OBČASNÍK - 2. 4. 2014
REG. U MK ČR: MK ČR E 21014
ČÍSLO
5
MODUL DATOVÝCH SCHRÁNEK JIŽ UŠETŘIL SPRÁVCŮM
STOVKY TISÍC KORUN
Insolvenční správci komunikují s desítkami institucí, úřadů a bank a díky tomu pravidelně
pracují s datovými zprávami, které potřebují archivovat. Většina kanceláří proto používá
různé datové trezory, což jsou placené služby k uchovávání datových zpráv v datové
schránce, a ročně tak vydávají až 30.000kč za úschovu datových zpráv.
Díky modulu Datové schránky, který byl významně aktualizován ve verzi 8.0 software
Insolvenční správce® (dále jen ISIS), a který je pro stávající zákazníky zdarma, již ušetřily
desítky kanceláří správců dohromady několik set tisíc korun, které nemusejí v tomto roce za
službu datového archivu vydat.
Ing. Aleš Pokorný
manažer prodeje
... pokračování na str. 8
KRHUT, DÖRFL, BRAUN, KOZÁK A STUDENÁ
NA KONFERENCI PRO INSOLVENČNÍ SPRÁVCE
16. května 2014 se v Konferenčním centru City v Praze
přednášky od významných českých soudců zabývajících se
uskuteční
insolvenčním právem a také na příspěvek od přední české
konference
zaměřená
čistě
na
aktuální
problematiku insolvenčního práva a aplikace novelizovaného
exekutorky.
insolvenčního zákona. Konference nese název Konference
Insolvence 2014 a jejím hlavním cílem je vytvořit prostor pro
Více informací o konferenci naleznete na
výměnu informací mezi insolvenčními správci napříč kraji
www.konferenceinsolvence.cz a také dále na str. 4.
a možnost setkání s významnými osobnostmi insolvenčního
práva. Na konferenci bude řešena aktuální problematika
a trendy v insolvenčním řízení v České republice. Jak již
bylo zmíněno v titulku, účastníci se mohou těšit na zajímavé
VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA: MODERNÍ ZPŮSOB JAK SNÍŽIT
NÁKLADY V INSOLVENČNÍCH KANCELÁŘÍCH
Služba, která zadává data do systému, je žádaným trendem mezi insolvenčními správci, což
vyplynulo i z průzkumu, který vyšel 20. března letošního roku v Bulletinu Konkursních novin.
Virtuální asistentku tak nyní „zaměstnává“ stále více insolvenčních kanceláří. V současné
době je oblíbená jak u začínajících správců, tak u zavedených firem s narůstající agendou.
A není se čemu divit – správcům přináší hned několik výhod.
... pokračování na str. 2
Kateřina Otradovcová
specialistka zadávání dat
Informační newsletter ze světa vašeho software
www.insolvencnispravce.info
1
VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA: MODERNÍ ZPŮSOB JAK SNÍŽIT
NÁKLADY V INSOLVENČNÍCH KANCELÁŘÍCH
... pokračování ze str. 1
důslednou kontrolou.“ Společnost Insolvence 2008, a.s.
Co to vlastně je Virtuální asistentka?
má navíc se zadáváním dat bohaté zkušenosti. Svým
Virtuální asistentka je v podstatě další zaměstnankyně
kanceláře, která akorát pracuje na dálku a platí se za ní
zákazníkům je zpracovává již od roku 2011 a od té doby
zadali přes 8000 oddlužení.
zlomek ceny klasického zaměstnance. Sama zadává do
Co mám udělat, pokud si chci Virtuální asistentku
systému Insolvenční správce všechna nová oddlužení,
také pořídit?
rozděluje platby dle ZOPO a spravuje některé akce
u běžících oddlužení. Vše dělá na základě individuálních
potřeb jednotlivých „zaměstnanců“. Virtuální asistentka
tak pomáhá insolvenčním správcům zpracovávat náročnou
administrativu insolvenčních případů a díky tomu reálně
Michal Černý, manažer prodeje pro oblast Čechy,
tel.: +420 775 712 715
email: [email protected]
hodin práce za měsíc.
Ing. Aleš Pokorný,manažer prodeje pro oblast Morava,
tel.: +420 775 854 031
email: [email protected]
Kromě snížení administrativní zátěže však pomáhá snižovat
Veškeré informace
i finanční náklady. V případě využití této služby totiž není
o této službě, včetně
potřeba nabírat další lidské zdroje a stávající zaměstnanci,
referencí, naleznete na
kteří mají v kancelářích za úkol zadávání dat, mohou být
www.virtualniasistentka.info
ušetří, v závislosti na počtu přidělených případů, i desítky
využiti mnohem efektivněji, případně na úplně jiné úkoly
s vyšší přidanou hodnotou.
Lze se na Virtuální asistentku spolehnout
při zadávání dat?
Podle Kateřiny Otradovcové, specialistky zadávání dat, se
zákazníci nemají čeho obávat. „Za Virtuální asistentkou stojí
tým profesionálně vyškolených odborníků, kteří veškerá
data zadávají velice pečlivě. Vše navíc následně prochází
V NOVÉ VERZI ISIS 8.1 JE KLADEN DŮRAZ NA PRÁCI S POBOČKAMI
Novinky ve verzi 8.1 informačního systému Insolvenční
šablony přidány nové TAGy, jako například Jméno a příjmení
správce®, ze začátku dubna 2014, se zaměřily především na
druhého dlužníka, Datum narození druhého dlužníka,
práci s pobočkami. Jak je odhaleno v jednom z článků tohoto
rodné číslo druhého dlužníka anebo datum první splátky.
vydání newsletteru, přináší verze 8.1 především možnost
Ve zprávě ZOPO byla přidána možnost zobrazení popisu
rozdělení případů mezi jednotlivými pobočkami kanceláře
dlužníka a upravena byla i funkcionalita vložení souboru
a přiřazování jednotlivých uživatelů systému ke konkrétním
do software – nyní je možné nahrávat více dokumentů
pobočkám. Ve vztahu k pobočkám bylo zajímavou inovací
najednou.
také spuštění služby burza poboček, která má správcům
umožnit výměnu poboček napříč Českou republikou.
Vývoj informačního systému Insolvenční správce® jde
neustále kupředu a snaží se pružně reagovat nejen
Mezi další novinky patří také drobné úpravy například
celými novými moduly a funkcemi, ale také odpovídat
v přezkumných listech v šabloně KSBR, kde se nově do
na požadavky a přání uživatelů, aby se všem s aplikací
dokumentu generuje informace o výši a typu podmíněné
pracovalo pohodlně.
pohledávky. Dále byly do vygenerované korespondence -
2
Informační newsletter ze světa vašeho software
www.insolvencnispravce.info
JUDR. LUKÁŠ HOLÝ: VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA MI MĚSÍČNĚ
UŠETŘÍ MINIMÁLNĚ 20.000,– KČ
Zeptali jsme se JUDr. Lukáše Holého, insolvenčního správce
odchylky od standardního postupu a s níž mohou být
a advokáta, který využívá službu Virtuální asistentky již
v telefonickém či e-mailovém spojení. Virtuální asistentka
několik měsíců, jak se osvědčila právě v jeho kanceláři.
je pro moderní kancelář insolvenčních správců podle mě
jasná volba.
Jak dlouho službu Virtuální asistentky využíváte?
Tuto službu na administrativní podporu kanceláře využívám
Děkujeme za rozhovor.
již přibližně 6 měsíců.
Jakým způsobem jste pracoval před využíváním
služby Virtuální asistentky? Sám, nebo jste měl
asistentku? Jak Vaše práce vypadala?
Se systémem Insolvenční správce jsem pracoval sám,
nicméně drobnou pomoc jsem měl, a stále mám, od
asistentky.
Co Vám tedy Virtuální asistentka přináší?
Spíš mě zbavuje starostí ohledně oddlužení plněním
splátkového kalendáře, a to téměř zcela – díky službě
nemusím myslet na lhůty kdy vyplácet, kolik vyplácet,
komu vyplácet ( jsou-li deponace) apod. Mohu se tedy
věnovat více konkursům a advokacii, což mi přináší, jdeli o advokacii, více odměn. Mohu tedy říct, že mi Virtuální
asistentka nepřímo přináší finanční prostředky tím, že čas
trávím účelnou prací, která je klienty odměňována.
Dovedete zhodnotit úspory, které Vám využívání
Virtuální asistentky přináší? Dokázal byste je
finančně ohodnotit?
Bez služby Virtuální asistentky bych musel v současné
době zaměstnávat jednu asistentku, které bych musel platit
mzdu, a to alespoň v minimální výši, ale spíš více. Dále k této
mzdě musím započítat odměny vyplacené klienty za mou
advokátní činnost v čase, kdy se jim mohu věnovat, namísto
práce, kterou dělá Virtuální asistentka. Přesnou částku
lze tedy jen obtížně určit, ale zcela jistě je to minimálně
20.000,– Kč měsíčně.
Doporučil byste Virtuální asistentku i dalším
zákazníkům? Co mohou očekávat?
Určitě ano. Od Virtuální asistentky mohou moji kolegové
očekávat vstřícný osobní přístup, což je pro mě velmi
důležité. Virtuální asistentka je v podstatě živá pracovnice
(nikoli pouze nějaký automat) s níž mohou řešit i případné
Informační newsletter ze světa vašeho software
www.insolvencnispravce.info
3
4
Informační newsletter ze světa vašeho software
www.insolvencnispravce.info
Informační newsletter ze světa vašeho software
www.insolvencnispravce.info
5
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
PŘINESL HODNĚ NOVÉHO
Za první 3 měsíce roku 2014 jsme realizovali již více než
60 dražeb a naplno jsme tak mohli vyzkoušet, kolik nového
nám přinesl nový občanský zákoník. Kompletně nové
situace pro nás přicházely hlavně v podobě smluvních
dokumentů, které jsme museli mít připravené na novou
legislativní situaci, ale také změny v procesu zápisu změn
Ptáte se na naše služby, my odpovídáme
Jsme rádi, že od našeho minulého příspěvku v tomto
newsletteru našeho partnera, společnosti Insolvence 2008,
a.s., jste se nás ve větší míře ptali na možnost spolupráce.
S novými partnery z řad insolvenčních správců navazujeme
do katastru nemovitostí prověřily naši připravenost.
novou spolupráci rádi a vždy existuje možnost, jak můžeme
Naštěstí jsme se se vším poprali a poskytli jsme našim
jde o věci movité, nemovité anebo pohledávky.
pomoci zpeněžit majetek právě ve vašem konkursu, ať již
partnerům, mimo jiné i z řad insolvenčních správců, službu
ve standartu, na jaký jsou již dlouho zvyklí.
Mgr. Bc. Josef Machů, dražebník a licitátor
VELICHOVKY MAJÍ NOVÉHO MAJITELE DÍKY
VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ PROKONZULTY
20. února
se
výběrové
řízení
výběrového řízení prozradil:,Jediným hodnoticím kritériem
Velichovky,
jehož
tendru byla výše nabídnuté ceny. Odhadní cena lázní byla
organizaci měla na starost brněnská dražební společnost
110,6 milionu korun, ale doporučená minimální začínala již
PROKONZULTA, a.s.
na 50 milionech korun.” Do výběrového řízení se podle
zkrachovalého
uskutečnilo
lázeňského
veřejné
areálu
něj nakonec přihlásili dva zájemci, přičemž nejvyšší cenu
Lázně Velichovky se nachází na Náchodsku a díky své
nabídla společnosti Karsit Holding podnikatele Františka
poloze v místě s hustou prvotřídní slatinou jsou vhodné na
Řípy. Podle ofociálních informací za Velichovky zaplatí 60
léčbu pohybového ústrojí po úrazech či operacích nebo na
miliónů korun.
léčbu onkologických pacientů. Lázně disponují kapacitou
400 lůžek a moderním balneoprovozem a v minulosti prošly
Karsit Holding se zabývá výrobou autodílů pro Volkswagen
rozsáhlou rekonstrukcí. Díky dluhu se však v loňském roce
či Škodu Auto. Podniká však i ve Velichovkách, kde
ocitly v insolvenci a přestaly přijímat pacienty.
vybudoval rozsáhlý konferenční multiplex K-Triumf. Podle
Hospodářských novin v nich František Řípa lázeňský
Pavel
Mikulenka,
manažer
marketingu
společnosti
Prokonzulta, která výběrové řízení organizovala, ohledně
6
průmysl hodlá obnovit, část areálu chce využít i jako domov
pro seniory.
PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražeb
www.prokonzulta.cz
INSOLVENČNÍM SPRÁVCŮM JSME DOBRÝMI PARTNERY
V roce 2013 jsme spolupracovali s 92 kancelářemi
insolvenčních správců, přičemž jsme společně zpeněžili
majetek za několik stovek milionů korun. V tomto roce se
bilance naší spolupráce se správci jen za první 3 měsíce
vyšplhala na číslo 42.
Jsme rádi, že se čím dál více kanceláří správců obrací na
naši společnost v situacích, kdy potřebují zpeněžit majetek
a tradiční způsoby buď nefungují dle jejich představ,
anebo jsou pod možnosti požadované provize (například
od realitních kanceláří). Obzvláště u nemovitého majetku
se totiž prostřednictvím dražby dle zákona o veřejných
Klíčem je správné určení vyvolávací ceny
Výjimečně i přes velké úsilí o zaujetí co nejširší možné
skupiny potenciálních kupců věcí movitých, či nemovitostí,
nedojde k vydražení předmětu dražby. V drtivé většině
případů je to způsobeno příliš vysokou vyvolávací cenou,
která zapříčiní malý zájem o předmět dražby. Dražbu
v takovém případě opakujeme a více apelujeme na správné
nastavení vyvolávací ceny. Poradenství v této oblasti je vždy
součástí našich služeb, bohužel však ne všichni zadavatelé
na naši radu dají přesto, že máme v této oblasti již mnohaleté
zkušenosti.
dražbách lze dohodnout na velmi zajímavých podmínkách
Radíme
pro obě strany.
nemovitostí i pohledávek
Vydražením nezřídka dosahujeme lepších výsledků
Přestože nejčastěji zpeněžujeme prostřednictvím dražeb
než přímým prodejem
nemovitosti, nezřídka dražíme i vozidla, stroje, vybavení
Spíš mě zbavuje starostí ohledně oddlužení plněním
splátkového kalendáře, a to téměř zcela – díky službě
nemusím myslet na lhůty kdy vyplácet, kolik vyplácet,
se
zpeněžením
movitého
majetku,
podniků a firem, ale i pohledávky. S insolvenčními správci
v oblasti zpeněžení pohledávek spolupracujeme často a
máme za sebou v této oblasti poměrně zajímavé úspěchy.
komu vyplácet ( jsou-li deponace) apod. Mohu se tedy
Na rozšiřující spolupráci se správci máme zájem a
věnovat více konkursům a advokacii, což mi přináší, jde-
budeme rádi, pokud nás v případě Vašeho zájmu
li o advokacii, více odměn. Mohu tedy říct, že mi Virtuální
budete kontaktovat.
asistentka nepřímo přináší finanční prostředky tím, že čas
trávím účelnou prací, která je klienty odměňována.
I díky kvalitní propagace dražeb jsme jednička
na trhu
Dosažení zajímavých hodnot během konání dražby lze však
dosáhnout jen v případě, že se na dražbu dostaví dostatečný
počet zájemců o předmět dražby. Zde si pomáháme
především díky kvalitní propagaci jednotlivých dražeb, což
je často již v základní ceně našich služeb. Komunikujeme
aktivně s médii, díky kterým se dražby našich klientů často
objevují nejen v tištěných periodicích.
Využijte buď našeho obecného kontaktu:
[email protected] anebo kontaktujte přímo mě.
Mgr. Bc. Josef Machů,
[email protected],
tel. +420 605 808 600
Pravidelně inzerujeme v tištěných periodicích a velmi
intenzivně se za poslední rok věnujeme především
internetové propagaci a sociálním sítím, což se na zájmu o
dražby, které realizujeme pro naše klienty, projevilo velice
pozitivním trendem. Nalezli jsme díky tomu nové drobné
investory, kteří právě v dražbách movitého i nemovitého
majetku vidí zajímavou možnost investice. Ke každé dražbě
vždy správcům pro věřitelský výbor umíme zpracovat
reporty, které dokládají rozsah aktivit, které k úspěšnému
zpeněžení vedou.
PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražeb
www.prokonzulta.cz
Mgr. Bc. Josef Machů
dražebník a licitátor
7
MODUL DATOVÝCH SCHRÁNEK JIŽ UŠETŘIL SPRÁVCŮM
STOVKY TISÍC KORUN
Nový modul datových schránek v ISIS totiž nabízí úschovu
neomezeného množství datových zpráv, které chodí do
datové schránky, zdarma. „Díky novému modulu jsme
ušetřili poměrně významný náklad na úschovu datových
zpráv. Vedle dalších předností to z ISIS dělá nejlevnější
software pro správce v ČR.“ řekl nám Ing. Tomáš Kučera,
insolvenční správce.
Mikulenka,
Velkou inovací modulu Datových schránek je právě fakt,
že se stal plnohodnotným nástrojem pro obsluhu datových
zpráv. Původně uměl ISIS zprávy pouze přijímat, ale nyní je
možné prostřednictvím ISIS datové zprávy i odesílat. Jejich
neomezená archivace je tak logickým vylepšením celého
modulu Datových schránek a usnadněním pro ty, kteří chtějí
ISIS jako nejlevnější řešení v ČR
Pavel
Příjem, úschova a odesílání v jednom modulu
manažer
marketingu
celou svou agendu spravovat bez nutnosti přepínání mezi
společnosti
Insolvence 2008, a.s., k tomu doplňuje: „Po odečtení
nákladů na předchozí služby datového trezoru naši
uživatelé zjistí, že cena informačního systému tak již není
3.500,– Kč měsíčně v plné verzi, ale že se pohybujeme
prakticky okolo cenovky tisíc korun za měsíc. ISIS se tak
spolu s dalšími výhodami stává nejlevnějším řešením na
trhu, jelikož jen s ISIS nemusejí správci využívat placenou
mnoha různými aplikacemi.
V současné době s nárůstem počtu poboček v kancelářích
insolvenčních správců a rostoucím množstvím případů, se
datové úložiště stává neocenitelným společníkem každé
kanceláře. Vývojové oddělení společnosti Insolvence 2008,
a.s. se tak snaží reagovat na aktuální potřeby správců a šetřit
náklady kanceláří právě tam, kde je to potřeba nejvíce.
službu datového trezoru.“
POBOČKOVÉ ŘEŠENÍ ISIS A BURZA POBOČEK MEZI SPRÁVCI
S novelou insolvenčního zákona od 1. 1. 2014 přišla i řada
změn, mezi nimiž byla regulace pobočkové sítě jako jedna
z nejzásadnějších. Informační systém Insolvenční správce®
je ze své podstaty na pobočkovou práci vhodný a lze jej
využívat stejně dobře na jednom PC stejně jako na deseti
pobočkách zároveň. Insolvence 2008, a.s. však, jakožto
přední vývojář software pro insolvenční správce, na novelu
reagovala hned dvěma zásadními aktualizacemi a to na
začátku roku ve verzi 8.0 a nyní ve verzi 8.1 – zavedením
pobočkového zpracovávání případů a spuštěním burzy
poboček.
Vyměňte si pobočky s kolegy správci po celé ČR
Další inovací, kterou jsme v systému představili již v únoru
2014 je burza poboček, což je jednoduchá „nástěnka“, na
kterou mohou všichni uživatelé systému vkládat inzeráty,
nabízející na výměnu pobočky napříč celou Českou
republikou. Ihned po spuštění služby správci inzeráty do
systému vložili a otevřeli si tak cestu k dohodě se svými
kolegy po celé ČR. K inzerci prostřednictvím burzy poboček
má přístup každý uživatel a je jako samostatný modul
informačního systému k dispozici zdarma přímo v prostředí
informačního systému.
Rozdělujte práci v rámci poboček a jednotlivým
uživatelům
S novelou insolvenčního zákona od 1. 1. 2014 přišla i řada
změn, mezi nimiž byla regulace pobočkové sítě jako jedna
z nejzásadnějších. Informační systém Insolvenční správce®
je ze své podstaty na pobočkovou práci vhodný a lze jej
využívat stejně dobře na jednom PC stejně jako na deseti
pobočkách zároveň. Insolvence 2008, a.s. však, jakožto
přední vývojář software pro insolvenční správce, na novelu
Obě funkcionality jsou v informačním systému dostupné
zatím pouze krátkou dobu a na základě první zpětné vazby
od uživatelů se bude Insolvence 2008, a.s. výhledově
věnovat jejich dalšímu vylepšování, stejně jako zavádění
dalších nových funkcí do systému. Pokud se zajímáte
o fungování poboček, mohl by vás také zajímat příspěvek
Mgr. Rostislava Krhuta na toto téma na Konferenci insolvence
2014. Více se dočtete na str. 4 – 5 tohoto newsletteru.
reagovala hned dvěma zásadními aktualizacemi a to na
začátku roku ve verzi 8.0 a nyní ve verzi 8.1 – zavedením
pobočkového zpracovávání případů a spuštěním burzy
poboček.
8
Informační newsletter ze světa vašeho software
www.insolvencnispravce.info
Download

Newsletter č.5, ze dne 2.4.2014