ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
MĚSÍČNÍK  PROSINEC 2013  ROČNÍK XVI.  ČÍSLO 12 (107)  ZDARMA
Jeden z nás
Paní Voda a Milena Vágnerová. Paní Voda, dílo předškoláků z mateřinky Františka Kmocha, se stala
symbolem Brány ekologie otevřené – Vody pro život, akce, jež zapsala Most do České knihy rekordů. Milena Vágnerová, vedoucí ekologického centra, byla tím motorem, který všechno uvedl do pohybu. Obě ženy
připomněly, že životadárnou tekutinu potřebujeme všichni a že bychom se podle toho měli chovat. Reakce
nejmladších občánků byla spontánní. Více uvnitř vydání.
Foto: Petr PROKEŠ
Nový rok ťuká na dveře, čerstvě zvolení poslanci složili ve
Sněmovně slib a dolní parlamentní komora začala pracovat, Most se před odchodem letopočtu 2013 stal rekordmanem
v počtu kapek vody shromážděných na jednom místě v jeden
den a čas. Zdá se vám, že vyřčené nemá souvislost?
Není to tak docela pravda.
Zamyslete se.
Od roku 2014 očekáváme
příchod pozitivních změn, měla
by je přinést řeka progresivních
myšlenek, které by dokázaly
probudit naše hospodářství z letargie a vyvést legislativu z marasmu, do něhož zabředla. Od
aktérů dění ve vysoké politice
očekáváme, že si vyhrnou rukávy a začnou makat, aby nám dokázali, že stát je jako fabrika a ta
musí vydělávat, pokud nechce
skončit na huntě. Jsme v očekávání toho, že nové se bude odehrávat čistě a průzračně, jak to
umí voda a její kapky.
Zmíněná trojice vlastností
(tvůrčí myšlení – pracovitost –
férovost v jednání) je charakteristická pro jednoho z nás. Ten
díky důvěře voličů vystoupal po
politickém schodišti o patro výš
– na úroveň celostátní politiky.
Je jím člen představenstva Krušnohoru a mostecký primátor
Vlastimil Vozka. Před příchodem do Sněmovny si stanovil
řadu úkolů. Víme, že jeho prioritním je zlepšení situace v segmentu bydlení a navození společenské atmosféry vstřícnější
vůči bytovému družstevnictví.
Těšíme se na to! Zlomte vaz ve
Sněmovně, kolego Vozko!
PŘEDSTAVENSTVO SBDK
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, 434 01 MOST
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor , zpravodaj stavebního bytového družstva
Ú�EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV� STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND�LÍ A ST�EDA 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TAV E B N Í H O BY T OV É H O D R U Ž S T VA K R U Š N O H O R
2
HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE�INK 476 146 199
POND�LÍ, ST�EDA 7.00 – 17.00 ÚTERÝ, �TVRTEK, PÁTEK 7.00 – 13.00
Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe�inku spole�nosti Hasman – Výtahy na telefonním �ísle
800 136 018 nebo 417 639 296
E-mailová adresa:
Oficiální internetové stránky:
Spojovatelka: 476 146 100
[email protected]
www.sbdkrusnohor.cz
Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš�ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn�jší informace k zaznamenávání hovor� je uvedena na stran� 4.)
P�EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD)
P�edseda
Laur Roman
476 146 104
Místop�edseda
Ryba František
476 146 104
�lenové
Ing. Hokr Roman
Ing. Koranda Ji�í
Ing. Pa�ourek Ivo
Šev�ík Arnošt
Ing. Vozka Vlastimil
KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK)
P�edseda
Mertlík Ji�í
�lenové
Vajshajtl Stanislav
Mgr. N�me�ková Zde�ka
Ing. Goldbergerová Jana
�erník Vladimír
Bucha Petr
Petrilová Jana
ÚSEK �EDITELE (Ú�)
�editel družstva
Ryba František
476 146 105
Vedoucí sekretariátu �editele
Domínová Leona
476 146 104
Fax
476 146 101
Informace
Varhulíková Anna
476 146 106
Podatelna
Hokrová Monika
476 146 107
Sekretá�ka
Karochová Daniela
476 146 108
Tiskový mluv�í, redakce zpravodaje
Mgr. Prokeš Petr
476 146 109
EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí
Erlitzová Alena
476 146 110
Sekretariát vedoucí EÚ
Hájková Dagmar
476 146 111
Fax
476 146 102
Správce sít�
Gerthner Daniel
476 146 112
Pobo�ka Litvínov
Fax
476 754 084
Vegnerová Hana
476 146 115
Blahoutová Eva
476 146 116
�andová Martina
476 146 117
[email protected]
reditel
predstavenstvo
predseda.kk
kontrolni.komise
reditel
sekretariat.reditele
informace
podatelna
sekretariat
tiskovy.mluvci
hlavni.ekonom
sekr.ekonom
sprava.site
pobocka.litvinov
ÚSEK INŽENÝRSKÉ �INNOSTI (ÚI�)
Vedoucí
inzenyrska.cinnost.vedouci
Jánská Hana
476 146 180
Investi�ní referent
Renka Adam
476 146 181
investicni.referent1
476 146 182
investicni.referent2
Zámecký Jan
476 146 183
investicni.referent3
R�ži�ková Simona
476 146 184
investicni.referent4
Referentka
inzenyrska.cinnost.referent
Kolmanová Lucie
476 146 185
Z d�vodu v�tší p�ehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá
pracovišt� a pracovníky pouze tu �ást adresy, která je p�ed
"zaviná�em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt� p�idat
" @sbdkrusnohor.cz ".
EÚ - EKONOMICKÉ ODD�LENÍ (EO)
Vedoucí EO a vedoucí Ú�JE
Ing. Kurková Kate�ina
476 146 120
Provozní ú�tárna pro SVJ
Charvátová Lenka
476 146 121
Kopecká Vlasta
476 146 122
Kultscherová Miroslava
476 146 123
Fakturace
Švecová Petra
476 146 124
Kastnerová Stanislava
476 146 125
Provozní ú�tárna
Pousková Blanka
476 146 127
Pokladna
Gerthnerová Dana
476 146 129
Evidence zálohových plateb
Andrtová Irena
476 146 131
Referentka úv�r�
Libecajtová Lucie
476 146 133
Evidence majetku - inventury
Feiglová Martina
476 146 135
Mzdová a personální kancelá�
Šáfrová Liliana
476 146 137
ekonomicke.odd.vedouci
provozni.uctarna
fakturace
provozni.uctarna
pokladna
topna.sezona
uvery
evidence.majetku
mzdy
EÚ - ODD�LENÍ PRO �LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O�Z)
Vedoucí
clenske.zalezitosti.vedouci
Petrovická Zuzana
476 146 140
�lenská evidence
clenska.evidence
Kindermannová Romana
476 146 141
Sojková Milena
476 146 142
476 146 143
Šindelá�ová Lenka
Evidence nájemného
evidence.najemneho
Kubíková Lenka
476 146 145
Reichlová Iveta
476 146 146
P�edpisy nájemného
predpisy.najemneho
476 146 148
Ko�átková Alena
Pecková Kate�ina
476 146 149
evidence.pohledavek
Vedoucí evidence pohledávek
Matoliaková Iva
476 146 150
Evidence pohledávek
evidence.pohledavek
Zvárová Mária
476 146 151
Bílková Lucie
476 146 152
St�íšková Kate�ina
476 146 153
476 146 154
Nebytové prostory - pojišt�ní
nebytove.prostory.pojisteni
Pátková Lenka
476 146 156
Spole�né prostory
nebytove.prostory.pojisteni
Šev�íková Alena
476 146 157
TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ)
Vedoucí
Ing. �apková Irena
476 146 160
Stavební technik
Bertlová Zde�ka
476 146 161
Vlasáková Zuzana
476 146 162
Vilhelmová Monika
476 146 163
Vydra Radovan
476 146 164
Šebek Zden�k
476 146 165
Losos Martin
476 146 166
Šebková Hedvika
476 146 167
Požárn� bezpe�nostní technik - MTZ
P�ibyl František
476 146 171
Energetik
Ing. Korol Valerij
476 146 172
Referentka
Rybová Kate�ina
476 146 174
Dispe�ink
Hilbertová Lenka
476 146 199
technicky.usek.vedouci
technik1
technik2
technik3
technik4
technik5
technik6
technik7
bezpec.technik
energetik
technicky.usek.referent
dispecink
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
2
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Co jsme pro vás
připravili:
Zatím si naději nedělejte a na „zelenou“ nečekejte . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Do příštích Vánoc můžete ušetřit až 90 % elektřiny . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6
Aby důvěřivý občan nenaletěl a nekoupil si šmejd . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
Se seniorkou se rval o vodítko psa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 11
Dostal funkci bez agendy i zkušeností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 13
Předvánoční noční můra ředitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 15
Milý dárek pod stromeček: kalendář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18
Neuvěřitelná událost: rekord v počtu kapek vody. . . . . . . . . . . . . . str. 20
KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební
bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda),
tel.: 476 146 104, e-mail: [email protected], fax: 476 146 101, Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš.
Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: [email protected] Rozšiřuje SBD Krušnohor
jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový – Česká reklamní společnost, Most, tel. 777 722 122, fax: 776 404 544,
e-mail: [email protected] Náklad: 23 000 výtisků. Dáno do tisku: 27. 11. 2013. Vyšlo: 5. 12. 2013. Uzávěrka příštího čísla:
13. 12. 2013. Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597
3
EDITORIAL
Vážení čtenáři!
Stalo se neuvěřitelné. Most byl zapsán
do České knihy rekordů. Mohou za to
vodní kapky. Ne že by se nad městem
pod Hněvínem strhla průtrž mračen,
nýbrž viníkem (a sympatickým) byla
tvůrčí aktivita dětí – především těch
z mateřinek. Caparti na přání Ekologického centra Most pro Krušnohoří
přinesli do Centralu 807 vlastnoručně
zhotovených kapek, což bylo nejvíce
na jednom místě, v jednom dni a v jednom čase. Nejlepší důkaz o tom, že
Voda pro život, jak se akce jmenovala,
veřejnost oslovila. A kus práce na ekologickém poli je vykonán!
Jak se do dějin zapíše jiná událost –
21 měsíců trvající veřejná sbírka na
obnovu pomníku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v novém Mostě – je zatím otázkou. Magistrát oznámil, že v pondělí 30. prosince sbírku ukončí a ze šesti míst, kde
se sbírka konala, pokladničky odveze.
Ta z Krušnohoru obsahuje čokoládová
eura, takže budeme zvědaví na to, jak
je magistrátní úřednice – expertky na
ekonomické záležitosti – do celkového
výsledku sbírky započítají.
Pokud jde o peníze, má více jasno
Vršanská uhelná. Ta věnuje dětem
a mládeži na rozvíjení jejich vzdělání dva miliony korun. Stane se tak
v rámci projektu Chytré hlavy. Půjde-li
to takto dál, pak kolem nás už budou
jenom samé chytré hlavy a o Mostecku a Ústeckém kraji se po republice
přestane konečně říkat, že je to tady jako vyprahlá poušť, co se inteligence týče.
Možná se blýská na lepší časy. Asi přibydou řemeslníci. Dneska by je pomalu ani po čertech nedohledal. Hejtman
Oldřich Bubeníček se dokonce nechal
slyšet, že kvůli špatnému systému ve
školství nám už dokonce schází celá generace řemeslníků! Naštěstí firma Bilfinger, zaměstnávající tisícovku lidí, na sebe prozradila, že vydatně
– finančně i jinak – pomáhá učňům ve
Velebudicích. Chce z nich mít výborné
řemeslníky. Taky jí chybějí. Navíc přes
rok je tam nový ředitel, jenž vzal věci
– jak se zdá – za správný konec a díky tomu se obrovský areál bývalého
učiliště začíná postupně proměňovat
ve skutečnou školu, v důstojné místo pro teoretickou a praktickou výuku.
Takže mu držme palce! Zato starosta
Petr Červenka má vrásky na čele. Jeho pětitisícové Meziboří vyrostlo svého času na svazích Krušných hor jako
město učňů, dnes v něm ani lupou učně nenajdete.
Pokud se počítáte mezi lidi s tvůrčím
myšlením a rádi přitom pracujete rukama, zavítejte do Oblastního muzea
v Mostě. Pokocháte se tam pohledem
na legendární stavebnicí Merkur.
Petr PROKEŠ
4
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Dejte na frak představenstvu
RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ
Máte poslední příležitost přispět na dobrou věc. Veřejná
sbírka na obnovu pomníku TGM skončí v pondělí 30. prosince. Předvánoční atmosféra jistě přispěje k otevření vašich
srdcí a peněženek a vy rádi vhodíte do pokladničky příspěvek, který pomůže.
Přejeme vám
hodně dárků
pod stromečkem,
hodně veselého
Silvestra
a do nového roku
mnoho víry v to,
že letopočet
s cifrou 14
na konci
bude pro všechny
optimističtější,
radostnější
a že nově
nastoupivší
poslanci
budou
myslet na lidi
a ne na svoje
koryta.
Představenstvo
SBDK
Pokud máte pocit, že tento text
nepatří do rubriky Dejte na frak
představenstvu, pak se mýlíte.
Představenstvo, já osobně, i někteří mí spolupracovníci na frak dostali. Právě za zmíněnou sbírku.
Mrzí mě to a zároveň štve. Patřím totiž do čtveřice mužů, kteří
před dvěma roky přišli s nápadem,
že by se v novém Mostě měl obnovit pomník TGM podvakrát zničený ve starém městě. Nápad to byl
upřímný – od srdce – a byl veden
snahou po přenesení uměleckého
díla na nové místo, které by zároveň připomínalo tradice zlikvidovaného města. Tehdy veřejnost volala po takovém spojení. Byli jsme
proto potěšeni tím, že se k našemu návrhu postavila čelem, stejně
jako radní, kteří schválili vyhlášení veřejné sbírky.
Co se ale stalo!?! Jen co byla
ve vestibulu recepce v budově
správy našeho družstva umístěna kasička sbírky, začaly se dít
věci, jež by možná nepředvídal
ani tvůrce amerických dramatických filmů. Někteří „občané“
(a nebylo jich málo) na recepční
vykřikovali, někteří dokonce řvali jako paviáni, jak je vůbec možné, že se vybírá na Masaryka, prvorepublikového vraha! Při svých
opakovaných návštěvách budovy
správy družstva soustavně tvrdili,
že Masaryk je viníkem střelby do
horníků u duchcovského viaduktu, že mu teče krev po rukách, je
několikanásobným vrahem a že si
tudíž obnovu pomníku nezaslouží. Je přitom zvláštní, že těmto
odborníkům na historii uniklo,
že ve starém Mostě nikoho nenapadlo něco takového vykřikovat.
Bylo také hodně kritiků sbírky,
kteří sice nekřičeli, ale zato pořád
upozorňovali, že sbírka je zbytečné utrácení peněz a že ty se mají
dát na něco jiného. A konkrétně na co? Na otázku takto položenou nedokázali odpovědět. Tito
lidé se ale dají pochopit. Sociální
situace je v okrese tristní a třeba
zrovna oni opravdu měli hluboko
do kapsy.
Vrcholem ale bylo, že jsme
prožili dva pokusy o krádež pokladničky. Protože nechci být
označen za rasistu, ani vám raději nepovím, kdo ti „pokusníci“
jsou. Byli tak neomaleně drzí,
že se pokladničku s penězi snažili ukrást přímo před očima recepční a našeho tiskového mluvčího, který se v hale zrovna pohyboval. Co je zarážející, je to,
že v prvním případě si pachatel
připravoval pokladničku k odcizení několik minut v přítomnosti
mnoha osob čekajících ve frontě před otevřením vchodu do pater budovy po skončení polední
pauzy. Lidé koukali na pachatele, aniž by hnuli brvou, natož
něco řekli. Tato lhostejnost je do
nebe volající a hodně vypovídá
o stavu naší společnosti.
Naštěstí jsme zažili i povzbudivé okamžiky. Měsíčník Krušnohor byl prvním sdělovacím prostředkem v Česku, který o záměru obnovy pomníku TGM informoval a tím vyvolal zájem veřejnosti; při dvou výběrech hotovosti
jsme měli v kasičce nejvíce peněz
ze všech šesti míst, kde se sbírka
koná; jakýsi milovník sladkostí či
srandista vhodil do pokladničky
čokoládová eura, asi chtěl úřednicím magistrátu vybírající peníze z kasiček osladit život.
František RYBA
ředitel družstva
Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů
Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách 476 146 100 až 476 146 199, 606 648 714 a 606 648 716.
Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace.
Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor.
Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle § 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
w w w . s b d k r u s n o h o r . c z
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
5
Zatím si naději nedělejte
a na „zelenou“ nečekejte
Dobrá zpráva pro občany i stavebnictví. Vláda schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace
v celkové odhadované výši 27 miliard korun, které by měly
udržet nebo vytvořit přibližně 70 tisíc pracovních míst.
Tuto zprávu jste si mohli přečíst
v listopadových novinách – regionálních i celostátních. Text vzbudil ve čtenářích – zvláště v těch,
kteří bydlí v panelových domech –
naději, že už na ně konečně zbyde
nějaká ta dotační koruna, když byli
v předchozích letech od zdroje financí odstrkováni.
Zdání klame. Nedělejte si proto
zbytečné naděje. Je to zase jinak.
Upozornila nás na to vedoucí úseku inženýrské činnosti SBD Krušnohor Hana Jánská.
„Na tiskové konferenci, pořádané
po zasedání vlády, předseda Rusnok
mimo jiné o programu Nová zelená
úsporám řekl, že se tato dotace v současné době týká pouze rodinných
domů a veřejných budov. To není
náš případ, neboť my – jako družstvo
Krušnohor – spravujeme nebo vlastníme domy bytové,“ upřesnila neúplnou zprávu z novin Hana Jánská.
Dodala, že předseda vlády
k bytovým domům uvedl, že se
jich tato dotace nebude týkat nejméně do roku 2014 (včetně).
„Je tedy jasné, že pokud nová
vláda zahrne bytové domy do dotačního programu, nestane se tak
dříve než v roce 2015.
A i to je politické rozhodnutí, které nikdo dnes neumí s určitostí potvrdit,“ doplnila vedoucí
úseku a požádala o rozšíření této
informace prostřednictvím měsíčníku Krušnohor. Rádi tak činíme. Byli jsme zároveň ujištěni
o tom, že pracovníci správy družstva vykonávající svoje pracovní povinnosti na úseku inženýrské činnosti soustavně monitorují
dotační programy – včetně Nové
zelené úsporám. „Pokud nastane nějaká změna, budeme samozřejmě informovat,“ sdělila Hana
Jánská.
Ministerstvo životního prostředí očekává do konce letošního roku podíl výnosu z emisních
povolenek, který bude určen pro
Novou zelenou úsporám, ve výši
1 miliardy 200 milionů korun.
„Zhruba 15 tisíc rodinných domů
v Česku bude moci být komplexně
zatepleno v souladu s podmínkami
programu. Ten přinese také velmi
vysokou zaměstnanost – až šest tisíc pracovních míst – nebo pomůže udržet ta pracovní místa, jež by
ve stavebnictví zanikla,“ sdělil ministr Tomáš Podivínský prostřednictvím sdělovacích prostředků.
Jeho úřad považuje existenci
programu za jedno z nejvýznamnějších prorůstových opatření, které v současné době může česká
ekonomika dostat. Z jedné investované koruny přinese program zpět
do hospodářství minimálně tři další koruny. Každá investovaná miliarda má přinést občanům 2 700
pracovních míst. V předchozí části programu bylo zatepleno 36 tisíc
rodinných domů.
Petr PROKEŠ
PRÁVNÍ PORADNA
Jsem povinna pustit firmu na opravu?
Bydlím na mosteckém sídlišti Výsluní (Šestistovky) v družstevním domě. Mají se u nás dělat opravy na lodžiích. Jsem povinna pustit firmu na tuto opravu, když ji nechci udělat?
Z. F., Most
Z dotazu vyplývá, že tazatelka
zřejmě užívá družstevní byt na základě nájemní smlouvy s bytovým
družstvem. Jedná se tedy pravděpodobně o byt, který je ve vlastnictví bytového družstva, případně který je v domě ve vlastnictví
bytového družstva. V tomto případě práva a povinnosti mezi nájemcem a bytovým družstvem upravují příslušná ustanovení zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a stanovy bytového družstva.
Pokud jde o provádění oprav v bytě, obecně platí, že drobné opravy
provádí nájemce. Pokud se nejedná
o drobné opravy, je nájemce povinen
oznámit pronajímateli jejich potřebu
a umožnit jejich provedení. V případě, že se jedná o stavební úpravu, je
pronajímatel oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné
změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas však může nájemce odepřít jen z vážných důvodů. Pokud provádí pronajímatel úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich
provedení umožnit. Lze tedy shrnout,
že nájemce je povinen umožnit opravy a stavební úpravy v bytě, pokud
je potřeba tyto opravy nebo stavební
úpravy vzhledem ke stavu bytu provést a nemůže pronajímateli bezdůvodně bránit v jejich provedení.
Dále v této souvislosti uvádím,
že od 1. ledna 2014 by měl nabýt
účinnosti zákon č. 89/2012 Sb. –
nový občanský zákoník, který otázku úprav bytu upravuje mimo jiné
v ustanovení § 2259, kde je stanoveno, že nájemce je povinen strpět
úpravu bytu nebo jinou změnu, jen
nesníží-li hodnotu bydlení, a lze-li
ji provést bez většího nepohodlí pro
nájemce.
Závěrem lze tedy říci, že i do budoucna počítá právní úprava s tím,
že nájemce není oprávněn bezdůvodně bránit provedení oprav
a úprav bytu a pokud by tak činil,
bude odpovědný za škodu, jež jeho
jednáním pronajímateli vznikne.
Mgr. Věra
KADLECOVÁ VALNÁ
advokátka
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Zrekonstruované chodníky
Přicházet domů po výborné komunikaci je přáním asi každého bydlícího. V mostecké ulici
1. máje došlo k jeho naplnění.
Družstevníci ze SA 15 si nechali
kolem svého bloku 352 zrekonstruovat chodníky a nyní si při
chůzi vychutnávají kvalitu jejich
povrchů.
Rampy a schodiště
Podobný pocit již pár týdnů prožívají družstevníci ze SA 066
(blok 631) v Albrechtické ulici na
Výsluní. Počátkem podzimu zde
byla dokončena sanace vstupních ramp a schodišť před hlavními vchody. Obyvatelé se teď
cítí při chůzi bezpečněji.
Práce na elektrice
Občas je třeba sáhnout i na
elektrické rozvody. Dobře o tom
vědí vlastníci ze SV 623 (blok
736) na ulici Františka Malíka
v Mostě - Liščím Vrchu. Ti si nechali přepojit rozvody elektřiny
z komor na byty.
Sanace pláště
Výbory SA a SV často chválená
firma VOBAS se připravuje na
rozsáhlou zakázku. Tou je sanace pláště domu. V roce 2014
firma zakázku zrealizuje na bloku 581 v mostecké ulici Maxima Gorkého pro družstevníky
ze SA 18.
Unikát s problémy
Koldům je sice stavebně-technickým unikátem, na který je řada litvínovských občanů hrdá,
nicméně jeho současný stav radostný pohled zrovna nenabízí.
Mnozí asi tuší, že náprava bude
pořádným oříškem. Proto úctu
zaslouží všichni ti, kteří se práci na dvou bytových křídlech věnují. Patří mezi ně i lidé z MM
Projektu zajišťující přípravu rekonstrukce ZTI pro zde působící SA 036.
Střešní nástavba
Stav nejvyšší části domu je leckde stálým zdrojem problémů.
Není proto divu, že bydlící volají po trvalém řešení. Takového
se možná dočkali družstevníci
ze SA 71 (blok 632) v ulici Karla
Marxe na Výsluní vybudováním
střešní nástavby.
Připravili: (tú, pp)
6
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Do příštích Vánoc můžete ušetřit až 90 %
Životní náklady stoupají a snad každý hledá možnosti, kde
a na čem by se dalo ušetřit. Jednou z nich je snížení spotřeby elektrické energie ve společných prostorách domu a také
přímo v bytech.
Technici ze správy družstva
byli na školení v Jetřichovicích
a vrátili se z něj naplněni nejen
novými informacemi, ale i nadšením z toho, co slyšeli. Aspoň
to tvrdí vedoucí úseku inženýrské
činnosti Hana Jánská, která je doprovázela. „Technici doporučují, aby o tom, co slyšeli, byli prostřednictvím družstevního zpravodaje informováni bydlící v domech,“ doplnila.
SVĚTLO NEBO TEPLO?
O co tedy šlo? O informace
týkající se velkých úspor, jichž
lze dosáhnout využíváním svítidel založených na LED technologii. „Výměnu stávajících žárovek, které legislativa Evropské
unie považuje za topné koule, nikoliv za zdroj poskytující světlo, považujeme za velice rozumné řešení,“ notovali si shodně
technici Radovan Vydra a Zdeněk Šebek.
„Mohu potvrdit, že instalací námi dodávaných LED svítidel klesla v objektech spotřeba
elektrické energie oproti předchozímu stavu až o devadesát procent,“ sdělil Jiří Pergl ze společnosti ISC Communication Czech
spolupracující s Teslou (výrobcem LED svítidel) a dodal: „Proto rozvíjíme projekt snížení energetické náročnosti provozu budov založený na využití úsporného LED osvětlení na bázi ISC.“
Byl to právě Jiří Pergl, kdo
v Jetřichovicích přednášel a poskytl informace budící pozornost.
Přijmou je výbory družstevních
samospráv a společenství vlastníků za své – jako výzvu ke snížení
nákladů na svícení v domech?
Podle vyjádření Jiřího Pergla
je LED úsporné osvětlení zcela
ekologické a ve smyslu znění direktivy EU (zakazující používání
energeticky náročných světelných
zdrojů) vlastně jediným řešením
toho, jak nahradit v domech stávající světelné zdroje, jako jsou
žárovky či zářivky.
VYSOKÁ ŽIVOTNOST
„Vedle zmíněné velké úspory
energie jsou dalšími výhodami našich LED svítidel vysoká životnost,
ekologický provoz bez UV a IR záření, certifikace ČSN EN a celková
bezúdržbovost, ale i věrné podání
barev,“ zdůraznil Jiří Pergl.
Ten doporučuje výrobky Tesly,
protože na dnešním trhu nabízí velké množství firem různé světelné
zdroje, ale ne všechny jsou kvalitní.
Z tohoto důvodu považuje za velmi důležitý krok rozhodnutí, kterému dodavateli dát přednost, koho si
vybrat. „Naše společnost má vlastní
továrnu. V ní dohlížíme na kvalitu.
Jsme jediní v Evropě, kteří vlastníme patent na takzvanou new crystal technology. Díky naší koncentraci na inovaci ve vlastní vývojové laboratoři jsme schopni dodávat naše pokročilé LED technologie zájemcům brzy po ověření výrobků ve zkušebnách a testovacím
provozu. Naší silnou stránkou je
také komplexní sortiment obsahující LED zdroje běžných tvarů a velikostí. Jsme schopni vyrobit také
svítidla na zakázku. Nabízíme leasing, množstevní slevy, věrnostní
program,“ sdělil Jiří Pergl.
PRVNÍ VLAŠTOVKY
Mezi domy ve správě Krušnohoru se již objevily první vlaštovky využívající LED technologii
k osvětlení společných prostor.
„Já například vím o bloku 637
na mosteckém sídlišti Výsluní. Na
zkušenosti se můžeme zeptat přímo
předsedkyně SA 073 Ireny Bílkové,“ navrhl technik Radovan Vydra.
A tak jsme vyrazili do terénu.
„LED osvětlení jsme si nechali nainstalovat v září a již nyní – po
třech měsících – jsem přesvědčena
o tom, že na konci tohoto roku dosáhneme velké úspory ve spotřebě
elektrického proudu. Pro nás je šetření nutností, protože dům je tzv.
bonbonek, což znamená, že chodby
a schodiště jsou bez oken. LEDky
tedy svítí po celý den,“ popsala Ire-
VÝHODY LED SVÍTIDEL ISC
 úspora až 90 % oproti stávajícímu osvětlení (až 50 % oproti
„úsporkám“)
 záruka 2 – 5 let
 ekologický provoz bez UV a IR záření, neobsahuje nebezpečné
a rakovinotvorné látky
 dlouhá životnost (50 až 90 tisíc hodin, což je šest a více let)
 unikátní CRYSTAL LED technologie (rozptyl světla až 360°)
 možnost financování formou leasingu
 okamžitý start, svítidlo nebliká, nedochází k únavě očí
 skvělý poměr ceny k výkonu
 nízká emise tepla (vzniká druhotná úspora, např. za provoz
klimatizace v letních měsících)
 věrné podání barev
 rovnoměrná emise světla z celého čipu
 světelný výkon až 130 lm/W
 vyhotovení projektového protokolu a cenové kalkulace je zdarma
Zdroj: Jiří Pergl
LED
Úhel vyzařování Barva světla – teplá
bílá (2700 – 3300K)
studená bílá (4000
– 6000K)
Životnost
Okamžitý start
Rozměr
žárovky
LED CRYSTAL
Počet spínacích Stmívatelnost
cyklů
Domácnostem bude více vyhovovat LED osvětlení připomínající klasické žárovky.
Foto: Jiří PERGL
!
TESLA LED ŽÁROVKA SVÍTÍ !!!
NEPÁLÍ neprodukuje zbytečné teplo
NEBLIKÁ nemá stroboskopický efekt
NENABÍHÁ svítí hned na plný výkon
NEROZTŘÍŠTÍ SE je z odolného plastu
NEVYZAŘUJE IR vhodná pro osvětlení potravin
NEVYZAŘUJE UV nepřitahuje hmyz, nepoškozuje malby a textilie
NEZKRESLUJE BARVY index věrnosti podání barev CRI > 80
… PROSTĚ JENOM SVÍTÍ A USPOŘÍ 90%
ELEKTRICKÉ ENERGIE !!!
úspora
až 90%
A5_LETAK_BAUHAUS.indd 6
dlouhá
životnost
Ekologie
11/19/13 10:50 AM
Blok 637: Radovan Vydra ukazuje v přítomnosti Ireny Bílkové, kde se původně
nacházelo plastové těleso s klasickými žárovkami („špinavá“ plocha na stěně).
Výhodou LED osvětlení je také úspora místa (podle zvoleného typu) a jednoduchá instalace.
Foto: Petr PROKEŠ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
elektřiny. Jak na to?
na Bílková. Má s nimi dobré zkušenosti, jsou bezporuchové, poskytují dostatek světla, návratnost investice je rychlá. Proto tuto technologii může s čistým svědomím doporučit ostatním předsedům SA a SV.
Mrzí ji ale, že LED svítidla kdosi
krade. Toto zjištění dává do souvislosti s probíhající rekonstrukcí
objektu, kdy dům je dočasně kvůli stavebním dělníkům volně přístupný a může se do něj dostat kdejaký nenechavec z ulice. „Na školení v Jetřichovicích jsme se od Jiřího Pergla dozvěděli, že firma má
spočítáno, že kdyby v průběhu roku
jedna třetina LED svítidel byla odcizena, investice se přesto vyplatí,“
uklidnil předsedkyni technik.
Druhým příkladem „vlaštovky“
nám posloužil Zdeněk Šebek. Ten
se pracovně stará o blok 573 v ulici Jiřího Wolkera v Severní čtvrti.
V domě působí SA 026 pod vedením předsedy Jana Chejna. „LED
osvětlení zde funguje od léta – tedy
půl roku. Pozitivní zkušenosti s ním
mohu jenom potvrdit. Od předsedy
vím, že s tímto druhem osvětlení je
spokojený. V domě bylo dokonce
nainstalováno stmívací čidlo, které
LED osvětlení zapíná podle intenzity venkovního světla. Úspora elektřiny je tak velká, že si dům může
dovolit svítit po celou noc – a přesto
ještě výrazně ušetří. Mají to tam vyvedené i v barvách. Z jedné strany
schodiště jsou nainstalována LED
svítidla vydávající čistě bílé světlo, z druhé strany schodiště vychází
světlo s modrým odstínem. Když se
díváte v noci na objekt z ulice, nemůžete přehlédnout barevný efekt,
který dělá dům opticky zajímavějším,“ popsal Zdeněk Šebek.
SLEVA
PRO KRUŠNOHORCE
„Pro klienty žijící v domech ve
správě Krušnohoru jsme s firmou
ISC Communication Czech dojednali vynikající slevu. Nabídka platí nejen pro kolektivy – výbory samospráv a společenství vlastníků –,
ale i pro jednotlivce, tedy družstevníky, vlastníky bytů a nájemníky žijící v bytech domů, jimž Krušnohor
poskytuje správcovství,“ informovala Hana Jánská.
V případě kolektivního zájmu
stačí, když se předsedové SA a SV
obrátí na technika svého domu a ten
všechno potřebné zajistí. V případě individuálního zájmu bydlících
se postup, který povede k uplatnění výhodné slevy, teprve dojednává
a až o něm bude zcela jasno, budeme o něm informovat na stránkách
měsíčníku Krušnohor.
Hana Jánská doplnila i osobní zkušenost: „Doma rovněž využívám LED svítidla. Za rok, co je
v bytě mám, úsporu v odběru elektřiny je opravdu znát.“ Její rada
pro bydlící je tedy jasná: Šetřete obsah své peněženky. Kupte si
LED svítidla technologie ISC přes
SBD Krušnohor a peněženku budete mít po čase plnější.
Petr PROKEŠ
7
Potřebujete byt?
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Most, ul. U Stadionu bl. 401, čp. 1356, čb. 129
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese dražebního serveru http://drazby.sajnerova.cz
Dražební jednání bude zahájeno dne 17. prosince 2013 v 11.00 hodin
a ukončeno dne 17. prosince 2013 v 11.30 hodin
Předmětem dražby je nemovitost:
bytová jednotka č. 129, o velikosti 1+1, podlahové ploše 26,40 m2, v 6. podlaží v domě
čp. 1356, bl. 401, v ulici U Stadionu v Mostě a podíl na společných částech budovy
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 170 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 85 000 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 30 000 Kč
Informace:
dražební vyhláška č.j. 087 Ex 548/09-74
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Most, tř. Budovatelů bl. 92, čp. 2359, čb. 46
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese dražebního serveru http://drazby.sajnerova.cz
Dražební jednání bude zahájeno dne 17. prosince 2013 v 10.00 hodin
a ukončeno dne 17. prosince 2013 v 10.30 hodin
Předmětem dražby je nemovitost:
bytová jednotka č. 46, o velikosti 1+1, podlahové ploše 39,33 m2, v 5. podlaží, v domě
čp. 2359, bl. 92, na tř. Budovatelů v Mostě a podíl na společných částech budovy
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 140 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 93 333 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 25 000 Kč
Informace:
dražební vyhláška č.j. 087 Ex 15825/10-32
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Most, ul. K. H. Borovského bl. 518, čp. 134, čb. 193
Dražební jednání se koná dne 17. prosince 2013 v 11.00 hodin
v sídle Exekutorského úřadu Písek, Prokopova 339/14, dražební místnost
Předmětem dražby je nemovitost:
byt č. 193 v domě čp. 129-142 v Mostě, o velikosti 1+3, podlahové ploše 54,98 m2,
ve 3. podlaží, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 220 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 146 667 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 30 000 Kč
Informace:
dražební vyhláška čj. 117 EX 432/13-45
www.exekucepisek.cz; www.portaldrazeb.cz
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Most, ul. Česká, bl. 628, čp. 756, čb. 13
Dražební jednání se koná dne 14. 1. 2014 ve 13.00 hodin v jednací místnosti č. 20
ve II. podlaží budovy Okresního soudu v Mostě
Předmětem dražby je
vypořádací podíl ve Stavebním bytovém družstvu Krušnohor Most ve vztahu k bytové
jednotce č. 13 o velikosti 1+4 v 7. podlaží v domě čp. 756 (blok 628) v ulici Česká v
Mostě, podlahová plocha 72,56 m2
Výsledná cena vypořádacího podílu byla určena ve výši 330 000 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 220 000 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 110 000 Kč
Blok 573: v noci z ulice viditelné souznění odstínů světel – bílého a modrého.
Foto: Zdeněk ŠEBEK
Informace:
dražební vyhláška čj. 28E 38/2013-34
8
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
František Ryba: Mám se kam vrátit a
Ředitel Krušnohoru František Ryba byl hostem třetího pokračování cyklu Zná-Most. Připravuje jej Městská
knihovna Most, která si do něj zve známé lidi (známosti)
se vztahem k Mostu (Zná-Most). Pořad probíhá v uvolněné
atmosféře, aby veřejnost poznala zpovídaného hosta také
z jiné stránky než jak je obecně znám. Co na sebe František
Ryba mimo jiné prozradil?
František Ryba – ředitel Stavebního bytového družstva Krušnohor, výkonný sekretář Sdružení Mostečané Mostu – má rád tvrdou muziku a je tvrdý také sám
k sobě. Je rád, když se mu povede prosadit něco, co dobře slouží lidem. Součet těchto vlastností způsobil, že se mu podařilo vybudovat největší bytové družstvo
v České republice. Narodil se
11. září 1960 v Mostě. Toužil být
popelářem, kosmonautem, kriminalistou, řidičem náklaďáku, učitelem češtiny a zeměpisu. Vystudoval dvě střední školy – Gymnázium v Litvínově a Stavební průmyslovou školu v Kadani. Jako
student „přičichl“ k ochotnickému divadlu a poezii. Později „přitvrdil“ a jeho největším koníčkem
se staly motorky a hardrock. Na
litvínovském sídlišti Janov dělal 21 let předsedu družstevní samosprávy domu, ve kterém bydlel. Po čase byl zvolen do představenstva družstva. Začal odstraňovat nepravosti uvnitř Krušnohoru,
což nakonec vedlo k odchodu původního vedení družstva a nastoupila nová generace vedoucích. Ve
funkci ředitele družstva je od ledna 1997. Privatizací městských
domů v Mostě, Litvínově a Meziboří se Krušnohor rozrostl z původních 6,5 tisíce na dnešních
22 tisíc bytů. Dámy a pánové, přichází pan František Ryba.
Těmito slovy organizátoři
uvedli Františka Rybu. Ten na
pódium přišel za zvuků fanfáry
a jen co se usadil do křesla, následoval vodopád otázek.
Víte, jak funguje a k čemu
je facebook?
Ano, vím, ale nepoužívám ho.
Jsem staromilec.
Jak vypadá váš ideální odpočinek?
Doma s rodinou.
Kouříte marihuanu?
Ne, nikdy jsem ji nekouřil.
Jakou kulturní událost jste
v Mostě naposledy navštívil?
Malířské sympozium, sochařské sympozium. Byl jsem i na
některých koncertech.
Kolik týdně vypijete alkoholu a vykouříte cigaret?
Nekouřím cigarety a ani jsem
je nikdy nekouřil. Za týden vypiju lahvinku vína.
Co nejvíc nesnášíte?
Hloupé lidi.
Slavíte raději Valentýna
nebo Svátek práce?
Svátek práce ne, ale MDŽ –
Mezinárodní den žen – ano.
Vaše nejmilejší místo v Mostě?
Areál u děkanského chrámu
Nanebevzetí Panny Marie. Tam
je to teď nejhezčí.
Co jste dělal 17. listopadu
1989 a jaký to byl den?
Možná čtvrtek. Ale asi se pletu. Jinak jsem byl v Mostě a běžně jsem pracoval.
Beseda Zná-Most s Františkem Rybou se uskutečnila v předvečer svátku zpovídaného hosta. „Protože známe vaše záliby, dovolili jsme si koupit hračku na
psací stůl – motorku,“ oznámil moderátor Tomáš Ondrášek, ředitel Městské
knihovny Most, a dárek předal. „Moc děkuji! Takovou ve sbírce ještě nemám,“
reagoval příjemně překvapený František Ryba.
V co věříte?
Věřím v to, že bude líp.
Jaké vysoký je vrch Hněvín?
Tak to nevím.
V souvislosti s výskytem společenských neřádů, především
v rozdělování dotací, se hovoří
o možnosti vyhlášení referenda.
Existuje požadavek, aby škodu
uhradili viníci. Má takové referendum šanci na úspěch?
Nevím, zda referendum má šanci na úspěch, ale myšlenka je nám
to blízká. Mělo by to tak opravdu
být – kdo způsobí škodu, nechť ji
taky uhradí. Škody jsou ale tak obrovské, že si nedovedu představit, že by miliardové průšvihy, co
máme v republice, byli schopni zaplatit jednotlivci, kteří je způsobili.
Vrch Hněvín je vysoký 399
metrů.
Děkuji!
Veřejnost dneska říká – stejně jako za totality –, že úsilí něco
změnit je vždy marné. Všechno
Byl to pátek.
Tak jsem se o jeden den spletl.
Váš oblíbený spisovatel, film
a hudba?
Film Excalibur. Spisovatel?
Teď žádného nepovím, je jich
víc. Hudba? Tak to už jste řekli
sami – hardrock, metal.
je prý rozhodnuto předem. Nejlepší je splynout s davem, být šedivý, nikde se neangažovat. Má
občan dneska sílu něčeho dosáhnout?
Myslím si, že občan tuto sílu
má. My jsme toho důkazem.
V Mostě je ve vedení města již
druhým volebním obdobím občanské Sdružení Mostečané Mostu, není to politická strana, ani žádní političtí kofři, kteří by si u zeleného stolu rozhodovali, jak a co
chtějí. Je důkazem toho, že město
může vést docela obyčejné občanské sdružení.
Zaznělo tady, že jste vášnivý
motorkář. Nežárlí manželka na
váš koníček?
Zda žárlí nebo ne? To je spíš
otázka na ni. Pravdou je, že ne
vždycky je ráda, když odjíždím.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
9
klidně začnu znovu prodávat zeleninu
Kam se dá na Mostecku na
americké motorce zajet?
Jezdím spíše delší štreky, aby to
za něco stálo. Na Mostecku hlavně
vyjíždíme do hor. Nebo vyjedeme
také na Hněvín. Prohlédneme si
z hradu České středohoří a Most,
jak je pěkný.
Motorkáři mají srazy po celé
republice. Odkud přijíždějí vaši
kamarádi?
Ze všech krajů Česka.
Jakou mašinu máte doma?
Mám tříkolku, která se jmenuje Thunderbold Streamer. Staví se
v Brně. Mám ji proto, že už jsem
se bál jezdit na klasické motorce.
To, co se děje na silnicích, je hodně
nepříjemné. Tříkolka je v podstatě
velká jako auto a je nepřehlédnutelná, z pohledu klasického motorkáře bezpečnější.
Když jste jezdil na klasické
motorce, stalo se někdy, že jste
ji položil?
Mnohokrát se to stalo. V Mostě třeba u internátu, dneska je to
hotel Viktor či Domino. Vozovka
byla tehdy mokrá.
Jak daleko na motorce cestujete?
Jelikož jsem starší pán, cestuji jen tehdy, když je hezky, a to
tak, abych se stihl toho dne vrátit
domů. Jezdím rád.
Kde všude jste byl?
Sjezdil jsem celý svět. Líbilo
se mi úplně všude. Někde víc, někde míň.
Uvažoval jste někdy o emigraci?
Ani jednou v životě jsem nezauvažoval o tom, že bych emigroval. Jsem domácí typ. To platilo až do doby, než jsem navštívil
Nový Zéland. Pokud bych někdy
emigroval, tak jedině tam. Příroda je na Novém Zélandu snad
zelenější, žijí tam pohodoví lidé.
Vztahy ve společnosti jsou pohodové! Možná je to tím, že lidé
jsou tam více spojení s přírodou.
Je na vás vidět, že rád jíte.
Taky rád vaříte, nebo je vám
vařeno? Jakou kuchyni máte
nejraději?
Nejraději mám českou a čínskou kuchyni. Nemám rád kuchy-
ně středomořské a francouzskou.
Zdravé kuchyně obecně nemám
rád. Jsem spíše na ty nezdravé.
(Smích.) Ano, vařím a strávníci
říkají, že dobře.
Co byste nám dneska uvařil?
Cokoliv. Třeba srdce na slanině s rýží. Umím ho skvěle prošpikovat špekem. Nádhera!
Kde se cítíte jako ryba ve
vodě?
Mezi lidmi.
Pocházíte z Janova. Kam
byste si nyní chtěl v Janově zajít, kam byste nás vzal? Jaké je
tam vaše oblíbené místo?
Měl jsem oblíbené místo
u bloku I. To je dům až nahoře v sídlišti, kde se nám dobře
bydlelo. Za ním byl už jenom
les a potok. A také hřiště. Měli
jsme tam lavičky s ohništěm.
Trávili jsme tam soboty, neděle, dělali jsme si kuřata, vuřty.
Mám k Janovu srdečný vztah,
a proto mě velice mrzí, co se
tam děje a co stát připustil, aby
se tam dělo.
Inicioval jste změny v zákonech a vyhláškách ohledně bydlení?
Ano, iniciovali jsme – nejen já,
ale i kolegové ze Svazu českých
a moravských bytových družstev.
Dali jsme dohromady deset námětů k řešení problematiky každodenního bydlení. Zahrnuli jsme
do nich všechny základní problémy, s nimiž se dneska lidi potýkají. Souhrn námětů dostal označení Mostecká výzva. Snažili jsme
se ji dostat na různá ministerstva.
Předali jsme ji svého času i ministrům, kteří sem občas přijeli
– například Kocábovi, Čunkovi,
či vládní zmocněnkyni pro lidská
práva, ale pochopili jsme, že oni
se těmito věcmi zabývat nechtějí,
takže jsme v poslední době pracovali na tom, že z těch deseti námětů jsme vybrali čtyři a ty zpracovávají naši právníci na Svazu
českých a moravských bytových
družstev do paragrafového znění.
Takto je to prý účinnější a takto se
to pokusíme prosadit přes Poslaneckou sněmovnu a Senát.
Večerku, kterou jste provozoval, jste měl taky v Janově?
To nebyla večerka, ale klasický krám s potravinami. A byl přímo v domě. Na začátku 90. let
probíhal boom těchto obchůdků, v suterénech domů jsme jim
začali poskytovat místa. Tehdy
jsem zkusil nejdříve otevřít prodejnu s ovocem a zeleninou, potom jsem ji rozšířil na klasickou
prodejnu potravin. Ta existuje dodneška. Jedna z mých prodavaček
ji totiž tehdy ode mě převzala.
Vy sám osobně jste prodával?
Ano, taky jsem prodával a velmi mě to bavilo.
Kdyby vám to v Krušnohoru
nešlo či vás to nebavilo, máte se
tedy kam vrátit…
Ano, mám se kam vrátit. Klidně znovu začnu prodávat zeleninu. (Smích.)
Text a foto: Petr PROKEŠ
František Ryba zachycen fotoobjektivem na svém motorovém oři při couvání.
10
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Je tu proto, aby důvěřivý občan nenaletěl
a nekoupil si šmejd, který není k ničemu
PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (13)
Prosinec 2012 – tehdy jste se na stránkách zpravodaje Krušnohor setkali s prvními informacemi o projektu
Bezpečná země. Za rok jsme jich přinesli přehršli, a proto by
bylo dobré si aspoň základní v paměti osvěžit.
Pozvali jsme si proto člověka
nejvíce kompetentního – Ing. PETRA FRÁZE, cechmistra (předsedu) Cechu mechanických zámkových systémů České republiky,
který je garantem projektu Bezpečná země – a položili mu za vás
několik otázek.
Pane cechmistře, v čem je
projekt Bezpečná země jedinečný?
Jeho jedinečnost spočívá v tom,
že spojuje více veřejnoprávních
a podnikatelských subjektů v úsilí
společně působit na občany a doporučovat jim pouze kvalitní, prověřené a certifikované mechanické
zábranné prostředky.
O které subjekty konkrétně
jde?
Hlavním a podpůrným subjektem je ministerstvo vnitra se svým
odborem prevence kriminality.
Dalšími subjekty jsou Policie ČR,
městské policie krajských a dalších velkých měst a samozřejmě
všichni členové našeho cechu.
ními a hlavně certifikovanými výrobky nabízenými na našem trhu.
Se znalostí věci je třeba občanovi
vysvětlit pojem certifikace a také
zásady, jaké platí při výběru mechanických zábranných prostředků. Je nutné naučit veřejnost rozeznávat falešné či velmi levné
produkty z dovozu, které v drtivé
většině nesplňují ani základní požadavky na zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku. Tyto
výrobky mají sice velmi nízkou
pořizovací hodnotu ve srovnání
s kvalitními a prověřenými produkty s certifikací, ale nesplňují legislativní požadavky pro náš
trh a nebyly zkoušeny podle předepsaných norem – hlavně podle
ČSN EN 1627-1630. Pak se stává, že vchod do domu či bytu takto „zabezpečený“ byl snadno překonán a došlo k loupeži.
Projekt Bezpečná je tu tedy
hlavně proto, aby občan nenaletěl?
Ano, i tak to lze říct. Důvody
k jeho vzniku tkví v současné situaci. Jejími základními znaky jsou
vysoká míra kriminality a masivní příliv necertifikovaných a leckdy i falešných mechanických zábranných prostředků jako důsledek globalizace trhu, tlak na cenu
v tržním a konkurenčním prostředí. Zákazník se přestal na trhu orientovat. Neuvědomuje si, že s nízkou pořizovací cenou se mu dostává výrobek nízké kvality, který
není zkoušený, tedy nesplňuje svůj
účel – zabezpečovat. Po překonání takového prostředku vlámáním,
vypáčením, prosekáním či odvrtáním zámku teprve dochází k tomu,
že zákazník začne prioritně vnímat
potřebu kvality a funkčnosti a začne se zajímat o prověřené a certifikované výrobky.
Kde mají občané možnost získat informace o projektu?
Jak má běžný občan rozumět
pojmu „základní požadavky na
zabezpečení“, který tak často na
osvětových akcích užíváte?
Je to velice prosté. Mechanické zábranné prostředky a způsoby
zabezpečení jsou základní prvky,
bez nichž se v žádném případě neobejde sebelepší a sofistikovanější elektronický zabezpečovací systém (EZS). „Mechanika“ opravdu
tvoří absolutní základ, který občan
řeší při zabezpečení svého majetku, bytu, domu či prostor k podnikání, skladů atd.
Jaký má pro běžného občana
projekt Bezpečná země přínos?
Hlavním cílem projektu je seznámit občana s opravdu kvalit-
BEZPEČNÁ ZEMĚ
NA MOSTECKU
Blesk Š&Š
Daniel Šimandl
604 625 776
[email protected]
Například v měsíčníku Krušnohor a také na dvou místech v okrese Most – jsou jimi provozovna firmy Blesk Š&Š v přízemí budovy
správy SBD Krušnohor a prodejna
Blesku v nákupním středisku Rozkvět v centru Mostu. Informace
jsou poskytovány také na přednáškách a seminářích pořádaných cechem, ministerstvem, městskými
policiemi, ale nejlépe přímo v prodejnách členů cechu. Tato místa jsou označena logem projektu
Bezpečná země. Všude, kde občané tuto samolepku uvidí, mají jistotu, že jim bude nabídnuto pouze
kvalitní, prověřené a certifikované
zboží. A navíc se jim dostane profesionálního přístupu a korektního
jednání. Dalším zdrojem informací je internet. Na stránkách www.
cmzs.cz je seznam všech členů cechu a kontakty na ně. Jde o přední tuzemské a evropské výrobce
a prodejce.
Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ
Petr Fráz vysvětluje základní principy projektu Bezpečná země.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
11
Se seniorkou se rval o vodítko psa
ZE ŽIVOTA POLICIE ČR (32)
ZABARIKÁDOVALI SE
Policisté obdrželi oznámení
o tom, že v neobydlené vile v Litvínově jsou zřejmě zloději. Hlídka po příjezdu k domu objevila otevřené okno a vstoupila dovnitř. Policisté prohlédli sklep a přízemí
domu, nikoho neobjevili. Následně v prvním patře zjistili, že v pokoji nejdou otevřít dveře. Za nimi
sice nebyl slyšet žádný zvuk, ale
bylo pravděpodobné, že uvnitř někdo je. Muži zákona vyzvali neznámého či neznámé k opuštění místnosti, na což nikdo nereagoval. Nakonec násilím dveře, které z druhé
strany bránili dva muži, otevřeli.
Pachatelé se však policistům začali bránit a chtěli z místa utéct. Policisté proti nim použili donucovací prostředky. Následně bylo zjištěno, že muži měli již připravený lup
k odcizení – v přepravkách naložené lahve s alkoholem, elektroniku,
staré fotoaparáty, luk se šípy a další
věci v hodnotě 15 tisíc korun. Policie muže ve věku 29 a 35 let zadržela a obvinila je z přečinu krádeže
a porušování domovní svobody ve
spolupachatelství. K tomu bylo ještě zjištěno, že starší z dvojice navíc odcizil v jiném rodinném domě,
kde mu poskytli střechu nad hlavou, čtvery dřevěné dveře v hodnotě 8 tisíc korun, které prodal. Policie zajistila troje dveře a vrátila je
poškozenému. Muž kradl i v dal-
ším prázdném domě v Litvínově,
kde odcizil různé nářadí v hodnotě 3 tisíc korun. Okresní soud vzal
35letého muže z Litvínova na podnět policie do vazby. Druhý je stíhán na svobodě.
LOUPALI MĚĎ
Policie sdělila dvěma mužům ve
věku 32 a 28 let z Mostu podezření ze spáchání přečinu krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Starší z dvojice
chodil krást měděné části střech do
mostecké vilové čtvrti V Sadech.
V sedmi případech ukradl okapy,
svody a kolena z mědi z rodinných
domů. Krást chodil přes den a nevadilo mu ani to, že byl dvakrát přistižen a vyhnán. Z místa utekl, lup
odhodil, ale vzápětí se pro něj vždy
vrátil. K některým domům přicházel opakovaně. Materiál z mědi zpracoval a poté s ním zamířil
do sběrny, kde lup zpeněžil. V jednom případě měl mladšího komplice. Pachatelé, kteří mají za sebou
bohatou kriminální minulost, zanechali majitelům domů škodu ve
výši 54 tisíc korun.
„VYBÍLIL“ GARÁŽ
Nepříjemné překvapení čekalo
majitele garáže v Litvínově-Janově. Zjistil, že se do ní někdo vloupal a zanechal v ní značný nepořá-
dek, když rozházel věci při hledání
něčeho k odcizení. Odnesl dvě přilby na motocykl, gola sady, vrtačku,
nafukovací matraci a sportovní potřeby. Poškozený majitel zatím vyčíslil škodu na 23 tisíc korun. Hamerští policisté zjistili, že krádež
má mít na svědomí 41letý Litvínovan. Jak s odcizenými věcmi naložil, policistům neřekl. Ti mu sdělili
podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním.
ře jeho bytu. Za dveřmi stál mladý
muž, jenž do domu chodí na návštěvu, a staršímu muži měl opakovaně
vyhrožovat násilím. Kaskádu peprných nadávek a výhrůžek ukončil tím, že na 61letého muže plivl.
Policie na základě šetření případu
sdělila 24letému Mostečanovi podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování.
ODNESL PRÁDLO
Neobvyklý případ ublížení na
zdraví šetří mostecká policie. Starší
žena věnčila na ulici Josefa Ševčíka
v Mostě - Liščím Vrchu svého psa.
Přistoupil k ní neznámý muž, jenž
byl oblečen jen v tílku a trenýrkách
a ženě tvrdil, že pes je jeho, že mu
ho ukradla a začal ji tahat za vodítko. Seniorka vodítko svého psa
pevně držela a muž do ní strčil tak
silně, že žena upadla přes obrubník na trávník. Muž se chtěl stále zmocnit vodítka, žena jej ale nepustila a volala o pomoc. Na místo přišly tři neznámé ženy, jež výtečníka odstrčily, a vysvětlily mu,
že pes není jeho. Muž, jenž působil
zmateně, se omluvil a z místa odešel. Poškozená žena skončila v nemocnici a má podle vyjádření lékaře těžké zranění.
Nemilé zjištěné čekalo ženu
z panelového domu na sídlišti Liščí Vrch v Mostě. Do sušárny v suterénu domu si pověsila vyprané prádlo. Když druhý den pro věci přišla,
našla prázdné šňůry. Neznámý „šikula“ vnikl nezjištěným způsobem
do místnosti a odnesl s sebou ložní prádlo a různé oděvy v hodnotě
6 tisíc korun. Poberta vzal i plastový košík plný kolíčků.
PLIVL NA NĚJ
Sousedské vztahy se vyhrotily
v obytném domě v jedné obci na
Litvínovsku. Spor začal kvůli výtahu, když v něm jel jeden z nájemníků a kdosi výtah v jízdě zastavil
trhnutím dveří. Na to muž odpověděl ranou ve výtahu. Posléze se
výtah opět rozjel a muž šel domů.
Vzápětí kdosi zaklepal na dve-
RVAL VODÍTKO
Připravila:
nprap. Ludmila SVĚTLÁKOVÁ
tisková mluvčí ÚO PČR Most
Stejně jako každý rok, tak i letos zavítali muži zákona z policejní stanice v Meziboří mezi děti místních mateřských škol. Policisté besedovali s předškoláky o tom,
jak se mají správně chovat na ulici (nemluvit s cizími lidmi, neničit cizí majetek), jak mají správně přecházet ulici, jak se mají chovat k rodičům a starším lidem.
Ukázali jim části své výstroje a předvedli, jak zadržují pachatele. Muži v uniformách dětem také předali drobné upomínkové předměty a omalovánky.
12
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Rok s pověstnou „13“ finišuje i na CISu
CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE
Rozmlouvala:
Alena PRŮŠOVÁ ml.
je vaším spolehlivým partnerem téměř 20 let
od
99 Kč/měs.
od
170 Kč/měs.
Mohou uživatelé CISu očekávat nějaké cenové úpravy?
Nic jiného bych si skutečně nepřál než s klidným svědomím snížit
ceny. V tuto chvíli jen mohu stoprocentně zaručit, že se naši zákazníci
nemusejí nárůstu cen obávat, protože žádné zdražení neplánujeme.
SOFTEX NCP ®
až
115 kanálů
až
100 Mbit/s
CIS je propojení všech domů ve správě nebo vlastnictví SBD Krušnohor.
V minulém vydání jsem uváděl kolik a jaké bloky se pro CIS připravují
k připojení. Stále platí, že pracujeme
intenzivně a rozšiřujeme bytovou infrastrukturu CISu.
840 77 88 99
DIGITÁLNÍ
TELEVIZE
Můžete některé jmenovat?
Jsou to například organizace
zřízené Ústeckým krajem – Kojenecký ústav v Mostě nebo Dětský domov K. H. Borovského.
Na CIS jsou napojeny organizace a společnosti zřízené statutárním městem Most, třeba všechny budovy městské správy sociálních služeb, Dopravní podnik
měst Mostu a Litvínova, technické služby a celá řada základních
škol. V rámci CISu rovněž operuje hodně komerčních společ-
Chystáte se v tomto směru CIS
dále rozvíjet?
Určitě ano. Není možné, aby systém zůstal izolován od ostatních subjektů v Mostě. Nebyl by „centrální“ a „všemi“ využívaný. V současné době už provádíme potřebné přípravné práce pro napojení dalších
významných subjektů a objektů na
optickou síť. V celé řadě případů se
bude jednat pouze o převedení současného rádiového spoje na optický.
Uživatel tak stejně jako v domácnosti získá vyšší kvalitu a spolehlivost
za stejnou nebo nižší cenu. Chtěl
bych však zdůraznit, že prioritou sítě
RYCHLÝ
INTERNET
CIS VE VAŠEM DOMĚ
CIS je uzavřený systém,
nebo je určen také pro jiné uživatele?
CIS je rozsáhlá optická síť s otevřenou architekturou. Do systému
může vstoupit za určitých podmínek prakticky kdokoliv. To už vyplývá ze samé podstaty internetu.
Faktem je, že v rámci CISu jsou
propojeny hlavně bytové domy
a jednotlivé bytové jednotky. Do
systému CISu přímo vstupují ale
také významné firmy, společnosti
a organizace Mostecka.
ností, za všechny mohu jmenovat Keramost.
INFORMUJTE SE TAKÉ NA TELEFON VOIP A GSM
O informace týkající se Centrální informační sítě (CIS)
a zajímavosti kolem tohoto projektu jsme se zajímali ve
společnosti SOFTEX NCP, konkrétně u jejího ředitele
MIROSLAVA PRŮŠI.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
13
Dostal funkci bez agendy i zkušeností
JAK JSME ZAČÍNALI (79)
Blok 367 v Hutnické ulici upoutá vaši pozornost – jednak hýří svěžími barvami dodávajícími kolemjdoucím chuť do života a jednak
stojí při hlavní mostecké tepně – třídě Budovatelů, takže jej denně mají
na očích stovky chodců.
Radost na tváři Ing. JINDŘICHA FLÍDRA, předsedy SV 166
působícího v domě, ale v den našeho setkání vidět nebyla. „Kdosi nám zase ukradl bodové osvětlení ze zrekonstruovaných výtahů,“
sdělil. Zloděj to bude mít nyní těžší. V domě byl nainstalován kamerový bezpečnostní systém. „Kamery snad pachatele krádeží odhalí,“
vyjádřil přání předseda.
NA DVA ROKY
„Rozhodně nepatřím mezi lidi,
kteří se hlásí o funkci,“ svěřil se Jindřich Flídr, když jsme se ho zeptali na to, jak k ní přišel. Jeho předchůdce byl mladší člověk, měl jiné
zájmy, a navíc chodil do práce. Na
dění v domě mu nezbýval čas, možná ani neměl chuť se této práci věnovat, a tak se vlastníci poohlédli
kolem sebe. Shodou okolností zrovna Jindřich Flídr odcházel do důchodu, a tak volba padla na něj.
„Tehdy se na shromáždění vlastníků jednotek rozvinula diskuse.
Lidé kritizovali, že nevědí to, s jakým objemem finančních prostředků dům hospodaří. Tehdejší předseda odpovídal na dotazy stylem,
že peněz moc není, neuměl říci, co
zamýšlí do budoucna apod. Dům
byl postaven v roce 1963 a byl už
opravdu zanedbaný. A tak jsem
funkci přijal. Začal jsem ji vykonávat od 1. listopadu 2002. Vzal jsem
ji na dvě leta, dělám ji dodnes – už
jedenáctým rokem,“ popsal Jindřich Flídr.
BEZ AGENDY
Začátky ve funkci neměl lehké.
Předchůdce mu totiž nepředal agendu, ani zkušenosti. Na kdeco se proto chodil ptát na správu družstva.
Blok 367 je nepřehlédnutelný. „Barevné řešení jsme konzultovali s architektem města,“ prozradil Jindřich Flídr.
Její pracovníci mu ochotně poskytovali informace, postupně získával kontakty. „To mi moc pomohlo. Dodneška jsem se spoluprací se
správou družstva spokojen, i když
netvrdím, že za ty roky bylo všechno růžové,“ zhodnotil. Při prosazování některých záměrů docházelo
k dohadům a některé dokonce řešil
i ředitel Krušnohoru.
Jindřich Flídr vzal výkon funkce
pěkně od podlahy. Po zvolení zpracoval podrobný dokument o hospodaření v domě, o charakteristice objektu, nastínil vizi toho, co je zapotřebí udělat. Dokument rozdal všem
partajím. Bydlící byli za informace
rádi. Takto postupuje dodnes – vždy
před shromážděním vlastníků.
VYNIKAJÍCÍ ÚDRŽBÁŘ
Našel i vydatného pomocníka. „Do domu se přistěhoval člo-
věk, jenž má oprávnění na elektropráce. Koupili jsme zářivky
a on dal do pořádku osvětlení ve
společných prostorách, zkontroloval kontakty v elektroskříních,
ty natřel, totéž učinil se zábradlím schodišť, nainstaloval čip
na rozsvěcení světla před vchody, vyměnil žárovky ve sklepích
atd. „Z pomocníka se stal údržbář a nyní člen výboru. Chválím ho na každém shromáždění
vlastníků. Zaslouží si to za svoji pracovitost. Díky jemu šetříme
peníze. Kdybychom jím prováděné práce zadávali firmám, platili bychom mnohem více. Tím
údržbářem je Milan Pouček. Pochvalu si zaslouží také člen výboru Petr Vrána, který je mým
zástupcem, a Danuše Radimáková, ta několik let pečuje o zeleň
a v celém domě uklízí,“ popsal
předseda.
ODVEDENÁ PRÁCE
Za předsedování Jindřicha Flídra bylo odvedeno hodně práce. „Vyměnili jsme dlažbu ve vestibulech,
v nich vybudovali podhledy, vyměnili troje vstupní dveře, dvoje lítačky, zajistili opravu střechy, okapových chodníků, rekonstruovali rozvody plynu, odpadu, instalovali nové vodoměry a měřidla spotřeby tepla, zvonková tabla, domácí telefony, vyměnili okna, zateplili
objekt, rozvedli kabely na CIS, zrekonstruovali výtahy atd. „Při jednáních na správě družstva mi hodně
pomohla praxe strojaře a ještě více
ekonoma, takže jakýsi přehled o věcech mám a ledacos si dokážu spočítat. Možná díky tomu se mi podařilo získat důvěru vlastníků bytů,
což mě těší,“ uzavřel Jindřich Flídr.
Text a foto: Petr PROKEŠ
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KE ZMĚNÁM STANOV: 19. PROSINCE 2013 V 16.00 HODIN
14
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Kterak o střechu nad hlavou přišel
VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (6)
Majetek je v rodinném hospodaření velmi zajímavou položkou. Bez některých základních věcí se neobejdeme, jiné
zvyšují náš komfort. Další mohou sloužit jako zdroj nezávislých příjmů.
Budování majetku není jednoduché. Vždy jsme nuceni zvažovat, jakou část prostředků využijeme pro zajištění aktuálních potřeb a kolik věnujeme na dlouhodobější cíle. A sotva se podaří
něco nahospodařit, nastane další
úkol – jak majetek ochránit proti hrozícím rizikům.
OCHRANA
Zatímco u finančních aktiv používáme jako klíčový obranný prvek diverzifikaci, movité a nemovité věci nejlépe ochráníme vhodným pojištěním.
Jaká rizika majetek ohrožují?
Kromě naší vlastní hlouposti především živelní události a odcizení, případně vandalismus.
RIZIKA
Takže začne pršet, nastane takový docela hustý přívalový déšť,
těsnění kolem oken příval vody
nezvládne a v bytě máme potopu. Ale my jsme pojištěni, a proto
docela v klidu nahlásíme průšvih
pojišťovně: zaplaťte škody. Jaké
však nastane nemilé překvapení!
Pojišťovna s politováním sděluje,
že v tomto případě žádnou náhradu neobdržíme, anžto déšť nepatří mezi živelní rizika!
UŽITEČNÁ LEKCE
Protože jsme si nepročetli pojistné podmínky, dostali jsme pořádnou lekci. V pojistné smlouvě, jejíž jsou podmínky součástí, je vždy popsáno, co bude předmětem případného pojistného plnění a co nikoli. Rovněž tam najdeme definice jednotlivých rizik.
Například škody spáchané větrem
pojišťovna uhradí pouze v případě, že bude mít sílu vichřice nebo
větší, stanoveno podle Beaufortovy stupnice síly větru. Čerstvý
či silný vítr, byť by způsobil škodu, nezpůsobil výplatu od pojišťovny.
Podobně užitečné je prostudovat pojistné podmínky vztahující
se k odcizení. A to zejména statě
pojednávající o předepsaném zabezpečení pojištěných věcí. Mohou být odlišné u různých pojišťoven, přičemž některá zabezpečení jsou přímo požadována a bez
nich plnění nenastane. Jiná, pokud jimi máme majetek chráněn,
přinesou nezanedbatelnou slevu
na pojistném.
Další slevu získáme sjednáním
rozumné spoluúčasti na škodě.
Jde o dohodnutou částku, do jejíž
výše si hradíte škody sami. Například při škodě 187 tisíc a spoluúčasti 30 tisíc vyplatí pojišťovna
157 tisíc korun; při škodě 28 tisíc nevyplatí nic. Klientovi se to
ale většinou vyplatí, pokud úspora na pojistném díky spoluúčasti převýší část škody nehrazenou
pojišťovnou.
VYDĚLÁVAT NA POJISTCE?
NE!
Co se naopak nikdy nevyplatí, je uzavírat pojištění za účelem
výdělečným. Požadovat plnění
za fiktivní nebo zmanipulované
škody je podle zákona trestným
činem. Jednejte vždy korektně
a totéž samozřejmě požadujte
od pojišťovny. Jestliže nebudete spokojeni s výší vyplacené náhrady škody, neváhejte ji rozporovat, shledáte-li pro to rozumný důvod. Pojišťovna jako každá
jiná obchodní společnost se snaží minimalizovat náklady, a vyplacená plnění za škody jsou jedním z nich. Pokud to bude nutné, braňte svá práva zdvořile,
KDO JE
Mgr. JAN MARTÍNEK
A JAK HO
KONTAKTOVAT
 Nezávislý finanční konzultant
 Kancelář: ul. Pionýrů 2806
(VŠFS), 434 01 Most
 Tel.: 605 000 255
 E-mail: jan.martinek@
ovbmail.cz
 Další rady a tipy najdete na
www.jan-martinek.cz
ale pevně. Velmi často pak dojde
k revizi rozhodnutí a doplacení
sporné částky.
ZMĚNIT ÚSTAV?
Měnit pojišťovnu kvůli nespokojenosti s výší náhrady? Jen
v krajním případě. V oddělení likvidace škod různých pojišťovacích ústavů sedí velmi podobní zaměstnanci, kteří používají
obdobné postupy. Pojišťovnu je
třeba vybírat především se zřetelem na její kapitálovou vybavenost a schopnost vyplatit náhradu
ihned po došetření všech potřebných skutečností.
POZOR NA PODPOJIŠTĚNÍ!
Většina pojištění majetku je
dnes uzavírána na novou hodnotu. To je cena na znovupořízení
věci ve chvíli, kdy nastala ško-
da. A s tím souvisí koncept podpojištění, který může být překvapivě nepříjemný. Ukážeme si to
na příkladu: Před 25 lety pan Žáček postavil rodinný dům za cca
300 tisíc korun. Pokud by jej dnes
prodával, obdržel by za něj něco
kolem 2 milionů 500 tisíc. Kdyby ho ale nechal postavit, stejně
velký a stejně vybavený, zaplatil by kolem pěti milionů. A to je
částka, která by měla být uvedena
v pojistné smlouvě. Jenže pan Žáček je šetřílek, a pojistí dům právě na 2 miliony 500 tisíc korun –
i tak se mu to zdá drahé. Na pojistném šetří dvě tisícovky za rok.
I přijde v pátém roce vichr a rozebere střechu. Cena za materiál a práci při opravě činí 300 tisíc korun. Pan Žáček je v klidu,
vždyť má pojistku na dva a půl
milionu, což je více než osmkrát
tolik. K jeho úžasu „vypadne“
z pojišťovny méně než 150 tisíc
korun, manželka mu přikládá na
čelo studené obklady. Za pět let
vydělal 10 tisíc na ušetřeném pojistném a šmahem prodělal více
než 150 tisíc korun.
ROSTE A ROSTE
Podpojištění totiž znamená, že
pojišťovna nevyplatí plnění do
výše pojistné částky uvedené na
pojistné smlouvě, nýbrž v poměru, v jakém je částka na smlouvě vzhledem k nové hodnotě pojištěné věci. Minus penále za klientem nesprávně uvedené údaje.
Mimo jiné to znamená, že pojistné částky je potřeba občas revidovat. Nová hodnota věcí vlivem inflace totiž roste a roste a roste…
ZAVOLEJTE!
Nevíte-li si s čímkoliv na finančním trhu rady – obraťte se
na mě, kontakt najdete v barevném rastru.
Mgr. Jan MARTÍNEK
nezávislý finanční konzultant
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
15
Předvánoční noční můra ředitele:
pády cestujících ve vozech
Špatné spaní má ředitel Dopravního podniku měst Mostu
a Litvínova Marcel Dlask. Probouzejí ho černé myšlenky
na zdravotní následky pádů cestujících v tramvajích a autobusech MHD.
„Pádů přibývá, stávají se až dva
vážné případy týdně. Obávám se,
že v předvánočním období, kdy
jezdí více cestujících, těchto případů přibyde,“ předpověděl ředitel.
Ohroženi jsou zejména lidé staršího věku. Zdravotní následky jejich pádů bývají také horší a komplikovanější.
PŘÍČINA
Proč k pádům dochází? Odpověď je jednoduchá: protože cestující nesedí nebo se nedrží madel.
„Těchto nešťastných případů by
bylo daleko méně, kdyby si lidé po
odbavení u elektronického zařízení
či u řidiče rychle sedli nebo chytli madla. Někteří však dávají přednost chůzi po vozidle nebo postávají jen tak – bez zajištění stability
těla,“ popsal Marcel Dlask.
NEJČASTĚJŠÍ ZRANĚNÍ
 naražená žebra
 zlomeniny kyčle
Ale nejen při rozjezdu vozidla,
také během jízdy cestující padají.
Většinou jde o důsledek reakce
na nekázeň ostatních účastníků silničního provozu. Řidič musí udělat
vše pro to, aby se tramvaj nebo autobus nestřetly s jiným vozidlem,
protože zodpovídají za bezpečnost cestujících. Když neukázněný šofér osobního auta nebo motocyklista nebezpečně vjede do jízdní dráhy vozidla MHD, nedají mu
přednost, když chodec vběhne do
vozovky před jedoucí tramvají či
autobusem, je na neštěstí zaděláno.
Řidič v tu chvíli dělá, co může, aby
se vyhnul kolizi – začne zprudka
brzdit, v případě autobusu se tře-
Vánoční dárek: Čipové karty zdarma
„Nerozumím tomu, proč někteří cestující pořád platí jízdné
v hotovosti u řidiče a nepožádají o čipovou kartu, která je pro
ně finančně výhodnější,“ nechal se slyšet ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Marcel Dlask.
Svoje slova hned doložil. Jízda na kartu je levnější. „Například při cestě v jednom pásmu
zaplatí cestující z elektronické
peněženky 13 korun, zatímco
za jízdenku vydanou řidičem 17
korun. Rozdíl činí čtyři koruny
na jednu jízdu,“ zdůraznil ředitel. Každý cestující si tak může
snadno spočítat, kolik peněz
zbytečně utratí za týden, měsíc,
rok. Kromě toho dopravní podnik nabízí – vedle elektronické
peněženky – i zvýhodněné časové tarify týdenní, dvoutýdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní
a celoroční. Podrobnosti o nich
najdete na webových stránkách
podniku (www.dpmost.cz).
„Ať lidé využívají čipové
karty!“ přeje si Marcel Dlask
a dodává: „Cestování jim vyjde nejen levněji, ale zrychlí se
i odbavení cestujících nastupujících do autobusů MHD a pro
náš podnik to zároveň znamená
snížení míry manipulace s hotovými penězi. Prospěch je oboustranný. Cestující i podnik budou spokojenější!“
Proto – pokud čipovou kartu ještě nemáte – využijte předvánoční akce, kterou dopraváci připravili. V termínu od 5.
do 15. prosince budou všechna
předprodejní střediska DPmML
vydávat čipovou kartu bezplatně. Zajděte si pro ni a prostředky MHD začněte jezdit levněji.
(pp)
Nastupuje-li na zastávce více cestujících, je zřejmé, že místo
k sezení na nás nezbyde a že tudíž budeme stát. Po nástupu do
vozu se proto rychle odbavíme a hned chytneme madla, abychom drželi rovnováhu.
ba pokusí o rychlou změnu směru
jízdy – a jestliže cestující nesedí či
nedrží se madel, má smůlu. Skončí
na podlaze vozidla.
ZLOMENINY
„Jsou z toho zbytečné nepříjemnosti. I zlomeniny. My, dopraváci,
tuto situaci vnímáme velmi negativně. Zranění ohrožuje zdraví člověka, u starších občanů se navíc
hůře hojí. Rádi bychom předcházeli těmto nepříjemným situacím,
a proto znovu apeluji na naše cestující: při nástupu do vozidel MHD
se co nejrychleji odbavte, co nejdříve se chytněte madel či se posaďte na volná místa,“ vyzval Marcel Dlask.
KOMPLIKACE
Pokud už dojde k nejhoršímu
a cestující není schopen se po pádu
hýbat nebo pociťuje silné bolesti,
řidič vozidla MHD ihned volá dispečink dopravního podniku a ten
zase sanitku a policii. V takovém
případě zůstává vozidlo MHD stát
na zastávce, spoj se zpožďuje, cestující musejí případně přestoupit
do náhradního vozidla. Jde o zbytečné komplikace, které by nemusely nastat, kdyby lidé jedoucí
v tramvaji či autobusu nepodcenili
nebezpečí pádu.
Madla se držíme pevně a celou dlaní.
„Městský provoz bude nyní
hustější. Nervozita šoférů osobních vozů a motocyklistů vzroste,
stejně jako jejich nekázeň, předvánoční nákupní horečka bude stoupat a tím i nepozornost v silničním
provozu, kolizní situace budou na
denním pořádku. Proto cestující upozorňuji na nebezpečí pádu
v tramvajích a autobusech. Máme
sice vynikající profesionální řidiče, ale zázraky přece jen dělat
neumějí. Bylo by škoda, kdybyste Vánoce a Silvestra strávili v nemocnici znehybnění na lůžku či se
sádrou na noze doma,“ upozornil
Marcel Dlask.
Text a foto: Petr PROKEŠ
16
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Využijte vánoční čas a prohlédněte si
nestárnoucí stavebnici Merkur
Mezi nejoblíbenější hračky, zejména u kluků, vždy patřily
a dosud patří stavebnice. Zvláště pak takové, které mohou napodobovat nejrůznější stroje, vozidla a konstrukce,
a hlavně takové, z nichž se dají postavit funkční modely, jež
se hýbou, se kterými se dá hrát a popouštět uzdu fantazie.
Dlouhá desetiletí mezi ně patřily kovové stavebnice. Jedna
z nich se pro české děti v minulosti stala legendou. Nebylo snad
domácnosti, kde by nebyla součástí dětského pokoje. Vyrostly
na ní celé generace pozdějších
techniků, konstruktérů, přinášela radost do každé rodiny.
RADOSTNÁ
VZPOMÍNKA
Když se vysloví její jméno,
jihnou oči mnohých dnešních
třicátníků i mnohem starších
pánů i dam.
Její název vyvolá úsměvnou
vzpomínku na radost, kdy pod
vánočním stromečkem rozbalili tu velkou krabici plnou koleček, pásků, matiček a šroubků,
úhledně srovnaných do nesčetných přihrádek.
Když na ní přijde řeč, začnou
se ti důstojní dospělí chlubit, jak
sestrojili výtah, traktor, jeřáb,
lokomotivu a na chvilku se vrátí
zpátky do svého mládí.
80 LET
V podobě, v jaké dosud přichází na pulty obchodů, se vyrábí již více než osmdesát let. Zažila období skromných začátků,
čas slávy, kdy bezesporu kralovala říši českých hraček, i doby,
kdy jí hrozil zánik.
ROZECHVĚNÍ
Byla a je tu stále s námi. Pro
nás i pro naše děti a vnuky. Stačí otevřít krabici, vzít z krabičky šroubek a spojit první dva
dílky.
Věříme, že to kouzelné slovo Merkur vyvolá ve vás stejné
rozechvění, jaké jsme prožívali
i my při instalaci této výstavy.
STEJNÉ SYSTÉMY
Ve světě počítačů, záplavy
nejrůznější zábavy, tisíců způsobů trávení volného času tu zůstává stavebnice Merkur se svým
kouzelným světem i pro dneš-
To už je dlouhá historie! Takto vypadal grafický výjev na krabici (obalu)
stavebnice.
KURIOZITA
Jiří Mládek z Kyškovic u Roudnice
nad Labem je majitelem největší
sbírky stavebnice Merkur na světě.
Zdroj: Ing. Eva Hladká,
kurátorka výstavy
ní dobu. Svědčí o tom současná kolekce mnoha typů stavebnic nabízejících nové modely moderních strojů, letadel, raket, motocyklů. S těmi dávnými
mají ale jedno společné – stejný
systém a i stejný typ součástek.
V jednom sešroubovaném autíčku se tak mohou spolu setkat
dílky, které od sebe dělí osmdesát let a rozdíl bude jen v zašlosti barev.
MERKURTOYS
A MLÁDEK
„Velký dík patří současnému
výrobci – firmě Merkurtoys –
a sběrateli a znalci dětských kovových stavebnic – Jiřímu Mládkovi, bez něhož by tato výstava
nemohla být realizována,“ říká
její kurátorka Eva Hladká z Oblastního muzea v Mostě.
POSKYTNĚTE STOPY
Obracíme se na vás, čtenáře
měsíčníku Krušnohor, s velkou
prosbou. Na mapě historie vývoje a výroby stavebnice Merkur je
stále mnoho bílých míst. Jakékoliv informace v podobě reklamních dobových letáků, novin,
staré návodové knížky, zapomenuté zaprášené stavebnice kdesi na půdě – to vše se může stát
důležitou stopou v pátrání a také
stálou ozdobou neustále rostoucí
a doplňované unikátní sbírky.
Můžete-li nějakým způsobem
tuto sběratelskou a badatelskou
činnost obohatit, kontaktujte
nás v Oblastním muzeu v Mostě nebo elektronicky na adrese
[email protected] Budeme vděčni za jakýkoli materiál i informaci.
Jiří MLÁDEK
Kyškovice u Roudnice n. L.
POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE NAJDETE TAKÉ NA STRANÁCH 36 – 41
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
17
Hezký dárek od havířů: 2 miliony!
Čtvrtý ročník programu Chytré hlavy pro sever, podporující
vzdělávání v regionu, má své vítěze. Ti celkem obdrželi dva
miliony korun od společnosti Vršanská uhelná, která je garantem programu.
V kategorii základních škol
vyhrála 4. ZŠ v Mostě s projektem propojení klasické knihovny
s elektronickou, na který Vršanská uhelná přispěje částkou 400 tisíc korun.
V kategorii středních škol uspěl
projekt modernizace laboratoře
fyziky ve VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ
Most, na jehož realizaci škola získala rovněž 400 tisíc.
O tom, že grantový program
Chytré hlavy veřejnost zaujal,
svědčí i počet hlasujících. Platných hlasů bylo zaregistrováno
bezmála 18 tisíc, takřka dvojnásobek loňského roku.
PŘÍRODA A ČTENÍ
„Projekty, které z letošního
grantu podpoříme, jsou opět velmi zajímavé. Přesně podtrhují aktuální trend, který dokládá rostoucí zájem o přírodovědné předměty a čtení,“ komentoval výsledky programu Chytré hlavy Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné. Díky podpoře této
autorů najdete na internetu (www.
chytrehlavy.cz a www.vuas.cz).
CELKEM 6 MILIONŮ
V letošním čtvrtém ročníku
Chytrých hlav pro sever se o podporu ucházelo 24 projektů. Patnáct
projektů přihlásily základní školy a devět střední školy. Nezapojila se žádná regionální vysoká škola. Po započtení letošní podpory se
pomoc regionálnímu školství rozdělovaná prostřednictvím grantu Chytré hlavy pro sever přiblíží
šesti milionům korun.
společnosti tak dojde k modernizaci laboratoře fyziky ve VOŠ,
OA, SPgŠ a SZŠ Most, výukového a laboratorního areálu biologie
v Podkrušnohorském gymnáziu
Most nebo také učebny přírodopisu ve strupčické základní škole.
Přilákat děti ke čtení se zase díky
grantu pokusí v mostecké Základní škole Václava Talicha.
NEJMODERNĚJŠÍ
PODMÍNKY
„Bez Chytrých hlav a pomoci
Vršanské uhelné bychom nemohli
nabídnout našim studentům nejmodernější podmínky pro jejich vzdělávání. Jde například o odborná
centra pro výuku přírodovědných
předmětů, zmodernizovali jsme laboratoře pro výuku chemie, pořídili elektronickou laboratoř fyziky
se vzdáleným přístupem do experimentálních prostor Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vybudovali odborné
centrum geografie i odborná centra
pro výuku základů společenských
věd,“ uvedl ředitel Podkrušnohorského gymnázia Karel Vacek.
I DĚTEM Z HOR
V kategorii základních škol
grantovou podporu dále získaly spádová Základní škola a Mateřská škola Strupčice a Základní škola a Mateřská škola v Hoře
Svaté Kateřiny, kterou navštěvují děti z celé horské oblasti. Mezi
středními školami se o grantový
příspěvek podělí SOŠ InterDACT
s. r. o. Most a Podkrušnohorské
gymnázium Most. Detailní přehled podpořených projektů a jejich
IQ park v mostecké knihovně
Zručnost, inteligenci, ale i trpělivost si mohou lidé všeho věku
přijít vyzkoušet až do konce roku
do IQ parku ve 2. patře mostecké
knihovny. Putovní výstava Road
Show, která je rájem her a hlavolamů, sem přicestovala z libereckého centra Babylon.
IQ park je otevřen v běžné
pracovní době knihovny, tedy
ve všední dny kromě středy od
10 do 18 hodin a v sobotu od 9 do
12 hodin. Vstupenka do něj stojí 10 korun.
Motto výstavy zní: Co si vyzkoušíš, tomu porozumíš! „Cílem je dosáhnout hlubšího porozumění podstaty jevů prostřednictvím hry, experimentů a logického uvažování. To vše pomocí
zábavných interaktivních pomů-
cek,“ vysvětlil ředitel knihovny
Tomáš Ondrášek.
Expozice má třináct atrakcí.
Díky nim mohou návštěvníci ob-
divovat různé optické klamy, přírodní jevy, hlavolamy, magnetismus a další zákonitosti z říše fyziky, elektrotechniky, mechaniky
či matematiky.
Mnohé napoví už samotné
označení atrakcí: rychlost reakce,
barevná pyramida, tělo jako elektrolyt, plazma disk, prolnuté kruhy, čtyři úsečky, ježek v kleci, dynamo nebo elektromotor?, Pythagorova věta, slož do bedny, elektromagnetické dělo, téčka a prostrč bez dotyku. „Je to tady super.
Nejvíc mě zaujal plazma disk,
u kterého dochází ke stejnému
efektu jako při bouřce,“ zhodnotil
třináctiletý David Prokop, jenž si
IQ park vyzkoušel mezi prvními.
Text a foto: Vladimír VACULA
Liběna NOVOTNÁ
Vršanská uhelná, a. s.
Čtenářka roku:
osmiletá Klárka
Čtenářem roku 2013 se
v Městské knihovně Most stala osmiletá Klárka Klimecká.
Od vedení bibliotéky získala diplom, knihy, drobné dárky a roční registrační poplatek
zdarma.
Klárka Klimecká má vlastní
čtenářskou průkazku od tří let.
Číst se naučila už před šestým
rokem a stačila již zvládnout
neuvěřitelných 388 knížek.
Proč nedává přednost počítači
jako její vrstevníci? „Z knih se
hodně dozvím,“ říká.
I pětiletá sestra Petruška patří k aktivním čtenářkám. Ke
čtení obě dívky odmala vede
matka, která je doma sama
vzdělává.
Text a foto:
Vladimír VACULA
18
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Milý dárek pod
stromeček: kalendář
V mostecké obřadní síni se
odehrál ne příliš obvyklý akt –
křest stolního kalendáře. Dílko
vydalo statutární město.
Slavnostního aktu se ujali před
zaplněnou síní primátor Vlastimil
Vozka a tajemnice magistrátu Jaroslava Boudová.
„Do fotografické soutěže poslalo své snímky 69 fotografů
– amatérů i profesionálů. Snímků bylo více než 2 tisíce. Porota
měla skutečně těžkou práci vybrat z nich ty nejzdařilejší pro
účel vydání kalendáře,“ prozradila měsíčníku Krušnohor tisková mluvčí města Alena Sedláčková a dodala: „Zájem fotografů nás
moc těší a jako poděkování jim je
dnešní křest – pro tvůrce, jejichž
snímky zakoupíme.“
V kalendáři je dohromady
28 fotografií, město ale pochopitelně zakoupilo snímků daleko
více – pro potřeby své prezentace. V kalendáři jsou zařazeny fotografie Jaroslava Haušilda, Jiřího Hromádky, Stanislava Štýse,
Ludvíka Veselého, Jitky Pšenkové, Rudolfa Kucapa, Rudyho Komínka, Stanislava Mačka a Petra Řehořka. Autoři si dali práci
s tím, aby ukázali hezká zákoutí Mostu, život zdejších obyvatel a stavby v kráse, jak ji neznáte. Kalendář obsahuje také informace o významných kulturních
a sportovních akcích. Milovníci
elektronické komunikace ocení
připojený QR kód přehledu akcí.
Pokřtěné dílko je k dostání
v turistickém informačním centru (v sousedství obřadní síně) za
78 Kč. Nebyl by to vhodný dárek
pod stromeček? Co říkáte?
Text: Petr PROKEŠ
Foto: Klára VYDROVÁ
Křtilo se šampaňským, jak se k takové události patří.
Primátorova manželka Pavlína kalendář vychválila.
Miluji Vánoce, vyznal se Petr Říbal
Mostečanům je dobře znám.
A není to jen tím, že on sám je Mostečan. Mnozí jej považují za celebritu – ostatně jak jinak, když ho vidí
ve Snídani s Novou a poslouchají
nově na Evropě 2. On sám sebe ale
za celebritu nepovažuje. „Jedinou
celebritou je Karel Gott a taky jakákoli kuchařka, která umí uvařit svíčkovou,“ svěřil se moderátor.
Atmosféra předsvátečního období obrátila jeho mysl ke vzpomínkám.
„Moc mě před lety potěšilo, když
jsem mohl moderovat rozsvícení vánočního stromu v Mostě. Byl to můj
sen. Pamatuji, jak jsem zvedl sluchátko telefonu a v něm se ozvalo:
Petře, nechtěl byste moderovat rozsvěcení vánočního stromu? Na chvíli jsem sluchátko odložil a zařval radostí, a pak jakoby nic jsem klidně
řekl: Ano, rád,“ vyprávěl Petr Říbal.
Zavzpomínal, jak jako malý kluk
chodil s maminkou na rozsvícení
vánočního stromu. „Mami, jednou
to budu dělat já,“ říkal jí.
„Mám na to nejkrásnější vzpomínky. Miluji Vánoce! Baví mě,
že v nich „jedou“ všichni, i ti,
co nechtějí. Nikdo se jim nevyhne. Fronty v obchodech se týkají i těch, kteří nechtějí kupovat vánoční dárky, ale u pokladny prostě čekat musejí atd. Vánoční songy v rádiu, cukroví, pohádky…
Mám rád Vánoce – ne kvůli dárkům, ale díky tomu, že se v klidu setkám s rodinou. A hlavně ta
atmosféra! Všichni vědí, že se to
děje. Je to podobné, jako když se
daří třeba na mistrovství v hokeji,“ vyznal se moderátor.
Vánoce jsou spojeny i s hudbou. „Mimochodem jednou jsem
byl pozván na adventní koncert
a ten stál za to! Tak určitě zkuste
zajít v sobotu 7. prosince v 17 hodin do přesunutého kostela právě na něj,“ pozval Petr Říbal čtenáře měsíčníku Krušnohor a dodal: „Mimochodem moc se na vás
těším na Silvestra – na 1. náměstí
v Mostě. A nezapomeňte: letos Silvestr zase vyšel na 31. prosince!“
Text: Petr PROKEŠ
Grafika: ZUŠ Moskevská Most
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
19
Je to nejsvobodnější rádio, ve kterém
jsem kdy dělal, říká Roman Lukáš
LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE
Má perfektní intonaci, jeho výslovnost je špičková, o věcech má přehled, a proto o nich dokáže s nadhledem a humorem sobě vlastním hovořit. Označení moderátorský
matador se brání, i když jím ve skutečnosti je. Takový je
ROMAN LUKÁŠ.
Romane, proč tě naplňuje
zrovna práce moderátora?
Je to tím, že mě baví oslovovat
lidi prostřednictvím rozhlasového
mikrofonu. Je přece pořád o čem
mluvit, mohu posluchačům poskytnout vlastním způsobem pojatý náhled na mnoho věcí. Jestliže má člověk rozhled a naštěstí
i dar řeči, pak je práce za mikrofonem pro něj jako stvořená.
Co tě přivedlo k práci moderátora?
Hudba. Před mnoha lety jsem
účinkoval ve skupině Benedikt.
Když jsme vydávali první cédéčko, křtili jsme ho společně s lidmi
ze Supraphonu v mostecké Meduze. Pokřtění se ujal tehdy populární zpěvák a bubeník Vítězslav Vávra, kmotrem desky byl diskžokej
a hudební publicista Miloš Skalka. Měli jsme zájem o to, aby byl
z akce vysílán přímý přenos. Ujalo
se toho tehdejší Rádio Agara. Poznal jsem některé lidi z této stanice a zároveň racionálně pochopil
skutečnost, že Benedikt – byť kapela úspěšná a účinkující i v nováckém Esu – nebude dobývat čelní místa hitparád a že bude jen hudebním potěšením, jež mě sice duševně uspokojí, ale neuživí. Kolega
z Agary se mi v té době svěřil s tím,
že dostal nabídku z Prahy, ale že ho
šéf rádia nepustí, jestliže za něj nebude mít náhradu. Slovo dalo slovo
a já se zúčastnil konkurzu – a ten
pro mě dopadl velmi dobře. Agara
se stala mojí první štací.
Jak dlouho se práci moderátora věnuješ?
Je to už dlouhá řádka let
(smích, pozn. redakce). Z Agary jsem po třech letech odešel
do Radia Most, kde jsem pracoval šest let. Po změně vlastnické
struktury stanice jsem byl „převelen“ do Teplic, kde jsem rok předělával Rádio Tep na severočeské vysílání celoplošného Rádia
Blaník. Následně jsem několik let
působil v Českém rozhlasu Sever.
Pak jsem se vrátil do Mostu a využil nabídku Gama Rádia.
Kde se ti pracovalo nejlépe?
Na takovou otázku je těžké
odpovědět. Týká se totiž takzvané dramaturgické svobody. Ta je
všude jiná, takže porovnávat jednu stanici s druhou je prakticky
nemožné. Povinností moderátora a dalších pracovníků je dodržovat dramaturgii rádia. Obecně
platí, že na soukromé stanici je
tato svoboda větší, ale samozřejmě že i soukromá rádia mají svoji dramaturgii, která stanoví, kolik vstupů moderátora by mělo
být v určitých časech, jak dlouho
mají vstupy trvat atd. Toto je podchyceno v tabulkách sestavených
podle průzkumů poslouchanosti. Když zhodnotím všechny svoje dosavadní zkušenosti, pak musím zcela objektivně konstatovat,
že Gama Rádio je nejsvobodnější stanice, v níž jsem kdy pracoval. My, moderátoři v ní působící, víme, že musíme dodržet určitý počet rubrik, např. reklamní
bloky, pravidelné pořady, kulturní servis či zprávy jednou za půl
hodiny. Co se ale týče vstupů do
vysílání, je jejich obsah pouze na
moderátorově zkušenosti a uváženosti. Máme v tom od vedení
rádia úplnou volnost.
Je o tobě známo, že se hudbě věnuješ i nyní. Jak je vůbec
možné, že vedle práce v Gama
Rádiu a Alfa TV zvládáš ještě
hrát se svojí skupinou New Age
of Smokie?
Bohémové – jak se lidově říká
jedincům se schopností dělat věci
umělečtějšího rázu a mezi něž se
snad mohu trochu počítat – to musejí stihat, neboť vedle toho, že je
to baví a naplňuje, je to taky živí.
Musejí umět skloubit víc činností
najednou. Rozhlasový moderátor
vysílá v průměru pět hodin denně.
Jeden den má 24 hodin. Takže se
to stihnout dá a musí. Pokud potřebuji vyměnit směnu, mohu se
spolehnout na porozumění kolegů moderátorů i vedení rádia.
Co prozradíš o New Age of
Smokie?
Kapela vznikla v roce 2005.
Byla to vlastně náhoda. Tehdy
jsem už ani nepočítal s tím, že
budu ještě hrát a zpívat, protože
mě zcela pohlcovala práce moderátora. Po hraní v kapele se mi
ale stýskalo. Zavolal mi kamarád. Sešlo se pár lidí a také zpěvák s hlasem velmi podobným
výrazu „smoukáče“ Chrise Normana. Výsledkem byl vznik kapely. Dnes již jezdíme i na velké
koncerty po celém Česku. Náš repertoár tvoří z 95 procent skladby slavné skupiny. Hrajeme je ale
rychleji, rockověji, dravěji. Naše
vystoupení se líbí nejen pamětníkům, úspěšní jsme i u mladého
publika. Hraní mě hodně naplňuje
a doplňuje práci moderátora.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Foto: archiv Romana LUKÁŠE
20
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Město Most zažilo neuvěřitelnou událost:
V Mostě bylo vidět pořádné množství kapek vody. Nepadaly
ale z nebe, dokonce nebyly ani v kapalném stavu. O změnu
jejich skupenství se postarali účastníci akce Brána ekologie otevřená – Voda pro život.
POKUS
„Cílem pokusu o rekord je
upozornit na význam byť i jedné
jediné kapky vody pro naše bytí
i život celé planety, na zvláštní vlastnosti vody i na nutnost
ochrany vodních zdrojů a dobrého hospodaření s vodou,“ sdělila
Milena Vágnerová.
„Mám tu milou povinnost
vám oznámit, že jste vytvořili
nový český rekord v počtu kapek na jednom místě a v jednom
čase – a ten bude zapsán do České knihy rekordů. Sešlo se vás
tady 807 – a to je opravdu krásné číslo,“ oznámil do mikrofonu komisař Agentury Dobrý den
Robert Zauer.
„Jsem nadšená! Očekávala jsem, že se lidé a zvláště děti
z mateřských škol zapojí, ale že
to bude v tak velké míře a s takovými nádhernými kapičkami,
Do budovy Výzkumného stavu pro hnědé uhlí, kde ECM
sídlí, bylo doručeno 293 obráz-
ků a jiných prací, dohromady to
dalo 350 výtvarných, keramických a dalších děl od amatérských autorů bez rozdílu věku
z okresů Most, Louny a Teplice.
Autory byly děti z mateřských
škol, bylo vidět i práce středoškoláků, ale také lidí zralých,
například Josefa Tótha z mosteckého penzionu pro důchodce Astra. Jejich práce byly vystaveny na přelomu října a listopadu v OC Central. Hodnotila je veřejnost – návštěvníci výstavy – hlasováním a autoři nejlepších děl budou slavnostně
vyhlášeni na akci, kterou ECM
připravuje.
Vyvrcholením nultého ročníku Brány ekologie otevřené se
stal pokus o vytvoření rekordu
v počtu uměle vytvořených kapek vody v jednom místě a čase.
„Kapičky zdraví Central,“ křičela nadšeně do mikrofonu vedoucí ECM Milena Vágnerová
a vítala tak děti, studenty a seniory valící se do obchodního střediska všemi vchody a s papírovými, dřevěnými, látkovými, polystyrenovými, umělohmotnými a dalšími kapkami vody v rukách. Jejich počítání provázelo
kolektivní zpívání tematických
písniček. Zazněla Voda živá od
Anety Langerové, bylo slyšet
i lidové skladby Prší prší jen se
leje, Holka modrooká; Voda voděnka či Chválím tě Země má.
Konferenční sál VÚHU byl zcela zaplněn díly autorů.
M. Vágnerová s knihou Voda pro život
od žáků 8. ZŠ.
Slza je také voda, říká kresba z Podkrušnohorského gymnázia.
Její nultý ročník uspořádalo
Ekologické centrum Most pro
Krušnohoří (ECM) ve spolupráci se statutárním městem. Brána
ekologie otevřená se má stát novou tradicí Mostu a okolí. Letošní téma akce Voda pro život
navázalo na předchozí rozhodnutí Organizace spojených národů (OSN) prohlásit letošek
Rokem mezinárodní spolupráce
v oblasti vody.
VODA PRO ŽIVOT
Předškoláci vytvořili moře plné vodních živočichů.
Začala příprava na převoz děl na výstavu do Centralu.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
21
rekord v počtu kapek vody v místě a čase
tak to jsem opravdu příjemně překvapená. Čekala jsem 150 kapek,
máme jich 807. Nasadili jsme laťku velmi vysoko, stanovili jsme
rekord,“ okomentovala pro měsíčník Krušnohor výsledek pokusu Milena Vágnerová. Podle jejího odhadu se vyvrcholení akce
Brána ekologii otevřená zúčastnila minimálně tisícovka lidí. Napoprvé vynikající úspěch!
„Rekord bude zanesen do databanky, zveřejněn v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
Vystavíme certifikát, který obdrží pořadatel,“ sdělil nám Robert Zauer.
Klobouk dolů před pořadatelem – ECM! Štáb organizačně
velmi náročné akce, svým rozsahem zcela nečekané, tvořilo
pouhých pět žen (vedoucí a její
kolegyně).
„Ekologické centrum Most
pro Krušnohoří děkuje všem
účastníkům za nadšení, se kterým se zapojili do vytvoření rekordu,“ znělo prostorami Centralu veřejné poděkování z úst
Mileny Vágnerové. A nejen jim.
„Pracovníci obchodního centra
byli velice vstřícní, děkuji jim za
to,“ dodala vedoucí.
DVA DNY
Ve dnech 6. a 7. listopadu,
kdy akce Brána ekologie otevřená v Centralu vrcholila, mohli návštěvníci zhlédnout třicet
krátkých filmů, šest soutěžních
vystoupení žáků z mateřských,
základních a základních uměleckých škol a několik představení Docela velkého divadla
a Divadla rozmanitostí. Součás-
tí Brány ekologie otevřené byly
také debaty se zajímavými hosty – Janou Doležalovou z Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR, fotografkou Alžbětou Jungrovou, mořskou bioložkou a potápěčkou Martinou Balzarovou,
fotografem Janem Hodačem
a spisovatelem, režisérem a scenáristou Martinem Ryšavým.
Výborná atmosféra provázela debatu televizního dokumentaristy, dramaturga, písničkáře
a spisovatele Bedřicha Ludvíka (autora seriálu Zpět k pramenům, produkce ČT) v městské
knihovně. Velmi poučné bylo
v Centralu setkání s chemikem
Michaelem Londesboroughem,
který dětem zajímavými pokusy prováděnými přímo před jejich očima představil, co všechno se dá z vody vyrobit.
CÍL SPLNĚN
„Cílem tohoto unikátního
projektu bylo zábavně vzdělávací formou připomenout veřejnosti skutečnost, že život každého z nás závisí na vodě, její kvalitě i dostupnosti, že ne každý
má možnost využívat plnohodnotně a dostatečně zásoby vody,
jež jsou na Zemi nerovnoměrně rozložené časově i prostorově,“ vysvětlila Milena Vágnerová. Cíl projektu se měrou nečekaně vrchovatou opravdu podařilo splnit – dodáváme za měsíčník Krušnohor jako její pozorovatelé.
Text a foto: Petr PROKEŠ
I toto jsou kapky vody. Děti prokázaly, že mají fantazii.
V Centralu byla hlava na hlavě, kapka na kapce.
„Vytvořili jste rekord,“ oznámil komisař Robert Zauer.
Na doprovodné interaktivní výstavě byl k vidění i žralok.
22
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Bonusy pro obyvatele zůstanou zachovány
CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ?
Rada města Mostu schválila návrh rozpočtu druhého největšího sídla Ústeckého kraje a postoupila jej zastupitelům
k projednání. Ti o něm budou rozhodovat na svém zasedání
12. prosince.
„Dokument je výsledkem několikatýdenního projednávání,“
zhodnotila tisková mluvčí města Alena Sedláčková a pochvalně
se vyjádřila o spolupráci radních
a pracovníků magistrátu, především pak těch z finančního odboru. Občané se s návrhem rozpočtu mohou seznámit na internetu
(www.mesto-most.cz).
MILIARDA NA VÝDAJE
Konečná verze návrhu rozpočtu, kterou podepsal primátor
Vlastimil Vozka v den uzávěrky
tohoto vydání měsíčníku Kruš-
nohor, předpokládá, že příjmy
Mostu by měly dosáhnout výše
891 milionů 133 tisíc korun, zatímco běžné výdaje mají být v objemu
873 milionů 241 tisíc a kapitálové
206 milionů 623 tisíc korun. Celkem se uvažuje s výdaji v částce 1 miliardy 79 milionů 864 tisíc korun. Rozpočet – pokud bude
zastupiteli schválen – by měl tedy
být minusový. „Schodek rozpočtu
ve výši zhruba 189 milionů korun
bude uhrazen z přijaté půjčky od
Mostecké bytové, a. s., a z finančních prostředků minulých let,“
ujistila Alena Sedláčková. „Zároveň dochází k zapojení finančních
prostředků Fondu rozvoje bydlení města Mostu ve výši 144 tisíc
korun a finančních prostředků sociálního fondu ve výši 4 milionů
437 tisíc korun,“ napsal zastupitelům v průvodním dopisu k písemnému návrhu rozpočtu Vlastimil Vozka.
POVEDL SE
akce Kulový blesk by měla započít v červnu a měla by probíhat
do začátku října. Tramvajová doprava bude po dobu čtyř až pěti
měsíců úplně zastavená a věříme, že to dobře dopadne,“ informoval Karel Novotný k rozsáhlé rekonstrukci křižovatky kolejových tratí u zimního stadionu.
Půjde o investici o objemu asi
260 milionů korun.
„Rozpočet je hezký, povedl se
nám,“ pochvaloval si na tiskové konferenci náměstek primátora pro ekonomiku Karel Novotný. Podle jeho vyjádření je
největší naplánovanou investiční akcí ta, která je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) s označením Doprava.
„Všechny záležitosti jsou smluvně ošetřeny, projekty připravené,
Návrh rozpočtu počítá také
s „tradičními“ investicemi do
oprav chodníků a budování nových míst určených k parkování automobilů. Těchto míst by
mělo vzniknout přibližně dvě stě
padesát a jejich výstavba spolkne asi 19 milionů korun. Pro au-
Informační recepce pohledem příchozího: Občan si záležitost vyřídí
přes skleněnou přepážku (stejně jako
by byl na poště).
Informační recepce pohledem úřednic: Těmito dveřmi budou vstupovat
na svoje pracoviště a zasednou ke
své přepážce.
tisková mluvčí města Alena Sedláčková.
Prostor informační recepce
bude nově uspořádán tak, aby co
nejlépe odpovídal potřebám občanů i zaměstnanců.
„Naší snahou je soustředit sem
co nejvíce služeb, které nemají
odborný charakter a lze je poskytovat mimo kanceláře. Ze stávajících dvou prosklených místností bude zachován dětský koutek,
druhá bude demontována. Celý
prostor bude následně oddělen
od zbytku vstupní haly průhled-
nými stěnami ze skla a hliníku
a uvnitř necháme instalovat nový
recepční pult se šesti pracovišti,“
informoval Petr Dundek z tiskového oddělení magistrátu.
Pokud vše půjde bez překážek a zádrhelů, novou tváří informační recepce se pokocháme ještě v předvánočním období. „Celkové náklady mají dosáhnout 370 tisíc korun,“ uzavřel
Petr Dundek.
CHODNÍKY A PARKOVÁNÍ
Do Vánoc změní svoji tvář
Informační recepce v přízemí budovy Magistrátu města
Mostu zcela změní svoji tvář. Ta nová bude modernější
a hlavně zasklenější. Na tiskové konferenci o tom informovali náměstci primátora Luboš Pitín a Karel Novotný.
Práce již probíhají a předpokládá se, že skončí do Vánoc.
Novou úpravou vstupní haly
chce magistrát rozšířit počet poskytovaných služeb pro občany
a zároveň zlepšit pracovní podmínky pracovnic radnice.
Úřednice budou v teple. Sklo
je ochrání před průnikem studeného vzduchu z vnějšího prostředí a také před průvanem.
Obojí je obtěžovalo prakticky
po celou pracovní dobu. Chladný vzduch sem dosud soustavně vniká přes „kolotoč“ (vstupní otáčivé dveře), jenž je prakticky pořád v činnosti, vchod je
přes den stále otevřený. „Leckdy
tady bývá opravdu nepříjemně
– v zimním období to tady bylo
jako v chladničce,“ dozvěděli
jsme se od úřednice, která si nepřála být jmenována. Rýma by
se tady možná dočkala uznání za
nemoc z povolání.
Dalšími důvody volajícími po
provedení úprav je zvýšená koncentrace osob a převedení agend
do těchto prostor v rámci jejich
přiblížení občanům. Proto i přepážek bude víc a jejich řazení
bude racionálnější.
„Tímto prostorem prochází
mnohem více lidí než v minulosti. Jedná se o klienty matriky, o evidenci obyvatel, v budově je registr řidičů a také agenda
občanských průkazů a cestovních dokladů, řidičských průkazů a bodového systému,“ uvedla
Text: Petr PROKEŠ
Vizualizace: MmM
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
23
i v roce 2014, sdělili náměstkové primátora
žím. Deset milionů si město rezervuje na běžné opravy a údržbu komunikací.
Karel Novotný zdůraznil, že
návrh byl sestavován v průběhu
celého roku, byla do něj vpravena úsporná opatření a byť je rozpočet schodkový, nejde o nic mimořádného, protože „máme dohledového partnera, od kterého
jsou půjčené peníze, jde o revolvingový úvěr“.
BEZPLATNĚ
Náměstci primátora Karel Novotný a Luboš Pitín hovoří o návrhu rozpočtu
města Mostu na rok 2014.
tomobilisty se zlepší situace především na sídlišti Liščí Vrch
(Sedmistovky), kde vzniknou
parkovací místa v ulicích Okružní (předpoklad je sto dvacet devět stání) a Josefa Ševčíka. Těšit se mohou i motoristé na rozhraní Severní čtvrti a sídliště
Pod Lajsníkem, neboť v prostoru Moskevské ulice (u okresního
soudu) budou vybudována další
místa pro parkování.
Občané se dočkají také rekonstrukce chodníku u nákupního
střediska Rozkvět v centru Mostu za zhruba 4 miliony. Za pomoci evropských prostředků má být
postaven úplně nový chodník –
mezi sídlištěm Chanov a Severní
čtvrtí (asi za 10,5 milionu). Dojde i na rekonstrukci veřejného
prostranství v okolí bloků 95 až
100. Změnit vzhled by měl také
prostor před vlakovým nádra-
Bonusy pro obyvatele budou
pokračovat i v roce 2014. Ujistil
o tom nejen ekonomický náměstek Novotný, ale i jeho kolega –
náměstek primátora pro školství,
kulturu, sociální věci, zdravotnictví a informatiku Luboš Pitín.
V praxi to znamená, že svoz komunálního odpadu domácností
bude nadále zajišťován zdarma,
totéž platí o bezplatném jízdném
v městské hromadné dopravě
v prvním tarifním pásmu pro důchodce nad 65 let a žáky vykonávající základní školní docházku.
„Pro nás, žijící tady, jsou to už
standardní věci, nejsou ale běžné v jiných městech. Věřím pro-
to, že si jich naši občané váží,“
svěřil se Karel Novotný.
Luboš Pitín v této souvislosti připomněl, že zmíněné bonusy pro obyvatele byly zastupitelstvem schváleny již v prvním
volebním období, v němž Sdružení Mostečané Mostu díky přízni občanů vyhrálo a ujalo se tak
ve spolupráci s koaličním partnerem vedení města. Bonusů si
tedy užívají obyvatelé Mostu již
sedmým rokem. A nejde přitom
o nikterak malé částky, jež město vynakládá ze své pokladny na
zajištění nadstandardního přístupu k občanům. „Víme, kolik platíme technickým službám za odpady a kolik stojí jízdné pro školáky a seniory,“ sdělil Luboš Pitín.
V příštím roce vynaloží městská pokladna na bezplatnou dopravu důchodců ve věku od
65 do 69 let 6 milionů 200 tisíc, seniorů ve věku od 70 let
4 miliony 300 tisíc, dětí od 6 do
15 roků 4 miliony 500 tisíc, bezplatný svoz odpadů domácností
bude mosteckou kasu stát 46 milionů 750 tisíc korun.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Otázka pro...
NAŠI POSLANCI
JSOU TU
PRO VÁS!
Každou první pracovní
středu v měsíci – tentokrát
8. ledna (Michal Tomko)
a 5. února (Blanka Nešporová) – vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané
Mostu. Od 15.00 do 17.00 hodin jeden z nich v kanceláři
tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1) vyslechne
připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.
Využijte této příležitosti!
www.mostecane.cz
ING. IVO PAĎOURKA (SMM),
člena komise pro hospodaření s městským majetkem,
poradního orgánu Rady města Mostu
Čím se v komisi ponejvíce poslední dobou zabýváte?
Velká část agendy se týká vytvoření nového územního plánu Mostu. O něm jsme měli jednání za přítomnosti členů vedení města. Přednášeli nám pracovníci ze společnosti zpracovávající podklady pro
vytvoření tohoto plánu. K jeho jednotlivým částem budeme následně
vznášet připomínky.
Naši běžnou agendu tvoří záležitosti týkající se majetku města. Občané žádají o pozemky – například
pro vybudování příjezdů ke garážím, na výstavbu rodinného domu,
nebo řešíme nesrovnalosti vzniklé
při stavebních úpravách objektů atd.
Jako poradní orgán poskytujeme radním k jednotlivým záležitostem stanovisko a podle dosavadních zkušeností
soudím, že si rada města našich doporučení váží. Nevím o žádném, které by
nám vrátila k dodatečnému vysvětlení či novému projednání. Jsme nejvíce pracovitá komise, dokonce se scházíme i o letních prázdninách. Během
roku stíháme projednat stovky věcí.
Aktuálně se zabýváme prodejem
pozemků podél pravé strany Žatecké
ulice ve směru jízdy od kruhové křižovatky u restaurace Terasa ke kruhové
křižovatce s ulicemi Pionýrů a Sportovní. Celý tento úsek by měl být za-
stavěn objekty obchodních firem
a ulici Žateckou se tak podaří více
„vtáhnout“ do města. Radostnou
zprávu mám pro občany, kteří často
používají chodník před Rozkvětem:
v plánu na příští rok je jeho oprava.
Trápí nás ale, že ne všechno se
podaří. Mám na mysli kupříkladu
známý případ podnikatele Smolíka,
jenž nás před lety přesvědčil o prospěšnosti projektu přeměny Rozkvětu na obchodní galerii. Stejně
tak je to s betonovým skeletem na
sídlišti Liščí Vrch. Před roky si ho
koupili tři podnikatelé a se skeletem
se stále nic neděje.
(pp)
24
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Jeden z největších zaměstnavatelů v okrese
Řemeslníků je málo. Jejich nedostatek pociťujeme všichni
– firmy i běžní občané. S problémem se musí začít něco
dělat. Pomocnou ruku nabízí jeden z nejvýznamnějších
zaměstnavatelů v regionu – Bilfinger Industrial Services
Czech, firma sídlící v Mostě.
Snaží se o to, aby učňovské
školství mělo důstojnou budoucnost. Podporuje obory se zaměřením na strojírenství. Již pět let
spolupracuje se Střední školou
technickou v Mostě-Velebudicích, kde je finančním partnerem
učňovského oboru strojní mechanik. Bilfinger si přitom uvědomuje, že jeho snaha není samospasitelná. Proto zároveň zdůrazňuje
potřebu větší angažovanosti státu na rozvoji učňovského školství. Stát tento segment v posledních dvaceti letech velice podceňoval, učňovské školství se do-
Z firmy BIS Czech je Bilfinger. Změna
názvu se odehrála na přání vlastníka.
„Firma zaměstnává tisíc lidí. Letos
si připomíná 20 let existence,“ uvedl
obchodní ředitel a jednatel Václav
Zahradníček.
stalo na okraj jeho zájmu, pokud
se o zájmu dá vůbec hovořit.
Tato fakta a další argumenty
zazněly na prezentaci společnosti Bilfinger, které se vedle médií
zúčastnili představitelé krajské
a městských samospráv, krajské
a okresní hospodářské komory,
hospodářských a sociálních rad
kraje a okresu a zástupci Paktu
zaměstnanosti Ústeckého kraje.
HEJTMANOVO OCENĚNÍ
„Vítám iniciativu vaší společnosti,“ ocenil hejtman Oldřich
Bubeníček. Příčiny neuspokojivého stavu spatřuje v existujícím systému financování školství
a v náhledech, jež ve společnosti převážily v 90. letech minulého století. „Každý musí mít maturitu,“ popsal ve zkratce tehdejší
trend hejtman a dodal: „Výsledkem toho je, že dneska chybí celá
jedna generace řemeslníků.“
„Zájem o technické obory
není velký a začíná již na zá-
po nástupu stačí vyměnit své náměstky, ale nestačí se už věnovat koncepční práci, neboť během krátké doby funkci opouštějí. „Ministři nevytvářeli a doposud ani nevytvářejí koncepci
učňovského školství,“ konstatoval Milan Šťovíček.
ŠPIČKOVÁ ÚROVEŇ
Ředitel Střední školy technické v Mostě-Velebudicích
Karel Vokáč si velmi pochvaloval spolupráci s Bilfingerem.
Dokonce ji přirovnal ke stavu,
který byl v učňovském školství
před rokem 1989, kdy bylo běžné, že firmy spolupracovaly se
školami a ty díky tomu byly na
špičkové úrovni, učni absolventi byli kvalitními řemeslníky.
Ze svých zahraničních cest ví,
Hejtman Oldřich Bubeníček ujistil, že
se kraj učňovským školstvím zabývá.
že až nyní se učňovské školství
ve státech na západ od českých
hranic dostalo na popsanou úroveň a nyní nám ji dávají za vzor
– v době, kdy úroveň našeho
Personální ředitelka Bilfingeru
Pavlína Vršková hovořila o zkušenostech ze spolupráce se SŠT Most.
kladní škole. Shodou okolností jsem původní profesí učitel,
svého času jsem mimo jiné učil
pěstitelské práce a pracovní výchovu známou pod lidovým
označením dílny. Oba předměty
byly nahrazeny počítači. S pilkou či pilníkem dnešní chlapci
a děvčata vlastně vůbec nepřijdou do styku,“ řekl starosta Litvínova Milan Šťovíček. Zdroj
potíží spatřuje také v „malé životnosti ministrů školství“. Ti
se ve funkci velmi často střídají,
Bilfinger zahájil ve spolupráci s mediální agenturou novou kampaň. Jejím
cílem je zvýšit zájem mladých lidí o technické obory. Proto používá výrazových
prostředků dnešních „-náctiletých“.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
25
i kraji výrazně podporuje učňovské školství
produkce. Z toho vychází jeho
plán velkých úprav v areálu –
jak ve vyučovacím procesu, tak
i v investiční činnosti, jež by
měla odstranit všechny stavební
nedostatky a provoz školy by se
tak měl stát méně ztrátovým.
NADBYTEK
Předseda OHK Most Rudolf Jung
zhodnotil problém nedostatku učňů
a řemeslníků pohledem majitelů firem.
učňovského školství dramaticky poklesla.
Karel Vokáč, který je ve
funkci ředitele teprve přes rok,
nechce, aby velebudická škola byla přítěží Ústeckého kraje a aby připomínala závod bez
Zástupci krajské a okresní
hospodářské komory a také hospodářských rad Ústeckého kraje
a Mostecka v debatě uvedli, že
nezájem o učňovské obory je
dán i velkým (až nadbytečným)
počtem škol v regionu a doporučili, aby nová koncepce ministerstva školství tento fakt zohlednila a upřednostnila zařízení pro učňovskou mládež.
ROZHOVOR
Personální ředitelka Bilfingeru
Pavlína Vršková:
Učňům dáváme stipendium
Jaké konkrétní aktivity
rozvíjíte mezi učni?
Například jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří v SŠT
Most. Oslovovali jsme žáky ZŠ
– potencionální učně. Rozdávali jsme jim reklamní předměty a dárky. Na předmětech bylo
naše logo. Ti, co se již ve Velebudicích učí, vidí, že učně vybavujeme montérkami s naším
logem. Účastníme se i výuky
v dílnách, společenských akcí,
podporujeme sportovní aktivity, věnujeme pozornost multifunkčnímu hřišti. Je to lepší,
než aby kluci brali drogy či se
někde poflakovali. Snažíme se
o to, aby logo firmy se dostalo
učňům do podvědomí.
Jak individuálně pracujete s učni?
Pečlivě si je vybíráme. Na základě pohovoru s nimi i jejich
zákonnými zástupci se rozhodujeme, zda je konkrétní jedinec pro nás perspektivní. Pokud
zjistíme, že ano, dáme mu nabídku, podepíšeme oboustrannou
smlouvu a vybraného konkrétního učně podporujeme finančně i nefinančně, například formou zajištění brigád, vybavením
atd. Dáváme jim také stipendium. Každého půl roku učně vyhodnocujeme. Nejlepší si odnášejí až deset tisíc korun v hotovosti. Největší důraz klademe na
dílny – na to, jak je učeň zručný a šikovný. V souvislosti s tím
se zajímáme i o docházku. Naše
třída ji má ve Velebudicích nejlepší. Učni vědí, že záškoláctví
znamená vyřazení z programu.
Taky nesmějí mít pětky.
Vaše zkušenosti s programem podpory?
Nejsou ještě úplně dobré.
Když jsme jej rozjížděli, myslela jsem si, že rozpoutá zájem
o učební obory. Realita byla
přesně opačná. Ono to souvisí i se sociální oblastí. Doslova
mě šokovala odpověď mladých:
„No tak půjdu na úřad práce!
Naši jsou tam taky!“ Přitom
nám ve firmě chybějí izolatéři,
klempíři a jiní řemeslníci.
Starosta Petr Červenka připomněl,
že Meziboří bylo postaveno jako
město učňů, dnes je bez nich.
Ředitel SŠT Most Karel Vokáč poděkoval Bilfingeru za spolupráci a informoval o svých plánech se školou.
PAKT ZAMĚSTNANOSTI
ně nepřímo řekl, že se bude muset zajímat o osud mladých lidí –
absolventů učňovských a jiných
škol, protože pokud by ti nenašli pracovní uplatnění po opuštění
školy, záměr Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje by se nezdařil.
Počet lidí bez práce by se nesnížil
nebo snížil jen málo.
O stav učňovského školství
v regionu se začal zajímat také
nově založený Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje. Ten chce vytvořit takové podmínky, aby se
míra nezaměstnanosti v našem regionu snížila v průběhu několika
let na úroveň průměrné celostátní
míry nezaměstnanosti. Pakt vlast-
Texty a foto: Petr PROKEŠ
ROZHOVOR
Obchodní ředitel a jednatel Bilfingeru
Václav Zahradníček:
Zajišťuji rozpočtovou položku
Jak podporujete učně ve
SŠT Most?
Z hlediska své funkce zajištuji podporu od vedení firmy
přípravou rozpočtové položky.
Jsme schopni dát učňům jistotu, že po ukončení učebního
oboru nebo absolvování školy zakončené maturitní zkouškou najdou u nás zaměstnání.
V průběhu studia poskytujeme každým rokem kromě věcných darů, finančních podpor,
stravného, dopravného atd.
také možnost zúčastnit se stáže na konkrétních pracovištích
a tam si ověřit, jak jsou schopni využít teoretické poznatky
v praxi a jak dál směrovat svoje zaměření. Ne každý se hodí
ke všemu, a proto máme pro
učně připraveny různé provozy, dílny atd. Respektujeme, že
někdo je spíš na cestování po
světě a montáže, jiný dá přednost práci v dílně na přípravě
prefabrikace či ve výrobě. Pro
každého učně či studenta je připravený individuální program.
Máte předem vytipované
učně a studenty, které chcete
přijmout do pracovního poměru?
Ano. Proto jsme ve Velebudicích vytvořili jednu třídu pro
náš obor strojní mechanik a ten
jsme ještě rozdělili na podskupiny strojař, potrubář, zámečník.
Učební obor profilujeme podle schopností učňů a zájmu různých pracovišť naší společnosti.
26
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Velebudický zázrak: žena a pákové nůžky
Nejen denní výuku v mnoha oborech zajišťuje Střední škola
technická v Mostě-Velebudicích. Věnuje se i těm, kteří mají
zájem o dálkové studium. A právě to přineslo překvapení
– zkoušku z tvrdé chlapské práce skládala žena!
Byli jsme svědky průběhu závěrečné praktické zkoušky v oboru strojní mechanik – dálkové studium. „Jsou to lidově řečeno tátové od rodin, kteří v podstatě studují za stejných podmínek jako
denní žáci,“ řekl měsíčníku Krušnohor vedoucí učitel odborného
výcviku Ivan Baláž. Rozdíl je jen
v tom, že oproti žákům chodí „tátové od rodin“ do školy jen třikrát v týdnu a v sobotu. Musejí se
ale starat o rodiny a ještě k tomu
chodit do zaměstnání. Jejich celková zátěž je tedy výrazně vyšší než u žáků. Přitom žádné úlevy nemají.
Jakou motivaci mají „tátové
od rodin“ k dálkovému studiu?
„Většinou jde o zvýšení kvalifi-
kace v zaměstnání, což je podmínka stanovená zaměstnavatelem. V tomto konkrétním případě
musejí získat výuční list strojního zámečníka,“ uvedl Ivan Baláž.
Sudý týden jsou dálkaři tři dny ve
škole na teorii a lichý týden včetně soboty na praxi. Věnují se jim
učitelé odborného výcviku. „Mimochodem dálkaři prošli kurzem
svařování. Slečnu musím pochválit. Zaujalo ji to natolik, že jsme ji
museli ze svářecího boxu až vyhánět,“ poznamenal Ivan Baláž,
čímž upoutal naši pozornost na jediného zástupce opačného pohlaví. Hubená mladá žena bez svalů
na rukou vykonávala fyzicky náročnou mužskou práci.
Jmenuje se Dana Kopernic-
ká. Neměla žádnou úlevu, musela
se vyrovnat se stejnou prací jako
muži. Úkolem praktické zkoušky bylo vlastnoručně vyrobit pákové nůžky. „Výrobek je součástí
závěrečné zkoušky. Při jeho odevzdání se hodnotí veškeré znalosti a dovednosti – měření, rýsování, práce na strojích, vrtání apod.
Takto je to zadané státem,“ upozornil Ivan Baláž.
Přítomností útlé ženy byli překvapeni i dva učitelé odborného
výcviku. „Za dobu své čtyřicetileté praxe jsem se setkal třikrát
se ženou, jež pracovala v oboru,
v němž by to člověk nečekal. Pracovala ale vždycky velice dobře,
rovnocenně s muži. V leckterých
činnostech byla žena dokonce
lepší než chlapi. Ženské jsou pečlivější. Třeba při rýsování a měření. Chlapi to udělají tak, aby
to fungovalo, tedy dobře, kdežto
ženská to udělá výborně,“ popsal
své zkušenosti Pavel Ryll. „Popr-
vé za 25 let praxe v oboru strojní zámečník vidím ženu. Smekám před jejím výkonem. Pracuje líp než někteří naši žáci. Přitom
je to jemná žena,“ svěřil se Vlastimil Balcar.
Nebudeme vás napínat. Dana
Kopernická v praktické zkoušce
uspěla. Dostala dvojku. S ní ještě jeden muž. Ostatní byli oklasifikováni trojkou a horší známkou.
„Dvojka je v tomto případě na
úrovni mistra světa. Její výrobek
je nejlepší. Obecně musím k hodnocení říci, že dálkaři dosáhli lepších výsledků než žáci denního
studia. Je na nich vidět, že díky
životním zkušenostem mají k práci profesionální přístup, prokazují větší zručnost a um. Odráží se
v tom věk. Když člověk zestárne, má k věcem jiný přístup, než
patnáctiletý puberťák,“ zhodnotil
Vlastimil Balcar.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
27
Víte, že je v Mostě 19. základní škola?
A že v ní byl Týden pro inkluzi?
Celkem 15 tříd, 12 odborných učeben, 180 žáků od 1. do
9. třídy. To je 19. ZŠ v Mostě. Že taková neexistuje? Ale ano,
existuje. Je to Základní škola profesora Zdeňka Matějčka.
Nachází se v ulici Zdeňka Štěpánka.
„19. ZŠ je neoficiální označení. Děti i pedagogický sbor jej užívají, aby se žáci necítili segregováni. Tato škola totiž není běžnou
základní,“ přivítala nás ředitelka
Hana Ajmová, nositelka titulu doktor filozofie.
Školu navštěvují dyslektici a žáci se smyslovým a tělesným postižením. V běžné škole by jim zdravotní
problémy znesnadňovaly učení.
Ředitelka je ráda, že v Mostě
existuje takto specializovaná škola, protože ty běžné nemají pro tyto
žáky potřebné široké zázemí jako
19. ZŠ. Hana Ajmová má vlastní
zkušenost ze své předchozí pedagogické praxe, kdy se v běžné škole takovým dětem věnovala a přestože měla plnou podporu ředitelky,
zjistila, že je nad rámec možností běžné základní školy poskytovat dyslektikům a dalším postiženým žákům odbornou péči. Proto
se před 21 roky rozhodla založit ZŠ
prof. Zdeňka Matějčka.
Ředitelka je ráda, že se ledy ve
společnosti začaly hýbat a že už
i u nás existují takové akce jako je
například Týden inkluze. Ten zrovna v době naší návštěvy v 19. ZŠ
probíhal.
ÚŽASNÁ VĚC
„Před pojmem inkluze byl znám
pojem integrace. Jde o zapojení
dětí s postižením mezi běžnou populaci a následně do celé společnosti. Je to úžasná věc,“ zhodnotila ředitelka. Uvedla, že poprvé se
o inkluzi začalo hovořit v Kanadě
v roce 1993 a že s plnou silou svého významu odborný pojem dorazil
až k nám. V životě školy Týden pro
inkluzi konkrétně znamená, že do
ní přicházejí žáci z běžných ZŠ a ti
se jdou učit se zdejšími žáky a děti z Matějčkovy školy se jdou naopak učit k žákům 3., 8., a 18. ZŠ
– do škol, jež na Týdnu pro inkluzi
s 19. ZŠ spolupracují.
Mohou se všechny děti vzdělávat společně? Co můžeme získat díky různosti? To jsou otázky,
které kladou celostátní organizátoři Týdne pro inkluzi, jimiž jsou
obecně prospěšné společnosti Rytmus, Člověk v tísni a Open Society
Foundations.
Odpovědi na tyto otázky
v 19. ZŠ dobře znají. „Naše děti
jsou takové dravější, jsou zvyklé činnosti dělat v průběhu hodin,
proto sleduji, že do všech činností jdou naše děti s větší vervou než
děti z běžné ZŠ. Žáci ze 3. ZŠ, které mám zrovna ve třídě, jsou váhavější. Žáci z 19. ZŠ v ničem nezaostávají – ani ve vyjmenovaných
slovech, ani v počítání, máme dobré počtáře. Rozdíl mezi žáky běžné ZŠ a našimi je potřen, naši žáci
nejsou outsideři,“ popsala učitelka
Renata Lehmanová. „To je přesně
jeden z cílů Týdne pro inkluzi,“ připojila se ředitelka Ajmová. Kromě
toho se děti během výuky v rámci společných činností vzájemně sbližují, což je velice pozitivní.
Poznávají i to, že odlišnost je součástí života a že to není špatnost.
Děti si vytvoří přátelský vztah a ty
z 19. ZŠ načerpají sebevědomí.
„Zkušenost s prolínáním se základními školami máme dlouhodobou. I v předchozích letech jsme
společně pořádali různé akce. Můžeme se pochlubit i tím, že z našich absolventů je i hodně vysokoškoláků. Kdyby tito dnešní vysokoškoláci neprošli jako děti naší
péčí, obávám se, že by takového
vzdělání nikdy nedosáhli,“ odtušila Hana Ajmová.
Ve škole jsou vytvořeny třídní kolektivy z dětí s různými obtížemi. Mezi žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami dyslektiky jsou integrováni další žáci
– se smyslovým a tělesným postižením, dokonce i děti s autismem, kterých v populaci velice přibývá. Všichni tak dostávají
Děti ze 3. a 19. ZŠ sestavují pořadí krajů republiky.
dobrou výbavu do života – nebudou se bát odlišností.
KRAJSKÉ CENTRUM
19. ZŠ má velké plány. „Chceme se stát inkluzivním centrem
pro Ústecký kraj,“ oznámila Hana
Ajmová. Má být zázemím základním školám pomůckami i radami,
které napomohou začleňování žáků
s postižením do vyučovacího procesu. Proto v 19. ZŠ pořádají hospitace pro učitelky z běžných ZŠ,
každoročně organizují konferenci
pro dyslektickou společnost atd.
Také v jazykové vybavenosti žáci
19. ZŠ nezaostávají.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Výukové pexeso. Poznáte, kdo je z 19. ZŠ a kdo z běžné ZŠ?
28
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
29
O svátcích se s mazlíčky hodně pohybujte,
hrajte si, šetřete jejich žaludek a sluch
MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA (23)
Vánoce jsou svátky klidu a míru, vzájemné úcty. Jsou to dny,
kdy prožíváme neobvyklou atmosféru v očekávání čehosi tajuplného. Zvířecí přátelé žijící s námi ve společné domácnosti vnímají, že se děje něco neobvyklého. V bytě je ozdobený
stromek, spousta jídla a sladkostí, lidé mají více volna.
Pojďme si proto se stálou průvodkyní tímto seriálem – doktorkou veterinární medicíny KATEŘINOU HASILÍKOVOU z Mostu – popovídat o tom, jak bychom
se k našim zvířecím přátelům
měli v takovém období chovat.
Nejvíce rozšířeným mazlíčkem
v domácnostech v Česku je pes.
Pojďme si tedy pohovořit o čtyřnohém chlupáči a svátcích.
Vánoce se staly svátky lidského obžerství. Co to pro psa
konkrétně znamená?
Pes je všežravec a je zpravidla
při chuti. Láká ho vše, co pán či
panička jí. A v tom tkví velké nebezpečí. Pes by rád snědl všechno, co vidí u člověka na stole –
řízek, bramborový salát, knedlíky, cukroví atd. Proces trávení
je u psa ale úplně jiný než u lidí.
Lidská strava je pro psa nezdravá. Její konzumace může nejlepšímu příteli člověka velmi ublížit. Proto jednoznačně doporučuji podávat psovi „jeho“ stravu.
Tou jsou specializované prodejny dobře zásobeny. Vedle zdravotních problémů souvisejících
s činností trávicího traktu se tak
vyhneme i možnému problému
s budoucí obezitou včetně snížení pohyblivosti. A to by jistě nikdo z nás nechtěl.
V době svátků se v domácnostech vyskytuje po konzumaci jídla více kostí, než je obvyklé. Pro psa je to velká pochout-
ka. Je vhodné udělat v tomto
případě výjimku?
Pes jako všežravec kost rád sežere. Chuť na ni má zakódovanou
ve své výbavě z pradávných dob,
kdy volně žil v přírodě a musel
se živit potravou, kterou získával
v konkurenčním boji s ostatními
zástupci zvířecí říše. Protože je
vcelku drobným tvorem, musel se
leckdy spokojit s tím, co zbylo po
jiných zvířatech. Kosti ze zdechliny proto leckdy byly jeho jedinou potravou. Dnes je třeba počítat s tím, že kosti – zvláště ostré
či nedostatečně zpracované v ústní dutině – mohou psovi vážně
poškodit žaludek či střeva. Proto
kosti psovi nedávejte!
Pejskové však mají velice
rádi sladké…
Po konzumaci lidské laskominy
rychle stoupají v psí krvi hodnoty
glykemického indexu a pes je velmi aktivní, aby se záhy dostal do
velkého útlumu. Prudké změny organismu neprospívají. Kromě toho
mohou nastat i další komplikace,
zvláště pak u psů, které již nějaký
zdravotní problém mají.
Vánoce bez sladkostí? To by
si snad pejsek ani nezasloužil…
Sladkosti si pes může klidně dát. Měly by to být ale ověřené laskominy ze speciálních prodejen. Jejich sortiment je bohatý, mají různé chutě a psům velice šmakují. Jde o sladkosti bez
lepku, cukru a dalších „lidských“
surovin. Chcete-li konkrétní radu,
dejte psovi například sladkosti značky Candis. Tyto produkty
jsou výborné i z psychologického hlediska. Člověk je může konzumovat společně se psem. Oběma velice chutnají. Toto společné
sdílení potravy pes pozitivně vnímá, což vede k prohloubení vztahu mezi jím a chovatelem. Umocňuje to i vánoční pohodu.
V období Vánoc a Silvestra
jsou dny pracovního volna. Pro
psa zvyklého čekat na návrat
pána či paničky ze zaměstnání
to musí být neobvyklá situace…
Pes je věrným druhem člověka, a proto vítá, když je pán či panička s ním. Bylo by proto vhodné tento čas využít. Základní potřebou psa je pohyb. Proto s ním
běžte do přírody. Na vycházku
půjde velice rád. Ještě raději má
hry. Proto mu ve specializované
prodejně kupte jako vánoční dárek vhodnou hračku a hrajte si
společně. Pes to ocení a váš společný vztah to posílí.
Silvestr a petardy. Hodně psů
se bojí hluku. Jak postupovat?
Nejen psi se bojí, většina zvířat velice špatně snáší petardy,
dělobuchy, ohňostroje a celkovou
hlučnost, především v silvestrovském čase. Vzhledem k tomu, že
se tímto způsobem poměrně dost
lidí, především mladých, baví už
od začátku prosince, je to pro zvířata – a to zejména pro některé
psy – zátěž takřka neúnosná. Je
pro ně velkým problémem chodit ven – do prostředí, v němž se
pro přítomnost „nepřátelských“
zvuků cítí špatně, bojí se. Nejhorší je silvestrovská půlnoc, kdy se
jednotlivé rány slijí v jeden velký
ohlušující rachot. Doporučuji proto majitelům, aby se včas na nás
obrátili a poradili se s námi o užití vhodných tišících prostředků
pro jejich domácí mazlíčky.
Během svátků mohou zvířatům nastat zdravotní problémy.
Budete připravena jim pomoci?
Podrobnější informace o pohotovosti poskytne recepce naší
veterinární ordinace v Brněnské
ulici čp. 1188 v Mostě - Severní
čtvrti a také filiální ordinace v Jiráskově ulici čp. 398 v centru Litvínova. Získat je můžete i prostřednictvím webu (www.veterinamost.cz), elektronickou poštou ([email protected]) a na telefonních číslech 417 638 910
a 603 349 062. Majitelům psů
můžeme nabídnout také kvalitní
sladkosti pro období svátků.
Text a foto: Petr PROKEŠ
„Vánoční cukroví“ vhodné pro psy
– Candies. Ve žlutém sáčku jsou polštářky s karamelovou náplní, v modrém piškotové lupínky různých tvarů s
množstvím příchutí.
30
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Novoroční překvapení: vinotéka u barev!
VÁŠ RÁDCE NEJEN O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH (63)
Začátkem nového roku bude zprovozněna nová vinotéka u prodejny barev StarColor v Topolové ulici v Mostě.
V nabídce jsou kvalitní a pečlivě vybíraná portugalská vína
– bílá, červená, růžová, šumivá, portská a vína Moscatel. Již
nyní – v období před Vánoci a Silvestrem – si je můžete zakoupit, a to přímo v prodejně StarColor.
HERDADE DOS GROUS
Vinařství Herdade dos Grous
se nachází na jihu Portugalska
v oblasti Alentejo. Rozkládá se
na ploše 700 ha. Bylo postaveno v roce 2005 a využívá jednu z nejmodernějších technologií spojenou s tradičními procesy vinifikace. Všechny použité
hrozny jsou ručně sbírány a pečlivě tříděny pro vysokojakostní výběr. Kvalitní proces stárnutí zajišťují francouzské dubové sudy.
Hlavní vinař a správce majetku Louise Duarte byl dvakrát
vyhodnocen jako nejlepší portugalský vinař a v soutěži Wine
Awards 2010 byl nominován na
udělení ceny nejlepšího vinaře
světa.
MONTE DA PECEQUINA
ČERVENÉ
 Zaujme nejen krásnou vinětou, ale zejména temně rudou barvou, svěžím ovocným aromatem
s jemnými tóny květin a koření.
Chuť je dlouhá a komplexní, ovo-
Herdade dos Grous Red
ce se dokonale prolíná se dřevem.
Zrání trvá devět měsíců a probíhá
ve francouzských dubových sudech. Doporučujeme!
HERDADE
DOS GROUS RED
Specialita z vinařství Herdade
da Malhadinha Nova
 Hluboké červené víno z odrůd
Alicante Bouschet, Syrah, Touriga
Nacional a Aragonez. Je koncentrované za doprovodu chuťových
tónů červeného ovoce. Komplexní
aroma, plná chuť, dobrá koncentrace s jemnou tříslovinou. Doporučujeme otevřít alespoň 30 minut
před konzumací.
EXTRA PANENSKÝ
OLIVOVÝ OLEJ
– 100% GALEGA
HERDADE
DA MALHADINHA NOVA
Jde o typické rodinné vinařství nacházející se v srdci oblasti Alentejo plné krásné přírody
a vinic. Pro Alentejo je charakteristické ideální klima, vynikající
přírodní podmínky, mírné svahy
s velkým množstvím slunečního
svitu po velkou část roku. Díky
klimatickým a půdním podmínkám se portugalské víno právem
řadí mezi světovou špičku.
Vinařství Herdade dos Grous
 Vysoce exkluzivní extra panenský olivový olej je vyroben z ručně sbíraných a pečlivě vybraných
oliv portugalské odrůdy Galega,
Ta se pěstuje v olivových hájích
v oblasti Albernoa již po dobu 60
let.
 Certifikovaný výrobek. Vyrobeno pouze 6 800 lahví.
 Obsah: 500 ml
Vinařství Herdade da Malhadinha Nova
QUINTA DA PLANSEL
Toto vinařství se nachází v severovýchodní provincii Alentejo, přibližně 100 km od hlavního města Lisabonu. V současné době se rozkládá na 70 hektarech v okolí Quita. Každoročně se zde vyrobí okolo 380 ti-
Monte da Pecequina
červené
Extra panenský olivový olej
– 100% Galega
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
31
červenou barvou, ovocnou chutí
a přitažlivým aromatem.
 Tawny zraje také tři roky, proces ale probíhá ve velmi malých
soudcích, kde dochází k intenzivní mikrooxidaci. Barva se posouvá od rubínových tónů k hnědým a terakotovým, vůně a chuť
představují celou paletu od čerstvého až ke kandovanému a sušenému ovoci.
FINE RUBY PORT
Al-Xam Rosé
síc litrů kvalitního vína. Hlavní produkci tvoří vína červená
(80 %), zbytek produkce (20 %)
vína bílá. Většina vinných hroznů je sbírána ručně.
AL-XAM ROSÉ
 Lehké šumivé víno růžové
barvy a dlouhotrvající perlivostí. Velmi příjemné ovocné aroma
připomínající jahody a maliny.
Velice svěží ovocná chuť s elegantním a osvěžujícím závěrem.
Vinařství Quinta da Plansel
QUINTA DO PORTAL
Rodinné vinařství (nacházející se v údolí řeky Douro) se zabývá výrobou DOC Douro vín,
prémiových portských vín a vín
ze speciální odrůdy Moscatel.
Úsilí, nadšení a obětavost pěstitelů byla uznána na národní
i mezinárodní úrovni. Z tohoto
vinařství nabízíme zejména vína
portská, jejichž výrobou se zabývají lidé v údolí Pinhao více
než století.
Portská vína jsou fortifikovaná (dolihovaná). Jejich výroba
podléhá pravidlům, jež jsou průběžně upravována. Stará metoda šlapání hroznů bosýma nohama sběračů se dnes používá jen
u těch nejdražších druhů, u ostatních jsou hrozny drceny ve velkých centrifugálních drtičích.
Vinařství Quinta do Portal

Fine Ruby Port

Fine Tawny Port

Portal Pink Port
Portská vína se vyrábějí v řadě druhů. Základní jsou Ruby
a Tawny.
 Ruby zraje ve velkých sudech
bez kontaktu s kyslíkem asi tři
roky. Upoutá nás sytě rubínovou
 Mladé a energické červené
portské z tradičních odrůd Douro se prezentuje neuvěřitelnou
ovocnou intenzitou a tmavě fialovou barvou. V chuti velmi dobře vyvážené a plné.
FINE TAWNY PORT
 Tawny je celosvětově nejoblíbenějším druhem portského.
Fine Tawny port je nejlepším ve
své kategorii, a to díky své jemnosti, barvě a aromatu rozinek,
ovoce a ořechových tónů. Doba
zrání v sudech činí 4 – 5 let. Doporučujeme!
PORTAL PINK PORT
 Překvapí svou všestranností. Maximální barevná koncentrace a potenciál stárnutí dávají
tomuto portskému vínu eleganci a harmonii. Výrazná růžová
barva a vůně po čerstvém tropickém ovoci.
Text a foto:
Barbora ŠIBRAVOVÁ
marketingové oddělení
Poznámka autorky: Vaše dotazy ráda zodpovím na e-mailové adrese [email protected] a na
telefonním čísle 414 120 299.
Popsaná vína si můžete zakoupit
v prodejně StarColor v Topolové ulici čp. 1456 v Mostě (zastávka MHD Aquadrom, linky
č. 5, 25, 30).
PODROBNÉ INFORMACE
O SKLEPÍCH A VÍNECH
www.starcolor.cz
www.bestwine4u.cz
32
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Mostecké házenkářky vlétly na palubovku
ČERNÍ ANDĚLÉ
Po dramatickém závěru v mostecké sportovní hale postupují
Černí andělé do dalšího kola Poháru EHF a jejich spanilá
jízda pokračuje. Most se zabydluje na evropské scéně.
HC ZALAU – DHK BANÍK
28:21 (17:9)
Mostecké házenkářky cestovaly do Rumunska po vlastní ose
a na cestě se zastavily ve slovenském Senci, kde předehrály mistrovský zápas WHIL. Výsledek utkání Senec – Baník 16:44
(10:23).
Pak už následovaly rumunské soupeřky. Družstvo HC Zalau není v Poháru EHF žádným
nováčkem. Předloni se probojovalo do finále, vloni do semifinále. Mostecký mistr je naopak novicem v soutěži.
V sobotu 9. listopadu sedělo
ve sportovní hale v Zalau 800 diváků. Úvod zápasu Černým andělům nevyšel a domácí hráčky ovládly místní palubovku.
Po přestávce se hra vyrovnala,
ale místní klub si dokázal udržet
náskok sedmi branek do odvety.
Pro mnohé experty tak byla odveta v Mostě jen pouhou formalitou s tím, že pro Černé anděly
účast v Poháru EHF končí.
Trenér Dušan Poloz zhodnotil zápas těmito slovy: „Dnešní utkání bylo poměrně nešťastné a smolné. Vím, že náš tým má
velké rezervy. Z mého pohledu
výsledek utkání neodpovídá herní kvalitě družstev, jež se tady
utkala o postup do dalšího kola.
Toto tvrzení se pokusíme napravit v domácím prostředí.“
DHK BANÍK – HC ZALAU
33:25, 28:21 (17:7)
Odveta se hrála o týden později, v sobotu 16. listopadu večer před kamerami České televize, ale hlavně před mosteckými
fantastickými fanoušky. Diváci
se stali dalším členem domácího
týmu a nabíjeli děvčata na hřišti
svou pozitivní energií. Černí andělé vlétli do zápasu jako dělová
koule. Do vsítění první branky
(vstřelila ji Petra Vítková) celé
hlediště stálo a aplaudovalo. Po
úvodním seznamování se soupeřovou taktikou rozehrála děvčata
Baníku hru, jež snesla srovnání
lepší evropské úrovně. Střelecky
se prosazovala Hana Martinková, která těžila z dobré rozehrávky, při níž dominovala Petra Beňušková (ta v Rumunsku nehrála). V polovině zápasu měla domácí děvčata náskok deseti branek a nakročeno k postupu. Jenže házená se hraje na dva poločasy.
Po přestávce nasadil do hry
rumunský trenér Tadaci střelkyni Lorenu Peruovou. Ta odpočatá
začala sázet branky do mostecké
sítě jednu za druhou a příjemný
náskok domácích se rychle rozplynul (23:20). Reakce domácích přišla právě včas – změna
obranného systému se vyplatila.
Mostecký tým převzal iniciativu a poslední fázi vyhrál 5:1. Po
šedesáti minutách svítil na ukazateli stejný stav jako před týdnem v Rumunsku (tedy 28:21).
Všichni se už připravovali na
prodloužení, ale rakouský delegát Ch. Kaschütz rozhodl jednoznačně, budou se střílet sedmimetrové hody.
3. kolo Poháru EHF: Velkou roli hrály emoce. Petra Vítková po
vítězné brance společně s trenérem Dušanem Polozem.
7M HODY
V této rozhodující situaci prokázaly domácí hráčky pevnější nervy a o jedinou branku vyhrály.
Na dodatečný (dovednostní)
souboj byly za Baník nominovány: obě brankařky Müllnerová
a Bezpalcová, střelkyně Ručková, Beňušková, Borovská, Weisenbilderová a Vítková. Za stavu 4:4 chytila Dominika Müllnerová sedmimetrový hod. Poslední pokus měla Petra Vítková.
Mostecké „štístko“ nezaváhalo
a DHK Baník postoupil do dalšího kola, jež se hraje až na jaře.
3. kolo Poháru EHF: Petra Beňušková – jedna z klíčových postav
zápasu.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
33
jako dělové koule, pomohly pevnější nervy
kontinentu. Už bylo dost té zimy,
ráda bych někam do tepla, zahrát
si třeba se španělským celkem
Rocaso Ace Gran Canaria.
 Manažer DHK Baník Most Rudolf Jung: Rádi bychom divákům
nabídli nějaký atraktivní tým, například TSV Bayer 04 Leverkusen nebo Frisch Auf Göppingen,
oba týmy jsou z Německa. Uvidíme, jak dopadne losování. Ve hře
jsou také tři ruské celky a slovenské Michalovce.
DALŠÍ SOUPEŘ
3. kolo Poháru EHF: Spontánní radost Černých andělů, postup se stal skutečností.
Vyprodaná mostecká sportovní hala, naplněná 1 250 spokojenými diváky, odměnila házenkářky bouřlivým potleskem.
CO ŘEKLI
 Hráčka Petra Vítková: Před
hodem jsem myslela, že už je konec a nemusím házet. Vzápětí
jsem si uvědomila tu velkou zodpovědnost a nechtěla jsem házet. Hodila jsem to po ruce, byla
to nejhorší sedma v mém životě.
Spadlo to tam a já byla strašně
šťastná!
 Trenér Dušan Poloz: Rádi bychom všem divákům mockrát poděkovali za vytvoření neskutečné
atmosféry. Šlo vskutku o elektrizující prostředí, v němž se nedalo prohrát. Jsme vám, diváci,
vděčni za to, že jste nám pomohli v takto vypjatém a psychicky
náročném zápase. Tento úspěch
je opravdu z velké části vaší zásluhou. DĚKUJEME!
PŘÁNÍ DO 4. KOLA
 Hráčka Hana Martinková: Jezdíme Evropou na sever a východ
V úterý 19. listopadu bylo rozlosováno osmifinále Poháru EHF,
kde má Česko svého zástupce –
DHK Baník Most. Černí andělé
se utkají s dánským Esbjergem.
Jde o velmi silného soupeře, o němž trenér Dušan Poloz mluví jen
v superlativech. „Je to velká výzva, na kterou se těším. Dva velmi kvalitní soupeře evropského
středu jsme vyřadili. Nyní jsme
narazili na soupeře celoevropského nadprůměrného měřítka.
Esbjerg je na špičce dánské ligy
a v týmu má kvalitní reprezentantky několika zemí. Produkuje
atraktivní házenou a naši fanoušci se mají na co těšit.“ Dodáváme:
Esbjerg je čtvrtfinalistou Poháru
EHF ze sezony roku 2010/2011.
3. kolo Poháru EHF: Plné hlediště mostecké sportovní haly se stalo osmým hráčem domácích.
Osmifinále je na programu
o prvních dvou únorových víkendech. Zápas se bude hrát v Mostě
pravděpodobně v neděli 2. února
2014 od 18.00 hodin.
Text: Petr SADÍLEK
Foto: David HOMOLA
BYLI VYŘAZENI
Lonští silní soupeři Černých
andělů Politechnika Koszalin
(Polsko) i ZRK Samobor (Chorvatsko) byli v tomto kole Pohá(sap)
ru EHF vyřazeni.
Andělé jsou ve finále Českého poháru
DHK BANÍK – DHC SLAVIA
34:29 (17:11)
Do Mostu přijel součastný lídr
WHIL a loňský vítěz Českého poháru pražská Slavia. Na utkání se
přišla podívat velmi slušná návštěva – přes 800 diváků (ti měli tentokrát volný vstup).
Začátek rozehrály domácí hráčky dobře (3:1), ale zkušeným hráčkám Slavie začala vycházet hra
na pivota a s kombinací dělovek
v podání reprezentantky Kutlvašrové šly po chvíli do vedení (4:6).
Domácí děvčata zpřesnila obranu
a v přechodu do útoku začala využívat svou druhou (zato údernou)
vlnu. Chvílemi hrál tým Černých
andělů bez pivota – s tím, že vždy
jedna hráčka zaběhla za slavistickou obranu. Dezorientovaný soupeř z těchto akcí dostával branky
poměrně snadno. Mostecké ženy
tak otočily vývoj zápasu ve svůj
prospěch 11:7, 15:9, až na konečných poločasových 17:11.
Po přestávce si Baník vybral
svou tradiční hluchou desetiminutovku. Hostující celek toho dokázal využít a přiblížil se Mostu
na dvě branky (21:19). K tradičním střelkyním Martinkové a Beňuškové se přidala odpočatá Borovská. Celé družstvo rozhýbalo
pražský obranný val. Uhlídat tři
střelce už bylo nad síly slavistické obrany.
DHK Baník bude poprvé v historii hrát finále Českého poháru.
Druhým finalistou je TJ Sokol
Poruba. Ten porazil v semifinále
Olomouc 26:22.
Finálový zápas se bude hrát až
po ME v Srbsku, pravděpodobně
v Ostravě dne 29. prosince. Má jej
přenášet Česká televize.
Mostecké házenkářky vítězným zápasem se Slavií prodloužily svou neporazitelnost v domácím prostředí, když neprohrály už
více než dva roky. (Neradi bychom
se mýlili, ale podle dostupných informací byly doma naposledy neúspěšné 12. listopadu 2011 v zápase WHIL se Zlínem – Černí andělé
tehdy prohráli 27:32).
Michaela Borovská „nasázela“ slavistkám sedm branek.
Text: Petr SADÍLEK
Foto: David HOMOLA
34
PODĚKOVÁNÍ
Mixed je kvalitní
Na návrh většiny vlastníků bytů v bloku
322/čp. 2779-80 v ulici Jaroslava Vrchlického v Mostě jsem dostala za úkol
napsat na správu Stavebního bytového
družstva Krušnohor o jedné firmě pochvalný dopis.
Jedná se o Mixed. Zaměstnanci této
společnosti v červnu v našem domě vyměnili odpadní stupačky. Práce byla provedena přesně dle rozpisu, ve vysoké
kvalitě a zároveň i čistě. Tímto bychom
chtěli tuto firmu doporučit všem předsedům samospráv a společenství vlastníků. Budou určitě spokojeni jako my.
Jaroslava DRÁBKOVÁ
předsedkyně SV 205, Most
Dne 19. listopadu prasklo ve čtyři hodiny ráno potrubí teplé vody v technickém
prostoru v sedmém patře a zatopilo polovinu našeho domu včetně stoupaček
s elektrickými rozvody. Následkem zkratu vypadla elektřina ve všech věžových
domech v mostecké ulici M. G. Dobnera, kde se nachází náš dům. Pracovníky společnosti ČEZ byl odstaven přívod
elektřiny, pohotovostním technikem teplá voda v celém objektu. Zatímco ostatní
domy začaly opět „žít“, u nás svítila pouze nouzová osvětlení na chodbách, všude tekla voda a funkční zůstaly pouze
přívody studené vody a plynu. Firma Mixed dokázala během jednoho dne vrátit
všem obyvatelům našeho domu veškerý komfort bydlení a její pracovníci tady
zůstali i po skončení své pracovní doby,
dokud se jim nepovedlo „vrátit nás opět
do normálu“. Rád bych touto cestou poděkoval za sebe a doufám že i za ostatní obyvatele domu těm, kteří místo toho,
aby se věnovali svým rodinám a zájmům
zůstali a pracovali na tom, abychom si
mohli večer zapnout světlo, televizor,
počítač a hupnout do teplé sprchy. Lidé
z Mixedu, čest Vašim šikovným rukám
a odvedené práci!
Radek CIBULKA
předseda SV 617, Most
BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci prosinci oslaví své narozeniny tito předsedové SA a SV.
009-010
Peroutka Miroslav
013-014
Litavská Nikola
018 Bryndová Věra
022 Schönpflug Milan
051 Plíštilová Jindřiška
066 Langová Šárka
76
Demut Jan
093 Černoch Petr
102 Šíla Martin
139 Homolka Miloslav
140 Smetanová Naděžda
141 Fiala Jan
188 Ing. Hejč Antonín
192 Porš Miloš
209 Sopr Miloslav
246 Daňhelka Jozef
269 Dužeková Michaela
272 Tuček Vladimír
278 Arandjič Radka
293 Kalinová Helena
298 Jeníčková Bohuslava
609 Suchý Dobromil
613 Ing. Šmrha Vladimír
633 Neradová Miluše
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Informace z představenstva
Dnešní informace jsou ze zasedání č. 20 (7. října 2013) a č. 21
(21. října 2013).
PŘEDSTAVENSTVO
SCHVÁLILO:
 v neveřejném výběrovém řízení, s doporučením předsedů
SA a SV, firmy na práce, opravy
a výměny zařízení v domech
SA 064/bl. 642 (dodatek), 099/bl.
733;
SV 140/bl. 98-90, 141/bl. 86, 153/
bl. 11, 197/bl. 250A, 198/bl. 304,
231/bl. 520, 275/bl. O, 607/bl.
563, 611/bl. 511, 629/bl. 98-99;
 mimořádné odměny předložené předsedy výborů SA 009, 010,
033, 079, 080 a domovních výborů SV 237, 256, 262, 601, 634,
641 za druhé pololetí 2013;
 funkcionářské odměny ve výši
15 000 Kč za druhé pololetí 2013
pro SV 253/bl. 96, neboť k 31. prosinci 2013 ukončuje družstvo
s tímto společenstvím vlastníků
jednotek spolupráci;
 úředního správce Jana Zámeckého pro SV 124/bl. 17 od 7. října
2013;
 poskytnutí úvěru pro SV
225, 257, 613 a 637 a dalo souhlas vlastníka bytových jednotek
s uzavřením úvěru;
 jako žadatel nebo pověřený
vlastník žadatele složení hodnotících komisí v rámci dotací IPRM
Most a IPRM Litvínov – Regenerace bytových domů, výtahy:
blok A4, ulice Kopistská v Litvínově-Janově; blok 100, třída Budovatelů v Mostě; blok K, ulice
Luční v Litvínově-Janově;
 zadání modernizace 5 kusů výtahů v bloku 526 SV 021 v Mostě
firmě Jiří Hasman - Výtahy v souladu s rámcovým výběrovým řízením na opravy výtahů;
 vstup SBD Krušnohor do Hospodářské komory České republiky;
 způsob vyrovnání s firmou
Euromont Group v řešené kauze
bloku 734;
 57 smluv, dohod a cenových
ujednání, členský podíl 1 bytu,
3 žádost o povolení držení domácího zvířete;
 přijetí 32 nájemníků za členy
družstva, žádosti 20 nájemníků
na ukončení členství, znovupřijetí 1 nájemníka za člena družstva;
 vyloučení 7 členů družstva
podle článku 25 odstavce 1 písmena a) a písmena c) stanov: Štefan Hanák (SA 036), Hlohovský
Antonín a Renata (SA 155), Hudecová Irena a Dušan (SA 606),
Vorlíček Josef (SA 621), Majerník Roman (SA 623), Sivák To-
Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z listopadového čísla měsíčníku Krušnohor má své vítězné
luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou. Tajenka celostránkové křížovky zněla: Delfy je odborníkem na stavební materiál.
Sponzorem, jenž zaplatil honorář autora křížovky i hodnotné knižní ceny
pro tři výherce, byla společnost DELFY dodávající stavební materiál soukromníkům, stavebním i obchodním firmám. Nabízí stavebniny od všech
známých dodavatelů a zajišťuje i rozvoz materiálu objednaného zákazníky
(www.delfystaviva.cz). Společnost sídlí na Dělnické ulici čp. 209 v Mostě-Velebudicích.
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na sousední tiskové
straně). Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování!
Redakční rada
VÝHERCI Z LISTOPADOVÉHO ČÍSLA:
Libuše Šindelková, tř. Budovatelů 2324, Most
Dagmar Topinková, Mladé gardy 2781, Most
Bohumila Salátová, Václava Talicha 1491, Most
máš (SA 637) a Čermáková Valérie (SA 637);
 žádosti – 0 o pronájem nebytového prostor (NP), 2 týkající se
NP, 0 ke stavebním úpravám NP,
1 výpověď z pronájmu NP, 1 výpověď z pronájmu společných
prostor (SP), 5 o pronájem SP;
 646 návrhů změn předpisů nájemného a příspěvku vlastníka,
změny v předpisech 0 SA, 1 SV;
 stavební úpravy v bytech 26 žadatelům, 19 žádostí o připojení
internetu;
 ostatní členské, bytové a nebytové záležitosti.
PŘEDSTAVENSTVO
NESCHVALUJE:
 žádost o sepsání nájemní
smlouvy Ivě Schmidtové ze SA
643 – dluhy vůči družstvu;
 požadavek předsedy SA 082/
blok 703 zařadit do vnitřního neveřejného výběrového řízení společnost První Hypostav spol. s r. o.
z důvodu opakovaného porušování smlouvy o dílo touto společností.
PŘEDSTAVENSTVO
ULOŽILO:
 předsedovi představenstva zaslat vytýkací dopis firmě Fireclay
z důvodu špatné spolupráce při
realizaci prací na domech družstva;
 vedoucí úseku inženýrské činnosti zadat vypsání výběrového řízení na průkazy energetické
náročnosti budov, dojednat referenční stavbu k nabídce chemického čištění vodních usazenin
v topných systémech v domech
družstva a projednat způsob vyrovnání se společností Euromont
Group (kauza bloku 734).
PŘEDSTAVENSTVO
VZALO NA VĚDOMÍ:
 předloženou informaci o nabídce chemického čištění vodních usazenin v topných systémech v domech družstva.
Roman LAUR
předseda představenstva
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Extraligov˘
hokejista
Komety
Brno (Petr)
2
35
NAPOVÍME:
Ister, pst,
Onan, knejp,
UCI, MPP.
Slavn˘
kosmonaut
SSSR
(German)
Ti‰ící
v˘raz
Zkratka
programu
pro PC
Primáti
Rusk˘
bojov˘
pokfiik
Pohyb
vzduchem
Rival
Otázka pfii
sázce
Mûsto
hokeje
na Urale
Zázrak
Chemická
znaãka
lithia
Nahaãky
Karetní
v˘raz
Star‰í název
Dunaje
NAPOVÍME:
Amler, Ufa,
Polodna,urá,
Násir, Sus.
Pfiedek
Osmansk˘ch
sultánÛ
Korálov˘
ostrov
Vesna
Noãní
podnik
Stát USA
Schopné
odplaty
Dovnitfi
Pfiední
strana
mince
Dvojzpûv
Italsky
„ze“
BÛÏek lásky
Opuchliny
Od
Motorové
vozidlo
Rusk˘
bohat˘r
Omastek
¤ímská
bohynû
úrody
Podoba
jména Anna
Elipsa
Znaãka
japonské
elektroniky
Topolovit˘
kefi
Pfiístav
v Rudomofií
·evcovsk˘
nÛÏ
SÛl kyseliny
moãové
B˘v. prezident Egypta
Nበb˘val˘
fotbalov˘
sudí
Mûsto na
fiece Loifie
Hedvábná
tkanina
Syn JudÛv
Tohle
Hra s ãísly
Specializovaná ‰kolní
místnost
Sídlo SBD
Kru‰nohor
1000
kilogramÛ
Jednoduch˘
stroj
Svûtová
strana
Nervové
zá‰kuby
Av‰ak
1
¤ímsk˘ch
1150
Evropanka
z Pobaltí
Tumá‰
Jiné
oznaãení
muslima
¤ídící tyã
ÏebfiiÀáku
Jméno
JanÏurové
Nástupnick˘ stát po
SSSR
Pofiád
Dûdina
Mûsto na
Moravû
MoÏná
3
4
Tropické
ovoce
Typ
mikrobusu
Ford
Zkratka
svûtové
cyklistické
unie
Tenisová
sada
Nበliterární
vûdec (Oleg)
Star‰í vztaÏné zájmeno
Tajenku
slogan
Ceny
pro
tfiitři
v˘herce
vûnovala
akciová
spoleãnost
osobám
Tajenkutvofií
tvoříreklamní
reklamní
sloganfirmy.
firmy.
Ceny
pro
výherce
věnovala
akciová
společnostProfi
ProfiCredit
CreditCzech.
Czech.Poskytuje
PoskytujepÛjãky
půjčky
osobámsesestál˘m
stálýmpfiíjmem
příjmemze
zamûstnání,
rent, starobního ãi invalidního dÛchodu. Pomáhá nastartovat podnikání zaãínajícím OSVâ, fie‰í v˘kyvy v podnikání, poskytuje i bezúãelov˘ úvûr.
ze zaměstnání, rent, starobního či invalidního důchodu. Pomáhá nastartovat podnikání začínajícím OSVČ, řeší výkyvy v podnikání, poskytuje i bezúčeloVÏdy
posuzuje
obrat,váš
ne obrat,
pfiíjem.neJepříjem.
tu pro Je
v‰echny,
ktefií potfiebují
vyfie‰it neãekané
v˘daje a výdaje
pfiitom jim
bankajim
odmítá
pÛjãit!
vý úvěr.
Vždy vá‰
posuzuje
tu pro všechny,
kteří potřebují
vyřešit nečekané
a přitom
banka
odmítá půjčit! Vyluštěnou tajenku zašlete
do redakce
(na adresu [email protected]
nebo ČSA 1766,
011766,
Most)434
do 01
20.Most)
prosince
tohoto
roku. tohoto
Vylosování
Vylu‰tûnou
tajenku
za‰leteKrušnohoru
do redakce Kru‰nohoru
(na adresu [email protected]
nebo434
âSA
do 20.
prosince
roku.
tří výhercůtfiíprovede
Výherci
ceny
(knihy)
jména
v únorovém
vydání zpravodaje.
Vylosování
v˘hercÛredakční
provede rada.
redakãní
rada.obdrží
V˘herci
obdrÏí
cenypoštou.
(knihy)Jejich
po‰tou.
Jejichbudou
jménazveřejněna
budou zvefiejnûna
v únorovém
vydání zpravodaje.
SBDK 201312
36
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
KINO KOSMOS 3D
Obránců míru 2629, Most
476 703 224, [email protected], www.kinomost.cz
Pokladní hodiny kina Kosmos
pondělí – sobota: 16.00 – 20.15 h
neděle: 14.30 – 20.15 h
SÁL MAXI
5. – 8. prosince
17.30 h, 100 Kč, 103 minut
POZDRAVY
ZE SPERMABANKY [2D]
Premiéra, USA, komedie, do 12 let
nevhodná
David patří mezi armádu singles, táhne mu na čtyřicet, životem se protlouká v mikině a teniskách. Zjistí, že je
biologickým otcem 533 dětí. Před
dvaceti lety daroval za peníze sperma a jeho spermabanka mu teď posílá velmi zajímavé úroky.
5. – 11. prosince
20.00 h, 110 Kč, 111 minut
ROZKOŠ [2D]
Premiéra, Česko, drama, do 12 let
nevhodné
Posedlost láskou, uměním, originalitou, napodobováním, úspěchem a sám
sebou. Každá posedlost nás dříve či
později dovede k zániku, pokud ztratíme nadhled…
9. – 11. prosince
17.30 h, 100 Kč, 134 minut
KAPITÁN PHILLIPS [2D]
Premiéra, USA, akční thriller, do 15
let nevhodný
Komplexní studie přepadení americké nákladní lodi Maersk Alabama somálskými piráty, ke kterému došlo
v roce 2009.
12. prosince – půlnoční premiéra
00.01 h, 140 Kč, 126 minut
12. – 15. prosince
20.00 h, 140 Kč, 126 minut
16. – 18. prosince
17.30 h, 140 Kč, 126 minut
HOBIT:
ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ [3D]
Premiéra, USA/Nový Zéland
Další dobrodružství hobita Bilbo
Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou.
Vydali se na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou
horu a ztracené království trpaslíků
Erebor.
12. – 15. prosince
17.30 h, 110 Kč, 110 minut
15. prosince
15.00 h, 110 Kč, 110 minut
NIKO 2 [2D]
Premiéra, Finsko/Německo/Dánsko,
animovaná komedie
Sobík Niko opět musí řešit své trable.
Tentokrát se vydá na záchrannou
misi, hledá svého nevlastního bratra,
který je unesen zlými orly.
16. – 18. prosince
20.00 h, 110 Kč, 106 minut
VŠE JE ZTRACENO
Premiéra, USA, dobrodružné akční
drama, do 12 let nevhodné
Z chování osamělého mořského vlka
vycítíte, že v životě zažil už mnoho
krizí. Srážka jeho jachty s plovoucím kontejnerem plným čínských
bot je jen ochutnávkou před sérií katastrof.
19. – 23. prosince
17.30 h, 130 a 150 Kč, 110 minut
22. prosince
15.00, 130 a 150 Kč, 110 minut
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY [3D]
Premiéra, Velká Británie /USA/Austrálie
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se
součástí světa, v němž vládnou dinosauři.
12. PROSINCE
PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
ců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla
z pikniku, které tam zanechal mladý
pár. Najednou se uprostřed znepřátelených stran objeví odvážná beruška.
27. – 30. prosince
20.00 h, 100 Kč, 110 minut
NYMFOMANKA, ČÁST 1 [2D]
Premiéra,
Dánsko/Německo/Velká
Británie, drama, do 15 let nevhodné
Divoká a poetická kronika sexuálních a erotických zážitků Joe od útlého věku až do jejích 50 let.
2. – 8. ledna
20.00 h, 150 Kč, 119 minut
47 RÓNINŮ [3D]
Premiéra, USA, fantasy drama, český dabing
Rónin je samuraj, který ztratil svého
pána a tím i svou čest, a jeho postavení na společenském žebříčku středověkého Japonska tomu odpovídá. Ještě mnohem níž však stojí lidé
smíšené rasy, mezi něž patří i nalezenec Kai (Keanu Reeves), zčásti Brit,
zčásti Japonec.
2. – 5. ledna
17.30 h, 110 Kč, 100 minut
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Premiéra, Česko, romantický film
Příběh dvou rodin, které se rozhodly,
že Vánoce jsou prostě od toho, aby se
konaly dobré skutky, přání se plnila
za každou cenu, a aby na zázraky věřily nejen děti.
SÁL MIDI
5. – 11. prosince
19.00 h, 90 Kč, 109 minut
VLHKÁ MÍSTA
Premiéra, Německo, komediální drama, do 15 let nevhodné
Osmnáctiletá Helen ráda experimentuje. Zvláště v sexu. Své okolí šokuje
upřímností a komentáři, jež by pravá
dáma nikdy nevypustila z úst.
19. – 23. prosince
20.00 h, 100 Kč, 105 minut
FRAJEŘI VE VEGAS [2D]
Premiéra, USA, komedie, do 12 let
nevhodná
Celoživotní přátelé se na stará kolena
rozhodnou nechovat se jakoby měli
stará kolena, ale vzpomenout si na
svoje slavné tahy a pořádně to ještě
jednou roztočit.
12. – 18. prosince
19.00 h, 80 Kč, 69 minut
SHOW!
Premiéra, Česko,
Překvapivě intimní portrét podnikatelského snu s obludnými konturami.
Dívčí kapela 5Angels ušla za pět let
pod vedením otce jedné ze zpěvaček
cestu až k branám popové slávy.
27. – 30. prosince
17.30 h, 110 Kč, 100 minut
29. prosince
15.00 h, 110 Kč, 100 minut
MRŇOUSKOVÉ [2D]
Premiéra, Francie, animovaný rodinný
Jednoho dne na malém lesním paloučku vznikne nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mraven-
19. – 23. prosince
19.00 h, 90 Kč, 98 minut
VELKÝ ZÁVOD
Premiéra, Francie, komedie, do 12
let nevhodná
Také 40letý François Nouel je fanouškem Tour de France. Většinu svého
času tráví na kole, aby unikl zklamání každodenní existence. V práci ani
doma však jeho nadšení nefandí.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
37
27. – 30. prosince
19.00 h, 90 Kč, 100 minut
PARCHANTI SPÍ DOBŘE
Premiéra, Francie/Německo, drama,
do 12 let nevhodné
Námořní kapitán Marco Silvestri
(Vincent Lindon) se narychlo vrací
na souš, aby pomohl své sestře Sandře. Její manžel spáchal sebevraždu,
rodinný podnik se potápí a dcera Justin má psychické problémy.
2. – 8. ledna
19.00 h, 80 Kč, 97 minut
ŽENA V KLECI
Premiéra, Dánsko, mysteriózní thriller, do 15 let nevhodný
Po tragické přestřelce je komisař Carl
Mørck přeložen do sklepní kanceláře nově zřízeného oddělení Q, jež má
za úkol protřídit nedořešené a odložené případy.
PŘEDSTAVENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V SÁLE MAXI
Nymfomanka
8. prosince
15.00 h, 100 Kč, 66 minut
THOR: TEMNÝ SVĚT
Dobrodružné akční fantasy, do 12 let
nevhodné.
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu
Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru.
17. prosince
9.30 h, 20 Kč, 66 minut
PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY
(TATÍNKY) S DĚTMI
Veselé Vánoce a Karlíkovo zimní
dobrodružství
Pásmo pohádek pro nejmenší
Jak šli nadělovat, Betlém, Medicína,
Uršula a trpaslíci, Krtek chemikem,
Veselé Vánoce anebo Karlíkovo zimní dobrodružství, Kubula a Kuba Kubikula.
VÁNOČNÍ FESTIVAL
21. prosince (15.00 h, 70 Kč)
LETADLA [2D]
22. prosince (15.00 h, 130 a 150 Kč)
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY [3D]
23. prosince (15.00 h, 100 Kč)
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ [2D]
27. prosince (15.00 h, 80 Kč)
TURBO [2D]
28. prosince (15.00 h, 80 Kč)
PTAČÍ ÚLET [2D]
29. prosince (15.00 h, 110 Kč)
MRŇOUSKOVÉ [2D]
30. prosince (15.00 h, 70 Kč)
UNIVERZITA
PRO PŘÍŠERKY [2D]
KINO KNIHOVNA
Městská knihovna Most, Moskevská 12
476 768 800, www.knihovnamost.cz
PŘEDSTAVENÍ PRO NEJMENŠÍ
7. prosince
10.00 h, 30 Kč, 66 minut
CVRČEK A SPOL.
Pásmo pohádek pro nejmenší
Cvrček a slepice, Vodníkovy perly,
Jak byla velryba nemocná, Cvrček
a stroj, Krtek a filmová hvězda, Ovčák a krásná panna, Štaflík a Špagetka – proutkaři.
14. prosince
10.00 h, 30 Kč, 66 minut
VESELÉ VÁNOCE
ANEB KARLÍKOVO ZIMNÍ
DOBRODRUŽSTVÍ
Pásmo pohádek
Jak šli nadělovat, Betlém, Medicína, Uršula a trpaslíci, Krtek chemikem, Veselé
Vánoce anebo Karlíkovo zimní dobrodružství, Kubula a Kuba Kubikula.
21. prosince
10.00 h, 30 Kč, 61 minut
VÁNOČNÍ PÁSMO POHÁDEK
Pásmo pohádek pro nejmenší
Dvanáct měsíčků, Dva mrazíci, Půlnoční příhoda, O bílé princezně, Krtek a muzika, Rézi a Brok na vánočním trhu.
28. prosince
10.00 h, 30 Kč, 66 minut
POHÁDKY POD SNĚHEM
Pásmo pohádek pro nejmenší
Těší mě (Brundibáři), Krtek v zoo,
Jak štěňátko chtělo malé pejsky, Dorotka a plamínek, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Dorotka a papoušek, Mikeš na pouti, Dorotka a zpěvák.
38
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
VÁNOCE
V MOSTĚ 2013
PŘEDÁNÍ SVĚTLA SVATÉ BARBORY
(Spolek severočeských havířů)
6. prosince
 17.00 h
slavnostní průvod
 17.30 h
předání světla (před obřadní síní magistrátu)
ADVENTNÍ KONCERT
(statutární město Most)
7. prosince
 17.00 h
kostel Nanebevzetí Panny Marie
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
(Deník)
11. prosince
 14.00 h
kostel Nanebevzetí Panny Marie
ADVENTNÍ KONCERT PODKRUŠNOHORSKÉHO GYMNÁZIA MOST
17. prosince
 18.00 h
kostel Nanebevzetí Panny Marie
VÁNOČNÍ TRHY
(statutární město Most)
17. – 22. prosince
1. náměstí
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
17. prosince
 19.00 h
Městské divadlo (Macek Music Management Most)
20. prosince
 18.00 h
kostel Nanebevzetí Panny Marie (SGR Most – Drahoslav Rieger)
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
(skauti Most)
23. prosince
 16.00 – 18.00 h 1. náměstí
24. prosince
 13.00 – 15.00 h 1. náměstí
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE
24. prosince
 14.00 h
kostel Nanebevzetí Panny Marie
(vánoční zvyky, krájení jablíček, lití olova, zpívání koled)
VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ
24. prosince
 16.00 h
kostel svatého Václava Zahražany
 22.00 h
kostel Nanebevzetí Panny Marie (ekumenická bohoslužba)
 24.00 h
kostel Povýšení svatého Kříže Vtelno
VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERT
(SGR Most – Drahoslav Rieger)
26. prosince
 16.00 h
kostel Nanebevzetí Panny Marie
SILVESTR
(statutární město Most)
31. prosince
 17.00 – 19.00 h 1. náměstí
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
39
���������
�������������
�����
���������������
�������������������������������������������
����������������������������������
���������������������������
�����������������������������
����������
���������������������������
�����������������������
����������������������
��������������������������������������
�����������������
������������������������
�������������������������������������
������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������
�
���������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������
��������������
����������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
������������������������
��������������
�������������������������������������������������
���������
������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������
���������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������
��������������
��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���������������������������
�������������������������������������
�������������������������
������������������������
��������������������
����������������������������������������������
�������������������������������
���������������
�������������������������������������������
������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������
����������������
������������������������������������
������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������
������������������
�����������������������������������������
����������������
������������������������������������������
����������������������������������
����������������������
���������������
���������������������������������
���������������
�����������������������������������
�������������������������������������
������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
�������������������������������������
���������������������
�����������������
���������������������������
����������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������
����������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������
����������������
����������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������
�����������������
��������������������
��
��������������
���������������������������������������������������
�������������������
���������������������
�����������������������������������������������������
�������������������
����������������������������
������������������������
�����������������������
����������������������
������������������
40
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Vánoční akce
1+1 zdarma
Neříkal jsi,
že budeme
letošní
Vánoce
šetřit?
1
Navíc jsem dostal zdarma druhý
poukaz na jízdu na závodní
dráze s instruktorem. Ten
můžeme dát komukoliv
chceme, a tak jsme
ušetřili podruhé.
Vždyť ano. Koupil
jsem poukaz na
bezpečnou jízdu,
abychom neměli opět
nabourané auto, a tak
jsme ušetřili poprvé.
4
2
Šetřete Vaše
zdraví, peníze
a majetek
– JEZDĚTE
S ÚSMĚVEM.
3
Jízda na závodní dráze
2 poukazy za cenu jednoho
platnost 12 meˇsícu˚
výbeˇr z našich nejlepších kurzu˚
obeˇdové menu
Centrum bezpečné jízdy - POLYGON MOST,
Hořanská cesta 205, 434 01 Most
tel.: +420 476 449 976, fax: +420 476 449 977
e-mail: [email protected]
www.polygon-most.cz • www.odpocetbodu.cz
Váno ní akce + poukazy 205x297 - FINAL.indd 1
22.11.2013 14:11:15
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
41
42
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
PRODÁVÁTE NEBO PRONAJÍMÁTE
NEMOVITOST URČENOU
K PODNIKÁNÍ?
Město Most nabízí podnikatelům možnost zviditelnit svou nemovitost
určenou k podnikání, kterou plánují pronajmout nebo prodat.
Této možnosti mohou využít zdarma, a to prostřednictvím webových
stránek města.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE
Tomáše Fialu, Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací
tel. č.: 476 448 560, e-mail: [email protected]
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
43
COUNTRY KAPELA KAROLÍNA
vás zve na koncert
v restauraci Sever Most
v neděli 8. prosince
od 17.00 hodin
(vstupné dobrovolné – příspěvek na asistenčního
psa pro malého Jakuba,
viz Krušnohor č. 9/2013, str. 26 – 27)
Poslouchejte: www.gamaradio.cz
CESKÝ MED  MEDOVINA
KOSMETIKA
RODINNÁ VCELÍ FARMA
Jirí a Božena Brejchovi
tř. Budovatelů bl. 92/93, Most, tel.: 606 901 256, 723 919 303
[email protected], www.med-brejchovi.cz
44
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Jaroslava Seiferta 2159, blok 58, 434 01 Most
KANCELÁŘE K PRONÁJMU
Pronájem kanceláří v nově zrekonstruované administrativní budově Blok 58 v ulici Jaroslava Seiferta v Mostě. Získejte kanceláře v příjemném a klidném
prostředí a přesto v blízkosti centra města s dobrou možností parkování a v blízkosti MHD. Parkoviště je přímo u budovy. Exkluzivní, důstojné a pozitivně
působící prostory, ve kterých se dobře cítí nájemce i jeho klienti. Každá kancelář má vlastní sociální zařízení včetně sprchového koutu a kuchyňskou linku
s lednicí. Vše je nové. Budova je zabezpečena alarmem s připojením na pult centrální ochrany, možnost připojení na internet a telefon. Pronajmout lze větší
kanceláře, nebo více kanceláří vedle sebe pro větší společnosti. Vhodné pro finanční, pojišťovací a účetní služby, poradenské firmy, neziskové organizace,
sídla společností, kosmetické služby, call centra a další. Cena za nájemné je uvedena včetně služeb a energií.
15 m2
30 m2
60 m2
120 m2
180 m2
Cena za měsíc včetně služeb a energií pro neplátce DPH
3 000 Kč
4 990 Kč
9 980 Kč
19 960 Kč
29 940 Kč
Cena za měsíc včetně služeb a energií pro plátce DPH
3 132 Kč
5 650 Kč
11 300 Kč
22 600 Kč
33 900 Kč
Plocha kanceláře
Pronájem je nabízen přímo vlastníkem nemovitosti, neplatíte žádnou provizi za zprostředkování. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
Telefon: 608 981 991
ČSA 1831, 434 01 Most
Pronájem prostor v Luně, jednom z nejznámějších objektů v Mostě.
 PRONÁJEM – obchodní prostory 1 400 m²
Jedná se o pronájem příjemných a otevřených prostor ve dvou podlažích propojených širokým schodištěm. Prostory lze využít jako zábavní
centrum, megaprodejnu pro outletové zboží, sportovní potřeby, značkové
oblečení, prodejnu nábytku, kuchyňská, koupelnová, nebo podlahová
studia. Zajímavé a vzdušné prostory nabízející originální řešení pro Váš
projekt. V objektu Luna již sídlí zavedená a oblíbená čínská restaurace
Dlouhá ze, tradiční pivnice Formanka, prodejna autodílů, autoservis,
sázková kancelář Fortuna a herna.
Cena: 84 000 Kč za měsíc bez DPH
 PRONÁJEM – obchodní prostory 200 m²
Vhodné pro otevření nové cukrárny, kavárny, vinárny nebo restaurace.
V ceně nájmu je navíc i venkovní vyvýšená terasa o výměře 100 m2
s velmi poutavým výhledem.
Cena: 16 000 Kč za měsíc bez DPH
Pronájem je nabízen přímo vlastníkem nemovitosti, neplatíte žádnou
provizi za zprostředkování.
Telefon: 608 981 991
PRODÁM slunný zrekonstruovaný byt 4+1 s lodžií, 78 m2, v 5. patře panelového domu
s výhledem na les, v Tylově ulici v Litvínově.
Byt prošel rekonstrukcí jádra, má zděnou koupelnu s vanou a toaletou, masívní dubovou kuchyňskou linku včetně spotřebičů (myčka, trouba, sporák a digestoř), masívní dřevěné zárubně,
plastová okna. Podlahové krytiny, dlažba a plovoucí podlahy. Dále k dispozici šatna a komora,
možno využívat UPC, klimatizaci. Dům prošel rekonstrukcí střech, má nové lodžie. Možnost
bezproblémového parkování u domu. Žádaná lokalita s výbornou dostupností a veškerou občanskou vybaveností v přímém okolí (škola, školka, obchody). Byt je ihned k nastěhování.
CENA: 749 000 Kč  Tel.: 736 524 077
Pronajmeme zrekonstruovaný byt 2+1 v cihlovém
domě (ve vchodě pouze 6 bytů) s plastovými okny
a balkónem v 1. patře v Litvínově - Hamru.
Cena: 7 000 Kč/měsíc pro dvě osoby
včetně záloh na energie.
Možnost i topení krbovými kamny – lze snížit měsíční
platbu na 6 300 Kč.
Jen pro zájemce, kteří nepobírají sociální dávky.
Telefon: 608 981 991
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
45
���������������������
���������������
�����������������
�����������
tř. ČSA 1766
434 01 MOST
TEL./FAX: 476 104 269
MOBIL: 604 625 776
ELEKTROOPRAVY NÁŘADÍ A SPOTŘEBIČŮ
ELEKTROINSTALACE DO 1000 V, VČETNĚ REVIZÍ
OPRAVY A INSTALACE DOMOVNÍCH KOMUNIKAČNÍCH
PŘÍSTUPOVÝCH SYSTÉMŮ
ZÁMEČNICKÉ, STAVEBNÍ, VYKLÍZECÍ,
MALÍŘSKÉ, VÝŠKOVÉ PRÁCE
DOPRAVA MATERIÁLU
OTVÍRÁNÍ AUTOMOBILŮ A ZÁMKŮ
VŠEHO DRUHU NONSTOP
PRONÁJEM PLOŠINY MP 20 A POJÍZDNÉHO ŽEBŘÍKU 30 m
��������������
���������������������
ŘÁDKOVÁ
INZERCE
 PRODÁM elektrony +
pneu. 175/65 R 14 Michelin-letní, perfektní stav,
1 rok staré (R thalia, WW
Polo). Cena dohodou. TeI.:
732 918 192, 725 239 697.
 PRODÁM rodinný dům
v Horním Lomu - Loučné, na Havlíčkově náměstí 498, po kompletní rekonstrukci, se zahradou. Dům
se nachází v klidném prostředí. Bližší informace
na tel. č. 602 680 686.
 VYMĚNÍM byt 1+1, o ploše 35 m2, s velkým balkonem, vanou v koupelně,
na sídlišti Pod Lajsníkem
v Mostě, za byt 1+1 (příp.
1+2) v Litvínově. Volejte
jen odpoledne na číslo
604 879 073.
46
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
V klidu renovovat – vyhnout se nákupům
Ze starého bude NOVÉ za 1 den!
Ze starého a opotřebovaného bude opět krásné a moderní:
naše idividuální renovace Vám ušetří nákladné nákupy nového zařízení a také
staveniště. Prvotřídní kvalita PORTAS, skýtající snadnou údržbu, zachová hodnotu Vašeho bydlení po desetiletí.
dveře  domovní dveře  schody  stropní podhledy
Informujte se na
777 963 881  www.portas-nigrin.cz
Odborný závod PORTAS
Osecká 337  435 11 Lom u Mostu
Jednička na renovace v Evropě
Montáž dveří do stávajících zárubní bez bourání
Odborný závod
Osecká 337, 435 11 Lom u Mostu
Tel.: 476 745 091
Mobil: 777 963 881
e-mail: [email protected]
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
47
SE
���������������
������������������
���������������������������������������
�
���������������������
� ��������������
����������������������������������
�������������
� �����������������
��������������������
��������������������������������
��������������������
�������������������
��������������������
�������������������������������������
������������������
SE
��������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������
�����������
48
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Držitel certifikovaného systému
řízení jakosti ISO 9001
provádí:
údržbu, revize a generální opravy výtahů
zajišťuje:
nonstop havarijní a vyprošťovací službu
nonstop pohotovost na veřejné osvětlení
pro SBD Krušnohor:
zajišťuje 24hodinový havarijní dispečink
pro údržbářské firmy Fireclay, Vodoservis,
Vobas, Blesk Š&Š, Mixed, Tovok, Kabeex
havarijní dispečink:
Po a St
od 17.00 hodin
Út a Čt
od 14.00 hodin
Pá
od 13.00 hodin
So a Ne
24 hodin
ul. Pionýrů 1501, 434 01 Most, tel.: 417 639 296, bezplatně 800 136 018
Download

Zpravodaj SBD Krušnohor - Ekologické centrum Most