CHEMIE/9. ročník/č. 4
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
1. Přiřaď k sobě skupinu derivátů a jejich funkční skupinu:
Halogenderiváty
- OH
alkoholy
- CO -
aldehydy
- COOH
karboxylové kyseliny
ketony
- Cl, F, Br, I
- CHO
2. Pojmenuj tyto sloučeniny:
CH3CH2OH
…………………….
CH3CHO
……………………………
CH2=CHCl
…………………….
CH3COCH3
……………………………
HCOOH
…………………….
CCl4
……………………………
C6H5OH
…………………….
CH3COOCH2CH ….………………………...
3. Přiřaď k sobě chemické, triviální názvy a chemické vzorce organických sloučenin:
I. lih
A. H – CHO
a) methanol
II. kyselina octová
B. CH3 – CHO
b) ethanol
III. dřevný lih
C. CH3 – COOH
c) ethanal
IV. formaldehyd
D. CH3 – CH2 – OH
d) kyselina methanová
V. glycerol
E. H – COOH
e) trichlormethan
VI. kyselina mravenčí
F. CH – Cl3
f) kyselina ethanová
VII. acetaldehyd
G. CH3 – OH
g) propan – 1,2,3 - triol
VIII. chloroform
H. CH2 – CH – CH2
h) methanal
OH
OH
OH
4. Doplň rovnice:
a.
HCOOH
+
………………….
NaOH
název soli:
+ ………………..
……………………………………………
je to typ reakce: a) neutralizace b) substituce c) slučování
Financováno z projektu „Přírodní vědy moderně a interaktivně“
d) esterifikace
e) rozklad
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0104
b.
CH3COOH
+
……………....…
C2H5OH
+ ………..……...
název sloučeniny: ……………………………………………
b) substituce c) slučování
je to typ reakce: a) neutralizace
d) esterifikace
e) rozklad
5. Jakým způsobem můžete oddělit ethanol ze zkvašené ovocné šťávy?
a.
b.
c.
d.
Usazováním v uzavřené nádobě
Filtrací směsi přes filtrační papír
Filtrací směsi přes plátno
Destilací směsi v destilačním přístroji
6. Co vzniká z ethanolu ( např. v pivu, vínu) kvašením při jejich delším stání na vzduchu:
a. Formaldehyd
b. Methanol
c. Kyselina octová
d. Kyselina mravenčí
7. Doplň křížovku a tajenka skrývá triviální název látky, která patří mezi:
a) alkoholy
b) aldehydy
c) ketony
d) halogenderiváty
e) fenoly
1
2
3
4
5
6
1. Sloučeniny, ve kterých se hydroxylová skupina váže na benzenové jádro
2. Základní složka dynamitu
3. Jak se zbarví lakmus v octu
4. Triviální název trichlormethanu
5. Vysoce toxický jednoduchý alkohol
6. Karbonylové sloučeniny s příponou -al
8. Podle následujícího textu poznej, o kterou látku se jedná:
a. bezbarvá, krystalická látka, toxická, silně žíravá, ve vodě málo rozpustná, 2%-ní roztok je
karbolová voda:
…………………………………………….
b. je nejrozšířenější organickou kyselinou, bez ní by nám nechutnal okurkový či rajčatový salát, je
velkým pomocníkem při odstraňování vodního kamene např. z varné konvice: kyselina …..….…….
c. bezbarvá, těkavá, hořlavá kapalina, páry se vzduchem tvoří výbušnou směs, její zápach v moči
upozorňuje na onemocnění cukrovkou, je součásti např. odlakovačů na nehty: …………………
9. Reakcí organických kyselin s alkoholy vznikají:
a) uhlovodíky
b) halogenderiváty
tato reakce se nazývá
………………………………………
c) soli
d) estery
10. Ester kyseliny mravenčí a ethanolu se používá v potravinářském průmyslu jako:
……………………………………
……………………………..
ŘEŠENÍ
CHEMIE/9. ročník/č. 4
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
1.
Halogenderiváty
- OH
alkoholy
- CO -
aldehydy
- COOH
karboxylové kyseliny
ketony
- Cl, F, Br, I
- CHO
2.
CH3CH2OH
ethanol
CH3CHO
ethanal (acetaldehyd)
CH2=CHCl
vinylchlorid
CH3COCH3
aceton
HCOOH
kyselina methanová (mravenčí) CCl4
C6H5OH
fenol
CH3COOCH2CH3
3.
I. - D - b)
II. - C - f)
III. - G - a)
IV. - A - h)
4.
a.
HCOOH
V. VI. VII. VIII. -
+
NaOH
je to typ reakce:
a) neutralizace
b.
+
HCOONa
C2H5OH
5. d
6. c
d) esterifikace
+
H2O
mravenčan sodný
CH3COO C2H5
název sloučeniny:
je to typ reakce:
ethylester kyseliny octové
H - g)
E - d)
B - c)
F - e)
název soli:
CH3COOH
tetrachlormethan
+
H2O
ethylester kyseliny octové
7. d
2
G
L
1
F
E
N
C
E
R
O
L
3
Č
E
R
4
CH
L
O
Y
O
L
Y
V
E
N
Ě
R
O
F
O
R
5
M
E
T
H
A
N
O
L
6
A
L
D
E
H
Y
D
Y
M
8. a. fenol
b. kyselina octová
c. aceton
9. d, esterifikace
10. rumová esence
Autorem pracovního listu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Věra Skybíková
Zdroje:
Vlastní zdroje
na základě učiva z učebnice pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií a SŠ
Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr: Základy chemie 2, Nakladatelství FORTUNA Praha 1996
a pracovního sešitu
Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr: Základy chemie 2, Nakladatelství FORTUNA Praha 1997
Download

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ