OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
LEDEN 2014
Vydává Město Uherský Ostroh
Neprodejné
Ostrožští skauti
předávali Betlémské světlo
1
Výstava betlémů - vernisáž 1. 12. 2013
Betlémské světlo - 21. 12. 2013
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Společenská kronika.. .. .. .. .. . 6
Tříkrálová sbírka .. .. .. .. .. .. .. . 7
DDM. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8
Betlémské světlo .. .. .. .. .. .. ..10
ZŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..12
MŠ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..13
Kultura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..16
Knihovna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..18
Pro motoristy .. .. .. .. .. .. .. .. ..20
Z deníčku . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..21
Lichtenštejnové .. .. .. .. .. .. .. ..22
Sport .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..25
Kalendárium . .. .. .. .. .. .. .. .. ..26
Jízdní řády . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..29
Vydává Městský úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Markéta Frantová.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 1700 ks,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: L. Pšurná, A. Helmichová,
V. Šopík, I. Helmich.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka Ostrožských listů
Únor je 18. 1. 2014.
Vážené občanky, vážení občané Uherského Ostrohu,
rok se s rokem schází a je tu opět čas bilancování. Někteří měli obavu z toho, co jim třináctka na konci letopočtu přinese, ale věřte, že ta za
nic nemůže. Strůjci svých osudů jsme my sami.
Svým konáním, chováním, činy sami předurčujeme, jak se na nás ostatní budou dívat, jak se
k nám budou chovat. Ale záleží také na nás, jak
uplynulý rok budeme hodnotit. Budeme se těšit
z toho, co se nám povedlo, pochválíme sousedovi nějakou maličkost nebo mu raději budeme vše
hanět, jen abychom si do něj dloubli pro vlastní
potěšení. Nevím, co některé vede k tomu zabývat se stále dokola domnělými křivdami a živit
své bolístky. Nemyslím si, že to je cesta ke štěstí
a spokojenosti. Spíš je to důkaz toho, že jsou nešťastní a nevědí, jak nám to říct.
Když jsem se postavila do čela týmu, který
bude po 4 roky spravovat město, potýkali jsme
se se špatnou platební morálkou ze strany města. Tomu je již konec. Jsem hrdá na to, že můžeme říkat, že Město je solidní partner. Platí své závazky jak se patří včas. Přitom uměřeně
investujeme a opravujeme. Letošní rok bude snad první rok po dlouhé době, kdy budeme
mít vyrovnané hospodaření.
Domnívám se, že pro město Uherský Ostroh to byl rok příznivý. Nebudu opakovat, kolik investičních akcí se udělalo, aby se v Ostrohu dobře žilo a z Ostrohu se stala dobrá
adresa, aby se k nám lidé stěhovali a chtěli tu žít, protože je tu prostě dobře. Za to patří
poděkování pracovníkům úřadu, zastupitelům a vám všem, kteří jste svými připomínkami,
radami a názory posouvali rozvoj města dopředu.
Tvrdím, že naše město je (zatím) skrytá perla Slovácka. Není to jen o našňořených domech, ale o nás samých. Znám hodně těch „našich perel“, kteří děljí něco pro druhé, je
hodně vás, kteří pochválíte, když se vám něco líbí, ale také zkritizujete (což je v pořádku,
když něco není podle vašeho gusta). Patří vám poděkování za to, že vám naši spoluobčané, sousedé nejsou lhostejní.
Začátel nového roku je vždy čas našich soukromých inventur. Není to jen čas počítání
hmotných statků, ale také doba hodnocení našich vnitřních světů, našich třináctých komnat.
Vážení občané, přeji vám, aby počínající rok 2014 byl především rokem pohody, lásky
a harmonie ve vašich rodinách, mezi přáteli a známými, mezi námi všemi. A případné nezdary, nechť se vám podaří překonat lehce a s noblesou, či je dokonce následně proměnit ve vítězství. Ať se potkáváme.
To vám přeje
Ing. Hana Příleská,
starostka města
PF 2014
Radostné prožití svátků vánočních
v kruhu svých nejbližších,
v novém roce pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenost
přeje
město Uherský Ostroh
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 23/2013 konané dne 18. 11. 2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/23/A/1 – rada města schvaluje
vyhlášení záměru na pronájem pozemků
v k.ú. Ostrožské Předměstí, parcelní č.
7931 (orná půda) o výměře 50891 m2,
parcelní č. 7946 (orná půda) o výměře
16938 m2, parcelní č. 7947 (orná půda)
o výměře 8687 m2, parcelní č. 7948
(ostatní plocha) o výměře 14742 m2, za
cenu 3000 Kč/ ha/rok.
2013/23/A/2 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na obecní
dům č. p. 46, ul. Svobodova, Uh. Ostroh
panu Danielovi a paní Danielové do 31.
12. 2013.
2013/23/A/3 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č.
3 v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92,
Uh. Ostroh panu Chaloupkovi do 31. 12.
2013.
2013/23/A/4 – rada města souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního
daru ve výši 500 Kč pro DDM Uh. Ostroh
p. o. od společnosti LEKEŠ CZ s. r. o. Uh.
Ostroh.
2013/23/A/5 – rada města schvaluje
navýšení počtu pracovníků/pracovních
úvazků na odboru kultury o 2 pracovníky
(pracovníků informačního centra města
Uherský Ostroh) v rozsahu 2 x 0,8 pracovního úvazku, s účinností od 1. 1. 2014.
2013/23/A/6 – rada města schvaluje firmu Strabag a. s. Uherské Hradiště jako
dodavatele opravy místní komunikace
V Zahradách pro obousměrný provoz od
ŽPSV po rozdvojení ulice.
2013/23/A/7 – rada města schvaluje
termín zasedání zastupitelstva města 11.
12. 2013 v 18.00 hodin na zámku v Uherském Ostrohu.
2013/23/A/8 – rada města schvaluje
finanční příspěvek na činnost pro SSK
ve výši 30.000 Kč pro Skauty ve výši
10.000 Kč a pro TJ Start ve výši 20.000
Kč.
2013/23/A/9 - rada města schvaluje
jako dodavatele veřejné zakázky Zahrada
pro objevitele a dobrodruhy firmu Florstyl
s. r. o., Panská 25, Kunovice za cenu
1.155.957 Kč bez DPH.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2013/23/C/1 - rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu ve
prospěch E.ON Distribuce, a. s. – právo
umožňující využití zatížené nemovitosti
pro účely zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení NN a pilíře - 1 ks na
pozemku p. č. 763/149 v k. ú. Ostrožské
Předměstí. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 1000 Kč bez DPH. K této částce
bude připočtena platná sazba DPH.
2013/23/C/2 - rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenuve prospěch E.ON
Distribuce, a. s. - právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN 24 m, 1x podp. bodu
NN a 1x pilíře NN na části pozemku
p. č. 117/47 v k. ú. Kvačice. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu
v celkové výši 2 500 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba
DPH.
2013/23/C/3 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch JMP Net,
s. r. o. – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění plynovodní přípojky
č. 2101364 na pozemku p. č. 116/1 v k. ú.
Kvačice, plynovodní přípojky č. 2101021
na pozemku p. č. 800/4 v k. ú. Uherský
Ostroh a plynovodní přípojky č. 164318
na pozemku p. č. 810/21 v k. ú. Uherský
Ostroh a dále spočívající v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy
a plynovodních přípojek. Věcné břemeno
se zřizuje za jednorázovou úplatu v celkové výši 931 Kč bez DPH. K této částce
bude připočtena platná sazba DPH.
2013/23/C/4 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit paní Mičkovou do
funkce přísedící Okresního soudu v Uherském Hradišti na funkční období 4 let.
2013/23/C/5 – rada města doporučuje
zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o dodávkách tepelné energie a správě zdrojů
tepelné energie.
2013/23/C/6 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení úpravu
názvu Mikroregionu Ostrožsko na název
Mikroregion Ostrožsko – Veselsko.
D. RADA MĚSTA NEDOPORUČUJE:
2013/23/D/1 – rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení
vyhlášení záměru na odprodej pozemků
v k. ú. Kvačice parcelní č. 380/72 (ostatní plocha) o výměře 43 m2 a parcelní
č. 380/14 (ostatní plocha) o výměře 55 m2.
E. RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
2013/23/E/1 – rada města bere na vědomí Stanovisko k záměru Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu – posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.
2013/23/E/2–rada města bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2014.
prostor na Zdravotním středisku, Sídliště
862, Uherský Ostroh v 1. NP o výměře
11,01 m2.
2013/24/A/3 – rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestičze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 24/2013 konané dne 2. 12. 2013
ní dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.:
D/2302/2013/KH.
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
Předměstí v souvislosti se stavbou Opra- 2013/24/A/4 – rada města souhlasí
2013/24/A/1 – rada města schvaluje ná- va místní komunikace ul. Nádražní, I. eta- s přijetím finančního účelového daru ve
výši 700 Kč pro DDM Uh. Ostroh p. o.,
jemní smlouvu se Správou železniční doprav- pa, Uherský Ostroh.
ní cesty, s. r. o., na pronájem části pozemku 2013/24/A/2 – rada města schvaluje vy- od společnosti INTERSTYL Radek Laga,
p. č. 3591/1 o vým. 81 m2 v k.ú. Ostrožské hlášení záměru na pronájem nebytových Uh. Ostroh.
U S N E S E N Í
4
www.uhostroh.cz
2013/24/A/5 – rada města souhlasí
s přijetím finančního účelového daru ve
výši 49.200 Kč pro ZŠ Uh. Ostroh p. o.
od SRPŠ ZŠ Uh. Ostroh na spoluúčast
financování akcí pro žáky ZŠ.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU:
2013/24/C/1- rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch RWE GasNet,
s. r. o. – právo umožňující využití zatížené
nemovitosti pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynová přípojka č. 8800071081 k rodinnému
domu v Uherském Ostrohu, ul. Mašovy
č. p. 292, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, které
je uloženo v pozemku p. č. 81/3 v k. ú.
Uherský Ostroh v celkové délce 2,48 m a právo vstupovat a vjíždět na tento pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky.
Věcné břemeno se zřizuje jednorázovou
úplatou v celkové výši 500 Kč bez DPH.
K této částce bude připočtena platná
sazba DPH.
2013/24/C/2 – rada města doporučuje
ZMě ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví a věcném břemeni mezi Českou republikou - Krajské
ředitelství policie Zlínského kraje a Městem Uherský Ostroh, týkající se převodu
budovy č. p. 14 na nám. Sv. Ondřeje
v Uh. Ostrohu.
2013/24/C/3 – rada města doporučuje
ZMě ke schválení Smlouvy o dílo mezi
Městem Uherský ostroh a Energie pod
kontrolou na realizaci plynových kotelen
v ZŠ, KMŠ a zimního stadionu (Smlouvy
č. S - 1/10/2013, S - 2/10/2013, S - 3/
10/2013) včetně splátkových kalendářů
rozpočítaných na 120 splátek.
2013/24/C/4 – rada města doporučuje ZMě ke schválení změnu v rozpočtu
města:
Neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 75 000 Kč na výdaje spojené sboru dobrovolných hasičů v souladu
se smlouvou č. D/2302/2013/KH.
U S N E S E N Í
zezasedáníZastupitelstvaměstaUherskýOstrohč.5/2013konanéhodne11.12.2013
A. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
2013/5/A/1 - zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení NN a pilíře - 1 ks na
pozemku p. č. 763/149 v k. ú. Ostrožské
Předměstí. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 1000 Kč bez DPH. K této částce
bude připočtena platná sazba DPH.
(19, 0,1)
2013/5/A/2 - zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenuve prospěch E.ON
Distribuce, a. s. – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN 24 m, 1x podp. bodu
NN a 1x pilíře NN na části pozemku p. č.
117/47 v k. ú. Kvačice. Věcné břemeno
se zřizuje za jednorázovou úplatu v celkové výši 2 500 Kč bez DPH. K této částce
bude připočtena platná sazba DPH.
(19, 0, 1)
2013/5/A/3 - zastupitelstvo města
schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch
JMP Net, s. r. o. – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení
a provozování plynárenského zařízení
spočívající v umístění plynovodní přípojky č. 2101364 na pozemku p. č. 116/1
v k. ú. Kvačice, plynovodní přípojky
č. 2101021 na pozemku p. č 800/4 v k.
ú. Uherský Ostroh a plynovodní přípojky č. 164318 na pozemku p. č. 810/21
v k. ú. Uherský Ostroh a déle spočívající
v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu v celkové výši 931 Kč
bez DPH. K této částce bude připočtena
platná sazba DPH.
(19, 0, 1)
2013/5/A/4 – zastupitelstvo města
schvaluje vyhlášení záměru na prodej
části pozemku p. č. 2327/2 v k. ú. Buchlovice o přibl. výměře 61 m2.
(16, 1, 3)
2013/5/A/5 - zastupitelstvo města
schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch
RWE GasNet, s. r. o. – právo umožňující
využití zatížené nemovitosti pro účely zří-
Zaúčtování dotace :
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol.
4122 Neinvestiční přijatá dotace od kraje
o 75 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 5512
Požární ochrana o 75 000 Kč.
2013/24/C/5 - RMě doporučuje ZMě ke
schválení:
Rozpočet města Uherský Ostroh na rok
2014 v příjmové části 56.755.000 Kč ve
výdajové části 58.935.000 Kč a financování 2.180.000 Kč
L. RADA MĚSTA REVOKUJE:
2013/24/L/1 – rada města revokuje usnesení RMě č. 2013/21/A/15 ze dne 21. 10.
2013, týkající se realizace plynových kotelen.
2013/24/L/2 - rada města revokuje usnesení RMě č. 2013/23/C/5 ze dne 18. 11.
2013 týkající se smluv o dodávkách tepelné energie a správě zdrojů tepelné energie.
zení a provozování plynárenského zařízení - STL plynová přípojka č. 8800071081
k rodinnému domu v Uherském Ostrohu,
ul. Mašovy č. p. 292, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů, které je uloženo v pozemku p. č.
81/3 v k. ú. Uherský Ostroh v celkové délce 2,48 m - a právo vstupovat a vjíždět na
tento pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky. Věcné břemeno se zřizuje jednorázovou úplatou v celkové výši 500 Kč
bez DPH. K této částce bude připočtena
platná sazba DPH.
(19, 0, 1)
2013/5/A/6 – zastupitelstvo města
schvaluje Smlouvy o dílo mezi Městem
Uherský Ostroh a Energie pod kontrolou
týkající se realizace plynových kotelen
v ZŠ, KMŠ a na zimním stadionu (Smlouvy č. S - 1/10/2013, S - 2/10/2013,
S - 3/10/2013) včetně splátkových kalendářů(120 splátek).
(12, 3, 5)
2013/5/A/7 – zastupitelstvo města
schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 75 000 Kč na výdaje spojené sboru dobrovolných hasičů
v souladu se smlouvou č. D/2302/2013/
KH.
Zaúčtování dotace :
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol.
4122 Neinvestiční přijatá dotace od kraje
o 75 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu
u § 5512 Požární ochrana o 75 000,- Kč.
(20, 0, 0)
5
OSTROŽSKÉ LISTY
2013/5/A/8 – zastupitelstvo města
schvaluje rozpočet města Uherský Ostroh na
rok 2014 v příjmové části 56.755.000 Kč ve
výdajové části 58.935.000Kč
a financování 2.180.000 Kč
(17, 0, 3)
2013/5/A/9 - zastupitelstvo města Uherský Ostroh pověřuje radu města prováděním změn rozpočtu a rozpočtových
opatření roku 2013 do 22. ledna 2014.
(18, 0, 2)
2013/5/A/10 – zastupitelstvo města
schvaluje paní Mičkovou do funkce přísedící Okresního soudu v Uherském Hradišti na funkční období 4 let.
(18, 1, 1)
2013/5/A/11 – zastupitelstvo města
schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví a věcném břemeni mezi
Českou republikou - Krajské ředitelství
policie Zlínského kraje a Městem Uherský Ostroh, týkající se převodu budovy
č. p. 14 na nám. Sv. Ondřeje v Uh. Ostrohu.
(20, 0, 0)
2013/5/A/12 – zastupitelstvo města
schvaluje úpravu názvu Mikroregionu
Ostrožsko na název Mikroregion Ostrožsko - Veselsko.
(15, 1, 4)
2013/5/A/13 - zastupitelstvo města
schvaluje dofinancování V. etapy Projek-
tu regenerace panelového sídliště ve výši
minimálně 30% celkových nákladů akce
dle podmínek MMR v podprogramu
Podpora regenerace panelových sídlišť
pro rok 2014.
(20, 0, 0)
C. ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:
2013/5/C/1 – zastupitelstvo města bere
na vědomí
a) Zprávu o činnosti kontrolního výboru
za 2. pol. 2013
b) Zprávu o činnosti finančního výboru za
2. pol. 2013
Společenská kronika
Narození
80 let
22. 11. Erik Čápek, Nádražní
10. 1. Vladimír Procházka, Nádražní
26. 11. Adriana Cintulová, Mašovy
19. 1. Josef Žádník, Sv. Čecha
26. 1. Marie Štefánková, Bartákova
30. 1. Ludmila Kolářová,
Zemřeli
nám. Sv. Ondřeje
4. 11. Marie Zalubilová, Blatnická
/1924/
7. 11. Jiřina Zábojníková, Hradišťská/
/1923/
14. 11. Ludvík Letocha, Zámecká
/1949/
85 let
1. 1. Josip Podlucký, Sv. Čecha
86 let
16. 1. František Kosík, Fučíkova
88 let
8. 1. Josef Záhonek, Dlouhá
19. 11. Petr Strakáč, Zámecká
/1964/
21. 11. Marie Grňáková, Svobodova
/1926/
89 let
1. 1 Antonína Mikulčíková, Pod Břehy
2. 1. Josef Machala, Mašovy
Jubilanti
Zlatá svatba
75 let
11. 1. Antonín a Marie Vavřincovi,
12. 1. Ludmila Pšurná, Zemědělská
19. 1. Miroslav Boček, Výhon
6
Mašovy
www.uhostroh.cz
Tříkrálová sbírka 2014
Konec svátků vánočních bývá spojen s návštěvou tří králů v našich domovech.
Letos již po dvanácté vyjdou do ulic našeho města skupinky koledníků, aby požádali
o příspěvek pro potřebné. Výtěžek celostátní sbírky bude použitý na provoz charitních
domů a stacionářů pro staré lidi, domy pro
matky s dětmi v tísni, na sociální projekty a humanitární pomoc
do zahraničí.
Zvyk tříkrálového koledování v českých a moravských krajích
obnovila v roce 2000 Česká katolická charita, kdy nejprve na
Moravě a o rok později již po celé České republice začala za
spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především
velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.
Navázala tím na tradici, kdy v minulých stoletích chodily chudé děti převlečené za tři krále a přinášely požehnání do domů.
Symbolicky pak zapsaly na rám vstupních dveří do stavení tři
písmena K+M+B. Tyto tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara (jde zřejmě o starobylý a zakořeněný zvyk), nýbrž znamenají „Christus mansionem benedicat – Pane žehnej tomuto domu“. Požehnání tří
králů mělo ochraňovat stavení i ty, kdo v něm přebývali, za což
obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo
penězi.
Dnes tedy opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností, křídou označí naše obydlí a přinášejí poselství radosti, naděje a pokoje po celý rok. Stejně jako se kdysi, plni radosti
z narození Ježíška, vraceli Kašpar, Melichar a Baltazar do svých
domovů, také naši koledníci se vracejí plni radosti a hrdosti, že
mohou do našich domácností předat požehnání našich biskupů či arcibiskupů a zároveň naplnit tříkrálové pokladničky.
V minulosti znamení na dveřích vymezovala také prostor pravdy
a spravedlnosti uprostřed ne vždy přívětivého světa. Jsme proto
rádi, že můžete také malým či větším finančním darem přinést
trochu té „ sociální spravedlnosti“ těm, kteří ji potřebují přece
jen více než my.
Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída
247, 686 01 Uherské Hradiště, www.uhradiste.charita.cz ,
telefon 572 555 783
V roce 2013 se do Tříkrálového koledování na Uherskohradišťsku zapojilo více než 1000 koledníků, kteří ve
46 obcích vykoledovali rekordních 2.004.815 Kč.
Město Uherský Ostroh ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Uherské Hradiště pořádá Tříkrálovou sbírku v našem městě v sobotu 4. ledna 2014 v době od 9.00 do
17.30 hodin. Peníze budou koledníci vybírat do zapečetěných
pokladniček, jejichž identifikační číslo je v souladu s průkazkou
vedoucího skupinky.
Otevřete prosím svá srdce a pomozte těm, kteří naši pomoc
opravdu potřebují. Děkujeme.
Jiřina Galušková,
místostarostka
Darované prostředky byly rozděleny následovně:
Projekty Oblastní charity Uherské Hradiště celkem
Charitní centrum sv. Ludmily - dokončení
Přímá pomoc v nouzi občanům Uherskohradišťska
Domácí zdravotní péče - nákup automobilu
Domov pokojného stáří Boršice – nákup postelí
Pomoc při povodních – květen 2013
Projekty Arcidiecézní charity Olomouc
Krizový a nouzový fond Arcidiecézní charity Olomouc
Humanitární pomoc organizovaná Charitou ČR
Celostátní režijní náklady sbírky
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem malým i velkým koledníkům,
duchovním správcům farností, starostkám
a starostům a všem dalším, kteří v roce
2013 zajistili bezproblémový průběh sbírky
v souladu se zákonem, a v neposlední řadě
děkuji všem dárcům za jejich štědrost.
Ing. Jiří Jakeš, ředitel Oblastní charity
Uherské Hradiště
1.187.567,76 Kč
747 567,76 Kč
210 000 Kč
120 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
476 428,69 Kč
140 337,05 Kč
100 240,75 Kč
100 240,75 Kč
KOLEDNÍČCI
Zdraví vás Kašpar, Melichar, Baltazar
a prosí vás o štědrý dar.
Ne však pro nás přítomné,
ale pro chudé potřebné.
Třeba pro ty, co nemají kde spát
nebo pro ty, co jim vítr domov vzal
nebo pro ty, co přišli o práci
a mnoho dětí jim doma skotačí.
Vaši štědrost odmění náš Pán
a my půjdeme prosit zase o dům dál.
7
OSTROŽSKÉ LISTY
Informační centrum v Uherském Ostrohu
Od ledna 2014 bude informační centrum v Uherském
Ostrohu zajišťovat odbor kultury.
Provoz informačního centra v zimním období bude zajištěn
od 6. ledna každý den
od 13.00 do 17.00 hod.
Ubytování v apartmánech v Přízámčí bude provozováno
nepřetržitě.
Kontakt na IC: 572 503 960.
Andrea Helmichová, vedoucí odboru kultury
DDM PASTELKA
INFORMUJE
AKCE LEDEN
7. 1. ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ A KURZŮ NA DDM
V NOVÉM ROCE
31. 1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY S PASTELKOU
– více na plakátech nebo www.ddmpastelka.cz
Od pondělí 7. ledna se po vánočních prázdninách opět otevírají kroužky a kurzy. Těšíme se na všechny naše členy.
Muzikoterapie na DDM Pastelka
V letošním roce jsme začali spolupracovat s milou a šikovnou muzikoterapeutkou Miroslavou Veselou, která u nás na DDM
vede kroužek Africké bubnování. A protože je paní Veselá opravdu moc šikovná, tak jsme se rozhodli nabídnou základním
školám kurz muzikoterapie. Ten si nejprve vyzkoušeli prvňáčci od paní učitelky Kašpárkové ze ZŠ Uherský Ostroh a pak i celá
Základní škola z Ostrožské Lhoty. Děti si zahrály na různé africké bubny, perkusivní nástroje a strávily tak příjemné dopoledne.
Iva Maxerová
8
www.uhostroh.cz
AEROBIK NA DDM PASTELKA UHERSKÝ OSTROH
Aerobik v Uherském Ostrohu zažívá skvělé časy. Dívky, které navštěvují aerobik na DDM Pastelka, se
účastní jak soutěží jednotlivců, tak
soutěží skupin, např. Aerobik Tour,
pódiové skladby …. V posledních
měsících tohoto roku vrcholí soutěž
v aerobiku jednotlivců. Jedno ze
základních kol pořádal také DDM
Pastelka, a to v sobotu 23. listopadu. Skvělé výkony podává především Veronika Sciarpa, která ve své
kategorii Seniors (od 14 let) získala
prozatím samé zlaté medaile. V těsné blízkosti zlatých medailí se drží
i Lucie Sedláčková. V kategorii Teenagers (12 – 14 let) obsazují přední
příčky Kristýna Stanislavová a Tereza Dvořáková. Jsme velmi hrdí také
na Viktorku Hradilovou, která v kategorii Baby (do 6 let) získala
na závodech právě v Uherském Ostrohu krásné druhé místo.
Po novém roce začnou závody skupin. Všechny dívky už pilně trénují a dotvářejí své choreografie, které sestavuje Veronika Sciarpa. Minulý ročník vytvořila velmi nápadité a originální
sestavy, jež získaly mnohá ocenění a obdiv. Pevně věříme, že
letos obhájíme svou skvělou pověst. DDM Pastelka Uherský
Ostroh pořádá také jedno ze základních kol aerobiku skupin
v rámci Aerobik Tour. Můžete se přijít podívat 26. 4. 2013, jak
holky z Uherského Ostrohu bojují o přední příčky.
Mgr. Lucie Pokorná
Mikulášská družina na DDM Pastelka
DDM Pastelka má už několik let smlouvu se sv. Mikulášem, andělem a čertem, a tak se tato družina každý rok spouští na DDM
Pastelku, aby odtud podnikala výpravy do Mateřského centra Pastelka v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi, do Mateřské
školy Sídliště, do ostrožské základní školy a pak ještě na náměstí Sv. Ondřeje.
Mikulášská družina má první týden v prosinci opravdu pěkně nabitý program, ale protože to jsou bytosti nadpřirozené, tak vše
zvládají rády a s úsměvem. Jen čert si trošku stěžoval, ale to jen proto, že neměl koho odnést do pekla. Děti v Uherském Ostrohu
totiž zlobí jen malinko. Naše šikovná paní ředitelka smlouvu s mikulášskou družinou prodloužila, a tak se na sv. Mikuláše, andílka
a čerta můžeme těšit i příští rok.
Iva Maxerová
9
OSTROŽSKÉ LISTY
VÁNOČNÍ ZVYKY V EVROPĚ NA DDM PASTELKA
DDM Pastelka připravil v prosinci pro žáky 1. stupně Základní
školy v Uherském Ostrohu tradiční oblíbený výukový program
Vánoční zvyky, jehož prostřednictvím se děti zábavnou formou
seznámily s průběhem Vánoc a s tradicemi, které se během tohoto významného svátku dodržují. Žáčci si připomněli zvyky, jež
se dodržují u nás v České republice, a dozvěděli se, jak prožívají
vánoční svátky lidé v cizích zemích, např. v Itálii, Německu, Velké
Británii, Švédsku či v Belgii. Žáky programem provedli babička
Boženka a děda František v podání Katky a Ivy. Díky svým potomkům a jiným známým žijícím v různých koutech Evropy vědí
o Vánocích mnoho. Děti během programu přišly navštívit i tři bytosti, které ve svých zemích nadělují dětem dárky, a to polský sv.
Mikuláš, švédský vánoční skřítek Jultomten nebo hodná italská
čarodějnice Befana. Druhá část programu byla zaměřena na výtvarné dílničky. Žáčci si upekli a nazdobili tradiční český perník,
vyrobili si něžného andělíčka z pravé ovčí vlny a vytvořili roztomilého kapříka.
A protože letos měla o vánoční zvyky zájem i Mateřská škola
Sídliště, program jsme mírně upravili, aby ho zvládly i menší děti.
Myslíme si, že děda František a babička Boženka a také výrobky
měli u dětí úspěch. Doufáme, že se dětem vánoční zvyky líbily a že
k nám zavítají příští rok zase. My se těšíme také, protože děti ze
školy i školky jsou v Uherském Ostrohu moc šikovné.
Iva Maxerová
SKAUTI PŘIVEZLI BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Již podruhé ve své novodobé historii ostrožští skauti předali v sobotu 21. prosince do rukou duchovního správce farnosti P. Karla
Šenka Betlémské světlo.
Následně ho rozdávali na zámku v Uherském Ostrohu všem,
kteří měli o tento symbol Vánoc zájem.
Dříve než se však dostalo toto světlo za okna našich domovů
nebo na vánoční stoly, ochraňovali plamínek před větrem či sněhem desítky skautských rukou. Jeho každoroční pouť a šíření
celou Evropou je fascinující.
Plamen nejdříve putuje z Betléma letecky do Vídně, kde ho rakouští skauti předají skautským delegacím z celé Evropy. Letos
se tak stalo sobotu 14. 12. 2013 v kostele na Rooseveltplatz
a skauti a skautky z ČR u toho samozřejmě nechyběli.
Betlémské světlo – symbol míru a přátelství – k nám do Uherského Ostrohu přivezli skauti z Brna, odkud se vlaky rozjely do
všech koutů republiky až do měst a obcí, v nichž si skauti místních organizací přímo světlo převzali.
Ve městech, kde má tato událost již svou tradici, jsou pořádány
různé akce. Ostrožští skauti nabízeli toto světlo od 14 hodin do
17.30 na zámku. I když byla velká zima, střídali se členové oddílu
10
Kondoři ve hlídkách a po celou tuto dobu rozdávali světlo mnoha lidem, kteří pochopili symboliku této akce.
Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista k nám letos
dorazilo již po dvacáté páté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do téměř třiceti zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986
letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční
sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo až po pádu čtyřicetileté
komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.
Pokud jste si letos nestihli toto světlo vyzvednout nebo jste ještě
o této akci neslyšeli, nebuďte smutní. Důležité je nosit tento plamínek míru a pohody ve svých srdcích. Skauti z Uherského Ostrohu vám jej zaručeně přivezou i příští Vánoce. A nezapomeňte,
tento plamínek je určen všem, kdo mají svá srdce otevřené.
Klid a pokoj do vašich srdcí po celý rok 2014
přeje skautský oddíl Kondoři Uherský Ostroh.
www.uhostroh.cz
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
Sokolovská 620, PSČ 687 24, el.: 572591210, 30
e-mail: [email protected], 773 591 210, 30
ZÁVĚR STARÉHO NEBO ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU?
TOŤ OTÁZKA!
Tento příspěvek je psán na konci roku 2013 a čtenáři budou
mít možnost si jej přečíst na začátku roku 2014, proto budeme
malinko bilancovat a malinko se dívat dopředu.
Měsíc prosinec byl v dětském domově hodně živý. Od začátku
do konce se nezastavily ani děti, ani zaměstnanci. Byla zde směsice činností a aktivit, až se nám z nich v tom svátečním čase skoro
točila hlava. Ježíškovi jsme psali a malovali dávno před prosincem,
teď jsme jen sledovali, zda to opravdu všechno stihne zajistit a dodat do domova. No, a protože je šikovný, tak mohu prozradit, že to
všechno stihl. Díky komu? To odtajním na závěr.
Než jsme se dostali k Štědrému dni, byli jsme pozváni na několik jarmarků – samozřejmě doma v Uherském Ostrohu, ve Starém
Městě, v Uherském Hradišti jsme nejprve učili v Knihovně BBB
malé čtenáře a jejich maminky, táty, babičky, tetičky,... vyrábět
dárečky pro radost. A pak jsme také zahajovali se svým stánkem
Vánoční jarmark na Masarykově náměstí. Na všech místech již
máme svoji tradici, takže za námi přicházeli známí zákazníci, kteří
se těšili na naši novou pěknou nabídku. A že bylo z čeho vybírat,
by vám potvrdila teta Sylva s tetou Lenkou.
Před Vánoci je také velmi nutný pohyb, abychom si přes Vánoce
u televize mohli v klidu nacpávat svá bříška. A nejen proto celoročně s dětmi cvičí teta Štěpánka s tetou Pavlou, které připravily kouzelné vystoupení dětí ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti
na vánoční akademii základních, speciálních škol a zdravotně
znevýhodněných dětí. Děti měly obrovský úspěch a nejedno oko
nezůstalo suché. Děti s tetami ještě odjely na soutěž v aerobiku
do Vnorov, kde sice nikdo z našich nestál „na bedně“, ale všichni
získali nové super zkušenosti.
V mezičase se také v domově objevil Mikuláš. Vysoký, důstojný
pán se svojí družinou nejen andělů, ale hlavně čertů. A některé
děti „měly po žížalkách“. Ramenaté řeči šly v niveč, mnozí slibovali
nemožné, jen aby náhodou ten čertí pytel nebyl plný. Mikuláš měl
s sebou i knihu dobrých i těch horších skutků, no, prostě věděl
o dětech všechno. Na závěr shrnul, že opravdu nikdo nebyl až
tak strašně nehodný, a proto všichni dostali sladkou odměnu. To
mnohým spadl kámen ze srdce a začali plnit novou knihu hříchů.
Mikulášovi ukázala cestu za dětmi do domova teta Kamila, díky ní
k nám trefil.
Při všech těchto aktivitách jsme vyráběli drobné dárečky pro
maminky, kterým se narodila moc malá miminka a musí být dlouho v inkubátoru. Chtěli jsme těmto maminkám udělat alespoň
malinkou radost (mámy pro mámy). Také jsme se zúčastnili soutěže fotbalistů Sparty Praha, DDM Uh. Brod – Stromy, kde Diana
s Maruškou a Natálií vyhrály ve své kategorii 1. místo.
A už musím přeskakovat, protože tak dlouhé čtení by vás nebavilo. Všichni společně jsme se sešli na předvánoční večeři v restauraci hotelu Slunce, kde nám připravili vánoční menu v nádherně upraveném interiéru. Děti si připravily program, na chvilku
přišel i Ježíšek. Po večeři jsme si popřáli a předali dárečky.
A protože všechno toto a mnohem víc by nebylo bez dobrých
lidí, chceme poděkovat všem zákazníkům prodejen Jednota Uherský Ostroh, že nám přispívali do kasiček, které nechalo
představenstvo družstva do svých prodejen instalovat. Chceme
poděkovat klukům z neratovického gymnázia, kteří spustili portál
Ježíšek a všichni lidé tam mohli plnit přání dětí dětských domovů.
Chceme poděkovat Vlaďce Táčnerové a pracovníkům Ministerstva průmyslu a odchodu ČR za splnění přání. Chceme poděkovat všem dárcům radia Kiss Publikum za splnění našich snů.
Krátce a jednoduše: DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM ZACHOVÁVÁTE PŘÍZEŇ A PODPORUJETE NÁS. Moc si všeho vážíme,
BEZ VÁS BYCHOM MĚLI NÁŠ ŽIVOT PODSTATNĚ SLOŽITĚJŠÍ.
Do nového roku všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti. To ostatní již můžeme ovlivnit.
Mgr. Jana Frühaufová, ředitelka DD
11
OSTROŽSKÉ LISTY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
FLORBAL CUP
Na turnaj přijelo 10 družstev, děvčata
byla rozdělena do dvou skupin. Naše
florbalistky ve skupině B nastoupily proti
holkám ze ZŠ Šumice, ZŠ Starý Hrozenkov, ZŠ Na Výsluní Uh. Brod a Gymnázia
Uh.Brod.
Přestože děvčata bojovala jako lvice,
získala jen 1b za jednu remízu a po třech
prohraných zápase se nakonec musela
s turnajem rozloučit.
Čest našich střelkyň zachraňovala
Z. Miková (8.), autorka naší jediné vstřelené branky.
Všem hráčům i hráčkám musíme poděkovat za snahu, bojovnost a předvedený výkon v turnajích.
Více informací o celé soutěži na webu
ZŠ www.skolstvi.uhostroh.cz.
Mgr. Marcel Bednařík,
učitel ZŠ
V úterý 12. 11. 2013 a ve středu
13. 11. 2013 se v tělocvičně Gymnázia
v Uh. Hradišti konalo okrskové kolo turnaje ve florbalu starších a mladších žáků
ORIONFLORBALCUP 2013.
Starší žáci byli nalosováni do těžké
skupiny A společně se žáky ze ZŠ Sportovní Uh. Hradiště, ZŠ O. N. Ves, ZŠ Traplice a ZŠ Větrná Uh. Hradiště.
Po velmi bojovném a obětavém výkonu
celého družstva jsme nakonec získali ve
skupině pouze 4b za jedno vítězství a jednu remízu a nepostoupili ze skupiny do
dalších bojů.
A jak dopadli naši mladší žáci?
Mladí florbalisti měli za soupeře ve skupině B žáky ze ZŠ Polešovice, ZŠ Unesco
Uh. Hradiště a ZŠ Větrná Uh. Hradiště.
Díky vítězství nad všemi soupeři jsme
obsadili první místo ve skupině a to nám
zajistilo postup do další části turnaje.
V dalším utkání jsme narazili na velmi
těžkého soupeře - žáky ze ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště, který byl nad naše síly,
a prohra znamenala pouze účast v utkání
o 3. místo v turnaji. Tento zápas naši borci
s přehledem zvládli, po velmi bojovném
a obětavém výkonu celého družstva,
který byl založen na výborném a spolehli-
12
vém brankáři (D. Hájek 7.B), jsme nakonec
obsadili krásné 3. místo.
Mezi střelci se prosadil J. Zalubil (7.B) s 6
vstřelenými brankami.
Starší děvčata reprezentovala naši
školu 28. 11. 2013 v Uh. Brodě. Zde se ve
sportovní hale konalo přímo okresní kolo
ORIONFLORBALCUPU 2013.
www.uhostroh.cz
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Předvánoční těšení
v naší školce
Již tradičně za dětmi zavítal sv. Mikuláš
se svým doprovodem andělem a dvěma
čertíky, aby děti mohl obdarovat za jejich
poslušnost po celý rok. (Poděkování patří p. Janu Štětinovi, p. Josefu Lopatovi, pí
Věře Hendrychové a pí Petře Dobřecké za
ztvárnění postav této družiny.) Dále pak děkujeme za přispění cukrovinek a ovoce pro
děti pí Věrce Hendrychové – restaurace
U Fryčků, pí Aleně Zdráhalové – potraviny
Hruška, Yarro, Tekoo, potraviny Ostrožanka). Děti se sv. Mikulášem navštívily i starší
kamarády v Domovince, kam se pak ještě
před svátky vrátily, aby společně s babičkami napekly vánoční cukroví. Poděkování
patří paní vedoucí za pěknou akci.
S paní Hrdinkovou si v knihovně povídaly o nastávající zimě a tradicích, které se
k tomuto období vážou.
Malí countristi po úspěchu na countriovém bále v Moravském Písku dostali
další nabídku k zahájení country bálu ve
Veselí nad Moravou, kde sklidili zasloužený úspěch. Byla to pro nás pocta, když
plný sál profesionálních countristů dětem
upřímně skandoval. Čtyři páry našeho
kroužku Minicountry také vystoupily na
setkání ZO Svazu postižených civilizačními
chorobami.
Vystoupení na setkání bývalých pracovníků ZŠ a KMŠ, dále pak na Vánočním těšení na zámku a nakonec 25. 12. odpoledne v místním kostele pak umocnilo naše
školkové vánoční těšení. Děti se se svými
učitelkami také zapojily do výroby betlémů
- výstava v zámecké galerii. Společně se
svými nejbližšími jsme strávili pěkné chvíle
při tradičních vánočních besídkách v jednotlivých třídách. Nechyběl příběh o narození Ježíše a na závěr příjemné posezení
při ochutnávce vánočních dobrot a zpěvu
koled.
Boží požehnání, zdraví, pohodu, spoustu
optimismu a radosti po celý rok 2014 přeje
za děti a kolektiv
Zdeňka Baladová, ředitelka KMŠ
13
OSTROŽSKÉ LISTY
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Ha
,
ló, hlásí s
a
h
e
ló,
Předvánoční dění v naší školičce
Ve čtvrtek 12. prosince k nám zavítalo Janečkovo maňáskové divadlo. Nejprve nás
všechny přivítaly vrány Oskar a Klárka. Poté
nás ještě pozdravila kuřátka Pepa a Pipi
a představení mohlo začít. Zhlédli jsme
pásmo tří pohádek: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Koblížek na vandru a Tři prasátka.
Poslední pohádka se dětem líbila nejvíce,
a tak si společně s prasátky zazpívaly.
Těmito pohádkami si děti připomněly, jak
je důležité přátelství a vzájemná pomoc.
Také se přesvědčily, že není dobré být panovačný a pyšný, protože pýcha předchází
pád, jak praví známé české přísloví.
Hned následující den nás čekala další kulturní akce. Vydalij sme se do kina Hvězda
v Uherském Hradišti. Děti se už nemohly
dočkat představení, které mělo název Vánoce s kamarády.
Na začátku si zazpívaly pro ně blízké písničky a poté už nás čekalo humorné zpracování úryvku z pohádky Mrazík, u které
jsme se všichni náramně pobavili a nasmáli. Také nás páni herci naučili novou
písničku O Zimní královně. A abychom
pořád jenom nezpívali, ulevili jsme našim
hlasivkám u vánoční pohádky O kapříkovi.
K navození správné atmosféry Vánoc nesměl chybět vánoční stromeček, který si
naše děti společně s herci nazdobili.
Nakonec jsme si zazpívali typické české
koledy a popřáli si krásné prožití svátků
vánočních.
Bc. Julie Horsáková
Kdo to klepe? Bílý pán. Mikuláš dnes přišel k nám.
Nastal 5. prosinec a do školky zavítal Mikuláš. Vzal s sebou hodného andělíčka, a i když v naší školce jsou jenom samé hodné děti,
přišel i čert. Asi si říkal, že přijde jen tak pro jistotu. Mikuláše děti
uvítaly různými básničkami a písničkami, které se ve školce naučily, a poté už zaujatě poslouchaly, co jim Mikuláš povídá. O většině
našich dětí věděl, že jsou moc hodné, a tak dostaly velkou pochvalu. Některé malinko zlobily, ale to jim Mikuláš odpustil, protože mu slíbily, že až přijde příští rok, budou jejich jména napsané
na listině dětí hodných. Mikuláš nám přinesl spoustu dobrot, na
kterých si děti moc pochutnaly. A tak čert zůstal celou dobu sedět v koutě a smutně se díval, že letos u nás ve školce práci mít
nebude.
Tento den pro nás Mikuláš ještě nekončil. Jako minulý rok jsme
byli pozváni do Ostrožanky, kde už nás očekával Mikuláš s andělem a čertem. Tady byl Mikuláš také štědrý a obdaroval nás balíčky.
Oslavu Mikuláše jsme zakončili 6. 12. 2013 koledováním na náměstí, kde naše děti vystoupily s vánočním pásmem.
Bc. Julie Horsáková
Nad ostrožským zámkem hvězda září,
po kraji se rozhlíží.
Andělé nebeští se k Zemi snáší,
lásku, radost k Vánocům nám přináší.
Hlas trubek rozléhá se po kraji,
matka Maria s otcem Josefem
a malým Ježíškem k nám putují.
Vánoce, Vánoce vítáme vá
Láska Boží ať zraje v nás.
Živý betlém v neděli 15. 12. 2013
14
Amálka Jochová z naší Mateřské školy Uherský
Ostroh, Sídliště vyhrála logicko-matematickou
soutěž Čmeláka Pepíka. Této soutěže se účastnilo 27 mateřských škol z okolí Uherského Hradiště a Hodonína. Naše škola se účastní této soutěže již čtvrtým rokem a zpravidla obsazujeme
přední místa.
www.uhostroh.cz
Návštěva DDM Pastelka
Začátkem prosince jsme s dětmi, které příštím rokem nastoupí
do ZŠ, navštívili DDM v Uherském Ostrohu. V Pastelce byl pro děti
přichystán dvouhodinový program zaměřený na vánoční zvyky.
Děti se seznámily se zvyky jejich prababiček, svěřily se, jak tráví Vánoce a jaké zvyky se dodnes zachovávají v jejich rodinách.
Na závěr první části jsme si společně zazpívali píseň Tři králové.
V druhé části děti vyráběly krásné vánoční dekorace, keramické vánoční ozdoby, samy si nazdobily perníčky nebo si vyrobily
papírového andělíčka, kterému daly jméno. Snad nejzajímavější
bylp pouštění lodiček (svíčka ve skořápce od ořechu plující po
hladině vody), při které si děti zavzpomínaly na svoji rodinu a své
blízké. Během této aktivity se děti příjemně zklidnily a věříme, že
si uvědomily, že nejkrásnějším darem, který mohou pod vánočním stromečkem najít, je rodinné zázemí a láska našich blízkých.
Bc. Adéla Srncová
Vánoční besídky v naší školce
Předvánoční čas v mateřské školce je časem provoněným cukrovím, jehličím a úsměvem dětí. Taková atmosféra byla také dne 10. 12.
2013 na vánoční besídce v naší mateřské školce. Děti ze Zelené a Oranžové třídy si připravily pohádku O perníkové chaloupce. Celým
úterním odpolednem se nesla vánoční nálada a vůně upečeného cukroví, které děti pekly ve školce. A že si daly záležet! Perníčky byly
moc dobré a každý byl vlastnoručně nazdobený. Na závěr děti zazpívaly vánoční koledy. Doufáme, že se to maminkám, tatínkům,
babičkám i dědečkům líbilo. A teď už se snad Vánoc dočkáme. Moc se těšíme na Ježíška…
Do nového roku vám z celého srdce přejeme zdraví, štěstí, lásku, pohodu a mnoho usměvavých dětských tvářiček.
Děti ze Žluté třídy přivítaly své maminky, tatínky a prarodiče na vánoční
besídce jako malí čertíci a andílci a společně jsme si tak zavzpomínali na
nedávného Mikuláše. Pro mnohé rodiče to byla první besídka jejich dětí
a věříme, že si s sebou odnesli pěkné zážitky a vzpomínky.
Fotoaparáty a kamery byly ve střehu, když děti z Modré třídy předváděly
svá roztomilá vystoupení a vše, co jsme v minulých týdnech tak pilně
nacvičovali. Děkujeme všem rodičům, prarodičům a přátelům naší barevné školičky za hojnou účast, za příjemné posezení u kávy, čaje a napečeného cukroví.
15
OSTROŽSKÉ LISTY
Kultura
v Uherském Ostrohu
KULTURNÍ AKCE V UHERSKÉM OSTROHU V LEDNU
4. 1.
18. 1.
25. 1.
26. 1.
31. 1.
od 9.00
19.30
18.00
15.00
17.00
Tříkrálová sbírka
Ples ZŠ
Poetická zastavení s harfou...
Pohádka Dobrodružství...
Vernisáž fotografické soutěže
Koncert pro soprán a loutnu
Ve čtvrtek 12. prosince se v koncertním sále na zámku sešli
nejen zástupci příspěvkových organizací a občanských sdružení spolupracující s Městem Uherský Ostroh, ale pozváni byli
všichni, kteří s námi v uplynulém roce spolupracovali. Úvodní-
Uherský Ostroh
sportovní hala
koncertní sál
koncertní sál
zámecká galerie
MěÚ
SRP ZŠ
odbor kultury
odbor kultury
odbor kultury
Na vernisáži jsme zapálili
první svíčku na adventním věnci
Neobyčejná vernisáž výstavy betlémů připadla přesně na první neděli adventní. Důstojnější zahájení už jsme si ani nemohli
přát. Po svém úvodním slově kurátorka výstavy Magda Štachová přivítala chrámový sbor, který krásu slavnostní atmosféry
ještě podtrhl. Za skvěle odvedenou práci poděkoval místostarosta Ivan Klauda. Velmi zajímavé je i samotné datum trvání
výstavy 1. 12. – 12. 1. Tři místnosti plné betlémů nejrůznějších
tvarů, velikostí a materiálů nadchnou snad každého návštěvníka. Ovšem mistrovským kouskem jsou dřevořezby pana Karla
Táborského, kterým je věnován čtvrtý sál. Zámecká galerie je
pro vás otevřena Út– Ne vždy od 13.00 do 17.00 hod.
-lp-
ho slova a vřelého poděkování se ujala starostka Hana Příleská
a postupně i oba místostarostové Jiřina Galušková a Ivan Klauda. Po předání drobných dárečků si vzal slovo také pan Julius
Kodrik. Poté už zbývalo jen společné bilancování uplynulých
akcí a plánování dalších společných. Milou vánoční atmosféru
zpříjemnil koncert pro soprán a loutnu. Všechny přítomné na
duši pohladila svým sametovým hlasem paní Jarmila Chaloupková a kouzlu loutny pana Briana Wrighta propadl zaplněný
koncertní sál. Závěrečný potlesk a neskutečné nadšení všech
přítomných se postaralo ještě o jednu nádhernou koledu navíc
jako přídavek. Věříme, že všichni odcházeli domů nejen s dárečkem, ale i krásně vánočně naladěni.
-lp-
16
Ostrožské nádvoří oživil
betlém
Ten, kdo v neděli 15. prosince zavítal na zámek do Uherského Ostrohu, se na vlastní oči mohl přesvědčit, že velké ostrožské nádvoří může být i dost těsné. Téměř 600 návštěvníků neodolalo pokušení nahlédnout v živém betlému do jesliček na
malé Jezulátko, na něž kromě Panenky Marie a Josefa dohlížel
i nebesky krásný anděl, pastýř, tři mudrci a ovečka. Bohatým
programem nás provázel zkušený moderátor Hynek, který postupně přivítal na pódiu stovku účinkujících. Velkolepé zahájení
v podání orchestru ZUŠ - BMV (Borci Milana Všetuly) následovalo jedno krásnější vystoupení za druhým. Ve dvouhodinovém
www.uhostroh.cz
programu jsme mohli potleskem odměnit děti z Mateřské školy
Sídliště i z Křesťanské mateřské školy Uherský Ostroh, dojeli
k nám i přespolní - schola z Ostrožské Nové Vsi dojela dokonce v kostýmech, ženský sbor z Blatnice zase v krojích, které
krásu jejich vystoupení plně podpořily. Závěrečné koledy zazpívala ostrožská schola, které vypomohly i děti z KMŠ. Ovšem
tím program ještě nekončil, tento den patřil koncertní sál jen
dětem, kde pro ně byly připraveny dílničky se zdobením perníčků či výrobou vlastních korálkových šperků. Spousta krásných
vánočních dekorací a výrobků inspirovala většinu návštěvníků
k nákupu dárečků na řemeslném jarmarku na nádvoří. Na zahřátí jste si mohli zakoupit také svařák či grog, ale pro zahřátí
na duši bylo mnohem lepší navštívit zámeckou galerii s výstavou betlémů, galerii ve věži nebo v podzemí zámku Srdce pro
Václava Havla. Nádherná třetí adventní neděle se vydařila, vánoční nálada stoupala od podzemí až do nejvyšších pater a my
jsme moc rádi, že jsme tuhle krásnou atmosféru mohli sdílet
s vámi.
-lp-
KONCERTNÍ SÁL SE PROMĚNÍ NA DOBRODRUŽNÝ OSTROV
V lednu čeká již tradičně na zámku
v koncertním sále na děti interaktivní
pohádka. Tentokrát jsme pozvali Malou
scénu Zlín s pohádkou Dobrodružství
na ostrově Čičidžuma. Patří mezi dětská
představení, která se snaží děti vychovávat, rozšiřuje jejich slovní zásobu a učí
je přemýšlet. Děti se také učí s herci
komunikovat, hádají hádanky a zpívají
s nimi rytmické písničky. Dobrodružství
malé Natálky na ostrově Čičidžuma děti
vtáhne do děje a budou společně hledat
pohádkový poklad. Krásná scéna, veselé písničky i možnost zapojit se do děje
představení, to vše je lákadlem, které by
si malí návštěvníci neměli nechat ujít. Pohádka se koná v neděli 26. ledna v 15.00
hodin v koncertním sále na zámku.
-hel-
NOVOROČNÍ KONCERT S HARFOU,
FLÉTNOU A MEZZOSOPRÁNEM
Pokud vás prosincový koncert pro loutnu a soprán příjemně naladil na Vánoce a řekli jste si, že byste něco podobného
měli absolvovat častěji, máte výjimečnou příležitost. V sobotu
25. ledna navštíví koncertní sál na zámku unikátní trio MUSICA
DOLCE VITA - Zbyňka Šolcová (harfa), Žofie Vokálková (flétna)
a Daniela Demuthová (mezzosoprán) - s pořadem nazvaným
POETICKÁ ZASTAVENÍ ANEB MILOSTNÁ LYRIKA V PROMĚNÁCH ČASU. Na koncertě zazní hudba mistrů, inspirovaná láskou, nejkrásnějším lidským citem, doplněná nádhernou milostnou poezií harfenistky Zbyňky Šolcové. Hudba G. F. Händela,
A. Vivaldiho,W. A. Mozarta, C.Debussyho, M. Ravela a dalších
citlivě spojená s něžnou poezií slibují nevšední umělecký zážitek, jenž zůstane dlouho v srdci každého posluchače.
-hel-
17
OSTROŽSKÉ LISTY
STAROSTKA PŘEDALA NA VÁNOČNÍM KONCERTĚ ŠEK NA 22.592 KČ
Ve čtvrtek 26. prosince jsme si ještě nadělili velký dárek.
Více jak tři sta Ostrožanů se sešlo na krásném Vánočním
koncertě v chrámu sv. Ondřeje, kde vystupovali žáci, učitelé a soubory naší ZUŠky. Hodina a půl sváteční hudby,
úžasné výkony umělců všech věkových kategorií a hlavně
pocit sounáležitosti podpořil tu pravou vánoční atmosféru.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli dobrovolným
vstupným. Výtěžek putuje na nákup invalidního vozíčku
pro Moničku Vybíralovou. Po skončení koncertu předala
starostka Hana Příleská mamince Moničky šek s částkou
22.592 korun. Kdo by chtěl ještě přispět a na koncertě
to nestihl, sbírka pokračuje na výstavě betlémů v zámecké galerii do 12. ledna (po dobu konání výstavy). Monička potřebuje na vozík 50.000 Kč, VZP přispívá pouze
5.000 Kč. Děkujeme všem, kterým není život dětí v našem
městě lhostejný.
-hel-
Knihovna
Informace z knihovny
OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍ AKCÍ KNIHOVNY V ROCE 2013
Literární večer Veselá historka kolem dokola byl poslední akcí knihovny v loňském roce. Akce spojená
s vyhlášením výsledků literárně-výtvarné soutěže je již
tradiční aktivitou zdejší knihovny a témata příspěvků se
naskládala do hezkého balíčku. Vzpomeňme alespoň
některá: Moje babička byla anděl!?, Zázraky kolem nás,
Jak voní les, Mé rodné město - můj rodný kraj atd. Téma
roku 2013 bylo vybráno k příležitosti 100. výročí narození ostrožského rodáka, lidového vypravěče Zdeňka
Galušky, a tak nemohlo znít jinak než Veselá historka
kolem dokola. Je pravdou, že označení soutěž není zcela správné a výstižné. Těší nás, že se každoročně sejde
kolem šedesáti příspěvků. A tak to porota nemá nikdy
jednoduché. Koho vybrat a ocenit? Letos odpověď na
tuto otázku hledali porotci Věra Hendrychová (Galuškovo Slovácko o. s.), Jaroslav Kubík (lidový vypravěč)
a David Vacke (herec Slováckého divadla a moderátor
večera). I tentokrát byli potěšeni vzájemnou shodou.
Program večera byl bohatý. Před úvodním slovem i během programu hrála CM ZUŠ Uherský Ostroh. David
Vacke uvítal paní Věru Hendrychovou, která posluchačům přiblížila život Zdeňka Galušky a jeho regionální
kolorit. Na „veselú notečku“ vyprávěl i Slávek Kubík.
Věříme, že knižní odměny udělené výhercům soutěže
nepřijdou nazmar.
Závěrem připomínáme, že v letošním roce tato aktivita
knihovny slaví 10. výročí trvání, a tak již nyní připravujeme zajímavý program.
V letošním roce nás čeká v městské knihovně spousta práce s knižním fondem včetně velké revize opaku-
18
www.uhostroh.cz
jící se po pěti letech. Věříme, že zřizovatel knihovny
i nadále dá knihovně zelenou, a čtenáři se tak budou
moci těšit na průběžně doplňované novinky, o které
je stále velký zájem. S narůstajícím fondem je nutné
i vyřazování starých či opotřebovaných knih. Před
vánočními svátky jsme tímto jistě přispěli k radosti
milovníkům detektivek, těch bylo vyřazeno kolem tři
sta svazků. Velké odpisy se nevyhnou ani beletrii či
naučné literatuře. Proto sledujte aktuální informace
z knihovny, můžete využít oblíbený bazar knih.
Připravujeme také různé akce: cestopisné přednášky zahájíme v únoru. S Jiřím Sladkým se podíváme do Ázerbájdžánu, v dubnu se setkáme s cestovatelským párem Monikou a Jiřím Vackovými. V květnu
nás navštíví spisovatel a hudebník Lubomír Müller.
V rámci festivalu Bylinkové dny knihovna uvítá na besedě s prodejem autorských knih léčitele Miroslava
Hrabicu. Děti a mládež čekají setkání se spisovateli,
ilustrátory, např. při akci Pasování do řádu čtenářů.
Rozpracované máme krásné projekty s místními
mateřskými školami či základní školou. Mnoho inspirace na nová pozvání přichází průběžně během
roku a my se snažíme tipy a nabídky využít ke spokojenosti návštěvníků knihovny.
Vedle výše uvedených služeb zůstává na žebříčku těch nejdůležitějších naše každodenní práce – půjčování knih a komunikace se čtenářem. I nadále se budeme snažit vycházet
maximálně vstříc požadavkům či přáním čtenářů. Jste to přece právě vy - naši čtenáři, které vždy v knihovně rádi uvítáme!
Těšíme se na vás!
Lenka Hrdinková
PRÁCE VÍTĚZEK LETOŠNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE:
Vtipné nedorozumění
Před deseti lety na podzim, v krásném slunečném počasí se tatínek rozhodl jet do vinohradu. Za auto přidělal
vozík, do kterého chtěl dát bedny, aby mohl sbírat hrozny.
Potkal mě s maminkou a Adélkou v kočárku, jak jdeme z procházky. Potřeboval se s maminkou na něčem
domluvit, ale protože jsem pobíhala kolem auta, tak mě
posadili do vozíku. Rozhovor ukončili krátkým ahoj. Pak
tatínek nasedl do auta a miminka mávla rukou pod dojmem ´popojeď s ní trošku´. Tatínek to pochopil tak, že
už mě sundala a může jet. Proto se rozjel na plný plyn. Já
jsem se smála, ale maminka s hrůzou v očích vytahovala
mobil z kapsy. „Pane bože, Libore, máš na vozíku Míšu,
okamžitě zastav!!!” křičela do telefonu. Tatínek v klidu
řekl: „Nemám, však si ji sundala.”„Néééé, nesundala!”
křičela do telefonu. Tatínek tedy zastavil, vystoupil z auta
a sundal mě dolů. Já jsem se rozběhla k mamince, a tatínek už byl pryč. Kdyby mu to maminka neřekla, tak by
mě tatínek objevil až na benzince ve Bzenci. Anebo by
mě neobjevil vůbec.
Vždy, když má tatínek za autem vozík, se mě ptá:
„Chceš se povozit?” Ale maminka nesouhlasí. I mezi dospělými může vzniknout nedorozumění. Téhle příhodě se
vždycky rádi zasmějeme.
Baranová Michaela
Veselá historka….
Nejlepší zážitky tohoto léta se staly na táboře v Potštejně, na kterém jsem strávila část léta. Vedli jsme tam
každodenní slovní války s děckama z Prahy. Už první den
jsme se nasmáli, když nás vedoucí zamkli v chatce, ve
které byla naprostá tma. Mohli jsme si vykřičet hlasivky,
když jsme křičeli na kluka u vypínače: ,,Zavřelu, rožni!!!“
Samozřejmě nám nerozuměl, protože byl z Prahy. Pochopil asi až za 15 minut. Stejně to světlo nefungovalo,
protože nějaké dítě, kterému jsme říkali Bubu, pokazilo pojistky a nikdo to nebyl schopen opravit. Takže asi
10 lidí bylo zamknuto na jedné chatce, kde nešlo vidět
ani na krok.
Nebo u oběda. Chtěli jsme podat naběračku, tak jsme
poprosili: ,, Honzo, podej nám žufánek.“ Opět po nás vrhl
nechápavý pohled, nerozuměl. ,,Nemůžete mluvit aspoň
chvíli česky?“ dodal otráveně. Jak říkám, byla to taková
menší válka mezi Pražáky a Moraváky.
,,To vaše mlíko a k voknu taky není zrovna bezchybná
čeština,“ bránili jsme se. ,,Ale je to lepší než ta vaše užička, žufánek a kdo ví co ještě…,“ oponovala česká strana.
,,Tož to vůbec, nechte si kecy do Prahy, ale tu mluvte normálně….“ A tak to pokračovalo celé dny.
Riedlová Kateřina
19
OSTROŽSKÉ LISTY
Pro motoristy
Co přinese nový občanský zákoník
Rozšíření odškodňování pro lidi, peníze navíc hasičům, ale
hlavně vyšší náklady pro pojišťovny, tudíž zdražení ručení
– to jsou důsledky legislativních změn. Platit začnou od ledna 2014.
Nejvýznamnější změny se projeví v oblasti náhrady újmy
na zdraví a ztížení společenského uplatnění: 1. ledna 2014
se ruší vyhláška upravující výši náhrad podle tabulek. Pojišťovny budou při určování výše odškodnění muset přihlížet
vždy ke konkrétní situaci poškozeného.
U jednorázového odškodnění pozůstalých se zruší fixní
částky, které po úmrtí člověka obdrží jeho blízcí. A pozor! Ve
výjimečných případech bude moci jednorázové odškodnění uplatňovat daleko širší okruh osob, pokud prokážou, že
úmrtí určité osoby pociťují jako osobní neštěstí.
Ve většině evropských zemí taková právní úprava a podobný přístup platí. Odškodnění nemajetkové újmy je v cizině
na vyšší úrovní a tomu odpovídá i pojistně. Například ve
Slovinsku nedávno soud stanovil odškodnění pozůstalých
po muži zemřelém při autonehodě v přepočtu ve výši půl
milionu korun každému z rodičů a čtyři sta tisíc každému ze
sourozenců. Pozůstalí v Česku by podle stávající legislativy
byli odškodněni zhruba poloviční částkou. V tuzemsku je
však zároveň průměrné pojistné zhruba na polovině evropského průměru, v současnosti se tak zařazujeme mezi osm
zemí s nejlevnějším povinným ručením.
Odškodnění ale není jedinou změnou. Pojišťovny a v důsledku i řidiče čekají další novinky. Změna v legislativě ukládá pojišťovnám odvádět od ledna 2014 nejméně 3 % z přijatého pojistného z povinného ručení do Fondu zábrany
škod. Ten bude spravovat Česká kancelář pojistitelů a takto
získané prostředky budou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a další subjekty, které se hlásí k bezpečnosti na silnicích. Hasičům jsou už od září 2013 nově hrazeny náklady
zásahů při dopravních nehodách paušální částkou ve výši
5600 Kč za každou započatou hodinu.
Celkové závazky plynoucí z výše uvedených právních změn
budou podle analýz České asociaci pojišťoven představovat
růst nákladů zhruba o tři miliardy korun. Jakým způsobem
pojišťovny promítnou přibližně dvacetiprocentní nárůst
nákladů do cen, je zcela na jejich rozhodnutí.
V posledních letech byl trh pojištění vozidel pod silným tlakem konkurence, některé pojišťovny šly s cenou až na hranu únosnosti a donutily výrazně zlevnit pojištění.
20
Zatímco před pěti lety činila průměrná sazba na pojištěné
vozidlo přibližně 3800 korun, v květnu 2013 to nebylo už
ani 2800 Kč. Přestože v období 2008 – 2012 vzrostl počet
pojištěných vozidel téměř o deset procent, výše předepsaného pojistného se snížila z víc než 23 miliard v roce 2008
hluboko pod dvacet v roce 2012.
V letošním roce by mělo dojít k obratu a sazby povinného
ručení se budou vracet k reálným hodnotám odpovídajícím výši rizika. Ne vždy tomu však je pouze plošným zvýšením sazeb. Pojišťovny začaly jemněji segmentovat klientelu
a nejvýhodnější sazby nabízejí podstatně užšímu okruhu
klientů. Znamená to hlavně fakt, že si rizikoví klienti připlatí.
Od září minulého roku se zvýšily náklady pojišťoven na
úhradu zásahu hasičů u nehod, podle odhadu České asociace pojišťoven přijdou na 200 milionů korun ročně.
Jak změnit pojišťovnu?
Možností ukončit stávající smlouvu je několik. Nejčastější
je standardní výpověď ke konci pojistného období. V takovém případě musí mít písemnou formu a být doručena pojišťovně minimálně šest týdnů před vypršením pojistného
období. Nestačí razítko s datem odeslání, výpověď musí být
v termínu skutečně fyzicky doručena do pojišťovny. Nejlepší je donést ji osobně a přijetí si nechat potvrdit zaměstnancem přepážky na kopii.
Možnosti výpovědí
1.
Standardně - výpovědí doručené pojišťovně až na
výjimku šest týdnů před koncem pojistného období.
2.
Bez udání důvodu – smlouvu můžete písemně vypovědět do dvou měsíců od jejího uzavření. Platí to třeba
o narychlo sepsaných smlouvách u prodejců.
3.
Nahlášením škodné události – termín je čtvrt roku
po jejím nahlášení. Dnem doručení výpovědi začne běžet
měsíční lhůta, jejímž uplynutím pojištění zanikne.
4.
Prodejem auta – nejrychlejší cesta. Poté, co vůz
změní majitele, stačí pojišťovně doručit kupní smlouvu či
velký technický průkaz, pojištění pak zaniká okamžitě.
5.
Změnou ze strany pojišťovny – výpověď můžete
dát, když pojišťovna převádí pojistný kmen na jiného pojistitele. Máte na to měsíc, do osmi dní pojištění zanikne. Jde
to i při změně výše pojistného, což často přichází k výročí
smlouvy.
6.
Neplacením pojistného – smlouva může (ale nemusí) zaniknout i kvůli neplacení.
Jaroslav Lunda
www.uhostroh.cz
Z DENÍČKU
„Už mně koně vyvádějí...,“ začal hrát rozhlas ve chvíli, když
jsme zasedli k svátečnímu obědu a nám rodičům padaly slzy
do talíře. A Anica se bláznivě smála štěstím. Jakoby šla jenom
na vycházku a mohla se zas kdykoliv vrátit domů!
Při přípitcích zmohl se tatínek na slova: „Já si přeju jenom
jedno, aby se Anica měla dobře.“ „Tatínku, já budu hledět vaše
přání splnit!“ Můj přípitek nevyzněl nijak, byl udušen slzami…..
Svatba byla stanovena na den 8. června 1940. Deset dní
před svatbou těžce onemocněla Zdenička na zápal plic, tehdy
11tiletá. Jaký hrozný kontrast pro maminku. Jedna dceruška na
smrt nemocná, druhé chystat svatbu ve stejných deseti dnech!
Osm dnů jsem neulehla, opatrujíc sama Zdeničku. A když nastala krize a srdíčko jí vypovídalo službu, přispěchala mně na
pomoc Dr. Galliová mladá, aby mne podepřela v mé úzkosti.
Chtěla mně oplatit naši účast při pohřbu její Gyngušky? Snad
byla dobrá!!
Bůh odvrátil od nás
tuto hrůzu. A Zdenička měla vyhráno.
Já sama na smrt
vyčerpaná
přestálým strachem, začala
jsem až v posledních
3 dnech za pomoci
kamarádek
chystat
na svatbu. Zdenička
už nemohla být družičkou, ačkoliv se na
to tolik těšila! Chtěla
jsem svatbu odložit
o měsíc, až Zdenička
vyzdraví úplně a já se
zotavím na těle i na
duši, ale Vilča nechtěl.
Že už by neměli štěstí.
A také lpěl na jeho tradiční osmičce, a tak
se svatba konala i bez
Zdeničky – družičky, která ležela v posteli na kost vyhublá. Pak
ale na chvíli odpoledne přece vstala a dala si na hlavu Aniččin svatební závoj, což neschvalovaly přítomné kuchařky, že jí
to nedonese štěstí. Potěšovaly ji kamarádky, a tak i ona se ve
svatbu rozveselila.
Svatba se konala za nádherného slunečného dne 8. června
1940 v píseckém kostelíčku u svaté Anny. Anica měla nádherné bílé šaty, které jí ušili v Hradišti. Nevěsta byla krásná a veselá! Ani slzu neuronila při dávání požehnání. Oči jí zářily štěstím.
Za starší družku byla Sylva Galliová, pak zde byla Miladka Tešnerová a ještě dvě družičky, které jménem už neznám. Starší mládenec Galuška, známý komik a malíř slovácký, a ještě
3 mládenci. Obchodník Jurák svatbu filmoval, jenomže právě
při obřadu v kostele, naslepo, a tak film, ač jinak krásný, nejhlavnější část nemá. Na sokolovně se tančilo a byla i nehoda
s talířem polévky – nevěstě do klína do svatebních bílých šatů.
Ale o tom se maminka dozvěděla až dlouho po svatbě….
Vilušek, pamětliv slibu, aby se Anička měla dobře, veze si
druhý den mladou ženušku na svatební cestu do Prahy a severních Čech, a za týden domů, do nového hospodářství. Nastane práce. Vili zařizuje včelařství, vysazuje zahrad, stromy
i ozdobné keře, skleník a besídku, vzadu kousek lesa s jezírkem a rybičkami, bazén a zvelebuje továrnu. Tato se rozběhla
až na 45 zaměstnanců…..
Také hospodářství chce novomanžel. Pořizují králíky a kozu,
ale ta chuděra měla krátký život, tráva byla daleko a provázek
na krku krátký, a tak odchází k žalosti Vilčově a radosti Aničky.
Ona kozí mléko nemá ráda! Čas plyne – ve štěstí…..
1942
„Vráno, dones nám Věrušku,“ volávali rozesmátá Anica a Vili
po cestě z Ostrohu k nám do Písku, lípovou alejí….. Vrána poslechla a přinesla dne 8. března nám všem děvčátko, které se
narodilo v nemocnici v Uh. Hradišti. Za kmotřenku byla vyvolena Zdenička. Ale její 13leté ručky byly slabé držet tak dlouho
na křtu děťátko, a tak pomáhala držet i babička písecká. Prohlédám křtící listinu,
kde bylo zaneseno datum narození a jména
rodičů, a co vidím!?
Stálo tam napsáno, že
dítě se má jmenovat
Jana.
Žádná Jana, my už
jsme si zvykli říkat Věruška, a tak jsme z nemocniční kapličky od
křtu svatého donesli
se Zdeničkou šťastné
mamince a tatínkovi
princeznu
Věrušku.
Však také, ač byla válka, ušila p. Hudcová
babičce písecké krásnou výbavičku pro Věrušku. Že v ní Věruška
vypadala! Jak andílek.
Nyní by Anička potřebovala mít maminku
hodně blíž než v Písku, aby radila a pomáhala opatrovat malého broučka.
Ale náš podnik po přestavbě hodně rozšířený a zadlužený,
potřeboval mě v Písku ale byli jsme v Ostrohu častými hostmi
a chůvami. Jak bylo stále a podrobně s „krupicovou dietou“
a Bětou atd., to už musí maminka Anička zaznamenat Věrušce
do památníku sama…. V té době nastoupil do práce u Hofmanů Franta Jurčeka. Aniččina krása mu učarovala a on se stává
pomocníkem v mladé domácnosti, paní k ruce. Anděl strážný
by nemohl více opatrovat svěřence než Jurčeka Aničku! Uklízí,
poklízí, chová, nakupuje, zahrada a včely, to je jeho rajon ve
dne v noci, vytrvale a poctivě. „Mám já mládí?“
Zdá se, že sudičky daly Aničce do vínku vše, čeho je třeba
k podmaňování si jiných lidí i srdcí. Krásu a veselost, úsměv
i sladkost, výmluvnost i vtip. A že ji to povede už celým životem,
neboť ukazatelé jsou tu, nová přátelství v Ostrohu atd. Beze
slov…..
Tiché prostředí rozrůstající se zahrady, útulný byt a slunná
děva jež tu kraluje, láká mnoho lidí k seznámení a pobytu
v místech tichého štěstí…
Pokračování příště
21
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
Lichtenštejnové a naše město
Prvního majitele ostrožského panství z rodu Lichtenštejnů,
knížete Gundakera /1622 – 1658/, jsme v našem minulém
povídání vylíčili jako již stárnoucího realizátora četných stavebních záměrů na ostrožském zámku. Málokdo ví, že v roce 1623
se stal říšským knížetem a o deset let později, v roce 1633, dosáhl prestižního úspěchu, když císař Ferdinand II. jeho statky
Moravský Krumlov a Ostroh povýšil na knížectví. Jeho sídelním
městem se stal Moravský Krumlov přejmenovaný na Liechtenstein. /Moravskokrumlovské panství získal Gundaker stejně
jako panství ostrožské již v roce 1622/. To se však nezamlouvalo moravským stavům, ještě za Gundakerova syna Ferdinanda
Jana knížectví zaniklo.
V roce 1634 se také kníže Gundaker podepsal svým počinem pod neslavný konec císařského generalissima Albrechta
z Valdštejna. Po prvním udání, které na Valdštejna přichází do
Vídně 10. ledna, píše i Gundaker císaři 15. ledna memorandum, v němž ho vyzývá k odstranění Valdštejna. Ten je na základě výsledku komise, která měla celou situaci posoudit, již
24. ledna císařem zbaven hodnosti vrchního velitele císařských
armád, 18. února prohlášen za rebela a zrádce a 25. února
1634 v Chebu zavražděn.
Kníže Gundaker byl dvakrát ženatý, 15. srpna 1603 se oženil
s Anežkou hraběnkou z Ostfrieslandu /1584 – 1616/, s níž
měl sedm dětí. Zemřela ve dvaatřiceti letech a je pochována
po boku svého muže v lichtenštejnské hrobce farního kostela
v rakouském Wilfersdorfu. Podruhé se Gundaker žení s dcerou posledního těšínského vévody Adama Václava – Alžbětou
Lukrécií vévodkyní Těšínskou /1599 – 1653/. Za Gundakera
ji po otcově smrti provdali proti její vůli, jejich manželství nebylo šťastné, od roku 1626 žili odděleně. Kníže Gundaker po její
smrti na těšínské vévodství nárok nezískal.
Vraťme se zpět na ostrožský zámek, pohodlného žití, které
si zde k stáru kníže Gundaker několik let pečlivě připravoval, si
mnoho neužil. Jeho synem Hartmanem nebyly dokončeny ani
otcovy zamýšlené stavby v zámecké zahradě /pavilon-grotta/.
V dalších letech se zámek dílčím stavebním úpravám samozřejmě nevyhnul. Podstatných změn, o nichž se postupně budeme zmiňovat, doznala budova především v 18. století.
Důvodem malého zájmu nového majitele panství i jeho následníků z rodu Lichtenštejnů o další rozkvět zámku i samotného města byla skutečnost, že se toto místo nikdy nestalo rezidencí jejich rodu. Plnilo po dalších téměř 300 let pouze funkci
sídla vrchnostenské správy. Obraťme k ní svoji pozornost.
Ostrožské dominium /panství, velkostatek/ čítalo celkem
27 obcí – Ostroh se zámkem, Předměstí, Kvačice, Chylice,
Ostrožská Nová Ves, Derfle /Sady/, Vésky /Výsky/, Míkovice, /Velká, Dolní, Stará, Hrubá/ Blatnice, Blatnička /Horní
či Malá Blatnice/, Milokošť /Milokoště, Mimokoště/, Ostrožská Lhota, Louka s tvrzí, Kuželov /Kuželové/, Malá Vrbka, Tasov, Hroznová Lhota, Žeraviny /Řeřavinky, Žeravičky,
Žeravinky/, Kozojídky, Nivnice, Horní Němčí, Dolní Němčí,
Slavkov, Boršice, Strání a Kunovice a Hluk se zámkem /tvrzí/. Urbář z roku 1592 uvádí na velkostatku celkem 7 dvorů,
2 byly založeny později. K roku 1670 jich máme uvedeno
22
9 – Ostroh /Předměstí + Obora/,
Ostrožská Nová Ves, Kunovice,
Hluk, Nivnice, Slavkov, Louka a Tasov. /Ve 30. letech 19. století měřil
ostrožský velkostatek asi 8 čtverečních mil – 46 026 ha/.
Z následujícího výčtu je zřejmé, že
šlo o rozsáhlé panství, které muselo být spravováno množstvím
úředníků jmenovaných majitelem panství z knížecí dvorní kanceláře ve Vídni, ti pak řídili činnost dalších zaměstnanců. V čele
hospodářských úředníků stál vrchní – přijímal úřední nařízení,
cirkuláře a reskripta z knížecí dvorní kanceláře, přiděloval práce podřízeným úředníkům, dohlížel na jejich přesné a řádné
provádění, za něž byl odpovědný /bylo požadováno právnické vzdělání/. K ruce vrchnímu byl justiciár – úředník vybavený
soudní pravomocí, vyřizoval sporné a právní záležitosti, projednával pozůstalosti /rovněž požadováno právnické vzdělání/.
Berní – výběrčí daní rozvrhoval a vybíral státní daně. Purkrabí měl na starosti zámeckou budovu, inventář, nářadí, zásoby
a evidenci všech věcných potřeb, které se vydávaly na dvory
celého panství. Důchodní přijímal a zaznamenával platy a dávky poddaných. Obroční – správce naturálních důchodů se staral o vše, co se nalézalo na panských sýpkách celého statku,
vydával deputát pro úředníky, služebnictvo, čeládku, píci pro
dobytek. Pojezdný měl na starosti správu jednoho nebo více
dvorů, byl zodpovědný za řádné konání roboty na polích, za
obdělávání pozemků, sklizeň úrody, chov dobytka. Sklepnímu
mistrovi bývaly svěřeny zásoby vína v panských sklepech, k jeho povinnostem patřila péče o to, aby v panských vinohradech
bylo docíleno pokud možno největší úrody. Všichni tito úředníci měli k ruce písaře svého oboru – písař úřadu, kancelářský písař, justiční aktuár, důchodní písař, písař purkrabského
úřadu, obročního úřadu, berního úřadu, byli oslovováni titulem
„pane listovní“. Následuje celá řada hospodářského služebnictva. Na jednotlivých dvorech byli přímo pojezdným podřízeni
šafáři, šafářům poklasní a drábové. Na dvorech byli drábové
hospodářští, u úřadů drábové soudní, pivovarskému mistrovi
– sládkovi byl podřízen pivní dráb. Býval u várek, dozíral při stáčení piva, přísně dohlížel, aby šenkýři na panství byli opatřeni
pivem dobré jakosti. Švejcaři dohlíželi na zpracování mléka na
máslo a sýr. Ovčácký mistr pečoval o stádo skopového dobytka, jehož bývalo na dvorech do 1 000 kusů, k pasení dobytka
míval honáky, z nichž se stávali ovčáčtí pacholci. Z dalšího hospodářského služebnictva jmenujme rybářského mistra, rybniční, polní a luční hajné, hlídače vinic, hlídače chmelnice, honáky a pasáky krav, pasáky vepřů, pacholky od volů, zahradníka,
bednáře, tesařské mistry, vazače snopů, vrátné, ranhojiče, pokojské, varhaníka, hlídače zámku aj. Mezi ostrožskou vrchností
a úředníky na dvorech nebo v revírech zprostředkovávali písemný styk poslové, kteří z robotní povinnosti, tedy bezplatně,
přenášeli psaní a zprávy.
Až do roku 1850 udělovaly vrchnostenské úřady také povolení k ženění. Museli o něj žádat všichni, kdo neměli „vlastního bydlení“ jako řemeslníci, podruzi a všichni Židé. Prokázal-li
křesťan řádné chování, nebylo mu povolení odepřeno, jinak
tomu bylo s povolením k ženění u Židů. Počet ženatých Židů
www.uhostroh.cz
v místě byl omezován a ženit se směl pouze ten, kdo se mohl
vykázat „familií“. V Ostrohu smělo až do roku 1848 bydlet jen
89 systemizovaných familiantů, tj. otců rodin, u nichž přecházelo právo ženitby pouze na nejstaršího syna. Pokud se některá
„familie“ uprázdnila úmrtím, byla vrchností vydána vyhláška,
která umožňovala činit si nárok na tuto uprázdněnou „familii“.
Žadatel musel v žádosti prokázat a doložit: že je prvorozeným
synem svého otce a že se již dožil 24 let; že získal potřebné
školní vědomosti a je ochoten podrobit se zkoušce z učebnice Benecion a o mravním chování musel předložit průkaz od
místního rabína; že je majitelem mužské i ženské stolice v synagoze, oznámit její číslo a její cenu /v roce 1834 byla cena
stolice 200 zl./; prokázat se průkazem o jmění a knížkou o zaplacené dani. Pokud žadatel těmto podmínkám vyhovoval,
byla mu „familie“ vydána a nabyl právo na povolení k ženění.
Ostatní jeho mladší sourozenci žili jako neženatí a případné
jejich děti měly jméno po matce. Právo udělovat povolení k ženění náleželo panu vrchnímu, který je přenechával některému
ze svých úředníků.
Pozastavme se ještě na chvíli u činnosti úředníků, ta byla
řízena a usměrňována písemnými instrukcemi. Na instrukce
z let 1632 a 1644, vydané ještě knížetem Gundakerem, navazoval soubor 12 instrukcí nazývaný ostrožskou lichtenštejnskou
instrukcí Maxmiliána z Lichtenštejna /Gundakerova vnuka/
z roku 1709. Čtyři byly označovány jako hlavní – pro hejtmana,
purkrabího, obročního a důchodního, dvě byly určeny oborníkovi a lesnímu a zbývajících šest ostatním úředníkům. Pro
zajímavost si uveďme ještě instrukci Gundakerova pravnuka
knížete Josefa Václava z Lichtenštejna určenou všem úřední-
kům, „aby věděli, jak se mají budoucně chovati.“ Byla vydána
roku 1733 proto, že „dosavadní účetnictví bylo konfusní /konfuze – zmatek, nepořádek, chaos/, každý úředník si upravoval
rubriky podle své hlavy.“ Zřejmě v témž roce vydává kníže poučení pro vyšetřovací komisi, která měla zjistit pokles výnosu
a příčiny, „proč na všech panstvích liechtensteinských to nejde
příliš řádně a správně.“ Komise měla vyzvat rychtáře, přísežné
a nájemce, aby přednesli oprávněné stížnosti na úředníky, dále
měla vyšetřovat stavební náklady, zrušit nepoužívané budovy
a zámky, navrhnout k jinému zužitkování či ke zrušení zahrady.
Úkolem komise bylo také zkoumat kvalifikaci a horlivost úředníků, způsob vizitace panství vrchními úředníky a představenými úřadů, prohřešky a nadržování důchodních, způsob vedení
robotních rejstříků a vydávání správného množství deputátu
purkrabími, zda obroční nemá dvojí míru – na příjem a vydání
– a zda vede omlatní rejstřík; zvláštní pozornost měla věnovat
pivovaru, zda úředníci nechovají příliš mnoho vlastního dobytka a nekrmí ho panskou pící, zda nejsou běžné podvody při
uzavírání smluv a zda se vůbec bere zřetel na všechna vydaná
nařízení. Pokud nebyla třeba veškerá robota, měla se její část
přeměnit na peněžní platy.
Také vyřizování právních záležitostí a konání spravedlnosti
nad poddanými záviselo z velké části na poctivosti a blahovůli
jednotlivých úředníků, proti jejichž rozhodnutí poddaný neměl
téměř šanci se dovolat spravedlnosti. Teprve až když za vlády Marie Terezie byla rozšířena pravomoc krajských hejtmanů
a svěřena jim ochrana poddaných, dostalo se těmto do jisté
míry ochrany proti libovůli a útisku vrchnostenských úředníků.
Pokračování příště
Připravila Věra Hendrychová
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
A ještě avízo na příští schůzku
středa 5. února 2014,
zámecký koncertní sál v 17.00 hodin.
Kontakt: mobil 731 281 275 /Věra Hendrychová/
Dění v přírodě připomíná spíše probouzení než ukládání
se k tomu pravému zimnímu spánku, a proto i my s vědomím každodenně přibývajícího světla čile vykročíme do
prvních dnů nového roku 2014 a necháme se inspirovat
besedou s paní Vlaďkou Morávkovou, která bude hostem naší schůzky konané ve středu 8. ledna 2014 v zámeckém koncertním sále v 17.00 hodin. Zajímavé povídání bude tentokráte patřit NUMEROLOGII. Ovlivňují čísla
náš život? Pro odpověď si musíte přijít sami a nebude od
věci, pokud si s sebou přinesete kousek papíru a tužku.
Rozloučení se starým rokem jsme v duchu naší již dvacetileté tradice namíchali z osvědčených ingrediencí – špetku
Mikuláše, špetku Vánoc a plnou hrst úsměvů, optimismu,
radosti a lásky do nového roku.
23
OSTROŽSKÉ LISTY
)#) )&)
))))))))))))))))# ("$
$$$$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%"%
(0
0000#&
0000000000
'0"0(000!00(
((((
(((
"%
% %%%%!
%%
%%"%%%
Stěhování kanceláře Internetu Ostrožsko
a Mikroregionu Ostrožsko
Upozorňujeme naše zákazníky, že od 8. 1. 2014 bude
přestěhována kancelář Internetu Ostrožsko na novou
adresu do Veselí nad Moravou
(Kulturní dům, náměstí Míru 667, Veselí nad Moravou).
S platbami v hotovosti a jinými požadavky se již od
středy 8. 1. 2014 obracejte na novou adresu - Kulturní
dům, náměstí Míru 667, Veselí nad Moravou.
V úterý 7. 1. 2014 bude kancelář
z důvodu stěhování uzavřena!
Děkujeme za pochopení.
Na této nové adrese najdete i Mikroregion Ostrožsko
a Místní akční skupinu Horňácko a Ostrožsko.
Nová fotografická soutěž každý měsíc
Před uzávěrkou Ostrožských listů nebyl ještě znám konečný počet účastníků naší velké fotografické soutěže.
Výsledky se dozvíte na vernisáži všech účastnických fotografií, která se bude konat v pátek 31. ledna v 17.00
hodin v zámecké galerii. Ale z již došlých příspěvků je
jasné, že máme v Ostrohu velmi talentované fotografy.
Proto jsme se rozhodli vyhlásit pravidelnou fotografickou soutěž – Aktuálně z Ostrohu. Nejpozději do 23.
dne v aktualním měsíci můžete zasílat na adresu: [email protected] jednu fotografii ve formátu BMP nebo
JPG ve velikosti nejméně 1,5 MB, která bude aktuálně
zachycovat událost či stav v Uherském Ostrohu. Ze zaslaných fotografií vybere redakční rada jednu, která bude
otištěna v Ostrožských listech a jejíž autor získá finanční
odměnu 200 Kč. Podrobnosti a podmínky fotografické
soutěže včetně přihlášky naleznete na www.uhostroh.
cz. Těšíme se na všechny vaše příspěvky.
-hel24
Každý měsíc nejpozději do 23. dne můžete
zasílat své nejpovedenější fototografie Uh. Ostrohu
- nejlepší bude odměněna - 200 Kč.
www.uhostroh.cz
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
POHÁRY TRADIX CUPu ZAMÍŘILY DO
UHERSKÉHO OSTROHU
23. 11. 2013 se naši mladí střelci vydali
do Březolup na poslední závod střelecké soutěže jednotlivců do 18 let TRADIX
CUP. Tento tříkolový závod začal už v říjnu, a to 1. kolem ve Slušovicích, pokračoval pak v listopadu dvěma koly v Březolupech. Vítězové vzešli součtem dvou
nejlepších výsledků, z nichž podmínkou
byl výsledek z finálového kola. I tentokrát
to vyšlo a naši střelci nejeli domů s prázdnou. Z devíti hodnocených míst obsadili
pět – 1 x zlato, 2 x stříbro a 2 x bronz.
V disciplíně VzPu 30 vleže v kategorii
dívky do 12 let si Zuzana Ilková výsledkem 584 bodů ze 600 možných zajistila
2. místo. Na vynikající 3. místo se nečekaně prostřílela s 552 body ambiciózní
začínající střelkyně Aneta Opluštilová.
Náš benjamínek, teprve desetiletá Nicol
Šopíková, která si pomalu, ale jistě prošlapává cestičku mezi střeleckou elitu,
obsadila 7. místo s 528 nastřelenými
body.
V disciplíně VzPu 30 vleže v kategorii
chlapci do 12 let pak zabodoval Vít Turčin. Skončil s 573 body na 2. místě. Třetí
příčku přenechal Jakubu Hlaváčkovi. Ten
nastřílel 568 bodů. V této kategorii máme
rovněž benjamínka Matěje Blahu. Za 533
bodů musel vzít zavděk 9. místem.
V disciplíně VzPu 30 vleže ve sloučené kategorii do 14 let bezkonkurenčně
zvítězil Dominik Hájek. K 1. místu mu
stačilo „jen“ čtyřikrát minout desítku.
Nastřílel úctyhodných 596 bodů. Adam
Procházka, stejně jako vloni, soupeřil
(tentokrát se střelcem z Březolup) o tře-
tí místo. To nakonec při shodném počtu
593 nastřílených bodů nezískal (rozhodl výsledek z finálového kola). Takže na
něj zbylo opět nepopulární 4. místo. Jan
Hendrych obsadil 6. místo a Tereza Konečná byla jedenáctá.
Jitka Zajíčková
VÁNOČNÍ KAPŘÍK
18. 12. 2013 se naši mladí střelci vydali do Březolup na předvánoční závod v disciplíně VzPu 30 ran
vleže. Zde se konal 2. ročník pro děti zajímavé večerní soutěže, pod názvem Vánoční kapřík. Domů
sice přivezly ospalé děti „jen“ dvě medaile, ale i tak
to stálo za to. 1. místo si vystřílela v kategorii do
12 let absolutním nástřelem 300 bodů Zuzana Ilková, 2. místo pak v kategorii do 14 let Jan Hendrych
nástřelem 297 bodů.
Na tomto závodě proběhlo současně vyhodnocení
tříkolové soutěže TRADIX CUP pro disciplínu VzPu
40 ran vstoje. I tady naše holky zabodovaly. Lídrem
se tu stala Martina Bahulová. K absolutnímu vítězství jí stačilo 771 nastřelených bodů. Jen o pár bodíků míň, a to 764, měla Sabina Vaculíková, která si
právem odnesla stříbrnou medaili.
Jitka Zajíčková
25
OSTROŽSKÉ LISTY
KALENDÁRIUM 2013
Leden 2013
Tříkrálové koledování
- dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR. V Uherském Ostrohu se uskutečnila již po jedenácté. Rekordních 17 skupinek koledníků vybralo částku ve
výši 101. 033 Kč.
Významné jubileum Zdeňka Hudečka
- 21. ledna oslavil krásné životní jubileum 75 let ostrožský
malíř pan Zdeněk Hudeček.
Ostrožské listy zdarma
- letos v lednu je to přesně rok, co město Uherský Ostroh
roznáší do schránek svých občanů Ostrožské listy zdarma.
První občánek
- prvním občánkem Uherského Ostrohu se stala 4. ledna
2013 Ema Vavrušová.
Únor 2013
Karneval na ledě
- pohádkový karneval s názvem Vstupte s námi do pohádky, plný zábavných her a úkolů, zahájili amatérští krasobruslaři
a krasobruslařky. Moderátorkou byla princezna a fotografem
pejsek Dalmatin. Vítězem se stal Martínek Hůsek.
Jubileum p. Karla Šenka
- v únoru oslavil své 60. narozeniny důstojný otec P. Karel
Šenk. Při nedělní mši sv. mu přišli popřát mnozí farníci včetně
starostky a obou místostarostů.
Ples hokejistů
- loňský jubilejní 10. ples přilákal více než 300 návštěvníků,
o vysokou společenskou úroveň se postaraly děti ze ZŠ se
svým vystoupením a choreografií.
Březen 2013
Skřivánci se slétli na zámek
- již IV. ročník Ostrožského skřivánka uspořádal odbor kultury ve spolupráci ZUŠ. Soutěžilo se v pěti kategoriích a odborná
porota vybrala 1 vítěze z každé kategorie. Loňský rok v porotě
zasedla paní V. Smišovská, paní K. Říhová a pan P. Paška. Absolutním vítězem se stala Victoria Hradilová.
Nejkrásnější beránek
- v březnu velmi úspěšně proběhl první ročník soutěže O nejkrásnějšího beránka. I když vybrat toho nejkrásnějšího nebylo
vůbec jednoduché, přece jen diváci rozhodli o vítězi nebo spíš
o vítězce. Stala se jí paní Anna Bajková.
Úspěch ostrožského hokejového dorostu
- ostrožští hokejoví dorostenci zvítězili v Krajské lize dorostu
Zlínského, Jihomoravského a kraje Vysočiny.
Třetí místo pro ostrožské hokejisty
- v anketě Dobrého dne s kurýrem Sportovec okresu Uher-
26
ské Hradiště 2012 obsadili naši hokejisté 3. místo. Silnou konkurenci porazili s 285 zaslanými hlasy.
Duben 2013
Z deníčku…
- poprvé jsme si mohli přečíst část textu z deníčku paní Hofmanové, který pro ni psala její maminka
Koncert Hradišťanu
- Jura Pavlica opět zavítal do Uherského Ostrohu. O tom, že
je o jeho koncerty vždy velký zájem, svědčil i vyprodaný chrám
sv. Ondřeje.
Otevírání cyklostezek
- tradiční otevírání cyklostezek podél Baťova kanálu se zúčastnili i zaměstnanci městského úřadu v čele s paní starostkou a panem místostarostou. Zdárně všichni dorazili až do cíle
do Otrokovic.
Pálení čarodějnic
- tradiční akce, kterou si pro děti připravila šermířská skupina
Memento Mori, se těší stále většímu zájmu nejen z řad čarodějnic a čarodějů.
Květen 2013
Světlo orientu
- krajské kolo Světlo orientu přivítalo v pěti kategoriích celkem 254 účastníků. Na třetím místě se v 5. kategorii umístila
taneční skupina Sinar, jediný zástupce DDM Pastelka., který
postoupil do národního kola.
Pohádkový les
- již tradiční akce pro děti se spoustou pohádkových bytostí,
krásných strašidel se zábavnými hrami a odměnami, tak vypadal 22. ročník Pohádkového putování, který připravila Křesťanská mateřská škola.
Mistrovství světa historických kol
- netradiční akce, při níž městem Uherský Ostroh projelo
několik stovek historických velocipedistů, vzbudila obrovský
zájem, návštěvníci mohli zhlédnout velocipedy napříč celou
historií, o kulturní program se postarala šermířská skupina Memento Mori a v závěru akce usedla do sedla i paní starostka
Svaté přijímání
- 26. května loňského roku poprvé přistoupilo k prvnímu sv.
přijímání i 10 dětí z naší farnosti.
Červen 2013
Významné jubileum p. Křápka
- Významného jubilea 60 let se v červnu dožil dlouholetý kapelník dechové kapely Ostrožanka pan Drahomír Křápek.
Prohlídkové trasy
- poprvé bylo zpřístupněno podzemí zámku a odhaleno Srdce pro Václava Havla, v bohatém programu se představily jak
www.uhostroh.cz
organizace a soubory z Uherského Ostrohu, tak i z okolí. Největší zájem vzbudil koncert Svatého pluku. Otevřena byla také
zámecká věž s galerií a nejstarší místností zámku. Obě trasy
jsou komentované a s průvodcem.
Bylinkové dny aneb cesta za poznáním
- přinesly kromě přednášek a seminářů, které byly skutečně
hojně navštěvované, i zajímavý doplňkový program, a to Léčivé
divadlo Gabriely Fillipi, divadlo pro ZŠ a MŠ, výstavu obrazů
Zdeňka Hajného, koncert Jumping Drums i autorské čtení Kateřiny Tučkové.
Letošní Bylinkové dny přivedly na zámek přes 4,5 tisíce lidí
z Čech, Moravy i Slovenska.
Galuškovo Slovácko
- již tradiční akce občanského sdružení Galuškovo Slovácko
nesmí rozhodně na seznamu akcí chybět. Loňský XI. ročník
s názvem 100 úsměvů pro Zdeňka Galušku byl velkolepý, neboť právě v loňském roce by ostrožský rodák oslavil 100 let.
Skvělý program připravila paní Věra Hendrychová.
Červenec a srpen 2013
Zámecké kulturní léto
- celkem přes 10 tisíc lidí se zúčastnilo více než desítky akcí
(např. koncert ke Dni hudby, skupina Eldorádo, koncert DH
Mistříňanka, výstava obrazů Zdeňka Hajného, koncert Aristo
Quartetu, Slavnosti Přemysla Otakara II., Divadlo na zámku,
koncert ABBA rock show aj.)
Výstava panenek
- 24. srpna byla slavnostně otevřena výstava panenek paní
Moniky Chmelařové. Úžasná podívaná skýtala více než 900 ks
panenek, doplňků, kočárků, dekorací a hraček. Paní Chmelařová nezahálela, a tak se v průběhu výstavy počet exponátů
neustále zvyšoval. Výstavu si nenechalo ujít téměř 8.000 návštěvníků.
Přístaviště
- od loňského srpna bylo zprovozněno nové přístaviště na
řece Moravě u sokolovny.
MŠ Sídliště
- MŠ Sídliště oblékla nový kabátek. Barevná školka září na
dálku. Její fasáda koresponduje s filozofií jejího vzdělávání.
Závody dračích lodí
- IV. mistrovství Moravy dračích lodí tzv. závod FUN O pohár
starosty O. N. V. Zúčastnil se i Mikroregion Ostrožsko se zástupci z MěÚ Uherský Ostroh.
Září 2013
V září světlušky září
- 11. září proběhl již 11. ročník sbírkové akce v celé ČR. Organizátoři akce spolupracují s DDM Pastelka a i tento rok Pastelka vyslala své dobrovolníky do ulic. Celkem se podařilo světluškám vybrat 4.918 Kč.
Aristo Quartet
- v rámci zakončení Zámeckého kulturního léta proběhl
v koncertním sále koncert jak moderních písní, tak i klasiky.
Mistrovství ČR ve Weight pullingu
- uskutečnil se již 15. ročník závodů psů tzv. Ostrožský tah.
Biřmování
- od 21. září přibylo v Ostrohu 28 biřmovanců, kteří přijali pomazání od otce arcibiskupa Jana Graubnera.
Říjen 2013
Oprava lávky
- zahájena oprava mostu – lávky na Zámecké.
Bohdan Holomíček a Václav Havel
- pátý říjen je den narození V. Havla, proto byl na tento den
pozván fotograf Bohdan Holomíček .
Formou projekce a autorského komentáře představil kolekci, ve které od 70. let dokumentoval život Václava a Olgy Havlových, jejich přátel, lidí a dějů kolem nich.
Ostrožské hody s právem
- krásné počasí, dobrá nálada a spokojenost lidí ovládly Ostrožské hody, které se pro radost všem organizátorů velmi vydařily.
Obrazy a arttisky Zdeňka Hudečka
- výstava v galerii ve věži inspirovaná folklorem Slovácka,
Horňácka a Valašska.
Návštěva z Tyrolska
- naše město navštívily pedagogické pracovnice předškolního vzdělávání z Jižního Tyrolska.
Listopad 2013
Zámecké bloudění
- tentokrát jsme se podívali nejen na Olymp a do podsvětí
řeckých bohů, ale i do zámeckého podzemí, které bylo poprvé
celé otevřeno veřejnosti. Téměř 1.000 návštěvníků převezl Cháron přes řeku Stix.
Literární večer
- vyhodnocení literárně výtvarné soutěže s úžasným moderátorem Davidem Vacke ze Slováckého divadla nesl podtitul
Veselá historka kolem dokola.
ZUŠ
- CM Šefranica koncertovala pro účastníky konference Visegrádské čtyřky na ministerstvu školství.
Prosinec 2013
Půjdem spolu do Betléma
– výstava betlémů z nejrůznějších materiálů a ukázky dřevořezeb v zámecké galerii
Živý betlém
- více než 600 návštěvníků obdivovalo krásy betlému, jarmarku, ale i obou galerií a podzemí.
Vánoční koncert
- nádherný koncert souborů, organizací a učitelů ZUŠ. Výtěžek z koncertu ve výši 22.592 Kč byl věnován na nákup invalidního vozíčku pro Moničku Vybíralovou.
Zpracovala Lucie Pšurná
27
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Každý člověk se stává hezčím, když má radost.“ Našemu výherci – Romanu Ševčíkovi, Uherský
Ostroh - blahopřejeme, výhru 200 Kč si může vyzvednout do konce ledna v městské knihovně na zámku.
Upozorňujeme luštitele, že od tohoto čísla Ostrožských listů již nebude probíhat slosování správně vyluštěných tajenek. Byla vyhlášena nová
pravidelná soutěž, o níž si přečtete na str. 24.
Tentokrát jsme pro Vás připravili citát českého spisovatele Oty Pavla:„ Umět se radovat ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co
bude to pravé, protože je možné,...“ dokončení v tajence.
Nápověda:
KNABO;
LAKROS;
OPERÁTY
Zranění
1. část
TAJENKY
Citoslovce
překvapení
Na toto
místo
<
Esperantsky
„chlapec“
Zvuk
bubnu
Povzdech
Stěrač
prachu
3. část
TAJENKY
Revize
účtů
Střecha
klobouku
Údiv
Vzhůru
Tance
Zpěvná
slabika
Notes
Krmení
pro
ptáky
<
Severoitalská řeka
Obyvatel
Kurdistánu
Část
stodoly
Chemická
značka
astatu
Početní
tabulka
Kód pro
vietnamštinu
Úhel letu
Figurína
Žvást
Zlhostejnět
Záblesk
Bicykl
Latinská
zkratka
pro
součet
Mongolský
rolník
Hmyz
s krovkami
Řešeto
Tohoto
dne
Kovový
prvek (Ni)
Původně
indiánská
hra
Domácky
Adéla
Právní
instituce
Moravské
město
Tvrdá
hornina
Římská
čtyřka
Stopa
Poškoditi
nárazem
Nechť
Obilovina
<
Černý
zpěvavý
pták
Již
Vypracované
úkoly
Čidlo
zraku
Oxid
dusnatý
Tábor
Často pípat
Praskat
Dotaz na
počet
Týkající
se keře
Otvory
Část
boty
Vlákno
k šití
Franský
kupec
(7. st. n. l.)
Značka
autosvíček
Citoslovce
smíchu
Osudové
znamení
Anglicky„nějaká mapa“
Zvratné
zájmeno
<
Egyptský
bůh slunce
Citoslovce
syčení
2. část
TAJENKY
Domácky
Otakar
Týkající
se Oty
Chemická
zn. india
Starořímský
peníz
Stojan
Horská
stavba
Posypávané
Latinsky
„drop“
28
Velmi
tlustí
Jízdní řády vlaků 2014
Odjezdy vlaků z
Uh.Hradiště
přes Uh.Ostroh do Veselí nad Moravou
Uherské
Ostožská
nad
Kunovice
Uherský Veselí
Moravou
Nová.
Hradiště
Ostroh
Ves
Vlak
odjezd příjezd odjezd
příjezd
4:59
5:04
5:09
Uh.Hradiště-Veselí n/Mor
5:42
5:48
5:54
5:59
St.Město - Veselí
6:32
6:38
6:44
6:49
Vlár. průsmyk-Brno
6:46
6:58
7:04
7:09
Uh.Hradiště-Veselí n/Mor
7:39
7:45
7:51
7:55
St.Město - Brno
Sp
8:41
8:54
8:54
8:59
St.Město - Brno
Os
9:34
9:44
9:49
9:53
Uh.Hradiště - Brno
Sp
10:41
10:49
10:54
10:59
St.Město - Brno
Os
11:34
11:44
11:49
11:53
Uh.Hradiště - Brno
Os
4:51
Os
5:31
5:38
Sp
6:23
6:28
Os
Os
Sp
12:41
12:49
12:54
12:59
St.Město - Brno
Os
13:34
13:44
13:49
13:53
Uh.Hradiště - Brno
Os
14:24
14:34
14:39
14:45
Uh.Hradiště-Veselí n/Mor
Sp
14:41
14:49
14:54
14:59
St.Město - Brno
Os
15:34
15:44
15:49
15:53
Uh.Hradiště - Brno
Sp
16:42
16:49
16:54
17:00
St.Město - Brno
Os
17:34
17:44
17:49
17:53
Uh.Hradiště - Brno
Sp
18:42
18:50
18:56
19:00
St.Město - Brno
Os
19:18
19:33
19:39
19:44
St.Město - Veselí n Mor
Os
20:31
20:41
20:46
20:50
St.Město - Veselí n Mor
Ex
20:51
21:04
21:05
21:11
Praha - Veselí n Mor.
Os
22:18
22:29
22:35
22:40
Bylnice-Veselí n Mor.
Odjezdy vlaků z Veselí
Jízdní řády 2014
Trasa
nad Moravou přes Uh.Ostroh do Uh.Hradiště
Veselí nad
Ostožská
Moravou Uherský
Nová.
Vlak
odjezd
Os
4:20
Os
5:20
Os
6:14
Os
6:14
R
6:50
Os
7:14
Os
7:44
Sp
8:07
Sp
9:01
Os
10:07
Sp
11:01
Os
12:07
Os
12:07
Sp
13:01
Os
13:44
Os
14:07
Sp
15:01
Os
16:07
Sp
17:01
Sp
18:07
Sp
19:01
Sp
21:00
Ostroh
Ves
Kunovice
Uherské
Hradiště
příjezd odjezd
příjezd
4:24
5:24
4:29
-
-
5:29
5:38
5:46
6:18
6:18
6:23
7:19
7:51
8:11
9:05
10:11
11:05
12:11
12:12
13:05
13:50
14:11
15:05
16:11
17:05
18:11
19:05
21:06
4:43
Trasa
Veselí - Vlár. průsmyk
Veselí - Bylnice
-
-
6:33
Brno - Uh.Hradiště
6:32
6:03
6:39
Veselí - St.Město
7:03
Veselí - Praha hl.n.
7:24
-
-
7:44
Uherské Hradiště
7:56
-
-
8:06
Strážnice - St.Město
8:35
Brno - Uh.Hradiště
8:16
9:10
9:19
Brno - St.Město
-
-
10:27
Brno - Uh.Hradiště
11:21
Brno - St.Město
-
-
12:27
Brno - Uh.Hradiště
12:38
Veselí - Hradiště
13:10
-
-
13:19
Brno - St.Město
13:56
-
-
14:07
Kyjov - Hradiště
14:16
14:25
14:32
14:39
Brno - Uh.Hradiště
15:10
-
-
15:19
Brno - St.Město
16:16
-
-
16:27
Brno - Uh.Hradiště
17:19
Brno - St.Město
10:16
11:10
12:16
12:16
17:10
18:16
-
-
18:26
Brno - St.Město
19:10
19:18
19:23
19:26
Brno - Bylnice
21:11
21:18
21:23
21:29
Brno - Bylnice
29
Jízdní řády autobusy 2014
OSTROŽSKÉ LISTY
AUTOBUSY z Uh. Hradiště přes UHERSKÝ OSTROH do Veselí n/Mor
číslo
linky
Uherské
Hradiště
O.N.Ves
křižovatka
Kvačice
5:03
800552
729933
800552
750140
800552
800552
750140
800552
800552
800552
750140
800552
750140
750140
740360
750140
729933
800552
4:35
/
5:20
5:50
6:10
6:25
6:50
6:55
7:50
8:35
8:55
9:20
9:35
10:30
10:55
11:30
/
13:40
5:38
6:06
6:25
6:39
7:09
7:09
8:03
8:51
9:11
9:33
9:52
10:47
11:08
11:48
5:43
6:11
6:29
6:43
7:15
7:13
8:07
8:55
9:16
9:37
9:57
10:52
13:56
14:00
740360
750140
800552
750310
800552
750140
750310
800552
750140
750140
800552
750140
750140
750140
750140
14:05
14:25
14:30
14:59
15:20
15:20
15:59
16:10
16:05
16:40
17:20
18:45
18:10
19:05
22:10
14:18
14:43
14:45
15:14
15:35
15:38
16:14
16:26
16:22
16:57
17:35
18:02
18:27
19:23
22:25
5:00
11:53
14:48
14:49
15:39
15:43
16:30
16:27
17:02
17:39
18:07
18:31
19:28
22:30
Osmek
5:05
/
5:45
6:12
6:30
6:45
7:16
7:15
8:09
8:57
9:17
9:39
9:58
10:53
11:13
11:54
/
14:02
14:23
14:50
14:51
15:19
15:41
15:45
16:19
16:32
16:28
17:03
17:40
18:08
18:33
19:30
22:31
Uherský Ostroh
Most
Náměstí
5:17
5:16
6:14
6:32
6:47
7:18
7:17
8:11
8:59
9:19
9:41
6:15
6:34
6:50
7:20
7:18
8:12
9:00
9:20
9:42
10:55
Dyas
5:07
5:19
5:47
6:16
ŽPSV
7:24
7:26
8:15
9:03
9:21
9:45
10:00
10:57
8:17
9:05
9:23
9:47
10:02
6:18
11:56
13:17
14:04
14:07
11:58
13:16
14:05
14:05
12:00
13:19
12:02
14:10
14:12
14:51
14:53
14:52
14:54
14:54
14:56
15:44
15:46
15:45
15:47
15:49
15:51
16:34
16:35
16:30
17:05
16:32
17:07
18:10
18:37
19:34
22:33
18:12
17:42
17:44
18:35
19:32
19:36
22:35
Veselí
n/Mor.
/
5:28
/
6:25
/
/
7:34
7:34
8:27
9:15
9:30
9:55
10:10
11:05
11:21
12:10
13:28
/
14:20
14:31
15:05
/
15:29
/
16:00
16:29
/
16:40
17:15
/
18:20
18:45
19:45
22:42
Spoj jede z - do
Poznámky
O.Lhota -Dyas
Žeravice - Veselí
Hradiště -Dyas
Hradiště - Veselí
Hradiště-Ostroh nám.
Hradiště-Ostroh nám.
Hradiště - Veselí
Hradiště-Ostroh nám.
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště-Veselí
Hradiště - Veselí
Žeravice - Veselí
Hradiště - Ostroh nám.
Ostr.Lhota - Veselí
Zlín - Břeclav
Hradiště - Veselí
Hradiště-Ostroh nám.
Zlín - Hodonín
Hradiště-Ostroh nám.
Hradiště - Veselí
Zlín - Strážnice
Hradiště-Ostroh nám.
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště-Ostroh nám.
Hradiště-Ostroh .
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
x, z UH přestup v ONV
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x,+ 14
jede v x
jede v x
jede v x + 70
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x + 70
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
AUTOBUSY z Veselí n/Mor.přes UHERSKÝ OSTROH do Uh. Hradiště
číslo
linky
800552
800552
750140
800552
750140
800552
750310
800552
750140
800552
800552
750140
750140
740360
800552
800552
750140
800552
750140
750140
750310
750040
800552
800552
750140
729933
800552
750140
800552
750140
750140
750140
800552
729933
750140
Veselí
n/Mor.
4:35
/
4:55
/
5:35
/
6:20
/
6:30
/
/
7:15
7:55
8:00
8:35
9:20
10:00
10:30
12:35
13:30
13:30
13:35
/
/
14:25
14:32
/
15:25
/
16:25
17:00
17:25
/
18:32
20:00
Vysvětlivky: ,
14
30
Uherský Ostroh
ŽPSV
4:42
Dyas
4:43
5:03
5:05
5:43
5:45
6:38
6:40
8 03
7:23
8:05
8:44
9:29
10:08
10:38
12:53
13:38
Most
5:00
5:06
5:31
5:47
6:07
Náměstí
4:45
5:07
5:30
6:05
6:43
6:42
6:53
7:25
6:40
6:43
6:52
7:24
8:45
9:30
10:10
10:40
12:55
13:40
8:49
9:33
10:12
10:45
12:57
8:47
9:32
13:43
13:46
14 33
14 35
14:41
15:34
15:36
16:34
17:08
17:33
16:36
17:10
17:35
13:48
13:41
14:10
14 37
14:43
15:01
15:38
15:46
16:38
13:50
13:40
14:10
14:38
14:44
15:00
15:40
15:47
16:40
20:08
18:41
20:10
17:04
18:43
20:11
17:45
18:44
20:12
10:44
Osmek Kvačice
4:50
4:48
5:04
5:02
5:11
5:09
5:34
5:49
6:09
6:31
6:45
6:46
6:56
7:28
7:25
8:07
8:08
8:52
9:35
10:15
10:47
13:00
13:42
13:42
/
13:43
14:13
14:40
/
15:04
15:43
15:48
16:43
17:12
17:37
17:48
/
20:14
5:36
5:51
6:11
6:47
6:48
6:58
7:29
7:26
8:08
8:54
9:37
10:17
10:49
13:02
13:43
O.N.Ves Uherské
Hradiště
křižovatka
4:54
5:08
5:15
5:40
5:55
6:15
6:36
6:51
6:53
7:02
7:34
7:30
8:12
8:13
8:58
9:41
10:22
10:52
13:08
13:47
13:47
13:45
14:15
14:41
13:49
14:17
14:46
15:05
15:44
15:50
16:44
15:08
15:47
15:53
16:47
17:38
17:50
17:43
17:55
20:16
20:21
5:10
5:26
5:30
5:57
6:15
6:35
6:50
7:10
7:10
7:20
7:51
7:45
8:30
8:30
9:16
10:00
10:40
11:11
13:27
14:05
14:05
/
14:08
14:36
15:05
/
15:25
16:05
/
17:05
17:35
18:00
18:14
/
20:40
Spoj jede z - do
Poznámky
Veselí - Hradiště
náměstí - Hradiště
Veselí - Hradiště
náměstí - Hradiště
Veselí - Hradiště
náměstí - Hradiště
Hodonín - Zlín
náměstí - Hradiště
Veselí - Hradiště
náměstí - Hradiště
náměstí - Hradiště
Hodonín - Zlín
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Zlín
Veselí - náměstí
náměstí - Hradiště
náměstí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Žeravice
náměstí - Hradiště
Veselí - Hradiště
náměstí - O.N.Ves
Veselí - Hradiště
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x +14
jede v x
jede v x
jede v x + 14, +70
jede v x, +14
jede v x
jede v x,nejede 31.XII
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x, +14
jede v x, +14
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x +14
jede v x, nejede 31.XII
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x + 70
jede v x
jede v x,nejede 31:XII
jede v x
jede v x + 70
jede v x
jede v x,nejede 31.XII
Veselí - Hradiště
náměstí - Hradiště
Veselí - Žeravice
Veselí - Hradiště
nejede od 30.6.13 do 2.9.13
nejede 24.12.12, 31.12.12, 17.11.13
70
26
jede do 28.VI. v x,nejede od 22.XII. do 1.I.,28.,29.III.,jede od 2.IX. v x,nejede 29.,30.X.
www.uhostroh.cz
Ostrožský rok 2013 ve fotografii
Leden - Tříkrálová sbírka v kostele
Únor - Karneval na ledě
Březen - Velikonoční beránek
Duben - Otevírání cyklostezek
Květen - Mistrovství světa historických velocypedů
Červen - Galuškovo Slovácko
Červenec - Odhalení pamětní desky Slávka Smišovského
Srpen - Největší výstava panenek
Září - Svátost biřmování
Říjen - Ostrožské hody s právem
Listopad - Zámecké bloudění
Prosinec - Vánoční koncert
31
Živý betlém 15. 12. 2013
Vánoční koncert 26. 12. 2013
Download

Ostrozske listy - leden 2014.pdf