Otázky a odpovědi — chemie
1. Částicové složení látek. Stavba atomu
Složení atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotopy, nuklidy. Stabilita atomových jader, radioaktivita, jaderné reakce.
Struktura elektronového obalu. Elektronová konfigurace atomů a iontů.
1.1 Určete, které jádro uvedených atomů má nejvíce neutronů:
87
38Sr
82
34Se
86
36Kr
71
31Ga
1.2 Vápník má Z = 20 a A = 40. Kolik elektronů obsahuje jeho kation?
1.3 Určete správný počet elementárních částic v atomu 75 33As
1.4 Který z uvedených symbolů by mohl být označením atomového orbitalu: 1p, 2d, 3f, 4s? Své tvrzení zdůvodněte.
1.5 Prvek, jehož elektronová konfigurace je (Ar) 3d10 4s1 patří mezi:
a) alkalické kovy
b) nepřechodné prvky
c) kovy alkalických zemin
d) přechodné prvky
1.6 Kation hlinitý má elektronovou konfiguraci:
a) (Ne) 3s2 3p1
b) (Ne) 3s0 3p0
c) (Ar) 3s2
d) (He) 2s2 2p6
1.7 Ve které alternativě jsou uvedeny částice se stejným počtem elektronů:
a) K+, Ca2+, Cl
b) Cl-, Ar, K+
c) Fe2+, Zn2+, Cu2+
d) F, Ne, Na
1.8 Protonové číslo hořčíku je 12 a A r = 24,3. Které tvrzení není správné:
a) existují izotopy Mg, které mají více než 12 neutronů
b) Mg2+ obsahuje 10 elektronů
c) všechny atomy hořčíku mají stejnou hmotnost
d) 1 mol atomů hořčíku má hmotnost 24,3 g
1.9 Doplňte produkt jaderné reakce:
14
4
17
7N + 2He →
8O + .......
1.10 Doplňte ve schématu jaderných reakcí chybějící částice:
235
1
143
90
1
92U + 0n →
56... +
36... + 3 0n
Autor: RNDr. Věra Vaňková
1
Otázky a odpovědi — chemie
2. Chemická vazba, chemické vzorce, struktura látek
Podmínky vzniku chemické vazby, druhy a typy chemických vazeb v molekulách anorganických a organických sloučenin, druhy
vzorců. Základní prostorové tvary molekul AX2 až AX6. Významné vlastnosti vyplývající ze struktury látek, alotropie.
2.1 Kolik vazeb σ (sigma) a kolik vazeb π (pí) je přítomno v molekule propandienu?
2.2 Úhly mezi vazbami v molekule chloridu fosforečného jsou:
a) 109° 28'
b) 180°
c) 60°
d) 90° a 120°
2.3 Úhly mezi vazbami v molekule vody jsou:
a) 180°
b) menší než 109° 28'
c) větší než 109° 28'
d) 109° 28'
2.4 Znázorněte strukturním a elektronovým vzorcem vazby v molekule fosfanu a určete typ hybridizace.
2.5 Znázorněte všemi typy vzorců látku složenou ze 3 atomů vodíku, 1 atomu fosforu a 4 atomů kyslíku.
2.6 Najděte chybné tvrzení:
a) molekuly vody v ledu jsou vázány vodíkovými vazbami
b) krystaly křemene jsou sestaveny z molekul oxidu křemičitého
c) krystaly bílého fosforu obsahují molekuly P4
d) každý kation v krystalu NaCl je obklopen 6 nejbližšími anionty a každý anion 6 nejbližšími kationty
2.7 Jaké typy vazeb obsahuje molekula kyseliny sírové a krystal hydrogensiřičitanu draselného?
2.8 Kolik valenčních elektronů obsahuje molekula kyseliny sírové:
a) 31
b) 32
c) 34
d) 36
2.9 Ve které sloučenině nejsou kovalentní vazby:
a) NaCl (s)
b) CCl4 (l)
c) (COOH)2 (s)
d) NaHSO4 (s)
2.10 Vyberte správné tvrzení:
a) délka vazby C–C je v molekule C2H6 menší než v molekule C2H2
b) energie vazby N–N je větší než energie vazby N=N
c) v hydridu sodném je iontová vazba
d) mřížka oxidu křemičitého obsahuje molekuly SiO2
Autor: RNDr. Věra Vaňková
2
Otázky a odpovědi — chemie
3. Periodická soustava prvků, česká chemická nomenklatura
Historie PSP. Popis periodické soustavy a vztah mezi stavbou atomů a zařazením prvků v periodickém systému. Význam
periodického zákona pro určování vlastností prvků. Názvosloví prvků a jejich anorganických sloučenin.
3.1 Zařaďte zpaměti do PSP tyto prvky:
uhlík, síra, jod, arsen, berylium, měď
3.2 Určete podle PSP nejméně 7 údajů o prvku, který leží v 16. skupině (dříve označována jako VI. A) a 3. periodě.
3.3 Určete vzorce oxidů prvků 2. periody a jejich chemický charakter.
3.4 Z uvedených prvků vyberte trojici, v níž jsou uvedeny pouze přechodné prvky:
a) V, Pt, Zn
b) Zn, In, V
c) Pt, Cu, K
d) Sr, Sb, Br
3.5 Vyjmenujte podle postavení v PSP:
a) 3 kovové prvky
b) 3 nekovové prvky
c) 3 vnitřně přechodné prvky
d) 3 nepřechodné prvky
3.6 Které orbitaly zaplňují prvky 3., 4. a 5. periody?
3.7 Napište vzorce následujících kyselin:
kyselina peroxodisírová, bromná, hexahydrogendikřemičitá, rhenistá, tetrahydrogentetrafosforečná
3.8 Pojmenujte:
Cr2(SO4)3, HgSe, NiSeO4 · 6H2O, Mg(ClO4)2 · 6H2O, NH4MgPO4 · 6H2O, Pb(OH)4
3.9 Pojmenujte:
H2S2O3, H3ReO5, H5P3IO10, HMnO4, H3BO3, H5IO6
3.10 Napište vzorce:
tetrahydrogentelluran draselný, dimolybdenan amonný, disulfid železnatý, fosforečnan sodno-strontnatý, kyanid
draselný, heptahydrát síranu železnatého
Autor: RNDr. Věra Vaňková
3
Otázky a odpovědi — chemie
4. Výpočty z chemických vzorců a chemických rovnic, stavová rovnice
Základní chemické zákony – zákon stálých a násobných poměrů slučovacích, zákon stálých poměrů objemových. Základní
veličiny, jednotky a vztahy mezi veličinami. Avogadrova konstanta. Výpočty hmotnosti a objemu látek v reakcích za standardních
podmínek. Stavové veličiny a stavová rovnice.
4.1 Kolik atomů obsahuje 35 g sodíku?
4.2 Vypočítejte objem 5,4·1023 molekul benzenu, je-li hustota benzenu 0,88 g·cm-3.
4.3 Kolik % wolframu obsahuje wolframan železnatý?
4.4 Kde je více molekul? V 10 g oxidu siřičitého nebo v 10 g oxidu sírového?
4.5 Vypočítejte hmotnost 0,25 mol methanu a počet molekul v tomto látkovém množství.
4.6 Určete objem chloru potřebný k přípravě 112 dm3 plynného chlorovodíku přímou syntézou za standardních podmínek.
4.7 Jaký objem oxidu uhličitého se spotřebuje při tvrdnutí malty obsahující 30 kg hydroxidu vápenatého?
4.8 Vypočítejte hmotnost cukrovky potřebné pro výrobu 10 kg glukosy a 10 kg fruktosy, jestliže z cukrovky lze získat 8 %
sacharosy.
4.9 Kolik litrů vzduchu by poskytlo dostatek kyslíku pro úplnou oxidaci 1 litru methanu?
4.10 Z roztoku chloridu železitého bylo vysráženo 53,5 g hydroxidu železitého. Kolik 20% roztoku chloridu železitého se zúčastnilo
reakce?
Autor: RNDr. Věra Vaňková
4
Otázky a odpovědi — chemie
5. Chemický děj, základní typy reakcí anorganických a organických sloučenin
Rozdělení chemických reakcí podle různých kriterií. Charakteristika reakcí anorganických sloučenin, charakteristika reakcí
organických sloučenin. Homolýza, heterolýza, činidla elektrofilní, nukleofilní radikálová. Sestavování a vyčíslování chemických
rovnic.
5.1 Vyjádřete chemickými rovnicemi: reakci kyslíku s oxidem siřičitým, uhelnatým, dusnatým a vodíkem.
5.2 Vyjádřete chemickými rovnicemi: hoření fosforu, síry, methanu a ethanolu.
5.3 Napište chemickými rovnicemi:
– příprava bromu z halogenidu
– vznik nerozpustného hydroxidu chromitého
– neutralizace kyseliny octové alkalickým hydroxidem
– tepelný rozklad vápence
5.4 Uveďte příklad a znázorněte chemickou rovnicí:
– dehydrogenace alkanu
– dehydratace primárního alkoholu
– polymerace alkadienu
– dekarboxylace dvojsytné nasycené kyseliny
5.5 Určete typy reakcí a doplňte chemické rovnice:
NH3 + CH3Cl →
CH4 + Cl2 →
CH3COOH + C2H5OH →
t
CH2CHOH → CH3CHO
5.6 Uveďte příklad a sestavte chemickou rovnici:
– esterifikace
– nukleofilní substituce
– elektrofilní substituce
– polymerace
5.7 Napište chemickými rovnicemi:
– výroba železa nepřímou redukcí
– rozklad peroxidu vodíku
– katalytická oxidace amoniaku
– reakce chlorečnanu draselného s jodem
5.8 Vyjádřete chemickými rovnicemi:
– tvrdnutí vápenné malty
– hašení vápna
– změkčování vody varem
– tvrdnutí sádry
5.9 Doplňte:
Na2SO3 + H2SO4 → ....... + ....... + .......
Cu2+ + Zn → ....... + .......
BaO2 + H2SO4 → ....... + .......
Mg(NO3)2 → ....... + ....... + .......
Autor: RNDr. Věra Vaňková
5
Otázky a odpovědi — chemie
5.10 Doplňte schema chemickými rovnicemi:
N2 → NH3 → NH4Cl → NH3 → NH4NO3
Autor: RNDr. Věra Vaňková
6
Otázky a odpovědi — chemie
6. Reakce oxidačně-redukční, acidobazické, srážecí, komplexotvorné
Podstata oxidačně-redukčních reakcí, redukční a oxidační činidla, oxidačně-redukční potenciál, Beketovova elektrochemická
řada napětí, elektrolýza. Podstata acidobasické reakce, charakteristika kyselin a zásad, konjugované páry. Podstat srážecích reakcí,
vznik nerozpustných hydroxidů, podstata komplexotvorných reakcí. Sestavování a vyčíslování rovnic v iontovém a molekulovém
tvaru.
6.1 Doplňte stechiometrické koeficienty:
P + H2O + Br2 → HBr + H3PO3
6.2 Doplňte stechiometrické koeficienty:
NaCl + H2SO4 + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + Na2SO4 + H2O
6.3 Doplňte stechiometrické koeficienty a převeďte na molekulový tvar:
I2 + SO3 2- + H2O → I- + H+ + SO4 26.4 Doplňte stechiometrické koeficienty a převeďte na molekulový tvar:
MnO4 2- + H+ → MnO4 - + MnO2 + H2O
6.5 Určete rozpustnost těchto sloučenin podle K s, kterou najdete v tabulkách a vyjádřete iontovými rovnicemi vznik příslušných
sraženin:
AgCl, Al(OH)3, Ca(NO3)2, BaSO4
6.6 Napište iontovými rovnicemi vznik nerozpustného hydroxidu měďnatého, hlinitého, olovičitého a rtuťnatého a určete látky,
z kterých lze tyto hydroxidy připravit.
6.7 Určete konjugované páry k HSO4 -, které se chovají ve vodném roztoku jako
a) kyselina
b) zásada
6.8 Určete konjugované páry k amoniaku, který se chová ve vodném roztoku:
a) jako kyselina
b) jako zásada
6.9 Napište chemickými rovnicemi reakci Fe3+ se žlutou krevní solí a reakci Fe2+ s červenou krevní solí. Reaktanty pojmenujte.
Jak se nazývá produkt těchto reakcí a jaký typ chemické reakce probíhá?
6.10 Určete typ chemické reakce podle přenosu částic:
a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
b) HCl + H2O → H3O+ + Clc) Cu2+ + 2 OH- → Cu(OH)2
d) Al(OH)3 + OH- → [Al(OH)4]-
Autor: RNDr. Věra Vaňková
7
Otázky a odpovědi — chemie
7. Základy termochemie, reakční kinetiky, chemické rovnováhy
Srážková teorie, reakční koordináta, tepelné zabarvení chemických reakcí, teplo spalné a slučovací, rychlost chemické reakce a
její vyjádření. Zákon Guldbergův–Waageův a La Chatelierův princip. Konstanta srážecí, acidity a basicity, iontový součin vody.
pH. Výpočtové úlohy.
7.1 Jaké množství tepla se uvolní spálením 250 g acetylenu, jestliže:
Δ H o spal C2H2 = - 13 000 kJ·mol-1?
7.2 Jaké množství tepla se uvolní spálením 50 dm3 vodíku, je-li standardní slučovací teplo vody = -285,80 kJ·mol-1 a probíhá
tato reakce při konstantním tlaku.
7.3 Vypočtěte standardní reakční enthalpii níže uvedené reakce:
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)
Δ H o sluč CaCO3(s) = - 1 206,9 kJ·mol-1
Δ H o sluč CaO(s) = - 635,09 kJ·mol-1
Δ H o sluč CO2(g) = - 393,70 kJ·mol-1
7.4 H2(g) + I2(g) ↔ 2 HI(g) + 12,45 kJ: Tato soustava je v rovnovážném stavu. Zvýšením koncentrace vodíku a jodu se rychlost
dané reakce:
a) zvýší 2x
b) sníží 4x
c) zvýší 4x
d) nezmění se
7.5 Soustava H2(g) + I2(g) ↔ 2 HI(g) + 12 kJ je v rovnovážném stavu. Zvýšením teploty se rovnováha soustavy
a) posune doleva
b) posune doprava
c) nezmění se
7.6 pH roztoku je alkalické, je-li [H3O+]
a) 10-12
b) 10-6
c) 10-1
d) 10-7
7.7 V kyselém prostředí platí:
a) [H3O+] je větší než [OH-]
b) [H3O+] = [OH-]
c) [H3O+] je menší než [OH-]
d) [H3O+] je větší nebo rovna [OH-]
7.8 Jaká bude reakce uvedených sloučenin ve vodném roztoku:
uhličitanu sodného, chloridu amonného, octanu draselného, síranu sodného a chloridu sodného.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
8
Otázky a odpovědi — chemie
7.9 Jaké pH má roztok:
a) c(HCl) = 0,001 mol·l-1
b) c(H2SO4) = 0,000 5 mol·l-1
c) c(NaOH) = 0,01 mol·l-1
d) c(Ba(OH)2) = 0,000 5 mol·l-1
7.10 Vyjádřete rovnovážnou konstantu pro tyto reakce:
a) vznik amoniaku syntézou prvků
b) oxidace oxidu siřičitého
c) rozklad peroxidu vodíku
d) katalytická oxidace amoniaku
Autor: RNDr. Věra Vaňková
9
Otázky a odpovědi — chemie
8. Rozdělení látek podle složení, směsi a chemicky čisté látky. Separační metody, složení roztoků
Směsi heterogenní a homogenní, roztoky, čisté látky (chemická individua). Separační metody. Výpočty složení roztoků, směšovací
rovnice.
8.1 Zařaďte příslušné látky podle složení:
ocet, pitná voda, měď, chlorovodík, kyselina chlorovodíková, ropa, benzín.
8.2 Navrhněte způsob oddělení písku, kuchyňské soli a jodu.
8.3 Uveďte tři příklady využití separačních metod v praxi.
8.4 Vysvětlete tyto pojmy na konkrétních příkladech:
destilace, chromatografie, filtrace, frakční destilace.
8.5 Vypočtěte:
Kolik g síranu amonného (M r = 132,14) je třeba navážit na přípravu 500 cm3 roztoku této látky o koncentraci 0,5
mol·l-1?
8.6 Jaká je koncentrace FeSO4 (v %) v roztoku, který vznikl rozpuštěním 0,1 molu zelené skalice v 95 molech vody (M
r(FeSO4 · 7H2O) = 278, M r(H2O) = 18)?
8.7 Roztok ethanolu o objemu 900 cm3 byl připraven zředěním 400 cm3 absolutního ethanolu. Jaká je koncentrace roztoku v obj.
%?
8.8 Kolik vody je třeba na rozpuštění 38 g jodidu draselného, má-li být připraven 10% roztok této látky?
8.9 Kolik gramů vody je nutno přidat ke 350 g 10% roztoku jodidu draselného, aby vznikl 6% roztok?
8.10 Jaká bude výsledná koncentrace roztoku kyseliny sírové, který vznikl smísením:
250 g 10% roztoku
350 cm3 30% roztoku (hustota = 1,218 5 g·cm-3)
450 g 15% roztoku
850 cm3 50% roztoku (hustota = 1,395 1 g·cm-3)
Autor: RNDr. Věra Vaňková
10
Otázky a odpovědi — chemie
9. Základy analytické chemie
Podstata chemické analýzy kvantitativní a kvalitativní, reakce na suché a mokré cestě, skupinová a selektivní činidla, odměrná
analýza, instrumentální analýza, elementární analýza organických sloučenin, stanovení empirického vzorce sloučeniny.
9.1 Vyjmenujte laboratorní pomůcky pro odměřování roztoků a činidel. Popište pravidla pro odměřování roztoků v odměrném
skle.
9.2 Která fyzikálně chemická metoda využívá barevné komplexy ke stanovení kovových iontů?
9.3 Zdůvodněte změnu zbarvení skalice modré při zahřívání ve zkumavce. Své tvrzení doložte chemickou rovnicí.
9.4 Jak dokážete ionty Fe3+ v minerální vodě? Zapište iontovou rovnicí.
9.5 Proč je nutné rozpouštět dusičnan stříbrný v destilované a nikoli v pitné vodě?
9.6 Při analýze měděné rudy bylo z navážky o hmotnosti 1,352 0 g vzorku izolováno 86,9 mg CuO. Jaký je hmotnostní zlomek
mědi v analyzovaném vzorku?
9.7 Chemickou analýzou bylo zjištěno, že látka obsahuje 38,65% draslíku, 13,85% dusíku a 47,5% kyslíku. Určete empirický
vzorec této sloučeniny.
9.8 Dokonalým spálením 0,290 g organické látky, obsahující uhlík a vodík vzniklo 0,80 g oxidu uhličitého a 0,45 g vody. Určete
empirický a molekulový vzorec, jestliže Mr látky = 58,12.
9.9 Jaká je látková koncentrace železnaté soli v jejím roztoku, jestliže se na 20 cm3 jejího roztoku spotřebovalo 32,00 cm3
odměrného roztoku dichromanu draselného o c = 0,016 67 mol·dm-3.
9.10 Vysvětlete tyto pojmy:
bod ekvivalence, selektivní činidla, indikátor, gravimetrie, odměrná baňka, volumetrie a uveďte příklad.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
11
Otázky a odpovědi — chemie
10. Vodík, kyslík a jejich důležité sloučeniny. Vzácné plyny
Postavení v PSP, stavba atomů a molekul. Výskyt v přírodě, vlastnosti fyzikální a chemické, výroba a příprava, důležité sloučeniny.
Voda, složení a struktura molekuly, význam v přírodě, vlastnosti, důležité reakce, funkce vody jako rozpouštědla. Peroxid vodíku.
Vzácné plyny, postavení v PSP, stavba atomů, význam.
10.1 Určete oxidační čísla vodíku a kyslíku v iontu a molekulách.
10.2 Jaké acidobazické vlastnosti vody se projevují v reakci:
H2O + H2O →
PO4 3- + H2O →
10.3 Uveďte příklady 4 chemických reakcí, ve kterých je reaktantem nebo produktem kyslík.
10.4 Uveďte příklady 4 chemických reakcí, ve kterých je reaktantem nebo produktem vodík.
10.5 Určete oxidační čísla vodíku v těchto sloučeninách a pojmenujte:
NaH, BH3, H2S, SnH4, HCl, H3O+, NH4 +
10.6 Určete chemický charakter oxidů a napište jejich vzorce:
oxid sodný, sírový, manganistý, hlinitý, hořečnatý, uhličitý, manganatý.
10.7 Kolik molů kyslíku může maximálně vzniknout tepelným rozkladem 3 molů oxidu rtuťnatého?
a) 3
b) 1,5
c) 2,5
d) 1
10.8 Hmotnostní zlomek vodíku ve vodě je:
a) 0,222
b) 0,111
c) 0,011
d) 0,022
10.9 Tepelným rozkladem chlorečnanu draselného vzniká chlorid draselný a molekulový kyslík. Kolik gramů chloridu draselného
vzniklo, jestliže se při reakci uvolnilo 0,03 molu kyslíku?
a) 4,75 g
b) 1,49 g
c) 2,24 g
d) 2,98 g
10.10 Určete objem vodíku, který vznikne reakcí 4,6 g sodíku s vodou za standardních podmínek.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
12
Otázky a odpovědi — chemie
11. Struktura, vlastnosti a reakce prvků 1. a 2. skupiny a jejich důležité sloučeniny
Charakteristika prvků podle postavení v PSP. Vlastnosti prvků uvedených skupin, jejich výskyt v přírodě a způsob výroby a
přípravy. Důležité sloučeniny ns1 prvků, výroba alkalických hydroxidů, výroba sody. Chemické reakce probíhající ve stavebnictví
a v přírodě. Tvrdost vody a její změkčování.
11.1 Uveďte názvy všech izotopů vodíku, které se vyskytují v přírodě.
11.2 Hydridy alkalických kovů lze připravit sloučením kovů s vodíkem (t, p). Napište rovnice této reakce a rozhodněte, který z
prvků je v reakci oxidačním činidlem.
11.3 Jaká je elektronová konfigurace poslední vrstvy elektronového obalu kovů 1. a 2. skupiny?
11.4 Jaký děj nastává při tvrdnutí sádry a vápenné malty?
11.5 Jaké chemické složení mají tyto látky:
halit, kalcit, dolomit, chilský ledek, jedlá soda?
11.6 Jaký typ vazeb se vyskytuje v hydridu berylnatém?
11.7 Napište rovnice těchto reakcí:
- výroba páleného vápna
- hašení vápna
- vznik krápníků
- tvrdnutí vápenné malty
11.8 Jaké znáte druhy tvrdosti vody a jakým způsobem je odstraňujeme?
11.9 Jaké reakce probíhají při elektrolýze taveniny a roztoku kamenné soli?
11.10 Vysvětlete tyto pojmy:
solanka, louh, cyankali, potaš, diafragma.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
13
Otázky a odpovědi — chemie
12. Struktura, vlastnosti a reakce prvků 13. - 15. skupiny a jejich důležité sloučeniny
Charakteristika prvků podle postavení v PSP. Vlastnosti prvků uvedených skupin, jejich výskyt v přírodě a způsob výroby.
Důležité sloučeniny hliníku, uhlíku, křemíku, dusíku a fosforu. Výroba kyseliny dusičné. Koloběh uhlíku, dusíku a fosforu
v přírodě. Důležitá hnojiva. Výroba skla.
12.1 V jakých oxidačních číslech jsou prvky 13. skupiny nejstálejší?
12.2 Napište rovnicemi aluminotermickou přípravu:
a) chromu
b) manganu
c) železa
12.3 Jakým způsobem reaguje BCl3 s vodou? Napište rovnici reakce.
12.4 Sloučeniny cínaté jsou silnými:
a) redukčními činidly
b) oxidačními činidly
c) nejsou ani oxidačními ani redukčními činidly
12.5 Napište rovnice reakcí, které probíhají při výrobě kyseliny dusičné oxidací amoniaku nebo z chilského ledku.
12.6 Vyjmenujte všechny modifikace fosforu a určete, která z nich je nejreaktivnější?
12.7 Vyjmenujte pět sloučenin, které se využívají jako průmyslová hnojiva.
12.8 Při výrobě generátorového plynu dochází k redukci oxidu uhličitého koksem. Vypočítejte, kolik oxidu uhelnatého lze vyrobit
za stanardních podmínek z 1 m3 oxidu uhličitého, jestliže reakce probíhá jen z 80 %.
12.9 Určete hybridizaci atomu uhlíku v molekule oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, chloridu uhličitého a acetylenu.
12.10 Vysvětlete tyto pojmy:
karborundum, silikagel, korund, aluminotermie, kamenec, amfoterita.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
14
Otázky a odpovědi — chemie
13. Struktura, vlastnosti a reakce prvků 16. - 17. skupiny a jejich důležité sloučeniny
Charakteristika prvků podle postavení v PSP. Vlastnosti prvků uvedených skupin, jejich výskyt v přírodě a způsob výroby.
Důležité sloučeniny chalkogenů a halogenů – výroba kyseliny sírové a chlorovodíkové.
13.1 Zapište elektronovou konfiguraci valenční vrstvy prvků 16. - 17. skupiny.
13.2 V jakém nejnižším a nejvyšším oxidačním čísle se mohou vyskytovat prvky 16. skupiny? Uveďte příklady.
13.3 Měď reaguje s koncentrovanou kyselinou dusičnou. Jaké jsou produkty reakce? Napište tuto reakci chemickou rovnicí.
13.4 Vysvětlete pojmy:
ozon, bromová voda, leptání skla, lučavka královská, oleum.
13.5 Pojmenujte:
Na2S2O3, NaHSO4, FeS2, H2S2O7, FeSO4· 7H2O
13.6 Peroxid vodíku je schopen oxidovat sulfid olovnatý na síran. Popište tento děj chemickou reakcí.
13.7 Rozhodněte jakou reakci budou mít vodné roztoky následujících solí:
chlorid draselný, chloristan draselný, chlornan draselný, chlorid olovnatý
13.8 Chloristan amonný při teplotě 200 °C hoří. V průběhu chemické reakce vznikají 4 látky. Dvě z nich jsou dusík a kyslík.
Sestavte chemickou rovnici.
13.9 Doplňte následující rovnice:
Br- + MnO4 - + H+ →
Ag+ + Cl- →
13.10 Kolik litrů chloru získáme za standardních podmínek při oxidaci kyseliny chlorovodíkové 5 g oxidu manganičitého?
Autor: RNDr. Věra Vaňková
15
Otázky a odpovědi — chemie
14. Struktura, vlastnosti a reakce prvků 3. – 7., 11. - 12. (I.B. – VII.B.) skupiny a jejich důležité
sloučeniny
Charakteristika prvků podle postavení v PSP. Vlastnosti prvků, jejich výskyt v přírodě a způsob výroby. Důležité sloučeniny
mědi, stříbra, zinku, rtuti, chromu a manganu. Fotografická chemie.
14.1 Vysvětlete princip získávání zlata pomocí roztoku kyanidu.
14.2 Jaká jsou nejčastější oxidační čísla mědi, stříbra, zlata a zinku?
14.3 Obsah zlata ve slitinách se nejčastěji udává v karátech.
Ryzí zlato odpovídá ..... karátům, 14 karátové zlato obsahuje ..... % tohoto kovu.
14.4 Doplňte a upravte následující chemické rovnice:
t
HgS + O2 →
t
HgS + Fe →
t
HgS + Ca →
14.5 Doplňte následující iontové rovnice:
Cr2O7 2- + Fe2+ + H+ →
Cr2O7 2- + SO2 + H+ →
14.6 Doplňte rovnice reakcí, které probíhají při výrobě přechodných kovů:
t
TiCl4 + Mg →
t
ZnO + C →
t
Mn3O4 + Al →
14.7 Napište vzorce těchto sloučenin:
sublimát, rumělka, měděnka, skalice modrá, hypermangan
14.8 Doplňte rovnice:
CrO4 2- + H+ →
Cr2O7 2- + OH- →
14.9 Jaké množství zinku zreagovalo se zředěnou kyselinou sírovou, jestliže se za standardních podmínek při reakci uvolnilo
29,5 dm3 vodíku?
14.10 Pojmenujte tyto sloučeniny:
H2MoO2S2, RbCr(SO4)2 · 12H2O, Na2WO4, [Hg(NH3)2]Cl2
Autor: RNDr. Věra Vaňková
16
Otázky a odpovědi — chemie
15. Struktura, vlastnosti a reakce prvků 8. – 10. (VIII.B.) skupiny a jejich důležité sloučeniny. Výroba
železa a oceli
Charakteristika prvků podle postavení v PSP. Vlastnosti prvků uvedených skupin, jejich výskyt v přírodě. Výroba železa a oceli.
Důležité sloučeniny železa, kobaltu a niklu.
15.1 Čistotu železnatých solí lze stanovit titrací manganistanu v kyselém prostředí. Doplňte rovnici reakce:
Fe2+ + MnO4 - + H+ →
15.2 Jaké chemické složení mají:
krevel, siderit, pyrit, skalice zelená, červená krevní sůl
15.3 Vysvětlete tyto pojmy:
konvertor, kychta, litina, ocel
15.4 Pojmenujte:
[PtCl2(CO)2], [Co(NH3)6]Cl2, (NH4)2[PdCl6], H2[PtCl6] · 6H2O
15.5 Určete složení těchto komplexních iontů a pojmenujte je:
středový ion Co2+ kolem sebe koordinuje 6 iontů CNstředový ion Co3+ kolem sebe koordinuje 6 iontů NO2 - nebo 6 molekul NH3
15.6 Vyjádřete chemickými rovnicemi:
- přímou a nepřímou redukci oxidu železnatého ve vysoké peci
- reakci iontů železitých a rhodanidových
- tepelný rozklad uhličitanu kobaltnatého
- reakci železnatých iontů s červenou krevní solí
15.7 Které tvrzení o sloučeninách železa není správné:
a) FeII se oxiduje vzdušným kyslíkem na FeIII
b) k přípravě sulfanu se užívá Fe2S3
c) důkaz FeIII se provádí hexakyanoželeznatanem draselným
d) důkaz FeIII se provádí červenou krevní solí
15.8 Porovnejte % obsah železa v těchto rudách:
magnetit, hematit, pyrit a siderit
15.9 Ocel obsahuje
a) méně než 1,7 % C
b) více než 1,7 % C
c) více než 17 % C
d) zanedbatelné množství
15.10 Sulfid železnatý je možné připravit reakcí železa se sírou. Vypočtěte, kolik gramů železa a síry je třeba navážit na přípravu
75 g sulfidu železnatého.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
17
Otázky a odpovědi — chemie
16. Úvod do organické chemie, názvosloví organických sloučenin
Historie organické chemie. Složení a vlastnosti organických sloučenin. Vlastnosti uhlíku a dalších prvků v molekulách organických
sloučenin. Struktura molekul organických sloučenin, isomerie, homologie a optická aktivita, typy vzorců.
16.1 Určete vaznost prvků v molekulách: CCl4, C2H5OH, CH3COCH3, CH3CONH2, CH3SH
16.2 Které z těchto látek patří mezi organické: parafin, minerální voda, pryž, kalcit, benzin, mýdlo, sůl kamenná, PVC?
16.3 Rozhodněte, které z uvedených názvů jsou triviální a které systematické: kyselina octová, butylalkohol, benzaldehyd, pyridin,
benzen, difenylalanin?
16.4 Napište vzorce těchto sloučenin: kyselina benzoová (benzenkarboxylová), nitril kyseliny máselné (butanové),
methyl(fenyl)keton, o-xylen, ethanal
16.5 Napište vzorce alespoň 4 isomerních sloučenin o souhrnném vzorci C4H8O a pojmenujte je.
16.6 Napište racionální vzorce sloučenin se 6 uhlíkovými atomy a pojmenujte je:
a) cyklická dikarboxylová kyselina
b) nenasycený halogenderivát s rozvětveným řetězcem
c) aromatický dinitroderivát
d) nenasycený aldehyd
16.7 Pojmenujte:
a)
b)
c)
d)
16.8 Napište struktury uvedených molekul a označte hybridizaci C atomů: CH4, C2H4, C2H2, C6H6
16.9 Vysvětlete tyto pojmy: isomer, substituent, karboxylová kyselina, nenasycený cyklický uhlovodík, přesmyk, heterolýza,
aromatická sloučenina
16.10 Elementární analýzou bylo zjištěno, že látka obsahuje 68,2% C, 18,2% O a 13,6% H. Určete její empirický vzorec.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
18
Otázky a odpovědi — chemie
17. Charakteristika a rozdělení organických sloučenin, jejich vlastnosti, reakční mechanismy, analýza
organických sloučenin
Rozdělení organických sloučenin podle struktury a vzniku. Základní druhy organických sloučenin a jejich názvosloví (názvosloví
uhlovodíků a derivátů), základní reakce organických sloučenin.
17.1 Zařaďte do příslušné třídy tyto sloučeniny a pojmenujte je systematickým názvoslovím:
a) acetaldehyd
b) o-kresol
c) ethylenglykol
d) aceton
e) acetylen
f) kyselina mléčná
17.2 Napište všechny typy vzorců sloučeniny, která je nasycená, cyklická a patří mezi kyslíkaté deriváty.
17.3 Napište vzorec jednoho z derivátů uhlovodíku, který obsahuje 4 atomy C:
a) halogenderivát
b) hydroxyderivát
c) amin
d) karbonylová sloučenina a pojmenujte je.
17.4 Vysvětlete pojmy a uveďte příklad: derivát, isomer, eliminace, homolýza, dehydratační činidlo, elektrofilní substituce.
17.5 Vyjádřete chemickými rovnicemi a pojmenujte organické produkty, které vznikají při
a) krakování hexadekanu
b) dehydrogenace butanu
c) polymerace styrenu
d) hoření acetylenu
17.6 Napište chemickými rovnicemi a pojmenujte produkty reakcí but-2-enu s
a) chlorovodíkem
b) bromem
c) vodíkem
d) vodou
17.7 Sulfonace naftalenu vzniknou 2 izomerní sloučeniny. Napište jejich vzorce a pojmenujte je.
17.8 Rozhodněte mezi jaké částice patří: CH3 ., -OH, NH3, Cl+, CH3O- ?
17.9 Kolik volných (nevalenčních) elektronových párů obsahují částice: -OH, NH3, F-, H2O, CH3OH ?
17.10 Empirický vzorec sloučeniny je CH2O, její relativní molekulová hmotnost je 180 g/mol. Jaký je její souhrnný vzorec?
Autor: RNDr. Věra Vaňková
19
Otázky a odpovědi — chemie
18. Struktura, reakce, vlastnosti a význam nasycených a nenasycených uhlovodíků
Homologické řady alkanů, alkenů, alkynů, alkadienů a cykloalkanů. Charakteristika, vlastnosti chemické a fyzikální, důležité
reakce. Surovinové zdroje. Důležité sloučeniny.
18.1 Napište racionální vzorce alespoň 3 isomerních uhlovodíků o složení C4H6 a pojmenujte je.
18.2 Pojmenujte a zařaďte do homologických řad:
a)
b)
c)
d)
18.3 Vyjádřete chemickými rovnicemi:
a) but-2-en s chlorovodíkem
b) polymerace ethenu
c) dehydrogenace ethanu
d) hydratace but-1-enu
18.4 Napište racionální vzorce uhlovodíků s nejmenším počtem uhlíkových atomů v molekule, aby obsahovaly:
a) 4 methylové skupiny
b) 2 methylové skupiny a jednu trojnou vazbu
c) 6 methylových skupin a 2 dvojné vazby a pojmenujte je.
18.5 Jaký je souhrnný vzorec:
a) devátého člena homologické řady alkynů
b) sedmého člena homologické řady alkenů
c) druhého člena homologické řady alkanů
d) pátého člena homologické řady alkadienů
18.6 Následující molekuly zařaďte do homologických řad a pojmenujte: C4H8, C3H8, C5H8, C10H20, C7H8
18.7 Odvoďte složení a pojmenujte uhlovodíkový zbytek od: methanu, ethenu, decenu, oktynu, cyklohexanu.
18.8 Jak se nazývá systematickým názvem sloučenina: (CH3)3C-CH3
18.9 Určete objem methanu, který vznikne rozložíme-li 14,4 g karbidu hlinitého (Al4C3) vodou za standardních podmínek?
Autor: RNDr. Věra Vaňková
20
Otázky a odpovědi — chemie
18.10 Kolik litrů vzduchu by poskytlo dostatek kyslíku pro úplné shoření 1 litru methanu za standardních podmínek?
Autor: RNDr. Věra Vaňková
21
Otázky a odpovědi — chemie
19. Struktura, reakce, vlastnosti a význam aromatických uhlovodíků
Struktura aromatických sloučenin. Areny a jejich rozdělení. Charakteristika, vlastnosti chemické a fyzikální, důležité reakce.
Surovinové zdroje. Důležité sloučeniny.
19.1 Napište racionální vzorce 3 isomerních uhlovodíků o složení C8H10 a pojmenujte je.
19.2 Pojmenujte a zařaďte do homologických řad:
a)
b)
c)
d)
19.3 Vyjádřete chemickými rovnicemi:
a) hydrogenaci benzenu
b) sulfonaci naftalenu
c) nitraci toluenu
d) polymeraci styrenu
19.4 Od kterého uhlovodíku je odvozen uhlovodíkový zbytek a napište jeho racionální vzorec: fenyl, tolyl, benzyl a naftyl?
19.5 Ovlivňuje přítomnost určitého substituentu na benzenovém jádře vstup dalšího substituentu do tohoto jádra? Vyjmenujte
některé substituenty I. a II. třídy.
19.6 Napište chemickými schématy a pojmenujte vzniklé produkty : nitraci, sulfonaci, acylaci a bromaci benzenu.
19.7 Reakce benzenu s chlorem, vyvolaná ultrafialovým zářením patří mezi:
a) elektrofilní adici
b) elektrofilní substituci
c) radikálovou substituci
d) radikálovou adici
19.8 Které z uvedených sloučenin jsou za laboratorní teploty pevné látky:
a) dekan
b) anthracen
c) toluen
d) p-xylen
19.9 Které produkty vznikají při bromaci toluenu v přítomnosti FeBr3?
Autor: RNDr. Věra Vaňková
22
Otázky a odpovědi — chemie
19.10 Reakcí benzenu s bromem vznikl 1 kg brombenzenu. Kolik benzenu a kolik bromu spolu reagovalo?
Autor: RNDr. Věra Vaňková
23
Otázky a odpovědi — chemie
20. Struktura, reakce, vlastnosti a význam halogenderivátů a dusíkatých derivátů, organokovové
sloučeniny
Halogenderiváty – struktura, názvosloví, reakce a důležité sloučeniny. Aminy – struktura, názvosloví, reakce a důležité sloučeniny
(azobarviva, diazoniové soli). Nitrosloučeniny – struktura, názvosloví, reakce a důležité sloučeniny (TNT, TNF).
20.1 Napište racionální vzorce cis a trans izomerů libovovolného halogenderivátu ethenu a pojmenujte je.
20.2 Napište reakční schéma pro reakci alkanu, alkenu, alkynu a alkadienu s bromem se 4 uhlíkovými atomy. Produkty pojmenujte.
20.3 Kolik dm3 vinylchloridu vznikne adicí chlorovodíku na ethyn o objemu 15 dm3 za standardních podmínek?
20.4 Vypočítejte % obsah dusíku v nitrobenzenu a v anilinu.
20.5 Navrhněte přípravu chloroprenu ze but-1-en-3-ynu.
20.6 Pojmenujte tyto sloučeniny:
a)
b)
c)
d)
20.7 Odvoďte racionální vzorce všech aminů odvozených od ethanu.
20.8 Napište schematicky reakci methyljodidu s
a) ethanolátem sodným
b) vodným roztokem hydroxidu sodného
c) amoniakem v roztoku ethanolu
d) kyanidem draselným v roztoku ethanolu
20.9 Jaké složení a jaký praktický význam mají tyto sloučeniny:
a) freony
b) teflon
c) jodoform
d) kyselina pikrová
e) anilin
20.10 Zapište rovnicí reakci butyllithia s methylbromidem v roztoku etheru.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
24
Otázky a odpovědi — chemie
21. Struktura, reakce, vlastnosti a význam hydroxyderivátů uhlovodíků
Alkoholy – struktura, rozdělení, názvosloví, reakce a důležité sloučeniny. Fenoly – struktura, rozdělení, názvosloví, reakce a
důležité sloučeniny. Výroba lihu, kvasný průmysl. Sirné obdoby hydroxyderivátů. Ethery.
21.1 Která z těchto sloučenin je nejsilnější kyselinou:
a) methanol
b) fenol
c) propanol
d) o-kresol
21.2 Produkty reakce oxiranu s ethanolem je
a) butan-1-ol
b) butan-2-ol
c) 2-ethoxyethanol
d) 1-ethoxyethanol
21.3 Manganistan draselný ve vodném prostředí reaguje s but-2-enem za vzniku:
a) butan-1,2-diolu
b) butan-1-olu
c) butan-2-olu
d) butan-2,3-diolu
21.4 Ethyl(fenyl)ether je možné připravit reakcí:
a) ethylbromidu s fenolátem sodným
b) ethanolu s fenolátem sodným
c) ethanolu s benzenem
d) ethylbromidu s benzenem
21.5 Fenol se připravuje z benzensulfonové kyseliny tavením
a) s chloridem sodným
b) s hydroxidem sodným
c) se síranem sodným
d) s dusičnanem sodným
21.6 Pojmenujte systematickým názvoslovím:
a) p-kresol
b) glycerol
c) fenol
d) ethylenglykol
e) dřevný líh
Autor: RNDr. Věra Vaňková
25
Otázky a odpovědi — chemie
21.7 Doplňte vzorce a názvy organických produktů:
a)
b)
c)
d)
21.8 Napište konstituční vzorce
a) primárního alkoholu
b) sekundárního alkoholu
c) terciárního alkoholu
d) diolu
které obsahují 5 uhlíkových atomů a pojmenujte je
21.9 Doplňte následující reakční schéma:
a)
b)
c)
d)
21.10 Určete objem ethanolu, který je v 1 litru roztoku, je-li objemový zlomek 40 %.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
26
Otázky a odpovědi — chemie
22. Struktura, reakce, vlastnosti a význam oxidačních produktů alkoholů
Vznik a přehled oxidačních produktů alkoholů. Charakteristika jednotlivých druhů sloučenin (aldehydy, ketony, karboxylové
kyseliny), jejich důležité reakce a vlastnosti. Významné sloučeniny (formaldehyd, acetaldehyd, aceton, nasycené, nenasycené,
aromatické a vícesytné karboxylové kyseliny).
22.1 Které z následujících tvrzení je chybné
a) chlorací methanu vzniká směs halogenderivátů
b) oxidací sekundárních alkoholů vznikají ketony
c) anilin vzniká oxidací nitrobenzenu
d) sloučenina C6H5CH2OH nepatří mezi fenoly
22.2 Určete nesprávné tvrzení. Aldehydy:
a) se redukují na primární alkoholy
b) obsahují karboxylovou skupinu
c) obsahují karbonylovou skupinu
d) reakcí s alkoholem v kyselém prostředí poskytují acetaly
22.3 Hydratací propanu vzniká
a) propen
b) propan-2-ol
c) propan-1-ol
d) propanal
22.4 Kyselina benzen-1,4-dikarboxylová je
a) rozšířena jako konzervační prostředek
b) důležitý biochemický produkt
c) insekticid pod názvem DDT
d) surovina pro výrobu syntetických vláken
22.5 Kyselina benzoová vzniká
a) oxidací toluenu
b) hydrolýzou benzaldehydu
c) adicí oxidu uhličitého na benzen
d) redukcí fenolu
Napište příslušnou rovnici.
22.6 Vyberte látky, které mají následující vlastnosti:
a) kapalina vonící po ananasu
b) pevná, toxická látka obsažená v buňkách špenátu
c) štiplavě páchnoucí kapalina v žahavých chlupech kopřiv
d) 8% roztok se používá v potravinářství
22.7 Napište rovnicí reakci propionylchloridu s
a) vodou
b) ethanolem
c) amoniakem
d) natrium-propanoátem
Autor: RNDr. Věra Vaňková
27
Otázky a odpovědi — chemie
22.8 Doplňte:
a) kyselina octová s ethanolem v přítomnosti kyseliny
b)
c) kyselina benzoová s hydroxidem sodným
d) CO + NaOH
22.9 Jak se nazývají acyly odvození od kyseliny:
a) octové
b) mravenčí
c) benzoové
d) propionové
22.10 Kolik 10% kyseliny octové se vyrobí z 1 kg 80% ethylalkoholu
Autor: RNDr. Věra Vaňková
28
Otázky a odpovědi — chemie
23. Substituční a funkční deriváty karboxylových kyselin
Funkční deriváty karboxylových kyselin – charakteristika, zástupci jednotlivých skupin a jejich význam. Substituční deriváty
karboxylových kyselin – charakteristika, zástupci jednotlivých skupin a jejich význam. Organické deriváty kyseliny uhličité.
23.1 Napište:
a) malonan vápenatý (kalcium-malonát)
b) ester kyseliny mléčné s ethanolem – ethyl-(2-hydroxy)propanoát
c) dichlorid kyseliny uhličité
d) adipan draselno-lithný (kalium-lithium-adipát)
23.2 Pojmenujte:
a)
b)
c)
d)
e)
23.3 Která z následujících hydroxykyselin není opticky aktivní:
a) 2-hydroxypropanová
b) kyselina mléčná
c) kyselina akrylová
23.4 Laktany jsou:
a) estery
b) amidy
c) anhydridy
d) aminy
23.5 Kyanovodík je nitrilem kyseliny:
a) octové
b) mravenčí
c) šťavelové
d) malonové
Autor: RNDr. Věra Vaňková
29
Otázky a odpovědi — chemie
23.6 Reakcí benzoylchloridu s ethanolem vzniká
a) kyselina benzoová
b) ethylbenzoát
c) benzoylacetát
d) benzaldehyd
23.7 Jaký je rozdíl ve struktuře mezi ethery a estery, mezi aminy a amidy a aminokyselinami? Uveďte v příkladech.
23.8 Napište racionální vzorce 3 substitučních a 3 funkčních derivátů kyseliny propanové a pojmenujte je.
23.9 Jak se projevuje přítomnost atomů chloru v řetězci karboxylových kyselin v poloze α?
23.10 Vypočítejte hmotnost octanu sodného (natrium-acetátu), který vznikne reakcí 30 cm3 octanu ethylnatého (ethyl-acetátu,
hustota = 0,9 g/cm3) s hydroxidem sodným.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
30
Otázky a odpovědi — chemie
24. Isoprenoidy, terpenoidy, steroidy a alkaloidy
Charakteristika jednotlivých typů sloučenin a jejich významných zástupců. Přehled alkaloidů, jejich význam pro lidský organismus,
toxikomanie a boj proti ní.
24.1 Jak se liší přírodní kaučuk a gutaperča a co mají společné?
24.2 Zařadte do příslušných skupin přírodních látek: karoten, ergosterol, limonen, přírodní kaučuk, opium.
24.3 Doplňte vzorec produktu polymerace isoprenu, sestavte rovnici.
24.4 Vysvětlete pojmy: diterpeny, vulkanizace, menthol, fytosterol, cholesterol, LSD.
24.5 Jak se nazývají vonící těkavé látky nacházející se v květech, plodech i v jiných částech rostlinných těl. Uveďte příklad
24.6 Co jsou halucinogeny? Uveďte příklad
24.7 Mezi alkaloidy s pyridinovým cyklem zařadíme:
a) kokain
b) LSD
c) nikotin
d) kofein
24.8 Vysvětlete mezi jaký druh organických sloučenin patří táto látka
a jak se nazývá?
24.9 Vypočtěte kolik kofeinu obsahuje 5 g kávových zrn, jestliže každé zrno obsahuje přibližně 2 % kofeinu.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
31
Otázky a odpovědi — chemie
25. Charakteristika a význam sacharidů
Výskyt sacharidů v přírodě, jejich vznik a biologický význam. Struktura molekul monosacharidů. Nejdůležitější reakce
monosacharidů. Přehled významných monosacharidů, disacharidů a polysacharidů. Výroba řepného cukru a celulosy.
25.1 Znázorněte všemi typy vzorců α-D-glukopyranosu.
25.2 Kolik isomerních aldohexos a ketohexos odpovídá molekulovému vzorci C6H12O6
25.3 Laktosa se skládá ze
a) dvou zbytků galaktosy
b) zbytků galaktosy a fruktosy
c) zbytků galaktosy a glukosy
d) zbytků fruktosy a glukosy
25.4 Mezi polysacharidy patří:
a) celulosa
b) sacharosa
c) chitin
d) amylosa
25.5 Počet chirálních center v glyceraldehydu je
a) 1
b) 2
c) 3
d) 0
25.6 Které sacharidy jsou obsaženy v
a) mléce
b) bavlně
c) medu
d) obilkách
25.7 Jakými činidly se provádí důkaz redukujících cukrů? Napište schematicky reakce, které při důkazech probíhají.
25.8 Jaký objem koncentrovaného (100%) ethanolu (hustota 0,79 g/cm3) se získá kvašením 100 g sacharosy za předpokladu, že
došlo ke stoprocentní konverzi, žádný uhlík se neztratil vznikem biomasy a nedošlo k žádné ztrátě při destilaci.
25.9 Který je nejrozšířenější polysacharid na zeměkouli?
25.10 D-glucitol vzniká:
a) redukcí D-glukosy;
b) oxidací D-glukosy;
c) fosforylací D-glukosy;
d) spalováním D-glukosy.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
32
Otázky a odpovědi — chemie
26. Charakteristika a význam heterocyklických sloučenin, nukleových kyselin a bílkovin
Přehled a charakteristika heterocyklických sloučenin. Heterocyklické sloučeniny jako součásti nukleových kyselin. Složení,
struktura, vlastnosti a biologický význam nukleových kyselin. Biologicky významné aminokyseliny, vznik peptidové vazby,
struktura bílkovin, významné skupiny bílkovin.
26.1 Kasein patří mezi:
a) bílkoviny
b) sacharidy
c) lipidy
d) nukleové kyseliny
26.2 Bílkoviny obsažené ve slinách náleží k
a) glykoproteinům
b) metaloproteinům
c) fosfoproteinům
26.3 Vazba mezi sacharidem a kyselinou trihydrogenfosforečnou v nukleových kyselinách je
a) peptidová
b) esterová
c) glykosidová
d) trojná
26.4 Pod názvem adenosin rozumíme:
a) nukleosid tvořený adeninem a ribosou
b) nukleotid tvořený adeninem a ribosou
c) nukleosid tvořený adeninem a glukosou
d) nukleotid tvořený adeninem a glukosou
26.5 Doplňková base adeninu je
a) cytosin
b) thymin
c) uracil
d) guanin
26.6 Vysvětlete pojmy: nukleosid, komplementární base, peptidová vazba, kolagen, uracil.
26.7 Vypočtěte, jaký objem vodíku je třeba pro katalytickou hydrogenaci 15,8 g pyridinu, za standardních podmínek, při níž
vzniká piperidin podle schématu
26.8 Vypočtěte molární (látkovou) koncentraci glycinu (kyselina aminooctová) ve 200 cm3 roztoku, který obsahuje 7,5 g této
látky.
26.9 Jakými barevnými reakcemi provádíme důkaz bílkovin? Popište některou z těchto reakcí při důkazu vaječného bílku.
26.10 Kolik různých dipeptidů, lišících se konstitucí, může vzniknout kondenzací glycinu a alaninu?
Autor: RNDr. Věra Vaňková
33
Otázky a odpovědi — chemie
27. Charakteristika a význam lipidů
Jednoduché a složené lipidy. Vznik lipidů a jejich důležité reakce. Výroba mýdel, dynamitu, glycerinu.
27.1 Jaký je rozdíl v chemickém složení
a) parafinu a včelího vosku
b) minerálního, eterického a rostlinného oleje
27.2 Kde se v lidském organismu nejvíce vyskytují triacylglyceroly s
a) funkcí zásobní
b) funkcí ochranou a tepelně izolační
27.3 Vyjádřete chemickou rovnicí:
a) kyselou hydrolysu triacylglycerolu
b) zásaditou hydrolysu triacylglycerolu
27.4 Z kterých částí těl organismů pocházejí:
a) včelí vosk
b) lanolin
c) vorvaňovina
27.5 Vysvětlete pojmy:
a) glykolipidy
b) lipoproteiny
c) fosfolipidy
27.6 Zásaditou hydrolysou tuků vzniká:
a) glycerol a mastná kyselina
b) glycerol a sůl mastné kyseliny
c) glycerol a ester mastné kyseliny
27.7 Vypočtěte jaký objem vodíku je třeba k hydrogenaci 1 kg trioleoylglycerolu za standardních podmínek?
27.8 Vysvětlete princip těchto technologií:
a) ztužování tuků
b) výroba mýdla
c) výroba stearinu
d) výroba glycerolu
Autor: RNDr. Věra Vaňková
34
Otázky a odpovědi — chemie
28. Látkové složení živých organismů a děje, které v nich probíhají, biokatalyzátory
Společné znaky živých soustav a jejich chemické složení. Fyzikálně–chemické procesy v živých soustavách. Biokatalyzátory –
enzymy, vitamíny, hormony. Význam ATP.
28.1 Vyjmenujte 3 organismy (živočicha, rostlinu a bakterii) a charakterizujte je 3 společnými vlastnostmi.
28.2 Kolik procent celkové hmotnosti lidského organismu tvoří voda?
a) 30 %
b) 50 %
c) 65 %
d) 90 %
28.3 Kolik procent celkové hmotnosti organismu tvoří základní biogenní prvky?
a) 98 %
b) 75 %
c) 20 %
d) 50 %
28.4 Vysvětlete biologický význam vody a princip její biosyntézy v živých organismech.
28.5 Vysvětlete pojmy: mikrobiogenní prvky, biosyntesa, biologická membrána, koloidní částice, aktivní transport.
28.6 Podle jakého kriteria jsou enzymy rozděleny do tříd:
a) podle typu reakcí, které katalyzují
b) podle chemické povahy substrátu
c) podle toho, kolik různých typů substrátů mohou katalyzovat
d) podle povahy prostetické skupiny
28.7 Kyselina L-askorbová je derivátem:
a) lipidů
b) steroidů
c) sacharidů
d) aminokyselin
28.8 Čím se enzymová katalýza liší od ostatních katalyzátorů?
28.9 Co je vydatným zdrojem přírodního vitaminu A, B, C a D?
28.10 Vysvětlete pojmy: avitaminosa, hypovitaminosa, hypervitaminosa.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
35
Otázky a odpovědi — chemie
29. Metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin v živých organismech
Průběh fotosyntézy a rozklad sacharidů v organismech. Průběh biosyntézy a rozklad bílkovin v organismech. Průběh biosyntézy
a rozklad lipidů v organismech. Složení potravy a zásady správné výživy člověka.
29.1 Vysvětlete pojmy: katabolismus, anabolismus, aerobní děj, anaerobní děj, proteosynthesa.
29.2 Které ze zkratek představuje v biochemických reakcích nejvýznamnější makroenergetickou sloučeninu:
a) PVC
b) NAD+
c) ATP
d) DNA
29.3 V lidském organismu anaerobní glykolysa se
a) uplatňuje jako první krok katabolismu monosacharidů
b) uplatní se především při nedostatečném přísunu cukru do tkáně
c) může uplatňovat jen vyjimečně při velké námaze
d) projevuje při poruchách funkce ledvin
29.4 V kterých buněčných organelách probíhá:
a) dýchání – aerobní děj
b) fotosynthesa
c) proteosynthesa
29.5 Jaké mohou být produkty odbourávání D-glukosy za:
a) aerobních podmínek
b) anaerobních podmínek
29.6 Která z uvedených sloučenin patří mezi hormony a jakou má funkci?
a) cholesterol
b) inzulín
c) karoten
d) adenin
29.7 Charakterizujte biologickou funkci lipidů.
29.8 Jakou úlohu mají ribosomy v proteosynthese?
29.9 Většina člověkem vydechovaného oxidu uhličitého
a) vzniká v Krebsově cyklu
b) je produktem anaerobní glykolysy
c) je vedlejším produktem štěpení peptidové vazby
d) uvolňuje se z hydrogenuhličitanů v potravě a nápojích
29.10 Uveďte příklad autotrofního a heterotrofního organismu a popište vztah mezi nimi.
Autor: RNDr. Věra Vaňková
36
Otázky a odpovědi — chemie
30. Základní suroviny průmyslové organické chemie a produkty mající význam pro praktický život
Chemické zpracování ropy a černého uhlí. Přehled, význam a chemické složení léčiv, barviv a detergentů. Výroba a přehled plastů
(polymerace, polykondenzace, kopolymerace), výroba syntetického kaučuku, výroba syntetických vláken.
30.1 Která je nejdéle známá syntetická pryskyřice?
30.2 V čem spočívá nebezpečí používání svítiplynu a zemního plynu v domácnostech?
30.3 V molekulách výbušnin se nejčastěji vyskytuje funkční skupina:
a) NO2
b) NH2
c) OH
d) Cl
30.4 Používá se benzin získaný frakční destilací ropy přímo jako palivo do automobilových motorů?
30.5 V čem spočívá čisticí účinek detergentů na odstranění mastných nečistot?
30.6 Vyjádřete chemickými rovnicemi výrobu:
a) polystyrenu
b) teflonu
c) fenolplastu
30.7 Co jsou sulfonamidy a co antibiotika a jak se používají?
30.8 Vysvětlete pojmy: oktanové číslo, chromofor, antipyretikum, pesticid, TNT.
30.9 Které rozšířené léčivo představuje vzorec? Jaké má účinky?
30.10 Jaké produkty vznikají hydrolýsou polyvinylacetalu?
Autor: RNDr. Věra Vaňková
37
Download

1. Částicové složení látek. Stavba atomu