MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE
školní rok 2013/2014
studijní obor:
Aplikovaná chemie – farmaceutické substance
Chemie obecná a fyzikální:
 Základní pojmy a veličiny a jejich výpočty (látkové množství, molární objem hmotnost, …)
 Roztoky a vyjadřování jejich složení
 Složení a struktura atomu (atom, radioaktivita, el.obal)
 Stavba molekul - chemická vazba (z hlediska polarity a násobnosti u anorg. i org. sloučenin,
hybridizace)
 Periodická soustava prvků a periodický zákon, vztahy a zákonitosti v PSP
 Názvosloví anorganických sloučenin
 Termodynamika (základní pojmy, vztahy, termodynamické věty)
 Termochemie (zákony, slučovací a spalná tepla, výpočty tepelného zabarvení)
 Reakční kinetika (rychlost reakce a faktory ji ovlivňující, rozdělení dějů podle různých kritérií)
 Chemická rovnováha (odvození konstanty, vliv podmínek na rovnováhu, Le Chatelierův
princip)
 Fázové rovnováhy (kryoskopie, ebulioskopie, osmometrie)
 Protolytické, redoxní, srážecí a komplexotvorné rovnováhy (disociace, autoprotolýza, pH,
neutralizace, hydrolýza solí, pufry, vyčíslování redox. reakcí, elektrolýza, galvanické články,
iontový součin rozpustnosti, názvosloví komplexních sloučenin)
Chemie anorganická:
 Chemie vodíku a kyslíku
 Chemie prvků p5 - halogeny
 Chemie prvků p4 - chalkogeny
 Chemie prvků p3 a prvků p2
 Chemie kovů s1,s2, p1 – prvků
 Chemie prvků d – přechodné prvky
Chemie organická:
 Základy organické chemie -strukturní teorie, hybridizace, izomerie, typy reakcí, názvosloví
 Uhlovodíky - alkany a cykloalkany, alkeny, alkadieny, alkyny, areny
 Halogenace a halogenderiváty
 Nitrace a nitrosloučeniny
 Aminace a aminoderiváty
 Alkoholy, fenoly, étery
 Aldehydy, ketony, chinony
 Karboxylové kyseliny
 Substituční deriváty karboxylových kyselin – halogen, hydroxy a aminokyseliny
 Funkční deriváty karboxylových kyselin - halogenidy, estery, amidy, anhydridy , nitrily
 Heterocyklické sloučeniny
 Přírodní látky - lipidy, sacharidy, bílkoviny, nukleové kyseliny, biokatalyzátory, alkaloidy
Chemie analytická – především v praktické části zkoušky, v ústní části doplňkový charakter
 Kvalitativní metody stanovení (Okáčův způsob)
 Gravimetrie a volumetrie
 Instrumentální metody (EAM, optické)
 Separační metody - Chromatografie
D.Hradilová 1.10.2013
Maturitní okruhy z CHEMIE pro školní rok 2013/2014
1
Download

MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE