Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta Životního Prostředí
Odborný posudek vedoucího diplomové práce
Katedra: Katedra informatiky a geoinformatiky
Jméno \ os. číslo studenta: Michaela Krejná \ Z10083
Název práce: Modelování budoucího vývoje časových řad vybraných znečišťujících látek na
Mostecku
Jméno vedoucího práce: Ing. Jan Popelka, Ph.D.
Jméno oponenta: RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.
1
1
2
3
4
Náročnost tématu na teoretické znalosti
Pozn: V práci byly originálním způsobem aplikovány modely sezónních řad SARIMA,
pravděpodobnostní rozdělení a intervalové předpovědi metodou VaR (Value-at-Risk) doposud
používané pouze na ekonomická data.
Formulace cílů práce
1
Pozn: Cíle jsou jasně formulovány.
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s vědeckou literaturou
3
Pozn: Rešerže se věnuje znečištění ovzduší a znečišťujícím látkám. Větší prostor by zasloužily práce
věnované předpovědím budoucího vývoje sezónních časových řad. Jistě by bylo vhodné zmínit i
metodiku používanou ČHmÚ. Autorka využívá nejnovější české zdroje věnované problematice
časových řad, zahraniční zdroje však chybí.
Správnost a úplnost citací literárních údajů
1
Pozn: Citace jsou úplnné, jsou sestaveny dle normy.
Vhodnost, přiměřenost použité metodiky
1
Pozn: Aplikovaná metodika nebyla doposud na časové řady znečištění ovzduší použita. Podle
výsledků se jeví jako vhodná. Krátkodobé VaR předpovědi jsou ve většině případů dostatečně přesné.
Úroveň zpracování výsledků a diskuse
2
Pozn: Autorce nelze upřít snahu o detailní popsání výsledků pro každou analyzovanou časovou řadu.
Domnívám, se že zvolená míra detailnost je zbytečně vysoká, a že by práci prospělo jisté zobecnění a
tím i zkrácení kapitoly 6. Návrh na využití zešikmených a špičatých rozdělení by bylo vhodné
podpořit detailnějším průzkumem rozdělení reziduí modelu (šikmost a špičatost).
Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
1
Pozn:
Splnění cílů práce
1
Pozn: Cíle se podařilo naplnit ve všech bodech
Závěry práce a jejich formulace
1
Pozn:
Vlastní přínos k řešené problematice
2
Pozn: Autorka rozvinula standardní předpovídání časových řad modelem SARIMA o VaR
předpovědi založené na jiném než normálním rozdělení a provedla porovnání kvality předpovědí
použitých modelů. Pomocí releavantních testů se podařilo dokázat, že navržený postup je pro
krátkodobé předpovídání využitelný i v kritickém období roku, kdy jsou koncentrace znečišťujících
látek nejvyšší.
Význam pro praxi/teorii
1
Pozn: V práci je aplikován postup výpočtu krátkodobých předpovědí, který doposud nebyl na časové
Str. 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta Životního Prostředí
Odborný posudek vedoucího diplomové práce
řady znečištění ovzduší použit. Postup je určen pro ekonomické časové řady, ale v práci je dokázáno,
že jej lze úspěšně použít i pro environmentální data a že míra přesnosti předpovědí je dostatečně
vysoká. Výpočet podle navržené metodiky lze provádět ve standardních statistických programech
(Statgraphics, Statistica). Závěry diplomové práce budou publikovány v odborném periodiku
(kategorie Jneimp).
Přehlednost tabulek, grafů a obrázků
2
Pozn: U grafů předpovědí (č. 7-34) necitlivě zasahuje osa X do datových čar. Osa měla být umístěna
až pod čarami. Grafy č. 34-37 nejsou příliš přehledné. Tabulky jsou přehledné, opatřené potřebnými
vysvětlivkami
Úroveň jazykového zpracování
1
Pozn:
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce
1
Pozn:
Celkové hodnocení
1
Do příslušných řádků vepište vždy pouze jediné hodnocení: 1 = výborně, 2 = velmi dobře, 3 = dobře, 4 = nevyhověl
Další připomínky k práci:
Předložená práce je založena na aplikaci metod vytvořených původně pro ekonomická data
s cílem předpovídat v krátkodobém horizontu nejvyšší pravděpodobnou koncentraci znečišťujících
látek v ovzduší. Podařilo se dokázat, že navržený postup je pro krátkodobé předpovídání využitelný i v
kritickém období roku, kdy jsou koncentrace znečišťujících látek nejvyšší. Stanoveny byly i kritické
body metodiky a návrhy řešení. Autorka se pokusila reagovat na nesplnění základní podmínky modelů
časových řad, kterým je nenormalita rozdělení reziduí. Předpovědi počítala i s využitím zešikmených a
špičatých rozdělení. Navržený postup překvapivě nepřináší významné zlepšení kvality předpovědí.
Toto zjištění je náležitě vysvětleno v diskuzi výsledků, kde jsou navržena i další rozdělení, která
přicházejí v úvahu. Výsledky práce jsou natolik zajímavé, že budou upraveny pro publikování v
odborném periodiku (kategorie Jneimp).
Vzhledem k výše uvedenému práci DOPORUČUJI k ohajobě s výše uvedeným
celkovým hodnocením.
Datum: 14.5.2012
Podpis vedoucího diplomové práce: ........................
Str. 2 
Download

Odborný posudek vedoucího diplomové práce