co kvůli populačnímu vývoji
není (nebo do budoucna ne-
bude) produktivní populace schopna uživit děti a současně důchodce, zavedli jsme
možnost spořit si v produktivním věku na vlastní důchod. A nyní celý princip obracíme. Říkáme, že úspory do
důchodu ne(s)potřebujeme,
ale rovnou je dáme našim
dětem. Jako současní či budoucí důchodci tak přispějeme budoucí produktivní generaci. A to do důchodového
systému nepatří, zejména ne
v situaci, kdy populace celkově stárne,“ myslí si Jiří Šedivý z Asociace českých stavebních spořitelen.
Zdroj: www.penize.cz
Zprávy ze skupiny | 17
DN / číslo 12 / prosinec
Masáž zřejmě poslouží jako vánoční dárek
Luboš Staněk, řidič společnosti Severní energetická, soutěží s Důlními novinami už od začátku. Automat ho ale vylosoval až v prosinci a stal se tak posledním letošním vítězem
a také držitelem pětisetkorunové poukázky
na masáž v litvínovském studiu Lubomíry
Skořepové.
„Dotazníky vyplňuji už od
úplného začátku, takže mám
samozřejmě radost, že jsem
se dočkal výhry. A snad se na
mne štěstí usměje ještě jednou při losování hlavní ceny,“ řekl výherce. Do soutěže
se pravidelně zapojoval prostřednictvím tabletu umístěného ve vestibulu budovy
Czech Coal Group. „Nejsem
totiž majitelem chytrého telefonu a upřímně řečeno, ani
se jím moc stát nechci. Ale na
druhou stranu třeba se právě
díky používání tabletu stanu
výhercem hlavní ceny,“ vy-
slovil své přání Luboš Staněk.
Jak naloží s pětisetkorunovou poukázkou na masáž,
prý ještě není úplně jisté,
ale s největší pravděpodobností poslouží jako dárek
pro někoho z blízkých. Přitom k jejímu získání mu stačilo stejně, jako všem předchozím vítězům, velmi málo. Vyplnit krátký dotazník,
který se v chytrém telefonu
zobrazil po načtení QR kódu přímo ze stránek Důlních
novin, případně tak, jako
aktuální vítěz, vyplnit do-
Luboš Staněk vyhrál masáž. Foto: (pim)
tazník v tabletu ve vestibulu budovy Czech Coal Group.
Všechna soutěžní kola už jsou
nyní uzavřena, zbývá vyloso-
vat celkového vítěze. Šanci na
výhru v podobě zbrusu nového
tabletu v hodnotě 10 tisíc korun mají všichni, kdo s Důlními
novinami soutěžili pravidelně.
Jméno jeho nového majitele se
dozvíte v prvním čísle Důlních
novin v roce 2015.
(red)
CoalTV.cz: Máte zájem o více reportáží přímo z lomu
Zaregistrovali jste projekt www.
coalTV.cz, který jsme letos spustili?
Počet vyplněných
a odeslaných dotazníků
93
kusů
Líbí se vám reportáže, které jsou na
www.coalTV.cz k vidění?
ANO
NE
ANO
71
22
52
Máte tip na natočení zajímavé reportáže?
Reportáž ze setkání rodáků
zaniklých obcí Kopisty, Konobrž, Pařidla. Letos se konalo
již čtvrté setkání, další bude
v příštím roce.
podZima na šachtě –
ních
m
zi
v y
mínky těžb
h.
íc
měsíc
Koně na hipodromu.
Vinařství na
Mostecku.
Dal bych více reportáží
z těžby. A více o práci
vulkanizérů.
Reportáž ze Dne horníků nebo
Dne záchranářů.
Pásmo dokumentů na
způsob pořadu „Jak
se to dělá“. Jeden díl
například o těžbě, další
o zakládání, legislativě
apod.
NE Nevyplněno
15
26
Jakoukoliv reportáž z regionálních
sportovišť, zaměřit
se hlavně na menší
odvětví a děti.
Volně žijící zvěř
na šachtě.
jednotlivé profese
Zkusit se reportážemi zaměřit i na
na šachtě a popsat jejich činnosti.
> 18 | Různé
DN / číslo 12 / prosinec 2014
DN / číslo 12 / prosinec
Křížovka | 19
Kam za kulturou a sportem před koncem roku
 18. 12. - Vánoční koncert dětí ze základní školy. Tradiční předvánoční akci
spojenou s vystoupením dětí ze zdejší základní školy připravili ve Strupčicích, v kostele sv. Václava.
 24. 12. - Vánoční mše
svatá. Na třech místech
v Mostě budou mít lidé šanci navštívit tradiční Vánoční
mši. V 16:00 hodin v kostele svatého Václava, ve 22:00
hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie (ekumenická
bohoslužba) a ve 24:00 hodin v kostele Povýšení svatého kříže ve Vtelně.
 24. 12. - Betlémské
světlo. Jako každý rok budou
mostečtí skauti rozdávat Betlémské světlo. Zájemci si mo-
hou přijít k vánočnímu stromu na 1. náměstí od 13:00 do
15:00 hodin.
 25. 12. - Wanastowi Vjeci revival a Dobrý pocity.
Dobrý pocity prý budou mít
všichni, kdo přijdou na Boží
hod do klubu V+V Rock Bar
v Mostě na Zahražanech. Začátek akce je ve 21:00 hodin.
 26. 12. - Oslava života.
Koncert kapely Coffeebreak
a jejích hostů v klubu Voko
v Mostě.
 26. 12. - Vánoční varhanní koncert. V kostele Nanebevzetí Panny Marie
V Mostě zazní Preludium a fuga G Dur J. S. Bacha v podání varhaníka Michala Hanzala. Začátek je v 16:00 hodin,
vstupné 100 Kč.
 30. 12. - Falešný Silvestr.
Připravit se na skutečný konec
roku se budete moci v Kulturním domě v Jirkově.
 31. 12. - Silvestr na Prvním náměstí. Město Most
opět připravilo od 16:00 do
19:00 hodin podvečerní silvestrovskou oslavu. V programu vystoupí skupiny Pangea The Beatles Revival Band, The
Clippers, Petr Kolář a vše uzavře ohňostroj.
 31. 12. - Divadelní Silvestr. Už podruhé mohou návštěvníci oslavit konec roku
v mosteckém divadle. V 18:00
se zde na velké scéně uskuteční derniéra muzikálu Noc
na Karlštejně, od 20:15 hodin až do časného rána bude
následovat silvestrovská zá-
bava. Zahraje skupina HAPPY
BAND, taneční show předvede
TK 1976. Vstupné: 200 korun
na muzikál Noc na Karlštejně, 450 Kč derniéra muzikálu
Noc na Karlštejně + silvestrovská zábava, 350 Kč silvestrovská zábava.
 Do 31. 12. - Sláva krušnohorského hornictví & tajemné
podzemí Krušnohoří. V Oblastním muzeu v Mostě ukazují sdružené putovní výstavy
historii těžby a slávu krušnohorského hornictví na cestě ke
světovému dědictví UNESCO.
 11. 1. - Povídání o pejskovi a kočičce. Loutková pohádka pro děti a rodiče v podání Sváťova dividla. Kulturní dům Jirkov, od 15:00 hodin.
Vstupné 40 Kč.
SPORTOVNÍ TIPY
Hokej
 26. 12. - HC Verva Litvínov – Kometa Brno. Utkání
Tipsport extraligy. Hraje se na
Zimním stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově od 17:30 hodin.
 28. 12. - HC Most – Šumperk. Utkání I ligy. Hraje se na
ZS v Mostě od 17:30 hodin.
 30. 12. - HC Verva Litvínov – PSG Zlín. Utkání Tipsport extraligy. Hraje se na
Zimním stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově od 18:30 hodin.
FUTSAL
 26. 12. - Memoriál Vlastimila Bernase. Již 9. ročník turnaje. Hraje se ve sportovní hale
v Mostě. Začátek v 9:00 hodin.
0DV ÿHDZHOOQHVVYœ/LWY¬QRYÒ
.ODVLFN¨UHOD[DÈQ¬PDV ÿHEDäNRY Q¬PDV ÿHWHSO¼PLO YRY¼PLNDPHQ\
ÈRNRO GRY¨PDV ÿHSDUDI¬QRY¨] EDO\O\PIRGUHQ ÿH
FYLȬF¬VWRO\VXFK¨XKOLÈLW¨NRXSHOH
/XERP¬UD6NRìHSRY ñNROQ¬XOLFH]D.RPHUÈQ¬EDQNRXYHGOH)LWQHVV)ORUD
2EMHGQ YN\LQIRUPDFHWHOœœ
ZZZPDVD]HOLWYLQRYF])%Ď0DV ÿH/LWY¬QRY
' UNRY¨SRXND]\SUR9DòHSì WHOHURGLÈHSDUWQHU\'DUXMWHPDV ÿMDNRG UHN
3ODWE\YœKRWRYRVWLIDNWXURXòHN\6RGH[R)OH[L3DVV5HOD[3DVV8QLòHN&KHFTXH'HMHXQHU
Pozorně poslouchej, co ti žena radí… (dokončení v tajence) – čečenské přísloví. Správné znění tajenky z listopadových DN: Stáří se má ctít, mládí bránit. Výhru získávají: Hana Rengerová, Vršanská uhelná; Petr Sýkora, Litvínov; Jiří Tůma, Most. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: [email protected] Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro
případné doručení výhry.
> 20 | PF 2015
DN / číslo 12 / prosinec 2014
Důlní noviny – vydává Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 7 000 kusů.
Redakce DN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: [email protected] Gra ická úprava a tisk: RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, 434 01 Most
Download

Vladimír Rouček: Tento rok byl pro nás dobrý