NOVINY NEJEN O ČESKÉ KAMENICI
ČESKOKAMENICKÉ
NOVINY
Mezinárodní hudební festival 2013
v české kamenici - program
Pátek 21. 6.2013 – volná scéna – náměstí Míru
15:00 – 17:00 Přehlídka mažoretkových skupin
17:00 – 18:00 Dětský folklórní soubor Radonica (Rusko)
TOP týden již potřetí
Projekt Putování po historických městech
Čech, Moravy a Slezska zahrnuje mezi 14 městy, která získala titul Historické město roku, také naše
město Česká Kamenice.
TOP týden, který je výstupem projektu
„Putování…“, již třetím rokem proběhne v našem městě v období od 17. 6. do 23. 6. 2013 a přinese mnoho zajímavých
akcí. V Městské galerii na náměstí bude
instalována výstava, která má název
„Tvoříme společně“, zde společně vystavuje: SKUPINA 96 z Děčína a německý
spolek malířů KUNSTVEREIN Saské
Švýcarsko z Pirny. Vernisáž této výstavě proběhne 17. 6. v 17 hodin v Městské
galerii. Dále se v tomto týdnu uskuteční koncert Ženského pěveckého sboru z České Kamenice v Evangelickém
kostele. TOP týden již tradičně zakončí
největší akce, kterou je Mezinárodní
hudební festival naplánovaný na pátek
21. 6. a sobotu 22. 6. Koncerty big-bandových orchestrů, dechových hudeb
a představení mažoretkových formací
ovládnou zejména náměstí Míru. Podrobný program je uveden samostatně,
aby si každý návštěvník našeho města
vybral pro sebe to nejlepší.
Chtěla bych touto cestou pozvat nejen
milovníky výtvarného umění a krásné hudby, ale všechny občany našeho
města k příjemně prožitému týdnu, který do České Kamenice přiláká zajisté
i mnoho návštěvníků.
– Ing. Hana Štejnarová
- koordinátor projektu „Putování“ –
18:00 – 19:00 Dechový orchestr Haná – Přerov
Sobota 22. 6. 2013 – soutěž big bandů nad 25 let – Dům kultury
9:00
Slavnostní zahájení soutěže
9:15 – 9:50 J-L Big Band - Polsko
9:50 – 10:25 Mladý týnišťský big band
10:25 – 11.00 Classic Jazz Orchestra - Maďarsko
11:00 – 11:35 Big Band Pacholata – Benešov u Prahy
11:35 – 12:10 Back Side Big Band – Praha
12:10 – 13:15 Přestávka
13:15 – 13:50 JH Big Band – Hradec Králové
13:50 – 14:25 Eleven Big Band – Maďarsko
14:25 – 15:00 Big Band Chrudim
15:00 – 15:35 Melodybrass Big Band – Chlumec nad Cidlinou
15:40 – 16:15 Porada poroty MHF
16:15 – 17:00 Seminář s porotci
17:00 – 18:00 Přestávka
Sobota 22. 6. 2013 – náměstí míru
10:00 Průvod dechových orchestrů a mažoretkových formací městem
11:00 – 12:00 Monsterkoncert dechových orchestrů
13:00 – 13:50 J-L Big Band – Polsko
13:50 – 14:40 Classic Jazz Orchestra – Maďarsko
14:40 – 15:30 Back Side Big Band – Praha
15:30 – 16:20 Mladý týnišťský big band
16:20 – 17:10 Big Band Pacholata – Benešov u Prahy
17:10 – 18:00 Big Band – Chrudim
18:00 Vyhlášení výsledků soutěže „Barevná nota”
18:30 – 21:30 Vyhlášení vítězů soutěže Big bandů nad 25 let
Vystoupení vítězných orchestrů a na závěr vystoupí známá interpretka:
DASHA a BIG BAND ÚSTŘEDNÍ HUDBY ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
1
MĚSTO
| Č E R V E N 2 013 | Č Í S LO 6 | 10 K č |
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČERVEN 2013
Poškozená cesta v Lísce
Město Česká Kamenice jako vlastník
místních a veřejných účelových komunikací znovu narazilo na neserióznost
těžařů. Na počátku roku 2013 byla předána dolní část cesty vedoucí ze státní
silnice II/263 (směr Chřibská) do horní Lísky zástupcům firmy UNILES a.s.
k zajištění svozu plánované těžby na lesních pozemcích v katastru Líska. Těžba měla proběhnout v zimním období.
Vlastní svoz dřeva se však začal realizovat až počátkem května. V průběhu prací
ZASTUPITELSTVO
došlo k poškození cesty krom jiného také
Další jednání zastupitelstva města
přetahováním kmenů přes cestu, přesse koná 5. června 2013 od 17 hodin
tože v zápise o předání cesty k zajištění
v zasedací místnosti v budově
svozu dřeva jsou tyto činnosti výslovně
zakázány. Město má k dispozici podkla- bývalé spořitelny na náměstí Míru.
dy k uvedeným škodám a nápravu stavu
řeší s firmou UNILES a.s.
majetku, byli pozorní, všímali si rozpoznatelných identifikačních znaků osob
Žádáme touto cestou všechny obyvatele a techniky a neprodleně informovali buď
i návštěvníky našeho města, aby v přípa- pracovníky městského úřadu nebo městdě, že se stanou náhodnými svědky nej- skou policii.
různějších forem poškozování obecního
– Alena Neškodová, odbor SMM –
Posudek stavu kamenických stromů je nelítostný
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás seznámit s nepříjemnou situací, která se týká nás všech a není ani pro
mne, jako vedoucího TZ města, nikterak
příjemná. Již delší dobu jsme monitorovali poškozené stromy v našich parcích. Samozřejmě, že máme již nějakou zkušenost
s běžným ošetřováním dřevin, ale v tomto
případě jsme raději objednali odborný posudek, vzhledem ke stále se zhoršujícímu
zdravotnímu stavu stromů, a tedy zvýšenému bezpečnostnímu riziku pro občany.
bezpečení. Dalším nebezpečným stromem,
který má podobný charakter poškození, je
javor mléč, který se nachází v ulici 5. května parčík v Benátkách.
O vyjádření ke stavu a případnému kácení uvedených dřevin byl požádán příslušný
orgán ochrany památkové péče, neboť se
stromy nacházejí v oblasti městské památkové zóny. Je potřeba si uvědomit, že veškerá rizika, vyplývající z případných škod
vzniklých nebezpečnými dřevinami, nese
Město Česká Kamenice. I proto se přikláJedná se o starý dub letní, který se nachá- níme k variantě pokácení stromů.
zí v městském parku hned za zdí u vstupu
Prosíme občany o pochopení této situace,
od bývalé octárny. Tento strom má prasklinu po celé délce kmenu, která se vlivem která je pro všechny velmi citlivá. Snažípočasí rozevírá a hrozí tím rozlomení me se chránit každý strom, ale vzhledem
stromu. Jeho stav ohrožuje bezpečnost ke stáří většiny výsadby ve městě někdy
osob pohybujících se v jeho blízkosti. Již není jiná cesta, než staré a okolí nebezpečv minulosti byla provedena fixace nebo- né stromy pokácet. Samozřejmě, že město
li svazování v koruně stromu, ale to není počítá s odpovídající náhradní výsadbou.
– Ondřej Richter - vedoucí TZ –
ozdravující zásah, nýbrž jen dočasné za-
Foto: M. Hlavnička
Městské koupaliště je zabezpečeno
proti častému zaplavení přívalovými dešti
Město se v letošním roce rozhodlo
prostřednictvím Technického zařízení města zabezpečit koupaliště proti
častým přívalovým dešťům. Provedly
se zemní práce při, kterých bylo položeno kanalizační potrubí patřičného
Foto: M. Hlavnička
2
průměru pro případný odtok přívalové
vody, na které navazuje otevřený příkop
vybudovaný až k česlům. Příkop má
také zabránit vtečení vody do bazénu
od zahrádek pod psím cvičištěm. Při
předešlých přívalových deštích se stalo,
že právě ze zmiňovaných zahrádek se
dostala voda do bazénu. Toto zařízení bude využíváno pouze při zvýšené
hladině na vtoku vody před koupalištěm, protože odtud docházelo nejčastěji
k zaplavení z důvodu zanesení česel naplaveninami z lesa a tím k přelití vody
přes hráz. Stávající potrubí je svým
průměrem nedostačující, proto jsme
provedli zmiňovaná opatření.
– Ondřej Richter - vedoucí TZ –
Foto: M. Hlavnička
O h l a š ová n í pá l en í
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
vybízí občany, aby případné pálení klestí
dopředu ohlašovali HZS a to buď vyplněním
elektronického formuláře, který je na webových stránkách HZS Ústeckého kraje
http://www.hzsoul.cz/paleni2/?menu=3
nebo telefonicky na čísle 950 431 010
na Krajském operačním a informačním
středisku HZS Ústeckého kraje.
Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům
trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným
udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší. Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být
v očích veřejnosti vidění jako složka,
která je bližnímu ku pomoci, nikoli jako
trestající, proto prosíme, nahlaste Vaše
pálení biologického odpadu, ale i pálení
čarodějnic, třeba přes webové stránky
hasičů na operační středisko! V jarních
a podzimních měsících hasiči častěji
než kdy jindy vyjíždějí k požárům trávy
a lesních porostů. Častěji také vyjíždějí
k požárům nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť.
Ilustrační foto.
Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákona o PO) fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů
a i přesto je u nás vypalování trávy neustále oblíbené.
Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se
totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu
ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona
o požární ochraně, za který mu hrozí
pokuta do 25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování kající fyzické osoby se při plošném vyhořlavých látek, např. shrabanou trávu palování porostů dopouští přestupku dle
pálit na hromadě.
zákona o PO, za který jí hrozí pokuta do 500 000 Kč (stejná pokuta hrozí pro nePodnikající právnické a podnikající fy- nahlášení požáru). Dále jsou povinny
zické osoby taktéž nesmí plošně vypalo- spalování předem oznámit příslušnému
vat porosty.
hasičskému záchrannému sboru kraje.
Navíc dle zákona o PO pro fyzické osoby,
Při spalování hořlavých látek na vol- podnikající právnické a podnikající fyzicném prostranství jsou navíc povinny, ké osoby je povinnost bezodkladně oznastanovit opatření proti vzniku a šíření movat každý vzniklý požár příslušnému
požáru. Podnikající právnické a podni- hasičskému záchrannému sboru kraje.
Oblastní charita Č. KAMENICE O h l é d n u tÍ . . .
Vážení přátelé,
ze všeho nejdříve nám dovolte, abychom
vám poděkovali za dobrotu a obětavost,
kterou každoročně projevujete účastí
na humanitární sbírce pro potřebné bližní.
Věci, které nám pomáhají:
• veškeré dámské, pánské, dětské oblečení
z bavlněného materiálu – i poškozené
(trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona)
• lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – i poškozené
• zimní oblečení
• kožené věci (kabelky, pásky, peněženky)
• nepoškozené záclony různých rozměrů,
larisy, vlněné deky
• plyšové hračky, spací pytle, knihy
• boty
• domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce)
Tyršova 350,
407 21 Česká Kamenice
pořádá
humanitární sbírku
pro Diakonii Broumov
od 1. 6. 2013 do 30. 6. 2013
celodenně.
Je mi ctí poděkovat vám všem, kteří jste
se zúčastnili pietního aktu dne 8. května u pomníku v někdejším zajateckém
táboře v Rabštejně. Hlavním řečníkem
v letošním roce byl poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček, který
přijal naše pozvání a velice poutavým
proslovem připomněl události, které se
na tomto významném místě našeho regionu udály v průběhu 2. světové války.
Také děkujeme poslanci Parlamentu
České republiky Jaroslavu Foldynovi
za projev a zástupcům Svazu bojovníků
za svobodu ČR a České obce sokolské.
Ještě jednou mockrát děkujeme.
– Ing. Hana Štejnarová –
Věci, které brát nemůžeme:
• nebezpečný odpad (lednice, televizory,
sporáky…)
• nábytek, lampy, lustry
• molitanové věci a jakékoliv odřezky
• kočárky, lyže, žehličky, kávovary…
Velice si vážíme Vaší dobrovolné činnosti a věříme, že spolu s námi pomůžete.
– zaměstnanci Oblastní charity –
Foto: T. Dvořák
3
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ČERVEN 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČERVEN 2013
I zdravotně postižený může
pracovat, potřebuje jen šanci
V České republice dnes žije přibližně
jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina z nich shání marně.
Firmy, organizace, státní správa a samospráva, tedy všichni potenciální zaměstnavatelé jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením.
Nedokáží si je představit jako schopné
kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost
zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižením u subjektů, které mají více
jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi omezené a zpřísněné náhradní plnění
v tomto směru nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na odvodech, které se nikdy
k lidem s postižením, kteří již pracovat
nemohou, nijak nedostanou, než aby daly
například kratším úvazkem šanci pracovat
ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou, Crohnovou nemocí…
O této problematice jsme si povídali s Hanou Potměšilovou, ředitelkou Nadačního
fondu pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením (NFOZP).
S jakými předsudky v této oblasti jste
se setkala nejčastěji? A jak s nimi lze
bojovat?
Společnost si většinou pod pojmem „postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná
postižení však tvoří velmi malé procento
mezi celou skupinou zdravotně postižených
osob (OZP). Málokdo ví, že OZP jsou také
lidé s těžší formou alergie, lupénkou, epileptici či ženy po rakovině prsu. Tito lidé
však mají odbornou kvalifikaci stejně jako
zdraví lidé. A jak s tím bojovat? Potřebujeme především vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře
znát základy legislativy. A hlavně poznají
při různých formálních i neformálních setkáních, školeních, v rámci vzdělávacích
projektů životní příběhy lidí se zdravotním
postižením, kteří pracují na manažerských
pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně
člověk se zdravotním postižením je.
Z čeho mají zaměstnavatelé strach?
Firmy se při zmínce o možnosti přijmout
do svých řad osobu se zdravotním postižením ohrazují tím, že takový člověk by
je stál finance navíc už tím, že by musely
upravit pracoviště a vytvořit mu speciální
podmínky. A zde opět hrají roli předsudky.
Zdaleka ne všichni zdravotně postižení jsou
4
na vozíčku nebo výrazně pohybově omezení. Zdaleka ne všichni potřebují speciální
podmínky na pracovišti. Potřebují jen dostat šanci stejně jako zdraví lidé.
Proč by měly firmy zaměstnat osobu se
zdravotním postižením?
Nejenom proto, že každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci, tedy i úřad,
škola, ale i nezisková organizace, které
nezaměstnávají OZP, musí buď platit již
zmíněné „pokuty“, nebo mohou využít tzv.
náhradního plnění. Uvedu příklad. Pokud
má např. základní škola ve vašem okolí
více jak 25 zaměstnanců a nezaměstnává
člověka s postižením, musí odvést za jednoho chybějícího zdravotně postiženého
kolegu odvod do státního rozpočtu v částce
téměř 65.000 Kč nebo nakoupit výrobky či
služby z chráněného trhu práce za více jak
200.000 Kč. Co ale taková škola od „chráněných dílen“ nakoupit skutečně může?
Přefakturovat přes ně učebnice nebo školní
pomůcky? To je od roku 2012 ale už za hranou zákona a vystavila by se tak riziku, že
přijde kontrola z inspektorátu práce, která jí doměří odvod do státního rozpočtu.
A ještě pokutu. Nebylo by lepší, kdyby škola měla na pozici paní učitelky třeba ženu
po ablaci prsu nebo v pozici školníka člověka po infarktu? Nejenom, že by tak získala
pracovitého a kvalifikovaného člověka, ale
vyplatilo by se jí to i z ekonomického hlediska.
Ilustrační foto.
postižených a zároveň zde najdete výrobky
a služby, které můžete pořídit v rámci náhradního plnění od prověřených zaměstnavatelů. Jedním z našich velmi důležitých
projektů je sekce Práce OZP a poradny
na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťujeme. Díky tomu jsme ve spojení s více než
40 tisíci personalisty z celé republiky a stovkami osob se zdravotním postižením. Naší
téměř každodenní činností je také školení
personalistů a potenciálních zaměstnavatelů zdravotně postižených a osob se zdravotním postižením. Za zmínku jistě stojí také
zcela aktuální projekt „Start bez překážek“.
Díky významným firmám a školám, které
jsou do něj zapojeny, se projekt snaží řešit
problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu
stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci.
Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.
Více o činnosti a projektech nadačního
fondu, ale také o současné legislativě se
Na co se nadační fond především zamě- dozvíte na www.nfozp.cz
– Hana Potměšilová (NFOZP) –
řuje a co se vám již podařilo?
Nadační fond již sedmým rokem podporuje
projekty u organizací a firem, které dávají
práci lidem s postižením. Usiluje o změnu
zákonů, věnuje se cílenému vzdělávání
personalistů, zákonodárců, neziskových
organizací a lidí s postižením jako takových. Náš tým má za sebou řadu úspěšných
vzdělávacích a edukačních kampaní. Mezi
ně patřila třeba ta s názvem „No a co?!“,
která jako první upozorňovala širokou veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním
postižením a s tím související ochrannou
známku „Práce postižených“, která je součástí projektu Česká kvalita. Na stránkách
www.pracepostizenych.cz naleznou zájemci řadu výrobků označených touto ochrannou známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením. Zakoupením výrobku,
např. jako dárku pro sebe či blízké, podpoříte prověřené zaměstnavatele zdravotně
Obnova schodů k památníku
na městském hřbitově
Technické zařízení města ještě před
kladením věnců obnovilo schody a přístup k památníku obětem II. světové
války na městském hřbitově. Věříme, že
se naše práce setká s kladným ohlasem
občanů.
– Ondřej Richter - vedoucí TZ –
Foto: M. Hlavnička
Projektovým manažerem na zkoušku
Stáže ve firmách jsou určeny především
pro tyto cílové skupiny: absolventy bez
praxe, nezaměstnané, osoby, vracející se
na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené), osoby zaměstnané, kteřé si
chtějí prohloubit kvalifikaci a zajímají se
o tuto oblast.
Pokud Vás nabídka oslovila, je možné se
do 27. 6. 2013 přihlásit do výběrového řízení na webových stránkách http://www.
stazevefirmach.cz/clanky/o-projektu.html.
V Kostce Krásná Lípa, p. o. se můžete od 1. 8. 2013 do 31. 1. 2014 zúčastnit pracovní Kostka Krásná Lípa, p. o. se tímto zapojila do projektu „Stáže ve firmách
stáže na pozici „Manažer projektu“.
– vzdělávání praxí“, registrační číslo
Cílem této pracovní stáže je získat prak- CZ.1.07/3.1.00/41.0001, který je spolufinantické zkušenosti v rozsahu 480 hodin jako cován z fondů EU – z Operačního prograprojektový manažer od přípravy projektu, mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
přes jeho realizaci, po vyúčtování a ukončení. Jedná se o projekty v oblasti sociál- Další informace je možné získat na výše
ních služeb apod. z národních zdrojů nebo uvedeném odkaze, případně v Kostce, p. o.
Krásná Lípa.
zdrojů EU.
Podpora středoškoláků i jejich rodin
Kostce Krásná Lípa p. o. se již podruhé
podařilo zajistit pro rodiny středoškoláků ze Šluknovského výběžku možnost
podat si žádost o retrostipendium Patria.
Díky těmto stipendiím mají šanci získat
1.000 Kč měsíčně na náklady spojené se
studiem žáka a bydlením rodiny.
V letošním roce si podalo žádost 12 žáků,
z toho 10 splnilo podmínky poskytovatele programu. Pokud si udrží prospěch
a dobrou docházku do školy, budou moci
od září stipendium začít čerpat stejně jako
tři další, kteří si podali žádost ještě jako
žáci základní školy v loňském roce.
V předchozím období jsme zpracovali
54 žádostí o stipendia, z toho jich 31 bylo
podpořeno. Podmínky, které stipendisté musí dodržovat - omluvená absence
ve výši maximálně 25%, ne horší známka než trojka ze čtyř klíčových předmětů a žádná pětka nebo neklasifikován
na vysvědčení, ale v průběhu roku někteří stipendisté nedodrželi. V současné
době je v programu zařazeno 23 aktivních stipendistů. Za poslední školní
rok tak zatím do výběžku putovalo přes
230.000 Kč od poskytovatele stipendií,
Patria finance.
– Petra Vrajová - Kostka Krásná Lípa p. o. –
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
novomanželé
Radka Podpěrová – Josef Johánek
narození
Jakub Veselý – Marii Veselé
Miroslav Schánělec – Evě Motzové
Ondřej Pilecký – Vendule Pilecké
Marek Oláh – Angelice Oláhové
jubilanti
Marie Čerňanská
Miroslava Bartůňková
Alexandra Druckerová
Vlasta Protivová
Irena Horáková
Jaroslava Klímová
Helena Kopasová
Pavel Novák
Ladislav Rouč
Eva Kadavá
Jan Peřinka
Hana Voglová
Jiří Štursa
Jiří Kantner
Všem jubilantům přejeme mnoho
štěstí, zdraví a radosti do dalších let.
vzpomínáme
Dne 28. 6. 2013
uplyne 7 let, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná manželka,
maminka, babička
paní Eva Kašparová.
S láskou vzpomíná
manžel Josef, dcera Eva,
Martina, Kamila a vnoučata Markéta,
Míša, Kubík, Matýsek, Šimonek.
„Chybíš nám.“
Co se děje u nás v Domově pro seniory
V posledních týdnech se událo pár novinek, o které bych se s vámi ráda podělila.
Proběhlo další milé setkání s paní Julií
Jílkovou věnované povídání o životě v Jižní Africe. Senioři byli plni zájmu a svými
zvídavými otázkami nešetřili. Prohlédli si
vzpomínková alba a odcházeli spokojeni
a obohaceni o vyprávění o exotické zemi.
Naše zpěvačky pod vedením Aleny Humplové se zúčastnily soutěže pořádané místní ZUŠ
nazvanou „Budeme si zpívat“. Byla pro ně
vytvořena speciální kategorie sborového zpěvu, ve které získaly ocenění, pochvalu poroty
a hlavně jim byl odměnou potlesk publika.
Improvizovaná akce „pálení čarodějnic“,
pořádaná kvůli nepřízni počasí uvnitř naší
budovy se i tak vydařila. Společně jsme si zazpívali a shlédli vystoupení tanečních souborů pod taktovkou Katky Trylčové. Až nám to
počasí dovolí, těšíme se na oheň, kde naši pompézní čarodějnici spálíme. Tímto chceme
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám
zpestřují a obohacují naše dny v Domově.
V tomto čísle bych ráda zmínila a poděkovala paní A. Vaňkové – naší klientce, která
se neúnavně věnuje šití různých drobností
na šicím stroji. Oblékla do vkusných zástěrek všechny naše pečovatelky. Novým doplňkovým oblečením se činnosti spojené se
stravováním zútulnily.
Klienti využívají možnosti nákupu a návštěvy cukrárny či restaurace ve městě, ale
vždycky se rádi vrací do klidu našeho Domova. Jak sami říkají: „Kolem nás je překrásná příroda, kterou si několikrát denně
vychutnáváme, pohled na Jehlu je proměnlivý
podle toho, jak svítí sluníčko, ale vždy je krásný. Ze dvora areálu našeho Domova je na ni
krásný výhled. Trochu nám dělají starosti
suché a lámající se větve nemocné lípy, která
se v prostoru dvora nachází,“ říkají paní N.
Valíčková a paní M. Málková.
Na závěr bychom Vás rádi pozvali na náš
„Den otevřených dveří“, který proběhne
dne 22. 6. 2013 od 10.00 do 17.00 hodin. Jste
srdečně zváni.
– Henkeová Vesna, PSS, instruktor pro
volnočasové aktivity –
5
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČERVEN 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
POHLED DO HISTORIE
ČERVEN 2013
» » » Svědectví z II. světové války « « «
Příspěvek, který vám tentokrát přinášíme, by se tematicky hodil spíše do květnového vydání, kdy si připomínáme památku obětí II. světové války. Nicméně,
podobná svědectví, jaké nám poskytl syn
autora níže uvedených vzpomínek, můžeme vyprávět bez ohledu na různá výročí
a svátky. Jsou to skutečné příběhy lidí, kteří prožili hrůzy válečných let. K tomu patrně nikdy nebude řečeno dost, abychom
pochopili.
Následující řádky pocházejí z tzv. „dotazníku nuceného nasazení z hlediska
odškodnění pro člena Svazu nuceně nasa-
zených.“ Nutno však podotknout, že jejich
autor nakonec žádné odškodnění neuplatnil a původní neodevzdaný dotazník tak
zůstal v dědictví jeho potomků. Přepsáno
z originálu ze dne 22. 3. 1994. Do textu
jsme až na dvě poznámky nezasahovali
a ponechali tak autentické znění rukopisu.
15. 7. 1942 jsem se musel dostavit do Kralup, odkud nás odvezli do Prahy. Tam nás naložili do vlaku, který byl celý pro nuceně nasazené a odvezli
nás do Breslau (polská Wrocław, pozn. redakce). Tam nás odvšivili a dali do lágru v závodě FAMO WERKE. Pracoval jsem ve slévárně na šedou litinu.
Vedle mě pracovali nespolehliví Němci, Poláci (P), Rusové (OST), Francouz a Ital. Stále jsem přemýšlel na útěk. Oklikou jsem se seznámil s Čechem,
který pracoval jako číšník v hotelu (Čtyři roční doby) to je česky. Ten mě slíbil, že za 200,- RM mě pomůže, abych se dostal domů. (Škoda, že jeho jméno
neznám). Šetřil jsem, jak to jen šlo a po třech měsících jsem konečně peníze měl. Předal jsem mu je a on mě řekl, že mám jít do přístavu lodí na Odře
u Geringova mostu a hlásit se na parníku Mělník. O ostatní už se nemám starat. Šel jsem tam, do práce jsem nešel a Mělník jsem našel. Tam na mě čekal
kapitán a řekl mě, že už má hlášku (mluvil česky) abych počkal v kajutě. Čekal jsem asi půl hodiny, otevřely se dveře a přišel v černé uniformě SS. Dal
mě pouta a pěšky (on šel po chodníku a já pod chodníkem) mě odvedl na policejní presidium. Tam mě odvedl do kanceláře (stále s pouty na rukou) kde
seděl asi 120ti kg chlap. Ten vytáhl ze zásuvky důtky a začal mě bít hlava nehlava. Ležel jsem na zemi a oba do mě kopali a ten gestapák mě stále bil ještě
důtkami. Potom mě začal vyslýchat. Řekl mě, že je taky Čech ze Sudet z Liberce a chtěl vědět, proč jsem utíkal. Potom mě ten SS odvedl někam dolů, tam
mě ostříhali dohola a strčili do cely, kde bylo už 5 vězňů. (2 Italové, 1 Belgičan, 1 Holanďan, 1 Jugoslávec). A tam jsem byl měsíc. V tu dobu tam bylo
vězněno dost Čechů. Bylo stále slyšet, jak do dvora z oken křičeli („Češi, pozdravujte Prahu, Češi, pozdravujte naši vlast atd.“) Po měsíci si pro mě přijel
forarbeiter a odvezl mě do FAMO WERKE. Ještě měsíc jsem byl zavřen v dřevěném baráku v závodě, (přes drátěný plot byly baráky ruských zajatců).
Každé ráno jsem se musel hlásit na vrátnici, stát v pozoru a werkschutzák mě dal facku. Já musel poděkovat a v 18 hod. když jsem šel s práce na barák,
se to opakovalo. To trvalo celý měsíc. Dodnes, když ležím na pravé straně, neudržím sliny. V roce 1945, když už jasně bylo slyšet frontu, jsme se celý lágr
rozhodli utéct. Uskutečnilo se to 12. 1. 1945 ve 20 hodin. Vydalo se nás pěšky 124 lidí. Někteří kamarádi měli sebou ženy a jeden dokonce Francouzku
i s nemluvnětem. Každý měl touhu utéct. Vydali jsme se do noci směr Mittelwalde (polské Międzylesie, pozn. redakce). Vedl nás nějaký Pfaifr. Nevím,
jestli je to správně psáno. 3 dny trvala cesta, lidé všechno co nesli, zahodili, byly velké závěje a mrazy. A ta nekonečná rovina. Do Mittelwalde nás přišlo
86, ostatní po cestě zmrzli. Také ta Francouzka s dítětem. V Mittelwalde na nás někdo čekal, prý Čech. Naložili nás do dobytčích vagonů a jeli jsme směr
Protektorát. Když jsme se dostali do hor, začalo se ve vagoně mluvit, že nás vezou do Drážďan na odklízení trosek. Vagony byly otevřené a tak já a můj
kamarád Jirka Kopecký jsme v lese, když vlak jel pomalu, vyskočili. Šli jsme jen tak instinktivně, ospalí, hladoví, zesláblí (měl jsem 48 kg, když jsem se
za 3 dny doma vážil) měl jsem jen deku a v ní schovaný památník, kterého jsem se nechtěl zbavit. Jirka neměl ani tu deku. Po bloudění v lesích jsme se
dostali do městečka. Nevěděli jsme, kde jsme, jestli ještě v Německu nebo už v Protektorátě. Dostali jsme se na nádraží a tam se mluvilo česky. Byli jsme
tak vyčerpaní, že dodnes nevím, co to bylo za město. Už věděli, že Německo končí. Přednosta nás posadil do osobního vlaku a já jsem tam hned usnul
nějaké babičce na klíně. V Kolíně nebo v Pardubicích mě babička zbudila, že musíme přestupovat. Vím, že město bylo rozbité po bombardování. Potom
jsme se dostali do vlaku na Prahu a tam jsme taky šťastně dojeli. Všude nás průvodčí nechali jet zadarmo a ještě nám dávali jídlo. Dojeli jsme do Kralup.
Jirka jel na Kladno a já do Velvar. Asi za měsíc, až jsem se trochu vzpamatoval, mě mistr Palme zaměstnal na černo v dílnách na nádraží v Kralupech.
Tam jsem prodělal také oba nálety. 6. 5. 1945 jsem odjel s obrněným vlakem Orlík II. na pomoc Praze. Viz Posádkové velitelství Roztoky u Prahy.
Všechno co jsem napsal, je pravda. Vlastimil Fryblík
Minulost a současnost Na Stojáka
v České Kamenici
V Havlíčkově ulici, nedaleko panelového domu, stávala mezi dvěma lípami socha sv. Jana Nepomuckého. Dnes zde nestojí ani jedna ze starých lip a původní sochu připomíná již jen v zemi
ponechaný kamenný podstavec. Fotografie ze 60. let 20. st. pocházejí z pozůstalosti B. Chlebníčka.
6
Agentura Festive si Vás tímto dovoluje pozvat na populární stand up show
Na Stojáka, která dorazí i k nám do České Kamenice do Domu kultury. Ve večerním programu se vám představí Karel Hynek (alias „Borec“), Daniel Čech
(alias „IT nadšenec“) a Lukáš Pavlásek
(alias „Velké bulve“). Celá tato show
se skuteční dne 19. 10. 2013 od 19 hodin. Občerstvení zařizuje dům kultury.
Cena vstupenky je 220 Kč v předprodeji
a 260 Kč na místě. Počet míst je omezen
kapacitou sálu. Bližší informace na telefonech 774 724 429, 608 982 112 nebo
na facebooku „Agentura Festive“.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
– Jan Šulc –
Jak jsme budovali dětské hřiště
Loni v lednu jsme se rozhodli, že zkusíme
štěstí a pokusíme se uspět v grantovém programu s názvem Pro budoucnost, který vypisuje Nadace OKD. Náš projekt nesl název
Zadními vrátky do zahrádky a jeho účelem
bylo vybudovat nové dětské hřiště v areálu
dětského domova. Chtěli jsme jednak využít
nepoužívanou a chátrající část zahrady, která
původně sloužila jako sad, a také se více přiblížit veřejnosti. Důležitou součástí projektu
je totiž přístupnost hřiště všem dětem z České Kamenice, nejen těm v dětském domově.
Vzhledem k našim nevelkým zkušenostem
s projekty už samotné sepsání celého konceptu byla obrovská výzva. Dalo nám celkem
zabrat, dát naší myšlence konkrétní obrysy,
ale nakonec byl projekt hotov, odeslán a my
už jen čekali na verdikt.
Musím říct popravdě, že nikdo z nás moc
nedoufal v úspěch projektu. O to bylo větší
naše překvapení a radost, když jsme se dozvěděli, že náš záměr nadace podpoří. Prvotní nadšení ale záhy vystřídala nejistota, zda
zvládneme myšlenku také zrealizovat se všemi náležitostmi.Původní rozpočet projektu
byl totiž upraven na polovinu,přesto jsme se
nakonec rozhodli do toho jít.
Hned na začátku realizace jsme se potýkali
s časovým skluzem, který jsme však zvládli
vyrovnat. Projekt zahrnoval nemalé terénní
úpravy, v průběhu tvoření jsme od některých původních záměrů byli nuceni ustoupit
a uzpůsobit je kvůli finanční i technické náročnosti. Našemu časovému rozvržení celé
realizace nepřálo ani počasí, díky kterému
leželo dokončení hřiště dlouhou dobu doslova u ledu a sněhu. V samotném závěru jsme
museli napnout všechny síly, ale podařilo
se nám celý projekt dotáhnout do zdárného
konce, tedy aspoň zatím. Vybudování celého
hřiště trvalo jedenáct měsíců, stálo zhruba
tři sta dvacet tisíc a podílelo se na něm velké
množství lidí.
Dovolte mi nyní poděkovat všem, bez kterých by se nám hřiště vybudovat nepodařilo.
Děkujeme tímto Nadaci OKD za jejich důvěru a finanční prostředky, které nám svěřili,
Nadaci partnerství a jmenovitě paní Zuzaně
Kyjovské, která trpělivě odpovídala na naše
dotazy a provedla nás zdárně všemi formuláři a dokumenty, Městu Česká Kamenice, jeho
vedení za podpoření našeho záměru a pomoc
v podobě pana Richtera a všech pracovníků
Technických služeb České Kamenice. Dále
bychom chtěli poděkovat firmě Ewals Cargo Care, panu Michnovskému a Oborové
zdravotní pojišťovně za finanční sponzorské
dary, Pískovně Česká Kamenice za materiální sponzorský dar, stavební firmě Jakuba Vyhnálka, pracovníkům Libverdy Děčín, panu
Kristenovi a pracovníkům Truhlárny pod
Čapím Hnízdem za rychle a dobře odvedenou práci.
V neposlední řadě musím poděkovat zaměstnancům dětského domova, těm, kteří
projekt provázeli od začátku až do konce,
také těm, kteří jakoukoliv měrou přiložili
ruce k dílu, ale také dětem, že nám pomáhaly
a měly s námi trpělivost.
Díky těmto lidem jsme vše zvládli a snad
se nám to povedlo. Nakonec bychom popřáli
všem dětem, aby tu strávily spoustu krásných
a příjemně prožitých chvil.
– Za realizační tým Eva Herzánová –
BR I GÁD N Í C I
Z FEROXU DĚČÍN
V sobotu 27. 4. přijelo do dětského domova 12 brigádníků z Feroxu Děčín. Pod
vedením pana Vladimíra Homuty se
s velkou chutí pustili do hrabání starého
listí a vyřezávání náletů na rozlehlé zahradě kolem domova. Nenechali se odradit ani špatným počasím a my jim děkujeme za velkou pomoc!!! – Iva Hřídelová a děti z DD –
„Co se u nás děje“ - MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZA VODOU
V MŠ Komenského se i letos uskutečnil čarodějnický slet. Počasí nám opravdu přálo.
Celá zahrada byla plná rozverných čarodějů
a čarodějnic Všichni připravovali kouzelný lektvar, létali na koštěti a různě dováděli
Paní učitelka Lída vyrobila krásnou papírovou čarodějnici, kterou jsme spálili na připravené hranici. Společně jsme si pak opekli
buřtíky, na kterých jsme si moc pochutnali.
Ve čtvrtek 2. 6. jsme zahájili „adaptační
kurz“ pro nově přijaté děti a jejich rodiče.
Kurz probíhá 1x týdně. Děti i rodiče se postupně seznamují s prostory i zaměstnanci
školky. Děkujeme všem rodičům a dětem
za projevený zájem a těšíme se na další setkání.
V pondělí 6. 5. navštívila naši školku šikovná perníkářka paní Parásková, která dětem upekla perníková srdce. Děti pod jejím
vedením srdíčka nazdobily, aby jimi mohly
obdarovat maminky k jejich nadcházejícímu
svátku. Paní Paráskové děkujeme a těšíme se
na další spolupráci.
Ve středu 15. 5. se v areálu MŠ uskutečnila akce „Na kole jen s přilbou“. Počasí nám
opět přálo, a tak jsme malé řidiče z naší školky, ze školní družiny i z města a jejich rodiče
mohli přivítat na školní zahradě. Děti plnily
úkoly z dopravní výchovy. Poznávaly dopravní značky, kreslily dopravní prostředky
atd. Na závěr projely silniční dráhu na kole,
koloběžce či odrážedle. Všechny děti byly
odměněny řidičským průkazem, omalovánkami a sladkostmi. Odpoledne se vydařilo.
Děkujeme rodičům i dětem za hojnou účast
a těšíme se na další společné akce.
Fotky z uvedených akcí naleznete na webových stránkách školy www.mszavodou.cz
– Kolektiv MŠ Komenského –
7
VZDĚLÁVÁNÍ
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ČERVEN 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
VZDĚLÁVÁNÍ
ČERVEN 2013
Western soutěž s Kaštánkem
V letošním školním roce se naše školka
Kaštánek poprvé zúčastnila IV. ročníku
výtvarné soutěže „Western a koně očima
dětí“ vypsanou WESTERN KLUBEM o.s.
Suchdol nad Odrou. Protože děti rády malují zvířata a nejraději koně, bylo vybrání
pouze jednoho obrázku opravdu velkým
oříškem. Nakonec jsme zvolili obrázek pětileté Aničky Hlaváčkové z oddělení Koťátek, která nás bude v této soutěži svým
krásně namalovaným koněm prezentovat.
Všichni jí držíme palce. – Renata Vyhnálková - MŠ Kaštánek –
O d po l e d ne p r o maminky
MATEŘINKA VYRAZILA DO ZOO
Jakmile nám začalo přát počasí, vydali se holčičky a kluci ze třídy Koťátek
a Sluníček se svými učitelkami na první
letošní výlet, a to do děčínské zoologické
zahrady.
Po vyšlápnutí všem již známého kopce
musel nejprve následovat zasloužený odpočinek a první svačina. Posilněni řízky
od maminek jsme mohli začít prohlídku
celého areálu.
Sluníčko krásně svítilo, a tak byla všechna zvířata ve výbězích. Prohlédli jsme si
koupající se medvědy, hrající si opičky,
lenošícího levharta a všechny ostatní obyvatele ZOO. Děvčata a chlapci si dokonce
mohli po skupinkách vlézt do ohrádky
ke kozám a pohladit si je. Tento zážitek
měl u dětí rozhodně největší úspěch.
Také jsme nezapomněli „pozdravit“ naší
mateřinkou adoptovaného sýčka obecného a pokochat se želvou královskou, kterou má v adopci ZŠ TGM.
To jsme již však měli za sebou prohlídku
celé zoologické zahrady a museli jsme se
vrátit zpět do školky. Výlet se všem dětem
moc líbil a už se všichni těšíme na ten další.
Ale o tom zase až příště!
– Bc. Jana Koubíková - MŠ Kaštánek –
8
Ve čtvrtek 9. 5. se třída Berušek v Kaštánku proměnila v jednu velkou dílničku,
kde si děti se svojí maminkou mohly vyrobit dáreček – ke Dni matek. Kytičkové
věnečky k výzdobě svého domova se všem
moc povedly. Děkujeme tímto maminkám, babičkám a také tatínkům, že věnovali svůj volný čas nám a svým dětem
a těšíme se na další spolupráci.
– Petra Hlaváčková - MŠ Kaštánek –
K o u z e l n í k v K a š t á nk u
V dubnu zavítal do naší mateřinky a pohádkovém dopoledni se děti začínakouzelník Waldini. Děti se už nemohly jí připravovat na dětský den, který bude
dočkat, jaká kouzla předvede, a někteří u nás v mateřince ve znamení pohádky.
odvážlivci se dokonce zapojili do samot– Pavlína Kopecká - MŠ Kaštánek –
ného kouzlení. Děti čarovaly s penězi
a dokonce nechaly zmizet prstýnek paní
učitelky, ale největší radost měly, když jim
kouzelník vyčaroval holubici. Představení se všem moc líbilo a děti se pomaličku
začaly těšit na divadélko Koloběžka, které tentokrát přijelo s pohádkou „Na tom
našem dvoře,“ ve které poznávaly domácí
zvířátka a naučily se, jaký mají pro nás
tato zvířátka užitek. Po tomto kouzelném
Žáci Základní umělecké školy Česká Kamenice se zúčastnili exkurze do Prahy. Navštívili
unikátní výstavu nejkompletnější kolekce plakátů Alfonse Muchy ze soukromé sbírky Ivana
Lendla. Zde měli, po komentované prohlídce,
zajištěn doprovodný program: uměleckou
dílnu, v níž se mohli inspirovat secesí. Navštívili také Staroměstskou radnici a její podzemní
prostory i s hladomornou. Exkurze byla velmi
zajímavá a podnětná. Žáci i učitelé si odnesli
mnoho zážitků a již se těší na další.
– Iveta Rajnohová - výtvarný obor ZUŠ –
» » » BUD E M E S I Z P Í VAT 2 013 « « «
Bezmála padesát soutěžících jsme mohli přivítat dne 24. 4. na 1. ročníku pěvecké soutěže BUDEME SI ZPÍVAT 2013.
Po předešlých třídních a školních kolech
postoupili z každé organizace 2-3 zpěváci do semifinálového kola. Soutěž byla
původně zorganizována pro širokou pěveckou veřejnost z okolí Českokamenicka
ve všech věkových kategoriích. Největší
zájem byl ale u dětí předškolního, školního a dospívajícího věku. A tak se k nám
do kulturního domu vydali zpěváci
z Prysku, K. Šenova, Práchně, N. Boru,
Markvartic a Chřibské. O vítězích v semifinálovém kole rozhodovala odborná
porota, z každé kategorie vybrala a ocenila 3 nejlepší zpěváky. Byla udělena také
cena publika (nejvíce hlasů dostala Anna
Moudrá z Prysku) a cena poroty (tu obdržela Šárka Neprašová z Nového Boru).
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
Musím ještě poděkovat našim seniorům,
kteří přijeli s p. Humplovou a předvedli
nám obrovskou radost ze zpěvu. Vítězové 1. a 2. místa v každé kategorii pak měli
16. 5. finálové vystoupení.
Další informace a fotografie si můžete prohlédnout na stránkách naší školy
www.zusck.cz.
na všechny, kdo si rádi zazpívají, opět
Všem soutěžícím děkujeme za účast, v dalším ročníku.
vítězům gratulujeme a budeme se těšit
– Zdeňka Cmuntová dipl.um. –
P o z vá nka na v ý stav u
Chtěla bych vás pozvat na výstavu „Českokamenicko očima mladého výtvarníka“. Je to
soutěžní přehlídka výtvarných prací žáků z různých škol. Do letošního 5. ročníku zaslali
své práce žáci z MŠ Kaštánek, MŠ Za vodou, ZŠ T.G.M. a gymnázium ČK, ZŠ a MŠ Prysk
a žáci ZUŠ. Všechny práce budou vystaveny v Městské knihovně v České Kamenici
od 28. 5. do 21. 6. Na vernisáži výstavy byli vyhlášeni vítězové v jednotlivých kategoriích
a odnesli si hodnotné ceny. Tímto děkuji Městu Česká Kamenice za finanční příspěvek
a České spořitelně ČK za upomínkové předměty.
– Mgr. Šárka Blažejovská –
Jarní akce na naší škole
Poslední dva týdny byly ve výtvarné výchově naplněny pracemi, které jsme posílali
do soutěží. Menší i větší děti z naší základní školy se zapojily do soutěže Českokamenicko očima mladého výtvarníka. Letošní
téma bylo zajímavé, protože děti mohly zapojit fantazii, jak by to asi vypadalo, kdyby
do Kamenice na jejich pozvání přijela nějaká populární osobnost. A fantazírovaly bez
zábran – na obrázcích se objevovaly nejen
pěvecké hvězdy a hvězdičky, ale i politici
a světoznámí herci. Teď jen čekáme, jak se
naše obrázky budou líbit. I vy se na ně můžete podívat v městské knihovně.
Vlakem do Českého Švýcarska, to je soutěž, do které se zapojila celá 7.A. Rozhodli
jsme se, že si „naši“ mašinku vyfotíme přímo na místě činu, tedy na nádraží, a pozvali jsme i paní výpravčí, která náš vlak
„vypravila“ na pomyslné soutěžní koleje.
Barevný týden si vymyslel náš školní
Den Země - 9.A
Den Země, který připadá na 22. dubna,
jsme si letos připomněli již ve středu 17.
dubna zajímavou besedou, kterou si pro
nás připravila paní Hana Michálková
z Občanského sdružení Pod Studencem.
V pátek 19. dubna jsme vyrazili autobusem do obce Líska, odkud jsme pěšky putovali na vrchol Studence, který se honosí
nově zrekonstruovanou rozhlednou. Průvodkyní nám byla opět paní Hanka, tentokrát posílena panem Zdeňkem Kábou.
Cestou jsme se zastavili i u kamenných
varhan na Zlatém vrchu.
Pro některé „počítačové sedátory“ to
bylo putování dosti strastiplné, ale nakonec jsme se všichni vydrápali na vrchol
parlament – škola (tedy žáci, učitelé, ale
i chodby a třídy) se každý den „oblékne“
do jiné barvy. Snad jim ten počáteční elán
vydrží až do posledního soutěžního dne,
kdy se dozvíme jméno vítězné třídy.
A aby toho nebylo málo, pustíme se ještě
do soutěže Barevná nota, která je už neodmyslitelně spojena s každoroční hudební
akcí v České Kamenici.
Naše škola se také připojila k charitativnímu golfovému turnaji Janovský tulák
2013, jehož výtěžek poputuje do Děčínského útulku. Kočičkám a pejskům pomáháme pravidelně, letos jsme se připojili
k 1. ročníku: udělali jsme ve škole sbírku
a věnujeme vítězům keramické psy a kočky
z keramické dílny naší školy.
O živé kočce Róze napsal hezky Jakub, S naší kočkou Rózou prožíváme různé přípříště to bude možná o nějakém pejskovi, ale běhy každý den. Když uslyšíte její jméno, vyto se zas podíváme do hodin českého jazyka! padá to, že je to kočka. Nenechte se tím mýlit,
– Mgr. Hana Babiková – Róza je totiž kocour. Róza tedy není vlastně
ani naše, je dědova, ale i děda říká, že není
úplně jen jeho. Róza má ráda děti, a tak je nás
všech. Když jde Róza od babičky a dědy k nám,
vždy za dveřmi hlasitě zamňouká a vpustíme
ji dovnitř. Nejraději se Róza vyhřívá na víku
akvária, kde často usne. Většinou se probudí
tím, že začne klouzat dolů a za ohromného
hluku se snaží zachytit drápy na plastovém
víku akvária. Většinou se jí to nepodaří, sjekopce. Odměnou nám byl výhled z roz- de dolů a pak pozoruje rybičky, jak plavou
hledny do nádherného kraje, ve kterém a tlapou bouchá na sklo. Velmi ráda u nás
máme štěstí žít. „To jsou ale panoramata“, sedí na okně a pozoruje ruch v okolí, hlavně
pronesl jeden znavený vtipálek.
vše živé. Na závěr nechci ani popisovat, jak se
Zpáteční cesta vedla pěšky přes Bratrské Róza dokáže roztomile uvelebit tátovi na polšoltáře do Kamenice. Počasí nám celkem táři v posteli a spokojeně tam spát.
přálo, a tak jsme díky našim skvělým průJak už jsem řekl, s naší kočkou Rózou zažívodcům prožili nevšední dopoledne.
váme příběhy každý den.
– Y. Kočová + 9.A – – Jakub Šanda - 6.A –
Naše kočka Róza
9
VZDĚLÁVÁNÍ
ČERVEN 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČERVEN 2013
OBRAZ PANNY MARIE POMOCNÉ
V pátek 17. května 2013, jen jeden den
po svátku sv. Jana Nepomuckého a den
před Mezinárodním dnem muzeí, nastal
slavnostní okamžik dokončení prováděné celkové rekonstrukce Johnovy kaple
z roku 1760 v dolní části obce Studeného/
Kunratic. Restaurátorka paní H. Bělinová
přivezla a instalovala repliku významného deskového obrazu s výjevem Panny
Marie Pomocné. Během restaurátorského průzkumu objevený vzácný originál
obrazu, dílo umělce E. Vatera, darovali
manželé Forejtovi společně s Občanským
sdružením pod Studencem po práci restaurátorky Oblastnímu muzeu Děčín.
První a druhou etapu obnovy památky přinesly finanční prostředky Nadace
VIA, Nadace OF, Ústecké komunitní nadace, OspS a dobrovolnická činnost členů sdružení společně s odbornou prací
restaurátorky. Vytvoření repliky obrazu
finančně podpořil Fond ústeckého kraje,
OspS a peněžní dary paní Ing. I. Mrázkové, dcery poválečného donátora kaple,
pana Ing. V. Sládka, který se této chvíle
bohužel již nedožil.
Bc. T. Horyna, místopředseda OspS, připomíná, že Johnova kaple se stala součástí
nové turistické zážitkové trasy společně
s dalšími obnovenými památkami lidové
zbožnosti. Za šest let činnosti OspS je jich
již šestnáct. Dvě památky byly vytvořeny
zcela nově a k úctyhodnému číslu je třeba připočíst i zcela zásadní, aktivní účast
sdružení během rekonstrukce kulturní
památky, v tomto roce již 125 roků staré
kovové rozhledny na Studenci u České Kamenice. Na opravy dalších vyhlásilo OspS
veřejnou sbírku, kterou je možné podpořit
také formou DMS a pomocí internetového
bankovnictví ČSOB či Poštovní spořitelny, účtu PaySec nebo jednoduše platební
kartou či pomocí MasterCard Mobile.
Více informací na www.obnovenepamatky.cz
Děkujeme, pomůžete památkám.
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice
příspěvková organizace Města Česká Kamenice
Vás srdečně zve na
Den otevřených dveří 22. 6. 2013 od 10 hod. do 17 hod.
Pro návštěvníky je připraven bohatý program:
•
•
•
•
10.00
10.30
10.45
11.00
Vystoupení děti ze Základní umělecké školy Č. Kamenice
Tizzians taneční vystoupení dětí (K. Trylčová)
ZŠ a MŠ Prysk – muzikál Hrnečku vař
Gymnázium Č. Kamenice
Odpoledne: zazpívají seniorky z Domova, předvedou sestavu cvičení.
K tanci a poslechu zahraje pan František Švadlenka.
Ve stáncích můžete zakoupit výrobky, dárečky a občerstvení.
Sklářská lokálka do Kamenického Šenova
opět zahajuje provoz
Zveme všechny občany na svezení muzejní sklářskou lokálkou, která i v letošním roce
bude rozdávat radost a potěšení z jízdy nostalgickým vlakem.
Vlaky vyjedou v sobotu 8. června 2013.
Na zahájení přijde i první náměstek hejtmana Ústeckého kraje. Velmi si toho vážíme,
neboť je to jasným důkazem, že Ústecký kraj podpoří aktivity kolem rozvoje turistického
ruchu v našem městě a že mu na muzejním provozu železnice pod Zámečákem záleží.
Vlaky budou jezdit každou sobotu a neděli od 8. června do 15. září 2013.
O letních prázdninách bude lokálka v provozu navíc i v pátek.
Každý pátek bude také jezdit speciální rychlík do libereckého aqvaparku.
Více naleznete na:http://www.kzc.cz/cz/Kamenicky-motoracek
http://www.kzc.cz/cz/Luzicky-motoracek
OTEVírací doba Poutní kaple
Narození Panny Marie pro veřejnost
od 8. června každou sobotu a neděli vždy od 10 do 16 hodin.
Skupiny zájemců o prohlídku věže kostela se mohou obrátit
na Informační centrum, které prohlídku zajistí.
10
Novinky z infocentra P o d ě k o vá n í
Zážitkové výlety s certifikovanými průvodci
Pro letošní turistickou sezónu připravila Obecně prospěšná společnost v Krásné
Lípě množství zážitkových výletů s certifikovanými průvodci. Výlety jsou sice určeny především turistům, kteří navštívili náš kraj, ale můžete se přihlásit sami nebo
se svou návštěvou. V ceně výletu je vždy zahrnuta doprava, průvodce a organizace
výletu. Celkem je připraveno sedm druhů zajímavých výletů. Podrobnosti o jednotlivých výletech dostanete v informačním centru. A jaké výlety jsou to konkrétně?
• Prvních z nich - „Za tajemstvím Jetřichovických skal“ je podvečerní túra Jetřichovickými skalami a hlubokými lesními roklemi. Termíny konání: 17. 7. a 28. 8.
Děkujeme touto cestou občanskému
sdružení NO FAME SPORT, jmenovitě
panu Vlastimilu Adámkovi a panu Tomáši
Jančukovi, za podporu sportovních aktivit našich dětí. Vrcholem naší spolupráce
byl dar nových dresů, které využijeme při
reprezentaci našeho města a dětského domova na sportovních akcích, kterých se
pravidelně účastníme.
– Zdeněk Lažanský - Dětský Domov –
• Další nabídkou je výlet „O prázninách do Saského Švýcarska“. V termínech: 11. 7.,
25. 7., 8. 8. a 22. 8. si můžete vychutnat pohled na světoznámou vyhlídku Bastei
s proslulým kamenným mostem a skalním městem. Vystoupíte na stolovou horu
Papststein, ze které budete obdivovat krásné výhledy do Čech. Navštívíte lázeňské
městečko Bad Schandau.
• Nejoblíbenější trasou let 2007 – 2010 je další výlet „Tramvají do skal“. Po náročném, ale atraktivním výšlapu na skalní hřebeny přejdete neznámými místy ve skalách s vynikajícími výhledy do údolí Labe. Pojedete vlakem, přívozem, tramvají
po trati z r. 1898. Termíny tohoto výletu jsou: 8. 6., 17. 8. a 21. 9.
• Objevte s námi romantickou krásu Saského Švýcarska, kterou můžete sledovat
ze skalních teras či paluby parníku. Po dávných stezkách vystoupáte na vrcholky
pískovcových skal a objevíte zapomenuté výhledy na krajinu stolových hor. Výlet
s názvem „Parníkem ze skal“ je naplánován na termín: 5. 7. a 3. 8.
• „Po skalních římsách na Šrámové kameny“ je název dalšího výletu v termínech:
29. 6. a 7. 9. Po skalních římsách a železných žebřících vystoupáte až na samý vrchol rozeklaného skalního masivu (Schrammsteiene, Affensteine).
• Navštivte malebný skalní hrad Oybin v Žitavských skalách, na německé straně Lužických hor, který byl založen Karlem IV. na ochranu zemské cesty z Čech do Lužice Lužice. Výlet s názvem „Parním vlakem do skalního hradu“ se koná v termínech: 27. 7. a 24. 8. Pojedete vlakem Desiro společnosti Vogtlandbahn do Žitavy,
kde přestoupíte na parní úzkokolejku, která nás zaveze do vyhlášeného letoviska
Oybin.
A nyní si už jen vybrat a přihlásit se na výlet. Přejeme krásné počasí.
– Marie Blažková –
D Ů M K U LT U RY
20. 9. 2013 od 18 hodin KURZ TANCE PRO MLÁDEŽ
- přihlásit se můžete v Domě kultury nebo na tel.: 602 145 434.
Kurz tance se bude konat jen v případě dostatečného zájmu.
Babské rady ze zahrady...ČERVEN
Jaro vyspalo se do růžova,
v jasnou zeleň obléklo se pak.
Vysoko zní píseň skřivánkova,
zvedá cvrčků hlas až do oblak.
• ošetříme růže proti mšicím a houbovým • neúnavně bojujeme s plevelem a bujně
chorobám
rostoucí trávou
• pravidelně
přihnojujeme rostliny
• zvlášť plodné rostliny jahodníku si ozna• v yštipujeme rajčata
číme, abychom měli ty nejlepší mateřské
• odstraňujeme
odkvetlé květy
rostliny
• mladé rostlinky vysazujeme v pozdním
odpoledni, v noci krásně zakoření
A vězte, že je-li červen studený, i sedlák
• cukety vysazujeme na nejvlhčí místo krčí rameny.
na zahradě
– Yveta Kočová –
Tradice stavění máje
- symbol jara
V naší malé vesničce se dodržuje stavění
máje v předvečer 1.máje. Mužská část obce
se svého úkolu zhostila velice dobře a májku
postavila na dětském hřišti. Ženy ji ozdobily barevnými stuhami. Májka je moc pěkná.
Tak a teď už musíme být ve střehu, aby nám
ji nikdo nezcizil. Když se ještě zadaří ten polibek pod rozkvetlou třešní, můžeme si říct,
že jsme to pravé jaro zahájili úspěšně. S posledním dubnovým dnem se také pojí pálení
čarodějnic na fotbalovém hřišti. Muži si opět
dali záležet a přípravu pálení čarodějnic nepodcenili. Výsledkem byla krásně upravená
hranice. Čarodějnici ze sena a starých šatů
zase vyrobily naše ženy. Občerstvení zajistily
slečny Nicolka a Kateřinka Hoškovy. Pro ty
nejmenší byly na opékání špekáčky zdarma.
U zapálené vatry společenské setkání pokračuje vyhlášením čarodějnice roku 2013.
A co na závěr? Letošní pálení čarodějnic
se nám vryje do paměti především díky neuvěřitelným proměnám počasí. Byla velká
zima. Ale ani to neodradilo několik desítek
lidí a přesto přišli. Svá prokřehlá těla si mohli
ohřát u ohně a pokračovat v zábavě do pozdních nočních hodin.
– M. Hlaváčková - Líska –
11
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ČERVEN 2013
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČERVEN 2013
12
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ KAMENICE
SOS 2013
EXTREME
CBO Těchonín
Dne 12. 4. 2013 navštívili členové Záchranářů Česká Kamenice Centrum
biologické ochrany Armády ČR v Těchoníně. Průvodcem naší skupiny byl
ředitel pplk. RNDr. Michal Kroča,
Ph.D. Nejdříve jsme byli seznámeni
s historií celého zařízení a s jeho nynějším zapojením do zahraničních misí
(např. ochrana našich vojáků před účinky biologických zbraní) a systémem spolupráce s Integrovaným záchranným
systémem ČR (IZS ČR).
Foto: www.army.cz
nemocí. Mobilní tým v případě prokázaného onemocnění převeze pacienta
ve speciálním Biovaku nebo Bioboxu,
ve kterém je podtlak, aby se co nejvíce
zabránilo šíření vysoce nakažlivé choCBO Těchonín není tajné vojenské za- roby. Transport probíhá ve speciálním
řízení, ale specializované středisko pro sanitním voze nebo vrtulníku.
léčbu osob, které onemocněly vysoce
nakažlivou chorobou. Jednotlivá patra Chtěl bych touto cestou poděkovat
jsou zabezpečena před vstupem neo- panu plk. MUDr.Františkovi Bílkovi,
právněných osob, ať už zvenčí, nebo po- Ph.D., za povolení návštěvy velice zajíkud by chtěl někdo nemocný opustit za- mavého zařízení a řediteli CBO Těchobezpečený prostor. Pracovníci v nejvíce nín panu pplk. RNDr. Michalovi Krochráněném úseku pracují ve speciálních čovi, Ph.D., za provedení tímto centrem
přetlakových oděvech, které je chrá- a vysvětlení fungování biologické ochraní před případnou nákazou. Jednotlivé ny v České republice
místnosti jsou vzduchotěsné a je v nich – Z. Břečka - Záchranáři Č. Kamenice –
podtlak, aby se zabránilo úniku případné nákazy. Veškerý vzduch i odpady
prochází přes filtraci, která je několikanásobně jištěná, aby byla zajištěna nejvyšší ochrana. Po návratu ze zahraniční
mise jsou příslušníci Armády ČR vyšetřeni v tomto zařízení a v případě prokázané nákazy zůstávají v péči pracovníků
CBO Těchonín.
CBO Těchonín pracuje i mimo areál
speciálního zdravotnického zařízení.
Speciální mobilní zásahové týmy zabezpečují práci v terénu, například formou monitoringu a ochrany před použitím biologických zbraní při velkých
summitech a konferencích nebo jiných
významných mezinárodních akcích. Zajišťují také transport pacientů s prokázanou vysoce nakažlivou nemocí do CBO.
CBO Těchonín je součástí IZS a je zapojen v rámci členství České republiky
do NATO. Ve středisku probíhá výcvik
specialistů z řad Hasičského záchranného sboru ČR, Armády ČR a Zdravotnické záchranné služby v rámci společných
cvičení s pracovníky CBO Těchonín.
CBO Těchonín se podílí i na výzkumu
protilátek proti vysoce nebezpečným
infekčním onemocněním, která mohou
být i neúmyslně zavlečena, např. turistou
z oblasti s výskytem těchto infekčních
Ve dnech 10. - 12. 5. 2013 se čtyřčlenné
družstvo Záchranářů Česká Kamenice
zúčastnilo 5. ročníku záchranářské soutěže SOS Extreme, která se konala v Mníšku
pod Brdy a Dobřichovicích u Prahy. Celkem se zúčastnilo 15 družstev z celé ČR.
Soutěž se skládala z noční a denní etapy,
noční měla 3 stanoviště a denní 13 km,
celkem bylo třeba splnit 11 úkolů. Jednalo
se např. o nehodu potápěčů, hromadnou
dopravní nehodu autobusu a osobního
vozu, kde se jednalo hlavně o správné třídění zraněných, dále lezeckou nehodu, srdeční selhání s resuscitací, napadení atd.
Naše družstvo zvítězilo s velkým náskokem a získalo přes 10 tis. bodů (družstvo
na druhém místě získalo 8 tis. bodů).
Děkuji všem zúčastněným za příkladnou reprezentaci Záchranářů Česká Kamenice a města Česká Kamenice.
– Z. Břečka - Záchranáři Č. Kamenice –
Myslivecký dětský den
Měsíc červen je Měsícem myslivosti a první jeho den patří dětem. Navíc Československá myslivecká jednota resp. Českomoravská myslivecká jednota slavila 22. dubna 90. výroční od svého založení. Využíváme této situace a 15. 6.
2013 od 10 hodin pořádáme jako v minulém roce v areálu restaurace Myslivna
v České Kamenici - Huníkově druhý ročník Mysliveckého dětského dne. Pro
účastníky je připraven bohatý program. V 10 hodin se vše zahájí hrou na lesní
rohy a borlici. Následovat bude povídání o myslivosti. Současně budou předvádět své opatrovance sokolníci a bude probíhat naučná stezka v okolí Myslivny. Petr Kryštof, resp. Farma Huníkov pod Sedlem předvede, co umí border kolie při starání se
o ovečky. Každý účastník bude odměněn sladkou
cenou a hlavní vítěz od pořadatelů obdrží poukaz
na jízdní kolo, které mu bude vyrobeno na míru.
Samozřejmě se bude malovat na obličej. Bude klaun
a další pořady pro malé oslavence, včetně zmrzliny
od Martina Hrušky. Od 20 hodin bude v Myslivně hrát
skupina Kaše pro poněkud již vyspělejší děti a oslavující příznivce myslivosti, které tímto na příjemný večer zveme také.
Českokameničtí myslivci, zemědělci, naše město, restaurace
Myslivna a další aktéři.
– Ing. Lubomír Tůma –
13
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ČERVEN 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČERVEN 2013
ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK
Město Šluknov Vás srdečně zve
do Šluknovského zámku
na interaktivní putovní výstavu
science centra
IQ parku Liberec,
prvního svého druhu
v České republice
HRY
A KLAMY
Čeká na Vás několik úkolů, kterým musíte přijít na kloub, které si prostě
musíte vyzkoušet. Výstava nabízí více než 60 interaktivních exponátů pro
děti a dospělé: hlavolamy, jazykolamy, optické klamy, hádanky, iluze, hru
s perspektivou a mnohem více.
Výstava potrvá od 25.05.2013 do 25.08.2013
Otevřeno denně včetně víkendů od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin
Vstupné: 60 Kč/dospělí, 40 Kč/děti, 150 Kč/rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)
DOTÝKÁNÍ SE
EXPONÁTŮ JE
PŘIKÁZÁNO!
www.mesto-sluknov.cz
Nová turistická linka propojí obce
na okraji národního parku
Statutární město Děčín, Krajský úřad Ústeckého kraje, obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a Dopravní podnik města Děčína zajistily provoz nové
turistické autobusové linky po obvodových obcích národního parku České Švýcarsko. Autobus propojí dosud neobsluhované úseky na Bynovecké plošině, aby se
mohli výletníci pohodlně dostat do všech turisticky atraktivních koutů této části
Děčínska.
Nová linka bude mít číslo 435 a dvěma párovými spoji za den obslouží trasu
Česká Kamenice - Janská - Srbská Kamenice - Růžová - Arnoltice - Labská Stráň
- Janov - Hřensko a zpět.
Autobus vyjede poprvé 15. 6. 2013 a bude jezdit o sobotách, nedělích a státních
svátcích až do 28. 10. 2013 včetně. Spoje budou v České Kamenici navazovat
na dopravní přípoje z Děčína a Varnsdorfu, ve Hřensku na turistickou linku
č. 434 mezi Děčínem, Mezní Loukou, Jetřichovicemi a Krásnou Lípou.
Vzhledem k charakteru trasy, zejména v dosud neobsluhovaných úsecích
Srbská Kamenice - Růžová, Arnoltice - Janov a Janov - Hřensko, bude linku jezdit
malý šestnáctimístný autobus, který snáze překoná členitý terén i úzký profil komunikace.
JÍZDNÍ ŘÁD – linka č. 435
odjezd z:
Česká Kamenice, Pražská
9:10 hod., 13:10 hod.
příjezd do:
Hřensko
10:15 hod., 14:15 hod.
odjezd z:
Hřensko, nábřeží
11:37 hod., 15:37 hod.
příjezd do:
Česká Kamenice, Pražská
12:33 hod., 16:33 hod.
trasa:
Česká Kamenice - Janská - Srbská
Kamenice - Růžová - Arnoltice - Labská
Stráň - Janov - Hřensko a zpět
Turistický autobus umožňuje o letních a podzimních víkendech občanům a návštěvníkům České Kamenice přímé spojení s Hřenskem, a tedy návštěvu známé
Edmundovy soutěsky, ale i jiných cílů v regionu.
Více informací obdržíte v informačním centru.
– České Švýcarsko, o.p.s. –
14
platnost:
od 15. 6. do 28. 10. 2013 vč. So | Ne | Svátky
Zprávy z klubu seniorů
Klub seniorů uskutečnil relaxační pobyt
pro seniory v lázních Libverda ve dnech
22. 4. – 27. 4. 2013. Celkový počet byl 75
účastníků z Č. Kamenice a okolí. Ubytováni jsme byli ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a televizí. Během
pobytu jsme uspořádali prohlídku zámku
Frýdlant. Dále jsme měli společenský večer s živou hudbou, který byl pro všechny účastníky lázní. Během pobytu každý
logické okénko
Opakujeme zadání květnové úlohy: Maminka
je dnes o 21 let starší než její dítě. Za 6 let bude
dítě 5 x mladší než maminka. Otázka zní: Co
dělá nyní tatínek?
Řešení úlohy: Řešením opravdu snadné soustavy rovnic, kde D je věk dítěte a M maminky
1. rovnice M = D + 21 a 2. rovnice M + 6 = 5
x (D + 6) dostaneme pro D podivné řešení D
= -3/4. Ale po krátkém přemýšlení si uvědomíme, je-li D současný věk dítěte v letech, je dítě
¾ roku (9 měsíců) před narozením. Co v této
době tatínkové dělají, snad už dodávat nemusím. Kupodivu jsem ani na tuto úlohu nedostal
žádnou nespisovnou odpověď.
Tak to bylo oddechové že, takže zpět k matematice. Tentokrát trochu geometrie, nebo goniometrie chcete-li. Jde to oběma způsoby.
Úloha na červen: Ve studni
jsou opřeny lišty o délce 1. =
3 m a 2. = 5 m, jak ukazuje
obrázek. Lišty se navzájem
dotýkají v místě, které je 1 m
nade dnem studny.
Otázka zní: jaký je
průměr studny?
Tak příjemné
přemýšlení, užívejte léta a výsledek, chcete-li,
zašlete na mares.
[email protected] Řešení a další hádanku v září (o prázdninách nechme mozky
odpočívat).
– Ing. Otakar Mareš –
Benefiční koncert
pro Dětský domov „Země dětí“
senior absolvoval 10 procedur, které byly
součástí pobytu. Večery většinou probíhaly na terase hotelu s krásnou vyhlídkou
na lázně. Zajistili jsme pro méně se pohybující výlety do Obřího sudu a městečka
Hejnice, kde navštívili nádherný chrám.
Počasí nám velice přálo a sluníčko bylo
po celý pobyt. Účastníkům se pobyt velmi
líbil a spokojenost byla velká.
Oslava v klubu seniorů
Na své pravidelné schůzi senioři oslavili
Den otců a matek. Tato akce byla spojena
zároveň se zábavou, která se konala jako
vždy v restauraci U Slunce. Pozvali jsme
také paní starostku Ing. Štejnarovou, která popřála všem přítomným hodně zdraví
a pohody. Každý přítomný, jak muž tak
i žena, dostali k svátku kytičku a malé občerstvení (zákusek a chlebíček).
Potom proběhla zábava, při které hrála
příjemná hudba jak k tanci, tak i k poslechu.
– Alois Bělota –
V sobotu 18. 5. 2013 se v Kulturním
domě v České Kamenici uskutečnil
benefiční koncert pro dětský domov
„Země dětí“. Od 16 hodin probíhal bohatý program, který sledovalo vyprodané hledistě. Na organizaci se podílely
studentky Evropské obchodní akademie
v Děčíně Jana Chudobová a Markéta Nováková ve spolupráci s hlavním
pořadatelem Městem Česká Kamenice Paní Helena Vondráčková.
a Kulturním domem Česká Kamenice.
Na akci vystoupila dívčí hudební skupina Ketsky, skupina HOLKI, tanečním
vystoupením oživila program skupina
CHAOTIC.
Publikum svým zpěvem a tancem rozproudil Sámer Issa. Své umění ukázala
skupina IGNIS ITER se světelnou show. Sámer Issa a jeho fanynky.
Vyvrcholením akce bylo vystoupení Heleny Vondráčkové. Sladkou tečkou na konec byl velkolepý dort
z cukrárny Expres Děčín, který si
přímo na podiu převzaly děti z dětského
domova.
Velké poděkování patří všem sponzorům, všem, kdo se na akci podíleli a vám Opravdová radost dětí z dětského domu.
všem, kdo jste si zakoupili vstupenku
a tím podpořili akci. Právě díky vám děti
dostaly šek v hodnotě 101.429 Kč a věcné dary v hodnotě 118.141 Kč.
Největší odměnou pro pořadatele byly
úsměvy a rozzářené oči dětí.
Posuďte sami...
– Pavlína Nováková Předání šeku s vybranou částkou.
- Dětský domov Česká Kamenice –
4x foto: Zita Kakarová
15
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ČERVEN 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČERVEN 2013
POSLEDNÍ FLORBALOVÝ
TURNAJ TÉTO SEZONY
Zveme vás na poslední turnaj této vydařené florbalové
sezony, který se uskuteční v sobotu 8. 6. od 8 hodin
ve sportovní hale. Zúčastní se ho především vítězové
jednotlivých turnajů v halové sezoně 2012/2013.
Za Českou Kamenici budou bojovat o prvenství týmy
No Fame Devils a místní junioři ČK Monster.
Turnaj je jako vždy otevřen veřejnosti,
a proto neváhejte a přijďte nahlédnout.
– Tomáš Jančuk - NO FAME –
ČESKÁ
KAMENICE
Dne 19. 5. 2013 se konaly tak očekávané první závody minibiků. Ty předchozí
nám ještě zhatil sníh, který nás jen tak nechtěl opustit. Účast závodníků i diváků
byla hojná. Mnoho jezdců přijelo ze vzdálených koutů ČR. Počasí nám přálo
a celý den byl krásný a slunný. Všichni závodníci měli své stroje dokonale připravené. Ale i dokonale připravený stroj si může „postavit hlavu”, což se v mnoha
případech stalo. Proto se vždy konají dva závody, aby samotný závodník dostal
i druhou šanci.
Příští závod se uskuteční 16. 6. 2013. Přijďte se na nás podívat do rabštejnského údolí a „přičichnout k vůni benzínu”.
– Miloslav Kolář –
» » » » » TERMÍNY ZÁVODŮ « « « « «
16. 6. 2013 Minibike závody Č. Kamenice
21. 7. 2013 Minibike závody Č. Kamenice
31. 8. 2013 Minibike závody Č. Kamenice
15. 9. 2013 Minibike závody Č. Kamenice
6. 10. 2013 Minibike závody Č. Kamenice
16
FK ČESKÁ Kamenice je kRŮČEK od postupu
MSK Benešov n. Pl. – FK Č. Kamenice
2:3
B: Štádler, Cempírek, Mitruška
nec pečetil výsledek na 2:1 pro FK neúnavný ky, se podařilo kamenickému mužstvu pouze
útočník Cempírek.
snížit na konečných 1:1. Mnoho šancí, které
byly na straně domácích, zůstalo nevyužito,
V tradičním derby chtěl domácí Benešov poFK Chlumec – FK Č. Kamenice
a tak o postupu budou rozhodovat další kola.
razit Českou Kamenici a snížit náskok na čele
1:6
Stav v tabulce po 23. kole:
Mach, Laub, Šimek Jak., Kozelek J., 1. FK Česká Kamenice
tabulky. I když domácí dvakrát vedli, hosté B: 53 b.
2x Mitruška
utkání otočili a vyhráli 3:2.
2.FK Chuderov
47 b.
38 b.
Další týden FK zajížděla do Chlumce, kde se 3. SK Pronako Hostovice
Fotbal probíhal ve svižném tempu a byl plný
4.
MSK
Benešov
nad
Ploučnicí
37 b.
tvrdých zákroků, což se nakonec vymstilo do- těžce vyhrává. Hrálo velice jednoduše a od za5. Čechie Horní Podluží
35 b.
mácímu Ondrejkovičovi, který musel po dru- čátku byla jasná převaha kamenického celku. 6.Střekov B
34 b.
hé žluté nedobrovolně opustit hřiště. Nemů- Již v 15. minutě vedl 2:0. Dvě krásné střely do- 7.Chlumec
32 b.
žeme opomenout špatný výkon rozhodčích, mácích útočníků zastavila v jednom případě 8.SK Brná
27 b.
27 b.
konkrétně hlavního sudího Michka, který tyč a ve druhém skvělý brankář Vaněk. Do po- 9.Svádov-Olšinky
10.Hvězda
Trnovany
26 b.
z nepochopitelných důvodů nedopískal jasně ločasu stihl ještě Chlumec po nepřímém kopu
11. FC Přestanov
25 b.
viditelnou ruku v pokutovém území (viz. foto) snížit na 1:2, ovšem ve druhé půli dostal příděl 12.SK Velký Šenov
24 b.
a k údivu všech poukázal pouze na rohový kop. dalších čtyř branek a o vítězi bylo zcela jasno. 13. Městský SK Trmice 21 b.
14. TJ Povrly
16 b.
FK Č. Kamenice – Městský SK Trmice
1:0
B: Mitruška
FK Č. Kamenice – Povrly
1:1
B: Štádler / ČK: Štádler
Rozpis zápasů na ČERVEN
01. 06. 17:00 Trnovany – Č. Kamenice
08. 06. 17:00 Č. Kamenice – H. Podluží
Trmice, okupující nejnižší příčky tabulky,
Kdo neviděl, neuvěří. Po inkasované brance 16. 06. 17:00 Chuderov – Č. Kamenice
napřijeli na kamenickou půdu se svěšenou hostí, které okupují poslední příčku tabul– FK Česká Kamenice –
hlavou. Fotbal byl z pohledu diváka spíše bojovný, nikoliv extra líbivý. Příliš brankových
příležitostí se během zápasu neurodilo. Vítězství pro Kamenici „vymyslel“ hlavou Jiří
Mitruška, když v poslední minutě nastavení
(90+4) po krásném centru hlavičkoval do nechytatelného místa.
FK Č. Kamenice – Střekov „B“
2:1
B: Štádler, Cempírek
Mužstvo střekovské Osady přijelo bojovat
bez posil z „A“ mužstva, které hrálo ve stejný
čas na domácí půdě. I tak ale dokázala rezerva
potrápit Kamenici. Mírná převaha domácího
mužstva byla přeci jen znatelná a po faulu
v pokutovém území druhého poločasu nako-
FK Česká Kamenice v derby s Benešovem nad Ploučnicí. Po této neodpískané ruce
domácího Ondrejkoviče se musí sudí Michek červenat ještě teď. Foto: T. Dvořák
Mladí boxeři z České Kamenice opět úspěšní
Ve dnech 8. – 10. března 2013 se v Mělníku konalo Mistrovství ČR kadetů. Z našeho oddílu byli nominování Daniel Czigán
a Leon Horvát, oba ve váze do 52 kg. Pro
Leona to byl první velký turnaj, bojoval
srdnatě, spíše ale sbíral zkušenosti. Dan je
daleko zkušenější a vybojoval bronz. Měl
na víc a kdyby poslouchal pokyny trenéra,
mohl být úspěšnější.
Ve dnech 26. – 28. dubna 2013 se v Kroměříži boxovalo Mistrovství ČR juniorů.
Trenérskou komisí ČBA byli nominováni
Daniel Czigán, Marek Čureja a Stepan Dragun (75 kg). Nezklamali a všichni přivezli
medaili. Dan a Stepan bronzovou. Marek
je nejzkušenější, měl velmi blízko ke zlatu. Takticky však nezvládl 3. kolo a zůstalo
u stříbra. Daniel Czigán je v reprezentaci
ČR kadetů a Marek v reprezentaci ČR ju- Box klub Česká Kamenice děkuje Městu
niorů. Systematická práce s mládeží se tre- Česká Kamenice za veškerou pomoc, ktenéru Bielikovi vyplácí a mládež dosahuje rou našemu klubu poskytuje.
dlouhodobě dobrých výsledků. Již po 12
– Helmut Hosak, jednatel BC –
letech přivážejí z mistrovství ČR medaile.
I funkcionáři se dále vzdělávají. Miloslav Resa úspěšně složil trenérské zkoušky
a zkoušky rozhodčího.
BC je účastníkem 1. ligy mužů a pohybuje se ve středu tabulky.
Zveme na další utkání 25. května ve 14
hodin do domu kultury.
Oddíl dále zve všechny mladé zájemce
o tento sport. Tréninky jsou v pondělí,
ve středu a ve čtvrtek v ul. Lipová (za tratí), info tel.: 732 466 258.
17
SPORT
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ČERVEN 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
SPORT
ČERVEN 2013
Peklo Severu závodí v Prysku
Třetí díl seriálu
závodů horských
kol Peklo Severu
se uskuteční v sobotu 22. června.
Do malebného prostředí Lužických hor
se sjedou závodníci všech výkonnostních
kategorií. 18. ročník závodu Malý Lužický
cyklomaraton - Fofr cup startuje u koupaliště v Horním Prysku.
Závod určený pro všechny výkonností
kategorie nabízí tradičně skvělé výkony
vynikajících jezdců i zážitek pro sportovní nadšence. Trasa dlouhá 29,7 km vede
po zpevněných a lesních cestách prostředím CHKO Lužické hory, v okolí turisticky
atraktivních obcí Prysk, Mlýny a Kytlice.
Vybraná místa tratě nabízí neopakovatelné úseky a výhledy, kvůli kterým stojí za to
přijet závodit. Na své si přijdou i vyznavači rychlých, lehce technických sjezdů, pro
které bude požitek hlavně závěr trasy. Převýšení okruhu hlavního závodu je 710 m.
Foto: T. Dvořák
Vyjma silné konkurence může být pro nejlepší závodníky výzvou i útok na traťový rekord 1:01:46, který v loňském ročníku zajel
Jan Strož. Naopak nenáročný profil závodu
a atraktivní prostředí může být lákadlem
pro hobby cyklisty, kteří si chtějí vyzkoušet srovnání se zkušenými jezdci. Dalším
lákadlem bude také přímá konfrontace závodníků napříč kategoriemi. V čele závodu
se očekává souboj několika vyrovnaných
závodníků. Tyto boje budou moci sledovat
i diváci v cíli. Letošní novinkou je užití čipové technologie. Šest vybraných závodníků dostane speciální čip - sledovací zařízení
GPS, tzv. GPS tracker, díky němuž diváci
v prostoru startu a cíle mohou na monitoru sledovat dění na trati. Data z trackeru se
budou živě přenášet a promítat v diváckém
prostoru, kde budou komentovány hlasatelem závodu. Pokud nechcete závodit, přijďte
na koupaliště strávit pěkný den. Při koupání
a relaxaci navíc můžete povzbudit kamenické závodníky. V hlavním závodě jich v čele
s Romanem Horkým a Pavlem Vlčkem
startuje hned několik. Součástí programu je
také hudební doprovod a občerstvení.
Pro závodníky do 15 let je připraven okruhový XC závod vypsaných kategorií od nejmladších. Opět bude příležitost sledovat
mladé závodníky, kteří si nedávají nic zadarmo a během závodu se nebojí použít ostré
lokty. Dokonce i v nejmladších kategoriích
byly v předchozích závodech vidět vyrovnané boje o umístění a v Prysku tomu nebude
jinak! Znovu také přijede několik závodníků
z České Kamenice. V boji o stupně vítězů budou bojovat Petr a Anna Gebhardtovi, Ladislav Zika, Lukáš Frank, Jakub Horký, Jaroslav
Petrus nebo Matěj a Klára Tourkovi.
Součástí hlavního závodu bude také vložený závod „Hajtra cup – závod hajter všeho
druhu a věku“. Vezměte své staré dědovo
kolo, oblečte se do recesistického obleku
a přijeďte si objet okruh spolu se závodníky. Fantazii se meze nekladou, hlavním
posláním je pobavit sebe i ostatní. Všichni
účastníci „Hajtra cupu“ budou zaznamenáni
do výsledkových listin zvlášť.
Prezentace závodu bude probíhat od 10:00
na koupališti v Horním Prysku. Start prvních dětských kategorií je v 11:00. Hlavní
závod startuje ve 13:30. Více informací
o závodě najdete na www.pekloseveru.cz,
najdete nás taky na stránkách Facebooku.
Staňte se fanoušky skupiny Peklo Severu
& TJ Česká Kamenice a sledujte reportáže,
výsledky a další informace o činnosti Oddílu cyklistiky Česká Kamenice. O atmosféru
závodu se bude starat osvědčený moderátor
DJ Roura. Na vaši účast v Prysku se těší pořadatelé z Oddílu cyklistiky Č. Kamenice! – Martin Viktora –
Foto: T. Dvořák
KUŽELKÁŘI HODNOTÍ SEZÓNU 2012/2013
Na úplném konci dubna skončily soutěže
všech družstev A, B a C kamenických kuželkářů pro sezónu 2012/2013 a můžeme tak
hodnotit. Se vztyčenou hlavou můžeme tuto
sezonu prohlásit za úspěšnou. Udrželi jsme
s rezervou jednotlivé soutěže a pohybovali
se i v horních patrech tabulek. V jednotlivcích jsme byli také úspěšní i s účastí na mistrovství republiky.
Áčko se po vlažném vstupu do jarní části
severočeské divize SVD vzpamatovalo a vítěznou šňůrou 6 výher v posledních 6 zápasech se dostalo na pěkné 5. místo (ze 14).
Soutěž byla velmi vyrovnaná, z našeho pátého místa chyběly pouhé 3 body na stříbrnou
pozici. Hráč P. Kohlíček obsadil bronzovou
pozici v hodnocení výkonu jednotlivců.
18
Vyhrálo mužstvo SKK Bohušovice, které
se vrací zpět do 3. ligy. Béčko se v krajském
přeboru KP1 po základní části soutěže probojovalo do horní skupiny nadstavbové části o 1. - 4. místo. V této části soutěže už k vylepšení pozice nedošlo a obsadilo celkově 4.
příčku (z 8). Vyhrálo družstvo TJ Jablonec
n. N., které tak příští sezónu bude hrát s kamenickým Áčkem. Céčko se v Okresním
přeboru B celou sezónu drželo kolem středu tabulky a nakonec skončilo na 8. místě
(z 12). Hráčka V. Šimečková obsadila stříbrnou pozici v hodnocení zisku bodů pro
družstvo. Soutěž vyhrálo družstvo TJ Union Děčín B.
mistrovství. A. Kronďáková se po stříbru
na kraji dokonce probojovala na mistrovství republiky. Tam už se jí bohužel tolik
nedařilo a skončila na 43. místě. I přesto je
účast na republikovém mistrovství velký
úspěch pro náš tým i pro samotnou hráčku.
Od začátku května probíhá na kamenické
kuželně Jarní turnaj dvojic neregistrovaných hráčů a v červnu se bude konat turnaj
s příznačným názvem „Kamenická svině“,
kde se setkávají
registrovaní i neregistrovaní hráči.
Nebojte se a přijďte si to vyzkoušet
Mezi jednotlivci jsme získali několik pói vy!
diových umístění v okresním i v krajském
– Tomáš Malec –
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
INZERCE
ČERVEN 2013
MILAN DOLEŽAL
Dukelských hrdinů 404
407 21 Česká Kamenice
tel.: 605 444 887, 608 318 253
po-pá 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:30
so 8:30 - 11:00
19
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
INZERCE
ČERVEN 2013
Českokamenické noviny 2013 | Vychází 1x měsíčně (1. den každého měsíce) | Vydavatel: Město Česká Kamenice, IČO 261220 – MK ČR E 12243
Redakční rada: P. Dolečková, M. Hlavnička, A. Vlček, Y. Kočová, T. Dvořák | Příjem inzerce: Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce i bez udání důvodu!
Grafika a zlom: T. Dvořák - Studio D2 - tel.: 777 673 683 | Tisk: M. Dvořák - Studio D2 - tel.: 773 683 863 - [email protected]
20
Download

ČESKOKAMENICKÉ NOVINY