OCH/OS Seminář 9- řešení
Étery
1. Navrhněte přípravu z běžných surovin:
a. anisolu
CH3
O
O
CH3I
I
b. 2-methyloxiranu
např.
O
H2O2
c. methoxyethenu
CH3OH
H
H
O
d. 1-nitro-4-(4-methylphenoxy)-benzenu
NO2
NO2
OH
O
Cl
CH3
CH3
může probíhat i následující reakce?
NO2
NO2
Cl
O
OH
CH3
CH3
2. Jakou vedlejší reakci můžete očekávat při přípravě:
a. dipropyléteru z propan-1-olu působením kyseliny sírové?
eliminační reakce za vzniku propenu
b. tetrahydrofuranu z butan-1,4-diolu působením kyseliny sírové?
eliminační reakce za vzniku 1,4-butadien
3. Proč nemůže proběhnout následující reakce s dobrým výtěžkem?
a.
OH
O
H2SO4
spíše dojde k eliminaci za vzniku benzenu – stálý aromatický systém
b.
OH
O
H2SO4
hlavním produktem bude produkt přesmyku
OH
H2SO4
dále je možno očekávat produkt eliminace
OH
H2SO4
v omezené míře může vznikat i éter
c.
HO H2C
CH2 CHO
Cl
CH2CH2 CHO
- HCl
OHC CH2
CH2 O H2C CH2 CHO
reakce by musela probíhat v alkalickém prostředí, kdy spíše ale bude docházet
k aldolizaci.
d.
Cl
Cl
NaOH
HO
O
Cl
V alkalickém prostředí bude spíše docházet k vytěsnění chloridového aniontu alkoholátem
podle následujícího schématu.
Cl
Cl
Cl
NaOH
O
O
HO
HO
Cl
HO
4. Nakreslete strukturní vzorec libovolného éteru, který:
a. je opticky aktivní
např.
H
CH3
O
Ph
CH3
H
CH3
b. obsahuje asymetrické atomy uhlíku a není opticky aktivní
např.
CH3
H
O
Ph
Ph
H
CH3
proč není opticky aktivní?
c. poskytne v kyselém prostředí ekvimolární množství stabilního karbokationtu
např.
Ph
O
Ph
CH3
CH3
H
Ph
Ph
OH
CH3
CH3
proč nevzniká přednostně následující kationt?
Ph OH
Ph
CH3
CH3
d. který může ve vodně alkalickém prostředí poskytnout dva enantiomery
např.
H
H3C
O
H
CH3
OH
H
H3C
OH
H
CH3
OH
H
H3C
OH
H
CH3
OH
Směsné příklady:
1. Navrhněte syntézu uvedených sloučenin vycházející vždy z propenu
O
h
g
CH3CH(OH)CH2Cl
f
CH3CH CH2
CH3CH2CH2OH
CH3 CH(OH)CH3
CH2ClCH2 CH2
a
H3C CH CH2
b
c
e
HOCH2CH(OH)CH2OH
CH3CH(OH)CH2OH
d
HOCH2CH CH2
O
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
hydratace - AE
hydroborace a následná oxidace
oxidace manganistanem nebo oxidem osmičelým
reakce Cl2 mechanismem SR na methylové skupině a následná
substituce hydroxidem mechanismem SN
halogenace methylové skupiny pomocí N-halogensukcinimidu a
následná oxidace dvojné vazby např. manganistanem
přímá epoxidace peroxykyselinami
adice kyseliny chlorné
substituce methylové skupiny pomocí N-chlorsukcinimidu a následná
oxidace dvojné vazby peroxidem vodíku
2. Vzhledem ke snadným přesmykům určete, které alkoholy budou poskytovat stejný
karbokation:
a. pentan-1-ol a pentan-2-ol
H
OH
OH
b. 2-methylbutan-2-ol a 3-methyl-butan-2-ol
OH
OH
H
c. 2,2-dimethylcyklohexanol a 1,2-dimethylcyklohexanol
OH
OH
d. 2-cyklopentylethanol a 2,2-dimethylcyklopentanol
H
OH
OH
e. cyklopentylmethanol a cyklohexanol
OH
OH
3. Jak byste experimentálně rozlišili následující dvojice látek bez použití analytických
metod?
a. p-nitrofenol a p-aminofenol
p-aminofenol se bude velmi dobře a rychle rozpouštět ve zředěném roztoku minerální
kyseliny za vzniku amoniové soli.
b. butan-1-ol a 2-methyl-butan-2-ol
Lucasův test - rozlišení alkoholů-viz alkoholy
nebo
Oxidací 1-butanolu vznikne butanal (při použití např. dichromanu – odbarvení). Následně
můžeme dokázat vzniklý aldehyd reakcí s Tollensovým činidlem. Terciární alkohol
nepodléhá mírné oxidaci.
c. kyselinu benzoovou a ethylester kyseliny benzoové
kyselina benzoová se bude rozpouštět např v roztoku hydrogenuhličitanu za tvorby soli.
Ethylester nikoliv.
Co se bude dít, nechám-li na ethylester kyseliny působit vroucí roztok hydroxidu sodného
?
d. tert-butylchlorid a 1-chlorbutan
1-chlrobutan bude poskytovat reakcí s kyanidem dimethylpropionitril (mechnismus SN2)
tert-butylchlorid bude poskytovat (mechnismus SN1) isonitril -2-isokyano-2-methylpropan – silně páchnoucí
4. Nakreslete strukturní vzorce látek označených velkými písmeny
NO2
A
B
Br2
nitrace
O
H3O
C
D
NO2
O
O
NO2
NO2
CH3 COCl
AlCl3
Br2
nitrace
O
O
O
H3O
Br
CH3O
NO2
O
O
Download

Seminář 9