OCH/OS Seminář 2
Alkeny - Řešení
1. Jaké produkty můžete očekávat při eliminaci u následujících sloučenin:
a. 2-brompentan (Určete, zda je 2-brompentan opticky aktivní. Pokud ano,
nakreslete R,S isomery)
Br
báze
- HBr
Br
Br
Br
H
CH2CH2CH3
H3C
H
CH3
H3CH2CH2C
S-isomer
R-isomer
b. (1-ethyl-2,3-dimethyl-butyl)-trimethyl-amonium hydroxidu
N
T
OH
- (CH3)3N
- H2O
4,5-dimethyl-hex-2-en
c. 1-brom-2-ethylcyklopentan
Br
báze
- HBr
2. Jaký produkt vznikne při eliminaci:
a. bromovodíku z threo-2-brom-3-ethyljantarové kyseliny
COOH
Br
Et
Br
COOH
H Et
HOOC
H
Br
COOH
H
HOOC
COOH
H
Et
- HBr
b. octové kyseliny z jejího cis-2-methylcyclopentyl esteru
CH3
H
OCOCH3
H
CH3
T
- CH3COOH
COOH
báze
HOOC
Et
c. vody z erythro-1,2-diphenylbutan-1-olu
Ph
H H
HO
Et
OH
Ph
Et
Ph
Et
H
- H2O
Ph
Ph
Ph
d. bromu z (1R,2S)-1,2-dibrom-1,2-difenylbutanu
H Br
Ph
H
Ph
Ph
Et
Ph
Br
Et
- Br2
3. Určete produkt a napište mechanismus reakce
a. 1-ethylcyklohexenu s hydridem boritým
Et
HH
B H
Et
BH3
Et
BH2
Et
2
Et
B
Et
Et
Pozn. Následnou oxidací vzniká příslušný alkohol
Et
OH
H2O2, OH
B
Et
Et
Et
b. 2,3-dichlorbutanu se zinkem
Produktem bude but-2-en. Pokud bude otázka upřesněna ne reakci isomerů
erythro a threo, je řešení následující:
CH3
Cl
Cl
CH3
erythro
CH3
Cl
Cl
CH3
threo
H
H
Cl
Cl
CH3 CH3
H
Cl
Cl
H
CH3 CH3
H
Cl
H3C
H
H3C
CH3
Cl H
Cl
Zn
- ZnCl2
H
Zn
Cl CH3
- ZnCl2
H
H3C
H
H3C
CH3
H
H
CH3
c. 2-brombutanu s triphenylfosfinem a acetonem v bazickém prostředí
vzniká 2,3-dimethylpent-2-en
kyselý vodík !
O
H
PPh3
P
Br
P
P
P
O
O
d. 2,2-dimethyl-cyklohexan-1-olu v kyselém prostředí
vzniká 1,2-dimethylcyklohexanol
H
OH
O
H
H
-H
H2O
OH
4. Nakreslete strukturní vzorce produktů následujících reakcí:
a. adice bromu na (E)-2-buten
H3C
H
H
CH3
Br2
H3C
Br
H
H
BrCH3
Jedná se o trans-adici. I když atom bromu může vstoupit na uhlík sp2 z jedné či
z druhé strany, vzniknou identické produkty:
Br
H3 C
H
Br
H
CH3
Br
H3C
H
H
CH3
Br
b. adice chlorovodíku na 2-methylprop-1-en
H3C
C CH2
H3C
CH3
H3C C CH3
Cl
HCl
c. dimethylkarbenu s (Z)-3-hexenem
C2H5
H3C
C2H5
H
C
H3C CH3
CH3
C2H5
H
H
C2H5
H
5. Jaký bude rozdíl v reakčních produktech při eliminaci 2-chlorbutanu, butan-2-olu, a
trimethyl-but-2-yl amonium hydroxidu?
báze
- HCl
Cl
H
- H2O
OH
T
N
OH
Směsné příklady
1. Nakreslete rovnici přípravy:
a. (1,2-dimethyl-propyl)-benzenu z 1-bromethylbenzenu
Br
O
H2/Pd
PPh3
b. 1,1-dichloro-2,3-dimethylcyklopropanu z 2-butenu
Cl
Cl
Cl
Cl
CHCl3
OH
c. methylcyklohexanu z 3-hydroxy-cyklohexankarbaldehydu
O
H
CH3
CH3
N2H4
OH
OH
CH3
H2/Pd
H
- H2O
nebo
CH3
CH3
HI
OH
d. cyklopentanu z 3-chlorocyklopentenu
H2/Pd
Cl
Cl
Mg
ether
MgCl
H2O
- MgClOH
2. Určete místa na dané sloučenině, která jsou nejvíce nukleofilní či elektrofilní:
Při řešení je potřeba uplatnit znalosti mezomerie. Následující forma řešení ukazuje, kde je
pravděpodobný atak elektrofilu (tedy atak na nukleofilní místo) a kde je pravděpodobný atak
nukleofilu (tedy elektrofilní místo)
a. Fenol
E
H
O
E
E
b. Nitrosobenzen
O
N
E
E
E
c. Benzonitril
N
E
C
Nu
E
E
d. Akrylonitril
C
E
N
Nu
e. Benzaldehyd
E
O
C
H
Nu
E
E
Download

Alkeny - Řešení