www.mesto-desna.cz
ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ
cena 10 Kč
Březen 2013
Z obsahu:
 Starosta na jednání s ministrem 3
 Zlato desenských skokanek 3
Valná hromada hasičů
 7
 100. výročí památky
Hanče a Vrbaty
8
 Kalendář událostí
8
11
 Události ve škole
 Společenský ples města 12–13
 Ohlédnutí za Listováním
15
Původ křestních jmen
Březen
1 Bedřich
2 Anežka
3 Kamil
4 Stela
5 Kazimír
6 Miroslav
7 Tomáš
8 Gabriela
9 Františka
10 Viktorie
11 Anděla
12 Řehoř
13 Růžena
14 Rút
Matylda
15 Ida
16 Elena
Herbert
17 Vlastimil
18 Eduard
19 Josef
20 Světlana
21 Radek
22 Leona
23 Ivona
24 Gabriel
25 Marián
26 Emanuel
27 Dita
28 Soňa
29 Taťána
30 Arnošt
31 Kvido
Anežka – latinsky Agnes, něm., fr., angl.
Agnes, šp. Inéz. Řecky
agnos znamená čistý,
neposkvrněný, hagis
svatý. Naše domácká
podoba je Annis nebo
Aneša.
Tomáš – něm., angl.,
fr. Thomas. Základem
je syrské Tómá (dříve
teómá), což znamená
dvojče. Jméno z křesťanské liturgie – byl to
skeptický apoštol.
Viktorie – pol. Wiktoria, rus. Viktórija,
angl. Victoria, fr. Victoire. Latinsky victoria znamená vítězství.
Domácí podoba je
Víťa.
Řehoř – pol. Grzegorz, rus. Grigorij,
něm., dán., švéd. Gregor, angl. Gregory, fr.
Gregoire. Základem
je řecké Grégorios,
což je odvozenina
od grégoros bdělý.
Růžena – angl., něm.
Rosa (Rose), fr. Rose,
maď. Rózsa (zs=ž). Základem je latinské rosa růže. Staršími jmény od téhož základu
jsou Rozina a Rozalie.
Vlastimil – novější
jméno složené ze slov
vlast a milovat, tedy
ten, kdo má rád svou
vlast.
Rok 1973 – vypuštění přehrady Souš
Z kalendáře událostí s trojkou na konci letopočtu
Přehradní nádrž Souš byla na Černé Desné postavena v letech 1912–1915 a zatopila plochu téměř 86 hektarů. Při její stavbě musela ustoupit malá osada z let
1755. Po katastrofě na sousední přehradě v roce 1916 ji však stavitelé vypustili
a vodou ji naplnili až po důkladné prohlídce v letech 1925–1927. Jedná se o sypanou hráz o délce 364 metrů s výškou 21 metrů.
Přehrada byla ještě v šedesátých letech využívána jako rekreační místo. V roce
1973 však byla vypuštěna – stalo se to před výstavbou úpravny vody. V tu dobu bylo
možné projít po bývalé cestě dnem jezera. Zřetelně se dosud rýsovaly základy jednotlivých domků a také drobné předměty nalezené v jejich okolí prozrazovaly ještě
po tolika letech, že tu kdysi žili lidé a že zde byla sklárna.
V roce 1974 tu byla vybudována úpravna vody a nádrž nyní slouží jako zásobárna
pitné vody pro Jablonecko. Koupání a rybolov jsou tu proto zakázány a okolí je přísně
chráněno.
Kolem Souše vede opravená silnice, po které se mohou osobní automobily dostat
přes Smědavu až do Bílého Potoka a Hejnic na druhé straně hor, ovšem jen během
letní sezóny od května do října. V zimě je silnice uzavřena.
Informace z radnice
Z rady a zastupitelstva města
CO PROJEDNALA
RADA MĚSTA
CO PROJEDNALO
ZASTUPITELSTVO
Na svém 2. zasedání
21. ledna 2013 mimo jiné
Na svém 1. zasedání
23. ledna 2013 mimo jiné
 schválila ceník služeb poskytovaných městem Desná s platností
od 1. 2. 2013,
 schválilo obnovu kontokorentního úvěru s Českou spořitelnou a. s.
ve v ýši 2 mil. Kč se splatností
do 18. 2. 2014,
 vzala na vědomí návrh na využití
Riedlovy vily v Desné – VIZE VILA,
 vzala na vědomí informaci o jednání s Dopravním inspektorátem
Policie ČR ve věci instalace zpomalovacího semaforu v Desné III a uložila
manažeru projektů a výstavby pokračovat v zajišťování podnětů vzešlých
z uvedeného jednání,
 schválila nabídku firmy KOM plus
Jablonec nad Nisou na pořízení zabezpečovacího zařízení v Riedlově hrobce,
 schválila zvýšení ceny tanečních
kurzů – podzim 2013. Pro jednotlivce na 1 700 Kč, pro pár na 2 700 Kč,
 doporučila zastupitelstvu města
schválit záměr pořídit nové měřicí
zařízení.
Příspěvky do DN
můžete odevzdávat:
Oosobně v redakci Desenských novin na MěÚ Desná, Krkonošská 318.
Riedlova vila již není redakcí!
Nebo můžete zasílat na adresu:
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků
odpovídají jednotliví autoři.
Uzávěrka dubnového čísla je
v pátek 15. března do 12 hodin.
Později zaslané příspěvky budou
uveřejněny v květnovém čísle.
 schválilo uzavření kupní smlouvy s firmou KOBIT CZ s. r. o. na nákup kolového nakladače pro účely zimní a letní údržby na částku
2 286 900 Kč,
 schválilo záměr na pořízení nového měřicího zařízení (mobilního
laserového zařízení) a pověřilo starostu města ve spolupráci s vedoucím strážníkem městské policie
administrativně zajistit provedení
výběrového řízení na nákup měřicího zařízení,
 schválilo v rámci Plánu prevence kriminality města Desná na rok
2013 finanční spoluúčast města
Desná v minimální výši 10 % na projektu Kamerový systém Mikroregionu Tanvaldsko,
Hodina Země
Změňte svůj svět
V sobotu 23. března 2013 se město
Desná opět připojí k výzvě Hodina Země. V době od 20.30 do 21.30 hodin
bude vypnuto nasvícení městských
budov.
Hodina Země je celosvětový happening, který probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení památky, štítu
firmy, nebo vlastního obýváku.
Připomíná závažnost probíhajících
změn klimatu a je gestem těch, kteřím
není stav našeho životního prostředí
lhostejný. V ČR pořádá Ekologický institut Veronica.
Hodina Země je ale mnohem víc než
jen hodinovým symbolickým zhasnutím.
Je sílícím hnutím poukazujícím na nutnost změny.
I proto má letošní ročník Hodiny Země
podtitul „Změňte svůj svět“. Zdůrazňuje
tak dva hlavní principy nového směřování kampaně – snahu o přesah od hodinového zhasínání k skutečným změnám
v každodenním životě.
Důležité kontakty
Kulturní středisko Riedlova vila
Krkonošská 120, 468 61 Desná
 vyslovilo souhlas se zařazením
správního území města Desná
do území působnosti integrované
strategie území regionu Rozvoj Tanvaldska na období 2014 – 2020 realizované místní akční skupinou MAS
Rozvoj Tanvaldska,
tel.: 483 383 019, 737 248 434
 vzalo na vědomí informaci o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Desná a schválilo
předložený návrh jeho činnosti na rok 2013,
e-mail: [email protected]
 vzalo na vědomí informaci o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Desná a schválilo
předložený návrh jeho činnosti na rok 2013.
e-mail: [email protected]
Pouze pro kulturní a informační aktivity Desné!
www.mesto-desna.cz
Knihovna
tel.: 483 383 730, 739 029 314
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Desenské noviny – redakce
MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná
tel.: 483 337 948
e-mail: [email protected]
Pouze pro informace a příspěvky do novin!
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO 262307, Krkonošská 318, 468 61 Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada:
Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná, tel.: 483 337 948,
e-mail: [email protected] Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, 466 01 Jablonec nad Nisou, www.jabloneckatiskarna.cz.
Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. březen 2013. Povoleno pod registračním číslem MK ČR E 10453.
2
Desenské noviny 3/2013
Společenská kronika
Gratulace březnovým jubilantům
Starokatolické
Velikonoce 2013
Svá životní jubilea v březnu oslaví:
Eva Korábová
Marie Supernatová
Emilie Blažková
Dobroslav Breuer
Helena Malá
Josef Janoušek
Věra Nedvědová
Jaroslav Mikulášek
Herbert Rösler
Jiří Pačes
Milena Legátová
Josef Beneš
kostel „Nanebevstoupení Páně“
Desná
24. 3. Květná neděle, 14.00 hodin
Eucharistická slavnost
se svěcením ratolestí
29. 3. Velký pátek, 17.00 hodin
Do dalších let přejeme mnoho zdraví.
Jubilanti narození v měsíci dubnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat
na MěÚ nebo zavolat na telefon: 483 337 950, 483 383 019.
Bohoslužba slova
Památky umučení Páně
31. 3. Neděle zmrtvýchvstání Páně,
14.00 hodin
Poděkování
Eucharistická slavnost
Vzkříšení Ježíše Krista
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům dětí z naší základní školy, kteří
mi dali důvěru a nominovali mě jako člena Rady školy při ZŠ a MŠ v Desné. Jsem
rád, že mohu pomoci tam, kde je to opravdu důležité, protože děti jsou to nejcenJosef Želinský
nější, co máme. (tedy za co poplatek je) a specifický symbol pro identifikaci plátce (tedy kdo platí).
Specifickým symbolem je rodné číslo
plátce, variabilní symbol pro příslušnou
platbu lze získat na MěÚ buď osobně
v kanceláři č. 2, nebo telefonicky na čísle 463 337 942 (paní Holcová), nebo
mailem – [email protected]
?
Besedy s občany
Vy se ptáte – představitelé města odpovídají
V pondělí 18. února proběhla v Desné I první letošní beseda s občany. Na jejich
dotazy byli připraveni odpovídat kromě starosty města pana Jaroslava Kořínka
také tajemník Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta pan Petr Šikola, členové
rady města Ing. Pavel Michek a pan Josef Želinský, členové zastupitelstva města
Ing. Antonín Pusztai, paní Sylva Pokorná, Ing. Eva Směšná, Ing. jaroslav Juřík, pan
Karel Vokál a paní Jana Mojšová a členové místního a bytového hospodářství pan
Jaromír Žák a pan Radek Seidel.
Řešily se tu jak otázky specifické pro lokalitu Desná I, tak i některé týkající se
celého města. Na některé dotazy dostali účastníci besedy odpovědi na místě, ty složitější se budou řešit postupně a občané budou o výsledcích průběžně informováni
– na webových stránkách města a v Desenských novinách. Z celé plejády vybíráme:
?
Proč je nutné v době počítačů a elektroniky chodit kvůli uhrazení poplatků za vodu, odpad, psa… na MěÚ?
Není to nutnost, ale jsou to jednorázové poplatky, navíc jejich výše se mění
Desenské noviny 3/2013
(např. voda) nebo se měnit může, takže
je jednodušší přímá platba. Je ale samozřejmě možné zařídit platby převodem
z účtu. Pro identifikaci každé platby je
nutný variabilní symbol pro účel platby
Proč není vyřešen problém údržby
silnice Údolní? Nastolen byl před
rokem, vznikla i petice a situace se
nezměnila.
Komunikace je v majetku Krajské
správy silnic Libereckého kraje. Petice
občanů, která vzešla z besedy konané
dne 21. 2. 2012, byla po obdržení Městským úřadem v Desné neprodleně postoupena náměstkovi hejtmana pro resort dopravy LK panu Martinu Seepovi.
Rada Libereckého kraje se peticí zabývala na svém jednání 10. července 2012. Petici prošetřila a uznala
za oprávněnou. V odpovědi na petici
bylo sděleno, že v roce 2012 nejsou
na celoplošnou opravu havarijního
stavu peníze, ale že opravy přislíbené
Krajskou správou silnic LK by měly
vést k úplnému odstranění závad, nebo
alespoň k jejich podstatnému snížení
v letošním roce.
Občané mohou v případě jakýchkoli problémů kontaktovat centrální dispečink zimní údržby na čísle
724 535 034.
Město děkuje Jizerské porcelánce za poskytnuté prostory pro konání besedy.
3
Informace z radnice
MĚSTO DESNÁ
Tajemník městského úřadu
468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318,
Tel. 483 337 948, fax. 483 337 953, mobil:737248430
e-mail: [email protected]
Oznámení
O vyhlášení výběrového řízení
Město usiluje o zvýšení
bezpečnosti chodců v Desné III
Pracovníci městského úřadu se na základě podnětu pana
místostarosty Petra Šikoly, který upozornil na potřebu zvýšení bezpečnosti chodců na průjezdním úseku silnice I/10
v Desné III, usilovně zabývají možností umístit zde světelný
semafor na snížení rychlosti.
Město Desná vyhlašuje výběrové řízení na místo
Vedoucí odboru
– Kulturní a informační středisko Desná
Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup od 1. 4. 2013 nebo
dle dohody.
Platové zařazení: 9. třída
Pracovní náplň: Koordinace práce odboru, provozování kulturního
a informačního střediska, zajišťování a koordinace kulturních
akcí, pořádání akcí na podporu cestovního ruchu, vyhledávání
a spolupráce na dotačních programech v oblasti kultury a cestovního ruchu, provozování kulturních zařízení města.
Místo výkonu práce: budovy Městského úřadu Desná
Požadavky: minimálně středoškolské vzdělání | výborné organizační a komunikační schopnosti, flexibilita | dobrá znalost
práce na PC | znalost jednoho cizího jazyka (AJ, NJ) výhodou |
schopnost vedení kolektivu | řidičský průkaz skupiny „B“ | praxe
ve vedoucí funkci v oblasti kultury nebo cestovního ruchu vítána |
praxe v oblasti grantů, dotací a jejich zúčtování vítána.
Přihlášky: Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
Jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu | číslo občanského průkazu (nebo
číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
datum a podpis zájemce.
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: koncepce vedení odboru, rozvoje kultury a cestovního ruchu pro město (maximálně
3 stránky A4) | strukturovaný životopis | výpis s rejstříku trestů
ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce (originál případně úředně ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením) | ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Poznámka: vybraný uchazeč je před jmenováním povinen předložit osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb.
(lustrační osvědčení).
Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek
uchazečů je 8. března 2013 (i pro přihlášky doručené poštou),
termín výběrových řízení bude k dispozici v kanceláři tajemníka
na vyžádání. Uchazeči, u kterých bude vyžádán ústní pohovor,
budou k němu vyzváni.
Způsob podání přihlášky: Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou
„Výběr. řízení VKISD – NEOTVÍRAT“ na adresu: město Desná,
k rukám tajemníka MěÚ Krkonošská č. p. 318, 468 61 Desná
v Jizerských horách nebo osobně v podatelně MěÚ Krkonošská
č. p. 318
Poskytování informací: veškeré informace k tomuto výběrovému
řízení poskytne Mgr. Antonín Bělonožník – tajemník městského
úřadu, ([email protected])
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání
důvodu.
Písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny.
Mgr. A.Bělonožník, tajemník MěÚ
4
Členové zastupitelstva města uznali oprávněnost požadavku na usměrnění dopravy za účelem zvýšení bezpečnosti
místních obyvatel a do rozpočtu města na letošní rok zahrnuli
finanční částku na pořízení semaforu. Podobný již řadu let
úspěšně slouží v nedaleké obci Plavy. Ve spolupráci s autorizovanou projekční kanceláří byla zpracována dokumentace
stavby, která byla předložena k posouzení správci komunikace
– Ředitelství silnic a dálnic ČR a také Dopravnímu inspektorátu Policie ČR. Správce silnice při splnění běžných podmínek
s umístěním souhlasil. Ze strany DI Policie ČR v Jablonci nad
Nisou byly vzneseny připomínky, které se staly předmětem
lednového jednání na městském úřadě. Město předložilo Petici na podporu instalace semaforu, kterou podepsalo téměř
80 místních obyvatel. Přesto komisařka Dopravního inspektorátu Policie ČR v Jablonci nad Nisou doporučila – s ohledem
na místní podmínky – pokusit se nalézt jiný způsob regulace
dopravy. Problematickým se v souvislosti s případným umístěním semaforu jeví především stávající přechod pro chodce, jehož uživatelé by se v případě semaforu mohli dostat do nebezpečné situace, kdy by mohli být přehlédnuti ze strany řidiče,
který se soustředí na světelné zařízení. Současně i s ohledem
na délku úseku by pouze jeden semafor s největší pravděpodobností situaci nevyřešil. I přes tyto oprávněné argumenty
představitelé města nerezignovali na záměr řešení dané situace a dohodli se s komisařkou DI Policie ČR na dalším jednání
na podzim tohoto roku. Do této doby bude ze strany města
zajištěno provedení kontrolního měření rychlosti projíždějících
vozidel s tím, že bude rozhodnuto o konečném způsobu řešení
daného problému. V úvahu kromě světelného zpomalujícího
semaforu připadá také možnost instalace stacionálního radaru, který zaznamenává přestupky řidičů. Ty jsou pak následně
postihovány (obdobně to funguje na území obce Malá Skála).
Jsme přesvědčeni, že se nám nakonec podaří celou záležitost
dovést do zdárného konce tak, aby úsilí pana místostarosty
a místních obyvatel vedlo k požadovanému zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu v této části města.
Desenské noviny 3/2013
Informace z radnice, Sportovní úspěch
Starosta města se zúčastnil Fantastický úspěch
desenských skokanek na lyžích
jednání s ministrem
21. ledna se starosta města Jaroslav Kořínek (společně
s ostatními starosty Tanvaldu a okolí) zúčastnil jednání s ministrem životního prostředí ČR Mgr. Tomášem Chalupou.
Setkání zorganizoval senátor a starosta Albrechtic nad Jizerou
Jaroslav Zeman, který pana ministra pozval nejenom na prohlídku své úspěšné továrny DETOA, ale rovněž umožnil téměř dvěma
desítkám starostů pobesedovat s členem vlády o aktuálních
tématech životního prostředí, která se bezprostředně dotýkají
jejich každodenní práce. Setkání se kromě ministra zúčastnilo
i několik vysokých úředníků Ministerstva životního prostředí,
mezi nimiž nechyběl ani náměstek ministra ing. Libor Ježek.
Starostové společné setkání využili nejenom k získání
informací o programu Nová zelená úsporám, ale rovněž
tak mohli prodiskutovat některá aktuální témata rozvoje
turismu v našem regionu. Za tímto účelem se uskutečnila
krátká prezentace ředitele Ski Bižu Pavla Bažanta o rozvoji
lyžařského areálu a založení nového občanského sdružení
– „Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory“, které si za základní cíl klade podporovat a koordinovat rozvoj cestovního
ruchu v oblasti ski areálů Tanvaldský Špičák, Severák,
Bedřichov, Jizerské magistrály a v jejich okolí, jakož i v celé
destinaci Jizerské hory.
Na závěr setkání pan Jaroslav Zeman společně s naším
bývalým starostou Markem Pieterem informoval o společném
záměru obce Albrechtice v Jizerských horách a města Desná
revitalizace areálu Protržené přehrady na Bílé Desné a vybudování naučné stezky s využitím nejenom stávajícího památníku, ale také širokého okolí podél toku Bílé Desné. Ministr, náměstci a okolní starostové (kterých přišlo 15) byli seznámeni
s těmito projekty, které se dotýkají Desné:
Protržená přehrada: Projekt počítá s odstraněním náletů
z torza hráze a dna přehrady do 20 – 40 m od hráze a postavením mostku přes řeku, měly by být zpevněny tamní zbytky
hráze, vzniknout kiosek pro turisty, chodníčky po hrázi, informační tabule a naučná stezka. Celkové náklady by se měly
pohybovat mezi 3,5 – 5 mil. Kč.
Lyžařský areál Desná Křížek – Špičák: V současné době
probíhají tvorby nových Územních plánů v Desné a v Albrechticích na největší lyžařský areál v České republice, který by
spojil Desnou, Albrechtice, Tanvald, Jiřetín a Mariánskou Horu
(Albrechtice). Lyžařům by areál nabídl 14,5 km sjezdovek.
Desenské noviny 3/2013
Členky místního Jizerského klubu lyžařů Desná Barbora
Blažková a Karolína Indráčková se 21. února staly vítězkami
týmového závodu ve skoku na lyžích na Zimním olympijském
festivalu mládeže (EYOWF) v rumunském Brašově.
České skokanky se na EYOWF 2013 nečekaně radují ze
zlata. V napínavém závodě porazily favorizované Němky ve velkém stylu – o více než jedenáct bodů. Tým ve složení Karolína
Indráčková (klub Desná v Jiz. horách), Michaela Rajnochová
(TJ Frenštát pod Radhoštěm), Natálie Dejmková (Ještěd Liberec) a Barbora Blažková (Desná v Jiz. horách) dokonale navázal na vyrovnané výkony z individuálního závodu.
Po prvním kole Češky ztrácely na favorizované Němky pouhé dvě desetiny bodu. „Hodně jsme je tím rozhodily, protože
nikdo nečekal, že s nimi budeme držet krok. Do druhého kola
jsme už šly úplně v pohodě a věděly jsme, že na ně máme,“
řekla Karolína Indráčková.
Konečný jedenáctibodový rozdíl vypadá skvěle, ale druhé
kolo bylo dlouho velice dramatické. „Po druhém skoku jsem
se rozbrečela, protože jsem se bála, že jsem to holkám zpackala. Naštěstí Němka skočila ještě míň,“ oddechla si Natálie
Dejmková.
Dvě německé závodnice předvedly nejdelší skoky dne, ale
síla českých reprezentantek tkvěla v jejich vyrovnanosti. „Je to
ohromný posun pro ženský skok. Dali jsme dohromady dobrý
tým, všechny se tu navíc hodně zlepšily. Snad budou holky
inspirací pro další závodnice. Vypadá to, že tato generace je
silná,“ řekl dojatý trenér Ladislav Nesvadba.
Euforie po závodě byla tak obrovská, že při květinovém ceremoniálu Michaela Rajnochová zapomněla, že byla vylosována
na dopingovou zkoušku a musí být pod dozorem komisařů.
Podrobnější info o závodech přineseme v dubnovém čísle
DN. Text a foto www.olympic.cz (redakčně kráceno).
5
Rozhovor, Nejúspěšnější sportovec
Náš rozhovor – Očima místních podnikatelů
RNDr. Alexandra Polová – farmaceut
1. Obchody a služby v Desné ve srovnání s minulými lety
hodně prořídly. Lékárnu ale máme, což je velice dobře. Kdy
byl vlastně zahájen provoz ve stávajících prostorách?
Bylo to v roce 1990. Zasloužil se o to tehdejší starosta města pan František Schreiber. V rámci tehdy probíhající privatizace tu došlo ke zrušení kadeřnictví, vlastníkem prostor se stalo
město a to je nabídlo k pronájmu a umožnilo vznik samostatné
lékárny. Předtím byla v Desné pouze výdejna léků jako pobočka lékárny Tanvald (v místě dnešní cukrárny). A od roku 1993
je lékárna v mém soukromém vlastnictví. Zařídit a provozovat
lékárnu nebylo úplně jednoduché, ale vedení města mi tehdy
velmi pomohlo. Pronájem trvá do současnosti, takže lékárna
může díky tomu ve městě fungovat dál.
2. Vím, že jste schopni zajistit i jiné produkty než pouze
léky. Co všechno lze tedy u vás získat?
V podstatě lze sehnat celkem všechno, ale chceme, aby
výběr souvisel s tím, že se prodej realizuje v lékárně. Abych
uvedla příklad – nevedeme jakékoli bonbóny, ale takové, které
obsahují např. vitamíny, neprodáváme všechny druhy čajů, ale
dostanete u nás bylinné čaje, prodáváme kojenecké mléko,
kojeneckou vodu, homeopatika, prostě to, co nějak souvisí se
zdravím lidí. A nejen lidí – máme i veterinární léky.
3. U toho bych se ráda zastavila – veterinář v Desné není a někdy lze zvířeti pomoci podáním léku i bez návštěvy veterináře.
Jak jsem už říkala, veterinární léky vedeme a ty, které nemáme, jsme schopni zajistit. Bývá tu ale finanční problém
– cena léku je navýšena o poštovné, protože objednávka je
malá. V těchto případech je asi pro majitele zvířete výhodnější
navštívit veterináře.
4. Vraťme se k lékům pro lidi. I tady může zákazník požadovat něco, co nemáte. Jaký je potom postup?
V tomto případě jsme schopni zajistit požadovaný lék
do druhého, maximálně třetího dne (podle toho, kde musíme
lék objednat). A zároveň zákazníkovi zjistíme i jeho cenu. Nemůžeme mít na skladě úplný sortiment léků, protože je obrov-
ský, ale snažíme se mít léky, které hradí pojišťovna plně, aby
pacient platil pouze regulační poplatek...
5. Máte ve vaší lékárně nějakou „specialitu“, kterou připravujete přímo tady?
Máme. Farmaceutická asistentka připravuje speciální gel
– původní recept máme od MUDr. Aleše Píra. Jedná se o indometacinový gel, který se používá na bolesti svalů a kloubů,
je to vlastně obdoba Fastumgelu, Voltarenu či Flectoru. A naší
druhou specialitou je dětská mastička na opruzeniny. Tyto léky obvykle připravujeme do druhého dne, nelze je totiž vyrábět
do zásoby. Většinou je tedy děláme podle přání zákazníků.
6. To mě přivádí k otázce, kolik vás v lékárně pracuje?
Pracuje tam sanitářka – ta přejímá léky a potravinové doplňky. Dalším zaměstnancem je farmaceutická asistentka, která
kontroluje šarže a expirace léků a také léky připravuje (tak
zvané magistraliter). Třetím je farmaceut, tedy já.
7. Setkáváte se někdy s nespokojenými zákazníky?
Občas ano. Většinou se to týká doplatků, které se jim zdají
vysoké. V takovém případě můžeme nabídnout levnější lék
stejného složení, ale od jiné firmy. Většinou se ale s nějakými
zásadními problémy nesetkáváme.
8. Máte nějaké přání nebo vzkaz, s nímž byste se obrátila
na obyvatele Desné?
Chci hlavně poděkovat všem, kteří k nám chodí, protože díky
tomu může lékárna existovat. Dále bych chtěla říct, že v lékárně nejde jen o výdej léků, lidé se tu můžou poradit, nechat si
zkontrolovat léky, zda je neužívají po uplynutí doby použitelnosti (tedy expirace), vrátit prošlé (máme smlouvu o likvidaci
odpadu s firmou MARIUS PEDERSEN). A co bych vzkázala
lidem? Že je důležitá prevence a zdravý životní styl, a pak se
ušetří výdaje za léky. A ještě chci říct, že nás vždy velmi mrzí,
když někdo odchází nespokojený. Snažíme se to minimalizovat
– přes internet a telefon seženeme téměř vše.
Děkuji za rozhovor a přeju spokojenost a klid při práci.
A hlavně co nejméně nespokojených zákazníků. DNy
Nejúspěšnější sportovec Jablonecka roku 2012
Ve čtvrtek 31. ledna 2013 proběhlo v Městském divadle v Jablonci nad Nisou slavnostní předávání cen ankety
Nejúspěšnější sportovec Jablonecka roku 2012 .
6
Tohoto slavnostního večera se jako zástupci našeho města
zúčastnili starosta pan Jaroslav Kořínek a místostarosta pan
Petr Šikola, za Krajský úřad Libereckého kraje pak náměstek
hejtmana pan Marek Pieter.
Slavnostní večer zahájil primátor statutárního města Jablonec nad Nisou Ing. Petr Beitl a dlouholetý sportovní komentátor pan Štěpán Škorpil, který celým večerem i provázel.
V kategorii družstev dospělých předával ceny náš starosta
pan Jaroslav Kořínek spolu se starostou města Smržovka
panem Mgr. Markem Hotovcem. V této kategorii byli oceněni:
1. místo FK Baumit Jablonec – fotbal, 2. místo Ski klub Jablonec – lyžování, 3. místo ELP Jablonec nad Nisou – házená, 4.
místo Jiskra Mšeno – fotbal, 5. místo družstvo žen Jablonec
– atletika.
Výsledky na http://jablonecky.denik.cz/…0130131.html.
V průběhu večera mezi vyhlašováním jednotlivých kategorií
vystoupili zpěváci Olga Lounová a Jiří Zonyga.
Desenské noviny 3/2013
Hasiči
Schůze Městského sdružení
hasičů v Desné
K tomuto jednání se každý rok tradičně scházejí zástupci
všech desenských hasičských sborů, aby zhodnotili svou
práci za minulý rok a projednali úkoly na příští období. Schůzi
zahájil starosta sdružení Martin Lauer uvítáním přítomných.
Následovalo přečtení výročních zpráv jednotlivých sborů
a předání medaile Za věrnost Františku Laňkovi za padesátiletou aktivní činnost ve sboru.
V diskuzi vystoupil náš nový starosta města pan Jaroslav
Kořínek, který kromě jiného připomněl letošní sté výročí povýšení Desné na městys a vyzval všechny spolky ve městě
k aktivnímu přístupu při oslavách.
Starostka Okresního sdružení hasičů paní ing. Jiřina Brychcí
doufá, že po zrušení některých zásahových družstev nedojde
také k rozpadu hasičských sborů. Ing Žák, velitel požární stanice v Tanvaldě, poděkoval za pozvání a pochválil spolupráci
s dobrovolnými hasiči. Místostarosta města Petr Šikola zase
poděkoval Městskému sdružení za dobrou spolupráci. Městský velitel pan Jirouš připomněl výročí 140 let vzniku polubenského dobrovolného sboru hasičů, které připadá na příští
rok. Vysvětlil nám také fungování nového svolávacího systému
David, při poplachu dostávají všichni členové zásahového
družstva zprávu na svůj mobilní telefon ve formě SMS.
Na závěr byl schválen plán práce na další období a návrh
usnesení. A protože rušení některých zásahových družstev vyvolalo určitou polemiku, zeptal jsem se zástupců jednotlivých
sborů na jejich názor. Pan Hochman z Desné I mi řekl, že zájem
Desenské noviny 3/2013
vstoupit do nového družstva je malý, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, ale na soutěž půjdeme určitě. Panem Jiroušem
z Desné III byla dána nabídka ostatním sborům k účasti v zásahovém družstvu, ale zatím se přihlásili pouze dva. Pan Hochman
z Desné II si myslí, že se situace zatím stále ještě vyvíjí, a má
zájem o spolupráci se členy ze zrušených družstev. Pan Mařatka, náměstek pustinského starosty, to vyřešil tím, že se do zásahového družstva Desná přihlásil jako „ jeden z nejmladších“.
Poslední z dotázaných byl Viktor Neumann z Černé Říčky, který mi řekl: „Jako velitel sboru bez výjezdové techniky
chápu rozhodnutí MěÚ zrušit zásahové jednotky u těchto
sborů. Členové některých sborů to bohužel chápou jako rušení vlastních sborů, což s tím ale nesouvisí. Otázkou zůstává
udržení provozuschopnosti techniky a majetku města. Přes
počáteční ujištění, že tomu tak bude, je praxe jiná. Nejedná
se přitom o nějaké nesmyslné požadavky, ale o běžné náhradní díly, např. startovací akumulátor. Bez funkční techniky
nejsme schopni zajistit např. vyčištění požární nádrže, umytí
vozovky apod.“
D. Lauer
Proběhla Výroční valná
hromada SDH Desná III
25. ledna proběhla v klubovně hasičské zbrojnice v Desné III Výroční valná hromada místního sboru dobrovolných
hasičů. Jednání se kromě zástupců ostatních sborů z Desné
zúčastnil i starosta města Jaroslav Kořínek se svým zástupcem Petrem Šikolou.
Ve sváteční atmosféře příjemně vytopené klubovny byly
z úst představitelů sboru vyhodnoceny výsledky práce za minulý kalendářní rok. Místní dobrovolní hasiči se kromě výjezdů
k požárům zúčastnili i velkého námětového cvičení Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje ve Stráži
pod Ralskem.
Starosta města poděkoval hasičům za vykonanou práci
a popřál jim mnoho úspěchů do dalších let. Zejména vyzdvihl
velmi dobrou spolupráci s městem, která se naplnila i v získání finančních prostředků na pořízení nového vozidla pro
potřeby sboru.
Kromě oficiální části, ve které nechybělo ani ocenění
stužkou za 40 let u sboru pana Josefa Nesvadby, došlo
i na tradiční guláš s dobře chlazeným pivkem. Nám nezbývá, než popřát hasičům hodně úspěchů v nelehké práci ve prospěch nás všech.
BET
7
Z historie
Kalendář regionálních událostí
s trojkou na konci letopočtu (1643 – 2013)
1643 Během třicetileté války došlo k vypálení měst Rejdice a Příchovice švédskými vojsky. Po skončení této války došlo
k násilné rekatolizaci. V důsledku toho
přišli první osadníci z Moravy, kteří sem
utíkali před inkvizičními procesy a rekatolizací řádu jezuitů. Založili vlastní
osadu a sklárny na Pustinách a Moravě.
1793 Dne 2. 4. byl vysvěcen kostel svatého Jana Křtitele na Horním Polubném
a vybudována fara. Základní kámen
ke stavbě byl položen 1. 9. 1788 a již
2. 4. 1793 byl kostel slavnostně vysvěcen. V roce 1793 měl Polubný včetně
Malé Jizerky 1400 obyvatel, v roce
1898 to již bylo kolem 6000 osob.
1813 Z tohoto roku se nám dochoval snad
nejstarší pomníček u nás. Jde o železný křížek na Pustinách před domem
č. p. 224. Stojí na vyšším kamenném
podstavci a ještě před několika málo
lety bychom na něm museli trpělivě hledat zašlá vytesaná písmena. Nedávno
byl opraven panem učitelem Kučerou
a dobrovolníky z příchovické fary a nyní
již rozeznáme písmena K Š a letopočet.
Hned vedle kříže stojí mohutná trojramenná lípa.
1873 Byla otevřena škola v Černé Říčce (č. p. 678). Byla jednotřídní a měla
84 žáků. Prvním učitelem byl Franz
Hermann. V letech 1898/99 byla přímo
proti ní postavena škola nová.
1883 Během jednoho roku byla vybudována poblíž Malé Strany nová základní
škola – nad Porcelánkou (v dnešní
Desné I). Stavěl ji smržovský stavitel
Appelt, stála 30 tisíc zlatých. Byla slavnostně otevřena dne 15. 10. 1883.
Měla čtyři třídy a 320 žáků. Později se
počet zvýšil na 400. Proto byla přistavěna ještě jedna třída. I tak měl jeden
učitel ve třídě kolem osmdesáti žáků.
V tomto roce projevili příchovičtí hasiči
z Pustin spolu s místními obyvateli
přání založit vlastní hasičský sbor. Patnáctičlenný přípravný výbor vypracoval
stanovy, které byly na členské schůzi
dne 15. 6. 1883 přijaty a 3. 12. 1883
c. k. místodržitelstvím schváleny. Následovala volba třináctičlenného správního výboru.
1893 V Černé Říčce proběhla výstavba obecní silnice, vinoucí se v délce
3660 metrů údolím Černé Říčky a spojující Dolní a Horní Polubný. Její cena
byla 10 000 zlatých. Ve starokatolickém kostele se tohoto roku odbývalo
8
44 sňatků, 126 křtů, 87 pohřbů (z toho
50 z Desné). Ke starokatolické církvi
přistoupilo toho roku 131 osob.
1913 19. ledna byla obec Dessensdorf císařským výnosem povýšena na městys
s právem tržním. Spolu s císařským
diplomem byl městu pravděpodobně
předán do užívání i městský znak. Ten
se používá dodnes. Počet obyvatel se
v roce 1913 zvýšil na 2 347 a počet
obytných domů na 274. Již existoval
poštovní úřad přímo v Desné. Je možné, že otevření desenské samostatné
pošty souviselo s povýšením této obce
na městys. Poštovní úřad se nacházel v domě úřadu městysu, který byl
100. výročí
tragické smrti
Hanče a Vrbaty
24. března 1913 zahynuli v Krkonoších Bohumil Hanč a Václav Vrbata.
Stalo se to při průběhu „VII. Mezinárodního lyžeckého závodu distančního na 50 km o věčně putovní cenu
Českého zemského svazu ku povznesení návštěvy cizinců v království
českém“.
Od roku 1935 je 24. březen Dnem
Horské služby ČR. Příběh obou kamarádů byl literárně zpracován Františkem Kožíkem v knize Synové hor. Ta
pak posloužila i jako předloha ke stejnojmennému filmu.
Smutný příběh přátelství, které sahalo doslova až za hrob, jistě všichni
známe. Na Zlatém návrší se tyčí pamětní mohyla s jejich jmény. Možná trochu neprávem téměř zmizelo
jméno Emerich Rath. Přitom to byl
právě on, kdo našel Bohumila Hanče
ještě živého. Neměl jen sílu ho dostat
do bezpečí, sám při této záchranné
akci málem přišel o život. Přesto pomoc přivedl. Bohužel bylo pozdě.
Co se přesně dělo na hřebenu Krkonoš v oné tragické době mezi dvanáctou a druhou hodinou, se dnes
už nedovíme. Od nešťastné události
uplynulo přesně 100 let. Některá fakta se vytrácejí, jiná zveličují. Výklad
záhady tak dává prostor k vyprávění
o velkém přátelství a hrdinství.
A jméno Emerich Rath určitě právem
patří ke jménům Bohumil Hanč a Václav
Vrbata.
DNy
koupen v roce 1913 za 50 000 korun
od pana Johanna Simma. Původně
patřila Desná do obvodu poštovního
úřadu, který sídlil v Potočné – otevřen
1. září 1890. C. k. poštovní a telegrafní úřad Potočná – Desná (německý
název „k. k. Post- und Telegraphenamt
Tiefenbach – Dessendorf“), příslušný
pro obec Desná (Dessendorf) a místní
části Potočná (Tiefenbach) s Dolními
Pustinami (Unter-Wustung) náležely
k obci Příchovice.
1923 Rozsudkem Krajského soudu v Liberci z 28. 3. č. j. Vr 1262/20 byli obžalovaní za důsledky protržení přehrady
na Bílé Desné zproštěni viny. Proti rozsudku se odvolalo státní zastupitelství
v Liberci k Nejvyššímu soudu v Brně,
který však rozsudek zrušil a vrátil k novému projednání. Znalci později potvrdili, že příčinou protržení hráze byly jedině účinky přírodních jevů související
s geologickou stavbou jejího podloží.
1973 Vypuštěna údolní přehrada na Souši (1970 – 1973). Stalo se tak před
výstavbou úpravny vod. V tu dobu bylo
možné projít po bývalé cestě dnem jezera. Zřetelně se dosud rýsovaly základy jednotlivých stavení a také drobné
předměty nalezené v jejich okolí prozrazovaly ještě po tolika letech, že tu kdysi
žili lidé a že zde byla sklárna.
1983 Slavnostně otevřena nová požární
zbrojnice v Desné II. 25. 1. byla otevřena nová samoobsluha v centru města.
V prosinci náhle zemřel tehdejší předseda MNV Karel Straka
1993 Začaly vycházet Desenské noviny,
v prosinci 1992 vyšlo jejich nulté číslo.
1. 9. vznikl odbor kultury, jehož vedoucí
byla paní Jarmila Valhová. 2. 7. bylo
uděleno historicky první čestné občanství našeho města – prvním čestným
občanem se stala PeaDr. Helena Sobková (autorka knihy Naše Desná). 3. 7.
bylo čestné občanství uděleno také
MUDr, Zdeňku Menčíkovi (dlouholetý
praktický lékař v Desné a iniciátor vzniku 1. domu s pečovatelskou službou)
2003 29. května bylo znovu otevřeno desenské kino – po rekonstrukci a s novým názvem Alfa. 12. července vyjela
na trať Tanvald – Harrachov historická
ozubnicová motorová lokomotiva, tzv.
„Rakušanka“. Zahájila se tak tradice
letních víkendových historických jízd.
13. září proběhl v okolí Souše I. ročník
In-line Cup
2013 První rok působení nového starosty města Desná – pana Jaroslava
Kořínka (do funkce byl zvolen a jmenoDNy
ván 12. 12. 2012) Desenské noviny 3/2013
Okénko zajímavostí
Co to znamená,
když...
… nad někým visí
Damoklův meč
Osobnosti se vztahem k Desné
Josef Schindler (1814 – 1890)
Jméno Josefa Schindlera jsme mohli vídat na pamětní desce umístěné na budově zdejší základní školy. V současné době je umístěna ve vstupním vestibulu
školní budovy.
Jméno tohoto jizerskohorského rodáka není známé nejenom u nás, ale v celé
republice, dokonce můžeme tvrdit, že
i ve světě. Je to díky jeho působení v lázních Jeseník, které prosluly vodoléčebnou metodou Vincenze Priessnitze. Protože jeho dílo mělo světový význam, jeho
jméno je zapsáno v kulturním kalendáři
UNESCO. Nástupcem tohoto úspěšného
budovatele lázní Jeseník byl právě Josef
Schindler.
Téměř 4 0 le t nejen p okr ač oval
v Priessnitzově díle, ale mnohé léčebné
metody zdokonalil. Metoda V. Priessnitze a jeho nástupce J. Schindlera byla
ve své době skutečně revoluční. Odmítala totiž jakoukoli léčbu pomocí léků,
ale prosazovala léčbu přirozenou – tedy
koupele a sprchování ve studené vodě,
pitnou kúru, dietní stravu, fyzickou aktivitu a duševní pohodu. Řídili se zásadou,
že příroda nemoc způsobí, ale zároveň
nabízí prostředky k jejímu odstranění.
Josef Schindler vystudoval Gymnázium v Jičíně a následně studoval na UK
v Praze lékařskou fakultu. Protože pocházel z Dolního Polubného, po studiích
se vrátil a provozoval lékařskou praxi
na Příchovicích. Již během studií navštívil lázně Jeseník a stal se obdivovatelem
Priessnitze a jeho léčebných metod.
Postupně začal s prvními vodoléčebnými
pokusy.
Získal pozemek v údolí Černé Desné
a s pomocí finančních prostředků poskytnutých tchánem zde založil vodoléčebné lázně. Vystavěl lázeňský dům,
obklopil ho anglickým parkem, který
dostal jméno Magdalenin. Postupně vyléčil celou řadu významných osobností,
takže počáteční nedůvěra a skepse vůči
novým léčebným metodám opadávala
Desenské noviny 3/2013
a Schindler získával stále větší klientelu.
Nechyběl v ní ani kníže Rohan, který
dokonce v areálu lázní nechal vystavět
honosný „Švýcarský dům“.
40. léta 19. století jsou vrcholným
obdobím Schindlerových lázní. Počet pacientů se ročně pohyboval mezi 50 – 60
osobami, které pocházely ze všech společenských vrstev.
Sláva desenských lázní skončila odchodem Josefa Schindlera do Jeseníku
v roce 1851. Lázně sice pronajal, jeho
nástupci se ale nedařilo. To vedlo Josefa
Schindlera v roce 1859 k přijetí nabídky
sklářského podnikatele Ferdinanda Ungera a lázně i s pozemky a nemovitostmi
prodal. Nový majitel je zrušil a objekty
upravil pro průmyslové využití.
Po smrti Ungera koupil pozůstalost
na území Magdalenina parku Josef Riedel mladší, nechal tu postavit rodinnou
vilu a obnovil park. Dnes stojí na místě bývalých lázní kromě Riedelovy vily
základní škola a je tu i velký sportovní
areál. Dalo by se tedy říci, že alespoň něco z odkazu Josefa Schindlera na místě
jeho lázní zůstalo. A určitě stojí za to připomenout jeho životní krédo: „Střídmost
na těle, nenasytnost na duchu, to je
jediná cesta k léčení lidí.“
DNy
Původ tohoto rčení je na Sicílii.
Ve 4. století před Kristem tam vládl Dionýsios (nemá nic společného
s mýtickým bohem Bakchem – Dionýsem). Byl to schopný vládce, ale
k moci se dostal podvodnými a zrádnými praktikami. Např. svého velitele
obvinil z velezrady a dostal se na jeho
místo, pak obvinil i svoje kolegy a stal
se samovládcem. Pokud se někdo
pokusil proti němu bouřit, dopadl
špatně.
Příkladem může být skupina aristokratů, kteří dali najevo nesouhlas
s jeho vládou – všichni byli popraveni
a jejich majetek zkonfiskován. Rozdělil jej mezi svoje příznivce. Jeho podlé
praktiky však vedly k tomu, že sám
žil v neustálém strachu a nedůvěře
k okolí. Nepomohlo mu ani to, že si
pořídil silnou osobní stráž a vybudoval nedobytné sídlo. Holit vousy mu
mohly jen jeho dcery, protože se bál,
že by ho holič mohl podříznout. Nakonec přestal důvěřovat i jim a v každém viděl potenciálního nepřítele.
Sám ukázal, jak není šťasten. Když
za ním přišel jeho přítel, pochlebník
Damoklés, a obdivoval, co všechno
vládce má, zeptal se ho Dionýsios,
zda by si to štěstí chtěl vyzkoušet.
Po jeho souhlasu ho nechal uložit
do zlaté postele s nádhernými přehozy a přikrývkami, na stoly kolem dal
zlaté a stříbrné nádoby plné nejrůznějších pochoutek a lahůdek, kolem
bylo plno služebnictva připraveného
splnit jakékoli přání…
Ale ze stropu nad postelí visel obnažený meč, který mířil přímo na Damoklovu hlavu a mohl každou chvíli spadnout. A najednou tu byl jen
strach. Přes všechno bohatství, které
se právě pro ten strach nedalo vychutnat. Takže i Damoklés poznal, že
nádhera, bohatství a moc ke štěstí
nestačí. A to tím méně, pokud se
k ní člověk dostane lží, zradou, lstí či
jakoukoli jinou podvodnou praktikou.
DNy
9
Čmeláčci
Tvořiví Čmeláčci rekapitulují...
aneb o akcích, které jste možná navštívili i vy...
V keramické dílně
Ptáčci u krmítka
V dílně paní Smištíkové tvořili malí
Čmeláčci předvánoční dekorace z hlíny.
Tato setkání proběhla celkem třikrát
a byla brána jako nábor nových šikulů.
Paní Smištíkové ještě jednou děkujeme za možnost vyzkoušet si práci s hlínou a těšíme se na další tvoření, které
plánujeme na jaro.
Další akcí bylo poučné divadélko, kdy
nás na oplátku navštívili v kině Alfa
zaměstnanci propagačního oddělení ze
Zoologické zahrady z Liberce. Sehráli
vtipné představení o ptáčcích i jiných zvířátkách v zimě. Dopoledního programu
se účastnily nejen děti z okolních mateřských škol (Zdravá, Riedlovka a z Kořenova), ale i děti prvních tříd desenské
školy, v rámci výuky prvouky. Závěrem
o. p. s. Paraplíčko věnovalo každému
dětskému kolektivu na to „ jejich“ okénko pytel semínek, lojovou kouli a příruční
atlas místního ptactva. Děti měly při odchodu možnost i ptačí zobání ochutnat.
Celý program se dětem jistě líbil a my děkujeme paní Ackermanové za možnost
využití prostor kina Alfa k jeho konání.
Vánoční ZOO v Liberci
Již tradičního výletu dětí, jejich rodičů
i dalších „přátel“ našich Čmeláčků se
v loňském prosinci účastnilo 35 výletníků. Děti samozřejmě vedly jak v počtu
tak i v úsměvech. Však také něco užily!
Vedle prohlídky pavilonů , kde si mohly prohlédnout připravené exponáty,
které jsou k vidění jednou za čas, navštívily i kuchyni „pro zvířátka“, kde měly jako VIP návštěvníci připravený horký
čaj pro zahřátí.
Po svačince dostaly i ovoce a malou sladkost. Čas jako pokaždé rychle
uběhl. Dopravu nám i tentokrát zajistil
pan Laňka, kterému tímto děkuji za jeho vzorné služby. Cestu domů jsme
dětem zpříjemnili rozdáváním mnoha
dárečků, zazpívali jsme si společně pár
koled a svěřili se navzájem o svých přáních pod stromeček. Vždyť bylo 21. 12.
a k nadělování už chybělo opravdu jen
pár dní! Věřím, že nás všechny vánočně
vyzdobená Zoologická zahrada a připravený program doladil na nadcházející svátky.
Již nyní avizuji další zájezd za zvířátky
na Den dětí, 1. 6. 2013. Závěrem bych
ráda poděkovala všem svým příznivcům
za projevené přání k elánu a nadšení pro
konání podobných akcí pro místní děti.
10
Ptáci u krmítka
Žáci 1. tříd naší školy dostali od paní
Kateřiny Melicharové pozvání spolu s dětmi
mateřských škol do místního kina. Přišli
plni očekávání a byli velmi příjemně překvapeni. Paní Melicharová měla připravené
představení, kde vystupovali pracovníci
liberecké ZOO. Děti se zábavnou formou
seznámily s naším ptactvem, zopakovaly si
části ptačího těla, kde, jak a čím se ptáci
krmí, a ještě si k tomu zazpívaly. Na závěr si
děti mohly prohlédnout kůži z užovky, krunýř želvy a pozor, pohladit pravou kůži bílého tygra. To byl velký zážitek! Před odchodem paní Melicharová nabídla všem dětem
„ptačí pochoutky“ – buráky a slunečnicová
semínka. Všechny děti byly velmi spokojeny
a do tříd si navíc odnesly sáček s ptačím
krmením a sojovou kouli. Paní Melicharové
tímto za všechny děti děkuji a přeji jí spoustu dalších dobrých nápadů pro naše děti,
které opět rády do kina přijdou.
Jana Dvořáková, učitelka 1. tř.
Koblížkové maskování
V sobotu 16. února proběhla v kině
Alfa dětská akce v rámci karnevalového
veselí. Měla název Koblížkové maskování. Jako obvykle měly děti nachystaný
nejen pestrý program, jehož hlavním
bodem bylo malování na obličej, ale
také svačinu – tradiční koblihy od pana
Maška.
V průběhu necelých 3 hodin v prostoru kina skotačilo několik kočiček,
tři Spidermani, pár čarodějnic, kovboj
a nechyběly ani princezny. Děti společně
malovaly veliké šašky na balicí papír, navlékaly na krk korálky – medové sušenky, soutěžily v jedení koláče o ještě větší
sladkost, ve stavění města snů i myšího
tunelu. Malovaly obrázky, plnily legrační
kvízy, skákaly na trampolíně a dováděly
při malé diskotéce.
Ani rodiče nepřišli zkrátka, také pro
ně byla zajištěna možnost občerstvení
v baru kina. Z lóží mohli sledovat, jak se
jejich děti baví při hrách vymyšlených
a realizovaných organizátorkou, paní
Kateřinou Melicharovou. Se svými spolupracovníky připravila opravdu podařený podvečer pro děti i jejich doprovod.
A tradici neporušila ani v odměňování
dětí – každý účastník si odnesl hned
dva dárečky.
Za o.p.s. Paraplíčko
Kateřina Melicharová,
organizátorka akcí pro desenské děti
Desenské noviny 3/2013
Ze školy
V naší škole proběhly dvě důležité události
Na přelomu ledna a února na naší škole proběhly dvě důležité události navzájem na sebe navazující, přičemž jedna z nich
představuje akci dobrovolnou, ta druhá zákonem nařízenou:
Den otevřených dveří
Ve středu 30. ledna se konal „ Den otevřených dveří“, kdy si
zájemci měli možnost prohlédnout prostory školy za doprovodu žáků 2. stupně.
Podívali se do družiny, jídelny, také do tělocvičny a samozřejmě do budoucích prvních tříd, kde již na ně čekaly paní učitelky. Mgr. L. Klabanová a Mgr. L. Chladová ochotně odpovídaly
na četné dotazy rodičů malých předškoláků.
Kromě posezení v lavicích a vybírání si toho nejlepšího místa
k sezení byl tradičně největší zájem o interaktivní tabuli. Práci
s tabulí se žákům snažil přiblížit pan ředitel S. Jirouš.
Desenské noviny 3/2013
Některým dětem se ze školy domů ani nechtělo, což nás velmi potěšilo. Děkuji všem žákům - dobrovolníkům z 2. stupně,
kteří se této akce zúčastnili.
Zápis do 1. tříd
Zápis do první třídy následoval ve čtvrtek 7. 2. 2013,
kdy již malí předškoláci museli předvést dovednosti, vědomosti a také vyjadřovací schopnosti a návyky, které se
naučili před nástupem do školy. Někteří již teď uměli vše
na jedničku, ostatní ještě budou na přípravě do školy muset
trošku trénovat. Teď ještě zbývá vybrat tu správnou školní
tašku a v září na viděnou! MHr
11
Společenský ples
Společenský ples města Desná
očima jeho organizátorky Ivany Fischerové
Plesová sezona je v plném proudu, a tak má i město Desná
za sebou tuto společenskou událost. Letošní SPOLEČENSKÝ
PLES MĚSTA byl výjimečný hned ve více faktorech: konal se
netradičně v únorovém termínu, dále byl ve znamení velkého
výročí, které si město DESNÁ letos připomíná, a také o taneční i poslechovou hudbu se postaral dosud největší živý
orchestr, který kdy ve Skláři na plese hrál. Tím orchestrem
byl BIG´O´BAND Marka Ottla. Soudě podle reakcí plesových
hostů, výběr se nám povedl a atmosféra tomu odpovídala
po celý večer.
V úvodním slovu přivítal hosty nově zvolený starosta města
pan Jaroslav Kořínek. Jeho proslov navázal na krátký střihový
film o zajímavých a důležitých událostech uplynulého roku,
který tradičně pěkně zpracoval Lukáš Müller.
Velkou radostí pro nás byla účast starosty partnerského
města Malschwitz pana Mathiase Seidela se ženou a také
vrchního velitele hasičů tohoto města pana Udo Micksche, také s jeho paní. Plesu se zúčastnil i bývalý starosta města pan
Marek Pieter s manželkou, dnes již jako náměstek hejtmana
LK, místostarosta města pan Petr Šikola s chotí a svého muže
samozřejmě doprovodila i paní Vratislava Kořínková.
Ačkoli se ples konal přímo v době masopustu a původně
jeho výzdoba k této zimní oslavě směřovala, nakonec bylo
zvoleno jiné téma. Jak jsme již informovali, město Desná si připomíná v letošním roce významné 100. výročí povýšení obce
Desná na městys, což bylo v té době velkou událostí. Městys
měl tímto uděleno právo pořádat týdenní, dobytčí i výroční
trhy. A druhým půlkulatým výročím, které stojí za zmínku, je
45 let od udělení titulu město. Desná se stala městem v roce
Plesem provedl bravurně, tak jako vždy, Honza Žíla. On sám
moderování plesu nebere ani jako práci, je to pro něho, jak
sám říká, účast s radostí na bezvadném mejdanu. Předtančení pojali standardně i v latině Bára Košková a Jirka Kejzlar,
reprezentanti České republiky a taneční pár mezinárodní třídy.
Oproti původnímu scénáři ples odstartovala dynamická ARIES
PERCUSSION SHOW, o které nemůžeme blíže psát…, ta se
prostě musí vidět a „na vlastní tělo“ zažít…
12
Desenské noviny 3/2013
Společenský ples
1968. Naladili jsme tedy tuto společenskou událost do barev
města, tedy barev naší vlajky a erbu – modré, bílé, žluté a zelené. Šerpy přes stoly, výzdoba svícnů, ale i balicí papír na tombolu a květiny se nesly v této barevné „čtyřkolóře“.
Malá tombola s 200 cenami byla vydána kolem 23. hodiny
a poté se mohlo přistoupit také k losování tomboly velké. 14 cen,
mezi nimiž byly hodnotné dárkové koše, nádherné hutní sklo,
poukaz na nevšední výlet na kole pro 2 osoby, ale i digitální váha,
soudek piva, tablet a luxusní ložní souprava, nenechaly při losování nikoho „chladným“. Ceny byly rozdány a ani se nestalo, že by
si sponzor odnesl dar, který sám do tomboly věnoval.
lené svíčky. Díky patří tedy Otovi Soldátovi a Pavlu Tobiškovi.
O dobré a rychlé občerstvení se postarala Lucka Laňková se
svým kolektivem. Děkujeme.
Děkuji Mgr. Bělonožníkovi za fotodokumentaci a Lukáši Müllerovi za video a střihový film z plesu, který dodal v bleskové
rychlosti. Výsledek nás může všechny těšit. Na tento ples se
jistě bude v dobrém vzpomínat. Film ke stažení i prohlédnutí
zde: http://www.youtube.com/watch?…
Iva Fischerová
Tímto je také dlužno poděkovat všem nesmírně ochotným,
milým a hlavně štědrým sponzorům a dárcům, kteří náš ples
podpořili, a tím pomohli vytvořit příjemnou i soutěživou plesovou atmosféru. Děkujeme a těšíme se na další, již XXII. ročník
této společenské události, kterým bychom mohli opět otevřít
další plesovou sezonu, tak jako předchozích 20 let.
Ráda bych tímto také poděkovala svým pracovitým a samostatným kolegyním Vlaďce, Ingrid, Věře a Janě, které byly
mou velkou oporou, dále pracovníkům Místního hospodářství
pod vedením Jaromíra Žáka a neměla bych zapomenout ani
na kluky hasiče, kteří hlídali bezpečnost hostů a naše zapá-
Sponzoři Společenského plesu města Desná
BALCAR Vladimír, Desná l BALDA Jan, nakladatelství BUK, Příchovice l BOB CLUB a FLD, manželé a Lucie Laňkovi, Desná l CYKLO SKI,
Stanislav Pelc, Příchovice l DEKOR SPECIAL, Petr Šikola a Jaroslav Brynda, Desná l DESKO a. s., Ing. Pavel Michek, Desná l DETOA s. r. o.,
Jaroslav Zeman, Jiřetín pod Bukovou l DROGERIE PYRAMID, Zdeněk Škoda, Tanvald l EKOTRANZ, Pavel Tůma, Tanvald l ELSAP, František
Princ, Tanvald l EYE 2000, Ing. Zdenka Medřická, Desná l EXEOFFICE s. r. o., Mgr. Vladimír Josífek, Tanvald l eR CLUB Smržovka, Martina
Zelinková, Smržovka l ELSKLO s. r. o., Ing. Zlatko Dudev, Desná l GENTI, psí salon Desná, Hana Dokládalová l HANSA TEXTIL s. r. o.,
Ing. Miloš Přiklopil a syn, Smržovka l INDRÁČEK Ivan Ing., Desná l JK TABÁK, Jaromíra Krištofová, Desná l JIZERSKÁ PORCELÁNKA s. r. o.,
Josef Kabelka, Desná l JOUKL Zdeněk, Ing., Desná l KADEŘNICTVÍ LENKA, Tanvald l KADEŘNICTVÍ, Libuše Žitná, Desná l KADEŘNICTVÍ
VÝŠINA, Michal Kulíšek, Tanvald l KAMELIE, paní Schierová, Tanvald l KITL s. r. o., Jan Vokurka, Jablonec nad Nisou l KOBERCE A DOMÁCÍ
POTŘEBY, Vlastimil Kubů, Tanvald l KOLONIÁL ZÍTEK, Zdislav Zítek, Tanvald l KOSMETIKA MASÁŽE, Lea Kramárová, Jablonec nad Nisou l
KVĚTINKA, Iva a Dana Holemé, Smržovka l KVĚTINY ŠPICAR, Vladimír Špicar, Tanvald l KUNC Břetislav JUDr., advokát, Desná l LÉKÁRNA,
RNDr Alexandra Polová, Desná l LUSIA, Ilona Ackermanová, Desná l M – TEX, manželé Mikšovi, Tanvald l MICHÁLEK Miroslav, MUDr. zubní
lékař, Desná l MILEROVÁ Ingrid, Desná l NEUMANNOVÁ Anežka, MUDr., praktická lékařka, Desná l PAP – OIL, čerpací stanice, Pavel Marek,
Desná l PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA, Iva Vorlíčková, Jablonec nad Nisou l PEKÁRNA MAŠEK, Jan Mašek, Tanvald l PEKÁRNA SCHNEIDER, Jaroslav
Schneider, Tanvald l PENZION QUATTRO, Desná l ETŘÍK Tomáš, opravy aut, Desná l PÍRO Aleš, MUDr, praktický lékař, Desná l PÍROVÁ
Věra, pedikúra, Tanvald – Žďár l POTRAVINY, NGOE AN TRUONG, Desná l POTRAVINY, BUI THI HOA, Desná l POTRAVINY, TRIEU THI HOA,
Desná l PRÁDELNA ADÉLKA, Michal Kulíšek, Tanvald l PRECIOSA ORNELA a. s., Ing. Miroslav Šebesta, Desná l PRIMA samoobsluha, Petr
Kolovratník, Desná l RESTAURACE SKLÁŘ, Věra Bláhová, Desná l SBA SHOP, Stanislav Běhounek, Desná l SCHMIEDOVÁ Helena Mgr.,
výroba vitráží, Jablonec nad Nisou l SKLÁŘSKÁ DÍLNA, Martin Štefánek, Desná l SKLENÁŘSTVÍ, Martin Třeska, Tanvald l SLUNEČNICE,
jídelna a cukrárna, Jiřina Šindelářová, Desná l SOKOLSKÁ CHATA, Desná l STEHNOVÁ Šárka, Velké Hamry l STUDIO SEBASTIAN, Lukáš
Muller, Desná l TEXTIL-PAPÍR-HRAČKY-SPORT, Zdeněk Vedral, Desná l TOMIČ Ladislav, Kořenov l TONERMANN, Miroslav Hollmann, Desná l
TRUHLÁŘSTVÍ VOŠVRDA, Petr Voškrda, Desná l U AESCULAPA, lékárna, PharmDr. Milan John, Tanvald l VOŠVRDOVÁ Julie, cukrářská
výroba, Desná l ZOOS PRECIOSA ORNELA, Alena Borská, Desná
Desenské noviny 3/2013
13
Došlo do redakce
Úvaha o smlouvách
Základem života je ujednání mezi těmi, co tu byli, těmi co tu
jsou a zcela určitě o těch, co přijdou po nás.
Smlouva sama o sobě nevznikla. Byla, je a bude vždy jen
součástí všeho živého nejen v živočišné a rostlinné říši. Je
zakotvena v genech. Je základem vývoje, který je prokázaný
a trvalý.
Už v prehistorii psali lidé své smlouvy do prachu země, tesali do kamene, do dřeva, zaznamenávali na pergamenovou
kůži, hliněné destičky. První psané smlouvy známe u Sumerů,
později u Egypťanů. Zachovaly se ty zapsané do kamene,
na pergamenech a na papyru. Záznamy krále Sargona I. z Babylonie jsou dnes staré 5760 let. Jsou tu záznamy o úmluvách
a zákonech zašlých civilizací. Dodnes je archeologové objevují.
Svitky nalezené v jeskynních útvarech v Kumránu u Mrtvého
moře jsou svědectvím o stararozákonních a novozákonních
základech křesťanství. Jsou to smlouvy sepisované v rozpětí
téměř dvou tisíc let.
Chudák
City má na uzdě,
bičík už zahodil,
žije si dál nuzně,
tak, jak se narodil
Policista vyzve mladou
slečnu k tanci a ptá
se jí: Slečno, Vy si
taky myslíte, že jsou
policajti blbí? „Ne, ale
na hymnu jsem ještě
netancovala.“
www.joukl.cz
(8)
Přístavba Temelína
(Zdeněk Joukl 2013)
Čistého nalijme vína,
nač přístavba Temelína?
Pro hádépé je prý potřeba,
Aby větší byla spotřeba
Aby lidé měli práci,
nutno stavět Temelín,
i když se to nevyplácí,
na tom prý nic nezměním
Když dostavil se Temelín,
potom podle Klause,
vlastním očím nevěřím:
uhelné jsou v pauze?
Od těch dob sepsali lidé milióny smluv a ujednání. Pro naše
země určitě významná Zlatá bula sicilská. Byl to slib dědičné
koruny pro rod Přemyslovců. Mnohé smlouvy nebyly splněny,
nebo byly zašlapány do prachu země. Nedodržené smlouvy
se staly katastrofickými scénáři v životě národů. Jedna z nejtragičtěji pošlapaných smluv je ta mezi fašistickým Hitlerem
a Sovětským svazem za Stalina. Dodnes ovlivnila několik
generací lidí v Evropě. Špatné smlouvy z neznalosti, hůře ze
zlého úmyslu, jsou dnes jako na denním pořádku. Dotýkají se
každého z nás.
Jsou však jiné, které jsou zaručeně neměnné a jisté. Jsou to
zákony přírody, které vždy v našich krajích platily, platí a platit
budou. Je to střídání ročních dob přicházející v bezpečném
časovém rozpětí. Je to trvalá a jistá smlouva, která bez ohledu
na naše radosti a problémy platí. Je to jedna z mála smluvních
jistot, kterou máme. Od nepaměti zde lidé vědí, že se naplní.
Jak radostně, to každý posoudí sám. Tohle je relativní.
Až se jednoho dne vyhoupne nad obzor našich hor jarní
slunce, asi nikdo v našem údolí nezapochybuje, že jaro a život
jsou tady, že to nikdo nebude chtít měnit. Nezměníme to ani
vytáčkami, neupravíme tuhle sluncem a jarem proteplenou
smlouvu. Každý z nás ji oslaví podle svého. Jaro už je za dveřmi, otevřeme je a buďme rádi, že plní pradávnou, v kosmu
zakotvenou smlouvu.
ZPK
14
Též pamatuji před roky,
na čestné sliby vlády,
že postaví jen dva bloky teď změnila své spády!
Temelín je riziko,
jako když máš vypito.
Já, když slyším Temelín,
tak se strachy tetelím
Škody, nejsou pojištěné
ani z jedné pětiny,
špatné to pro postižené,
dostanou jen peřiny
Až přitáhnou teroristé,
kdepak bude tahle vláda?
Problémy to budou jisté,
ona ukáže nám záda
Kde budou strany koalice?
Ony snad přijdou pobavit se?
Též neberem si do hlavy,
co budem dělat s odpady!
Vyvážíme elektřinu skoro z jedné pětiny,
z lidí máme jenom psinu,
děláme z nich debily
Tohle to mi bere rým,
nač je nutný Temelín?
Je to jenom černá díra,
co k nám spadla z vesmíru,
peníze nám z kapes sbírá,
stavíme ho z plezíru!
Smysl – to má šetření,
a ne monstra zjevení!
Kdo, a jak se zachová?
Poroste zeď hladová?
Pro drobné podnikatele,
malé i střední firmy
nabízíme:
 Vedení účetnictví,
daňové evidence
 Zpracování daňového přiznání
včetně zastupování na úřadech
Melicharová Iva
Velké Hamry 613, 468 45
[email protected]
Tel.: 732 579 336
Desenské noviny 3/2013
Informace z knihovny
Ohlédnutí za tanvaldským LiStOváNím
Ve čtvrtek 7. února se sešlo několik škol v tanvaldském kině Jas, mezi nimi i desenská, aby jejich žáci zhlédli představení scénického čtení s názvem Listování. Pro první
stupeň byla připravena Zahrada Jiřího Trnky. Představení odehráli tři herci, Pavla
Oubrama a Věru Hollou, kteří stáli u zrodu LiStOváNí, doplnil ještě Tomáš Drápela.
LiStOváNí – Zahrada
Jiří Trnka se narodil v roce 1912, a tak
v loňském roce oslav výročí jeho narození uvedl projekt LiStOVáNí ve spolupráci
s nakladatelstvím Studio Trnka jeho
slavnou knihu Zahrada. Ta patří mezi
díla, která léta oslovují děti stejně jako
dospělé (vyšla již v roce 1962). Má své
kouzlo, poezii i humor. Pohádku Trnka
nejen ilustroval, ale sám i napsal. Pět
kluků otevře starou rozvrzanou branku
a vejdou do krásné zahrady, kde potkají
starého moudrého trpaslíka, zlomyslného kocoura a odhalují rozličná tajemství.
Třem výše zmiňovaným hercům se
podařilo hravým a tvůrčím způsobem
zahrát všech pět kluků, kocoura i velrybu, dobře se bavily asi nejen děti, ale
i přítomní dospělí.
Poté následovalo představení pro druhý stupeň ZŠ (opět s desenskou účastí),
které inspirovala kniha Spudveč! aneb
70000 světelných let Marka Heddona.
Herecké složení bylo stejné jako u prvního představení a o čem to vlastně
bylo? Co byste dělali, kdybyste zjistili, že se vaše na první pohled nudná
a nenápadná dějepisářka v soukromí
chová přinejmenším divně? Džimbo
je obyčejný školák, který má už tak
svých starostí dost: jeho táta nemá
práci a k tomu příšerně vaří, maminka
má naopak práce až moc a starší sestra
je naprosto nemožná. Když ale spolu se
Desenské noviny 3/2013
svým všetečným kamarádem Charliem
začne zkoumat, co mají záhadné školní
události znamenat, jdou všechny všední
problémy stranou. Události ovšem naberou nečekaný směr a klučičí pátrání
se brzy zvrhne v praštěné dobrodružství
vpravdě celoplanetárního významu.
A ještě pár informací k autorovi knížky: Mark Haddon se narodil v Northamptonu v roce 1962. Vystudoval
angličtinu na Merton College v Oxfordu.
Svou literární kariéru začal již na konci 80. let dvacátého století, kdy vydal
několik dětských knih. V roce 2003
LiStOváNí – Spudveč!
mu v yšel pr vní román pro dospě lé Podivný případ se psem, za který
byl oceněn několika prestižními cenami, mimo jiné Whitbreadovou cenou.
Dnes je uznávaným scénáristou, ilustrátorem a autorem knížek pro dospělé
i pro děti. Žije v Oxfordu.
A jen pro doplnění – následovalo ještě
třetí představení pro Gymnázium a Obchodní školu Tanvald – Byl jsem při tom
Jerzy Kosinského. Taktéž starší knížka,
vyšla již v roce 1971, ale stále aktuální.
Světoznámý příběh duševně a citově retardovaného Zahradníka, který až do zralého věku nepoznal skutečný svět jinak
než z televize. Po smrti svého dobrodince
je do něj sice vržen rovnýma nohama,
šťastnou náhodou se však dostane ihned
do nejvyšších kruhů, kde každou jeho
prostoduchou myšlenku díky obyčejnému
nepochopení interpretují jako geniální
ekonomický či politický vhled. A protože
ve velkém světě médií, politiky a byznysu
není nikdo připraven na člověka, který
neprosazuje ničí zájmy (ani ty svoje), stává se z něj nečekaně hvězda, okolo které
všichni krouží a každý si do ní promítá své
vlastní přání a touhy. Kouzelně jednoduchá a strhujícím způsobem podaná alegorie naší společnosti. Roli Zahradníka
nezapomenutelně ztvárnil Peter Sellers
ve stejnojmenném filmu z roku 1979, který byl vyznamenán mnoha cenami.
A co na to děti?
Honza Nguyen, 6. A
Mně se to líbilo. Bylo to zábavný, protože to četli a zároveň i hráli. Byli tam
výborní herci.
Ladislav Ptáčník, 6. B
Listováni se mi moc líbilo,protože
mám rád sci-fi a dobrodružné knihy.
Tuto knihu bych všem dětem doporučil.
Hlavně těm, kteří mají rádi knihy jako já.
Jiří Chvojka, 6. A
Listování je představení, při kterém se
čte z určité knížky, na kterou se snaží
upoutat co nejvíce čtenářů. Herci byli
milí a vtipní.
Dan Komló, 6. A
Listování bylo dá se říct takové představení knihy. V této knize se mi líbil
příběh a také to, že v představení bylo
více postav, ale jen 3 herci, kteří hráli.
Jana Habová, 6. B
Mně se to líbilo, ráda chodím na představení, když je tam něco vymyšleného,
můžu si to představit. Byla to taková
detektivka a to já mám ráda.
15
Informace z knihovny
Novinky v desenské knihovně
John Greene:
Mámin seznam
Mámě dvou malých
synů před několika
lety zjistili rakovinu
v pokročilém stadiu
a ona věděla, že se
nemůže vyléčit. Když
tušila, že smrt se blíží, začala s pomocí
manžela sepisovat rady a pokyny, jimiž
se po jejím odchodu mají řídit, a nazvala
je Mámin seznam. Je v něm vypsané
krok za krokem všechno, na co táta
nemá při výchově synů zapomenout, co
by měli kluci dodržovat a jak si máma
představuje, že mají žít bez ní. Psala
to jednak proto, aby se manžel necítil
po její smrti tak sám a věděl si rady, ale
také proto, aby na ni kluci nezapomněli
a aby na ně mohla dál působit, a tím se
také vyrovnávala se smrtí. O Mámině
seznamu se pak dozvěděl místní tisk
a po velkém ohlasu v celonárodních
anglických médiích se táta rozhodl, že
celý příběh převypráví. Je to velmi dojemné čtení, prosté, věcné a v závěru
i nadějeplné.
Elizabeth Lowell:
Krok do neznáma
Když Jill při sjíždění
řek y Colorado zachrání život synovi
majitele detektivní
agentury, nenapadne ji, jak brzy se jí
budou jeho protislužby hodit. Jill je přesvědčena, že její tetu někdo zabil kvůli
starožitným obrazům. Protože jí kdosi
neznámý začne vyhrožovat, ráda přijme pomoc agenta Zacha. Jenže vůbec
netuší, že odhalení pravdy je může stát
život.
Stanislav Češka:
Mnohomluvná
smrt
Třetí příběh bývalého
kapitána brněnské
kriminálky, nyní soukromého detektiva
Stanislava Berky, začíná opět na Berkově
milované Brněnské
přehradě. Berka je zde na výletě lodí
s přítelkyní Lucií. Výlet však končí neočekávaně - telefonátem podnikatele
16
Klementa Chládka, známého z předchozího Berkova případu. Chládek se totiž
rozhodl rozšířit své impérium novým
směrem. Dostal však znepokojivé informace, že člověk, který mu v tom má pomoci, může mít problémy se zákonem.
Přemluví proto Berku, aby vše prověřil,
a detektiv nepříliš ochotně souhlasí.
To, co ze začátku vypadalo pouze jako
pátrací rutina, se však postupně mění
v nepříjemnou sondu do života jistých
podnikatelských a uměleckých kruhů.
Navíc se Berka dostane do situace, kdy
musí bojovat o svůj život...
František Šmahel:
Lucemburkové
Syntetick ý pohled
na vládu Lucemburků v českých zemích
je součástí vícesvazkové ediční řady, jejíž
základní podobu určilo monumentálně
pojaté dílo „Přemyslovci“. Zahrnuje úsek zhruba 130 let,
během něhož se vystřídali na českém
trůně čtyři panovníci, Jan, Karel IV., Václav IV. a Zikmund. Náležitá pozornost je
v knize věnována i dalším příslušníkům
rodu, zejména jeho moravské linie. Velký důraz autoři rovněž kladou na vzdělanost a umění, vázané bezprostředně
na lucemburskou dynastii.
Sara Whithers:
Šperky z drátu
a korálků
Jak z tradičních
materiálů vyrobit netradiční
šperky… V této
knize naleznete
vše, co potře bujete vědět
o použití drátu při výrobě originálních
a neotřelých šperků, ať už jste úplnými začátečníky, nebo již pokročilými
šperkaři na cestě za novou inspirací.
Naučíte se zacházet s drátem a vytvářet
z něj elegantní tvary pro výrobu náušnic,
prstenů, přívěšků, náhrdelníků, čelenek
a broží. Vylepšíte své dovednosti od základních technik k pokročilejším, jako je
např. jednoduché pájení a používání chemikálií k povrchové úpravě výrobků. Díky
názorným a jasným ilustracím nebudete
mít nikdy nouzi o nápady a stanete se
majiteli celé řady výjimečných ozdob.
Oddělení pro děti a mládež
Novinka pro děti –
od ledna odebíráme časopis ABC
ABC – moje první
obrázková knížka
Slouží jako skvělý
úvod v počátečním
poznávání věcí, které
se vyskytují okolo dětí. Zahrnuje věci doma a venku, činnosti,
barvy, tvary, číslice a abecedu.
Nejkrásnější
pohádky
o zvířátkách
Milé ilustrace
a nádherné příběhy z říše pohádek.
Děti se zde setkají s mluvícími zvířátky a dobrými
vílami a všechny příběhy, jako každá
pohádka, dobře dopadnou.
Thomas Brezina:
Klub záhad
– Zloděj mrtvol
Jupiterův učitel se
prý v noci potlouká
po hřbitově a krade
části mrtvých těl, ze
k ter ých sestavuje
příšery.
Claude Schmill:
Veselé kolíčky
Myslíte si, že kolíčky
jsou jen na prádlo?
Ale kdepak! Necháte-li se vést návody,
ožijí vám pod rukama a změní se v rovných 50 roztomilých
drobností.
Cynthia Hand:
Nadpozemská
Zjistit, že jste částečně anděl, není zrovna běžná rutina ani
procházka růžovým
sadem, zvlášť když
víte, že máte naplnit
na Zemi poslání, že
máte úkol, který byl
svěřen jedině a právě vám, ale nikdo
vám neřekne, jaký ten úkol přesně je...
Desenské noviny 3/2013
Informace z knihovny
Březen – Měsíc čtenářů
Autorské čtení Jana Opatřila
V rámci celostátní akce na podporu čtenářství uspořádá
Městská knihovna v Desné 14. března autorské čtení Jana
Opatřila s knížkou Dobrodružství kapříka Metlíka, které je
určeno prvním třídám ZŠ Desná.
Její autor je mladým začínajícím spisovatelem, který se narodil 17. 3. 1987 ve znamení ryb v Novém Městě na Moravě. Dětství prožil v Přibyslavi a Žďáře nad Sázavou
na Vysočině, kterou má rád. Příhody kapříka
Metlíka začal psát v 16 letech. K nápadu ho
přivedla jeho sestra Venda, která Metlíka
vymyslela. „Když jsem byl nemocný, psala
a kreslila mi formou komiksu jeho příhody,
abych se nenudil,“ píše autor na obálce
knihy. První kapitoly, které v té době napsal, odložil do šuplíku,
kde ležely do jeho dvacetin. Několik neblahých životních zkušeností koncentrovaných do neskutečně krátké doby ho donutilo k tomu, abych se k Metlíkovi opět vrátil. A dokončil ho.
„Doufám, že se Vám knížka bude líbit a že si každého z hlavních hrdinů oblíbíte. Přál bych si, abyste se při jejím čtení
ocitli ve světě plném lásky a přátelství a zapomněli, alespoň
na chvíli, na všechny naše suchozemské starosti…“
Knihu vydal již v roce 2010, v roce následujícím vyšlo její
pokračování Dobrodružství kapříka Metlíka 2.
Volba dětského
čtenáře roku
Knihovna v letošním roce v rámci
akce Březen – měsíc čtenářů vyhlásí
dětského čtenáře roku. Co musí splnit každý soutěžící? Věk
0–15 let, přihlášení (registrace) do knihovny, účast na akcích
knihovny pro děti (i v doprovodu rodičů), pravidelné půjčování
knih (nejméně 1x měsíčně), půjčit si nejvíce knih v uplynulém
roce a na požádání prokázat, že je přečetl.
Slavnostní vyhlášení s předáním ceny proběhne 20. března
v rámci Hravé čítárny v knihovně.
Hravá čítárna s lichožroutem
Četli jsme si z knížky Lichožrouti Pavla Šruta s ilustracemi
Galiny Miklínové. Víte, kdo je to lichožrout? Možná i vám se
včera nebo právě v této chvíli ztratila ponožka. Kdo za to
může? No právě lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky
a z párů dělá licháče. V této knize se dozvíte všechno, co jste
chtěli o lichožroutech vědět, ale báli jste se zeptat. Dost možná se dozvíte něco, co jste raději ani vědět nechtěli. Třeba to,
že i s vámi nějaký lichožrout bydlí!
To vše a ještě další zajímavosti z jejich života se měly
možnost dozvědět děti, které dorazily ve středu 20. února
do knihovny. Knížka získala cenu Kniha desetiletí i jednu
z nejprestižnějších knihovnických cen – Magnesia Litera.
No a vyráběli jsme, jak jinak, ponožku. Opět děti nezklamaly
a překvapily svým tvůrčím přístupem a podařenými výrobky.
Na závěr je čekala ještě ponožková bitva. Další Hravá čítárna
je připravena na středu 20. března. A protože je březen měsícem čtenářů, čeká nás, kromě jiného, i volba a ocenění
dětského čtenáře roku. Těšíme se na vaši návštěvu!
Austrálie – beseda cestovatele
a spisovatele Jiřího Máry
Pro dospělé čtenáře, je připravena na pozdější dubnový
termín, 24. dubna od 17.30 hodin v Riedlově vile, beseda
s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou. Jiří Mára cestuje
se svojí ženou a synem na vozíku. Procestovali již hezkou řádku zemí různých kontinentů, nás tentokrát zavedou do Austrálie. Cesty plánuje syn Jirka, upoutaný na invalidní vozík. Jirka
je také prvním českým vozíčkářem, který navštívil všechny
obydlené světadíly a byl proto zapsán do České knihy rekordů.
Stal se i finalistou soutěže „Tvůj příběh“, v níž si mladí lidé
svou pílí a nasazením snaží splnit ty nejrůznější sny a přání.
Taková odvaha může být motivací pro mnohé z nás…
Pamětníci si určitě vzpomenou, že Márovi již Desnou navštívili – bylo to v roce 2008 s besedou o Novém Zélandu. Více
informací o této zajímavé rodině a jejich aktivitách najdete
na stránkách www.jirkamara.cz www.jirkamara.cz
Desenské noviny 3/2013
Anketa ohledně provozní doby knihovny
Na stránkách knihovny www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
přístupných i ze stránek města www.mesto-desna.cz najdete
anketu ohledně stávající provozní doby knihovny.
V rámci zkvalitnění našich služeb bychom rádi provozní dobu
rozšířili, aby knihovna byla přístupná ve více dnech a mohlo ji
tak navštívit více zájemců. V levém menu na stránkách knihovny najdete záložku Ankety, kde můžete hlasovat. Do Vzkazů
(taktéž v levém menu) nám můžete napsat další návrhy.
17
Pozvánky
V Harrachově opět vyrostl
sněhový hrad Harrachštejn
Rozhledna Štěpánka
V loňském roce oslavila naše krásná rozhledna Štěpánka 120. výročí od svého založení. Jak je jistě mnohým
známo, začaly již před tímto výročím probíhat opravy
rozhledny, které ještě zdaleka nejsou u konce. Opravy se
daří realizovat – nejen – ale i díky sponzorům, bez nichž
by tyto nebylo možné provést v plánované míře.
Iveta Marková, Informační centrum Jizerky pro Vás o.p.s.
tel.: 725 805 266
www.jizerkyprovas.cz
Sponzorské dary přijímá
a Darovací smlouvu předá:
Obecní úřad Kořenov
468 49 Kořenov 480
p. Vlastimil Plecháč
468 48 Příchovice 1
tel.: 606 339 625
18
Byla ukončena stavba sněhového hradu Harrachštejn v Harrachově, který byl v letech 2010 a 2011 vůbec největší sněhovou stavbou v České republice. Je sice pravda, že letos nenabyl takových rozměrů jako v letech minulých, ale určitě i přesto
potěší všechny jeho návštěvníky. Hrad stojí již na tradičním
místě, a to na běžeckém stadionu u hotelu Skicentrum, kde
i letos tu budou pro návštěvníky nachystány zábavné akce.
Od 8. 2. 2013 až do konce zimní sezony tu bude pravidelně
ve dnech pátek, sobota, neděle vystupovat Umělecká agentura Pranýř s pohádkou Na draka! a to vždy od 14.30 hodin
a s Fire show – Příběh ohně vždy od 19.30 hodin.
Pohádka Na draka!
Tato pohádka pro malé i velké diváky Vás zavede do období
renesance, kdy na Pražském hradě hostí císař Rudolf II. alchymisty a umělce z celé Evropy. My se však podíváme úplně někam jinam. Do jednoho zapadlého hrabství daleko v horách,
kde bílý sníh přikryl vše, kam až oko dohlédne. V takové zimě
by měl každý sedět doma u vytopeného krbu. On i hraběcí
tajemník Ignác von Harrach by si klidně dál užíval všech svých
vydobytých výsad pěkně zalezlý v teple. Jenomže to by se
v kraji nesměl usadit drak...
Příběh ohně
Tato show pro celou rodinu, která je nabitá akcí, šermem,
ohněm i pyrotechnickými efekty, Vás provede od legendami
opředených dávných časů až do blízké budoucnosti. Bude
Vám umožněno podívat se do dob, kdy celému světu vládli
bájní bohové, kteří nadevše toužili po moci skryté v ohni. Možná by mezi sebou bojovali dodnes, kdyby jim oheň nesebral
Prométheus. Ten oheň v dobré víře daroval lidem. Nejdříve byl
oheň dobrým pomocníkem. Ale v lidských rukou získal oheň
poprvé i svoji špatnou tvář...
Kontrast ohně a sněhu všude okolo ve Vás zanechá nezapomenutelný zážitek. Představení trvá něco málo přes půl
hodiny, aby diváci zcela nepromrzli a zároveň jsme jim poskytli
dostatek napětí, akce a efektů. Naše show je podbarvena strhující hudbou a působivým vyprávěním.
Ceny vstupného: 110 Kč/ dospělý, 75 Kč/dítě a rodinné
vstupné (2+2) je za 330 Kč.
Desenské noviny 3/2013
Dětský koutek, Pozvánky
Básnička na měsíc březen
SUDOKU
Když se březen vydaří, je to krásné předjaří.
Když se
trochu venku,
hned narazíš na
.
si už zpívají, příchod jara vítají.
Už aby tu jaro bylo,
nás potěšilo!
Letní tábor Borečov
Letošní ročník na téma Western
se uskuteční 27. 7. – 4. 8. 2013
Děti od 6 do 15 let se zúčastní stavby první severoamerické železnice a zažijí zlatou horečku. K letním
radovánkám tradičně patří koupání v rybníce, k táboru
zase stany, táborové ohně, hry a noční hlídky. Kdo má
odvahu strávit týden bez rodičů, určitě se s námi nebude
nudit! A nakonec dobrá zpráva pro rodiče: část poplatku
za pobyt v táboře vrací VZP. Bližší informace a přihlášky
dostanete ve škole.
Romana Jůnová
Čmeláčci zvou všechny děti
ve středu 27. března na
Velikonoční těšení 2013
Budeme opět zdobit
naše město Desnou
velikonočními dekoracemi,
které sami vytvoříme!
Sejdeme se v kino klubu Alfa v 16 hodin.
Vstup zdarma. Svačinka a pití samozřejmostí.
Desenské noviny 3/2013
19
Inzerce
Město Desná a Kulturní středisko Riedlova vila pořádá
Kulturní dům Sklář DesnÁ
6. září – 6. prosince 2013
Kurzovné 1700 Kč
WALTZ
MAZURKA
SAMBA
POLKA
QUICKSTEP
SLOWROCK
JIVE
TANGO
CHA-CHA
VALČÍK
SALSA
BLUES
ROCK‘N‘ROLL
CELKEM 14 LEKCÍ
10× vyučovací lekce, 1× discolekce, 2× prodloužená a slavnostní věneček
Vyučují: profesionální učitel tance
Josef Svoboda & Lenka Petrová
www.tanecnisvoboda.cz, tel.: 603 512 887
Přihlášky www.mesto-desna.cz
Informace: tel. 483 383 019, e-mail [email protected]
TANEČNÍ LEKCE PRO POKROČILÉ
Cena 2700 Kč/pár
Kurz otevřeme podle počtu zájemců.
20
Desenské noviny 3/2013
Inzerce
Vs t ávej te s námi ka ž dý den , nat áč íme nov ý ser iál
o rozhlednách Libereckého kraje. Věděli jste o tom, že jich
je více jak 60? Natáčíme o nich nový seriál s pozvánkou,
také si denně zveme kolem 7:45 hodin zajímavé osobnosti
z našeho regionu.
Český rozhlas Sever odstartoval nově od poloviny ledna 2013
„Dobré ráno z Liberce“, vstávejte s námi už od 5 hodin. Tříhodinový
blok ČRo Sever je naplněný především informacemi z Libereckého
kraje, zprávy každých 20 minut s počasím, přesný čas a plno
pěkných písniček, to je Dobré ráno z Liberce. Mluveným slovem
vás provedou moderátoři Tomáš Beneš nebo Honza Žíla. Teď už
stačí jediné, naladit správnou frekvenci. V Liberci nás naladíte
na 91,3 FM nebo 102,3 FM, v Jablonci nad Nisou stačí přepnout
na 102,3 FM, ve Frýdlantu v Čechách a okolí nalaďte 97,4 FM.
Stačí dodat směr Tanvald, Harrachov a okolí, tam nás naladíte
na 107,9 FM. Odpoledne se na vás těší Iveta Kalátová, od 13 h
začíná Pohodové odpoledne z Liberce a čekají vás různé pozvánky,
soutěže o hezké ceny, reportáže z našeho dění a pouze samé české
písničky, nalaďte si nás i mezi 13. 15. hodinou každý všední den.
Program nového Dobrého rána z LIBERCE
5:00 Liberecké zprávy
5:07 Téma dne a vaše názory
5:11 Ahoj rádio – ptáme se dětí
5:20 Liberecké zprávy
5:25 Regionální kalendárium
5:30 Co se děje v Libereckém Kraji
5:40 Liberecké zprávy
5:44 co píší dnešní noviny
5:50 Horoskopy pro dnešní den
6:00 Liberecké zprávy
6:07 Regionální kalendárium
6:12 Rozhledny našeho Kraje
6:20 Liberecké zprávy
6:25 Tip, kam dnes vyrazit
6:30 Co se děje v Libereckém Kraji
6:40 Liberecké zprávy
6:45 Retro cvičení po ránu
6:50 Téma dne a vaše názory
7:00 Liberecké zprávy
7:07 Co se děje v Libereckém Kraji
7:15 Téma dne a vaše názory
7:20 Liberecké zprávy
7:25 Co píší dnešní noviny
7:30 O počasí s meteorologem
7:35 Tip, kam dnes vyrazit
7:40 Liberecké zprávy
7:44 Host z našeho Kraje
7:50 Co se děje v Libereckém Kraji
Nemáte práci?
Nabízím bezplatnou pomoc
při hledání zaměstnání.
Pouze pro občany Desné a pro ty,
kteří opravdu chtějí pracovat.
Ing. Zdeněk Joukl (praktický sociolog)
tel. 483 383 339, e-mail: [email protected]
www.joukl.cz
Český výrobce kotlů na tuhá paliva přináší teplo a pohodu
do Vašich domovů již několik desetiletí.
 Ocelové kotle H4EKO – emisní třída 3
hnědé uhlí – ruční přikládání (14–25 kW)
na pelety – automatický režim (4–18,5 kW)
 Ocelové kotle H na dřevo a hnědé uhlí (15–20 kW)
 Litinové kole UNI na dřevo a černé uhlí (12–55 kW)
 Automatické kotle Woody, Black Star
na pelety (10–80 kW)
 Zplyňovací kotle Ecomax na dřevo (25–42 kW)
OPOP spol. s r. o. www.opop.cz
Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 675 589, e-mail: [email protected]
Desenské noviny 3/2013
Nová advokátní kancelář
otevřena v Desné
Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta
Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody,
byty a nemovitosti, rozvody manželství,
výživné, rodinné právo, pracovní právo,
obhajoby v trestních řízeních.
Pracovní doba po tel. dohodě.
JUDr. Břetislav Kunc
tel.: 602 190 800, 483 313 981,
Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům)
ODVOZ
A LIKVIDACE
FEKÁLIÍ
ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ
MULČOVÁNÍ TRÁVY
TEL.: 777 822 890
Nabízím možnost
využití internetu:
- bezplatně
- denně po předběžné dohodě
- od 0 hodin do 24 hodin
- na adrese: Zdeněk Joukl Desná,
Poštovní 621 (klubovna), tel. 483 383 339
[email protected] www.joukl.cz
21
Co se děje u sousedů
Smržovka
MDC Maják
DDM Ulita Tanvald
www.smrzovka.cz
Pondělí 4. března
Čítárnička
Od 15.30 hodin v knihovně. Povídání
o oblíbených knihách a o tom, jak vlastně kniha vzniká.
www.mdcmajak.estranky.cz
www.ddmtanvald.cz, tel.: 483 394 301
Sobota 23. března
Velikonoční jarmark na Bělišti
Odjezd vlakem v 8.25 hod. z hl. nádr.,
s sebou svačinu, ev. kapesné. Návrat
v 15.28 hod. tamtéž.
Jarní prázdniny
Pondělí 4. března – Lunapark
v Babylonu v Liberci
Sraz v 8.05 na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat ve 14.52 tamtéž.
Úterý 5. března – Výtvarné dílny
Od 9.00 do 13.00 výtvarné dílny v Ulitě.
Jarní dekorace, dárečky pro maminku
nebo babičku k MDŽ, pečení dobrot.
Středa 6. března – Dinopark v Liberci
Sraz v 8.05 na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat ve 14.52 tamtéž.
Čtvrtek 7. března – IQ park
v Babylonu v Liberci
Sraz v 8.05 na hl. vlakovém nádraží
v Tanvaldě, návrat ve 14.52 tamtéž.
Pátek 8. března – Plavecký bazén
v Jablonci nad Nisou
Jen pro plavce!!! Sraz v 8.45 na hlavním
vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat
ve 12.52 tamtéž. S sebou plavky, ručník, šampon. Tyto akce jsou určeny pouze dětem školního věku.
Úterý 12. března
Hovory nad otevřenou biblí
Od 17 hodin ve výstavní síni v Zámečku.
Pondělí 18. března
Dílna s Květou
– „Přijďte si vyrobit…“
Tentokrát si vyrobíme jarní domeček
na velikonoční koledu. 15 – 17 hodin
v knihovně.
Sobota 23. března
Smržovské ženy samy sobě
Od 9 hodin v budově školy v Komenského ulice č. p. 964, vstup zadem. Jarní
dílna – výroba náušnic, náramků, náhrdelníků z korálků – Petr Klamt a Martin
Stříbrný, výroba šperků z organzy – Helena Sibřinová, výroba šperků z pryskyřice a Fimo – Renata Šípková.
Pondělí 25. března
Důchodový dýchánek
Od 14 hodin v Zámečku.
Připravujeme:
Středa 3. dubna
Celonárodní čtení Bible 21. století
Od 16 hodin v knihovně.
Pátek 5. dubna
Noc s Andersenem
Sraz dětí od 19.30 hodin v knihovně.
Výstava
Výstavní síň Zámečku
Do 3. dubna
Kreslený humor Jiří Srna
Čtvrtek a pátek – 28. a 29. března
Velikonoční prázdniny v Majáku
Základní program bude denně od 7.00
do 16.00 hod. Podle potřeb a zájmu bude doba prodloužena ráno již od 6 hod.
a odpoledne do 17 hod. Základní cena
za dobu od 7.00 do 16.00 tj. za 9 hodin
130 Kč/den/dítě včetně oběda. Děti
lze přihlásit i na jednotlivé dny. Svačiny
a nápoje si děti budou nosit z domova.
Obědy budou v EURESTU
Čtvrtek 28. března
Procházka jarní přírodou, ‚
řezání vrbového proutí
Pátek 29. března
Velikonoční dílna
– pletení pomlázek a jiných
výrobků, velikonoční dekorace
Přihlášky zasílejte do 25. března 2013
na e-mail: [email protected] nebo
osobně v Majáku.
Dále nabízíme:
Placené hlídání dětí
Sazba za hlídání na jedno dítě je 50 Kč
za každou započatou hodinu. Děti musí
být zdravé, o jejich zdravotním stavu bude sepsáno čestné prohlášení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní
problémy např. alergie. Pokud budete
chtít děti hlídat delší dobu, musí s sebou
mít svačinu, pití popřípadě oběd.
Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici přímo v MDC Maják nebo
na [email protected] Tato služba
se musí předem objednat přímo v MDC
Maják nebo na tel: 774 825 085
Chystáme na duben:
22. – 28. dubna
Jarní burza oblečení
Sledujte www.mdcmajak.estranky.cz
Dotace a příspěvky: Krajský úřad Libereckého kraje, Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor, Nadace EURONISA, Úřad práce Jablonec n. N., MPSV
Úterý 5. a 12. března od 17.00 hodin
Keramika pro dospělé
5. března modelování, 12. března glazování vypálených výrobků.
Pondělí 18. března od 17.00 hodin
Velikonoční perníčky
Pečení a zdobení perníčků s velikonočními motivy barevnou polevou. Pro děti.
Pátek 22. března 17.00–20.00 hodin
Jarní vitráže
Výroba vitráží. Pro dospělé.
Středa 27. března od 16.00 hodin
Velikonoční ošatky
Akce pro děti i dospělé. Výroba ošatek
z přírodního i barevného pedigu.
Velikonoční prázdniny:
Čtvrtek 28. března 9.00 – 13.00 hodin
Velikonoční dílny v Ulitě
Pečení jidášů, zdobení perníčků, výroba
velikonočních dekorací a kraslic.
Letní tábor
24. – 31. 8. 2013 pořádáme pro děti
od 8 do 16 let letní pobytový tábor u řeky Berounky. Program: návštěva turistických zajímavostí, známé i neznámé
táborové hry, lanové překážky, zumba,
soutěže, vodní turistika. Přihlašujte se
co nejdříve, nejpozději do 18. 4. 2013.
Info v DDM a na tel.: č. 483 394 301.
Všechny uvedené akce jsou bez záruky.
22
Desenské noviny 3/2013
Kino Klub Alfa
KINO KLUB ALFA V DESNÉ
Údolní 295, Desná v Jizerských horách
tel.: 774 464 316, e-mail: [email protected]
facebook: kino klub Alfa Desná, www.kino-alfa-desna.cz
****************************************************************************************************
BŘEZEN 2013
BŘEZEN 2013
BŘEZEN 2013
****************************************************************************************************
Sobota 2. března od 1700 hodin
Filmový festival Expediční kamera 2013
Filmový festival je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě,
o extrémních zážitcích i sportech. Filmy, které se těší na Vaši pozornost:
Zabijácká krása, V kůži vlka Džingischána 2 . díl, Sandstone (Pískaři), Foli,
Halo Effect, Siberut, Cesta domů a bonusy…
Bohaté občerstvení zajištěno, vstupné 60 Kč. Po akci zajištěna doprava po okolí:
směr Tanvald – Smržovka, směr Harrachov – nutné rezervovat!
Neděle 3. března
Kombinovaný zájezd BAZÉN – NÁKUPY
Odjezd v 9.05 od zdravé MŠ – v 9.10 od kina – v 9.15 od pošty.
Do bazénu (90 minut) včetně busu – děti 100 Kč, dospělí 170 Kč.
Za bus na nákup do Kauflandu nebo Intersparu – 60 Kč.
Nutná rezervace na tel.: 603 264 316.
Minimální obsazenost 15 osob, návrat cca ve 12.30 hod.
Organizuje o. p. s. Paraplíčko.
Středa 6. března od 9.30 hodin
Dopolední promítání pro děti
Zveme všechny děti na prázdninách i ze školek z okolí na další pohádkové
dopoledne, vstupné 30 Kč, dětem dobrůtka a dospělým nápoj zdarma.
Sobota 16. března od 16.30 hodin
Alfa plná pohádek
Již třetí ročník pohádkové Alfy. Akce určena především pro děti od 3 do 8 let.
K pobavení i hrám zvou pohádkové bytosti. Vstupné 30 Kč.
Doporučujeme přezutí a rezervaci! Organizuje o. p. s. Paraplíčko.
****************************************************************************************************
Každý pátek DISKOTÉKA
Hrajeme vždy od 22.00 hodin, otevřeno je již od 20.00 hodin
Avizované soboty na facebooku, kdy hrajeme „trochu jinak“…
Desenské noviny 3/2013
23
Kulturní a informační středislo RV
Program
na březen
Připravujeme
na duben
Pohádka
Knihovna
Neděle 3. března od 15 hodin Riedlova vila
Pátek 5. dubna od 18 hodin
Chameleon Leon
Noc s Andersenem
Pohádka pro rodiče s dětmi od 3 let.
Oblíbená celorepubliková akce, kdy
malí čtenáři nocují v knihovnách,
školách, domech dětí… Určeno pro
čtenáře knihovny.
Vernisáž výstavy 
Úterý 5. března od 17 hodin Riedlova vila
50. let Skiareálu Černá Říčka
Tématická výstava dobových fotografií a postup půlstoletím k dnešku. Jak šel čas
v jednom z prvních areálů, kde začínal
snowboarding… Vernisáž bude plná překvapení. Jako upoutávku můžeme dát jeden
z vystavených exponátů. Budou jím lyže,
na kterých kdysi lyžoval samotný íránský
šáh Muhammad Rezá Pahlaví. Výstava potrvá do konce dubna.
Pohádka
Neděle 7. dubna od 15 hodin
Divadlo Martina Matějky
a Magdalény Zimové
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
Pohádka pro rodiče s dětmi od 3 let.
Operní recitál
Sobota 13. dubna od 17 hodin
Sopranistka Iveta Hejduková
Národní písně, výběr z opery Rusalka
od A. Dvořáka, árie – L. Janáček,
V. Bellini, G. Verdi a další
Knihovna
Středa 17. dubna od 15.30 hodin
Hravá čítárna
Čtení, hraní, tvoření pro děti.
Přednáška
Čtvrtek 18. dubna od 17 hodin
Vědecká kavárnička
Téma: Nanomateriály v našem životě. Přednáška vědeckého ředitel
Ústavu pro nanomateriály.
Beseda
Čtvrtek 25. dubna od 17.30 hodin
Austrálie
Beseda spisovatele Jiřího Máry s bohatou obrazovou projekcí.
Zájezd
Knihovna
Neděle 10. března
Středa 20. března od 15.30 hodin
Giuseppe Verdi: La Traviata
Zájezd do Divadla F. X. Šaldy pro členy Klubu
přátel umění
Autorské čtení
Hravá čítárna
a Čtenář roku
Divadlo 
Dobrodružství kapříka Metlíka
Sobota 30. března od 19 hodin KD Sklář
Divadelní soubor J. K. Tyl
Josefův Důl
Upozornění: V minulém čísle avizovaná
přehlídka O Desenského medvěda byla
z technických důvodů zrušena.
24
Kulturní a informační středisko
Riedlova vila
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019, 737 248 434
e-mail: [email protected]
Úterý 10 – 16 hodin
Čtvrtek 10 – 17.30 hodin
Sobota 13 – 16 hodin
www.mesto-desna.cz
Knihovna
tel.: 483 383 730, 739 029 314
e-mail: [email protected]
Pondělí 10–12, 13–16 hodin
Čtvrtek 10–12, 13–17.30 hodin
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Desenské noviny – redakce
MěÚ Desná
Krkonošská 318, 468 61 Desná
tel.: 483 337 948
e-mail: [email protected]
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Tentokrát čítárna s vyhlášením
dětského čtenáře roku, vstup zdarma.
Čtvrtek 14. března od 7.45 hodin
Do prvních tříd ZŠ Desná zavítá Jan Opatřil
se svou knihou.
Program
Kulturního
a informačního
střediska
Riedlova vila
v Desné
Zdravý nemocný
Třetí večer v rámci 8. ročníku
Desenského divadelního předjaří.
Desenské noviny 3/2013
Download

Desenské noviny - březennor