!
" ! # $"
* " &! #" #" + $
%
&'
(
)
Strana 1
Obsah
OBSAH……………………………….…………….………………........................2
D LEŽITÍ INFORMACE…………………………………….……………..........3-4
RYCHLÝ P EHLED D LEŽITÝCH INFORMACÍ……………………………….5
SEZNÁMENÍ SE MOTOKOLB ŽKOU …………………………..….................6
OBSAH BALENÍ……………………………………………………………............7
MANIPULACE SE MOTOKOLB ŽKOU……..…………………..……………….7
MONTÁŽ…………………………………………………………………......7-8
INSTALACE POJISTKY …….…………………………………….................8
SEDADLO A JEHO MONTÁŽ …..............……..........................................8
DOBÍJENÍ…………………………………………………………………….....9
JÍZDA, ZASTAVENÍ A BRŽD NÍ…………………………………………......9
SLOŽENÍ A USKLADN NÍ……….………………………..……………………..10
BRZDOVÝ SYSTÉM………….…………………………….……………….........10
SE IZOVÁNÍ BRZD……………………………………………………………....10
TLAK PNEUMATIK…………………………………………………………..........11
ÚDRŽBA……………………………………………………………………...........12
DOPORU ENÉ NÁ ADÍ…………………………………….……………...12
SE IZOVÁNÍ P EDNÍ
SE ÍZENÍ
ÁSTI MOTOKOLOBŽKY………....………..……12
ET ZU…..………..……………….…………………..........12-13
TABULKA ÚDRŽBY……………………………………...……………................13
PR VODCE PORUCHAMI A ZÁVADAMI………………………………….......14
DALŠÍ OTÁZKY….…………………………………………………………..........14
Strana 2
B hem jízdy dbejte na bezpe nost
Vždy noste helmu a dodržujte pravidla silni ního provozu!
D LEŽITÉ
ÚDRŽBA BATERIE A INSTRUKCE K DOBÍJENÍ
1. P ed prvotním použitím je t eba baterii kompletn dobít ( i te se
instrukcemi o dobíjení, které jsou uvedeny ve Vaší p íru ce).
2. Dobíjejte okamžit po každém užití.
3. Nabijte p ed uskladn ním. I pokud motokolob žku nepoužívate,
musíte jej každých 30 dní dobíjet.
4. Je t eba nabíjet 6-8 hodin, dokud se ervené sv télko nezm ní v
zelené.
5. NEDOVOLTE, aby se baterie vybila p íliš.
6. Z bezpe nostních d vod NENABÍJEJTE baterii déle než 24
hodin.
7. Když motokolob žku nepoužíváte, vypínejte jej.
Nedodržováním t chto instrukcí ztrácíte na motokolb žka
záruku
Tento produkt není ur en pro terénní a extrémní jízdu !
Prosím dbejte o svoji motokolob žku CITY 800W!
Se motokolob žkou neprovád jte skoky a nezacházejte s ním
nevhodn !
NEJEZD TE NA motokolob žce, JELI MOKRO,
I MRZNE!
Nebudete-li dodržovat dané instrukce, na motokolob žku
NEBUDETE SM T UPLATNIT ZÁRUKU!
Strana 3
D LEŽITÉ
T TE P ED UŽITÍM PRODUKTU
T TE JAKO PRVNÍ!
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete s vozidlem zacházet bezpe n , následkem toho m že být vážné
zran ní. Možná rizika m žete zminimalizovat užíváním ochranných prost edk na
motorku jako helmy, brýlí, rukavic, chráni lokt a kolen a vhodného obutí.
NEPOUŽÍVEJTE toto vozidlo na mokré, namrzlé, kluzké i nezpevn né vozovce
i pod vlivem alkoholu nebo drog. Vyhýbejte se nerovnom rnému povrchu, dírám,
trhlinám a p ekážkám.
NEPOUŽÍVEJTE na išt ní motokolb žkau hadici s vodou. Více informací
naleznete v p iru ce k produktu.
Toto vozidlo je ur eno pro idi e starší 15 let.
BEZPE NOST
Osoby, které nedisponují dobrým zrakem, citem pro rovnováhu, koordinací,
reflexemi, p im enou silou a dobrými fyzickými vlastnostmi a schopností init
rychlá a správná rozhodnutí, by nem ly ídit tento motokolb žka.
Nezletilí nesmí motokolb žka používat bez dohledu dosp lé osoby.
Nesvépravné osoby též nemohou toto vozidlo užívat.
Ten, kdo užívá toto vozidlo, je zodpov dný za všechna možná rizika s tím
spojená. Tato rizika m žete minimalizovat užíváním ochranných prost edk
na motorku jako helmy, brýlí, rukavic, chráni lokt a kolen a vhodné obuvi.
Tento produkt je ELEKTRICKÝ. Neužívejte jej v mokru a vlhku, za dešt a
nevjížd jte do kaluží.
Strana 4
RYCHLÝ P EHLED D LEŽITÝCH
INFORMACÍ
PR VODCE BEZPE NOSTÍ
•
•
•
•
Doporu ený minimální v k pro užívání tohoto motokolb žkau je 14 let.
Abyste p edešli poškození motoru a stupa ek, nep et žujte vozidlo.
Nikdy nejezd te s více jak jednou osobou.
P ed každou jízdou Váš motokolb žka zkontrolujte, p edevším pak, zda
nejsou n které sou ástky uvoln né, i dokonce nechybí.
•
Zabra te neúmyslnému nastartování vozidla tím, že jej vypnete, když jej
nepoužíváte.
•
Abyste p edešli riziku zkratu elektrického obvodu a sou ástek, nepoužívejte
toto elektrické vozidlo za dešt a nikdy jej nesprejujte, i nemyjte vodou.
•
•
Neumis ujte motokolb žka poblíž topení i ohn .
Pokud je nabíje ka jakkoli poškozená, nepoužívejte ji, p edejdete tak
poškození baterie.
•
Udržujte své ruce, obli ej, nohy a vlasy v bezpe né vzdálenosti od
pohyblivých sou ástek.
•
•
Nedotýkejte se kol i motoru, pokud jsou v chodu.
Brzdy jsou navrženy tak, aby regulovaly rychlost motokolb žkau, i jej
zastavily. Procvi te si bržd ní a natrénujte plynulé zastavování.
•
•
•
Provád jte údržbu vozidla dle doporu ení uvedených v této p íru ce.
Používejte pouze kvalitní náhradní díly doporu ené výrobcem.
Kontrolujte vozidlo p ed každým použitím. Pokud zjistíte, že je n jaká
sou ástka natrhlá, prasklá i poškozená, vym te ji.
*NIKDY NEDOVOLTE D TEM ZACHÁZET SE MOTOKOLB ŽKAEM BEZ
VAŠEHO DOZORU.
*NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VOZIDLO, JSTE-LI POD VLIVEM ALKOHOLU.
V situaci, kterou nepopisuje manuál, postupujte obez etn a jednejte
rozvážn .
Strana 5
SEZNÁMENÍ SE MOTOKOLB ŽKOU
Ovládání plynu
(Fotografie se m že lišit)
P ední a zadní ru ní
brzdy
Nastavitelné
sedadlo
“Zamkni a slož”
Design pro snadné
uskladn ní
PP Disk
Zadní brzdy
Zadní tlumi e
P ední tlumi e
10” hliníková kola
P ední kotou ové
brzdy
Výkonný motor 500
watt
Strana 6
OBSAH BALENÍ
Váš motokolb žku obdržíte v balení s následujícími položkami. Prosím
zkontrolujte, zda je sou ástí balení:
1.
2.
3.
4.
5.
Motokolob žka
36V nabíje ka baterie
Souprava ná adí a 25 ampérové pojistky
Sedadlo
Podp ra sedadla a mechanismus pro jeho upevn ní
MANIPULACE S MOTOKOB ŽKOU
D íve než nastartujete sv j MS-SS501 a zapo nete jízdu, p e t te
si prosím tyto instrukce a postupy obsluhy motokolob žky a snažte se
jim porozum t.
Montáž
Opatrn vyjm te motokolb žka z
krabice. Poté p ipevn te kola.
Pro rozložení motokolb žkau, držte
jednou rukou jeho spodní ást a druhou
rukou opatrn vzty te ty na ídítka.
Po správném nastavení polohy ty e
se mechanismus uzamkne.
Na ty upevn te ídítka. Dávejte
pozor, abyste je p ipevnili správn , tedy tak,
aby plynová pá ka byla na idi ov pravé
stran . Na sv racím mechanismu ídítek
ješt
utáhn te šrouby a to p iloženým
francouzským klí em, jak vidíte na spodním
obrázku.
Se i te si ru ní brzdy užitím
p iloženého francouzského klí e. Uvoln te
spínací šrouby, nastavte si pá ky do vhodné
pozice a op t šrouby utáhn te. *DÁVEJTE
POZOR NA KABELY!
Montáž-pokra ování
Otev ete kryt plošiny pro stání jak je
ukázáno na obrázku, nainstalujte 25
ampérovou pojistku a kryt op t uzav ete.
Upevn te ty na ídítka k plošin na
stání a na vrch ty e p ipevn te sv rací
mechnismus. Nastavte si požadovanou délku
ty e a zajist te sv racím mechanismem.
Nakonec nasa te na ty sedadlo a
p išroubujte jej jak je ukázáno na spodním
obrázku vpravo.
Strana 8
DOBÍJENÍ
Motokolob žku obdržíte v ršinou nabitou a p ipravenou k provozu. Pokud ne : P ed
prvním užitím doporu ujeme stroj nabíjet po dobu 6-8 hodin. Dále doporu ujeme nabíjet
vozidlo po každém užití a to p ed jeho uskladn ním.
VAROVÁNÍ: Nenechávejte motokolb žku vybít p íliš, poškodilo by to baterii.
1. Ujist te se, že je motokolb žka
vypnutý.
2. Odkryjte záslepky zástr ky pro
nabíjení, umíst né na karoserii plošiny
ke stání.
3. Nejprve zasr te t íhrotovou
ást
nabíje ky do motokolb žkau.
4. Poté umíst te druhý konec nabíje ky
do zásuvky ve zdi.
Po zapojení se na nabíje ce rozsvítí ervené
sv týlko, které signalizuje proces nabíjení.
Ten je ukon en, jakmile sv týlko svítí zelen .
Po dobití odejm te nabíje ku a zakryjte
zástr ku na motokolb žkau.
JÍZDA
1.
2.
3.
4.
Ujist te se, že všechny viditelné šrouby a matky jsou utažené.
Dejte stojan do svislé polohy.
P epn te on/off spína (umíst ný na levém ídítku) na ON.
Umíst te jednu nohu na plochu motokolb žku CITY 800W pro stání a druhou se
odrazte, jemn oto te ástí pravého ídítka, ur ené pro p idávání/ubírání plynu, ímž
se MS-SS501 dá do pohybu.
**Váše motokolb žka je rychlostn variabilní. Rychlost jízdy ur ujete Vy. ím více otá íte
ástí pravého ídítka, ur ené pro p idávání/ubírání plynu, tím rychleji jedete.
ZASTAVENÍ & BRŽD NÍ
Když chcete brzdit, pus te plyn a stla te brzdovou pá ku (na pravé/levé stran
ídítek), ímž odnímáte sílu motoru.
Pokud cítíte, že motokolb žka “ztrácí sílu” nebo nedokáže jet na plný plyn, je t eba
jej dobít.
Strana 9
POZNÁMKA: Pokud necháte spína zapalování v pozici ON více než 10-15 minut v
kuse, sám se automaticky p epne do pozice OFF. Pro restartování motokolb žky
vypn te, po kejte pár sekund a poté znovu zapn te.
SLOŽENÍ & USKLADN NÍ
CITY 800W m žete opakovan skládat, ímž usnadníte
jeho uskladn ní a p epravu. Nejprve uchopte ty se
sedadlem, držte ji jednou rukou a druhou rukou tla te páku
pro uskladn ní, jak vidíte na obrázku vpravo. DÁVEJTE
POZOR, ABYSTE SE P ITOM NEUHODILI ÍDÍTKY DO
HLAVY, DRŽTE SE VPRAVO OD MOTOKOLB ŽKY. Páku
tla te, dokud se mechanismus neuzamkne a motokolb žka
je ve složené poloze.
BRZDOVÝ SYSTÉM
Vp edu má motokolb žka vzduchový a vp edu hydrailický kotou ový brzdový systém.
Oba systémy se aktivují zmá knutím brzdových pá ek. Levou brzdovou pá kou ovládáte
zadní brzdu, pravou brzdovou pá kou potom p ední brzdu. Když brzdíte, nesmíte
zárove držet plyn. Každá brzdová pá ka Vašeho MS-SS501 je vybavena spína em,
který p i stla ení pá ky odnímá sílu motoru.
Bržd ní procvi ujte na hladkém, suchém povrchu. Délka brzdné dráhy je závislá na
klimatických podmínkách (vlhko, déš ,...) a (ne)rovnosti povrchu.
SE IZOVÁNÍ BRZD
P i výrob by m ly být brzdy motokolb žky pln se ízeny.
Nicmén , as od asu je t eba brzdy se ídit.
Jak se idit zadní brzdy:
Pro brzdy nastavené p íliš voln :
1. Uvol ujte se izovací šroub na pravé brzdové pá ce jeho otá ením proti sm ru
hodinových ru i ek, dokud kolo nerotuje voln ji.
Pro brzdy nastavené p íliš t sn
2. Upev ujte se izovací šroub na pravé brzdové pá ce otá ením ve sm ru hodinových
ru i ek, dokud kolo nerotuje bez t ení o brzdy.
Strana 10
Jak se ídit p ední brzdy:
3. Pro brzdy nastavené p íliš voln
Uvol ujte se izovací šroub na levé brzdové
pá ce jeho otá ením proti sm ru hodinových
ru i ek, dokud kolo nerotuje voln ji.
Pro brzdy nastavené p íliš t sn
4. Upev ujte se izovací šroub na pravé
brzdové pá ce otá ením ve sm ru hodinových
ru i ek, dokud kolo nerotuje bez odporu brzd.
Další se ízení p ední brzdy:
5. Na p edním brzdném ústrojí najd te jistící
šroub (umíst ný nad p edním kolem). V
p ípad pot eby upevn te, i uvoln te.
Další se ízení zadní brzdy:
6.
Na zadním brzdném útrsjí najd te jistící
šroub (umíst ný na levé stran zadního
kola). V p ípad pot eby upevn te, i
uvoln te.
PÍSKÁNÍ BRZD
Než se brzdy “zajedou”, mohou vydávat pisklavý zvuk. Tento jev je zcela
normální a neovlivní nijak funk nost a výkon brzd. Používáním motokolb žky
asem pískání zmizí.
TLAK PNEUMATIK
Pneumatika musí být nafouknutá až do maxima 50 P.S.I. Je též
doporu ováno, mít k dispozici opravnou sadu – kit na pneumatiky, která je k
zakoupení v obchod s výbavou pro motocykly. Tím se vyhnete komplikacím
s píchnutou pneumatikou.
Ješt než uvolníte šroub a rozmontujete ráfek, vyprázdn te z pneumatiky
všechen vzduch.
ÚDRŽBA
DOPORU ENÉ NÁ ADÍ
Pro se izování a údržbu motokolb žky pot ebujete následující ná adí:
•
Francouzské klí e: 3/4/5/6 mm
Strana 11
•
•
•
•
klí e 10/13/13 mm ,stranové klí e
Velký se izovací hasák
imbusní šroubováky
Olej, maziva
SE IZOVÁNÍ P EDNÍ
ÁSTI MOTOKOLB ŽKY
P ední ást motokolb žky je se ízena p i výrob . Nicmén , jízdou na
nerovném povrchu a užíváním obecn , m že asem dojít k uvoln ní p ední
ásti motokolb žky. Pak je tedy pot eba ji op t upevnit.
Jak se ídit p ední ást motokolb žkau:
Oto te ídítky sm rem vpravo tak,
abyste mohli se izovat p ední
ást
motokolb žkau (viz. obrázek vlevo).
Použijte velký se izovací klí a pomalu
utahujte
zámek
ložisek
ve
sm ru
hodinových ru i ek.
*NEUTAHUJTE
P ÍLIŠ, MOHLO BY DOJÍT K POŠKOZENÍ
ložisek
SE IZOVÁNÍ
ET ZU
et z je se ízen p i výrob . Nicmén , je t eba ho as od asu se ídit. et z
musí být na ozubených kolech dob e nasazen,
ímž p edejdete
nerovnom rnému opot ebení, které by vedlo ke kratší životnosti tohoto et zu.
Jak má být et z upevn n?
1. Pokud et z vyskakuje z ozubených kol, je p íliš volný a to je
nebezpe né.
2. Pokud et z p i otá ení kol vydává silný rachotivý zvuk, je p íliš
utažen a to m že zp sobit jeho p etrhnutí.
3.
et z nasa te na ozubená kola tak, aby byl volný a poté ho
utahujte, až dosáhnete jemného nap tí. Takto je et z se ízen
správn .
Strana 12
Upevn ní et zu:
Na obou stranách zadního kola lehce
uvoln te oba šrouby nápravy. Poté pomalu
utahujte se izovacími šroubováky po obou
stranách zadního kola, dokud et z nezíská
správné nap tí.
Proto te zadní kolo, abyste se ujistili, že je
et z kompletn nasazen na ozubených
kolech.
Nakonec, než se vydáte na jízdu, upevn te
oba šrouby nápravy.
TABULKA ÚDRŽBY
Správná pé e o Váši motokolb žku zajistí jeho optimální výkon a dlouhou
životnost. Následn je uvedeno n kolik doporu ení pro údržbu motokolb žky,
která p isp jí k jeho skv lému fungování.
Denní údržba
Provád jte p ed každou jízdou:
1. O ist te exteriér motokolb žky jemným, vlhkým hadrem
(NEMYJTE HADICÍ S VODOU).
2. Zkontrolujte, zda jsou utaženy všechny matky a šrouby.
3. Promažte et z silikonovým sprejem, olejem 3 v 1 nebo kvalitním
motorovým olejem.
4. Zkontrolujte, zda nejsou kabely nabíje ky nijak poškozené i
zp etrhané.
Strana 13
PR VODCE PORUCHAMI A ZÁVADAMI
P ÍZNAKY
POTENCIÁLNÍ
EŠENÍ
P Í INA
1. Pokra ujte v
Sv télko na nabíje ce
• Toto signalizuje,
nabíjení dalších
se okamžit zm ní z
že jsou baterky
6-8 hodin p ed
erveného na zelené
dostate n
prvotním
nabité.
použitím.
2.
Zkontrolujte
• Vadná pojistka i
pojistku
spoj mezi baterií
–hledejte
a zástr kou
uvoln ný, i
nabíje ky.
vypojený drát.
1. Bateriím skon ila
1. Vym te baterie.
Baterie nevydrží dlouho
doba životnosti.
nabité. Nabité vozidlo
nespl uje stanovený
2. Rozbitá
2. Vym te
jízdní dosah.
nabíje ka.
nabíje ku.
1. Baterie nejsou
Motokolb žka se
1. Dobijte, i
pln nabité.
pohybuje p erušovan i
vym te baterie.
velmi pomalu.
2. Uvoln ný drát.
2. Zkontrolujte, zda
3. Vada na ásti pro
není uvoln ný
p idávání/ubírání
n jaký drát.
plynu i na
3. Vym te.
ovlada i.
Vozidlo se nepohybuje,
1. Baterie nejsou
1. Vym te baterie,
když p idáváme plyn.
pln nabité.
i nabíje ku.
2. Špatn se ízené
2. Uvoln te brzdy.
brzdy.
3. Vym te baterie.
3. Bateriím skon ila
doba životnosti.
1. Vyho ela pojistka.
Motokolb žka se
8. Vym te
znenadání samovoln
pojistku.
2. Uvoln ný, i
zastaví.
9. Zkontrolujte, zda
p etržený drát.
není n který z
drát uvoln ný,
i poškozený a
vym te/opravte
jej.
DALŠÍ OTÁZKY
Další zodpov zené otázky, servisní instrukce, d ležité informace a telefonní ísla,
naleznete na našich webových stránkách www.super-ctyrkolky.cz v sekci
Technická podpora.
D kujeme Vám za nákup tohoto produktu. Oceníme, pokud budete zkušenosti s Vaším
motokolb žkou ší it dál mezi Vaše p átelé a známé.
Download

Český návod k obsluze : Motokoloběžka CITY 800W