www.mesto-desna.cz
ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ
cena 10 Kč
Květen 2013
Z obsahu:
 Z rady a zastupitelstva
2
 Změna v Riedlově vile
3
 Volba rady školy
5
 Muzejní noc
7
 Ukončení sezóny v Černé Říčce 8
 Christa Scharf
9
 Den matek a rozhovor
se Štefanem Pustaiem 12–13
Původ křestních jmen
Květen
1
státní sv.
2
Zikmund
3
Alexej
4
Květoslav
5
Klaudie
6
Radoslav
7
Stanislav
8
státní sv.
9
Ctibor
10
Blažena
11
Svatava
12
Pankrác
13
Servác
14
Bonifác
15
Žofie
16
Přemysl
17
Aneta
18
Nataša
19
Ivo
20
Zbyšek
21
Monika
22
Emil
23
Vladimír
24
Jana
25
Viola
26
Filip
27
Valdemar
28
Vilém
29
Maxim
31
Ferdinand
31
Kamila
Stanislav – nejspí š
znam ená up evni,
ustav slávu. Jedná se
téměř o všeslovanské
jméno (nevyskytuje se
pouze ve slovinštině
a ukrajinštině)
Žofie – starší i Zofie,
základem je řecké sofía = moudrost. Polsky
Zofia, rus. Sofia, angl.
S o phia, f r. S o phie.
Další podobou tohoto
jména je Soňa.
Přemysl – staročesky
přěmysl, znamená vynikající myslí, kdo vše
dobře promýšlí
Monika – fr. Monique,
něm. Monika, nejspíš
fénické jméno s významem bohyně
Vladimír – staroruské
Vladimír = velký svou
mocí nebo také vládni
miru = světu
Jana – ženský protějšek k Jan – starší forma
Johan (Johanes). Základ je v hebrejském
jochánán = Bůh je milostivý. První složka je
zkrácené jméno Jahve
= Bůh. Z podobného
základu je také Hana,
Anna
Viola – novější jméno podle lat. viola =
fialka, tedy botanické
jméno (jako Sněženka
nebo Růža)
Velká desenská pouť 10. – 12. května
Na pouť, která je neodmyslitelnou součástí akcí pořádaných v našem městě, se
určitě těší hlavně děti. Rodiče možná již méně, protože pouťové atrakce jsou stále
modernější, a tudíž dražší. Při pohledu na nepřeberné množství rozmanitých originálních atrakcí možná někteří nostalgicky zavzpomínají na lochnesku či obyčejný
„řetězák“. Můžeme jít ale v čase ještě kousek zpátky a podívat se, jak vlastně pouť
vznikla.
Tradice poutí má u nás kořeny ve středověku, už od počátku měly nejrůznější
charakter. Pouť je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má
náboženský význam.
V křesťanské Evropě se k cílům náboženských poutí soustředil veškerý společenský život (včetně komediantů). Pouti se konaly k místním kostelům v den jejich
zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona.
V Desné se slavila pouť v den Nanebevstoupení Páně, tedy šest týdnů po Velikonocích. Poprvé to bylo 10. května roku 1891. Souvisí to se starokatolickým kostelem, který nese stejné jméno (tedy Nanebevstoupení Páně). Vysvěcen byl 19. října roku 1890.
Také naše pouť se stala zábavním parkem se spoustou atrakcí, stánků a různých
programů. Tradice ale zůstala zachována v termínu jejího konání, který je pohyblivý,
neboť závisí na prvním jarním úplňku a následných Velikonocích.
Th. Dr. Karel Koláček k tomu říká: „Kdo pátrá po příčině každoročního konání tradiční vyhlášené poutě v Desné, najde odpověď, přijme-li pozvání v neděli 12. května
2013 od 14.00 hodin na poutní eucharistickou slavnost Nanebevstoupení Páně
do stejnojmenného starokatolického kostela v Desné. Z poutě z hudbou a atrakcemi je to jenom malý kousek do kostela na kopec nad kinem. To v minulosti se
putovalo i mnoho kilometrů z míst mnohem vzdálenějších – proto pouť a poutní
bohoslužba k výročí zasvěcení kostela. Letošní bohoslužbě bude předsedat starokatolický biskup ThMgr. Dušan Hejbal a celá farnost se těší na setkání a oslavu
se všemi návštěvníky této události.“ DNy
Informace z radnice
Z rady a zastupitelstva města
CO PROJEDNALA
RADA MĚSTA
CO PROJEDNALO
ZASTUPITELSTVO
Na svém 6. zasedání
6. března mimo jiné
Na svém 2. zasedání
20. března mimo jiné
 vzala na vědomí provozní dobu
obou mateřských škol v době letních
prázdnin,
 pověřilo starostu města jednáním se společností Severočeské
vodovody a kanalizace a. s. o bezúplatném převodu pozemků pč. 1701
a pč. 1717 vše v kú. Desná III,
 schválila návrh výdajů na akci
Sympozium Desná 2013,
 schválila penzion Slunečnice
za poskytovatele ubytování pro sochaře na Sympoziu 2013,
 schválila cenovou kalkulaci na výrobu nových map s výletními okruhy
a pověřila starostu města podpisem objednávky firmě Kartografie HP s. r. o., Jičín,
 schválila pokácení 4 ks bříz, obvo du 80–130 cm na p ozemku
ppčk. 505 v kú. Desná III v majetku
města,
 schválila Výroční zprávu MěÚ
v Desné o poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, za rok 2012,
 doporučila zastupitelstvu města
schválit bezúročnou půjčku mikroregionu Tanvaldsko na financování
projektu „Optimalizace a propagace
cyklotras česko-polského cyklistického areálu“.
Na svém 7. zasedání
20. března mimo jiné
 v souladu s § 102 odst. 2 písm.
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenovala s účinností
od 8. 4. 2013 paní Lenku Neumannovou vedoucí odboru MěÚ v Desné
– Kulturní a informační středisko
Desná.
 schválilo poskytnutí bezúročné
půjčky pro Mikroregion Tanvaldsko
ve výši 53 796,10 Kč na předfinancování projektu „Optimalizace a propagace cyklotras česko-polského
cyklistického areálu“. Půjčka bude
vrácena do 30. 6. 2014,
 odložilo rozhodnutí o zrušení členství v asociaci „Národní síť zdravých měst“ na příští zastupitelstvo
a pověřilo starostu města projednáním možnosti vstupu Mikroregionu
Tanvaldsko, případně místní akční
skupiny Rozvoj Tanvaldska, do této
asociace,
Příspěvky do DN
můžete odevzdávat:
 Osobně v redakci Desenských
novin se sídlem v Kulturním středisku Riedlova vila (Krkonošská
120), nebo v podatelně MěÚ Desná
(Krkonošská 318). Redakce DN je
zpět v Riedlově vile!
 Zasílat elektronicky na adresu:
 vzalo na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva a finančního výboru zastupitelstva za období 1–3/2013,
 vzalo na vědomí informace starosty města o:
a) možnosti zateplení KD Sklář
b) financování rekonstrukce ZŠ
a MŠ Desná
c) besedě s občany v Desné I
d) návštěvě představitelů partnerského města Malschwitz
e) zajištění dalšího stomatologa
pro potřeby města
f) oslavě 30. výročí otevření hasičárny v Desné II
g) ustavujícím zasedání rady školy
h) činnosti městské policie
i) činnosti Mikroregionu Tanvaldsko
j) společném postupu s Libereckým krajem při nákupu energií
pro potřeby města
k) auditu pojištění města
l) projektu Moderní experiment
ve školách v Pojizeří.
Důležité kontakty
Kulturní středisko Riedlova vila
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019, 737 248 434
e-mail: [email protected]
www.mesto-desna.cz
Knihovna
[email protected]
tel.: 483 383 730, 739 029 314
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků
odpovídají jednotliví autoři.
Uzávěrka čer vnového čísla je
ve středu 15. května do 12 hodin.
Později zaslané příspěvky budou
uveřejněny v letním dvojčísle.
e-mail: [email protected]
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Desenské noviny – redakce
tel.: 483 383 019, 483 337 948, 737 248 434
e-mail: [email protected]
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČw 262307, Krkonošská 120, 468 61 Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada:
Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedlova vila, Krkonošská 120, 468 61 Desná, tel.: 483 383 019,
483 337 948, 737 248 434, e-mail: [email protected] Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, 466 01 Jablonec nad Nisou,
www.jabloneckatiskarna.cz. Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. květen 2013. Povoleno pod registračním číslem MK ČR E 10453.
2
Desenské noviny 5/2013
Společenská kronika
Gratulace květnovým jubilantům
Svá životní jubilea v květnu oslaví:
Jana Pekařová
Jolana Tatarová
Otto Vodsedálek
Jozef Szalai
Zdeňka Chmelíková
Eliška Kálalová
Otakar Jiřinec
Vladimír Balcar
Emilie Poláková
František Schreiber
Alenka Schreiberová
Marie Radochová
Josef Materka
Waltraud Drdolová
Rudolf Hoffman
Josef Skorkovský
Květoslava Slabschová
Do dalších let přejeme mnoho zdraví.
Jubilanti narození v měsíci červnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou
napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: 483 337 950, 483 383 019.
Poděkování
Chtěla bych poděkovat panu starostovi Jaroslavu Kořínkovi za vstřícnost
a rychlou pomoc při řešení problému
týkajícího se bezpečnosti naší prodejny.
Po lednovém přepadení máme obavy, aby se podobná věc neopakovala.
Po našem oznámení nových podezřelých
okolností zařídil pan starosta zapůjčení
kamery MP, která nyní monitoruje objekt
24 hodin denně. Děkujeme mu za možnost pracovat v klidu a beze strachu.
Za personál prodejny
Kamila Lauterbachová
Kulturní středisko při MěÚ v Desné, Sbor pro občanské záležitosti
a Klub důchodců zvou všechny
desenské seniory na
zábavné společenské
odpoledne k příležitosti
svátku DEN MATEK
v neděli 19. května
od 14 hodin v KD SKLÁŘ
Závazné přihlášky přijímá kulturní
středisko do středy 15. května
osobně v Riedlově vile, nebo na tel.: 483 383 019,
483 383 730
Kulturní středisko při MěÚ v Desné
a Klub důchodců pořádají
Velikonoční setkání v DPS
V úterý dne 26. března 2013 proběhlo ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Desné tradiční velikonoční setkání obyvatel domu s představiteli
města.
Pan starosta Jaroslav Kořínek společně s vedoucí sociálně správního odboru
paní Ivou Hanzlíčkou a tajemníkem MěÚ
Mgr. Antonínem Bělonožníkem přišli
popřát všem přítomným příjemné prožití
svátků jara.
Tato setkání se již stala dobře zavedenou tradicí, při které mají naši senioři
možnost nejenom se setkávat a bavit se
navzájem v krásně vyzdobené společenské místnosti za doprovodu příjemné
hudby, ale také pobesedovat s představiteli samosprávy, a získat tak ty nejčerstvější novinky o dění ve svém městě.
Desenské noviny 5/2013
ve čtvrtek 23. května 2013
JARNÍ VÝLET
KLUBU DŮCHODCŮ
Odjezd od hasičárny v 7.30 hodin
Přihlášky v Klubu důchodců každý
čtvrtek odpoledne, nebo na tel.: 483 383 074, mobil: 732 779 751
Změna v Riedlově vile
V pondělí 18. března proběhlo výběrové řízení na místo vedoucí Kulturního
a informačního střediska Riedlova vila
v Desné (o jeho vyhlášení jsme informovali v DN/3, str. 4).
Konkurzní komise vybrala nejúspěšnějšího kandidáta – v našem případě
kandidátku. Stala se jí paní Lenka Neumannová, která od 8. dubna 2013 zastává tuto vedoucí funkci. Blahopřejeme
a těšíme se na spolupráci. Red
3
Informace z radnice
Jarní učitelák
V sobotu 6. dubna 2013 se uskutečnil jarní turnaj v odbíjené, který známe pod názvem „Učitelák“. Naše desenské družstvo tentokrát „na bednu“ nedosáhlo, ale umístění na 5. příčce zaslouží uznání. I když člověk či družstvo zrovna nedosáhne
na stupně vítězů, stejně vyhrává – už tím, že je aktivní, něco
dělá a má z toho radost.
Vy se ptáte, představitelé
města odpovídají
V naší rubrice se vracíme k besedě s občany, která proběhla 18. února v Desné I. Dotazy z besedy v Černé Říčce
přineseme v následujících číslech DN (konala se 23. dubna,
tedy po uzávěrce tohoto čísla)
Stejně jako před rokem byla vyjádřena nespokojenost se
stavem a Údolní ulice. Občané si právem stěžují na velice
špatný stav komunikace. Město na řešení nezapomnělo, přes
vynaložené úsilí zatím ale není žádná odezva ze strany majitele, tedy Libereckého kraje. Krajská správa silnic na urgentní
výzvy zatím neodpověděla. Vše je ve fázi jednání.
Město se bude snažit zajistit alespoň opravu silnic, které
jsou v jeho majetku – samozřejmě podle stanoveného harmonogramu a finančních možností. Silnice v majetku kraje město
ani opravovat nemůže. Opakovaně se proto snaží donutit Krajskou správu silnic Libereckého kraje k urychlenému řešení.
Odkládání velkoobjemového
odpadu
Nastala doba jarního úklidu a často likvidace věcí, které už
doma nepotřebujeme. Proto bych ráda připomněla, že všem
trvale bydlícím i majitelům rekreačních objektů je k dispozici
sběrný dvůr, který se nachází u hlavní silnice hned za viaduktem směrem na Harrachov. Provozní doba je každou středu
od 13 do 17 hodin a každou sobotu od 8 do 12 hodin.
Odložit zde můžete většinu odpadů, které vám vzniknou. Tedy objemný odpad, tj. nábytek, podlahové krytiny, hračky, dále
nebezpečný odpad, tj. barvy, oleje, tonery, léky, chemikálie,
obaly od nebezpečných látek, v omezeném množství stavební
odpad, ale musí být oddělené zdivo a ostatní stavební materiály (jako zbytky izolace, obaly, trubky z rozvodů atd.). Do sběrného dvora je možné odložit i pneumatiky od osobních aut.
Je zde také místo pro odložení „barevných“ pytlů s tříděným
odpadem. Zároveň si tu můžete vyzvednout nové pytle na tříděný odpad, tj. na směsné plasty, na nápojové kartony i na kovové obaly. Shromažďují se zde i vysloužilé elektrospotřebiče,
od velkých, jako jsou pračky, myčky, ledničky, mrazničky, ale
i televize, monitory, nejrůznější přehrávače a další komunikační technika, až po drobné, jako rychlovarné konvice, nejrůznější kuchyňské přístroje, ale i fény, strojky či mobily.
Využívejte sběrný dvůr a neodkládejte tento odpad na místa, která jsou určená pro odpad jiný. Tím myslím stanoviště
nádob na směsný komunální odpad. Tam je povoleno odkládat
odpad, který nelze třídit, a to pouze do nádob, nikoli vedle
nich, jak se mnohdy děje. Dalšími místy určenými k odkládání
odpadu jsou stanoviště tříděného odpadu. Ale i zde má jeho
odkládání přesná pravidla. Může se sem odkládat pouze
třídění odpad do jednotlivých, k tomu určených nádob. Klece na těchto stanovištích jsou určeny pro pytle na směsný
komunální odpad, které jsou ale označeny logem svozové
firmy. Ostatní popelářský vůz nesveze. Jejich dlouhé setrvání
na místě přiláká zvířata, která pytle roztrhají a odpadky se
rozsypou kolem. Do uvedených klecí lze odkládat i zavázané
barevné pytle s tříděným odpadem. Tyto pytle pravidelně
svážejí zaměstnanci města na sběrný dvůr. RV
Výcvik psů pro veřejnost
V Desné hořelo
Ve čtvrtek 11. dubna ve večerních hodinách začal hořet
bývalý areál Elektroporcelánu Louny v centru města.
U požáru zasahovaly jednotky profesionálních hasičů
z Územního odboru Jablonec nad Nisou se svým velitelem
ing. plk. Petrem Bartoněm a také Sbory dobrovolných hasičů
z Desné, Tanvaldu, Příchovic a Velkých Hamrů. Hasičům v dýchacích přístrojích se během několikahodinového zásahu podařilo požár uhasit, aniž by došlo k jeho přesunutí na objekty
v sousedství.
Příčiny požáru a rozsah škod určí přítomní vyšetřovatelé.
Naše poděkování a obdiv za profesionálně odvedenou práci
patří všem zúčastněným hasičům.
4
Pro koho: Pro majitele psů všech plemen, v dobrém zdravotním stavu, po provedeném očkování a odčervení, kteří potřebují zvládnout základy poslušnosti.
Kde: Kynologické cvičiště Klubu psích sportů o. s. v Desné III
–Merklov, které je v těsné blízkosti silnice Praha – Harrachov
E65 (vlaková zastávka Kořenov na trati Tanvald Harrachov).
Kdy: Od 5. května 2013 v 9 hodin
Co s sebou: psa, vodítko (krátké, dlouhé), řetízkový jednořadý
stahovací obojek, náhubek, pamlsky, hračky (míček, pešek),
očkovací průkaz
Za co: 8 lekcí za 800 Kč
Procvičované cviky jsou uvedeny: http://www.zko-desna-tufra.
estranky.cz/clanky/vycvik-psu-pro-verejnost/vycvik-psu-proverejnost.html i s teorií. Lektory budou členové ZKO Desná.
Desenské noviny 5/2013
Informace z radnice
Tradiční připomenutí
Dne učitelů
Úspěšné reprezentantky
navštívily radnici
Starosta města Jaroslav Kořínek společně s tajemníkem
MěÚ Mgr. Antonínem Bělonožníkem navštívili ve středu
27. března školská zařízení ve městě – MŠ v Riedlově vile,
Zdravou MŠ a základní školu.
Při příležitosti svátku pedagogů předal pan starosta každé
paní učitelce (a na ZŠ také pánům učitelům) květinu a zároveň
vyslovil poděkování za jejich práci při výchově a vzdělávání
našich dětí.
V pátek 29. března proběhlo na městském úřadě slavnostní setkání. Starosta města Jaroslav Kořínek přijal úspěšné
reprezentantky ve skoku na lyžích Barboru Blažkovou a Karolínu Indráčkovou a jejich trenéry (o závodech v Brašově jsme
informovali v DN/3 a DN/4).
Představitelé města poděkovali oběma dívkám za vzornou
reprezentaci města a předali jim symbolický šek na tisíc korun, který každé věnovala rada města. V přátelské atmosféře
pak obě děvčata společně s trenérem Ladislavem Nesvadbou
zavzpomínala na skvělou atmosféru závodu, kde našim děvčatům fandili i ostatní členové české výpravy.
Přítomní trenéři Jizerského klubu lyžařů Desná Jitka Zemanová a Patrik Chlum vyjádřili poděkování městu za podporu
místního skokanského oddílu, jehož jsou dívky členkami.
Na závěr hodinového setkání popřáli představitelé města
všem desenským skokanům mnoho úspěchů do dalších
závodů.
Ustavující zasedání
nové rady školy
V úterý 26. března v odpoledních hodinách se ve sborovně
naší školy konalo ustavující zasedání Rady školy Základní
školy a mateřské školy Desná, příspěvkové organizace.
Rada školy je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků a školských pracovníků podílet se
na rozvoji školy.
Jejími členy na následující funkční období jsou: Mgr. Jana
Hrabálková, Jitka Indráčková a Josef Želinský za zřizovatele
školy, Kateřina Strnadová , Roman Lacina a Karel Lhotský
za rodiče žáků a Mgr. Jana Dvořáková, Mgr. Renata Janatová
a Mgr. Dagmar Michková za učitele.
Ustavujícího zasedání se zúčastnili i členové rady města –
starosta města Jaroslav Kořínek, místostarosta Petr Šikola
a Ing. Pavel Michek. Již první jednání, na kterém byl pan Josef
Želinský zvolen novým předsedou, mělo pracovní ráz. Zazněla
celá řada témat, která chce rada školy společně se zřizovatelem v nejbližší době řešit. Je tedy jistě na místě nové radě
školy popřát hodně úspěchů v její nelehké práci.
Desenské noviny 5/2013
5
Ze sportu
Fotbalisté TJ Desná porazili Hodnocení sportovní
Slovan Hrádek nad Nisou
činnosti JKL Desná
30. března hráli desenští fotbalisté svůj úvodní jarní zápas
Krajského přeboru Libereckého kraje v kopané mužů. Zvítězili v něm 3:2 po poločase 3:0.
Před začátkem utkání hráči minutou ticha uctili památku
svého tragicky zesnulého člena Petra Hendricha. Domácí hráči nastoupili v sestavě: Doubek – Smoleňák, Hudec, Křemen,
Kopal – Kobylka V., Pipek, Kořínek V., Pfeifer – Špaček, Jech.
Jejich branky vsítili: 13. Špaček, 14. Kořínek, 25. Jech. Velmi
důležitým vítězstvím navýšili desenští fotbalisté svůj bodový
zisk na 19 bodů.
Turnaj mikrožáků v kopané
Tentokrát se turnaje, který se hrál 14. dubna, zúčastnilo
6 týmů žáků ročníků narození 2004 a mladších. Mezi nimi
nechyběly ani 2 týmy domácích.
Z konečného vítězství se nakonec radovali žáci Jiskry Mšeno, kteří ve finále přehráli žáky FK Baumit Jablonec 2006 A.
Domácí hráči nakonec obsadili 3. a 5. místo. Na 4. místě skončili žáci FK Baumit 2006 B a na 6. místě pak děti z FK Velké
Hamry. Velký dík za uspořádání turnaje patří domácí TJ Desná.
Fotbalisté Desné vybojovali
vítězství v derby
Sobotní podvečer 13. dubna patřil očekávanému derby
Krajského přeboru Libereckého kraje v kopané mužů mezi
domácí TJ Desná a FK Velké Hamry.
V bojovném utkání, které nabídlo řadu osobních soubojů
a vypjatých situací, nakonec zvítězili svěřenci trenéra Karla
Vokála nejtěsnějším poměrem 1:0. Jejich branku vsítil letošní
maturant tanvaldského gymnázia Vojta Kobylka již na začátku
utkání. Domácí hráči, kteří nastoupili v sestavě: S. Doubek,
M. Kopal, M. Křemen, P. Hudec, J. Smoleňák, M. Pfeifer, J. Šindelář, V. Kořínek, V. Kobylka, D. Špaček a kapitán D. Jech,
na střídání byli připraveni gólman P. Žanta a do pole M. Albert,
J. Blažek a M. Hollmann, tak získali již 7. bod ze tří odehraných
zápasů jarní části soutěže.
6
V sezoně 2012/2013 reprezentovalo náš oddíl celkem
27 závodníků včetně jednoho odchovance. Oddíl se zúčastnil
zhruba 40 závodů po celé ČR, závodů v Německu, Polsku,
Rumunsku atd…
Sezóna 2012/2013 patřila k historicky jedné z nejúspěšnějších. Na MČR žáků, žaček, dorostu a žen v Harrachově,
konaném 8.–10. března 2013 získal náš oddíl celkem 14 medailí, z toho Marek Štěpnička se stal mistrem ČR v severské
kombinaci dorostu, což se v oddíle ještě nikomu nepovedlo.
Poté se stal i mistrem Polska ve stejné disciplíně i kategorii.
David Zemek se stal dvojnásobným mistrem ČR v severské
kombinaci staršího žactva. U mladších závodníků obsadil
David Pešta 2. místo. Ve skoku na lyžích se především dařilo
našim dívkám. Veronika Jenčová získala 1. místo v kategorii
9–10 let, Štěpánka Ptáčková obsadila 2. místo v kategorii
11–12 let a kategorie 13–15 let byla na MČR obsazena pouze
závodnicemi našeho oddílu v pořadí Zdena Pešatová, Jana
Mrákotová, Veronika Ptáčková. Mezi ženami obsadila Zdena
Pešatová 3. místo.
Na Mistrovství světa juniorů do 20 let, které se konalo
po dlouhé době v ČR, nás reprezentovali Zdena Pešatová,
Barbora Blažková, David Bartoš a odchovanec, nyní závodník
Dukly Liberec, Martin Zeman. David Bartoš ve skoku na lyžích,
Martin Zeman v závodě sdruženém. Martin Zeman obsadil
29. a 30. místo, David Bartoš závodil pouze v závodě družstev.
Naše dívky obsadily příčku ve čtvrté desítce.
Nejúspěšnějším umístěním jsou nepochybně výsledky
dvou našich dívek na Evropské zimní olympiádě mládeže pro
kategorii 16–17 let. Festival se konal v Rumunském Brašově
v druhé polovině měsíce února. Závodu se zúčastnily naše
závodnice Barbora Blažková, která obsadila 5. místo v závodě
jednotlivců a Karolína Indráčková, která se umístila v druhé
desítce.
V závodě 4 členných družstev se naše děvčata podílela
na zisku zlatých medailí.
Oddíl JKL Desná uspořádal letní závody 28.–29. 9. 2012,
v zimní sezóně 6. 2. 2013 pro kategorii předžáků a předžaček,
23.–24. 2. 2013 pro žactvo.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat městu Desná
a okolním městům a obcím za snahu o podporu fungování
našeho oddílu.
Patrik Chlum
Oprava nesprávných
údajů
V minulém čísle Desenských novin jsme uvedli chybné údaje, a to na titulní straně. V článku Mezinárodní úspěch mladých
desenských sportovců byl vedle úspěšných skokanek uveden
neméně úspěšný běžec Jonáš Bešťák, který se probojoval
na přední pozice ve velice silné konkurenci – z 88 závodníků
byl 24., a v další disciplíně dokonce 13. z 89 závodníků.
Ještě jednou blahopřejeme a omlouváme se za minulá nesprávná a zkreslující čísla. Red
Desenské noviny 5/2013
Pozvánky, z kultury
Muzejní noc v Desné
Turnaj v nohejbale
V pátek 7. června proběhne v Desné podruhé muzejní noc.
Letošní IX. ročník Festivalu muzejních nocí 2013 bude probíhat ve dnech 17. května až 8. června 2013.
Festival muzejních nocí se koná ve velkých evropských metropolích již řadu let. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také
řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy
mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.
V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní
noc. Festival spojil původně jednotlivé akce některých muzeí
a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku
muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se
k němu připojuje stále více měst a institucí. Festival se tak
stal ojedinělou významnou kulturní a společenskou akcí, která
nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.
Od čtvrtého ročníku tato významná událost oficiálně začíná
Národním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky.
V letošním roce proběhne toto slavnostní zahájení v Jindřichově Hradci (17. května 2013) a řadu muzejních nocí uzavře
Pražská muzejní noc (8. června 2013). Festival navazuje
na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně
připadá na 18. května.
Program muzejní noci v Desné:
17 hodin – zábavná soutěž pro děti „Hádej, co to je“ – identifikace muzejních exponátů
19 hodin – prohlídka místní expozice s výkladem paní Slámové
20 hodin – zahájení jedinečné expozice (koná se pouze tento
jeden den) – výstava kronik města od roku 1945 do současnosti s možností nahlédnout, prolistovat, seznámit
se s originály. Součástí výstavy bude i galerie předsedů
a starostů města od jeho sjednocení v roce 1950, kdy toto
ustanovení vešlo v platnost, a seznámení s historickými
událostmi v Desné s trojkou na konci letopočtu.
21 hodin – znovu provází paní Slámová
22. června proběhne na hřišti u hasičské klubovny na Pustinách druhý ročník turnaje v nohejbale trojic. Přihlášeno je
již 12 družstev, např. z Benátek n. J., z Jablonce n. J., z Prahy,
z Frýdlantu, z Plzně, ale také několik místních družstev, z nichž
jedno je vedené naším starostou Jaroslavem Kořínkem.
Sraz mužstev je v 7.00–7.30 hod. V té době bude probíhat
prezentace, pak bude turnaj zahájen a odstartován. Moderování se ujal P. Balaš. Občerstvení je samozřejmě zajištěno v plné síle, protože turnaj se protáhne do pozdních odpoledních
hodin. Věříme, že nám bude přát i počasí, aby byli spokojeni
nejen turnajoví hráči, ale hlavně diváci, které tímto srdečně
zveme. Zároveň děkujeme pustinným hasičům, kteří nám –
stejně jako loni – poskytli zázemí klubovny i hrací prostor.
Za pořadatele Luboš Valenta a Patočkovi
Pozvánka na Jizerský pohár
Sbor dobrovolných hasičů Desná II ve spolupráci s městem
Desná pořádá v sobotu 18. 5. od 12:30 hod. soutěž v požárním útoku dospělých „ O Jizerský pohár“.
Jedná se už o 26. ročník. Soutěž se koná na tradičním
místě, kterým je parkoviště na sídlišti v centru města (Poštovní ulice). Před soutěží dospělých proběhne již VIII. ročník
„Memoriálu Jana Vedrala“, což je soutěž v požárním útoku
dětí. Termín i místo zůstávají stejné, začátek je v 9 hodin. Občerstvení zajišťuje SDH Desná II. Přijďte se pobavit
a podpořit jednotlivá družstva. - RV -
Zdravý nemocný ve Skláři
V sobotu 30. března pokračovalo Desenské divadelní předjaří. V rámci jeho VIII. ročníku se tentokrát představil Divadelní soubor J. K. Tyl z Josefova Dolu. V úpravě Karla Stuchlíka
předvedl slavnou Molièrovu komedii Zdravý nemocný. Veselohra o třech dějstvích jistě potěšila několik desítek diváků
a zpříjemnila jim letošní studené Velikonoce.
Molière (vlastním jménem Jean–Baptiste Poquelin) žil v letech 1622 – 1673, byl významným spisovatelem, dramatikem
a hercem období klasicismu. Hra Zdravý nemocný byla jeho
posledním dílem. Sám v ní hrál hlavní roli měšťáckého sobce
a hloupého hypochondra. Premiéru sledoval i francouzský král
Ludvík XIV. Nikdo z diváků netušil, že Molière hraje s vysokou
horečkou a skutečně vážně nemocný. Krátce po premiéře,
v 10 hodin večer, zemřel. Patřil k nejslavnějším dramatikům éry
francouzského i světového klasicismu. Jeho hry si všímaly problémů ve společnosti (lakota, pokrytectví, zištnost, cynismus,
postavení žen). Jeho veselohry jsou typově rozmanité – od frašky až po propracovanou charakterovou zápletku. DNy
Desenské noviny 5/2013
Recitál Ivety Hejdukové
V sobotu 13. dubna vystoupila v Riedlově vile operní zpěvačka Iveta Hejduková. V Desné zpívala již potřetí. Kdo byl
na jejích předchozích koncertech, nenechal si ujít ani tento.
A kdo byl poprvé, určitě by si přál, aby tento koncert nebyl
v Desné posledním.
Nadšenému publiku za klavírního doprovodu Borise Joneše
zazněly národní písně, výběr árií z opery Rusalka Antonína
Dvořáka, známé texty lidových písní s melodiemi rovněž
Antonína Dvořáka, árie z opery Leoše Janáčka. Ze zahraničních autorů pak byli zastoupeni Guiseppe Verdi, W. A. Mozart
a Giacomo Puccini. Paní Hejduková byla odměněna dlouhým
potleskem, kterým si posluchači vynutili dokonce dva přídavky. Závěrečná Bachova Ave Maria byla tou nejlepší tečkou
za vynikajícím koncertem.
7
Došlo do redakce
Zima v Černé Říčce
Ze života zdravotně postižených
Letošní zimní sezóna ve Skiareálu Černá Říčka se nesla ve znamení oslav 50. výročí zahájení lanové dopravy. Tehdy jsme spustili
první, velmi amatérský lyžařský vlek. První letošní akcí byl již tradiční
20. ročník Memoriálu Jindřicha Hippmanna. Tyto dětské zimní závody
jsou nejstaršími soutěžemi, které náš sbor pořádá, a sahají do první
poloviny 50. let. Byly vždy určeny pro děti hasičských kroužků okresu
Jablonec n. N. Pořádaly se s nepatrnými přestávkami a pod různými
názvy (např. závod o Zlatou hasičskou přilbu a Stříbrnou sekyrku,
Dortové závody apod.). Současný název jsme zvolili na počest našeho velmi úspěšného a obětavého vedoucího mládeže Jindřicha
Hippmanna, který nás bohužel příliš brzo opustil. Letošní závod se
konal za krásného slunečného, ale velmi mrazivého počasí v sobotu
19. 1. 2013 za účasti 42 dětí ze šesti sborů Jablonecka.
Další akcí byla vernisáž výstavy k 50. výročí lanové dopravy, která
se uskutečnila v Riedlově vile 5. 3. 2013. Mnozí čtenáři Desenských
novin ji jistě navštívili, sešlo se okolo šedesáti hostů a nešetřili slovy
chvály. Představili jsme sadu snowboardů, jedny z prvních v Československé republice, dále staré lyže s historickým vázáním, ale i nové
a hlavně spoustu fotografií z historie i současnosti. Raritou byly lyže,
na kterých jezdil perský šáh Reza Páhlaví.
Dne 8. 3. Jsme uspořádali za umělého osvětlení noční veřejný závod dospělých, Nigt Race ve zkráceném obřím slalomu. V této trochu
odlehčené atmosféře závodilo 29 borců, mužů i žen ve věkovém
rozmezí 19–75 let.
Největší a také snad nejúspěšnější akce byla dvoudenní. Konala
se u příležitosti ukončení provozu v našem Skiareálu. V sobotu 30. 3.
dopoledne proběhl 3. ročník tradičního veřejného závodu ve skicrossu a hned bylo o zábavu postaráno. Den vyvrcholil večerním programem. Po skončení posledního večerního lyžování jsme zhasli
svah, proto název „ Děkujeme, zhasínáme“. Proběhly jízdy s loučemi
a jinými světelnými zdroji a sjezdovou trať osvítil krásný ohňostroj.
Zlatým hřebem bylo vystoupení skupiny ARIES, show bubeníků,
kteří již úspěšně vystoupili na společenském plesu města ve Skláři.
Na závěr si přítomné děti mohly vypustit lampiony štěstí. U „Jedové
chýše“ (bufetu) se grilovalo a po celou dobu hrála živá hudba. Ten
večer nás navštívilo neuvěřitelných téměř 300 diváků. To jsme u nás
skutečně ještě nezažili.
Nedělní odpoledne bylo věnováno dětem, kterých přišlo opět rekordních 45. Soutěžily v různých disciplínách: paralelní slalom, hod
ledovým diskem, tučňákův běh, skok přes ledovcovou trhlinu nebo
Yetitlon. Podívat se přišel také pán hor, sám velký Krakonoš, který
na vše dohlížel, dětem poblahopřál k výsledkům a na závěr uzamkl
sjezdovku na tři západy. Trochu se ale zlobil, že si vyrábíme sníh
sami, že ho tak moc ani nepotřebujeme, a proto nám blízký příchod
jara neslíbil. Až budete tyto řádky číst, uvidíme, jak vážná byla jeho
hrozba. Děti byly samozřejmě odměněny různými sladkostmi. Hlavní
sezóna tak vlastně skončila, i když bylo sněhu ještě habaděj. Bohužel zájem veřejnosti už byl mizivý a provoz by byl ztrátový. Škoda,
podmínky k lyžování byly koncem března stále vynikající.
Z menších událostí bych si dovolil připomenout ještě pomoc při
závodech žáků naší základní školy ve slalomu a skoku.
Tím ale naše činnost neskončila. Posledního dubna jsme pálili
čarodějnice na kopci mezi Nyčovými domky a Černou Říčkou. Počátkem května pořádáme oslavu sv. Floriána, našeho patrona, na kterou zveme všechny naše členy a také zaměstnance našeho areálu.
Počátkem června nás čeká Den dětí a soutěž požárních družstev.
A myslím, že na závěr se sluší říci, že hlavní tíha organizace
těchto událostí leží na bedrech Martina Lauera, bez kterého by se
některé akce v tomto rozsahu nekonaly. Ale co, je to náš starosta,
tak se holt stará. Samozřejmě dík patří také ostatním spolupracovníkům, ať už členům sboru, tak i nečlenům. Takže vidíte, že
činnost máme poměrně bohatou. A úplně na závěr se sluší také
poděkovat všem našim návštěvníkům za účast a podporu naší
činnosti. Zachovejte nám nadále svou přízeň. D. Lauer
Na valné hromadě, konané 26. března v jídelně Eurestu v Tanvaldě na Výšině, hodnotilo 98 členů Občanského sdružení zdravotně postižených svoji práci v uplynulém roce. Výborem projednaná zpráva o činnosti a zpráva revizní komise byla přednesena
Irenou Běhounkovou, řídící jednání, následovně:
 Nejnáročnější akce: rekondice pro 52 účastníků v Deštné –
s ranními rozcvičkami, skupinovým cvičením pod vedením
rehabilitačních sester, cvičením v bazénu, poznávacími zájezdy
do významných míst v okolí a večerními kulturními a zábavnými
programy – se podařilo úspěšně realizovat včetně finančního
vypořádání. Poděkování patří Haně Švecové, Ireně Bělonožníkové a sestrám zdravotní péče
 Další činnost organizace: návštěva divadelních představení „Penzion pro svobodné pány“ v Liberci a „Na Mělčině“ v Jablonci n. N.
Obě představení byla obsazena plným počtem zájemců (52).
 S velkým neplánovaným zájmem byly uskutečněny dva zájezdy
– do Johnsdorfu na akci „Motýlí křídla“ a návštěva sklářského
muzea v Novém Boru. Vše zdařile organizovala Eva Malá, které
patří poděkování.
 Seniorům – jubilantům významného osobního výročí bylo předáno 54 dárkových balíčků. Invalidům – nepohyblivým členům
– byly předány vánoční dárkové balíčky do míst jejich bydliště.
Vše zajistili členové výboru.
 Vstupné na kulturní akce v Tanvaldě a v Desné bylo uhrazeno
z rozpočtu.
 V průběhu roku byly poskytovány na požádání informace
členům ve věcech sociálních, zdravotních apod. s odkazem
na úřední místa jednání.
Závěrem výbor ve zprávě konstatoval úspěšné splnění a překročení plánu a v souladu se zprávou revizní komise, přednesenou její předsedkyní Janou Hubenou, poděkovala Irena
Běhounková všem sponzorům (Krajskému úřadu Libereckého
kraje, městským úřadům Tanvaldu, Desné a Kořenova i dalším
drobnějším přispěvovatelům) za finanční pomoc pro práci. Poděkování bylo adresováno i pracovitým členům výboru organizace.
Za zodpovědné sledování a prokazování nákladů a příjmů poděkoval výbor i Dáše Bukvicové.
V průběhu dalšího programu bylo předáno 21 balíčků seniorům
k jejich osobním výročím v prvním pololetí, schválen byl i návrh
programu práce na letošní rok včetně rozpočtu a proběhla volba
členů výboru na příští období.
Vřelým a srdečným potleskem bylo přijato vystoupení hostů –
starostů měst Desná a Kořenov a jejich ujištění o další podpoře
a ocenění záslužné činnosti organizace. Oba starostové – pan
Jaroslav Kořínek a pan Luboš Marek – popřáli organizaci postižených mnoho zdaru v práci v tomto roce.
Šimon
8
Radosti
Takových radostí kol sebe mám, život mě pohostí, než zavře krám
„Venku je tak krásně,“
povídá muž manželce,
„a ty se dřeš
s parketami!
Měla bys jít raději
na vzduch a umýt
auto.“
www.joukl.cz (10)
Desenské noviny 5/2013
Okénko zajímavostí
Co to znamená,
když...
… se někomu řekne
ochechule
Osobnosti se vztahem k Desné
Christa Scharf
Paní Christu Scharf, malířku žijící v Rakousku, jsme měli možnost poznat v listopadu loňského roku, kdy se osobně účastnila vernisáže výstavy svých obrazů – Jizerské
hory a jejich sklárny.
Paní Scharf se narodila v Potočné (dnešní
Desná II), po válce byla ale její rodina vystěhována a svůj druhý domov našla ve městě
Enns. Své obrázky, které u nás vystavovala,
malovala buď podle svých představ, nebo
podle černobílých fotografíí.
Nahlédněme společně do vzpomínek
paní Christy Scharf: „Můj domov byl v Potočné, moje kolébka stála v krásné staré
Potočné se Švýcarským domem, letním divadlem, starými vilami, ale také továrnami
a brusírnami. Moji rodiče, Viktor a Elfriede
Edelmann, provozovali v hotelu Dub malou cukrárnu. O několik let později koupil
můj otec sousední dům a otevřel kavárnu
Café Edelmann. Vybavují se mi vzpomínky
na mnoho jabloneckých návštěvníků, kteří
při svých toulkách Jizerskými horami navštěvovali rádi naši kavárnu.“
Jako dítě pobývala často u svého strýce
v Dolním Polubném, který pracoval jako
návrhář výrobků pro sklářský průmysl.
Tam začaly její první pokusy o malování,
které vyústily po dokončení povinné školní
docházky v podání přihlášky na Státní
odbornou školu pro šperkařský průmysl
v Tanvaldě. Zkoušky úspěšně složila, byla
Desenské noviny 5/2013
přijata a plánovala pokračování ve studiu
na Umělecké akademii v Drážďanech.
Válka a poválečné události však zamíchaly karty jinak. Rodina byla v létě 1946
vystěhována do Rakouska, odkud pocházel otec. Útočiště našli ve městečku Losensternleithen, kde pracovala skupina odsunutých obyvatel z Jablonce. Paní Christa
začala pracovat u svého budoucího tchána. Nejprve se vyučila pasířkou, ale brzy
začala podávat vlastní návrhy. V roce 1949
se provdala za Waltra Scharfa a o dva
roky později se přestěhovali do Enns.
Po letech se vrátila ke své původní zálibě – malování. V letech 1990–1996
navštěvovala semináře, Letní akademii
a studovala malířství. A začala malovat obrázky z domova. Vznikly akvarely z Jizerky,
Smědavy, Loveckého zámečku na Nové
louce, kostela sv. Anny... Pak následovaly
výstavy – v Jabloneckém domě v Neu Gablonz, v městské hale v Enns, v Městské
galerii v Enns a na mnoha dalších místech.
Je dobře, že i my jsme měli možnost
její obrázky zhlédnout. Je od nás, je naše, i když v důsledku okolností let dávno minulých žije jinde. Může nás těšit,
že se k nám ráda hlásí, o čemž svědčí
její slova: „Velice mě potěšilo Vaše pozvání a možnost v ystavovat obrázk y
v místě bývalého domova zde, v Riedlově vile“. DNy
Každý toto slovo zná, ale málokdo má představu, co to vlastně je.
Staří Slované a národy kolem Baltu
považovali ochechuli za mocnou
vládkyni moře. Nad vlnami Jadranu
to zase byly tajuplné krásné panny
se zlatými vlasy, jejichž hlas se mísil
s hřměním vod. Svým zpěvem uspávaly plavce a rozbíjely lodě o skály
nebo je stahovaly do hlubin.
Až v pozdějších dobách se představa mění a z ochechule je najednou škaredá zlá příšera. Ještě Josef
Jungmann ve svém slovníku uvádí,
že ochechule jsou „mluvící potvory
mořské“. Pravda je ale mnohem
prozaičtější.
Ochechule je živočich, velký mořský savec, na první pohled podobný
tuleni nebo lachtanovi. Jsou to ale
býložravci a nejsou to vůbec hezcí
tvorové.
Ale zpět k mýtům. Je zajímavé, že
původně byla ochechulí i meluzína.
Jmenovala se tak prý jedna z mořských panen. Provdala se za člověka. Ten neměl pátrat po jejím tajemství. Slíbil, ale nedodržel svůj slib.
Jeho žena pak kvůli tomu se skučením a bědováním odletěla a už ji
nikdy nespatřil. Odtud tedy dnešní
název pro nepříjemný naříkavý vítr.
Zajímavé je i to, že ochechule či
meluzína není zrovna lichotivé pojmenování pro ženu, zatím co nazvete-li ji vílou, určitě se nebude zlobit.
A měla by. Víla totiž v sobě nese
pomatenost, ztřeštěnost, bláznivost. Slovo víla ve staré češtině znamená blázen. Víly byly divé bytosti
tančící po lesích a číhající na muže.
Běda tomu, kdo se dostal do jejich
moci. Zcela jistě zahynul, v lepším
případě se „povílil“, tedy zbláznil.
Takže přirovnání k ochechuli je
vlastně z hlediska mytologie to nejlepší a nejlichotivější.
DNy
9
Dětský svět
Atletické ohlédnutí
za halovou sezónou
Mistrovství ČR žactva v hale – Jablonec 2. 3. 2013. Na téměř domácí půdě v jablonecké hale se stala Lada Cermanová halovou mistryní ČR ve vrhu koulí výkonem 13,00 m.
Prvním pokusem poslala kouli do vzdálenosti rovných
13 metrů a nikoho nenechala na pochybách, kdo si přijel pro
zlatou medaili. O její nadvládě v závodě svědčí i fakt, že i další
dva její pokusy (12,97 m a 12,69 m) by jí na zlatou stačily. Ladu na mistrovství doplnila Michaela Galuszková.
Ta téměř celou halovou přípravu vynechala pro zranění
a samotná nominace na mistrovství byla velkým úspěchem.
V soutěži jí pak jen těsně unikla bronzová medaile ve skoku
vysokém. Míša skončila čtvrtá výkonem 161 cm. Finálovou
účast v dálce pak proměnila v osmou příčku za výkon 508 cm.
Novinářská laťka – Praha - Zličín 14. 2. 2013. Dalším úspěchem desenské atletiky byla pozvánka pro Michaelu Galuszkovou na Novinářskou laťku. Letos se před hlavním závodem
mužů uskutečnil závod žákyň, kde byly pozvány nejlepší
žákovské výškařky ČR. V něm se Míša rozhodně neztratila
a výkonem 158 cm obsadila stříbrnou příčku. Porazila ji jen
budoucí mistryně ČR. Závody proběhly ve fantastické atmosféře obchodního centra ve Zličíně a obrovským zážitkem pro
děvčata bylo i společné focení s bronzovým medailistou halového mistrovství Evropy Jaroslavem Bábou.
KP v Hale – Jablonec 16. 2. 2013. Zlato, stříbro a dva bronzy, taková je bilance našich atletů na halových přeborech
Libereckého kraje. O jedinou zlatou se postarala Lada Cermanová ve vrhu koulí výkonem 12,25 m, stříbrnou pak přidal Dan
Komló v běhu na 150 m časem 22,89 s a o dvě bronzové medaile se postaral Lukáš Nigrin v běhu na 300 m časem 42,28 s
a v běhu na 800 m za 2:22,27 min.
Martin Galuszka
Lyžařské závody ZŠ Desná
Letošní dlouhou lyžařskou sezonu zakončila naše škola
závody 1. a 2. stupně. Sportovní odpoledne proběhlo ve Skiareálu Černá Říčka, kde provozovatelé vleku připravili pro
naše borce dvě závodní tratě.
Lyžařský přebor byl rozdělen do několika věkových kategorií.
Změřit své síly se odvážilo 39 lyžařů. Závodilo se ve sjezdu
i ve skoku. Žáci zde mohli zúročit vše, co se naučili během
lyžařských výcviků jednotlivých tříd. Letošní počasí nám moc
nepřálo, doufejme, že příští rok nás bude provázet sluníčko!
Poděkování patří všem organizátorům – provozovatelům vleku
Černá Říčka a dalším organizátorům (S. Jiroušovi, M. Albrechtovi, D. Michkové, E. Albrechtové, M. Hrubé, L. Klabanové,
V. Jiroušové), všem závodníkům a samozřejmě rodičům, kteří
přišli podpořit své ratolesti.
10
Desenské noviny 5/2013
Dětský svět
Dopravní dopoledne
V pátek 5. dubna proběhla v kině Alfa zajímavá akce pro
děti z mateřských školek a 1. a 2. ročníku ZŠ. O. p. s. Paraplíčko připravila ve spolupráci se zaměstnanci dopravního
hřiště v Jablonci n. N. na „Duben – měsíc bezpečnosti“ poučně
zábavný program. Přijely ho předvést dvě policistky – paní Plešingrová a paní Bohuslavová, které tento program provozují
na jabloneckém dopravním hřišti.
Od 8 hodin ráno měli žáci 1. a 2. ročníku místo prvouky
ve škole „vyučování“ v kině, a to na téma bezpečnost silničního provozu. V závěru „výuky“ si děti mohly vyzkoušet vesty,
čepice i terč k zastavování vozidel. Díky příslušníkovi MP Desná
(pan Flídr) si vyzkoušely i pouta a do ruky dostaly i obušek.
Dostaly i dárky – světelné odrazky, pracovní sešity s dopravní
tematikou a kalendář. Do každé třídy pak od Paraplíčka knížku
krátkých příběhů pro první čtení (prvňáčci) a trhací omalovánku
a pexeso (druháčci). Od půl desáté program pokračoval – tentokrát byl zaměřen na děti z mateřských škol. Účastnily se ho
nejen obě desenské MŠ, ale také děti z Horního Polubného.
Pro ně byl připraven film Hrošík Ludvík, ve kterém se poučily
o nebezpečích, která na ně číhají. Pak děti předváděly, jak se
dovedou představit a sdělit, kde bydlí, kdyby se někde ztratily.
Závěr probíhal jako u předchozí skupiny, jenom dárečky byly
jiné. Od policistek dostala každá školka 4 reflexní vestičky, reflexní značky a od Paraplíčka knížku bajek.
Dohromady dopravní dopoledne absolvovalo 135 dětí. A to,
že se akce povedla, je zřejmé z toho, že se na místě učitelky
domlouvaly s policistkami o možnosti zajet se svými třídami
na dopravní hřiště do Jablonce. KM
Jarní tradice v mateřské
škole podporující zdraví
Mezi naše tradice patří vynášení Moreny. Letos se první jarní den zrovna moc nevydařil, ale to nám náladu nepokazilo.
Tento zvyk dodržujeme mnoho let a vždy se na něj těšíme. Vydali jsme se, jako každý rok, na most k naší říčce Bílá Desná.
Za doprovodu básničky a zvuku řehtaček jsme vyhodili Morenu do vody, aby už konečně mohlo přijít vytoužené jaro.
S blížícími se Velikonocemi jsme se začali těšit na další akci
nazvanou „Po stopách zajíce Čendy“. Náš kamarád nám každoročně na Velký pátek, kdy se otevírají skály a vydávají své
poklady, napsal dopis, kde nám popsal cestu za velikonočním
pokladem. Po cestě jsme sbírali barevné kraslice a u té poslední – duhové jsme objevili poklad. Smlsli jsme si na čokoládových penízcích a mrkvičce.
Další naší tradicí je odemykání lesa. To nás vždy čeká až
v druhé polovině dubna, až se počasí umoudří a začne konečně to pravé jaro. Z domova si přineseme svůj klíč a za pomoci
kouzelné říkanky les odemkneme. To proto, abychom tam
mohli podnikat výpravy za poznáním, a také proto, abychom
les chránili. Vydáme se sbírat odpadky, které v něm nemají co
dělat. Budeme hlídat, aby v něm neřádili vandalové. I my se
v něm budeme chovat jako kamarádi přírody.
Za Mateřskou školu podporující zdraví Desná
Dana Scheibová, učitelka
Velikonoční těšení
Ve středu 27. března se sešlo 11 dětí v kině Alfa. Pět kluků
a šest holčiček ve věku 4–10 let připravilo malovaná vajíčka
ze čtvrtek.
Po svačině (velikonoční beránek a mazanec) a připomenutí
Velikonoc (co se který den stalo) se děti vypravily do centra
města, kde ozdobily 2 májky – u prodejny Prima a u pošty.
Děti se tak učí získávat vztah ke svému městu, mít ho rádi
a snažit se, aby bylo hezké. Za velikonoční říkanku dostal
každý koledníček kindervajíčko. Stejná akce proběhla již loni,
a tak se zdá, že vzniká nová pěkná tradice. KM Desenské noviny 5/2013
11
Čmeláčci, Den matek
Dětský den
v sobotu 1. června 2013
Pro děti je letos k jejich svátku připraveno zajímavé zábavné odpoledne – zájezd do liberecké ZOO. Bude ale jiný,
než na jaký jsou jeho předchozí účastníci zvyklí. Na programu není jenom návštěva zoologické zahrady s možností nahlédnout i tam, kam se běžný návštěvník nedostane.
Podíváme se totiž i do dětského koutku, kde jezdí vláček,
je tam bludiště, ale také půjčovna kol a tříkolek. A kdo
bude chtít, může vystoupat i na věž v Lidových sadech.
Připravena bude svačina (moučník, ovoce a pití). Potěšitelné je jistě i to, že děti mají celý výlet zdarma, dospělí
za 150 Kč. Pro děti bez doprovodu rodičů je samozřejmě
zajištěn kvalifikovaný dohled (Mgr. D. Strnadová, Mgr. D.
Nývltová, K. Melicharová, L. Neumannová). Doprava je zajištěna (pan Laňka). Odjezd z Desné je plánován ve 13 hodin, z Liberce pak v 18 hodin.
Rezervace je nutná – na tel.: 774 464 316, nebo osobně
v Riedlově vile u vedoucí L. Neumannové.
Odjezd autobusu: 13,00 – Zdravá MŠ  13,05 – Kino Alfa
13,10 – pošta  13,15 – Sklář Místa pro odjezd jsou
platná i pro návrat
Společná akce města (Riedlova vila)
a o. p. s. Paraplíčko (dětský klub Čmeláčci)
15. 7.–19. 7. 2013
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR čMELÁČKŮ
Pondělí 15. 7.
Tradiční uvítací den – dopoledne hry a „poznávání
kolektivu“, odpoledne krátký výlet po okolí, za špatného
počasí zajdeme do tělocvičny.
Úterý 16. 7.
Výlet vláčkem do Jiřetína do dílničky firmy Detoa, pěšky
do penzionu Panorama ve Žďáru, ubytování. Odpoledne
koupání v krytém bazénu, opékání buřtů a hry. Opět zveme
rodiče ke společnému podvečeru. Nocleh v penzionu.
Středa 17. 7.
Venkovní hry, oběd, koupání a hry, pěšky do Alfy.
Čtvrtek 18. 7.
Busem s panem Laňkou na oblíbené dopravní hřiště
v Jablonci n. N., zpět zastávka u zříceniny Frýdštejn.
Pátek 19. 7.
Vyhraje jízdárna v Jiřetíně, nebo výlet na rozhlednu
Štěpánka? V Alfě závěr a loučení…
Tábor je určen pro děti od 4–10 let. Základnou budou opět
prostory Kino klubu Alfa v Desné od 7.30 (dříve po dohodě)
do 15.30 hodin. Cena 1200 Kč zahrnuje stravu (2× denně
svačina, oběd, pití po celý den), kvalifikovaný dohled,
nocleh v penzionu Panorama, dopravu, vstupy, úrazové
pojištění, materiál i drobné dárky. Dětem se budou
věnovat Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová
a Kateřina Melicharová. Program tábora může být měněn
dle počasí a bude upraven podle možností a schopností
průměrného věku přihlášených dětí. TIP: Informujte se
na možnost proplacení tábora u Vaší zdravotní pojišťovny!
Těšíme se na Vás, rezer v ujte na tel.: 7 74 46 4 316.
První zájemci se již hlásí !!!
12
Den matek a Den otců
Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim matkám.
Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě.
V České republice připadá Den matek na druhou květnovou
neděli. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou
vlastnoručně vyrobené. Jeho původ je už ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku
vznikla ve 20. století, roku 1907, na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil
tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu
Dne matek, konající se druhou květnovou neděli.
V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923.
Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl zatlačen do pozadí komunisty propagovanými
oslavami Mezinárodního dne žen, ve zkratce MDŽ (slaveného
vždycky 8. března), ale i přesto se dál v některých rodinách
připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně.
Tento den je doplněn Dnem otců, který oslavuje tatínky a
slaví se vždy třetí neděli v červnu. Je oslavou otcovství a poděkování tatínkům za jejich péči, a tedy i doplňkem k u nás
mnohem známějšímu Dni matek.
Den otců, podobně jako Den matek, se slaví v různých
zemích světa v jiné dny. Nejrozšířenější je ale třetí červnová
neděle, kdy si tento den připomínají ve více než 40 zemích,
a to už od počátku 20. století.
Úplně první oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. června 1910. Den
otců se slaví už sto let na celém světě, například v Německu,
Austrálii nebo USA, kde také vznikl.
Svátek Den otců založila žena Sonora Smart Dodd, která
chtěla vzdát hold svému otci, který ji spolu se čtyřmi sourozenci po smrti matky vychoval. Narodil se v červnu, a tak svátek
Den otců připadl na třetí neděli tohoto měsíce. V roce 1924
prezident Calvin Coolidge navrhl ustanovení Národního dne
otců, jiný prezident – Lyndon Johnson v roce 1966 prohlásil
za společný den otců třetí neděli v červnu.
Prázdninový provoz MŠ v Desné
v době letních prázdnin
V období červenec – srpen bude provoz mateřských škol
probíhat obdobně jako v loňském roce. V části prázdnin budou otevřeny obě, v další se budou střídat a 3 týdny budou
obě školky uzavřeny.
1. 7. – 4. 7. obě MŠ
8. 7. – 12. 7. MŠ Desná II
15. 7. – 2. 8. obě MŠ uzavřeny
5. 8. – 9. 8. MŠ Desná II
12. 8. – 16. 8. Zdravá MŠ
19. 8. – 23. 8. Zdravá MŠ
26. 8. – 30. 8. obě MŠ
V době od 15. 7. do 19. 7. mohou rodiče využít příměstský
tábor, který opět připravuje dětský klub Čmeláčci. Bližší informace uveřejníme v červnových Desenských novinách. Organizace tábora bude obdobná jako v předchozích letech.
Desenské noviny 5/2013
Rozhovor
Opět po deseti letech
Štefan Pustai
19. května se ve Skláři koná od 14 hodin již tradiční setkání seniorů, které při příležitosti Dne matek organizuje Klub
důchodců spolu se Sborem pro občanské záležitosti a kulturním střediskem. Poprvé se pozvánka na toto setkání objevila
v březnových Desenských novinách v roce 2003. Tehdy před
10 lety se redaktorka DN (slečna Květa Šírová) zajímala o to,
kdo je v pozadí této akce. Výsledkem byl rozhovor s panem
Štefanem Pustaiem. A jaká je situace dnes? Odpověď najdete v následujícím rozhovoru, který bychom mohli nazvat
„Opět po deseti letech“.
1. Před 10 lety začala tradice oslavy Dne matek jako setkání seniorů. Co Vás přivedlo na tuto myšlenku?
Tady začnu trochu zeširoka. Na tehdy vysílaném desenském
televizním kanálu běžely různé příspěvky filmařů - amatérů,
které zachycovaly dění na Tanvaldsku, tedy i v Desné (hasičské a kulturní akce, společenské zábavy). V Klubu důchodců,
který tehdy vedla paní Melichová, zazněla myšlenka, že se
pro důchodce nic nedělá, do klubu jich moc nechodí, že by
bylo dobře, kdyby se něco dělo. Ale znáte to. Řeči se vedou,
ale něco organizovat, do toho se moc nikomu nechce. Jsem
už takový, že mám-li příležitost něco pro lidi udělat, zkusím
to. Tehdy jsem navrhl, že by bylo dobré zorganizovat setkání
seniorů, ale nějak cíleně. Ne jen tak nějaké setkání pro setkání. Chtěl jsem, aby to mělo nějakou formu – program, tanec,
občerstvení, aby to bylo i nějak „zacílené“. A tehdy mě napadl
Den matek. Je v květnu, už je příjemné počasí. Tohle ale nemohl dělat klub sám. Oslovili jsme SPOZ, kulturní středisko,
samozřejmě i město – a akce byla na světě.
2. Kdybyste měl hodnotit uplynulých 10 ročníků pravidelných setkávání důchodců, jaké byste našel klady a zápory
těchto akcí?
Nic není jen černobílé. Samozřejmě některá jednání nebyla
jednoduchá. Ale na zápory se zapomene, když je akce zdařilá.
A ony byly. Lidé dostali příležitost se sejít, strávit příjemnou
hodinku. Navíc, ne všichni mají vnoučata a setkání s dětmi je
vždycky příjemné, pohladí. Proto jsem byl rád, že mi vyhověla
paní ředitelka mateřské školky z Riedlovy vily a ve spolupráci
s učitelkami MŠ zajistila program. To se dost dlouho tradovalo
a děti zahajovaly naše setkání. Bylo to dojemné, emotivní, pěkné. Pro vystoupení se snažíme získat hlavně děti z Desné, ale
využíváme samozřejmě i jiných možností – díky vstřícnosti pana
ředitele Jiřího Lejska programy ze ZUŠ, oslovili jsme Sbor dobrovolných muzikantů, který nám také vyhověl. Chceme, aby přínos
byl oboustranný. My máme program, naši spoluobčané, kteří něco umějí, mají zase možnost se prezentovat. Mám takovou myšlenku – dokud jsme schopni něco organizovat, ať se něco děje!
3. Je zájem lidí o tato setkání stále stejný, nebo se v průběhu let mění?
Já myslím, že tím, že přibývají „mladé“ nové důchodkyně
(ano, ženy, ze strany mužů je zájem podstatně menší, koneckonců taky jich je míň), je zájem stabilní, je pořád, lidé chodí.
Mohou se bavit podle svého, jsou mezi „svými“, takže je nikdo
nepovažuje za „trapné“. Padají zábrany a lidé se skutečně
docela odvázaně baví.
Desenské noviny 5/2013
4. Oslava Dne matek není jedinou aktivitou, které se v Klubu důchodců věnujete. Můžete jmenovat ty další?
Můžu. Dvakrát do roka pořádáme autobusový výlet (na jaře
a na podzim) za krásami přírody a kulturními památkami. Výběr míst i náplň programu se pochopitelně řídí tím, že to nesmí
být příliš náročné, příliš daleko. Samozřejmou součástí je vždy
oběd a posezení v cukrárně. Tolik k výletům. Pravidelně se
scházíme každý čtvrtek – bohužel tady je na rozdíl od výletů
účast velice malá. Ti, kteří chodili, už většinou nemohou (ať už
z důvodu hospitalizace či nemoci, která je drží doma), a noví
nepřibývají. Jestli můžu, chci tímto nabídnout možnost všem
desenským důchodcům – i těm „mladým“ – přijít do společenské místnosti DPS. Jsme tam každý čtvrtek od 13 do 17 hodin.
Přijďte si sousedsky popovídat při kávě nebo čaji – to u nás
dostanete jako bonus ke „klábosení o čemkoli“.
5. Co Vás vede k tomu, že se celá léta angažujete v Klubu
důchodců, vymýšlíte výlety, organizujete setkání…
Asi nějaké moje ideály, které v člověku nechávají stále kousek dítěte. I když se jich s přibývajícím časem hodně poztrácí,
o mnoho jich člověka připraví jiní, přece některé zůstanou. A ty
já mám a chráním si je. Dělat něco pro lidi má přece smysl.
Abychom nebyli jen tak. Ať se něco děje. Život je příliš krátký
na to, abychom ho „proflákali“. A jsem velice rád, že v této
činnosti nacházíme podporu u představitelů města. Bez ní by
klub nemohl fungovat. Uvítal bych, kdyby lidé přicházeli se svými typy, návrhy – co zorganizovat, kam jet. Zkrátka i v důchodu
může být hezky a živo.
6. Máte nějaké další přání týkající se této Vaší záslužné
práce?
Určitě mám. Přál bych si, abychom všichni projevovali větší
zájem jeden o druhého, v tom dobrém smyslu slova samozřejmě. Strávit odpoledne, kde mladší dělají program pro starší,
popovídat si o problémech, nenaříkat si, ale pobavit se, umět
se uvolnit. Dosažením důchodového věku přece život nekončí.
Máme čas na koníčky, zábavu, na sebe. Využijme toho! To
bych si moc přál.
Děkuji za rozhovor a těším se spolu s ostatními na letošní,
již 11. setkání na Dni matek ve Skláři
DNy
13
Lukostřelba
3D lukostřelba
Střílení z luku, tato dnes již zdánlivě zbytečná činnost, nám může
v dnešní, stresem nabité době přinést nečekaně mnoho krásných
zážitků. Učí nás koncentraci a pokoře, což jsou dvě základní věci,
bez kterých se lukostřelba neobejde.
K lukostřelbě toho potřebujete překvapivě málo a to další se
tak nějak přihlásí samo. Když střílíte hodně, udělají se vám mozoly
na prstech a seženete si rukavici. Když střílíte špatně, švihne vás
občas tětiva do předloktí, a tak si vyrobíte jednoduchý chránič. Nechcete válet šípy stále po zem, tak si pořídíte primitivní toulec. Princip je však stále stejný již tisíce let! Ohnutý pružný klacek, napnutá
tětiva a šíp. Nezměnil se od pravěku! Luk je jeden z nejstarších
technických vynálezů člověka vůbec. Byl tu dříve než kolo, a přece
byl vynálezem zcela zásadnějším – posunul člověka na vrchol potravinového řetězce nad všechny šelmy…
Byly doby, kdy schopnost ulovit zvíře byla rozhodující pro přežití jedince nebo i kmene. S nástupem zemědělství a pěstitelství zvířat toto
umění ztratilo svůj význam. V každém z nás ale kus toho lovce zůstalo.
Velmi často slýchávám od lidí, kteří se s 3D lukostřelbou dosud
blíže nesetkali, názory typu ,,jo to jsou takové ty sportovní luky s tykadlama“. Pro většinu laiků se pojem lukostřelba zužuje na olympijskou lukostřelbu.
Mnohokrát jsem se již setkal s tím, že lidé bez většího zájmu
o „klasickou“ lukostřelbu, projevili velký zájem o 3D lukostřelbu
poté, co se o ní dozvěděli více. Často stačí jen vysvětlení, že existují
i jiné typy lukostřelby a jiné luky než ty olympijské. Že jsou i luky tzv.
„tradiční“ – v podstatě ohnutá větev, kde nejsou žádná mířidla ani
jiné pomůcky pro střelbu, a přesto se s nimi dá velice přesně střílet.
Střelba probíhá v atraktivních přírodních lokalitách Českého ráje
i jinde (Adršpach, Sedmihorky, okolí hradů a zámeckých parků), kde
jde skupina 4–5 lidí (účastníci rozděleni do skupin) a při procházce
lesem“ postupují po trase, na níž jsou rozmístněny terče ve tvaru
zvířat z polyuretanu v životní velikosti. Tyto terče jsou umístěny
na neznámé vzdálenosti, v neznámé výšce či hloubce skal, za deště,
sněžení, tropického počasí či mrazu... Každý terč má 3 bodované
zóny 11, 10, 8 (počítáno od středu „komory“) a zbytek terče je
za 5 bodů. Zapíšou se zásahy do bodovací karty – podobně jako
u golfu, na závěr se udělá součet, vyhlásí se nejlepší a při dobrém
obědě se vyprávějí historky, jak se komu dařilo.
Náročnost 3D střílení spočívá (dle mého názoru, oproti např. terénní lukostřelbě) v nutnosti větší koncentrace na cíl. U terénní lukostřelby máme na terči výrazný žlutý bod, na který se oko do poslední
milisekundy může zaměřovat (opírat). U 3D terče je nutné vybrat
například určitou skvrnu, dopadající paprsek slunce v místě, kam
chceme trefit. 3D terče ale často nemají žádný záchytný bod, v tom
případě je vše o odhadu a zkušenosti střelce, aby byl schopen zasáhnout bodovanou zónu. Je zde nutná opravdu maximální koncentrace, protože ve chvíli, kdy např. terč ve tvaru srny začneme vnímat
jako celek a přestaneme vidět jediný bod, který chceme zasáhnout,
terč téměř jistě mineme.
Záměrně jsem jako příklad terče vybral tak krásné zvíře jako je
srna, protože i když ji trefíme třeba do zadku, NIC se neděje, je to
stále kus gumy a srna nebude dlouze umírat, jako je tomu u lovu.
Někdy mám problém porozumět lidem, kteří 3D lukostřelbu odsuzují
jako simulaci lovu, ale nemají problém nakupovat a jíst maso z jatek, kde zvířata krutě trpí. Věřte mi, že lidé, kteří se věnují 3D lukostřelbě, přírodu milují a chrání ji. Je však pravdou, že střelba na 3D
terče má jinou atmosféru než na papírové kruhy. V každém z nás je
možná zbytek pudového jednání z minulosti, kdy byl člověk nucen
lovit, aby přežil. Tato vrozená vnitřní pohnutka však nesmí být hlavní
motivací pro 3D a už vůbec by se neměla prezentovat jako podstata
3D lukostřelby před médii a laickou veřejností. Je potřeba trpělivě
objasňovat, že se nejedná o trénink na krvavou zábavu – na lov,
ale skutečně o plnohodnotnou sportovní disciplínu s mezinárodně
uznávanými pravidly.
14
Stále se mluví o generačních problémech a stárnutí populace.
Tady může lukostřelba nabídnout opravdu hodně, neboť ji může
provozovat jak desetileté dítě, tak i sedmdesátiletý senior. Navíc 3D
lukostřelba není až tak finančně náročný koníček, oproti například
cyklistice. Je zde také výhoda časové nenáročnosti tréninku a závodní činnosti. Shrnuto – 3D lukostřelba je vlastně ideální sport
do dnešní doby s ohledem na věk, čas i peníze.
Na závěr jeden příklad o rozvoji lukostřelby v zahraničí. Nedaleko
našich hranic v Horním Rakousku je na území o velikosti Libereckého kraje 10 stálých parkúrů a účast na kterémkoliv regionálním
závodě je cca 200 střelců. Účastní se jich celé rodiny od vnuka
přes rodiče až po dědu. Je to kraj lukům zaslíbený, a komu nějaký
ten ,,ohnutý klacek“ nevisí v síni, je zde vnímán skoro jako podivín.
Také u nás se objevují první parkúry (nejbližš je u Turnova) a počet
zájemců o lukostřelbu napříč generacemi utěšeně roste. A právě to
je stav, za který může především krásná sportovní disciplína – 3D
lukostřelba.
Čím čistší je má hlava, tím čistší je můj výstřel a o to přesnější
zásah. Zvládnutí základní techniky je snadné, instinktivní míření
máme každý v sobě od narození, jen „příliš mnoho myšlenek“ zabíjí
naše přirozené lovecké pudy.
V případě, že budete mít zájem si lukostřelbu vyzkoušet nebo
se o ní něco více dozvědět, rád Vás do tohoto sportu zasvětím
a možná se vám stane vášní jako mně. Stačí se ozvat na můj e-mail [email protected]
Zatím v Desné trénuji osamoceně a rád bych rozšířil řady a i nějaké ty zkušenosti na předání by byly.
Za období, kdy se 3D lukostřelbě a její závodní formě věnuji, se mi
podařilo dosáhnout i řady úspěchů. Z nejvyšší české soutěže, Český
pohár, se mi daří pravidelně vozit nějaké medaile a poslední rok to
byly převážně zlaté. V roce 2012 jsem se stal celkovým vítězem Českého poháru ve své kategorii. Na mezinárodním mistrovství republiky
jsem vybojoval mistrovský titul, když se mi podařilo ve finálovém rozstřelu porazit sedmého z mistrovství světa, Slováka Myšiaka. Na mistroství Evropy jsem skončil na 14. místě. V současnosti jsem členem reprezentace ČR a letos v září mě čeká Mistrovství světa v Itálii
na Sardinii. Účastním se celé řady českých i zahraničních turnajů.
Nejtěžšího soupeře máme každý v sobě, ale jedině výzvy vás mohou posunout dál. Ladislav Koráb, Desná
Desenské noviny 5/2013
Dětský koutek
KŘÍŽOVKA
zvíře s hrby na zádech
zvíře, které má rádo banány
zvíře s dlouhým nosem
zvíře z řeky Nil
pták, který babičce odnáší slepice
pták s velkým zobákem
patřící zvířeti s dlouhým krkem
POUť
„Řekni, mami, řekni proč, proč se točí kolotoč?“
„Ach ty moje kecko malá, pořád by ses jenom ptala, dneska možná potisící. Jsou tam přece trpaslíci, kolečky tam vevnitř točí. Tak už na mě neval oči, kampak s tebou ještě zajdu, třeba támhle na houpajdu.“
„Mami, proč ti trpaslíci nejdou radši na střelnici? Vystřel pro ně čokoládu, už jim v bříškách kručí
z hladu!“
„Nekručí jim, to se pleteš; kolotoč je stará veteš, když se točí, vrže to. Poběž za mnou, popleto, na houpačku nasedni, třeba na tu prostřední...“
„Proč se houpu tam a zpátky,
to mě drží tyhle drátky? A proč nikdy žádné z dětí na houpačce neuletí? Letěla bych mezi mraky, vzala bych tě, mami, taky!“
„Ty jsi ale rozumbrada, co tě všechno nenapadá, s houpačkou se nelítá, drží jako přibitá.“
„Tak já řeknu tátovi, on je strašně prímový, až se vrátím z výletu, postaví mi raketu!“
„Dneska s tebou čerti šijí, máš moc bujnou fantazii, už tě zase napomínám, dohoupej se, jdeme jinam. Jestli nechceš zůstat dole, svezeme se v ruském kole, nahoru nás vynese... Už to jede, držme se!“
„Jejda, mami, to je výška, až mě šimrá uvnitř bříška. Támhle vidím do Afriky, dole zase trpaslíky, podívej se, jak jsou malí, kde se tady všichni vzali?“
„Kde máš jakou Afriku? To je ZOO, truhlíku. Trpaslíky nevidíš, podívej se radši blíž, už se s námi kolo vrací. Vidíš? To jsou dospěláci, kluci, holky, prostě lidi. Trpaslíci, ti se stydí, v kolotoči schovaní, tam se tajně prohání.“
„V kolotoči s koníky? Mami, ten je veliký! Proč má koník dlouhé nohy?
Proč má uši, a ne rohy? Proč se točí jenom chvíli? Proč je každý koník bílý?“
„Ty jsi pěkně zvědavá, dnes je s tebou zábava, pořád plácáš, nevíš o čem, svez se radši kolotočem. Posadím tě na koníka, neboj, nikam neutíká, žádný přece živý není, ze dřeva jsou vyrobení...“
„Mami, já ti ujedu, koník běží dopředu! Ztratila ses, kde jsi, mami, s koníkem jsme teďka sami! Proč se všechno zas a zas točí rychle kolem nás...?“
„Pročpak vřískáš, paviáne? Ty se točíš, ale já ne. Neměj žádné obavy, kolotoč se zastaví... Dotočil se. Seskoč dolů. Tak se neboj, už jsme spolu.“
„Řekni, mami, řekni proč, proč se točí kolotoč?“
Básničky
8. května mají všechny maminky svátek! Nezapomeň
té své říci, jak moc ji miluješ a můžeš se k přání naučit
i malou básničku – jistě ji uděláš velikou radost …
pro maminku k svátku
Sladkou pusu jako med, pošlu ti ji, mámo, hned. Letí, letí pusinka, dostane ji maminka.
Když se něco nepovede, i když zlobím malinko, Máš mě ráda a já tebe, moje zlatá maminko.
Kdyby mi tak někdo řekl…
Kdyby mi tak někdo řekl, třeba kamarád, prodej mi tu svoji mámu, dám ti za ní
Zazvonil bych na to smíchem, jako velký nedám ti ji, ani kdybys dával milión.
Neprodám ji, neprodám, ani za nebe. Nechám si já jenom pro sebe!
bludiště
Najdete i letos, děti, cestu k nám na desenskou pouť?
Užijte si ji, však je jen jednou do roka! Nezapomeňte si
na sebe dávat pozor… Plno radosti Vám přejí Čmeláčci.
(čtenáři, vrať se na začátek básničky a pokračuj ve čtení od prvního řádku)
Desenské noviny 5/2013
15
Inzerce
Český rozhlas Sever
Denně jsme v terénu, natáčíme různé reportáže, pozvánky, mapujeme
dění v Libereckém kraji. Celý duben a květen natáčíme seriál o hradech
a zámcích našeho kraje, stejně tak si zveme k mikrofonu zajímavé lidi
z města pod Ještědem.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM DESNÁ
pořádá
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Jaké věci je možné darovat:
Ráno začínáme v 5 hodin s moderátory – Tomášem Benešem nebo Honzou
Žílou, celé tři hodiny vás čeká informační servis z Libereckého kraje,
pozvánky, akce, zprávy každých 20 minut. Zaměřujeme se na Liberecko,
Jablonecko, Frýdlantsko,ale i Semilsko a další části blízkého okolí.
Po 8. hodině se můžete zapojit do našeho nového kontaktního pořadu
Slovo do Pranice, kde řešíme téma dne a vaše názory. Dopolední
Expres je plný lidských příběhů, tipů, rad a dobré nálady s Alenou
Perkovou.
Po 13. hodině si nalaďte Pohodové odpoledne z Liberce s Ivetou
Kalátovou, dvouhodinový blok je plný regionálních soutěží, zajímavých
informací, pozvánek na různé akce nejen z Liberecka.
Teď už stačí jediné, naladit správnou frekvenci: Liberec 91,3 FM,
Jablonec n. N. a okolí 102,3 FM, Frýdlantsko 97,4 FM, Harrachovsko
a Tanvaldsko 107,9 FM.
A pozor – v neděli 9. června chystáme
Den otevřených dveří liberecké redakce
(dopoledne) a odpoledne se přesunujeme do Lidových sadů, kde
proběhne Gody festival s Českým rozhlasem SEVER Liberec, jste
srdečně zváni s celou rodinou, vstup zdarma.
UPOZORNĚNÍ
Předprodej vstupenek na divadelní představení
Divadla Járy Cimrmana Blaník bude zahájen
v pátek 3. května od 16 do 19,30 hodin
v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě.
Vstupné bude jednotné ve výši 340 Kč.
Upozorněn:í pro všechny, kteří si zvykli na on-line
rezervace. Na toto představení možnost on-line
rezervace není! Vstupenky lze koupit pouze osobně
přímo v pokladně kina. Představení Blaník se
uskuteční v sobotu dne 8. června 2013 od 19 hodin
v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě.
advokátní kancelář v Desné
Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta
Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody,
byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních.
Pracovní doba po tel. dohodě.
JUDr. Břetislav Kunc
tel.: 602 190 800, 483 313 981,
Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům)
16
 Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (min. 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
 Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
Věci, které vzít nemůžeme:
 Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
 Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – transportem se znehodnotí
 Znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteční
ve středu 12. června 2013
od 9 do 17 hodin ve sklepě Riedlovy vily
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává
práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Děkujeme za Vaši pomoc. Více na www.diakoniebroumov.org
ODVOZ
A LIKVIDACE
FEKÁLIÍ
ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ
MULČOVÁNÍ TRÁVY
TEL.: 777 822 890
Nemáte práci?
Nabízím bezplatnou pomoc
při hledání zaměstnání.
Pouze pro ty, kteří opravdu chtějí pracovat,
mají čistý rejstřík trestů a jsou z Desné
a blízkého okolí.
Ing. Zdeněk Joukl (praktický sociolog)
tel. 483 383 339, e-mail: [email protected]
Www.joukl.cz
Desenské noviny 5/2013
Pozvánky
Jarní slavnost u rozhledny Nisanka
DOVOLENÁ V CHORVATSKU
v sobotu 18. května 2013 od 10 hodin
v Nové Vsi nad Nisou přímo u rozhledny
POSLEDNÍ 3 VOLNÁ MÍSTA!
Celodenní program až do 19.00 hodin, vstup volný.
ZŠ a MŠ Desná vás zve na pobytový sportovně-ozdravný
zájezd pro všechny věkové kategorie
Program:
10.00 zahájení
10.15 sázíme strom
10.30 folklórní soubor NISANKA, Jablonec nad Nisou
11.30 Jazz h Factor – k poslechu i tanci 12.30 žonglérské vystoupení skupiny Fireshow JBC
12.40 Jazz h Factor 2.část 13.30 břišní tanečnice
13.45 pěvecký sbor Novovesánek
14.05 žongléřské vystoupení skupiny Fireshow JBC
14.15 breakdance Keipex a spol
14.25 tanečníci a hudebníci z Vikýře
14.55 představení pro děti a dospělé z Vikýře
15.30 dětský pěvecký sbor při ZŠ Nová Ves nad Nisou
15.45 kapela 4fun, k tanci a poslechu
19.00 ukončení
Doprovodný program: Soutěže pro děti od 11.30 do 12.30 s kolem
štěstí, výtvarné dílny cca od 12.00 do 14.00 žonglérský workshop pro
veřejnost. Občerstvení zajištěno. Změna programu vyhrazena.
Součástí programu je specialitka – Nisanku totiž poctí svou návštěvou víla Nisa s dovednostními úkoly pro děti i dospělé. Souběžně s touto akcí se koná ve Smržovce akce Prolínání 2013. Můžete využít této
jedinečné příležitosti a projít pěší stezku, co by spojnici mezi oběma
akcemi, zde splnit několik soutěžních úkolů. Pro úspěšné soutěžící je
vstup na rozhlednu Nisanku zdarma.
Program pořádá obec Nová Ves nad Nisou, sbor dobrovolných hasičů,
Novoveský okrašlovací spolek, spolek pro volný čas Novovesan, ZŠ
Nová Ves a dále ve spolupráci s MC Jablíčko, DDM Vikýř a městem
Smržovka.
www.rozhledna-nisanka.cz
Pojeďte s námi
na Omišskou riviéru!
Ubytování 40 m od pláže
(2, 3 lůžkové pokoje se soc. zařízením, klimatizací)
Termín: 16. – 25. 8. 2013
Stravování: polopenze (snídaně – švédské stoly, večeře –výběr ze 2 menu)
Pro všechny: čisté moře, krásná příroda
Pro zájemce: sportovní vyžití (aerobic, taebo, cvičení s overbally, posilování, volejbal,
fotbálek, tenis, nohejbal)
Cena: od 12 let 7350 Kč, do 12 let 7000 Kč
V ceně je zahrnuta: doprava, 7× ubytování s polopenzí,
pojištění proti úpadku CK, pobytové poplatky, cvičitelka,
cestovní pojištění, výlet do Omiše
Přihlášky jsou k dispozici
v kanceláři ředitelství ZŠ a MŠ Desná.
Telefon: 483 383 256, 733 694 011
Pozvánka na VIII. ročník
Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana
aneb Na kole okolo Liptákova
a rovněž na slavnost
otevření Majáku Járy Cimrmna
– rozhledny a Muzea cimrmanovy doby
v sobotu 8. 6. 2013
Nachystat můžete své historické i modernější bicykly a projet
neopakovatelnou jízdu cyklostezkou č. 4248 ze zlatoolešnických Vrší do Tanvaldu - Šumburku ke kostelu sv. Františka
z Assisi. Přijeďte na jakémkoliv stroji a v jakémkoliv postroji
k pobavení sebe i ostatních.
Spanilá jízda bude zahájena v 9.00 – 9.30 Na Vrších ve Zlaté
Olešnici (místo bude označeno), zamíří do Tanvaldu přes Bohdalovice, Popelnice a Šumburk s četnými zastaveními.
Bohatý program, občerstvení, slavnostní den završen bude
představením Blaník v podání Divadla Járy Cimrmana (info o
předprodeji na předchozí straně. www.tanvaldsko.info
Desenské noviny 5/2013
17
Co se děje u sousedů
Smržovka
DDM Ulita Tanvald MDC Maják
www.smrzovka.cz
Úterý 1. května
Hvězdicový výstup na Špičák
14. ročník, rozhledna otevřena, občerstvení zajištěno, číslované diplomy, příležitostný pohled s datumovkou 1. 5. 2013.
Sobota 4. května
Vlastivědný výlet
Ústecko a Děčínsko.
Pondělí 6. května
Čítárnička
Povídání o nejhezčích místech
ve Smržovce. Od 15.30 hodin
v knihovně.
Středa 8. května
Pokládání věnců
u pomníku obětem pochodu smrti
Sraz v 10 hodin před budovou radnice.
Sobota 11. května
Zahájení motorkářské sezóny
Od 12.30 hodin u Harley-Bar-Motelu
Sobota 18. května
Prolínání – Sen o Jizerských
horách 2013
aneb Smržovský jarmark a Den jizerskohorských jídel. Od 9 hodin u Parkhotelu.
Pondělí 20. května
Dílna s Květou
– Přijďte si vyrobit…
Od 15 do 17 hodin v knihovně. Zdobení
korálky keramických ryb, které vyrobili
pánové v sociálně-terapeutických dílnách Domova Maxov.
Středa 22. května
Májový koncert Smržováčku
Od 17 hodin v kostele sv. Archanděla
Michaela.
Pátek 24. května
Noc kostelů
Od 20 hodin v kostele sv. Archanděla
Michaela. Netradiční návštěva kostela
s možností prohlídky jindy nepřístupných
prostor, program s hudbou, zpěvem, poznáním a dobrým slovem.
www.ddmtanvald.cz, tel.: 483 394 301
www.mdcmajak.estranky.cz
Čtvrtek 16. května v 16.30 hodin
Vystoupení tanečních kroužků DDM
Pod vedením Veroniky Vodrážkové
děti předvedou v různých věkových
skupinách, co se v letošním školním
roce naučily. V kině Jas Járy Cimrmana.
Čtvrtek 23. května od 9.30 hodin
Pohádky pro Aničku
Divadelní představení pro tanvaldské
MŠ. V režii Kristýny Hofericové ji pro
naše nejmenší zahrají děti z divadelního
kroužku DDM Strčprstskrzkrk. Vstupné
je 10 Kč. V kině Jas Járy Cimrmana.
Pátek 31. května 8.30 hodin
Dětský den
V šumburském parku pro děti z tanvaldských základních škol. Zveme i rodiče
s malými dětmi. Na děti čekají různé
zábavné soutěže a sladké odměny.
Termín bude upřesněn
Tiffany pro dospělé
Výroba skleněné mísy. Hlaste se v DDM,
tel.: 483 394 301.
MAXÍK
Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Přesné
instrukce, materiály a zácvik rodiče pro
práci s dítětem doma. Cena individuálního kurzu je 600 Kč/dítě, skupinového
(3 děti + 3 rodiče) je 200 Kč/dítě, sociálně slabé rodiny evidované v hm. nouzi
zdarma. Bc. Lenka Kořínková, speciální
pedagog, tel. 602/411462, lenkakor@
seznam.cz, poradna: Podhorská 15, Jablonec nad Nisou.
Sobota 11. května
Jarní poznávací výlet
Výlet pro všechny do přírodního areálu
a na dětské hřiště u albrechtické ZŠ. Odjezd pro všechny vlakem z hl. nádraží Tanvald v 9.40 hod. Nejmenší se mohou vrátit zpět vlakem, větší čeká poznávací výlet
zpět k MDC Maják. Návrat v 16.00 hod.
Přihlášky do 9. května!!!
Pondělí 13. května 13.30–15.00 hodin
Angličtina Open Days
Ukázkové lekce angličtiny pro děti
6–10 let (kurzy budou probíhat od září).
Středa 15. května v 16 hodin
Prezentace výrobků firmy Green Ways
Trpíte alergií? Trápí vaše děti atopický ekzém? Ukážeme vám možnost… Přihlášky
do 13. května!
Sobota 18. května v 10 hodin
Porodní večírek
S certifikovanou dulou Ditou Pousteckou,
film s porodní a poporodní tématikou +
debata cca 1 hod., individ. konzultace,
masáže těhotných. Přihlášky do 16. května. Dále každý druhý pátek v měsíci
od 17.30 hod. Přihlášky den předem.
Neděle 2. června
Cesta Lesem pohádek
Start 9.00–11.30 hodin, cíl v autokempu.
Cena 20 Kč/osoba. S sebou misky a lžíce
na bramboračku!
Připravujeme:
Sobota 1. června Dětský den s programem
„Odpad z nebe nespad´“
Od 10 hodin v lesoparku u Parkhotelu.
V případě nepříznivého počasí v sále.
Středa 5. června
Jarní koncert DPS Iuventus, gaude!
Od 18 hodin v kostele sv. Archanděla
Michaela. Vystoupení již světoznámého
jabloneckého sboru pod vedením Tomáše Pospíšíla.
18
!!! PŘIPRAVUJEME !!!
Letní příměstské tábory
1. – 12. 7. 2013
Tábor formou výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí Tanvaldu. Program bude
upřesněn v příštím Zpravodaji a děti
obdrží letáčky ve školách.
Pobytový tábor u řeky Berounky
v srpnu je již zcela naplněn.
O všech akcích se můžete informovat
v Domě dětí a mládeže Ulita Tanvald,
tel.: 483 94 301.
Výstava ve Smržovce
Výstavní síň Zámečku
Od 2. května do 2. června
Leo Horáček – výstava obrazů
Krajiny našeho regionu, hrady a zámky,
chalupy a místní zajímavosti.
!!! PŘIPRAVUJEME !!!
Letní příměstské tábory v Majáku
22. 7. – 25. 8. 2013
Pro děti ve věku od 3-4 let do 14 let.
!!! NOVĚ !!!
Hlídání dětí
Nutno předem objednat přímo v MDC
Maják nebo na tel: 774 825 085
Sledujte www.mdcmajak.estranky.cz naleznete nás také na facebooku
Všechny uvedené akce jsou bez záruky.
Desenské noviny 5/2013
Kino Klub Alfa
KINO ALFA V DESNÉ
Údolní 295, Desná v Jizerských horách
tel.: 774 464 316, e-mail: [email protected]
facebook: kino klub Alfa Desná, www.kino-alfa-desna.cz
****************************************************************************************************
KVĚTEN 2013
KVĚTEN 2013
KVĚTEN 2013
****************************************************************************************************
Úterý 7. května 16.30 – 18.00 hodin
HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ
Odpoledne pro děti, kdy budeme tvořit přáníčko mamince.
V ceně 50 Kč je materiál, svačinka, pití i dohled.
Doporučujeme přezutí a rezervaci na tel.: 774 464 316. Pořádá o. p. s. Paraplíčko.
Sobota 25. května od 17.00 a 20.00 hodin
ATLAS MRAKŮ
Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných
příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku
19. století až po postapokalyptickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku
kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů napříč časem
a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek, smysl, kde se vrahova duše
promění ve velkého hrdinu a kde jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá
revoluci v daleké budoucnosti. Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent,
Hugo Weaving, Jim Sturges, Susan Sarandon... Doba trvání projekce 164 minut.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 60 Kč.
Středa 29. května od 9.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Zveme všechny děti nejen ze školek z okolí na divadelní představení pana
Vojtěcha s harmonikou…Vstupné 40 Kč, dětem dobrůtka
a dospělým nápoj zdarma. Pořádá o. p. s. Paraplíčko.
Pátek 31. května od 15.00 hodin
ŠKOLKIÁDA 2013
Představení dětí ze Zdravé MŠ v Desné pro potěšení rodičů i jako rozloučení
se svými předškoláky. Všichni jste srdečně zváni.
****************************************************************************************************
Každý pátek DISKOTÉKA
Hrajeme vždy od 22.00 hodin, otevřeno je již od 20.00 hodin
Avizované soboty na facebooku, kdy hrajeme „trochu jinak“…
Desenské noviny 5/2013
19
Kulturní a informační středislo RV
Program
na květen
Připravujeme
na červen
Vernisáž výstavy
Dětský den
Čtvrtek 2. května od 17 hodin
Sobota 1. června
Pohledy z podhledu a nadhledu
Dětský den
Zahájení výstavy Sboru dobrovolných fotografů. Výstava potrvá do konce června.
Zájezd do ZOO a dětského koutku
v Lidových sadech v Liberci. Více
na straně 12.
Slavnostní odhalení sochy
Sobota 4. května od 10 hodin
Zadáno pro prvňáčky
Oslavy 30. výročí otevření
hasičské zbrojnice SDH Desná II
Čtvrtek 6. června
Viz níže.
Dřevosochání
6. – 11. května, areál Riedlovy vily
Sympozium Desná 2013
XII. ročník Dřevosochání motorovou pilou
s názvem Důležité je nebýt sám… Výtěžek
bude věnován Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. Stejně jako
v předchozích ročnících je i letos spojeno
vnímání krásy, řemeslné práce a umění lidských rukou se snahou pomoci těm, kterým
osud přisoudil těžší životní úděl. Ve velké
aukci se draží vytvořené sochy, do malé
aukce můžete přispět i vy sponzorskými
dárky nebo formou finančního příspěvku.
Program
Kulturního
a informačního
střediska
Riedlova vila
v Desné
Slavnostní pasování
prvňáčků na čtenáře
Součástí bude zábavný výchovný
koncert Marka Srazila a předání knížek projektu Knížka pro prvňáčka.
Určeno žákům prvních tříd ZŠ Desná.
Muzejní noc
Pátek 7. června od 17 hodin
Muzejní noc v Riedlově vile
Odpolední program pro děti, prohlídka muzea. Ve 20 hodin otevření výstavy – představitelé města od roku
1950 po současnost, kroniky města
Desná od roku 1945 – unikátní možnost mít v ruce originály městských
kronik. Více na straně 7.
Sbírka
Středa 12. června
Diakonie Broumov
Více na straně 16.
Hudební odpoledne
Pátek 14. června od 19 hodin
Pozdně jarní muzicírování
vystoupení Sboru dobrovolných muzikantů v areálu Riedlovy vily.
Kulturní a informační středisko
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019, 737 248 434
e-mail: [email protected]
Úterý 10.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek 10.00 – 17.30 hodin
Sobota 14.00 – 17.00 hodin
www.mesto-desna.cz
Knihovna
tel.: 483 383 730, 739 029 314
e-mail: [email protected]
Pondělí 10.00–12.00, 13.00–16.00 hodin
Čtvrtek 10.00–12.00, 13.00–17.30 hodin
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Desenské noviny – redakce
tel.: 483 383 019, 483 337 948, 737 248 434
e-mail: [email protected]
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Pouť
10. – 12. května
Velká desenská pouť
Společenské odpoledne
Nedělě 19. května KD Sklář od 14 hodin
Svátek matek
Více na straně 3.
Výlet
Čtvrtek 23. května
Jarní výlet Klubu důchodců
Více na straně 3.
Hudební odpoledne ZUŠ
Pondělí 27. května Riedlova vila v 17 hodin
Třídní přehrávka ZUŠ
desenských žáků
20
Desenské noviny 5/2013
Download

Desenské noviny - květen