DŮLNÍ NOVINY
NOVINY CZECH COAL GROUP
číslo 2
28. února 2014
ZDARMA
Říční koryto
přerušilo uhelnou
sloj
Pět set vozů
v péči Servis
Leasingu
Barva trenýrek
poslankyni
nezajímá
Renogum
úspěšný
v Německu
Fotbalový “Johny”
je zase doma
> Strana
> Strana
> Strana
> Strany
> Strana
6
7
8
Vršanská uhelná se uchází o dalšího Permona
Vršanská uhelná se bude i letos ucházet o Zlatého Permona. Loňské statistiky ji k tomu rozhodně opravňují. Ocenění uděluje Český báňský úřad za výsledky v oblasti bezpečnosti práce.
„V roce 2013 došlo ve Vršanské uhelné k pěti pracovním
úrazům, což je sice o dva více
než v předcházejícím roce, ale
ani v jednom případě se nejednalo o závažný úraz. Také
průměrné procento pracovní
neschopnosti i úrazová závažnost dosáhly nejnižších hodnot za uplynulé čtyři roky,“
komentoval výsledky Radek
Dufek, technik bezpečnosti a hygieny práce Vršanské
uhelné. Při pohledu do statistik je jedním z důležitých
ukazatelů takzvaná úrazová četnost, která již několikátým rokem vykazuje méně
než jeden pracovní úraz na
100 zaměstnanců.
Předpisy neporušeny
Ani při jednom z pěti loňských pracovních úrazů nedošlo k porušení pracovních
předpisů ze strany zaměst-
navatele. „Příčiny i zdroje
úrazů jsou dlouhodobě víceméně stejné. Nejčastěji se jedná o pády způsobené uklouznutím, zakopnutím apod.
V našich statistikách tyto typy
úrazů patří z hlediska klasi ikace do kategorie příčin nepředvídatelné riziko práce
nebo selhání lidského činitele,“ doplnil Dufek.
Možná se zdá, že takovému typu úrazů se dá jen těž-
ko předcházet, ale Vršanská
uhelná se snaží o prevenci i pro takové případy. „Nakoupili jsme například novou
pracovní obuv. V současné
době zaměstnanci Vršanské
uhelné obouvají prvních padesát párů tohoto typu pracovní obuvi, které jsme se snažili rozdělit mezi nejrůznější
profese. Nyní čekáme, jak se
osvědčí v našich podmínkách,“
sdělil Dufek.
Vyhlášení v březnu
Vršanská uhelná získala za
své výsledky v bezpečnosti
práce ocenění Zlatý Permon
už několikrát, naposledy
v minulém roce. „Samozřejmě
bychom ocenění rádi obhájili,
ale nebude to lehké, i s ohledem na přísná kritéria Českého báňského úřadu. Lokalitu
Vršany posuzuje nejenom jako
pracoviště našich zaměstnanců, ale i pracoviště dalších irem. Hodnotí tedy celkovou
úrazovost, výsledky všech irem a smluvních partnerů,
kteří se v lokalitě dlouhodobě pracovně pohybují,“ uzavřel Dufek s tím, že uzávěrka
žádostí o zařazení do soutěže
byla v lednu, vítězové budou
vyhlášeni v březnu.
(pim)
Renogum
v Německu
Zakázku pro německou
cementárnu Schwenk Zement KG Bernburg úspěšně realizovala externí skupina společnosti Renogum.
Prioritou pro Renogum i nadále zůstávají zakázky od těžebních spole㶜ností. Na snímku zaměstnanci firmy p㶣ipravují takzvaný teplý spoj na pasovém dopravníku na lokalitě Vršany. Foto: pim
„Oslovila nás společnost Beumer Group, pro kterou jsme zajišťovali spojování dopravního
pásma v elektrárně Ledvice. Na
základě zkušeností z této spolupráce jsme dostali nabídku na
obdobnou zakázku v Německu,“ vysvětlil ředitel společnosti Renogum Bohumil Straka.
Podobně jako v Ledvicích
i v německé cementárně se jednalo o natažení a spojení pasu
o šířce 800 milimetrů a délce
470 metrů v takzvaném trubkovém pasovém dopravníku
využívaném v elektrárnách,
cementárnách a jiných provozech pro dopravu materiálů,
které mohou způsobovat nadměrné znečišťování životního
prostředí.
Pokračování na straně 13
> 2 | Zprávy ze skupiny
EDITORIAL
Na téma
interní komunikace se toho
už napsalo i namluvilo hodně. Když zlidštím tento odborný termín, jde o to, mluvit s lidmi. A to může mít
různé podoby a formy.
Ocenění je možné dát najevo různě. Od obyčejného pozdravu a poděkování až po…
Já vím, že tím nejdůležitějším je, aby byla pravidelně
výplata na účtu. V tuto chvíli si mnozí asi řeknou, že by
mohlo být lépe. Vršanská
i další společnosti skupiny,
ale k jistotě práce nabízejí i další bene ity. Kromě jiného dovolenou nad zákonem stanovené čtyři týdny,
příspěvek na dopravu do
zaměstnání, na stravování, Program zdraví. Ostatně,
řadu dalších informací najdete v kolektivních smlouvách. Nejsem si jistý, že
bychom našli hodně srovnatelných příkladů.
Koncem léta minulého roku
jsme si řekli, že bychom rádi
vyjádřili své uznání i jinak.
Platí nabídka na volné lístky na utkání Černých andělů, kterým děláme generálního partnera. I letos budou
k dispozici vstupenky zdarma na hipodrom, a to nejen
na dostihový den Vršanské
uhelné. A od sportu ke kultuře: v prosinci to byl koncert Davida Kollera, ples
jsme si užili letos v lednu,
na březen platí vstupenky
na odložený koncert Hany
Zagorové, v mosteckém divadle se řada z vás ráda podívá 1. března na Miroslava
Donutila. Ke Dni matek nabídneme lístky na Tomáše
Kluse. A kromě jiného v prosinci vánoční koncert Lucie
Bílé. Co a jak, to se v čas dozvíte v Důlních novinách,
aktuality najdete na intranetu i nástěnkách. A pokud
chcete přemýšlet s námi, co
by a jak by, budeme rádi.
S přáním klidných dnů
DN / číslo 2 / 28. února 2014
Uhelnou sloj přerušilo staré říční koryto
Servis Leasing se stará o více než pět set vozů
Zajímavý geologický úkaz je v těchto dnech k vidění na lokalitě Vršany. Velkostroj KU300/K 107se
ocitl v místě, kde je přerušená uhelná sloj. Provozní zaměstnanci říkají tomuto prostoru bez uhlí
výmol, případně vymýtina, geologové mluví o takzvaném bezeslojovém pásmu. Zjednodušeně
řečeno, jedná se o koryto historického toku, kterým do mostecké pánve přitékala voda, které
zasahuje druhou a třetí a občas i čtvrtou uhelnou sloj.
Společnost Servis Leasing, která se ve skupině Czech Coal stará o vozový park, prošla v loňském roce výraznou proměnou. Jaké změny prodělala a co ji čeká v následujících měsících, přiblížil v rozhovoru ředitel společnosti Marek Viktorýn.
„Je všeobecně známo, že Vršany se nacházely v deltě a převládaly zde poměrně nestálé
podmínky. To má ostatně vliv
také na kvalitu zdejšího uhlí,
a proto je rozdíl mezi uhlím
z Vršan a z lokality Československá armáda, kde podmínky
zůstaly víceméně konstantní,“ vysvětlil geolog Vršanské
uhelné Petr Šulcek. Toto koryto fosilního toku se nachází
v jižní části středu mostecké
pánve, míří od jihovýchodu
na severozápad a jeho stáří
je zhruba 17 až 22 milionů
let. V nejširší části dosahuje
šířka koryta zhruba 500 metrů a postupně vyznívá. Jeho
délka se pohybuje mezi třemi
a půl až čtyřmi kilometry. Pro
lepší představu přirovnejme
velikost někdejšího toku zhruba k šířce dnešní Berounky.
„V revíru se nejedná o ojedinělou záležitost, víme například
o Bílinské deltě, kde se podobná místa rovněž objevují.
V současné době se takzvaná
vymýtina nachází zhruba 100
metrů pod úrovní původního
terénu a jsme už téměř na úplném dně historického koryta
fosilního toku. Nejzajímavější
je velmi ostré ohraničení koryta a jeho výrazné oddělení od
okolní uhelné sloje, což nebývá
obvyklé,“ doplnil geolog.
Poprvé se do koryta fosilního toku dostalo skrývkové
rýpadlo K84 už v roce 2009.
Jeho poloha je velmi dobře
zmapována, takže lidé z přípravy výroby měli dostatek
času, aby se s touto geologickou zajímavostí, která ovšem
komplikuje těžbu, vyrovnali.
(pim)
Jaká změna byla z vašeho
pohledu zásadní?
Nejdůležitějším rozhodnutím
pro naši společnost bylo, že
se Servis Leasing v budoucnu
zaměří na poskytování služeb pro skupinu Czech Coal
a skupinu Severní energetická.
To v praxi znamená, že v současné době spolupracujeme
převážně s Vršanskou uhelnou
a ostatními dceřinými společnostmi skupiny, smluvně pak
také se Severní energetická
a elektrárnou Chvaletice. Naše
společnost postupně utlumuje
své aktivity pro externí společnosti v návaznosti na jednotlivé končící smluvní závazky,
které již neobnovujeme.
Dotknou se tyto změny i struktury spole㶜nosti?
V zásadě ne, část změn již
byla provedena na konci roku.
Vzhledem ke zmenšujícímu
se počtu vozů, které v současné době obhospodařujeme, musí společnost šetřit
a optimalizovat pracovní činnosti. Je třeba si uvědomit,
že Servis Leasing nebyl dříve
zaměřen výhradně jen na leasing vozidel, ale zajišťoval
i leasing výpočetní techniky
a strojů a zařízení. Smlouvy
uzavřené s externími klienty postupně končí a nové již
neuzavíráme. Na tuto situaci
jsme museli samozřejmě reagovat.
Kolik zaměstnanců má Servis
Leasing?
V pražské kanceláři v současnosti pracuje pět lidí. Kromě
mě Zuzana Mansfeldová, která má na starosti obchodní
záležitosti, Petr Kosovec,
jehož doménou je inanční
leasing, Milena Muchová,
která řeší fakturaci, CCS kar-
Došlo k nějakým personálním změnám?
Na konci ledna odešel z naší
společnosti náš dlouholetý zaměstnanec Aleš Erler.
V uplynulých letech měl na
starosti veškeré záležitosti
týkající se obchodních věcí.
V Servis Leasingu strávil deset let a udělal obrovský kus
práce. Jeho agendu převzala
Zuzana Mansfeldová, která
s ním dlouhodobě spolupracovala, je velmi dobře obeznámena s provozní agendou
a v naší irmě působí už od
roku 2004. Nyní se začne
naplno věnovat obchodu, na
starosti bude mít obnovu vozového parku, nákupy i prodeje ojetin, servis, pneuservis i údržbu.
O kolik vozů se aktuálně
staráte?
V současnosti spravujeme
okolo 550 vozů, z toho přibližně 300 vozidel je ve skupině Czech Coal a skupině Severní energetická. Další část
vozů je pronajata, například
společnosti Securitas, která
zajišťuje ostrahu dolů, část
vozů je v půjčovně a zbytek
je používán externími zákazníky. Očekáváme, že v roce
2014 a 2015 klesne počet
Personální, mzdové a sociální služby pro zaměstnance, tak lze velmi zjednodušeně popsat rozsah činností zajišťovaných Zaměstnaneckým centrem, které od konce loňského roku sídlí v budově vedení společností skupiny Czech Coal v ulici V. Řezáče v Mostě.
Před „Vrbeňák“ se v podobě buldozeru vrátil symbol firmy
Před správní budovou DTS Vrbenský stál celá léta na piedestalu historický buldozer, který byl jakýmsi symbolem irmy a orientačním bodem pro zákazníky. V roce 2012 byl převezen do hornického muzea. Nedávno DTS sehnala obdobný dozer DT75 - Kazachstan z roku 1962, který repasovala a usadila na stejné místo, kde opět symbolizuje zaměření irmy. Foto: pim
Přestavbu hlavní čerpací stanice ČSA dokončila společnost Humeco pro Severní energetickou na lokalitě Československá armáda.
generální ředitel
Vršanské uhelné
ty a jiné, Vendula Husáková,
která se zabývá administrativně-provozními záležitostmi. Přímo v Mostě má naše
společnost dva zaměstnance, Pavla Jíru, který se stará
o vyřizování pojistných událostí, STK a dopravní agendy
a Miluši Hájkovou, která zajišťuje služby autopůjčovny,
dopravní agendu a další administrativní záležitosti. Celkem má tedy naše společnost
sedm zaměstnanců.
Stejné služby nabízejí v novém sídle
Humeco přestavělo hlavní čerpací stanici ČSA
Vladimír Rouček
Zprávy ze skupiny | 3
DN / číslo 2 / 28. února 2014
„Od loňského prosince do 23.
ledna jsme přesouvali horizontální a vertikální čerpací technologii před postupem
vnitřní výsypky do nového postavení a nové jímky, která
vznikla po vyuhlení daného
prostoru. Horizontální čerpadla nyní stojí tak, aby nebyla
ohrožena i v době přívalových
dešťů,“ uvedl Petr Sigmund,
hlavní inženýr společnos-
ti Humeco. Vzhledem ke složitým geologickým podmínkám v tomto prostoru jsou
od sebe vertikální a horizontální čerpadla vzdálena
na maximální možnou vzdálenost, která je zhruba 500
metrů, což přineslo změnu
v nastavení automatického
režimu spouštění čerpací stanice. V předešlých postave-
ních tato vzdálenost byla do
400 metrů. V této pozici by
měla čerpací stanice vydržet
zhruba do poloviny letošního
roku. Potom dojde k dalšímu
přesunu čerpací technologie
a zároveň proběhne plánovaná přestavba hlavního výtlačného řádu, aby nebránil postupům těžební a zakládací
technologie.
(pim)
Lenka Brázdová právě s novým strojvedoucím spole㶜nosti Coal Services
㶣eší všechny náležitosti jeho nástupu do zaměstnání. Foto: pim
„Zaměstnanecké centrum se
přestěhovalo, ale to je jediná změna. Rozsah činností
a poskytovaných služeb zůstal stejný,“ uvedla vedoucí Zaměstnaneckého centra Lenka Lůžková s tím, že
služby centra jsou určeny
pro zaměstnance společností Vršanská uhelná, Coal
Services, Renogum, Humeco, Infotea a Servis Leasing.
Jediným, co je nového, je to
že školení a vzdělávací kurzy neprobíhají v prostorách Zaměstnaneckého centra a ani nespadají do jeho
agendy. „Na to si někteří zaměstnanci ještě nezvykli.
My zajišťujeme agendu spojenou s nástupem, případně ukončením zaměstnání,
a všechny pracovní záležitosti související s pracovním
poměrem,“ vysvětlila Lenka
Lůžková.
Útvar vzdělávání, který kromě jiného zajišťuje právě
školení a kurzy pro zaměstnance, sídlí v jiné části stejné budovy a školící aktivity probíhají mimo prostory
Zaměstnaneckého centra.
„Pokud tedy zaměstnanci
přicházejí na pracovní školení, neměli by zamířit k nám,
ale hlavním vchodem do in-
formační recepce ředitelství,“ doplnila ještě. Žádnou
z personálních agend už zaměstnanci nenajdou v bývalém objektu Zaměstnaneckého centra na křižovatce
ulic ČSA a J. Seiferta v Mostě, všechny služby a činnosti už byly přestěhovány na
ředitelství do ulice V. Řezáče. Jediným důvodem, proč
bývalý objekt Zaměstnaneckého centra navštívit, může
být návštěva lékaře. Společnost Kardia, která pro zaměstnance zajišťuje zdravotní prohlídky, v původním objektu Zaměstnaneckého centra sídlí i nadále.
Chod
Zaměstnaneckého
centra mají na starost pracovnice personálního úseku Vršanské uhelné, většinu z nich najdou lidé na jednom společném pracovišti
v přízemí budovy v Řezáčově ulici v Mostě (bývalém
pracovišti reprografie).
Má samostatný vchod, který
mohou využívat i lidé, kteří přicházejí řešit sociálně
zdravotní agendy, tedy například deputáty nebo záležitosti Senior klubu. Pracovní doba Zaměstnaneckého centra je každý všední
den od 7 do 15 hodin.
vozů pod hranici pět set vozidel.
Po㶜ítáte letos s obnovou
vozidel ve spole㶜nostech
skupiny Czech Coal?
Celkově bychom měli předat
letos zhruba šedesát nových
vozidel, a to nejen do skupiny
Czech Coal, ale i do skupiny
Severní energetická. V tomto
objemu jsou zahrnuty vozy
objednané nejen na podzim
minulého roku, ale i vozy
objednané v letošním roce.
Jedná se o standardní obnovu vozového parku, takže
půjde o modely osvědčených
značek Ford Ranger a Toyota
Hilux. Dojde i k částečné obnově osobních automobilů
a některých speciálů. Již brzy
budeme předávat společnosti Rekultivace velmi zajímavé
vozy, ale zatím neprozradím,
jaké.
(pim)
OTÁZKA PRO…
Tomáše Škalouda,
vedoucího odboru
nákupu Coal Services
Ve Vršanské uhelné se v sou㶜asnosti testují nové pracovní oděvy. Kdy se dostanou do
oběhu a budou k dispozici
všem zaměstnancům spole㶜ností skupiny Czech Coal?
Na základě požadavků těžebních společností jsme
před nedávnem pořídili sadu
nových pracovních oděvů
s bezpečnostními prvky.
Nové montérky mají re lexní
pásky ve výši kolen a na vestě
na prsou a na zádech. První
sada už byla distribuována
zaměstnancům a nyní se ověřuje, zda budou vyhovovat
požadavkům těžebních společností.
V současné době se neplánuje kompletní výměna pracovních oděvů, protože máme
ještě dostatečnou skladovou
zásobu. K obměně by mělo
docházet průběžně standardním způsobem prostřednictvím obvyklých výdejních
míst a skladů. Nových montérek s re lexními prvky máme
dostatečný počet, abychom
uspokojili požadavky všech
úseků, které o ně projeví zájem. Neplánuje se tedy obměna montérek, ale k dispozici
nadále budou obě varianty
pracovních oděvů.
(pim)
> 4 | Zprávy z regionu
DN / číslo 2 / 28. února 2014
Šachta Strupčicím prospívá
Vršanská
uhelná
dlouhodobě spolupracuje s městy a obcemi ve svém okolí. Jejími partnery jsou radnice v Mostě, Jirkově,
Strupčicích, Vrskmani, Malém Březně, Havrani, Lišnici a Poleradech. Ty mohly realizovat díky pomoci těžební společnosti
řadu projektů, na něž
by obecní rozpočty
nestačily. Důlní noviny postupně představí jednotlivé partnery Vršanské uhelné.
Začínáme na Chomutovsku, v obci Strupčice, jejímž starostou je
již třetí volební období Luděk Pěnkava.
Jak velké jsou Strup㶜ice a jak
jsou „staré ?
Dnes tu žije již přes 850 obyvatel a průměrný věk obyvatel je zhruba 37 let. Takže spíše mladé.
Mladí architekti řešili budoucnost Malého Března
Studenti pražské architektury se pokusili ukázat obyvatelům Malého Března, jak by jednou
mohla vypadat obec, v níž žijí. Připojili se tak ke snaze zdejších zastupitelů, kteří již delší dobu
diskutují o tom, jak by mělo Malé Březno vypadat.
„Už v minulosti jsme se v zastupitelstvu dostali několikrát
do kon liktu, jak nakládat
s některými objekty v obci.
Nakonec vše vyústilo v diskusi o návrhu celkového řešení
Malého a Vysokého Března,“
vysvětlil starosta Malého
Března Radim Novák. Proto
radnice ráda přijala nabídku
architekta Jana Šépka, který vede ateliér Jana Šépka
a Mirky Tůmové při fakultě
architektury ČVUT. Ten zase
naopak hledal obec, kde by
studenti mohli aplikovat své
nápady a využít je následně
v diplomových pracích a dalších projektech. V polovině
loňského října do obce přijela zhruba třicítka studentů
architektury, kteří tu začali
připravovat své projekty
a měli možnost se přímo na
místě seznámit s obcí i jejími obyvateli. Své, tehdy jen
hrubé projekty si pak odvezli
k dopracování a na začátku
února se do Malého Března
vrátili s hotovými prezentacemi.
„Vzniklo jedenáct projektů,
z toho čtyři diplomové práce,
na nichž pracovali studenti
samostatně. Zbylé projekty
jsou dílem čtyřčlenných týmů.
Snažili jsme se dát spíše volné
zadání, aby studenti hledali
odpovědi sami,“ uvedl Jan Šé-
pek. Studenti řešili tři tematické okruhy. Jednak budoucí
rozšíření obce, případně zda
a jakým způsobem v budoucnu propojit Malé Březno
a sousední Vysoké Březno.
Zabývali se podobou centra
obce a do třetice budoucím
rozvojem obce. „Zajímalo
nás, jak studenti budou řešit
budoucnost obce, až například skončí těžba a kam by se
měla ubírat i z pohledu pra-
covních příležitostí pro zdejší
obyvatele. A nad rámec zadání bylo jakési zamyšlení, co je
vlastně dnes vesnice. Ovšem
nevím, zda se na to dá vůbec
jednoznačně odpovědět,“ dodal Šépek.
Malé Březno teď má jedenáct
studentských projektů, podle
nichž by se v budoucnu mohlo rozvíjet. „Velmi dobře víme,
že se nejedná o záležitost, kterou bude řešit současné zastupitelstvo. Rádi bychom ale
udělali stálou výstavu těchto
projektů, aby byly inspirací
pro budoucí zastupitele,“ uzavřel starosta Novák.
(pim)
Nové osobnosti Ústeckého kraje
Vyhlášením výsledků 3. ročníku ankety Osobnost Ústeckého kraje oslavily ve
čtvrtek 13. února v ústecké Větruši osmé narozeniny noviny Metropol. Ankety se na webových stránkách
www.tydeniky.cz
zúčastnilo téměř pět tisíc čtenářů, kteří vybírali z celkem
pětadvaceti nominovaných
v pěti kategoriích – Podnikání a management, Veřejná správa, Kultura, Sport a
Dobrý skutek. Zvláštní kategorií byla Cena odborné
poroty, složené ze zástupců významných regionálních firem a institucí. Mezi
partnery akce byla také Vršanská uhelná, jejíž generální ředitel Vladimír Rouček
předal během slavnostního
večera ocenění Petru Měsícovi, radnímu Teplic, který
získal třetí místo v kategorii
Dobrý skutek, protože svou
odměnu za funkci radního
pravidelně věnuje dvěma rodinám s postiženými dětmi.
V kategorii podnikání a management získal cenu před-
V tomto školním roce základní školu ve Strup㶜icích, která je spádovou školou i pro okolní obce, navštěvuje 154 dětí. Foto: pim
Co nabízíte v rámci ob㶜anské
vybavenosti?
Ze základních služeb pro
obyvatele tu máme mateřskou a základní školu, která
je spádová i pro okolní obce, poštu, lékaře pro dospělé i pro děti, drobné obchody,
restaurace. A co jen tak někde ve srovnatelně velké obci nenajdete, to je nadstandardní sportovní areál, kde
se během letní sezony odehrává řada kulturních a společenských akcí, a také nový
V novém domově pro seniory
je pošta, knihovna i ordinace
Jedním z přirozených center obce se stal v loňském roce nově otevřený dům s pečovatelskou
službou. Do objektu s devíti bytovými jednotkami, jehož kapacita je nyní zcela naplněna,
se nastěhovali senioři.
Tím, že jich zde žije hodně
pohromadě, má obec více
možností poskytnout jim
všechny potřebné služby.
A obecní byty, které se tak
uvolnily, nabízí radnice mladým rodinám.
„Chtěli jsme, aby se objekt všestranně využíval, a tak tu našla zázemí knihovna a pošta.
Z peněz od Vršanské uhelné
jsme tu zařídili ordinace pro
praktického a dětského lékaře
i vybavení čekáren,“ vysvětlil
starosta Strupčic Luděk Pěnkava. Ordinace praktického
lékaře sice byla v obci vždy,
před pár lety se ale řešilo,
Zprávy z regionu | 5
DN / číslo 2 / 28. února 2014
kam ji umístit. Skončila v budově obecního úřadu. V loňském roce se ovšem mohla přestěhovat do nového,
s moderním vybavením.
Radní se rozhodli ji umístit
do domu s pečovatelskou
službou, aby ji senioři měli
doslova po ruce. Tím, že je
umístěna v centru obce, je
dobře dostupná i pro ostatní.
A k praktickému lékaři přibyla i lékařka dětská, což uvítaly zejména maminky, a to
nejen ze Strupčic. Stejně jako
základní škola jsou i ordinace otevřeny pro okolí.
(pim)
dům s pečovatelskou službou.
S jakým rozpo㶜tem hospoda㶣íte a do 㶜eho chcete investovat?
Právě jsme schválili návrh
rozpočtu na letošní rok, který je mírně schodkový s příjmy ve výši zhruba 20,5 milionu korun a výdaji přibližně 23,5 milionu korun. Největší investicí letošního roku
by měl být podíl obce na zkapacitnění čističky odpadních
vod, což činí zhruba čtyři miliony korun. Ostatní investice už budou nižší, například
rekonstrukce obecního úřadu, kterou ale budeme dělat
vlastními silami. Takže i když
budova dostane novou fasádu, sociální zařízení i spisovnu, jsou náklady kolem půl
milionu korun.
Máte ještě další partnery, kte㶣í s obcí spolupracují?
Vršanská uhelná je jednoznačně největším partne-
rem obce. Máme i další menší sponzory, například z řad
místních podnikatelů, ale ti
s obcí spolupracují spíše na
malých akcích. Díky inančním prostředkům od Vršanské uhelné si můžeme dovolit podporovat výraznější projekty. Letos ještě nejsme rozhodnuti, na co prostředky od
Vršanské uhelné využijeme,
je ale velmi pravděpodobné,
že půjdou na provoz domu
s pečovatelskou službou.
(pim)
Základka s heslem: Rodiče vítáni
Chloubou Strupčic je bezesporu tamní základní škola.
Navštěvuje ji 154 dětí, což je
nejvíce za několik posledních
let. Navíc sem nechodí jen
místní děti. Škola je spádová
i pro okolní obce Malé Březno,
Všestudy, Pesvice a Vrskmaň.
A své ratolesti do školy s vynikající pověstí vozí i rodiče
z okolních měst. Jako jedné
z pěti škol na Chomutovsku
jí byl udělen certi ikát Rodiče
vítáni.
„Snažíme se rodiče aktivně zapojit do dění ve škole. Kromě
zavedení elektronické žákovské a třídní knihy mají rodiče
i kontakty na učitele, aby se
na ně mohli kdykoli obrátit.
Rodiče, kteří by chtěli dát děti
do naší školy, se mohou přijít
podívat, jak výuka probíhá,“
vysvětlila ředitelka strupčické
základní školy Jana Mišková.
Navíc se škola snaží vymýšlet
i akce pro rodiče s dětmi. Vloni vše odstartovalo turnajem
v minigolfu pro týmy rodičů
s dětmi, na podzim následovala drakiáda, kolem Vánoc
proběhla jednak společná
dílna zaměřená na výrobu
svátečních dekorací, ale také
třeba tradiční vánoční zpívání v kostele.
Pomohly Chytré hlavy
„Připojili jsme se i k charitativní akci Sněhulák pro Afriku, ale protože venku není
dostatek sněhu, přijdou děti
do školy jeden den převlečené
za sněhuláky. A na sedmého
března je naplánován Masopust. Kromě jiného je v sále
kulturního domu připraven
karneval se soutěžemi pro
děti i dospělé,“ doplnila ředitelka. Zároveň připomněla,
že se škola v případě rodičovských soutěží snaží vybírat takové ceny, které budou
dál podporovat jejich společné aktivity. Vyhrát je možné
třeba soupravu na pétanque,
sadu na badminton nebo
různé společenské hry.
Strupčické základní škole
dlouhodobě pomáhá Vršanská uhelná. Už v minulosti
škola díky příspěvku od těžební společnosti vybavila
jazykovou učebnu. „Vloni
jsme skončili na druhém místě v grantovém programu
Chytré hlavy a z dotace, kterou jsme získali, vybavíme
učebnu přírodopisu. Chceme
nakoupit například interaktivní tabuli, digitální mikroskop a také třeba vybavení na
pokusy,“ uvedla Mišková.
K základní škole ve Strupčicích patří i mateřská škola,
která má s pětapadesáti dětmi již zcela plnou kapacitu
a obec, která je zřizovatelem
obou těchto zařízení, řeší,
jak ji případně rozšířit. Na
nedostatek zájmu si nemůže
stěžovat ani základní škola,
kam letos přišlo k zápisu 25
budoucích prvňáčků. (pim)
seda představenstva a generální ředitel Českého
porcelánu Dubí Vladimír
Feix. Osobností Ústeckého kraje v kategorii veřejná správa se stal ředitel Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje Roman Vyskočil, kulturní část ankety ovládla teplická rocková kapela Kabát. Nejmladší
osobností Ústeckého kraje se stala vítězka kategorie
sport, juniorská reprezentantka ČR v jízdě na divoké
vodě Tereza Fišerová. Ocenění za Dobrý skutek si
odnesl policejní nadpraporčík Petr Hančl a cenu poroty obdrželi Richard Kereš
a Lukáš Tapušík z teplické AGC Flat Glass Czech.
Nezapomnělo se ale ani na
čtenáře, kteří v anketě hlasovali a dva vylosovaní si ze
slavnostního večera odnesli věcnou cenu. O příjemnou
atmosféru se staral moderátor Vladimír Hron a večer
zpestřily hned dvě módní
přehlídky, ale také vystoupení skupiny Verona. (pim)
Bude Most evropským městem sportu? Jirkov s venkovní posilovnou
Změnit názor veřejnosti, že Most je městem
uprostřed měsíční krajiny a přimět návštěvníky, aby se na vlastní kůži přijeli přesvědčit,
jak to skutečně je. To je jen jeden z důvodů,
proč se město Most chce ucházet o titul Evropské město sportu 2015.
Město sport každoročně
podporuje z rozpočtu částkou ve výši několika desítek
milionů korun a tato suma
už je několik let zhruba na
stejné úrovni. „Samozřejmě
ale víme, že by podpora sportu za strany města byla velmi
obtížná bez partnerů. Spolu-
práce s Vršanskou uhelnou je
v tomto směru vidět nejvíc,
ale jsme rádi za všechny partnery, kteří sportu v Mostě
pomáhají,“ uvedl primátor
Mostu Vlastimil Vozka. Zároveň připomněl, že Most se
zaměřuje hlavně na podporu
dětí a mládeže.
Kandidaturu Mostu na titul
Evropské město sportu bude
doprovázet celá řada akcí,
většina z nich bude k nalezení na webových stránkách
města, kam před nedávném
přibyl nový odkaz, připravuje se i reedice brožury Most
fandí sportu, veřejnost už
mohla vidět logo z dílny Základní umělecké školy Floriána Leopolda Gassmanna,
které kandidaturu doprovází.
Konečné rozhodnutí bude na
komisařích Evropské asociace měst a padnout by mělo
v listopadu.
(pim)
Nad oblíbeným dětským hřištěm ve vinařickém sídlišti
v Jirkově přibude další plocha
o necelých třech stech metrech čtverečních se dvanácti
sportovními nářadími na protažení těla. Ve světě se tomuto
uličnímu cvičení říká Street
Workout. Jedná se o cvičení
s vlastní vahou na bradlech,
hrazdě, žebříku či na laně.
„Je to ideální možnost pro ty,
kteří nemají rádi uzavřené
prostory posiloven. Uvítají to
jistě i ti, kteří si posilovny nemohou z inančních důvodů
dovolit,“ poznamenala místostarostka jednoho z part-
nerských měst Vršanské uhelné Jirkova Dana Jurštaková.
Vstup na hřiště bude zdarma. Venkovní itness s bradly
s madly i bez, prvky na ručkovaní, přitahování, kliky a posilování břišních svalů, s horizontálním žebříkem, šplhacím
lanem, lavicí na lehy sedy, sestupnou hrazdou i s hrazdou
s kruhy bude přístupný z Mládežnické ulice. Na novém sportovišti se zkombinuje umělý
povrch s travnatým, doplní
se lavičkami, stojany na kola.
Náklady na jeho vybudování
se pohybují kolem 1,3 milionu
korun.
(pim)
> 6 | Rozhovor
DN / číslo 2 / 28. února 2014
Odmítám řešit barvu politických trenýrek
Jestli narážíte na to, že jsem
se živila jen politikou, tak to
ani náhodou. Obchodka, pak
ekonomika,
management
a informatika v oblasti státní správy, komerční inženýrství na Vysoké škole báňské.
Varimatik, Dora Group,
Krajská zdravotní. Vedoucí
oddělení výkaznictví zdravotní péče v Masarykově
nemocnici, od srpna loňského roku v Mostě. Takže politika mě vlastně živí až od
„Každý švec by se měl
držet svého kopyta.“
posledních parlamentních
voleb. A doufám, že zkušenosti z praxe, i z té „malé“
komunální politiky, mi hodně pomohou.
Takže to nebude tak, že poslankyně Aulická za㶜ne 㶣ešit
problémy kultury, zemědělství t㶣etích zemí?
Každý švec by se měl držet
svého kopyta. Nehodlám být
všeználek, těch je v politice
dost. Doma se také nepokouším mluvit do všeho. Ale
přece jen, jsem žena a ob-
čas si prostě musím říci své
(směje se).
ných důsledcích pak hodně
peněz na řešení.
Takže jakou oblast jste si
vybrala pro práci v parlamentu?
Setkala jste se někdy ze
strany kolegů s narážkami na
blondýny?
Jsem členka výboru pro sociální politiku, to je oblast,
kde si myslím, že mohu něčemu pomoci.
A konkrétně se t㶣eba aktuálně zabýváte 㶜ím?
Třeba zákonem o dětských
skupinách. Tak, jak byl navržen, může zcela rozbít systém předškolní péče a vzdělávání, který ještě stále u nás
je na vysoké úrovni. Jestliže
budeme při tvorbě zákonů
vycházet z toho, abychom
maximálně vyhověli požadavkům EU a zároveň to nic
nestálo státní kasu, nikam to
nepovede. Dalším tématem
je třeba návrh zákona o sociálním bydlení, hmotné nouzi, který ve stávající podobě
není dobrý. Sebelepší nápady
„Hornická města
vždycky v dějinách
patřila k nejbohatším.“
a myšlenky bez zvážení dopadů v praxi mohou nadělat
doslova paseku a v koneč-
Obecně řečeno, orgány státní
báňské správy, tedy Obvodní
báňský úřad pro území Ústeckého kraje a Český báňský úřad (ČBU), kontrolují
dodržování horního zákona,
tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě. Důležité je ale dodat, že orgány
Pokračování ze str. 1
Při dopravě materiálu se
trubkový pás svine do tvaru
hadice, čímž se významně
sníží prašnost. Do Německa
se vypravila čtyřčlenná skupina pro externí zakázky, která
zajišťovala práce v Ledvicích.
Zakázku zvládla k naprosté
spokojenosti zákazníka během tří dnů. Pro Renogum se
jedná o první velkou zkušenost se zakázkou mimo území ČR, ačkoli pro zahraniční
irmy už dceřiná společnost
Já to tak nebrala. A vůbec, já
se nechci bavit o barvě politických trenýrek. To je o ničem.
Ale stejně, pro㶜 ne jiná strana? Bude vám 33 let a dalo
by se 㶜ekat, že...
Jen jestli se na to tak dívají
i další poslanci za Mostecko,
Ústecký kraj. Zrovna náš
region byl vždycky vyhlášen
tím, že se neuměl semknout,
na rozdíl od Ostraváků,
Karlovaráků...
Co je tím spojujícím provazem?
Pro všechny zaměstnanost,
přesněji
nezaměstnanost,
sociální situace v regionu.
Přece není možné, aby náš
region neustále doplácel
na to, že tu máme těžební
a energetický průmysl. Ne
státní báňské správy nejsou
jedinými institucemi, které
ve Vršanské uhelné mohou
provádět kontroly. Těch je
mnohem více, z pohledu bezpečnosti a hygieny práce je
to například Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem,
v našem případě zaměstnanci
územního pracoviště Most.
Kolik kontrol se ve Vršanské
uhelné uskute㶜nilo v lo㶡ském
roce?
Loňský rok byl z hlediska
kontrol mimořádný. Báňští
inspektoři tu byli celkem jedenáctkrát na ohlášených i neohlášených kontrolách. Navíc
jsme v květnu absolvovali
komplexní prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
kvůli tomu, že tu toto průmyslové odvětví existuje,
uhlí nepřenesete, ale v tom,
že nám stát hodně dluží.
Kdysi jsme byli honosně nazýváni „energetickým srdcem republiky“. Tak teď by
to srdce potřebovalo kardiostimulátor. Nechci to zlehčovat, ani všechno spojovat jen
s uhlím, jenže to jinak nejde.
Potkávám spoustu podnikatelů, kteří si také myslí, že
není jiná cesta než využít
toho, co máme. Jinak kleknou místní malé stavební
irmy, další drobní i střední
podnikatelé.
Na tohle mnozí moji šachetní kolegové 㶣íkají tvrdě:
„kecy v kleci .
Chápu je, poslanci obecně
nemají dobré jméno. Ale
když ten pomyslný provaz
chytneme za jeden konec
a nebudeme se „doma“ přetahovat, dostaneme se určitě ke vzniku potřebných
zákonů, konkrétních kroků. Oni už toho lidé slyšeli
opravdu hodně – a situace
je horší a horší. Přitom hornická města, oblasti, vždycky
v dějinách patřily k těm nejbohatším. Naši předci uměli
prostě moudře využít toho,
co měli v zemi.
v minulosti pracovala, ovšem
pouze na akcích v tuzemsku.
I v současnosti externí skupina Renogumu realizuje většinu prací v Česku. „Jsme rádi,
když naši zaměstnanci mají
možnost získat zkušenosti
v zahraničí, takže se ani do
budoucna nechceme těmto
zakázkám vyhýbat. Zároveň
je ale jisté, že se bude jednat
jen o jednotlivé akce, většinu
prací pro naše partnery budeme i nadále provádět v tuzemsku,“ připomněl ředitel.
Poslankyně, manželka...
strážkyně rodinného krbu asi
nebudete.
Znám ženy, které se nehnou
z domova a ono rodinné teplo
tam přesto schází. Je to jako
s dětmi: spíše než množství
společně stráveného času je
důležité, jak ten, který máte
k dispozici, využijete. To se
týká jak práce, tak soukromí. A já mám doma skvělého
muže, který mě umí včas pohladit, když se něčím trápím,
poradit, povzbudit. Jediné,
čeho jsem se musela zbavit,
je má nechuť k esemeskám,
tahle komunikace mi nevyhovuje. Teď se ale na každou
textovku z domova moc těším.
(LiNo)
Jaké služby Zaměstnaneckého centra využíváte a jak
jste spokojení?
Jaké kontroly nás 㶜ekají letos?
Ján Dibala,
mechanik, Vršanská
uhelná
Jednu neohlášenou kontrolu
obvodního báňského úřadu,
zaměřenou na návykové látky,
jsme již úspěšně absolvovali.
Kontrol bude ještě celá řada,
tou největší generální prověrka ČBÚ.
(pim)
Samotné realizaci zakázky
předcházela důkladná administrativní příprava. Společnost musela podat na Okresní
správu sociálního zabezpečení
v Mostě „Společnou žádost zaměstnance a zaměstnavatele
o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“,
kde je součástí i ověřování pracovní smlouvy jednotlivých zaměstnanců a ověření uzavřené
smlouvy se zákazníkem. Na
základě podané žádosti je následně po schválení vystaveno
každému zaměstnanci osvědčení pro práci v dané zemi Evropské unie. „Tato důkladnost
se vyplatila, neboť okamžitě po
přejezdu hranice byla externí
skupina kontrolována německou policií a v místě při výkonu
práce celní policií. Obě kontroly
proběhly bez ztráty kytičky,“
doplnil ředitel.
Trubkové pasové dopravníky
se ve skupině Czech Coal sice
nepoužívají, Renogum ale díky
technologii, kterou využívá,
dokáže zajistit spoje i na tomto
speci ickém druhu dopravních
pasů. „Aktuálně se ucházíme
i o zakázky pro další elektrárny,
tentokrát v Počeradech a Mělníce,“ dodal Straka s tím, že
prioritou pro Renogum zůstávají zakázky od těžebních
společností Vršanská uhelná
a Severní energetická, pro něž
irma zajišťuje kompletní servis a renovaci dopravního pásma.
(pim)
Naftu v lokalitě ČSA již
brzy natankujete jinde
Změny v tankování motorové nafty čekají
zaměstnance pracující na lokalitě ČSA Severní energetické. S postupem demolice objektů
v areálu závodu dojde k likvidaci čerpací stanice pohonných hmot v areálu bývalé pomocné mechanizace.
Důlní noviny svým čtenářům
budou přinášet rozhovory
s představiteli regionu, kteří
mají možnost nějakým způsobem ovlivňovat jeho současnost i budoucnost.
S kým byste se chtěli na
stránkách DN setkat? A na
co byste se zeptali?
Rádi uvítáme vaše náměty
i dotazy. Zasílat je můžete na
e-mailové adresy:
[email protected]
[email protected]
Pod dohledem
V provozu se testuje padesát párů bot
Novou pracovní obuv testují
ve Vršanské uhelné. Aktuálně je v provozech těžební irmy zhruba padesát párů bot.
Jedním z prvních, kde nové
obutí dostali, byl úsek přestaveb a ostatních činností.
Foto: pim
„Pozemky v okolí už byly předány pronajímateli a v následujících měsících začne demolice
stavby a zařízení. Zároveň se
ale plánuje výstavba nové čerpací stanice s kapacitou 35 m3
na bývalém montážním místě
u zadní cesty do budovy SVAPO,
kde nyní sídlí Czech Coal Power
a úseky skrývky a uhlí ČSA,“ vysvětlil Tomáš Škaloud, vedoucí
odboru nákupu Coal Services.
Než se postaví nové místo,
kde budou moci řidiči doplnit
nádrž, může dojít k úpravě
ANKETA
ci. Tu společně prováděli inspektoři obvodního báňského
úřadu se zástupci mosteckého
pracoviště krajské hygienické
stanice. Během prověrek báňští inspektoři provedli čtyřicet kontrol a hygienici čtyři
inspekce. Neshledali žádné
závažné porušení předpisů
bezpečnosti a hygieny práce.
Renogum zvládl úspěšně zakázku v Německu
Takže p㶣ece jen narážka.
Za sebe, ale myslím, že nikoli
jen za sebe: chceme táhnout
za jeden provaz. Dokážeme
se průběžně scházet. Máme
třeba na některé věci logicky
odlišný názor, ale kvůli regionu chceme dát hlavy a síly
dohromady. Když se to povede, bude to první a hodně
důležitý krok.
Velkou oporou je poslankyni Haně Aulické manžel Václav.
Co všechno inspekto㶣i bá㶡ského ú㶣adu kontrolují?
Snad jsou tak civilizovaní, že
je to nenapadne. Spíše s poklonou: že tak hezkou komunistku tam ještě neměli … ale
je nás víc (směje se).
…že budu spíše do zelena?
Víte, že mě ani jiná nenapadla? Snad i kvůli tátovi. On je
v komunální politice hodně
dlouho, vždycky jsme toho
spolu hodně probírali a já
se s ním prostě shodla. Ale
byla to moje volba, nikdy mě
do ničeho nenutil. A opravdu
bych nerada řešila, kdo kam
patří politicky. To je důležité
jen ve chvíli voleb, ale pak
snad máme společné problémy a společnou práci.
Pracoviště Vršanské pod kontrolou
Všechna pracoviště Vršanské uhelné jsou pod neustálou kontrolou.
Ročně se v provozu objeví desítky kontrol zaměřených převážně na
dodržování legislativy. Nejčastěji přicházejí inspektoři báňského úřadu. Co bylo účelem kontrol a jak dopadly, jsme se zeptali Radka Dufka,
technika bezpečnosti a hygieny práce Vršanské uhelné.
Mladá, hezká, blondýna a ještě ke všemu politická barevnost červených třešniček. Takřka vražedná kombinace ve světě české politické
scény. Možná se vám vybaví film Pravá blondýna. Reese Whiterspoonová se také nezdála. Když Hana Aulická Jírovcová před dvanácti lety
začínala v komunální politice, mnozí ji brali jako naivní dvacítku do
počtu. Od loňského října je poslankyní Parlamentu ČR. A Mostecko má
ve vrcholné politice druhou ženu.
To skoro vypadá, že pat㶣íte
ke skupině těch, kterým se
㶣íká profesionální politici.
Zprávy ze skupiny | 7
DN / číslo 2 / 28. února 2014
režimu provozu čerpání pohonných hmot v lokalitě ČSA.
Informace získají zaměstnanci od svých vedoucích úseků.
I nadále je možné natankovat
za jídelnou a správními budovami u hlavní brány závodu.
„Kapacita čerpacích stanic na
lokalitě ČSA se po výstavbě
nové čerpací stanice lehce sníží, ale měla by bez problémů
pokrýt potřeby všech úseků
a techniky,“ uzavřel Tomáš
Škaloud.
(pim)
Využívám veškerou
agendu, hlavně poukázky z Programu Zdraví.
Ochotný personál, poradí
i po telefonu, mohu jen
chválit. Jen trochu
problém s parkováním.
Václav Pytlík,
zámečník, doprava uhlí
Výborné služby, jsem
spokojený. Využívám
penzijní připojištění
a Program Zdraví. Letos si
z něho pořídím brýle. Hodí
se i k nákupu v lékárně.
Dojíždím, takže mi teď
autobus staví přímo u Zaměstnaneckého centra.
Jaroslav Pohunek,
přestavby, Vršanská
uhelná
Využívám všech služeb
Zaměstnaneckého centra,
které se týkají pracovněprávních záležitostí. Dobré
je, že účetní k podpisu
daňových prohlášení
vyjíždějí za zaměstnanci.
Lubomír Pavel,
řidič strojní podbíječky,
Coal Services
Dostupnější pro mě bylo
původní centrum, ale se
službami jsem velice spokojený. Vyzvedl jsem si poukázky Programu Zdraví,
za které chodíme do aquadromu a na rehabilitaci.
> 8 | Osobnost
DN / číslo 2 / 28. února 2014
„Johny“ se vrátil po sedmi letech znovu domů
„Tak máme v Mostě zase Johanu“, oznámil mi s nadšením v hlase a rozzářenýma očima kamarád.
„Jo? A co jako?,“ zatápala jsem nahlas ve snaze pochopit jeho radost.
„No Johanu přece!!,“ odpověděl s mírným znechucením nad mou vlažnou reakcí.
Pomohl Google. Okamžitě jsem pochopila, proč viděl na mém čele cvičku. Možná se vyznám v kabelkách, ale o fotbale vím jen to, že se nehraje
hokejkou. Ale teď už i to, že obránce je totéž co stoper. Tedy kdo je Petr
Johana.
Fotky, které jsem na webu
našla, mě trochu vyděsily. Petr Johana na nich vypadá poměrně drsně, holá hlava, urputný výraz. Potkala
jsem se ale s 㶜lověkem, který na mě působil úplně jinak.
A který si umí povídat nejen
o fotbale, i když tím jsme za㶜ali.
„K fotbalu mě přivedl táta,
fotbalový nadšenec. Začínal
jsem v Meziboří, kde naši dostali práci a kde jsme tehdy
bydleli. Ostatně, Meziboří je
pořád hodně fotbalové a je vidět, že tam radnice sportu pořádně drží palce. Navíc jsou
napojeni na litvínovský fotbal, kde jsem svého času pokračoval i já. A pak už přišlo
Ústí, VTJ Karlovy Vary a v roce
1996 poprvé Most.
Jak to myslíte, poprvé? Jako
že nyní návrat ztraceného
syna, podruhé?
Říká se, že dvakrát do stejné
řeky nevstoupíš. Tak já to teď
udělal potřetí. I když tak úplně stejná vlastně není. Čtyři první roky, od roku 1996
do roku 2000 jsem hrál za FC
MUS Most ve III. a pak ve II.
lize, podruhé v letech 20072008 za prvoligový FK SIAD
Most. A teď od ledna za FK
Baník Most, který je ve II. lize.
A budu se držet první poloviny známého přísloví…
Myslíte: do t㶣etice všeho dobrého a...
…zlého určitě ne. Chci věřit,
že se nám bude dařit. Chci pro
to udělat maximum.
Co víc 㶣íkat, aby to nevypadalo jako mlácení prázdné
slámy? Když to po㶜ítám,
vždycky se konal návrat po
sedmi letech.
Sedmička je šťastné číslo, ne?
Vy vůbec nevypadáte, že byste byl mnohomluvný. Nebo
je to tím, že lo㶡ský rok a ještě za㶜átek letošního byl pro
vás trochu složitější a musel
jste se vypo㶣ádat s novinovými titulky jako „neperspektivní Johana a podobně ?
To by štvalo každého. Ale co
je to vlastně neperspektivní?
Jako že na odpis? Tak takhle
se ještě necítím ani náhodou.
Mám hodně zkušeností a ještě víc chuti hrát. A je tu ještě druhá stránka mince. Vrátil jsem se domů a budu mít
víc času na ženu, děti. Takový ten normálnější život už
mi chyběl.
A mezi Mostem, Mostem
a znovu Mostem?
Slovan Liberec. Za ten jsem
odehrál nejvíc utkání a asi na
tohle období vzpomínám úplně nejraději. Dobrá parta na
hřišti i mimo něj.
Možná hloupá otázka, ale
nelitujete v duchu toho, že
jste pak p㶣ijal nabídku do AC
Sparta Praha?
Naši mě vychovali ke zdvořilosti, takže s vámi nebudu
souhlasit (smích). Taková nabídka se přece neodmítá. Spíš
je mi trochu smutno, když si
vzpomenu na způsob odchodu.
Petr Johana, 37 let, 191 centimetrů, 87
kilo, narozen v Mostě, odchovanec mezibořské fotbalové školy a bývalý fotbalový reprezentační obránce.
Žije v Litvínově a je nově hráčem FK Baník Most. Podle statistiky má na kontě
208 zápasů v české I. lize a 13 utkání
v reprezentaci.
H㶣ebík vás „zatloukl ?
Ocenil bych, kdyby se rozloučil víc chlapsky. Z očí do očí.
Určitě bych unesl, kdyby mi
řekl, že můj typ hráče mu nevyhovuje, cokoli. On se mi ale
doslova vyhýbal.
Další zkušenost. Nejen fotbalová. Obrovské rozdíly mezi
bohatými letovisky a chudými oblastmi. Hodně emocí.
Od zbožňování a nošení na ramenou skokem až k nenávisti. My jsme proti Turkům výrazně chladnější.
A co kuchyně, jak jste ji jako
vyu㶜ený kucha㶣 hodnotil?
Skamarádil jsem se s jejich jídelníčkem, až na skopové. Ale
česká kuchyně je jen jedna.
Jestli jsme chladnější, tak
v Rakousku, kde jste také působil, vám musela být p㶣ímo
zima.
Ale to se pletete, potkal jsem
se s pohodovými lidmi, všechno se řešilo v klidu. Být tam
se mnou rodina, bylo by tam
skvěle.
A pak už zbývá Mladá Boleslav.
Když se nebudeme bavit jen
o fotbale, tak se mi vybaví
hodně únavy. V závěru z atmosféry, z cestování. A klidně
se přiznám, stýskalo se mi po
ženě, dětech.
Rodinu jste zmínil už podruhé...
Protože je pro mě hodně.
Svoji ženu jsem potkal v patnácti. Máme devítiletého
syna Jakuba a tříletou Beátku. A hned vás předběhnu
s odpovědí na otázku, která
by následovala. Ne, syna do
fotbalu nenutím, musí se rozhodnout sám. Dneska mají
děti hodně lákadel. My jsme
mohli v zimě mydlit hokej,
v létě honit mičudu, jinak nic
moc. A Beátka? Nevím, jestli
bych ji chtěl vidět jako fotbalistku.
Na výsypkách letoviska, totemy i Coal Lady
Pod slovem rekultivace si většina z nás představí havířský úklid po těžbě v podobě polí,
lesů nebo větších či menších vodních ploch.
Jenže člověk si s takovým stavebním dílem,
jako je tvorba nové krajiny, umí poradit i mnohem nápaditěji. Tak, aby skutečně žila, a možná i zajímavěji než před samotnou těžbou.
Když zůstaneme doma, tak si připomeňme třeba mostecký autodrom, nádrž Matylda, park
na Hrabáku, a samozřejmě unikátní projekt,
hipodrom. Nebýt fotografií, málokdo by věřil,
jak tato místa vypadala před lety.
Řada unikátních rekultivačních projektů byla k vidění
koncem minulého roku v Evropském parlamentu, kde se
konal 4. ročník Evropských
dnů o uhlí. Výstava „Uhlí
v akci“ ukázala, co všechno
může vzniknout na bývalých
výsypkách.
Ale to už jste měl nabídku do
Turecka.
Hipodrom v kurzu
V dobrém i ve zlém s manželkou Šárkou.
Nežárlila na vás někdy žena?
To se musíte zeptat jí. To
bych stejně mohl přemýšlet
já. I když si myslím, že určitá žárlivost do vztahu patří.
Pokud vám ten druhý není
ukradený.
Pro manželku to ur㶜itě nebylo jednoduché, být na
všechno poměrně dost
sama.
Obdivuju ji. I kvůli její profesi. Dělá zdravotní záchranářku. Myslím, že fotbalový kotel je slabý odvar proti tomu,
co si zažívají zdravotní záchranáři.
Styděl jste se někdy za svůj
výkon, projev na h㶣išti?
Nepoužil bych slovo styděl.
Každý z nás se snaží odehrát
zápas na maximum. A někdy
to nejde. A občas to nejde
a nejde a nejde…dlouho. To
vás štve. Nerad prohrávám
a prostě sem tam potřebujeme asi všichni povypustit
ventil. Jako, jestli jsem někdy nějak ulítl slovně, ručně?
Nikde jsem sice nevylovila,
že byste byl tak cholerický,
jako jeden váš nejmenovaný kolega...
No…jsou věci, které na hřiště nepatří. Ale když jsem viděl některé televizní záznamy, taky se mi stalo, že jsem,
diplomaticky řečeno, na sebe nebyl moc hrdý.
Jak jsem pochopila, tak váš
syn zatím fotbalu moc neholduje. Není škoda, že to
co umíte a léty jste se nau㶜il, nemáte kde p㶣edat, tím
myslím za㶜ínajícím malým
fotbalistům?
S kamarádem se o to snažíme v Litvínově, s dětmi našich vrstevníků. Míč nebo
puk, to je jedno. Hlavně, že
se ne lákají.
Rekultivace | 9
DN / číslo 2 / 28. února 2014
Začneme u našeho zastoupení. Česká rekultivační škola
se tu představila jedním ze
svých nejlepších výsledků.
Tím je bezesporu areál mosteckého hipodromu na místě
bývalé velebudické výsypky.
Ten byl jako příklad ojedinělých rekultivačních možností zařazen nejen do publikace, vydané k výstavě, ale
také se objevil na jednom
z výstavních panelů. Návštěvníci tak měli možnost
dozvědět se, jak byla výsypka postupně upravována
a jak vznikal celý rekultivační park. Například, že počátky prací spadají do poloviny
50. let minulého století, že
patří k vůbec největším a že
od samého začátku počítali
její tvůrci s tím, že tu bude
rekultivační park.
Z výsypky sjezdovka
Velkou pozornost návštěvnické veřejnosti přitahoval
i rekultivační projekt našeho severního souseda, Polska. Na výsypce u hnědouhelného povrchového dolu
Belchatow byla vytvořena
umělá hora Kamieńsk, která je nejvyšším vrcholem ve
středním Polsku. Dnes již
zalesněná hora je výsledkem rekultivačního plánu,
který změnil průmyslovou
lokalitou v atraktivní letní
a zimní turistické letovisko. Hlavní atrakcí je 760
metrů dlouhá sjezdovka
s jednou sedačkovou lanovkou a dvěma vleky, moderní
sáňkařská dráha a několik
cyklostezek. Nechybí samozřejmě potřebné zázemí pro
vyznavače zimních i letních
sportů.
Vytvořili Uhelnou dámu
Ve Velké Británii zase vznikl pro někoho možná mírně kontroverzní projekt.
Bývalý lom se změnil v turistické letovisko.
Avantgardní přístup tvůrců
našel své odpůrce, ale většinou nadšené obdivovatele.
V rámci rekultivační činnosti byl velmi zajímavě využit
materiál z černouhelného
povrchového dolu Shotton
v Northumberlandu. Z 1,5
miliónu tun materiálu stavitelé krajiny doslova vymodelovali největší reliéf
člověka na světě, takzvanou
„Coal Lady“, tedy Uhelnou
dámu. A není to žádný drobeček, měří téměř 400 metrů. Dílo bylo dokončeno
v roce 2012 a park, ve kte-
rém se reliéf Coal Lady nachází, navštěvují ročně tisíce turistů.
Německá křížová cesta
V Německu, v Porúří, v historickém centru těžby černého
uhlí, byly haldy v rámci rekultivací proměněny pro nás zatím rovněž velmi neobvyklým
způsobem. Takže tu můžete
navštívit třeba jakousi křížovou cestu s oltářem osvětleným důlními lampami nebo
výstavu moderního umění
pod širým nebem. Symboliku kontrastů mezi krajinou
a průmyslem znázorňují „totemy“ vytvořené ze 105 železničních pražců. A pozadu nezůstali ani s rekultivacemi po
těžbě hnědého uhlí v Porýní.
Velmi známý je například vrch
So ienhöhe u hnědouhelného
povrchového dolu Hambach,
méně již třeba přírodní park,
který vznikl v lužickém hnědouhelném revíru, několik kilometrů od města Cottbus. Na
530 hektarech mohou turisté
pozorovat na loukách divoké
koně, buvoly a v nově vytvořených rybnících řadu vzácných
obojživelníků a ryb.
A kdybyste objevil nějaký
talent, koho byste mu dával
za vzor?
Dnešní generaci Marco van
Bastena, Lionela Messiho.
Pro mě to byl Nedvěd, Poborský, Šmicer, Koller…taková fotbalová generace tu jen
tak brzo nebude.
(LiNo)
Na Mostecku se narodila a vyrostla řada lidí, o nichž se ví
i za jeho hranicemi, kteří dosáhli úspěchů jako sportovci,
herci, hudebníci, spisovatelé.
Kdo by se podle vás měl na
stránkách Důlních novin
objevit?
Na vaše tipy se budeme těšit
na e-mailových adresách:
[email protected]
[email protected]
Krajina po ukon㶜ení těžby získala tvary lidské postavy.
K㶣ížovou cestu v místech, kde se kdysi těžilo 㶜erné uhlí, tvo㶣í „totemy z železni㶜ních pražců.
> 10 | Ze zahraničí
DN / číslo 2 / 28. února 2014
Běloruský obr: Novinka do lomů vysoká přes osm metrů
Uveze až 350 tun. Se svou výškou přes osm metrů je vyšší než dvoupodlažní dům. Na šířku má téměř deset metrů, což znamená, že na silnici
by zabral až tři jízdní pruhy. Na délku pak měří úctyhodných 20,6 metru. Takové parametry má největší dampr na světě. Koncem uplynulého
roku jej jako novinku představila běloruská automobilka BelAZ.
Důlní sklápěč, neboli také
tzv. dampr, řady BelAZ 75710
je největším strojem svého
druhu. Běloruský výrobce si
jej nadělil k pětašedesátému
výročí založení společnos-
ti. Doslova a do písmene jde
o pojízdný barák, který pohání
šestnáctiválcový turbodiesel
o objemu 65 litrů s výkonem
2332 koní při 1900 otáčkách
za minutu a nejvyšším točivým
momentem 9313 newtonmetrů. Motory o tomto výkonu
má řada 75710 namontované
hned dva.
Maximální rychlost tohoto kolosu činí 64 km/h, při plném
zatížení se ale dokáže valit
nejvýš čtyřicítkou. Ke startování motoru se využívá pneumatický startér. Pohon vozidla
je dieselelektrický, spalovací
motory pohání dva generátory, které dodávají energii
čtyřem trakčním motorům.
Tankování je zřejmě záležitostí na delší čas, dampr má totiž
dvě nádrže, každou o objemu
2 800 litrů. Respekt budí kola
na 63palcových discích. Obutí
tvoří bezdušové radiální pneu-
matiky 59/80R63 s dezénem
určeným pro použití v lomu.
Gigantický belaz má dvojmontáž na obou nápravách. Tím
konstruktéři Belazu obešli
největší překážku ve zvětšování damprů: růst těchto gigantů totiž doprovází zvyšování
hmotnosti a nosnosti, výrobci
pneumatik ale nedokáží vyrobit gumu, která by tak těžké
auto bezpečně unesla.
S použitím materiálu
na www.autoweb.cz
V Kanadě objevili
rekordní naleziště
Jsem Černý anděl, držitel Ceny města Mostu, mohou hrdě hlásit
přes dvě stovky dětí
z mateřských škol
v Mostě. Od mosteckých házenkářek, jejichž generálním partnerem je Vršanská
uhelná, dostaly tričko
s tímto sloganem.
DHK Baník Most loni získal Cenu města Mostu a k tomu odměnu 25 tisíc korun. Tu použil na výrobu tri㶜ek pro děti z deseti mate㶣ských škol, s nimiž
spolupracuje. Poprvé si je děti oblékly na spole㶜né focení.
Velká cena v krasobruslení podruhé v Mostě Dotaci na projekty získalo zatím
Zimní stadion v Mostě hostil druhý ročník Velké ceny
Mostu v krasobruslení a souběžně s ní také první ročník
závodu přípravek. Na ledě se
představilo 165 krasobruslařek a krasobruslařů z celé
ČR. Pořadatelem závodu byl
oddíl krasobruslení SK HC
Baník Most. Z mosteckého
oddílu se předvedlo sedmnáct krasobruslařek, z toho
Do Indie se dováží
152 milionů tun uhlí
Nízké ceny uhlí v zahraničí
a nedostatečná nabídka na
domácím trhu. To vše stojí za
většími nákupy této komodity,
které v loňském roce realizovali výrobci elektřiny v Indii.
Díky tomu vzrostl dovoz uhlí
do druhé nejlidnatější země
světa o 21 procent na 152
milionů tun. Podle výzkumné
společnosti OreTeam, která
přinesla tyto informace, by se
dovoz uhlí do Indie mohl tento rok vyšplhat ještě výše, a to
až na 170 milionů tun.
Drtivou většinu uhlí Indie dováží z Indonésie, Jihoafrické
republiky, Austrálie a Kanady.
Po Číně a Japonsku je Indie
třetí největší dovozce uhlí na
světě. Podle britské energetické skupiny BP má přitom tato
země páté největší zásoby
uhlí na světě. Za výraznějším
rozvojem jeho těžby ovšem
stojí řada administrativních,
ekologických a právních problémů.
Černí andělé oblékli děti z mateřinek do klubových triček
„V roce 2013 získal DHK Baník
Most Cenu města Mostu, s níž
je spojena i inanční odměna
25 tisíc korun. Za tyto peníze jsme se rozhodli vyrobit
trička pro děti z mateřských
škol, s nimiž spolupracujeme,
a které k nám pravidelně jednou týdně chodí hrát míčové
hry,“ vysvětlila místopředsedkyně oddílu Pavla Chotěborská.
Děti přijely do sportovní
haly se svými učitelkami, aby
převzaly svá trička a také si
zadováděly s pomůckami,
s nimiž cvičí pravidelně každý týden na míčových hrách.
Klub zorganizoval také společné fotografování všech
malých majitelů klubového
trička.
Společnost Dehua International Mines Group (CDI)
objevila v západní Kanadě
naleziště, které obsahuje
zásoby uhlí zhruba ve výši
7 miliard tun.
Šlo by o největší naleziště na
světě. Podle hlavních inženýrů CDI má potenciální těžební
oblast rozlohu 150 kilometrů
čtverečních, většina uhlí je
pak uložena v hloubce jednoho kilometru. Polovinu
z celkových rezerv má přitom
tvořit vysoce kvalitní koksovatelné uhlí.
Nově objevený důl, který se
nachází v říční oblasti Wapiti
v severovýchodní Britské Kolumbii v Kanadě, předčí doposud největší naleziště, kterým
je Tavan Tolgoi v Mongolsku.
Asijské uhelné pole obsahuje
zásoby ve výši 6,5 miliard tun,
přičemž 1,8 miliardy tun tvoří
zásoby koksovatelného uhlí.
Podporujeme | 11
DN / číslo 2 / 28. února 2014
čtyři z pokračující školičky
bruslení.
„Děvčata předvedla ty nejlepší výkony a na domácí půdě vybojovala čtyři cenné kovy. Zlato
si v kategorii Přípravka vybojovala Sophie Kučabová, stříbro
v kategorii Adult Klárka Palková a z bronzu se radovaly Dominika Kolmanová s Evou Kozákovou,“ prozradila ředitelka velké ceny Monika Kordí-
Novinka běloruské automobilky dokáže uvést náklad o hmotnosti až 350 tun.
V Německu jsou zaskočeni návratem hnědého uhlí
Nejen statistici, kteří sledují a vyhodnocují čísla na německém energetickém trhu, jsou překvapeni. Silným návratem hnědého uhlí je zaskočena asi celá Evropa. V Německu se totiž loni vyrobilo z hnědého uhlí
162 miliard kilowatthodin elektřiny (162 TWh). Pouze v roce 1990, kdy
došlo ke znovusjednocení Německa, bylo elektřiny z hnědého uhlí vyrobeno více (171 miliard kilowatthodin).
Německé hnědouhelné elektrárny v roce 2013 dodaly
do sítě 162 TWh elektřiny.
Vzrostla i výroba elektřiny
z černého uhlí, která dosáhla 124 TWh, o osm TWh více
než v roce 2012. Hnědé uhlí
má v Německu stále největší
podíl na výrobě elektřiny,
který činí okolo 26 %. Navzdory původním plánům
se dá očekávat, že tento podíl nebude nijak dramaticky
v nejbližších letech klesat.
Němečtí politici si totiž
velmi dobře uvědomují, že
v severním Porýní-Vestfálsku a v Brandenbursku,
kde je řada hnědouhelných
elektráren, by omezení jejich provozu nebo dokonce
uzavření mělo významný
dopad na místní ekonomiku i zaměstnanost. Útlum
hnědouhelných elektráren
by pocítily i místní rozpočty,
protože mnohé radnice jsou
akcionáři elektrárenských
podniků jako RWE nebo Vattenfall.
Za výrazným nárůstem stojí podle analytiků převážně
pokles ceny uhlí a kolaps
trhu s emisními povolenkami v rámci Evropské unie.
V roce 2012 byly v Německu do sítě připojeny nové
hnědouhelné
elektrárny
s celkovým instalovaným
výkonem 2743 megawattů
a odpojeny byly staré s výkonem 1321 megawattů.
Zdroj: podklady ze zahraničních médií
ková. Nejmladší závodnicí byla
vyhlášena a krásného plyšáka
si odnesla Evička Blahoutová,
které jsou pouhé 4 roky a zajela si svůj první závod právě na ledě v Mostě, kde trénuje ve školičce pro pokročilé.
Výkony závodnic sledovala trojnásobná mistryně světa v krasobruslení Radka Kovaříková a režisér muzikálů
na ledě, jako je Mrazík, Romeo
a Julie nebo Popelka, Jindřich
Šimek. „Bylo to příjemné. Je
pěkné, že mostecký klub takovýmto způsobem prosazuje krasobruslení. Pro mladé závodnice je to motivace pro další a lepší výsledky,“ zhodnotila podnik Kovaříková. Na akci
se podílela i Vršanská uhelná,
která věnovala ceny pro soutěžící.
(eš)
prvních pět žadatelů z Mostecka
Mezi pět žadatelů rozdělí
Hospodářská a sociální rada
Mostecka (HSRM) prvních
300 tisíc korun z Fondu
HSRM. Pro letošní rok na
podporu vzniku projektů
vyčlenila rada půl milionu
korun. V první výzvě, která
proběhla v lednu, se mohly členské subjekty HSRM
ucházet o 300 tisíc korun.
Úspěšné byly nakonec obce
Louka u Litvínova, Obrnice, Havraň, město Meziboří
a společnost Celio. Na další
čtyři projekty se nedostalo.
„V prvním kole se hodnotící
komise soustředila na to, aby
předkládané projekty splňovaly podmínky pro získání
dotace, až následně jsme se
rozhodovali, jak třísettisícovou částku, která byla pro
první výzvu vyčleněna, mezi
jednotlivé žadatele rozdělit,“
vysvětlil primátor města
Mostu a předseda komise pro hodnocení žádostí
z Fondu HSRM.
O další prostředky z Fondu
HSRM budou moci členské
subjekty žádat zhruba v polovině roku. Zbývající suma,
ale ještě může být z rozhodnutí sněmu rady navýšena,
jak už se to stalo v uplynulých letech několikrát.
Letos se uvažuje o tom, že
by částka mohla být vyšší
o 400 tisíc korun, což je zisk
hospodaření rady za rok
2013.
Domácí utkání DHK Baník Most
WHIL
WHIL
05.03.2014
15.03.2014
18:00
18:00
DHK Baník Most - Iuventa Michalovce
DHK Baník Most - ŠKP Piccard Senec
Přijďte nás podpořit
Jízda domácího Františka Kordíka v kategorii mladších žáků (A). Foto: eš
> 12 | Poradna pro zaměstnance
DN / číslo 2 / 28. února 2014
Co už vám exekutor v roce 2014 vzít nemůže
Exekuce, strašák všech dlužníků. Když na ni
dojde, bývá už na hašení požáru pozdě. Dlužníka zajímá jediné: co všechno exekutor může
sebrat, kam až jeho ruka dosáhne a co je před
ní v bezpečí? Odpovědi na tyto otázky najdete
ve speciálu, který jsme připravili s odborníky
portálu Peníze.cz.
Uspokojit maximum pohledávek věřitelů – to je, ať se nám
to líbí nebo nelíbí, exekutorův
úkol číslo jedna. Prostředky
k dosažení cíle má tři: srážky
ze mzdy (a dalších příjmů),
obstavení účtu, zabavování
a následný prodej majetku
dlužníka v dražbě. Rozhodně
však není pravda, že vám exekutor může sebrat všechno.
Ať už k pokrytí dluhů zvolí
kteroukoli ze zmíněných cest,
musí se pohybovat v jasně
stanovených mantinelech.
Když soudní vykonavatel
šlápne vedle a zabaví něco
neoprávněně, měli byste se
bránit, existují na to vcelku
standardizované postupy.
O které dávky nepřijdete
Srážky ze mzdy, případně jiného typu měsíčního příjmu,
jsou nejjednodušší a také
nejčastější metodou exekuce.
Ze mzdy, důchodu, nemocenské, peněžité pomoci
v mateřství, podpory v nezaměstnanosti a dávek státní
podpory, které se nevyplácejí jednorázově (tedy například z přídavku na dítě nebo
rodičovského
příspěvku)
vám exekutor musí ponechat
pouze nezabavitelné minimum na živobytí.
Vedle toho existují také příjmy, které jsou exekutorovi
zcela zapovězeny – a z pohledu dlužníka jsou tedy
„v bezpečí“. Jedná se o dávky pomoci v hmotné nouzi,
příspěvek na bydlení, dávky
sociální péče a jednorázové
dávky sociální podpory.
V bezpečí ovšem nejsou
ani finance partnerů
Od loňska není před exekutorem v bezpečí ani bankovní účet manželů či manželek
dlužníků. Exekutor může peníze na vašem účtu zablokovat, i když jste se o dluhy svého muže či ženy nijak nepřičinili, a třeba o nich nemáte ani
ponětí. Stejně tak se může stát,
že vám náhle překvapivě klesne plat či důchod: exekutor totiž může umořovat dluh partnera i srážkami z vašich příjmů. Ušetřeny zůstanou pouze
zákonem vymezené sociální
dávky.
Fotbal
 8. 3. FK Litvínov – Sokol
Horní Jiřetín. Derby utkání
krajského přeboru dospělých.
Hraje se v Litvínově na Lomské
na umělé trávě od 14.30 hodin.
 15. 3. FK Baník Most 1909
– FC MAS Táborsko. Mistrovské
utkání Fotbalové národní ligy.
Hraje se na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta v Mostě
od 17.00 hodin.
Když dojde až na zabavování majetku
Pokud jste bez práce nebo
máte minimální příjmy, velké
dluhy a v bance vám žádné
peníze neleží, je dost pravděpodobné, že dojde na zabavování majetku přímo u vás
doma. A nebývá to zrovna
příjemná zkušenost. Pokud
skončíte v exekuci, může se
vám kupříkladu stát, že jednoho dne přijdete domů, byt
bude mít vyměněné zámky
a většina zařízení bude „oblepena“. Při první návštěvě většinou soudní vykonavatel nic
nezabavuje, provede „pouze“
soupis majetku. Přístup do
bytu si může zjednat i ve vaší
nepřítomnosti. Na zabavování a následný prodej majetku
v dražbě dojde případně až
později. Na určité věci vám
ovšem exekutor sáhnout ne-
Pozor na zablokování bankovního konta
Pokud máte účet v bance, sáhne pravděpodobně exekutor i po něm – nechá vám bankovní
konto zablokovat, takzvaně obstavit.
Do prekérní situace se mohou dostat především dlužníci, kteří si na účet nechávají posílat veškeré příjmy.
Exekutor totiž podle zákona
může zablokovat všechny
peníze na účtu, aniž musí
zjišťovat, o „jaké peníze“
se vlastně jedná – nezáleží
tedy na tom, jestli jde o plat
nebo některý z nezabavitelných příjmů (dávky pomoci
v hmotné nouzi, příspěvek
na bydlení, dávky sociální
péče, jednorázové dávky sociální podpory). Z pohledu
exekutora tu existuje jediná
zákonná brzda: dlužník má
právo vybrat si z bankovního účtu jednorázově částku,
která odpovídá dvojnásobku životního minima – tedy
6820 korun (v případě, že
tolik peněz na účtu má).
Pokud se nad vámi vznáší
hrozba exekuce, vyplatí se
domluvit se zaměstnavatelem nebo úřadem práce, aby
vám peníze posílali jinak,
kupříkladu složenkou. Exekutor se sice nejspíš postará,
aby se z příjmů peníze na
umoření dluhů strhávaly, ale
budete mít jistotu, že vám
Kam za sportem v březnu
 1. 3. FK Baník Most U19 –
MFK OKD Karviná U19. Utkání
nejvyšší dorostenecké soutěže. Hraje se v Mostě – Velebudicích na umělé trávě od 15.30
hodin.
Úkolem exekutora je uspokojit maximum pohledávek vě㶣itelů. Není ale pravda, že může dlužníkovi sebrat
všechno a ponechat jej zcela bez prost㶣edků s prázdnými kapsami. Ilustra㶜ní foto
zůstane aspoň nezabavitelné
minimum. Když vám účet zablokují dřív, než se stihnete
zařídit, a exekutor vám tak
sebere třeba i dávky sociální péče nebo jiné exekučně nepostihnutelné příjmy,
měli byste ho neprodleně
kontaktovat a původ peněz
mu prokázat. Předně je možné, že exekutor svůj postup
přehodnotí sám a neoprávněně postižené peníze vrátí
či odblokuje. Pokud dohodě
přístupný nebude, podejte
exekutorovi nejpozději do 15
dnů návrh na částečné zastavení exekuce – a zdůvodněte
a doložte v něm, které peníze
exekutor blokuje neoprávněně. Měli byste na základě
toho peníze dostat zpět.
smí. A to věci, které potřebujete k uspokojování svých
základních hmotných potřeb
(a potřeb své rodiny), a také
věci, jejichž prodej by nebyl
morální (podrobněji v boxu).
Potíže v praxi dělá fakt, že
není úplně jasně stanoveno,
co je obvyklé vybavení domácnosti nezbytné k uspokojení základních životních
potřeb. Záleží tedy na posouzení každého soudního vykonavatele, zda se například
bez pračky nebo ledničky
můžete obejít.
Když je zabaven cizí majetek
Nikterak výjimečné nejsou
situace, kdy soudní vykonavatel sáhne také po majetku,
který dlužníkovi nepatří, ale
patří osobě, která s ním sdí-
lí domácnost. I když na něco
takového exekutor přirozeně
nemá právo, břímě dokazování leží na poškozeném člověku. Fakturou nebo jiným
průkazným dokladem (nejlépe s uvedením jména vlastníka) bude muset doložit, že
se jedná o jeho majetek. Pokud to nezvládnete dřív, než
se konkrétní věc na soupisu
ocitne, můžete do třiceti dní
podat žádost o vyškrtnutí
dané věci ze soupisu (a zároveň doložit, že patří vám).
O jejím (ne)vyškrtnutí rozhodne exekutor do patnácti
dní. Pokud vám nevyhoví,
nezbývá než podat žalobu na
vyloučení věci k soudu, který
exekuci nařídil. Máte na to třicet dní od doručení zamítavého verdiktu od exekutora.
Jaký majetek exekutor nesmí zabavit
 Běžné součásti oděvu, obvyklé vybavení domácnosti
 Snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
 Zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci
nebo tělesné vadě
 Hotovost do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, aktuálně 6820 Kč
 Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon roz-
hodnutí týkat věcí, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu podnikatelské činnosti (to neplatí, vázne-li na
těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky, která je tímto zástavním právem zajištěna).
Zabavit vám ovšem exekutor může nadstandardní vybavení, bez kterého se v práci obejdete nebo které máte
čím nahradit.
 Domácí zvíře
Zajímavé kalkulačky na Peníze.cz
Nezabavitelné miniminum – co vám exekutor nevezme
http://www.penize.cz/kalkulacky/nezabavitelne-minimum
Můžete si dovolit další úvěr?
http://www.penize.cz/kalkulacky/uver
Osobní bankrot – Kdy o něj můžete požádat a kolik budete splácet
http://www.penize.cz/kalkulacky/osobni-bankrot
Zdroj: www.penize.cz
Servis | 13
DN / číslo 2 / 28. února 2014
 15. 3. FK Baník Most 1909
U19 – FK Hradec Králové U19.
Utkání nejvyšší dorostenecké
soutěže. Hraje se v Mostě – Velebudicích na umělé trávě od
12.00 hodin.
 15. 3. Baník Souš – Slavoj
Vyšehrad. Utkání divizní skupiny B. Hraje se na hřišti v Souši
od 14.30 hodin.
 15. 3. Sokol Horní Jiřetín
– FK Bílina. Utkání krajského
přeboru dospělých. Hraje se
Pozvánky
Tradiční „Sraz bývalých
techniků dolu Jan Šverma
v Holešicích“ se uskuteční
28. února kolem 14. hodiny (tj. po šichtě) v restauraci Severka v Chomutově. Účast povinná. (kost)
Desátá vzpomínková sešlost všech báječných spolupracovníků Krušnohorských strojíren se koná
v pátek 7. března od 14
hodin v mostecké restauraci HOKA (budova městské knihovny).
v Horním Jiřetíně od 14.30 hodin.
 22. 3. FK Litvínov – Junior
Děčín. Utkání krajského přeboru dospělých. Hraje se v Litvínově na Lomské na umělé trávě od 15.00 hodin.
 29. 3. FK Baník Most 1909
U19 – Fastav Zlín U19. Utkání
nejvyšší dorostenecké soutěže. Hraje se v Mostě – Velebudicích na umělé trávě od 14.00
hodin.
 29. 3. Sokol Horní Jiřetín
– FK Březno. Utkání krajského přeboru dospělých. Hraje
se v Horním Jiřetíně od 15.00
hodin.
 30. 3. FK Baník Most 1909
– MFK OKD Karviná. Mistrovské utkání Fotbalové národní ligy. Hraje se na Fotbalovém
stadionu Josefa Masopusta
v Mostě od 17.00 hodin.
 30. 3. Baník Souš – Jiskra
Nový Bor. Utkání divizní skupiny B. Hraje se na hřišti v Souši
od 15.00 hodin.
 30. 3. FK Litvínov – ČL Neštěmice. Utkání krajského pře-
boru dospělých. Hraje se v Litvínově na Lomské na umělé
trávě od 15.00 hodin.
Házená
 5. 3. DHK Baník Most –
Iuventa Michalovce. Utkání
WHIL. Hraje se ve sportovní
hale v Mostě od 18.00 hodin.
 15. 3. DHK Baník Most
– ŠKP Piccard Senec. Utkání WHIL. Hraje se ve sportovní hale v Mostě od 18.00 hodin.
Hokej
 2. 3. HC Verva Litvínov –
Rytíři Kladno. Utkání 50. kola
Tipsport extraligy. Hraje se
na ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově od 17.30
hodin.
Hokejbal
 8. 3. HBC Pento Most –
HbK Karviná. Utkání extraligy
hokejbalu dospělých. Hraje se
v Areálu netradičních sportů
v Mostě od 15.00 hodin.
 22. 3. HBC Pento Most
– HC Kert Park Praha. Utkání extraligy hokejbalu dospělých. Hraje se v Areálu netradičních sportů v Mostě od
15.00 hodin.
Kulturní tipy pro volný čas
 4. 3. Toyen a Jindřich
Štyrský. Přednáška PhDr.
Jany Jebavé v kinosále Městské knihovny Most. Začátek
v 16.00 hodin. Vstupné 30 Kč
 8. 3. Masopust TSKH. Taneční studio Kamily Hlaváčikové pořádá masopustní karneval v maskách s tancem
a spoustou soutěží. Další informace naleznete na webových stránkách tanečního studia www.tanecnistudio-kh.cz.
Od 16.30 do 18.30 hodin
 11. 3. Historický exkurz do vývoje hudby.
Přednáška ředitele Základní umělecké školy F. L. Gassmanna Antonína Vacka nabízí zájemcům Městská
knihovna v Mostě. Začátek
v 16.00 hodin
 18. 3. Poloninami Podkarpatské Rusi. Cestování s Šebestianem Šulcem si
užijete v kinosále Městské
knihovny v Mostě. Začátek:
16.00 hodin. Vstupné 30 Kč
Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:
ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ OBVODÁŘ
Hlavní oblasti 㶜innosti zaměstnance v uvedené pozici:
Kontrola, údržba a opravy
různých typů zabezpečovacích
zařízení WSSB Export; GS II.,
III.; AŽD; MODEST; kabelových
rozvodů v kolejové dopravě
Požadujeme: velmi dobrý
zdravotní stav – smyslová
zdravotní způsobilost, práce ve výškách; spolehlivost,
odpovědnost,
důslednost
První letošní premiérou Městského divadla v Mostě byl Gogolův Revizor. Známou komedii budou moci diváci opět vidět 6. b㶣ezna od
19.00 hodin. Na snímku z p㶣edstavení Revizor p㶣edstavitel titulní role
Chlestakova Vít Herzina. Foto: Luboš Pitín
Kvalifika㶜ní
p㶣edpoklady:
vzdělání: SOU nebo SŠ – obor
elektro – slaboproud; min. §
5 vyhl. č. 50/1978; min. 5 let
praxe, praxe přímo na zabezpečovacím zařízení výhodou
Nabízíme: mzdu 20 200,- Kč
včetně prémií; zázemí významné společnosti; možnost
profesního a osobního rozvoje;
další zaměstnanecké výhody
Nástup možný od 1. 4. 2014.
Pracoviště: Okres Most
Bližší informace: Štefan Nagy,
tel. 478 004 742, V. Štefánek,
tel. 478 003 612
Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis zasílejte
nejpozději do 14. 3. 2014 na
e-mail: [email protected]
nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67
Most
 22. 3. Jaro je tu. Středisko volného času Most připravilo pro rodiče a děti jarní procházku s jednoduchými úkoly. Od 14.30 hodin na
Resslu. Vstupné 50 Kč na rodinu
 27. 3. Šunen Romale.
Pořad s Janou Bouškovou,
Bárou Hrzánovou a Máriem
Bihárim v Základní umělecké škole F. L. Gassmanna. Začátek: 19.00 hodin, vstupné
v předprodeji 180 Kč
Narozeniny
Životní jubilea oslaví v březnu tři zaměstnanci Czech
Coal Power. Vedení společnosti jim přeje hodně zdraví a pracovních úspěchů do
dalších let.
7. března
Miroslav Kraus – provozní
zámečník
14. března
Petr Winter - automechanik
22. března
Jiří Kraus – vedoucí údržby
DN / číslo 2 / 28. února 2014
DTS Vrbenský, a.s.
Kdo miluje svého psa, musí... (dokončení v tajence) – africké přísloví. Správné znění tajenky z lednových DN: Ke psaní musí být tři věci pero, inkoust a rozum.
Výhru získávají: Tomáš Kuna, předák elektro ranní, úsek skrývka Vršany, Venuše Procházková, Meziboří a Pavla Prosová, laboratoř Hrabák.
Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem na: [email protected]
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Nezapomeňte uvést přesnou adresu pro případné doručení výhry.
Pronájmy
Výhodný pronájem kancelářských prostor
Nabízíme pronájem moderních kancelářských prostor v areálu DTS Vrbenský, a.s. v Souši. Jedná se o 7 vybavených kanceláří o velikosti 14,5 m2
v prvém podlaží budovy DTS Vrbenský, a.s. Všechny kanceláře jsou klimatizované. Kanceláře mají společné technické zázemí, kuchyňku, WC. V ceně nájmu
je zahrnuta ostraha. Kanceláře jsou kompletně zasíťované a připraveny pro internet. V budově jsou EZS a EPS. Podlahy mají vysokozátěžové koberce,
na chodbách linoleum, v oknech žaluzie, osvětlení zářivková stropní tělesa. Vytápění ÚT s termostatickými hlavicemi pro úsporné vytápění. Klidné prostředí,
možnost parkování na přilehlém zaměstnaneckém parkovišti. Spojení MHD z Mostu. Ihned k pronajmutí!
Exkluzivní komerční objekt - vytápěná hala s kancelářemi
Nabízíme k pronájmu halu v prostorách areálu DTS Vrbenský, a.s. Opravárenská hala o délce cca 60m a šířce cca 33m a světlostí 12m, je kompletně
vytápěná, s vjezdy pro nákladní vozidla. V hale je zabudován mostový jeřáb o nosnosti 12,5t. V hale jsou kompletní rozvody tlakového vzduchu, elektrické
energie 230/ 380V. Budova má skladové zázemí a dílny. V prostorách haly se nacházejí montážní kanály pro opravy dopravní techniky a osobních aut.
Po celé délce haly je přístavba, kde jsou umístěny klimatizované kanceláře o rozměrech 2,7m x 4,0m, šatny a sociální zařízení. Kanceláře mají ústřední
vytápění, v oknech vertikální žaluzie, na podlahách linoleum a jsou kompletně zasíťované. Před halou je k dispozici velká manipulační plocha včetně
parkoviště u kanceláří. Hala je umístěna v oploceném, hlídaném areálu s kamerovým systémem. Vjezd do areálu je umožněn přes vrátnici s bránou.
DTS Vrbenský, a.s.
Souš čp. 7, 434 03 Most
tel.: +420 476 205 140, fax: +420 476 707 972
www.dts-as.cz, [email protected]
Křížovka | 15
Kontaktní osoba pro prohlídky
p. Radovan HELT - Technik správy majetku
Tel.: +420 47620 5183, GSM: +420 724076523
[email protected]
> 16 | Foto
DN / číslo 2 / 28. února 2014
Obnova krajiny po těžbě
Těžba nejen boří, ale i tvoří. Stopy po těžbě postupně mizí a vzniká
nová krajina.
 445 milionů korun vynaloženo na rekultivace
a sanace od roku 2009 do 2013
 2 450 ha ukončených rekultivací
 490 ha rozpracovaných rekultivací
 1 840 ha plánované zahajované území do zahlazení
 4,5 miliardy korun odhadované náklady na
zahlazení následků do ukončení těžby
Na ilustra㶜ní fotografii lom Vršany.
Důlní noviny – vydává Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 5 000 kusů.
Redakce DN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: [email protected] Gra ická úprava a tisk: RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, 434 01 Most
Download

Důlní noviny ročník XVII číslo 2