SLOVNÍK CIZÍCH SLOV
TZ-
2013
SLOVNÍK CIZÍCH SLOV
TZ-
2013
Informace pro uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy
nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě bez předchozího
písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy
bude trestně stíháno.
Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji
legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném autorským zákonem.
Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy,
konverze do jiných formátů, prodej, pronájem, půjčování, darování,
umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno!
první vydání 2013
© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (elektronická verze)
ISBN 978-80-87873-04-5
5
Úvodem
Tento SLOVNÍK CIZÍCH SLOV obsahuje přibližně 30 000
hesel. Zahrnuty jsou pojmy a výrazy z angličtiny, latiny a dalších
jazyků. Obsahem je terminologie z oblasti přírodních věd, techniky a společenských věd, a také obecně užívané zkratky, výrazy umělecké a sportovní. Přepis výslovnosti je uveden zejména
u výrazů, kde se psaná forma hesla liší s vyslovovanou. Svým
obsahem, rozsahem a formou zpracování je určen pro nejširší veřejnost, zejména pak pro školní praxi.
Autoři
6
7
Aa
á po, za (po x kusech, za y korun)
a-, an- a předpona záporu, ne- b
neexistence něčeho
abaka text. manilské konopí, vlákno
dužnatých kmenů banánovníků
abak, abakus a starověká početní
tabulka, počitadlo b arch. deska
na hlavici sloupu c círk. stolek
u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů
abakteriální nebakteriální, bez
účasti/ vlivu baktérií
abandon práv. vzdání se nároků/
vlastnického práva nebo (pojistné)
náhrady
abartróza kloub pravý
abaton část chrámového okrsku
nepřístupná nezasvěceným
abatyše círk. představená ženského
kláštera některých řádů
abaxiální odvrácený od osy, mimoosový
abázie, abasie neschopnost chůze
abbé [abé] círk. katolický duchovní
bez církevního (kněžského) úřadu
abdérita zaostalý, omezený člověk
abdikace a vzdání se úřadu, trůnu
b odstoupení z funkce
abdomen biol. a břicho, podbřišek
b zadeček členovců
abdominace ohavnost, ohyzdnost
abdominalgie bolest v břišní kra-
abiotrofie
jině
abdominální břišní
abdominocentéza nabodnutí,
otevření břišní dutiny
abdominohysterektomie chirurgické odstranění dělohy břišní
cestou
abdominopatie blíže nespecifikované onemocnění břicha
abdominoskopie vyšetření břišních orgánů pomocí zvláštního
přístroje - endoskopu
abdominoskrotální týkající se
břicha a šourku
abdominovaginální týkající se
břicha a pochvy
abdominovezikální týkající se
břicha a močového měchýře
abdukce odtažení, odchýlení, upažení
abduktor (sval) odtahovač
aberace odchylka, úchylka od
normálního stavu
abgébovat se a s někým si zadávat, špinit se b ztrácet čas zbytečným jednáním
ab initio [ab inýció] od začátku
abiogeneze, abiogenese a
samoplození, teorie vzniku živého
z neživého b vznik života z anorganické hmoty
abionóza, abionosa vada rostlin
způsobená ekologickými faktory
fyzikálně-chemické povahy
abiotický a neživý b neschopný
života c týkající se anorganické
složky a činitelů přírody, prostředí
abiotrofie neschopnost k životu,
vrozená méněcennost, předčasná
ztráta životnosti určitých buněk
nebo tkání
8
abióza
abióza ukončení životních funkcí, ošklivost
ztráta životních pochodů
abonent předplatitel
abiritace uklidňování, zmírňování abonmá, abonnement [abonmá]
dráždění
předplatné, předplacení
abiturient absolvent školy nebo aborální vzdálený od úst
student v období krátce před závě- abordáž a uvázání lodi u břehu
rečnou zkouškou a po ní
a vyloďování b srážka, kolize lodí
abjudikace a zamítnutí žaloby c způsob vojenského střetnutí na
soudem b soudní rozhodnutí
moři při spojení dvou lodí s bojem
abjurace a veřejné zřeknutí se muže proti muži
názorů (víry) b právo křivá pří- abort, abortus a potrat, vypuzení
saha
nedonošeného plodu b vybavení
ablace a snesení, odnětí, snětí, plodu s obaly z dělohy před ukonodstranění části těla/ tkáně b odtá- čením 20. týdne těhotenství
vání sněhu/ ledovce
abortace zakrnění
ablaktace a odstavení od prsu/ od aborticidní vyvolávající potrat
kojení b způsob šlechtění, při němž abortivní a zkracující, předčasný,
se roub neoddělí od mateřské rostli- způsobující potrat b nevyvinutý,
ny, dokud dokonalé nesroste
zakrnělý c urychlující, lehce probíablativ pád vyjadřující východisko, hající, bránící plnému rozvinutí
odluku
ab ovo od počátku (od vejce)
ablaut střídání samohlásek v kmeni abrahámoviny padesáté naroslova, alternace
zeniny
ablefarie vrozené nevyvinutí nebo abrachie vrozené nevyvinutí horní
ztráta očního víčka
končetiny
ablegace vypovězení, vyobcování abrachiocefalus zrůda bez horních
ablepsie slepota
končetin a hlavy
abnormalita a nenormalita b abrachius zrůda bez vyvinutých
zvláštnost, nepravidelnost, odchyl- paží
ka, úchylka (vrozená nebo získaná), abraxas a gnostické označení
vada, zrůdnost
božstva b magické slovo s číselnou
abnormální nenormální, neodpoví- hodnotou 365
dající předpisu/ pravidlu, odchylný abraze, abrase a plošné broušení,
od řádu
obrušování b výškrab, kyretáž,
abolice a zastavení soudního seškrábání, obroušení, snesení,
řízení udělením milosti b zrušení vyhlazování (kůže)
platnosti zákona
abrazivní, abrazívní, abresivní
abolicionizmus snaha o zrušení/ a brusný b vyvolávající opotřeodstranění nějakého zákona/ zvyk- bování, oškrábání
losti, například otroctví
abreakce odreagování, uvolnění
abominace zohavení, ohyzdnost, potlačené emoce
271
hajduk
hacienda a chata b venkovská
usedlost
hacker [hekr] počítačový fanda
nelegálně pronikající do cizích
databank
hadál nejhlubší část dna oceánů, dno
hlubokomořských příkopů
hádes a podsvětí b podzemní říše
mrtvých v řecké mytologii
habán a potomek německých hadrom dřevní část cévního svazku
rostlin
novokřtěnců b dlouhán
habanera a španělsko-americký hadron těžká elementární částice
dvoudobý tanec volného tempa b podléhající silné interakci
hudební skladba téhož charakteru hadž, hadždž, hadj [hadž], hedjdj
habdala židovská děkovná modlitba [hadždž] pouť do Mekky
pronášená pánem domu k ukončení hadži, hádždží, hadji [hadži]
sabatu
muslim, který vykonal pouť do
habilitace udělení práva vysoko- Mekky
školskému pedagogovi přednášet haemorrhagica infarzace hemorajako docent
gická prostoupení tkáně červenými
habilitovat dosáhnout hodnosti krvinkami při zamezeném odtoku
krve, přecházející až v její odumření
docenta
hábit a dlouhý řeholní oděv b (například infarzace tenkého střeva
při trombóze mezenterické žíly)
splývavé šaty
habitace a bydlení, obydlí b pro- hafalgezie bolest způsobená pouze
dotykem
středí bydliště nebo výskytu
habitat místo výskytu určitého hafefobie chorobný strach z dotyku
háfiz titul muslima, který zná korán
organizmu, biotop
habituace a snížená reakce při zpaměti
opakovaném dráždění orgánu b hagada, heggádá a vyprávěpostupná adaptace na podnět nebo ní, líčení b vyprávění obsažená
okolí c stav vyvolaný opakovaným v talmudu
užíváním drog s potřebou jeho hagiografie písemnictví s náměty
pokračování a vznikem návyku
životních osudů a činů světců
habitualita vznik návyků
hagiolatrie uctívání světců
habituální návykový, častý, často hagiotika nauka o světcích
se opakující
hajduch a sólový mužský lidový
habitué [abityjé] každodenní náv- tanec b v Uhrách ozbrojený sluha,
štěvník, stálý host
dráb c uherský žoldnéř
habitus celkový vzhled, souhrn hajduk, hejduk lidový bojovník
proti turecké nadvládě na Balkáně
zjevných vlastností
Hh
272
hajlovat
hajlovat zdravit německým pozdra- halobiont slanomilný organizmus
žijící na slanomilných rostlinách
vem Heil
hajtra a kůň ve špatném stavu b nebo živící se slanomilnými živočichy
zchátralina
hajzl a záchod b špatný, zlý člo- haló-efekt zkreslené hodnocení
podle povrchního, ale nápadného
věk, mizera, darebák
haknkrajc hákový kříž, odznak dojmu
halofilní slanomilný
nacizmu
halace odraz světelných paprsků halofobní slanobojný, vyhýbající se
od ploch podkladového materiálu slaným půdám
halofyt slanomilná rostlina
fotografické citlivé vrstvy
halacha, haláchá a způsob živo- halogen prvek „tvořící soli“, elekta, chození b zákonná ustanovení tronegativní prvky mající sedm
elektronů ve valenční sféře (fluór,
v talmudu
halali lovecké fanfáry, troubení při chlór, bróm, jód, astat)
halogenace chemická reakce, kteukončení lovu
rou se zavádí halogen do molekuly
halapartna bodná a sečná zbraň
halászlé [haláslé] maďarská silně organické sloučeniny
kořeněná rybí polévka s cibulí, halogenid binární sloučenina halogenu s chemickými prvky s nižší
rajčaty a paprikami
halftime [háftajm] a v džezu tempo elekronegativitou
o polovinu pomalejší než předchozí halogenidový související s halogenidem
b sport poločas
halfvolej, half-volley [háfvoli] halogenový související s haloúder nebo kop zahraný bezprostřed- genem
ně po odrazu míče od hrací plochy halotan tekutina užívaná k inhalační
halibut a platýs b uzená nebo narkóze
halotermy horké solné prameny
mražená úprava platýse
halisteréza nedostatek minerálních haltýř dočasná sádka na ryby ponořená do proudící vody
solí v kostech, odvápnění kostí
halit kamenná sůl
halucinace chorobný zdánlivý
halitóza páchnoucí dech, zápach úst smyslový vjem, představa
halma a desková společenská hra halucinogen droga, která na omeb druh starořeckého atletického zenou dobu ovlivňuje psychiku
člověka, vyvolává halucinace
skoku
halo- první část složených slov halucinogenní způsobující halucinační stavy
mající význam sůl, solný
halo a světelný kruh kolem zdro- halucinóza syndrom charakteristicje světla, kolo b kruh, prstenec ký přetrvávajícími halucinacemi
kolem něčeho, odlišující se barvou halušky a místní název pro různá
jídla z těsta b noky z těsta připraod okolí
522
objektivizmus, objektivismus
nezaujímání vlastního či hodnotícího názoru
objektivní průkazný, dokázaný
vyšetřovacími metodami, nestranný, nezaujatý v jednání i postojích
objektivový týkající se objektivu
objektový a týkající se věcí, prvků,
objektů samých b předmětový
oáza, oasa a v poušti místo oblace a darování, poskytování
s vodou a bujnějším porostem darů b dar
obvykle osídlené b klidné místo oblát osoba, které je učiněna nabíduprostřed ruchu
ka
obcekace částečná slepota
obligace a závazek, povinnost b
obdukce pitva prováděná ke zjištění cenný papír s jednoznačně určeným
úrokem
příčiny smrti
obligátní a nutný, povinný,
obdurace ztvrdnutí
obedience církevně správní podří- závazný, obligatorní b obyčejný,
obvyklý
zenost nižších duchovních vyšším
obelion antropologický bod zkřížení obligatorní závazný, povinný,
šípového švu se spojovací linií nutný, obligátní
foramina parietalia
obligo závazek, odpovědnost, povinobelisk sloup ve tvaru komolého nost
jehlanu ukončený nízkým jeh- oblikvita šikmá, skloněná poloha
lanem
obliterace a znehodnocení (přeobezita otylost
psáním, razítkem) b umoření,
obezlička a zbavování se osobní splacení závazku c ucpání dutin,
odpovědnosti za nějaký čin b průchodů cév vazivovou tkání, často
následkem zánětů a aterosklerózy
formální výmluva
obézní, obesní otylý
obliterující ucpávající (například
průsvit tepny)
obfuskace zatemnění, zmatení
oblomovština váhavost, trpné
objekt předmět, věc
objektiv spojná optická soustava, poddávání se
obnubilace bezvědomí, mrákotný
základní část optických přístrojů
objektivita a věcnost, předmět- stav, mdloba, ztráta vědomí
nost b nezaujatost, nestrannost, obol, obolos, obolus a starořecká drobná mince b nepatrná
objektivnost
objektivizace, objektivisace peněžní částka
snaha dokázat obecnou platnost, obr-, óbr-, ober- první část
oprostit od osobních názorů, objek- složených slov mající význam
tivace
velký, nadřízený, vrchní
oáza
Oo
523
odontoklaze
obturace ucpání, uzavření
obscenita neslušnost, oplzlost
obscenita nemravnost, necudnost, obverze, obverse ne vždy platný
úsudek, závěr
oplzlost, obscénnost
obscénní nemravný, nestydatý, oceáno- první část složených slov
mající význam oceán, moře, mořoplzlý, kluzký
obsedantní nutkavý, vtíravý, ský
vyznačující se vtíravými myš- óda oslavná lyrická báseň
lenkami
odaliska otrokyně v harému sloužící
observace a pozorování, dohled sultánovým ženám
b měření
odér a vůně b pach, zápach
observance a zvykem zacho- odiózní protivný, nenáviděný
vávaná pravidla b zachovávání ódium opovržení, hana
obvyklých řeholních zvyklostí
odo- první část složených slov mající
observatoř pozorovací stanice
význam cesta
obsese a nutkavá myšlenka, stav, odon-, odont-, odonto- první
kdy jedna myšlenka soustavně část složených slov mající význam
naplňuje mysl, a to i přes úsilí tuto zuby, zubní
myšlenku zapudit b chorobně odontoblast vysoce diferencovaná
utkvělá představa
mezenchymová buňka uložená na
obses(ív)ní posedlý, nutkavý
povrchu pulpy, zúčastněná na tvorbě
obsidián přírodní sopečné tmavé zuboviny
sklo vzniklé rychlým tuhnutím odontodynie bolest zubů
magmatu na zemském povrchu
odontodysplazie porucha ve vývoobsignace a soudní zapečetění b ji zubů
potvrzení, souhlas, zvolení
odontofobie chorobný strach ze
obskurace zatemnění, zákal
zubů (zvířat)
obskurní a bezvýznamný, zapadlý, odontogeneze vývoj, tvorba zubů
pokoutní b nekalý, temný, pode- odontogenní zubního původu
zřelý c mravně závadný
odontografie popis všech zubních
obskurnost a bezvýznamnost b systémů
nekalost, mravní závadnost
odontohyperestézie nadměrná
obsolescence zestárnutí, opotře- citlivost zubů
bování, ubytí funkcí
odontoiatrie zubní lékařství
obsoletní sešlý, zastaralý
odontoid útvar podobný zubu, kuloobstinace tvrdohlavost, umíněnost vitého nebo oválného tvaru, složený
obstipace zácpa, ucpání
ze zvápenělé hmoty, která se podobá
obstrukce a snaha zmařit něčí nejspíše sekundárnímu dentinu
jednání b uzavření, zamezení, odontoklast obrovská buňka objepřekážka, neprůchodnost
vující se při resorpci kořenů mléčobstruktivní obstrukční, uzavírají- ných zubů
cí, ucpávající
odontoklaze fraktura zubu
SLOVNÍK CIZÍCH SLOV
první vydání 2013
© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one
ISBN 978-80-87873-04-5
Download

SLOVNÍK CIZÍCH SLOV - TZ-one