ČÍSLO
7
OBČASNÍK - 4. 12. 2014
REG. U MK ČR: MK ČR E 21014
OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ODBORNÍKY
Na podzim jsme pro všechny zájemce
ledna nového roku plánujeme další
určování pravosti a výše pohledávek
o
semináře, na které bychom Vás rádi
ze spotřebitelských úvěrů a otázka
pozvali.
kvalitního
insolvenční
hned
čtyři
právo
uspořádali
zajímavé
semináře
přezkumu
ve
vztahu
s odborníky z praxe. Mohli jste slyšet
Ve středu 24. září přednášel v Praze
k následné incidenční žalobě. Prostor
přednášet soudce z krajských soudů
pan Mgr. Luboš Dörfl, toho času
byl věnován také dalším aktuálním
i z Vrchního soudu v Praze. Celkem
soudce
otázkám ve vztahu k rozhodovací
se seminářů zúčastnilo 117 zájemců
a
z řad insolvenčních správců, jejich
soudu v Ústí nad Labem. Hlavními
asistentů, advokátních koncipientů
tématy
i odborné veřejnosti. Od poloviny
oddlužení manželů, incidenční žaloby,
Vrchního
současný
soudu
předseda
semináře
v
Praze
Krajského
bylo
činnosti
Vrchního
soudu
v
Praze
a dotazům účastníků.
společné
... pokračování na str. 5
NOVINKY V INFORMAČNÍM SYSTÉMU INSOLVENČNÍ SPRÁVCE®
V rámci dalšího rozvoje informačního
včetně zveřejněných termínů.
Ocenění a odhady snadno a rychle
Insolvenční správce® umožňuje nově
systému Insolvenční správce® jsme
V záložce Další termíny u jednotlivých
v průběhu podzimu nasadili několik
případů musí uživatel vyplnit data
svým
nových funkcí. Za nejvýznamnější
ručně. Ke zjednodušení této práce
odesílat
z nich považujeme
uživatelům
velmi
nezávazné
jednoduše
požadavky
automatické
slouží ikona PDF, pomocí které je
na odhad cen majetku či na ocenění
načítání případů a dat z databáze ISIR
možné otevřít dokument s Usnesením
pohledávek.
a možnost odesílání nezávazných
®
o úpadku. Systém Insolvenční správce
tak
požadavků na odhady cen majetku
tak automaticky hlídá a upozorňuje
komunikovat s odhadci i s obchodníky
a ocenění pohledávek.
emailem na zákonem či usnesením
s
stanovené termíny a lhůty.
mohou rychle a pohodlně odeslat
Načítání případů a dat z databáze ISIR
Informační
®
úžeji
některé z případů do systému načíst,
pohledávkami.
uživatelé
Jedním
funkce
snadno
kliknutím
požadavek vybranému subjektu, který
jej zpracuje a zašle zpětnou vazbu.
propojen
stačí je označit a kliknout na tlačítko
Společnost Insolvence 2008, a.s.
„Ignorovat“, případy se tak už nebudou
touto cestou spolupracuje zatím pouze
na
nové
nově
V případě, že by uživatel nechtěl
Insolvenční
mohou
nové
s insolvenčním rejstříkem a upozorňuje
správce
je
systém
Pomocí
případy
opakovaně zobrazovat v seznamu
se firmami DC Group, spol. s r. o.
a dokumenty. Uživatel tak má možnost
insolvenční
k načtení. Znovu zobrazit nenačtené
a Odhadonline.cz. V rámci dosavadní
si všechny nebo pouze vybrané případy
případy je možné pomocí tlačítka
spolupráce jsme si novou funkci
z databáze ISIR nechat automaticky
„Ignorované“.
otestovali a nyní již jednáme s dalšími
načíst přímo do informačního systému,
potenciálními partnery.
UVNITŘ LISTU NAJDETE:
Odpovědi Mgr. Rostislava
Krhuta na vybrané otázky
účastníků semináře, který
proběhl 12. listopadu
v Praze.
Str. 4–5
Novinky v informačním
systému Insolvenční
správce®: Nová Zpráva
o plnění oddlužení
(ZOPO)
Str. 6–7
Zákazníci služby
Virtuální asistentka
hodnotí její kvalitu i rozsah
práce, kterou odvádí naši
zaměstnanci.
Str. 8
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
1
KABELKY OD
990,-
PENĚŽENKY
OD
649,-
Vážení
insolvenční správci,
přejeme vám
příjemné prožití
vánočních svátků
a šťastný
nový rok
spoLečnĚ Dokážeme více.
tým insoLvence 2008, a.s.
v dalším čísle občasníku
bychom Vám rádi nejen
představili novinky v systému
Insolvenční správce®, ale
také se touto cestou podělili
o další zajímavé informace
ze světa insolvenčního práva.
V informačním systému
Insolvenční správce® došlo
k nasazení nových funkcí
a další velkou změnu
chystáme na začátku ledna.
Bude se jednat o zcela
novou
podobu
Zprávy
o plnění oddlužení (ZOPO),
která bude mít i nové funkce.
Více jsme se zaměřili také
na vzdělávací a rozvojovou
aktivitu
naší
společnosti
a uspořádali jsme hned
čtyři semináře s odborníky,
které jste mohli v průběhu
podzimu navštívit.
I
rodina
insolvenčních
správců využívajících službu
Virtuální asistentka se stále
rozrůstá. K dnešnímu dni
službu plně využívá již téměř
dvacet insolvenčních správců
z celé republiky.
Zároveň bych Vám chtěl
touto cestou popřát šťastné
a veselé Vánoce plné klidu
a pohody. A budu se těšit
na spolupráci v novém roce.
Tomáš Valášek
Mgr. Tomáš Valášek
výkonný ředitel
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
3
MGR. ROSTISLAV KRHUT ODPOVÍDAL
NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE
Ve středu 12. listopadu jsme uspořádali v Praze v prostorách
Českého svazu vědeckotechnických společností seminář
s panem Mgr. Rostislavem Krhutem, místopředsedou Krajského
soudu v Ostravě. Pan magistr hovořil především o posuzování
příjmů a jejich souběhu v oddlužení, posuzování příjmů
podnikajícího dlužníka, zajištěném věřiteli v oddlužení a ručení
a spoludlužnictví v oddlužení.
Účastníci nám také zaslali řadu dotazů, na které magistr Krhut
odpovídal. A protože řadu z nich považujeme za velmi zajímavou,
podělíme se s Vámi o odpovědi na vybrané otázky.
JUDr. Aleš Jirásek:
§ 233 odst. 1 věta prvá, a poté teprve
Konkurz – pozastávka. Dlužník splnil
věc sepisovat do soupisu?
ještě
Mgr. Rostislav Krhut:
před
insolvenčním
řízením
smlouvu o dílo, cena mu byla uhrazena
Velmi doporučuji vždy žalovat!!! A sice
s tím, že dle smlouvy si objednatel
i na neúčinnost.
ponechal např. 10 % ceny díla jako
pozastávku po dobu např. 6 let, která
Eva Kolářová:
má krýt případné záruční vady, které
Jaký má dopad nehlášení zajištění
nebudou dlužníkem odstraněny.
věřitelem správci, pokud se např.
z konkrétní zástavní smlouvy ukáže,
Mgr. Rostislav Krhut:
smlouvy ust. § 253 IZ a může správce
že má mít zajištění k nájmu?
Podle mého názoru, dokud není dán
po uplynutí lhůty požadovat vyplacení
Mgr. Rostislav Krhut:
pokyn, spravuje věc (a tedy nese
pozastavených peněz s tím, že dlužník
V zásadě žádný. I nájemné bude stále
veškeré náklady a užívá či bere plody)
si
plodem zástavy.
dlužník.
Vztahuje se na takové ujednání
musí
hodnotu
záruky
přihlásit,
ustanovení
jen
doby sjednané ohledně pozastávky
JUDr. Jaroslav Hrnčíř:
od nezajištěných věcí, které prodat
a nemůže požadovat dříve?
Je schváleno oddlužení splátkovým
může.
Mgr. Rostislav Krhut:
kalendářem. Do majetkové podstaty
§ 253 podle mne aplikovat nelze,
je sepsán majetek, který je zajištěn
JUDr. Jaroslav Hrnčíř:
pohledávka se nestane dříve splatnou,
ve
Jak má insolvenční správce postupovat,
nároky ze záruky je však podle mne
Zajištěný věřitel dá pokyn k jeho
když
třeba přihlásit.
zpeněžení později (např. po 3 letech)
správou zajištěné věci (např. daň z
nebo jej nedá vůbec. Podle § 409
nemovitostí, příspěvky do fondu oprav
JUDr. Aleš Jirásek:
odst. 2 věta první po středníku IZ
společenství vlastníků a podíl bytové
Neplatnost úkonu dlužníka konkurz.
by měl vykonávat dispoziční právo
jednotky na nákladech domu, zákonné
Pokud je správce názoru, že např.
k tomuto majetku insolvenční správce.
pojištění motorového vozidla apod.)
smlouva o převodu movité věci je
V jakém rozsahu má insolvenční
převýší 4 % nákladů spojených se
absolutně
4
Citované
brání dlužníkovi věc prodat, na rozdíl
anebo musí správce čekat do uplynutí
neplatná,
případně
se
prospěch
správce
zajištěného
vykonávat
správu
věřitele.
tohoto
povinné
platby
spojené
se
správou (§ 298 odst. 4 IZ) a zajištěný
dovolá rel. neplatnosti, je správný
majetku, když zajištěný věřitel k ní nedá
věřitel tyto náklady neodsouhlasí?
postup správce, který převedenou
žádný pokyn? Jedná se např. o úhradu
Mgr. Rostislav Krhut:
věc automaticky sepíše do podstaty
daně z nemovitostí, příspěvky do fondu
Neplatit,
a vyzve k podání vylučovací žaloby,
oprav společenství vlastníků, zákonné
náklad (např. nesouhlasí-li zajištěný
nebo by měl správce nejdříve podat
pojištění motorového vozidla apod.
věřitel s placením povinného ručení,
žalobu na určení neplatnosti smlouvy,
A z jakých prostředků tyto náklady
„odhlásit“ vozidlo z evidence). Nebo
aby bylo nejprve rozhodnuto dle ust.
hradit?
si vyžádat pokyn soudu. Podle mne,
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
podle
povahy
eliminovat
náklady uděleného pokynu (lhostejno,
do sféry pokynů zajištěného věřitele.
Ing. Helena Štětinová, LL.M.:
zda
Tyto náklady potom nese dle § 230/3
Dlužník s OSK má vedle nezajištěných
zajištěný věřitel. Nesloží-li zálohu, nemá
věřitelů i zajištěný závazek, a to vlastní
správce povinnost pokyn provést.
nemovitostí, v které sám žije a kterou
soudem
či
věřitelem)
jsou
automaticky odsouhlasené.
JUDr. Jaroslav Hrnčíř:
odmítá
vyklidit,
vpouštět
zájemce
Podle § 108 odst. 1 poslední věta IZ
JUDr. Jaroslav Hrnčíř:
o koupi, znalce atd. Můžete doporučit
soudy neukládají dlužníkům v případě
Je schváleno oddlužení splátkovým
nějaký postup, jak v takovém případě
návrhů na povolení oddlužení zálohu
kalendářem. V jakém rozsahu se
postupovat?
na náklady řízení. S ohledem na § 219
má splácet dlužné soudně přiznané
Mgr. Rostislav Krhut:
odst. 4 IZ má být zajištěný majetek
výživné na nezletilé dítě dlužníka,
Popsané
( jedná se zejména o nemovitost)
jehož dluh vznikl před zahájením
porušením jeho povinností v OSK
oceněn znalcem. Z jakých prostředků
insolvenčního řízení?
(tj. odmítání součinnosti při prodeji,
mohou být odměna a náklady znalce
Mgr. Rostislav Krhut:
bydlet tam může až do prodeje)
uhrazeny?
Je-li k dispozici majetek dlužníka,
a mohlo by být důvodem pro přeměnu
Mgr. Rostislav Krhut:
měl by splatit dlužník mimo splátkový
na konkurs.
Pořízení posudku bude též spadat
kalendář. Jinak z postižitelných částek.
chování
dlužníka
je
SEMINÁŘE S ODBORNÍKY
... pokračování ze str. 1
Čtyřlístek
podzimních
seminářů
uzavřeli soudci Krajského soudu v Plzni
vedla k objasnění některých sporných
témat.
Velkému zájmu ze strany účastníků se
v úterý 25. listopadu. Pánové JUDr.
těšil seminář s panem Mgr. Rostislavem
Miloš Benetka a s JUDr. Ing. Pavel
plánujeme od poloviny ledna nového
Krhutem, místopředsedou Krajského
Šašek, Ph.D. se zaměřili především
roku. Podrobné informace o všech
soudu v Ostravě, který se uskutečnil
na účinky insolvenčního řízení na jiná
aktuálně
12. listopadu taktéž v Praze. Magistr
řízení a v rámci aktuálních otázek
najdete vždy na internetové stránce
Krhut hovořil především o posuzování
insolvenčního řízení pohovořili také
w w w. i n s o l v e n č n i s p r a v c e . i n f o /
příjmů dlužníka a o dluzích v oddlužení
o dluzích z podnikání, opakovaných
seminare-s-odborniky/.
a jejich klasifikaci. Z řad účastníků
oddlužení
oddlužení
že byste měli zájem o konkrétní témata
jsme obdrželi velké množství dotazů
na
přednášejícího,
zodpovězení
příliš
mnoho
nezbylo
času.
a
společném
Další
semináře
s
odborníky
plánovaných
seminářích
V
případě,
manželů. Spíše komorní atmosféra
či mluvčí, kteří by měli dle Vašich přání
k
jejichž
tohoto semináře vyvolala i vzájemnou
na seminářích přednášet, čtěte více
na
semináři
diskuzi správců spolu se soudci, která
informací o soutěži na straně 9.
Přesto
jsme
na seminář obdrželi velmi pozitivní
reakce od zúčastněných. Odpovědi
magistra Krhuta na vybrané otázky
účastníků najdete na stranách 4 a 5.
Přednost dotazům od účastníků
dal do velké míry Mgr. Jan Kozák,
místopředseda brněnského krajského
soudu, který přednášel ve čtvrtek
13. listopadu v Brně. Svou přednášku
zahájil právě odpovídáním na otázky,
které nám zájemci předem zaslali,
a
na
problematiku
oddlužení
podnikatelů a přezkoumávání přihlášek
pohledávek,
které
byly
hlavním
tématem semináře, již mnoho času
nezbylo. Diskuze nad dotazy ale vedla
k živé debatě většiny zúčastněných.
Seminář s Mgr. Lubošem Dörflem, Praha 24. září 2014
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
5
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVOU
ZPRÁVU O PLNĚNÍ ODDLUŽENÍ (ZOPO)
Novou verzi Zprávy o plnění oddlužení (ZOPO) jsme plánovali
nasadit do informačního systému Insolvenční správce® již
začátkem prosince, ale vzhledem k blížícímu se vánočnímu času
jsme se rozhodli aktivaci nové verze odložit. Nové ZOPO tak
můžete očekávat začátkem ledna nového roku.
Již nyní bychom Vám ale rádi představili několik zásadních změn,
které u nové verze nastanou. Věříme, že pro Vás bude nová
verze přínosem a ušetří Vám zase o kousek více času i starostí.
Na základě podnětů od uživatelů
informačního
Ke
každému
druhu
příjmu
Insolvenční
správce®,
upravujeme
algoritmus
nově
výpočtu
a
vyplácení
Nové
přidávat
poznámky.
navíc
uživatelům
a uložit“ pod každým vypláceným
splátek v oddlužení pomocí ZOPO.
umožní zadat postižitelnou částku
měsícem a kliknutí na tlačítko vyvolá
Uživatelé
dvěma způsoby. Postižitelnou částku
požadavek
nové verzi mnohem větší kontrolu
bude
automaticky
z horní části tabulky mezi věřitele podle
nad přerozdělováním příjmů dlužníka.
dopočítat při zadání čistého příjmu
předpisu procent pouze u konkrétního
dlužníka
měsíce a následné uložení.
princip
systému
získají
díky
Struktura tabulky ZOPO
možné
ZOPO
možné
nechat
nebo
ji
zadat
ručně,
Základní tabulka ZOPO je rozdělena
Nově
a následně nechat dopočítat čistý
příjem.
U
bude
„Vyživované
osoby“,
rozdělena
právě
umístěna nová ikona „Vyplnit data“.
již
ovlivňující
Při
zaokrouhlení
částky
kliknutí
propočítání
částky
přesně na 100 %, bude mezi věřitele
položek
vyplňují příjmy dlužníka a skutečnosti
výši
„Propočítat
V případě, že bude uživatel vyplácet
„Odměna
celkovou
tlačítko
na
na dvě části. Do horní části tabulky se
IS“
na
a
„Výživné“
ikonu
se
bude
částka
zadaná
částka
z horní části tabulky. Tento propočet
nebude
ovlivňovat
plateb
případné
předchozích
k přerozdělení mezi věřitele. V dolní
uvedená v daném řádku v konkrétním
měsíců. Vyplacené měsíce se budou
části tabulky se zobrazují dílčí částky již
měsíci automaticky načte i do všech
automaticky po vygenerování příkazů
přerozdělené mezi jednotlivé věřitele.
následujících neuzamčených měsíců.
k
úhradě
uzamykat,
aby
v
nich
Hodnoty, které uživatel do horní části
Nově se v systému objeví také
nedocházelo k nevyžádaným změnám.
tabulky zadá, budou zcela automaticky
ikona „Uložit data v měsíci“, která
Pouze uživatelé s nastavenými právy
propočítávány bez nutnosti vyvolání
bude sloužit pro uložení zadaných dat
pro tento úkol, budou moci uzamčené
požadavku. Uživatel tak už nebude
v horní části tabulky. Po uložení dat
měsíce odemknout a dodatečně v nich
muset klikat na tlačítko „Propočítat
se sloupec neuzamkne. Bude ho
provést změny, případně částky nechat
a uložit“.
tedy možné dále upravovat. Funkce
nově přepočítat.
V případě, že bude mít uživatel
je určena především pro případy, kdy
Také se v systému objeví zcela
oddlužení
uživatelé systému očekávají ještě další
nová funkce pod tlačítkem „Generovat
uvedeno, že se jedná o společné
příjmy v daném měsíci. Má tak sloužit
inventuru splátek“. Funkce umožní
oddlužení manželů, budou v tabulce
především pro uložení rozpracovaného
exportovat
ZOPO
měsíce.
splátek
v
základním
nastavení
některé
řádky
zdvojené
přehled
pro
vyplacených
vybraného
věřitele
(např. čistý příjem), a to především
v průběhu trvání oddlužení, včetně
pro přesnější evidenci příjmů obou
variabilního symbolu a čísla účtu,
manželů a větší přehlednost.
na
U
jednotlivých
druhů
který
byla
splátka
zaslána.
příjmů
Po kliknutí na tlačítko „Generovat
dlužníka se také objeví nově tlačítko
inventuru splátek“ se objeví seznam
v podobě lupy, které umožní rozepsat
detail daného příjmu po jednotlivých
položkách.
6
Výpočet splátek věřitelům
v jednotlivých měsících bude také
systému
všech věřitelů, mezi kterými si bude
Náhled detailu pro zadávání jednotlivých částí
čistého příjmu
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
moci
uživatel
vybrat,
pro
které
z nich chce inventuru vygenerovat.
Náhled nové verze Zprávy o plnění oddlužení (ZOPO)
Generování zprávy ZOPO
Po
se vyjádření dlužníka v dokumentech
vytvoření
tabulky
ZOPO
B
zaškrtávacího
uživatelem, která slouží k rozpočítávání
Po kliknutí na tlačítko „Generovat
pole „Generovat podpis a vyjádření
částek podle nových procentuálních
ZOPO“ se nově zobrazí nastavení
dlužníka“ bude ale možné zobrazení
poměrů
exportovaných dat, kde si uživatel
vyjádření dlužníka zrušit.
zde tlačítko „Rozdělení deponace“.
zobrazovalo.
bude moci zvolit způsob výpočtu částky
Další
Pomocí
možností
nastavení
se
Po kliknutí na tlačítko se zobrazí
celková deponovaná částka, která má
Do pole může být dosazen aritmetický
„Zobrazovat základní nezabavitelnou
průměr všech předchozích měsíců,
částku + normativní náklady na bydlení“.
Do formuláře pro nastavení rozdělení
po které oddlužení již běží, nebo může
Uživatel si tak bude moci zvolit, zda
deponace se načte částka k rozdělení
být částka stanovena podle posledního
tuto položku chce ve vygenerovaném
a pomocí tlačítka „+“ bude možné
vyplaceného
dokumentu vyplnit nebo pole nechat
přidat i další, přičemž u každé bude
prázdné.
možné nastavit rozdělení mezi věřitele
případě,
že má oddlužení stále stejný průběh,
je
vhodné
zvolit
první
bude
rozvítí
generování
V
ZOPO
uživateli,
pro „Očekávané uspokojení věřitelů“.
měsíce.
zprávy
v
mezi
být rozdělena mezi věřitele.
odlišně. Po kliknutí na tlačítko „Rozdělit
metodu.
Rozdělení deponace
V případě, že dojde ke změně podmínek
deponaci“
se
deponované
částky
rozdělí podle nastavení uživatele, ale
na straně dlužníka a bude potřeba
V případě, že dojde k deponaci
pole bude možné editovat i ručně.
pohledávky nebo alespoň její části,
Automaticky se také vytvoří záznam,
bude
rozdělit
jak byla deponovaná částka rozdělena.
také možné nastavit, zda se má
pomocí dvou kliknutí myši. Již nebude
Aktuální informace a podrobnosti
ve
nutné rozdělení deponované částky
o
zobrazovat podpis a vyjádření dlužníka.
zohledňovat
o plnění oddlužení (ZOPO) najdete vždy
Automaticky bude vždy nastavené, aby
v tabulce ZOPO.
změnu zohlednit ve zprávě ZOPO, je
vhodnější druhý postup.
Při generování zprávy ZOPO bude
vygenerovaných
dokumentech
možné
ji
ve
následně
více
kolonkách
nasazení
nové
verze
Zprávy
na www.insolvencnispravce.info/zopo/.
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
7
VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA SE TĚŠÍ SPOKOJENÝM ZÁKAZNÍKŮM
Služba Virtuální asistentka se stále
rozrůstá o nové zákazníky a my z toho
máme samozřejmě radost. Abychom
ale neusli na vavřínech, zajímáme se
o názor a spokojenost stávajících
klientů.
Jedním je i pan Ing. Jiří Fara, který
službu začal využívat již v říjnu loňského
roku. Zeptali jsme se ho proto, jak je
s Virtuální asistentkou spokojený.
Službu Virtuální asistentka využívá pan inženýr
Jiří Fara, který působí v Královehradeckém
kraji, již déle než rok. „Celkově jsem spokojený,“
uvedl, když jsme se ho zeptali, jak hodnotí
vzájemnou spolupráci. „Virtuální asistentka pro
mne představuje především spolehlivost a velkou
úsporu času.“
Zpočátku svěřil Ing. Fara pracovníkům služby
Virtuální
asistentka
ke
správě
pouze
nová
řízení, na kterých si systém vyzkoušel a ověřil
jeho bezproblémové fungování. „Ukázalo se,
že práce v systému je pro zaměstnance společnosti
Insolvence 2008, a.s. již jakási rutina. Jedná
se prostě o zaběhnutý systém, který funguje.
A funguje dobře, to je pro mne podstatné,“ hodnotí
kvalitu služby pan Fara.
„Virtuální asistentka
pro mne představuje
především spolehlivost
a velkou úsporu času.“
Na základě získané důvěry a spokojenosti
s odvedenou prací předal Virtuální asistentce
ke správě i některá z již běžících oddlužení.
V současné době se tak stará panu inženýrovi
o správu více než sto insolvenčních řízení. „Jako
největší
výhodu
služby
Virtuální
asistentka
hodnotím skutečnost, že se mohu spolehnout
na kvalitu i rozsah odvedené práce v požadovaných
termínech,“ uvedl správce.
Rozsah práce, kterou pro pana
inženýra
Virtuální
vykonává
je
poměrně
velký.
správce na soud, sestavuje
splátkový kalendář a stará se
o kompletní proces vyplácení,
Agenda insolvenčních řízení
Ing. Jiřího Fary ve třech číslech:
Automaticky vyhledává a eviduje
chystá
nová
řízení,
přihlášky
na soud a eviduje změny, které
160
do
informačního
systému
u běžících oddlužení nastanou.
1
100
- insolvenčních řízení Ing. Jiřího Fary
zadává
i
pravidelné
zprávy
Insolvenční správce®, zasílá výzvy
„Cena služby je dle mého
- rok spolupráce s Virtuální asistentkou
na dlužníky, zadává do systému
názoru přiměřená, zvláště když
- již více než sto oddlužení ve správě
Virtuální asistentky
informace o majetku, doplňuje
přihlédnu k rozsahu svěřených
příslušné termíny a lhůty, vytváří
činností,“ dodává pan Ing. Fara.
první
8
asistentka
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
zprávu
insolvenčního
PŘIPRAVILI JSME NOVÁ ROZŠIŘUJÍCÍ ŠKOLENÍ ISIS
KONKURZ A NAČÍTÁNÍ BANKOVNÍCH VÝPISŮ
Pro pokročilé uživatele informačního
doposud uspořádali, byla zaměřená
Jana
systému
Insolvenční
správce®
na konkurzní řízení a na funkci načítání
insolvenčního správce Ing. Michala
pořádáme
nová
věnující
bankovních výpisů. Školení s názvem
Zámečníka. „Nejvíce si cením aktivního
přístupu
se
rozšiřujícím
školení
asistentka
systému.
Konkurz
V průběhu podzimu proběhla školení
vedením
správce
dotazy byly obratem zodpovězeny,
věnující
se
funkcím
Mikulková,
správě
probíhá
pod
odborným
insolvenčního
přednášejících.
Všechny
konkurzního
Mgr. Lukáše Pachla, který provádí
a pokud to bylo možné i názorně
řízení a načítání bankovních výpisů.
účastníky krok za krokem agendou
ukázány,“
Po novém roce se můžete těšit také
konkurzního řízení řešenou pomocí
kolegyně Kateřina Zouharová.
na školení zaměřené na nové ZOPO
informačního
a pokročilé oddlužení.
správce®. Druhé školení se věnuje
o plnění oddlužení (ZOPO) plánujeme
funkci Načítání bankovních výpisů.
také nové školení zaměřené právě
Účastníci se zde mohou dovědět,
na tuto funkci a na správu oddlužení
jak
pro
Tak jako je složitá sama agenda
insolvenčního
insolvenčních
práva
řízení,
a
tak
správy
i
práce
systému
snadno
a
Insolvenční
efektivně
pracovat
S
zhodnotila
nasazením
pokročilé
školení
nové
její
Zprávy
uživatele.
Účastníci
s informačním systémem Insolvenční
s touto funkcí a jak je možné zamezit
školení se budou moci seznámit s novou
správce®
případným chybám v zadávání dat.
funkcí
vyžaduje
jistou
znalost
a zkušenosti, jak jednotlivé úkoly
O rozšiřující školení Konkurz projevili
pod
vedením
projektového
manažera služby a dovědět se, jak
v procesu správy insolvenčního řízení
uživatelé
systému
pracovat s novými prvky aktualizované
pomocí systému zpracovat. Pro nové
uživatele
pravidelně
informačního
Insolvenční správce® velký zájem, a tak
verze ZOPO a jaké výhody jsou s nimi
informačního
systému
se školení konala celkem již ve čtyřech
spojené. Dále bude prezentováno,
vypisujeme
termíny
termínech, v Brně i v Praze. Dohromady
jak zpracovat některé nestandardní
pro základní školení ISIS v Brně
se na školení zaměřeného na správu
případy pomocí informačního systému
a v Praze.
konkurzního
Insolvenční správce® a jak postupovat
Pro pokročilé uživatele informačního
systému
řízení
v
informačním
Insolvenční
správce®
při vyplácení splátek věřitelům.
systému Insolvenční správce® nově
přihlásilo 40 účastníků. Dověděli se,
pořádáme školení, která se věnují
jak
zpeněžení
můžete těšit v lednu 2015. O nově
rozšiřujícím funkcím systému, které
zajištěného i nezajištěného majetku,
vypsaných termínech Vás budeme
příliš mnoho insolvenčních správců
při
zálohou,
informovat emailem. Všechny aktuální
nepoužívá.
při
privilegovaných
informace a termíny najdete také vždy
Abyste
ale
informační
postupovat
práci
s
při
věřitelskou
uspokojování
Na
další
rozšiřující
školení
se
systém Insolvenční správce® mohli
pohledávek i při sestavení částečného
na
maximálně využívat a optimalizovat tak
i konečného rozvrhu a také konečné
insolvencnispravce.info/skoleni-isis/,
Váš čas věnovaný jednotlivým řízením,
zprávy.
kde se můžete také přímo registrovat
rozhodli jsme se pro organizaci zcela
nového typu školení.
Rozšiřující
školení,
„Školení
přínosná,
která
jsme
pro
mne
protože
byla
jsem
velice
nováček
a o insolvenci se stále učím,“ uvedla
internetových
pomocí
Budeme
stránkách
registračního
se
těšit
na
www.
formuláře.
Vaši
účast
a na společné setkání.
SOUTĚŽ/ANKETA
s odborníky zaujali, a zašlete nám je
na adresu redakce nebo emailem
pro mobilní internet TWIST Online
Zajímalo by nás, o jaká témata
na
[email protected]
Internet s kreditem 200 Kč nebo
byste měli zájem v rámci seminářů
a do předmětu napište „soutěž/anketa
roční předplatné časopisu TÝDEN
s odborníky, případně kdo by měl
07“. Deset nejzajímavějších příspěvků
pro mobilní zařízení s operačním
na konkrétní téma v ideálním případě
oceníme zajímavými dárky.
systémem Android.
Získat
můžete
sim
kartu
přednášet. Rádi bychom se Vás proto
zeptali.
Napište nám své nápady, návrhy
či požadavky, jaká
témata nebo
kteří mluvčí by Vás na seminářích
Insolvenční správce - Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.,
Číslo: 7, ročník 2014, REG. U MK ČR: MK ČR E 21014,
Vydává: Insolvence 2008, a.s., Libušina třída 826/23, Brno 602 00,
IČ: 27759725, Šéfredaktor: ZuZana Vintrová, mob.: +420 778 520 598,
email: [email protected] Vychází jako občasník. ZDARMA.
Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.
www.insolvencnispravce.info
9
DRAŽBA POMÁHÁ DOSÁHNOUT
TRANSPARENTNÍHO ZPENĚŽENÍ
POHLEDÁVEK I NEMOVITOSTÍ
V závěru roku je vždy vhodné mírně bilancovat, co se
které nám umožňuje kromě zajímavé spolupráce také
podařilo a jak se věci vyvíjí směrem k novému roku.
pomáhat. Již mnohokráte jsme pomohli správcům prodat
Společnost PROKONZULTA, a.s. za sebou má úspěšný
nemovitosti anebo soubory pohledávek, které byly často
rok spolupráce s insolvenčními správci hned v několika
téměř neprodejné, a to hlavně proto, že díky dražbě vzniká
oblastech. Jako jednička na dražebním trhu se totiž naše
zajímavé cenová soutěž, která tlačí její účastníky do licitace,
firma dostává do kontaktu se správci ve všech částech naší
jež končí většinou spokojeností všech stran.
republiky, se všemi typy dražeb a způsobů zpeněžování
majetku, a narážíme tak na různé zajímavé problémy.
Jsme rychlejší a levnější než realitní kancelář
Zkušenosti jsou naším přínosem pro správce
Další z mnoha výhod je, že poplatek za realizaci dražby
je často nižší, než pokud se nemovitosti prodávají
Právě díky tomu, že se setkáváme s nejrůznějšími případy
prostřednictvím realitních kanceláří. Výhodou je dále fakt,
zpeněžování majetku anebo pohledávek, navíc napříč
že od vyhlášení veřejné dražby k její realizaci uběhne
republikou, setkáváme se s různým výkladem insolvenčního
většinou jen několik týdnů, kdežto mnohé nemovitosti
zákona a různou aplikací dle jednotlivých soudců u různých
se přes realitní kanceláře mohou prodávat i dlouhé měsíce.
krajských soudů. Velmi silným ovlivňujícím faktorem jsou
například krajský soud v Ostravě, anebo krajský soud
Pro správce je nakonec také jeden z nejdůležitějších faktů
v Hradci Králové. Insolvenční správci tak mají často různé
ten, že veřejná dražba je transparentní způsob zpeněžení
možnosti, o kterých občas nevědí jejich kolegové v jiných
majetku a jako takový dává insolvenčním správcům
krajích, a nám právě tato zkušenost pomáhá nabízet
do rukou neprůstřelné argumenty pro svůj postup,
správcům ještě lepší servis.
například před věřitelským výborem. Veřejná dražba
má totiž své pevné náležitosti, jako je například způsob
Dražíme nejen věci movité anebo nemovitosti, ale máme
zveřejnění dražební vyhlášky anebo dražebního protokolu,
dobré zkušenosti i s dražbami pohledávek. Právě v této
které nemohou zavdat žádným pochybnostem o tom, zda-
oblasti se na nás správci často obracejí, jelikož konkursy
li byly všechny kroky realizovány v souladu se zákonem
jsou plné pohledávek, které se často velmi těžko vymáhají.
a se zájmy věřitelů v insolvenčním řízení.
Díky veřejné dražbě jsme však schopni oslovit velké
množství společností, které s pohledávkami obchodují
Správcům budeme rádi i v roce 2015 partnerem, jakým jsme
a v mnoha případech jsme tak díky dražbě zvýšili cenu
již mnoho let, a věříme, že s námi budou spolupracovat rádi
souboru pohledávek o desítky procent.
stejně tak, jako spolupracujeme my s nimi.
Správcům se snažíme být partnery a podáváme jim
Všem insolvenčním správcům tak přeji za naši společnost
pomocnou ruku
co nejméně komplikací a mnoho úspěšně dotažených
insolvenčních řízení do budoucna.
Ke každé dražbě podle zákona o veřejných dražbách
(zák. č. 26/2000 Sb.) přistupujeme se zodpovědnou
přípravou, dražbu intenzivně pro zadavatele propagujeme
a zajišťujeme také perfektní právní servis. Jelikož se na
trhu pohybujeme již více než 15 let, máme intenzivní
kontakty na investory, obchodníky i širokou odbornou
veřejnost, která se o předměty našich dražeb zajímá a jsme
tak schopni nejen dražbu zorganizovat, ale také zajistit,
aby se na dané dražbě její předmět vydražil. S insolvenčními
Kontaktujte nás na:
[email protected],
nebo přímo mne.
Mgr. Bc. Josef Machů,
[email protected],
tel.: +420 605 808 600.
správci spolupracujeme rádi, jelikož je to férové partnerství,
10
PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražeb
www.prokonzulta.cz
Mgr. Bc. Josef Machů
dražebník a licitátor
SPOLEČNOST PROKONZULTA, A.S. JE OPĚT V ČELE TABULKY
Společnost PROKONZULTA, a.s. s velkou pravděpodobností
Na starost jsme měli i přípravu dražby architektonicky
i v tomto roce obhájí první místo v žebříčku dražebníků
zajímavého multifunkčního SONO centra v Brně, jehož
v České republice. Měsíc před konečným uzavřením
odhadní cena byla znalcem stanovena na 450 mil. Kč.
letošních statistik zaujímá první místo s celkovým
Dražba však byla na poslední chvíli odvolána ze strany
finančním objemem vydraženého majetku přesahujícím
zadavatele dražby. “K upuštění od dražby dochází pouze
570 mil. Kč, což je o 250 mil. Kč více než v pořadí druhá
zřídka, i v tomto směru si držíme mezi dražebníky prvenství.
společnost.
Z celkového počtu dražeb došlo v tomto roce k upuštění
pouze ve 3,5 % případů, u konkurenčních společností
Celkově jsme v letošním roce realizovali již 316 veřejných
to přitom bývá běžně i 20 %,” uvádí tiskový mluvčí Pavel
dražeb. Do tohoto počtu spadají jak menší dražby v podobě
Mikulenka.
rodinných domů, bytů, lesů či pozemků, tak i ty velké
a mediálně diskutované. K nejzajímavějším dražbám
Kromě nemovitostí se PROKONZULTA, a.s. dlouhodobě
letošního roku pak bezesporu patří dražba prostor
zabývá i dražbou pohledávek a v tomto směru úzce
v historickém domě U Čtyř mamlasů na Náměstí Svobody
spolupracuje s desítkami insolvenčních správců. Na začátek
v Brně, kdy byl vydražen majetek v celkové hodnotě
prosince je například plánovaná dražba velké pohledávky
přesahující 130 mil. Kč.
Obvodního podniku bytového hospodářství (OPBH), jejíž
vyvolávací cena je 66 mil. Kč.
18. září jsme organizovali sérii dražeb nebytových prostor v historickém
domě U Čtyř mamlasů na Náměstí Svobody v Brně.
Připravovali jsme také dražbu architektonicky zajímavého multifunkčního
SONO Centra.
PROKONZULTA, A.S. JE SPOLEHLIVÝ PARTNER
Zeptali jsme se insolvenčních správců, jak hodnotí
rodinný dům s pozemky v Sušicích. Kromě ušetření nákladů
spolupráci se společností PROKONZULTA, a.s.?
na provizi realitním kancelářím oceňuji také fakt, že se
o celý prodej nemusím téměř starat.
„Činnost insolvenčního správce vykonávám již 5 let.
Ze začátku jsem ke zpeněžování majetkové podstaty
PROKONZULTA sama zajistí veškeré nutné náležitosti
využívala především klasický prodej podle občanského
a komplexně zrealizuje celou dražbu. Následné výsledky
soudního řádu, až později jsem se na doporučení kolegů
jsou navíc všem zveřejněny, takže je dražba zcela
rozhodla využít i veřejnou dražbu.
transparentní a nikdo nemůže nic zpochybnit.“
S PROKONZULTOU jsem v této oblasti spolupracovala
JUDr. Eva Mlčochová, Svitavy
již několikrát, naposledy mi tato společnost pomohla vydražit
PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražeb
www.prokonzulta.cz
11
Download

Newsletter č.7, ze dne 4.12.2014