OSTROŽSKÉ
STROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Vydává Město Uherský Ostroh
Leden 2013
Ostrožané zpívali
u rozsvíceného
vánočního stromu
1
    
Alice Navarová
Amálie Hudečková
Aneta Kusáková
Antonie Příleská
Michal Očenášek
Mikuláš Daniel
Sofie Kolářová
Místostarostka Jiřina Galušková
Veronika Turečková
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Rozpočet města . .. .. .. .. .. .. .. . 6
Tříkrálová sbírka .. .. .. .. .. .. .. . 8
Společenská kronika.. .. .. .. ..10
ZŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..11
DDM Pastelka .. .. .. .. .. .. .. .. ..12
Jízdní řády .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..15
Plesy a akce .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..20
Knihovna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..22
Ostrožští skauti .. .. .. .. .. .. .. ..23
TJ Lokomotiva . .. .. .. .. .. .. .. ..26
Hokej .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..27
Z. Galuška 1913 - 2013. .. .. ..28
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
Vydává Městský úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Markéta Frantová.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 1800 ks,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: A. Helmichová,
O. Matějík, M. Příleský, L. Kovařík.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka únorových
Ostrožských listů je 17. 1. 2013.
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2012 naplnil svoji číši
událostmi a zážitky každého z nás. Doufám, že to
byl pro vás rok pohodový
a příjemný, a pokud tomu
nebylo, tak snad byl alespoň k přežití. Pokud se vám
nedařilo tak, jak jste si představovali, vězte, že „všechno
zlé je k něčemu dobré“, ale
to se ukáže až s odstupem
času. Pro některé to byl rok
plný výzev a překonávání
překážek, to však k životu
patří a bez toho by život nebyl zajímavý. Každý si děláme svoji inventuru sami
v sobě.
Přestože nastávající rok má třináctku na konci svého letopočtu, přeji vám, aby
všechny dny roku byly pro vás pohodové.
I my chceme přispět svojí troškou do mlýna, proto připravujeme spoustu akcí,
které by měly k příjemnému žití v našem městě přispět. Rozhodli jsme se dodávat
Ostrožské listy do všech domácností zdarma, neboť toto je jedna z mála věcí,
kterou můžeme dát vám občanům bez jakýchkoliv rozdílů. Samozřejmě záleží na
vás, zda tuto službu přivítáte či nikoliv. Ale o tom více na jiném místě Ostrožských
listů.
Ač se to mnohým z vás nezdá, jsem přesvědčena, že naše město je zatím skrytá perla v srdci Slovácka, kde stojí za to žít. Chceme ještě více ukázat její krásu,
a to nejen dalšími nezbytnými opravami chodníků a místních komunikací, ale také
prostřednictvím kulturních a sportovních akcí za účasti města a spolků ve městě.
Jen namátkou: budeme pokračovat v opravách chodníků a zelených pásů podél
zrekonstruované I/55, připravujeme rekonstrukci ulice Nádražní a Zámecké, připravujeme další část regenerace Sídliště a další investiční akce, o kterých budete
průběžně informováni.
Na podzim roku 2012 vypukla malá hysterie kolem zprávy o ukončení činnosti
krojové dílny. O co šlo: činnost krojové dílny se začala ocitat čím dál závratněji
v červených číslech. Z meziročních srovnání vyplývalo, že dílna nespěje k samostatnosti, ale naopak bude čím dál více závislá na dotacích, aniž by k tomu byl
opodstatněný důvod. U většiny zastupitelů panoval názor, že činnost by měla být
zachována. Otázkou zůstává, zda jako samostatný subjekt, nebo subjekt města.
Minimálně pro rok 2013 jsme se rozhodli roztáhnout ochranná křídla nad touto
společností, aby se stala chloubou, nikoli přívažkem města. Domnívám se, že nakročeno je dobře.
Tento rok je rokem stého výročí narození pana Zdeňka Galušky. Stejnojmenný spolek Galuškovo Slovácko pod vedením paní Věrky Hendrychové připravuje
mimo jiné výstavu k tomuto výročí, která se už bude realizovat v nově zrekonstruovaných prostorách zámku.
Letní měsíce budou ve znamení projektu „Srdce pro Václava Havla“, jehož spoluautorem je ostrožský výtvarník a keramik pan Roman Švejda. I my jsme se
připojili k řadě měst, ve kterých bude toto dílo instalováno. Jeho umístění bude
pro mnohé z vás velkým překvapením.
Vážení a milí, mohla bych pokračovat dál ve vyjmenovávání všeho, co připravujeme, čím se zabýváme, aby se nám zde dobře žilo. Vše ale také závisí nejen na
kondici města, ale také na kondici státu a zejména na kondici vás - občanů. A tím
nemyslím jen kondici finanční, ale i zdravotní.
Proto vám přeji, aby rok 2013 obstál pro vás a vaše blízké po stránce spokojenosti na jedničku, po stránce finanční na jedničku s hvězdičkou a po stránce
zdravotní na jedničku s dvěma hvězdičkami.
Všechno dobré v novém roce přeje
Ing. Hana Příleská
starostka
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 22/2012 konané dne 19. 11. 2012
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2012/22/A/1 – rada města schvaluje vyhlášení záměru na dlouhodobý pronájem
pozemků v k. ú. Uherský Ostroh p. č. 1251,
orná půda o výměře 4491 m2 a p. č. 1292,
ostatní plocha o výměře 2151 m2 s pětiletou výpovědní lhůtou.
2012/22/A/2 – rada města schvaluje svolání zasedání zastupitelstva města na den
10. 12. 2012 v 17.00 hod. na zámku v Uherském Ostrohu.
2012/22/A/3 – rada města schvaluje zapůjčení zesilovače OMNI DDM Pastelka na
dobu neurčitou.
2012/22/A/4 – rada města schvaluje zásady vydávání Ostrožských listů s účinností
od ledna 2013.
2012/22/A/5 – rada města schvaluje změnu distribuce Ostrožských listů (spočívající
v roznosu OL do všech domácností zdarma).
(7, 0, 0)
2012/22/A/6 – rada města schvaluje zapůjčení cimbálu ZUŠ Uherský Ostroh na
dobu neurčitou.
2012/22/A/7 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uherský Ostroh stávajícím nájemcům do 31. 12.
2012 za současně platných podmínek.
2012/22/A/8 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v domě č. p. 46,
ul. Svobodova, Uherský Ostroh stávajícím
nájemcům do 31. 12. 2012.
2012/22/A/9 – rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. p. 678 (94 m2) s DDM
Pastelka do 31. 5. 2013.
2012/22/A/10– rada města schvaluje
přijetí finančního účelového daru ve výši
5.000 Kč pro DDM Pastelka Uh. Ostroh
p. o. od Nadace SYNOT Uh. Hradiště na
pořízení materiálu a pomůcek v rámci projektu „Půjdem spolu do Betléma aneb Pastýřské Vánoce“.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA KE SCHVÁLENÍ:
2012/22/C/1 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nákup části
pozemku p. č. 1002/1 (travní plocha) o výměře 46 m2 a 21 m2 v k. ú. Kvačice, nově
označených dle GP č. 294-1140/2011 p. č.
st. 1045 a p. č. 1002/2 za cenu 36 Kč/m2.
2012/22/C/2 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyhlášení záměru na
odprodej části pozemku p. č. 81/3 v k. ú.
Uherský Ostroh o rozloze cca 25 m2 – cena
300 Kč/m2 – za účelem umístění kioskové
trafostanice VN/NN.
2012/22/C/3 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
4
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s následující změnou
oproti předloženému návrhu – úleva platí
65 let a více (dle stávající platné vyhlášky).
2012/22/C/4 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
Změnu v rozpočtu města – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
ve výši 8 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Zaúčtování dotace:
Povýšení příjmové části rozpočtu na pol.
4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů
o 8 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu na § 5512
Požární ochrana o 8 000 Kč.
2012/22/C/5 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu u odboru kultury v příjmové i výdajové části o 145 000 Kč
na základě hodnocení plnění rozpočtu
města za období 01-10/2012.
Zaúčtovaní finančních prostředků:
Povýšení příjmové části rozpočtu u § 3319
Ostatní záležitosti kultury o 145 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3319
Ostatní záležitosti kultury o 145 000 Kč
2012/22/C/6 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu města:
Na základě metodického pokynu KÚZK
a v souladu se zák. č. 118/2011 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
se zavádí do rozpočtu města § 5212 Ochrana
obyvatelstva s návrhem rozpočtem 1 000 Kč
Zaúčtování fin.prostředků :
Povýšení výdajové strany rozpočtu u §
5212 Ochrana obyvatelstva /pol. 5901/
o 1 000 Kč
Snížení výdajové strany rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost j. n. pol. 5901-rezerva
o 1000 Kč.
2012/22/C/7 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu u § 4121 Neinvestiční
transfery od obcí - za přefakturaci projednaných přestupků ve výši 46 800 Kč
Zaúčtování fin.prostředků:
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol.
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí
o 46 800 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost j. n. – rezerva o 46 800 Kč.
2012/22/C/8 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu u Sběru a svozu komunálního odpadu a snížení výdajové položky
u veřejného osvětlení na základě předloženého přehledu plnění rozpočtu za období
01-10/2012 o částku 400 000 Kč.
Zaúčtování rozpočtového opatření :
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 3722
Sběr a svoz odpadu o 400 000 Kč
Snížení výdajové strany rozpočtu u § 3631
Veřejné osvětlení o 400 000 Kč
2012/22/C/9 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu
na rok 2013 v příjmové části 51.375,6 tis. Kč
+ financování 7.100 tis. Kč, ve výdajové části
54.431,6 tis. Kč + financování 4.044 tis. Kč.
2012/22/C/10 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné převedení pozemků v areálu fotbalového
hřiště st. p. 736 o vým. 402 m2 a p. č. 742/
34 o vým. 25.289 m2 do vlastnictví města
Uherský Ostroh.
2012/22/C/11 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí
půjčky z Fondu rozvoje bydlení paní Dulové, bytem Uh. Ostroh, na rekonstrukci RD
– výměna oken na RD ve výši do 100 tis. Kč,
s termínem splatnosti 5 let, jakmile budou
finanční prostředky na FRB k dispozici.
2012/22/C/12 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí
půjčky z Fondu rozvoje bydlení paní Mikešové, bytem Uh. Ostroh, na rekonstrukci RD
– výměna oken, opravy RD ve výši do 100
tis. Kč, s termínem splatnosti 5 let, jakmile
budou finanční prostředky na FRB k dispozici.
J. RADA MĚSTA ODVOLÁVÁ:
2012/22/J/1 – rada města odvolává z funkce předsedy správní rady o. p. s. Lidové tradice a řemesla pana Mgr. Vlastimila Vaňka
ke dni 19. 11. 2012.
2012/22/J/2 - rada města odvolává z funkce předsedy dozorčí rady o. p. s. Lidové tradice a řemesla paní Evu Zajícovou ke dni
19. 11. 2012.
K. RADA MĚSTA JMENUJE:
2012/22/K/1 – rada města jmenuje členem správní rady Lidové tradice a řemesla,
o. p. s., paní Ing. Hanu Příleskou ke dni 20.
11. 2012.
2012/22/K/2 – rada města jmenuje členem dozorčí rady Lidové tradice a řemesla,
o. p. s., pana Ivana Klaudu ke dni 20. 11.
2012.
N. RADA MĚSTA NESCHVALUJE:
2012/22/N/1 – rada města neschvaluje
žádost firmy Gemnet s. r. o. Dolní Němčí
o udělení souhlasu k umístění antén na věži
zámku.
www.uhostroh.cz
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 23/2012 konané dne 3. 12. 2012
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2012/23/A/1 – rada města schvaluje svolání zasedání zastupitelstva města na den
27. 12. 2012 v 9.30 hod. na zámku v Uh.
Ostrohu.
2012/23/A/2 – rada města schvaluje částku 17.220 Kč bez DPH, (20.664 Kč s DPH)
za provedení víceprací při zpracování územního plánu města.
2012/23/A/3 – rada města schvaluje ceník
inzerce v Ostrožských listech od 1. 1. 2013:
A4
4.000 Kč
A5
2.000 Kč
A 6 (120 cm2)
1.000 Kč
A 7 ( 60 cm2)
500 Kč
A 8 ( 30 cm2)
250 Kč
A 9 ( 15 cm2)
120 Kč
Řádková inzerce:
50 Kč
Společenská kronika:
50 Kč
2012/23/A/4 - rada města schvaluje přílohu č. 1/2012 ze dne 3. 12. 2012 Knihovnického řádu Městské knihovny, s účinností od 1. 1. 2013 (upravující ceník služeb
knihovny).
2012/23/A/5 – rada města schvaluje podporu výzvy Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy.
2012/23/A/6 – rada města schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Uherský Ostroh o povolení výjimky OZV č. 1/2012 – na
úterý 25. 12. 2012 před prostory hl. vchodu
kostela sv. Ondřeje Uh. Ostroh.
2012/23/A/7 – rada města schvaluje převedení odběrného místa el. energie na zimním stadionu, Školní 867, Uherský Ostroh,
EAN 859182400200105968 z Hokej Uherský Ostroh, o. s. (IČ 27037487) na Město
Uherský Ostroh (IČ 291480).
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2012/23/C/1 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Ministerstvo financí poskytuje do rozpočtu města neinvestiční účelovou dotaci ze
státního rozpočtu na zajištění výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev
krajů a do Senátu Parlamentu ČR ve výši
114.200 Kč. Příjem i výdaj s UZ 98193.
Zaúčtování dotace:
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol.
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR o 114.200 Kč.
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6115
volby do Senátu a zastupitelstev krajů
o 114.200 Kč.
2012/23/C/2 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Příspěvek ve výši 11.309 Kč Mikroregionu
Ostrožsko za účast na Slavnostech vína
v roce 2012.
Zaúčtování příspěvku:
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
pol. 5329 Ostatní neinv. transfer veř. rozpočtům územní úrovně o 11.300 Kč.
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
pol. 5901 Rezerva o 11.300 Kč.
2012/23/C/3 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Neinvestiční dotaci na provoz MŠ Sídliště
ve výši 200.000 Kč.
Zaúčtování dotace:
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 3111
Předškolní zařízení pol. 5331 Neinvestiční
příspěvek org. MŠ Sídliště o 200.000 Kč.
Snížení výdajové strany u § 6409 pol. 5901
Nespec. rezerva o 200.000 Kč.
D. RADA MĚSTA NEDOPORUČUJE:
2012/23/D/1 – rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek
100 Kč na obyvatele městu Uherského Hradiště na provoz Slováckého divadla.
Oznámení o době a místu konání volby
prezidenta republiky v Uherském Ostrohu
Volba prezidenta republiky se bude konat ve dnech 11. a 12. ledna 2013; případné druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013.
Pátek 11. 1. 2013 v době od 14.00 do 22.00 hodin
Sobota 12. 1. 2013 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Okrsky pro hlasování
Hlasování bude probíhat ve stejných, stálých volebních okrscích. Hlasovat bude občan v okrsku, kam patří podle místa trvalého pobytu.
Volební okrsek č. l – volební místnost – Přízámčí, Uh. Ostroh I, Zámecká 196
Volební okrsek č. 2 – volební místnost – Klub MěÚ, Uh. Ostroh II, Hradišťská 678
Volební okrsek č. 3 – volební místnost – Klub MěÚ, Uh. Ostroh II, Hradišťská 678
Volební okrsek č. 4 – volební místnost – Základní škola, Uh. Ostroh II, Školní 400
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.
Podmínky hlasování
Voličem pro volbu prezidenta republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013
dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní
občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola
volby, tj. 25. ledna 2013, dosáhl věku 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
V případě, že žádný z kandidátů na prezidenta republiky nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční
většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů,
kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé
kolo volby prezidenta republiky. Případné druhé kolo volby
prezidenta republiky se koná v pátek 25. ledna 2013 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Hlasovací lístky pro toto kolo obdrží voliči ve
volební místnosti.
5
OSTROŽSKÉ LISTY
Rozpočet na rok 2013
schválený ZM dne 10. 12. 2012
Výdaje
2212
Silnice
Opravy a údržba
Zimní údržba-posyp
PD Zámecká,Nádražní
Záležitosti pozemních
komunikací-chodníky
Opravy chodníků
Materiál-zim.posyp,údržba
Výdaje na dopravní
obslužnost
Odvádění a čistění odp.
vod
PD na vstupní objekt
Opravy a údržba dešťáků
a kanalizace
Opravy ČS 2, vstupní
objekt
ČOV odstranění fosforu
Záležitost vodních toků
Přístaviště molo
Přístaviště doplatek soc.
zařízení pro turisty
DDM - budova „Blaťák“
Náklady-energie
Předškolní zařízení
MŠ Sídliště
KMŠ + ŠJ
Předškolská zařízení
MŠ Sídliště drobné opravy, úprava bytu na MŠ
KMŠ úprava bytu na hrací
místnost
Základní škola
ZŠ + ŠJ
ŠK
Základní škola
Drobné opravy /světla/
Dům dětí a mládeže
Činnost knihovnická
Ostatní záležitosti kultury
/odbor kultury/
Zachování a obnova
kulturních památek
Program regenerace
Oprava Přízámčí /část se
přeúčtovává/
2219
2221
2321
2339
2142
3111
3111
3111
3111
3113
3113
3119
3314
3319
3322
6
980,0
800
50
130
1 300,0
1 260
40
3326
3341
3349
3399
315,0
3419
1 500,0
180
20
3421
1 200
100
1 100,0
3429
3511
200
900
200,0
3612
dotace
1 170,0
900,0
3611
3613
opravy
120,0
80,0
dotace
2 250
450
opravy
dotace
395
2 700,0
3631
3632
150,0
600,0
187,0
696,0
3633
2 875,0
3639
Dokončení přístupu do
věže
Úprava sklepu zámku
PD doplatek za div. sál
PD regenerace MPZ
PD oprava fasády zámku
Studie úprav na dvoře
zámku
Pořízení, zachování
Rozhlas
Ostatní záležitosti sděl.
prostředků OL
Ostatní zálež.kultury
-obřady, jubilea 100
Tělovýchovná činnost
Opravy /Drahová, Zimní
stad./
Víceúčelové hřiště,
Skatepark
Dětská hřiště
Využití volného času dětí
a mládeže
Zájmová činnost
Všeobecná ambulantní
péče /Zdravotní středisko/
Náklady na provoz
Oprava bojleru
Bytové hospodářství
Zálohy na provoz
opravy a údržba bytů
a domů
Podpora ind. a bytové
výstavby Byt. fond
Nebytové hospodářství
Opravy a údržba
Hasiči odvlhčení
Energie
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Oprava vodovodu a nové
osvětlení
Náklady /mzdové,
ostatní/
Oprava a údržba, zeleň
Výstavba a údržba místních inž. sítí
Vodovodní řád ul. Zámecká
Komunální služby
a územní rozvoj
platy zaměstnanců, materiál, pohonné hmoty,služby,opravy a údržba
1 700
400
250
50
40
40
20,0
45,0
350,0
150,0
70,0
30
40
35,0
40,0
485,0
405
80
290,0
140
150
300,0
243,0
70
100
73
1 900,0
197,0
126
40
31
1 000,0
1 000
3 613,0
3 223
www.uhostroh.cz
3699
6130
6123
3722
3723
3745
4339
5212
5311
5901
5512
6112
6171
6171
6310
5141
5163
6330
6171
6402
6409
6409
5121
6409
5222
6409
52..
Střecha dílny
Sociální buňka pro
zaměstnance
Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb
Pozemky
Dopravní prostředky
Sběr a svoz komunálního
odpadu
Svoz TDO
Sběr a svoz ostatního
odpadu-skládka
Péče o vzhled obcí a zeleň
Značení ulic
Nákup služeb, křovinořez,
pohonné hmoty
ŽP- výsadba, kácení,
ochrana, údržba pozemků
Secí zařízení, mulčovač
Brigádníci 10/měsíc
Ostatní sociální péče-Dům
s chráněnými byty
Zálohy na služby
Ostatní náklady
Krizová řízení
Bezpečnost a veřejný
pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Místní správa-dotace na
výkon st. správy KÚZK
Činnost místní správy
Budova zámku, činnost
města, energie
Výdaje z finančních
operací
Úroky
Služby pen. ústavů
Převody vlastním fondům
Použití fondů - soc. fond
Finanční vypořádání
z min. let
Ostatní činnost j.n.
Přízámčí -Lidové tradice
a řemesla
Neinvest. transfer o. s.
Hokej U.O.
Neinv. transfer nezisk.
organizacím, spolkům
apod.
140
250
514,0
100
414
3 600,0
6409
5329
6409
53..
6409
52..
6409
6409
52..
5223
6409
5901
6409
5362
20,0
600,0
25
150
225
100
100
540,0
450
90
1,0
940,0
200,0
1 600,0
11 665,6
3 708
7 053
905
450,0
400
50
300,0
300,0
81..
Ostatní neinv. transfer n.
180,0
org. Mikroregion-IC
Členský příspěvek Mikro110,0
region, Baťův kanál
Neinv. transfer TJ loko300,0
motiva
Neinv. transfer Fotbal, o. s.
70,0
Neinv. transfer církvím
300,0
a náb. společnostem
Rezerva /v případě
7 100,0
čerpání úvěru/
Vlastní podíl Revitalizace
2 000
Sídliště z úvěru
Vlastní podíl zateplení MŠ 3 000
Sídliště z úvěru
Lávka přes Moravu
1 700
Projekt Protipovodňová
400
opatření Mikroregionu
Platba daní DPH
400,0
Výdaje celkem
54 431,6
Splátky úvěru
financo- 4 044,0 4 044,0
vání
z toho :
Přístavba ZS zastřešení
1 224
Náklady z roku 2008
1 500
Dům s chr. byty
900
Regenerace panelového
420
sídliště
Financování celkem
CELKEM
58 475,6
NÁVRH ROZPOČTU V TIS.:
Příjmová část rozpočtu:
Příjmy .....................................................................................................51 375,6
Financování /předp.úvěry/ ...........................................................................7 100
Výdajová část rozpočtu ve výši:
Výdaje .....................................................................................................54 431,6
Financování: .................................................................................................4 044
Návrh rozpočtu města na rok 2013 projednala RM na svém zasedání dne 19.11.2012
a doporučila ZM ke schválení.
Zpracovala: Straková Bohumila
MUDr. Martina Hýžová
oznamuje svým pacientům, že
PŘEDNÁŠKA O REDUKCI NADVÁHY
200,0
1 100,0
330,0
se bude konat
v úterý 22. 1. 2013 v 17:00 hod
v jídelně Polárka (bývalá Hanačka), vstup
zdarma.
Místo je nutné si dopředu rezervovat.
Bližší informace na zdravotním středisku.
7
OSTROŽSKÉ LISTY
Konec svátků vánočních bývá spojen s návštěvou tří králů
v našich domovech.
Letos již po jedenácté vyjdou do ulic našeho města skupinky
koledníků, aby požádali o příspěvek pro potřebné. Výtěžek celostátní sbírky bude použitý na pomoc rodinám a lidem v nouzi
u nás a v zahraničí a na podporu charitativního díla.
Účelem sbírky oblastní charity Uherské Hradiště na uherskohradišťsku v roce 2013 je dokončení chráněného bydlení pro
osoby s mentálním postižením a pro lidi v obtížné životní situaci.
Zvyk tříkrálového koledování v českých a moravských krajích
obnovila v roce 2000 Česká katolická charita, kdy nejprve na
Moravě a o rok později již po celé České republice začala za
spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především
velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.
Navázala tím na tradici, kdy v minulých stoletích chodily chudé děti převlečené za tři krále a přinášely požehnání do domů.
Symbolicky pak zapsaly na rám vstupních dveří do stavení tři
písmena K+M+B. Tyto tři známé litery nejsou začáteční písmena
jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara (jde zřejmě o staroby-
lý a zakořeněný zvyk), nýbrž znamenají „Christus mansionem benedicat – Pane žehnej tomuto domu“. Požehnání tří králů mělo
ochraňovat stavení i ty, kdo v něm přebývali, za což obyvatelé
domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo penězi.
Dnes tedy opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností, křídou označí naše obydlí a přinášejí poselství radosti,
naděje a pokoje po celý rok. Stejně jako se kdysi, plni radosti
z narození Ježíška, vraceli Kašpar, Melichar a Baltazar do svých
domovů, také naši koledníci se vracejí plni radosti a hrdosti, že
mohou do našich domácností předat požehnání našich biskupů
či arcibiskupů a zároveň naplnit tříkrálové pokladničky.
V minulosti znamení na dveřích vymezovala také prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed ne vždy přívětivého světa. Jsme proto rádi, že můžete také malým či větším finančním darem přinést
trochu té „ sociální spravedlnosti“ těm, kteří ji potřebují přece jen
více než my.
Město Uherský Ostroh ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Uherské Hradiště pořádá Tříkrálovou sbírku v našem městě v sobotu 5. ledna 2013 – v době od 9.00 do
17.30 hodin. Peníze budou koledníci vybírat do zapečetěných
pokladniček, jejíž identifikační číslo je v souladu s průkazkou vedoucího skupinky.
Otevřete prosím svá srdce a pomozte těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují.
Jiřina Galušková, místostarostka
V roce 2012 se do tříkrálového koledování na Uherskohradišťsku zapojilo více než 1000 koledníků,
kteří ve 46 obcích vykoledovali rekordních 1 936 672 Kč.
Darované prostředky byly rozděleny následovně:
Projekty Oblastní charity Uherské Hradiště
1 936 672 Kč
Rekonstrukce Charitního centra sv. Ludmily na Velehradské třídě
652 394 Kč
Přímá pomoc v nouzi občanům Uherskohradišťska
120 000 Kč
Dobrovolnické a humanitární centrum
Papežská misijní díla – sirotčinec na Srí Lance
Nákup automobilu pro Domácí pečovatelskou službu
Projekty Arcidiecézní charity Olomouc
Sociální projekty a zahraniční humanitární pomoc
Krizový a nouzový fond
Humanitární pomoc organizována ústředím Charity ČR
Celostátní režijní náklady sbírky
206 340 Kč
80 000 Kč
80 000 Kč
468 703 Kč
135 567 Kč
96 834 Kč
96 834 Kč
Ostrožské listy do každé domácnosti
Uherský Ostroh se od ledna 2013 připojuje k 80% měst
a obcí v České republice, které chtějí zajistit dobrou informovanost svých občanů poskytnutím městského zpravodaje
zdarma. Jsme si vědomi toho, že již delší dobu se cena Ostrožských listů pohybovala mezi nejdražšími obecními časopisy v Česku. Přičemž v poslední době, kdy mnozí z nás zvažují vydání každé koruny, se to začalo odrážet i na klesajícím
prodeji Ostrožských listů. A protože si vážíme jak práce všech
přispěvovatelů, tak našich čtenářů, rozhodli jsme se udělat zásadní krok a nabídnout dostatečnou informovanost všem bez
rozdílů jejich finančního zázemí či zdravotních možností. Navíc
8
po dohodě s tiskárnou se nám podařilo zajistit vyšší náklad
Ostrožských listů za stejnou cenu, tzn. že prostředky vydávané
na tisk městského zpravodaje se tím nezvýší. Od tohoto čísla
vám proto v prvních dnech každého měsíce přijde do poštovní
schránky nové číslo Ostrožských listů. Protože ale nechceme
zbytečně plýtvat financemi z městského rozpočtu, vyzýváme
všechny, kteří nemají o Ostrožské listy ve své schránce
zájem, aby to napsali buď písemně na adresu: Odbor kultury, Zámecká 24, nebo mailem na: [email protected]
Děkujeme všem za vstřícnost i náměty a těšíme se na další
rok strávený nad stránkami našeho zpravodaje.
Andrea Helmichová, vedoucí odboru kultury
www.uhostroh.cz
Nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dne 10. 12. 2012 byla zastupitelstvem města schválena OZV č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Kompletní znění OZV je vyvěšeno na úřední desce a také je
můžete najít na internetových stránkách města www.uhostroh.cz v rubrice Vyhlášky města.
Oproti dosud platné vyhlášce došlo k několika změnám, a to v článku 2 - poplatník, v článku 4 - sazba poplatků a v článku 6 - osvobození a úlevy.
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí 2:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém
domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které
platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu
úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 540 Kč a je tvořena:
a) z částky 70 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 470 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena
na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 2 178 077 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 2 178 077 byly děleny 4633 + 168 (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba). 2178077 : 4633 = 470 Kč. Z této částky je
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm.
b) vyhlášky ve výši 470 Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby s trvalým pobytem na území města Uherský Ostroh, které dlouhodobě pobývají mimo území ČR, tj. nepřetržitě nejméně
po dobu 6 měsíců v daném kalendářním roce.
b) osoby s trvalým pobytem na území města Uherský Ostroh,
které jsou umístěny v dětských domovech, diagnostických ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech důchodců, ve výkonu trestu odnětí svobody.
(2) Nárok na úlevu na poplatku má:
a) osoba, která dosáhne v příslušném kalendářním roce věku 65
let a více ve výši 80 Kč,
b) osoba, která dosáhne v příslušném kalendářním roce věku
6 let a méně ve výši 80 Kč,
c) osoba, která je držitelem průkazu ZTP, ve výši 80 Kč,
d) středoškolští a vysokoškolští studenti denního studia, ubytovaní v místě studia, ve výši 50 %,
e) osoba, která má trvalý pobyt na území města Uherský Ostroh a dlouhodobě se zdržuje mimo území města
Uherský Ostroh, tj. nepřetržitě nejméně po dobu 6 měsíců
v daném kalendářním roce, ve výši 50 %.
(1) Skutečnosti uvedené v odst. 1 a v odst. 2, část c), d) a e), zakládající nárok na Osvobození nebo úlevu na poplatku na kalendářní rok pouze v případě, že bude doložena jejich existence správci poplatku do 30. dubna každého kalendářního roku.
Eva Zajícová, ref. ŽP
9
OSTROŽSKÉ LISTY
Společenská kronika
Narodili se
15. 11. Matěj Pokorný, Sídliště
23. 11. Anna Polehňová, Drahová
26. 11. Maxmilián Koukolský, V Zahradách
Jubilanti leden
75 let
21. 1.
Zdeněk Hudeček, Rybáře 418
27. 1.
Božena Strachotová, Pod Břehy 178
80 let
1. 1.
Emilie Galušková, Pod Lipami 67
21. 1.
Anna Vodárková, Veselská 458
25. 1.
Zdeňka Hanusová, Hradišťská 442
27. 1.
Jaroslav Boček, Sv.Čecha 235
85 let
16. 1.
František Kosík, Fučíkova 573
86 let
11. 1.
Marie Vaculíková, Třebízského 216
87 let
8. 1.
Josef Záhonek, Dlouhá 294
88 let
1. 1.
2. 1.
93 let
3. 1.
98 let
13. 1.
Antonína Mikulčíková, Pod Břehy 223
Josef Machala, Mašovy 374
Jaroslav Ondra, Domovinka
Anežka Kašpárková, Zemědělská 35
Diamantová svatba
3. 1.
Drahomír a Hedvika Příleští,
Blatnická 172
Zemřeli
1. 11.
3. 11.
12. 11.
16. 11.
17. 11.
Antonín Malůš
Danuše Miklíková
František Galuška
Pavel Kukula
Marie Bubeníková
/1935/
/1933/
/1935/
/1963/
/1928/
Tip na výlet! Panský dvůr Veselí nad Moravou
Udělejte si po Vánocích čas na návštěvu
nově zrekonstruovaného Panského dvoru ve
Veselí nad Moravou.
Toto turistické centrum Veselska je nejenom místem nejrůznějších aktivit města, ale
i místo pro střetávání se s ostatními napříč
generacemi a okruhy zájmů. Své místo zde
má turistické informační centrum, místo pro
úschovu kol, ale i celá řada stálých expozic,
například: Krajová řemesla a tradice, expozice Josefa Zimovčáka, Baťův kanál, Městská
galerie, Cyklopoint.
V lednu ještě můžete zhlédnout výstavu Adventní tradice Veselska ( do 7. ledna 2013).
10
www.uhostroh.cz
Základní škola
FLORBAL NA 1. STUPNI ZŠ
Od začátku školního roku jsme se s dětmi 2. – 5. tříd zúčastnili tří turnajů ve florbalu. Orion florbal cup proběhl 6. 10. 2012
v Uherském Brodě, tady jsme obsadili 2. místo z devíti zúčastněných škol za školou ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod. Dalším turnajem bylo 16. 11. 2012 okresní kolo celostátní soutěže
pořádané Českou florbalovou unií. Tady se nám tak nedařilo,
skončili jsme na čtvrtém nepostupovém místě za ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ
Březolupy. Ale na třetím turnaji v Uherském Hradišti jsme si
všechno vynahradili a vyhráli jsme. Na tento Mikulášský florbalový turnaj přijelo deset škol z našeho okresu, z toho dvě
družstva postavila ZŠ Sportovní Uh. Hradiště a dvě ZŠ Pod
Vinohrady Uh. Brod, takže o to bylo vítězství cennější. Hrálo
se ve dvou skupinách každý s každým. Nejlepší čtyři poté absolvovali závěrečná klání určená pro družstva na 1. – 3. místě. Ve finále jsme po výborném zápase porazili ZŠ Sportovní
5 : 3. Sestava: Filip Hendrych, Michal Hendrych, Štěpán Buri-
Ve středu 14. 11. 2012 a ve čtvrtek 15. 11. 2012 se v tělocvičně
Gymnázia v Uh. Hradišti konalo okrskové kolo turnaje ve florbalu
starších a mladších žáků – ORIONFLORBALCUP 2012.
Starší žáci byli nalosováni do těžké skupiny B společně se
žáky ze ZŠ St. Město, ZŠ O. N. Ves a Gymnázia Uh. Hradiště. Ze
základní skupiny, kterou jsme prošli bez zaváhání, jsme postoupili do čtvrtfinále, kde nás čekalo těžké utkání proti chlapcům
ze ZŠ Traplice. V tomto duelu jsme zvítězili a postoupili mezi tři
nejlepší týmy soutěže do finálové skupiny.
Finálová část se hrála systémem „každý
s každým“. Po velmi bojovném a obětavém
výkonu celého družstva, který byl založen na
výborném a spolehlivém brankáři (Omdřej
Mojžíšek, 9.A), jsme nakonec obsadili krásné 3. místo.
Mezi střelci se prosadil Jan Lekeš (9.A)
s 5 vstřelenými brankami.
A jak dopadli naši mladší žáci? Mladí florbalisti si vylosovali skupinu B společně se
ZŠ O. N. Ves, ZŠ Unesco Uh. Hradiště a ZŠ
Staré Město. Vítězství nad O. N. Vsí a dvě remízy nás posunuly na druhé místo ve skupině a tím nám zajistily postup do dalších bojů.
V dalším utkání jsme narazili na velmi těžkého soupeře, žáky ze ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště,
který byl nad naše síly, a prohra znamenala
vyřazení z dalších bojů.
Starší děvčata reprezentovala naši školu ve středu 14. 11. 2012 v Uh. Brodě. Zde
án, Adam Burián, Tomáš Burián, Vojtěch Novotný, Erik Juračka, Ondřej Polehňa, Ivo Lekeš a v bráně Justýna Kovaříková.
Mgr. Jitka Němcová,
učitelka ZŠ
se ve sportovní hale konalo přímo okresní kolo. Děvčata byla
rozdělena do dvou skupin. Naše florbalistky opět ve skupině
B nastoupily proti holkám ze ZŠ Traplice a Starý Hrozenkov. Ze
základní skupiny jsme postoupily do čtvrtfinále a bojovaly v těžkém utkání proti dívkám ze ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod. V tomto
duelu jsme prohrály a postoupily do boje o 3. místo, kde jsme
převálcovaly děvčata ze ZŠ Unesco Uh. Hradiště. Patricie Leskovanová (8.B) zatížila konto soupeřek 3 brankami a zařadila se
mezi nejlepší hráčky turnaje.
Všem hráčům i hráčkám musíme poděkovat za snahu, bojovnost a předvedený výkon v celém turnaji a poblahopřát jim ke
krásnému umístnění.
Více informací o celé soutěži na www.orionflorbalcup.cz nebo
webu ZŠ www.skolstvi.uhostroh.cz
Mgr. Marcel Bednařík,
11
OSTROŽSKÉ LISTY
DDM PASTELKA
INFORMUJE
Aerobic Tour 2012 - soutěže jednotlivců
Jako každý rok se holky, které navštěvují kroužek Aerobic
v DDM Pastelka, zúčastnily soutěže jednotlivců v jednotlivých
vesnicích a městech, v rámci Aerobic Tour 2012. Tento rok
soutěžila v I. kategorii Kateřina Matušková, která nás skvěle reprezentovala ve Veselí nad Moravou (6. místo), v Otrokovicích
(4. místo) a také ve Velké nad Veličkou (opět 4. místo). Z jejího
výkonu jsme byli nadšení a očekáváme v budoucnu podobné
výsledky, jakých dosáhla její sestra Veronika Sciarpa, která obsadila v V. kategorii 1. místo ve Veselí nad Moravou, ve Velké nad
Veličkou a v Otrokovicích skončila druhá. Veronika zcela ovládla
soutěž ve své kategorii a jen málokdo jí mohl konkurovat. Velkých úspěchů dosáhla také Kristýna Stanislavová, která ve Velké nad Veličkou skončila 6., v Otrokovicích 5. a nejlépe skončila
ve Veselí nad Moravou, kde obsadila 4. místo. Soutěže se mj.
zúčastnila: Michaela Langrová, Viktorie Kunovjánková a Tereza
Dvořáková.
Mgr. Lucie Pokorná
Kristýna Stanislavová
Veronika Sciarpa
MIKULÁŠI NA DDM PASTELKA
První prosincový týden byl pro DDM Pastelka týdnem mikulášů, andělů, čertů a dětských úsměvů. Vše začalo poslední listopadový den, kdy se na Pastelku snesl sv. Mikuláš firmy Ditipo,
která si připravila soutěžní hravý program pro děti z Dětského
domova. Ve středu 5. 12. se mikulášská družina objevila v Mateřském centru v Ostrožské Nové Vsi a dětem, které s rodiči
zavítaly do místní Orlovny, nadělila sladké balíčky. Některé děti
se zpočátku Mikuláše a andílků bály, ale pak se osmělily a společně s maminkami a tatínky návštěvníkům z nebes zatancovaly
a ukázaly, co všechno se v mateřském centru naučily.
Když Mikuláš obdaroval ty nejmenší, nasedl do stříbrného
kočáru a zamířil k Základní škole v Uherském Ostrohu. Tam už
na sv. Mikuláše a dva andílky čekal čert a společně pak obešli
všechny třídy I. stupně a potrestali hříšníky a odměnili cukrovinkami hodné děti. V každé třídě si žáčci pro vzácnou návštěvu
přichystali nějaký ten dáreček v podobě písničky nebo obrázku.
O tom, že ve zdejší škole jsou jen samé hodné děti, svědčí i to,
že čertův pytel zůstal prázdný.
Mikuláš naděloval i ve čtvrtek 6. 12. navštívil děti a rodiče v Mateřském centru Pastelka v Uherském Ostrohu, kde program probíhal podobně jako v MC v Ostrožské Nové Vsi. V dopoledních
čtvrtečních hodinách přijela mikulášská družina potěšit také
obyvatele Domova pro seniory, kdy všem babičkám a dědečkům nadělila malý dáreček v podobě vlastnoručně vyrobených
přáníček. Ve čtvrtek odpoledne se Mikuláš objevil naposledy,
a to na náměstí Sv. Ondřeje. Andílci z DDM Pastelka pomohli
folklórnímu souboru Ostrožan II s pořádáním akce Mikulášská
nadílka a vytvořili pro děti zábavný program. Andílci se vybavili
plnými košíčky bonbonů, které pak dávali dětem, jež splnily náročné sportovní disciplíny, např. hod „shnilým bramborem“, přenesení andělské dušičky aj. Večer už byli andílci unavení, a tak si
odletěli zrekreovat svá namožená křidýlka a připravit se na příští
rok. Již nyní se těší na další 6. prosinec.
IM
DDM PASTELKA V BOJOVÉ AKCI
Nebojte se, nejedná se o žádnou tragédii, to se jen DDM Pastelka a autobus plný dětí vydaly do Zlína na Laser game. Děti
i dospělí si zde ve scifi prostředí mohli vyzkoušet bojovou hru
12
a střelbu z laserových zbraní. Akce měla velký úspěch, a tak
jsme se rozhodli, že ji určitě co nejdříve zopakujeme. Zájemci,
sledujte plakáty!
IM
www.uhostroh.cz
Křehká krása organzy a adventní věnce
DDM Pastelka organizuje každý měsíc tvořivou dílničku jak
pro děti, tak i pro dospělé. V měsíci listopadu si například mohli
všichni zájemci přijít vytvořit překrásné brože, náušnice či andílky z organzy, jemné průhledné textilie, která se tradičně zhotovuje z hedvábí. O tom, jak nádherné šperky vznikaly, se můžete
přesvědčit na stránkách Pasteláčka na www.ddmpastelka.cz.
1. prosince na Pastelku zavítal každý, kdo si chtěl vyrobit svůj
vlastní adventní věnec. K dispozici byly korpusy, svíčky, chvojí a různé tematické ozdoby. Kdo si s výrobou věnce nevěděl
rady, tomu naše zkušené výtvarnice rády pomohly. Každý si
tak domů odnášel pěkný a vlastnoručně vyrobený věnec podle
svých představ.
IM
SVĚTLO ORIENTU
PŘEHLÍDKA JEDNOTLIVCŮ
tězkám. Děkujeme všem sponzorům, jež nám pomohli uskutečnit tuto krásnou akci.
Radek Nožička
V neděli 18. listopadu se z širého okolí do Uherského Ostrohu
sjelo téměř sedmdesát tanečnic orientálních tanců. V tento den
se totiž konala ve sportovní hale TJ Lokomotiva soutěžní přehlídka, kterou pořádal DDM Pastelka. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích, miss pampeliška (tanečnice do 7 let), miss
sedmikráska (8 -10 let), miss kamélie (11-13 let) a miss jasmínový květ (14-18 let). Tanečnice I. a II. kategorie tančily pouze podle
lektorky, kdy musely splnit předepsané prvky. Dívky III. a IV. kategorie byly nuceny zvládnout i improvizovaný tanec. Pohled na
krásné tanečnice v nádherných šatech byl opravdu uchvacující,
což potvrzuje i poměrně vysoká divácká účast. Gratulujeme ví-
Ostrožská Pastelka
aneb Sobota v pohybu
V sobotu 17. listopadu uspořádal DDM
Pastelka sportovní odpoledne nejen pro
všechny dospělé sportovní nadšence, ale
i pro děti. Akce se zúčastnily především
dívky a ženy, které si přišly zacvičit zumbu, aerobik, taibo a pilates a pořádně si
tak protáhnout celé své tělo. Což se také
stalo a nejedna z nich ještě v pondělí naříkala, že ji nějaký ten sval bolí. Pro děti
byl přichystán dětský pětiboj. Děti musely
zdolat překážkovou dráhu, skok daleký,
hod míčkem, skok přes švihadlo a slalom.
Když všechno zdárně absolvovaly, tak dostaly sladkou medaili a ještě nějaké to překvapení k tomu. Pro všechny byl na místě
přichystán stánek s občerstvením, který
zajistil Filip Zdráhal. Sportovkyně si mohly
u stánku s Avonem zakoupit kosmetický
výrobek a podpořit tak svou krásu nejen
cvičením. Všichni si sportovní sobotu užili,
a protože se akce líbila, tak DDM Pastelka
slíbil, že podobné sportovní odpoledne
co nejdříve znovu uspořádá. Děkujeme
všem sponzorům, Nadaci Synot, VZP
a firmě YARO, jež nám umožnili akci zrealizovat.
IM
13
OSTROŽSKÉ LISTY
Aktuálně ze ZUŠ
Vánočním koncertem našich žáků a souborů na ostrožském
zámku jsme se symbolicky rozloučili s rokem 2012.
Přejeme vám všem zdraví, štěstí a pohodu v novém roce. Věříme, že nám zachováte i nadále svoji přízeň.
Žáci a učitelé základní umělecké školy
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Korálky ze
školky...
Děkujeme všem, kteří nám pomohli vytvořit pěknou předvánoční atmosféru v naší školce, jak při mikulášské besídce, tak i na
vánočním setkání v jednotlivých třídách (pí V. Hendrychová, pí
Ž. Buráňová, pí A. Břečková, p. J. Lopata, p. J. Štětina, prodejna
Hruška, Yaro). Velké poděkování patří všem maminkám, které
se zapojily do „Perníkové sbírky“. Tyto perníčky vezla pí ředitelka
před Vánocemi do Tyrolska, a také osobně převzít sbírku, která
proběhla v MŠ v Jižním Tyrolsku na vybrané školky z ČR, které
s nimi spolupracují.
Nabízené fotky připomínají již zmiňované prosincové akce (Ukázka hadů, Mikuláš, Vánoce).
Do nového roku přejeme všem spoustu zdraví, pohody a radosti.
Zdeňka Baladová – ředitelka KMŠ
14
www.uhostroh.cz
Jízdní řády 2013
Jízdní řády 2013
Vlak z Uherského Hradiště do Veselí nad Moravou 2013
Jízdní řády 2013
Vlak z Veselí nad Moravou do Uherského Hradiště 2013
OSTROŽSKÉ LISTY
Jízdní řády 2013
www.uhostroh.cz
Ha
,
ló, hlásí s
a
h
e
ló,
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Vzácná návštěva
V naší mateřské škole na Sídlišti jsme 12. 12. 2012 uvítali velmi
vzácnou návštěvu, našeho místního P. Karla Šenka. Děti se mu
předvedly svým krojovaným pásmem a společně jsme si zazpívali
koledy. Pan farář pověděl dětem o Ježíškovi, který se narodil, aby
naučil lidi vzájemné úctě, pokoře, vážit si jeden druhého, pomáhat
si a hlavně lásce.
Děkujeme panu P. Karlu Šenkovi za milou návštěvu a za dáreček,
kterým potěšil nejen děti, ale i nás učitelky a také i paní uklízečky
a kuchařky.
Hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce vám všem.
Mgr. Světla Mitáčková
Všechny články, akce, informace a fotografie si můžete prohlídnout na stránkách naší Mateřské školy Uherský Ostroh, Sídliště:
http://skolkasidliste7.webnode.cz
Přiletěl k nám andělíček…
Malujeme, lepíme, stříháme, prostě hrajeme si s papírem a barvičkami. Zlaté vlásky, bílé šatičky a na čele svítící hvězdička. Andělíček je tu! Přiletěl k nám na obláčku s písničkou a říkankou. „Milé
děti, jsem tak krásný, kde se budu smát?“ „Pošleme tě na zámek,
tam je oken na dívání. Všichni si tě prohlédnou a třeba se i usmějí.
Uvidíme, jestli vánoční stromeček na nádvoří do očí ti zasvítí.“
Všimli jste si našich vánočních andělíčků v chodbách ostrožského
zámku? Moc jsme se snažili, abychom vám předvánoční čas ještě
V úterý 27. listopadu naše MŠ uspořádala
besídku pro prarodiče. Na toto setkání jsme
se pečlivě připravovali. Část přichystaného
občerstvení jsme dokonce s dětmi upekli
přímo ve školkové kuchyni, což se dětem
moc líbilo. Každá třída též nacvičila pásmo
básniček, říkadel, tanečků, písniček či dramatizaci pohádky. Pro mnohé babičky a dědečky to bylo jistě
nevšední setkání a posezení, neboť již nejsou denně v kontaktu
s takto malými dětmi. Měli možnost prohlédnout si prostředí našich tříd, posedět u dětských stolečků, vidět prostě vše v přirozeném herním a výukovém prostředí dětí. Po zhlédnutí bohatého
víc nazdobili. Dalo nám to velkou práci, ale věříme, že to stálo za
to. Také jsme v neděli 2. prosince 2012 uvedli Vernisáž v zámecké galerii jako „andělíčci“. S sebou jsme si vzali sněhové obláčky,
s kterými jsme se protancovali až k vánočnímu stromečku. Na
nádvoří jsme jako koledníčci zazpívali a pohoupali Ježíška v jesličkách.
Už se těšíme na Vánoce. Slyšel nás Ježíšek, jak jsme pěkně zpívali? Snad…
Kouzelné Vánoce.
Mgr. Veronika Trávníčková
programu naše babičky a dědečci též obdrželi dětmi vlastnoručně vyrobené dárky, které se jim líbily. Můžeme říci, že takto připravená akce proběhla k velké spokojenosti jak všech zúčastněných
hostů, tak i zaměstnanců naší MŠ.
Mgr. Miluše Vosáhlová
VELKÝ MIKULÁŠ
Letošní rok jsme si Mikuláše pořádně užili. Dne 6. prosince 2012
nás pozvala vedoucí prodejny paní Vybíralová do Ostrožanky, protože nás tam očekával Mikuláš s andělem, ale i čertem. Některé
malé děti se trošku bály, ale vánoční koleda a čertovská říkanka
vše zachránila. Děti si odnesly plno dobrot. V odpoledních hodinách stejného dne jsme se opět vydali za Mikulášem. Tentokrát
na náměstí Sv. Ondřeje, kde děti vystupovaly s mikulášským pásmem. Děti byly krásně ustrojené za koledníčky a Mikuláš měl vel-
19
OSTROŽSKÉ LISTY
kou radost z toho, jak jsou děti statečné a umí krásně zpívat.
V pátek dne 7. prosince 2012 jsme v mikulášské náladě pokračovali dál. Čekalo nás vystoupení na střelnici v Uherském Ostrohu
pro Sdružení osob s civilizačními chorobami. Děti v krojích předvedly mikulášské i vánoční pásmo plné koled a říkanek. Oči se jim
rozzářily, když za vystoupení dostaly balíčky plné dobrot. Čekalo
je také pohoštění se sladkým zákuskem.
Potom, když se setmělo, jsme očekávali příchod Mikuláše na besídku k Caesarovi. Mikuláš přišel v celé své důstojnosti i se svým
andělem. Samozřejmě že s nimi přišel i strašidelný čert. Ale děti
se nebály. Byly převlečené za andělíčky i čerty a zazpívaly připravené čertovské písničky, aby nezbedného čertíka trošku uklidnily.
Ti „stateční“ přidali i říkanky. Měli z toho velkou radost a jejich odměnou byli mikulášské balíčky. Mikuláš dětem poděkoval a pustil
se s nimi do diskotéky, která trvala až do rána. Ale ne, tak to nebylo. Na Večerníček už byly děti dávno doma a potom… Už se jim
jen zdály hezké sny o Vánocích.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, kteří nám pomohli mikulášské radování uskutečnit – Gastro vino, JARO, TEKO,
OSPEK, Potraviny Zdráhalová, Potraviny Ostrožanka. Také velké
poděkování patří paní Kryzstkové, která nám opět umožnila Mi-
kuláše uspořádat v prostorách sklepa Caesar a panu Kovaříkovi
za fotografování. Samozřejmě nesmíme opomenout poděkovat
všem rodičům, kteří ustrojili své děti na koledování.
Otvírejte čerti vrata, jdem se mrknout na čerťata,
čertí kluci, čertí holky, mají rádi černé vdolky.
Je tu teplo teplíčko, je to peklo peklíčko…
Mgr. Veronika Trávníčková
KULTURNÍ AKCE
A PLESY
V UHERSKÉM OSTROHU
9. 1.
12. 1.
19. 1.
22. 1.
26. 1.
1. 2.
2. 2.
6. 2.
9. 2.
17.00
hod.
19.30
hod.
19.30
hod.
17.00
hod.
17.00
hod.
15.30
hod.
18.00
hod.
17.00
hod.
20.00
hod.
15. 2
23. 2.
20.00
hod
20
koncertní sál
Klub dříve narozených
GS
sportovní hala
Ples základní školy
střelnice
VI. farní ples
jídelna Polárka
Přednáška o redukci nadváhy
koncertní sál
Zvířátka a loupežníci
zimní stadion
Karneval na ledě
zahrádkáři
Přátelské posezení KDU-ČSL
Hraje Fr. Pavka a syn
koncertní sál
Klub dříve narozených
GS
sportovní hala
Ples hokejistů
Hraje Artemis
a Disko
sportovní hala
Ples dětského domova
Z pohádky do pohádky
sportovní hala
Hasičský ples
Hraje DJ Jerry
a New Impulz
Hraje František
Koryčanský
Hraje Divadlo
Kapsa
odbor kultury
a DDM Pastelka
70 Kč + 30Kč
místenka
90 Kč
50 a 60 Kč
30 Kč
50 Kč
70 Kč
vstupné
dobrovolné
Hraje Artemis
a Boršičanka
80 Kč
www.uhostroh.cz
V Ostrohu našli cestu do nebe
V adventním čase je v mnoha městech
a obcích zvykem připravit živý betlém. Na
zámku v Uherském Ostrohu jsem ovšem
pořádali v neděli 9. prosince akci, která
nemá v regionu obdoby. Odbor kultury, Divadlo BLIC a Dům dětí a mládeže Pastelka
vymysleli tzv. Betlémské putování. Na 2.
adventní neděli měli návštěvníci zámku výjimečnou možnost vstoupit nebeskou bránou přímo mezi svaté. Nejdříve je zkontroloval sv. Petr, který je i přes záznam v knize
hříchů na chvíli do nebe vpustil. U sv. Ondřeje, který byl původem rybář, nalezli návštěvníci káď s živými kapříky a děti od něj
dostaly skleněnou rybí šupinu pro štěstí.
Dále se všichni mohli seznámit s životními
úděly sv. Martina, Kateřiny, Lucie i Barbory,
která měla svůj příbytek v zámecké věži.
Mikuláš je na cestě obdaroval sladkostí
a v živém betlémě jste mohli zahlédnout
nejen malé Jezulátko v jesličkách s Marií
a Josefem v podání manželů Otčenáškových se synem Michalem, ale také spoustu dalších andílků a pastýře s živým pastýřským pejskem. „Již před lety jsme zde
zavedli úspěšnou akci Zámecké bloudění,
kdy zámek oživily bytosti ze zdejší historie
a známá strašidla. Tentokrát jsme však
chtěli naladit všechny pozitivně a převlékli
celý zámek do nebeského balení. Navíc
se v zámecké galerii koná výstava Andělé nad Ostrohem, která byla v době akce
také přístupná,“ vysvětluje vedoucí odboru
kultury Andrea Helmichová. Ačkoliv mrazivé počasí celé akci příliš nepřálo, celou
trasu i andělské dílničky navštívilo celkem
276 lidí.
Na závěr bych chtěla poděkovat firmě TUFÍR, která přispěla na dárky pro děti, sponzorům A. Lekešovi a R. Šilhavému a paní
Jindřišce Dobiášové za výborné perníčky.
Kostýmy pro sv. Petra, Ondřeje i Martina
ušila paní Veronika Hráčková.
-kul-
Adventní koncert
Letošní advent jsme kulturně zakončili koncertem Nadi Urbánkové a skupiny BOKOMARA v chrámu sv. Ondřeje. Necelé dvě
stovky posluchačů si vychutnaly jak slavné hity šedesátých let, tak
méně známé, ale neméně krásné písně z repertoáru Bokomary.
Mnohým během koncertu ukápla slza, protože slova písní nás
brala za srdce. Škoda jen, že ta hrozná zima nenechala ani náš
svatostánek na pokoji, a tak jsme litovali především hudebníky,
kteří museli se zkřehlými prsty odehrát celý repertoár. Byli to ale
opravdoví profíci, protože nedali na sobě vůbec nic znát a s milým
úsměvem a krásnou závěrečnou „Purpurou“ nám pomohli naladit se už skutečně vánočně.
-hel-
Pozvali jsme na zámek stovky
andělů a rozsvítili vánoční strom
V neděli 2. prosince bylo na zámku v Uherském Ostrohu živo. Zatímco dole na nádvoří stánkaři pilně připravovali vánoční
jarmark, zvukař aparaturu a děti se převlékaly do kostýmů, nahoře v zámecké galerii
se slétli andělé. Nejdřív to byli malí andílci
z mateřské školky Sídliště, kteří zatančili na
melodii z pohádky Tři
oříšky pro Popelku, ale
hlavně to byli keramičtí, malovaní a krajkoví
andělé vystavujících
Ostrožanů a jejich přátel. Výstavu zahájila starostka Hana Příleská
a poté všechny vystavující představila spoluorganizátorka Magdalena Štachová. Výstava
je prodejní a potrvá až do 20. ledna, takže
kdo si chcete udělat radost andělským
dárkem, využijte tuto krásnou příležitost.
Hned poté už začal na nádvoří pestrý
program. Vystoupily zde děti z obou mateřských škol, ze základní školy i ze školy
umělecké, ale také folklórní soubor Tetky,
Krasavci a Galuškovo Slovácko. Nenechali jsme se odradit ani mokrým sněhem,
který brzy po začátku akce začal padat
z nebe. Vždyť se blíží Vánoce a sníh k nim
neodmyslitelně patří. Celé odpoledne pak
uzavřela Adventním povídáním Zora Moulisová. Byla nadšená jak výstavou, tak úžasnou atmosférou, kterou jsme si dokázali
v Ostrohu vytvořit. Příjemným a poklidným
vyprávěním o těch nejdůležitějších věcech
– vnitřní harmonii a lásce – nás skutečně
uvedla do té nejhezčí vánoční nálady.
hel
21
OSTROŽSKÉ LISTY
Pohádkový karneval na ledě
Vstupte s námi do pohádky - tak se bude jmenovat letošní tradiční karneval na ledě, který pro vás opět připravil odbor kultury ve
spolupráci s DDM Pastelka. Čekají na vás pohádkové bytosti a plnění nelehkých úkolů na zimním stadionu. Jako obvykle budeme
rozdávat ceny za nejnápaditější masky a po získání všech bodů ze
soutěží se můžete hlásit o balíček sladkostí.
Karneval se koná o pololetních prázdninách 1. února v 15.30
hod. na zimním stadionu. Cena vstupného je 30 Kč a my už se teď
těšíme na všechny ty princezny, broučky, víly, spidermany a rytíře,
zkrátka na všechny, kteří mají ještě čas na příjemnou zábavu a trochu pohybu!
hel
Odbor kultury zve všechny děti, rodiče i prarodiče na dětský písničkál
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
ANEB O JANKOVI A JEHO ZVÍŘÁTKÁCH
- jedna z nejznámějších pohádek bratří Grimmů o tom, jak si kozlík, čuník a kočička hledali
nový domov, když je jejich staří pánové vyhnali. Při svém putování narazí v černém lese
na kohouta, který hledá pomoc pro Kordulku. Té se loupežníci usadili v její chaloupce
a ona jim musí sloužit. Když se ovšem ke zvířátkům přidá toulavý Janek, mají se loupežníci
nač těšit.
Veselá a svižná pohádka plná písniček v podání divadla Kapsa z Andělské Hory pobaví
malé i velké diváky.
Sobota 26. ledna v 17.00 hodin v koncertním sále na zámku. Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 60 Kč. Předprodej
probíhá v Infocentru v Přízámčí.
Knihovna
Již druhým rokem ostrožská knihovna spolupracuje s mateřskou
školou s křesťanskou výchovou na zajímavém projektu Pro knížku do knihovny. Princip této aktivity je velmi jednoduchý, přesto
se domníváme, že důležitý. Spočívá v rozvoji sociálních dovedností dětí, rozvoji čtenářství jako cesty ke vzdělávání a využívání
volného času. V tomto školním roce jsme uskutečnili dle plánu tři
setkání: Podzim už je tady!, Ahoj starý strome (paralela ke koloběhu lidského života), Půjdem spolu do Betléma. Z každého setkání
si děti po besedě vybraly a odnesly do mateřské školy tématicky
připravené knihy. Tato práce nás velmi těší. Věříme, že děti se do
knihovny budou rády vracet i ve školních letech či dospělosti.
Za knihovnu: Lenka Hrdinková
22
Informace z knihovny
www.uhostroh.cz
POJĎ SE PŘIDAT K NÁM - SKAUTŮM!
SKAUTEM SE MŮŽE STÁT KAŽDÝ
Co to ten skauting vlastně je? Skauting je prostě parta, která
se baví tím, že hraje různé hry, jezdí na tábory a výpravy. Učí se
znalostem o přírodě, jak v ní přežít, jak být čestným člověkem
a také si navzájem naslouchat. Na skautu poznáte spoustu
přátel, nových kamarádů a naučíte se mnoho nového.
V Uherském Ostrohu bylo založeno v listopadu
2012 skautské středisko, oddíl Kondoři který je
rozdělen do několika družin. Družiny světlušek,
což jsou dívky ve věku zhruba od 1. do 5. třídy. Starší děvčata do 9. třídy si říkají skautky.
Kluci do 5. třídy jsou vlčata, později skauti.
A když už dívky i chlapci vyjdou základní školu, jsou R+R, tedy Rowers and Rangers.
JAK VLASTNĚ VZNIKL SKAUT?
Skauting se poprvé objevil ve Velké Británii v roce 1907 pod vedením Roberta Badena Powela (1857
- 1941). V roce 1911 byl založen skauting i v Čechách, o rok
později dostal svůj název Junák. Za českého zakladatele se považuje Antonín Benjamín Svojsík (1876 - 1938). Skauting byl za
druhé světové války zakázán a později znovu obnoven. Toto se
opakovala ještě několikrát.
Skauti se přesto scházeli, jen si neříkali skauti, ale například
turistický kroužek a podobně. Od roku 1990 byl skauting obnoven.
Podle Charty českého skautingu na počátku 21. století je
posláním Junáka „podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí,
jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tě-
lesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit
povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství“.
CO SE TAKHLE PŘIDAT?
... aneb je nás málo, ale může nás být víc. A co
kdybys to zkusil třeba ty? V Uherském Ostrohu
je skaut úplně nová forma volnočasové organizace. Skaut je super parta, která ráda hraje hry
a učí se novým věcem. Občas mezi sebou
zazávodí a hlavně si užije spoustu legrace
a zábavy!
Pokud se budeš chtít připojit vyzvedni
si přihlášku na sekretariátu Základní školy v Uherském Ostrohu (Školní 400, tel.:
572 591 493), u paní Blanky Zámečníkové.
Výše finančních příspěvků v našem skautském
středisku je stanovena na 650 Kč za rok a platí se
vždy na začátku kalendářního roku. Jakmile se dítě stane členem Junáka, je automaticky pojištěno na všech našich
akcích. Dále dostává skautský časopis, odpovídající vždy věku
dítěte.
Vítáme i dospělé, kteří se chtějí zapojit do skautského života a pomoci při vedení dětí či při organizačním zajištění naší
činnosti. Ti se mohou přihlásit na tel.: 777 750 159, nebo
nás kontaktovat na mailové adrese [email protected]
Je to přece fajn mít spousta kamarádů a nesedět jen
doma...
VŠ
SKAUTI PŘIVEZLI BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Betlémské světlo je symbol míru
a přátelství, které se každoročně šíří
napříč Evropou, k nám letos dorazilo
již po čtyřiadvacáté. Do České republiky světlo tradičně putuje z Vídně, kde
jej rakouští skauti a skautky předávají
skautským delegacím z celé Evropy.
Tradice šíření předvánočního pokoje
a míru vznikla v Rakousku. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986
letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu
a televize na pomoc postiženým dětem.
K nám se Betlémské světlo dostalo až
po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo
v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.
Skauti z Uherského Ostrohu převzali
Betlémské světlo v sobotu 22. 12. 2012,
které dorazilo z Brna a následně je předali duchovnímu správci ostrožské farnosti otci Karlu Šenkovi. Toto světlo bylo
po celou dobu vánočních svátků šířeno
přes zájemce do domovů Ostrožanů,
Betlémské světlo na stanici ČD převzal symbolicky nejmladší člen Junáku světluška
Nicol Šopíková.
aby jako symbol těchto svátků naplnilo
poslání oslavy narození Ježíše Krista.
VŠ
PŘÍBĚH PRO
POTĚCHU DUŠE
Tento příběh sa stal už dávno. Jeden muž
potrestal svoji pětiletou dcerku, protože
ztratila jednu cennou věc. Tehdy neměli
dostatek peněz.
Byly Vánoce a druhý den děvčátko dalo
otci balíček s těmito slovy: „Tatínku, tohle
je pro tebe”.
Otec byl nejdříve v rozpacích, a když zjistil, že balíček je prázdný, rozzlobil se.
Přísným hlasem se zeptal: „Nevíš, že
když dáváš dáreček, něco musí být v balíčku?”
Děvčátko se podívalo na otce a se slzami
v očích řeklo: „Není prázdný! Je naplněný mými pusami!”
Otec se velmi zastyděl, poklekl, objal
svou dcerku a poprosil o odpuštění.
Od té doby střežil otec svůj balíček pod
postelí, a když se mu nedařilo či potřeboval povzbudit, otevřel balíček a vybral
z něho jednu pusu.
Každý z nás má také takový svůj balíček
plný lásky od svých dětí, přátel, rodiny
Zdroj inernet
23
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
Mineralogie – celoživotní láska RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
Dne 22. ledna roku 1998 se krátce po poledni v naprosté
tichosti na zdejším hřbitově jen hrstka nejbližších příbuzných,
zástupců mineralogického oddělení Moravského muzea, Masarykovy univerzity a představitelů našeho města loučila s legendou nejen československé mineralogie. Na přání zesnulého byly jeho ostatky uloženy k věčnému odpočinku u zídky
v levé zadní části hřbitova do hrobu, který si ještě za života
sám vybral a jemuž se postaral i o pomník z neopracovaného
přírodního kamene.
Význačný moravský mineralog, jemuž se povolání stalo celoživotní láskou, RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., vědecký pracovník,
dlouholetý přednosta mineralogicko-petrografického oddělení
Moravského zemského muzea v Brně, člen několika mineralogických společností v Evropě, USA a na Novém Zélandě, emeritní člen vědecké rady Slezského
muzea v Opavě a držitel řady našich
i zahraničních vyznamenání, medailí,
diplomů a ocenění zemřel 18. ledna
1998 v Brně ve věku nedožitých 92
let. U příležitosti 15. výročí jeho úmrtí
si připomeňme hlavní milníky jeho
dlouhého, více než plodného života.
Brněnský rodák spatřil světlo světa 14. února 1906. Základní vzdělání
získal na obecné a měšťanské škole při Učitelském ústavu na Starém
Brně. Když po studiu na Obchodní
akademii v Brně, kde v roce 1926
maturoval, nemohl získat zaměstnání, navrhl mu prof. dr. V. Rosický, aby
u něho na Přírodovědecké fakultě
MU v Brně studoval jako hospitant
a zdokonalil se v základech mineralogie /hospitace – školní docházka
mimořádných žáků/. V roce 1928
nastoupil k Čs. státní poště a pracoval na úřadech Brno 10, později
na nádražní poště Brno 2, kde byl
jeho nadřízeným ředitel Petr Bezruč. Pak následovalo zaměstnání v Baťově poštovním úřadu ve
Zlíně, na poštách v Uh. Ostrohu a v Hodoníně. Odtud byl přeložen na pražské ředitelství pošt a působil na poštách v Krušných
horách, na Chebsku a v Praze, kde absolvoval roční kurs pro
vedoucí poštovní úředníky. Sloužil na hlavní poště v Jindřišské
ulici. V odpoledních volných chvílích chodíval na Hrad, kde často pozoroval prezidenta T. G. Masaryka, jak vyjížděl na koni na
projížďky.
Kruťově žádosti o přeložení zpět na Moravu bylo vyhověno,
nastoupil na nádražní poštu Břeclav 2. V roce 1931 se oženil
s Hedvikou Pařízkovou z Uh. Ostrohu, kde měl její otec Jan Pařízek mechanickou dílnu a hodinářství /ul. Nerudova čp. 5/. Manželství v dobré pohodě přetrvalo 58 let. Poněvadž bydleli v Uh.
Ostrohu, požádal Kruťa o přeložení z Břeclavi na bližší poštu
24
v Uh. Hradišti. Zde působil na hlavní poště nejdéle, přes deset
roků. Jedenáctikilometrovou vzdálenost z Uh. Ostrohu do Uh.
Hradiště absolvoval po celou dobu na jízdním kole. Služba byla
turnusová a jiné výhodnější spojení v té době nebylo.
V roce 1945 byl přeložen jako vrchní pošt. tajemník opět na
nádražní poštu Brno 2. V té době se rozhodl studovat, dává se
zapsat jako řádný posluchač na Přírodovědeckou fakultu MU
v Brně, odchází z poštovních služeb a stává se asistentem na
nově založeném Zemském geologickém ústavu v Brně. Při tomto zaměstnání studoval a v roce 1948 získal hodnost doktora přírodních věd. Téhož roku byl jmenován přednostou nově zřízeného mineralogicko-petrografického oddělení Moravského muzea
v Brně a v této řídící funkci působil 30 let až do svého odchodu
do důchodu v roce 1979. Po celou dobu bydleli s manželkou
Hedvikou na Starém Brně a do Uh.
Ostrohu, kde měli dům a zahradu,
jezdili na víkend.
Již jako jedenáctiletý student přilnul celým srdcem ke kouzelnému
světu nerostů. Chodil do Moravského muzea v Brně, kde byla vystavena velká expozice minerálů. S jejich
sběrem začal v Brně a jeho okolí.
Seznámil se s tehdy známým brněnským sběratelem G. Švancarou,
u kterého nalezl pochopení. Ten jej
bral na exkurze na Českomoravskou
vrchovinu a zasvěcoval do tajemné
říše nerostů. Těchto exkurzí se zúčastňovali i sběratel J. Fiala z Třebíče a student tamního gymnázia J.
Koutek, pozdější akademik v ČSAV
v Praze. Vedle sběratelů, se kterými
se scházel a vyměňoval minerály
i zkušenosti, byli mu prospěšní radou i pomocí dr. Zd. Jaroš, kustod
Moravského muzea, dále ředitel
Zemské nemocnice v Brně dr. B.
Kučera, majitel továrny dr. Ed. Burkart a prof. dr. V. Rosický z Přírodovědecké fakulty MU. Po „zaučení“ v oboru sbíral samostatně. Na exkurze po Moravě chodil
pěšky. Tak se dostal na jedné z těchto cest v roce 1924 poprvé
na Slovácko. Šel přes Cetechovice, kde byl v té době otevřen kamenolom na mramor s hojnými zkamenělinami jurského stáří,
do Nezdenic a tam objevil několik vzácných minerálů, o nichž
pak publikoval prof. Rosický ve spisech univerzity v Heidelbergu
/1926/. Když při zpáteční cestě procházel v noci Uh. Ostrohem,
netušil, že tento se jednou stane jeho domovem. I po nástupu
k Čs. státní poště pokračoval ve sběrech. Tak poznal i světová
ložiska na naší i saské straně Krušných hor.
Hlavní jeho sběrná činnost na Slovácku započala po nástupu
na poštovní úřad v Uh. Hradišti. Pilně navštěvoval lokality v katastrech všech slováckých obcí a jeho sběry a popisy mají dnes
www.uhostroh.cz
unikátní hodnotu, poněvadž většina bývalých kamenolomů už
zanikla. V té době byla v provozu řada kamenolomů ve vyvřelých
horninách /andezit, čedič/ v okolí Uh. Brodu, Bojkovic a Starého
Hrozenkova. Nejkrásnější ukázky se nacházely v kamenolomu
Modrá voda nad Nezdenicemi, např. drúzy barevně sladěných
karbonátů. Během působení v Uh. Hradišti prošel Kruťa všemi
obcemi na Slovácku a výsledky výzkumů publikoval. Napsal tři
monografie /jednu z nich německy/ a 286 vědeckých a populárních článků z oboru mineralogie, muzeologie, archeologie
a historie. Souborně popsal přehled geologie a mineralogie naposled ve sborníku „Uherskohradišťsko“ /1982, 1992/. Při sběrech na Slovácku byl jeho neocenitelným pomocníkem sběratel
Svatopluk Krause z Uh. Brodu. Velké sbírky nerostů a hornin ze
Slovácka, které oba shromáždili po mnohaletém výzkumu, jsou
uloženy v Moravském muzeu v Brně.
Nástup do Moravského muzea v Brně znamenal zlom v jeho životě. Uplynulých dvacet nejlepších let v poštovní službě mu
však scházelo, i když styk s úřady a veřejností mu pomohl při
organizaci provozu nového pracoviště. Vybudovat nově zřízené
mineralogicko-petrografické oddělení v Moravském muzeu bylo
svízelnou záležitostí. Do začátku dostal klíč ke dveřím od prázdných místností a jednoho zaměstnance. Během třicetiletého vedení se však podařilo vybudovat oddělení na evropské úrovni.
Sbírkové fondy jsou po Národním muzeu v Praze druhé největší
v republice a v knihovně jsou téměř všechny práce týkající se
moravskoslezských minerálů a jejich nalezišť. V roce 1960 obhájil Kruťa na Karlově univerzitě hodnost kandidáta mineralogicko-geologických věd.
Zajímaly jej i další vědní disciplíny. Spolupracoval dlouhodobě s kolegou z Moravského muzea prof. V. Hrubým, DrSc. na
výzkumu velkomoravských objektů ve Starém Městě, kde určoval horniny a jejich původ. V Mikulčicích určil horniny a místa,
kde byl těžen kámen pro stavbu tamních velkomoravských světských i církevních staveb. Z podnětu Stát. židovského muzea
v Praze dbal o údržbu historického židovského hřbitova v Osoblaze. Napsal historii dolování ve Zlatých Horách, na „Zlatém
chlumu“ u Jeseníku a v Horním Benešově.
Během své dlouholeté sběratelské činnosti navštívil všechny
obce na Moravě a Slezsku, a to i vícekrát, takže získal autentický
přehled o nerostném bohatství a jeho geologickém prostředí.
Na četných exkurzích poznal též většinu nerostných lokalit v Čechách, avšak zvláštní pozornost věnoval Slovensku, kde navázal dlouholetá přátelství. Základy velmi plodné spolupráce byly
navázány v roce 1952, kdy byla v Bratislavě zakládána Vysoká
škola technická. Po přeložení Technické univerzity do Košic byl
s ní ve stálém kontaktu. V roce 1986 jí postoupil svou celoživotní
sbírku cizích minerálů a hornin, ta je zde vystavena v nově vybudovaném pavilonu.
Dr. Kruťa v době své aktivní činnosti úzce spolupracoval
s Naturhistorisches Museum ve Vídni, jehož byl korespondentem, a dalšími sesterskými pracovišti ve střední Evropě. Hodně
cestoval, zejména v posledních 18 letech, co byl v důchodu. Navštívil téměř všechny evropské státy, vydal se do Malé Asie, do
Egypta, Nubie, na Kypr, do středoasijských republik bývalého
SSSR, do Izraele, Kanady a na Kubu.
Tento neúnavný světoběžník ani důchodové období neprožíval v klidu. Nadále sledoval geologické a mineralogické dění
a literaturu, byl ve styku s muzejními pracovišti zvláště v Brně
a Opavě, jezdil do terénu, kde podnikal túry na lokality, sbíral
a zajímal se o nové objevy. Solidní zázemí mu zajišťovala jeho
manželka Hedvika. Ač to nikdy nepřiznával, po jeho návratech
domů do Uherského Ostrohu ho dávala do pořádku a trpělivě
kartáčkem čistila obsah krabic nových sběrů.
Za svou celoživotní záslužnou činnost byl Tomáš Kruťa jmenován čestným členem našich i několika zahraničních vědeckých společností, stal se držitelem řady našich i zahraničních vyznamenání, medailí, diplomů a ocenění. Nejvyšší pocty dosáhl,
když Mezinárodní komise pro nové minerály ve Washingtonu
nazvala jeho jménem „kruťait“, selenid mědi z Petrovic u Nového Města na Moravě, nový nerost v mineralogickém systému.
Až dosud byl nalezen pouze ve dvou lokalitách na světě – první
jsou Petrovice, druhou EL Dragon v Bolívii.
Dr. Tomáš Kruťa žil v posledních letech svého života převážně v Uh. Ostrohu. Měl zde pro svoji vědeckou činnost optimální
podmínky. Dobrý zdravotní stav, dobrá mysl a dobrá paměť mu
umožňovaly stále publikovat. Jeho životní dráha se uzavřela dne
18. ledna 1998, kdy zemřel v Brně ve věku nedožitých 92 let. Pro
své mladší kolegy zůstal natrvalo vzorem neúnavné činorodosti.
S manželkou Hedvikou
Postůjme v tichosti na posvěcené půdě, skloňme se před životem naplněným do poslední chvíle činorodou prací a vzdejme
úctu člověku, jehož celoživotní dílo je obdivuhodné a uznávané
odborníky u nás i v zahraničí. On sám věren své životní filozofii
zůstal do poslední chvíle života stejně prostým, jako je i hrob,
u něhož stojíme.
Z materiálu jubilantova spolupracovníka a přítele dr. J. Skácela a časopisu MINERÁL – svět nerostů a drahých kamenů, ročník IV., 1/1996
vybrala a upravila Věra Hendrychová
25
�����
����
����
�����
����
OSTROŽSKÉ LISTY
�������� ��������� �� ������� �������� ��������� ������������
����������������
��������������������������������
���������������������������������������
������ ��� ������ ��� ��������� ���� ���
��������������������������������������
������������������������������������
�������� ��� ��� ��� ��� ������� ��������
�������������������������������
��
���� ������ ��������������� ���� �����
������������������������������������
��������������������������������������
�������� �� ����� ��� ������� ��������
������� �� ����� ������ �����������
����������������������������������
������
���������
����� ������
����� prakticky
prohlédnete
osobně
a vyzkoušíte
při návštěvě něTak jsme zase o měsíc ho
����� ��������� ����� ��������� ������
které společenské události, které nás čekají�������
v letošním
roce. ����������
starší a máme pro vás čer- ���������
��� ���� ��������
��� ���se
��� podařila
�������� ������
������
�����������
��� ��� �����
Za
relativně
krátkodobého
omezení provozu
re- �������
stvé zprávy kolem TJ Loko�� �������klaplo
������������
�����������
alizovat důležitá
výměnu
osvětlení
téměř
motiva Uh. Ostroh, kde se ���������
���������
���������
���� hale. Všechno
���������� �������� ��������� ������
dle plánu. ����
Dodavatel
osvětelní
světla���������������������������������
přesně v dohodna konec roku pěkně finišo- �����������
���������
�� ������vyrobil
��
��������������������������������������
nutém
termínu,
Pavel
Jurčeka
a
jeho
spolupracovníci
provedli
valo.
���� ������� �� �������� ����� ����������
�����������������������������������
v
předstihu
demontáž
obou
krajních
řad
původního
osvětlení
���������� ������� ������� ���������
���������������������������������
a zrepasovali
tak,
své���stáří
důstojně
��������
���� ������������ ���������
������
���� ����prostřední
������ ������řadu
������
���aby i přes������
sekundovala novým osvětlovacím tělesům.������������������������������������������
Potom proběhla
������������������������������������
������������������������������������������
montáž nových těles a úprava mřížových ochranných
krytů,
�����������������������������������������
����������������������������
kde se přidala podélná výztuha a celé kryty ��������������������������������������������
pod novými tělesy
����� ������� �������� ������ ����
se z bezpečnostních důvodů popustily o 4�����������������������������������
cm níže. Ve finá����
�����������
���������
������
���� ���������
������
le elektrikáři
přemístili
vypínače
osvětlení z ������
chodby
přímo
do���������
����������������������������������
��������
�����
�
���
������
���
������
haly.
����������������������������������
�� �����
��� �����������
��� ����������
�������������������������������
Musíme
klukům vyseknout
pochvalu za pracovní
přístup
��������
���� ������
����������� ����
�����������������������������������
k celé rekonstrukci a rádi bychom poděkovali
i panu
Zbyňkovi
��� ������ �� ������ ����� �� �����������
�� ������� ����
�������
����������
Příleskému,
který
nám aktivně
vyšel vstříc s �����
výrobou
výztuh
do �������
�� �������
�� ����������
������������������������������������
ochranných mříží osvětlení.
������������������������������
������������������������
������ �������� ��������
���������������������
�����������������������
�������������������������
���������� ����� �� ������
����������������������
�����
������
������
�����
������
������
�����
�������
������
������
� �����
��� ����
������
�������
����
������
������
������� ����������������������
Práce na přístavbě interiéru nového sociálního zázemí tábo����� ������������������������������
řiště
jsou před finálem. Exteriérové úpravy budeme muset od������
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
Co nového ve sportovní hale
ložit, až se nám krásná vánoční zima odporoučí. Obrazový materiál interiéru vám ukážeme, až bude všechno hotové nebo si
Nový rok je před námi a při pohledu zpět���������������������������������������
musíme konstato�������������������������������������
vat, že jsme v TJ ušli zase kus cesty. Mimo technických
zlepšení
�����������������������
�������������������������������������
v r. 2012, za které
v
obrovské
míře
vděčíme
přístupu
a
pomoci
��������������������
���������
����������v������
našeho města a Zlínského kraje vidíme pozitivně
i oživení
ob- �� ������ �����
���������������������������������������������
lasti práce s mládeží, především s DDM Pastelka
a
sportovci,
��������������������������������������������
kteří doposud nebyli v členské základně TJ������������������������������������������
a projevili zájem
��������
����������
������������ ���������� ��
o vstup. Uvidíme, co se povede letos, hodnotit
naši
práci��bude��������������������������������������������
te především vy, kteří k nám chodíte a navštěvujete
sportoviště
����������������������������������
������������������������������������
TJ jak aktivně, tak i pasivně. A vám všem bychom
chtěli popřát
��������������������������������������
především zdraví v letošním roce.
���������� ������������ ������� �����
��������������������������������������
�������������������������������������
���������� ������� ���������� �����
�� �������������� ������ ���� ����������
��������� ������� ��������� �� �������
������������������������������������
������ ��������� �������� ��� ����� �����
������������ �� ����������� ������ ����
���������� �� �������� ����� ��������
���������������������������������������
�����������������������������������
�� �������� �������� ��� ��������
���������������������������������������
���������� ����� �� �������� ��������
�����������������������������������
���� ������������ �������� ��� ��������
Poděkování zpětně za spolupráci patří také zastupitelům
a představitelům Města Uh. Ostroh a všem těm, kteří nám pomáhali, a věříme, že budou i nadále. PF 2013.
Pavel Vozábal,
VVTJ Lok. Uh. Ostroh
26
��
���
www.uhostroh.cz
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ DRUHÝCH A TŘETÍCH TŘÍD SE VYDAŘIL,
VŠICHNI SI ZAHRÁLI A KAŽDÝ DOSTAL MEDAILI
V sobotu 8. prosince 2012 jsme uspořádali na zimním stadionu
v Uherském Ostrohu hokejový turnaj přípravek 2. a 3. tříd (ročníky
2003 a mladší). Mužstva byla podle věku rozdělena do dvou čtyřčlenných skupin, kde hrál každý s každým. Účastníci z Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Hodonína a domácího Uherského Ostrohu
spolu svedli krásné boje o poháry, medaile a dorty, jež byly hlavními
cenami.
Po velice zajímavém a vyrovnaném průběhu nakonec v soutěži 3.
tříd zvítězilo, bez ztráty jediného bodu, mužstvo z Uherského Hradiště před domácími borci z HOKEJE Uherský Ostroh, třetí skončil
tým z Hodonína a čtvrté místo obsadili mladí hokejisté z Uherského
Brodu.
Výsledky soutěže druhých tříd byly jak přes kopírák, se stejným umístěním jako ve třetích třídách.
Při závěrečném ceremoniálu předávala ocenění a medaile známá
trojice - Mikuláš, čert a anděl a někteří menší hokejisté s velkým napětím sledovali, jestli je ten rohatý satanáš nesebere do pekla.
Velké poděkování patří všem zúčastněným hráčům za fair play hru
a dále pořadatelům, rozhodčím i divákům, podílejícím se na bezvadném průběhu celodenního klání malých hokejistů.
Bronislav Zápařka
NABÍDKA BYTU K PRONÁJMU
NA UL. SV. ČECHA Č. 92 V UHERSKÉM OSTROHU
Město Uherský Ostroh nabízí k pronájmu byt č. 3, 1. NP, ul. Sv. Čecha 92 v Uh. Ostrohu. Jedná se o byt 1+1 s podlahovou plochou 41,93
m2. Tento byt je vytápěn přímotopy. Celková výše nájmu měsíčně činí 1.137 Kč. Záloha na služby (voda) + el. energie společných prostor je
1.000,- Kč. Tato částka se platí městu Uherský Ostroh. Budoucí nájemce musí dále počítat s placením záloh u společnosti E.ON, a. s. Jelikož
byt je vytápěn přímotopy, zálohy činí cca 2.550,- Kč měsíčně.
Náklady na bydlení jsou asi 4.700 Kč/měsíc. Tento byt je určen max. pro 1 - 3 osoby.
Podmínkou k získání pronájmu bytu je:
• potvrzení o zaměstnání
• bezdlužnost u společnosti E.ON (elektřina)
• při podpisu smlouvy složení kauce ve výši 2.137,- Kč
• přednostně bude byt přidělen občanům Uh. Ostrohu
V případě zájmu zasílejte žádosti na adresu:
Město Uherský Ostroh, Odbor investic, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
27
OSTROŽSKÉ LISTY
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GALUŠKOVO SLOVÁCKO
Zdeněk Galuška
1913 - 2013
Ná, červánku mojého života, snáď ťa posílá veliký Manitua! Šak tý zatracení indyjáné sa do
téj předpovědi zaséj netrefili a já abych sa z tebú
otravovál další rok. Tož přestaň břéskat a uléj
Orlímu drápovi téj ohnivéj vody, ať dožiju Galuškova Slovácka, lebo jak po tobě mígnu tomahavkem, tož natotata pojedeš do věčných lovišť
– hug hug – domlúvíl sem!
Starý Strožoch mají recht, když začínají s přípravnými opatřeními na „Galuškovo Slovácko
11“ už v lednu! Správný hospodář nesmí nic
podcenit, natož dobrou fyzičku. A my sa také
už rychtujeme, aby v neděli 23. června 2013
bylo všechno napiglované k oslavám nedožitého
100. výročí narození patrona našeho sdružení
– Zdeňka Galušky !!! Věříme, že se k nám, naši
věrní příznivci, všichni přidáte a oslavy proběhnou se vší parádou. Však si to náš rodák, autor
knih „Slovácko sa súdí“ a „Slovácko sa nesúdí“
plným právem zaslouží. Jeho laskavý humor je
tu s námi prostřednictvím desítek svérázných
postaviček našeho rodného kraje už pěknou
řádku let a nic mu neubralo na jeho svěžesti.
Tož, udržujme sa fšeci ve zdraví a čilosti a v červnu nazhledanú!!!
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
A je tu nový rok. S třináctkou na konci! Rychle se přežehnejme. Třináct, Pán Bůh při nás! Loňskému 21.
prosinci očekávaný konec světa nevyšel. Že by zaúřadovala až třináctka! Ať je tomu, jak je, co nás čeká,
to nás stejně nemine. Nedělejme si už dopředu těžkou hlavu a radujme se z každé chvíle, kterou dostáváme, a prožijme ji tak, jako by měla být poslední. To znamená smysluplně! A komu se doma nechce sedět
u ústředního topení, ať ho vypne a ohřeje se na obecní útraty v zámeckém koncertním sále, kde se bude
konat ve středu 9. ledna 2013 naše první schůzka v novém roce. Jako vždy začínáme v 17.00 hodin.
Ještě avízo na následující schůzku. Koná se 6. února 2013 v zámeckém koncertním sále rovněž v 17.00
hodin.
Kontakt: mobil 731 281 275 /V. Hendrychová/
28
www.uhostroh.cz
Pro motoristy
Automobilové žárovky
V autech svítí spousty žárovek, ovšem pokud jde jen o samotné
hlavní světlomety, není situace zase tak složitá. Interiér, zavazadlový prostor, okolí zadní registrační značky, světlomety, brzdové svítilny, blikače – v automobilech najdete nejrůznější světelné zdroje
prakticky všude. Nejdůležitější jsou ale samozřejmě pouze ty, jež
vám osvětlují cestu, ať už v režimu tlumeného, dálkového, nebo
denního svícení. Zde zatím neochvějně vládne trojice H4, H7 a xenonová výbojka, i když pohledy do historie, respektive budoucnosti toto spektrum rozšiřují.
H1 – zakladatel dynastie halogenových žárovek přišel na svět
v roce 1964, kdy začal nahrazovat klasické vakuové typy. Podobný jim byl i v tom, že dokázal svítit buď jenom dálkově, nebo tlumeně. H v názvu značí, že v baňce je uzavřen plyn s podílem halových prvků (halogenů), nejčastěji bromu nebo jodu. Výsledkem je
dvakrát vyšší svítivost a životnost proti klasické žárovce.
H4 – halogenová žárovka se dvěma vlákny, což umožňuje jednomu zdroji přepínat mezi tlumeným a dálkovým světlem. Obě žhavené spirály jsou umístěny za sebou, přední pro tlumené světlo je
zdola odstíněna krytem, takže paprsky mohou jen nahoru, kde
se od reflektoru odrážejí směrem k vozovce. Zadní vlákno žádné
stínění nemá, takže vrhá světlo plným profilem reflektoru daleko
před sebe. Mimochodem světlomet pro halogenové zdroje se
označuje také písmenem H (HC, HR atd.).
H7-- má sice jen jedno vlákno, přesto díky optice reflektoru umí
jak tlumené, tak dálkové světlo. Halogenová plynová náplň přináší výhodu v tom, že se zde ze spirál neodpařuje wolfram. U klasických žárovek k tomu dochází, takže vlákna se neustále ztenčují,
až se nakonec přetrhnou. Proto „háčka“ vydrží vyšší teploty (jež
jsou nutné, proto je baňka tak malá) a poskytují jasnější světlo než
konveční zdroje. Proti H4 má tento model vyšší svítivost.
Plynová výbojka – zdroje známé spíše jako xenony. Jejich předností je dlouhá životnost (až 2000 hodin, halogeny vydrží asi 450
hodin) a monochromatické bílomodré světlo podobné dennímu.
Nevyžadují také spirálu, světlo produkuje ionizovaný plyn mezi
dvěma elektrodami. Vzhledem k vysokému výkonu musejí být xenonové světlomety vybaveny samočinnou regulací sklonu a ostřikovači, aby nečistoty neodkláněly paprsky nežádoucím směrem.
Tolik se nezahřívají, mají dvojnásobný světelný tok.
LED – světla emitující diody také nepoužívají žhavené vlákno,
jde o polovodičové zdroje. Vyznačují se vynikající životností (až
100000 hodin), barevnou stálostí a nízkou spotřebou energie,
proti halogenovým žárovkám asi pětinovou. Kvůli světelnému výkonu výrobci reflektorů diody sdružují do sad, které navíc umožňují vytvářet různé světelné motivy.
Klasická žárovka – žárovky se žhavenou wolframovou spirálou
se ve verzi se dvěma vlákny používají například u zadních svítilen (svítilna na rozdíl od reflektoru u automobilu nemá takový výkon a nepoužívá tak propracovaný optický nebo světloodrazný
systém). Tmavší světlo (příkon 5 wattů) se používá u koncových
světel, světlejší (21 W) u brzdových. Jednovláknové verze najdete
například u blikačů nebo osvětlení zadní registrační značky.
Všechny světelné zdroje musejí být od 1. července 1972 homologovány, jejich přesnou specifikaci (příkon, patice) najdete v manuálu k autu, případně na vnější straně reflektoru. Ty samy mají
také označení ukazující, jaké zdroje používají (R – starší klasické,
H – halogenové, D – výbojkové). Halogenové zdroje jsou citlivé
na kolísání napětí, navíc byste se jich neměli dotýkat holou rukou.
Na skle baňky ulpí mastnota, jež oslabí odvod tepla a halogenka
se spálí. Stejný efekt udělají také silikonové barevné čepičky na
žárovky, které jsou ovšem zakázané stejně jako použití neschváleného nebo příliš výkonného zdroje.
Co říká zákon o osvětlení vozidel?
Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla
a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi
vybaveno. Vozidlo nesmí jet pouze s obrysovými světly. Při používání světel pro denní svícení svítí jen samostatný pár světel umístěný na přední části vozidla a spolu s nimi nesvítí obrysová světla, osvětlení registrační značky ani přístrojové desky. Proto není
možné světla pro denní svícení používat za snížené viditelnosti.
Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle
osvětlena nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidla,
řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu. Při
zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani
potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru. Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení
nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy. Povinnost rozsvítit zadní světla
do mlhy vyplývá především z nutnosti více zviditelnit vozidlo pro
další vozidla jedoucí vzadu. Vzhledem k větší intenzitě jejich svícení můžeme oslňovat ostatní řidiče jedoucí za námi. Proto platí, že
zlepší-li se podmínky viditelnosti, musí řidič zadní světla do mlhy
vypnout. Vozidlo stojící za snížené viditelnosti v obci na místě, kde
tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích nebo na pozemních komunikacích mimo obec, musí mít rozsvícena alespoň
na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace obrysová
nebo parkovací světla, popřípadě musí být osvětleno na straně
přivrácené ke středu pozemní komunikace alespoň jedním bílým
neoslňujícím světlem viditelným zpředu i zezadu. To neplatí na
parkovišti. Činná plocha světel nesmí být zakryta nebo nadměrně
znečištěna.
Jaroslav Lunda
V€m umoÅn‚ z‚sk€n‚ ƒidi„sk…ho pr†kazu
na osobn€ automobil
D€le nabÅzÅ:
Kondi‚nÅ jÅzdy
ƒkolenÅ „idi‚… referent…
Informace+€Ådosti: Jaroslav Lunda, Hlin‚ky 95,
Uh.Ostroh, tel.: 604 898 065; 572 151 411
www.autoskolalunda.cz
ZahÅjen€ nov‚ho kursu dne 26. ledna 2013
v 9.00 hod. na ZÅkladn€ ƒkole v Uh.Ostrohu
29
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Kdo říká, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře.“ Naší výherkyni Haně Šišperové, Uh. Ostroh II
blahopřejeme, výhru 200 Kč si může vyzvednout do 18. ledna 2013 v městské knihovně na zámku.
Pokud chcete být zařazeni do lednového slosování, zašlete vyluštěnou tajenku křížovky nejpozději do 18. ledna 2013 na adresu Městský
úřad Uh. Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od redakce OL obdrží výhru
200,- Kč. Citát pro měsíc leden: Kdykoliv nás postihne smutek, nechává... (dokončení v tajence)
�
�
Pracovní�
zařízení�
2. část�
TAJENKY
�
Označení�
malé gramofonové�
desky
Vykleštěný�
malý�
kohout
Tohle
1. část�
TAJENKY�
Zabijačková�
pochoutka
Citoslovce�
plašení�
ptáků�
A sice
Ruce se�
zaťatými�
prsty
Kilogramy
Klubovna
Modré�
drahokamy
Jinovatka
Žhavá�
částečka�
Usušená�
tráva
Občanské�
fórum�
Orientální�
koberec
Moci�
S chutí�
Domácky�
Regina�
Pomocnice�
rodičky
Francouzsky�
„jeden“�
Zastarale�
klih�
Šachové�
zakončení�
Německy�
„moře“�
Zhoubný�
kožní nádor
Zkoumání�
�
Dřevovláknitá deska
Německé�
muž. jméno�
3. část�
TAJENKY
Jihoamerické opice�
Plod�
smokvoně�
Kultovní�
předmět�
Umělecké�
páry
Slabo
Sudé�
prvočíslo
Námět
Část�
Vlastnit�
Někdo�
(bás.)
Trup
Vydávat�
zvuk jako
kukačka�
Souhlas
Písmeno�
alfabety
Název�
souhlásky�
Sloní zub
Linie�
Kamsi�
Osobní�
zájmeno
Značka�
kusu
Otvor�
ve zdi
Velká�
kola
Síň�
starořeckého�
chrámu
Pryskyřice�
(mn. č.)
30
4. část�
TAJENKY
Masový�
knedlíček�
Provinění�
Latinský�
název lva
�
Pokladny
Dobrůtky
Značka�
mililitru�
Křtění�
(mn. č.)
�
Irská�
zpěvačka
Autor�
Vinetoua�
Vysoká�
zvěř�
�
Nikoliv
Iniciály�
zpěvačky
Simonové�
Obojživelník
Slavný čínský soudce�
Chemická�
zn. sodíku
Táta
�
Uzlový�
telefonní�
obvod
Hlavní�
město
Norska�
Hodnoty
Včelí�
společenstvo
�
Hlupáci�
(expr.)
�
Nápověda:�
ENYA;�
MDF;�
NAOS; TI
www.uhostroh.cz
Výstava Andělé nad Ostrohem
Vánoční koncert ZUŠ
31
Betlémské putování 9. 12. 2012
Svatý Ondřej s kapříkem
Svatá Lucie
Všichni účinkující
Svatá rodina
Svatý Ondřej měl i bílého koně
Andělské dílničky
Download

Ostrozske listy - leden 2013.pdf