VY_Př_33.notebook
October 23, 2014
1. Správně přiřaďte:
karbonylové sloučeniny
karboxylové kyseliny
CH3Cl
CH3CH2OH
OH
HCHO
CH2CH2
OH OH
­ 2
F2C­CF
alkoholy
CH3COCH3
HCOOH aldehydy
fenoly
hydroxysloučeniny
halogenderiváty
CH3COOH
DERIVÁTY
UHLOVODÍKŮ
deriváty uhlovodíků
ketony
II 13­13:36
II 13­13:40
Řešení:
2. Pojmenujte sloučeniny podle vyobrazených modelů molekul.
karboxylové kyseliny
karbonylové sloučeniny
hydroxysloučeniny
HCOOH
CH3COOH
CH3CH2OH
CH2CH2
OH OH
CH3Cl
alkoholy
HCHO
propanal
butan­1,4­diol
trichlormethan
chloroform
kyselina octová
­ 2
F2C­CF
OH
CH3COCH3
fenoly
halogenderiváty
aldehydy
ketony
deriváty uhlovodíků
II 13­13:40
III 3­12:26
Řešení:
ethan­1,2­diol
3. Zapište strukturní a racionální vzorce uvedených sloučenin:
H ­ C ­ C ­ C ­ C ­ C
CH2 ­ CH2
­
­
OH
OH
butan­2­on
III 3­13:49
H OH
C
C
H
H H
H ­ C ­ C ­ Cl
H H
H
­
­
CH3COCH2CH3
H C
CH3CHO
chlorethan
cyklopropanol
H
H
O
H ­ C ­ C
H
H
­
­
H H
H
H ­ C ­ C ­ C ­ C ­ H
H O H H
­ ­
­ ­
­
­
chlorethan
CH3CH2CH2CH2COOH
­
butan­2­on
cyklopropanol
H H H H
O
OH
­
­
­
OH OH
acetaldehyd
­
H H
H ­ C ­ C ­ H
­
­
­
­
acetaldehyd
­
­
­
­
pentanová kyselina
H H H H
­
­
ethan­1,2­diol
pentanová kyselina
OH
CH3CH2Cl
III 3­14:07
1
VY_Př_33.notebook
October 23, 2014
4. Ethanol se přidává do paliv pro spalovací motory. Spalování tohoto alkoholu vyjádřete chemickou rovnicí.
6. Správně k sobě přiřaďte:
CH2­CH­CH2
........................ + .............. ................... + ..................
formaldehyd
OH OH OH
CH3OH
CH3CH2OH + 3O2 2CO2 + 3H2O
prudce jedovatá kapalina, v menších
dávkách oslepnutí, rozpouštědlo
glycerol
CHCl3
CH3COCH3
aceton
HCHO
chloroform
methanol
5. Napište vzorec látky zvané halotan, která se používá jako inhalační celkové
anestetikum. Systematický název je 2­brom­2­chlor­1,1,1­trifluorethan.
kapalina sladké chuti, vázán v tucích
bezbarvý, štiplavý plyn, 40% roztok
slouží ke konzervaci biologických
materiálů
hořlavá kapalina, mísitelná s vodou,
výborné rozpouštědlo, páry se vzduchem
jsou výbušné
F Cl
­
­
F ­ C ­ C ­ H
­
­
F
Br
těkavá kapalina s narkotickými
účinky
III 4­11:05
Řešení:
glycerol
kapalina sladké chuti, vázán v tucích
CH3OH
methanol
prudce jedovatá kapalina, v menších
dávkách oslepnutí, rozpouštědlo
CHCl3
chloroform
těkavá kapalina s narkotickými
účinky
CH3COCH3
aceton
CH2­CH­CH2
OH OH OH
HCHO
formaldehyd
III 4­12:48
7. Vanilin je bílá krystalická látka květinové vůně a sladké chuti. Je složkou
silice obsažené v plodech ­ v tobolkách rostlin rodu vanilovník. V uvedeném vzorci vanilinu vyznačte charakteristické skupiny. Do kterých skupin derivátů
se může zařadit?
aldehydy
ethery
fenoly
hořlavá kapalina, mísitelná s vodou,
výborné rozpouštědlo, páry se vzduchem
jsou výbušné
bezbarvý, štiplavý plyn, 40% roztok
slouží ke konzervaci biologických
materiálů
8. Na obrázku je naznačena reakce organické kyseliny
s alkoholem. CH3OH
a) Chemickou reakce zapište chemickou rovnicí.
HCOOH + CH3OH HCOOCH3 + H2O
b) Pojmenujte produkty reakce. methylester kyseliny mravenčí
HCOOH
c) Jak se tento typ chemických reakcí nazývá?
III 4­13:01
esterifikace
III 10­11:52
B) Esterifikace ­ příprava esteru karboxylové kyseliny
LABORATORNÍ ÚKOL
Pracovní postup:
A) Příprava acetaldehydu
Pracovní postup:
1. Měděný drát stočíme do spirály. Čím více závitů tím lépe ­ zvětší se povrch
mědi a reakce bude účinnější.
2. Do kádinky či větší zkumavky nalijeme asi 5 cm3 ethanolu.
3. Měděný drát žíháme v plameni kahanu dokud se nepokryje černou vrstvičkou
oxidu měďnatého.
4. Nahřátý drát vsuneme do ethanolu ve zkumavce. Bod 3 a 4 několikrát opakujeme.
1. Do větší zkumavky nalijeme asi 0,5 cm3 (20 kapek) ethanolu, přidáme 6 kapek
kyseliny mravenčí nebo octové. Vyučující přidá 3 kapky koncentrované kyseliny
sírové.
2. Zkumavku upevníme pomocí držáku ke stojanu. Dovnitř větší zkumavky
zasuneme menší zkumavku naplněnou studenou vodou, taktéž ji upevníme.
3. Reakční směs opatrně zahříváme kahanem po dobu 5 ­ 10 minut.
4. Směs ze zkumavky nalijeme do kádinky se studenou vodou. K manipulaci
použijeme držák na zkumavky.
Dbáme na bezpečnost práce. Zásobní láhev s ethanolem ihned uzavíráme. Nemanipulujeme s otevřeným ohněm v blízkosti ethanolu! Nad reakční směs
se nenakláníme! (obsahuje kyselinu sírovou)
III 13­12:35
III 13­13:41
2
VY_Př_33.notebook
October 23, 2014
Řešení:
Laboratorní protokol
Deriváty uhlovodíků
Pomůcky:
CH3CHO
ethanal
­
­
Úkol:
H
­
H ­ C ­ C ­ O
­
1.
A) Příprava acetaldehydu
Uveďte pomůcky a chemikálie, které budeme potřebovat k provedení
pokusu.
H H
2.
Při vnoření dochází jakoby k rudkému varu, černé zbarvení mizí, objevuje se
typické zbarvení čisté mědi. Acetaldehyd se projevuje štiplavým zápachem.
3.
CH3CH2OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O
4.
Měď se při reakci redukuje, alkohol se oxiduje.
velká zkumavka či kádinka, kahan, měděný drát
Chemikálie:
ethanol
Vyhodnocení a závěry:
1. Zapište strukturní a racionální vzorec acetaldehydu, uveďte jeho systematický název.
2. Co pozorujete po vnoření měděného drátu s černým CuO do ethanolu?
Jakým způsobem se projevuje přítomnost acetaldehydu? 3. Přípravu acetaldehydu zapište chemickou rovnicí.
4. Měď se při chemické reakci oxiduje/redukuje, alkohol se oxiduje/redukuje.
III 13­14:11
Úkol:
Pomůcky:
III 18­9:01
A) Esterifikace ­ příprava esteru karboxylové kyseliny
Řešení:
Uveďte pomůcky a chemikálie, které budeme potřebovat k provedení
pokusu.
1. Esterifikace je reakce alkoholu s kyselinou, vzniká ester a voda.
stojan, držáky, velká zkumavka, malá zkumavka, kádinka, kahan,
kapátka
2. ­
CH3COOCH2CH3
­
Chemikálie: ethanol, kyselina octová, koncentrováná kyselina sírová, voda
H
O
H ­ C ­ C OCH2CH3
H
ethylester kyseliny octové
ethylacetát
Vyhodnocení a závěry:
1. Objasněte, co je esterifikace.
konc. H2SO4
3. CH3COOH + CH3CH2OH CH3COOCH2CH3 + H2O
2. Zapište racionální vzorec vzniklého esteru, uveďte jeho název.
3. Provedenou esterifikaci zapište chemickou rovnicí.
4. Malá zkumavka slouží jako chladič, koncentrovaná H2SO4 je katalyzátor
4. Jaký význam má malá zkumavka se studenou vodou? Proč se přidává konc. H2SO4?
5. Zápach vzniklého esteru někomu může připomínat vůni po ovoci či odlakovač.
5. Co vám připomíná zápach vzniklého esteru?
6. Estery jsou nerozpustné ve vodě. V přírodě jsou značně rozšířeny, tvoří příjemně vonící složky plodů rostlin, jsou složkou tuků a vosků. Používají
se jako rozpouštědla a při výrobě umělých aroma.
6. Jsou estery rozpustné ve vodě? Jaký je jejich význam?
III 18­9:16
III 18­10:03
3
Download

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ