OCH/OS Seminář 6 - řešení
Hydroxysloučeniny
1. Seřaďte uvedené hydroxysloučeniny podle vzrůstající kyselosti:
propanol, p-nitrofenol, p-aminofenol, methanol, fenol
propanol, methanol, p-aminofenol, fenol, p-nitrofenol
2. Napište libovolnou reakci alkoholu, ve které se alkohol chová:
a. jako báze
např.
OH
H
O H
Br
HBr
Br
b. jako kyselina
např.
OH
O
Na
NaH
H2
3. Napište libovolnou konkrétní reakci, při které dochází v kyselém prostředí ke vzniku
alkoholu.
např.
OCH3
H3 C
OCH3
CH3
H3 O
O
CH3OH
nebo
O
O
C2 H5
H3 O
O
OH
C2H5OH
4. Napište průběh reakce, ke které bude docházet, když směs formaldehydu a
benzaldehydu podrobíte působení hydroxidu.
HO
H
O
H
O
H
OH
O
H
HCOO
OH
H
O
OH
H
O
CH2
Viz. hydroxysloučeniny - Cannizarova reakce. Zde se jedná o „zkříženou Cannizarovu
reakci“.
5. Navrhněte přípravu:
a. propanu z libovolného esteru karboxylové kyseliny
např.:
O
OH
O
CH3
CH3COOH
jak rozdělíte tuto směs ?
HI
OH
- H2 O
- I2
b. 3,6-dimethyl-oktan-3,6-diolu z ethynu
2 OH
H
H
2 H2O
O
O
HO
OH
H2/Pt
2
O
HO
OH
c. m-nitrofenolu z benzenu
NO2
NO2
HNO3
H2SO4
H2SO4
SO3
NO2
NaOH
SO3H
OH
d. 4-hydroxybenzaldehydu z fenolu
OH
OH
OH
OH
ZnCl2
H2 O
- NH4Cl
Cl
H C NH2
Cl
H C N
HCl
HCl
H C NH
Cl
NH2
NH2 Cl
H C NH2 Cl
Cl
6. Jaký produkt budete očekávat při reakci:
a. 2-methyloxiranu s methylmagnesium bromidem a následným rozkladem
vzniklého produktu vodou
OMgBr
O
CH3MgBr
H2O
OH
- MgBrO
Proč nemůže vznikat jako hlavní produkt 2-methylpropan-2-ol ?
b. butan-2-onu s bezvodým ethanolem za kyselé katalýzy
EtOH
H
O
O
O C2 H5
C2 H5
viz hydroxyderiváty – tvorba acetalů
c. 1-naftolu s 4-methoxybenzendiazonium chloridem
OH
O
OH
N2
N
N
O
Bude reakce probíhat spíše v kyselém nebo spíše v mírně alkalickém prostředí?
O
d. 3,3-diethylpentan-2-olu v kyselém prostředí
HO
H
H
H O
- H 2O
Směsné příklady
1. Doplňte intermediáty v následující reakci:
O
OH
OCH3
A
2 CH3MgBr
Mg
HBr
B
C
D
éter
O
OH
OCH3
Br
BrMgO
BrMg
1.
Mg
2 CH3MgBr
O
2. H2O
éter
2. Navrhněte přípravu
a. Acetonu z 3-chloro-2,3-dimethyl-butan-2-olu
Cl
OH
OH
OH
OH
H5IO6
O
- H3IO4
O
b. m-nitrofenolu z benzenu
NO2
NO2
NO2
NO2
H2SO4
SO3
NaOH
SO3H
tavení
OH
3. Kopulací jaké diazoniové soli s jakou aromatickou sloučeninou může vzniknout
1-[4-(4-Methoxy-phenylazo)-phenyl]-ethanon ?
O
O
O
N
N
N2
O
může probíhat i následující reakce?
O
O
O
N
N
N2
O
4. Jakou reakcí připravíte z 2-brombutanu 1-buten ?
Br
R3N
R
R N R
viz alkeny – eliminace – Hofmannovo pravidlo
5. Která z uvedených sloučenin nemůže být opticky aktivní ?
2-brombutan, 2-brompropan, 2,3-dihydroxypropan, methoxyethan,
2-brompropan a methoxyethan
6. Jednostupňovou reakcí připravte z benzaldehydu opticky aktivní sloučeninu
např.
O
H
H
HO
R
1. RMgBr
2. H2O
7. Jaké produkty vzniknou oxidací Z- (1-Bromo-2-chloro-propenyl)-benzenu
manganistanem draselným? Nakreslete jejich prostorové vzorce a vyberte správná
tvrzení:
Cl
Br
CH3
Br
Ph
OH OH
Cl
CH3
Br
Ph
Cl
CH3
OH OH
červeně jsou označena správná tvrzení
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Vzniká pouze jeden derivát, který je opticky aktivní.
Vzniká pouze jeden derivát, který není opticky aktivní.
Vznikají dva deriváty, přičemž jednoho je výrazně víc.
Vznikají dva deriváty ve stejném poměru.
Vznikají tři deriváty ve stejném poměru.
Vznikají dva enantiomery.
Vznikají dva diastereoisomery.
Vznikají dva diastereoisomery, které nejsou opticky aktivní.
Vznikají tři diastereoisomery.
Download

Seminář 6