Fylogenéza
oporných
sústav
Oporná sústava
• je to orgánová sústava tvoriaca oporu a ochranu
organizmov
Funkcie:
• podpora ostatných štruktúr tela
• určuje tvar a rozmery tela
• ochranná funkcia
• súčasť komplexu pohybovo-opornej
(muskulo-skeletálnej) sústavy
• zdroj krvotvorby
• miesto uloženia a metabolizmu minerálov
Kostra živočíchov
• u živočíchov sa oporná sústava nazýva
kostrová sústava alebo kostra (skelet)
• je miestom úponov orgánov svalovej sústavy
► spolu tvoria oporno-pohybovú sústavu,
kde skelet vystupuje ako jej statická časť
• kostra: vonkajšia – exoskelet
vnútorná - endoskelet
Typy oporných sústav
1. Hydrostatická kostra = hydroskelet
– telesná tekutina (hlístovce, obrúčkavce)
– vypĺňa druhotnú telovú dutinu = célom
Typy oporných sústav
2. Vonkajšia kostra = exoskelet
• schránky
- chitinózne (hydropolypy, prisadlé mnohoštetinavce )
- uhličitanové, kremičitanové (dierkavce, mäkkýše, koraly)
- z cudzorodých častíc (larvy potočníka)
•
•
•
•
chitínová kutikula (článkonožce)
chitínové panciere (raky, kraby...)
plášť z tunicínu (plášťovce)
panciere niektorých stavovcov (pásavec, korytnačka)
Článkonožce:
• chitínový pancier (kôrovce)
• chitínová kutikula (napr. pavúkovce, hmyz)
 skutočná vonkajšia kostra – upínajú sa na ňu svaly
(na rozdiel od schránky makkýšov)
Typy oporných sústav
3. Vnútorná kostra = endoskelet
• pod povrchom tela – vápenaté platničky v koži (ostnatokožce),
• v telovej stene (ihlice hubiek, chrbtová struna, chrbtica a rebrá
stavovcov),
• vo vnútri pohybových orgánov stavovcov
(chrupavčitá kostra, kostená kostra)
Vnútorná kostra chordátov
• Jej základ: chrbtová struna (chorda dorsalis)
 endodermálny pôvod
 je osou tela nižších stavovcov,
u vyšších stavovcov je len v embryonálnom štádiu
• Je to povrazec vakuolizovaných buniek prechádzajúci chrbtovou
časťou tela.
Vnútorná kostra chordátov
• Vo fylogenéze je chorda postupne zatláčaná chrbticou
 mezodermálny pôvod, postupne sa mení na kostenú.
• Kostra stavovcov:
• chrupavkovitá
• kostená
(kruhoústnice, drsnokožce, jesetery),
(ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce).
Oporná sústava stavovcov
Zloženie:
1. kosti,
2. ich spojenia:
• pevné:
chrupavka , väzivo , kosť
• pohyblivé:
kĺb
Kostru stavovcov tvoria tri funkčné celky:
•kostra lebky - má pri živočíchoch rôzny tvar,
špecifické časti (napr. zobák vtákov),
tvorí ju tvárová a mozgová časť
•kostra trupu - tvorí ju chrbtica a kostra hrudníka
•kostra končatín - končatiny sú dobre vyvinuté pri suchozemských
stavovcoch
- ich vývojové transformácie: napr. plutvy alebo krídla
Kostra človeka
= pasívny pohybový aparát tela
 poskytuje oporu mäkkým častiam tela
 chráni dôležité telesné orgány
Kostru človeka tvorí približne 206 kostí.
Tvar kostí
• dlhé kosti
(napr. ramenná kosť, stehenná kosť)
• krátke kosti
(napr. zápästné a priehlavkové kosti)
• ploché kosti
(napr. lopatka, kosti lebky)
• nepravidelné kosti (stavce)
Stavba kostí
3 základné zložky:
• okostica (periosteum) = väzivový obal
 zabezpečuje výživu a inerváciu kostí
• vlastné kostné tkanivo
 kompaktná kosť  Haversov systém
 hubovitá kosť  trámčeky (epifýzy dlhých kostí a ploché kosti)
• kostná dreň  v mladom veku červená (krvotvorba),
neskôr žltá a sivá (tuk)
Rast kostí
• vznik kostí: kostnatenie (osifikácia) chrupky
 osifikačné centrá
• dlhá kosť:
 chrupavkovitá platnička - rastová chrupavka
 rast kosti do dĺžky
 okostica  rast kosti do hrúbky
Prehľad kostry
3 funkčné celky:
• kostra hlavy (lebka)
• kostra trupu
 chrbtica
 rebrá
 hrudná kosť
• kostry končatín
Kostra hlavy = lebka (cranium)
Mozgová časť:
4
3
1. záhlavová kosť (os occipitale)
1
2
2. spánkové kosti (ossa temporalia)
3. temenné kosti (ossa parietalia)
5
4. čelová kosť (os frontale)
5. klinová kosť (os sphaenoidale)
6. čuchová kosť (os ethmoidale)
Kostra hlavy = lebka (cranium)
Tvárová časť :
1. čeľusť (maxilla)
7 3
2. sánka (= spodná čeľusť, mandibula)
3. jarmové kosti (ossa zygomatica)
1
4. podnebné kosti (ossa palatina)
5. čerieslo (vomer)
6. slzné kosti (ossa lacrimalia)
3
4
2
7. nosové kosti (ossa nasalia)
8. jazylka (os hyoideum)
Kostra trupu
Chrbtica:
• 33-34 stavcov
 7 krčných
(prvé dva: nosič a čapovec  otáčanie hlavy
do strán a kývavé pohyby smerom hore-dole)
 12 hrudníkových 5 driekových stavcov
 5 krížových  zrastené do krížovej kosti
 4-5 kostrčových  zrastených do kostrče
Chrbtica  dvakrát esovite prehnutá:
 prehnutie dopredu - lordóza (krčná a drieková)
 prehnutie dozadu - kyfóza (hrudníková a krížová)
Chorobné vybočenie chrbtice do strany:
skolióza.
Kostra trupu
Hrudník:
• rebrá:
 pravé (7 párov)
 pripájajú sa jednotlivo priamo na hrudnú kosť
 nepravé (3 páry)
 pripájajú sa na chrupavkovité časti
vyššie položených rebier
 voľné (2 páry)
 voľne uložené v brušnej dutine
• hrudná kosť:
 rukoväť
 telo
 mečovitý výbežok
KOSTRA KONČATÍN
HORNÁ KONČATINA
1) Pletenec hornej končatiny
= lopatkový pletenec:
lopatka + kľúčna kosť
2) Voľná končatina:
● ramenná kosť (humerus)
● 2 kosti predlaktia:


vretenná kosť (radius)
lakťová kosť (ulna)
● kosti zápästia (ossa carpi) - 8,
● články prstov (phalanges) - 14
KOSTRA KONČATÍN
DOLNÁ KONČATINA
1) Pletenec dolnej končatiny
= panva (pelvis):
 panvová kosť (os coxae)
- vzniká zrastením 3 kostí:
 bedrová kosť (os ilium)
 sedacia kosť (os ischii)
 lonová kosť (os pubis)
2) Voľná končatina :
● stehenná kosť (femur).
● jabĺčko (patella)  spevňuje kolenný kĺb
● kosti predkolenia:


holenná kosť (= píšťala, tibia)
ihlica (fibula)
● priehlavkové kosti (ossa tarsi) - 7
● predpriehlavkové kosti (ossa metatarsalia) - 5
● články prstov (phalanges) - 14
Ďakujeme za pozornosť
Zdroje:
www.google.sk
www.bioweb.genezis.eu
www.wikipedia.sk
Download

Oporná sústava