Vážení spoluobčané
Přichází zima...
A s ní řada problémů, na které se však můžeme připravit.
Není tajemstvím, že voda má tři skupenství... nepsal jsem to
už loni? Psal. Ale stojí to za připomenutí. Jednoduše řečeno,
zabezpečte si své vodovodní přípojky a zejména vodoměry
proti účinkům mrazu dostatečně a včas. Vždyť kolikrát stačí
vypustit vodu u neužívaného objektu (chaty, chalupy),
zabezpečit vodoměrnou šachtu, např. polystyrenem nebo minerální vatou s dostatečnou tloušťkou nebo obalit potrubí
vhodnou izolací. Pozor, aby polystyren (nebo i jiný izolant)
nebyl ve vodě, protože je porézní, dostane se do něho voda
a ztrácí svou izolační schopnost. Problémům s prasknutím
přípojky či vodoměru předcházejte kontrolou místa, případně
včasným zavřením vody a nahlášením problému na obecní
úřad. O značných nákladech za vodné na prasklé přípojce by
vám mohla vyprávět jedna naše spoluobčanka, která tímto
zbytečně přišla o více než 20 tisíc korun.
Zimní údržba komunikací
Ani nyní nenapíšu nic nového, když Vás požádám o součinnost při zimní údržbě, ať už při odklízení sněhu, např.
z chodníku před Vaším domem nebo alespoň nahlášení kritického místa. Stále platí, že prioritní je zprůjezdnění obecních
komunikací a chodníků v Brloze, dále na osadách a pak se
teprve dostáváme na cesty k samotám a případně na požádání
k rekreačním objektům. Postupujeme dle v nedávné minulosti
schváleného plánu zimní údržby a rozhodně se s rezervou
vejdeme do časů, předepsaných zákonem k úpravě sjízdnosti
určených druhů komunikací. Znovu pak musím připomenout
problematiku vozidel, parkujících na silnici (v rozporu s dopravními předpisy). Zimní údržba je pak problematická
(někde dokonce nemožná), pomalá a prodražuje se. V takových lokalitách pak mají pracovníci můj příkaz raději neprohrnovat než poškodit odstavené vozidlo.
Dříve jsem zmiňoval problematické lokality (sídliště
pod Stráží, u školy), ale musím uznat, že situace se rapidně
zlepšila a děkuji za to.
Ještě jednou údržba - tentokrát zeleně
- s poděkováním
Chci upřímně poděkovat všem těm, kteří se starají
o vzhled zeleně a veřejného prostranství v Brloze i v osadách,
zejména pak rojšínským, kteří zajišťují kompletní údržbu
zeleně ve své obci. Šetří nám to spoustu času i prostředků.
Máte za to u mne schovanou tekutou odměnu, třeba na
silvestra nebo příští pouť.
Dále chci poděkovat panu Janu Hrubešovi z Rojšína,
že se vzorně a zdarma stará o provoz sběrny velkoobjemového
a nebezpečného odpadu i elektroodpadu.
Naštěstí máme na Jaroních také všímavé a pracovité
občany, kteří se starají o čistotu na zastávce nebo třeba čistí
vodoteče a stůčky, a i jim za to upřímně děkuji.
Veřejná služba
2
je záležitost, která není nová, nicméně v poslední době
by mohla být hojně využívána. Zjednodušeně spočívá v tom,
že příslušný Úřad práce uzavře s obcí smlouvu o posky-
tování veř. služby, tím defacto dodá lidi, kteří jsou v evidenci
ÚP déle než dva měsíce a ti pak pro obec pracují (max. 20
hodin týdně). Strávil jsem poměrně hodně času, než se to
podařilo nastartovat, ale nakonec jsme dostali dříve dva,
nyní jednoho nezaměstnaného na výkon veřejné služby.
Musím říct, že veřejná služba je podle mne věc naprosto
normální, přirozená. V zahraničí je běžné, že pokud někdo
nepracuje, musí pro státní správu odpracovat určitý počet
hodin, aby mohl počítat s nějakými penězi od státu. Přece
nemůžu očekávat, že mne stát bude živit, pokud jsem v produktivním věku (pochopitelně dočasně samozřejmě ano, ale
snad jsem schopen si třeba za šest měsíců najít práci). Bohužel řada lidí, které Úřad práce osloví si najdou nějakou
výmluvu a vyhýbají se výkonu veř. služby, a to se pochopitelně netýká pouze Brloha. Ano, musím dát za pravdu kritikům, že ti, kdo nastoupí, nemají žádnou výhodu, žádné
vyšší dávky oproti těm, kteří si např. raději zajdou za
lékařem a dohodnou se na vystavení potvrzení, že nejsou
schopni vykonávat veř. službu.
Tím větší dík pak patří oněm třem, jejichž jména
nesmím díky zákonu na ochranu osobních údajů zveřejnit
za to, že odpracovali určitý čas pro obec Brloh.
Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Brloh
Krátce se zmíním o zveřejňování informací, tentokráte
zápisů na úředních deskách či informačních deskách. Zákon
nám nařizuje včas, tj. minimálně 7 dnů před konáním veřejného zastupitelstva zveřejnit informace o datu, času, místě
konání a programu zasedání zastupitelstva obce a to na klasické úřední desce i tzv. e-desce (elektronická úřední deska,
která je na našich internetových stránkách). Tak vždy činíme.
Program se samozřejmě za ten týden může změnit a zákon to
z pochopitelných důvodů umožňuje. Zápis ze zasedání by měl
být vyhotoven do deseti dnů od jednání zastupitelů, je uložen
na obecním úřadě k nahlédnutí a každý občan si z něho může
zhotovit výpis či opis. Ovšem zveřejnit zápis na kterékoli desce
žádný zákon nepřikazuje. My to však děláme. Musíme ale ctít
opět zákon na ochranu osobních údajů a znemožnit ztotožnění
jmen uvedených v zápisu se skutečnými osobami (krom veřejných činitelů, např. zastupitelů). Jelikož žijeme v malé obci,
může postačit k ztotožnění i jméno. Proto se v zápisu setkáte
se začerněným jménem nebo třemi X, nebo např. jen s iniciály.
Není to náš výmysl a upřímně se mi to také nelíbí. Někdy bych
rád veřejně někoho pochválil, jindy pokáral . V zápisu, který
je uložen na obecním úřadu však jsou samozřejmě všechny
informace a pokud občan přijde a bude si v něm chtít zalistovat, upozorníme ho, že nesmí zneužít osobních údajů tam
uvedených ani je zveřejňovat.
Rozpočtové určení daní, daňová reforma,
úsporné a vánoční balíčky
Vzhledem k plánované novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní (zjednodušeně řečeno se v něm praví kolik
má každá obec získat ze státního rozpočtu do svého
rozpočtu) lze snad očekávat nárůst prostředků do obecní
kasy. Informace z webových kalkulaček ministerstva financí
hovoří dokonce o třech miliónech korun k dobru. Vzhledem
k daňové reformě a úsporným balíčkům se mi nechce věřit,
že výběr daní bude ve výši, kterou MF předpokládá. Domnívám se, že pokud například dojde ke sjednocení sazby
DPH na 17,5%, sníží se výběr této daně. A tím pochopitelně
nejen jí, neboť jsou tím ovlivněny další nepřímé i přímé daně
(hlavně daň ze zisku právnických i fyzických osob). Pokud
bych si měl tipnout, zlepší se obecní rozpočet o cca dva
milióny korun, což rovněž není k zahození. Ovšem
pravděpodobně s tím vypadnou některé možnosti financování z grantů, protože kraje a velká města přijdou o část
peněz. Necháme se překvapit, podobně jako tomu bude pod
tím vánočním stromečkem.
Několik vět k dotacím a akcím, které
probíhají nebo je do konce roku plánujeme
Obecně se dá říci, že příjem z dotačních peněz se oproti
minulým rokům snížil a to hlavně u krajských grantů. Již minule jsem psal o poskytování pečovatelské služby a drastickém
snížení dotace. Bohužel si tak nemůžeme dovolit to, co bychom chtěli (např. větší opravy „pečovateláku“, častější výmalby a pod.). I tak jsme upořádali zájezd pro seniory, který
měl v názvu Bourání mantinelů mezi generacemi. Podle
ohlasů se účastníkům moc líbil a já děkuji paní Masáčkové
a Daně Sixlové, že to tak pěkně zrealizovali. Příští rok budeme
pokračovat a už konečně bude ten slíbený bungee dumping.
Větší akcí je minule představený a zastupiteli poměrně
dlouho probíraný chodník ke školce. Bohužel se zkomplikovala situace s financováním, potřebou zajistit stavební povolení, a tak se realizace odložila na podzim. Dojde (oproti
původním plánům) k výstavbě chodníku a rozšíření přilehlé
komunikace s obnovou povrchu v části kolem fotbalového
hřiště (kvůli výškovým parametrům vjezdů a komunikace).
Investice to bude přes milion korun a realizátorem stavby
bude ze soutěže vzešlá firma BEKERA.
S komunikacemi souvisí i další, původně neplánovaná
oprava povrchu silnice na Lazích. Přívalové srážky letošního
roku se na této cestě podepsaly nejvíce z našeho regionu. Po
zvážení nákladů jsme se zastupiteli nakonec zvoli opravu
asfaltovým kobercem (oproti původní recykláži) a to pouze
v místech, kde to bylo nejhorší – tedy kopce. Než vyjde toto
číslo Zpravodaje, bude již hotovo a stát by nás to mělo do
950 tis. Kč. Od nového asfaltu si slibujeme vyšší odolnost
povrchu před zatížením i před deštěm. Došlo i k vybudování
stok a vyčištění propustků a odškrabání krajnic, aby voda
z cesty mohla lépe odtéct. Zde se o realizaci postará (jak
jinak než opět soutěží vybraná) Swietelsky stavební s.r.o.
Jistě jste zaznamenali další kolo lokálních oprav asfaltových komunikací, a to jak v Brloze, tak v Rojšíně a Jánském Údolí při nákladech zhruba 180 tis. korun. Tentokrát
v poptávkovém řízení zvítězily Služby města Český Krumlov.
Započali jsme práce na dětském hřišti u pastoušky.
K namontování herních prvků dojde v týdnu po 15. říjnu. Domnívám se však, že hřiště bude kvůli úpravě okolí přístupné
až na jaře příštího roku (trávníky, povrchy, ploty). O tom vás
budeme informovat na infodesce a na hřišti samém. Zde nám
pomohly krajské peníze o Programu obnovy venkova (65 tis.,
prostřednictvím Svazku obcí Podkletí), dodávku a montáž
prvků provede společnost Bonita hřiště, která nabídla nejlepší cenu. Celá investice mírně přesáhne 200 tis. korun.
Výměnu oken ve většině obecních bytů provede vítězná
firma DAFE PLAST Jihlava (vybraná ze sedmi dodavatelů)
a z rozpočtu na to ubere přibližně 380 tis. korun. Realizace
proběhne začátkem listopadu.
V plánu ještě máme drobné opravy komunikací, jmenujme například mostek u Pohodníků, rekonstrukci vodojemu
pro Rychtářov (snad se podaří ještě letos) a věnovat se
musíme i opravám a údržbě naší strojní techniky
Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, opět zbudujeme na hřišti ledovou plochu pro vyžití dětí i dospělých.
V září jsme podali žádost na MAS, kde se ve fichi Rozvoj
ucházíme o dotaci na rekonstrukci plotu na hřišti okolo silnice.
Náklady odhadujeme na přibližně 230 tis. Kč, dotace by měla
činit (pokud budeme úspěšní a nebude převis podaných žádostí) 70%, resp. 50%, jelikož DPH není uznatelným nákladem. O grant jsme již dvakrát neúspěšně žádali Jihočeský kraj.
Již posledně jsem použil termín „největší dotační
želízko v ohni“ a to v souvislosti se zateplením školy a výměnou oken a dveří. Každým dnem bychom měli mít informaci,
jak jsme dopadli. Poté začneme počítat, kolik nám zbude na
naši spoluúčast (neuznatelné výdaje), která bude činit
možná 5-6 mil. Kč. Může se stát, že odložíme některé na
příští rok plánované akce, abychom měli dostatečnou rezervu pro dokončení této dlouho očekávané investice.
Výběrové řízení by mohlo proběhnout někdy v zimě, realizace pak o letních prázdninách. Možná však částečně zasáhne do školního roku, ale nebude to významné a jsem
přesvědčen, že to příliš neovlivní školní život.
Územní plán obce
Zastupitelstvo obce Brloh vyzývá občany k předkládání
návrhů na vytvoření nového územního plánu obce Brloh.
Ten bychom měli začít tvořit začátkem příštího roku, kdy vybereme způsob pořízení nového územního plánu. Ten musí
být hotov dle nového zákona do roku 2015.
Adventní strom v Brloze
Letos již podruhé slavnostně rozsvítíme vánoční strom
v Brloze, a tak bych Vás rád co nejsrdečněji pozval na pěkný
doprovodný program.
Palivové dříví
Obec Brloh nabízí k prodeji palivové dříví z listnatých
stromů. Cena za dřevo je 400,-/m3 a zájemci se mohou hlásit
u mne. Lokalita Brloh u DPS a Rojšín. V obou případech
se bude jednat o samovýrobu.
Volejbal žije
Minulý rok jsme nultým zkušebním ročníkem otevřeli
tradici nového volejbalového turnaje, který jsme s laskavým
svolením pana Františka Ondřicha pojmenovali po něm.
Letos jsme ho uspořádali o několik týdnů dříve, konkrétně
15. 9. na volejbalových kurtech. Bohužel se nám podařilo
naplánovat turnaj na stejný termín jako v sousední Křemži,
ale sešly se alespoň 4 smíšené týmy – dva z Brloha, jeden
z Chvalšin a jedno družstvo z ČB, které nakonec vyhrálo.
Poseděli jsme společně se staršími volejbalovými harcovníky
a myslím, že se to velmi povedlo. Na příští rok uvažujeme
o termínu blízkém s naší poutí a tvorbě nějaké tradiční ceny
pro vítěze. Na ceny a občerstvení jsme vybrali mezi sebou
a částkou 1680,- Kč přispěla i Obec Brloh.
Martin Toman, starosta obce
3
Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se sešlo jako obvykle dvakrát na
řádném zasedání a několikrát na pracovní schůzce. Nejprve
4. června a pak hned po prázdninách 3. září.
Zasedání konané 4. června bylo zahájeno obvyklým
hitem, změnou rozpočtu, tentokrát č. 7. Protože změna byla
jako obvykle projednávána na pracovní schůzce, prošlo její
schválení hladce a jednomyslně. Stejně tak závěrečný účet
obce a zpráva auditora. Jako obvykle byl výrok auditora
příznivý, byly nalezeny jen nevýznamné nesrovnalosti
s požadovanými postupy účetnictví a vedení majetku. Stejně
tak žádost o prodej části obecního majetku byl již několikrát
v jednání a hlasování o jeho schválení bylo již jen dovršením
schváleného záměru. Paní ředitelka školy předložila zprávu
o hospodaření školy v loňském roce a požádala o převedení
zlepšeného hospodářského výsledku (zbylých peněz) do rezervního fondu a do fondu odměn. Ani v tomto případě
nemělo zastupitelstvo námitky a žádost paní ředitelky
schválilo. V pátém bodě jednání seznámil starosta zastupitele
se stavem podaných žádostí o dotace. Jak se už stává, některé
žádosti vyšly, jiné ne. Osobně se domnívám, že za
neúspěchem některých žádostí není špatná stranická knížka
(ostatně já měl vždy tu „špatnou“), ale prostě fakt, že peněz
je méně a žadatelů více. Například v krajském dotačním programu pro živou kulturu bylo letos vyčleněno kolem tří milionů korun a žádostí bylo za třicet milionů. Kdežto zhruba
před deseti lety, kdy program začínal, bylo sice vyčleněno
pouze kolem dvou milionů, ale žádosti nepřevýšily čtyři miliony. Tak si spočítejte pravděpodobnost úspěchu. Jenom já
jsem letos zpracovával tři projekty na celkem sto tisíc korun
dotací. To, že nakonec vyšel jen jeden projekt, na který jsme
dostali dvacet tisíc korun, pokládám za úspěch. V šestém
bodě bylo schváleno již dříve projednávané přidělení obecního bytu v KD. Zajímavá nabídka byla předložena v bodě
sedm. Paní, zabývající se vyhledáváním historického majetku, nabídla obci své služby s tím, že pochopitelně zaplaceno dostane, pokud něco nalezne a zařídí jeho zapsání na
vlastnický list obce. Na výsledek jsem upřímně zvědavý, protože jsem sám prohledával v devadesátých letech archivy
a pozemkové knihy a veškerý dohledaný majetek nechával
zapsat na vlastnický list obce. Sice mi bylo nedávno tvrzeno,
že obec by měla mít nějaké pozemky v oblasti vojenského
újezdu, ale po tom jsem stopu nenašel. Snad v prachatickém
archivu? V bodě různé pak bylo schváleno prázdninové uzavření mateřských školek, starosta seznámil zastupitelstvo
s průběhem projednávané směny pozemků a byla určena
realizační komise pro chodník od Sv. Jána ke školce.
Zasedání po prázdninách začalo opět změnou rozpočtu.
Tentokrát byla k předloženému materiálu krátká diskuse
a podán protinávrh na úpravu předložené změny. Protinávrh
se týkal položky investice do místních komunikací, kdy bylo
navrhováno, aby položka byla upravena podle již známých
rozpočtů s mírným snížením na předpokládaný výsledek
výběrových řízení, tj navýšení o cca 500 000,- Kč. Tím by
se rozpočet sice dostal do mínusu, ale rozdíl by byl pokryt
rezervou na běžném účtu. Protinávrh nebyl schválen
a rozpočet byl nakonec odhlasován v původním znění.
Starosta také seznámil zastupitele o úpravách cen nájemného v obecních bytech a pokračujícím jednání o směnách
některých pozemků, přičemž jedna směna mohla být již
schválena. Dále byly ustanoveny dvě realizační komise na
výměnu oken na obecní bytovce a založení zeleně kolem
dětského hřiště u pastoušky. Závěrem byla schválena změna
minimálního počtu žáku v základní škole a v bodě různé
se hovořilo hlavně o připravované změně územního plánu.
Libor Lev, místostarosta
Z historie naší obce
Celá historie začala na hrubém, štěrkem pokrytém
plácku u kampeličky. Ne sama od sebe. Ten, kdo je jen trochu
zasvěcen do poměrů, ví, že bez jaronínského Františka
Ondřicha, známého dnes vyznavačům „pinkaného míče“
všude po Jihočeském kraji i daleko za jeho hranicemi, by
se volejbal v Brloze nikdy nenarodil, nevyvíjel, nevyléčil
své nemoci a nežil. Byl to on, kdo v roce 1962 infikoval díky
své vitalitě a obětavosti nadšení pro volejbal prvním
vyznavačům této krásné hry. A počáteční hrstka se rychle
rozrůstala. Začínalo se jako všude jinde na venkově přátelskými utkáními se sousedními vesnicemi, nejčastějším
soupeřem a rivalem v tom nejlepším slova smyslu byl křemežský Sokol.
Večer „po dojení“, jak si žertem po vesnicku volejbalisté domlouvali začátek tréninku, se často pro všechny
zájemce nenašlo na hřišti místo. I diváků na nedělní utkání
chodilo určitě více než dnes. A bylo jich třeba – za jednou
koncovou čárou potok, na protilehlé straně odkrytá stoka
s močůvkou...
Z nadšení se rodí i první úspěchy. Dorostenci reprezentují okres v krajském kole spartakiádní soutěže. Muži stále
úspěšněji učinkují v okresním přeboru, po několika letech
jej vyhrávají a od těch dob má Brloh, dlouho jako nejmenší
místo v kraji, své zastoupení v krajském přeboru druhé
Letos slaví brložští volejbalisté už padesáté výročí,
proto jsem do naší rubriky o místní historii vybrala pěkný
článek, který vyšel v tisku před třiceti lety. Jeho autorem je
pan Václav Vacko a přiblíží nám nejen atmosféru dvacátého
výročí, ale i začátky významné éry volejbalu v Brloze.
Vzpomínání v teniskách
4
V sobotu 26. června 1982 před čtrnáctou hodinou začalo být okolo tří antukových kurtů brložského Sokola neobvykle živo. Postupně přicházeli i přijížděli muži mladí
i starší, štíhlí i patřičně mužní. Někteří s tělesnými proporcemi bezděčně vyvolávajícími asociace s předmětem,
který se stal pro příští chvíle středem jejich zájmu – s volejbalovým míčem.
Pro nezasvěcené jich snad bylo neobvykle mnoho – na
volejbal chodí v Brloze deset, dvacet, zřídka více diváků.
Tihle ale drželi bez výjimky v rukou brašny s teniskami
a mnohokrát pranými dresy. Na jedno sobotní odpoledne
se vraceli ke sportu, který jim dával ve více či méně vzdálené
minulosti ničím nenahraditelný pocit sounáležitosti s pěti
kamarády na devět krát devět metrů měřící polovině hřiště
s vysokou sítí. Při oslavách dvacetin brložského volejbalu
se jich sešlo bezmála čtyřicet.
třídy. Na počátku sedmdesátých let chybí několikrát jen
vlásek k postupu do nejvyšší jihočeské soutěže. Žáci
a dorostenci pod vedením F. Ondřicha obsazují čelní místa
v krajském přeboru svých kategorií, své místo mají brložští
i v obřím dřevěnickém turnaji. Dobré jméno mezi jihočeskými volejbalisty si získaly brložské turnaje. Zvláště
o pohár předsedy MNV se v poslední červencovou sobotu
tradičně ucházejí přední jihočeská družstva, byly zde však
už i oddíly z Alžírska, NSR, Belgie. I tentokrát se na hřišti
tvrdě bojovalo a veteráni nezůstali za mladými o nic
pozadu. Dokázali to, co bylo už nesčíslněkrát dokázáno –
že ve sportu je umění důležité, ale ne vždy nejdůležitější.
Bojovné srdce „dědků“ má na svědomí nejeden překvapivý
výsledek na hřišti, a když den končil posezením na balkóně
kulturního domu, i nejedno předsevzetí v řadách volejbalových mladíků. Snad tohle celé vzpomínání dá i něco
budoucnosti...
Marta Tomanová
První družstvo mužů Sokola Brloh z roku 1962: zleva dole František Ondřich, Václav Matějček, František Skorunka
nahoře: František Jungwirth, Václav Vacko, František Postl, Jan Houška, (chybí Karel Toncar).
Jak se žije v Jaroníně bývalému
volejbalovému nadšenci…
Dnes jsem o rozhovor požádala pana Františka
Ondřicha z Jaronína. Sokol Brloh slaví letos padesáté
výročí svého založení a pan Ondřich stál u jeho zrodu.
Navíc příští rok oslaví krásné kulaté jubileum 80 let. Je ženatý a má dvě dcery.
Kde jste se narodil? Narodil jsem se v Českých
Chalupách číslo 63 u Borovků. Tam se narodili i moji
sourozenci.
Kolik máte sourozenců? Měl jsem bratra, který zemřel
ve 47 letech a starší sestru, která bohužel již taky nežije.
Kam jste chodil do školy? Dva roky jsem chodil do
školy v Nové Vsi, a pak protože jsme přišli do zabraného
území (do Rajchu), tak jsem navštěvoval německou školu
v Jaroníně. To bylo pro každé české dítě, které neumělo
německy promluvit, něco hrozného. Po skončení války mě
otec odvedl do školy do Brloha, udělal jsem rozdílové zkoušky, abych nemusel opakovat celý ročník a pokračoval dál.
Čím jste chtěl být jako dítě? Mě hrozně bavilo
hospodářství, zvířata a vše, co k tomu patří.
A jaká byla skutečnost? Když jsem vychodil měšťanku
v Brloze, absolvoval jsem ještě tříletou zemědělskou školu.
Chvíli jsem pracoval doma a pak šel do Konopy v Novém
Spolí u Českého Krumlova. Z Konopy jsem narukoval na
vojnu a po vojně jsem se vrátil domů. To už jsem byl ženatý,
měli jsme dítě, bylo potřeba více financí, a tak jsem začal
dělat u Stavebního podniku v Českém Krumlově. Tam jsem
vydržel rok a půl a šel jsem na organizovaný nábor na Lipno
společně s kamarádem z volejbalu s Frantou Jungwirthů
(Lepičů). U stavebnictví jsem zůstal, i když jsem přešel
k SSŽ, kde jsem vydržel 12 let. Bratranec mi pak našel místo
v Jihokovu v razítkárně, kde jsem setrval 17 let. Při práci jsem
se vyučil ručním sazečem. Ale do důchodu jsem odtud
neodešel, protože přišel nový vedoucí, nějak jsme si nepadli
do oka, a tak jsem šel na stará kolena zpátky k SSŽ. Nastoupil
jsem na organizovaný nábor na Temelín a začal pracovat
posledních 6 let před důchodem v obalovně v Homolích.
Říkal jste, že jste se brzy oženil. Tak to už jste
s manželkou slavili zlatou svatbu? Zlatou svatbu už jsme
měli. A za 2 roky, jestli se toho dožijeme, oslavíme 60 let
společného života, tedy diamantovou svatbu.
Dnes je spousta rozvodů. Co byste mladým lidem poradil, aby jim manželství vydrželo, co je podle vás důležité?
Podle mě má v manželství prioritu otázka charakteru, cti
a přímého, čestného jednání. Protože důvěra v rodině je to
nejdůležitější, co může být.
Vím, že máte dvě dcery. Jak se dál rozrostla vaše
rodina? Starší Jana bydlí v Českém Krumlově a má dva
syny. Mladší Alena bydlí v Prachaticích, má taky dvě děti
a od nich máme i dvě pravnoučata, tříletého Matěje
a dvouletou Aničku.
5
6
Sokol Brloh slaví letos padesátiny a vy prý jste byl
u jeho vzniku? Byl jsem u toho, to je pravda. Ale bylo nás
víc, kdo jsme byli do toho lidově řečeno zakouslí. Řekli jsme
si, že musíme něco dělat a slovo dalo slovo a začali jsme
v Jaroníně hrát volejbal. Hrálo se na pěkném hřišti u jaronínské
školy, kde učil pan Nejedlý. Vzpomínám si, že jsme si jednoho
krásnýho dne sedli, dohodli se, že pozveme brlošťáky, kteří
sice volejbal ještě nehrají, ale třeba je zlákáme a domluvíme
se na zápasu. V Brloze ve škole měl tělocvik pan učitel Vejvara, též nadšený sportovec a ten postavil družstvo. Výběrový
zápas jsme uspořádali tady v Jaroníně, Brloh prohrál 3:1, ale
to nebylo důležité. Důležité bylo to, že od tohoto okamžiku,
který se udál někdy v březnu 1962, se odstartovala éra volejbalu v Brloze. Utvořili jsme první družstvo mužů, kde byl
Václav Matějček, František Skorunka, František Jungwirth,
Václav Vacko, František Postl, Jan Houška, Karel Toncar
a já. Brzo se utvořilo z nadějných kluků ještě dorostenecké
družstvo. Dohodlo se, že muži budou hrát za Sokol Brloh
a dorostenci za Sokol Jaronín.
Co vás k tomu vlastně přivedlo, kde byl počátek? Mne
k tomu přivedla vlastně vojna. Sloužil jsem u pohraniční
stráže a konec vojny jsem strávil v Železné Rudě, kde byli
skvělí kluci, co už hráli volejbal třeba za Strakonice, za
Zdíkov, atd. a k nim jsem se přidal. Ze začátku mi to moc
nešlo, ale brzo jsem vše okoukal a pak mě hra chytla. No
a po vojně jsem v tom pokračoval, ale to už bylo řečeno.
Jezdili jste také na soutěže? Samozřejmě. Začínali
jsme hrát Okresní přebor a za dva roky jsme postoupili do
Krajského přeboru druhé třídy a v něm jsme vydrželi, myslím si tak 25 až 30 let. Výjimku tvořily roky, kdy jsme
spadli, ale protože naše béčko hrálo vynikající volejbal na
okrese, postoupili zase oni, a tak se to střídalo. Z novin,
i v Krumlově na tělovýchově jsme zjistili, že v Dřevěnici
nedaleko Jičína se každoročně pořádá veliký volejbalový
turnaj, tak jsme se taky přihlásili a jezdili jsme tam
nepřetržitě 12 let.
Pokračuje někdo v započatém díle? Kdo po vás
převzal štafetu? Předsedu Tělovýchovné jednoty Sokol
Brloh dělá Jirka Jungwirth, kterému volejbalově říkáme
„Bubla“. Mrzelo mě, že to tam tak nějak ustrnulo, přestali
jezdit na soutěže, hrají akorát „staří páni“ čtyři turnaje
do roka v Ledenicích, Borovanech, Lišově a Brloze.
V současné době mě ale velice potěšilo, že se v Brloze
objevili noví nadšenci, kteří začali volejbal opět pozvedávat
a obnovovat. Z toho mám obrovskou radost. Letos, kdy
slavíme 50. výročí, se konal první ročník nového turnaje
(loni byl nultý ročník) a už tam byly 4 družstva, jedno
družstvo „Čtveráků“ z Českých Budějovic, druhé z Chvalšin
a dvě družstva z Brloha. Říkají si „Medvědi“, což se mi líbí,
protože my vlastně na sokolské vlaječce medvěda máme
(odtud byl převzat i na obecní znak Brloha) a z druhé strany
je klášter na Kuklově.
Dělal jste ještě jiný sport než volejbal? Ne, nedělal.
Tedy vlastně atletiku. Na vojně jsem trochu závodně běhal,
i krátké tratě a terénní běhy. A za to vděčím panu učiteli
Vejvarovi, který nás vedl ke všestrannosti ve sportu. Rád
jsem jezdil i na lyžích.
Prý jste se věnoval i masopustu? Sokol Brloh měl velikou masopustovou tradici. Tu tady zakládali staří manželé
Hajduchovi, Kříhovi, stará paní Jakešová (švadlena) a i jiní,
to všechno byli nadšenci, díky nimž masopust v Brloze
začal. Hajduchovi mě vlastně do toho zasvětili, paní Hajduchová nám šila kostýmy a různé věci opravovala. Takže my
jsme tu štafetu po nich automaticky přebrali. A když jsem
skončil v tělovýchově, tak to vlastně převzali hasiči a jsem
moc rád, že se v tom pokračuje.
Příští rok oslavíte kulatou osmdesátku a vůbec na to
nevypadáte, jak je to možné? Co proto děláte, co rád jíte...?
Já nějakou správnou životosprávu nedodržuji. Asi mám
dobrý metabolismus, dobře mi to spaluje tuky. Prášky sice
beru, ale jen proto, že jsem sedm let po operaci srdíčka.
Cvičíte? Ne, necvičím. Akorát, když jsem byl po
operaci obou kyčlí, to jsem striktně dodržoval doporučené
rehabilitační cvičení. Dokonce jsem si pořídil i rotoped. Pak
mi operovali rameno a musel jsem cvičit zase jiné cviky. To
jsem vždycky opravdu cvičil poctivě. Občas ještě jezdím na
kole, i do Brloha.
A kde jinde jste se ještě angažoval? Ještě jsme
v Jaroníně hráli několik let ochotnické divadlo a sjezdili
s ním celý kraj. Hrál tu pan Nejedlý, pan Švehla, Vít Švarců
a jeho žena Miluška, starý pan Lindauer, Honza Housků,
měli jsme tu prostě výbornou partu. Jednou jsme nacvičili
hru „Černé oči“, která byla o faráři. Protože to bylo v době
totality, museli jsme mít povolení. Proto jsme s Miluškou
Novákovou, se kterou jsem tam hrál, sedli na kola a jeli do
Prachatic na odbor kultury. Byla tam docela solidní paní,
která nám řekla: „No, když s tím nebude nikde jezdit, tak
vám to povolím.“ A my jsme s tím potom sjezdili celý kraj.
A kde jste zkoušeli? U Kodlů, to byl barák po Němcích, dnes je tam obchod. Některé zdi jsme vybourali,
udělali sál a jeviště. Z peněz, které jsme si vydělali, jsme si
opatřili krásnou sametovou oponu, bodové reflektory,
osvětlení, překrásné kulisy. Ty jsme pak dali část do Nové
Vsi a část do Brloha. Do budovy začalo družstvo bez našeho
vědomí navážet obilí, tudíž se tam dostaly myši a oponu
nám částečně rozežrali. Možná, že se ještě dnes najde někde
u Sokola v Brloze. A tím ochotníci v Jaroníně skončili.
Jaké máte zájmy a koníčky? Mým velkým koníčkem je
práce okolo domu, hospodaření a zahrádka. A pak se velmi
zajímám o sport. Sleduju fotbal i volejbal, svýho času jsem
jezdíval i do Budějovic na mistrovské zápasy, ale teď už to
sleduju pouze v televizi, ale stále mě to zajímá.
Slyšela jsem taky, že pečujete o čistotu čekárny? S tím
se nechci nijak chlubit, myslím si, že je to taková samozřejmá věc. Občas ji vymetu, uklidím, v zimě vyházím sníh.
V současné době tam chodí i Jirka Nýdlů, protože už je taky
v důchodu. Mrzelo mě, když jsem v Brloze čekal na autobus, jaký nepořádek je tam v čekárně pod lavičkama.
Vzpomínám si, jak mi Honza Máčů kdysi říkal: „Fando, až
já budu někdy v důchodu, tak tyhle veřejný práce budu dělat
a budu je dělat rád.“ Zatím má do důchodu ještě nějaký rok,
ale byl bych rád, kdyby mu tento elán vydržel. Myslím si,
že lidi by se měli dívat kolem sebe a zapojit se, aby
prostředí, kde žijeme, bylo pěkné. Jezdil jsem dost do Itálie
a vím, že v zahraničí je pro lidi samozřejmost se přičinit.
Jak se podle vás změnil život v obci za tu dobu, co pamatujete? Co já pamatuju, k lepšímu se změnilo téměř
všechno, přinesla to doba. Vem si třeba, že v Brloze se
postavil kulturní dům, i když těmto stavbám dneska leckdo
posměšně říká památníky. Byl tady jeden pán z Prahy, a
říkal mi: „Ty Franto, takovýhle kulturák by se dnes už
nepostavil. Važte si toho, že ho máte.“ A to jsou další věci,
prodejny, vodovod atd. Taky děkuju za to, že přes Jaronín
jezdí autobus, což nebylo samozřejmostí.
Co se vám v obci líbí a naopak, co byste změnil? Mně
se tady, jak to tu v současné době je, líbí. Jsem rád, že tu
máme obchod, který funguje, což je hlavně pro nás starší
důležitá věc. A v Brloze se mi akorát jedna věc hrubě nelíbí,
a to, že se u autobusové zastávky shromažďuje určitá
mládež, ničí to pěkné dílo. Když jsme je osobně s Honzou
Hajduchů napomenuli, ještě si na nás vyskakovali.
Máte nějaké plány do budoucna? Samozřejmě, že
mám plány. Být na tomto světě ještě dlouho, zdráv a co
platný. Miluju zahrádku. Máme to trochu rozdělené, žena
pěstuje zeleninu, já zase sázím kytky a ona je pak celý rok
zalévá. A pak zvířátka. Chováme králíky, slepice, kočky
a pejska.
A přání na závěr? Moc bych si přál, aby lidi našli
k sobě opravdu lepší cestu, aby se měli trošku víc rádi, byli
družnější a měli se navzájem v úctě.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám, abyste si zachoval tu
svou obdivuhodnou vitalitu, dobrou mysl, radost ze všeho,
co Vás těší a hlavně, pevné zdraví celé Vaší rodině.
MT
Pozvání do knihovny
Pasování prvňáčků
I letos, na konci školního roku, přišli prvňáčci do knihovny na slavnostní „PASOVÁNÍ NA
ČTENÁŘE“. Napřed si prohlédli knihovnu, předvedli, že opravdu umí číst, dokážou se pěkně podepsat
a hlavně že vědí, jak se s knihami správně zachází. Poté je pan starosta pasoval na čtenáře. Na památku
si odnesli knížku s věnováním a něco dobrého na zub. Dvě děti byly nemocné, přesto věřím, že k pasování přijdou dodatečně.
Všem dětem přeji, aby nezapomněly na slib, který při pasování daly a knížky se staly jejich kamarádkami na celý život.
7
Co venkovské knihovny umějí a mohou
Osmý ročník semináře „Co venkovské knihovny umějí
a mohou“ probíhal od čtvrtka 13. do soboty 15. září v Třebíči
a Petrůvkách. Organizátory byly SKIP (Svaz knihovníků
a informačních pracovníků), Obecní knihovna v Petrůvkách
(Knihovna roku 2010) a Městská knihovna v Třebíči. Hlavním
mottem „Židovská kultura - nedílná součást naší historie“.
Přednášky byly doplněny návštěvou židovské čtvrti v Třebíči.
Hlavní páteční program setkání knihovníků z celé České
republiky byl realizován v Petrůvkách. Kulturním pásmem nás
uvítali žáci ZŠ Výčapy. Pak následoval odborný seminář, kde
vystoupil mimo jiné Vít Richter z Národní knihovny s koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 - 2014. Další blok
programu byl věnován knihovnickým aktualitám a představení
Obecní knihovny Vavřinec-Veselice (Knihovna roku 2011).
Obec Petrůvky má necelých 90 obyvatel. Mají pěknou
budovu obecního úřadu se sálem, jevištěm, hospůdkou,
knihovnou (vše bezbariérové), velkým vydlážděným dvorem,
krytým posezením, ohništěm na pečení selat, pískovištěm,
kuželkami, houpačkou, kde se odehrávají všechny akce, po
obci chodníky ze zámkové dlažby... Knihovnice Jana Krejčí
nám prozradila: „Do přípravy této náročné akce se zapojili
prakticky všichni občané, především pak zastupitelstvo i děti
pomohly s výzdobou.“ Také si kladete otázku, kde na to tak
maličká obec bere peníze? Mají ve svém katastru ohromnou
skládku komunálního odpadu pro celé Třebíčsko a dostávají
peníze z každé uložené tuny. Jedna přednáška s prezentací se
právě týkala zmiňované skládky, kde přednášející říkal, že
obec získala kromě finančních výhod i dvě negativa, a to
zvýšený provoz (což vyřešili odbočkou nové komunikace před
obcí) a pak zápachem při nepříznivém směru větru. Ten asi
zrovna mírně vanul onen pátek, protože jsem to vnímala, jako
když jsou cítit kanály třeba před bouřkou. A pak velké plus
pro obec je, že lidé drží pospolu a neváhají při různých akcích
i pro vzhled obce ochotně přiložit ruku k dílu.
V sobotu jsme ještě navštívili knihovnu v Dačicích
a chtěli se pokochat architekturou ve Slavonicích. Bohužel tam
se zrovna odehrávaly slavnosti (něco jako tady v Holašovicích), takže davy lidí a z kochání nebylo téměř nic. Přesto
jsme si příjemným setkáním, jak se známými tvářemi, tak
s novými lidmi, takříkajíc dobyli baterky. Přitom si vzájemně
vyměnili zkušenosti a dozvěděli se mnoho nového.
Nové knihy
8
Pro nejmenší čtenáře máme krásně ilustrované knížky
O VÍLE VODÁNCE A BLUDIČCE MARKÉTCE, DVĚ
VESELÉ POHÁDKY, z knihovničky mašinky Tomáše:
GORDON, HENRY a EDWARD, dále říkanky HOPSA
HEJSA DO BRANDEJSA, ČESKÉ POVĚSTI PRO MALÉ
DĚTI a knihu TOMÁŠ A JEHO RYTÍŘ BĚTKA. Kluky snad
zaujme NÁVŠTĚVA Z PRAVĚKU a holky zase další dvě
knížky z cyklu „příběhy ze sedla“ SINDY V NEBEZPEČÍ
a POKLAD V KŮLNĚ, nebo BLONĎATÁ KEROLAJN
či SÁRA – kniha o věčném přátelství dvou blízkých duší.
V naučné literatuře pro mládež přibyl rýmovaný atlas
hub HOUBELES PICTUS pro nejmenší houbaře (pro děti
větší než houby) a zajímavá publikace OBJEVUJ ŽIVOT NA
ZAHRADĚ. Pro milovníky prehistorických zvířat máme
knížku KDYBY DINOSAUŘI ŽILI DNES a pro malé
šikulky knihu o umělecké tvorbě a výrobě dekorací PAPÍR.
V beletrii pro dospělé najdete čtvrtý díl románu W. Smitha
ŘEKA BOHŮ, historické povídání A. Březinové o císařovně
Sisi RŮŽE PRO CÍSAŘOVU MILENKU a TAJNÝ DENÍK
KRÁLOVNY KUNHUTY, historické detektivky Jana Bauera
ČÍŠE JEDU PRO KRÁLE nebo PRAŽSKÝ ROZPAROVAČ,
od Pavla Toufara TAJEMNÉ BYTOSTI MEZI NÁMI, historické romány ČERNÉ TAJEMSTVÍ KARLA IV., SLUNCE
V PLNÉ SLÁVĚ, KRÁLOVNA DIAMANTŮ, válečné
romány od Lea Kesslera OPERACE HESS, VLČÍ SMEČKA,
HLÍDKA SMRTI, ROMMELOVA POSLEDNÍ BITVA,
POCHOD NA VARŠAVU a ještě SMRT SKLÍZÍ NA
KRYMU, MONTE CASSINO. Nové jsou dva romány Jana
Cimického TZIMISKIS a SMRT BÁSNÍKA, dále kriminální
příběh K. Janečkové TEMNOTA a z edice „Původní česká detektivka“ ITALSKÉ JABLKO, TŘINÁCTÁ KOMETA,
VRAŽDA NA ZÁMKU MIKULOV, ZÁKON PADLÉHO
KONĚ a DIAMANTOVÁ LILY. Nechybí ani erotický thriller
HLAVA PLNÁ ČERTŮ, povídky DOPISY V NEVRATNÝCH LAHVÍCH, legenda Divokého západu VIRGIŇAN,
dva románové příběhy Stanislava Moce ÚDOLÍ NOČNÍCH
PAPOUŠKŮ a ITIKATI, dvě humorné knihy NEJVĚTŠÍ
TRAPASY MÉHO ŽIVOTA a NEZOUFEJTE! JSOU JEŠTĚ
HORŠÍ DĚTI NEŽ TY VAŠE… A CO Z NICH VYROSTLO
PO LETECH, dva sci-fi romány JUMPER, JUMPER:
GRIFFINŮV PŘÍBĚH, tři fantasy knihy s upíří tématikou
PRVNÍ RUDÁ KAPKA, VĚČNÝ POLIBEK TEMNOT,
ZROZENA O PŮLNOCI a romance NEČEKANÁ SVATBA,
ANDĚL NEBO HŘÍŠNICE, SETKÁNÍ NA PLÁŽI, MODRÉ
Z NEBE, JEDNOU A NAVŽDY, KOUZLO KALYPSA,
VÁŠNIVÉ RADOSTI, MĚSÍČNÍ PERLY, SVÉHLAVÁ
NEVĚSTA, ODHODLANÁ NEVĚSTA, NEBOJÁCNÁ
NEVĚSTA, V PODRUČÍ LÁSKY, RUBÍNOVÉ VÁBENÍ,
ŠARLATOVÉ NOCI, ŽÁDNÍ ZAJATCI, ŽÁDNÉ SLITOVÁNÍ, ZÁBLESKY STÍNŮ, VŠE KONČÍ LÁSKOU,
V PODRUČÍ LÁSKY, TAKOVÝM PATŘÍ SVĚT, SVEDENÝ ANDĚL, RUBÍNOVÁ RŮŽE, PŮLNOČNÍ KRYSTAL, PRAVDA NEBO VĚRNOST, NEŠŤASTNÉ SLEČNY
ŠŤASTNÉ, KRÁLOVNA STÍNŮ, KORUNA OSUDU, JAKO
RTUŤ, DOKONALÝ JED, AŽ NA DNO, DIVOŠKA
Z HRANICE a DÁMA A LUPIČ. Hlavně studenti ocení knihy:
J. Kerouac – NA CESTĚ, E. Hemingway – STAŘEC
A MOŘE, O. Wilde – JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
a J. B. Thomas – CHARLEYOVA TETA.
Naučná literatura pro dospělé se rozrostla o bohatě ilustrované NEJZNÁMĚJŠÍ BIBLICKÉ PŘÍBĚHY, kuchařku
JAK SE VAŘÍVALO A ŽILO V JIHOČESKÉ HÁJOVNĚ,
třetí knihu RECEPTÁŘ, tajemné události a jevy NEJVĚTŠÍ
ZÁHADY SVĚTA, PO STOPÁCH TAJEMNÝCH ÚKAZŮ,
NEJVĚTŠÍ ČESKÉ ZÁHADY a ZÁHADNÉ VYNÁLEZY
obsahují překvapivé vědomosti a utajované objevy. S knihou
LÉČEBNÝ KÓD se můžete naučit jak se zbavit fyzických
i psychických nemocí. K posílení vlastní duševní stránky vám
mohou pomoci publikace: ÚŽASNÁ SÍLA EMOCÍ,
POŽÁDEJ A JE TI DÁNO, ZNAMENÍ V NÁS, OSUD
MÁME VE SVÝCH RUKOU, UČME SE ŽIVOTU a ROK
2012 ŠANCE PRO KAŽDÉHO.
Samozřejmě, že je tu i další výměnný soubor knih
z Českého Krumlova, spousta časopisů a o prázdninách jsme
konečně založili i hodně knih a brožur z darů od čtenářů.
Přijďte se podívat.
Těší se na vás knihovnice Marta Tomanová.
Základní a Mateřská škola Brloh
V pondělí 3. září nastoupili
do naší školy noví prvňáčci
Nastoupilo devět chlapců a šest holčiček. V pátek přišla
do naší třídy nová žákyně. Takže je nás celkem šestnáct.
Přeji dětem, aby se jim v naší škole líbilo a školu navštěvovaly rády.
Miroslava Pouzarová
Posunut začátek školního
vyučování
Novela vyhlášky o základní škole umožnila zkrátit
přestávky na 5 minut, proto jsme mohli posunout začátek
vyučování tak, aby děti stihly přijít do školy včas.
Zvonění
7.30 --7.50 --8.40 --9.40 --10.30 --11.20 --12.10 --13.00 --13.50 ---
otevření školy
8.35
1. hodina
9.25
2. hodina
10.25
3. hodina
11.15
4. hodina
12.05
5. hodina
12.55
6. hodina
13.45
7. hodina
14.35
8. hodina
Obsazení tříd
1. Mgr. Pouzarová Miroslava
2. Mgr. Marková Marie
3. Mgr. Němcová Božena
4. Mgr. Čeloudová Jana
5. Anderlová Marie
6. Mgr. Bucharová Jana
7. Mgr. Kratochvílová Helena
8. Mgr. Pulkertová Alena
9. Mgr. Říhová Miloslava
zástupkyně ředitelky:
Mgr. Švarcová Zdeňka
ředitelka:
PaedDr. Hlaváčková Stanislava
1. třída
9
2. třída
3. třída
10
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
11
8. třída
9. třída
Kabrňák
Již třetím rokem pořádá naše škola sportovní klání
Kabrňák a Kabrňáček. Tentokrát jsme se sešli všichni
dohromady na hřišti, kde jsme se rozdělili do skupin
namícháni z různých tříd. Výkony nám měřily paní učitelky
v sedmi disciplínách - vytrvalostní běh, burpee test, odraz
snožmo, různé (sed na zdi, skok přes švihadlo, chůze po
12
čáře), běh s kotoulem, posilování (leh-sed, kliky, dřepy),
skok daleký.
Počasí nám přálo a moc nás to bavilo. Už teď se těšíme
na konec školního roku, že si své výkony budeme moci
zlepšit a tím překonat sami sebe. Což je účelem této soutěže.
Sportu zdar.
My jsme velcí Kabrňáci,
do sportu jsme jako draci.
Na start běhu máme spěch jen ať vydrží nám dech.
Další pilně posilují,
ke skokům se připravují.
Soupeřem jsme sami sobě,
přijď – pomůžeme taky tobě.
Plavání
Po roční přestávce začala naše škola opět jezdit na
kurzy plavání do Prachatic. Předloni jsme navštěvovali
bazén v Č. Budějovicích, ale nebyli jsme moc spokojeni.
V Prachaticích mají velmi přátelský přístup k dětem. K těm,
kteří mají nějaké postižení, se chovají velmi ohleduplně.
Přejeme si, aby se žákům co nejvíce líbilo a aby se i ti nejmenší naučili plavat.
Jana Čeloudová.
Nabídka kroužků na školní rok 2012 - 2013
Zdravotnický I. stupeň
Zdravotnický II. stupeň
Angličtina s rodilou mluvčí I
Angličtina s rodilou mluvčí II
Hra na kytaru – individuálně
Čtenářský kroužek
Výtvarný kroužek – tvorba modelu
Konverzace v angličtině
Florbal
Dramatický kroužek
Pěvecký kroužek
- K. Remsová DiS tel. 777621673
Zpěv – individuálně - K. Remsová DiS
13
Školkové zprávičky z naší školičky:
Léto s prázdninami uběhlo jako voda a je tu
podzim. Začal nám samozřejmě měsícem září. Do
školky se nám vrátily děti, prožili jsme radostná setkání
kamarádů a těšení se na nový školní rok. Přišli mezi
nás i noví kamarádi - malá kuřátka, která se nejdříve
rozhlédla, občas si posteskla, slzička jim ukápla, ale
nechala se ukonejšit a pochovat. A vše dobře zvládla!
Když se s námi zapojila do her a činností, den jim hned
rychleji utekl a stýskat si ani nestihla. Společně se
těšíme, co nového nám další rok přinese a čím nás naše
děti překvapí.
Nyní Vám chceme přednést ústy našich dětí několik
vzpomínek na léto a prázdniny, aby nám myšlenka na slunce
a teplo zkrášlily nynější deštivé dny.
Kuřáta
Koťátka
Co jsi prožil(la) o prázdninách?
14
Byl jsem na krokodýlách, byl tam smrad a horko. Jeden
byl velkej a bílej. A byli jsme na výletě – na rozhledně.
Já jsem tam nakonec nešel, byla železná.
Já jsem byla u Filípka. Tam jsme si hráli a šli jsme
k perníkové chaloupce. Byla jsem u tety v Rakousku a byly
tam všude kytky. U chaty jsem se koupala.
Já jsem byl v táboře, bylo to hezké. Viděl jsem, jak lezl
medvěd po stromu – ZOO. Ještě jsem viděl jeleny
s Michalkou a divoký krocany, bílého bizona a malé
mláďátko a ještě tygry dva. Byl jsem tam s mamkou a taťkou
a s malou Terezkou.
Když jsme jeli za Patrikem, tak jsme viděli tři jeleny.
My jsme byli v ZOO – byli tam papoušci, sloni,
prasátka a jejich děťátka.
Byli jsme na svatbě, byly hezká, jsme tam něco pili.
Byli jsme u babičky Růženky a Dášenky a Turkový. Chytali
jsme ryby a chytili jsme velkýho sumce a pak jsme ho
upekli a snědli.
Jsem byl na parníku, byl jsem na věži, moc jsem toho
neviděl – překážely ty stromy.
Já jsem byla u moře a my jsme si tam jedli, pili, plavali.
Já jsem se tam potápěla. A ještě jsme byli v Praze a tam byla
zvířata – opice, kachny a bílej koník.
Já jsem přespala v zámečku, bylo to tam hezký – jídlo
tam neměli, jedli jsme v restauraci. Šli jsme s tatínkem na
věž v noci, já jsme se trošku bála, ale nic tam nebylo.
Tatínek tam svítil svým mobilem.
Já jsem byl v bunkru, dostal jsem tam náboj a našel
jsem fotku, jak to tam vypadá. A ještě časopis. Byl jsem na
věži. Viděl jsem jeden nebo dva okouny. Koupal jsem se
v jezeře a plul na loďce. Ještě jsem byl pod stanem.
Naše poslední „letní“ zastavení u STARÉHO DUBU.
(viz přiložené foto)
Informace obecního úřadu
Vodoměry - v měsíci listopadu bude pan Jan Trousil provádět odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili přístup
k vodoměrům.
Popelnice - od středy 17. října budou Technické služby vyvážet popelnice každý týden ve středu.
Kominík - Ondřej Mondek bude provádět ve dnech 23., 24. a 25. října 2012 dopoledne čištění komínů v Brloze
a odpoledne v Rojšíně. V pátek 26. října v Jaroníně. Občané, kteří jsou již u p. Mondeka z loňského roku
registrováni, nemusí se na Obecním úřadu opětovně hlásit.
Dovolená - v době mezi Vánocemi a Novým rokem, tzn. 27., 28. a 31. prosince, bude uzavřen celý obecní úřad
i s knihovnou. Žádáme občany, aby si včas nakoupili žetony a zařídili vše potřebné.
Mimořádná předvánoční sbírka
Diakonie Broumov pořádá sbírku použitého textilu, obuvi, hraček a ostatních věcí pro dětské domovy a sociálně slabé
rodiny. Věci můžete nosit na obecní úřad od 5. listopadu do 7. prosince 2012. Více informací se dozvíte z plakátů.
Společenská kronika
Blahopřání jubilantům.
Říjen:
František Smetana
Marie Klementová
Marie Halgašová
Jan Foltin
Růžena Filipová
Jaroslava Znojová
Jarmila Pouzarová
Vlasta Plánská
Jan Maurer
Vlasta Filipová
81 let
84 let
65 let
81 let
Listopad:
83 let
70 let
Prosinec:
84 let
70 let
84 let
60 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do
dalších let hodně štěstí a spokojenosti. Ať prožijete další
léta ve zdraví, s úsměvem na tváři a v pohodě, v blízkosti
svých příbuzných, přátel a známých.
Brloh
Brloh
Sedm Chalup
Janské Údolí
Brloh
Brloh
Jaronín
Rojšín
Brloh
Brloh
Je nám líto, že nemůžeme zveřejnit jména a popřát
všem jubilantům v daném měsíci a roce, ale bohužel ne
všichni mají u obecního úřadu podepsaný souhlas se zveřejňováním informací o sobě. Věříme, že někdo si to nepřeje,
ale určitě je dost těch, které by zveřejnění ve Zpravodaji a
gratulace či dárkový balíček potěšil.
15
Ženíme se,
vdáváme se…
V sobotu 11. srpna 2012 v 11:00 hodin si řekli
své ANO v obřadní síni Obecního úřadu v Brloze snoubenci Michal Mikeš z Brloha a
Veronika Kučerová z Bohdalovic. Přejeme jim
na společné cestě životem hodně lásky a vzájemného porozumění.
„Máš-li lásku, máš všechno.“
J. Lennon
Med
16
Jak již jsem avizoval v minulém čísle Zpravodaje, dnes
se pokusím objasnit, proč je důležité kupovat med od
„svého“ včelaře, nebo s označením „český výrobek“.
Rovněž se zmíním trochu o složení medu a jeho druzích.
Samozřejmě jen okrajově, krátce, aby si text přečetlo více
lidí, a také jsme „nezapatlali“ medem celé číslo Zpravodaje.
Nechci konkurovat internetovým stránkám, kde je
poměrně snadné získat množství nejrůznějších informací
o čemkoliv. Kdo ale nemá možnost brouzdat v práci, a nebo
není internetoholik, možná přivítá možnost seznámit se
s tímto včelím produktem v následujících řádcích.
Oficiálně je med potravina přírodního charakteru, která
je složena převážně z glukózy, fruktózy, organických kyselin, enzymů a pevných částic zachycených při sběru sladkých šťáv květů rostlin (nektaru) nebo výměšků hmyzu na
povrchu rostlin (medovice) včelami. Obsahuje 75-80%
sacharidů (cukrů), především jednoduchých, a proto je
velmi rychlým zdrojem energie ve výživě člověka. Obsah
fruktózy a glukózy kolísá podle zdroje snůšky a geografického původu. Jejich vzájemný podíl má vliv na rychlost
krystalizace medu. Řepkový med krystalizuje téměř
okamžitě po vytočení, medovicový až po delší době. Tuhnutí medu se dá zabránit narušením krystalizace, několikerým promícháním medu v nádobách nebo sklenicích.
Kvalitní zralý med má méně než 18% vody. Větší podíl vody
zapříčiňuje samovolné kvašení. Obsah minerálních látek
není vysoký (do 1%), ale skladbou je velmi rozmanitý
a různorodý. Komplexnost minerálního spektra je významná
při dietě a zejména ve výživě dětí. Součástí výjimečné
skladby medu jsou i enzymy blahodárně působící na lidský
organizmus. Snadno se však zničí vyšší teplotou při zahřátí
či rozpouštěním v teplém nápoji nad 40oC. Rozkladem
glukózy na peroxid vodíku působí med vysoce antibakteriálně při vnějším použití na rány. Bohatým zdrojem vitamínů med také není, ale jejich spektrum z něj opět činí
nepostradatelnou složku výživy.
Přírodní medy rozdělujeme do dvou základních
skupin. Jsou to medy květové, jejichž původ je v nektaru
květin, a mohou se dále rozdělovat na druhové medy (řep-
kové, lipové, akátové, atd.). Do druhé skupiny patří medy
medovicové. Další, řekněme meziskupinou, jsou medy
smíšené s podílem různých druhů základních skupin podle
snůšky. Důležité je, aby včelař odebíral včelám med vyzrálý,
jak už bylo zmíněno, s nízkým obsahem vody. Procento
vody je možno měřit buď k tomu určeným přístrojem – refraktometrem, nebo odhadnout plochou zavíčkovaného
medu - včely totiž na to žádný přístroj nepotřebují.
Dlouhodobě skladovat pravý včelí med v domácnosti je
nejvhodnější ve skleněných obalech, které neovlivňují jeho
senzorické vlastnosti. Je také třeba dbát na řádné uzavření
sklenic, nejlépe na závit, neboť med je hydroskopický, vstřebává vlhkost z ovzduší a následně pak samovolně zkvasí.
Nevystaví-li se med přímému slunečnému záření, uchová si
své vlastnosti po řadu měsíců i let.
Jako všechno, má i konzumace medu svá ale. Abychom
měli jistotu kvality a tedy zastoupení všech složek, je nutné
kupovat med od „svého“ včelaře, nebo s označením „český
výrobek“. Medy z většiny obchodních řetězců lze považovat
pouze za „sladidla“, protože jsou většinou míchané s medy
dovezenými z různých koutů světa, zpracovávané ne vždy
šetrnými metodami a není záruka, že nejsou znehodnoceny
jinde užívanými léčivy (včelími antibiotiky), které jsou u nás
již dlouho zakázané. V obchodní síti se můžeme také setkat
s falšovaným medem – nastaveným škrobovými deriváty,
např. kukuřičným škrobem. Většinou se tyto produkty
nerozeznají podle chuti a může je odhalit pouze nákladná
analýza. Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní
veterinární správa mají sice dozor nad trhem s medem, ale
všechny nezákonné transakce nemohou podchytit. Ještě
existuje jeden druh „medu“ – umělý, průmyslově vyráběný
ze směsi cukru a sirupů dovážených z Polska, ale rozepisovat
se o náhražce je škoda času a papíru, i když spořivé občany
může zaujmout zajímavou cenou.
PS: Nezapomeňte si již nyní - před příchodem sychravého a zimního počasí – své zdraví preventivně chránit
každý den lžící pravého (přírodního) medu od včelaře
z našeho okolí.
Jan Kulhánek, jednatel ZO ČSV Brloh,o.s.
Letní tábor malých fotbalistů
Skončily prázdniny a k těm neodmyslitelně patří letní
stanování. A takové si prožili i naši nejmenší fotbalisté
a navázali tak na tradici, která bohužel měla několikaletou
přestávku.
Hlavní stan byl postaven 13. srpna u Myslivecké chaty.
Vše tedy bylo připravené na příjezd malých fotbalistů. Den
„ D “ nastal 14. srpna odpoledne, kdy se vše spustilo. Rodiče
předali své ratolesti do rukou trenérů a všem popřáli pěkný
pobyt. Hlavním úkolem tábora bylo stmelit partu a něco natrénovat na nadcházející sezonu. Tomu odpovídal i denní
program. Ráno snídaně „ co dům dá “ (koláče od maminek,
chleby s marmeládou, sýrem, … a čaj). Následovala cesta na
hřiště, kde se konal trénink. Po námaze řádně vyhládlo,
a tak na kluky čekal dobrý oběd v Hostinci Na hřišti. Pak
procházkou zpět na chatu. Odpoledne patřilo různým hrám
a dovádění. Večer uvařil „strejda“ Hrubeš večeři a udělal se
táborák se vším, co k němu patří. Došlo i na zkoušku
odvahy při procházce nočním lesem. Myslím, že pro kluky
to byl super strávený týden a příští rok si to rádi zopakují.
Na závěr bychom jménem rodičů chtěli poděkovat
mysliveckému sdružení za zapůjčení chaty včetně veškerého
vybavení a úpravu okolí, panu Lukáši Postlovi za obstarání
stanu, manželům Borovkovým z Hostince Na hřišti, kteří
nám ty naše ratolesti výborně nakrmili, a rodičům, kteří
napekli buchty, půjčili vzduchovku a na rozlučkovém večeru
se postarali o občerstvení. A ještě chybí jeden velký dík a to
našim trenérům, panu Jiřímu Hrubešovi a panu Václavu
Sklářovi za nápad, ochotu, trpělivost a pevné nervy, které
obětují našim dětem.
Děkují rodiče.
Pár slov na úplný závěr. Jsou i jiné sporty kromě fotbalu a hasičů, které mají u nás v obci tradici. Najde se nějaký nadšenec, který si udělá čas a chuť se jim s dětmi
věnovat?
Jak jsme volili v Brloze?
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva 2012
číslo název
počet
strany strany
hlasů
7
Pravý blok
3
8
Zemanovci
5
20
Moravané
0
21
Suverenita - Blok Jany Bobošíkové
2
22
Národní socialisté - levice 21.století
0
30
Věci veřejné
2
33
TOP 09 a Starostové pro Jihočeský kraj
13
43
Komunistická strana Čech a Moravy
45
51
Strana zelených
8
53
Dělnická strana sociální spravedlnosti
4
59
JIHOČEŠI 2012
34
60
Česká strana sociálně demokratická
74
64
Jihočeská koalice politických stran SNK
1
65
Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska0
70
Občanská demokratická strana
61
77
Strana svobodných občanů
2
84
KDU - ČSL
45
93
Česká pirátská strana
4
Odevzdaných platných hlasů
303
Odevzdaných neplatných hlasů
4
Celkem odevzdaných hlasů
307
Počet voličů v okrsku
842
Účast v %
36,46
17
Českokrumlovští kadeti a brložští hasiči
o prázdninách
Proudnice, hadice, savice, ale také koš, mašina
a rozdělovač – to je zapotřebí k tomu, aby voda z jedné kádě
za zhruba 30 - 40 sekund stříkala o cca 20 metrů dále dvěma
proudy na předem určený cíl. Ano, i tak nějak lze velmi
laicky popsat požární útok, který „běhají a sestavují“ děti
školou povinné. Proškolení ze základních právních předpisů, zacházení se zbraní a ostatními donucovacími
prostředky, základy první pomoci, ale i praktické střelby,
vyzkoušení si policejní práce na ulici, ověření tělesné zdatnosti a zvládnutí některých krizových situacích včetně přespání pod širým nebem a seznámením se s činností složek
IZS (Integrovaný záchranný systém) každoročně čeká na
děti v prázdninové policejní akademii, pořádané Městskou
policií Český Krumlov.
A jak jdou prázdniny, hasiči, kadeti a to výše uvedené
k sobě? Jednoduše, řekla bych. Chce to jen správně zapálené
lidi, nebát se a za cíl mít zábavně naučný prázdninový program pro děti. A tak se stalo, že letos v červenci spolu pár
prázdninových dnů prožily na táborové základně Třísov Hamr děti z brložského „hasičáku“ s dětmi účastnícími se
policejní akademie. Během dvou dní si vyzkoušely požární
útok, uzlování, štafetu dvojic, střelbu ze vzduchovky, házení
18
noži, zajištění místa dopravní nehody, vaření oběda
v kotlíku, ale užily si i koupání, táborák, noční bojovku a
další hry a soutěže. Tomu všemu asistovali nejen táboroví
vedoucí, ale za námi pod Dívčí Kámen dojeli „v plné zbroji“
další obětaví členové ze Sboru dobrovolných hasičů Brloh,
díky nimž jsme si právě užili požární útoky.
No a šikovní a pro věc zapálení hoši (každou odbornou
aktivitu osobně předvedli a následně vysvětlili) z SDH
Brloh se na téže místo vrátili ještě jednou poslední srpnové
úterý, aby umožnili dětem z druhého běhu policejní
akademie zaběhnout si požární útok a štafetu dvojic. Rovněž
si tak děti vyzkoušely stříkání ze džberovky, kterou si ovšem
plnily vodou z potoka pomocí kýblu, který si v řadě předávaly – pořádně se u toho zapotily, než určené nádoby vodou
po okraj zaplnily.
Všem brložským hasičům, hasičkám a hasičátkům
děkujeme za příjemně strávené chvíle, ochotu, čas a přejeme
mnoho nejen soutěžních a zásahových úspěchů.
Za „pachatele“ Petra Králová
a Pavel Pípal
manažer prevence kriminality
Městské policie Český Krumlov
Příspěvky čtenářů Zpravodaje
O vodě – závěr
Letos v srpnu jsem se zúčastnila open-air mše na
Ráblově kapli. Tuto kapličku znovu postavil můj otec
František Klement na původních základech. V roce 1992
byla vysvěcena tehdejším arcibiskupem Vlkem,
vzpomínáte? Byli jste u toho? Je zasvěcena P. Marii Pod
lesem. Kdysi ji postavil můj prapředek jako poděkování
za uzdravení díky vodě ze zázračného pramene. Jak jsem
tam tak stála, slunce pekelně pálilo (druhý den padl
teplotní rekord...), uvědomila jsem si, že slyším zvuk
šplouchající vody a že mám pekelnou žízeň. Navíc mi
myšlenky začaly bloudit (kdo ze zúčastněných souhlasil
s kázáním?) Na tomto místě vždycky vzpomínám na
proutkaře a amatérského hydrogeologa ze Křemže, který
tvrdil, že v masívu Blanský les vyvěrá zvodnělá vrstva
z Alp, uložená pod nepropustnou vrstvou šumavských
hornin. Voda je navíc prý lehce radioaktivní. Těžko říct,
jestli opravdu pijeme vodu, která napršela kdesi daleko
před stovkami let, nebo ji jen přefiltrovaly kořeny lesních
stromů. Co se týče radioaktivity, v Čechách září kdeco.
A navíc, tam kde se těžilo stříbro (Rudolfov) nebo grafit
(Č. Krumlov), dá se předpokládat i výskyt uranové rudy.
Po skončení kázání všichni poutníci sestoupili k prameni
pod kapličkou, napili se nebo si vodu odnášeli v láhvi
domů. Voda byla ledová, svěží, prostě dokonalá. Málokdo
si ale uvědomoval, že napít se z přírodního zdroje, aniž
bychom riskovali zdraví, je luxus. Naštěstí žijeme
v prostředí, kde vodní zdroje jsou bohaté, z kopců tečou
prameny nezávadné vody a příroda není zatím znečištěná.
A naše brložská kotlinka se chová docela přívětivě. Není
vysušená jako jižní Morava ani zaplavovaná jako severní
Čechy. Projdete-li Bulova a přejdete na Hřibový vrch,
všude je i v létě vlhko, leckde i močály a podmáčené
loučky v lesích. Vedle toho vodního bohatství jsou
nepochopitelné suché kopce Stržíšek, Stráže, Velký les...
Moje matka, která pochází od Kopáčů (pod Velkým
lesem) vzpomíná, že pitnou vodu museli leckdy dovážet
ze studánky, tzv. tymence (s prázdným dolů, s plným do
kopce...). Pro zvířata měli jen vysychající rybníček
s povrchovou vodou. Na druhé straně kopce měli vody
dostatek.
Lidská sídla se vždycky stavěla poblíž přírodních
zdrojů vody. Tam, kde byly vodní podmínky nepříznivé,
museli si obyvatelé vodu ke svým příbytkům přivést. Např.
Rojšínem protéká potůček zásobující požární a užitkovou
nádrž. V domorodém rojšínském jazyce se umělý potok
nazývá „kločej“ (když jsem se vdala do Rojšína a poslali
mne pro vodu do kločeje na zalití zahrádky, nechápala jsem
zpočátku, kam že to mám jít). Kdysi stál údajně původní
Rojšín na úbočí Hřibového vrchu v lokalitě Pohořele.
Nešťastnou náhodou vyhořel a obyvatelé postavili nový
Rojšín na jiném místě. A tak v Rojšíně máme vodu
z umělého potůčku, který teče Strouhou, pod polem
od Doubravy a pod silnicí v rourách a pramení někde
na Bulovech. Navíc mnoho usedlostí mělo svůj tzv. haltýř,
což byla jímka vedle potůčku, odkud se dřevěnými rourami
vedla užitková voda až do maštalí pro domácí zvířata.
Každý sedlák si toto zařízení hýčkal a udržoval, protože
usnadňovalo práci se zásobováním vodou. Pro pitnou vodu
se chodilo k pumpě na návsi. Také v Brloze stávalo několik
pump – u Tesařů, u Kovářů, u Šafářů, mnozí měli vlastní
pumpu ve svých dvorech. Voda z nich byla kvality pochybné
– vždyť stály vedle potoka a voda odtud do nich prosakovala. S vybudováním obecního vodovodu problémy s kvalitou a dodávkami vody pominuly (ano jistě, někdy se
vyskytne porucha nebo hrubé pochybení majitele pozemků
nad prameništi… A vodovodní řady se rouchají všude,
vzpomeňte na případ zamrzlé Jižní spojky v Praze, kam
natekla voda z prasklého přivaděče...) Ale bez vody to nejde.
A buďme rádi, že žijeme v čistém prostředí, s dostatečnými
vodními zdroji a že se stále někdo stará, aby vše fungovalo.
Dostatek vody kna těch správných místech přeje
MJ
A teď oblíbené fyzikálně-astronomické okénko:
Proč se Měsíc usmívá?
To, že Měsíc má skoro lidský obličej, činí ho pro nás
sympatickým. Naše nejbližší oběžnice v úplňku nás vždycky fascinuje svou proměnlivostí a příjemnou neoslňující
svítivostí. Víte však, proč má Měsíc obličej a ne třeba
prstenec jako Saturn?
K vysvětlení je třeba začít od jeho vzniku. Teorií jeho
zrození je několik. Chladnoucí Země se střetla s jinou planetou, která o ni škrtla. Vytrhla z ní materiál a ten dal základ
budoucí nové planetě - Měsíci. Země nepustila svého
souseda ze svého gravitačního pole. Zatímco na Zemi se
vyvinula atmosféra a vrchní vrstvy podléhaly erozi
a zemětřesení, Měsíc bombardovaly meteority a způsobily
jeho dolíkovatý povrch. Navíc docházelo k výronům lávy,
které zalily prolákliny. Vytvořila se takzvaná moře, která se
nám jeví jako tmavší skvrny. Tyto horniny jsou těžší než ty
světlejší. Při pohybu kolem Země drží Měsíc svou přitažlivostí právě obličejem přikloněným stále k sobě. Co je
ale na odvrácené straně? Prý nápis Coca-Cola.
Příště v opticko-fyzikálním okénku vám popíšu, jak
jsem potkala v Brloze Brockenské strašidlo.
Magický podzim vám přeje
Ing. Marie Jurášová
Nový elektrický pohon do našeho kostela
Touto cestou bych chtěl poděkovat za nový elektrický
pohon do našeho kostela v Brloze. Tento elektrický pohon
na natahování hodin vyrobil i financoval pan Josef Toman
s kamarádem Antonínem Klimešem ze Lhotky. Syn Martin
Toman pomáhal s instalací. Je to dar kostelu a hlavně pomoc
panu kostelníkovi Františku Smetanovi, aby nemusel obden
,,šlapat“ schody. Opravdu velké díky.
Páter Ondřej Urbisz, farář
19
Zájezd pro seniory
Každý rok pořádá obecní úřad zájezd pro seniory z naší
vesnice a okolních vísek. Tento rok tomu nebylo jinak.
Odjezd byl naplánovaný na středu 26. září v 7.30 hod. Sešli
jsme se v hojném počtu - 42 lidí a vyrazili vstříc novým
zážitkům.
Naše první zastavení bylo na zámku ve Stráži nad
Nežárkou. Zde jsme si po poutavém vyprávění p. Dr. Doubravy (manžela současné majitelky zámku) prohlédli největší expozici věnovanou významné operní pěvkyni Emě
Destinnové. Dalším cílem byla návštěva města ryb a rybníků
– Třeboně. Zde jsme měli plánovanou prohlídku historické
části města. Měli jsme možnost prohlédnout si i dvoulodní
děkanský kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí. Po této
prohlídce jsme se posilnili a pak hurá na třeboňský zámek.
20
Zde jsme si prohlédli rožmberské renesanční interiéry.
Velice nás zaujal výklad paní průvodkyně, která zodpověděla i všechny naše zvídavé otázky. Posledním zastavením byla prohlídka Schwarzenberské hrobky a přilehlého
anglického parku. Po malém občerstvení jsme se vydali na
cestu domů. A sláva nazdar výletu v půl sedmé večer jsme
byli zpět v Brloze.
Myslím, že se výlet vydařil, tentokrát nám i počasí
přálo. Doufám, že se opět příští rok sejdeme v tak hojném
počtu a že zase vyrazíme poznávat další kout našich krásných jižních Čech. Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným, naší průvodkyni p. Janě Masáčkové a řidiči
p. Bigasovi z cestovní kanceláře Saturn.
Dana Sixlová
Okénko lékaře
Pozor – nová infekce
Z Německa se k nám šíří nová velmi nepříjemná epidemie způsobená noroviry. Jde o extrémně infekční RNA
virózu. K přenosu infekce stačí pouhých deset virionů!
Přenáší se fekálně-orální cestou, ale šíří se i vzduchem, potravinami, nápoji, prostřednictvím předmětů i podáním ruky.
Po krátké inkubační době (1-3 dny) dochází ke zchvácenosti, kruté bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů, silným
průjmům, úpornému zvracení, bolesti břicha a horečka může
být kolem čtyřiceti stupňů. Dochází k velkým ztrátám vody
a minerálních látek. Tento těžký stav trvá od několika hodin
do tří dnů. Při hraničních funkcích životně nezbytných
orgánů může dojít k jejich selhání a úmrtí.
Je třeba vědět, že kromě extrémní virulence, kromě
výjimečně snadného šíření infekce je pacient infekční ještě
dva týdny po proběhlém onemocnění. Další nepříznivou informací je, že odolnost člověka proti tomuto onemocnění
přetrvává jen několik týdnů po infekci. Při ošetřování pacienta je nezbytná systematická dezinfekce rukou, desinfekce prádla a desinfekce povrchových ploch v místnosti
kupříkladu Persterilem. Nestačí běžná hygiena, protože
noroviry jsou vysoce odolné a přežívají i několik let
v prostředí, kde je rozsemeníme. Při přísné domácí izolaci
pacienta a přísné hygieně, včetně dostatečného větrání místnosti, nemusí ošetřující onemocnět.
Dlouhověkost
Položíš-li někomu otázku, chceš žít dlouho, odpověď
bývá jednoznačná. Ale většina z nás žije tak, jako by s východoasijským náboženstvím věřila v jakousi recyklaci
člověka formou reinkarnace. Křesťan žije příslibem věčného
života. Každý z nás, kdo se vnímá jako součást přírody
a vnímá neopakovatelnost svého života, má možnost, aby
usiloval svůj život naplnit tak, aby mu zde bylo dobře. Pak
pečuje o své tělo, o svoji duši a o svého ducha. Chcete-li
freudovsky, snaží se být dobrým vozatajem (ego) svého
vzpřežení, kterým je jednou pro vždy vyfasované tělo (id)
a získaný soubor norem (superego).
Svoje tělo jsi nezaslouženě dostal, chceš-li jako dar od
svých rodičů, nebo chceš-li dar od Pána Boha. Tak či onak,
nepřidáš si jediný den. Ze svých dnů můžeš jen ubírat. Soubor norem, které získáváme v průběhu života, není vždy nejlepší pro nás a my často s tím neblahým vkladem do rodičů,
učitelů a svého okolí zápasíme celý svůj život. A my jakožto
správci a vozatajové těchto ořů (svého těla a svého ducha)
více či méně úspěšně je řídíme, aby spolu táhli jedním
směrem, abychom šťastně dojeli do svého cíle.
Pokud tito naši bujaří ořové mezi sebou příliš zápasí,
pak nám to také ubírá na síle i na dlouhověkosti. Proto je
nezbytná kultivace našeho ducha, aby naše začleňování se
do přirozených a společenských vazeb bylo co nejefek-
tivnější. Každý náš nesoulad se stvořenou přírodou
v nás i kolem nás, ale i nesoulad v rodině, se sousedy,
se spolupracovníky... přináší stres, který řešený je pro
nás přínosem, ale neřešený nám život skutečně krátí.
Při svém početí jsme každý z nás vyfasovali své
tělo se všemi svými možnostmi a dispozicemi pro náš
budoucí život. A také jsme vyfasovali určitou potenciální délku svého života, ke které nepřidáme jediný den,
avšak ubírat své dny můžeme. Již v době, kdy jako zárodek
či plod žijeme v bříšku maminky, jsme ovlivňování jejím
chováním. Kupříkladu každá kuřačka kouřící během svého
těhotenství podstatně ovlivňuje náš budoucí život. Všichni
víme, že silná kuřačka postihuje své dítě před narozením
systema-tickou otravou kysličníkem uhelnatým snižujícím
transport kyslíku ve svém těle, ale i v těle svého plodu.
Takové děti bývají drobnější i jinak poznamenané.
Dobrý rozvoj našeho těla předpokládá přiměřenou životosprávu, dostatek pohybu a pestrou stravu. V každé rodině jsou odlišné zvyklosti stravování, tělesných a kulturních
aktivit. V tom nás naši rodičové ovlivňují více, než naši vychovatelé v okolí. A změna naší životosprávy námi samotnými je více či méně obtížná. Když nás ke změně chování
vede náš praktický lékař, málokdo má schopnost přijmout
jeho rady. Říká se, že zvyk je železná košile, a každá změna,
o kterou se pokoušíme, je pro nás náročná.
A tak se omezím na doporučení pravidelných preventivních prohlídek, pravidelných dispenzárních prohlídek při
různém potenciálním i faktickém ohrožení určitou nemocí
a svědomité kontroly krevního tlaku, hladiny cukru a cholesterolu v krvi v cyklech doporučovaných naším praktickým lékařem. Současný manažersko-technický přístup
k našemu zdravotnictví je pro nás určitým rizikem, a proto
doporučuji se spolehnout na svého kvalitního praktického
lékaře. Proto trvám na tom, že si musíme umět najít svého
praktického lékaře, kterému plně důvěřujeme. Dnes jsme
vedeni vnímat praktického lékaře jako nositele technikálií
našeho zdravotnictví více než jako klíč k optimální
diagnostice a optimální léčbě. Důsledky tohoto „moderního“ přístupu ke zdravotnictví poneseme sami. Naštěstí
člověk vydrží mnohem více, než si umíme představit. Před
sto lety byl lékař mnohem méně dostupný než dnes,
medicína byla podstatně svými znalostmi omezenější
a přesto většina z našich předků žila úspěšně.
Závěrem lze říci, že dlouhověkost je nezasloužený dar,
z jehož dnů si můžeme jen ubírat. Proto je vhodné dbát na
svojí přiměřenou životosprávu, pečovat o své tělo i svého
ducha tak, aby nám bylo dobře, na svoji pestrou výživu, na
své dobré vztahy v rodině, v práci, s přáteli, se sousedy, na
včasné řešení problémů a stresových situací, na pravidelné
sledování našeho zdravotního stavu naším praktickým
lékařem jednou za dva roky, i když se cítíme zdrávi.
Přeji všem šťastný, vyrovnaný, klidný a naplněný život!
MUDr. Bohumír Šimek
Prezentace na Země živitelce v Českých Budějovicích
MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s. spolu s některými MAS z Jihočeského kraje se zúčastnila prezentace na Země
živitelce (39. ročník) v Českých Budějovicích v pavilonu Z. Všem, kteří zavítali k našemu stánku, děkujeme za návštěvu.
21
KRASEC – co pro nás může udělat?
KRASEC je nezisková organizace zastřešující a propojující v Jihočeském kraji ty organizace, které se věnují ekologické výchově, poradenství a práci s veřejností v oblastech
souvisejících s péčí o životní prostředí.
Na KRASEC se můžete obrátit o odbornou radu, chcete-li
vědět, jak například naložit s nalezeným zraněným divokým
zvířetem, jak nejlépe zaizolovat dům, šetřit energii, a tím také
vlastní kapsu, nebo kam pro místní zdravé biopotraviny.
Odborní poradci vám pomohou s mnoha dalšími otázkami,
které souvisejí s lepší kvalitou života a s péčí o životní prostředí.
Organizace sdružené v KRASCI se věnují také ekologické výchově dětí. Pomáhají učitelům učit děti o přírodě
a souvislostech současného světa. Programy či exkurze,
které nabízíme školám a školkám, jsou zaměřené na různá
témata a přizpůsobené věku dětí.
Další oblastí služeb pro veřejnost je pořádání seminářů,
exkurzí a vzdělávacích akcí s environmentální tematikou pro
veřejnost i odborníky. Chcete se podívat, jak se dá ekologicky
bydlet? Jak vypadá přírodní zahrada? Nebo kořenová čistírna
odpadních vod? Stačí se podívat na stránky www.krasec.cz,
kde naleznete pozvánky na řadu zajímavých akcí.
Krasec i členské organizace disponují množstvím publikací k rozdání, či zakoupení a tematicky zaměřených výstav, které si můžete zapůjčit (například „Jak nakládat
s odpady?“, „Stopy v krajině“, nebo na mládež zaměřenou
výstavu „Čus vydrus“.
Organizace sdružené v KRASCI, které Vám pomohou:
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Cassiopeia,
Český nadační fond pro vydru, ČSOP Šumava, Daphne,
Ekocentrum – Elektrárna královského města Písek,
EkoWatt, Hnutí DUHA, Jihočeské matky, O. s. Vespolek,
Ochrana fauny ČR, Regio Písek, ROSA o.p.s., Slavonická
renesanční o.p.s., ZO ČSOP Šípek, ZOO Ohrada. Kontakty
na ně najdete na www.krasec.cz
Lucie Černická, Krasec o. s.
Krasec o.s. – krajská síť environmentálních
center v jižních Čechách
Senovážné nám. 9
370 01 České Budějovice
tel.: 387 201 699, 773 469 776
e-mail: [email protected]
Ohlédnutí za kulturními akcemi
Řezbářská vernisáž
Poslední neděli v červenci se konala již tradičně řezbářská vernisáž, tentokrát v prostoru mezi Špatenkou a Vlčí jámou.
S letošním tématem „Nebe nad námi“ se poprali tvůrci čtyř děl. V tomto roce došlo při organizaci k jedné novince. Díla
nebyla určena k tomu, aby na místě zůstala, ale byla možnost je získat formou dražby, jejíž výtěžek byl určen jako příspěvek
na plavecký výcvik dětí z naší ZŠ. Celkově byly vydraženy tři sochy ze čtyř a byla získána částka šest tisíc osm set korun.
22
Pouť
Letos jsme zkusili na sobotní pouťovou zábavu pozvat, pro místní občany neznámou, kapelu START 99, což se podle ohlasu
návštěvníků neosvědčilo. V příštím roce buď oslovíme opět nějakou novou kapelu, anebo se vrátíme k oblíbené skupině
GROCK. V neděli se na místním hřišti konal fotbalový turnaj „O PUTOVNÍHO PTÁKA STAROSTY OBCE“. Zúčastnilo
se ho osm družstev z Brloha a okolí. Trofej získali PVP BRUTÁLNĚ SMĚŠNÝ VEVERKY Z KUVAJTU (viz foto).
Taneční zábava
V sobotu 1. září, u příležitosti konce letních prázdnin, jsme uspořádali rockovou taneční zábavu se skupinou RANDÁL. Tuto
akci si nenechala ujít hlavně mladá nastupující generace.
Koncert skupiny SEMTAM
V sobotu 8. září měla na Kuklově koncert jihočeská skupina SEMTAM. Koncert se konal za podpory MAS Blanský les
- Netolicko. Zážitek umocnilo večerní osvětlení prostor. Zaslouží se poděkovat místním chalupářům za velkou pomoc při
zajištění energie a zázemí pro účinkující a pořadatele.
Koncert skupiny Taverna
Na pozvání místní skupiny Nočník koncertovala v místním kině 22. září skupina Taverna. Příjemný večer a pohodovou
atmosféru bohužel pokazila malá účast diváků.
23
…a teď něco na zub
Dnes se s námi podělila o své osvědčené recepty na vánoční cukroví paní Vladana Bílková,
produkční pořadu Malá farma. Recept na karamelové rohlíčky má od babičky z Moravy
od Uherského Hradiště, která byla v kraji vyhlášená pekařka a cukrářka. Za recepty moc
děkuji a věřím, že budou chutnat i nám.
Skořicové pralinky
v těsto. Formičku na včelí úly vysypeme
1/8 l smetany, 200 g jemné hořké vychlazené čokolády, 30 g
cukrem, vtlačíme těsto a prstem uděláme
změklého másla,1/4 lžičky skořic
důlek. Vyklopíme a necháme ztuhnout. Na
Smetanu krátce povařit, odstavit a za stálého míchání v ní
náplň umícháme tvaroh s mletým a vanilkovým cukrem
rozpustit nastrouhanou čokoládu. Hmotu mírně vychladit,
a plníme do tučňáků. Na spodek přiděláme piškot. Tělíčka
vmíchat máslo a skořici a dát cca na hodinu ztuhnout do
tučňáků opatrně namočíme do čokolády, abychom utvořili
lednice.
fráček. Těsně před zaschnutím čokolády přilepíme plátky
Lžičkou tvarujeme kuličky, které obalíme v moučkovém
mandlí jako křidélka. Uděláme zobáček a oči.
cukru se skořicí. Skladovat v chladu.
Mandloví ježci
70 g másla, 80 g moučkového cukru, 1 žloutek + 1 vejce,
100 g rozinek, citronová kůra, 1 vanilkový cukr, 230 g
hladké mouky, prášek do pečiva, dle potřeby lžíce mléka
a mandle
Máslo, moučkový cukr, žloutek + vejce utřeme a přidáme
jemně nasekané rozinky, citronovou kůru, vanilkový cukr,
mouku, prášek do pečiva a podle potřeby asi lžíci mléka.
Vše smícháme. Hmota musí být hustá, aby se při pečení
hromádky nerozjely. Na pečící papír tvoříme malé
hromádky, do nichž zapícháme spařené a oloupané kousky
mandlí jako bodlinky. Pečeme cca na 175 stupňů, až lehce
zrůžoví.
Čokoládové hrudky
100 g hořké čokolády, 1 lžíce mléka, oříšek ztuženého tuku,
125 g mandlí
Na talíři v troubě rozpustíme čokoládu, k níž jsme přidali
mléko a ztužený tuk. Mezitím spaříme, oloupeme mandle,
které nakrájíme na širší nudličky a opečeme na sucho na
pánvi. Změklou čokoládu smícháme s mandlemi a vidličkou
tvoříme hrudky na pergamenový papír a necháme ztuhnout
v chladu.
Karamelové rohlíčky
2 dl bílků, 250 g mletých ořechů, 500 g mletého cukru
Suroviny dáme do kastrolu a mícháme na sporáku do
okamžiku, kdy je hmota horká /neudržíme v ní prst/. Hmotu
necháme 24 hodin odpočinout. Pak z ní stříkáme na pečící
papír rohlíčky, které dáme péci do dobře vyhřáté trouby.
Po vychladnutí na rohlíčky nastříkáme karamelový krém
a potáhneme čokoládou.
Karamelový krém: uvaříme v uzavřené plechovce kondenzované mléko Salko (vaříme 2 hodiny). Druhý den přidáme
250 g másla a vyšleháme krém. Pozn.: Uvařený karamel lze
koupit již hotový.
24
Kokosoví tučňáci
140 g piškotů, 80 g kokosu, 100 g mletého cukru, 60 g
másla, 2 lžíce mléka
Náplň: 250 g tvarohu, mletý cukr, vanilkový cukr
Na ozdobení: čokoládová poleva, oloupané plátky mandlí
Odebereme polovinu piškotů, zbytek semeleme nebo rozdrtíme, přisypeme kokos, cukr, máslo, mléko a zpracujeme
A já přidám ještě jeden recept, který jsem v létě vyzkoušela.
Jistě znáte pěknou reklamu na sušenky OREO. Koupila jsem
je, ale vůbec mě neuchvátily. A nebyla jsem sama, stačí
kouknout na internet. Český člověk si umí vždy poradit
a hned tam nějaká dobrá duše nabídla domácí recept. Sušenky
nám moc chutnaly, druhý den jsou nejlepší.
Sušenky á la OREO
Těsto: 300 g hladké mouky, 180 g tuku (hera, stela, máslo...),
100 g moučkového cukru, 5 lžic kakaa, 2 lžičky prášku do
pečiva, 1 vejce. Lžíce, lžičky zarovnané.
náplň: 250 g tvarohu ve vaničce, 100 g sušeného mléka,
1 vanilkový cukr, moučkový cukr podle chuti
Z uvedených surovin vypracujeme hladké těsto, zabalíme
do mikrotenového sáčku a dáme uležet do ledničky (třeba
přes noc). Pak těsto rozválíme, vykrájíme kolečka,
mřížkovým kolečkem na brambory nebo paličkou na maso
vytlačíme vzoreček, skládáme na plech vyložený papírem
na pečení a upečeme při 170°C. Vychladlé sušenky slepujeme náplní po dvou.
Náplň: tvaroh rozmícháme s cukrem a sušeným mlékem
do husté krémovité konzistence. Nejlepší je stříkat náplň
pytlíkem, i když je řidší, brzy se zatáhne a sušenky jsou
měkoučké.
Dobrou chuť přeje Marta Tomanová
Luštění s medvědem
Křížovka byla vytvořena v programu Crosswords - ITPro CZ –http://crosswords.itpro.cz
25
V každém čísle Zpravodaje Vám přinášíme jeden obrázek (uprostřed křížovky) z našeho
brložského regionu a Vaším úkolem je určit, kde se nachází.
K tomu si ještě vyluštíte křížovku, jejíž tajenka se též váže k naší obci. Pak stačí vše napsat
a přinést do knihovny, vhodit do schránky na OÚ nebo poslat poštou či e-mailem
[email protected], a to do konce listopadu. Nezapomeňte na zpáteční adresu.
Dnes se po vyluštění křížovky dozvíte, že před 40 lety, dne 28. května 1972 byla za mohutné účasti brložských i okolních
(1. tajenka), (2. tajenka). Správcem byl jmenován (3. tajenka). Tři úspěšní vylosovaní dostanou víceúčelový polštář ve
tvaru půlválce.
Jak dopadlo luštění z minulého čísla?
Správná odpověď: na obrázku je KŘÍŽEK U ROZCESTÍ NAD KUBÍČKŮ
Tajenka z křížovky zněla:1. ÚŘADOVNA MNV PŘESTĚHOVÁNA
2. BÝVALÉHO HOSTINCE U FAJFKÁŘŮ
3. MÍSTNÍ LIDOVÁ
4. KNIHOVNA
Tentokrát jsme od vás dostali 7 odpovědí a všechny správné. Dnes jsem o losování požádala Tomáše Jungwirtha a zde
jsou výherci: Anna Mikešová, Petra Králová a Jan Baier, všichni z Brloha. Srdečně blahopřejeme! Výhra (pánský
deštník) je pro Vás připravena v knihovně.
Správa CHKO Blanský les a Obec Holubov
si vás dovolují pozvat na tyto akce:
Přednáška pana Jiřího Bárty: O knihách Kleť, milovaná hora a Knížecí
stolec, tajuplná hora
kde: Informační centrum Holubov
kdy: čtvrtek 8. listopadu 2012 od 18 hodin
Přednáška Ing. arch. Václava Štěpána: Francie, Bretaň
kde: Informační centrum Holubov
kdy: čtvrtek 13.prosince 2012 od 17 hodin
Oznámení: CHKO Blanský les nadále provozuje své detašované pracoviště
pro stavební problematiku v Infocentru Holubov a to vždy 2. čtvrtek v měsíci
od 8:00 do 14:00.
26
Aktuální informace: www.blanskyles.nature.cz
MAŽORETKY BRLOH
PRVNÍ TRÉNINK PROBĚL
24. ZÁŘÍ 2012
v tělocvičně ZŠ Brloh
další: každé pondělí
od 16:30 hodin
Těšíme se na všechny holčičky,
které mají rády pohyb.
Více informací ráda podám
na tel. 737156220
nebo na [email protected]
KULTURNÍ AKCE NA PODZIM
sobota 20. října ve 13:00 hodin - na hřišti v Brloze
pořádají hasiči soutěž mužů a žen
O PUTOVNÍ POHÁR SDH BRLOH
pátek 2.
listopadu – KD Brloh
koncert skupiny TUBLATANKA
sobota 3.
listopadu ve 20:00 hodin - kino Brloh
koncert country a bluegrassové skupiny VOTVÍRÁCI
pátek 16.
listopadu - KD Brloh
koncert skupiny ARAKAIN
sobota 24.
listopadu
ve 14:00 hodin – KD Brloh
SETKÁNÍ S DŮCHODCI
neděle 2.
prosince – na návsi u kina
SLAVNOSTVÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
zpívání v podání dětí pěveckého kroužku
i samotné Kláry Remsové
pátek 7.
prosince – KD Brloh
koncert skupiny HARLEJ
v sobotua 22.
Srdečně Vás zveme
prosince v 16.00 hodin do kostela sv. Šimona a Judy v Brloze
VÁNOČNÍ KONCERT
pěveckého kroužku pod vedením Kláry Remsové
Zazní tradiční vánoční koledy a další písně s vánoční tematikou.
Vydavetel: obec Brloh, 382 06 Brloh, tel.: +420 380 745 119, www.obecbrloh.cz, evid. číslo: 10-403/16-38, IČO: 00245801,
redakce: Marta Tomanová, e-mail: [email protected]
Download

Zpravodaj Obce Brloh 2012/3