www.mesto-desna.cz
ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ
cena 10 Kč
Únor 2013
Z obsahu:
 Co projednala rada
a zastupitelstvo města
 Prevence kriminality
 Valná hromada hasičů
 JKL informuje
 Zápis do první třídy
 Muzicírování v kostele
 Listování
2
4
5
10
11
12
13
Původ křestních jmen
Hynek – staročesky Hejnek, Henek. Domácká
forma ke jménu Jindřich, německy Heinrich,
švédsky a maďarsky Henrik, francouzsky Henri,
anglicky Henry, polsky Henryk. Původní německé jméno Heimerich
znamená vládce domu.
Únor
Jarmila – novější jméno,
1 Hynek
vytvořené ke jménu Jaromíra. Společná i domácká
2 Nela
Hromnice
podoba Jára, Jarka. O roz3 Blažej
šíření jména se zasloužil
4 Jarmila
Máchův Máj.
Božena – jméno tvořeno
5 Dobromila
příponou -ena od podstat6 Vanda
ného jména bůh. Může
7 Veronika
být domáckou podobou
8 Milada
Božetěcha. Polsky Bohem
obdařená. Praslovanské
9 Apolena
bog znamená dárce, bůh,
10 Mojmír
nebo také úděl, dar.
11 Božena
Valentýn – německy, fran12 Slavěna
couzsky a rusky Valentin,
anglicky Valentine, ma13 Věnceslav
ďarsky Bálint. Základem je
14 Valentýn
latinský Valentinus, odvo15 Jiřina
zenina k valens = silný.
16 Ljuba
Oldřich – německy Ulrich. Základem je staro17 Miloslava
německé Uodalrích, dě18 Gizela
dičným statkem bohatý,
19 Patrik
či d ě d i č ný m s t a t ke m
20 Oldřich
vládnoucí. Domácky Olda, Olin, ve studentském
Lenka
21 Eleonora
slangu někdy Olaf.
Matyáš, Matěj, Matouš –
22 Petr
staročeský původ – Matys
23 Svatopluk
(německy Mattias, fran24 Matěj
couzsky a anglicky Ma25 Liliana
thias, maďarsky Mátyás,
dánsky Mads). Hebrejské
26 Dorota
Mattíjáh znamená dar boží
27 Alexandr
a je základem pro všechny
28 Lumír
tři české podoby jména.
Společenský ples
 města Desná 
9. února 2013
od 20 hodin, KD
Sklář
Společenský ples
města nezmizel
K tanci hraje BIG´
O´BAND
kapelníka Marka
Ottla.
Večerem provází
Honza Žíla.
Předtančení v latin
skoi standardním stylu americkém
předvedou
reprezentanti ČR,
taneční pár mezin
árodní třídy
Jiří Kejzlar a Barb
ora Košková.
Bubenická show
Aries.
Půlnoční tombola
a další překvapení
.
Ples města Desná patří k významným
společenským událostem v našem regionu. Každoročně otevíral plesovou sezónu,
protože se konal vždy na sklonku listopadu
(poslední listopadovou sobotu).
Tato jeho tradice vznikla v roce 1991, kdy naše město oslavovalo třísté výročí
svého založení. Plesem vlastně vyvrcholily celoroční oslavy této významné události.
V roce výročí založení města vzniklo Kulturní a informační středisko Riedlova vila,
byl dán popud k napsání knížky Naše Desná (vyšla 1993), proběhla velká výstava
fotografií a dokumentů vztahujících se k Desné.
Tradice konání plesu na konci listopadu skončila jeho 20. výročím. V loňském roce
rozhodlo vedení města o změně termínu, a to na únor. Kdo se bál, že se Společenský
ples města Desná ztratil, může se radovat. Není to tak. Pouze se přesunul ve smyslu
rčení, že „změna je život“. Milovníci plesů, tance a společenské zábavy se mohou
těšit na sobotu 9. února. To je letošní termín.
Místo konání ani hodina začátku se nemění. Přijďte tedy do kulturního domu Sklář,
kde na vás od 20 hodin čeká bohatý program, Big´O´band kapelníka Marka Ottla,
tradiční tombola a moderátor Honza Žíla.
Red
Informace z radnice
Z rady a zastupitelstva města
CO PROJEDNALA RADA MĚSTA
Na svém 17. zasedání 10. prosince 2012 mimo jiné:
 vzala na vědomí návrh rozpočtu města Desná na rok 2013,
 schválila uchazeče o zimní údržbu komunikací a chodníků: Jan Sieber,
Josef Kočí, Miroslav Fejfar, Zdeněk Hortenský, Petr Sochor, FLD servis s. r. o.,
 vzala na vědomí rezignaci paní Radmily Vrchovské na místo vedoucí
ekonomického odboru MěÚ v Desné ke dni 31. 12. 2012 a s účinností
od 1. 1. 2013 jmenovala na toto místo Ing. Martinu Čermákovou,
 vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o zrušení institutu veřejné
služby a o možnostech dalšího využití nezaměstnaných evidovaných
na úřadu práce,
 schválila ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu pro
území města Desná firmy Severočeské komunální služby s. r. o., Jablonec nad
Nisou,
 vzala na vědomí vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k umístění
světelného signalizačního zařízení na snížení rychlosti,
Malá statistika
za rok 2012
V průběhu uplynulého roku v Desné
 narodilo se 20 dětí,
 bylo uzavřeno 32 manželství
 počet obyvatel dosáhl 3 156
Důležité kontakty
Kulturní středisko Riedlova vila
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019
e-mail: [email protected]
Pouze pro kulturní a informační aktivity Desné!
www.mesto-desna.cz
Knihovna
tel.: 483 383 730, 739 029 314
 vzala na vědomí nabídku plynofikace Finských domků od Desenské
teplárenské s. r. o. a předložila ji k posouzení KDIR.
e-mail: [email protected]
Na svém 1. zasedání 9. ledna 2013 mimo jiné:
Desenské noviny – redakce
 předložila zastupitelstvu města k projednání návrh kupní smlouvy mezi
městem Desná a KOBIT CZ s. r. o., Nová Paka na koupi kolového nakladače,
tel.: 483 337 948
 schválila uzavření dohody o výši záloh za dodávku tepelné energie
uzavřenou mezi městem Desná a Desenskou teplárenskou spol. s r. o.,
Tanvald a pověřila starostu jejím podpisem,
 určila sobotu jako den pro přijetí prohlášení o uzavření manželství
(v době od 11 do 14 hodin) a pověřila starostu města p. Jaroslava Kořínka,
místostarostu p. Petra Šikolu, p. Marka Pietera a p. Josefa Želinského
přijímáním prohlášení o uzavření manželství,
 schválila pořádání dětské divadelní soutěže O Desenského medvěda,
 rozhodla povolit uspořádání Rallye Bohemia na katastru Desné.
Co projednalo zastupitelstvo
Na svém 6. zasedání 12. prosince 2012 mimo jiné:
 vzalo na vědomí rezignaci Marka Pietera na funkci starosty města,
schválilo volební komisi (Ing. A. Pusztai, J. Mojšová, D. Zálepová), schválilo
tajnou volbu a zvolilo p. Jaroslava Kořínka starostou města,
 schválilo tajnou volbu místostarosty a zvolilo p. Petra Šikolu,
 schválilo tajnou volbu člena rady a zvolilo p. Marka Pietera,
 schválilo rozpočet na rok 2013.
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná
e-mail: [email protected]
Pouze pro informace a příspěvky do novin!
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Příspěvky do DN
můžete odevzdávat:
Oosobně v redakci Desenských novin na MěÚ Desná, Krkonošská 318.
Riedlova vila již není redakcí!
Nebo můžete zasílat na adresu:
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků
odpovídají jednotliví autoři.
Uzávěrka březnového čísla je
v pátek 15. února do 12 hodin.
Později zaslané příspěvky budou
uveřejněny v dubnovém čísle.
Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO 262307, Krkonošská 318, 468 61 Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada:
Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná, tel.: 483 337 948,
e-mail: [email protected] Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, 466 01 Jablonec nad Nisou, www.jabloneckatiskarna.cz.
Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. únor 2013. Povoleno pod registračním číslem MK ČR E 10453.
2
Desenské noviny 2/2013
Společenská kronika
Gratulace únorovým jubilantům
Svá životní jubilea v únoru oslaví:
Marta Horká Anna Hromádková
Zdeněk Špaček
Milada Matoušková
Jaroslav Komárek
Věra Materková
Margita Hutajová
Hanička Patková
Do dalších let přejeme mnoho zdraví.
Jubilanti narození v měsíci březnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat
na MěÚ nebo zavolat na telefon: 483 337 950, 483 383 019.
Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat všem
blízkým, přátelům a kamarádům za květinové dary a za účast na posledním
rozloučení s naším synem Petrem.
Děkujeme ZOOS PRECIOSA ORNELA,
členům SDH Desná II, oddílu kopané,
zaměstnancům PRECIOSY ORNELY, panu
Františku Laňkovi za zajištění dopravy
autobusem i všem ostatním, kteří nám
projevili svoji účast.
Rodina Hendrichových
Tradiční předvánoční setkání v DPS
Město Desná tak jako v minulých letech uspořádalo pro obyvatele domu s pečovatelskou službou vánoční besídku. Tentokrát se ve středu v odpoledních hodinách
mezi seniory dostavili nový starosta města Jaroslav Kořínek spolu s místostarostou Petrem Šikolou, s tajemníkem MěÚ Mgr. Antonínem Bělonožníkem a s vedoucí
sociálně správního odboru paní Ivou Hanzlíčkovou.
Krom nového vedení města, na setkání s kterým se v klubovně sešlo téměř veškeré osazenstvo našeho DPS, příjemné tradiční setkání oživilo i vystoupení žáků zdejší
základní školy pod vedením paní učitelky Ludmily Klabanové.
Samozřejmě nechybělo ani obvyklé občerstvení, které pro své klienty připravily pečovatelky domu s pečovatelskou službou v čele s paní Hanou Chmelařovou. Dvě hodiny ve vánoční pohodě velmi rychle utekly, a tak nezbylo než si na rozloučenou popřát hodně zdraví a štěstí do dalších dnů. BET
Město Desná
obdarovalo Harrachov
Beseda s občany
Městský úřad Vás zve na další besedu, která se bude konat
v pondělí 18. února 2013 od 17.00 hodin
v jídelně budovy JIPO, Údolní 226, Desná.
Na setkání s Vámi se těší Jaroslav Kořínek, starosta města.
Desenské noviny 2/2013
Město Desná se rozhodlo věnovat
jednu ze soch z Dřevosochání městu
Harrachov. Jedná se o sochu s názvem
„Spolu“, která vznikla v rámci X. ročníku Sympozia Desná 2011. Autorkou je
paní Milena Bauerová.
Jsme si vědomi dobré spolupráce
s městem Harrachov. Vážíme si výpomoci
při dodávce materiálu právě na X. ročník.
A protože jsme Harrachovu tak trochu
vděčni za vznik této naší tradiční jarní
akce (I. a II. ročník se konal právě v tomto městě), nebylo těžké rozhodnout, že
socha poputuje právě do tohoto města.
O to příjemnější byla i informace paní
starostky Evy Zbrojové, že sochu od nás
chtějí umístit do obřadní místnosti harrachovské radnice. Tato socha je již druhým
uměleckým dílem, které zdobí oficiální
prostory nějaké instituce. První sochu,
nazvanou „Ufovíla“ autorky Hanky Jelínkové ze IV. ročníku Sympozia Desná 2005,
vydražil ředitel pobočky České spořitelny a. s. Tato socha stále zdobí nové prostory České spořitelny v Tanvaldu.
3
Městská policie, Došlo do redakce
Prevence kriminality – Mapa kriminality
Město Desná se zapojilo do Programu
prevence kriminality na místní úrovni již
v roce 2010. Město Desná realizovalo
projekty z oblasti situační a sociální
prevence, jakož i projekty sloužící k informování občanů.
Prevence kriminality
Zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré úsilí vyvíjené k předcházení páchání kriminality a snižování
obav z ní. Jedná se o opatření situační
prevence, sociální prevence včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany
před trestnou činností. Hlavním kritériem
úspěšnosti preventivních programů by
měl být obecně se zvyšující pocit bezpečí
občanů. Prevence zahrnuje:
 Sociální prevence: představuje aktivity zaměřené na změnu nepříznivých
společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové
příčiny páchání trestné činnosti. Sociální
prevence je součástí sociální politiky.
 Situační prevence: staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech
a za určitých okolností.
 Informační programy: pro širokou
veřejnost jsou neméně důležitou složkou
prevence kriminality, upozorňují na nebezpečí a ohrožení různými formami
trestné činnosti a informují o možnostech
ochrany před ní. Cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti a motivace k aktivnímu
přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti
a k ochraně majetku.
Mapa kriminality
Aby bylo možné účinně vytvářet analýzy
v oblasti kriminality, je potřeba znát skutečné údaje o všech protiprávních činech.
Jak se může každý podívat http://www.
mapakriminality.cz/, tak okres Jablonec
nad Nisou je průběžně kolem 20. místa
z 80!, což není zrovna nejlepší výsledek,
a řadí se tak k nebezpečným lokalitám
České republiky. V médiích se sice člověk
dozví, jak kriminalita klesá a objasněnost
trestných činů stoupá, ale ne vždy je tomu
skutečně tak. Nejvíce slušné obyvatele
obtěžuje majetková trestná činnost pachatelů a je to také nejčastější trestný
čin. Tam, kde si to chtějí přiznat, vědí, že
objasněnost se pohybuje kolem 20 %.
Bohužel statistika je jen přesné sčítání
nepřesných čísel a kouzla s nimi. Všichni
asi znají vtip o dvou mužích, kdy jeden sní
4
celé kuře a druhý nic, ale v průměru měli
každý polovic pečeně! Největší problém
je ve skryté kriminalitě, kdy poškození
z různých důvodů neoznámí čin policii.
Žádná z map však nezobrazuje konkrétní
údaje vztahující se k městu Desná.
Účelem není kriminalizovat společnost.
Aby ale obyvatelé Desné měli představu o tom, jaké jim kde hrozí nebezpečí,
a mohli se účinně připravit na obranu,
chce MP Desná zavést veřejně přístupnou mapu kriminality města (viz mapa
města Šumperk http://apps.hfbiz.cz/
apps/sumperk/krimi/)
Za tímto účelem žádáme všechny obyvatele o spolupráci, neboť bez ní toto nelze uskutečnit! Spolupráce spočívá v tom,
že na MP Desná oznámí všechny trestné
činy a přestupky, o nichž se dozvědí. To
lze provést i anonymně dostupnými prostředky, jako je telefon, mail, sms, písemně do schránky MP, osobně. Oznámení
by mělo obsahovat: kdy (den a čas), kde
(místo – ulice, nebo GSM souřadnice),
co (trestný čin x přestupek pro začátek
rozdělen do skupin – majetková - krádeže
+ vloupání, podvod, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, násilná – ublížení
na zdraví, loupež, nebezpečné vyhrožování + pronásledování poškozování cizí
věci, toxi – nedovolená výroba a držení
psychotropních látek, ostatní – výtržnictví, sprejerství, zatajení věci, porušování
domovní svobody, doprava – rychlost,
parkování, alkohol, ostatní – chodec,
cyklista, zákaz vjezdu, veřejný pořádek
– volné pobíhání psa, občanské soužití,
autovrak), škoda (pro posouzení zda jde
o tresný čin x přestupek).
Příklad: Neznámý pachatel urazí zámek u kůlny a odcizí staré hrábě. Pro
majitele je škoda pomíjivá (hrábě 150 Kč,
zámek 50 Kč), ačkoliv způsobem provedení se jedná o vloupání, a tedy trestný
čin. Po zkušenostech, že v podobných
případech se PČR nepodaří pachatele
chytit, popř. se dopadení viníka srovná
sousedskou fackou, statisticky není čin
podchycen, a tedy uměle snižuje kriminalitu. Pro účely mapy kriminality MP Desná
bude postačovat zaslat zprávu: 1. 1.2013
vloupání do kůlny, Desná III – Krkonošská, škoda 200 Kč.
Mapa bude zpracovávána dle získaných informací od občanů, PČR a vlastní činností a zveřejněna na internetu
na stránkách MP.
Proč jsem chtěl být
svobodným člověkem
Na úvod budu parafrázovat úvahu
Karla Čapka z roku 1924: Proč nejsem
komunistou? Odpověděl si v Lido vých novinách: „Protože moje srdce je
na straně chudých...“ Dříve než obsadili
fašisté naši zem, zemřel. Jeho bratra
Josefa pro toto svobodné myšlení zavraždili v koncentráku. Přišel rok 1945,
konec druhé světové války a strach
mizel jak štiplavý dým z hořících zbraní, domů a z mého dětského obzoru.
Nezmizel úplně. Zůstaly živé obrazy.
Dětské oči za oknem pozorovaly vítězné
vojáky, jak odzbrojují německé civilisty.
O stovku kilometrů západně to dělali
spojenečtí vojáci. Hromady zabavených
hodinek a osobních šperků narůstaly.
Na té nejmenší hromádce končily malé
revolvery a nože. V dolní části náměstí
stál valník a na něm ocelová klec a v ní
otrhaný voják, zkrvavená lidská troska.
Někteří lidé do něj píchali a bili holemi.
Je konec, bude svoboda. Lidé se vraceli
domů unavení, ale šťastní. Jaro je vždy
symbolem všeho nadějného. Měl jsem
před očima první projevy svobody. Poválečné volby měly změnit svět. Stalo se,
změny nastaly a měnily svět a myšlení
lidí. Ze souseda krejčího se najednou
stal nepřítel lidu, protože měl na půdě
štočky látky. Zemědělec nebyl rolníkem, ale kulakem, protože nedal kravku
do JZD. Tohle společné vlastnictví měl
spravovat krejčí, který ty štočky neměl
a neuměl šít. Byl třídně uvědomělý.
Svoboda se vytrácela do neznáma.
Tlampače na nárožích vesele vyhrávaly
a přenášely procesy s nepřáteli nové
svobody. Ulice se v té době vyprázdnily.
Jako by se najednou objevila ocelová
klec. Mnoho lidí se velmi rychle dostalo
do takové klece. Ti okolo měli klacky
moci a zvrácené ideologie. Nehrozili, ale
konali. Klec dostala obrovské rozměry.
Tu začali uvolňovat lidé sice pomalu,
ale jistě od roku 1960 do srpna 1968.
Chtěli poznat, jak vypadá opravdová
svoboda tam za klecí. Kdo mluví a nemluví pravdu. Po 21. srpnu 1968 nás
nacpalo pár zrádců zpět do té pomyslné
klece a nařídili nám milovat své žalářníky. Byla to svoboda ze zamrzlého Kremlu. Svoboda deklarovaná na hrobech
a hřbetech oklamaných lidí. Svoboda
vyvěrající z ubohé touhy po ideologickém ovládnutí světa. Svoboda děsivé
pokračování na straně 12
Desenské noviny 2/2013
Informace z radnice
Prezidentské volby v Desné vyhrál Miloš Zeman
Po prvním kole se druhý postupující kandidát Karel Schwarzenberg v Desné musel spokojit se 3. místem. Předstihl ho
bývalý předseda vlády Jan Fischer. Účast 1. kole v Desné zůstala pod celorepublikovým průměrem. K volebním urnám si
našlo cestu 50,32 % voličů, mezi nimi i 19 obyvatel místního
domu s pečovatelskou službou, za kterými se zástupci volební
komise dostavili přímo do jejich domova.
Ve druhém kole byla volební účast 47,95 %.
Desná I: volební účast 48,75 %
M. Z. 211 hlasů 54,24 % K. Sch. 178 hlasů 45,75 %
Desná II: volební účast - 50,56 %,
M. Z. 363 hlasů 58,08 % K. Sch. 262 hlasů 41,92 %
Desná III: volební účast 41,52%,
M. Z. 128 hlasů 51,40 % K. Sch. 121 hlasů 48,59 %
Výsledky 1. kola prezidentských voleb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Miloš Zeman
Jan Fischer
Karel Schwarzenberg
Jiří Dienstbier
Vladimír Franz
Taťána Fischerová
Přemysl Sobotka
Zuzana Roithová
Jana Bobošíková
23,42%
18,19 %
17,28 %
17,05 %
8,26 %
4,56 %
4.01 %
3,63 %
3,56 %
309 hlasů
240 hlasů
228 hlasů
225 hlasů
109 hlasů
60 hlasů)
53 hlasů
48 hlasů
47 hlasů
Výsledky 2. kola prezidentských voleb
1.
2.
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg
55,58 %
44,41 %
702 hlasů
561 hlasů
Slavnostní valná hromada hasičů z Desné II
V pátek 11. ledna se v klubovně hasičské zbrojnice v Desné II konala Výroční valná hromada místního sboru dobrovolných hasičů.
Více než 40 místních hasičů, společně se zástupci jednotek SDH z širokého okolí i představitelů místní samosprávy
a profesionálních členů HZS Libereckého kraje, nejprve uctilo
památku dvou zesnulých členů sboru – Jaroslava Eliáše a Petra Hendricha. Poté starosta sboru Rudolf Hochmann přednesl
výroční zprávu o činnosti v roce 2012. Krom přednesení zdravic ze strany hostů došlo i na odměnění některých členů sboru
za věrnost a vykonanou činnost.
Starosta Desné Jaroslav Kořínek poděkoval místním hasičům za jejich dosavadní činnost a vyslovil přesvědčení, že i nadále bude pokračovat velmi dobrá spolupráce mezi městem
a místními hasiči.
Celé slavnostní shromáždění se neslo v přátelském duchu
a na řadu přišel i výborný guláš s dobře chlazeným pivkem. Ha-
Desenské noviny 2/2013
sičům z Desné tak nezbývá než popřát hodně úspěchů v další
záslužné práci a co možná nejméně požárů a živelných pohrom.
5
Městská policie
Beseda se seniory „Prevence kriminality – bezpečné stáří“
13. prosince 2012 proběhla v Riedlově vile další beseda se seniory na téma
bezpečné stáří. Jedná se o další část projektu „Prevence kriminality – bezpečné stáří“, který realizuje městská policie. Cílem těchto besed je podávat starším
občanům důležité rady a informace, které jim pomohou v každodenním životě.
Městská policie připravila tento program:
1. seznámení s možnými riziky a způsobem ochrany zavedením bezpečnostních opatření
2. rozpoznání krizové situace a volba přiměřené reakce a obrany
3. zvýšení možností, jak předcházet kriminalitě směřující k seniorům
4. pomoc v orientaci v právní problematice
5. zkvalitnění spolupráce strážníků MP s občany
Strážníci uvedli příklady bezpečného chování ve styku s cizími lidmi, předcházení krádežím a přepadením, jak se vyhnout podvodu a nevýhodným finančním
smlouvám a jak zabezpečit majetek. V diskuzi občané sami sdělili svoje konkrétní zkušenosti. Přednášející jednotlivé problémy vyhodnotili a předvedli správné
řešení v modelových situacích. Red
Práce Městské policie Desná za rok 2012
Práce Městské policie Desná (dále jen MP) vychází ze zákona č. 553/1991 Sb. a její činnost je zveřejněna na internetových stránkách http://www.mp-mesto-desna.estranky.cz/,
nebo facebook - policie Desná. Město Desná v Jizerských horách má uzavřeny veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kořenov,
Albrechtice v Jizerských a Plavy. Pravomoce MP Desná jsou
tedy platné i na území těchto obcí.
Činnost MP je preventivní a represivní
Domníváme se, že ačkoliv je policie všeobecně vnímána jako
represivní složka, její důležitější částí je prevence. Začátkem
roku 2012 MP požádala Ministerstvo vnitra o podporu na čtyři
projekty prevence kriminality, které však byly zamítnuty z důvodu nesouhlasu PČR. Až v druhém kole byly schváleny tři
projekty, a to neinvestiční na uzamykatelné stojany na kola
a investiční na výstavbu kamerového systému v centru Desné
a na zabezpečovací soubory – mříže. Podařilo se realizovat
projekt stojanů na kola, které budou umístěny u MěÚ Desná
a u budovy Riedlova vila. Další finance na projekty byly vráceny
na MV ČR, neboť muselo být zrušeno výběrové řízení na dodávku zařízení a nebyl již dostatek času vypsat nové kolo.
Dalším preventivním působením strážníků je dohled na bezpečnost dětí u přechodu pro chodce před Základní školou
v Desné, měření rychlosti vozidel a kontrolování míst, kde je
zakázáno stání a zastavení. Hlídková činnost byla uskutečňována jak pěšky, tak i cyklohlídkou, hlavně k prevenci v předcházení majetkové kriminalitě v rekreačních oblastech při kontrole
chat. Využívali jsme i hlídek na in line bruslích v lokalitě Souš.
V oblasti prevence kriminality jsme v ZŠ Desná, Tanvald a Velké Hamry předvedli v modelových situacích ukázku výcviku
služebního psa a účastnili se i veřejných ukázek kynologického
Klubu psích sportů Desná. Během hlídkové služby dále probíhaly kontroly psů (nebo jejich odchyty) a v některých případech
byly uloženy blokové pokuty za nedodržení obecně závazné
vyhlášky o trvalém označení. PČR byly předány zjištěné trestné
činy a případně i jejich pachatelé. Společně se záchrannými
složkami HZS se MP zúčastnila záchranných akcí při dopravních nehodách, kdy strážníci usměrňovali provoz motorových
vozidel na inkriminovaném místě.
6
Nejen preventivně působilo i umísťování fotopastí a přenosných kamer, kdy po vyhodnocení záznamů byl zjištěn pachatel.
Ne vždy má prevence kýžený účinek, a pak je nutné přistoupit k represi. Pachatelům porušování veřejného pořádku
byly uloženy pokuty z celého spektra obecně závazné vyhlášky
o čistotě a pořádku v městě Desná, především za výlepy plakátů. Přestupky, které nebylo možno řešit na místě blokovou
pokutou, byly oznámeny správnímu orgánu (např. přestupky
proti životnímu prostředí). Během roku 2012 bylo odchyceno
24 psů, z čehož jen dva byli umístěni do útulku. Nejčastěji
řešeným přestupkem je tradičně překročení rychlosti v obci.
V majetkové kriminalitě dominovaly drobné krádeže v prodejně
PRIMA a krádeže popelnic. Celkově bylo uloženo za přestupky
v blokových pokutách 137 800 Kč. Byly případy, kdy MP musela využít svá oprávnění k omezení osobní svobody, nebo použít
i donucovací prostředky k vynucení uposlechnutí a respektování pokynů. Všechny případy byly vyhodnoceny jako oprávněné.
Co lze očekávat v roce 2013?
Od prosince 2012 je velitelem MP Desná nově zvolený starosta Jaroslav Kořínek, který bude řídit MP do dalších voleb. Nadále
bude věnována pozornost dodržování stanovené rychlosti v obci
a průjezdnosti místních komunikací v souvislosti se zaparkovanými vozidly. Majitelé psů se dočkají pokračování kontrol čipů
psů a provozovatelé výherních automatů kontroly placení poplatků. I když byl MP snížen rozpočet na činnost, bude obnovena
její další výstroj a výzbroj, která dosluhuje, a bude snaha využít
v maximální míře dotační tituly MV ČR v prevenci kriminality.
Jak již současná situace napovídá, dá se předpokládat vzrůst
drobných krádeží a zhoršení mezilidských vztahů, a to nejen díky
amnestii prezidenta republiky, neboť ekonomická situace obyvatel se zhoršuje. Stoupá počet případů, které občané ani nehlásí
na PČR (skrytá kriminalita), což má za následek zkreslování statistik kriminality. MP by proto ráda zprovoznila mapu kriminality,
aby si každý občan mohl udělat obrázek o tom, v jak rizikovém
místě žije. To ovšem vyžaduje spolupráci všech obyvatel, aby takový projekt měl skutečnou vypovídající hodnotu a nebylo to jen
přesné sčítání nepřesných čísel. Pokud se naplní záměr přemístění služebny MP, pak by se zase o trochu přiblížila k občanům.
Desenské noviny 2/2013
Rozhovor
Očima místních podnikatelů Podpora Jizerské magistrály
František Laňka – FLD servis s. r. o.
1. V Desné jste známý jako provozovatel autobusové dopravy.
Nabízíte ještě nějaké jiné služby?
Kromě již zmíněné autobusové dopravy poskytujeme ještě
technickou pomoc, autodopravu, zemní práce a zimní údržbu.
2. Jak vaše služby obyvatelé či organizace v Desné využívají?
V autobusové dopravě jsou to školky a školy – přepravujeme
děti na filmová či divadelní představení, na výlety nebo zájezdy.
Našich služeb využívá desenské kulturní středisko, firmy Preciosa Ornela, Desko, Jizerská porcelánka, v době výluk České dráhy, jezdíme i pro ČSAD Liberec a v neposlední řadě pro TJ Desná.
Snažíme se podporovat desenský sport tím, že ceny za dopravu
sportovců jsou o něco nižší, než jsou naše běžné ceny.
3. A tohle všechno stíháte sám?
Většinou ano, pracuju „na plný úvazek“. Pokud je ale vytížení veliké a nestíhal bych, pomáhá mi pan Jaroslav Petříček,
s nímž mám uzavřenou smlouvu.
4. A jak je to s využíváním ostatních služeb, které vedle autobusové dopravy nabízíte?
Zakázky máme na zimní údržbu, kterou provozujeme pro
soukromé osoby na objednávku. Máme malý nakladač a sklápěcí avii, takže provádíme i drobné zemní práce, jako jsou
úpravy terénu, rekultivace pozemku apod. Autodopravy se pak
týkají odvozy sutí, rozvoz písku a drtě. Pokud někdo potřebuje
technickou pomoc – např. v zimě vytáhnout zapadlé auto, pomoci při autonehodě apod., jsme schopni ji poskytnout.
5. Kde je možné vás najít?
Sídlíme v Desné č. p. 642, kde ve dvoře máme umístěnou
veškerou techniku. Objednávku jakékoli naší služby je možné provést v restauraci BOB – KLUB „U Laňků“, na telefonu
724 282 077 nebo mailem [email protected]
6. Jaká je objednací doba? Je nutné objednávat s předstihem, nebo jsou vaše služby dostupné hned?
To nelze jednoznačně říct, je to podle možností. Ale snažíme se vyjít vstříc každému, a to co nejrychleji. Znamená to,
že když jsme právě vytíženi a nemůžeme vyhovět my, jsme
schopni zajistit náhradu u firem, které s námi spolupracují.
7. Můžu se zeptat, jaké jsou ceny vašich služeb?
Jistěže můžete. Velký autobus má sazbu 28 Kč/km, malý autobus 18 Kč/km, u obou 150 Kč/hod. čekací doba. Pokud jde o další služby – za nakladač je sazba 500 Kč/hod. A můžu ještě dodat,
že pro jednotlivé akce je možná i případná domluva na ceně.
Kulturní a informační středisko v Riedlově vile se stalo jedním
z vybraných prodejních míst samolepek a odznaků s logem
Jizerské magistrály. Předměty jsou určeny lyžařům, kteří si
uvědomují finanční náročnost úpravy tratí a kteří se chtějí podílet
na spolufinancování provozu Jizerské magistrály. JIZERSKÁ,
o. p. s. bude letos v Jizerských horách upravovat pro lyžaře více
než 180 km stop. Asi nejdůležitější informací pro lyžaře je fakt,
že stopy zůstanou v Jizerských horách i nadále zdarma.
Jelikož však nic nejde dělat úplně zadarmo, před začátkem
hlavní sezóny byla otevřena nová veřejná sbírka. Tím byla dána lyžařům možnost aktivně se podílet na spolufinancování
Jizerské magistrály. Lidé budou moci podpořit magistrálu
hned několika formami. Jednak již známými dárcovskými SMS
zprávami, přispěním na speciálně vytvořený sbírkový účet
a při významných akcích také vhozením peněz do kasičky.
Nově si zájemci budou moci na označených místech zakoupit
i upomínkový předmět s logem Jizerské magistrály a s vyznačenou částkou, kterou na úpravu stop přispěli. Navíc si lyžaři
budou moci tento předmět na sebe upevnit, a tím se viditelně
odlišit od „lyžařů – neplatičů“.
Úprava stop magistrály se všemi náklady s tím spojenými
stojí ročně až 5 mil. Kč. Tuto částku se snaží v JIZERSKÉ,
o. p. s. sehnat s pomocí Libereckého kraje, měst a obcí na Jizerské magistrále, sponzorů, dárců a také díky veřejné sbírce
i s pomocí samotných lyžařů.
Prodej samolepek a odznaků je stejně jako DMS součástí
veřejné sbírky kontrolované Krajským úřadem Libereckého
kraje. Lyžaři si tak mohou být jistí, že jejich peníze jdou právě
na potřeby spojené s Jizerskou magistrálou.
Lyžaři si mohou i v Riedlově vile zvolit mezi nákupem samolepky v hodnotě 50 a 100 Kč, nebo si budou moci zakoupit samolepku a odznak v hodnotě 500, 1000 a 2000 Kč. V případě,
že se rozhodnou zakoupit samolepku s odznakem za 1000 či
2000 Kč, dostanou navíc i velkou samolepku, např. na auto.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou tuto sbírku podpořit.
8. A moje poslední otázka. Co si myslíte, že by se mohlo
v Desné zlepšit v souvislosti s vaším podnikáním?
Určitě možnost zimního sportovního vyžití. Když fungoval
Parlament, jezdilo sem víc turistů. Teď v zimě vlastně přímo
v Desné možnost lyžování není, což se samozřejmě odráží
i v mé práci. Ale ve zbývající části roku jsem spokojen.
Děkuji za rozhovor a přeju, ať se vám daří. DNy
V našich rozhovorech s místními podnikateli chceme pokračovat a v každém čísle Desenských novin přinést jeden z nich.
Aktivně proto vyhledáváme účastníky těchto rozhovorů. Pokud
jsme někoho neoslovili, kdo podniká v Desné a okolí a chtěl
by poskytnout svoje názory, uvítáme, když se ozve redakci
Desenských novin (telefonicky, mailem či osobně).
Desenské noviny 2/2013
7
Z kultury
Absolvenstký koncert mladých klavíristek v Riedlově vile
V neděli 13. ledna se v Riedlově vile prezentovaly absolventským koncertem dvě klavíristky, studentky Konzervatoře
v Teplicích, Šárka Stehnová a Tereza Plešáková. Obě jsou studentkami šestého ročníku konzervatoře a často spolupracují
jako klavírní duo.
Šárka Stehnová
Do jejich bohatého repertoáru, který předvedly na nedělním
koncertě, patří skladby našich i zahraničních autorů. Jsou jimi
např. Josef Suk, Claude Debussy, Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart, Fryderyk Chopin, Sergej Vasiljevič
Rachmaninov, Bedřich Smetana.
Tereza Plešáková
Vernisáž Pavla a Petra Horníkových
Ve čtvrtek 3. ledna proběhla v Riedlově vile vernisáž obrazů
Pavla a Petra Horníkových. Vernisáž zahájila árií z Dvořákovy
Rusalky Iveta Hejduková s doprovodem.
I pro nás bylo velkým překvapením a zároveň ctí potkat v pozici klavírního doprovodu pana Jiřího Ceé. Právě tento tenor,
dlouholetý sólista opery Národního divadla v Praze a libereckého divadla F. X. Šaldy, je současným učitelem sopranistky
Ivety Hejdukové. Za další dvě árie z Pucciniho Butterfly a Tosca
si Iveta vysloužila velký potlesk a odměnila nás árií Ave Maria.
Zajímavé povídání o životní i profesní pouti otce a syna, ale
i dalších účastníků vernisáže se protáhlo do pozdních večerních hodin.
Výstava ze světa divadla i opery bude v Riedlově vile
ke zhlédnutí do konce února. Mezi fotografiemi můžete vidět
takové skvosty, jako jsou Eduard Haken jako nejznámější
Kecal z Prodané nevěsty nebo Gabriela Beňačková-Čápová
v Prodané nevěstě, ale i nejtalentovanější dirigent všech
dob Roberto Benzi, který dirigoval slavná světová tělesa již
ve svých 11 letech.
8
Nejstarší fotografií této výstavy je 45 let staré foto mladého
herce Jana Třísky a Marie Tomášové ze hry Provaz o jednom
konci Divadla za branou…
If
Desenské noviny 2/2013
Okénko zajímavostí
Co to znamená,
když...
…je někde hurónský
křik
Osobnosti se vztahem k Desné
Kníže Kamil Josef Idesbald Filip Rohan,
vévoda z Montbazonu a Bouillonu, kníže z Guéméné a Rochefortu
Kníže Kamil Josef Idesbald Filip Rohan
se narodil 19. prosince 1800 v Bruselu,
zemřel 13. prosince 1892 na Sychrově.
Původem je to francouzský šlechtic,
který ve svých 16 letech přišel do habsburské monarchie a získal zde inkolát
(= středověké šlechtické obyvatelské
právo, obdoba dnešního státního občanství), na základě něhož mohl zakupovat
nemovitosti a účastnit se sněmů. Sídlil
v Čechách, kde zdědil panství Svijany,
koupil Český Dub a Lomnici nad Popelkou. Za své sídlo si zvolil zámek Sychrov,
který novogoticky přestavěl. Jeho dalším sídlem byl Rohanský palác v Praze
na Malé Straně.
Byl vzdělaný, uměnímilovný, lidumilný
a nadšený sběratel a botanik. Stál v čele
rady vědeckých společností , byl i v radě
soukromých dobročinných spolků. Velké
zásluhy měl i v oblasti ekonomiky – v zemědělství, lesnictví, v zemědělském
i jiném průmyslu (pivovar ve Svijanech,
cukrovar v Loukově, železárna v Jesenném), stal se podílníkem stavby Liberecko-pardubické železnice, jejíž součástí
byla i stavba viaduktu přes údolí řeky
Mohelky a dlouhý tunel (v době svého
vzniku nejdelší v Čechách).
V roce 1847 se přes jeho pozemky
na Tanvaldsku začala stavět silnice
do Krkonoš. V témže roce začal budovat rozhlednu Štěpánku. Je to nejstarší
rozhledna Jizerských hor stojící na vrchu
Hvězda. Jméno dostala po patronovi
Krkonošské silnice, kterým byl arcivévoda Stephan (Štěpán). Na jeho počest
tehdy kníže Rohan přejmenoval vrch
Buchstein na Štěpánovu výšinu a rozhodl se vybudovat na ní vyhlídkovou věž.
Základy byly položeny 27. 7. 1847 a věž
byla postavena do výšky šesti metrů.
Pak zůstala dlouhou dobu nedokončená
(podle legendy bylo knížeti předpově-
Desenské noviny 2/2013
Portrét Kamila Josefa Filipa Idesbalda
Rohana. Signováno Brandejs, 1866
zeno, že po dokončení stavby zemře),
chátrala a stávala se nebezpečnou.
Kníže ji ale nechtěl dokončit a odmítal
i prodej pozemku. V roce 1888 se konečně podařilo obci Příchovice pozemek i se
zbytky věže odkoupit a v roce 1892 byla
rozhledna dostavěna do výšky 24 metrů.
14. srpna tohoto roku byla slavnostně
otevřena. Kníže Rohan se slavnosti nezúčastnil a za čtyři měsíce zemřel…
Možná někdo namítne, že kníže Rohan
nepatří k osobnostem, které působily
v Desné, ale nelze popřít, že obce Polubný a Příchovice k nám patří a my patříme
k nim. Už tím, že připojením části jejich
území vznikla dnešní podoba Desné,
nebo tím, že tamější děti automaticky
postupují z místních škol prvního stupně na druhý stupeň do desenské školy,
která je jejich. Takže nám patří i kníže
Rohan a jeho Štěpánka. DNy
Slovo hurónský vyvolá v každém,
kdo se aspoň trochu vyzná v zeměpisu, představu kanadsko-americké
hranice a pěti velkých jezer. Jedno
z nich má název Hurónské. Na východním pobřeží tohoto jezera žil kdysi indiánský kmen Hurónů. Osídlovali zhruba
6000 km2 nejjižnější části dnešní Kanady až po Montreal. V 17. století jich
bylo asi sedmnáct tisíc. Ve 2. polovině
17. století však hladomor a války tyto
kmeny zničily. Někteří příslušníci tohoto indiánského kmene se podrobili
nepřátelům, jiní byli odvedeni do okolí
Quebecku. Koncem 19. století jich
bylo už jenom 264.
Jméno Huróni pochází z francouzštiny a dostali ho díky zvláštnímu
účesu podobnému štětinám divokého kance. Pro kolonisty území velkých
jezer se stali typem a symbolem nezkrotných divochů. Byli urputní a bojechtiví. A Indiáni se do boje vrhají
s bojovým pokřikem, který přechází
v divoký, zastrašující a děsivý řev.
Hurónský znamená ve francouzštině
divoký, divošský. Nejčastěji se vyskytuje ve spojení hurónský křik, hurónský řev, někdy i hurónský chechtot či
hurónský tanec.
Díky tomuto významu se užívá
název právě podle kmene Hurónů,
i když s bojovým pokřikem se do bitev vrhali všichni Indiáni, ať už byli
příslušníky Apačů, Čerokézů, Siouxů,
Irokézů nebo Komančů.
DNy
Erb rodu Rohanů na budově Ministerstva
kultury ČR Foto: J. A. Votypka, Praha
9
Jizerský klub lyžařů
Pozvánka na závody
Oddíl klasického lyžování JKL Desná pořádá ve středu
6. února 2013 krajské závody ve skoku na lyžích a severské
kombinaci předžáků a předžaček na můstku K 8 ve skokanském areálu v Desné. V 15 hodin v Tanvaldké kotlině se uskuteční běh na lyžích, v 17 hodin pak skok na lyžích v Desné.
Zveme zároveň i nové adepty pro tyto sporty!
Ve dnech 23. – 24. února 2013 bude oddíl pořádat ve skokanském areálu v Desné na Malé Straně a na běžeckých
tratích v Tanvaldě RKZ a MČR ve skoku na lyžích a severské
kombinaci žáků a žákyň (9 – 15 let). V sobotu dopoledne
se uskuteční skok na lyžích a skok do severské kombinace,
odpoledne 2. část severské kombinace – běh. V neděli skok
na lyžích a následné slavnostní vyhlášení. Přijďte podpořit
naše svěřence!
Občerstvení zajištěno. Bližší informace www.skokydesna.cz
Patrik Chlum – vedoucí trenér oddílu
Foto: Vladimír Nesvadba
Naši závodníci v Harrachově
29. prosince 2012 se v Harrachově uskutečnil republikový závod ve skoku na lyžích dorostu, juniorů, mužů a žen,
ve stejný den taktéž závod dorostu, juniorů a mužů v severské kombinaci.
Na startu nechybělo 8 závodníků z oddílu JKL Desná. Z desenských závodníků se nejvíce dařilo Markovi Štěpničkovi,
který v dorostu vyhrál závod jak ve skoku na lyžích, tak v severské kombinaci, David Zemek obsadil 2. místo v dorostu
v severské kombinaci. Viz foto: vlevo David Zemek – 2. místo,
vpravo Marek Štěpnička – 1. místo.
Ve skoku na lyžích žen obsadila Barbora Blažková 2. místo,
Zdena Pešatová 3. místo, když si vytvořila i nový osobní rekord: ve 13 letech 87 metrů! Další závodníci našeho oddílu se
pohybovali kolem 8. až 10. místa.
Za Jizerský klub lyžařů Patrik Chlum
Štěpánka Ptáčková, JKL
Knížky
Českým knížkám
dobře nedělá,
voda, oheň,
vyšší dépéhá.
Horský průvodce říká:
„Kdyby dámy
na chvilku zmlkly,
slyšeli bychom řev
vodopádů.“
www.joukl.cz
(7)
10
Pro drobné podnikatele,
malé i střední firmy
nabízíme:
 Vedení účetnictví,
daňové evidence
 Zpracování daňového přiznání
včetně zastupování na úřadech
Melicharová Iva
Velké Hamry 613, 468 45
[email protected]
Tel.: 732 579 336
Desenské noviny 2/2013
Ze školy
Základní a mateřská škola Desná
zve na
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
čtvrtek 7. února 2013
14.00 – 17.00 hodin
Potřebné dokumenty:
rodný list dítěte
občanský průkaz rodiče
ředitelství ZŠ
tel.: 483 383 256
Základní škola vítá
všechny rodiče
a hlavně budoucí prvňáčky,
kteří přijdou k zápisu.
Naučí se u nás, co budou
potřebovat, a třeba jednou
nakreslí i takovéhle obrázky
školy, které budou vítat
další prvňáčky...
Desenské noviny 2/2013
11
Došlo do redakce, Z kultury
pokračování ze strany 4
klece, obehnané elektrickými dráty.
Byla to epidemie, které podlehli i velmi
vzdělaní a pracovití lidé. Jeden z největších vyděračských pokusů zvrátit
přirozený vývoj myšlení lidí a přirozený
vývoj lidstva. O té skutečné a toužené
svobodě si šeptali jen lidé v nejužším
rodinném kruhu, jen nejdůvěrnější přátelé. Děti se učily jinému jazyku doma
a jinému ve škole. Přestali jsme věřit
jeden druhému. Centrální myšlení bylo
jediné a správné. Jakákoliv jiná víra byla
zrádná, nebezpečná a důmyslně potlačovaná. Ta jediná se najednou začala
vyprazdňovat jak krámy s potravinami.
Maso bylo pod pultem a vesele rozkvétala korupce. Od malého k velkému.
Nešlo ji zastavit, byla živena jen vyhaslými hesly a hladem po materielním prospěchu. Zasáhla všechny obory lidské
činnosti. Lidé si už dávno uvědomili, že
nebrání mír, ale sejou tohle zrádné býlí
do myšlení a činů budoucího směřování. Ti, kteří to netušili, byli velmi mladí
a nezkušení.
Mnoho těch, kteří skoro celý život
bojovali s tuhostí mříží, nemělo dostatek sil. Najednou mnozí, kterým se začalo stýskat po klecích a okovaných
botách, nasadili bodáky, zkoušejíce
naplnit ulice a náměstí. Je to velký stesk
po jednoduchém myšlení o pomyslném
rovnostářství. Je to smutná vzpomínka
na klamný pocit velikého vítězství. My
lidé jsme nevděční, umíme zapomínat,
ale jsou i chvíle, kdy procitneme a vzpomeneme. Bylo to všelijaké, ale mohlo to
být i horší. Paměť sice nebolí, ale touhy
po nesvobodě se taky opakují, protože
za nás, byť jen na chvíli, by mohli myslet jiní. Proto jsem si připomněl pana
Karla Čapka a celou řadu jeho myslících pokračovatelů.
ZPK
Muzicírování v kostele
Stalo se již tradicí, myslím, že velmi hezkou a milou tradicí, že Sbor dobrovolných
muzikantů dvakrát do roka pořádá svoje muzicírování. Parta nadšenců hraje a zpívá pro radost nejen svou, ale dovede ji rozdávat i jiným. Kdo chce, může buď jenom
poslouchat, nebo se i přidat a zazpívat si společně s nimi.
Jarní muzicírování bývá začátkem června, zimní je vždy před Vánocemi. Letošní
zimní bylo zvláštní, nové a podařené. Kromě obvyklého adventního koncertu v Riedlově vile (15. prosince) se tentokrát konalo ještě tříkrálové zpívání. Bylo to 5. 1. 2013
ve starokatolickém kostele Nanebevstoupení Páně. Toto symbolické rozloučení
s Vánocemi uvedl Th. Dr. Karel Koláček a mělo krásnou atmosféru danou prostředím
kostela, kde koledy vyznívají působivěji než kdekoli jinde. To vnímalo určitě všech
zhruba sedmdesát návštěvníků a posluchačů, kteří zaplnili prostor a zpívali společně s vystupujícími muzikanty. Kromě známých koled, jako jsou Nesem vám noviny,
Půjdem spolu do Betléma, Tichá noc, zazněly i některé populární písně, z nichž asi
nejznámější byla Purpura či Já sním o Vánocích. Bylo by dobře, kdyby se k tradici již
známých muzicírování přidalo i toto tříkrálové. Příjemných zážitků není nikdy dost.
A tento k nim určitě patří.
DNy
Sbor dobrovolných muzikantů letos vystupoval ve složení: Zuzka Horčičková
(zpěv, tu a tam klávesy) – Karolina Štěpánková (zpěv) – Iva Suchardová (zpěv) –
Markéta Merklová (příčná flétna) – Jitka Indráčková (akordeon) – Anežka Indráčková
(zobcová flétna) – Pepa Sucharda (zpěv, kytara) – Ivan Indráček (klávesy, tu a tam
zpěv) – Jiří Veselka (zvukař)
iii
Myslivci děkují sponzorům
KRMIVA – Koval Smržovka l Řeznictví ,,U Tomáše“ Tanvald l ASYX s. r. o. – realitní kancelář, Podhorská 28, JBC l Maršinský Jan – Horská Kamenice l
ELSAP Princ Tanvald l DEKOR – Šikola Desná l Pekařství Vokřínek Harrachov l SKI areál Špičák Tnv – P. Bažant l Jizerská porcelánka s. r. o. Desná l
Ski areál ,,U Čápa“ Příchovice l SK mobil Š. Šimková Tanvald l W+H ovoce a zelenina Tanvald l Elektroslužby Václav Feix l Jaroslav Bernard – Kořenov l
Papír hračky Vedral Desná l Čerpací stanice SIZ Vel. Hamry l Zahradnictví a obchod Vladimír Špicar Tanvald l Pekařství Jan Mašek Tanvald l
S-CARE s. r. o.lékárna U Aesculapa Tanvald l Kraj Liberec l Kancelářská technika Miroslav Hollman Tanvald-Žďár l Obecní úřad Kořenov l J. Mikš
M TEX Tanvald l Městský úřad Desná l Preussler Petr, kartonážka Desná l Butik Šandera Tanvald l Alena Klimperová Tanvald l Sklenářství Třeska
Tanavald l JISO Dagmar Jakubičková Tanvald l Večerník Karel Smržovka l ZOOS Borská Alena l Šárka Mašková – studio Martina Tanvald l Pekárna
Schneider Tanvald l Jana Lamačová – studio Martina Tanvald l Koberce a domácí potřeby Vlastimil Kubů Tanvald l Novák Vratislav l Hybler
textil s. r. o. Semily l Oldřich Mládek – farma KOVO Bohdalovice l SATO – Helena Tůmová Tanvald l Lucie Laňková - Desná l Paliva a staviva p. Stránský
Tanvald l manželé Justovi l Hotel U Dubu – paní Cónová l Pivovar Svijany l Sklářská dílna Martin Štefánek Desná l SDH Černá Říčka l KB Tanvald l
Chata Zvonice Kořenov l Renata Bambušková Tanvald l ZD Příchovice l Penzion U Zvonku Příchovice l DETOA Albrechtice l Milena Vávrová Tanvald l
Jiří Racai – PAS Jbc a. s. l Pivovar Kondrád – HOIS a. s. Ing. Toman l Kosmetika Koutná Helena Desná l LIGLASS, a. s. Železný Brod l Zuzana
Vacková Tanvald l www. ULTIMATESHOP.cz l Kateřina Bonnanová Tanvald l RNDr. Alexandra Polová – Lékárna Desná.
12
Desenské noviny 2/2013
Z knihovny
Co je LiStOVáNí?
Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe
neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové
divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk
autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se
v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.
Projekt působí pro všechny generace na pěti stálých scénách v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě
a Bratislavě. Průměrně uvádí až 10 premiér ročně, pro dospělé, mládež i děti. Ročně se LiStOVáNí dostane až do 80 českých měst a odehraje téměř 300 představení.
Velmi záslužná jsou představení v knihovnách a školách.
Na šíření čtenářství má projekt od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy záštitu. LiStOVáNí uvedlo do roku 2011
celkem 68 titulů, velmi často ho doprovázeli samotní autoři,
jako Robert Fulghum, Mariusz Szczygiel, Sarah Watersová,
Mikaël Ollivier, z českých pak Tomáš Sedláček, Markéta Baňková, Miloš Urban, Emil Hakl, Jiří Hájíček, Jan Cempírek, Petra
Dvořáková, Alena Ježková, Petra Braunová, ad.
Projekt především dokázal, že „má smysl“ - má své věrné
diváky, kteří jej sledují jako literární seriál a kteří si často představované knihy čtou, stejně jako další knihy představovaného
autora či nakladatelství. LiStOVáNí tak výborně podporuje
čtenářství jako takové. Svou živou akční formou dokazuje především dnešní mladé generaci, že dnes, kdy je možné skoro
všechno, pořád ještě není kniha pasé.
První LiStOVáNí v roce 2003 udělal Lukáš Hejlík a Pavel
Oubram, už v druhém je doplnila spolužačka Věra Hollá. Dlouho
tak projekt utvářelo toto trio „HejHolOu“. Se zvyšujícím se zájmem o scénické čtení se ansámbl velice rychle rozrostl o zkušené a talentované herce z několika českých divadel. Ze širšího
jádra zmiňme Lenku Janíkovou, Alana Novotného nebo Tomáše
Drápelu, celkově se v něm však objevilo mnoho herců.
Děti z desenské školy již měly možnost shlédnout dvě představení v roce 2012, v letošním je čeká první, kdy je připravena pro první stupeň Zahrada Jiřího Trnky a pro druhý Spudveč!
Marka Haddona. Zdroj: www.listovani.cz
Desenské noviny 2/2013
Anketa pro děti
Byl vyhlášen 21. ročník ankety „SUK – Čteme všichni
2012“, která je určena především dětem. V knihovně si
můžete vyzvednout a odevzdat anketní lístky. Poradíme
vám, které knihy vyšly v roce 2012. Pokud zodpovíte dobrovolnou anketní otázku na anketním lístku, zúčastníte se
soutěže o tři knihy. Anketa o nejčtenější a nejoblíbenější
knihu uplynulého roku probíhá každý rok od ledna do března. V rámci akce jsou udělovány následující ceny:
Cena dětí – Cena knihovníků – Cena učitelů za přínos
k rozvoji dětského čtenářství – Cena Noci s Andersenem
První tři ceny jsou anketní, cena učitelů je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka.
Děti a knihovníci mohou hlasovat pro jakoukoliv knihu,
vydanou v příslušném kalendářním roce, porota učitelů
posuzuje pouze novinky českých autorů. Ceny získávají
spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé.
Slavnostní vyhodnocení probíhá v Památníku
národního písemnictví
na Strahově za přítomnosti oceněných spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí je
i autogramiáda tvůrců.
Hravá čítárna plná strašidel
Na lednové čítárně se sešlo 12 dětí, které si poslechly kousek příběhu z knihy Petry Braunové Tramvaj plná strašidel.
Přečetli jsme si úvod, kdy se hlavní hrdina, desetiletý David
octne tváří v tvář tajuplné staré tramvaji plné duchů. Hned
poté odjíždí na prázdniny na Moravu, kde na něj čekají čtyři sestřenice a bratranci. David se jim svěří se svým strašidelným
zážitkem a děti si slíbí, že společně strašidla vypátrají a zjistí
důvod jejich návštěvy. Jak to v příběhu dopadne, se už děti
nedozvěděly, pokud budou chtít, dočtou si jej samy.
Tentokrát jsme tvořili, jak jinak, strašidýlka. Skoro každý stihnul aspoň dvě, jejich společné foto najdete v galerii
na stránkách knihovny. Strašidýlka se dětem moc povedla.
Únorová čítárna je připravena na středu 13. února.
Těšíme se na vás!
13
Informace z knihovny
Novinky v desenské knihovně
Lauren Olivier:
Delirium
Dříve si lidé mysleli, že je láska dobrá
věc. To bylo předtím,
než na ni vědci objevili lék. Lidé nechápali, že když vám jednou láska oblaží mysl
a rozproudí krev, není úniku. Teď je všechno jinak, vědci ji
dovedou vymýtit a vláda požaduje, aby
se všichni občané v den svých osmnáctých narozenin podrobili speciálnímu
lékařskému zákroku, díky němuž by měli
být vůči lásce imunní. Lena Halowayová
se na ten den vždy těšila. Život bez lásky
přece znamená život bez bolesti, bezpečný a předvídatelný. A šťastný...
Dana Emingerová:
Kravaťáci
Pří b ěhu z f ik tivní
jaderné elektrárny
ATOM, jejíž ředitel se
potýká s diletantskými zásahy vládních
byrokratů, toužících
urvat z bohaté společnosti, co se dá. To
vše pod pláštíkem zásad přísné firemní
etiky, kterou musejí dodržovat všichni
kromě těch, kteří ji vytvářejí…
Kyle Garlett:
Železné srdce
Kyle Garlett je americký sportovní novinář, televizní sportovní koment átor,
světoznámý lektor
a úspěšný autor tří
knih, žijící v Kalifornii. Ve svém pozoruhodném autobiografickém díle „Železné
srdce: od pacienta s transplantovaným
srdcem k železnému muži triatlonu“ (Heart of Iron: My Journey from Transplant
Patient to Ironman Triathlete, 2011) provází čtenáře vlastním nelehkým životem
pacienta s čtyřikrát diagnostikovanou
rakovinou (poprvé mu byla diagnostikována Hodgkinova choroba v jeho
osmnácti letech v roce 1989, naposledy
leukémie v roce 1997), pacienta s totální kloubní náhradou (kyčel a rameno)
a pacienta s transplantovaným srdcem
(nové srdce mu bylo voperováno v roce
2006) i svojí současnou, téměř neuvě-
14
řitelnou kariérou plavce (zlatá medaile
ve volném stylu na 100 metrů na U.S.
Transplant Games v roce 2008), triatlonisty (Lavaman Triathlon v roce 2008
a 2009, Vineman 70.3 v roce 2009,
Utah Half-Ironman v roce 2009) a dvojnásobného účastníka největší sportovní
soutěže na této planetě, havajského
Ironmana (v roce 2009 a 2010). Kniha
je fascinujícím dokladem o síle lidského
ducha, odvahy a nezlomné vůle.
Frederick Forsyth:
Příběh Biafry
Repor tážní příběh
z válečného konfliktu v africké Biafře –
nigerijské provincii,
na jejímž území se
nacházejí bohaté zásoby ropy a která se
na sklonku šedesátých let minulého století pokusila získat
nezávislost – je Forsythovým debutem,
avšak ani po čtyřiceti letech od prvního
vydání neztratilo toto poutavé, podrobné
vylíčení místní složité politické i sociální
situace, okolností, které předcházely
konfliktu, a především průběhu následující krvavé občanské války na zajímavosti, aktuálnosti a poučnosti. Příběh
Biafry, tak zřetelně předznamenal autorův pozdější fenomenální úspěch na poli
politického a špionážního thrilleru.
Aleš Tauchmann:
Jizerské hory z nadhledu
Kniha je složena z leteckých snímků celého pohoří včetně polské části, podhůří
i okolních měst. Netradiční pohled odhaluje krásu kraje, která vynikne zejména
na panoramatických snímcích. Součástí
knihy je totiž 12 panoramat skoro metr
dlouhých a mnoho dalších menších.
V úvodu je krátká studie o historii letectví
v našem kraji. Text je laděn tak, aby byl
přístupný i cizincům. Je totiž v plném rozsahu přeložen do angličtiny.
Oddělení pro děti a mládež
Michaela Hrachovcová:
Kocourek se vrací
Kniha pro předškolní a mladší školní
děti vypráví příběh kocourka, který neposlechl maminku a vydal se za dobrodružstvím. V lese se setkává s nebezpečím, ale potká také kamarády, kteří mu
pomohou najít cestu domů...
Zdeněk K. Slabý:
Strašidelné
pohádky
Strašidelné pohádky mají překvapivý
děj, humor, fantazii,
napínavé situace –
zdánlivě neřešitelné
a zcela bezvýchodné, kdy protagonistovi hrozí to nejhorší v zajetí duchů nebo
jiných strašidelných pohádkových bytostí – a neobejdou se ani bez nečekaných
momentů a obratů v ději...
Gejza Demeter:
Ráj na zemi
Úvodní pohádka,
která dala souboru
název, představuje
„epos o stvoření“.
Dále jsou ve sbírce
pohádk y kouzelné
či pohádky anekdotické... Autor dokáže
citlivě zacházet s pohádkovými prvky
a zároveň sytit vyprávění původními prvky romského vypravěčství....
Grace McCleen: Skvostná země
Skvostná země je miniaturní svět, takový, jaký si vysnila desetiletá Judith
McPhersonová. Holčička si z kelímků
od jogurtu, provázků a věcí nalezených
na ulici vytváří svůj vlastní soukromý
svět, kam nemůže zlo a smůla...
Sara Shepard:
Roztomilé malé
lhářky – Neuvěřitelné
Zatoužili jste někdy
po možnosti vrátit
čas, abyste odčinili
chyby? Jak by to ale
vypadalo, kdyby tu
možnost čtveřice kamarádek skutečně
dostala? Dokázala by svou pátou kamarádku zachránit před smrtí…
Desenské noviny 2/2013
Dětský koutek
Básnička na měsíc únor
ÚNOR – měsíc karnevalu, radostí a smíchu,
k
vyzval
i
pohádkovou vílu.
Vybarvi si obrázky pro radost.
MASOPUSTNÍ DOMALUJ SI...
Tydli, fydli, bumtarata,
otevřete kmotře vrata! Maškary k vám přišly, hej,
začal masopustní rej.
Zkuste děti, vybarvit sněhuláka podle návodu nebo podle
své fantazie. Pak můžete obrázek vystřihnout a přidělat
magnetem na lednici mamince u vaření pro radost…
(hrnec červená, koště a strom hnědá, mrkev oranžová, šála
modro žlutá a plot zelená. A nezapomeňte na sluníčko!)
Haló pane karnevale,
račte dále, račte dále.
Elce pelce do pekelce,
rolničky a kotrmelce.
Máme všechno na míru,
z krepového papíru.
Abraka dabraka kouzelnice,
karkulka, šašek, tanečnice.
Všichni vás zvem hej, hej, hej,
na maškarní rej!
BLUDIŠTĚ
Pomůžeš najít šaškovi cestu do cirkusu?
Desenské noviny 2/2013
15
Inzerce
SMRŽOVSKÝ LYŽAŘSKÝ
BĚŽECKÝ OKRUH
Nově udržovaný Smržovský běžecký okruh je
umístěn do prostorů louky za smržovským kostelem. Areál nabízí cca 3 km strojově udržovaných běžeckých stop propojených s areálem
Nová Ves – Nisanka a areálem Lučany n. N.
– u fotbalového hřiště.
Okruh je udržován a financován dobrovolníky. Vítáme
každý finanční příspěvek na provoz trati, který je možno
zasílat na účet TJ SPARTAK Smržovka, Havlíčkova
1394, 468 51 Smržovka, IČO: 16389352, číslo:
961760359/0800, VS = číslo popisné trvalého pobytu,
rekreačního zařízení, nebo penzionu, případně rok
narození a zároveň prosíme o nahlášení platby na níže
uvedený kontakt.
Každý přispívající obdrží certifikát o příspěvku a bude
v případě souhlasu zveřejněn na www.smrzovka.cz.
Certifikáty vydá a další informace, případné požadavky
na individuální úpravu tratí směřujte:
Penzion U Potůčku, Hřbitovní ul. 219, Smržovka
Ivo Rašín, tel.: 602 235 802, [email protected]
Prosíme všechny návštěvník y běžeckého
lyžařského okruhu o zachování přízně, neničení
stop a značení areálu.
Osvětlený běžecký stadion v Harrachově
Město Harrachov ve spolupráci se sponzory spustilo novou
službu pro návštěvníky Harrachova. Jedná se o osvětlený běžecký stadion nacházející se u hotelu Skicentrum v blízkosti lanové
dráhy Delta. Stadion je možno využívat po celý den s tím, že ve večerních hodinách je od 17–2100 hodin uměle osvětlen. Tento
stadion má pravidelně upravovanou běžeckou stopu. Tato služba
je poskytována zcela zdarma.
Lety na saních 2013
Po tříleté přestávce se vrací 9. 2. 2013
Lety na saních (v případě špatných sněhových
podmínek 23. 2. 2013) do Plavů, Areálu bývalého
skokanského můstku
Program: 10.30–11.30 prezence strojů a posádek, 12.00–
13.00 přehlídka strojů, 13.00 - vyhlášení nejzdařilejších strojů,
poté následuje 1. a 2 kolo závodu a vyhlášení.Letci sice závodí
na vlastní nebezpečí, naprostou prioritou je bezpečnost všech
účastníků! Stroje musí být říditelné a ovladatelné, minimální věk
závodníků je stanoven na 15 let. Občerstvení a pestrý program.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás, tak v únoru na Letech!!!
Penzion QATTRO
zve všechny
každý pátek
od 20 hodin
Hrajeme hity 80. a 90. let
K tomu je pro Vás vždy připravena akce
na vybrané nápoje
PRONÁJEM BYTU
V CENTRU DESNÉ
3+KK – 90 m2
TEL.: 602 723 055
16
Desenské noviny 2/2013
Inzerce
Nová advokátní kancelář
otevřena v Desné
Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta
Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody,
byty a nemovitosti, rozvody manželství,
výživné, rodinné právo, pracovní právo,
obhajoby v trestních řízeních.
Pracovní doba po tel. dohodě.
JUDr. Břetislav Kunc
tel.: 602 190 800, 483 313 981,
Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům)
Rozhledny Libereckého kraje, je jich více jak 60,
natáčíme o nich nový seriál s pozvánkou, denně si
zveme po půl osmé zajímavé liberečáky a jablonečáky
k mikrofonu.
Český rozhlas Sever odstartoval nově od poloviny ledna
2013 „Dobré ráno z Liberce“, vstávejte s námi už od 5 hodin.
Tříhodinový blok ČRo Sever je naplněný především informacemi
z Libereckého kraje, zprávy každých 20 minut s počasím,
přesný čas a plno pěkných písniček, to je Dobré ráno z Liberce.
Mluveným slovem vás provedou moderátoři Tomáš Beneš nebo
Honza Žíla. Teď už stačí jediné, naladit správnou frekvenci.
V Liberci nás naladíte na 91,3 FM nebo 102,3 FM, v Jablonci
nad Nisou stačí přepnout na 102,3 FM, ve Frýdlantu v Čechách
a okolí nalaďte 97,4 FM. Stačí dodat směr Tanvald, Harrachov
a okolí, tam nás naladíte na 107,9 FM.
Program nového Dobrého rána z LIBERCE
%
35
5:00 Liberecké zprávy
5:07 Téma dne a vaše názory
5:11 Ahoj rádio
5:20 Liberecké zprávy
5:25 Regionální kalendárium
5:30 Co se děje v lib. kraji
5:40 Liberecké zprávy
5:44 co píší dnešní noviny
5:50 Horoskopy
6:00 Liberecké zprávy
6:07 Regionální kalendárium
6:12 Rozhledny našeho Kraje
6:20 Liberecké zprávy
6:25 Tip, kam dnes vyrazit
6:30 Co se děje v lib. kraji
6:40 Liberecké zprávy
6:45 Retro cvičení po ránu
6:50 Téma dne a vaše názory
7:00 Liberecké zprávy
7:07 Co se děje v lib. kraji
7:15 Téma dne a vaše názory
7:20 Liberecké zprávy
7:25 Co píší dnešní noviny
7:30 O počasí s meteorologem
7:35 Tip, kam dnes vyrazit
7:40 Liberecké zprávy
7:44 Host z našeho Kraje
7:50 Co se děje v lib. kraji
Nalaďte si rádio Vašeho kraje
na frekvenci 107,9 FM.
Desenské noviny 2/2013
17
Co se děje u sousedů
Smržovka
MDC Maják
DDM Ulita Tanvald
www.smrzovka.cz
www.mdcmajak.estranky.cz
www.ddmtanvald.cz, tel.: 483 394 301
Sobota 2. února
5. Obnovený všesportovní ples
Od 20.02 hodin v Parkhotelu.
Neděle 3. února
Procházka do krmelce s myslivcem
Odchod v 16 hodin od Majáku, s sebou
sušený chléb, pomerančová kůra aj.
Děti, co půjdou samy, lze v MDC Maják
vyzvedávat mezi 17.30 – 18.00 hod.
Pátek 1. února
Pololetní prázdniny
„Zábavný den v Ulitě“
9 – 13 hodin. Děti budou tvořit ve výtvarné dílně, hrát různé zábavné soutěže a hry.
Sobota 16. února
Valentýnské závody na sněhu
Závod ve sjezdu na čemkoliv pro nejmenší a jejich rodiče. Hodnocení jízdy a závodního stroje. Začátek v 15.30 hod.
vedle MDC Maják. Na malé účastníky
čekají odměny a diplom. Cena 30 Kč při
registraci 10 min. před startem.
Úterý 5. února
Ulitka
8.30 – 11.30 hodin, pravidelně každé
úterý bude probíhat hravé a tvořivé
dopoledne pro děti od 3 let. Přijímáme
pouze děti předem přihlášené! Bližší
informace obdržíte v DDM.
Pondělí 4. února
Čítárnička
Od 15.30 hodin v knihovně. Více na str…
Sobota 9. února
Vernisáž výstavy
„Kreslený humor na obrázcích
dr. Jana Tomaschoffa“
Od 16 hodin ve výstavní síni Zámečku.
Sobota 16. února
Lyžníci 2013
Od 13.15 hodin ve Ski areálu Kedr. Pro
upřesnění programu sledujte plakátovací plochy a www.smrzovka.cz. Nutná
přihláška každého skijisty: osobně (budova radnice, kancelář starosty); tel.:
483 369 333; mailem: marek.hotovec@
smrzovka.cz do středy 13. února 2013.
Neděle 17. února
Boby-jáda 2013
Sáňkování na Kedru aneb Jízda na čemkoliv. Sraz ve 14.30 hodin, v masce
i bez. Sledujte plakátovací plochy.
Pondělí 18. února
Dílna s Květou
– „Přijďte si vyrobit…“
Zdobení látkové tašky či prostírání
ubrouskovou technikou. 15 – 17 hodin
v knihovně.
Neděle 24. února
Karneval show Tomáše Bartáka
Od 15 hodin v Parkhotelu.
Připravujeme:
Sobota 23. března
Smržovské ženy samy sobě
Tvořivé dopoledne pro ženy.
Výstava
Výstavní síň Zámečku
Do 3. března
Kreslený humor na obrázcích
dr. Jana Tomaschoffa.
18
Dále nabízíme:
Placené hlídání dětí
Sazba za 1 dítě je 50 Kč za každou započatou hodinu. Děti musí být zdravé,
o jejich zdravotním stavu bude sepsáno
čestné prohlášení. Pokud budete chtít
děti hlídat delší dobu, musí sebou mít
svačinu, pití popřípadě oběd. Podrobné
podmínky pro hlídání dětí přímo v MDC
Maják nebo na [email protected]
Nutno předem objednat přímo v MDC
Maják nebo na tel: 774 825 085.
4. – 10. března
Jarní prázdniny v Majáku
Základní program bude denně 7 – 16
hodin, popř. 6 – 17 hodin. Cena 130 Kč/
den/ dítě vč. oběda. Děti lze přihlásit na jednotlivé dny. Svačiny a nápoje
si děti budou nosit z domova. Obědy
budou v EURESTU. Přihlášky zasílejte
do 20. 2. 2013 na e-mail: mdc.majak@
gmail.com. Počet volných míst omezen!!!
Po potvrzení přihlášky zašlete úhradu
„Prázdnin v Majáku“ na č. ú. MDC Maják
228899446/0300. Úhradu lze provést
i hotově po předchozí domluvě paní
R. Nepimachové. Potvrzení o zaplacení
předložíte při nástupu dítěte.
Poděkování
MDC Maják tímto děkuje všem sponzorům, kteří naše mateřské a dětské
centrum v roce 2012 podpořili a umožnili tak rodičům s nejen malými dětmi,
aby se měli kde scházet.
Díky Vám jsme v roce 2012 mohli
připravit pro děti i rodiče pravidelné
programy, víkendové akce a různé
semináře.
Tímto Vám všem děkujeme.
Seznam sponzorů k dispozici v MDC.
Úterý 5. a 12. února
Keramika pro dospělé
Od 17 hodin, 5. února modelování,
12. února glazování vypálených výrobků.
Sobota 9. února
Polární výprava
Akce pro rodiče s dětmi, start ve 14 hodin u vchodu do Autocampu na Tanvaldské Kotlině. Na skupinky „polárníků“ čeká plnění různých úkolů a překonávání
překážek. Je nutné mít s sebou pro děti
saně! Startovné: 20 Kč.
Výtvarná soutěž „Tajemný svět
skřítků, víl a čarodějnic“
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti
a mládež. Výtvarné práce budou hodnoceny dle věkových kategorií, zúčastnit se mohou děti od předškolního věku po středoškoláky. Práce musí být
označeny jménem autora, třídou (u MŠ
věkem) a školou, kterou navštěvuje.
Mohou být použity různé výtvarné techniky – kresba, malba, koláž, tiffany,
keramika, atd.
Uzávěrka soutěže je 14. března 2013.
Do tohoto termínu odevzdávejte práce
v DDM. Autoři vítězných prací získají
pěknou cenu.
4. – 8. března
Jarní prázdniny
Podrobný program na prázdniny obdrží
děti ve školách a v DDM. Pojedeme
do Liberce do Dinoparku, do Babylonu
(lunapark a IQ park), do bazénu v Jablonci n. N. a v domečku se pobavíme
výtvarným tvořením a hrami.
Na všechny akce přijímáme přihlášky
s platbou v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě, tel.: č. 483 394 301.
Všechny uvedené akce jsou bez záruky.
Desenské noviny 2/2013
Kino Klub Alfa
KINO KLUB ALFA V DESNÉ
Údolní 295, Desná v Jizerských horách
tel.: 774 464 316, e-mail: [email protected]
facebook: kino klub Alfa Desná, www.kino-alfa-desna.cz
****************************************************************************************************
ÚNOR 2013 ÚNOR 2013
ÚNOR 2013
ÚNOR 2013
****************************************************************************************************
14. února 9.30 hodin
Pohádkové pásmo pro děti
Další klasické pohádky pro nejmenší diváky z Krátkého filmu Praha, tentokrát
na 35 mm filmu. Vybíráme 30 Kč, dobrůtka dětem a nápoj dospělým zdarma.
16. února 16.30 hodin
Koblížkové maskování
Podvečer v Alfě pro děti v maskách i bez nich. Připravenou máme dílničku,
malování na obličej, soutěže i malou diskotéku. Ke svačince dostanou děti
tradiční koblížek a pití zdarma. K dispozici bude dětem dětský koutek Čmeláčků
i s populární trampolínou. Vstupné 30 Kč na podporu místního dětského klubu.
Doporučujeme přezutí a rezervaci !
23. února 17.00 hodin
Filmový festival Expediční kamera 2013
Filmový festival je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě,
o extrémních zážitcích i sportech.
Filmy, které se těší na Vaši pozornost:
Zabijácká krása
V kůži vlka Džingischána 2. díl
Sandstone (Pískaři)
Foli
Halo Effect
Siberut
Cesta domů a bonusy…
Bohaté občerstvení zajištěno, vstupné 60 Kč.
Po akci zajištěna doprava po okolí: směr Tanvald – Smržovka,
směr Harrachov – nutné rezervovat!
****************************************************************************************************
Každý pátek DISKOTÉKA
Hrajeme vždy od 22.00 hodin, otevřeno je již od 20.00 hodin
Avizované soboty na facebooku, kdy hrajeme „trochu jinak“…
Desenské noviny 2/2013
19
Kulturní a informační středislo RV
Program
na únor
Připravujeme
na březen
Výstava
Pohádka
Do čtvrtka 28. února, Riedlova vila
Neděle 3. března od 15 hodin
Riedlova vila
Divadlo Kordula
Hudba a divadlo objektivem
Pavla a Petra Horníka
Výstava rodinného tandemu – fotograf a fotoreportér, publicista a hudební kritik – potomků
českého malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara.
Pohádka
Neděle 3. února od 15 hodin, Riedlova vila
Divadlo Rolnička Praha
Chameleon Leon
Pohádka pro rodiče s dětmi.
Program
Kulturního
a informačního
střediska
Riedlova vila
v Desné
Vernisáž výstavy
Úterý 5. března od 17 hodin
Riedlova vila
Pohádky pro Dášenku
Vernisáž výstavy
50 let skiareálu Černá Říčka
Pohádka pro rodiče s dětmi od 3 let.
Vstupné 30 Kč.
Tématická výstava dobových fotografií
a postup půlstoletím k dnešku.
Divadlo
Sobota 16. března od 10 hodin
KD Sklář
O Desenského medvěda
Oblastní kolo přehlídky dětských
divadelních, loutkářských a recitačních souborů – Dětská scéna 2013.
Hravá čítárna
Středa 20. března od 15.30 hodin
knihovna
Hravá čítárna
LiStOVáNí 
Čtvrtek 7. února od 9.30 hodin, kino Jas
Autorský projekt Lukáše Hejlíka
Scénické čtení
Určeno žákům ZŠ Desná.
Ples
Sobota 9. února od 20 hodin, KD Sklář
Divadlo 
Sobota 30. března od 19 hodin
KD SKLÁŘ
Divadelní soubor J. K. Tyl Josefův Důl
Zdravý nemocný
Divadelní hra nejslavnějšího dramatika éry francouzského i světového
klasicismu – Moliéra.
Společenský ples města
Středa 20. února od 15.30 hodin, knihovna
Rozpustilý kabaret Liduščina
divadla
Kabaret, pohádka pro děti, bohatý program.
Bližší info na str. 17.
20
tel.: 483 383 730, 739 029 314
e-mail: [email protected]
Pondělí 10–12, 13–16 hodin
Čtvrtek 10–12, 13–17.30 hodin
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Městská knihovna Desná uvádí
Hravá čítárna
Neděle 24. února od 15 hodin, KD Sklář
Knihovna
MěÚ Desná
Krkonošská 318, 468 61 Desná
tel.: 483 337 948
e-mail: [email protected]
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Hravá čítárna
Dětský karneval
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019
e-mail: [email protected]
Úterý 10 – 16 hodin
Čtvrtek 10 – 17.30 hodin
Sobota 13 – 16 hodin
www.mesto-desna.cz
Desenské noviny – redakce
Rezervace vstupenek: osobně v Riedlově
vile, telefonicky na 483 383 019 nebo
737 248 434, mailem na kulturadesna@
gmail.com. Vstupné 200 Kč.
Čtení, hraní, tvoření pro děti
od 8 do 11 let, vstup zdarma.
Kulturní a informační středisko
Riedlova vila
POHÁDKY PRO DÁŠENKU
Divadlo
Sobota 23. února od 19 hodin
KD Sklář
Divadelní soubor Libice n. Cidlinou
Půldruhé hodiny zpoždění
Druhé představení v rámci VIII. ročníku
Desenského divadelního předjaří.
V neděli 3. února od 15 hodin
v Riedlově vile zahraje divadlo Rolnička
Pohádka pro děti od 3 let
v doprovodu rodičů. Vstupné 30 Kč.
Desenské noviny 2/2013
Download

Desenské noviny - únor