FABIA 2000
01-6
-
01
Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování
»-
Vlastní diagnostika VI
0
Bloky namerených hodnot
Bloky namerených hodnot, zobrazované
-
skupiny 030...049,099 lambda-regulace
Zobrazovaná skupina 030, lambda-regulace
.
Motorbežíve volnobehu
Nacteni bloku namerenych hodnot 30
xxx
xxx
2
1
3
<= Zobrazení na displeji:
4
<= Zobrazované
pole
Požadovaná hodnota
-
('
110
111
Stavlambda-regulaceza katalyzátorem
Stavlambda-regulacepredkatalyzátorem
Vyhodnocení:
01-6 strana 1
01-6 strana 1
- Upozornení!
.
k zobrazovanému poli 2:
.
Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi
cástecné záteži
Význam trímístného císelného bloku v zobrazovaném poli 1:
Platí pri zobrazených místech = 1
1
2
3
1
Aktivní lambda-regulace
1
0
Lambda-sondy pripraveny
1
Vytápení lambda-sond zapnuto
Zobrazovaná skupina 032, naucené hodnoty
lambda:
.
Motor beží ve volnobehu
Nacteni bloku namerenych hodnot 32
xX,x %
xX,x %
1
('
2
3
4
<= Zobrazení na displeji:
<= Zobrazované
pole
Požadovaná hodnota
Vyhodnocení:
-
-
-
-
Nactená hodnota lambda pri cástecné
záteži (multiplikativní) pred katalyzátorem
-10,0...10,0 %
01-6 strana 2
Nactená hodnota lambda pri volnobehu (additivní)
pred katalyzátorem
-10,0...10,0 %
01-6 strana 2
Vlastní diagnostika VI
Vydání 03.01
800.5309.02.15
,°
01-6
strana 1
01
FABIA 2000
~
-
Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování
11
'-..
Upozornení!
.
k zobrazovaným polím 1 a 2:
. Nízkéhodnotyznamenají,že motorbeží s prílišbohatou smesí, a proto regulace lambda reguluje na
chudší smes.
. Vysokéhodnotyznamenají,že motorbeží s prílišchudou smesí, a proto regulace lambda reguluje na bohatší smes.
.
Je-Ii rídicíjednotka bez napetí, jsou všechny nactené
hodnoty vynulovány.
.
add = addítivní (souctová) závada (napr. prisávání falešného vzduchu) se projevuje s rostoucími otáckami
cím dál tím méne. U souctové nactené hodnoty se
doba vstriku mení o stále stejnou pevnou hodnotu.
Hodnota není závislá na základní dobe vstriku.
. mul= multiplikativní(násobná)závada (napr. vadný
vstrikovací ventil) se projevuje s rostoucími otáckami
cím dál tím víc. U násobné nactené hodnoty sejedná
o procentuální zmenu doby vstriku. Tato zmenaje na
základní dobe vstriku závislá.
.
C:
Podmínky pro nau6ení pro cástecnou zátež. Teplota
chladicí kapaliny min. 75 "C, teplota nasávaného vzduchu max. 90 "C,jízdní provoz.
Vyhodnocení zobrazované skupiny 032, naucené hodnoty lambda
Zobrazené
pole
1a2
Zobrazenína
displeji:
nízké
naucene
hodnoty
lambda
Možná prícina závady
Odstranení závady
.
Nízké naucené hodnoty pri volnobehu pri
normálních naucených hodnotách pri
cástecné záteži: Možné zredení oleje (vysoký podíl paliva v oleji)
-
Zmizí po jízde na dálnici, resp. po
výmene oleje
.
Vstrikovací ventil netesný
-
Zkontrolovat vstrikovací ventily => Kap.
24-3
.
Tlak paliva príliš vysoký
-
Zkontrolovat tlak paliva a udržovací tlak
=> Motor 1,4/55; 1,4/74- mechanika; opr.
sk. 20.
.
Magnetický ventil pro nádobku s aktivním
uhlím -N80- trvale otevrený
-
Zkontrolovat magnetický ventil nádobky
s aktivním uhlím => Kap. 01-1, Diagnostika akcních clenu
.
Vyhrívání lambda-sondy vadné nebo lambda-sonda znecištená
-
Zkontrolovat vyhrívání lambda-sondy
pred katalyzátorem => Kap. 24-4
('
-
01
FABIA2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování
"
Zobrazené
pole
1a 2
ZobraMožná pricina závady
Odstraneni závady
zenina
displeji:
. Vysoké naucené hodnoty pri volnobehu pri - Zkontrolovat tesnost sacího systému
Vysoké
naucené
méne vysokých naucených hodnotách pri
~ Kap. 24-3
hodnoty
cástecné záteži: Možný prisávaný vzduch v
lambda
oblasti sacího potrubí
.
Prisávaný vzduch mezi vzduchovým filtrem
a škrticí klapkou
-
Odstranit prícinu
.
Vstrikovací ventil ucpaný
-
Zkontrolovat vstrikovací ventily ~ Kap.
24-3
.
Tlak paliva príliš nízký
-
Zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v
systému ~ 1,4/55; 1,4/74 - mechanika;
opr. sk. 20
.
Prisávaný vzduch u tesnení sberného potrubí výfukových plynu
.
Vyhrívání lambda-sondy vadné nebo lambda sonda znecištená
-
Zkontrolovat vyhrívání lambda-sondy
pred katalyzátorem ~ Kap. 24-4
0
Zobrazovaná skupina 033, lambda-regulace,
lambda - regulacní hodnoty
.
Motor beží ve volnobehu
Nacteni bloku namerenych hodnot 33
xx,x%
1
x,xxx V
2
<=Zobrazení na displeji:
-
-
3
4
<= Zobrazované
pole
Požadovaná hodnota
Napetí lambda-sondy pred katalyzátorem
Lambda-regulace pred katalyzátorem
r
.
Upozorneni!
k zobrazovanému poli 1:
.
Zobrazení se musí pohyboval kolem O.Pokud je konstantne zobrazena O,pfepnula se regulace lambda z
regulace na fízení, nebot v regulaci lambda existuje
závada. Dotaz na pamet závad ~ Kap. 01-1.
0,000...1,000 V
-10,0...10,0 %
Vyhodnocení:
01-6 strana 4
01
FABIA 2000 >-
Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování
Vyhodnocení zobrazované skupiny 033, lambda-regulace pred katalyzátorem
Zobrazené
pole
Zobrazenína
displeji:
Možná prícina závady
Odstranení
1
mimo toleranci
.
Oblast minus: Motor pracuje s príliš bohatou
smesí, lambda-regulace smes ochuzuje
-
Vyckat 30 sekund, až je zobrazení stabilní
.
Oblast plus: Motor pracuje s príliš chudou
smesí, lambda-regulace smes obohacuje
.
Prisávaný falešný vzduch
-
Zkontrolovat tesnost sacího systému
~ Kap. 24-3
-
Zkontrolovat
. Vstrikovacíventilvadný
závady
vstrikovací ventil ~ Kap.
24-3
-
. Nactenéhodnotylambdana dorazu
Zkontrolovat naucené hodnoty lambdasondy v zobrazované skupine 032
Zobrazovaná skupina 034, lambda-regulace - diagnóza lambda-sondy pred katalyzátorem (zkouška stárnutí pomocí rozsahu amplitud)
-
Provést dve krátká prudká sešlápnutí pedálu, aby
otácky stouply nad 5000 1/min.
.
.
Vozidlo stojí, motor beží se zvýšenými otáckami
Diagnostický prístroj ve funkci 04 - základní nastavení
System v zakladnim nastaveni 34
xxxx/min xxx,x oe x.x s
Text
4
1
2
3
<= Zobrazení na displeji:
<=Zobrazované
pole
Požadovaná hodnota
Výsledek zkoušky stárnutí lambda-sondy pred
R1 S1 OK
katalyzátorem
.
Vyhodnocení:
-
(Test vyp / Test
bezi / R1 S1 OK/
R1 S1 neOK)
max. 1,0 s
Trvání periody lambda-sondy
pred katalyzátorem
-
Teplotakatalyzátoru
1500...39001/min
Otácky motoru
.
.
1'".
-
-
-
Upozornení!
k zobrazovaným polím 3 a 4:
Doba period udává cas mezi dvema napetovými skoky, (napf. bohatá - chudá - bohatá) lambda-sondy a
tím i míru pro stav stárnutí lambda-sondy. Pfekrocí-li
se daný cas, objeví se v zobrazovaném poli 4 = R1 S1
neOK.
01-6
strana 4
Vlastní diagnostika
VI
Vydání 03.01
800.5309.02.15
FABIA 2000>-
Motor 1,4/55; 1,4/74
-vstrikování
01
Zobrazovaná skupina 036, lambda-regulace provozní pripravenost za katalyzátorem
.
.
Vozidlo stojí, sešlápnutý pedál brzdy, motor beží pri
zvýšeném volnobehu (1500...4000 1/min)
Diagnostický prístroj ve funkci 04 - základní nastavení
System v zakladnim nastaveni 36
Text
X,xxxV
1
2
3
<= Zobrazení na displeji:
4
<=Zobrazované
pole
Požadovaná hodnota
Zobrazenína
displeji:
trvale
1,100 V
Možná
.
prícina závady
Zkrat na plus v: lambda-sonde, vedení k
lambda-sonde,v kostricímvedení,v rídicí
jednotcemotoru
konstantne mezi
0,400...0,
500 V
.
Prerušené vedení v: lambda-sonde, vedení
k lambda-sonde, v kostricím vedení, v rídicí
jednotce motoru
trvale
0,000 V
.
Zkrat na kostru v: lambda-sonde, vedení k
lambda-sonde, v kostricím vedení, v rídicí
jednotce motoru
'"
Zobrazovaná skupina 037, lambda-regulace
.
.
Jízdní režim
Diagnostický prístroj ve funkci 04 - základní nastavení
-
-
-
0,000...1,000 V
Vyhodnocení zobrazované skupiny 036, napetí na lambda-sondách,
rem
Zobrazené
pole
1
-
R1 S2 OK
Kontrola lambda-sondy za katalyzátorem
(Test vyp 1Test bezi 1R1 S2 OK 1R1 S2
neOK)
Napetí lambda-sondy za katalyzátorem
Vyhodnocení:
=>
01-6 strana5
lambda-sonda za katalyzáto-
Odstranení závady
-
Zkontrolovat základní napetí lambdasondy za katalyzátorem => Kap. 24-4
-
Zkontrolovat vedení lambda-sondy za
katalyzátorem => Kap. 24-4
01
FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74
System v zakladnim nastaveni 37
X,xxxV
xX,x %
x,x%
3
1
2
-vstrikování
Zobrazení na displeji:
Text
4
Zobrazované
pole
Kontrola lambdasond
(Test bezi / Test
vyp / SystOK /
SystneOK)
nebrat v úvahu
Požadovaná hodnota
Vyhodnocení:
SystOK
-
-
-
Napetí lambda-sondy za katalyzátorem
Zátež motoru
0,000...1,000 V
=>01-6 strana 5
12,0...40,0 %
=> Kap. 01-5
Zobrazovaná skupina 041, lambda-regulace
vyhrívání lambda-sond
.
Motorbežíve volnobehu
Nacteni bloku namerenych hodnot 41
Text
xxx Ohm
Text
1
2
3
4
Zobrazení na displeji:
Zobrazované
pole
Vyhrívání lambdasondy za kataIyzátorem
Odpor ve vyhrívání lambdasondy za katalyzátorem
Požadovaná hodnota
Vyhodnocení:
kattop2 zap
kattop2 vyp
-
kattop1zap
kattop1vyp
-
Vyhrívánílambda-sondypredkatalyzátorem
-
-
Upozornení!
Podle provozního stavu motoru se vyhrívání lambdasond zapíná nebo vypíná, to znamená že údaje v zobrazovaném poli 2 a 4 mohou ukazovat bud"kattop1 (2) zap"
nebo "kattop1 (2) vyp".
Zobrazova.ná skupina 46, lambda-regulace
gnoza katalyzátoru (konvertní zkouška)
- dia-
.
Diagnostickýprístrojve funkci04 - základnínastavení
.
.
Vozidlo stojí, motor beží se zvýšenými otáckami
Žádný zápis v pameti závad, teplota chladicí vody
60...120 °C, lambda-regulace aktivní a stabilní.
01~6 strana6
Vlastní diagnostika
VI
Vydání 03.01
800.5309.02.15
FABIA 2000
/'
~
-
01
Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování
System v zakladnim nastaveni 46
xxxx/min xxx,x oe
xx,x%
1
2
3
<= Zobrazení na displeji:
Text
4
<= Zobrazované
pole
Požadovaná hodnota
Výsledek konvertní zkoušky kataIyzátoru
(Test vyp I Test
bezi I Kat R1 OK I
Kat R1 neOK)
Namerená hodnota konverze
katalyzátoru
Teplotakatalyzátoru
Otáckymotoru
/'
Kat R1 OK
-
nejméne 60 %
-
nejméne300 oe
1500...39001/min
-
Zobrazovaná skupina 099, lambda-regulace provozní stav lambda-regulace
.
Motor beží ve volnobehu
Nacteni bloku namerenych hodnot 99
xxxxlmin
xxx oe
Text
xx,x %
1
2
3
4
<= Zobrazení na displeji:
<= Zobrazované
pole
Provozní stav
lambda-regulace
Lambda-regulace
Iyzátorem
Teplota chladicí kapaliny
Otácky motoru (volnobežné otácky)
a)
r
Vyhodnocení:
Zobrazovaná skupina 001, zobrazované
pole 1 => Kap. 01-5.
pred kata-
Požadovaná hodnota
Vyhodnocení:
vypnuto
zapnuto
-10,0...10,0 %
=>
01-6 strana 4
80..110 oe
=> Kap. 01-5
xxxx 1/mina)
=> Kap. 01-5
Download

Vlastní diagnostika 6.pdf