www.siv.sk
Na vysokú školu
s vysokoškolskými
pedagógmi
právo | ekonómia | medicína | masmediálna komunikácia | politológia
sociológia | architektúra | verejná správa | sociálna práca | psychológia
medzinárodné vzťahy | žurnalistika | veterina | technické smery
policajná akadémia | maturita | angličtina | nemčina
INTENZÍVNE PRÍPRAVNÉ KURZY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
BRATISLAVA | BANSKÁ BYSTRICA | KOŠICE | ŽILINA
Rozsah výučby v porovnaní s inými kurzami je až dvojnásobný – trvanie až 120 hodín
Ce n a kurz u je ve
ľm i v ý h o d n á
Vydal: Slovenský inštitút vzdelávania
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, 2010
Zostavila: Mgr. Andrea Grušpierová
Grafický dizajn: sowa | brandstudio
Úvod
Vážení priatelia!
Dostala sa Vám do rúk publikácia, ktorej cieľom je oboznámiť Vás s možnosťou prípravy na prijímacie
a maturitné skúšky.
SLOVENSKÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA pre Vás už tradične organizuje v spolupráci s vysokoškolskými pedagógmi prípravné kurzy na také fakulty, ktorých absolvovanie Vám zaručí vynikajúci odborný základ,
a ten môžete ľahko pretaviť do úspešnej profesionálnej kariéry. Obsah, formu a spôsob výučby pre Vás
pripravili poprední vysokoškolskí pedagógovia, majúci bohaté skúsenosti s prípravou na prijímacie
skúšky. Učebné programy stanovili tak, aby sa čo najviac priblížili systému prijímacích skúšok, ako aj
budúcej výučbe na Vami zvolenej vysokej škole.
Absolventi našich kurzov sa po celý čas našej dlhoročnej činnosti umiestňujú na popredných miestach
v zoznamoch prijatých uchádzačov. Rovnako aj študenti, ktorí sa rozhodnú študovať v zahraničí, veľmi
dobre uplatňujú vedomosti získané v Slovenskom inštitúte vzdelávania.
Vieme, že ponúk na vzdelávanie máte mnoho. Pri každej ponuke však prosím zvážte, či ide o skutočne serióznu vzdelávaciu organizáciu, ktorá má v Slovenskej republike stabilné zázemie a dlhoročnú tradíciu.
Želám Vám veľa úspechov v ďalšom štúdiu, pohodu pri prijímacích skúškach a teším sa na stretnutie
s Vami v našich kurzoch.
Mgr. Andrea Grušpierová
manažér vzdelávacích programov
P R E ČO P R ÁV E U N Á S ?
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
2
Hlavný garant kurzov prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
Kurzy vedené vysokoškolskými pedagógmi
Vysoká úspešnosť našich absolventov
Výučba zameraná na konkrétne odbory vysokoškolského štúdia
Výučba v kvalitných vysokoškolských priestoroch
Najväčšia vzdelávacia organizácia zaoberajúca sa prípravou na vysoké školy v SR
Viac ako 14 rokov skúseností
Vlastné knižné publikácie
Presné definovanie toho, čo potrebujete na prijímacie skúšky
Informácie o prijímacích skúškach priamo od vysokoškolských pedagógov
Bezplatné poradenstvo a konzultácie
Bezplatné poskytnutie prihlášky na vysokú školu do SR a ČR
Možnosť využitia diskusného fóra na web stránkach SIV
Na každom kurze preskúšanie modelovými testami
Zadarmo testy, zoznamy odporúčanej literatúry a ďalšie materiály
Zľavy viac ako 10 %
Viac ako dvadsaťpäťtisíc spokojných absolventov
Strediská výučby: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina
Úvod
Obsah
Ako na to
Čo zvažovať pri výbere kurzu
Slovo psychológa
Prípravný kurz na právnické fakulty
Ukážka testu na Právnickú fakultu TU v Trnave
Prípravný kurz na Ekonomickú univerzitu a vysoké školy ekonomického smeru
Ukážka testu na Ekonomickú univerzitu – matematika
Ukážka testu na VŠ ekonomického smeru – ekonómia
Prípravný kurz na lekárske fakulty
Ukážka testu na Lekársku fakultu UK – biológia
Ukážka testu na Lekársku fakultu UK – chémia
Prípravný kurz na masmediálnu komunikáciu a žurnalistiku
Ukážka testu na masmediálnu komunikáciu a žurnalistiku
Prípravný kurz matematiky a fyziky na STU
Ukážka testu na STU – matematika
Ukážka testu na STU – fyzika
Prípravný kurz na architektúru
Prípravný kurz na psychológiu
Ukážka testu na psychológiu – psychológia
Ukážka testu na psychológiu – biológia
Prípravný kurz na politológiu a medzinárodné vzťahy
Prípravný kurz na sociálnu prácu a sociológiu
Prípravný kurz na Fakultu verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Ukážka testu na Fakultu verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Prípravný kurz na veterinárne lekárstvo
Prípravný kurz na policajnú akadémiu
Prípravné kurzy na české vysoké školy
Prípravné kurzy na VŠ ekonomického smeru v ČR
Prípravné kurzy na lekárske fakulty v ČR
Prípravný kurz „TŠP a OŠP” na vysoké školy v ČR
Ukážka testu „TŠP a OŠP”
Prípravné kurzy na maturitu (angličtina, nemčina)
Knižné publikácie
Zoznam kurzov
Dôležité informácie
4
5
6
8
11
14
17
18
21
23
24
26
28
30
32
32
34
35
37
38
40
42
43
44
45
46
47
47
48
49
50
51
52
53
55
3
Ako na to?
Bližšie informácie na tel. číslach
> INFOLINKA: 0850 166 000 – Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina
(volania sú spoplatňované cenou miestneho hovoru z akéhokoľvek miesta na Slovenku)
>
>
>
>
>
>
>
Bratislava: 02/5557 3190, 02/5557 4130 – centrála
Mobil (Orange): 0905/167 169
Mobil (T-mobile): 0911/232 537
Mobil (O2): 0949/652 801
Fax: 02/55 573 177
E-mail: [email protected]
Web: www.siv.sk
V pracovnej dobe nás môžete kontaktovať tiež prostredníctvom ICQ alebo Skypu:
> ICQ 340-304-072, SKYPE: siv_sk
S TAČ Í S I L E N V Y B R AŤ M E S TO, V K TO R O M C H C E T E K U R Z N AV Š T E V O VAŤ.
ŽILINA
KOŠICE
BANSKÁ BYSTRICA
BRATISLAVA
Viac než 10 % zľava na naše kurzy!
Pri zaplatení do 30. 9. 2010 zľava 16 € z ceny vybraných kurzov*
S P Ô S O B P L AT BY Z A K U R Z Y A P U B L I K ÁC I E
>
>
>
>
prostredníctvom našej internetovej stránky www.siv.sk
úhradou na účet 2625768078/1100 (prevod, internetbanking, vklad a pod.)
poštovou poukážkou na adresu SIV
osobne v kancelárii SIV alebo pri registrácii (vzhľadom na kapacitu kurzu si možnosť platby pri registrácií
preverte u našich pracovníkov na kontaktných tel. číslach)
* pozri stranu 53 – zoznam všetkých kurzov
S LO V E N S K Ý I N Š T I T Ú T V Z D E L ÁVA N I A
Centrála: Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava (centrum mesta)
4
Čo zvažovať pri výbere kurzu
Čo zvažovať pri výbere kurzu
1. O R G A N I Z ÁC I A
5. Č A S A M I E S TO KO N A N I A
Inštitúcia, ktorá organizuje prípravný kurz, by mala mať
tradíciu, skúsenosti so vzdelávaním a primerané materiálne a technické zázemie pre výučbu. Kurzy ponúkajú
aj rôzne firmy, ktoré nemajú napr. žiadne administratívne priestory a finančnú úhradu za kurz vyberajú
buď priamo na kurze, alebo v prenajatých učebniach.
Preto si vždy dobre overte, akú organizáciu budete
navštevovať, aby sa nestalo, že firmu, ktorej ste zverili
svoje peniaze, už nikdy a nikde nenájdete.
Termín kurzu je tiež dôležitým faktorom pri jeho
výbere. Je vhodné, aby sa kurz konal v období, keď sa
môžete na výučbu plne sústrediť a nemusíte sa v tom
čase venovať ostatným školským povinnostiam. V kurzoch sa píšu priebežné testy, preto je dobré vytvoriť
si čas aj na prípravu na každý jednotlivý deň kurzu.
Prípravné kurzy na VŠ organizované poobede počas
týždňa, siedmu a ôsmu vyučovaciu hodinu, teda v čase,
keď sústredenosť študentov klesá, sú menej vhodné.
Pri mieste kurzu je dôležité zohľadniť, či sa koná v kvalitných vyučovacích priestoroch.
2 . P E D AG Ó G O V I A
Základným predpokladom kvalitného vzdelávania je
skúsený pedagóg. Kurz, ktorý vedie vysokoškolský pedagóg s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou na prijímacie skúšky, vám určite poskytne kvalitnú prípravu na
vysokej odbornej úrovni. Kvalitní vysokoškolskí pedagógovia sú veľmi časovo vyťažení, preto ich len ťažko
stretnete na kurze, ktorý organizujú rôzne firmy u vás
v škole. Skôr sa stretnete s čerstvým absolventom alebo
študentom vysokej školy (v letákoch označovaným ako
lektor, vysokoškolský lektor, vysokokvalifikovaný lektor,
lektor z prostredia VŠ alebo lektor spolupracujúci s VŠ).
3. ZAMERANIE KURZU
Kurz by mal byť zameraný na konkrétny odbor
vysokoškolského štúdia v Slovenskej alebo Českej republike. Slovenská a Česká republika tvorili síce pred
rokom 1993 spoločný štát, ale v súčasnosti sa požiadavky na prijímacích skúškach na Slovensku a v Čechách výrazne odlišujú. Preto je vhodnejšie dobre
sa pripraviť na prijímacie pohovory osobitne pre Slovenskú a osobitne pre Českú republiku. Pri spoločnej
výučbe v jednom kurze vám totiž hrozí, že nebudete
vzhľadom na diametrálne rozdiely v prijímacom konaní
dobre pripravení ani na študijné odbory v Slovenskej
a ani v Českej republike (pri spoločnej príprave je totiž
často nutné prebrať až trojnásobok informácií, čo je
z časového a pedagogického hľadiska veľmi náročné).
6. C E N A
Pri cene je potrebné zvážiť pomer medzi cenou kurzu
a jeho trvaním. Niektorý kurz môže byť síce ako celok
veľmi lacný, ale pri prepočte ceny na jednu vyučovaciu
hodinu vás vyjde veľmi draho.
7. T E S T Y
Praktická časť výučby je veľmi dôležitá. Pri písaní
testov si totiž overíte, ako viete v praxi uplatniť naučené poznatky. Počet testov by mal byť adekvátny k dĺžke
kurzu a intenzita ich písania by mala byť čo najvyššia. Je
vhodné, ak sa píšu skúšobné testy počas celého kurzu
a nielen na konci.
8. Ú S T R E TO V Ý P R Í S T U P
V prípade akýchkoľvek otázok a problémov počas kurzu
je možné osloviť organizátorov, ktorí sú vždy prítomní
a ochotní pomôcť a poskytnúť optimálne riešenie.
9. M O D E R N Ý S P Ô S O B V Ý U Č BY
Výučbu podporujú aj moderné technológie, ktoré
uľahčujú prácu pedagógom a prípravu študentom,
ktorí takto môžu maximum svojej pozornosti venovať
vstrebávaniu práve získaných informácií (napr. dataprojektor).
1 0 . Š T U D I J N Ý M AT E R I Á L
4. HODINOVÝ ROZSAH KURZU
Príprava na prijímacie skúšky je dlhodobá záležitosť
a podľa odborníkov si vyžaduje minimálne 70 vyučovacích hodín (v závislosti od typu zvolenej vysokej školy).
Kratšie kurzy sú vhodné na zopakovanie učiva, a to
tesne pred prijímacími skúškami. Väčší rozsah výučby
V cene každého kurzu sú zahrnuté skúšobné testy, resp.
učebné materiály, ktoré si študenti môžu ponechať pre
samoštúdium.
umožňuje pomalšie preberanie učiva a lepšie pochopenie.
5
Slovo psychológa
Slovo psychológa
z Psychologickej poradne pre vysokoškolákov Univerzity Komenského
Psychologickú poradňu pre vysokoškolákov Univerzity
Komenského navštevujú študenti vysokých škôl, riešiaci
väčšinou nejaký osobný, vzťahový alebo študijný
problém. Buď si s ním sami nevedia poradiť, alebo
chcú svoje riešenia konzultovať s ľuďmi, ktorí sa podobnými otázkami profesionálne zaoberajú. Často prichádzajú aj s tým, že sa chcú prostredníctvom psychológa a psychologických metód dozvedieť viac o sebe.
Cieľom môže byť úsilie o väčšiu spokojnosť so sebou
a prognózami svojho života, kvalitnejšie fungovanie
vo vzťahoch, perspektíva úspešnosti v štúdiu a neskôr
vo svojej profesii. Nemáme hotové recepty a nevieme
odpovedať na všetky otázky, neriešime ani problémy
študentov za nich. Dokážeme však byť spoľahlivými
sprievodcami našich klientov, ich partnermi pri hľadaní
východísk, riešení problémov, rozhodovaní a sebapoznávaní. Pomáha nám pritom naša profesionálna príprava, ale aj skúsenosti, ktoré sme nadobudli za 35 rokov
existencie tohto poradenského zariadenia.
Uchádzači o vysokoškolské štúdium sa často zaoberajú
otázkou, aké sú predpoklady úspešného absolvovania vysokej školy. Ak to veľmi zjednodušíme, väčšia
pravdepodobnosť úspechu je u študentov s nadpriemernou úrovňou intelektových schopností, ale
súčasne s takou štruktúrou týchto schopností, ktorá
zodpovedá zvolenému odboru štúdia, resp. profesie.
Ďalším predpokladom, ktorý musí fungovať spolu
s vyššie uvedeným, je motivácia, záujem o danú oblasť
ľudskej činnosti. Mali by si vedieť na otázku odpovedať
poctivo, a nie povrchne, prečo chcú študovať práve
vybranú disciplínu. Treťou podmienkou je, aby ich
osobnostná výbava zodpovedala tomu, čo chcú
študovať a neskôr v živote robiť.
Na to, aby sa človek stal vysokoškolákom, musí okrem
maturity prejsť vo väčšine prípadov ešte prijímacími
skúškami. Je všeobecne známe, že čím viac vieme
o situácii, ktorá nás čaká, čím sme s ňou detailnejšie
oboznámení, tým väčší je predpoklad, že sa s ňou
úspešne vyrovnáme. Na prijímacie skúšky sa človek
pripravuje celým dovtedajším štúdiom. Jedna z možností, ako šancu na úspech podstatne zvýšiť, je
zúčastniť sa na kvalitných prípravných kurzoch na
prijímacie pohovory. Trochu sa to podobá tréningom,
ktoré pripravujú športovca na vrcholové a kvalitne
obsadené preteky. Kurz môže pomôcť uchádzačovi
o štúdium vyladiť formu tak, aby ho napätie spojené
6
so skutočnou skúškou neblokovalo, ale umožnilo mu
podať optimálny výkon. Viacnásobné preverovanie
poznatkov prostredníctvom testov prináša odhalenie
nedostatkov, ktoré treba odstrániť. Zvyšuje sa sebaistota a vlastný prehľad o kapacitách, ktorými človek
disponuje. Záverečná simulácia prijímacej skúšky zvyšuje pripravenosť adepta na to, čo ho v rozhodujúcej
chvíli čaká. Zo všetkých alternatív je najvýhodnejšie
situovanie kurzu do víkendového dňa, čo umožňuje
plne sa sústrediť na jeho obsah a súčasne vytvára
priestor na reflektovanie vlastného fungovania v kurze.
Menej vhodné sú kurzy organizované poobede počas
týždňa, siedmu a ôsmu vyučovaciu hodinu, teda v čase, keď sústredenosť študentov klesá. Skutočnosť, že
kurzy vedú vysokoškolskí pedagógovia, je príležitosťou
oboznámiť sa so štýlom odovzdávania poznatkov na
vysokej škole a súčasne zabezpečuje súlad obsahu
kurzu s obsahom prijímacích skúšok.
Ak si prečítate svoje meno nad čiarou, ktorá oddeľuje
prijatých od neprijatých, je to veľký úspech prinášajúci
pocit šťastia, ktorý by ste si mali vychutnať. Súčasne
je to začiatok dobrodružnej cesty, na ktorej sa možno
stretnúť s úžasnými zážitkami, ale aj s tvrdou prácou
a niektorými úskaliami.
Prvé semestre a prvé skúšky sú previerkou toho, čo
človek sám o sebe vie, a súladu či nesúladu obrazu
o ňom s realitou. Vtedy človek príde na to, či chce ešte
zostať dieťaťom, ktorému hovoria, čo má a čo nemá
robiť, alebo či je pripravený stať sa dospelým a niesť
sám zodpovednosť za úspechy i neúspechy, za prehry
i víťazstvá.
Študent si vytvára nový životný štýl často v odlúčenosti
od predošlého sociálneho zázemia. Potrebné je vstúpiť
do nových formálnych i neformálnych vzťahov a obstáť
v nich bez dovtedajšej sociálnej „povesti“. Prejavia sa
osobnostné vlastnosti a navyknuté stratégie, ktoré
uľahčujú alebo naopak sťažujú a komplikujú vrastanie
do nového sociálneho prostredia.
S väčšinou pochybností, ťažkostí, konfliktov a kríz, ktoré
sprevádzajú vysokoškolské štúdium, si študenti dokážu
poradiť vlastnými silami alebo s pomocou najbližšieho
okolia. Kvalifikovanú poradenskú pomoc môžu nájsť
v Psychologickej poradni pre vysokoškolákov UK, ktorá
sídli v ŠD Ľ. Štúra, Staré grunty 36, Mlynská dolina.
> PhDr. Ivan Rapoš, vedúci poradne
Slovo psychológa
Prehľad žiadanosti vybraných fakúlt vysokých škôl v SR a možnosti prijatia študentov na denné štúdium
Právo
prihlásených
prijmú
Právnická fakulta UK Bratislava
1285
400
3,2
Právnická fakulta UPJŠ Košice
825
200
4,1
Právnická fakulta Trnavská Univerzita
1060
150
7,1
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica
806
120
6,7
uchádzačov na 1 miesto
Medicína
uchádzačov na 1 miesto
prihlásených
prijmú
Lekárska fakulta UK v Bratislave
1725
325
5,3
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
1234
240
5,1
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
1770
310
5,7
uchádzačov na 1 miesto
Ekonomické smery
prihlásených
prijmú
Ekonomická univerzita v Bratislave
6552
2680
2,4
Fakulta managementu UK v Bratislave
1302
350
3,7
Fakulta ekon. a manažmentu SPU Nitra
1923
320
6,0
919
200
4,6
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
1530
320
4,8
Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity
2222
125
17,8
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
1160
340
3,4
uchádzačov na 1 miesto
Ekonomická fakulta Tech. univerzity Košice
Filozofické fakulty
prihlásených
prijmú
Filozofická fakulta UK v Bratislave
3776
1242
3,0
Filozofická fakulta UPJŠ Košice
2365
890
2,7
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
1272
160
8,0
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
4087
700
5,8
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
2189
440
5,0
Filozofická fakulta UCM v Trnave
1100
245
4,5
uchádzačov na 1 miesto
Architektúra
prihlásených
prijmú
Fakulta architektúry STU v Bratislave
896
310
2,9
Fakulta umení Techn. univerzity v Košiciach
359
48
7,5
prihlásených
prijmú
uchádzačov na 1 miesto
1266
140
9,0
795
180
4,4
1087
355
3,1
6,3
Rôzne
Fakulta masmediál. komunikácie UCM v Trnave
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
Fakulta polit. vied a medz. vzťahov UMB Banská Bystrica
Fakulta soc. vied a zdravotníctva UKF v Nitre
Fakulta medzinárodných vzťahov EU BA
Farmaceutická fakulta UK BA
726
130
1596
240
6,7
388
120
3,2
910
270
3,4
2050
260
7,9
Fakulta europských štúdií a regionálneho rozvoja SPU NR
678
160
4,2
Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity
602
90
6,7
Vysoká škola výtvarních umení v Bratislave
514
97
5,3
2105
150
14,0
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK BA
Akadémia policajného zboru v Bratislave
7
Kurzy právo
Intenzívny prípravný kurz na
> Právnickú fakultu TU v Trnave
> Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici
> Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach
> Fakultu práva Janka Jesenského v Sládkovičove
Kurz sa orientuje predovšetkým na uchádzačov, ktorí
sa chcú v predstihu výborne pripraviť na prijímacie skúšky. Prevažná časť uchádzačov totiž prípravu
zjavne podcení, na prijímacie konanie prichádza vystresovaná a často i slabo pripravená. Podľa názoru
vysokoškolských pedagógov, ktorí s nami spolupracujú a pomohli už množstvu uchádzačov o štúdium na
právnickej fakulte, stopercentná príprava na prijímacie
skúšky vyžaduje minimálne niekoľko mesiacov intenzívnej prípravy, logického zvládnutia základných
historických, právnych a ekonomických pojmov. Iba
výborne pripravení uchádzači majú skutočnú šancu byť
úspešní, iba tí, ktorí nepodcenia prijímacie skúšky sa
môžu reálne stať študentmi fakulty. Každoročne počet
uchádzačov o štúdium niekoľkonásobne prekračuje
kapacitné možnosti jednotlivých fakúlt. Napríklad na
Právnickú fakultu TU v Trnave bol v tomto akademickom roku pomer prihlásených a prijatých až 7:1,
v Banskej Bystrici 6:1.
N E V I E T E , A KO Z AČ AŤ ?
S K Ú S T E TO S N A M I !
Sme vzdelávacia organizácia, ktorá úspešne organizuje
prípravné kurzy už druhé desaťročie. Úspešnosť absolventov našich kurzov je až 89 %, v závislosti od typu
absolvovanej strednej školy a dosiahnutých študijných
výsledkov. Počas celého trvania kurzu sa budete kvalitne pripravovať na svoj prvý krok do skutočného
života. Keďže organizujeme už trinásty ročník kurzu,
veľmi dobre vieme, čo uchádzač potrebuje. Preto aj metodika výučby je upravená podľa vašich požiadaviek,
a to s dôrazom na podrobné preskúšanie tematiky a dôkladné zvládnutie celého učiva, nevyhnutne
potrebného na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok.
Metodika výučby vychádza zo samotnej formy skúšok.
Aj keď sú študenti schopní samostatne si naštudovať
tematické oblasti, z ktorých pozostáva prijímacia
skúška, často si neuvedomujú skutočnú podstatu a ťažisko otázky, jej historický kontext alebo spoločenské
8
súvislosti, bez ktorých nie je možné v teste na skúškach
uspieť. Spoliehať sa iba na „namemorované“ odpovede
na stanovené otázky sa už roky javí ako nedostačujúce.
Výsledkom je, že uchádzači v teste nevedia určiť
správnu, resp. vylúčiť nesprávnu odpoveď. Iste viete, že
prijímacie skúšky sa robia formou testu. Na jeho vypracovanie máte napríklad na TU v Trnave iba 30 minút.
Práve tento čas rozhodne o vašom osude minimálne na
jeden rok. Myslíme si, že to je dostatočný dôvod nato,
aby ste sa rozhodli pre kvalitnú prípravu. Je len veľmi
málo uchádzačov, ktorí sa sami dokážu pripraviť na prijímacie konanie. Väčšina z nich síce preberie všetky otázky potrebné na skúšky, avšak často si neuvedomí hĺbku
a závažnosť jednotlivých informácií, ale najmä ich historický kontext a logické súvislosti. S prijímacími testami sa uchádzači na stredných školách nestretávajú,
preto ich prevažná väčšina dostane do rúk po prvý raz
až v deň prijímacích skúšok. To sa samozrejme prejaví
aj na výsledkoch skúšok.
S cieľom čo najdôkladnejšie pripraviť uchádzačov Slovenský inštitút vzdelávania otvára intenzívny prípravný
kurz na prijímacie skúšky na právnické fakulty. Keďže
kurzy tohto charakteru organizujeme úspešne už
niekoľko rokov, presne vieme, čo uchádzači potrebujú
vedieť, ktoré oblasti bývajú v príprave problematické
a ktoré zvyknú študenti podceniť. Kurz sa bude konať
každú sobotu v trvaní šiestich vyučovacích hodín
s prestávkami. Účastníci kurzu počas jeho trvania podrobne preberú tematické oblasti, ktoré sú predmetom
prijímacích skúšok: slovenské dejiny; svetové dejiny;
všeobecno-politický prehľad; občianska náuka (filozofia, politológia, sociológia, teória práva, štátne právo);
ekonómia; logika atď.
Kurz má formu:
1) odborno-teoretickej výučby a 2) testovú
– skúšobnú resp. praktickú časť. Táto kombinácia sa nám v predchádzajúcich rokoch mimoriadne
osvedčila, lebo študenti si každú sobotu skúšobnými
testami overia získané poznatky a zároveň si ich aj
utvrdia. Keďže účastníci kurzu budú písať testy každú
Kurzy právo
sobotu a z každej tematickej oblasti, postupne si tak
osvoja a utvrdia všetky potrebné informácie. Testy,
ktoré študenti dostanú počas výučby si ponechávajú
pre samoštúdium.
Slovenský inštitút vzdelávania kladie veľký dôraz
na samotný proces, spojený so získaním a utvrdzovaním si vedomostí pomocou testov. Účastníci
počas trvania kurzu získajú minimálne 100 testov, formou zhodných s tými, ktoré sa používajú na
prijímacích skúškach. Postupne sa formou testov
a výkladom prepracujú cez všetky otázky, s ktorými sa na skúškach môžu stretnúť. Testy účastníkom
ihneď odborne vyhodnotíme. Účastníci kurzu získajú
prehľad, ako kvalitne sa na kurz pripravili. Pravdepodobne to najviac ocenia rodičia, ktorí si môžu byť istí,
že ich syn/dcéra si nechodí kurz iba „odsedieť“, ale bude
touto formou nútený/á sa na každú lekciu svedomito
pripraviť.
Chyby, ktoré sa vyskytnú v testoch, si spoločne objasníme, aby sme tak zabránili ich nezmyselnému,
ale možnému zopakovaniu. Práve formou preverovania poznatkov testami sa docieli, že uchádzač bude
pripravený na rôzne odpovede. Odborno-teoretickú
výučbu zabezpečujú pedagógovia z Právnickej fakulty
UK, TU, UMB, UPJŠ, FPJJ.
Na záver celého kurzu sa uskutoční simulácia prijímacích skúšok. Uchádzači budú výborne pripravení
na samotné skúšky, budú sa môcť plne sústrediť na
záver školského roka. Potom im už nič nebude brániť
pokojne a bez zbytočných stresov zopakovať si učivo
prebrané v kurze a úspešne sa zúčastniť na skúškach.
Kurz odporúčame uchádzačom o štúdium na fakultách
v Trnave, Banskej Bystrici, Košiciach a Sládkovičove,
vzhľadom na jeho odborné zázemie a systém overovania a dopĺňania vedomostí pomocou testov.
Veríme, že tento model vysoko efektívnej a kvalitnej
prípravy vám výrazne pomôže pri úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok, zbaví vás zbytočných stresov
a ukáže vám, že aj taká ťažká životná etapa akou je
príprava na maturity a zároveň prijímačky na VŠ sa dá
zvládnuť.
A cena?
Za výbornú cenu vám poskytneme intenzívnu prípravu – až 6 hodín týždenne,
pričom celkový počet hodín je v porovnaní s inými kurzami až dvojnásobný.
Slovenský
inštitút
vzdelávan
ia
KÓN
k prijím
acím skú
škam na
právnick
é fakult
y v Sloven
skej rep
ublike
Kurz je vhodný pre uchádzačov o denné aj externé štúdium. V cene kurzu je zahrnutých viac ako
100 testov, pričom len cena súboru testov, ktoré získajú účastníci počas kurzu, je pri ich samostatnej
kúpe 66 € .
L E X I KÓ N Z A D A R M O
v cene kurzov je zahrnutá okrem spomínaných testov aj knižná
publikácia: Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty
v SR, v hodnote 11,62 €, ktorú obdrží každý účastník právnického
kurzu zadarmo!
9
Kurzy právo
Kde môžete kurz navštevovať?
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 16. 10. 2010, 19 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 114 vyuč. hodín)
Zameranie: slovenské a svetové dejiny, filozofia, ústava, základy práva, sociológia, všeobecno-politický prehľad,
ekonómia, logika
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 165 €
Zľava: 16 € , t.j. 149 € (iba 1,30 € za hodinu výučby).
Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2010.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ V ŽILINE
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 23. 10. 2010, 18 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 108 vyuč. hodín)
Zameranie: slovenské a svetové dejiny, filozofia, ústava, základy práva, sociológia, všeobecno-politický prehľad,
ekonómia, logika
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 181 €
Zľava: pri zaplatení do 30. 9. 2010 zľava 16 €, t.j. 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 23. 10. 2010, 18 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 108 vyuč. hodín)
Zameranie: slovenské a svetové dejiny, filozofia, ústava, základy práva, sociológia, všeobecno-politický prehľad,
ekonómia, logika
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Kuzmányho 1, Banská Bystrica / Cena: 181 €
Zľava: pri zaplatení do 30. 9. 2010 zľava 16 €, t.j. 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 23. 10. 2010, 18 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 108 vyuč. hodín)
Zameranie: slovenské a svetové dejiny, filozofia, ústava, základy práva, sociológia, všeobecno-politický prehľad,
ekonómia, logika
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 181 €
Zľava: pri zaplatení do 30. 9. 2010 zľava 16 €, t.j. 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
Na školský rok 2010/2011 boli uchádzači o štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave prijímaní bez prijímacej skúšky na základe študijných výsledkov dosiahnutých na strednej škole.
V prípade, že sa prijímacie skúšky v tomto školskom roku uskutočnia, bude obsah kurzu prispôsobený aj
pre uchádzačov o štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 53 – zoznam všetkých kurzov)
10
Kurzy právo
Otestujte sa
Právo - test
1.Kto patril medzi zakladateľov prvej slovenskej celonárodnej kultúrnej organizácie - Spolok
milovníkov reči a literatúry slovenskej r. 1834
v Budíne?
ÁNO NIE NEVIEM Martin Hamuljak
ÁNO NIE NEVIEM Ľudovít Štúr
ÁNO NIE NEVIEM Dionýz Štúr
ÁNO NIE NEVIEM M. M. Hodža
ÁNO NIE NEVIEM Janko Kráľ
2.Na akých opatreniach sa uzniesol pod tlakom
ohlasu východoslovenského roľníckeho povstania
z r. 1831 uhorský snem?
ÁNO NIE NEVIEM zmiernil služobnosti poddaných
1832 - 1836
ÁNO NIE NEVIEM zvýšil služobnosti poddaných
ÁNO NIE NEVIEM zákon o možnosti výkupu z
poddanstva
ÁNO NIE NEVIEM znemožnil výkup poddaných
ÁNO NIE NEVIEM zaviedol 8 hodin. pracovný čas
3.Kto bol v čase Bachovho absolutizmu jedným
z najagilnejších vlastencov (redigoval časopis
Cyril a Metod)?
ÁNO NIE NEVIEM Ján Hollý
ÁNO NIE NEVIEM Ján Kollár
ÁNO NIE NEVIEM Ján Palárik
ÁNO NIE NEVIEM P. J. Šafárik
ÁNO NIE NEVIEM Matej Bel
4.Autorom ktorých diel bol Pavol Jozef Šafárik?
ÁNO NIE NEVIEM Slovanský národopis
ÁNO NIE NEVIEM Slovanské starožitnosti
ÁNO NIE NEVIEM Slovanstvo a svet budúcnosti
ÁNO NIE NEVIEM René mládenca príhodi a skúsenosti
ÁNO NIE NEVIEM Dejiny slovanskej reči a literatúry
5.Ministri zahraničných vecí ktorých štátov sa zúčastnili na Viedenskej arbitráži v roku 1938?
ÁNO NIE NEVIEM Nemecka
ÁNO NIE NEVIEM Talianska
ÁNO NIE NEVIEM Veľkej Británie
ÁNO NIE NEVIEM Maďarska
ÁNO NIE NEVIEM ČSR
6.V ktorom meste boli prijaté Žiadosti slovenského
národa?
ÁNO NIE NEVIEM v Bratislave
ÁNO NIE NEVIEM v Liptovskom sv. Mikuláši
ÁNO NIE NEVIEM v Martine
ÁNO NIE NEVIEM v Košiciach
ÁNO NIE NEVIEM v Banskej Bystrici
7.Kto bol veľvyslancom prvej Slovenskej republiky
(1939-1945) vo Vatikáne?
ÁNO NIE NEVIEM Jozef Tiso
ÁNO NIE NEVIEM Ferdinand Ďurčanský
ÁNO NIE NEVIEM Karol Sidor
ÁNO NIE NEVIEM Jozef Sivák
ÁNO NIE NEVIEM Alexander Mach
8.Ako sa nazývali bývalí stúpenci reforiem, ktorí sa
podriadili diktátu Moskvy po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy?
ÁNO NIE NEVIEM skupina Bielej légie
ÁNO NIE NEVIEM skupina tzv. “realistov”
ÁNO NIE NEVIEM skupina tzv. “negativistov”
ÁNO NIE NEVIEM skupina tzv. “optimistov”
ÁNO NIE NEVIEM skupina tzv. “tvrdých kádrov”
9.Aký spolok bol založený v Nitre koncom 19. storočia na šírenie maďarizácie?
ÁNO NIE NEVIEM CSEMADOK
ÁNO NIE NEVIEM FEMKE
ÁNO NIE NEVIEM Dolnouhorský maďarský vzdelávací spolok
ÁNO NIE NEVIEM Hornouhorský maďarský vzdelávací spolok
ÁNO NIE NEVIEM Tatrín
10.V akom dokumente, manifeste boli osvetlené
príčiny a program povstania Gabriela Bethlena?
ÁNO NIE NEVIEM Sťažnosti Uhorska
ÁNO NIE NEVIEM Manifest
ÁNO NIE NEVIEM Konfesné články
ÁNO NIE NEVIEM Zlatá bula bratislavská
ÁNO NIE NEVIEM Uhorské listy
11.Čím môže byť obmedzená sloboda združovania?
ÁNO NIE NEVIEM ak majú združenia protiústavný
charakter
ÁNO NIE NEVIEM sloboda združenia nesmie byť
nikdy obmedzená
ÁNO NIE NEVIEM pri existencii teroristických, zločineckých a extrémne radikálnych
združení
ÁNO NIE NEVIEM slobodu združenia je možné obmedziť aj bez dôvodu
ÁNO NIE NEVIEM slobodu združenia demokratické
štáty neobmedzujú vôbec
11
Kurzy právo
Otestujte sa
12.Ktoré z týchto štátov majú tzv. slabého prezidenta?
ÁNO NIE NEVIEM Rusko
ÁNO NIE NEVIEM USA
ÁNO NIE NEVIEM Nemecko
ÁNO NIE NEVIEM Rakúsko
ÁNO NIE NEVIEM Francúzsko
13.Ktoré z týchto štátov sú tzv. prezidentskou republikou?
ÁNO NIE NEVIEM Chile
ÁNO NIE NEVIEM USA
ÁNO NIE NEVIEM Rakúsko
ÁNO NIE NEVIEM Francúzsko
ÁNO NIE NEVIEM Nemecko
14.Čo patrí medzi politické subjekty?
ÁNO NIE NEVIEM občianske združenie
ÁNO NIE NEVIEM občan
ÁNO NIE NEVIEM štát
ÁNO NIE NEVIEM politická strana
ÁNO NIE NEVIEM nátlaková skupina
15.Aké postavenie majú obce a vyššie územné celky podľa Ústavy SR?
ÁNO NIE NEVIEM tvoria záujmovú samosprávu
ÁNO NIE NEVIEM sú samostatné územné samosprávne a správne celky SR združujúce osoby, ktoré majú na ich
území trvalý pobyt
ÁNO NIE NEVIEM vyšší územný celok nie je právnickou osobou
ÁNO NIE NEVIEM sú právnické osoby, ktoré za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s
vlastným majetkom a so svojimi
finančnými prostriedkami
ÁNO NIE NEVIEM tvoria územnú samosprávu
16.Kto môže navrhnúť začatie konania pred Ústavným súdom SR?
ÁNO NIE NEVIEM prezident Slovenskej republiky
ÁNO NIE NEVIEM okresný prokurátor
ÁNO NIE NEVIEM verejný ochranca práv (v ustanovených prípadoch)
ÁNO NIE NEVIEM vláda Slovenskej republiky
ÁNO NIE NEVIEM každý, kto namieta kontrolnú
pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
v prípade ustanovenom v čl. 126
ods. 2 Ústavy
17.Aké prvky má trhový mechanizmus?
ÁNO NIE NEVIEM trhové subjekty
ÁNO NIE NEVIEM konkurencia
ÁNO NIE NEVIEM centrálne plánovanie
ÁNO NIE NEVIEM cena
ÁNO NIE NEVIEM ponuka
18.Čo rozumiete pod rovnovážnou cenou?
ÁNO NIE NEVIEM cena, ktorú určuje svojím opatrením ministerstvo hospodárstva
ÁNO NIE NEVIEM cena, ktorá je administratívne určená
ÁNO NIE NEVIEM krivky ponuky a dopytu sa pretínajú v bode E - aequilibritas
ÁNO NIE NEVIEM cena, ktorú určuje svojím opatrením ministerstvo hospodárstva
ÁNO NIE NEVIEM v bode aequilibritas je žiadané
množstvo a ponúkané množstvo
rovnaké
19.Ktoré krajiny viedli v rokoch 1337-1453 tzv. storočnú vojnu?
ÁNO NIE NEVIEM Anglicko a Poľsko
ÁNO NIE NEVIEM Anglicko a Španielsko
ÁNO NIE NEVIEM Francúzsko a Španielsko
ÁNO NIE NEVIEM Francúzsko a pápežský štát
ÁNO NIE NEVIEM Francúzsko a Anglicko
20.S ktorou krajinou sa spojilo Poľsko v r. 1569
tzv. Lublinskou úniou?
ÁNO NIE NEVIEM s Lotyšskom
ÁNO NIE NEVIEM s Moskovským kniežatstvom
ÁNO NIE NEVIEM s Litvou
ÁNO NIE NEVIEM s Anglickom
ÁNO NIE NEVIEM s Francúzskom
Správne odpovede:
1. ANNNN 2. ANANN 3. NNANN 4. AANNA 5. AANAA 6. NANNN 7. NNANN 8. NANNN 9. NANAN 10. ANNNN
11. ANANN 12. NNAAN 13. AANAN 14. AAAAA 15. NANAA 16. ANAAA 17. AANAA 18. NNANA 19. NNNNA
20. NNANN
12
Kurzy právo
Otestujte sa
13
Kurzy ekonómia
Intenzívny prípravný kurz na
> Ekonomickú univerzitu v Bratislave
> Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici
> Ekonomickú fakultu TU v Košiciach
> Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
> Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
> ďalšie ekonomické odbory jednotlivých fakúlt v SR
V Ý U Č B U P O C E LÝ Č A S V E D Ú U N I V E R Z I T N Í P E D AG Ó G O V I A !
V kurze kompletne preberiete potrebné tematické
oblasti, ktoré sú predmetom prijímacích skúšok:
matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí
jazyk.
Intenzívny prípravný kurz na prijímacie skúšky na
vyššie uvedené fakulty v SR vedú vysokoškolskí pedagógovia, odborníci v oblasti prijímacích skúšok, na
ktorých máme viacročné pozitívne ohlasy a pripravili
už množstvo študentov na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Kurz je určený študentom, ktorí sa chcú
dôkladne pripraviť na prijímacie skúšky.
Ako už viete, prijímacie skúšky napríklad na Ekonomickú univerzitu v BA tvoria tri písomné testy z: 1. matematiky, 2. základov ekonómie, 3. cudzieho jazyka.
V každom teste môže uchádzač získať od 0 do 100
bodov, pričom podmienkou úspešného vykonania
prijímacích skúšok je získať v každom teste viac ako
polovicu bodov. Spoľahnúť sa iba na dosiahnutie minima (51 bodov) v každom teste je však nedostačujúce.
Pravda, ani relatívne úspešné absolvovanie prijímacích
skúšok nezaručuje prijatie na štúdium, lebo počet
uchádzačov už roky výrazne prevyšuje počet prijatých
študentov.
Ak uchádzač podcení v príprave len jeden z predmetov
(napr. matematiku), sám sa definitívne vyradí, aj keď
ostatné dva predmety zvládol na 100 percent, (na prijímacích skúškach je potrebné za 50 min. napísať test
z matematiky, za 30 min. test z cudzieho jazyka a za 30
min. test z ekonómie a ekonomiky).
Vo všeobecnosti je o štúdium na vysokých školách
s ekonomickým zameraním veľký záujem. V súčasnosti
je situácia taká, že na jednotlivých fakultách EU v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici, TU v Košiciach, ŽU v Žiline, SPU v Nitre, PU v Prešove je šanca na prijatie v priemere približne 27%.
Kurz sa orientuje na uchádzačov, ktorí sa chcú v predstihu výborne pripraviť na prijímacie skúšky. Počas trva-
14
nia kurzu sa budete kvalitne pripravovať na svoj prvý
krok do skutočného života. Keďže už organizujeme
trinásty ročník kurzu, veľmi dobre vieme, čo uchádzač
potrebuje, a aj preto je metodika výučby upravená
podľa vašich požiadaviek, s dôrazom na preskúšanie
tematiky a dôkladné zvládnutie celého učiva, nevyhnutne potrebného na úspešné zvládnutie prijímacích
skúšok. Systém výučby je špeciálne orientovaný na
testovú formu skúšok a vedie účastníkov k tomu, aby
sa naučili počítať čo najefektívnejšie, najjednoduchšie
a najrýchlejšie (ako sme už spomínali na prijímacích
skúškach na Ekonomickej univerzite treba za 50 minút
zvládnuť test z matematiky, za 30 min. test z cudzieho
jazyka a za 30 min. test z ekonómie a ekonomiky).
V kurze budú prepočítané všetky typy príkladov,
z ktorých sú zostavované testy. Po prebraní jednotlivých tematických celkov absolvujú účastníci
testy – takého druhu ako na prijímacích skúškach.
Súčasťou kurzu bude taktiež výučba univerzitnými
pedagógmi zo základov ekonomiky a ekonómie a hodiny zamerané na základy jazyka (angličtina, resp.
nemčina). Pri jazyku sa univerzitní pedagógovia sústredia predovšetkým na gramatiku, s ohľadom na
požiadavky Ekonomickej univerzity, ostatných VŠ ekonomického smeru a konkrétnych jazykových testov.
Sme vzdelávacia organizácia, ktorá úspešne organizuje
prípravné kurzy už druhé desaťročie. Úspešnosť absolventov našich kurzov je až 89 %, v závislosti od typu
absolvovanej strednej školy a dosiahnutých študijných
výsledkov.
Myslíme si, že tento model vysoko efektívnej a kvalitnej prípravy vám výrazne pomôže k úspešnému
zvládnutiu prijímacích skúšok. Zbaví vás zbytočných
stresov a ukáže vám, že aj taká ťažká životná etapa sa
dá zvládnuť!
Kurzy ekonómia
A cena?
Cena kurzu vzhľadom na jeho rozsah a kvalitu je veľmi výhodná!
Za uvedenú cenu vám poskytneme intenzívnu prípravu až 6 hodín týždenne, čo je
v porovnaní s inými kurzami až dvojnásobok.
Kurz je vhodný pre uchádzačov o denné aj externé štúdium. Taktiež je možnosť absolvovať vstupný test pri
registrácii, na základe ktorého bude účastník zaradený do konkrétnej skupiny.
15
Kurzy ekonómia
Kde môžete kurz navštevovať?
K U R Z N A E KO N O M I C K Ú U N I V E R Z I T U V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 9. 10. 2010, 20 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 120 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 181 €
Zľava: 16 €, t.j. 165 € (iba 1,37 € za hodinu výučby).
Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2010.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z N A V Š E KO N O M I C K É H O S M E R U V Ž I L I N E
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 16. 10. 2010, 19 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 114 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 181 €
Zľava: pri zaplatení do 30. 9. 2010 zľava 16 €, t.j. 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z N A V Š E KO N O M I C K É H O S M E R U V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 9. 10. 2010, 19 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 114 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 181 €
Zľava: pri zaplatení do 30. 9. 2010 zľava 16 €, t.j. 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z N A V Š E KO N O M I C K É H O S M E R U V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 9. 10. 2010, 19 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 114 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 181 €
Zľava: pri zaplatení do 30. 9. 2010 zľava 16 €, t.j. 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
Kurz v Bratislave je určený prevažne uchádzačom na Ekonomickú univerzitu v Bratislave (na všetky jej fakulty).
Kurz v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach je určený pre uchádzačov na všetky VŠ ekonomického smeru v SR
vrátane Ekonomickej univerzity v Bratislave.
16
Kurzy ekonómia
Otestujte sa
Matematika - test
1
A 2 x
2
3
4
3
x 2
B
3
3
Hodnota výrazu x y
A
1
3x x
x
x 3 x 2 43 x x 2 x 3
Výraz
2
3
3
B
3
4
x x
6
C
x y x
1
2
1
2
C
5 3
4
2
D
1
3
, x ! 0 , môžeme upraviĢ na tvar
x x2 D
3
y 2 xy
x 2 x2
x 2 x2
E
x y ! 0 pre x
1
4 3
3
3 a y
3
je
3
3
3
E
§ 7 · § 8 · § 9 · §10 · §11·
Súþet ¨¨ ¸¸ ¨¨ ¸¸ ¨¨ ¸¸ ¨¨ ¸¸ ¨¨ ¸¸ má hodnotu
©7¹ ©7¹ ©7¹ © 7 ¹ © 7 ¹
A 495
B 450
C 530
D 1235
E 1450
§ n 2· § n 1·
¸¸ ¨¨
¸¸
Nech n, k  N , n ! k . Potom ¨¨
© k 2¹ © k 2¹
§ n 2·
¸¸
© k 3¹
A ¨¨
§ n 1·
¸¸
© k ¹
B ¨¨
§ n 2·
¸¸
© k 1¹
§ n 1·
¸¸
© k 1¹
C ¨¨
D ¨¨
§ n 1·
¸¸
© k 3¹
E ¨¨
5
V rovnici x 2 4 x p 0 urþte p tak, aby x12 x 22 16 ( x1 , x2 sú korene danej rovnice)
B p 5
C p 12
D p 5
E p 12
A p 0
6
Urþte všetky parametre t, pre ktoré bude maĢ rovnica x 2 tx 2 x 5 t 0 dva reálne rôzne
korene.
At 3
B t  f, f C t  ^ 3,2,1,0,1` D t 3 E Žiadna z A až D
7
Podmienka x 6 x 1 d 2 x 5 je ekvivalentná s podmienkou
A xt0
8
10
B x t1
C 0 d x 1
Oznaþme M množinu všetkých riešení rovnice
A ‡
9
Poþet riešení rovnice
A jedno
B ^0`
7 2x
2
5 x6
B žiadne
D x 1
1 x x
1 x. Potom M=
C ^0,1,4`
2
3 log 2 49
C tri
B N
C ^1,2,5,6`
E 0,1
D R
v obore reálnych þísel je:
D štyri
E dve
Urþte, ktorá z nasledujúcich množín neobsahuje riešenie rovnice
A ^0,3,4,5`
E x 1
§
D ¨¨ 2,
©
2 log x
1
log5 x 4 9
2
E 3, 5
Správne odpovede: 1. A 2. D 3. A 4. D 5. A 6. B 7. B 8. B 9. E 10. C
17
Kurzy ekonómia
Otestujte sa
Ekonómia - test
I . Do záznamu odpovedí doplňte chýbajúci text
Potenciálny produkt predstavuje najvyššiu možnú úroveň (1) ........................... produktu, ktorú môže ekonomika
trvalo dosahovať v podmienkach (2) ......................................................... a v podmienkach stabilnej (3)................................
. Hrubý domáci produkt možno z vecného hľadiska vymedziť ako súhrn (4)............................a (5)................. vyrobených
a poskytnutých za určité časové obdobie v istej ekonomike.
I I . Zakrúžkujte správnu odpoveď (Opakovaná, nevyznačená, resp. inak označená odpoveď sa neuznáva!)
1. Neúroda v poľnohospodárstve vyvoláva:
a. posun krivky dopytu doľava
b. pohyb pozdĺž krivky ponuky
c. pohyb pozdĺž krivky dopytu
d. posun krivky ponuky doľava
e. žiadna z odpovedí nie je správna
2. Krivka dokonale neelastického dopytu má tvar:
a. prudko klesajúci
b. veľmi mierne klesajúci
c. vertikálny
d. horizontálny
e. žiadna z odpovedí nie je správa
3. Ak HDP meriame a vyjadrujeme v bežných trhových cenách hovoríme o:
a. reálnom HDP
b. čistom HDP
c. národnom dôchodku
d. HDP
e. žiadna z odpovedí nie je správna
4. Pri analyzovaní a porovnávaní ekonomických
javov je potrebné dodržať podmienku:
a. “post hoc“ klam
b. ceteris paribus
c. klam okolia
d. klam kompozície
e. žiadna z odpovedí nie je správna
5. Agregátna ponuka predstavuje:
a. objem produkcie, ktorý súkromné firmy nakupujú
b. objem produkcie vytvorený len verejným sektorom
c. objem statkov a služieb, ktoré sú firmy ochotné
ponúknuť pri jednotlivých cenových hladinách
a danej výrobnej kapacite
d. objem kapitálových statkov a služieb, ktoré sú firmy ochotné ponúknuť pri jednotlivých cenových
hladinách
e. žiadna z odpovedí nie je správna
6. Hraničný sklon k úsporám vyjadruje:
a. prírastok úspor vyvolaný dodatočným prírastkom
dôchodku o jednu peňažnú jednotku
b. zväčšovanie úspor v dôsledku rastu investícií
c. prírastok úspor vyvolaný dodatočným prírastkom
hrubých investícií o jednu jednotku
d. zvýšenie úspor vyvolaná dodatočným poklesom
spotreby
e. žiadna z odpovedí nie je správna
III. Vypočítajte chýbajúce údaje:
A: Do tabuľky doplňte chýbajúce údaje. Využite poznatky o metóde pridanej hodnoty využívanej pri kalkulácií
HDP.
1. výrobca
(ťažba dreva)
2. výrobca
(výroba dosák)
3. výrobca
(výroba skríň)
Vstupy
0
500
(3)........
Výstupy
(1).........
1200
2500
0
(2).......
1200
500
700
(4)........
Medzispotreba
Pridaná hodnota
B. Vypočítajte:
Nech hraničný sklon k spotrebe je 0,8, potom hraničný sklon k úsporám je (1)........... a investičný multiplikátor má
hodnotu (2)..................
18
Kurzy ekonómia
Otestujte sa
C. Vypočítajte:
Ak amortizácia je vo výške 400 000 € a hrubé investície 2 500 000 €, potom čisté investície nadobúdajú hodnotu:
(1)..........................
Ak amortizácia je vo výške 5 mld. Sk a HDP 425 mld. €, potom čistý domáci produkt dosahuje (2).....................
I V. Zakrúžkujte správnu odpoveď (Opakovaná, nevyznačená, resp. inak označená odpoveď sa neuznáva!)
1. Ekonomický rast sa dá matematicky vyjadriť:
a. 2 spôsobmi
b. 1 spôsobom
c. 3 spôsobmi
d. 4 spôsobmi
e. žiadna z odpovedí nie je správna
2. Pomer medzi spotrebou a dôchodkom sa nazýva:
a. sklon k úsporám
b. sklon k sporeniu
c. hraničný sklon
d. sklon k práci
e. žiadna z odpovedí nie je správna
3. Čiastkový trh je miesto, kde sa obchoduje:
a. s rozličným druhom tovaru
b. s rozličným druhom tovaru, ale nie na celej časti
tohto trhu, len na určitej časti
c. len s jedným druhom tovaru
d. s tovarom vyrábaným v jednom odvetví
e. žiadna z odpovedí nie je správna
4. Dopyt po investíciách závisí od:
a. hraničnej efektívnosti kapitálu a práce
b. hraničnej efektívnosti úspor a spotreby
c. hraničnej efektívnosti kapitálu a úrokovej miery
d. hraničnej efektívnosti úspor a úrokovej miery
e. žiadna z odpovedí nie je správna
5. Krivka ponuky peňazí má tvar:
a. kolmý na os x-ovú
b. klesajúci
c. horizontálny
d. rastúci
e. žiadna z odpovedí nie je správna
6. Akcelerátor ukazuje, že prírastok dôchodkov
a teda aj rast dopytu vyvolá:
a. zrýchlenie dopytu po investíciách
b. spomalenie dopytu po investíciách
c. zrýchlenie dopytu po spotrebe
d. spomalenie dopytu po spotrebe
e. žiadna z odpovedí nie je správna
7. Medzinárodné ekonomické subjekty môžu byť:
a. primárne a sekundárne
b. základné a odvodené
c. vnútorné a vonkajšie
d. originálne a odvodené
e. žiadna z odpovedí nie je správna
8. Medzi znaky podnikania nepatrí:
a. risk
b. ziskovosť
c. vlastná zodpovednosť
d. vlastné meno
e. žiadna z odpovedí nie je správna
9. Medzi základné funkcie peňazí nepatrí:
a. prostriedok výmeny
b. zúčtovacia jednotka
c. uchovávateľ hodnôty
d. prostriedok špekulácie
e. žiadna z odpovedí nie je správna
10. V dlhom období má krivka AS:
a. horizontálny tvar
b. vertikálny tvar
c. je mierne stúpajúca
d. je nekonečne elastická
e. žiadna z odpovedí nie je správna
19
Kurzy ekonómia
Otestujte sa
V. Zvážte a odpovedzte, či sú nasledovné výroky pravdivé (P) alebo nepravdivé (N):
1. Teória preferencie likvidity vysvetľuje príčinu držby
peňazí hospodárskymi subjektami a príčinu ich dopytu
po peniazoch.
2. Inflácia sa najčastejšie charakterizuje ako znehodnotenie peňažnej jednotky a pokles cenovej hladiny.
3. Dôsledkom inflácie sú zvýhodňovaní veritelia.
4. Trhová cena je vždy len rovnovážnou cenou.
5. Financovanie podniku môže byť štátne alebo
vnútorné.
6. Jednotný trh je taký priestor, kde neexistujú žiadne
tarifné prekážky.
Správne odpovede:
I.
II.
III.
IV.
V.
20
(1) skutočného; (2) prirodzenej miery nezamestnanosti;
n
; (3) ce
cenovej
ej hladiny;
ad
(4)
(4 finá
finálnych
ych statkov;
tatk v;
(5) služieb
1. d 2. c 3. e 4. b 5. c 6. a
A. (1) 500; (2) 500; (3) 1200; (4) 1300; B: (1) 0,2; (2) 5; C: (1) 2 100
0 000 €; (2) 42
420 mld
mld. €
1. c 2. e 3. c 4. c 5. a 6. a 7. d 8. a 9. d 10. b
1. P 2. N 3. N 4. N 5. N 6. P
Kurzy medicína
Intenzívny prípravný kurz na
> Lekársku fakultu UK v Bratislave
> Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine
> Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach
V Ý U Č B U P O C E LÝ Č A S V E D Ú U N I V E R Z I T N Í P E D AG Ó G O V I A !
V K U R Z E B U D Ú O B S I A H N U T É V Š E T K Y P OT R E B N É T E M AT I C K É O B L A S T I ,
K TO R É S Ú P R E D M E TO M P R I J Í M AC Í C H S K Ú Š O K : B I O LÓ G I A , C H É M I A .
Tento rok sa hlásilo na prijímacie pohovory napr.
na Lekársku fakultu UK (všeobecné lekárstvo) až
1 725 uchádzačov a z toho len 325 malo šancu stať
sa študentom medicíny.
Aj v súčasnosti, keď lekársky stav prežíva krízové obdobie, približne iba 20% uchádzačov má šancu stať
sa v skutočnosti budúcim lekárom. So stále rastúcim
počtom uchádzačov o štúdium na lekárskej fakulte
rastú aj nároky na vedomosti, ktoré sa vyžadujú pri
prijímacom konaní. Uchádzač, ktorý sa chce stať
študentom lekárskej fakulty, musí perfektne zvládnuť
nielen teoretickú biológiu a chémiu, ale taktiež by mal
vedieť vypočítať základné príklady z praktickej chémie.
Pritom prijímacie skúšky sú veľmi časovo a psychicky
náročné. Napríklad na prijímacích skúškach v Bratislave treba odpovedať na 100 otázok z chémie a 100
z biológie, pričom každá má 4 možnosti. Na vypracovanie jedného 100 – otázkového testu má uchádzač
iba 90 minút. Pred skúškami musí však uchádzač
prebrať až 3 000 otázok z biológie a chémie, ktoré fakulta uverejňuje (pozri ďalej krátky úryvok zo skúšobného
testu).
Intenzívny prípravný kurz sa orientuje na uchádzačov,
ktorí sa chcú v predstihu výborne pripraviť na prijímacie skúšky. Počas trvania kurzu sa budete kvalitne
pripravovať na svoj prvý krok do skutočného života.
Keďže už organizujeme trinásty ročník kurzu, veľmi
dobre vieme, čo uchádzač potrebuje, a aj preto je
metodika výučby upravená podľa vašich požiadaviek
s dôrazom na preskúšanie tematiky a dôkladné
zvládnutie celého učiva, nevyhnutne potrebného
na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Systém
výučby je špeciálne orientovaný na testovú formu
prijímacích skúšok. Po prebratí jednotlivých blokov
učiva budú účastníci písať skúšobné testy, ktorými si
naučené poznatky utvrdia (na prijímacích skúškach je
potrebné za 3 hodiny vyriešiť až 200 otázok).
V kurze s univerzitnými pedagógmi preberiete učebnú
látku z biológie a chémie, ktorá je predmetom prijímacieho konania a z ktorej sú zostavované prijímacie
testy.
Sme organizácia, ktorá realizuje prípravné kurzy už
druhé desaťročie. Úspešnosť absolventov našich kurzov je až 89 %, v závislosti od typu absolvovanej strednej školy a dosiahnutých študijných výsledkov. Myslíme
si, že tento model vysoko efektívnej a kvalitnej prípravy
vám výrazne dopomôže k úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok. Zbaví vás zbytočných stresov a ukáže
vám, že aj taká ťažká životná etapa sa dá zvládnuť!
A cena?
Cena kurzu vzhľadom na jeho rozsah a kvalitu
i je
e veľmi
ľm výhodná!
ý dn
Za výbornú cenu poskytneme intenzívnu prípravu ažž 6 hodín
o n týždenne
t de ne (celkovo
elk vo ažž
108 vyučovacích hodín), čo je v porovnaní s inými kurzami až dvojnásobok.
k
V cene kurzu sú zahrnuté testy z biológie a chémie.
m
21
Kurzy medicína
Kde môžete kurz navštevovať?
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 23. 10. 2010, 18 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 108 vyuč. hodín)
Zameranie: biológia, chémia
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 165 €
Zľava: 16 €, t.j. 149 € (iba 1,38 € za hodinu výučby).
Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2010.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0915, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ V ŽILINE
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 16. 10. 2010, 17 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 102 vyuč. hodín)
Zameranie: biológia, chémia
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 181 €
Zľava: 16 €, t.j. 165 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2010.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od16. 10. 2010, 17 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 102 vyuč. hodín)
Zameranie: biológia, chémia
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 181 €
Zľava: 16 €, t.j. 165 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2010.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 16. 10. 2010, 17 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 102 vyuč. hodín)
Zameranie: biológia, chémia
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 181 €
Zľava: 16 €, t.j. 165 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2010.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
s našou pomocou to dokážete ...
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 53 – zoznam všetkých kurzov)
22
Kurzy medicína
Otestujte sa
Biológia - test
U K Á Ž K A T E S T U Z B I O LÓ G I E N A L E K Á R S K U FA K U LT U U K
1. Z koľkých biomembrán sa
skladajú mitochondrie:
a. z dvoch
b. z dvoch – vonkajšieho obalu
a vnútornej zriasenej
c. z jednej
d. z dvoch – vonkajšieho zvrásneného obalu a vnútornej
2. Schopnosť bunky pohlcovať
mikroorganizmy sa nazýva:
a. diapedéza
b. fagocytóza
c. pinocytóza
d. difúzia
3. K suchým pukavým plodom
patrí:
a. nažka
b. mechúrik
c. tobolka
d. šešuľa
4. Ktoré z uvedených rastlinných
druhov majú kvety jednopohlavné a sú jednodomé:
a. borovica lesná
b. vŕba rakytová
c. smrek obyčajný
d. smrekovec opadavý
5. Štádium polypa pozorujeme u:
a. motolíc
b. medúzovcov
c. bičíkovcov
d. koralovcov
6. Vnútrobunkové trávenie sa
vyskytuje u:
a. protozoa
b. ploskavcov
c. obrúčkavcov
d. článkonožcov
7. U ktorých živočíchov sa amoniak vylučuje ako močovina:
a. veľrýb
b. vtákov
c. zúbkozobcov
d. sysľov
8. V krvi cicavcov nachádzame:
a. červené krvinky
b. trombocyty
c. hepatocyty
d. leukocyty
9. Hemoglobín (najmä u dojčiat)
sa vplyvom zvýšeného prísunu
dusíkatých látok do organizmu
mení na:
a. metylhemoglobín
b. oxyhemoglobín
c. etylhemoglobín
d. methemoglobín
10. Zárodky všetkých mnohobunkovcov prejdú v individuálnom vývine:
a. štádiom moruly
b. štádiom blastuly
c. štádiom mezodermy
d. štadiom gastruly
11. Ak poznáme frekvenciu recesívnej alely (q) v populácii,
frekvenciu recesívnych homozygotov vypočítame:
a. 2pq
b. q = 1-p
c. p
d. q2
12. Stará matka mala autozomálne recesívny znak. Jej dcéra nie.
Aká je pravdepodobnosť, že ani
vnúča nebude mať tento znak,
ak je jeho otec dominantný homozygot pre daný znak:
a. 50%
b. 0%
c. 25%
d. 100%
13. Na trávení bielkovín v žalúdku človeka sa zúčastňuje:
a. trypsín
b. amyláza
c. pepsín
d. lipáza
14. Ktorá žľaza tráviacej sústavy
človeka je najväčšia:
a. pečeň
b. slezina
c. pankreas
d. žalúdok
15. Základné funkcie stonky:
a. metabolická
b. asymilačná a vodivá
c. mechanická, vodivá
d. reprodukčná
16. Mezofyl:
a. obsahuje prieduchy
b. tvorí základ kvetných púčikov
c. je parenchým stonky
d. je listový parenchým
17. Oligocén je útvar:
a. štvrtohôr
b. druhohôr
c. treťohôr
d. starších prvohôr
18. Proterozoikum:
a. sú prvohory
b. sú érou veľmi krátkou
c. život bol sústredený prevažne
na súši
d. sú starohory
19. Hominizácia:
a. je proces, v ktorom vznikol človek
b. v jej priebehu sa zmenil tvar
kostry
c. v jej priebehu došlo k zväčšovaniu tvárovej a zmenšovaniu
mozgovej časti lebky
d. v jej priebehu došlo k funkčnému vývoju ruky
20. Párnokopytníky:
a. prsty majú zakončené raticami
b. stúpajú na druhý a štvrtý prst
c. patria sem kozy
d. patria sem kone
Správne odpovede: 1. a, b 2. b 3. b, c, d 4. a, c, d 5. b, d 6. a, b 7. a , d 8. a, b, d 9. d 10. a, b, d 11. d 12. d
13. c 14. a 15. c 16. d 17. c 18. d 19. a, b, d 20. a, c
23
Kurzy medicína
Otestujte sa
Chémia - test
U K Á Ž K A T E S T U Z C H É M I E N A L E K Á R S K U FA K U LT U U K
1. Atóm arzénu má oxidačné
číslo “V” v zlúčeninách:
a. As2S3
b. As2S5
c. Ag3AsO3
d. FeAsO3
2.
Pre
chemickú
reakciu
Mg + NiCl2 ↔ MgCl2 + Ni platí:
a. horčík sa redukuje
b. chlór sa redukuje
c. nikelnatý katión sa redukuje
d. horčík sa oxiduje
3. V molekule peroxidu vodíka:
a. sú atómy kyslíka navzájom viazané kovalentnou väzbou
b. má atóm kyslíka oxidačné
číslo –II
c. sú atómy vodíka navzájom
viazané kovalentnou väzbou
d. má atóm vodíka oxidačné číslo I
4. Trvalú tvrdosť vody:
a. spôsobuje najmä síran vápenatý a síran horečnatý
b. spôsobuje CaSO4 a MgSO4
c. nemožno odstrániť varom
d. nemožno odstrániť pridaním
CaCO3
5. O prvkoch alkalických kovov
platí:
a. majú nízke teploty topenia
b. patria medzi najreaktívnejšie
prvky
c. ich reaktivita sa zväčšuje od
lítia k céziu
d. vyznačujú sa dobrou elektrickou a tepelnou vodivosťou
6. Prvky s2:
a. tvoria zlúčeniny, v ktorých
majú ich atómy oxidačné
číslo II
b. nazývajú sa tiež alkalické kovy
c. patria medzi prvky s malou
hodnotou elektronegativity
d. v prírode sa nachádzajú voľné
aj viazané v zlúčeninách
24
7. Van der Waalsove sily:
a. sú medzimolekulové väzbové
sily
b. zodpovedajú za primárnu
štruktúru bielkovín
c. patria medzi stredne silné väzby
d. nachádzame v molekulách
bielkovín
8. V jednoduchých bielkovinách
sa nachádzajú väzby:
a. kovalentné
b. poloacetálové
c. amidové
d. N-glykozidové
9. Hodnotu reakčného tepla Qm
chemickej reakcie určuje:
a. množstvo energie, ktorú reakčná sústava vymieňa s okolím
b. množstvo uvoľnenej alebo
spotrebovanej energie pri reakcii
c. hodnota aktivačnej energie
d. reakčná rýchlosť
10. Zlúčenina SrH2
a. má kovalentnú väzbu medzi
atómami stroncia a vodíka
b. sa nazýva hydrid sodný
c. má atóm vodíka s ox. číslom –I
d. má atóm vodíka s ox. číslom I
11. Atóm železa má oxidačné číslo III v zlúčeninách:
a. Fe(SCN)3
b. (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
c. Fe(CH3COO)3
d. NH4Fe(SO4)2 · 12H2O
12. O d-prvkoch môžeme povedať:
a. majú vysoké teploty topenia
a varu (okrem Hg)
b. môžu byť ako ligandy v koordinačných zlúčeninách
c. dobre vedú teplo a elektrický
prúd
d. podľa oxidačného čísla majú
ich zlúčeniny rôzne zafarbenie, napr. zlúčeniny CrVI sú žlté
a zlúčeniny CrIII sú zelené.
13. Ak sú molekuly H2O, NH3
a CO ligandmi v komplexných
zlúčeninách, vo vzorcoch ich
čítame:
a. akvo, ammo, karboxyl
b. hydro, ammin, karboxyl
c. akva, amino, karbo
d. akva, ammin, karbonyl
14. Pre prvky a zlúčeniny triády
železa platí:
a. Fe, Co a Ni sú zaradené do VIII.
B skupiny periodickej sústavy
prvkov
b. prvky skupiny železa (tzv. triáda železa) sa nachádzajú v šiestej (dlhej) perióde
c. železo patrí medzi ušľachtilé
kovy
d. atómy kobaltu a niklu môžu na
väzby s atómami iných prvkov
využiť okrem dvoch ns elektrónov aj elektróny z (n–1)d orbitálov
15. Pre uvedenú reakciu 3Cu
+HNO3 ↔ 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O
platí:
a. dusík sa z časti redukuje, prijíma elektróny
b. vodík sa vyredukuje, pretože
meď je v Becketovom rade kovov vpravo od vodíka a nemôže ho z kyseliny vytesniť
c. meď sa oxiduje, ale oxidovadlom nie je katión vodíka
d. meď sa redukuje
16. Rýchlosť chemickej reakcie:
a. možno vyjadriť ako zmenu
koncentrácie reaktantov za časovú jednotku
b. nezávisí od veľkosti aktivačnej
energie
c. je určená rovnovážnou konštantou
d. závisí od teploty
Kurzy medicína
17. Pri ktorom z uvedených procesov dochádza k výraznému
vzrastu entropie?
a. H2O(l)→H2O(g)
b. Hg(l)+S(s)→HgS(s)
c. H2O(l)→H2O(s)
d. CaCO3(s)→CaO(s)+CO2(g)
18. Vyberte pravdivý výrok
o exotermickej reakcii:
a. je vždy exergonická
Otestujte sa
b. môže byť aj endergonická
c. prebieha vždy spontánne
d. ak je ΔG<0
19. Cín:
a. je polokov
b. s meďou tvorí známu zliatinu
bronz
c. s hliníkom sa používa na výrobu bronzu
d. je biogénny makro prvok
20. Pre vodné sklo platí:
a. získava sa rýchlym ochladením
roztaveného SiO2
b. je to vodný roztok kremičitanov alkalických kovov
c. vyrába sa tavením kremičitého
piesku s potašou
d. patrí k toxickým látkam
Správne odpovede:
1. b 2. c, d 3. a, d 4. a, b, c 5. a, b, c, d 6. a, c 7. a, d 8. a, c 9. a, b 10. c 11. a, c, d 12. aa, c ,d
d 1
13. d 1
14. b
b, d
15. a, b, c 16. a, d 17. a, d 18. b, d 19. b 20. a
25
Kurzy masmediálna komunikácia a žurnalistika
Prípravný kurz na
> Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
> Katedru marketingovej komunikácie FF UK v Bratislave
> Katedru masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre
> Odbor masmediálne štúdiá FF PU v Prešove
> Katedra žurnalistiky FF UK v Bratislave
> Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre
> Katedra žurnalistiky FF KU v Ružomberku
Mnohí absolventi masmediálnej komunikácie alebo
žurnalistiky sa uplatnili ako úspešní žurnalisti, mediálni
odborníci, marketéri, moderátori, hovorcovia, pracovníci reklamných, marketingových a PR agentúr, ale aj
renomovaní pedagógovia a odborníci. Štúdium masmediálnej komunikácie a žurnalistiky zahŕňa nielen
oblasť reklamy a propagácie, ale aj ďalšie zložky marketingovej komunikácie, žurnalistiky, t.j. public relations, direct marketing, podporu predaja atď.
Cieľom výučby je príprava kvalifikovaných pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie (manažér
reklamy, reklamný textár, scenárista, odborník na styk
s klientom a pod.). Ak sa chcete aj vy stať študentom
masmediálnej komunikácie alebo žurnalistiky, je potrebné obsiahnuť vedomosti nielen z filmu, audiovizuálnej tvorby, literatúry, divadla, hudby, ale aj občianskej
náuky a samozrejme jedného svetového cudzieho
jazyka. Príprava pred prijímacími skúškami je veľmi
dôležitá a v čase prípravy na maturitnú skúšku môže
26
byť aj zanedbávaná. Taktiež je potrebné uvedomiť si, že
šancu na prijatie má napríklad na Fakulte masmediálnej
komunikácie v Trnave iba 11% prihlásených študentov.
Preto pre vás aj tento rok opäť realizujeme prípravný
kurz na masmediálnu komunikáciu a žurnalistiku.
Tento kurz je vzhľadom na jeho formu veľmi výhodný
a efektívny.
S organizovaním tohto kurzu máme viacročné skúsenosti a veľmi dobré výsledky. Výučba prebieha formou
teoretickej prípravy doplnenej praktickými ukážkami
napr.: z hudby, fotografie a ďalších zložiek tvoriacich kurz. Prebratá tematická časť je vždy preskúšaná
cvičnými testami, ktoré účastníci v rámci kurzu píšu.
Testy sú opravené a tak má každý uchádzač predstavu
o svojej prípadnej úspešnosti na prijímacích skúškach.
Keďže si testy účastníci ponechávajú na doma, môžu
okrem samotných študentov, vedomostnú úroveň svojich detí sledovať aj rodičia.
Kurzy masmediálna komunikácia a žurnalistika
A cena?
Cena kurzu vzhľadom na jeho rozsah a kvalitu je veľmi výhodná! Za uvedenú cenu
vám poskytneme intenzívnu prípravu až 6 hodín týždenne.
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: február 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 20. 11. 2010, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: slovenský jazyk a literatúra, film, divadlo, výtvarné umenie, hudba, fotografia, rozhlas a televízia,
občianska náuka, marketing, ekonómia, dejiny masmediálnej komunikácie a žurnalistiky, cudzí jazyk
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ V ŽILINE
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 27. 11. 2010, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: slovenský jazyk a literatúra, film, divadlo, výtvarné umenie, hudba, fotografia, rozhlas a televízia,
občianska náuka, marketing, ekonómia, dejiny masmediálnej komunikácie a žurnalistiky, cudzí jazyk
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000 , 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ V BANSKE J BYSTRICI
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 27. 11. 2010, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: slovenský jazyk a literatúra, film, divadlo, výtvarné umenie, hudba, fotografia, rozhlas a televízia,
občianska náuka, marketing, ekonómia, dejiny masmediálnej komunikácie a žurnalistiky, cudzí jazyk
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 181 €)
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 27. 11. 2010, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: slovenský jazyk a literatúra, film, divadlo, výtvarné umenie, hudba, fotografia, rozhlas a televízia,
občianska náuka, marketing, ekonómia, dejiny masmediálnej komunikácie a žurnalistiky, cudzí jazyk
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 53 – zoznam všetkých kurzov)
27
Kurzy masmediálna komunikácia a žurnalistika
Otestujte sa
Masmediálna komunikácia a žurnalistika – test
U K Á Ž K A T E S T U Z M A S M E D I Á L N E J KO M U N I K ÁC I E A Ž U R N A L I S T I K Y
1. Ktoré z uvedených štýlov majú najviac spoločných vlastností a výrazových prostriedkov:
a. hovorový – rečnícky – umelecký
b. náučný – publicistický – náboženský
c. esejistický – odborný – hovorový
d. administratívny – rečnícky – umelecký
2. Prestávka (pauza) má v znelostnej asimilácii
rovnaký účinok ako:
a. znelá párová spoluhláska
b. samohláska
c. znelá nepárová spoluhláska
d. neznelá párová spoluhláska
3. Slová, ktoré sa prestanú používať aktívne
a prejdú do pasívneho slovníka preto, že sú
pomenovaniami takých predmetov, ktoré sa
prestali používať a zanikli, nazývame:
a. okazionalizmy
b. archaizmy
c. historizmy
d. neologizmy
4. Výrazy typu SĽUK, USA, NATO patria k:
a. ustáleným značkám
b. iniciálovým skratkám
c. skratkovým slovám
d. internacionalizmom
5. Slovotvorný základ a slovotvorný formant sú
správne oddelené:
a. zemepisár–ka
b. zemepis–árka
c. zeme–pisárka
d. zem-episárka
6.
Neuspokojivú
končiacu
melódiu
čiže
antikadenciu majú:
a. oznamovacie vety
b. rozkazovacie vety
c. zisťovacie otázky
d. dopĺňacie otázky
7. Autorom diela Rozprava o kultúrnosti je:
a. Anton A. Baník
b. Ladislav Hanus
c. Ján Ch. Korec
d. Ľudovít Štúr
8. Autorom dvojzväzkového diela Martin Kukučín,
ktoré vyšlo v Argentíne (1958, 1960) bol:
a. Augustín Maťovčík
b . Július Noge
c. Stanislav Mečiar
d. Stanislav Maťovčík
28
9. Vo filme Vtedy na západe z roku 1968
C. Cardinaleová nehrala:
a. s Charlesom Bronsonom
b. Henrym Fondom
c. Francom Nerom
d. Francom Fondom
10. Za zakladateľa slovenskej komeniológie
pokladáme:
a. Juraja Hronca
b. Jána Kvačalu
c. Karola Jarábka
d. Jána Jastrábka
11. Skratka UNESCO označuje:
a. organizáciu OSN pre výchovu, vedu a kultúru
b. komisiu Európskej únie na ochranu historických a kultúrnych pamiatok
c. Svetové združenie na podporu umenia a kultúry
d. Chránené kultúrne pamiatky
12. Vynálezca kníhtlače Johann Gutenberg
pochádzal:
a. z Berlína
b. z Mohuča
c. z Bostonu
d. z Londýna
13. Komplex dočasne platných kultúrnych foriem
je:
a. móda
b. vkus
c. snobizmus
d. gíč
14. Princíp napodobňovania reality sa volá:
a. miliárny princíp
b. mimetický princíp
c. minoritný princíp
d. minitárny princíp
15. Systém upravujúci vnútornú skladbu výtvarného diela sa volá:
a. kompozícia
b. konsolidácia
c. konštrukcia
d. rozloženie farieb
16. Jeden z najkrajších chrámov sveta Hagia Sofia
sa nachádza v:
a. Sofii
b. Istanbule
c. Ríme
d. Benátkach
Kurzy masmediálna komunikácia a žurnalistika
17. Najvýznamnejšia románska architektonická
pamiatka v Taliansku: dóm, baptistérium a campanila je v:
a. Janove
b. Pise
c. Florencii
d. Ríme
18. Učiteľom Leonarda da Vinciho bol známy
sochár:
a. Verrocchio
b. Donatello
c. Ghiberti
d. Michelangelo
19. Michelangelove štyri rožné sochy na sarkofágoch: Deň, Noc, Úsvit a Súmrak sú na náhrobku:
a. pápeža Júliusa II.
b. rodiny Mediciovcov
c. vlastnom
d. Leonarda da Vinciho
20. Koláž objavil:
a. Pablo Picasso
b. Georges Braque
c. Joan Gris
d. Georges Gris
Otestujte sa
21. Od ktorého roku sa udeľuje Pulitzerová cena?
22. Ako sa nazýva prvý slovenský denník ?
23. Ako sa volá prvá zachovaná fotografia a kto je
jej autorom?
24. Akými prostriedkami sa šírilo písané slovo pred
vynájdením knihtlače?
25. Kedy začala vysielať TV Markíza?
26. Ako sa volal vynálezca telefónu Hírmondó?
27. V ktorom roku sa uskutočnil 1. Telegrafný, resp.
semaforový prenos?
28. Ktorá komerčná rozhlasová stanica je v súčasnosti najpočúvanejšia?
29. Čo znamená skratka www?
30. Čo je to „korektúra“?
Správne odpovede:
1. a 2. d 3. c 4. b 5. a 6. c 7. b 8. c 9. c 10. b 11. a 12. b 13. a 14. b 15. a 16. b 17. b 18. a 19. b 20. b
21. 1917 22. Slovenský denník 23. Pohľad na dvor, Niepce 24. Prostredníctvom písaného slova na papieri,
koži, tabuľkách, zvitky 25. 31. 8. 1996 26. Tivard Puskás 27. 1796 28. Rádio Expres 29. World Wide Web
30. Oprava chýb v rukopise, sadzbe
29
Kurzy STU
Intenzívny prípravný kurz na:
> Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
> Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
> Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
> Stavebnú fakultu STU v Bratislave
> Strojnícku fakultu STU v Bratislave
Štúdium na Slovenskej technickej univerzite je v súčasnosti veľmi vyhľadávané. Technické riešenia, nové
technológie a informatizácia rýchlo napredujú a majú
veľkú budúcnosť, preto je výhodné mať vzdelanie v tejto oblasti.
Uvedomujeme si, aké náročné je zvládnutie prijímacích
skúšok na jednotlivé fakulty STU a príprava na ne počas
bežného školského roka, keď je potrebné zvládať ešte
bežné školské povinnosti. Preto sme pre vás zorganizovali kurz, ktorý vás výborne, v predstihu a bez stresu
pripraví na prijímacie skúšky na jednotlivé fakulty
STU. V rámci kurzu sa budete zaoberať matematikou
a fyzikou, ktoré sú na STU veľmi dôležité. Kurz bude
prebiehať formou výučby, na ktorej sa vysvetlí potrebné učivo. Výučba však nebude len teoretická. Základ
bude v počítaní typov príkladov, ktoré sú potrebné
k prijímacím skúškam na STU. Okrem bežného
počítania budú uchádzači písať aj testy, ktoré budú
30
vyučujúcim vyhodnotené, takže každý uchádzač
(a aj jeho rodičia, keďže testy sa účastníkom kurzu
ponechávajú na doma) bude mať predstavu o svojich
pokrokoch v príprave. Táto metóda výučby sa nám
v predchádzajúcich rokoch veľmi osvedčila, a preto
veríme, že môže pomôcť aj vám.
Kurzy STU
Kde môžete kurz navštevovať?
SPOLOČNÝ KURZ MATEMATIKY A FYZIKY PRE STU – KURZ V BRATISLAVE
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 9. 10. 2010, 18 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 108 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, fyzika
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk.
V cene sú zahrnuté skúšobné testy z matematiky a fyziky.
M AT E M AT I K A P R E S T U – K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 9. 10. 2010, 9 týždňov, v sobotu 6 hodín (spolu 54 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 109,00 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk.
V cene sú zahrnuté skúšobné testy z matematiky.
F Y Z I K A P R E S T U – K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 9. 10. 2010, 9 týždňov, v sobotu 6 hodín (spolu 54 vyuč. hodín)
Zameranie: fyzika
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 109,00 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk.
V cene sú zahrnuté skúšobné testy z fyziky.
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 53 – zoznam všetkých kurzov)
31
Kurzy STU
Otestujte sa
Matematika a fyzika - test
U K Á Ž K A T E S T U Z M AT E M AT I K Y N A S T U
1
1
2a ·§ 1 ·
§ 1
2
¸¨ 1¸ možno upraviĢ na výraz za podmienok
a
© a 1 a 1 ¹© a ¹
Výraz ¨
A a z 0, a z r1
B a z r1, a z 0, a z 2
E Žiadna z odpovedí A až D nie je správna
2
C a z 0, a z 1
D a z r1
1
3
n2 4
je ekvivalentný s výrazom
n! n 1! n 2!
n 1
n
B
C0
D n! E -1
A
n!
n 1
3
Všetky riešenia nerovnice x 1 2 x 3 3x 7 v množine celých nezáporných þísel udáva
množina
B‡
C ^1,2,3,..`
D ^3,4,5,...`
A ^0,1,2,3`
E Žiadna z odpovedí A až D nie je správna
4
Súþet všetkých reálnych koreĖov rovnice x 4 6 x 2 9
A3
B0
C -6
E -3
5
0 je
D6
Oznaþme M množinu riešení nerovnice 5 x 3x 1 t x 2 v obore prirodzených þísel. Potom
A M
E M
N
B M
^42, 43, 44`
^1,2,3`
C M
^100, 101`
D M
‡
Správne odpovede: 1. A 2. C 3. E 4. B 5. A
Výraz
UKÁŽKA TESTU Z FYZIKY NA STU
1. Akou maximálnou rýchlosťou
môže pri dosadaní na zem pristávať
lietadlo na letiskovej dráhe s dĺžkou
800 m pri zrýchlení opačného smeru 2,7 m.s-2?
a. 65 m/s
b. 50 m/s
c. 90 m/s
d. 75 m/s
2. Vlak s hmotnosťou 200 t sa z pokoja rozbieha rovnomerne zrýchlene po dráhe 400 m a dosiahne
rýchlosť 72 km.h-1. Vypočítajte silu,
ktorá uvádza vlak do pohybu.
32
a. 150 kN
b. 100 kN
c. 200 kN
d. 50 kN
3. Človek hmotnosti 70 kg vystúpi
na tretie poschodie budovy a nadobudne vertikálnu výšku 12 m nad
úrovňou okolia. Akú prácu vykoná
a aký bol jeho priemerný výkon, ak
to stihol za 20 s?
a. 8400 J, 250 W
b. 4800 J, 420 W
c. 8200 J, 520 W
d. 8400 J, 420 W
4. Ľadovec (ρ = 917 kg.m-3) pláva
v mori (ρ = 1 030 kg.m-3). Koľko %
ľadovca je vynorené nad hladinou
a koľko je pod hladinou?
a. 10 %
b. 11 %
c. 25 %
d. 18 %
5. Akou veľkou silou zdvihneme vo
vode kameň (kameň je celý ponorený), ktorý má na vzduchu tiaž 150 N,
ak je jeho hustota 3 000 kg.m-3?
a. 200 N
b. 150 N
Kurzy STU
Otestujte sa
c. 50 N
d. 100 N
6. Drevená tyč pôvodnej dĺžky
l0 = 1 m s obsahom kolmého prierezu S = 1 cm2 je na jednom konci
upevnená a na druhom sa napína
ťahom v smere dĺžky silou Fn = 1 000 N.
Aká bude dĺžka tyče po predĺžení,
keď modul pružnosti v ťahu dreva
E = 14 GPa?
a. 1 = 1,0007 m
b. 1 = 1,0005 m
c. 1 = 1,005 m
d. 1 = 1,0003 m
7. Sklenený pyknometer objemu
15 cm3 je pri teplote 0 °C naplnený
ortuťou. Keď teplotu okolia zvýšime na 100 °C, z pyknometra vytečie
234 mm3 ortuti. Vypočítajte koefi-
cient teplotnej objemovej rozťažnosti ortuti.
a. 12,6.10-5K-1
b. 10,25.10-7K-1
c. 15,6.10-5K-1
d. 16,2.10-7K-1
8. Pri zapnutí štartéra automobilu
prechádza prúd 120 A. Elektromotorické napätie akumulátora je
12 V, vnútorný odpor akumulátora
je 0,06 Ω. Aký je odpor štartéra?
a. 0,02 Ω
b. 0,06 Ω
c. 0,08 Ω
d. 0,04 Ω
9. Výstupná práca pre sodík je
2,1 eV. S akou energiou budú vyletovať elektróny z povrchu sodíkovej katódy, ak na ňu dopadá ultra-
fialové žiarenie s vlnovou dĺžkou
300 nm?
a. 3eV
b. 2eV
c. 6eV
d. 4eV
10. Určte veľkosť magnetickej indukcie homogénneho magnetického poľa, ak na vodič kolmý na
indukčné čiary pôsobí sila veľkosti
0,2 N. Vodič má aktívnu dĺžku
12,5 cm a prechádza ním stály prúd
4 A.
a. 0,4 T
b. 0,2 T
c. 0,5 T
d. 0,6 T
Správne odpovede: 1. a 2. b 3. d 4. b 5. d 6. a 7. c 8. d 9. b 10. a
33
Kurzy architerktúra
Kde môžete kurz navštevovať?
Prípravný kurz na
> Fakultu architektúry STU v Bratislave
> Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach
Spomínané fakulty sú špecifickými na Slovensku.
Prijímacie skúšky na tieto fakulty neprebiehajú len
formou testu, ale treba preukázať aj svoje umelecké
zručnosti v rámci vykonania talentovej prijímacej
skúšky. Uchádzači o štúdium teda okrem teoretických
vedomostí z dejín umenia a architektúry, matematiky,
musia zvládnuť aj deskriptívnu geometriu a ateliérovú
tvorbu. Z tohto pohľadu je príprava veľmi rôznorodá
a náročná. Ponúkame kurz, ktorého obsahom je príprava na všetky spomínané časti prijímacej skúšky.
Uchádzači teda získajú prehľad zo všetkých oblastí,
ktoré prijímacia skúška obsahuje. Súčasťou kurzu je
aj ateliérová tvorba, na ktorej sa uchádzači trénujú
v kreslení rôznych zátiší a portrétov. Prijímacie skúšky
sú teda náročné nielen z hľadiska obsahového, ale aj
z toho dôvodu, že šancu uspieť na nich má približne len
20% uchádzačov o štúdium. Ak teda chcete študovať
architektúru či niektorý z príbuzných odborov, tak ste
na správnom mieste – spomínaný prípravný kurz na
architektúru (POZOR! prijímacie skúšky sa konajú už v
januári) je určený pre všetky nasledovné odbory: architektúra a urbanizmus (STU, TU), dizajn výrobkov (STU,
TU), voľné výtvarné umenie (TU), priestorové plánovanie
a manažment (STU), krajinná architektúra a krajinné
plánovanie (STU).
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: december 2010
Trvanie a rozsah: výučba od 9. 10. 2010, 9 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 54 vyuč. hodín)
Zameranie: ateliérová tvorba, dejiny umenia a architektúry, deskriptívna geometria
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: december 2010
Trvanie a rozsah: výučba od 9. 10. 2010, 9 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 54 vyuč. hodín)
Zameranie: ateliérová tvorba, dejiny umenia a architektúry, deskriptívna geometria
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: december 2010
Trvanie a rozsah: výučba od 9. 10. 2010, 9 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 54 vyuč. hodín)
Zameranie: ateliérová tvorba, dejiny umenia a architektúry, deskriptívna geometria
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 53 – zoznam všetkých kurzov)
34
Kurzy psychológia
Prípravný kurz na filozofické a pedagogické fakulty
Slovenský inštitút vzdelávania v spolupráci s univerzitnými pedagógmi otvára prípravné
kurzy na prijímacie pohovory na vybrané filozofické a pedagogické odbory, ktoré
je možno študovať na vysokých školách v SR.
Prípravný kurz na psychológiu
> kurz v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach
Psychológia je v súčasnosti veľmi aktuálny pojem,
s ktorým sa stretávame už aj v bežnom živote. So zrýchľujúcim sa tempom života sa zvyšujú aj nároky kladené
na jednotlivca, čo v konečnom dôsledku negatívne
pôsobí na celú osobnosť. Byť dobrým psychológom – to je nielen povolanie, ale aj poslanie. V konečnom dôsledku človek pomáha nielen svojmu
okoliu, ale aj sám sebe. Jednotlivec – psychológ – môže
participovať na zvyšovaní kvality života jednotlivcov,
ale aj celej spoločnosti. Môže pracovať v oblasti verejnej a štátnej správy, či výchovy a vzdelávania. Uplatnenie môže nájsť v širokej škále manažérskych pozícií,
obchodných zástupcov, v oblasti personalistiky i riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.
Ak sa chcete stať študentom psychológie, je potrebné
absolvovať náročnú a kvalitnú prípravu z viacerých
profilových predmetov (najmä psychológia, biológia, matematika), čo je vzhľadom na rôznorodosť
predmetov obsahovo naozaj veľmi náročné. Preto
sme pre vás pripravili intenzívny prípravný kurz na
prijímacie skúšky na odbory psychológie v SR. Kurz
prebieha formou: 1) odborno-teoretickej výučby
a 2) testovou – skúšobnou resp. praktickou
časťou. Táto kombinácia sa nám v predchádzajúcich
rokoch na našich kurzoch mimoriadne osvedčila,
lebo študenti si po odprednášanej tematickej oblasti, skúšobnými testami overia získané poznatky
a zároveň si ich aj utvrdia. Keďže účastníci kurzu budú
písať testy z každej tematickej oblasti, postupne si tak
osvoja a utvrdia všetky potrebné informácie. Testy,
ktoré študenti dostanú počas výučby si ponechávajú
pre samoštúdium. Skúšobné testy budú opravené
tak, aby každý vedel, ktorú oblasť v príprave podcenil,
resp. ešte dostatočne nenaštudoval. Napokon, podľa
opravených testov môžu aj rodičia sledovať vedomostnú úroveň svojho syna/dcéry. Chyby, ktoré sa vyskytnú v teste, objasníme.
A cena?
Cena kurzu vzhľadom na jeho rozsah a kvalitu
it je
e veľmi
m výhodná!
ý dn
Za 181 € poskytneme každú sobotu 6 hodín výučby, spolu
až 84
p
8 vyučovacích
yu va ch hodín.
odí .
V cene kurzu sú zahrnuté skúšobné testy.
35
Kurzy psychológia
Kde môžete kurz navštevovať?
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: február 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 6. 11. 2010, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: psychológia, biológia, všeobecný prehľad, všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ V ŽILINE
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 13. 11. 2010, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: psychológia, biológia, všeobecný prehľad, všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 13. 11. 2010, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: psychológia, biológia, všeobecný prehľad, všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 13. 11. 2010, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: psychológia, biológia, všeobecný prehľad, všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
aby prijali práve vás ...
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
pozri stranu 53 – zoznam všetkých kurzov)
36
Kurzy psychológia
Otestujte sa
Psychológia – test
U K Á Ž K A T E S T U ZO P S YC H O LÓ G I E
1. Psychologické disciplíny rozdeľujeme:
a. základné, aplikované, hraničné
b. základné, kognítívne, hraničné
c. základné, špeciálne, hraničné
d. aplikované, hraničné, kognitívne
2. Introspekcia je:
a. pozorovanie iných
b. sebaovládanie
c. rozbor produktov činnosti
d. sebapozorovanie
3. Fáza senzomotorickej inteligencie podľa
J. Piageta je od:
a. od 2r. do 4r
b. od 7r. do 11r.
c. od 0r. do 2r
d. od 12r. do 16r.
4. Pubescent uvažuje na úrovni:
a. formálnych logických operácií
b. konkrétnych logických operácií
c. formálneho názorového myslenia
d. neformálnych citových operácií
5. Pojem afekt je:
a. silný relatívne krátky emočný stav
b. relatívne dlhotrvajúci emočný stav
c. silný dlhotrvajúci emočný stav
d. mimoriadne silný vzťah, ktorý ovplyvňuje psychické funkcie
6. Medzi základné znaky emócií patrí:
a. sledovanie
b. náladovosť
c. aktuálnosť
d. nestálosť
7. Druhy vnímania:
a. vnímanie tvaru, priestoru, pohybov, času,
medziosobné
b. vnímanie tvaru, priestoru, vzdialenosti, pohybov,
času, medziosobné
c. vnímanie priestoru, vzdialenosti, pohybov, času,
medziosobné
d. vnímanie dĺžky, šírky, hĺbky
8. Maslowova pyramída:
a. je sebarealizácia potrieb
b. je hierarchia potrieb
c. je hierarchia ľudských potrieb
d. je hierarchia rebríčka hodnôt
9. Čítanie textu v cudzom jazyku, pri ktorom sa musíme sústrediť na každé písmeno, je príkladom:
a. procesov zhora nadol
b. procesov zdola nahor
c. paralelných procesov
d. sériových procesov
10. Druhy konfliktov:
a. vnútroosobnostný, medziosobný, medziskupinový
konflikt
b. intrapersonálny, medziosobný, medziskupinový
konflikt
c. medziosobný, konflikt, intrapersonálny
d. internacinálny, medziosobný, medziskupinový
konflikt
11. Temperamentové vlastnosti:
a. sú všeobecné vlastnosti sociálnej dynamiky
b. sú všeobecné vlastnosti duševnej dynamiky
c. sú všeobecné vlastnosti vlastných emócií
d. sa prejavujú v rozmanitosti potrieb a záujmov
12. Introvert:
a. sa orientuje na svoje okolie, sociálne prostredie,
vzťahom medzi sebou a vecami
b. sa orientuje na seba, na svoje prežívanie a správanie, menej sa zaujíma o okolie
c. je pragmatický a empirický, o realite uvažuje na základe objektívnosti
d. sa orientuje na svoje okolie a súčasne aj na seba
13. Skúmaním rodinných konštelácií a vplyvu
poradia súrodencov sa zaoberal:
a. Adler
b. E. Fromm
c. C.G.Jung
d. E. Frammon
14. Carl Rogers je autorom terapie zameranej na:
a. problém
b. človeka
c. vzťahy
d. nálady
15. Obdobie po narodení dieťaťa nazýva J.Piaget:
a. senzomotorické
b. predoperačné
c. orálne
d. ventrálne
16. Kognitívny egocentrizmus je:
a. zanedbávanie iných
b. neschopnosť pochopenia a prijatia vnímania
iných
c. nadmerné presadzovanie vlastných názorov
d. presadzovanie názorov prebratých od vodcu
skupiny
37
Kurzy psychológia
Otestujte sa
17. Transdukcia je:
a. prenos vzruchov nervovými vláknami
b. premena informácií prijímaných zmyslami na nervové impulzy
c. prijímanie podnetov
d. premena informácií na názory
18. Základné trojrozmerné objekty, ktoré sú základom vnímania sveta, nazývame:
a. matrice
b. imageny
c. geony
d. 3D
19. Základnou otázkou psychológie motivácie je:
a. čo
b. ako
c. kde
d. prečo
20. Ľudia motivovaní najmä motívom úspechu si
vyberajú najmä:
a. veľmi ľahké úlohy
b. stredne ťažké úlohy
c. veľmi ťažké úlohy
d. neriešia žiadne úlohy
Správne odpovede:
1. a 2. d 3. c 4. a 5. a 6. c 7. b 8. c 9. b 10. a 11. b 12. b 13. a 14. b 15. a 16. b 17. b 18. c 19. d 20. b
U K Á Ž K A T E S T U Z B I O LÓ G I E
1. Koľko moču vylúči priemerne zdravý človek za
deň:
a. 0,5 l
b. 1 až 1,5 l
c. 2 l
d. 2,5 l
2. Žlč u človeka:
a. tvorí sa v bunkách tenkého čreva
b. tvorí sa v bunkách pečene
c. zhromažďuje a zahusťuje sa v žlčníku
d. obsahuje žlčové kyseliny
3. Hrubé črevo človeka:
a. má priemernú dĺžku 1,5 m
b. má priemernú dĺžku 2,5 m
c. má priemernú šírku 8-9 cm
d. má priemernú šírku 3-5 cm
4. Mliečny chrup má:
a. 20 zubov
b. 32 zubov
c. 8 hryzákov, 4 očné zuby a 8 stoličiek
d. 4 hryzáky, 4 očné zuby a 8 stoličiek
5. Na trávení bielkovín v žalúdku človeka sa zúčastňuje:
a. trypsín
b. amyláza
c. pepsín
d. lipáza
38
6. Ak má otec krv. skupinu 0 a matka tiež:
a. deti môžu mať len 0
b. deti budú mať homozygotne 0 s pravdepodobnosťou 50%
c. obaja sú univerzálni darcovia krvi
d. obaja sú univerzálni príjemcovia krvi
7. Miesto, kde sa spájajú výbežky neurónov je:
a. zonula
b. synapsia
c. neurit
d. neuroglia
8. Hladké svaly sú ovládané:
a. motorickými nervami
b. vegetatívnymi nervami
c. vôľou
d. sympatikom a parasympatikom
9. Tyčinky a čapíky sa nachádzajú:
a. na rohovke
b. v sklovci
c. v sietnici
d. v retine
10. Pravou žľazou s vnútornou sekréciou nie je:
a. neurohypofýza
b. prištítne telieska
c. adenohypofýza
d. zadný lalok hypofýzy
Kurzy psychológia
Otestujte sa
11. Kožu človeka tvorí:
a. kutikula
b. pokožka
c. prozenchým
d. endoderma
12. Veľké pľúcne žily:
a. ústia do pravej predsiene srdca
b. ústia do ľavej predsiene srdca
c. neústia do srdca
d. odvádzajú okysličenú krv z pľúc
13. Vnútro hemisfér predného mozgu tvorí:
a. sivá hmota
b. biela hmota
c. mozgová sušina
d. telá neurónov
14. Diastola je:
a. fáza napĺňania srdca krvou
b. fáza relaxácie srdcového svalu
c. súčasť srdcového cyklu
d. zmrštenie komôr srdca
15. Proprioreceptory sa nachádzajú v:
a. svaloch
b. šľachách
c. koži
d. tráviacom trakte
16. Nedostatok Fe spôsobuje:
a. málokrvnosť
b. krivicu
c. skorbut
d. diabetes
17. Otočenie ruky dlaňou nahor je:
a. pronácia
b. supinácia
c. rotácia
d. odvrátenie
18. Pevný väzivový obal kosti sa volá:
a. periost
b. acetabulum
c. periodont
d. okostica
19. Mucín:
a. je zásaditý
b. má kyslé pH
c. je neutrálny
d. odoláva účinkom pepsínu
20. Priečna os tela je:
a. rostrálna
b. kraniálna
c. transverzálna
d. proximálna
Správne odpovede:
1. b 2. b, c d 3. a 4. a, c 5. c 6. a, c 7. b 8. b, d 9. c, d 10. a, d 11. b 12. b, d 13. b 14. a, b, c 15. a, b
16. a 17. b, d 18. a, d 19. a, d 20. c
39
Kurzy politológia a medzinárodné vzťahy
Prípravný kurz na politológiu
> kurz v Bratislave a Košiciach
Politické vedy a medzinárodné vzťahy
> kurz v Banskej Bystrici
Štúdium politológie, politických vied a medzinárodných vzťahov je veľmi zaujímavé a v súčasnosti aj
veľmi vyhľadávané. Tieto odbory sa dajú študovať
v rámci Slovenska na viacerých filozofických fakultách
(UK Bratislava, UCM Trnava, TU Trnava, UKF Nitra,
PU Prešov), na FPV a MV UMB v Banskej Bystrici a Fakulte sociálnych a ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity v Trenčíne. Absolventi týchto odborov sa môžu
uplatniť v štruktúrach regionálnej správy, občianskych
združeniach a iných subjektoch tretieho sektora, prípadne aj v podnikateľskej sfére. Nájdu si uplatnenie aj
ako odborníci na rôznych stupňoch štátnej a verejnej
správy, v politických a spoločenských inštitúciách, ale aj
v diplomatických službách, na vysokých školách, v masovokomunikačných prostriedkoch a aj vo vedeckých
ústavoch. Uplatnenie absolventov je teda veľmi široké
a motivujúce. Prípravný kurz, ktorý organizujeme bude
pozostávať z teoretickej výučby, ktorá bude pravidelne
dopĺňaná preskúšaniami vo forme písomných testov,
ktoré budú vyhodnocované. Každý uchádzač bude teda
poznať svoje reálne šance na úspešné absolvovanie
prijímacej skúšky. Bude sa môcť sústrediť na prípadné
nedostatky vo svojej príprave, a tak zvýšiť jej kvalitu
a šance na úspech. Keďže testy uchádzači dostanú domov, tak aj rodičia budú mať prehľad o príprave svojho
syna/dcéry. Pripravovaný kurz je určený študentom,
ktorí sa hlásia na prijímacie skúšky na odbory politológie na VŠ na Slovensku a na Fakultu politických vied
a medzinárodných vzťahov. Výučbu na kurze vedú
vysokoškolskí pedagógovia, s ktorými máme výborné
skúsenosti a dokážu študentov motivovať k systematickej príprave počas celého kurzu. Účastníci kurzu
počas jeho trvania preberú tematické oblasti, ktoré
sú predmetom prijímacích skúšok. Spôsob prípravy
má formu: 1.) odborno-teoretickej výučby a 2.) testovú – skúšobnú resp. praktickú časť. Táto kombinácia sa nám v predchádzajúcich rokoch mimoriadne
osvedčila, lebo študenti si po odprednášanej tematickej oblasti každú sobotu skúšobnými testami overia prijaté informácie a zároveň si ich tak aj utvrdia. A keďže
účastníci kurzu budú písať testy z každej tematickej ob-
40
lasti, postupne si tak osvoja a utvrdia všetky potrebné
informácie. Zároveň si každý účastník ponecháva testy
pre samoštúdium. Na záver si účastníci preveria svoje
vedomosti prierezovými testami zo všetkých tematických oblastí. Testy uchádzačom objektívne určia
mieru pripravenosti a ešte včas odhalia a odstránia
nedostatky.
Účastníci kurzu, ktorí budú úspešní na prijímacích
skúškach získajú počas štúdia orientáciu a prehľad
v základných kategóriách politickej analýzy medzinárodných vzťahov, medzinárodnej politiky a politológie, histórie, politickej geografie.
Ak chcete študovať tieto odbory, je potrebné úspešne
zvládnuť prijímacie skúšky, ktoré sú obsahovo náročné.
K tomu je potrebná dlhodobá a seriózna príprava, ktorá
je pri bežnom spôsobe časovo náročná. A práve preto
vám ponúkame možnosť intenzívnej prípravy, počas
ktorej získate potrebné vedomosti pre úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Táto forma vysoko efektívnej
výučby sa nám v uplynulých rokoch veľmi osvedčila
a veríme, že tento rok pomôže aj vám v kvalitnej
príprave na prijímacie skúšky.
Kurzy politológia a medzinárodné vzťahy
KURZ NA POLITOLÓGIU V BRATISLAVE
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 13. 11. 2010, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hod.)
Zameranie: európske a svetové udalosti, osobnosti, všeobecný politický prehľad, náuka o spoločnosti, história,
politická geografia, diplomacia, ekonómia
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk.
KURZ NA POLITICKÉ VEDY A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V BANSKE J BYSTRICI
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 20. 11. 2010, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: politológia, sociológia, geografia, dejiny (národohospodárske dejiny), politická geografia, základy diplomacie, medzinárodné organizácie, medzinárodné vzťahy, ekonomická teória, EÚ, kulturológia
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ NA POLITOLÓGIU V KOŠICIACH
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 20. 11. 2010, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: európske a svetové udalosti, osobnosti, všeobecný politický prehľad, náuka o spoločnosti, história,
politická geografia, diplomacia, ekonómia
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 055/674 8825, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
Kurz v Bratislave a Košiciach je určený uchádzačom na odbory politológie a na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Kurz v Banskej Bystrici je určený uchádzačom prioritne na Fakultu politických vied
a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici.
41
Kurzy sociálna práca a sociológia
Prípravný kurz na sociálnu prácu a sociológiu
Sociálna práca a sociológia sú odborné disciplíny, ktoré
sa z rôznych hľadísk zaoberajú fenoménom, ktorým
je človek a jeho fungovanie v systéme spoločnosti,
jeho potrebami a sociálnymi väzbami. Sociálna práca kladie dôraz na zaistenie sociálnej starostlivosti
o človeka na profesijnom základe. Vychádza zo
systému poznatkov viacerých spoločenských vied
(psychológie, sociológie, pedagogiky, lekárskych,
právnických, ekonomických vied) a aplikuje vedecké
poznatky do praktickej činnosti. Zaoberá sa optimálnym fungovaním sociálnych inštitúcií zameraných na
starostlivosť, zabezpečenie a pomoc jednotlivcom,
skupinám alebo komunitám. Termín sociálna práca sa
používa na označenie metód preventívnej, korektívnej,
kuratívnej pomoci ľuďom, ktorí svoje potreby nemôžu
saturovať. Sociológia je vedecká disciplína, ktorá systematicky skúma sociálne správanie v socioskupinách
a socioskupín pri ich interakciách a vzťahoch. Je to
zaujímavý a v súčasnosti veľmi vyhľadávaný študijný
odbor. Na Slovensku zatiaľ pôsobia tri katedry sociológie, na ktorých sa vyučuje jednoodborová sociológia. Najstaršia sídli v Bratislave na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Nebola zrušená ani
počas komunistického režimu, čo sa nedá povedať
o ostatných katedrách v bývalom Československu,
pričom bola sociológia v tejto dobe vládnou mocou
považovaná za buržoáznu pavedu. Druhá katedra sociológie je na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity.
A najmladšia katedra sociológie má sídlo na Fakulte
sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre. Absolvent sociológie získa schopnosť
kriticky analyzovať sociálne problémy a orientovať sa
v sociálnych procesoch a vzťahoch. Chápe sociokultúrnu diverzitu a odlišnosť, dokáže predchádzať a riešiť
konflikty, ktoré vznikajú pri strete rôznych kultúr,
náboženstiev, etník, sociokultúrnych tradícií a zvykov,
môže pracovať v oblasti personalistiky, poradenstva,
sociálnej politiky a sociálnej práce alebo v niektorých
iných odborných činnostiach (marketing, výskum verejnej mienky, konzultačné činnosti a pod.). K praktickým
zručnostiam patrí ovládanie základných kvantitatívnych i kvalitatívnych výskumných metód, vyhodnocovanie a štatistické spracovanie kvalitatívnych
a kvantitatívnych údajov. Absolvent je schopný aktívne spolupracovať na jednotlivých fázach spoločenskovedných výskumov, pripraviť podklady pre
hĺbkové analýzy a optimálne modelové riešenia.
Vzhľadom na široké spektrum disciplín, ktoré sociálna práca a sociológia zahŕňa, je príprava k prijímacím skúškam v maturitnom ročníku veľmi náročná.
Študenti sa popri príprave na maturitu musia venovať
aj množstvu otázok z už spomínaných disciplín. Uvedomujeme si náročnosť tejto prípravy, a preto pre vás
organizujeme kurz, ktorý vám prípravu na prijímacie
skúšky na sociálnu prácu a sociológiu uľahčí. Usilujeme
sa, aby príprava prebiehala bez stresu a bola efektívna.
Aby okrem teoretickej výučby zahŕňala aj praktické
preverovanie nadobudnutých poznatkov. To je na
kurze zabezpečené testami, ktoré účastníci pravidelne
píšu a sú im ponechávané aj na doma. Takto majú
prehľad o napredovaní v príprave nielen účastníci sami,
ale aj ich rodičia. Táto vysoko efektívna forma výučby sa
nám veľmi osvedčila. Preto si myslíme, že aj vám môže
dopomôcť k úspešnému zvládnutiu prijímacej skúšky.
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 13. 11. 2010, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: psychológia, sociológia, filozofia a etika, kazuistika, dejiny, sociálna práca
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 53 – zoznam všetkých kurzov)
42
Kurzy verejná správa
Prípravný kurz na Fakultu verejnej správy
UPJŠ v Košiciach
V Ý U Č B U V E D Ú V YS O KO Š KO L S K Í P E D AG Ó G O V I A , S K TO R ÝM I M Á M E
V Ý B O R N É S K Ú S E N O S T I A D O K Á Ž U Š T U D E N TO V M OT I V O VAŤ K S YS T E M A T I C K E J P R Í P R AV E P O Č A S C E L É H O K U R Z U.
Účastníci kurzu počas 14-tich týždňov preberú tematické
oblasti, ktoré sú predmetom prijímacích skúšok: základy
práva, Ústava SR, základy psychológie, základy ekonómie
a ekonomiky, základy politológie, základy sociológie atď.
Spôsob prípravy má formu: 1.) odborno-teoretickej
výučby a 2.) testovú – skúšobnú resp. praktickú časť.
Táto kombinácia sa nám v predchádzajúcich rokoch mimoriadne osvedčila, lebo študenti si po odprednášanej
tematickej oblasti každú sobotu skúšobnými testami
overia prijaté informácie a zároveň si ich tak aj utvrdia.
A keďže účastníci kurzu budú písať testy z každej tematickej oblasti, postupne si tak osvoja a utvrdia všetky
potrebné informácie. Zároveň si každý účastník ponecháva testy pre samoštúdium.
Na záver si účastníci preveria svoje vedomosti prierezovými testami zo všetkých tematických oblastí. Testy
uchádzačom objektívne určia mieru pripravenosti a ešte
včas odhalia a pomôžu odstrániť nedostatky.
A cena?
Cena kurzu vzhľadom na jeho rozsah a kvalitu je veľmi výhodná!
ý
Za 165,90 € vám poskytneme intenzívnu prípravu až 6 hodín týždenne
d
(celkovo
elk vo ažž
84 vyučovacích hodín), čo je v porovnaní s inými
dvojnásobok.
i mi kurzami
rz mi až d
jn ob k. Kurz
Kurz sa
a
koná iba v Košiciach.
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 20. 11. 2010, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: politológia, sociológia, psychológia, ekonómia, základy práva, ústava SR
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 53 – zoznam všetkých kurzov)
43
Kurzy verejná správa
Otestujte sa
Verejná správa – test
UKÁŽKA TESTU
1. Mikroekonómia:
a. sa zaoberá fungovaním ekonomiky ako celku,
b. sa orientuje na otázky inflácie, nezamestnanosti,
ekonomického rastu,
c. skúma základné ciele hospodárskej politiky,
d. skúma správanie sa jednotlivcov
2. Znaky štátnej moci:
a. formálna suverenita štátnej moci znamená, že štát
fakticky disponuje rôznou mierou suverenity
b. výlučnosť je dôsledkom suverenity
c. právny poriadok SR používa pojem suverenity
v článku 1 odseku 1 Ústavy SR
d. inštitucionalizácia štátnej moci má výlučne svoju
materiálnu stránku
3. Ľudské práva:
a. nemožno ich nikdy obmedziť
b. členia sa na päť skupín, tzv. generácie ľudských
práv
c. sloboda prejavu má vždy prednosť pred právom
na súkromie
d. patrí medzi ne aj právo na mier
4. Myšlienku združenia uhlia a ocele do jednej
organizácie v prejave dňa 9. 5. 1950 predstavil
francúzsky minister zahraničných vecí:
a. Jean Monnet
b. Robert Schuman
c. Jacques Delors
d. Jean Delors
5. Sídlo Európskeho súdneho dvora je v:
a. Luxemburgu
b. Štrasburgu
c. Bruseli
d. Paríži
Správne odpovede:
1. d 2. b 3. d 4. b 5. a 6. a 7. c 8. a 9. c 10. b
44
6. Územné členenie SR:
a. jednotkou územnej samosprávy je obec
b. Ústava SR princíp územnej samosprávy výslovne
nezakotvuje
c. jednotkou územnej správy je vyšší územný celok
d. jednotkou územnej správy je župa, podjednotkami sú obce
7. Štátne územie SR:
a. hranice SR možno meniť len zákonom
b. nie je v zmysle Ústavy SR jednotné a nedeliteľné
c. ide o priestor, v ktorom sa vykonáva zvrchovaná
štátna moc SR
d. ide o priestor, kde žijú len občania Slovenskej
republiky
8. Medzi základné typy ekonomík zaraďujeme:
a. ekonomiku založenú na inštinktoch, zvykoch
a tradíciách
b. komerčnú ekonomiku
c. netrhovú ekonomiku
d. zaostalú ekonomiku
9. Podľa trestného zákona sa v súčasnosti trestné
činy delia:
a. na priestupky a trestné činy
b. na priestupky a zločiny
c. na prečiny a zločiny
d. na prečiny, zločiny a trestné činy
10. Švajčiarsko je:
a. federácia
b. konfederácia
c. unitárny štát
d. republika
Kurzy veterinárne lekárstvo
Prípravný kurz na veterinárne lekárstvo
Štúdium veterinárneho lekárstva v sebe spája
náročnosť štúdia medicíny a zoológie. Stať sa dobrým
veterinárom je dlhodobý proces a prvým a nevyhnutným krokom, ktorý vedie k tomuto cieľu je štúdium
veteriny. Na Slovensku je možné veterinárne lekárstvo
študovať iba na jednej vysokej škole, a to v Košiciach.
Kritéria na prijatie sú veľmi prísne a keďže táto škola
je jediná na Slovensku, počet uchádzačov o štúdium
prevyšuje kapacitné možnosti školy.
Hlavným predpokladom dobrého študenta veteriny
a samotného veterinára je láska k zvieratám, avšak
tá nestačí na zvládnutie prijímacích skúšok, ktoré je
potrebné absolvovať. Ak sa chce niekto stať študentom
veteriny na Univerzite veterinárneho lekárstva v Ko-
šiciach, okrem všeobecného veterinárneho lekárstva je
možné študovať aj hygienu potravín, farmáciu, kynológiu alebo bezpečnosť krmív a potravín. Keď chce byť
uchádzač o štúdium na prijímacích skúškach úspešný,
je potrebné na veľmi dobrej úrovni zvládnuť nielen
biológiu, ale aj chémiu, ktorá tvorí tiež súčasť prijímacej skúšky.
Kurz, ktorý organizujeme je zameraný na obe zložky
prijímacej skúšky, a to na biológiu aj chémiu. Účastníci
kurzu budú preberať všetky možné otázky, s ktorými
sa budú môcť stretnúť na prijímacej skúške. Súčasťou
kurzu bude pravidelné testovanie nadobudnutých
poznatkov, ktoré je taktiež veľmi výrazným pomocníkom v kvalitnej príprave na prijímacie skúšky.
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 27. 11. 2010, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: biológia, chémia
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: december 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 4. 12. 2010, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: biológia, chémia
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
aby prijali práve vás ...
45
Kurzy policajná akadémia
Prípravný kurz na
> Akadémiu Policajného zboru SR
Účastníkov kurzu pripravíme na náročné prijímacie
skúšky, s ktorými sa uchádzači o štúdium v Akadémii
policajného zboru stretnú. Celý kurz je rozdelený do
12 stretnutí v ktorých sa venujeme nielen prednáškam,
ale aj praktickým riešeniam testov. Na hodinách sa
preberajú testové otázky z jednotlivých okruhov, ktoré
tvoria súčasť vedomostného testu. Rozsah predmetov
z ktorých pozostáva vedomostný test je naozaj široký.
Stretnete sa s otázkami zo svetových dejín, národohospodárskych dejín, náuky o spoločnosti, psychológie,
etiky, filozofie, ekonómie, všeobecno-politického
prehľadu, informatiky a sociológie. Ďalšou nie menej
náročnou časťou prijímacích skúšok je psychologický
test. Študentov oboznámime s postupmi vypracovávania logických úloh orientovaných na numerické myslenie, verbálne myslenie a priestorové myslenie.
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 27. 11. 2010, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: svetové dejiny, slovenské dejiny, náuka o spoločnosti, všeobecno-politický prehľad, Ústava,
psychológia, sociológia, filozofia a etika, základy ekonómie, informatika, príprava na psychologický test
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov 10, Bratislava / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ V ŽILINE
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 27. 11. 2010, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: svetové dejiny, slovenské dejiny, náuka o spoločnosti, všeobecno-politický prehľad, Ústava,
psychológia, sociológia, filozofia a etika, základy ekonómie, informatika, príprava na psychologický test
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: december 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 4. 12. 2010, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: svetové dejiny, slovenské dejiny, náuka o spoločnosti, všeobecno-politický prehľad, Ústava,
psychológia, sociológia, filozofia a etika, základy ekonómie, informatika, príprava na psychologický test
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: december 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 4. 12. 2010, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: svetové dejiny, slovenské dejiny, náuka o spoločnosti, všeobecno-politický prehľad, Ústava,
psychológia, sociológia, filozofia a etika, základy ekonómie, informatika, príprava na psychologický test
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
46
Kurzy na VŠ v Českej republike
Intenzívne prípravné kurzy na vysoké školy
v Českej republike
Množstvo študentov zo Slovenska navštevuje vysoké
školy v zahraničí. Vstupom do EÚ sa zvýšil aj počet týchto
študentov. Najnavštevovanejšie zahraničné vysoké školy
našimi študentmi sú práve vysoké školy v Českej republike. Je to spôsobené príbuznosťou odborov, vzájomnou
previazanosťou a neexistujúcou jazykovou bariérou.
Slovenskí študenti sa na vysokých školách v ČR výborne
uplatňujú a dosahujú veľmi dobré študijné výsledky.
Ak sa aj vy chcete stať študentom napr. Masarykovej univerzity v Brne alebo Karlovej univerzity v Prahe, prípadne
inej českej vysokej školy, tak práve pre vás sú určené naše
nasledujúce kurzy. Tieto kurzy vás pripravia nielen na jednotlivé fakulty (právnické, lekárske), ale vzhľadom na to,
že organizujeme aj kurz testov študijných predpokladov,
tak aj na ostatné vysoké školy, ktorých prijímacie skúšky
pozostávajú práve z testov študijných predpokladov.
Veríme, že ak absolvujete naše nasledujúce kurzy, nebude vám nič stáť v ceste vedúcej k úspešnému zvládnutiu prijímacích pohovorov a stanete sa plnohodnotným
študentom vysokej školy v Českej republike.
Prípravný kurz na VŠ ekonomického smeru v ČR
Prípravný kurz sa orientuje predovšetkým na uchádzačov, ktorí sa chcú v predstihu pripraviť na prijímacie
skúšky na Vysokú školu ekonomickú v Prahe a ďalšie
ekonomické vysoké školy v Českej republike. Príprava
na ekonómiu je podobne ako na Slovensku aj v Českej republike náročná. Pre uchádzača zo Slovenska
sú prijímačky o to náročnejšie, že musí pochopiť zadanie príkladov v českom jazyku, z čoho môže v strese
vyplynúť nepochopenie, prípadne úplne nesprávne
pochopenie zadania, čo v konečnom dôsledku pri-
nesie zlý výsledok v konkrétnom príklade. Kurz, ktorý
organizujeme, pomôže uchádzačom zorientovať sa
v požiadavkách na prijímacie skúšky na jednotlivé
ekonomické vysoké školy v Českej republike, osvojiť
si poznatky k prijímacím skúškam, ktoré sú odlišné
od poznatkov potrebných na prijímacie skúšky v Slovenskej republike. Súčasťou osvojovania si poznatkov
je aj počítanie príkladov a testová forma prípravy, ktoré
sa nám v predchádzajúcich rokoch veľmi osvedčili a sú
nevyhnutou súčasťou kvalitnej prípravy na VŠ.
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: február 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 6. 11. 2010, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: november 2010 / Ukončenie kurzu: február 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 6. 11. 2010, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 181 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
47
Kurzy na VŠ v Českej republike
Prípravný kurz na Lekárske fakulty v ČR
Slovenský inštitút vzdelávania otvára intenzívny
prípravný kurz na lekárske fakulty v Českej republike.
Tento kurz je určený uchádzačom o štúdium medicíny,
ktorí ju chcú vyštudovať v ČR. Kurz prebieha formou
odborno-teoretickej výučby, ktorá je doplnená testami
z jednotlivých predmetov, ktoré sú súčasťou prijímacej
skúšky. Ak sa teda chcete stať študentmi na lekárskych
fakultách v Českej republike, skúste to s nami a my
vás pripravíme nielen teoreticky, ale aj prakticky na
úspešné zvládnutie prijímacích skúšok.
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: marec 2011 / Ukončenie kurzu: máj 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 19. 3. 2011, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: fyzika, česká terminológia z fyziky, biológie a chémie
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 165 €
Zľava: pre absolventov akéhokoľvek tohtoročného kurzu SIV je cena tohto kurzu iba 149 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: marec 2011 / Ukončenie kurzu: máj 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 19. 3. 2011, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: fyzika, česká terminológia z fyziky, biológie a chémie
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 165 €
Zľava: pre absolventov akéhokoľvek tohtoročného kurzu SIV je cena tohto kurzu iba 149 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: marec 2011 / Ukončenie kurzu: máj 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 19. 3. 2010, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: fyzika, česká terminológia z fyziky, biológie a chémie
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 165 €
Zľava: pre absolventov akéhokoľvek tohtoročného kurzu SIV je cena tohto kurzu iba 149 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 53 – zoznam všetkých kurzov)
48
Kurzy na VŠ v Českej republike
Testy študijných predpokladov a testy obecných
študijných predpokladov – prípravný kurz na
vybrané VŠ v ČR
Ako prvá vysoká škola v Českej republike zaviedla
Masarykova univerzita v Brne jednotné prijímacie
skúšky spoločne pre väčšinu fakúlt – tzv. testy
studijních předpokladů (TŠP). Sú to zvláštne testy, ktoré
sa od bežných prijímacích skúšok líšia tým, že netestujú
znalosti (alebo len veľmi málo), ale schopnosti študenta
v rôznych oblastiach.
Podobné prijímacie skúšky, ako sú testy študijných
predpokladov používajú aj niektoré ďalšie vysoké
školy napr. Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej
univerzity alebo Právnická fakulta Karlovej univerzity.
Ide o tzv. testy OŠP (obecní studijní předpoklady), ktoré
pripravuje spoločnosť SCIO.
Masarykova univerzita v Brne používa TŠP už niekoľko
rokov na siedmich z deviatich fakúlt. Na Právnickú
fakultu, niektoré odbory na Ekonomicko-správnej
fakulte a na Fakultu informatiky je úspešné zvládnutie
testu študijných predpokladov jediným kritériom na
prijatie či neprijatie študenta na štúdium. Filozofická
fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta športových štúdií
a Prírodovedecká fakulta ich používa ako významnú
súčasť prijímacej skúšky doplnenú o odborné testy.
Ak teda chcete uspieť na prijímacích skúškach
na spomínaných fakultách, je potrebné vyskúšať
si tieto testy na nečisto. Preto sme pre vás pripravili
tento kurz, ktorý vám určite pomôže priblížiť tematiku
testov študijných predpokladov a testov OŠP
(obecné študijné predpoklady) a zároveň vám ukáže
cestu, ktorou sa pri príprave uberať, čím vám uľahčí
aj samotné zvládnutie skúšok.
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: december 2010 / Ukončenie kurzu: február 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 11. 12. 2010, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: verbálne myslenie, numerické myslenie, analytické myslenie, symbolické myslenie, kritické myslenie,
úsudky, priestorová predstavivosť
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: december 2010 / Ukončenie kurzu: február 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 4. 12. 2010, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: verbálne myslenie, numerické myslenie, analytické myslenie, symbolické myslenie, kritické myslenie,
úsudky, priestorová predstavivosť
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: december 2010 / Ukončenie kurzu: február 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 11. 12. 2010, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: verbálne myslenie, numerické myslenie, analytické myslenie, symbolické myslenie, kritické myslenie,
úsudky, priestorová predstavivosť
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
49
Kurzy na VŠ v Českej republike
Test všeobecných študijných predpokladov
UKÁŽKA TESTU
1. Štvorcová vreckovka bola roztrhaná na štyri časti. Ktorý z nižšie nakreslených dielov nie jednou
z pôvodných štyroch častí?
2. Určite, v ktorých z nasledujúcich dvojíc je svojim
vzťahom medzi výrazmi najpodobnejšia vzťahu
dvoch nasledujúcich výrazov:
rebel : nekonvenčný
a. Premiér : humanitný
b. Minister : skúsený
c. liberál : konzervatívny
d. génius : neskúsený
e. ekológ : pneumatický
3. Z nasledujúcich čísel vyberte jedno namiesto
otáznika:
3
5
-6
-8
3
?
Správne odpovede:
-10
16
2
1. a 2. c 3. d 4. d 5. e
a. -8 / b. -4 / c. 4 / d. 7 / e. 8
50
4. Oznámenie: „Oznamujeme, že nie každý bankomat bude zajtra v prevádzke.“ Vyberte tvrdenie,
ktorého pravdivosť vyplýva z uvedeného oznamu:
a. Niektoré bankomaty budú zajtra v prevádzke
b. Niektoré bankomaty budú v prevádzke, iné však
nie
c. Všetky bankomaty budú zajtra mimo prevádzky
d. Niektoré bankomaty budú zajtra mimo prevádzku
e. Všetky bankomaty budú zajtra mimo prevádzku
5. Športovci A, B, C, D, E súťažili v streľbe. Každý ďalší v abecednom poradí získal dva krát viacej bodov
ako predchádzajúci. Vyberte pravdivé tvrdenie:
a. B, C, a D získali spolu viac bodov ako E.
b. A a B získali spolu viac bodov ako C
c. B,C a D získali dohromady rovnako ako E
d. Bodový súčet A, B, C a D bol väčší než E
e. A, B a C získali dohromady menej bodov ako D
Kurzy na maturitu
Prípravné kurzy na maturitu
Maturitná skúška je prvou dôležitou skúškou v živote
dospelého mladého človeka. Od jej výsledku závisí jeho
ďalšie smerovanie. Preto netreba podceňovať prípravu
a je potrebné venovať jej dostatok času a energie. Popri
štúdiu v maturitnom ročníku je však náročné venovať
sa všetkým maturitným predmetom s rovnakým tempom a nasadením. Študenta vyčerpáva príprava nielen
na bežnú vyučovaciu hodinu, ale aj zvýšená príprava
na jednotlivé maturitné predmety. Pri zvýšených
nárokoch nie je v jeho silách obsiahnuť celú prípravu
na 100 %. Zodpovedný študent sa preto pripravuje aj
samoštúdiom, prípadne sa dovzdeláva v rôznych kurzoch. Práve preto prichádzame s ponukou prípravných
kurzov, ktoré zintenzívnia a zároveň pomôžu v systematickej a kvalitnej príprave.
Ak teda máte pocit, že sa potrebujete zdokonaliť
v anglickom alebo nemeckom jazyku a ste v maturitnom, príp. predposlednom ročníku a máte záujem
o intenzívnejšiu a systematickejšiu prípravu pod odborným vedením, tak neváhajte a prihláste sa na kurz,
ktorý vám v tejto príprave určite pomôže.
A cena?
Cena kurzov vzhľadom na ich rozsah a kvalitu je veľmi výhodná! Poskytneme vám
za ňu 80 hodín intenzívnej prípravy z angličtiny alebo nemčiny.
A N G L I C K Ý J A Z Y K – P R Í P R AVA N A M AT U R I T U – K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 14. 10. 2010, 20 týždňov, dvakrát týždenne po 2 hodiny, t. j. 4 hodiny týždenne (spolu
80 vyuč. hodín)
Zameranie: externá časť, maturitné otázky
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
N E M E C K Ý J A Z Y K – P R Í P R AVA N A M AT U R I T U – K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2010 / Ukončenie kurzu: marec 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 14. 10. 2010, 20 týždňov, dvakrát týždenne po 2 hodiny, t. j. 4 hodiny týždenne (spolu
80 vyuč. hodín)
Zameranie: externá časť, maturitné otázky
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 165 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
51
Knižné publikácie
Knižné publikácie vydávané SIV:
VŠEOBECNÝ PREHĽAD
JUDr. Peter Zmeko a kol.
VŠ EO BE C NÝ P R E H Ľ A D
N A PR IJ ÍM AC IE SK ÚŠ KY
N A V YSO K É ŠKO LY
www.siv.sk
Slovenský inštitút vzdelávania
Táto publikácia je určená pre všetkých uchádzačov o vysokoškolské štúdium, stredoškolákom,
ale aj študentom jednotlivých vysokých škôl a v neposlednom rade i širokej verejnosti, ktorá si chce rozšíriť obzor. Mnoho vysokých škôl uvádza ako súčasť prijímacej
skúšky tzv. test všeobecného prehľadu, resp. osobný pohovor zameraný na všeobecný
prehľad uchádzača. Súčasťou takejto skúšky sú otázky z dejín, súčasného spoločenského
diania, politiky alebo kultúry. Počas prípravy na prijímacie skúšky je veľmi náročné a zdĺhavé
nájsť odpovede na tieto otázky v rôznych encyklopédiách, dejepisoch a iných publikáciách.
Taktiež nie vždy je jednoduché identifikovať to, čo sa pod pojmom všeobecný prehľad ukrýva.
Ponúkaná publikácia vám toto hľadanie zjednoduší, pomôže vám a upriami pozornosť na to
najpodstatnejšie. Súčasťou publikácie sú heslá zo svetových a slovenských dejín, filozofie,
ekonómie, sociológie, psychológie, práva, divadla, literatúry, výtvarného umenia, hudby,
politológie a medzinárodných organizácií. Jednotlivé heslá sú koncipované tak, aby boli čo
najstručnejšie, ale zároveň najkomplexnejšie. V rámci každej kategórie sú zoradené abecedne,
takže orientácia je veľmi jednoduchá, čo urýchľuje a zefektívňuje prípravu a učenie.
Počet strán: 400
Autor: JUDr. Peter Zmeko a kol.
Cena: 13,28 €
LEXIKÓN K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM NA PRÁVNICKÉ FAKULTY
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Učebná pomôcka v sebe zahŕňa základné heslá z oblasti slovenských a svetových dejín, štátu
a práva, filozofie, všeobecnopolitického prehľadu a ekonómie, ktoré sú predmetom prijímacej
skúšky na jednotlivé právnické fakulty v Slovenskej republike. Každé heslo obsahuje odpovede
na viaceré otázky, ktoré sú predmetom prijímacej skúšky. Do publikácie autori ako prílohu
zaradili taktiež modelové testy, aby uchádzači pochopili systém a formu prijímacej skúšky.
Počet strán: 304
Autor: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
Cena: 11,62 €
Slovenský inštitút vzdelávania
TESTY NA PRÁVNICKÉ FAKULTY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Je to výnimočná učebná pomôcka pre študentov, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na
právnické fakulty. Publikácia pozostáva z testov, ktoré sú spracované z aktuálnych okruhov otázok k prijímacím skúškam na jednotlivé právnické fakulty v Slovenskej republike. Testy obsahujú
otázky z oblasti slovenských a svetových dejín, štátu a práva, filozofie, všeobecnopolitického
prehľadu a ekonómie. Testy sú zostavené tak, aby obsahovali všetky vyššie spomínané tematické okruhy. V závere publikácie sú uvedené správne odpovede na všetky otázky, ktoré výrazne
uľahčia kontrolu a používanie publikácie. Uchádzači o štúdium si týmto spôsobom preveria
nadobudnuté poznatky. Po prebratí všetkých testov z tejto publikácie, budú uchádzači dobre
pripravení na prijímacie skúšky a lepšie pochopia systém a formu skúšky.
Počet strán: 240
Autor: JUDr. Peter Turanský
Cena: 11,62 €
52
Zoznam kurzov
Zoznam kurzov
B R AT I S L AVA
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v SR
kurz na
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
právnické fakulty
október 2010
Ekonomickú univerzitu
október 2010
marec 2011
19
114
165 €
149 €
marec 2011
20
120
181 €
lekárske fakulty
165 €
október 2010
marec 2011
18
108
165 €
149 €
masmediálnu komunikáciu
a žurnalistiku
november 2010
február 2011
12
72
181 €
-
STU (mat., fyz.)
október 2010
marec 2011
18
108
181 €
-
STU matematika
október 2010
marec 2011
9
54
109 €
-
STU fyzika
október 2010
marec 2011
9
54
109 €
-
architektúru
október 2010
december 2010
9
54
165 €
-
psychológiu
november 2010
február 2011
14
84
181 €
-
politológiu
november 2010
marec 2011
14
84
181 €
-
sociálnu prácu a sociológiu
november 2010
marec 2011
14
84
181 €
-
veterinárne lekárstvo
november 2010
marec 2011
12
72
181 €
-
policajná akadémia
november 2010
marec 2011
12
72
181 €
-
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v ČR
kurz na
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
VŠ ČR – ekonómia
november 2010
február 2011
14
84
181 €
-
VŠ ČR – lekárske fakulty
marec 2011
máj 2011
8
48
165 €
149 €
VŠ ČR – testy TŠP / OŠP
december 2010
február 2011
8
48
165 €
-
B R AT I S L AVA C E Z T Ý Ž D E Ň
Intenzívne prípravné kurzy
kurz na
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
maturitu - angličtina
október 2010
marec 2011
20
80
165 €
-
maturitu - nemčina
október 2010
marec 2011
20
80
165 €
-
53
Zoznam kurzov
ŽILINA
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v SR
kurz na
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
právnické fakulty
október 2010
marec 2011
18
108
181 €
165 €
VŠ ekonomického smeru
október 2010
marec 2011
19
114
181 €
165 €
lekárske fakulty
október 2010
marec 2011
17
102
181 €
165 €
psychológiu
november 2010
marec 2011
14
84
181 €
-
masmediálnu komunikáciu
a žurnalistiku
november 2010
marec 2011
12
72
181 €
-
policajná akadémia
november 2010
marec 2011
12
72
181 €
-
B A N S K Á BYS T R I C A
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v SR
kurz na
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
právnické fakulty
október 2010
VŠ ekonomického smeru
október 2010
marec 2011
18
108
181 €
165 €
marec 2011
19
114
181 €
lekárske fakulty
165 €
október 2010
marec 2011
17
102
181 €
165 €
psychológiu
november 2010
marec 2011
14
84
181 €
-
politické vedy a medzinár.
vzťahy
november 2010
marec 2011
14
84
181 €
-
masmediálnu komunikáciu
a žurnalistiku
november 2010
marec 2011
12
72
181 €
-
architektúru
október 2010
december 2010
9
54
165 €
-
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v ČR
54
kurz na
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
VŠ ČR – lekárske fakulty
marec 2011
máj 2011
8
48
165 €
149 €
VŠ ČR – testy TŠP / OŠP
december 2010
február 2011
8
48
165 €
-
Zoznam kurzov
KO Š I C E
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v SR
kurz na
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
právnické fakulty
október 2010
marec 2011
18
108
181 €
165 €
VŠ ekonomického smeru
október 2010
marec 2011
19
114
181 €
165 €
lekárske fakulty
október 2010
marec 2011
17
102
181 €
165 €
masmediálnu komunikáciu
a žurnalistiku
november 2010
marec 2011
12
72
181€
-
architektúru
október 2010
december 2010
9
54
165 €
-
psychológiu
november 2010
marec 2011
14
84
181 €
-
politológiu
november 2010
marec 2011
14
84
181 €
-
Fakultu verejnej správy UPJŠ
november 2010
marec 2011
14
84
181 €
-
veterinárne lekárstvo
december 2010
marec 2011
12
72
181 €
-
policajná akadémia
december 2010
marec 2011
12
72
181 €
-
cena
cena so zľavou
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v ČR
kurz na
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
VŠ ČR – ekonómia
november 2010
február 2011
14
84
181 €
-
VŠ ČR – lekárske fakulty
marec 2011
máj 2011
8
48
165 €
149 €
VŠ ČR – testy TŠP / OŠP
december 2010
február 2011
8
48
165 €
-
Dôležité informácie
Ako platiť za kurzy a publikácie?
> prostredníctvom našej internetovej stránky www.siv.sk
> úhradou na účet 2625768078/1100 (vklad, prevod, internetbanking a pod.)
> poštovou poukážkou na adresu SIV
> osobne v kancelárii SIV, alebo pri registrácii
Bližšie informácie na tel. číslach:
> Infolinka: 0850 166 000 – Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina
(volania sú spoplatňované cenou miestneho hovoru z akéhokoľvek miesta na Slovensku)
> Bratislava: 02/5557 3190, 02/5557 4130 – centrála
> Mobil (Orange): 0905/167 169
> Mobil (T-mobile): 0911/232 537
> Mobil (O2): 0949/652 801
> Fax: 02/55 573 177
> E-mail: [email protected] > Web: www.siv.sk > ICQ: 340-304-072 > SKYPE: siv_sk
55
Poznámky
váš svet, vaše knihy
Viac ako 50 000 kníh
zo všetkých oblastí je tu pre Vás.
Vyberte si!
www.abcknihy.sk - skvelé knihy - skvelé ceny
-22%
-31%
-22%
-31%
-23%
-22%
-31%
-36%
-26%
Milí maturanti,
Slovenský inštitút vzdelávania pre vás pripravil
SÚŤAŽ
“STUŽKOVÁ O 1000 € LEPŠIA”
“STU
Záverečný maturitný večierok je pripravovaný už od prvého ročníka
na strednej škole. Zlepšite si jeho rozpočet o 1000 € alebo aj viac
a urobte si z neho jeden neskutočný večer.
Prihláste svoju matu
maturitnú triedu a vyhrajte 1000 €! Je to jednoduché!
1. 500 € môžete vyhrať od SIV. Stačí pozorne vyplniť prihlasovací formulár.
Nájdete ho na www.siv.sk.
2. Výhru získa vyžrebovaná maturitná trieda, v ktorej sa do súťaže zapojí minimálne 15 spolužiakov.
3. Vyplnený formulár zašlite do 30. 9. 2010 na adresu: Slovenský inštitút vzdelávania, Hurbanovo nám. 5,
811 03 Bratislava, alebo e-mailom na [email protected], alebo faxom na číslo 02/5557 3177.
4. Ďalších 500 € môžete vyhrať od internetového kníhkupectva www.abcknihy.sk. Stačí ak sa Vaša trieda
stane jeho fanúšikom na Facebooku. Podrobnosti na www.abcknihy.sk.
Žrebovanie sa uskutoční 18. 10. 2010 o nasledovné ceny od SIV:
1 x 500 € pre vyžrebovanú maturitnú triedu + prémia 10 € za každého spolužiaka zapísaného
na prihlasovacom formulári nad minimálny počet 15.
1 x 250 € pre vyžrebovanú maturitnú triedu + prémia 5 € za každého spolužiaka zapísaného na prihlasovacom formulári nad minimálny počet 15.
1 x 100 € pre vyžrebovanú maturitnú triedu + prémia 1 € za každého spolužiaka zapísaného na prihlasovacom formulári nad minimálny počet 15.
a tieto ceny od www.abcknihy.sk. :
1 x 500 € pre vyžrebovanú maturitnú triedu + prémia 2 € za každého fanúšika, ktorý triedu podporil
na Facebooku.
1 x 250 € pre vyžrebovanú maturitnú triedu + prémia 1 € za každého fanúšika, ktorý triedu podporil
na Facebooku.
1 x 100 € pre vyžrebovanú maturitnú triedu
Všetky informácie nájdete na www.siv.sk a www.abcknihy.sk
váš svet, vaše knihy
Download

Prípravný kurz na - Slovenský inštitút vzdelávania