strana 2
strana 4
strana 5
strana 8
Radnice
informuje
Královo Pole
má opět svého
Učitele roku
Na ÚMČ se diskutovalo
o olympiádě –
sportovní a luštitelské
MŠ na Rybníčku získala
prestižní plaketu
Přírodní zahrada
Nechme popelnice sloužit svému úèelu
Popelnice získaly v naší městské části další funkci. Kromě svého původního
určení je začali jejich majitelé využívat i k blokování parkovacích míst
na komunikacích před svými domy.
Ráno při odjezdu do zaměstnání postaví popelnici na místo, kde před
tím parkovali, a po návratu večer
parkují na „svém vybraném místě“.
Pokud se tak stane například z důvodu stěhování, mají jejich sousedé obvykle pro takovýto zábor pochopení
a přimhouří oko. Jenomže o sousedy
v tomto případě vůbec nejde. Tímto
jednáním totiž dochází k porušování
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích. A zákon oko přimhouřit nemůže. Plyne z něj, že pozemní
komunikace (dle svého druhu) slouží
k dopravním účelům, případně k užití
chodci.
To, že má někdo v daném místě
u komunikace byt nebo dům (či trvalý
pobyt), nezakládá jeho nárok na parkovací místo – natož vyhrazený popelnicí
nebo židlí, které se v tomto okamžiku
navíc stávají překážkou provozu (zákon č. 361/2000 Sb., § 45).
Jako příklad za všechny jmenujme
třeba ulici Jungmannovu. Napočítat
zde lze během jedné procházky až šest
popelnic umístěných na silnici – a to
jak ve spodní, tak v horní části ulice.
Ale vraťme se k prvně uvedenému
zákonu o pozemních komunikacích
č. 13/1997 Sb. Právě zde jsou v § 19
uvedeny základní principy obecného užívání veřejných komunikací.
Za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem
a k účelům, ke kterým jsou určeny.
Stavění „rezervací“ pomocí popelnic
či třeba židlí je typickým porušováním
těchto zákonných ustanovení.
Zřízení vyhrazeného parkování je
jedním ze způsobů zvláštního užívání
komunikace. A stejně tak je to i s dalšími možnostmi zvláštního užívání
komunikací. Pokud tedy např. víte,
že budete potřebovat použít komunikaci jiným způsobem, než je její původní účel – např. budete potřebovat
přistavit kontejner při vyklízení bytu
či třeba stavební suti, je třeba podat
žádost na ÚMČ Brno-Královo Pole
– odbor veřejných služeb. Součástí
povolení bude projekt, který bude řešit dopravní značení kolem překážky
na komunikaci, jímž takový kontejner
– vzhledem ke svým rozměrům – je.
Na jeho základě se k projektu vyjádří
i Krajské ředitelství policie Jihomo-
ravského kraje – specializované pracoviště dopravního inženýrství a Magistrát města Brna – odbor dopravy.
Při umisťování překážky na chodník
(např. lešení, kontejner) musí kromě
ÚMČ souhlasit i Brněnské komunikace, a. s.
Zejména při nepovoleném umístění
kontejneru na vozovku lze poměrně
snadno dohledat, kdo jeho přistavení
objednal. U fyzické osoby se jedná
o přestupek a je zahájeno správní řízení, v němž lze vyměřit pokutu až do
výše 500 000 Kč. U právnické osoby
je věc řešena jako správní delikt. Lze
za něj uložit pokutu také až do výše
500 000 Kč.
Text a foto: (op)
Městská část Brno-Královo Pole
ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů
Brno-Královo Pole
a TJ Sokol Královo Pole
pořádají
DEN DĚTÍ
S KRÁLOVOPOLSKOU RADNICÍ
sobota 1. června 2013
Kpark na Slovanském nám.
od 14 hodin
soutěže dovedností, prohlídka hasičské
techniky, skákací hrad, balónkový klaun,
divadélko Paravánek (od 16 hod.), vystoupení
s živým hadem, sladká odměna…
☺
atrakce pro děti ZDARMA
☺
moderuje Petra Polzerová
www.kralovopole.brno.cz
změna programu vyhrazena
Motto měsíce: „Porozumět si navzájem znamená milovat se méně.“ E. Rey
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 5/2013
1
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole
Zastupitelé naší městské části zasedli ke svému společnému letošnímu
prvnímu jednání 18. března.
Na svém jednání vzali např. na vědomí zprávu kontrolního výboru ZMČ
– analýzu stížností a petic podaných ÚMČ Brno-Královo Pole v roce 2012.
Doporučili kompetentním orgánům statutárního města Brna zajistit z úrovně
statutárního města Brna ve vnitrobloku Kubešova – Kamanova – Palackého
tř. – Bulharská realizaci podzemních garáží se zelenou střechou, v souladu s regulativy platného Územního plánu města Brna. Důvodem je trvalý nedostatek
parkovacích míst a nedostatek zeleně v této lokalitě. MČ Brno-Královo Pole
v dohledné době neuvažuje o investici na těchto pozemcích. Zastupitelé schválili záměr na opravu střechy ZŠ Slovanské nám. č. 2, včetně opravy vitrážových
oken v celkovém objemu maximálně ve výši 10,2 mil. Kč. Schválili také např.
investiční záměr na dobudování chybějícího chodníku na ul. Střední v úseku
od parkoviště hotelu Avanti po stávající chodník na p. č. 601/2 k. ú. Ponava. Zastupitelé schválili dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ Herčíkova 19, Košinova
22, MŠ Purkyňova 21. projednány byly i návrhy na doplnění příloh novel obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna. V případě vyhlášky č. 5/2010,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku zastupitelé doporučili ZMB doplnit přílohu č. 2 týkající se MČ Královo Pole o text o oficiální kulturní a společenské
akce pořádané MČ Brno-Královo Pole nebo pod její záštitou v prostoru ul. Husitská, Slovanské nám. a zahrada u KC Semilasso. Přílohu vyhlášky č. 12/2011
doporučili ponechat ve stávajícím znění, ve vyhlášce 21/2009 o pravidlech pro
pohyb psů na veřejných prostranstvích doporučili doplnit text „a dále na osoby
při výkonu canisterapeutické činnosti se psy“ a v příloze č. 2, kde je zařazena polyfunkční rekreační a sportovní plocha Kolečka, vypuštění textu „a okolí
včetně sáňkařské dráhy“. Zastupitelé schválili novelu obecně závazné vyhlášky
st. města Brna 17/2011 Požární řád města Brna. Souhlasili s podáním žádosti o dotaci pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Královo Pole
z rozpočtu Jihomoravského kraje a s podáním žádosti RMB o spolufinancování
neinvestiční akce ve výši 50 % z rozpočtu st. města Brna v případě schválení
dotace pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Královo Pole z rozpočtu JM kraje.
Vzali na vědomí zprávu o činnosti revíru Pole Městské policie Brno.
Další jednání ZMČ Brno-Královo Pole se uskuteční 17. června. Úplný zápis
z 15. jednání ZMČ Brno-Královo Pole naleznete na www.kralovopole.brno.cz.
42., 43., a 44. schůze Rady městské části
42. schůze RMČ Brno-Královo Pole se uskutečnila 6. března, 43. schůze
18. března, 44. schůze 27. března 2013.
V rámci majetkových záležitostí bylo například projednána záležitost financování akce opravy střechy a vitrážových oken na ZŠ Slovanské nám. 2 s tím, že
radní doporučili zastupitelům naší městské části schválit záměr na tyto opravy.
Schválili také záměr pořídit projektovou dokumentaci na opravu oken a uliční fasády na této základní škole. Doporučili zastupitelstvu naší městské části schválit
investiční záměr na dobudování chybějícího chodníku na ulici Střední v úseku
od parkoviště hotelu Avanti po stávající chodník na p. č. 601/2 k. ú. Ponava. Dále
zastupitelům doporučili schválit investiční záměr Rozšíření ploch pro dopravu
v Klidu v Brně-Králově Poli. Schválili zrušení provozu letního koupaliště Dobrovského Brno v letní sezóně 2013 z důvodu havarijního stavu bazénů, rekonstrukce bazénů a bazénových technologií a dále z důvodu rekonstrukce objektu
Dobrovského 29 (zázemí koupaliště). Schválili uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo týkající se zimní údržby v naší městské části z důvodu jejich aktualizace
s ohledem na nové skutečnosti, tj. změna systému provádění blokových čištění
a s cílem usnadnit přeparkování vozidel po dobu čištění a dále přeřazení některých silnic z tzv. ZÁKOSu do místních komunikací ve správě MČ a navýšení
seznamu ulic k zimní údržbě zajišťované městskou částí.
Schválili plán oprav komunikací ve správě MČ Brno-Královo Pole. Schválili uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení rozsahu pro zadání stavby na akci Úprava
předprostoru pošty na Mojmírově náměstí. Schválili uzavření smlouvy o dílo,
jejímž předmětem je aktualizace studie obnovy Mojmírova náměstí – technická studie řešící dopravu v prostoru Mojmírova náměstí od křižovatky ulic
Malátova a Chaloupkova po křižovatku ulic Kollárova a Křižíkova včetně
návrhu na řešení parkování v této lokalitě. Projednávány byly návrhy na doplnění příloh novel obecně závazných přihlášek statutárního města Brna
č. 21/2009, č. 5/2010 a č. 12/2011. Schváleny byly termíny svatebních obřadů
2
pro druhé pololetí letošního roku. Projednáno bylo předání majetku škole Herčíkova 19 (nemovitý majetek), Košinova 22 (nemovitý majetek – technické
zhodnocení – zateplení budovy), Purkyňova 21 (nemovitý majetek-technické
zhodnocení – zřízení samostatného plynovodu pro napájení kuchyňských spotřebičů). Byl schválen provoz mateřských a základních škol v období letních
prázdnin v r. 2013, radní schválili vyřazení majetku MŠ Chodská 5 – technicky
zastaralý a nefunkční počítač. Souhlasili s umístěním znaku MČ Královo Pole
na webových stránkách TJ Sokol Královo Pole, o. s., vzali na vědomí zprávu
o činnosti revíru Pole MP Brno, vzali na vědomí připravovanou novelu obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2011 Požární řád města Brna
a doporučili zastupitelům naší MČ, aby ZMČ města Brna doporučili její schválení, schválila přidělení vývěsní skříňky č. 9 v podloubí budovy občanskému
sdružení Ruka pro život. Souhlasili s užíváním nevyužívaných prostor ZŠ a MŠ
Staňkova pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Královo
Pole a občanského sdružení Sbor dobrovolných hasičů Brno-Královo Pole.
Kompletní zápisy z jednání RMČ Brno-Královo Pole naleznete na www.kralovopole.brno.cz.
(red)
Městská část ocení květinovou výzdobu oken
MČ Brno-Královo Pole pro vás chystá první ročník soutěže O nejrozkvetlejší
okno nebo balkón v Králově Poli.
Vítěz soutěže obdrží dárkový poukaz na nákup zboží ve specializovaném zahradnictví v hodnotě 3.000 Kč, druhé a třetí místo bude odměněno dárkovými
poukazy v hodnotě 2.000 a 1.000 Kč! Udělena bude i zvláštní cena Komise
životního prostředí při RMČ – dvě vstupenky na ples ZMČ, který se uskuteční
v únoru 2014.
Květinovou výzdobu svých oken nebo balkónů orientovaných do ulice budete moci přihlásit do soutěže od 15. 6. do 30. 9. 2013. Následovat bude hlasování
pro ty nejlepší.
Další informace budou zveřejněny v červnových Královopolských listech,
přesná pravidla soutěže včetně způsobu zasílání soutěžních snímků a hlasování
budou nejpozději od 10. 6. 2013 k dispozici na www.kralovopole.brno.cz.
(op)
MČ má na první pololetí celou řadu plánů
Královo Pole se má na co těšit. Před sebou má v nejbližší době celou řadu
realizací. Za všechny můžeme uvést například přípravu pro realizaci již dříve
avízovaného hřiště pro parkur a fitness v lokalitě parku Kartouzská. Pokud vše
dobře půjde, práce samotné by měly být zahájeny v červnu. Hřiště se svým
zaměřením pro parkur a fitness, které bude jedním z mála v ČR, bude slavnostně
uvedeno do provozu na začátku nového školního roku.
Na nové dětské hřiště se mohou těšit také obyvatelé lokality kolem ulice Myslínova za tunýlkem. Komise tělovýchovy při RMČ Brno-Královo Pole již posoudila tři navržené varianty. Jedna z nich byla vybrána k dopracování, následně
bude vypsána veřejná soutěž. Realizace by mohla začít začátkem podzimu.
V plné přípravě je také například plán na výměnu laviček v Božetěchově
sadu. Odstraněno bude 19 starých laviček, instalováno bude 20 nových. Akce
by měla odstartovat v červnu, dokončení je plánováno na prázdniny.
První pololetí je také termínem, kdy je
plánována celoplošná oprava vnitroblokové komunikace (asfaltového povrchu) J.
Babáka 9 – Tererova.
Ve fázi příprav je také další etapa úprav
ve vnitrobloku Purkyňova – Hradecká –
Dobrovského. Plánuje se anketa, v níž budou moci občané vyjádřit svoji představu
o využití této lokality. Poté bude navrženo
jednoduché řešení. Od průběhu přípravných prací se odvine následný termín
realizace. V rámci této akce byly podány
dvě žádosti o povolení oplocení zahrádek,
které jsou v současné době projednávány
samosprávou MČ.
Na podnět občanů se budou například
také opravovat schody v lokalitě Ramešova – Hlaváčkova (spojka z ulice Srbské
k dětskému hřišti) – v současné době se
na tuto akci zpracovává projektová dokumentace.
(op)
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 5/2013
Kam s ním?
Jaro pro mnohé rovná se úklid. Ne
všechny věci, kterých se občané potřebují zbavit, patří do popelnice na komunální odpad.
Podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2013 je komunální odpad, tedy odpad vznikající
na území obce při činnosti fyzických
osob, tříděn následovně: na složky využitelné, nebezpečné, odpad objemný
a směsný komunální odpad.
Nejjednodušším způsobem odložení využitelných složek komunálního
odpadu, tj. např. papíru, skla, PET
lahví, nápojových kartonů a hliníkových plechovek od nápojů, je vyhodit
je do barevných kontejnerů k tomu
určených. Podrobnou mapku jejich
rozmístění naleznete na stránkách
systému GIS (grafický informační
systém). Jeho provozovatelem je Magistrát města Brna. Přístupný je přes
www.sako.cz – prostřednictvím odkazu sběrná střediska odpadu (www.
sako.cz/sso/seznam), zde kliknete
na možnost zobrazení na mapě, kde
si pak zvolíte položku, kterou chcete
zobrazit, tedy kontejnerová stání. Tzv.
kumulovaná stanoviště kontejnerů
na separovaný odpad jsou v Králově
Poli zřízena na ul. Bystřinova u prodejny Billa, na ul. Srbská – na rohu
u Základní školy Slovanské náměstí,
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PEÈUJE O SENIORY
ul. Pešinova
ve spodní části ulice Pešinovy, na nároží ulic A. Macka a Palackého třídy,
na ul. Staňkova – u základní školy,
na mostku na ul. Myslínova, na ulici Dalimilova – pod prodejnou Lídl
a na ul. Botanická – u vjezdu do vnitrobloku Botanická 57–93.
Ke stejnému účelu lze využít i sběrná střediska odpadů, kam lze též uložit
odpad nebezpečný a objemný. Na výše
uvedených webových stránkách je
k dispozici jejich podrobný seznam
vč. sortimentu, který je zde od občanů shromažďován. Opět s možností
zobrazení sběrných středisek na mapě
v systému GIS. V Králově Poli sběrné
středisko odpadů zřízeno není, občané
mohou využívat všechna sběrná střediska na území města Brna. Ta nejbližší
naleznete v Řečkovicích na ul. Hapalova, v Medlánkách – ul. Rysova a v Žabovřeskách – ul. Korejská.
Text a foto: (op)
Starožitnosti
Starožitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže; tram. 12 – zastávka Konopná)
! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI !
OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, HODINY ì VEŠKERÉ KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY
DO R. 1980 ìêZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE, HODINKY, ŠPERKY, TABATĚRKY, PUDŘENKY,
PŘÍBORY; NÁDOBÍ AJ. ìêČESKÉ GRANÁTY, BIŽUTERII, VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE,
BANKOVKY ì VEŠKERÉ SKLO, PORCELÁN, KERAMIKU, BRONZ, CÍN, SLONOVINU
(figury, poháry, korbely, vázy, těžítka, lampy aj.) ì ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ obrázky, figurky,
vykuřovadla ì ALPAKU SE SKLEM, LUSTRY, RÁDIA, GRAMOFONY, FOTOAPARÁTY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, KNIHY, POHLEDY a spoustu dalších předmětů
VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI
! TEL.: 737 171 367 !
e-mail: [email protected]
OTEVŘENO: Po–Čt 10.00–17.00 Pá 10.00–14.00
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
Udìláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještì vydìláte
– odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotøebièe
Za starý sporák, praèku èi myèku dostanete na ruku 170 Kè.
Platí pøi vlastním dovozu.
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 5/2013
Součástí odboru sociálních služeb je:
– Pečovatelská služba
– Denní stacionář
– Odlehčovací služba
– Kuchyň s jídelnou pro důchodce
Pečovatelská služba se dělí na službu terénní a ambulantní.
Terénní pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů. Pečovatelky
zajišťují běžné práce k udržování domácnosti (běžný úklid, luxování, mytí podlahy,
mytí oken, vynášení odpadků, donáška uhlí a vody). Dále zajišťujeme obstarávání
nákupů, pochůzek (lékař, čistírna, pošta), převlečení ložního prádla, mytí nádobí,
pomoc při osobní hygieně, pedikúru, dohled nad dospělým občanem v domácnosti… Stále častěji je také poskytována pomoc při podání jídla. Nejvíce využívanou
službou je dovážka obědů auty pečovatelské služby.
Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v zařízeních pečovatelské služby, která se nacházejí na ulici Kabátníkova 8, Kartouzská 14 a Štefánikova 63a.
Prádelny jsou umístěny v domech na ulici Kabátníkova 8 a Kartouzská 14
a jsou využívány k praní prádla od klientů z domácnosti. Pereme také prádlo nutné
k zajištění provozu pečovatelské služby.
Střediska osobní hygieny (SOH) se nacházejí na ulici Kabátníkova 8 a Štefánikova 63a. SOH umožňují poskytovat hygienické služby občanům, kterým je nelze
zajistit v jejich domácnostech pro nedostatečné vybavení a kteří pro svůj zdravotní
stav nemohou využívat hygienická zařízení určená pro ostatní občany. Ve SOH
zajišťujeme pomoc při osobní hygieně a pedikúru.
Pečovatelská služba je občanům poskytována na základě doporučení lékaře.
Úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena podle vyhlášky 505/2006
Sb. a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Bezplatně se poskytuje účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let, osobám, které jsou účastny rehabilitace
podle zákona č. 119/1990 Sb., osobám, které byly zařazeny v táboře nucených
prací nebo v pracovním útvaru, a rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo
více dětí.
Pečujeme o klienty, kteří žijí v Brně-Králově Poli, Řečkovicích, Mokré Hoře,
Ořešíně, Jehnicích, Ivanovicích, Medlánkách a Útěchově.
V domě na ulici Kabátníkova 8 se dále nachází Denní stacionář a Odlehčovací
služba.
Denní stacionář (Domovinka) – umožňuje rodinám, které pečují o staré občany, svěřit tuto péči pracovnicím pečovatelské služby po dobu, kdy jsou rodinní
příslušníci v zaměstnání.
Denní stacionář také mohou navštěvovat senioři, kteří jsou osamělí a chybí jim
kontakt se společenským prostředím.
Kapacita zařízení je 10 klientů. Provoz Denního stacionáře je jen v pracovní dny.
Úhrada pobytu na Denním stacionáři činí 10 Kč/hod.
Odlehčovací služba (přechodný pobyt pro seniory) lůžkové zařízení: umožňuje
péči o osamělé občany, kteří pro svůj nepříznivý zdravotní stav nemohou zůstat
ve vlastní domácnosti, nejsou a nemohou být umístěni ve zdravotnickém zařízení,
není pro ně místo v domově důchodců a všechny jejich potřeby nemohou být
zabezpečeny terénní pečovatelskou službou. Dále umožňuje rodinám, které pečují
o seniory, pobyt těchto seniorů na přechodném pobytu po dobu jejich dovolené,
nemoci, při rekonstrukci bytu po dobu až 3 měsíců.
Kapacita přechodného pobytu je 15 klientů. Klienti mají zajištěnou péči po
24 hodin. Za stravu uhradí klient denně 130 Kč a za péči 150 Kč.
Cílem těchto služeb je poskytovat kvalitní péči a podporovat soběstačnost
občanů, aby mohli vést samostatný život a zůstat co nejdéle ve svém přirozeném
prostředí. Dosáhnout u občanů odstranění pocitu osamocenosti a bezmocnosti.
Zajistit občanům základní sociální poradenství a přispět tak k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Kuchyň s jídelnou pro důchodce se nachází na ulici Ptašínského 9/11.
Cena oběda je 50 Kč a večeře 43 Kč. V kuchyni se připravuje normální strava, žlučníková a diabetická dieta. Stravu rozvážíme do bydliště auty PS, nebo je
možné ji sníst v jídelně na Ptašínského ulici, či si ji odnést domů.
Hlavním cílem pečovatelské služby je to, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve svých domácnostech,
co nejblíže svým blízkým.
Snažíme se, aby služby, které poskytujeme, byly
kvalitní a na vysoké profesionální úrovni. Všichni
pracovníci odboru sociálních služeb mají potřebnou
kvalifikaci k výkonu své práce.
Máte-li zájem o některou z výše uvedených služeb,
volejte pro více informací na tel.: 541 42 84 11–14,
602 595 256.
(red), foto: (op)
Denní stacionář
3
Královo Pole má opět svého Učitele roku
I letos u příležitosti Dne učitelů navrhla Rada městské části Brno-Královo
Pole jednoho královopolského pedagoga na toto prestižní ocenění.
V kategorii Ocenění za dlouhodobou
tvůrčí a pedagogickou činnost byla nominována Mgr. Jana Linhartová ze ZŠ
Slovanské nám. 2. Na toto ocenění ji
navrhla také školská rada této základní
školy.
Na slavnostním ceremoniálu, jenž
se uskutečnil 4. dubna v Rytířském
sále Nové radnice, převzala Jana
Linhartová ocenění z rukou Jany Bohuňovské, náměstkyně primátora statutárního města Brna. Vyznamenané
královopolské pedagožce poblahopřál
osobně také Roman Vykoukal, starosta MČ Brno-Královo Pole, který byl
slavnostnímu ceremoniálu přítomen.
Dar pro oceněnou pedagožku přichystala i MČ.
Oceněno bylo celkem 6 brněnských
pedagogů ve dvou kategoriích, uděleno bylo jedno čestné uznání. Hodnotící
komise posuzovala celkem 25 návrhů.
Jana Linhartová působí ve školství
30 let, z toho na ZŠ Slovanské náměstí
již 16 let. Je učitelkou prvního stupně,
v letošním roce je třídní prvňáčků. Její
pedagogická práce je oceňována jak
rodiči, tak dětmi – včetně žáků bývalých. Jak zaznělo v proslovu před udělením ceny, spočívá její úspěch v kombinaci metodické práce a odborné
úrovně. Paní učitelka je oblíbená pro
svoji kultivovanost a lidskost. Buduje
u dětí pevné základy vytvářením hod-
notového systému, dovedností a návyků, které jsou důležité pro osvojování
učiva i pro dobré vztahy mezi dětmi.
Svým kreativním přístupem rozvíjí
všechny podstatné složky dětské osobnosti – racionální, volní, temperamentovou i charakterovou. Vyhledávaná
jsou veřejná vystoupení, která s dětmi
nacvičuje. Za všechny jmenujme ta,
která měla nejširší veřejnost možnost
zhlédnout u příležitosti Erbovních
slavností Králova Pole, další možností bylo například slavnostní otevírání hřiště Kolečko v loňském roce,
kde všechny přítomné dobře naladilo
vystoupení Malých tanečníků a taky
trochu bubeníků pod jejím vedením.
„Ocenění si velmi vážím, opravdu mě
překvapilo. Vnímám jej také jako pozitivní signál ke klasickému přístupu
k výuce, jejž uplatňuji,“ stručně okomentovala oceněná J. Linhartová.
Ocenění Učitel roku však neputuje do Králova Pole poprvé. Je tomu
přesně rok, co jsme vás informovali,
že ředitelka ZŠ a MŠ Brno, Staňkova
14 Jana Hlaváčková získala ocenění
Učitel roku 2012 v kategorii Výrazná
pedagogická osobnost.
V roce 2008 byl za dlouhodobou
tvůrčí pedagogickou činnost oceněn
PaedDr. Jan Bartoš, tehdejší ředitel ZŠ
Slovanské nám. 2.
(op), foto: MMB
Anglická školka
www.KinderGarten.cz Brno Campus
onál
í pers
1
Kvalitn
9–201
í
u 200
k
ázejíc
ro
u
o
y vych
k
u
Školk
ý
v
a
ik
d
ti
to
s
no
jící me
zkuše
ími
Vynika
mluvè
likaleté
dilými
z nìko
a s ro
le
n
e
ti
it
è
è
li
1u
ng
ìtí na
enní a
sícù
Celod
oèet d
18 mì
ální p
e
již od
Minim
ti
ì
d
public
re
me
á
é
k
m
s
jí
Pøi
lé Èe
roce
po ce
v
y
ù
k
è
íc
o
mìs
Pob
no 12
ystém
Otevøe
rový s
ìtí
Kame
oèet d
p
ý
n
e
Omez
Více info na 774 222 060
nebo mailu: [email protected]
4
Královopolské listy jsou novým titulem
v knihovně pro nevidomé
Královopolské listy, časopis městské
části Brno-Královo Pole, jsou od konce února letošního roku zařazeny jako
nový titul v digitální knihovně pro nevidomé www.digibooks.sk.
Společnost jim zde tvoří na 64 500
dalších titulů.
Do knihovny byly zařazeny Královopolské listy z roku 2012 a 2013,
a to ve formátu pdf. Letošní březnové
vydání Královopolských listů a následující jsou již k dispozici i ve formátu doc. Tím je časopis městské části
Brno-Královo Pole vhodný jak pro
slabozraké, tak pro nevidomé, jimž je
čtení umožněno pomocí různých typů
čtecích zařízení.
Motivací zpřístupnění Královopolských listů v této digitální knihovně je
dostupnost informací o dění v brněnské třetí nejlidnatější městské části
i zrakově postiženým občanům.
Že se ze strany radnice jedná o dobrý počin, potvrdila i kladná reakce
Ireny Kocí z TyfloCentra Brno, které
sídlí na Chaloupkově ulici v Králově
Poli. Jeho nevidomí lektoři Královopolské listy na stránkách digitální
knihovny úspěšně odzkoušeli hned
po jejich zavedení do systému.
„Odstraňování bariér v dostupnosti
informací pro těžce zrakově postižené
lidi je také náplní brněnského TyfloCentra, které již třináctým rokem podává pomocnou ruku lidem na cestě
tmou“, parafrázuje motto společnosti
Irena Kocí. „Zpřístupnění Královopolských listů nevidomým jistě přispěje k lepší obeznámenosti s děním
v naší městské části, kde TyfloCentrum poskytuje registrované služby
sociální rehabilitace, aktivizace, poradenství a další,“ uzavírá Kocí.
(op)
Nejlepší královopolští žáci a studenti byli odměněni
Obřadní místnost ÚMČ Brno-Královo Pole se 12. dubna stala svědkem
slavnostního předávání ocenění nejlepším královopolským žákům 9. tříd
a studentům maturitních ročníků středních škol. Věcné dary předala 16 žákům
základních škol a 54 studentům středních škol 1. místostarostka MČ Královo
Pole Andrea Pazderová. Současně jim blahopřála k jejich vynikajícím studijním
výsledkům a popřála, aby směr, jímž se chystají ve svém dalším životě vydat,
byl úspěšný, a aby si našli zaměstnání, které je bude nejenom dobře živit, ale
především je bude bavit a bude jim přinášet vnitřní uspokojení.
Text a foto: (op)
LETNÍ PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR
V termínu 8.–12. èervence 2013 pořádá
mládežnický fotbalový klub FC NORDIC Brno
sportovní Camp formou příměstského tábora.
Akce je určená pro registrované
i neregistrované sportovce.
Více informací na
www.fcnordic.cz,
[email protected]
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 5/2013
Jarní salát na Kociánce
Na ÚMČ se diskutovalo o olympiádě –
sportovní a luštitelské
Šárka Kašpárková
Za účelem představení projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů se
19. března sešlo vedení královopolské radnice v prostorách ÚMČ s řediteli královopolských základních škol, učiteli tělesné výchovy a s představiteli projektu,
který se letos koná už po čtvrté – úspěšnou olypioničkou Šárkou Kašpárkovou
a Michalem Pogánym.
Pod myšlenkou na sportovní projekt pro všechny věkové kategorie, který přišli
Š. Kašpárková a M. Pogány představit, je podepsán Robert Změlík. Inspirací
mu bylo dle slov Šárky Kašpárkové zjištění, že jeho syn neudělá ani jeden shyb.
S Romanem Šebrlem uvedli myšlenku do života.
Projekt těchto dvou olympijských vítězů v desetiboji je určen pro všechny od 7
do 100 let. V současné době jej podporuje na 70 bývalých olympioniků, záštitu
nad ním převzaly významné osobnosti a veřejní činitelé. Zapojují se do něj školy,
jichž je v současné době 1500, ale i rodinní příslušníci přihlášených dětí.
Závěr setkání byl věnován diskusi. Vedení radnice i ředitelé základních škol
tento projekt vítají, zvláště pak, je-li možnost, aby se do něj zapojili i rodinní příslušníci a následně všichni společně sledovali, jak se v jednotlivých disciplínách
zlepšují. A to podle zásady vítězem není ten, kdo podá nejlepší výkon, ale ten,
kdo se nejvíce zlepší. Plnění odznaku všestrannosti může být nejenom programem hodin tělesné výchovy, ale například i náplní projektového dne na téma
olympiáda.
Společné setkání ředitelů základních škol s vedením radnice bylo využito
i k představení Luštitelské olympiády, kterou na podnět Kulturní komise při
RMČ připravuje pro žáky 5. a 6. ročníků královopolských základních škol občanské sdružení Kabrňáci.
Jeho předseda Zdeněk Chromý všechny přítomné seznámil s obsahem soutěže, která v sobě
zahrnuje prvky kombinační, vědomostní, hry se
slovy ale i mini sudoku. Společně diskutovali
například o nejvhodnějších termínech konání
a o možné spolupráci škol při vyhodnocování
soutěží. Vedení škol tuto aktivitu vítá, některé
z nich již v předchozích letech pořádaly projektové dny s podobnou tematikou. Nová čtyřkoŠKODA Vás
lová soutěž odstartuje příští školní rok v říjnu,
připraví na jaro
finálové kolo proběhne v prostorách ÚMČ
v květnu 2014.
Text a foto: (op)
Zima se sice tvářila, že nemíní odejít,
v tělocvičně Ústavu sociální péče pro
tělesně postiženou mládež Kociánka
se však v úterý 26. března, tedy šestého jarního dne, pořádal již 3. ročník
soutěžní, kulturní a společenské akce
Jarní salát 2013. Celkem deset soutěžících, mezi nimi i starosta Králova
Pole Roman Vykoukal, jenž se kromě přípravy salátu účastnil i zahájení
akce a ujal se udělování cen, soupeřilo o ceny za nejchutnější, na vitamíny
nejbohatší zeleninový salát. Pětičlenná porota, složená z cyklistů Sportovního klubu Kociánka Brno, o. s., pak
za dohledu hlavního pořadatele Martina Poláška ochutnávala a udělovala
body. Kvalitu lahůdek ocenila i starostka MČ Brno-Maloměřice a Obřany Klára Liptáková, která na Kociánku také zavítala.
Protože letos tuto soutěžní a společenskou událost pořádal SK Kociánka
Brno, o. s., který se zaměřuje na ně-
kolik paralympijských sportů, neslo
se odpoledne ve sportovním duchu,
s důrazem na cyklistiku. Hudebně zábavný program, zajišťovaný kapelou
ENNY BAND, byl prokládán vstupy
reprezentantů sportovního klubu. Nechyběli Ivo Koblasa, účastník loňské
paralympiády v Londýně, Richard
Štěpánek, loňský vítěz Českého poháru handicapovaných v horské cyklistice, a další šampióni. Sportovci
přiblížili dětem i veřejnosti svoje
disciplíny, hovořili o sobě, odpovídali na otázky. Hrála hudba a trošku
se i tančilo – Enny Band nadchl děti
písněmi Buráky, Mraveneček, Šenkýřka i dalšími hity. Přítomní si pochutnávali na salátech včetně toho
vítězného s názvem Velikonoční mls.
Odvážnější děti pak uvítaly příležitost
vyzkoušet si cyklistické pomůcky pro
vozíčkáře – handbike ve dvou provedeních a tříkolku.
Jana Novotná, foto: Monika Flodrová
Nábory do skautského oddílu
Čtverka – 4. skautský oddíl, Brno bude
doplňovat počty členů. V průběhu června
navštíví skauti královopolské školky, aby
budoucí prvňáčky seznámili se svou činností.
Noví členové mohou do oddílu přicházet
i během roku, stačí navštívit některou ze
skautských schůzek, které se konají pravidelně
každou středu od 16 hodin v klubovně
na Slovinské 41 v Králově Poli, nebo
od 16.30 hodin v klubovně na Mozolkách
52 (Žabovřesky). Skauti mezi sebou přivítají
všechny nováčky od 6 do 15 let věku. Pro
bližší informace můžete kontaktovat vůdce
oddílu na mailové adrese [email protected]
Čeká Vás profesionální jarní péče u ŠKODA prodejce v AUTONOVĚ BRNO
Chcete se ve svém voze cítit opravdu jako doma? Dopřejte mu po náročné zimě velký jarní úklid. Nabízíme
Vám vyčištění a dezinfekci klimatizace, výměnu pylového a prachového filtru nebo ošetření podvozku
po zimě. U nás také jednoduše vyřešíte přezutí ze zimních na letní kola.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTONOVA BRNO s.r.o.
Masná 20
602 00 Brno
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 5/2013
www.autonova.cz
Tel.: 543 424 211
[email protected]
5
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové
Palackého třída 70, 612 00 Brno
6. 5. 18.00 Oborový večer pěveckého oddělení
8. 5. 17.00 Mahenovo divadlo Slavnostní taneční koncert k 55. výročí založení
školy
13. 5. 18.00 Koncert z díla M. Bártka /za účasti autora/ a R. Zavadila
14. 5. 16.30 Oborový večer smyčcového oddělení
14. 5. 18.00 Žákovský koncert
15. 5. 19.00 Besední dům Koncert Mladých brněnských symfoniků se sólisty
16. 5. 15.00 Přijímací zkoušky III.
16. 5. 18.00 Společný podvečer s akordeony
21. 5. 18.00 Absolventský koncert II.
22. 5. 17.00 Oborový večer klavírního oddělení
22. 5. 19.00 Semilasso Jarní koncert Helfertova orchestrálního sdružení
23. 5. 18.00 Absolventský koncert
27. 5. 16.30 Divadlo Barka Jarní taneční koncert
28. 5. 18.00 Besední dům Koncert komorních her v rámci projektu Mozartovy
děti
29. 5. 18.00 Žákovský koncert
SEMILASSO
4. 5.
5. 5. 16.00
7. 5. 20.00
10.–12. 5.
19. 5. 19.30
23. 5. 19.30
2. 6. 16.00
❚❚❚
KABRŇÁCI
Královopolka (taneční odpoledne s dechovkou)
KOMEDIOGRAF versus BESÍDKA DIVADLA SKLEP
– Moravský Craftcon
Dívčí válka – NOVÁ ÉRA
PROGRES 2–45 let, výroční koncert
Královopolka (taneční odpoledne s dechovkou)
❚❚❚
MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE, Brno-Královo Pole, Husitská 1,
telefon: 604 251 192, www.mkgbrno.cz. Otevřeno po–pá 13–17.30 hod.
do 12. 5. – ZUŠ V. KAPRÁLOVÉ – „Možnosti kresby – PĚT KOČEK“
15. 5.–2. 6. Ondřej Kučný – „Slova skal“ – vernisáž 15. 5. v 17 hodin
21. 5. – koncert – NATHANIEL Filip (chanson) – klavírní doprovod Alexander
DÖME
❚❚❚
PŘIRODNÍ ZAHRADA U SMRKU
www.prirodnizahrada.wz.cz
19. 5. 16.00
Zahradní koncert Brněnské Cameraty
ŘÁDKOVÁ INZERCE
● RODOKMEN – Najdu Vaše předky a uspořádám je v časové posloupnosti do přehledné struktury, [email protected]
● DĚTSKÉ TÁBORY DRAK, Křižanov – taneční, sportovní, výtvarné.
Minitábory rodiče s dětmi 1–7 let. Tel.: 541 229, 122, www.drak.cz
● AKCE! Nové jarní líčení v ceně 400 korun, při zakoupení líčidel (zboží)
cena líčení 200 Kč, tel.: 725 812 612
● REVAP s. r. o. – Výkup bar. kovů a železa. Platba v hotovosti. NYNÍ
VÝHODNÉ CENY! Křižíkova 19: Po–Pá 8–17 h, So (sudá) 8–12 h,
tel.: 602 124 346; Dukelská tř. 113: Po–Pá 8–17 h, So (lichá) 8–12 h,
tel.: 724 039 206
● DŘEVO palivové, levně, štípané nebo v metrech, tel.: 774 659 263
● Úklidová firma OLMAN SERVICE s. r. o. hledá pracovníky, osoby se
zdravotním postižením (OZP) na pozici uklízeč/ka a strážné na ostrahu
HPP. Pracoviště Brno. Nástup možný ihned. Volejte: 730186 797
● LETNÍ TÁBOR – tradiční podsadový tábor s dlouholetou tradicí v termínu 27. 7.–10. 8. 2013 u obce Bojanov u Křížanova. Pro děti ve věku
8 až 14 let. Více na www.pstp.jmpionyr.cz
● VÝKLAD karet v Králově Poli, tel.: 725 812 612
● MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů aj. Královo Pole
a okolí. Tel.: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
● MED kupujte u včelaře. Sv. Čecha 36, Út, St, Čt: 15–18 hodin.
Tel.: 549 250 323
● HLEDÁME pracovníka/pracovnici na úklid bytového domu Herčíkova 4, 612 00 Brno. Pracovní úvazek 50 hodin měsíčně. Nástup od 1. 6.
Tel.: 724 002 036
● POCTIVÁ mokrá pedikúra a manikúra v budově plastické chirurgie
LAUERA, Bulharská 29, Brno. Tel.: 605 922 824, Šárka Křenková
● ŽALUZIE – opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Žaluzie Hanák, tel.:
604 850 396
● ELEKTROINSTALACE – opravy, pohotovostní opravy, tel.: 608 850 834
6
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
❚
FC Zbrojovka Brno, městský stadion – ul. Srbská, www.fczbrno.cz.
5. 5. 17.00 Zbrojovka – Ml. Boleslav
23. 5. 18.00 Zbrojovka – Sparta Praha
1. 6. 17.00 Zbrojovka – Slovácko
(vzhledem k dosud neurčeným TV přenosům může dojít k drobným časovým
odchylkám)
Fotbalová Zbrojovka letos oslaví 100 let od svého založení. Hlavní díl oslav
proběhne o víkendu 8. a 9. června, týden po skončení Gambrinus ligy.
❚❚❚
TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ,
Purkyňova 105, 612 00 Brno
Otevřeno: út–ne 9–17 hod., v pondělí zavřeno
17. 11. otevřeno, tel.: 541 421 411,
www.technicalmuseum.cz, [email protected]
Program na měsíc květen 2013
❚ EXPOZICE – Vodní motory a Památník Viktora Kaplana; Parní motory;
Historická vozidla; Historická stereovize; Nožířství; Kovolitectví; Železářství;
Salon mechanické hudby; Od tamtamu k internetu; Letecká historie a plastikové
modelářství; Kultura nevidomých; Ulička řemesel; Čas nad námi a kolem nás;
Kabinet elektronové mikroskopie, Technická herna; Letecké motory.
❚ STEREOVIZE – Italské přístavy (staré snímky)
❚ VÝSTAVY Vynálezci a vynálezy
(do 31. 12. 2013)
Kočárky 1880–1980
(12. 2.–19. 5. 2013)
Jan Drtina – život a dílo (do 30. 9. 2013)
Stopy na Dhaulagiri
(do 19. 5. 2013)
Camera obscura
(do 23. 6. 2013)
❚ AKCE
Otevírání hamru, Šlakhamr (4. 5.)
Tmavomodrý festival (16. 5.–18. 5.)
Muzejní noc + ukázkové tavby exp.kovolitecké dílny a jízdy historických autobusů (18. 5.)
13. Setkání v Moravském krasu – předváděcí jízdy historických
autobusů, Stará huť u Adamova (25. 5.)
Cesa (do 20. 6. 2013)
❚ Technické památky
– Areál čs. opevnění Šatov, Kovárna v Těšanech, Stará huť u Adamova, Větrný
mlýn v Kuželově, Vodní mlýn ve Slupi, Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
❚❚❚
Noc kostelů poprvé v Králově Poli
Letos bude na Noc kostelů, která se koná 23. 5. 2013, poprvé pro širokou veřejnost
otevřen kostel Nejsvětější Trojice v Králově Poli na ulici Metodějova. Od 17 do 23
hodin si návštěvníci budou moci prohlédnout varhany, píšťaly a kůr. Bude jim představen projekt nových varhan, který zaštiťuje Občanské sdružení Varhany pro Královo Pole. Na stávající varhany si návštěvníci budou moci také zahrát či si je prohlédnout zevnitř. Dětem udělá radost pohádka i Dětský chrámový sbor Trojlístek,
pro milovníky historie je připravena přednáška o historii kostela i o kartuziánech.
Trasa vedoucí chodbami bývalého kartuziánského kláštera zavede návštěvníky až
k hrobu Prokopa Lucemburského, markraběte moravského, jehož ostatky byly nalezeny v podlaze chrámové lodi.
Program:
17.00–18.00 – Program pro nejmenší – divadlo, hry pro děti
18.30–19.15 – Mše svatá
19.30–19.50 – Dětský chrámový sbor Trojlístek, řídí Dáša Kovářová
20.30–21.00 – O Kartuziánech, historie kostela (přednáška)
21.00–21.30 – Laudate Dominum – vystoupení Královopolského chrámového sboru
22.00–22.30 – Kartuziáni ve světě (přednáška)
22.50–23.00 – Závěrečné požehnání, zakončení
(red)
Termíny svatebních obøadù
Pro 2. pololetí roku 2013 jsou platné tyto termíny svatebních obřadů u ÚMČ BrnaKrálova Pole: 13. 7., 24. 8., 7. 9., 5. 10., 9. 11., a 7. 12. 2013.
Informace potřebné k uzavření manželství lze získat na
www.kralovopole.brno.cz.
(sekce Řešení životních situací – ÚMČ Brno-Královo Pole – uzavření
manželství), ale také prostřednictvím osobní návštěvy matriky, případně na tel. čísle
matriky 541 588 221.
Snoubenci mohou manželství uzavřít nejen v obřadní síni ÚMČ Brno-Královo
Pole, ale také na různých místech matričního obvodu, a to na základě žádosti, kterou
je nutno v takovémto případě předložit.
Protože každý sňatek vyžaduje individuální přístup, je dobré vždy kontaktovat
matriku osobně.
(red)
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 5/2013
ČISTĚNÍ ULIC – TERMÍNY 2013
BLOK č. 1 – 28. 5., 2. 9., 8. 10. – Ant. Macka, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova,
Budovcova vč. parkoviště, Budovcova před nádražím ČD, Kamanova, Malátova,
Metodějova, Šafaříkova, Škárova, Veleslavínova, Blahoslavova, Mojmírovo nám.,
Božetěchova – slepá (před č. 65, 67), Palackého k ZUŠ, Tylova, Volfova,
Galandauerova vč. parkoviště.
BLOK č. 2 – 6. 5., 29. 5., 3. 9., 14. 10. – Ruská, Kubešova, Sadovského, Bulharská,
Vackova, Vodova (od Sv. Čecha po Tyršovu), Skácelova, Riegrova, Hradecká –
odbočka k techn. parku, U Vodárny.
BLOK č. 3 – 7. 5., 3. 6., 4. 9., 16. 10. – Jungmannova, Matulkova, Máchova,
Pešinova, Podešvova, Šumavská vč. parkoviště, Těšínská, Tyršova, Purkyňova
od Skácelovy po Červinkovu, Vodova od Sv. Čecha po koupaliště, Charvatská,
Husitská vč. parkoviště, Skácelova (vnitroblok).
BLOK č. 4 – 14. 5., 5. 6., 10. 9., 21. 10. – Poděbradova, Floriánova, Košinova,
Mánesova vč. parkoviště u kolejí VUT, Chelčického, Rostislavovo nám., Bystřinova,
Kollárova, Božetěchova vč. parkoviště, Dalimilova, Kosmova – vnitroblok.
BLOK č. 5 – 15. 5., 12. 6., 11. 9., 22. 10. – Klusáčkova, U Červeného mlýna,
Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Vodova (od Tyršovy
po Červinkovu), Šelepova, Střední, Vnitřní, Dobrovského, Tererova.
BLOK č. 6 – 20. 5., 17. 6., 16. 9., 23. 10. – Mojžíšova, Fibichova, Myslínova,
Žleb – část, Křivého – část, Högrova, Kepákova, Černíkova, Sladkovského.
BLOK č. 7 – 21. 5., 19. 6., 17. 9., 29. 10. – B. Němcové, Ramešova, Havlišova,
Sv. Čecha, Hlaváčkova, Hradecká souběh, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské
nám., Mečířova, Berkova, Botanická vnitroblok, Srbská 48–70 vč. parkoviště.
BLOK č. 8 – 22. 5., 26. 6., 18. 9., 30. 10. – Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček,
Skřivanova, Kabátníkova vč. parkoviště, Slovinská, Kartouzská vč. parkoviště,
Sportovní vč. parkoviště, Sportovní (za Aralem), Sportovní (parkoviště), Staňkova
část, propojka Střední – Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS.
Čistění parkovišť
BLOK č. 1 – 14. 6., 6. 9., 25. 10. – B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova,
Bystřinova, Mánesova, Herčíkova, Palackého (za Zagrebem), Mojmírovo nám.
BLOK č. 2 – 21. 6., 13. 9., 1. 11. – Herčíkova 17, Purkyňova (od Dobrovského
po Skácelovu), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova
(před pol. domem Eden), Klatovská.
BLOK č. 3 – 28. 6., 20. 9., 8. 11. – Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti Boby),
Tábor (vnitrobloky vč. komunikace), Chodská, Kociánka k domovu důchodců,
Kociánka ÚSP (příjezdová komunikace).
Termíny blokových čistění naleznete také na www.kralovopole.brno.cz.
Královopolské trhy se staly tradicí
Královopolské trhy oslaví své první
malé jubileum. V květnu to bude půl
roku, co se konaly poprvé.
Záměr na jejich pravidelné pořádání vznikl na základě pozitivní odezvy
na Erbovní trh, který se tradičně koná
v rámci zářijových Erbovních slavností na ulici Husitské v Králově Poli.
První volba pro uspořádání trhů
padla na předvánoční čas. MČ Brno-Královo Pole oslovila prodejce
z Erbovních slavností a ve spolupráci
s nimi začala pořádat od poloviny listopadu 2012 ve čtrnáctidenních intervalech Královopolské trhy. Další pak
pravidelně po čtrnácti dnech.
V záměru pořádat Královopolské
trhy pravidelně radnice pokračuje
i v roce 2013. Termíny jsou stanoveny
na liché soboty dopoledne. (Letos byl
vynechán jen termín v povánočním
období z důvodu předpokladu nižšího
zájmu ze strany nakupujících).
Nabídka prodejců musí být v souladu s Desaterem Státní veterinární
správy k prodeji na farmářských trzích, i když Královopolské trhy status
trhů farmářských nemají. Na Královopolském trhu může prodávat pouze výrobce (farmář) nebo jím určený
prodejce, který má jeho písemné po-
věření a který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů
a je schopen tento původ při prodeji
prokázat.
MČ jako pořadatel však nepřebírá
jakoukoliv záruku za zboží na trzích
prodávané.
Největší zájem je mezi nakupujícími o drůbeží maso ze soukromého
chovu, zvěřinu, ovčí sýry, vejce, med,
uzenářské výrobky a pečivo, nechybí
ani tradiční sortiment ovoce a zeleniny. Předpoklad je, že s nastupujícím
teplým počasím se sortiment bude
postupně rozšiřovat o sezónní zboží.
Novinkou je možnost nabízet vlastní rukodělné výrobky z brněnského
regionu a blízkého okolí.
Královopolský trh je tedy výrazně
zaměřen na potraviny, místní produkty a výrobky.
Nejbližší termíny Královopolských trhů:
lichá sobotní dopoledne 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., …, 2013
Místo konání: střední pás na ul. Husitské, Brno-Královo Pole
Dopravní dostupnost MHD: autobusy č. 44, 53, 67, 84, trolejbus č. 30, 32,
tramvaje č. 1, 6
V případě zájmu o pronájem tržního místa kontaktujte ÚMČ Brno-Královo
Pole, Odbor veřejných služeb – p. Naděždu Večeřovou, tel.: 541 588 243.
Další informace a termíny: www.kralovopole.brno.cz
(op), foto: Jana Novotná
Husitská patří od jara do podzimu zahrádkářským přebytkům
Prodej RD na Slovinské ulici
► přízemní 2+1 (90 m2)
+ velká slunná terasa
► nutno vidět,
po částečné rekonstrukci,
► prodej přímo od majitele
cena: 3 190 000 Kè
bližší informace:
tel.: 604 866 391
www.bezrealitky.cz/id/228204
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 5/2013
Tradiční královopolské tržní místo, jímž střední pás na ulici Husitské je, však
neožívá jen ve dny konání Královopolských trhů. Od jara do podzimu (duben-listopad) si sem v dopoledních hodinách od pondělí do soboty přicházejí
nejenom obyvatelé Králova Pole nakoupit ovoce a zeleninu (tzv. prodej zahrádkářských přebytků). Na jaře jsou to zejména sazenice, v létě a na podzim ovoce,
zelenina, květiny a med.
Všichni zájemci o prodej musí doložit, že vlastní pozemky nebo musí mít
potvrzení, že se věnují vlastní produkci ovoce a zeleniny.
Kromě výpěstků ze zahrádek si zde prodejci mohou pronajmout tržní místo
za účelem prodeje sortimentu k příležitosti Velikonoc (např. kraslice, pomlázky, květiny), Dne matek (např. květiny), Památky zesnulých (např. věnce).
Od 1. prosince je zde možné nabízet sortiment zaměřený na vánoční svátky
(např. svícny, jmelí, větvičky, stromky). Zapomenout nesmíme ani na prodej
kaprů v předvánočním období.
(op)
Blíží se 23. ERBOVNÍ SLAVNOSTI KRÁLOVA POLE
Městská část Brno-Královo Pole připravuje 23. ročník Erbovních slavností Králova Pole, které se uskuteční
v sobotu a neděli 14.–15. září 2013
na Slovanském náměstí. V této souvislosti vyzýváme občanská sdružení v oblasti kultury a sportu, školy
a další zájemce (skauti, modeláři,
motokáry atp.), aby se svou účastí
zapojili do připravovaného programu Erbovních slavností. Podrobný
program bude zveřejněn v zářijovém
čísle Královopolských listů. Dále
hledáme zájemce o stánkový prodej
upomínkových předmětů, drobného
občerstvení atd.
Formuláře Žádost o umístění volnočasových aktivit na ploše parku,
Žádost o povolení umístění prodejních stánků a atrakcí a Nabídka na zajištění občerstvení pro návštěvníky
a účinkující na Erbovních slavnostech
jsou uvedeny na
www.kralovopole.brno.cz. v sekci
Formuláře, Odbor veřejných služeb.
Své nabídky zasílejte na
e-mail: [email protected],
tel.: 541 588 209 do 31. 5. 2013.
7
Jarní výstava na Rooseveltce
Prostor auly Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené na ulici
Křižíkova se 26. března zaplnil výrobky žáků školy. Probíhala zde totiž
tradiční Jarní výstava.
Mateøská škola na Rybníèku získala
prestižní plaketu Pøírodní zahrada
Výtěžek z prodeje exponátů byl určen
na částečné pokrytí nákladů spojených s výrobou vystavených výrobků,
které vznikly v rámci praktické výuky učebních oborů, které se na škole
vyučují. Mimo ně byly na výstavě
ke zhlédnutí a zakoupení také výrobky žáků MŠ Kociánka a své výrobky
zde předvedli i externí lektoři spolupracující se školou.
Žáci učebního oboru košíkářské
práce zde nabízeli výrobky z pedigu.
Kromě košíků a ošatek různých barev
a velikostí poutal pozornost návštěvníků výstavy malý ručně pletený kočárek pro panenky. Zahradníci a aranžéři nabízeli velikonoční zahrádky,
věnečky, sušené byliny aj. Brašnáři
vystavovali kabelky, opasky, pouzdra
na brýle, peněženky, obaly na knihy
atd. Žáci oboru bižuterní práce zhotovili originální vitráže a módní doplňky, tkalci nachystali koberečky, polštářky a jiné textilní dekorace, obory
praktické školy a provoz domácnosti
zápichy do květináčů, keramické
ozdoby s velikonoční tematikou aj.
Řada výrobků měla dokonale zvládnuté řemeslné zpracování. U některých si šlo jen těžko představit, že
takto dobře mohou zvládnut techniku
výroby i žáci s těžkým tělesným posti-
žením. „Snažíme se posouvat hranice
možností našich žáků. U výrobků se
snažíme jít s dobou, aby reagovaly
na současné trendy a poptávku trhu.
Nepodporujeme stereotypy,“ říká ředitelka školy Miroslava Zahradníková. „Například pro tkalce uvažujeme
o pořízení menší velikosti stavů, aby
žáci mohli kromě koberečků, které
byly na výstavě také k vidění, vyrábět
třeba i prostírání,“ doplňuje. Na její
podnět škola intenzivně pracuje například i na způsobu prezentace výrobků – jejich aranžování do obalů,
způsobu zpracování visaček atd.
„V tom jsme udělali v poslední době
hodně velký pokrok. Proto například
připravujeme katalog výrobků. Podle
něj pak budeme vyrábět přímo na zakázku,“ objasňuje plány pro nejbližší
budoucnost. Třeba u košíkářského
zboží si bude moci zákazník zvolit
nejenom typ výrobku, ale i typ dna
podle toho, k jakému účelu bude výrobek využívat. „Naše práce je hodně
o hledání – míněno v nejširším smyslu slova… Velice nás potěší, když
absolventi školy naleznou uplatnění
a své výrobky nabízejí třeba prostřednictvím internetu nebo jiné firmy,“
říká na závěr M. Zahradníková.
Text a foto: (op)
Otevřeli jsme pro Vás nové studiobarbara
Přijďte nás navštívit!
Ve velmi příjemném prostředí Vám nabízíme tyto služby:
Kadeřnictví ⚫ Kosmetika ⚫ Pedikúra ⚫ Nehtový design ⚫ Masáže
⚫ Prodlužování řas ⚫ Svatební servis ⚫ Vše na jednom místě.
Najdete nás na ulici Hrubého 11 v Brně v Králově Poli.
Výborná dostupnost (5 min. od Palackého tř.). Možnost parkování.
Příjemné prostředí, ve kterém naleznete vše, co potřebujete.
V kadeřnictví pracujeme se značkou Loreal. Otevřeno 8–20 hod.
Jinak dle individuální potřeby klienta.
Objednávky na telefonním čísle +420 723 521 175 nebo přímo na
www.studiobarbara.cz
Objednejte se ještì dnes! www.studiobarbara.cz
Ivana Chybová, zástupkyně ředitele mateřské školy, ji převzala v rámci
jihomoravské konference Konvička 28. února letošního roku.
Certifikaci přírodních zahrad provádí školské zařízení Lipka, která
spolupracuje se školskými zařízeními
s environmentální výchovou v rámci
projektu Přírodní zahrady bez hranic.
Lipka nabízí školkám poradenství,
jak pečovat o své přírodní zahrady
a jak je co nejlépe upravit. Aby školka plaketu získala, musí splnit celou
řadu kritérií, např. nepoužívat pesticidy, kompostovat, mít živý plot,
zřídit mimořádná stanoviště a záhony
s květinami, trvalkami, zeleninovými
záhony, bylinkami, mít na zahradě
listnaté stromy, domečky pro zvířecí
pomocníky atd.
Školka na Rybníčku, kterou v současné době navštěvuje 100 dětí, jež
jsou ve 4 smíšených, třídách, je zaměřena na environmentální oblast a oblast podpory zdraví. „Jedním z cílů je
vést děti k odpovědnosti za důsledky
svého chování ve vztahu k prostředí,
dále ochrana, tvorba, péče o prostředí. Školka vytváří prostor pro aktivitu
a tvořivost dětí, zahrada je podnětné
místo her a objevování,“ říká Ivana
Chybová. Zahrada školky je vybavena přírodními materiály – najdeme
zde habrové a akátové altány, tunely,
zelené stany, linie, živý plot (akát),
oblázky. Lavičky jsou také z akátu.
Dále zde jsou zřízeny pěstební záhony-květinový a zeleninový, děti samy
rostliny sází, zalévají je dešťovou
vodou, k hnojení zde používají kompost a využívají i mulčování. Je zde
zřízeno tzv. broukoviště neboli místo
pro pozorování brouků a lanová dráha
k podpoře aktivního pohybu. Z tohoto výčtu je jasné, že slova o tom, že
zahrada jako místo pro nové podněty
a objevy nejsou na Rybníčku planou
frází. „V plánu máme v nejbližší době
například výrobu ptačí budky ve spolupráci s rodiči, zahradu chceme dovybavit dřevěnými špalky, hmatovým
chodníkem, rádi bychom zřídili ohniště a upravili kopec na hraní,“ vypočítává Ivana Chybová své vize.
Školka je dále zapojena do sítě Mrkvička, která sdružuje na 800 mateřských školek z celé ČR se zaměřením
na environmentální výchovu. Zapojena je také do projektu recyklohraní.
V květnu navštíví mateřskou školu
exkurze 20 učitelů z celého Jihomoravského kraje za účelem prohlídky
přírodní zahrady.
(op), foto: archiv MŠ
Klademe dùraz na kvalitní
a rychlé provedení práce
pøi rozumných cenách
NABÍZÍME:
• Revize elektrických instalací, hromosvodù a spotøebièù (výchozí a pravidelné)
• Elektromontážní práce pøi stavbì, rekonstrukci, modernizaci domù, bytù,
bytových jader, dílen, hal a provozoven
• Zkoušky a školení elektrotechnikù z vyhl. è. 50/78 Sb. vèetnì vydání osvìdèení
o zkoušce
NAJDETE NÁS:
Kanceláø: Dikos s. r. o., Masná 34, 602 00 Brno, tel./fax: 548 211 889
Boris Wágner tel.: +420 602 737 541 Ing. Josef Sobotka tel.:+420 602 737 544
E-mail: [email protected] http://www.dikos.cz/
Vydává statutární město Brno – Městská část Brno-Královo Pole, IČ 44992785. Periodicita – měsíčník (11 x za rok). www.kralovopole.brno.cz. Redakce časopisu
Královopolské listy: ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, tel.: 541 588 295, [email protected] Editor, inzerce: Petr Podroužek, tel.:
606 410 820, e-mail: [email protected], příjem inzerce: pondělí 10–12, 15–17 hodin, 4. patro, dveře č. 60 v budově ÚMČ Brno-Královo Pole. Registrováno
MK ČR E 12219. Počet výtisků: 15 000. Cena: ZDARMA. Uzávěrka vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel.
Download

Královopolské listy - Královo Pole