BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Chladivo R404A
Datum vytvoření
Datum revize
9. října 2010
17. září 2013
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.
Identifikátor výrobku
Chladivo R404A
Látka / směs:
Směs
Číslo
Další názvy směsi
1.2.
Příslušná určená použití směsi
Určená použití látky/směsi
Chladící plyn
Nedoporučená použití směsi
1.3.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Distributor
Jméno nebo obchodní jméno
EKOTEZ spol. s r.o.
Místo podnikání nebo sídlo
Koněvova 857/47, 130 00 Praha 3
Česká republika
Telefon
221599111
Adresa elektronické pošty
[email protected]
Adresa www stránek
www.ekotez.cz
1.4.
Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 188/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon č.185/2001 Sb.,
22491929, (24 hodin/den)
Telefonní číslo pro naléhavé situace v zahraničí
neuvedeno
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.
Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008
Třídy a kategorie nebezpečnosti
Press. Gas
Výstražný symbol
GHS04
Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H280
Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
Klasifikace směsi podle 1999/45/ES
neklasifikováno
Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na zdraví a životní prostředí, symptomy související s
použitím a možným nevhodným použitím
Páry jsou těžší než vzduch. Mohou způsobit vytěsnění kyslíku. Rychlé odpaření kapaliny může
způsobit omrzliny.
2.2.
Prvky označení
Výstražný symbol
Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H280
Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
Strana
1/7
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Chladivo R404A
Datum vytvoření
Datum revize
9. října 2010
17. září 2013
Pokyny pro bezpečné zacházení
P410+P403
Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.
2.3.
Nebezpečné látky
1,1,1-trifluorethan (ES: 206-996-5)
pentafluorethan, R125 (ES: 206-557-8)
1,1,1,2- tetrafluorethan (ES: 212-377-0)
Označení pro aerosolová balení
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku
neprorážejte a nevhazujte do ohně.
Další nebezpečnost
neuvedeno
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2.
Směsi
Chemická charakteristika
Směs halogenovaných uhlovodíků
Viz oddíl 16 plné znění R-vět zde uvedených
Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v
pracovním ovzduší
Klasifikace CLP
Identifikační
čísla
Název látky
Obsah v
%
hmotnost
i směsi
CAS:420-46-2
ES:206-996-5
1,1,1-trifluorethan
52
CAS:354-33-6
ES:206-557-8
pentafluorethan, R125
44
CAS:811-97-2
ES:212-377-0
1,1,1,2tetrafluorethan
4
Klasifikace
67/548//EHS
F+; R 12
Označení CLP
Kódy tříd a
Kódy
Kódy
Kódy
Kódy
Pozn.
kategorií
standardn výstražn standard doplň.
nebezpeč-nosti ích vět o
ých
-ních
standard
nebezpeč- symbolů
vět o
-ních
nosti
a
nebezpeč
vět o
signální -nosti nebezpeč
ch slov
-nosti
H220
GHS02
H220
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.
Popis první pomoci
Postiženého dopravte na čerstvý vzduch. Udržujte v klidu a teple. Při bezvědomí zajistěte základní
životní funkce, uložte do stabilizované polohy.Nepodávejte nic ústy, nevyvolávejte zvracení.
Přivolejte lékařskou pomoc. Nepodávejte adrenalin ani jeho deriváty.
Při vdechnutí
Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Pokud je postižený při vědomí vypláchněte ústa vodou.
Použíjte kyslík, je-li k dispozici. Zajistěte
lékařskou pomoc.
Při styku s kůží
Svlékněte potřísněný oděv. Zasažené místo omývejte 10 min proudem vody, nejlépe vlažné (30-35°C).
Pokud nedošlo ke vzniku omrzlin, zakryjte postižené místo sterilní rouškou. Vyhledejte lékařskou
pomoc.
Při zasažení očí
Oko vyplachujte proudem vody, vlažné o teplotě 30-35°C 10 min směrem od vnitřního koutku oka ven
tak, aby nedošlo k zasažení
druhého oka. Vyhledejte očního lékaře.
Při požití
Není považováno za možný způsob expozice.
Strana
2/7
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Chladivo R404A
Datum vytvoření
Datum revize
4.2.
4.3.
9. října 2010
17. září 2013
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
při vdechnutí
neuvedeno
při styku s kůží
neuvedeno
při zasažení očí
neuvedeno
při požití
neuvedeno
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
neuvedeno
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.
Hasiva
Vhodná hasiva
Možno použít všechny dostupná hasiva, v závislosti na okolním prostředí
Nevhodná hasiva
neuvedeno
5.2.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Možnost vzniku přetlaku.Plyn je těžší než vzduch. Vzniká nebezpečí hromadění v níže položených
prostorách. Nádoby s přípravkem evakuujte z místa požáru. Pokud to není možné, chladte z bezpečné
vzdálenosti proudem vody.
5.3.
Pokyny pro hasiče
Používejte ochranný oděv a nezávislý dýchací přístroj.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Evakuujte osoby ze sasažených prostor. Dostatečně větrejt. Používejte ochranné pomůcky.
6.2.
Opatření na ochranu životního prostředí
Nenechte uniknout do životního prostředí.
6.3.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Produkt se odpaří. Možnost vzniku přetlaku.Plyn je těžší než vzduch. Vzniká nebezpečí hromadění v
níže položených prostorách (montážní jámy, kanalizace, studny, sklepy). Nádoby s přípravkem
evakuujte z místa požáru. Pokud to není možné, chladte z bezpečné vzdálenosti proudem vody.
6.4.
Odkaz na jiné oddíly
neuvedeno
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.
Opatření pro bezpečné zacházení
Používejte jen v dobře větraných prostorech. Nevdechujte. Za zvýšeného tlaku může tvořit hořlavou
směs se vzduchem pokud je podíl vzduchu vyšší než 60%.
7.2.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte v původních označených obalech na dobře větraném a chladném místě mimo dosah přímého
slunečního záření. Skladujte mimo dosah výbušnin a organických peroxidů.
Obsah
kg
Materiál obalu
FE (40), Ocel (Kovy)
40
FE
7.3.
Specifické konečné/specifická konečná použití
neuvedeno
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1.
Kontrolní parametry
žádné
8.2.
Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
Pracujte v dostatečně větraných prostorách. Při práci nekouřte, nejeste, nepijte. Po práci si
Strana důkladně
3/7
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
umyjte ruce. - Expoziční limity_1-1-1 Trifluorethan
SAEL Solvay TWA =500ppm (1997-98)
_Pentafluorethan
SAEL
Solvay
TWA
1000
ppm
(1997-98)_1,1,1,2-Tetrafluorethan
MAK
1000ppm = 4200mg/m3
Ochrana očí a obličeje
Používejte ochranné brýle, pokud hrozí nebezpečí rozstřiku, použijte celoobličejový ochranný štít.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Chladivo R404A
Datum vytvoření
9. října 2010
Datum revize
17. září 2013
8.2.
Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
Pracujte v dostatečně větraných prostorách. Při práci nekouřte, nejeste, nepijte. Po práci si
důkladně umyjte ruce. - Expoziční limity_1-1-1 Trifluorethan SAEL Solvay TWA =500ppm (1997-98)
_Pentafluorethan
SAEL
Solvay
TWA
1000
ppm
(1997-98)_1,1,1,2-Tetrafluorethan
MAK
1000ppm = 4200mg/m3
Ochrana očí a obličeje
Používejte ochranné brýle, pokud hrozí nebezpečí rozstřiku, použijte celoobličejový ochranný štít.
Ochrana kůže
Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice odolné chemikálii Jiná ochrana: Používejte pracovní
ochranný oděv a boty z neoprenu
Ochrana dýchacích cest
Používejte nezávislý dýchací přístroj.
Tepelné nebezpečí
neuvedeno
Omezování expozice životního prostředí
neuvedeno
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
vzhled
Stlačený plyn
skupenství
plynné při 20°C
barva
bezbarvý
zápach
po etheru
hodnota pH
7 neředěno
teplota varu
-46,7 °C
viskozita
101,2 mPa (Dynamická)
relativní hustota
1,048 g/cm3 při 25 °C
rozpustnost ve vodě
0,09%
tlak páry
1234 hPa při 20 °C
hustota páry
3,45
rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
1,48
9.2.
Další informace
samozápalnost (pyroforické vlastnosti)
728 stC
Tlak par - 23 100 hPa při 50 °C
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Vlivem působení okolního požáru se z produktu mohou uvolňovat nebezpečné plyny.
10.2. Chemická stabilita
Za normálních podmínek je látka stabilní
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
reakce s alkalickými kovy, reakce s kovy alkalických zemin
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Produkt je stabilní při dodržení všech technických podmínek. Je třeba zabránit kontaktu plynu s
otevřeným ohněm a s horkým povrchem kovů.
10.5. Neslučitelné materiály
Je třeba se vyvarovat kontaktu s alkalickými kovy, kovy alkalických zemin, práškovými solemi kovů,
práškovým hliníkem Al, zinkem Zn, beryliem Be.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Halogenovodíky, Oxid uhličitý (CO2), Oxid uhelnatý (CO), Fluorované uhlovodíky,
Karbonylhalogenidy.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
Akutní toxicita komponent směsi
Strana
1,1,1-trifluorethan
LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry
>1855
mg.l-1/4hod
pentafluorethan, R125
LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry
3780
mg.l-1/4hod
4/7
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Chladivo R404A
Datum vytvoření
Datum revize
9. října 2010
17. září 2013
1,1,1,2- tetrafluorethan
LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry
11.1.
2085
mg.l-1/4hod
Informace o toxikologických účincích
Při nadměrném působení může dojít k silné dýchavičnosti, narkóze, poruchám srdečního rytmu. Rychlé
odpaření kapaliny může způsobit omrzliny.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutní toxicita směsi pro vodní organismy
Toxicita pro ostatní prostředí:R134a-skleníkový efekt HGWP (R-11=1)=0,28, schopnost odbourávat ozon
ODP (R11=1)=0, R125-skleníkový efekt HGWP (R-11=1)=0,84, schopnost odbourávat ozon ODP (R11=1)
=0,R143a-skleníkový efekt HGWP (R-11=1)=1,1, schopnost odbourávat ozon ODP (R11=1)=0
Zabraňte emisi do atmosféry.
Akutní toxicita komponent směsi pro vodní organismy
1,1,1,2- tetrafluorethan
LC50, 96hod., ryby
EC50, 48 hod., dafnie
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
450
980
mg.l-1
mg.l-1
Persistence a rozložitelnost
není k dispozici
Bioakumulační potenciál
není k dispozici
Mobilita v půdě
není k dispozici
Výsledky posouzení PBT a vPvB
nejsou k dispozici
Jiné nepříznivé účinky
Schopnost vytvořit skleníkový efekt (GWP) _R134a : 3 784
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
Zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Likvidace výrobku musí probíhat v souladu se zákonem o odpadech
č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění a souvisejícími předpisy.
13.1. Metody nakládání s odpady
Při používání látky ve chladírentsví nevznikají odpady. Vyprázdněné tlakové obaly jsou vratné a
určené k opětovnému plnění. Tlakové nádoby nevyhovující současným legislativním požadavkům lze
chápat jako kontaminované kovové obaly. Po zneškodnění zbytků látky ve výrobním závodě a následném
vypláchnutím velkým množstvím vody jsou kovové obaly druhotná surovina - šrot.
Kód druhu odpadu
140601
Chlorofluorouhlovodíky,
hydrochlorofluorouhlovodíky
(HCFC),
Název druhu odpadu
hydrofluorouhlovodíky (HFC)
Kategorie
N
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média
Podskupina
rozprašovačů pěn a aerosolů
Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě
Skupina odpadu
odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
Strana
5/7
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Chladivo R404A
Datum vytvoření
Datum revize
9. října 2010
17. září 2013
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1. Číslo OSN
OSN 3337
14.2. Náležitý název OSN pro zásilku
PLYN JAKO CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK R 404 A
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
2 Plyny
14.4
Obalová skupina
neuvedeno
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
neuvedeno
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
neuvedeno
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
neuvedeno
14.8.
Doplňující informace
Pokyny pro případ nehody, ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla. Evropská dohoda o
mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Identifikační číslo nebezpečnosti
UN číslo
Klasifikační kód
Bezpečnostní značky
20
(Kemlerův kód)
3337
2A
2.2
ODDÍL 15: Informace o předpisech
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající
15.1.
se látky nebo směsi
Zdravotnické předpisy
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon č.20/1966
Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění. Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v
platném znění.
Předpisy na ochranu ovzduší
Vyhláška č.355/2002 Sb. v platném znění, o emisních limitech.
Požární předpisy
Zákon ČNR č.133/1985 Sb., ve znění platných předpisů. ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozy a
sklady. Vyhláška č.246/2001 Sb., o požární prevenci. Nařízení vlády č.194/2001 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače ve znění nařízení vlády č.305/2006.
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno
16.
ODDÍL 16: Další informace
Seznam standardních vět o nebezpečnosti, jejiž plné znění není v ostatních oddílech uvedeno
H220
Extrémně hořlavý plyn.
Seznam R-vět, jejiž plné znění není v ostatních oddílech uvedeno
R 12
Extrémně hořlavý
Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka
Výrobek nesmí být bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno
v kapitole 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.
Pokyny pro školení
Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a
zakázanými manipulacemi s přípravkem.
Doporučená omezení použití
neuvedeno
Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH), směrnice 67/548/EHS ve znění
pozdějších předpisů a 1999/45/ES, seznam závazně klasifikovaných látek dle vyhlášky č.232/2004 Sb.
Strana v platném
6/7
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
znění, údaje společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných
látek.
Prohlášení
Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka
Výrobek nesmí být bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno
v kapitole 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.
Pokyny pro školení
Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
zakázanými manipulacemi s přípravkem.
Chladivo R404A
Doporučená omezení použití
Datum vytvoření
9. října 2010
neuvedeno
Datum revize
17. září 2013
Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH), směrnice 67/548/EHS ve znění
pozdějších předpisů a 1999/45/ES, seznam závazně klasifikovaných látek dle vyhlášky č.232/2004 Sb.
v platném znění, údaje společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných látek.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Prohlášení
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a
jsou v souladu s platnými právními předpisy. Je nutno se přesvědčit, zda pracovníci jsou proškoleni
pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, ochrannými pomůckami, v bezpečnosti práce
a požární ochraně.
Strana
7/7
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
Download

Chladivo R404A