2/2012
Cena 7,00 Kč
27. ledna 2012
Šumava – zázemí sportovní reprezentace
A co takhle do divadla nebo na ples?
Se Šumavou je spojena už pěkná řádka jmen nejen českých
sportovních hvězd. V loňském roce objevila kouzlo Šumavy Marti­
na Sáblíková, spolu s reprezentačním týmem tu našla zázemí pro
svou přípravu, hned ze začátku letošního roku si ji přijel obhlédnout
další olympionik kanoista Martin Doktor v roli trenéra reprezenta­
ce. Šumava jako zelené srdce Evropy má mnoho objevených i dosud
skrytých předností. Wellnes & Sporthotel Šumava, který v krásném
údolí v těsné blízkosti Kašperských Hor právě poskytuje veškerý
servis a zázemí výše uvedeným sportovcům, je ale jen jeden.
Za poslední rok se v něm událo hodně změn – čtěte na straně
12
Aktuálně z radnice
Sušice a Plzeň 2015. Sušice bude evropské hlavní město kultury
podporovat aktivně – vyplynulo to z jednání koordinátorky projek­
tů MgA. Kateřiny Melenové, programové manažerky pro plzeňský
a jihočeský region, a starosty města Bc. Petra Mottla. Součástí pří­
prav, které mají být do roku 2015 realizovány, jsou dílčí projekty
pro jednotlivá města. O těch, které se budou týkat Sušice, budeme
průběžně informovat.
Počasí v nížinách si pohrává s náladou snad všech – děti a lyžaři (pokud
nemají možnost vyrážet do hor) smutně hledí na sáňky, boby, lyže a i nespor­
tovci se rozmrzele schovávají před deštěm a větrem. Zkrátka je třeba vymy­
slet něco pro lepší náladu a využití času. A co třeba vyrazit do divadla, užít
si s přáteli zábavný pořad, nebo si zatančit na plese? Děti se mohou vyřádit
už 4. února na maškarním, SDS Klatovy připravila pořad z cyklu klubových
večerů Africká královna, příznivce oblíbené travesti skupiny určitě potěší
zbrusu nové představení plné vtipu a tanečníci mají příležitost předvést se
na parketu v únoru celkem čtyřikrát. Více o programech uvnitř SN, komplet­
ní přehled na I. pololetí letošního roku najdete na webových stránkách MKS.
Předpremiéra
MKS vás zve
Nenechte si ujít!
sobota 28. ledna ve 2000 hod.
KD Sokolovna
XII. Reprezentační ples města „Ples v opeře“
Sokolovna se přeměnila na kulturní stánek – v pátek 13. ledna
se starosta Bc. P. Mottl spolu s místostarostkou Ing. V. Marešovou
zúčastnili slavnostního otevření kompletně rekonstruované soko­
lovny ve Kdyni. Ta se díky prostředkům z EU, prostřednictvím re­
gionálního operačního programu, stala kulturně-sportovním cent­
rem Kdyně. Projekt, který stál téměř třicet milionů korun, vytvořil
nové zázemí pro divadelní představení, společenské akce, plesy,
koncerty apod. prošla generální opravou i kuželna, která dostala
moderní dráhu, nové zázemí, dvoje šatny, sprchy, WC, technické
sklady na antuku a sítě, větší klubovnu a tribunu získali v areálu
i tenisté a odbíjenkáři. Otevření nových prostor se neslo ve slav­
nostním rázu – Plzeňská filharmonie zahrála Smetanův cyklus
symfonických básní Má vlast.
sobota 4. února ve 1400 hod.
KD Sokolovna
Dětský karneval se soutěží
o nejhezčí masky
ve 20 hod.
Farní ples – bohatá tombola,
hraje Štreka, pořádá Římsko­
katolická farnost Sušice
Jakou barvu bude mít interiér kina? O tom, že projekt rekon­
strukce sušického kina pokročil, svědčí i fakt, že se na pracovní
schůzi starosty Bc. Petra Mottla, místostarostky Ing. Věry Marešo­
vé, investičního technika Ing. Dagmar Novákové a Ing. Pavla Lej­
ska v pondělí 18. ledna řešila barevná sladěnost interiéru a výběr
materiálů. V této fázi se vyhodnocovala nabízená křesla do hlediště.
Mikroregion Šumava západ má připravenou strategii. Na val­
né hromadě mikroregionu, která se konala ve středu 26. ledna
na Modravě, kdy se zúčastnil zpracovatel projektu, konstatovali
přítomní, že celková strategie je vhodně zpracována a její jednot­
livé projekty – projekty vztahující se k členům mikroregionu – ji
vhodně naplňují. Strategie hodnotí stávající stav a vytváří střed­
nědobý plán, způsob a provedení celkové propagace mikroregio­
nu i jednotlivých lokalit v zájmu jejich rozvoje, podpory informo­
vanosti a cestovního ruchu.
Ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Plzeň­
ský kraj Kamila Malá se 31. ledna 2012 setká se starostou města
Bc. Petrem Mottlem. Místem setkání bude sušická radnice a na pro­
gramu schůzky je mj. diskuse o možnostech dalšího čerpání pro­
středků z EU, které agentura zajišťuje, o možnosti pomoci firmám,
které mají zájem v regionu investovat, a o spolupráci agentury se
zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími institucemi.
Agentura CzechInvest funguje od roku 2004, kdy založila síť třinácti
regionálních kanceláří v krajských městech. Cílem její činnosti je
pomoci v uvedených oblastech – zřízením regionálních kanceláří
vznikla kontaktní místa, kde mohou podnikatelé získat komplexní
informace o formách podpory podnikání.
(red)
Hned v několika třídách ve
dvou patrech ZŠ Lerchova pro­
běhly v polovině ledna zápisy
do prvních tříd. Na chodbách před
třídami postávaly hloučky rodičů
a dětí, nezřídka doprovázených
i sourozenci, babičkami a dědečky.
Barvy, čísla, tvary, písmenka,
básničky, písničky – to všechno
zvládali budoucí školáci dobře
a paní učitelky je v naprosté vět­
šině jen a jen chválily.
Zápisy ve stejnou dobu pro­
bíhaly i na ZŠ T. G. Masaryka –
v hlavní budově se mohly zapiso­
vat děti jak do stávající ZŠ TGM,
tak do ZŠ Komenského.
Sedm měsíců dělí budoucí
prvňáčky od jejich prvního velké­
ho kroku do opravdové školy. Cel­
kem letos k zápisu přišlo 145 dětí
(v r. 2010 – 136 dětí, v r. 2011 –
172 dětí). Na ZŠ Lerchova to bylo
83 dětí, přičemž podle konečné­
ho počtu, který závisí na množ­
ství udělených odkladů školní do­
cházky (loni to bylo 24 dětí s od­
kladem – ty nastoupí letos v září),
počítá škola s tím, že budou ote­
vřeny buď tři první třídy po 29 žá­
cích, nebo (pokud bude více než
89 dětí) čtyři první třídy po 23
žácích. Do ZŠ T. G. Masaryka při­
šlo k zápisu 62 dětí, z toho jsou
dva odklady. ZŠ TGM tedy v září
otevře dvě první třídy, jednu v bu­
dově ZŠ Komenského a druhou
v budově ZŠ T. G. Masaryka.
Do 1. C za učitelkami Mgr. Ve­
ronikou Hušákovou a Mgr. An­
dreou Roubovou přišli k zápisu
i Vrátík Němec (na foto s V. Hušákovou) a Lukášek Jandík, oba ze
Sušice. A přišli stylově – do mod­
ré školy v modrém. Navíc byli oba
kluci velmi šikovní a předvedli, že
do „velké školy“ už patří. Zatím­
co jedna paní učitelka sepisovala
s rodiči nutné náležitosti, s druhou
si mohli budoucí žáčci prohléd­
nout slabikář, písanky i matema­
tiku, nakreslili obrázek a za to, že
všechno tak skvěle zvládli,dostali
(stejně jako všechny děti ten den
u zápisu) na cestu domů dárek.
–as–
V Sušici je bezpečno
Průzkum Město pro byznys
2011 vyhlásil Sušici jako nejbez­
pečnější město v kraji.
Už více než rok a půl trvá pro­
jekt Bezpečný kraj, do něhož se
aktivně zapojují města Plzeňského
kraje, aby ve spolupráci jak s Po­
licií ČR, tak s obecními policiemi
vytvořily co nejbezpečnější pro­
středí svých lokalit. Za dobu jeho
fungování bylo realizováno mno­
ho dílčích projektů, naposledy na­
příklad vybavení strážníků Měst­
ské policie v Sušici lokátory GPS.
Starosta města Bc. Petr Mot­
tl převzal loni v říjnu v rámci vy­
hodnocení projektu Město pro
byznys 2011 ocenění pro Sušici
jako nejbezpečnější město v kraji.
Ocenění si váží nejen vedení měs­
ta, ale příslušníci státní a měst­
ské policie.
„Společná snaha o budování
bezpečného města se nám vyplá­
cí,“ řekl Bc. Petr Mottl. „Domní­
vám se že došlo, také díky podně­
tům a připomínkám k práci poli­
cistů a strážníků z řad veřejnosti,
jednak k aktivizaci jejich činnosti
a také ke zlepšení a zprůhledně­
ní spolupráce obou těchto složek
navzájem a ve vztahu k občanům.
Jsem rád, že jsme dosáhli tako­
vých výsledků, jsem na to pyšný
a všem, kteří se na získání oceně­
ní podíleli svou prací, samozřejmě
děkuji – jako starosta a jako ob­
čan,“ dodal.
Jak hodnotí situaci uplynulého
období na Sušicku plk. Ing. Antonín Šmíd, zástupce vedoucího
územního odboru P ČR Klatovy:
V jaké oblasti v loňském roce policie zaznamenala největší úspěchy? Kde naopak problémy narostly a které přetrvávají?
„Největším úspěchem na sušic­
kém obvodu je zvýšení celkové ob­
jasněnosti případů, které se v sou­
časnosti pohybuje kolem 57 %
(v ČR je průměr zhruba 42 %).
To vypovídá o dobré a důsledné
pokračování na str. 2
čtvrtek 9. února v 1930 hod.
KD Sokolovna Sušice
C. S. Forester – Africká královna – adaptace Věra Maško­
vá, hrají Linda Rybová a Hynek
Čermák, divadlo Palace Praha,
pořádá SDS Klatovy, rezervace
vstupenek v MKS Sušice.
20. ledna–10. března
galerie gymnázia
Umlčené hlasy – výstava o za­
vražděných obhájcích lidských
práv v Rusku
čtvrtek 9. února v 1800 hod.
přízemí gymnázia
Beseda s tvůrcem výstavy Ros­
ťou Valvodou – spojeno s pro­
mítáním, více na str. 7
V Sušici je bezpečno
práci policistů. V roce 2011 došlo
proti předchozímu roku k nárůs­
tu trestné činnosti celkově, zhruba
o 10 %, kdy ale nejvýrazněji byly
zastoupeny skutky nenásilné jako
maření výkonu úředního rozhod­
nutí nebo majetkové trestné činy
(nejvíce prosté krádeže – 93 pří­
padů v roce 2011, krádeže vloupá­
ním 79). Neřešili jsme žádné těž­
ké ublížení na zdraví, vraždy nebo
loupežná přepadení. Rok 2011 byl
z našeho pohledu klidný a v práci
policistů úspěšný. Sušice, ve srov­
nání s ostatními městy v okrese,
je opravdu bezpečným městem.
Když porovnáme procentuální po­
díl trestné činnosti Sušice vzhle­
dem k okresu, v posledních třech
letech se pohybuje od 13 do 19 %.“
Vidíte na základě dosažených
výsledků nějaké další možnosti
v práci policistů na Sušicku? Co
nejvíce ztěžuje jejich práci?
„Jak se říká, rezervy jsou vždy
a vždy se najde způsob, jak něco
dělat lépe. Osobně bych rád viděl
prohloubení spolupráce s měst­
skými strážníky co se týká činnos­
ti v obvodu města – to se ostatně
v minulosti už osvědčilo a nasta­
vená úroveň spolupráce je uspo­
kojivá. A co nejvíce ztěžuje naši
práci? Policisty asi nejvíce zatěžu­
je neustále se zvyšující objem ad­
ministrativy v při všech úkonech
– od nejjednodušších až po nejzá­
važnější případy.“
Z přehledů řešených případů je
možné také vyčíst, že trvale nepo­
učitelní jsou řidiči – jak policisté
s povzdechem potvrzují, to je ka­
pitola sama pro sebe. Každý měsíc
evidují několik řidičů pod vlivem
návykových omamných látek nebo
alkoholu. Pozitivní test na amfe­
tamin, vysoká promile alkoho­
lu (nejvyšší naměřená hodnota =
2,75 ‰), přítomnost návykových
látek v krvi – případně kombina­
ce toho všeho dělá z takových lidí
za volantem nepředvídatelné ne­
bezpečí – pro nás všechny a ko­
neckonců i pro ně samé. Vysokou
aktivitu vykazují i zloději – drobné
krádeže, krádeže věcí z automobi­
lů, vloupání do objektů, krádeže
materiálu, ale i krádeže v bytech
za přítomnosti majitelů/nájem­
níků (to se týká zejména seniorů)
jsou bohužel v okrese „na denním
pořádku“.
Nejen policisté a strážníci, ale
i my sami můžeme předcházet
trestné činnosti. Donekonečna
omílané slovo „prevence“ tady na­
bývá zcela konkrétních významů.
Jaká je náplň programu pre­
vence kriminality z hlediska ak­
tivní činnosti policie, na to jsme
se zeptali tiskové mluvčí nprap.
Dany Ladmanové z preventivně
informační skupiny.
Co všechno obsahuje preventivní program, kterým se Policie ČR
snaží působit pro větší bezpečnost
nás všech a v rámci předcházení
kriminálních činů? Na co, nebo spíše na koho, je zaměřen především?
„Preventivní programy Policie
ČR realizujeme trvale. Snažíme
se v rámci svých možností (pozn.
red.: pouze jeden pracovník na celý
okres, což je žalostně málo) obsáh­
nout co nejširší skupiny a co nej­
více oblastí. Od těch nejzranitel­
nějších (děti, senioři) až po proti­
drogovou prevenci (mládež, školy,
rodiny). Jedná se nejen o varování,
ale i o všeobecné zvyšování pově­
domí o možnostech, jimiž se lze
chránit a bránit.
Ze Sušice máme velmi dobré
odezvy ze škol a některých orga­
nizací sdružujících mládež. Tam
jsou některé oblasti prioritní –
chování v dopravě, šikana, návy­
kové látky, obecná kriminalita.
Evidujeme stále dost případů
okradených seniorů, kteří i přes
všechna varování bez podezření
otevřou dveře svých bytů zcela
neznámým lidem. Stále přijímá­
me oznámení o krádežích způso­
bených ‚podomními‘ podvodní­
ky, kteří se vydávají za nejrůznější
profese a pod záminkou poskyto­
vání služeb, prodeje zboží, případ­
ně i předání zprávy od blízkých
vniknou do bytů. I z toho důvodu,
prostřednictvím tisku a interne­
tu, pokračujeme v intenzivních
preventivních kampaních, které
mají oslovit co nejširší veřejnost.
V roce 2011 byl v rámci Krajské­
ho programu prevence kriminali­
ty zpracován projekt Bezpečí pro
dokončení ze strany 1
seniory. Jeho cílem je seznamo­
vat s nejčastějšími typy trestné
činnosti páchané na seniorech,
informovat o všech možných
opatřeních a způsobech chování,
které jim pomohou zajistit vlast­
ní bezpečnost. V letošním roce
chceme právě zmíněným projek­
tem oslovit tuto věkovou skupinu
i na Sušicku.
Prevence je cílená na jednot­
livce i skupiny – pro představu:
v rámci akce ‚Bezpečná lokalita‘
proběhla v Sušici v zimních měsí­
cích kontrola 250 zaparkovaných
vozidel, kdy policisté upozorňova­
li mj. na nevhodné ukládání věcí
v autech – lákadlo pro zloděje v po­
době kabelek a plných tašek, ‚vy­
stavených‘ za okénky automobilu,
je velké. Vůz není trezor a dostat
se dovnitř je pro zručného nene­
chavce otázkou několika vteřin.“
Mezi závažnými případy, které
policisté v loňském roce řešili, se
objevilo přechovávání omamných
a psychotropních látek (šest pří­
padů), agresivní chování a fyzic­
ké napadání (pachatelem byl opi­
lý devatenáctiletý místní mladík
– při dechové zkoušce u něj bylo
zjištěno 2,64 ‰), zjištění pacha­
tele loupežného přepadení v Že­
lezné Rudě (padesátiletý muž ze
Sušicka), odhalení pěstitele kono­
pí v Sušici. K případům s nejvyšší
škodou pak patřila krádež osob­
ního vozu (130 tis. Kč), krádež
materiálu ve stavebninách (40 tis.
Kč), vloupání do tří objektů v jed­
nom areálu (35,8 tis. Kč), úvěrový
podvod (31 tis. Kč). Jako ojedinělý,
přesto neméně závažný lze označit
případ, kdy rodiče patnáctiletého
mladíka ze Sušice převzali obvině­
ní z z přečinu ohrožování výcho­
vy dítěte – svého syna soustavně
neposílali do školy a ten tak stihl
nasbírat v průběhu pěti měsíců
školní docházky 109 neomluve­
ných hodin.
I nadále se na našich stránkách
budeme věnovat práci policistů
a strážníků. O aktuálních případech, jimiž se zabývají v letošním
roce, podrobněji také o případech
na úseku toxikomanie, se dočtete
v samostatných článcích v některém z připravovaných vydání SN.
–as–
Malé podniky v ČR nejvíce pociťují dopady krize
V letech 2002 až 2010 bylo
85 % nových pracovních míst
v EU vytvořeno malými a střední­
mi podniky. Toto číslo podstatně
převyšuje podíl malých a středních
podniků na celkové zaměstnanos­
ti, který činí 67 %. Čistá zaměstna­
nost v podnikové ekonomice v da­
ném období v EU značně rostla
– každý rok v průměru o 1,1 mili­
onu pracovních míst. To jsou hlav­
ní výsledky studie, která se zabý­
vá významným přínosem malých
a středních podniků k vytváření
pracovních míst a kterou předsta­
vila Evropská komise.
Malé a střední podniky, v nichž
zaměstnanost rostla o 1 % ročně,
vykazovaly vyšší růst než velké
podniky, u kterých toto číslo činí
0,5 % – v ČR tomu ale bylo jinak:
zaměstnanost v malých a střed­
ních podnicích klesala ročně v prů­
měru o 0,5 %, a to v důsledku str­
mého poklesu u mikropodniků,
zatímco u velkých podniků kle­
sala o 0,3 %; jde o nejhorší výsle­
dek ze všech 27 členských států
EU. Jedinou výjimkou v EU je od­
větví obchodu, kde se zaměstna­
nost malých a středních podniků
Sušické noviny 2/2012
27. ledna 2012
Kaleidoskop
strana 2
zvyšovala o 0,7 % ročně v porov­
nání s 2,2 % u velkých podniků.
To je dáno silným růstem velkých
obchodních společností, zejména
v prodeji, údržbě a opravách mo­
torových vozidel.
Mikropodniky (podniky s méně
než 10 zaměstnanci), které pod
malé a střední podniky rovněž
spadají, se na růstu celkové čisté
zaměstnanosti v podnikové eko­
nomice podílejí 58 %. ČR se opět
výrazně odlišovala od ostatních
států EU: zaměstnanost v mikro­
podnicích klesala ročně v průměru
o 1,8 %. Spolu s Maltou tak dosáh­
la nejhoršího výsledku.
Nejnižší podíl nově vytvoře­
ných míst byl zaznamenán u no­
vých podniků v odvětví dopravy
a komunikací (6 %).
„Můžeme konstatovat, že ve stávajícím kritickém období pro evropskou ekonomiku malé podniky plní
a potvrzují svou úlohu hlavního aktéra při vytváření pracovních míst,“
uvedl místopředseda EK Antonio
Tajani, který je komisařem pro podniky a průmysl. „Jejich výrazný podíl na tvorbě pracovních míst více
než kdy předtím zdůrazňuje jejich
význam pro hospodářství a to, že
malé a střední podniky je třeba podporovat na všech úrovních, neboť
jsou klíčovým faktorem hospodářského růstu.“
Dopady krize: nízká poptávka
a platební neschopnost
Kromě vlivu na zaměstnanost
je za největší negativní dopad kri­
ze na podniky považováno celko­
vé snížení poptávky po výrobcích
a službách (jak uvedlo 62 % spo­
lečností), následované prodlužo­
váním platební lhůty ze strany zá­
kazníků (jak uvedlo 48 % podniků).
Kvalita pracovních míst v malých a středních podnicích
Studie rozlišuje dva aspekty
kvality: kvalitu pracovních míst
a kvalitu práce. Obecně platí, že
pracovní místa v malých a střed­
ních podnicích jsou méně pro­
duktivní, hůře ohodnocená a že
zaměstnanci se méně angažují
v odborech než ve velkých podni­
cích. Mikropodniky ale mají oproti
svým konkurentům výhodu v pod­
mínkách, a to v pracovním pro­
středí, rovnováze mezi pracovním
a soukromým životem a v pracovní
době.
(tz, ek brusel)
Odstartovala kampaň „No a co?!“
Oficiálně už v neděli 1. ledna
2012 odstartovala osvětová kam­
paň s názvem „No a co?!“ Za­
davatelem kampaně je Nadační
fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením
(NFOZP). Jedná se o první celo­
státní kampaň, která má širokou
veřejnost upozornit na existenci
ochranné známky Práce posti­
žených a na vysoce kvalitní práci
osob se zdravotním postižením.
Cílem kampaně je poukázat
na vysokou kvalitu práce lidí se
zdravotním hendikepem a jejich
zaměstnavatelů – držitelů ochran­
né známky Práce postižených.
Ochranná známka Práce posti­
žených, která je součástí Národní
politiky kvality, je po přísném po­
suzování udělována na dva roky
zaměstnavatelům, kteří alespoň
z 75 % zaměstnávají zdravotně po­
stižené spoluobčany, kteří i přes
svůj handicap vytvářejí stejně kva­
litní výrobky a služby, jako „zdra­
ví“ spoluobčané. Důraz na kvalitu
výrobků či služeb je zde klíčový.
Známka si klade za cíl tyto za­
městnavatele podporovat v oblas­
ti poptávky na trhu – pomáhá tak
vytvářet a udržovat pracovní místa
pro zdravotně postižené. V kam­
pani figuruje odkaz na nový ka­
talog firem poskytujících prově­
řené náhradní plnění a interne­
tový obchod s výrobky a služba­
mi, které nabízí portál ochranné
známky www.pracepostizenych.
cz.Tento e-shop garantuje klien­
tům expedici objednaného zboží
do 48 hodin od objednávky. Por­
tál vytvořila a spravuje společnost
Ergotep, v. d., která je sama dr­
žitelem ochranné známky Práce
postižených.
V současnosti je držiteli znám­
ky již více než 30 firem. Jsme rádi,
že i u nás v Sušici je firma, která
tuto známku kvality získala, a to
jako první a zatím jediná v Plzeň­
ském kraji. Firma 2P servis, s. r. o.,
sídlící v Nádražní ulici hned ved­
le Úřadu práce, získala ochran­
nou známku Práce postižených
v září loňského roku. V současné
době zaměstnává 72 zaměstnan­
ců, z toho 65 hendikepovaných.
Hlavním výrobním programem
chráněné dílny 2P servis, s. r. o.,
jsou profesní oděvy a textil pře­
devším pro zdravotnictví, pečo­
vatelské a záchranné služby, po­
travinářství. Na zakázku vyrábí
oděvy pro veškeré průmyslové
obory, pro volný čas, dodá kom­
pletní sortiment osobních ochran­
ných pomůcek. Nabízí také zdra­
votní obuv, ložní prádlo a přikrýv­
ky. Kompletní sortiment firmy je
možné zhlédnout na webových
stránkách www.2pservis.cz, pre­
zentují se také na již dříve zmíně­
ných stránkách www.praceposti­
zenych.cz. Podrobné informace
ke kampani „No a co?!“ můžete
najít, mimo již uvedených, také
na stránkách www.nfozp.cz.
–tz nfozp–
Hasiči mají novou budovu
Ve čtvrtek 12. ledna převzali Slavnostního předání budovy se kraje Milan Chovanec, radní PK
klatovští hasiči do užívání novou zúčastnili představitelé HZS Čes­ pro oblast investic a majetku Fran­
budovu, která jim slouží jako zá­ ké republiky, hejtman Plzeňského tišek Bláha a další.
–tz–
zemí chemicko-technické služby.
Ke stávající stanici v Klato­
vech byla za pomoci finančního
příspěvku Plzeňského kraje po­
stavena během tří měsíců budova
za 2,6 milionu korun, kde se mimo
jiné nachází sklad hadic, prosto­
ry pro čištění a ukládání ochran­
ných oděvů a prostředků, šatny
pro převlékání z kontaminova­
ných oděvů. Výrazně se tak zvýší
technické a hygienické podmínky
pro práci hasičů, protože původní
zázemí bylo již v havarijním stavu.
V pátek dopoledne čtyři nehody
V pátek 20. ledna 2012 dopole­
dne došlo v Plzeňském kraji ke čty­
řem vážným dopravním nehodám,
u nichž zasahovali hasiči. Celko­
vě havarovalo sedm osobních aut
a jeden kamion, zranilo se osm
osob, tři z nich hasiči z havarova­
ných aut vynesli a jednu transpor­
tovali do vrtulníku LZS.
Kolem deváté dopoledne se
srazila tři osobní vozidla na sil­
nici z Plzně do Karlových Varů
u obce Trhomné. Tři zranění byli
odvezeni do nemocnice. Další zá­
sah při dopravní nehodě, kdy byla
jedna osoba zraněna, provedli ha­
siči u u obce Dolní Jamné.
Zpráva o dopravní nehodě ka­
mionu a osobního vozu mezi ob­
cemi Podmokly a Hradiště při­
šla z operačního střediska těsně
po půl jedenácté. Na místě do­
šlo ke zranění dvou osob, obě se
nacházely mimo vozidla. Hasiči
na místě poskytli předlékařkou po­
moc a zajistili místo přistání pro
vrtulník LZS.
Další dvě osobní auta havaro­
vala v Sušici kolem čtvrt na dva­
náct dopoledne. Dobrovolní
i profesionální hasiči ze Sušice
pomohli dvěma osobám z aut –
předali je do péče lékařské službě
– a havarovaná vozidla na místě za­
jistili. Po dobu likvidačních prací
byla komunikace uzavřena.
–tz pj–
Sušické noviny 2/2012
27. ledna 2012
Aktuality
Zasedání rady města
1. jednání rady města se konalo 9. ledna 2012
• RM schválila od 1. 1. 2012 v souladu s novelou nařízení vlády č. 448/2011 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platové výměry ředitelům ZŠ a MŠ.
• RM schválila od 1. 1. 2012 platový výměr řediteli ZUŠ Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255.
• RM projednala žádost ČR – Katastrálního úřad pro Plzeňský kraj, se sídlem v Plzni a schválila promi­
nutí 50 % nájemného z nebytových prostor objektu čp. 131 na stavební parcele č. 851 v k. ú. Sušice nad
Otavou pro rok 2012.
• RM schválila proplacení částky za provedené revize kotle, komína a hasicích přístrojů v části objektu
na stavební parcele č. 3127 v k. ú. Sušice nad Otavou ZŠSP Diakonie ČCE Merklín.
• RM revokovala svoje usnesení č. 346 ze dne 18. 4. 2011, týkající se odkoupení pozemkové parcely č. 971/3
v k. ú. Sušice nad Otavou, o výměře 48 m² a doporučila zastupitelstvu města odkoupení pozemkové parcely
č. 971/3 v k. ú. Sušice nad Otavou, o výměře 48 m² od jiného majitele, na něhož pozemek přešel dědictvím.
• RM schválila záměr pronájmu nebytových prostor objektu bez čp. bývalého Motelu v Luhu na stavebních
parcelách č. 1599/1 a 1599/2 v k. ú. Sušice nad Otavou a zveřejnění záměru na úřední desce města Sušice.
• RM uložila odboru majetku a rozvoje města připravit návrh vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na zpro­
středkování prodeje nebo pronájmu bývalého objektu ředitelství Sušických lesů a služeb, s. r. o.
• RM schválila zadání kontrolní činnosti na akci Bazén Sušice firmě Projektová a znalecká kancelář,
Ing. Václav Vlček, s. r. o., Klatovy. RM pověřila starostu města podpisem smlouvy o kontrolní činnosti.
• RM vzala na vědomí splnění úkolu ze dne 12. 12. 2011 Městským kulturním střediskem Sušice, týka­
jící se redakční rady.
• RM schválila poskytnutí finančního příspěvku SDH Sušice na akci „Zimní setkání mladých hasičů“
ve výši 20 000 Kč.
• RM schválila přidělení příspěvku na činnost Nadace pro transplantaci kostní dřeně Plzeň ve výši 5 000 Kč.
• RM schválila přidělení příspěvku na vydání básnické sbírky J. Kolářovi.
• RM schválila smlouvu mezi městem Sušice a společností Centrum protidrogové prevence a terapie,
o. p. s., Plzeň. Předmětem smlouvy je dlouhodobý program primární prevence.
• RM schválila předloženou Smlouvu o umístění energetického zařízení mezi městem Sušice a firmou
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, která řeší umístění nového zemního kabelu NN do pozemkové parcely
č. 2677 a do stavebních parcel č. 586/4, 586/8 a 586/6 k.ú. Sušice nad Otavou a pověřila starostu města
jejím podpisem.
Kompletní zápis usnesení ze všech jednání rady a zastupitelstva na www.mestosusice.cz.–red–
Termíny řádného jednání rady a zastupitelstva města v roce 2012
Jednání rady města (vždy pondělí)
6. a 20. února, 5. a 19. března, 2., 16. a 30. dubna, 14. a 28. května, 11. a 25. června, 9. a 23. července,
6. a 20. srpna, 3. a 17. září, 1., 15. a 29. října, 12. a 26. listopadu, 17. prosince
strana 3
Zraněné dítě
Ve středu 18. ledna 2012 došlo
v Sušici na ulici Volšovské v 1020
hodin k dopravní nehodě. V těs­
né blízkosti přechodu pro chodce
vběhlo do jízdní dráhy projíždě­
jícího vozidla zn. Hyundai Getz
čtyřleté dítě a došlo ke střetu. Dítě
bylo se zraněním transportová­
no leteckou záchrannou službou
do nemocnice v Plzni. Dechovou
zkoušku bylo vyloučeno požití al­
koholu u 54leté řidičky ze Sušicka.
Škoda činí 10 000 Kč. Příčinu do­
pravní nehody policie šetří.
Policisté z dopravního inspek­
torátu žádají případné svědky do­
pravní nehody, aby podali infor­
maci na telefon číslo 974 334 111
nebo 974 334 251. Sdělit infor­
mace můžete i prostřednictvím e­
-mail: [email protected]
–tz–
Územní plán
Zastupitelstvo města rozhodlo v únoru loňského roku o pořízení nového územního plánu měs­
ta Sušice. V souladu s tím začne probíhat proces pořizování nového územního plánu podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu.
Vyzýváme občany, fyzické a právnické osoby, aby podněty pro návrh zadání územního plánu v pí­
semné podobě doručili na adresu Městského úřadu Sušice, odbor výstavby a územního plánování,
nám. Svobody 138/I, 342 01 Sušice, nejpozději do 30. ledna 2012.
O dalším průběhu jednotlivých fází pořizování územního plánu budeme prostřednictvím Sušic­
kých novin informovat. Veškeré zákonné kroky budou dle platných předpisů zveřejňovány na úřední
desce Městského úřadu Sušice, v elektronické formě též na webových stránkách (www.sumavanet.
cz/mususice/urednideska.asp).
(vm, red)
Město Sušice vypisuje výběrové řízení na pozici
Ředitel Městského kulturního střediska (MKS) v Sušici
Požadujeme:
• VŠ nebo SŠ vzdělání, zkušenosti s vedením pracovního týmu
• manažerské schopnosti a dovednosti, samostatné rozhodování, komunikativnost
• znalost základních principů, na nichž je založena příspěvková organizace zřízená územním samospráv­
ným celkem
• orientace v oblasti kultury a cestovního ruchu, všeobecný kulturní rozhled
• logické a tvůrčí myšlení, morální bezúhonnost doloženou výpisem z rejstříku trestů
• vysoké pracovní nasazení, aktivní a odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů
• dobrou uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel)
• aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka, řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou
Jednání zastupitelstva města v roce 2012
15. února, 25. dubna, 22. června, 12. září, 21. listopadu, 19. prosince
Vzdělání v kulturní oblasti, předložení referenčních projektů z kulturní oblasti, zkušenosti se zpracová­
ním žádostí o granty.
Nabízíme
Odpovídající platové ohodnocení, dobré pracovní podmínky a možnost seberealizace, zázemí stabilní
organizace.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 4. 2012 (možnost dohody).
Ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Sušice
využívají peněz z evropských fondů na podporu výuky
SOŠ a SOU Sušice realizuje
v současné době několik projektů
z ESF, které přispívají ke zkvalit­
nění výuky a ke zlepšení uplatnitel­
nosti žáků na trhu práce a umož­
ňují rozšířit na škole systém dal­
šího vzdělávání pracovníků v růz­
ných oborech. Škola se tak stane
významným centrem vzdělání v re­
gionu Sušice jak pro žáky, tak pro
širokou veřejnost.
V současné době realizuje ško­
la následující projekty:
Podpora SOŠ a SOU Sušice
jako centra odborného vzdělává-
ní v technických oborech. Projekt
řeší problematiku podpory a ino­
vace stávajících technických obo­
rů, spolupráci s regionálními sub­
jekty, základními školami a podni­
kateli, motivaci žáků ZŠ ke studiu
technických oborů.
Zvýšení kvality a rozšíření
vzdělávání cizích jazyků. Projekt
řeší výuku jazyků čtyř studijních
a pěti učebních oborů, rozšíření
vzdělání jazyků nad rámec škol­
ní výuky, zvýšení motivace žáků.
Rozšíření nové a podpora stávající nabídky dalšího vzdělávání
v regionu Sušice a Bor. Projekt
řeší vytvoření nových vzděláva­
cích materiálů a proškolení lektorů
dalšího vzdělávání v oblastech ICT,
Podnikání, Digitální fotografie.
UNIV 2 kraje. V rámci projek­
tu byly zpracovány oblasti „Služ­
by cestovního ruchu na Šumavě“ Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2012.
a „Základní kadeřnické služby“.
První z nich byl ke spokojenosti
Další podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách města Sušice www.sumavanet.cz/
účastníků pilotně ověřen.
mususice.
SOŠ a SOU Sušice v rámci
Přihlášky do VŘ adresujte: (osobně či poštou, na podatelnu radnice): Město Sušice, náměstí Svobody
zkvalitnění výuky žáků předpo­ 138, 342 01. Obálka bude označena: „výběrové řízení – MKS – NEOTVÍRAT“.
kládá do budoucna realizaci dal­
ších projektů.
–ss–
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2011
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her zakázáno
Zastupitelstvo města Sušice se na svém zasedání dne 14. prosince 2011 rozhodlo vydat na základě § 50
odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Určení míst
Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst.
3 zákona o loteriích je zakázáno provozovat na celém území města Sušice včetně všech městských částí.
Článek 2
Zrušovací ustanovení
Přihláška do výběrového řízení bude obsahovat
• strukturovaný životopis, přehled dosavadní praxe, originál výpisu z trestního rejstříku (ne starší 1 měsíc)
• koncepci fungování MKS ve střednědobém horizontu (zhruba 5 let) celkově v rozsahu max. 6 stran
textu, která bude obsahovat:
• návrh na zkvalitnění kulturních služeb v Sušici
• návrh opatření na jednotnou koordinaci kulturních zařízení
• návrh jednotné propagace kulturních zařízení a jimi pořádaných aktivit
• návrh systému propagace činnosti města a spolupracujících organizací ve všech oblastech společen­
ského dění – kultura, sport, apod.
Už za měsíc uzávěrka žádostí
Pro rok 2012 zařadilo město
do svého rozpočtu více než půl mi­
lionu korun na grantový program
a 600 tisíc korun na pravidelnou
činnost kulturních, zájmových,
volnočasových organizací. Na čin­
nost sportovních organizací je po­
čítáno s částkou 1,5 mil. korun.
Jako každý rok mohou i letos orga­
nizace a pořadatelé akcí a projektů
z dotčených oblastí žádat o pení­
ze ve dvou kolech. Uzávěrka toho
prvního bude už za měsíc, proto
připomínáme, že formuláře a pra­
vidla najdete na webových strán­
kách města www.mestosusice.cz/
mzususice.
Kdo může žádosti
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je pro­ podávat?
vozování výherních hracích přístrojů zakázáno.
O prostředky z grantového
programu se mohou ucházet
Článek 3
občané působící ve městě Sušici
Účinnost
a jeho částech starší 18 let, občan­
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
ská sdružení, humanitární orga­
nizace, jiné právnické nebo fyzic­
Ing. Věra Marešová
Bc. Petr Mottl ké osoby působící ve městě Sušici
místostarostka města Sušice
starosta města Sušice a jeho částech.
Návrh na přidělení grantů
provede odbor ŠPPCR MÚ Su­
šice ve spolupráci se zástupci ko­
mise kultury a cestovního ruchu
a komise mládeže a sportu; maxi­
mální výše grantu na jeden projekt
činí 50 000 Kč; rada města Sušice
poté schválí příjemce a výši gran­
tů; s příjemcem grantu bude uza­
vřena písemná smlouva o poskyt­
nutí podmíněně návratného pří­
spěvku (grantu).
Žádost o příspěvek na pravidelnou činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací mohou podávat nezisko­
vé organizace, jejichž činnost je
orientována na kulturní, zájmo­
vé a volnočasové aktivity (mimo
sportovní činnosti) dětí a mládeže
do 18 let nekomerčního charakte­
ru působící na území města Sušice.
Žadatelem o příspěvek nemohou
být školská zařízení.
Návrh na rozdělení příspěvků
provede odbor ŠPPCR MÚ Sušice
a ZM; po schválení výše příspěvku
bude s žadatelem uzavřena písem­
ná smlouva o poskytnutí podmíně­
ně návratného účelového finanč­
ního příspěvku.
Žádost o příspěvek na pravidelnou činnost sportovních organizací mohou podávat nezis­
kové organizace, jejichž činnost je
orientována na sportovní aktivity
dětí a mládeže do 18 let nekomerč­
ního charakteru působící na území
města Sušice.
Návrh na rozdělení příspěvků
provede odbor ŠPPCR MÚ Su­
šice ve spolupráci s komisí mlá­
deže a sportu a ZM; po schválení
výše příspěvku bude s žadatelem
uzavřena písemná smlouva o po­
skytnutí podmíněně návratného
účelového finančního příspěvku.
Konzultační místo
a kontaktní osoba
MÚ Sušice, odbor ŠPPCR,
Bc. Petra Turková (č. dveří 205),
tel. 376 540 211, e-mail pturko­
[email protected]
Společenská kronika
strana 4
Vzpomínky
Dne 16. ledna by oslavil 80. narozeniny pan
Antonín Brož
Vzpomínka na prezidenta
Václav Havel a Kašperské Hory
Málokteré městečko se může
pochlubit tím, že je navštívil pre­
zident Václav Havel a dokonce tam
přenocoval. Výjimkou jsou Kaš­
perské Hory, kde si pan prezident
rozmanitě užil. Jednak tam, co by
mladík, sloužil jako voják při ost­
Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,
raze muničního skladu aniž tušil,
že se tam ještě jednou podívá jako
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
nejvyšší představitel státu. To se
Dne 27. ledna to bude pět let, co nás opustila
mu povedlo až o mnoho let poz­
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní
ději, k velké potěše místních oby­
vatel. V pondělí 19. června 1995
v podvečer byl přivítán na míst­
ní starobylé radnici představiteli
roz. Hladká. Vzpomínají manžel, synové Václav a Milan s rodinami.
města a po předání dárků se zapsal
do pamětní knihy. S početným do­
provodem se odebral do nového
Dne 3. února si připomeneme 10. výročí úmr­
Park hotelu TOSCH, kde byl uví­
tí pana
tán majitelem a po krátkém od­
počinku lehce povečeřel. Potěšila
jej procházka městem, kde navští­
vil Dětský domov a pochoval si ty
nejmenší.
z Pohorska. Vzpomíná rodina.
Poté navštívil místní hospůd­
ku Pod věží, kde si popovídal se
štamgasty a také ochutnal míst­
ní pivíčko. Za setmění se kolona
Dne 4. února uplynou tři roky od úmrtí mého aut vydala na hrad Kašperk k přá­
syna, pana
telskému posezení s místními
ze Sušice. Vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Věra Mašková,
Václava Junka
Václava Domorázka
z Dlouhé Vsi. Vzpomíná matka a sourozenci.
Odešel, ale jeho láska a dobrota s námi zůstává.
Dne 7. února vzpomeneme dvanáctého výročí
úmrtí mého manžela, pana
Miloslava Zajíce
ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje
manželka a děti s rodinami.
Opustili nás…
Josef Vohryzka (1935), Josef Rajtmajer (1943), Anna Lelková
(1930), Jaroslav Nekola (1928), Václav Lhoták (1923), Václav Ježek
(1925).
Připomínáme si
Wolfgang Amadeus Mozart – rakouský hudební skladatel (* 27. led­
na 1756). Zázračné dítě, které od útlého věku strávilo několik let kon­
certováním po celé Evropě. V letech 1769–81 působil jako koncertní
mistr arcibiskupa v Salzburgu, kde zkomponoval několik oper pro ko­
čovné divadelní společnosti. V roce 1781 přesídlil natrvalo do Vídně.
Nejznámější operní díla – Únos ze Serailu, Don Giovanni, Figaro­
va svatba, Cosi‘ van tute, Kouzelná flétna ad. Mozart byl velmi plodný
skladatel – za svůj krátký život (zemřel 5. 12. 1791) zkomponoval kro­
mě oper více než 600 skladeb ze všech oborů, okolo 50 symfonií (např.
D–dur „Pražská“ aj.), řadu instrumentálních koncertů, divertiment
a serenád (Malá noční hudba). Jeho posledním dílem je nedokonče­
né „Rekviem“, které napsal téměř pro sebe. W. A. Mozart je spolu s J.
Hayd­nem považován za dovršitele hudebního klasicismu.
Josef Kajetán Tyl (* 4. 2. 1808 Kutná Hora, † 11. 7. 1856 Plzeň) – čes­
ký dramatik, herec, prozaik a novinář, jedna z nejvýraznějších osobnos­
tí českého divadla a literatury ve 30. a 40. letech 19. století. Do života
českého národa se zapsal především jako autor české hymny – hra se
zpěvy z venkovského prostředí, Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná
rvačka, v níž poprvé česká hymna zazněla, byla premiérově uvedena
21. prosince 1834 na scéně Stavovského divadla. Hra zcela zapadla,
ale píseň, jak se ukázalo, nikoliv. Při psaní jejího textu se Tyl nechal
inspirovat dojmy z údolí řeky Vrchlice. Josef Kajetán Tyl je znám jako
autor mnoha divadelních her, her ze života Pražanů či historických
her (Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři, Jan Hus, Žižka z Trocnova
ad.), mezi známá prozaická díla patří např. novela Dekret kutnohorský,
adaptace románu J. Gotthelfa Vojta chudý čeledín – adaptace románu
a mnohé další.
–wzb–
Vítáme nové občánky
Nela Bartošová, Jan Drábek, Christian Dušek, Kristýna Jandová,
Kristina Ruby Hyde, Jakub Kianek, Nicolas Mottl, Veronika Souku­
pová, Tomáš Šperl, Anna Tomasová, Karolína Vaňková, Martin Vítek.
Sušické noviny 2/2012
27. ledna 2012
obyvateli. Bylo zcela neformální
u táboráku s grilovanými kuřát­
ky, koláčky a dalšími pochutina­
mi. Vyhrávala místní country ka­
pela a pan prezident si také s nimi
zahrál i zazpíval Putimskou brá­
nu. Po následné noční prohlíd­
ce hradu se pokračovalo v hotelu
Tosch v povídání a po „šláftruňku“
se Václav Havel odebral do svého
apartmá. A za slunečného rána se
po nezbytném fotografování již
na zaplněném náměstí pan pre­
zident loučil s místními, a to ješ­
tě musel s úsměvem odmítnout
od dětí Zvláštní školy malý dá­
rek v podobě koťátka. Zamával
všem a pokračoval dál na cestě
Šumavou.
A víte, co nás kašperskohorské,
nejvíce potěšilo? Když po skonče­
ní prezidentování jeho mluvčí La­
dislav Špaček 21. října 2003 v su­
šickém Smetanově sále prohlásil,
že největším prezidentovým zá­
žitkem z tuzemských cest byl po­
byt v Kašperských Horách, kde si
mohl zahrát a zazpívat na hradě
Kašperku. Tak zůstává v našich
srdcích.ek
Tříkrálová sbírka 2012
Tak jako v předchozích letech,
tak i na samém začátku roku le­
tošního, s letopočtem 2012, pro­
běhl v našem městě a okolí již 12.
ročník dnes již tradiční Tříkrálové
sbírky. Byla jako vždy zahájena
požehnáním koledníkům v pon­
dělí 2. ledna v našem děkanském
kostele. Letos poprvé novým du­
chovním správcem naší farnos­
ti P. Václavem Hesem. V dalších
dnech, až do neděle 8. ledna, se
pak skupinky menších i větších
koledníků, Kašparů, Melicha­
rů a Baltazarů, rozešly po městě
a okolí, aby od lidí dobré vůle, kte­
ří mají otevřená srdce, vykoledo­
valy tu menší, tu větší příspěvek
pro ty, kteří naší pomoc nejvíce
potřebují. Výtěžek letošního ko­
ledování bude mj. použit na dofi­
nancování provozu sociálních slu­
žeb poskytovaných v obcích na Su­
šicku a Kašperskohorsku a v obci
Horská Kvilda. Dále samozřejmě
je to pečovatelská služba, osobní
asistence, odlehčovací služba, so­
ciálně aktivizační služby pro se­
niory a osoby se zdravotním po­
stižením, noclehárna pro lidi bez
domova a odborné sociální pora­
denství a půjčovna kompenzač­
ních pomůcek. Jde tedy o širokou
škálu pomoci a všem, kterým není
lhostejný osud jejich spoluobčanů
a přispěli koledníkům do jejich ka­
siček, patří dík. On nikdo z nás ni­
kdy neví, jestli i on sám nebude tře­
ba brzy také něčí pomoc potřebo­
vat. Za to koledníci kromě koledy
obdařili štědré dárce i kalendáříky
a cukříky a tam, kde byl zájem, na­
psali posvěcenou křídou na ve­
řeje jejich příbytků K(C)+M+B,
znamenající Christus Mansio­
nem Benedicat, tedy „Ať Kristus
žehná tomuto domu‘‘ a letopo­
čet 2012. A že i přes různé špatné
prognózy a černé scénáře ve vý­
hledu do budoucích dní a měsíců,
mnohdy přehnaných, byli i letos
dárci neobyčejně štědří! Vybráno
totiž bylo celkem 172 408 Kč, což
je sice o něco méně než loni, ale
i tak je to velmi slušná sumička!
A komu ještě vedle dárců podě­
kovat? Samozřejmě koledníkům
za jejich obětavost, i když to letos
na rozdíl od minulých let měli tro­
chu ulehčené, protože ani nemrzlo,
ani se nemuseli brodit ve spous­
tě sněhu. Panovalo na tuto roční
dobu nezvyklé, téměř jarní počasí,
ale to nijak nesnižuje jejich ocho­
tu a touhu pomoci. Dále jsou to
samozřejmě pracovnice Oblastní
charity Sušice v čele s paní ředitel­
kou Marií Hrečínovou Prodano­
vou a koordinátorka sbírky paní
Jitka Fuksová. Co si přát na zá­
věr? Aby prostředky z letošní sbír­
ky zdárně doputovaly kam mají
a pomohly tam, kde je jich nejví­
ce potřeba. A život v našem měs­
tě jde dál, v dalším průběhu právě
Konzultační středisko Sociální služby města Sušice
začínajícího roku nás čekají další
události, např. senátní volby. Ale
Téma: Kouzelná geometrie
to už bude říjen a pomalu se už
Příroda byla nejen životním
začne blížit další ročník Tříkrálo­
vé sbírky. Snad se opět najde do­ prostředím našich prapředků po­
statek koledníků, ale o tom zase skytující stravu a úkryt, ale rovněž
až za rok!
Václav Pikeš pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti,
estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické
poznatky. Geometrie je tedy „velmi stará věda“, ale bez její aplikace se
neobejde ani naše doba. Aniž to tušíme, denně užíváme toho, co s geo­
metrií úzce souvisí. V přednáškách se vydáme od výrazných tvarů přes
Pokládám si za čest vyjádřit poděkování a uznání MUDr. Bohumile poohlédnutí po starších stavebních technikách ke geometrii moderní
Kulvejtové za několikaletou zdravotní péči, kterou věnovala mé dlou­ architektury a na závěr se navrátíme zpět k přírodě, jejíž nabídka tva­
holeté životní družce Jarušce Dobrovolné a mně.
rů je nevyčerpatelná.
Přeji paní doktorce Kulvejtové všechno dobré.
Začínáme 8. 2. 2012 v 9 hodin. Termíny dalšího setkání vždy
S úctou Jiří Skála, Sušice ve středu 22. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4. od 9 do 11 hodin.
Výuka probíhá v klubovně Domu s pečovatelskou službou, Pod
Svatoborem 56, Sušice.
Garant kurzu: Univerzita Karlova, Fakulta matematicko-fyzikální.
Kurz je určen pro seniory, kteří mají chuť se dále vzdělávat, něco
Ráda bych poděkovala jednotkám hasičů ze Sušice, Kolince,
nového se naučit a tak aktivně využít volný čas.
Dlouhé Vsi, dále Policii ČR, panu Petrovi Kubíčkovi a Pavlovi
Znalost práce s počítačem není podmínkou účasti!
Smetanovi za pomoc při likvidaci požáru mého rodinného domu.
Více informací na telefonním čísle 720 561 597 nebo osobně v kan­
celáři Sociální poradny (2. patro, Dům s pečovatelskou službou).
Iveta Haschkeová
–ss–
Poděkování
Poděkování hasičům
Virtuální univerzita třetího věku
Sušické noviny 2/2012
27. ledna 2012
Názory / Co vás zajímá
Můžeme vám věřit?
Podle vyjádření našeho prezi­
denta i premiéra se na nás řítí dů­
sledky celosvětové ekonomické
krize. Shodují se na tom všichni
přední světoví ekonomové, české
nevyjímaje. Udržitelnost součas­
ného stavu eurozóny není dlou­
hodobě možná. Následky pocítíme
všichni, každý z nás. V poslední
době bylo mnohokrát napsáno i ci­
továno, že „přežijí jen ti nejsilnější
a připravení“. Zdatní byznysme­
ni a ekonomové mění své peníze
za reálné majetky jako nemovitos­
ti, zemědělská půda, cenné kovy.
Proč? Na co se připravují? Vědí
něco, co ostatní ne?
A co si o tom „normální“ lidé
mají myslet? Stále odmítáme při­
pustit, že nastává doba, kdy se
každý bude muset postarat sám
o sebe a nebude možné se spoléhat
na pomoc státu nebo obce? Tedy
institucí, které jsou především pro
tento účel zřízené? Příliv peněz
nelze s jistotou očekávat ani z ev­
ropského společenství. Je pravda,
že mnoho projektů bylo díky nim
uskutečněno, ovšem jak dlouho
a jestli vůbec budou evropské pe­
níze ještě přitékat, když téměř všu­
de úřadují nekompetentní osoby,
chybí kontrola a bují korupce, to
nevíme. Dopady krize už se proje­
vují – málo práce, klesající příjmy,
zvyšující se zadlužení, prohlubu­
jící se inflace. A to není zdaleka
všechno. Denně jsme z eurozóny
zásobováni informacemi o tom,
jak se hroutí akciové trhy, co dělají
spekulanti, která banka je v krizi,
neslyšíme ale nic o tom, jestli se
něco podařilo, jaké hodnoty byly
vybudovány. Převedeno na naše
malé české poměry – dozvídáme
se co kdo ukradl, kde se zadařilo
stamilionové korupci, jak nefun­
gují soudy, jak na všech úrovních
naší politiky panuje naprostý ne­
dostatek morálky.
Chápu, že v souvislosti s vý­
sledky výzkumu „Město pro byz­
nys“ má naše vedení města radost
z toho, že se Sušice ze 175. místa
vyšvihla na 102. (Bylo hodnoce­
no celkem 205 měst s podobnou
charakteristikou.) Ale je to oprav­
du takový úspěch? Podívejme se
podrobněji. Toto umístění získala
díky třetí nejlepší kvalitě lokality.
Ostatní hodnocení ale už tak příz­
nivá nejsou, pohybují se ve spodní
Na příspěvek reaguje starosta města
Blíží se opravdu katastrofa?
Po přečtení příspěvku pana
Karla Rendla jsem nabyl dojmu,
že se blíží konec světa. Je tomu
opravdu tak? Pravdou je, že celo­
světová ekonomika není v nejlep­
ší kondici, ale je potřeba si uvědo­
mit, že z hlediska historie vývoje
světové ekonomiky je pravidelné
střídání období hospodářského
růstu s obdobím recese naprosto
přirozený a opakující se jev. Mys­
let si, že existuje možnost trvalé­
ho, nekonečného hospodářského
růstu, je sice myšlenka lákavá, ale
o to méně pravděpodobná. Snaha
o její řešení z pozice jednotlivých
států či dokonce měst je v dneš­
ním globalizovaném světě utopií.
Na druhou stranu souhlasím s tím,
že současný stav EU je z dlouho­
dobého hlediska neudržitelný a to
i proto, že současná EU je víc než
čímkoliv jiným, zbyrokratizova­
nou institucí, jež je schopná re­
gulovat cokoliv, včetně velikosti
okurek či banánů. Možná právě
dnešní doba je ale příznivá k tomu,
aby EU sama prošla katarzí a po­
kusila se o návrat k původním
ideálům společenství, kterými
byly především volný pohyb ob­
čanů a společný trh. Nemyslím si
však, že problém dokážeme vyře­
šit na stránkách Sušických novin
a stejně tak si dovolím nesouhlasit
s tím, že politikům se věřit nedá, že
všichni jsou zkorumpovaní, zlodě­
ji a nepoctivci. Nechci se pouštět
do sáhodlouhé polemiky o kvalitě
naší politické scény a ani si o ní
nedělám iluze. Nicméně si nemy­
slím, že lze všechny házet do jed­
noho koše. I politici jsou lidé a je
to s nimi stejné jako s kýmkoliv
jiným. Stejně tak jako například
existuje poctivý či nepoctivý pe­
kař, existuje poctivý a nepoctivý
politik. A řešení? Zatímco u prv­
ního si přestanu kupovat rohlíky,
ten druhý přijde o můj volební hlas.
Další z věcí, na kterou musím
reagovat, je autorova poněkud
svérázná interpretace výsledků
výzkumu Město pro byznys 2011,
kdy došel k závěru, cituji: „Z toho
vyplývá celkem jasně: ač příznivé
podmínky kvalitního místa, neumíme využívat příležitosti, které
nabízí! Jsem přesvědčen, že v kontextu s uvedeným, by vedení města
mělo zásadně přehodnotit své priority.“ Jaká je tedy skutečnost. Měs­
ta a obce byla hodnocena na zákla­
dě 50 kritérií rozdělených do šes­
ti oblastí. Ve zmiňované oblas­
ti „kvalita lokality“ se hodnotilo
těchto deset kritérií – počet lůžek
v ubytovacích zařízeních, stabilita
krajiny (poměr ekologicky pozitiv­
ně využívaných ploch k negativ­
ním), bytová zástavba, znečištění
ovzduší, počet lékařů, vzdálenost
k dálnici či k rychlostní komuni­
kaci, kriminalita, změna krimi­
nality, počet žáků na jednoho uči­
tele na ZŠ, počet chráněných pa­
mátek. Z 205 hodnocených měst
v rámci celé České republiky bylo
naše město hodnoceno na 2–3
místě spolu s Luhačovicemi, těs­
ně za Českým Krumlovem. Řekl
bych, že jsme se v tomto ohledu
ocitli ve vskutku vybrané společ­
nosti a o lecčems to vypovídá, tře­
ba i v souvislosti s výstavbou ba­
zénu v našem městě. Výsledky to­
hoto průzkumu však nelze účelově
vykládat jako úspěch či neúspěch
jednotlivých radnic, ale spíše jako
jakýsi ucelený pohled na rozvojo­
vý potenciál hodnocených měst.
Je nutné si též uvědomit, že tento
výzkum není nějakou soutěží, ale
že se snaží na základě daných kri­
térií porovnat podmínky a předpo­
klady pro podnikání v jednotlivých
městech s tím, že téměř polovina
těchto kritérií není výrazně ovliv­
nitelná místní samosprávou. To
znamená, že například umístění
Horažďovic na 193. místě z 205
hodnocených si nelze vykládat
jako špatnou práci zastupitelstva
Horažďovic atd.
Dále se autor domnívá, že: „Pokud město vytvoří dluh (realizace
bazénu) a díky přicházející krizi
nebude schopno jej splácet, snadno může dojít k tomu, že ho budou
platit lidi sami. Jak? Tím že budou do městského rozpočtu přispívat vyššími nájmy a poplatky, nebo
bude město umořovat dluh dalším
prodejem majetku (byty, pozemky, lesy).“
Kdyby tomu tak opravdu bylo,
bylo by naše město pravděpodob­
ně už bez majetku. Jen opět po ně­
kolikáté připomenu, že od roku
1998 do mého nástupu do funkce
v roce 2006, bylo město zadluže­
no úvěry v celkové výši 239 mil.
Kč (včetně úroků), za které ruči­
lo majetkem, dále vlastnilo a ná­
sledně prodalo akcie ve výši cca 40
mil. Kč. Prodávaly se městské byty
i jiný majetek města. Navíc běžné
rozpočtové příjmy města nedosa­
hovaly ani zdaleka dnešní úrov­
ně a to ani tehdy, když vezmeme
v úvahu jejich možný propad. Sou­
časné vedení města valnou část
těchto závazků poplatilo, dopo­
sud neprodalo jediný byt a přitom
dokázalo realizovat celou řadu vý­
znamných investic. Úvěr do 90 mil.
Kč na výstavbu bazénu tedy nemá,
v budoucnu ani mít nebude, fatál­
ní dopad na hospodaření města.
O možnost realizovat jeho výstav­
bu ze zdrojů EU jsme se v minu­
losti připravili z důvodů, jež byly
čtenářům SN již mnohokrát ob­
jasněny a které nemá smysl pořád
dokola opakovat. Ani teď ani v bu­
doucnosti nepočítáme s prodejem
majetku, lesů či městských bytů
z důvodu financování výstavby či
provozu bazénu. Takovou argu­
mentaci považuji za velmi neko­
rektní a účelovou. K případnému
prodeji menší části bytového fon­
du přistoupíme jen tehdy, pokud
budou mít občané o jejich prodej
zájem. Dotazníkovou akci na toto
téma chceme uskutečnit v průbě­
hu letošního roku. A to jen proto,
abychom si ověřili, zda existuje
poptávka například mladých ro­
din, pořídit si vlastní bydlení. Tuto
možnost, oproti jiným městům,
Sušice zatím neumožňuje.
Rád bych se ještě zmínil i o tom,
co „město“ může udělat pro zvýše­
ní zaměstnanosti. Zde jsou mož­
nosti města omezené a neexis­
tuje jednoduché a spásné řešení.
Ale stejně jako doposud budeme
aktivně podporovat smysluplné
rozvojové projekty místních firem.
Jsem hrdý na to, že v našem městě
jsou podnikatelé, kteří i v nelehké
době dokážou výrazně investovat
do rozvoje svých společností a kte­
ří věří především ve své schopnosti,
um a píli. Rozhodně to nejsou lidé,
kteří v očekávání celosvětového
kolapsu mění své peníze za reál­
né majetky jako nemovitosti, ze­
mědělskou půda či cenné kovy.
Je dobré si též připomenout, že
celá řada těchto projektů by ne­
byla realizována bez spolupráce
s radnicí. Významný a pozitivní
dopad na trh práce v době krize
má též „investiční činnost města“,
na které se často podílí, ať již pří­
mo nebo nepřímo, celá řada míst­
ních firem. Její omezovaní, po kte­
rém někteří volají, by se naopak
projevilo snížením počtu pracov­
ních příležitostí.
Nestrašme se tedy, prosím, ka­
tastrofickými scénáři a nevěřme
jednoduchým řešením. Věřme ne­
jen sami sobě, ale věřme si i na­
vzájem. Pak možná poznáme, že
to s politiky ani pekaři není tak zlé.
PETR MOTTL,
starosta města Sušice
polovině žebříčku: podnikatelské
prostředí – 120. místo, pracovní
trh – 148. místo, kvalita veřejné
správy – 138. místo, cenové pod­
mínky 153. místo, průzkum mezi
podnikateli – 144. místo. Z toho
vyplývá celkem jasně: ač příznivé
podmínky kvalitního místa, ne­
umíme využívat příležitosti, kte­
ré nabízí!
Jsem přesvědčen, že v kontextu
s uvedeným by vedení města mělo
zásadně přehodnotit své priority.
Prostý selský rozum stačí k tomu,
abychom si uvědomili, že v této
době zadlužovat město nemá žád­
nou logiku. Pokud město vytvo­
ří duh (realizace bazénu) a díky
přicházející krizi nebude schop­
no jej splácet, snadno může dojít
k tomu, že ho budou platit lidi sami.
Jak? Tím že budou do městského
rozpočtu přispívat vyššími nájmy
strana 5
a poplatky, nebo bude město umo­
řovat dluh dalším prodejem majet­
ku (byty, pozemky, lesy). Jaké bu­
dou důsledky takového jednání?
Odchod produktivních lidí ze Su­
šice, mladých, kteří tu postrádají
(nejen) pracovní příležitosti, zvy­
šování nezaměstnanosti, snižová­
ní kupní síly, zvyšování kriminali­
ty, nedostatek prostředků na udr­
žování a rozvoj města. Už teď se
město nelogicky zbavuje majet­
ku, ačkoliv trh s nemovitostmi je
k tomu nejméně příznivý za po­
sledních několik let. Finance (kte­
ré nemá) vkládá do investice, je­
jíž ziskovost je nepravděpodobná
a ztrátový provoz zvýší zadlužení.
nemají práci, nemají peníze a tím
pádem nemohou utrácet v míst­
ních obchodech. Má město před­
stavu (a jakou) o vytváření nových
pracovních míst? Má zpracované
pobídky pro nové investory? Jaké
jistoty a rezervy má připravené pro
případ kolapsu?
Rozhodování z pozice moci
není na „pořadu dne“. Měli by­
chom se řídit heslem našeho nej­
úspěšnějšího podnikatele T. Bati
z roku 1932:
„V postavení, v němž se nachází­
me, nepotřebujeme žádných geni­
álních obratů a kombinací. Potře­
bujeme mravní stanoviska k lidem,
k práci a veřejnému majetku.
Nepodporovat bankrotáře, ne­
Co doopravdy městu a hlav­ dělat dluhy, nevyhazovat hodnoty
ně obyvatelům vedení na sušické za nic, nevydírat pracující.“
radnici připravuje? Jak se postará
Politikům se věřit nedá – mů­
o své občany? Rád bych věděl, co žeme věřit vám?
KAREL RENDL
konkrétního udělá pro lidi, kteří
Vážení čtenáři Sušických novin, pan Rendl, autor článku Můžeme vám věřit? nám zaslal, pro­
střednictvím redakce SN, vzkaz, v němž žádá redakční radu v případě, že „rozhodneme o neuveřej­
nění článku“, o sdělení důvodů, které nás k tomu vedly.
S uveřejněním článku p. Rendla nemáme žádný problém. Ráda bych, nejen panu Rendlovi, ale
i všem čtenářům SN, vyložila na dvou konkrétních příkladech, jaký vliv má RR na obsah novin.
Příklad první – článek … to byl sen… pana K. Jandy redakční rada do vydání SN dvěma hlasy ne­
doporučila, jeden člen rady článek doporučil a doporučil i připojení reakce některého ze zastupitelů
či kohosi z opačné části názorového spektra.
Článek vyšel a redakce SN nikoho ze zastupitelů k reakci nevyzvala.
Příklad druhý – pan Novák zaslal do SN článek Jak uchopit listopad. Osobní vyjádření čtenáře
k obsahu Sušických novin. Pan Novák reagoval na článek Petra Šmída, který se v SN zamyslel nad
významem 17. listopadu. Pan Novák ve svém článku vyjádřil nesouhlas s článkem p. Šmída a uvedl
mj.: „Vidím zde selhání odpovědné redaktorky Ludmily Szvitkové a především redakční rady novin
(ve složení Bohumila Skrbková, Ivan Čámský, Jan Lhoták) jmenované usnesením rady města č. 632
z 22. srpna 2011, která byla zřízena, pokud jsem dobře pochopil ze Sušických novin 18/2011, aby
podobné příspěvky buď publikovány nebyly, nebo byly otištěny jen s reakcí či komentářem.“ Článek
pana Nováka redakční rada do vydání třemi hlasy doporučila a k článku p. Nováka se chtěla v SN i vy­
jádřit. V Sušických novinách článek p. Nováka uveřejněn nebyl.
Redakční rada až od nového roku dostává k náhledu celé vydání Sušických novin. Je ale pouze
na rozhodnutí redakce – PhDr. L. Szvitkové a Ing. A. Staňkové – které příspěvky nakonec zveřejní. Re­
dakční rada nebyla zřízena jen proto, aby posuzovala některé čtenářské příspěvky. Měla by svými pod­
něty a připomínkami pomoci ke zkvalitnění Sušických novin, o což se v rámci svých pravomocí snaží.
Za redakční radu B. SKRBKOVÁ
Tříkráloví koledníci v šumavských horách
Pod heslem „Začněme rok
dobrým skutkem!“ probíhá
v těchto dnech až do 14. ledna
Tříkrálová sbírka Charity ČR.
Výtěžek sbírky je tradičně ur­
čen na pomoc nemocným, han­
dicapovaným, seniorům, mat­
kám s dětmi v tísni a dalším
potřebným zejména z regio­
nu. Část výnosu bývá věnována
rovněž i na humanitární pomoc
v zahraničí.
Významným střediskem Tří­
králové sbírky Charity v naší
oblasti jsou tradičně Kašper­
ské Hory, kde se letos tříkrálová
sbírka konala již po šesté. Ko­
ledníci kromě samotných Kaš­
perských Hor zavítali i do okolí
– do Rejštejna, Srní i do vesničky
Kavrlíku. Obětavým organizáto­
rem obchůzky kostýmovaných
koledníků – tří králů s kasičkami
Charity je zde výtvarnice Jarka
Korandová.
Pro kolední obchůzku se jí
daří získávat stále širší okruh
dobrovolníků. Kromě místních
dětí se koledování účastní vel­
kým dílem děti z kašperskohor­
ského dětského domova. Vy­
datně pomáhají i dospělí jako
vedoucí domu s pečovatelskou
službou Zlata Gersdorfová, dále
pan Josef Mráz, manželé Hulco­
vi nebo přátelé ze Sušice – Radek
a Daniel Nakládalovi, Jakub Šam­
berger a Božena Smílková. Letos
se do tříkrálové obchůzky na Kaš­
perskohorsku zapojilo celkem de­
vatenáct dětských koledníků se
šesti vedoucími skupinek, celkem
tedy 25 lidí.
Se snahou pomoci potřebným
v našem kraji ožil starodávný zvyk,
jehož kořeny sahají do středověku.
V rámci tříkrálové obchůzky se
na dveře příbytků píšou posvě­
cenou křídou písmena K+M+B
a letopočet 2012. Podle starého
podání znamenají písmena jmé­
na oněch tří králů, kteří se přišli
poklonit Ježíškovi do Betléma:
Kašpar, Melichar a Baltazar. Podle
jiného výkladu se jedná o zkratku
latinského požehnání „Christus
mansionem benedicat!“ což zna­
mená Kristus ať požehná příbytek!
VLADIMÍR HORPENIAK,
Kašperské Hory
Kulturní servis od 27. ledna do 10. února 2012
strana 6
Sušice
Region
sobota 4. února ve 1400 hod. – KD Sokolovna
21. Dětský karneval na téma ve světě hudby – po­
řádá Římskokatolická farnost Sušice
Kolinec
sobota 4. února od 2000 hod. – restaurace Na radnici
10. jubilejní ples SVOL – pořádá Regionální sdru­
sobota 4. února ve 2000 hod. – KD Sokolovna
XXI. Farní ples – hraje Štreka, pořádá Římskoka­ žení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR Pl­
tolická farnost Sušice
zeňského kraje, podregion Šumava, slosovatelná
bohatá tombola provedená v typicky lesnickém a my­
čtvrtek 9. února v 1930 hod. – KD Sokolovna Sušice sliveckém duchu
C. S. Forester – Africká královna
Adaptace Věra Mašková, hrají Linda Rybová a Hynek
Čermák, divadlo Palace Praha, pořádá SDS Klatovy,
rezervace vstupenek v MKS Sušice.
Hrádek
20. ledna–10. března – galerie gymnázia
Umlčené hlasy – výstava o zavražděných obhájcích
lidských práv v Rusku
čtvrtek 9. února v 1800 hod. – přízemí gymnázia
Beseda s tvůrcem výstavy Umlčené hlasy Rosťou
Valvodou spojená s promítáním dokumentů, více
na str. 7.
Zámek
tel. 376 508 514, 725 083 093
[email protected], www.zamekhradek.cz
Muzeum Františka Pravdy
prohlídka muzea bez průvodkyně
denně1100–1700 hod.
do 1. února 2012
denně 1100–1700 hod.
Výstava betlémů – vzácné jesličky z roku 1887, drá­
těné, dřevěné, chlebové, obrazové betlémy, podmalby
neděle 12. února v 1700 hod. – čajovna na náměstí
Tajemství kapky krve – s terapeutkou Květou Ma­ na skle, medaile a papírové archy z 19. století
tějčkovou, více na str. 7
Loutkové divadlo
Husův sál KD Sokolovna, vždy v pátek v 17 hod.
27. ledna
z technických důvodů nehrajeme
3. února
Červená Karkulka
10. února Jak Kašpárek rozesmál princeznu
17. února O perníkové chaloupce
24. února Když je komu nejhůře,
Kašpárek mu pomůže
2. března Míček Flíček
9. března Kašpárkova komedie s drakem
16. března Dobrá víla Jarmilka
Informace
Městské kulturní středisko – Sokolovna
pondělí–pátek800–1200 a 1230–1530 hod.
Předprodej vstupenek na kulturní akce.
tel. 376 528 686, [email protected], www.mkssu.cz
Redakce SN – tel. 376 526 682, fax 376 521 680
e-mail [email protected]
Městská knihovna, Na Vršku 60, tel. 376 526 531
[email protected], www.mksusice.cz.
oddělení pro dospělé, pro děti
pondělí, středa, pátek
800–1200 a 1300–1700 hod.
studovna a čítárna
800–1200 a 1300–1700 hod.
pondělí, středa, pátek
úterý, čtvrtek
800–1200 hod.
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, www.muzeum.sumava.net
tel., fax 376 528 850
[email protected]
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti od šesti let, studující,
důchodci 20 Kč. Volné vstupy: děti do 6 let, místní
školy v rámci vyučování.
Stálá expozice: regionální dějiny, archeologie, su­
šický cínový poklad, gotické plastiky, sbírka skla B.
Schreibera, kapucínská knihovna, sušické sirkařství,
Sušický mechanický betlém
Nalžovské Hory
sobota 4. února od 2100 hod. – Sokolovna N. Hory
Znouzecnost – koncert punk-rockové skupiny, před­
kapela Volkmen Horažďovice
Velhartice
denně 900–1800 hod.
Velhartický betlém – dobrovolné vstupné, výtěžek ze
vstupného bude věnován na opravu kostela sv. Maří
Magdalény (účet pro tento účel: 227299799/0300)
Hlavňovice
sobota 28. ledna od 2000 hod. – KD Hlavňovice
Hasičský bál – hraje Compact, pořádá SDH Milínov
Hartmanice
Městské kulturní a informační středisko
tel. 376 503 412, 376 503 411
www.sumavanet.cz/ickhory
Informace
Rozhledna Svatobor
tel. 378 319 818, 733 567 516, fax: 378 319 817
www.rozhlednasvatobor.cz
otevírací doba v lednu a únoru
středa–sobota1000–2000 hod.
restaurace otevřena 1000–2100 hod.
neděle
10–18 hod.
Mlázovy
Zámek Mlázovy
Akce v kině Otava
čtvrtek 2. února v 1700 hod.
Jezuité – Tovaryšstvo Ježíšovo
Přednáší Mgr. Jaroslava Brichtová, absolventka
Muzeum Šumavy
oboru Evropská kulturní studia na FF ZČU v Plzni,
Náměstí 140, 341 91 Kašperské Hory, tel. 376 582 226 pracovnice Muzea Českého lesa v Tachově a Roman
(přírodovědné pracoviště), 376 582 505 (historické Vaněk, absolvent oboru EKS na FF ZČU v Plzni.
pracoviště)
úterý–sobota900–1200, 1245–1700 hod.
Loutkové divadlo
neděle900–1200 hod. v kině Otava v 1700 hod.
Vstupné: děti do šesti let a místní školy zdarma, sní­ pátek 27. ledna
Vodníkova Hanička
žené vstupné 20 Kč, dospělí 40 Kč. Bližší informace pátek 17. února
Popelka
na tel. číslech 376 528 850 a 376 582 226
Galerie Califia (zámek Horažďovice)
Muzeum historických motocyklů
www.galeriecalifia.net
tel. 376 582 255, 377 982 570
čtvrtek–pátek1100–1700 hod.
denně900–1200 a 1230–1730 hod. sobota–neděle1000–1600 hod.
Expozice České hračky
Informační centrum
tel. 376 547 526, www.sumavanet.cz/ichorazdovice,
[email protected]
pondělí–pátek900–1230 a 1300–1700 hod.
Muzeum Šumavy
tel. 376 397 319
úterý–sobota900–1200 a 1245–1700 hod.
neděle900–1200 hod
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti od šesti let, studující, dů­
chodci – 10 Kč, volné vstupy: děti do šesti let, místní Kašperk
tel. 376 582 324
[email protected], www.kasperk.cz
školy v rámci vyučování
Mimo návštěvní dobu a návštěvní sezónu jsou přijí­
Stálá expozice: produkce abelovských skláren, malby mány objednávky na prohlídku hradu pouze od de­
na zrcadle, dobový interiér z 19. století, lidový malo­ seti osob výše. Zlevněné vstupné není poskytová­
vaný nábytek, šumavské hamernictví, sbírka fregat­ no. Prohlídku je třeba předem domluvit se správou
hradu Kašperk.
ního kapitána Rudolfa Abele
Železná Ruda
Hrady a zámky
Nebe studánek – výstava fotografií šumavské fo­
tografky Ivany Řandové a dřevěné objekty sochaře
Martina Patřičného. Spoluautorem výstavy je Ond­
řej Fibich, známý autor publikací Prácheňský poklad
a Nebe studánek.
Žihobce
Švihov
tel./fax 376 393 378
www.hradsvihov.cz, [email protected]
Mimo sezónu lze pro skupiny domluvit prohlídku
pouze prohlídkového okruhu Hrad.
Rabí, Velhartice
Do 31. března jsou hrady pro běžný návštěvnický
provoz uzavřené.
Galerie Netopýr, Žihobce č. 15,
607 729 090, www.penziongalerie-sumava.cz
úterý–neděle800–1800 hod.
Akce NP Šumava
Horažďovice
středa 1. února v 1800 hod. – IS a SEV K. Hory
Pohledy do krajiny – tradiční cyklus večerních před­
nášek a promítání na různá témata a z různých kou­
tů světa, účastnický poplatek 10 Kč, kontaktní tel.
376 582 734, 731 530 284
KD Horažďovice
tel. 376 512 436
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě
sobota 28. ledna 2000 hod.
tel. 376 593 412
00
00
30
00
úterý–neděle9 –12 a 12 –16 hod. 15. prácheňský reprezentační ples – pořádá měs­
to Horažďovice a Kulturní středisko, hraje taneční
Virtuální prohlídka a interaktivní mapa města orchestr Dance Band Plzeň a The Shower Klatovy,
Hartmanice www.muhartmanice.cz
předtančení Avanti Domažlice, čokoládové fontá­
ny CIAO Strakonice, Horažďovice, ochutnávko­
Prohlídky kostela sv. Vintíře
vý raut, míchané nápoje, prezentace Střední školy
Prohlídky v čase 900–1130 a 1245–1530 hod. po dohodě Horažďovice
se správcem muzea na tel. 376 593 412.
neděle 29. ledna v 1500 hod.
Synagoga Hartmanice
Posezení s písničkou – k tanci a poslechu hraje My­
www. hartmanice.cz, tel. 732 631 176, 371 343 357, slivecká kapela ATLAS
376 593 559, 723 953 426
provozní doba do 1. dubna
čtvrtek 2. února v 1930 hod. – premiéra
pouze o víkendech 9–17 hod., od úterý do pátku pátek 3. února v 1930 hod. – repríza
po předchozí telefonické domluvě, v pondělí zavřeno L. N. Tolstoj: Anna Karenina – uvádí Tyjátr Horaž­
ďovice, režie Karel Šťastný
Městské IC, www.sumavanet.cz/ichartmanice
tel. 376 593 059, e-mail [email protected]
Sušické noviny 2/2012
27. ledna 2012
pátek 3. února od 930 do 1300 hod. – IS Kvilda
Na sněžnicích kolem Kvildy – výlet na sněžnicích
s výkladem, nutné předchozí objednání, účastnický
poplatek 30 Kč, kontaktní tel. 388 435 544. V přípa­
dě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Důležitá telefonní čísla
Městský úřad Sušice
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
ústředna 376 540 111
web www.mestosusice.cz
e-mail [email protected]
Městská policie
veřejný pořádek, ničení majetku
376 523 250, 724 182 147
Sušické lesy a služby, s. r. o.
sobota 4. února ve 2000 hod.
správa a údržba města
2. fotbalový bál – hraje Fortuna, předtančení, 376 520 362, 736 570 380
tombola
Odbor majetku a rozvoje
správa a údržba města, ničení majetku
neděle 5. února ve 1400 hod.
376 540 140, 724 181 031
Taneční pro dospělé – 4. lekce.
Informace o víkendové zubní pohotovosti
376 530 111 (recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.)
pátek 10. února ve 2000 hod.
Křesťanský ples – hraje Malá muzika Nauše Pepíka
Kino Otava
Sběrný dvůr Sušice
Tel. 376 512 237. Změna programu vyhrazena!
areál ČOV
e-mail [email protected], tel. 376 520 519
27.–28. ledna (pátek a sobota ve 2000 hod.)
úterý, čtvrtek
1500–1800 hod.
Johnny English se vrací
sobota800–1200 hod.
Nebezpečí je třeba zesměšnit! Komedie USA s Rowa­
(otevřeno je i ve sváteční dny)
nem Atkinsonem v hlavní roli. Titulky. Vstupné 73 Kč.
Informace o spojích
tel. 376 382 916, 602 458 353
3.– 4. února (pátek a sobota ve 2000 hod.)
[email protected], www.holidaypark.cz
Twilight Sága – Rozbřesk – 1. část
denně1300–1700 hod. Věčností to teprve začíná. Thriller USA do 12 let ne­ ČSAD Sušice (7–15 hod.)
vhodný. Titulky. Vstupné 75 Kč.
ČSAD Klatovy
České dráhy Sušice
Městské informační centrum – budova radnice
10.–11. února (pátek a sobota ve 2000 hod.)
Inf. kancelář Ciao Horažďovice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
Půlnoc v Paříži
do 28. února – výstavní místnost radnice
Jaký je život v noční Paříži? Romantická komedie Mezinár. pokladna ČD Klatovy
[email protected]
Mezinár. pokladna ČD Strakonice
provozní doba od 1. 10. 2011 do 30. 4. 2012
Krásy Šumavy – výstava unikátních diapozitivů USA do 15 let nevhodná. Titulky. Vstupné 85 Kč.
Bílá linka Českých drah
pondělí až pátek
900–1230 a 1300–1600 hod. z prvorepublikových výletů členů KČST ve Volyni
Kašperské Hory
376 524 703
376 524 541
376 311 457
972 523 584
376 511 999
972 525 375
972 543 492
840 112 113
Sušické noviny 2/2012
27. ledna 2012
Kultura – zábava – pozvánky
strana 7
Když se řekne…
Zveme vás…
Dnes se podíváme na americký kontinent, protože i v souvislosti
s ním můžeme najít rčení, která se k Americe vztahují. Začneme obje­
vením Ameriky, pokračujeme Kolumbovým vejcem a hurónským kři­
kem a skončíme posledním Mohykánem.
sobota 28. ledna od 2000 hod. do KD Hlavňovice
Každý z nás pravděpodobně občas někomu řekne „no, to jsi objevil Ameriku“. Tento výrok může mít dvojí význam – buď někdo uči­
nil objev jaký nemá obdoby, nebo může vyznít ironicky, když někdo
prohlásí za epochální objev něco, co je dávno známé. Samotné obje­
vení amerického kontinentu je „komedie plná omylů“. Když Kryštof
Kolumbus 28. října 1492 narazil po dlouhé plavbě na neznámou pev­
ninu, byl přesvědčen, že se dostal do Indie. Celých tři sta let nikdo ne­
pochyboval, že Kolumbus byl opravdu prvním a jediným objevitelem
Nového světa. Ale v 19. století se přišlo na to, že grónské a islandské
ságy, které byly dosud považovány za báje, obsahují mnoho historic­
kých zpráv. Mluvilo se v nich například o tom, že grónští mořeplavci
pronikli kolem roku 1000 daleko na západ a objevili nové země a poz­
ději se do těchto končin vypravili i další odvážlivci. Podle odborníků
nepochybně znali Labrador, New Foundland, řeku sv. Vavřince i Velká
jezera. Záhadu pomohla rozluštit i podivuhodná náhoda, když v roce
1891 švédský vystěhovalec našel na západ od velkých amerických jezer
kamenný pomníček označený datem 1362 a opatřený nápisem, který
odkazoval na norskou výpravu a který svědčí o tom, že Kolumbus vlast­
ně objevil to, co bylo již objeveno. Další zajímavostí je, že nový světadíl
byl pojmenován po mořeplavci Amerigu Vespuccim, který Nový svět
navštívil čtyřikrát – ovšem až po Kolumbovi.
K tanci a poslechu hraje Compact pod vedením P. Hejplíka,
hasičské štěstí, dámská volenka. Vstupné 100 Kč
A proč Kolumbovo vejce? Když se Kolumbus vrátil ze své objevné
cesty zpět do Madridu, byla to nevídaná sláva a mimo jiné byl pozván
na hostinu ke kardinálu Mendozovi, kde se našel závistivec, který jeho
objevitelské zásluhy zlehčoval. Plavba do Ameriky prý není nic těžkého.
A tak ho Kolumbus vyzval, ať postaví vejce na špičku. Posměváček ani
nikdo jiný to nesvedl, Kolumbus tedy vejce naťukl a postavil na desku
stolu s tím, že to nic není. Byla to samozřejmě hračka – jen na to přijít.
Každá velká věc, jakmile je jednou hotová, je pak jednoduchost sama.
Potíž je v tom, že téměř totožná historka se vypráví o proslulém archi­
tektu Fillipu Brunelleschim už v roce 1421, který podobným způso­
bem demonstroval postavení odvážné kopule kostela ve Florencii. Kdo
tedy byl vlastně první? To už asi neposoudíme, pověstné vajíčko tak
zůstane stejně jako objevení Ameriky spojeno s Kolumbovým jménem.
A jak to je s hurónským křikem? Jak si jistě vzpomenete, že jed­
no z pěti velkých jezer na hranicích USA a Kanady se jmenuje Hurón­
ské. Ještě dlouho potom, co první Evropané přistáli v Novém světě,
zabírali Huróni obrovské území právě na východním pobřeží jezera
a v 17. století dosahovali počtu asi třiceti tisíc lidí. Ve 2. polovině 17.
století hladomor a válka s Irokézy hurónské kmeny zničily. V malém
počtu několika set osob pak přežívaly v okolí Quebecu. Tento kmen
se pro kolonisty stal typem nezkrotných divochů, kteří urputně háji­
li svá území. Název Huróni a hurónský pochází z francouzštiny a vy­
skytuje se i v jiných evropských jazycích, kde je používán ve smyslu
divoký a divošský. Nejčastěji je přívlastek hurónský spojován s kři­
kem nebo řevem, protože Indiáni se na nepřítele vrhali s hlasitým
bojovým pokřikem.
A na závěr si připomeneme posledního Mohykána, což je větši­
nou vyslovováno s určitou nostalgií ve smyslu poslední z rodu, posled­
ní pamětník, poslední památka. Je to někdo, kdo přetrval, kdo přežil
své současníky i dobu. Může to být člověk, zvíře, ale také kniha nebo
myšlenka. V tom všem se projevuje kus výčitek svědomí, protože Mo­
hykánům, příslušníkům velké skupiny indiánských kmenů, připravili
bílí dobyvatelé osud velmi neblahý. Mohykáni obývali oba břehy řeky
Hudson a dlouho se k přistěhovalcům chovali přátelsky. Byli však za­
taženi do bojů s irokézskými kmeny a později do anglo-francouzské
války, kde bojovali za zájmy evropských velmocí. Koncem 19. století
se tak zachovalo už jen asi sto Mohykánů v indiánské rezervaci Red
Springs. Pomník jim svou knihou Poslední z Mohykánů postavil spi­
sovatel J. F. Cooper a odtud také citované rčení pochází.
–sz–, zdroj Co to je, když se řekne…
Sbor dobrovolných hasičů Milínov vás srdečně zve na
Hasičský bál
sobota 4. února od 900 do 1200 hodin
Středisko volného času při ZŠ Lerchova, Sušice pořádá
Informace v knihovně
Tvořivou sobotu na téma
Korálkování
Potřebujete najít nějakou informaci a nemáte doma žádné knihy? Ruční výroba skleněných korálků (páteříků) na sklářském kahanu
Zrovna se vám zasekl počítač a nemůžete hledat na internetu? Šesťá­
s Janou Wudy a korálkové výrobky.
ci ze ZŠ T. G. Masaryka by vám dokázali odpovědět, že můžete zajít
do knihovny a veškeré informace získat pomocí knih, přesněji ency­ S sebou přezůvky, svačinu, pití, skleněné korálky a 60 Kč. Na akci je
klopedií. Nejprve jsme si pověděli co to vůbec taková informace je, jak
nutné se přihlásit do 2. února na tel. 721 253 560 (p. Ptáčková)
se přenáší a kde ji můžeme získat. Děti zaujal pojem Enkyklopaideia,
který použil Hippias z Elidy a již v 5. stol. př. n. l. jím označil pojem Encyklopedie, tedy všeobecné vzdělání. Protože encyklopedií v knihovně
sobota 4. února od 2000 hod., „Na Radnici“ v Kolinci
Regionální sdružení SVOL Plzeňského kraje srdečně zve na
není málo, ukázala paní knihovnice dětem jen vybrané tituly. Taková
encyklopedie Knihy má 1 350 stran a děti si ji nejen potěžkaly, ale počet
stran si tipovaly. Stejně tak je zaujala kniha o městech a městečkách,
kde jsme si vyhledali Sušici. Na závěr nechyběl malý testík. A ten byl
„kamenem úrazu“. Písmenka v abecedě se nám míchala a promíchá­
pořádaný Regionálním sdružením vlastníků obecních
vala. Jestli je k po j nebo před ním bylo docela oříškem. Ale všichni na­
a soukromých lesů v ČR Plzeňského kraje, podregion Šumava,
konec zvládli najít všechny výrazy a zasloužili si za to malou odměnu.
S pilným tréninkem už příště děti na abecedě nenachytáme. –mk–
Slosovatelná bohatá tombola provedená
v typicky lesnickém a mysliveckém duchu.
10. jubilejní ples SVOL
Umlčené hlasy
čtvrtek 9. února v 1930 hod., KD Sokolovna
Výstava o zavražděných obhájcích C. S. Forester: Africká královna
Příběh o lásce a válce. Těžko by se hledal nesourodější pár než jsou
lidských práv v Rusku
oni dva. On, ostřílený lodník, který už prožil na své lodi Africká krá­
lovna kdeco, a jediné po čem touží je v klidu a v závětří užívat života.
Adaptace: Věra Mašková
Beseda s tvůrcem výstavy, pracovníkem Člověka v tísni Rosťou ValRežie: Viktorie Čermáková
vodou, proběhne v přízemí budovy gymnázia ve čtvrtek 9. února 2012
Hrají: Linda Rybová a Hynek Čermák
v 18.00 hod. Během besedy budou promítány dokumenty.
Divadlo PALACE Praha.
Když člověk brání slabé proti zvůli mocných, vždycky tím něco ris­
kuje. V Rusku obránci lidských práv a aktivisté riskují mnoho: vlastní
život. Putovní výstava pořádaná Člověkem v tísni v partnerství s Hein­
neděle 12. února v 1700 hod., čajovna na náměstí
rich–Böll–Stiftung Praha přináší konkrétní příběhy novinářů, aktivistů,
právníků, kteří v posledním desetiletí za svou práci zaplatili životem.
„Jsem novinářka. Pracuji jako dopisovatelka novin Novaja gazeta,
a to je jediný důvod, proč jsem měla možnost vidět válku – dostala jsem
Fascinující metoda, při které spolu s terapeutem pozorujete vaši
za úkol o ní psát. Ne proto, že jsem válečná zpravodajka a dobře této krev na monitoru počítače doslova v přímém přenosu. Jediná kapka
věci rozumím. Právě naopak, protože jsem civilistka. Cíl šéfredaktora živé krve napoví mnoho o vašem aktuálním zdravotním stavu.
byl prostý – právě já, civilistka, dokážu mnohem lépe pochopit pro­
Terapeut: Květa Matějčková, certifikovaný poradce Darkfield
blémy jiných civilistů, obyvatel čečenských měst a obcí, kteří se ocit­ Microscopy
li uprostřed války.“ Tak popsala počátky své práce v Čečensku Anna
Na přednášku je nutné se předem objednat na tel. 724 303 376
Politkovská, novinářka zavražděná v říjnu 2006. Kromě jejího příbě­ (omezený počet míst)
hu se návštěvníci na výstavě mohou seznámit s příběhy dalších, méně
známých, obhájců lidských práv. Informace o životě a práci aktivistů
dokreslují citáty z jejich článků, vystoupení a fotografie.
Putovní výstava zatím proběhla ve foyer Nové scény Národního di­
vadla a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Poděkování patří R. Valvodovi, M. Brožovi.
MILENA NAGLMÜLLEROVÁ, zdroj Člověk v tísni
Počátkem básně je inspirace a ta je také jejím konečným cílem. Je to
někdy první myšlenka, která utkví v básníkově mysli, a je to i závěrečná
myšlenka, které nakonec dosáhne. Výchozím bodem je talent tvůrce.
A ten je u Jiřího Koláře–Doubravického opravdu prokazatelný. Čtená­
ři Vítaného hosta se s jeho povídkami setkali několikrát na stránkách
Připravujeme na únor
časopisu. Ale pan Jiří Kolář je především citlivý básník.
  4. 2. 14.00 hod. Dětský maškarní karneval
Od první sbírky Ať ptáci šperkují nebe, vydané nákladem vlastním
20.00 hod. Farní ples
před deseti lety, jich má na svém kontě již pět. Zde jsou jejich názvy:
  9. 2. 19.30 hod. Africká královna – předplatné SDS
Stromy a řeka (2005), Tváře noci (2007), Psáno do hlíny a na kámen
(2009) a Připozdívání (2010). Nyní se čtenářské veřejnosti předsta­
11. 2. 14.00 hod. Společný ples chovatelů a včelařů
vuje básněmi v próze sbírkou Čáry na nebi. I když kvalita tohoto dru­
19. 2. 14.00 hod. Taneční odpoledne s Janem Vondráškem
hu poezie je těžko poměřitelná, věřím, že jeho poezie dokáže citlivé
21. 2. 19.30 hod. Travesti show skupiny Screamers
a vnímavé čtenáře zastavit, neboť je psána s velikou pokorou a láskou,
25. 2. 20.00 hod. Hasičský bál
ale především srdcem.
Básník v ní zachytil roční doby (Vteřiny podzimu nebo Tvář blan­
Nabídka jednodenních výletů
kytného dne), měsíce (Únor), barvy podzimu (Slavnosti barev) či vítr
12. 5. Vídeň – prohlídka města a kulturních památek
(„já držím v dlani malý zkroucený uzlíček větru“). Najdeme zde ce­
26. 5. Berchtesgaden – Orlí hnízdo – Jezero Königssee
OBSAZENO lou řadu básnických metafor, které působí nově, svěže a neotřele. Na­
příklad v básni Nokturno autor píše: „Krajina se pozvolna rozpouští
 9. 6. Berchtesgaden – Orlí hnízdo – Jezero Königssee
NOVÝ TERMÍN v lučavce noci“nebo v básni z Čestic zachytil kouzlo okamžiku takto:
„Zvlněný věnec návrší a remízků okrášlil chudobu až k obzoru, zapl­
16. 6. Legoland – rodinný výlet do zábavního parku
22. 6. G. Boccacio: Dekameron – komedie plná dobrodružství, ňuje své nikdy neskončené otáčivé hlediště.“ Při jejich četbě se mů­
vtipu a lásky – otáčivé hlediště v Českém Krumlově; přihláš­ žeme ponořit do hlubin ticha, pozorovat plující oblaka či vstupovat
do krajin blízkých jeho srdci. Ostatně – posuďte sami.
ky nejpozději do 15. března.
IVAN NIKL
28. 7. Berchtesgaden – Orlí hnízdo – Jezero Königssee
ÚNOR
18. 8. Salzburg – prohlídka města a kulturních památek
Den vyzáblý a vykostěný. Zůstal jen holomráz s tikotem jinovatky.
15. 9. Neuschwanstein – návštěva pohádkového zámku
Obnažená žebra větvoví ještě s mrtvým žilobitím v pouzdře kůry pra
Mnichov – prohlídka historického centra města
 8. 12. Vánoční Vídeň – návštěva kouzelně vánočně vyzdobeného cují už ale ke znovuzrození světla. Den ještě ne úplný, ale s poselstvím
nepoddajnosti zraje do budoucích vinobraní. Hlasy zkamenělých lehce
města a vánočních trhů
povívají v poryvech tmy.
Přihlášky a bližší informace v kanceláři MKS, tel. 376 528 686.
Galerie Gymnázia v Sušici, 20. ledna–10. března 2012
Tajemství kapky krve
Malé básně v próze
MKS v roce 2012
Sušické noviny 2/2012
27. ledna 2012
Sport
strana 8
Sušičtí fotbalisté se chystají na start jarní sezony Mezi hokejisty válí i čtyři holky
Přípravu zahájili hokejem, končit chtějí postupem
vyvrcholila hromadnou bitkou na
konci utkání.
Sušické naděje srdnatě bojovali na domácím turnaji
Hokej, tvrdý sport pro drsné
chlapy. Tohle spojení tak úplně
neplatí v Sušici. V mladých výbě­
rech druhých a třetích tříd totiž
válí i čtyři děvčata! Největší domá­
cí naděje, desetiletá Anička Fabši­
cová, dokonce sází góly i v české
dívčí reprezentaci. Malí hokejisté
své kvality potvrdili na domácím
turnaji v souboji s týmy z Písku
a Milevska, kde v celkovém sou­
čtu obsadili druhé místo.
To už je slušná porce, díky které se
malí „caparti“ v hokejových do­
vednostech ohromně zdokonalují.
„Hokejistů máme poměrně
Vše se samozřejmě neslo v přá­
telském duchu, hráči se na led při­
hodně, ale další samozřejmě vítá­
šli bavit, ne si ublížit. „Karel, náš
me. Rodiče mohou na zimní sta­
novej Chára,“ hulákali se smí­
dion své děti přivést kdykoliv, bu­
deme moc rádi,“ prozradil trenér
chem ze střídačky na svého spo­
luhráče Karla Gilla, když po jed­
nejmladšího výběru Luboš Švelch.
nom ze soubojů u mantinelu tvr­
Výběry druhých i třetích tříd
dě sestřelil protivníka a poslal ho
hrají zápasy na menším kluzišti
k ledu. Dalším „odborníkem“ na
jen se třemi hráči v poli. Na celé
tvrdé bodyčeky byl i Martin Kal­
Sušickým hokejistům to na do­ hřiště začínají až čtvrté třídy. V Su­
ný, řízný stoper mladého výběru mácím turnaji, který se odehrál šici jsou pyšní i na to, že s hokej­
Jana Staňka.
v neděli 22. ledna za účasti celků kou v jejich týmech válí i malé dív­
z Písku a Milevska, šlo velice dob­ ky. „Celkem u nás máme čtyři hol­
Napínavé klání „staří – mladí“ ře. Starší „áčko“ doslova rozseka­ ky. Vyzdvihnout bych chtěl Gábinu
dopadlo lépe pro ostřílenější bor­ lo stejný výběr Písku 23:0, v dra­ Tykalovou, naši nejmladší hráčku.
ce, kteří mají s hokejem evident­ matickém boji zvítězilo i nad Mi­ V únoru jí bude teprve pět let,“ do­
ně víc zkušeností. O výsledek ale levskem 14:10.
plňuje Švelch.
samozřejmě příliš nešlo, heslem
dne byla zábava a dobrý, aktivní
Většina mladšího výběru, su­
Pozorně si zapamatujte i jméno
odpočinek po vánočním pojídání šického „béčka“, s hokejem tepr­ Anna Fabšicová. Teprve desetiletá
cukroví a bramborového salátu. ve začíná, výsledky u nich ještě ne­ holčička už vyniká mezi stejně sta­
hrají takovou roli. Píseckému béč­ rými hokejisty, na domácím turna­
Pro velký úspěch si sušičtí fot­ ku sušické naděje podlehly 0:10, ji vstřelila ve dvou zápasech osm
Tvrdé souboje i nekompromisní bodyčeky. Unikajícího Martina Kalného (na fotce zády s číslem 1) brání balisté hokejové klání zopakovali s Milevskem uhrály bezbrankovou gólů. Anička se díky skvělým výko­
Jiří Bešta.
foto Tereza Kalná ještě jednou v lednu, opět byla na remízu 0:0. V konečném součtu to nům prosadila i do dívčí reprezen­
ledě spousta zábavy i řada pěk­ pro Sušici znamenalo celkové dru­ tace, nastupuje za celostátní dívčí
V tabulce přezimovali na dru­
Ostré jarní boje o postup do naopak znamenalo obrovský vý­ ných akcí.
hé místo na turnaji.
výběr Čech a Moravy do patnácti
hém místě, v dobře rozjetém roč­ krajského přeboru vypuknou sko­ kon jen nasoukání se do výstro­
let. Jejím snem je účast na zimních
Hokejové naděje v Sušici svým olympijských hrách, což při výbor­
níku chtějí pokračovat i v jarních ro za dva měsíce, ale sušičtí fot­ je. Všichni včetně gólmanů tento
Legrácky pro mladé fotbalisty
zápasech. Sušičtí fotbalisté začali balisté se už nyní pilně připravují přetěžký úkol nakonec zvládli a ze ale pomalu končí, tým se naplno sportem žijí. Nadšeně polykají tré­ ných výsledcích dívčího týmu roz­
s přípravou na start druhé polovi­ na bitvy v mistrovských zápasech. šatny mohli vyskočit rovnou na led. vrhl do zimních tréninkových ga­ ninkové dávky, na ledě jsou čtyři­ hodně není nereálné.
ny sezony, která vypukne na začát­ Milým rozptýlením pro hráče byly
lejí a přípravných zápasů. V sobo­ krát, starší dokonce pětkrát týdně.
JONÁŠ BARTOŠ
„Trenér to sice nevidí rád, ale co tu 28. ledna odehraje sušické áčko
ku března. V týmu po podzimní jíz­ dva přátelské „hokejíčky“, ve kte­
dě panuje skvělá, pozitivní nálada. rých si fotbalisté vyzkoušeli brus­ má s námi dělat,“ nechali se slyšet přátelské utkání v Písku s místním
hráči. „Jen doufá, že se tady nepo­ béčkem. O den později na domá­
Hráči si tréninkový dril zpestřili lení s hokejkou a plnou výstrojí.
mlátíme a přežijeme to bez zraně­ cím hřišti (start 14.00) mužstvo
dvěma hokejovými zápasy, kde si
všichni užili náramnou legraci. Na
Na sušickém zimním stadionu ní,“ dodali se smíchem.
čeká první zápas 3. ročníku zimní­ 4. třída –velké hřiště
zimním stadionu se dobře bavili i se tým poprvé sešel o vánočních
ho turnaje O pohár starosty města 4. 2. Sušice–České Budějovice začátek v 11.30 hodin (ZS Sušice)
Pohled na nadšeně hrající fot­ Sušice proti Nýrsku.
11. 2. Český Krumlov, přesný čas ještě není určený (ZS Č. Krumlov)
diváci, kteří počínání fotbalistů na svátcích. Na některých byla vidět
18. 2. Sušice–Lužnice, začátek v 9.30 hod (ZS Sušice)
ledě sledovali.
bohatá herní praxe, pro mnohé balisty-hokejisty leckdy připomí­
nal obrázky ze slavného filmu Ko­
Druhého února hráči odjíždě­ 25. 2. Sušice–Písek, začátek v 11.30 hod (ZS Sušice)
kosy na sněhu. Některým sloužila jí na třídenní herní soustředění 3. 3. Milevsko–Sušice, přesný čas ještě není určený (ZS Milevsko)
hokejka hlavně k opírání a k tomu, na Srní. Cíl přípravy je jasný. Co
aby se věčně neváleli po ledě. Vět­ nejlépe se nachystat na jarní řeže Turnaje 3. třída
šina členů týmu ale bruslení, střel­ v 1. A třídě (úvodní duel čeká su­ 11.–12. 2. turnaj v Českém Krumlově
bu, nahrávky a další herní činnos­ šické fotbalisty 11. března s Nýr­ 19. 2. turnaj v Soběslavi – účast Sušice, Písek
ti zvládala nad očekávání skvěle. skem), na jejímž konci by měl 3. 3. turnaj v Sušici – účast České Budějovice,Vimperk
K vidění byla celá řada perfekt­ být vysněný návrat do krajského Tachov 17.–18. 3.
ních akcí, branek i gólmanských přeboru.
zákroků.
JONÁŠ BARTOŠ Turnaje 4. třída
10. 3. Sušice – 4. třída – velké hřiště
Vrcholná čísla představovaly
24. 3. Mělník – 4. třída –velké hřiště, odjezd bude v pátek 23. 3.,
tvrdé bodyčeky, v nichž se hráči
31. 3. Domažlice–4. třída –velké hřiště
opravdu vyžívali. Bum, prásk, co
nejtvrději přišpendlit na manti­
Sušické hokejové týmy, výběry druhých a třetích tříd.
nel. Mladí fotbalisté si na ledě vy­
chutnávali možnost ostrých stře­
tů, které si na trávnících nemo­
hou dovolit. Hokejová řež dokonce
Program sušické hokejové mládeže
Vyrovnaná hra
malých hokejistů
Rok 2012 zahájili hokejisté
čtvrtých tříd svým prvním mis­
trovským zápasem na celé hřiště
hned první sobotu 7. ledna s tý­
mem Vimperku na domácím ledě.
Po statečném boji podlehli soupe­
ři 3:6. Sušičtí hráči se velmi snaži­
li, ale soupeř je ve dvou třetinách
přehrával. Třetí třetinu odehráli
velmi vyrovnaně, ale na soupeře
to nestačilo.
Hned další víkend, 15. ledna,
hráli čtvrťáci velmi povedené utká­
ní ve Strakonicích, kde vybojovali
těsné vítězství 2:1. Ještě dvě minu­
ty před koncem hrací doby byl stav
vyrovnaný, ale potom tým ukázal
svoji kolektivní sílu, která byla za­
končena vítěznou brankou. Sou­
peř na poslední minutu a půl od­
volal brankáře, takže si sušičtí po­
prvé vyzkoušeli, jak se hraje power
play. Oba zápasy odehráli sušičtí
čtvrťáci posíleni o své mladší ko­
legy ze třetích tříd.
V sobotu 21. ledna zvítězili opět
vysoko 8:0 čtvrťáci na domácím
ledě, když na zápase přivítali tým
z Tábora. Jasná převaha sušic­
kých byla znát od prvních minut
zápasu a s čistým štítem jej dovedli
až do konce.
Žáci třetích tříd si udělali v ne­
děli 8. ledna výlet do Hluboké nad
Vltavou, kde odehráli turnajovým
způsobem zápasy s domácím
mužstvem a s týmem z Jindřicho­
va Hradce. Oba statečně zvládli
a odvezli si vítězství 10:1 (Sušice–
Hluboká nad Vltavou) a 15:3 (Su­
šice–Jindřichův Hradec).
Soupiska 4. třídy
brankář 11 Matyáš Kratochvíl
obránci 29 Bělohrad Ctibor, 4 Ví­
tovec František
útočníci 22 Fabšicová Anna,
27 Koryťák Jakub, 19 Kolařík Voj­
ta, 24 Tomas Jan
trenér Koryťák Zdenek
Soupiska 3. třídy:
brankář 1 Horejš Viktor
obránci 15 Balvín František,
2 Rendl Filip,10 Heberlein Jakub
útočníci 23 Pitel Richard, 16 Hail
Matouš, 13 Valdman Tomáš,
14 Podlipský Marek
trenéři Pitel Richard, Hail Pavel
–iv–
Zimní stadion Sušice
rozpis veřejného bruslení
27. ledna
1530–1700
28. ledna
1130–1300
29. ledna
1300–1430
31. ledna
1530–1700
3. února
1000–1130
3. února
1530–1700
4. února
1400–1530
5. února
1300–1430
7. února
1530–1700
10. února
1530–1700
Lyžařská škola Kašperské Hory Yellow point pořádá
kurz lyžování pro děti
Šest dnů intenzivní výuky (3.–4.–5. 2.; 11.–12. 2.; a 19. 2. 2012)
– zahájení 3. února 2012 v 10 hodin
– vhodné pro děti od 4 do 16 let
– místo: nový lyžařský areál K. Hory
– začátek vždy v 10 hodin, konec ve 14 hodin
– O2 extra dětský park (kolotoč, karusel, provazový vlek, vy­
hřívaná herna, dětské hřiště)
– nové vleky, upravované sjezdovky, lyžařské hřiště
– cena za 6 dnů: 1 690 Kč (včetně vleků pro začátečníky)
– teplý nápoj v ceně, včetně vstupu do O2 extra parku
Další informace na www.ypoint.cz, přihlášky a info také na:
732 235 340, www.ski-skola.wz.cz.
Třetí třídy: Matyaš Kratochvíl, Richard Pitel, Matouš Hail, Jakub Heberlein, Jakub Koryťák, František Balvín, Tomáš Valdman, Anna Fabšicová, Marek Podlipský, Filip Rend. Trenéři: Richard Pitel, Pavel Hail.
Druhé třídy: Ondřej Koryťák, Václav Tykal, Kristýna Tykalová, Gábina
Tykalová, Štěpán Švelch, Libor Potužník, Jiří Němec, Tereza Czerweková, Patrik Vodička, Adam Kraml, Milan Sopek.
foto J. Bartoš
Sušické noviny 2/2012
27. ledna 2012
Informace / Zajímavosti
strana 11
Plesová sezóna v plném proudu
Vždy, když čtu v Sušických no­
vinách, že se pořádá nějaký ples
v naší Sokolovně, srdce mi po­
skočí. Připomíná mi to dobu, kdy
jsme s manželem a naší partou ne­
vynechali žádný ples, který se tu
konal. Sedávalo nás u stolu šest­
náct a zábava byla vždy skvělá!
Vrátím se ve vzpomínkách
nejméně o 30 – 40 let nazpátek.
Nevím, kterému plesu bych dala
přednost, těšili jsme se na každý.
Většinou hrávala osvědčená ka­
pela Rytmus pod vedením pana
Sedláka, posléze jeho vedení pře­
vzal Kamil Švelch. Jeden z nejho­
nosnějších býval ples zdravotnický,
pak jednoťácký, sklářský, hasičský,
myslivecký, šibřinky a loutkářský.
V „armáďáku“ se konaly rybář­
ské a zahrádkářské večírky a růz­
né jiné akce. Vím, že jsem všech­
ny neuvedla, ale není to podstatné.
Čekali jsme vždy natěšeni, jaké
róby uvidíme na zdravotnickém
plese, jaké ceny budou v tombo­
le na sklářském a mysliveckém –
na těch snad vyhrál každý, kdo si
koupil los. Výhrami bylo brouše­
né sklo, po kterém byla velká po­
ptávka, (dnes ho máme v obýváku,
dvakrát do roka ho pulírujeme, ni­
kdo ho nechce!) Snad zas jednou
přijde do módy. Čekali jsme netr­
pělivě na myslivecký ples. V tom­
bole byli zajíci, bažanti, srnčí i di­
vočák. Vyhrála jsem jednou zají­
ce, běžela jsem pro něj na pódi­
um a když jsem se s ním vracela,
po dřevěných schůdcích, uklouz­
la jsem a složila se vedle bubnů,
které ovládal Tonda Branyš. Při
hasičském bále byli všichni v uni­
formách, ples zahajoval starý pan
Levý se svou babčou. V duchu vi­
dím všechny ty páry, které vířily
po parketu. To byl svižný pohyb,
žádné ploužení. Taková polka
nebo valčík, to dalo zabrat a když
muzikanti zahráli celou sérii, to
kapičky potu padaly na parket. Pro
nás, ženské, byly nejdůležitější ve­
černí róby, pro naše muže také, ale
z jiného důvodu – ti spíše sledovali,
co se skrývá pod róbami. Jednou
se na zdravotnickém plese objevi­
la dáma, ta měla hluboký výstřih
vpředu a také vzadu. Mužští ne­
věděli, který „žlábek“ dřív sledo­
vat! Měla jsem spolupracovnici,
ta se vždy vyptávala, jaké tam byly
šaty, ona bývala dámskou krejčo­
vou. Já téměř pokaždé odpovída­
la, že tam byly všechny šaty dlou­
hé. Pro mne nebyla móda až tak
podstatná. Byly jsme parta kámo­
šek, nevadilo nám v dlouhých ša­
tech vylézt na žebřiny a tam cvičit.
O přestávkách se u stolů zpívalo.
Alkohol se po dobu plesu neroz­
nášel, na štamprlata se chodívalo
dolů, do „Pekla“. To byla místnost
pod pódiem kde se čepovaly liho­
viny, prodávaly párky, jednohubky
a chlebíčky. Totalitní doba přitvr­
dila, alkohol se pak nesměl prodá­
vat ani v Pekle! Proto jsme o pře­
stávkách chodívali do Svatoboru
a tam si poručili velké „frťany“,
abychom déle vydrželi. Taky jsme
chodívali k sokolníkovi Rajtmaje­
rovi, ten bydlel v patře, měl tam
takový domácí bar a tam nám na­
léval. Nesměl o tom nikdo vědět,
tam chodívali jen jeho nejlepší
přátelé, přesto se to stalo „veřej­
ným tajemstvím“.
Nejvíc jsme se vyřádili na ši­
břinkách a při loutkářském plese,
Sokolky vždy nacvičily půlnoční
scénu – jednou se spouštěly z bal­
konu převlečené za čarodějnice
– byla to zábava „za všechny pra­
chy“. Při šibřinkách se děda Pros­
srů, hasič a nepřekonatelný ba­
vič, převlékl za ženskou, chodil
i na dámské WC a vyvolal tam
ohromný poprask, když ženské
poznaly, že před zrcadly se líčí ne­
jen ony, ale i převlečený chlap. Jed­
nou se převlékl za černošku, su­
kénka ze slámy mu vířila kolem
boků, nahoře jen spoře oblečený,
s parukou kudrlinek na hlavě. Vždy
si vyhlédl nějakého „velkomožné­
ho“, přichytl se mu rukama kolem
krku, žilnatýma nohama objal jeho
pas a začal ho pusinkovat. Držel se
jako klíště, bylo těžké ho setřást.
Děda Prosser i ve svém pokroči­
lém věku obešel celý sál po rukou.
Mimo jiné pravidelně chodil trou­
bit na velikou píšťalu o Štědrém
večeru po domácnostech.
Krásné byly také maturitní ple­
sy (s opravdovou noblesou a dů­
stojností) a nezapomenutelné kar­
nevaly, které řídil Čeněk Bláhovec
jako principál s cylindrem na hlavě.
Plesovou sezónu ukončoval lout­
kářský bál, ten býval takový sou­
sedský a hravý. Vždy jsme čekali až
muzikanti zahrají „doudleveckou“
polku. To si stoupli na prostředek
parketu a my jsme kolem nich tan­
čili. Také jsme chodili jednotlivě
kolem nich a když přestali hrát,
museli si tančící zvolit toho, před
kterým se právě zastavili, bylo
to ve stylu „padni, komi padni“.
Také se hrálo na „koštětovou“.
Lichý tanečník tančil s koštětem
a po ukončení hudby koště pustil
a všechny páry se museli vystří­
dat a ten, který „neurval“ taneč­
nici, tančil s koštětem. To samé
se opakovalo se židlí. Muzikanti
při hraní používali různé polohy,
nejdřív hráli v kruhu vestoje, pak
vsedě, na kolenou a nakonec vleže!
Stále mám před očima „kapelmaj­
stra“ Kamila Švelcha, jak nám za­
se mohlo zasunout brčko do úst.
Kolem krku bryndáčky se jmény.
Takhle vymóděných nás bylo pět
„kluků a pět holek“, podle barvy
tepláků. Mámu nám dělala A. D.,
ta byla oblečena do šatů, měla
na hlavě široký slamák a hledala
„tátu“. My „děti“ jsme měly vel­
kou dřevěnou tatrovku, do ní si
sedla ta nejmenší, ostatní si po­
hazovaly s velkým nafukovacím
míčem a máma nás vodila. Dr­
želi jsme jsme se takového juto­
vého popruhu, jako se používal
v jeslích při vycházkách. Kolečka
auta rachotila po parketu, háze­
ly jsme míčem po hlavách sedí­
cích, pak jsme usedly doprostřed
sálu a hrály „Zajíček v své jamce
sedí sám“. Pak jsme se rozeběhly
ke stolům s křikem, že máme žízeň
a vždycky jsme si vyhlídly nějaké­
ho ‚mecenáše‘, kterého jsme do­
vlekly k mámě, jestli by ho chtě­
la. Ta samozřejmě přikývla a tak
náš „táta“ musel s námi k pultu,
tam poručil 11 „malejch panáků“…
No jo, jenže my řvaly, že máme ží­
zeň velikou a….. no jak jsou chla­
pi občas ješitní, poručil „panáky
velký“! Takhle jsme hledaly tátu
několikrát. Jenom máma nepila,
ona nás totiž vezla vypůjčenou
dvanáctsettrojkou!
Sedly jsme si na zem u jednoho
stolu, tam seděl jeden takový so­
lidní pán, kterému jsme se doce­
la líbily a tak nám začal vyprávět
pohádku. Dopadlo to skvěle! Byl
to nějaký bývalý učitel, vyprávěl
nám o babičce na Starém Bělidle,
kde se na zápraží Sultán a Tyrl za­
bývali nekalou činností a babička
s koštětem „šukala“ po světnici
atd. Je to dlouhá básnička, znám
ji! Pak jsme ještě před odmasková­
ním odjely. Dlouho nikdo nevěděl,
A je to tady
hrál uprostřed kruhu svou oblíbe­ kdo byli ti nezvedení parchanti, co
nou skladbu „Cizinec na pobřeží“. s chlapama tak „zametli“.
Vzpomínek je tolik, že by zaplnily
celé Sušické noviny.
To je jen velmi malá vzpomín­
ka na dobu plesů a maškarních
Celé tohle plesové rejdění od­ bálů před mnoha lety. Ponejvíce
troubilo masopustní úterý. V Su­ na nich hrával Rytmus.
šici se to odehrávalo na Bouchalce.
Proto milí Rytmusáci: vidím
Vyhlášený byl i Hrádek a Petrovice, vás jakoby to bylo včera, jak sedí­
kde se scházela hojná účast masek. te na zemi a hrajete nám tu naši
Bylo nás jedenáct ženských, ušily „doudleveckou! Teď už téměř
jsme si krepové kalhoty s laclem, všichni sedíte v muzikantském
půlka z nás měla modré, půlka nebi a já vám mávám a s úctou
červené s bílými puntíky. Na hla­ vám tuto vzpomínku posílám!
vě kulicha, přes obličej masku
z punčocháčů, v niž byly jen dva
Za všechny milovníky Rytmusu
otvory pro oči a malá dírka, aby zapsala
MARIE MALÁ
všem maminkám, babičkám, ka­
marádkám a dalším tvůrcům všech
těch nádherných masek, bez nichž
Už podvanácté se letos v sušic­ poděkování patří i majitelům Řez­ by to nebyl ten pravý maškarní rej.
ké sokolovně konal dětský maškar­ nictví U Kojzarů a majitelce firmy
Mgr. KRISTINA POPELOVÁ,
ředitelka školy
ní bál pořádaný ZŠ a MŠ Dlou­ květiny. A na závěr? No přece díky
há Ves. Že se na něj děti i dospělí
opravdu těšili, o tom svědčí hoj­
ná účast. Bavili se všichni, tančili
i soutěžili s chutí. K výborné at­
mosféře přispěl slovem i výbornou
hudbou J. Hlaváč, jehož spoluprá­
ce s naší školou má také dlouhole­
tou tradici a právem mu patří náš
dík. Stejně tak musíme poděkovat
pracovníkům městského kulturní­
ho střediska, bez jejichž pomoci se
neobjedeme.
Mnoho lidí se také těší na vý­
borné koblihy naší paní kuchař­
ky Aničky Barošové, které se le­
tos – jak jinak – zase povedly. Naše
Informace
strana 12
Sušické noviny 2/2012
27. ledna 2012
Sportovci se na Šumavu rádi vracejí
Také JUDr. Tomáš Homola se při příležitosti setkání pochvalně
Petr Mottl a Věra Marešová si spolu s Jaroslavem Hraničkou a Pet­
vyjádřil o nastolené strategii provozu a rozvoje, díky níž se hotel stal rem Málkem našli čas i na popovídání ohledně další spolupráce. Plá­
skutečným střediskem relaxace a aktivního odpočinku a vedení hotelu ny další spolupráce mezi oběma městy v rámci regionálního rozvoje
poděkoval za nasazení a racionální přístup.
a podpory nejen cestovního ruchu, ale i celkového společenského po­
vědomí o Šumavě, jejích možnostech, nabídce ad. vyústily v reálný ná­
Mezi přítomnými hosty byl také ředitel Centra sportu MV Josef Ne­ vrh podoby společných projektů, zaměřených – jak jinak – především
chutný. Ten porovnal ‚rekreačku‘ z doby před rokem a současné stře­ na sportovní aktivity.
disko: „Od svého příchodu do Centra sportu MV jsem byl varován, že
Kašperky jsou pro naše sportovce nevhodné a vedeni hotelu nepružné.
O to větší překvapeni pro mě bylo, když jsem loni v rámci hledání ideálních podmínek pro trénink Martiny Sáblíkové poznal hotel Šumava
s tehdy nově jmenovaným ředitelem. Martina sem původně měla jet jen
na týden, nicméně pozitivni zkušenost způsobila, že Kašperky dostaly
v květnu přednost před italským Collalbem. Od té doby neuteklo mnoho
času a vedeni hotelu se ve spolupráci s vedením rezortu podařilo zlepšit
Wellness & Sporthotel Šumava.
podmínky do té míry, že Šumava se stala ideálním centrem pro přípravu sportovní reprezentace. Spolupráce s panem ředitelem Hraničkou je
Amálka, jak se říká Amálinu údolí v těsné blízkosti Kašperských na výborné úrovni a jsem přesvědčený, že bude mít z našich sportovců
Hor, láká návštěvníky nejen na klid, krásnou přírodu a možnosti ak­ velkou a velmi spokojenou klientelu.“
tivního odpočinku. Nově také na wellness a sportovní pobyty, které
zde poskytuje hotel Šumava.
Po dlouhou dobu za dob minulého režimu byl hotel veřejnosti ne­
přístupný, šanci dostat se sem měli převážně jen vyšší státní úředníci
spadající do resortu ministerstva vnitra. To už je dnes ale jinak.
Weellness & Sport hotel Šumava přivítal
olympionika Martina Doktora
O tom, že zde najdeme opravdu kvalitní zázemí svědčí i fakt, že Šu­
mava je vyhledávaným střediskem pro přípravu špiček českého spor­
tu. Opakovaně sem jezdí na sportovní soustředění například Martina
Sáblíková se svým trenérem Petrem Novákem a celým reprezentačním
týmem. Opět se tvrzení o oblibě šumavských koutů potvrdilo v den, kdy
hotel oznámil změnu svého jména na Wellness & Sport hotel Šumava
a uvedl další rozšíření nabídky služeb. Slavnostního setkání při této
příležitosti se zúčastnil kanoista Martin Doktor. Ten mimo své přítom­
nosti na vernisáži výstavy fotografií Jiřího Hanáka „Imaginace“ v pro­
storách hotelu, pokřtil i nové logo Wellness & Sporthotelu Šumava.
Jednu z vystavených fotografií
věnoval J. Hanák (na foto) do draž­
by – její cena se vyšplhala až ke čty­
řem tisícům korun a tato částka,
kterou za dílo zaplatil Tomáš Ho­
mola, ředitel Zařízení služeb pro
MV, putovala na charitativní účely,
konkrétně na Konto Bariéry.
Výstava fotografií se v hote­
lu odehrála poprvé, ale, jak uve­
dl ředitel Jaroslav Hranička, jis­
tě ne naposledy. „Určitě se kromě
sportovních budeme věnovat i kulturním a společenským projektům,
protože i ty k odpočinku a relaxaci
patří,“ řekl.
Dvojnásobný olympijský vítěz,
dvojnásobný mistr světa, mistr Ev­
ropy, osminásobný vítěz Světové­
ho poháru, mistr ČR 1984–2004,
trenér české reprezentace – těmi­
to tituly ověnčený Martin Doktor
sice na Šumavě není častým hos­
tem, ale tuhle příležitost si ujít
nenechal a jako trenér zhodnotil
zdejší možnosti pro sportovní pří­
pravu reprezentace. Kromě pří­
rodních krás a ‚výzev‘ (opravdu
rozmanitý terén), ocenil bezvad­
né fungování hotelu a jeho zázemí.
Vyjádřil se v tom smyslu, že jako
místo pro reprezentační přípravu,
je „Amálka“ ideální.
Zleva ředitel centra sportu MV Josef Nechutný, olympionik Martin
Doktor a ředitel hotelu Jaroslav Hranička.
Poté, co se středisko představilo „v novém“, zeptali jsme se jeho
ředitele Jaroslava Hraničky.
Jaká cesta vedla k dnešní podobě střediska?
„Za necelý rok mého působení tady se udála celá řada změn, ne
vždy populárních, ale nutných k tomu, abychom z nepříliš úspěšné­
ho hotelu udělali prosperující zařízení s nabídkou, která uspokojí i ty
nejnáročnější klienty a pochopitelně je dostupná co nejširší veřejnosti.
Samozřejmě mě těší všechna slova chvály, která padala na naši ad­
resu. Jsem rád, že je za námi vidět kus práce a děkuji všem, kteří se
o novou podobu hotelu v tak krátké době zasloužili. To poděkování si
zaslouží především provozní Eva Korcová a určitě kolektiv kmenových
Zúčastnili se i představitelé vedení města Sušice (zprava) Bc. Petr zaměstnanců, který zde ve všech ohledech vytváří podmínky pro spo­
Mottl a Ing. Věra Marešová.
kojený a komfortní pobyt. A co je neméně důležité, děkujeme za nejen
materiální podporu našemu zřizovateli.“
Slavnostního odpoledne se v šumavském hotelu zúčastnil také
starosta Sušice Bc. Petr Mottl a místostarostka Ing. Věra Marešová.
Co všechno můžete v současnosti svým hostům nabídnout?
Pozvání k prohlídce Wellness & Sport hotelu Šumava přijal také mís­
„Jak nový název napovídá, výrazně jsme rozšířili nabídku služeb pro
tostarosta Kašperských Hor Petr Málek. Původně přislíbenou účast pohodu a zdraví – tedy wellness – o nové relaxační centrum, které dopl­
ministr vnitra Jan Kubice musel z důvodů pracovního vytížení zrušit, ňuje stávající služby. Současně upravujeme prostor pro solnou jeskyni,
mezi významnými hosty ale nechyběla jeho ekonomická náměstky­ kterou bychom chtěli zprovoznit v co nejbližší době. Samozřejmostí je
ně Ing. Miroslava Oliveriusová, ředitelky ekonomického odboru MV trvalé poskytování veškerého hotelového servisu na vysoké úrovni. Do­
Mgr. Iva Havelková a a Ing. Emilie Žábová a náměstek ministra vnit­ volím si tvrdit, že v okolí patříme k hotelům s nejširší nabídkou služeb,
ra Mgr. Ondřej Veselský.
proto si myslím, že ať v létě, či v zimě, si v našem wellness a relaxačním
centru přijde na své každý. Aktivní sportovci se ptají například na posi­
lovnu – tu máme zařízenou profi vybavením, dámy pak mohou zajímat
takové doplňky jako hydromasážní vana, lymfodrenáž, vibrační ploši­
ny Vibrogym aj., kolektivům nabízíme k využití vybavenou tělocvičnu.
Od rozšíření očekáváme přínos v podobě výrazně zvýšeného (a trva­
lého) zájmu ze strany klientů a věříme, že se staneme vyhledávaným
místem pro rehabilitaci a odpočinek nejen policistů a hasičů, ale i ši­
roké veřejnosti, stejně jako profesionálních a rekreačních sportovců.“
Mgr. Iva Havelková a Ing. Emilie Žábová.
Zní to hodně komfortně. Jsou vaše služby cenově dostupné nejen hotelovým hostům, ale i „místním“ návštěvníkům?
„Určitě. Hotel v mnoha ohledech splňuje luxus čtyř hvězd, ceny jsou
přesto na dostupné úrovni tříhvězdičkového hotelu. Jsou určitě srov­
natelné s cenami sportovních provozoven „nehotelových“ typů v okolí.
Klienti u nás najdou i zvýhodněné „akční“ nabídky, na které jsou zvyklí
odjinud a které jsou naším poděkováním za jejich přízeň. Věřím, že si
k nám najdou cestu a budou tu spokojeni nejen hosté v době návštěv­
nických sezón, ale právě při akcích pořádaných ve spolupráci s městy
Kašperské Hory a Sušice také jejich obyvatelé a hosté z blízkého okolí.“
–as–
Martin Doktor – křest nového loga hotelu.
Zástupci Plzeňského Prazdroje předali M. Doktorovi pamětní láhev.
Vlevo Judr. Tomáš Homola, ředitel zařízení služeb pro MV.
Ruku v ruce se stoupající ná­
ročností příchozích návštěvníků
centrální Šumavy, kteří sice vy­
hledávají v poslední době přede­
vším zážitkové aktivity ale přitom
požadují za dostupné ceny veške­
rý komfort s pobytem a ubytová­
ním spojený, se zvyšují také nároky
na poskytovatele služeb.
Komfortní vířivka patří k vybavení wellness.
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici, T. G. M. 120/I, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512,
tel. 376 526 682, 724 981 554. Internet www.mkssu.cz, e-mail
[email protected] Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Redakční rada pracuje ve složení
Ivan Čámský (předseda), Mgr. Bohumila Skrbková, PhDr. Jan Lhoták. Tiskne Typos Klatovy. Redakce
si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory
a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel.
Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání
Sušických novin bude 2. února 2012 ve 1200 hod.
Download

Ke stažení - sušické noviny