MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE
PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015
1. Základní pojmy a veličiny v chemii



Hmota, látka, atom, prvek, molekula, makromolekula, směs, chemicky čistá látka, sloučenina,
typy soustav a jejich rozdělení
Látkové množství, pojem mol, relativní atomová hmotnost, molekulová hmotnost, molární
hmotnost, Avogadrova konstanta
Výpočty látkového množství
2. Stavba atomového jádra, radioaktivita



Jádro atomu – stavba (nukleonové číslo, protonové číslo, nukleonové číslo). Charakteristika
protonu a neutronu, nuklidu, izotopu.
Radioaktivita – historie, přirozená a umělá, typy radioaktivního záření, radioaktivní přeměna
prvků, radioizotopy a jejich využití
Názvosloví anorganické chemie – pojem oxidační číslo, názvosloví binárních sloučenin, kyselin a
solí
3. Struktura elektronového obalu. Periodická soustava prvků a periodický zákon



Charakteristika mikročástice, orbital, vlnově mechanický model atomu, kvantová čísla, vztahy
mezi kvantovými čísly, pravidla elektronového obalu a souvislost s PSP. Valenční elektrony
vaznost, hybridizace, elektronegativita.
Periodičnost výstavby elektronového obalu ve skupinách a vztah k vlastnostem prvků a jejich
sloučenin.
Vlastnosti prvků v periodách a elektronová konfigurace prvků. Periodicita dalších chemických a
fyzikálních vlastností prvků.
4. Chemická vazba a chemické reakce a chemické rovnice. Typy chemických reakcí





Předpoklady pro vznik vazby, změna energie.
Charakteristika vazby kovalentní. - vazba nepolární, polární, iontová, donor – akceptorní. Vazba
jednoduchá, násobná. Vaznost.
Prostorové uspořádání vazeb s jedním centrálním atomem, vazebný úhel. Kovová vazba a
fyzikální vlastnosti kovů. Nevazebné interakce a jejich význam.
Definice chemické reakce, rozdělení reakcí, reakce jednosměrné, vratné, řetězové, reakce
exotermní a endotermní, reakce acidobazické, redoxní – vše na příkladech
Zápis chemických reakcí a úprava rovnic, výpočty z chemických rovnic
5. Reakční kinetika a energetika chemického děje. Termochemie. Chemická rovnováha



Reakční kinetika - charakteristika. Srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu, aktivační
energie, grafické znázornění průběhu reakce, faktory ovlivňující průběh reakce: koncentrace,
teplota, tlak, katalýza.
Termochemie - reakční teplo, termochemické reakce, termochemické zákony
Chemická rovnováha – charakteristika, vysvětlení pojmu, Guldberg - Waageův zákon, rovnováha
a rovnovážná konstanta, odvození rovnovážných konstant, způsoby ovlivnění rovnováhy
1
6. Proteolytické reakce, teorie kyselin a zásad, disociační konstanta, pH





Charakteristika proteolytických reakcí, elektrolyt, disociace, ionizace, proteolytické rovnováhy
Teorie kyselin a zásad – Bronstedova, Arrhenoiva, Lewisova.
Disociace kyselin a zásad, odvození dis. konstanty
Disociace vody, iontový součin vody, odvození vztahu pro pH
Výpočty pH
7. Vodík, kyslík a jejich sloučeniny, voda, vzácné plyny






Elektronové konfigurace atomu vodíku a kyslíku, vlastnosti, výroba, příprava, využití. Oxidy,
peroxidy. Voda, fyzikální a chemické vlastnosti, voda jako rozpouštědlo, vodíková vazba, ozon –
ozonová vrstva.
Roztoky – charakteristika, rozdělení
Základní charakteristiky látek., látková koncentrace
Směs – charakteristika, rozdělení, hmotnostní, molární a objemový zlomek.
Chemické výpočty – směšovací rovnice, látková koncentrace
Vzácné plyny – elektronová konfigurace, reaktivita, použití
8. Halogeny



Charakteristika skupiny, postavení v PSP, elektronová konfigurace, elektronegativita, redoxní
vlastnosti prvků, oxidační čísla, reaktivita. (souvislost elektronová konfigurace a obecných
vlastností). Výskyt, význam, využití halogenů
Sloučeniny – bezkyslíkaté – Halogenvodíky - halogenidy - rozpustnost, příprava, použití
Sloučeniny – kyslíkaté – oxokyseliny a jejich soli (především chloru) – síla kyselin, příprava,
vlastnosti, využití
9. Chalkogeny




Charakteristika skupiny, postavení v PSP, změny vlastností ve skupině
Výskyt a alotropie síry. Sulfan - výskyt, vlastnosti, příprava
oxidy síry – SO2, SO3 - výskyt, vlastnosti, příprava, kyselina sírová - výskyt, vlastnosti, příprava,
soli. Sloučeniny síry a životní prostředí, kyslík vlastnosti a použití
Se, Te, Po- vlastnosti a použití
10. Prvky 15. skupiny




Charakteristika skupiny, postavení v PSP (rozdílné vlastnosti N, P), změny vlastností ve skupině.
Dusík - stabilita molekuly N2, násobná vazba, délka vazby, vlastnosti, reakce, použití. Amoniak –
tvar molekuly, vlastnosti, příprava, výroba, soli – využití. Názvosloví amidy, imidy, nitridy, azidy.
Oxidy dusíku (N2O,NO,NO2, N2O3). Kyselina dusitá, dusičná (vlastnosti, využití, příprava,
výroba) a dusičnany. Umělá hnojiva. Problém dusičnanů v pitné vodě.
Fosfor – tvar molekuly, alotropické modifikace, výskyt, vlastnosti, výroba, využití. Sloučeniny
fosforu
–
fosfan,
oxidy (fosforitý,
fosforečný),
kyselina
trihydrogenfosfotitá,
trihydrogenfosforečná (vlastnosti, využití….)
2
11. Prvky 14. skupiny.



Charakteristika skupiny, postavení v PSP (rozdílné vlastnosti Si, C – vazba C-C, Si-Si, Si-O ….),
změny vlastností ve skupině
Uhlík - alotropie (odraz ve vlastnostech diamantu a tuhy), výskyt, vlastnosti (redukční
vlastnosti…). Karbidy, oxidy (uhelnatý, uhličitý ) - vlastnosti, příprava, výroba, využití. Kyselina
uhličitá - vlastnosti, příprava, výroba, využití, její soli (soda, jedlá soda, potaš….), fosgen,
močovina
Křemík - výskyt, vlastnosti, Oxidy křemíku – oxid křemičitý – modifikace, využití (silikagel).
Křemičitany a jejich struktura., Sn, Pb
12. s – prvky – 1. a 2. skupina




Charakteristika skupiny, postavení v PSP, změny vlastností ve skupině (charakteristika prvků na
základě elektronové konfigurace, ionizační energie, elektronegativita, reaktivnost, redoxní
vlastnosti s – prvků, oxidační čísla
1. skupina - výskyt, vlastnosti, výroba, použití, reakce. Sloučeniny - halogenidy, hydroxidy
(NaOH), uhličitany (Na2CO3), sírany, dusičnany
2. skupina - výskyt, vlastnosti, výroba, použití, reakce. Sloučeniny – hybridy, oxidy, halogenidy,
hydroxidy (Ca (OH)2), karbidy, uhličitany (Na2CO3), sírany
Srovnání skupin. Tvrdost vody a způsoby jejího odstraňování
13. d – prvky – obecná charakteristika 11. a 12 skupina, mangan, chrom, železo, hliník






Charakteristika d-prvků, postavení v PSP, fyzikální vlastnosti kovů jako odraz kovové vazby.
Oxidační číslo a barevnost sloučenin. Užití významných kovů a jejich sloučenin v praxi
Mn, Cr – výskyt, vlastnosti (oxidační čísla – barevnost), příprava, výroba, využití. Sloučeniny
(burel, manganistan draselný, chromany, dichromany, oxidy….)
11. skupina – Cu, Ag, Au – charakteristika skupiny, výskyt (významné rudy), vlastnosti, příprava,
výroba, využití sloučeniny. Fotografický proces.
12. skupina – Zn, Cd, Hg - charakteristika skupiny, výskyt (významné rudy), vlastnosti, příprava,
výroba, využití, sloučeniny.
Fe, Co, Ni,…. - charakteristika skupiny, výskyt (významné rudy), vlastnosti, příprava, výroba –
především Fe,
Hliník, vlastnosti výroba, slitiny, použití
14. Základní typy organických reakcí, izomerie



Org. reakce - klasifikace základních organických reakcí (adice, eliminace, substituce, přesmyk)
Organické reakce podle způsobu štěpení vazby (homolytické, heterolytické) a typy interagujících
částic (elektrofilní, nukleofilní, radikálové)
Izomerie – konstituční, konfigurační, konfirmace
15. Alkany a cykloalkany



Charakteristika, názvosloví (homologická řada), hybridizace, struktura (řetězová izomerie,
konfirmace, vlastnosti jednoduché vazby)
Vlastnosti – fyzikální, chemické. Chemické reakce – radikálová substituce (mechanismus,
podmínky, průběh reakce, halogenace), eliminace
Výskyt a význam vybraných sloučenin
3
16. Alkeny a alkadieny





Charakteristika, názvosloví (homologická řada), struktura (cis, trans, Z/E, vlastnosti dvojné
vazby), vlastnosti – fyzikální, chemické
Chemické reakce – AE (aplikace Markovnikova pravidla, mechanismus, HX, HXO, H2O, H2,
Příprava (eliminace, dehalogenace….)
Izopren, přírodní kaučuk
Vlastnosti vybraných sloučenin
17. Alkyny. Srovnání alkanů, alkenů, alkynů




Charakteristika, názvosloví (homologická řada), struktura (vlastnosti trojné vazby), vlastnosti –
fyzikální, chemické
Chemické reakce – AE (aplikace Markovnikova pravidla, mechanismus HX, HXO, H2O, H2,)
Vlastnosti vybraných sloučenin.
Srovnání alkanů, alkenů, alkynů z hlediska reaktivity, hybridizace, izomerie, chem.reakcí
18. aromatické sloučeniny




Charakteristika, názvosloví (základní aromatické uhlovodíky, homologická řada). Aromatický
stav, delokalizace elektronů, stabilita benzenového jádra a odraz v reaktivitě benzenu. Vlastnosti –
fyzikální, chemické
Chemické reakce - SE (mechanismus, podmínky, elektrofil, halogenace, nitrace, sulfonace, F. – C.
– alkylace
Reakce na substituovaném jádře – substituent I., II. řádu), oxidace
Vlastnosti vybraných sloučenin
19. Halogenderiváty uhlovodíků




Halogenderiváty - charakteristika halogenderivátů - názvosloví a klasifikace, fyzikální vlastnosti.
Chemické vlastnosti, reaktivnost
Chemické reakce - substituční SN, eliminace, reakce vedoucí ke vzniku organokovových sloučenin
Vlastnosti vybraných halogenderivátů
Významní zástupci. Halogenderiváty při znečišťování životního prostředí (DDT, freony,
polychlorované bifenyly)
20. Hydroxyderiváty





Charakteristika alkoholů a fenolů. Názvosloví a rozdělení alkoholů a fenolů. Sytnost
hydroxysloučenin
Příprava a praktické použití hydroxyderivátů
Reaktivita alkoholů, srovnání kyselosti alkoholů a fenolů
Přehled významných alkoholů a fenolů a jejich praktický význam
Toxicita hydroxyderivátů.
21. Karbonylové sloučeniny




Charakteristika karbonylové skupiny, přehled karbonylových sloučenin, přednostní reakce na
karbonylové skupině. Aldehydy, názvosloví, přehled významných aldehydů
Oxidace a redukce aldehydů a ketonů
Vlastnosti významných ketonů
Vztah aldehydů a ketonů k přírodním látkám
4
22. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty



Názvosloví, fyzikální vlastnosti (vyšší teploty varu), chemické vlastnosti – acidita, základní reakce
- obzvláště jejich přeměny na funkční a substituční deriváty, metody přípravy karboxylových
kyselin včetně příslušných funkčních a substitučních derivátů, význam
Funkční deriváty (soli, acylhalogenidy, estery, anhydrity, amidy, nitrily) – názvosloví, reakce,
vlastnosti, využití (význam)
Substituční deriváty (halogenkyseliny, hydroxykyseliny, aminokyseliny) – názvosloví, reakce,
vlastnosti, využití (význam)
23. Dusíkaté a sirné deriváty uhlovodíků, organické sloučeniny fosforu a křemíku, deriváty
kyseliny uhličité






Charakteristika aminu, nitrosloučenin a diazoniových solí, jejich názvosloví základní typy reakcí
Metody přípravy dusíkatých derivátů, využití nitrosloučenin, aminů a diazoniových solí při
výrobě barviv a plastů
Sirné deriváty – rozdělení, vlastnostnosti (thioly,sulfidy, sulfonové kyseliny)
Organické deriváty fosforu (fosfiny, organofosfáty)
Organické deriváty křemíku (silany, silanoly, silikony)
Deriváty kyseliny uhličité (fosgen, močovina)
24. Alkaloidy, izoprenoidy a vitaminy




Alkaloidy – charakteristika, význam alkaloidů (léčiva, drogy), výskyt alkaloidů v přírodních
zdrojích a způsoby jejich izolace
Izoprenoidy - klasifikaci, charakteristika, význam
Vitamíny – charakteristika vitaminů, jejich klasifikace (vitaminy ve vodě rozpustné, vitaminy ve
vodě nerozpustné),
význam vitaminů pro lidský organizmus, avitaminosu a její projevy, přírodní zdroje jednotlivých
vitaminů
25. Aminokyseliny a bílkoviny, peptidy a metabolismus bílkovin



Aminokyseliny – charakteristika, význam v organismu - biochemický význam, optická aktivita.
Vlastnosti - chování aminokyselin v různém pH. Peptidická vazba - vznik, vlastnosti
Peptidy jako přírodní látky, funkce v živém organismu
Stavební složky bílkovin. Primární, sekundární a terciální struktura bílkovin a vztah k biologické
aktivitě, denaturace. Rozdělení bílkovin (podle struktury, chemického složení, funkcí
v organismu)
26. Sacharidy, metabolismus sacharidů



Obecná charakteristika. Rozdělení sacharidů - jednoduché a složené sacharidy, podle funkčních
skupin a počtu atomů uhlíku.
Monosacharidy - aldosy, ketosy odvození cyklických vzorců sacharidů. Konformace. Optická
izomerie sacharidů, anomery. Glykosidická vazba.
Významné monosacharidy, disacharidy, polysacharidy – charakteristika, rozdělení, zástupci,
glykolýza
27. Lipidy, metabolismus lipidů
 Základní charakteristika a funkce lipidů,..
 Triacetylglyceroly – chemická struktura
5




Princip ztužování tuků, vosky
Polární lipidy
Biologické membrány
Metabolismus lipidů
28. Nukleové kyseliny




Význam NK v organismu. Struktura nukleových kyselin – dusíkaté báze (purinové a pyrimidinové
báze), cukr (ribosa, deoxyribosa), zbytek kys.trihydrogenfosforečné .
Charakteristika nukleotidu, nukleotidu a polynukleotidu.
Primární a sekundární struktura DNA a RNA (druhy)
Přenos genetické informace
29. Biokatalyzátory (Enzymy)





Charakteristika enzymů jako biokatalyzátorů, struktura enzymů.
Klasifikace enzymů a selektivnost jejich působení.
Závislost rychlosti reakce na různých faktorech - koncentraci enzymu a substrátu, teplotě a pH
prostředí
Aktivace a inhibice enzymů,
Praktický význam enzymů - biotechnologie
30. Biochemické děje a jejich zákonitosti





Metabolismus – základní rozdělení, autotrofní a heterotrofní organismy,
Energetické potřeby organismu,
ATP – struktura, význam,
Syntéza ATP – fototrofní a chemotrofní organismy,
Základní metabolické modely – fotosyntéza, katabolismus
Školní rok 2014/2015
Zpracovala Ing. Ladislava Semerádová
6
Download

Chemie - Okruhy maturitních otázek