Podmínky výběrového řízení
pro prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka
ALU CZ a.s. v likvidaci, IČ: 27088600, se sídlem: Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17
Termín konání výběrového řízení (lhůta pro doručení nabídek): 9.1.2014 – 28.2.2014
Vyhlašovatel výběrového řízení:
JUDr. Andrea Malásková, advokátka
Hornická 901, 666 03 Tišnov
insolvenční správce
dlužníka ALU CZ a.s. v likvidaci, IČ: 27088600, se sídlem: Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17
Úvod
Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 13461/2011-A-23 ze dne 3. 2. 2012 byl zjištěn
úpadek dlužníka ALU CZ a.s. v likvidaci, IČ: 27088600, se sídlem: Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17 (dále
jen „dlužník”) a současně byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs.
Krajský soud v Brně vyslovil usnesením č. j. KSBR 28 INS 13461/2011-B-65 ze dne 7.1.2014 a usnesením
č. j. KSBR 28 INS 13461/2011-B-66 ze dne 7.1.2014 insolvenčnímu správci souhlas se zpeněžením níže
specifikovaného majetku prodejem mimo dražbu.
JUDr Andrea Malásková, advokátka, se sídlem Tišnov, Hornická 901, 666 03, jakožto insolvenční správce
(dále jen „insolvenční správce”) dlužníka tímto stanovuje podmínky pro prodej souboru nemovitostí a
movitých věcí netvořících předmět zajištění v rámci zpeněžování majetkové podstaty.
Podmínky výběrového řízení:
1) Tyto podmínky se vztahují na prodej majetku uvedeného v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze
dne 29.8.2013 pod č. 1 až 25 (nemovitosti) a pod č. 29, 30, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 49, 52, 54 až 90 a
92 až 357 (nezajištěný movitý majetek) (dále jen „majetek“). Předmět výběrového řízení dle tohoto
odstavce je specifikován v Příloze č. 2 těchto Podmínek.
2) Majetek bude za níže uvedených podmínek prodán zájemci s nejvyšší nabídkou po proběhnuvším
výběrovém řízení vyhlášeném insolvenčním správcem s následujícími pravidly pro podávání nabídek:
a. Nabídka musí být zaslána nejpozději do 28. 2. 2014 do 10:00 na adresu insolvenčního
správce, a to v zalepené neprůhledné a neporušené obálce zřetelně označené „Neotvírat Nabídka k odkoupení majetku ALU CZ a.s. v likvidaci“. Obálka musí být upravena proti
neoprávněné manipulaci například samolepící etiketou, přes kterou bude uveden podpis
zájemce/osoby oprávněné jednat za zájemce.
b. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení jistoty ve výši 1.000.000,- Kč (dále jen
„Jistota“) na účet majetkové podstaty č. 205673153/0600, vedený u GE Money Bank, a.s.
(dále jen „Účet Insolvenčního správce“). Jistota musí být připsána na Účet Insolvenčního
správce nejpozději v den předcházející poslednímu dni lhůty pro doručení nabídek. Účelem
jistoty je zajištění splnění závazků zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena jako
nejvýhodnější (dále jen „Vybraný zájemce“), resp. zájemců, kteří budou vyzváni k doplatku
kupní ceny jako další v pořadí, vyplývajících z těchto podmínek. Vybranému zájemci, resp.
zájemci, který bude vyzván k doplatku kupní ceny jako další v pořadí, se jistota nevrací.
Okamžikem uzavření kupní smlouvy bude jistota považována za již uhrazenou část kupní
ceny. Ostatním zájemcům se jimi složená jistota vrací do 10 pracovních dnů od dokončení
transakce (jak je tento pojem definován níže).
c. Nabídka musí obsahovat následující listiny a informace a splňovat následující požadavky:
-
výši nabízené kupní ceny za nemovitosti a nezajištěné movité věci; nabídka musí být
konkrétní a přesně vyčíslená, doporučená minimální výše kupní ceny odpovídá ocenění
odpovídající části majetkové podstaty dle znaleckého posudku č. R42281/13
zpracovaného znalcem EQUITA CONSULTING s.r.o. v rámci insolvenčního řízení
(zveřejněn v insolvenčním rejstříku), a to částce ve výši 17.381.000,- Kč.
-
doklad prokazující složení Jistoty; doklad musí obsahovat zájemcem zadaný variabilní
symbol, kterým je IČ, rodné číslo či jiný číselný identifikátor, dle kterého je možné platbu
zájemce identifikovat,
-
podmínky výběrového řízení podepsané zájemcem; podpisem podmínek výběrového
řízení zájemce potvrzuje, že se s podmínkami výběrového řízení včetně jejich příloh
seznámil a že s nimi souhlasí,
-
sedm podepsaných stejnopisů kupní smlouvy, ve znění, jež tvoří přílohu těchto
podmínek; jeden ze stejnopisů kupní smlouvy musí obsahovat ověřený podpis zájemce;
zájemce není oprávněn do textu smlouvy jakkoli zasahovat, s výjimkou doplnění svých
identifikačních údajů a výše nabízené kupní ceny;
-
závaznost nabídky musí být minimálně do 30. 4. 2014,
-
akceptovány budou jen nabídky na odkoupení celého souboru majetku, jak je
specifikován výše,
-
přesné označení subjektu, který nabídku činí, a to včetně korespondenčního,
telefonického a e-mailového kontaktu na zájemce; zájemce bere na vědomí, že veškerá
komunikace, jejíž povaha to umožňuje, bude probíhat prostřednictví emailu,
-
nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za zájemce a podpis musí být
úředně ověřen, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku, jehož
vyhotovení nesmí předcházet datu učinění nabídky více než 14 dní,
-
přiložené podepsané čestné prohlášení stvrzující, že zájemce si je vědom, že
§ kupuje majetek ve stávajícím stavu, tedy že jde o majetek z majetkové podstaty
dlužníka,
§ insolvenční správce neodpovídá za vady movitého majetku, za vady nemovitého
majetku, přičemž zájemce nemá nárok na slevu z dohodnuté ceny, nárok na
odstoupení od smlouvy či jiný nárok z odpovědnosti za vady, či nárok na náhradu
škody způsobenou vadou věci,
§ s ohledem na skutečnost, že jde o prodej majetku v rámci insolvenčního řízení, hradí
daň z převodu nemovitosti kupující,
-
přiložené podepsané čestné prohlášení stvrzující, že zájemce si je vědom, že v nabízeném
výrobním areálu se nachází majetek třetích osob, jenž nebyl dosud odvezen, a movitý
majetek dlužníka tvořící předmět zajištění pohledávek věřitele č. 33, jehož prodej je
realizován samostatným výběrovým řízením,
-
přiložené podepsané čestné prohlášení stvrzující, že
§ zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon nebo smluvní závazek zakazuje či
neumožňuje nabýt předmět prodeje,
§ není osobou uvedenou v ust. § 295 insolvenčního zákona,
§ není osobou, u které je nabývání majetku v ČR vyloučeno jinými zákony (např.
devizový zákon),
§ není v úpadku, ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebylo vůči němu
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek
majetku;
§ nebyl vůči němu prohlášen konkurs, ani proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo
vyrovnací řízení nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek
majetku;
§ nebyla na jeho majetek nařízena exekuce, ani proti němu nebylo zahájeno exekuční
řízení;
§ nebylo vůči němu zahájeno řízení obdobné českému řízení konkursnímu,
insolvenčnímu, vyrovnacímu, exekučnímu, a to dle zahraničních právních předpisů;
§ není v likvidaci ani v procesu obdobném likvidaci podle zahraničních právních
předpisů;
-
přiložené podepsané čestné prohlášení stvrzující, že zájemce nemá závazky po splatnosti
vůči Dlužníkovi.
d. Zájemce musí splňovat podmínky účasti po celou dobu trvání výběrového řízení. Zájemce je
povinen oznámit insolvenčnímu správci každou změnu skutečností rozhodných pro
posouzení, zda splňuje podmínky účasti ve výběrovém řízení, k níž dojde v jeho průběhu, a to
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů, poté, co tato změna nastala a případně ji
doložit originálem či úředně ověřenou kopií příslušné listiny.
e. Pravidla pro nakládání s nabídkami:
-
otevření a vyhodnocení nabídek provede insolvenční správce nejpozději do 20 dnů od
posledního dne stanoveného pro podávání nabídek v sídle notářky JUDr. Vladimíry
Kostřicové, se sídlem Brno, M-palác, Heršpická 5, PSČ 639 00, za přítomnosti notáře,
insolvenčního správce, zajištěných věřitelů a zástupce věřitelů (pokud se zajištění věřitelé
a/nebo zástupce věřitelů dostaví), o přesném termínu insolvenční správce vyrozumí
zajištěné věřitele a zástupce věřitelů nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním,
-
jediným kritériem hodnocení nabídek bude zájemci navrhovaná výše kupní ceny; zajištění
věřitelé si však vyhradili právo odsouhlasit prodej majetku konkrétnímu zájemci,
-
insolvenční správce posoudí po formální a obsahové stránce, zda jsou nabídky v souladu
s těmito podmínkami; v případě, že nabídka podaná zájemcem předepsané obsahové
nebo formální náležitosti nebude splňovat, má insolvenční správce právo vyzvat se
souhlasem zajištěných věřitelů zájemce k doplnění či opravě nabídky, to však jen
v případě, že by doplněním či opravou nebyl příslušný zájemce nespravedlivě zvýhodněn;
insolvenční správce má právo se souhlasem zajištěných věřitelů zahrnout do hodnocení
i takovou nabídku, která nebude splňovat všechny náležitosti požadované těmito
podmínkami, budou-li tyto nedostatky dle názoru insolvenčního správce pouze
nepodstatné a nebudou-li bránit v posouzení její výhodnosti,
-
insolvenční správce je oprávněn vyloučit nabídky nesplňující náležitosti stanovené
v těchto podmínkách a nabídky, které byly na určenou adresu doručeny po uplynutí doby
určené k podávání nabídek,
-
Vybraný zájemce je povinen do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo insolvenčním správcem
oznámeno, že se stal Vybraným zájemcem, uhradit na Účet insolvenčního správce zbylou
část jím navržené kupní ceny; kupní smlouva bude insolvenčním správcem uzavřena do 5
dnů ode dne, kdy bude na Účet insolvenčního správce připsána zbylá část kupní ceny,
pokud se insolvenční správce s Vybraným zájemcem nedohodnou na pozdějším termínu
-
pokud Vybraný zájemce, resp. zájemce, který bude vyzván k doplatku kupní ceny jako
další v pořadí, nesplní svůj závazek uhradit na Účet Insolvenčního správce zbylou část jím
navržené kupní ceny ve výše uvedené lhůtě, je takový zájemce povinen zaplatit
insolvenčnímu správci smluvní pokutu ve prospěch majetkové podstaty Dlužníka ve výši
1.000 000,- Kč, a to následující pracovní den po takovém výše uvedeném porušení; pro
případ, že Vybranému zájemci, resp. zájemci, který bude vyzván k doplatku kupní ceny
jako další v pořadí, vznikne povinnost zaplatit insolvenčnímu správci smluvní pokutu,
Vybraný zájemce, resp. zájemce, který bude vyzván k doplatku kupní ceny jako další
v pořadí, a insolvenční správce se tímto dohodli, že insolvenční správce je oprávněn
započíst svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty proti i dosud nesplatné pohledávce
zájemce na vrácení peněžních prostředků odpovídajících jím složené Jistotě,
-
zajištění věřitelé mají právo nepřijmout žádnou nabídku, a to zejména v případě, kdy by
žádná z navrhovaných kupních cen nedosáhla výše doporučené minimální kupní ceny, tj.
podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít kupní smlouvu na
prodej majetku, insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání
důvodu. Odmítnout jakoukoli nabídku mohou zajištění věřitelé či zástupce věřitelů učinit
do 7 dní od okamžiku, kdy budou o nabídkách informování,
-
insolvenční správce má právo provést po předchozím souhlasu všech zajištěných věřitelů
z podaných nabídek výběr zájemců, kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny;
výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze činit opakovaně,
-
nebude-li kupní smlouva s Vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, je
insolvenční správce oprávněn informovat o této skutečnosti zájemce, který byl
vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí, a vyzvat ho k doplatku kupní
ceny; výše uvedený postup se uplatní obdobně; insolvenční správce je oprávněn takto
postupovat i s dalšími zájemci; složení doplatku kupní ceny Vybraným zájemcem, resp.
zájemce, který bude vyzván k doplatku kupní ceny jako další v pořadí, je považováno
za dokončení transakce.
3) Zájemcům bude umožněna prohlídka předmětu prodeje, a to v termínech po předchozí domluvě
s insolvenčním správcem za účasti insolvenčního správce nebo jím pověřené osoby. Kontaktní
osobou pro komunikaci vůči insolvenčnímu správci je:
Mgr. Lukáš Hrůša, advokátní koncipient – email: [email protected], tel. 734 752 442 či 513
034 787
Přílohy:
č.1 Závazný vzor Kupní smlouvy
č.2 Soupis majetkové podstaty Dlužníka
_______________________
JUDr. Andrea Malásková
insolvenční správce
dlužníka ALU CZ a.s. v likvidaci
_______________________
Zájemce
KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ A NEZAJIŠTĚNÉHO
MOVITÉHO MAJETKU DLUŽNÍKA
DLE UST. §2079 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami
Prodávající:
JUDr. Andrea Malásková, advokátka
se sídlem Tišnov, Hornická 901, PSČ 666 03
insolvenční správce dlužníka
společnosti ALU CZ a.s. v likvidaci, IČ: 27088600
se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527
a
Kupující:
……………………………………………………………………………………............................................
se sídlem/bytem: …………………………………………………………………………………………………
IČ/RČ: ……………………………………………………………………………………………………………
DIČ:………………………………………………………………………………………………………………
Jednající:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
takto:
I.
PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO
1. Prodávající výslovně prohlašuje a dokládá:
a. Krajský soud v Brně rozhodl usnesením č.j. KSBR 28 INS 13461/2011-A-23 o úpadku dlužníka ALU CZ
a.s. v likvidaci, IČ: 27088600, se sídlem: Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17(dále jen „dlužník“) a na
majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, současně byla ustanovena insolvenčním správcem dlužníka JUDr.
Andrea Malásková, advokátka, se sídlem: Tišnov, Hornická 901, PSČ 666 03. Účinky rozhodnutí o
úpadku dlužníka nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 3.2.2012.
b. Součástí majetkové podstaty jsou movité věci, nemovitosti a pohledávky tak, jak jsou sepsány v soupisu
majetkové podstaty ze dne 29.8.2013, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
1.
II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu za podmínek v této smlouvě uvedených soubor majetku dlužníka,
jež je tvořen nemovitými věcmi, a to:
·
pozemek parc. č. 693/1 (ostatní komunikace, ostatní plocha) o výměře 4.299 m2, jehož součástí je
budova vrátnice nezapsaná v katastru nemovitostí,
·
pozemek parc. č. 693/4 (dobývací prostor, ostatní plocha), o výměře 727 m2,
·
pozemek parc. č. 693/5 (ostatní komunikace, ostatní plocha), o výměře 827 m2,
·
pozemek parc. č. 693/6 (ostatní komunikace, ostatní plocha), o výměře 821 m2,
·
pozemek parc. č. 693/7 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 4.244 m2, jehož součástí je budova
č.p. 343 (průmyslový objekt),
·
pozemek parc. č. 693/8 (jiná plocha, ostatní plocha), o výměře 2.611 m2, jehož součástí je budova
plechového skladu nezapsaného v katastru nemovitostí,
·
pozemek parc. č. 693/10 (ostatní komunikace, ostatní plocha), o výměře 415 m2,
·
pozemek parc. č. 693/16 (dobývací prostor, ostatní plocha), o výměře 2.426 m2,
·
pozemek parc. č. 693/17 (ostatní komunikace, ostatní plocha), o výměře 78 m2,
·
pozemek parc. č. 693/18 (dobývací prostor, ostatní plocha), o výměře 145 m2,
·
pozemek parc. č. 693/25 (dobývací prostor, ostatní plocha), o výměře 95 m2,
·
pozemek parc. č. 693/27 (jiná plocha, ostatní plocha), o výměře 460 m2,
·
pozemek parc. č. 693/28 (dobývací prostor, ostatní plocha), o výměře 153 m2,
·
pozemek parc. č. 693/29 (dobývací prostor, ostatní plocha), o výměře 170 m2,
·
pozemek parc. č. 693/30 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 683 m2, jehož součástí je budova č.p.
354 (jiná stavba)
·
pozemek parc. č. 693/31 (ostatní komunikace, ostatní plocha), o výměře 14 m2,
·
pozemek parc. č. 693/32 (ostatní komunikace, ostatní plocha), o výměře 1.430 m2,
·
pozemek parc. č. 699/1 (společný dvůr, zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 136 m2,
·
pozemek parc. č. 701 (orná půda), o výměře 739 m2,
·
pozemek parc. č. 702/1 (trvalý travní porost), o výměře 146 m2,
·
pozemek parc. č. 702/3 (jiná plocha, ostatní plocha), o výměře 1.068 m2,
to vše v katastrálním území Tetčice (766861), obec Tetčice (583987), vedeno na listu vlastnictví (LV) č.
689 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov,
a movitými věcmi, které jsou blíže specifikované v příloze č. 1 k této smlouvě pod č. 29, 30, 35, 37, 38, 39,
41, 42, 47, 49, 52, 54 až 90 a 92 až 357 (dále také jen „Předmět koupě“).
2.
Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech
stanovených touto smlouvou.
3.
Kupující se seznámil se stavem celého souboru majetku (Předmětu koupě) a smluvní strany shodně
konstatují, že seznam prodávaných movitých věcí a nemovitostí dle přílohy č. 1 k této smlouvě je úplný a
správný.
III.
ÚČEL SMLOUVY
Účelem této smlouvy je částečné zpeněžení majetkové podstaty dlužníka ALU CZ a.s. v likvidaci, IČ:
27088600, se sídlem: Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, a to v souladu s usnesením Krajského soudu v Brně
KSBR 28 INS 13461/2011-B-65 a v souladu s usnesením Krajského soudu v Brně KSBR 28 INS
13461/2011-B-66 obě ze dne 7.1.2014, kterými byl udělen souhlas ke zpeněžení části majetkové podstaty
dlužníka ALU CZ a.s. v likvidaci, IČ: 27088600, se sídlem: Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17.
IV.
KUPNÍ CENA
Prodávající prodává touto kupní smlouvou Předmět koupě kupujícímu za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši ……………………………,- Kč
(slovy: …………………………………………………………………………………………………….), a
kupující od prodávajícího Předmět koupě za uvedenou kupní cenu kupuje a do svého vlastnictví přijímá.
V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena dohodnutá v článku IV. této smlouvy byla uhrazena:
-
před podpisem této smlouvy na bankovní účet majetkové podstaty č. 205673153/0600 vedený u GE
Money Bank, a.s.
VI.
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ
Předmět koupě v rozsahu specifikovaném v čl. II odst. 1 dle přílohy č. 1 bude kupujícímu předán nejpozději
do 30 dní ode dne vkladu vlastnického práva kupujícího k nemovitostem specifikovaným v článku II odst. 1
této smlouvy. O předání a převzetí Předmětu koupě bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden
též stav měřidel patřících k nemovitostem ke dni předání nemovitostí, pokud odběratelem energií byl dlužník.
VII.
MÍSTO PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ
Místem předání Předmětu koupě je: Rosická 343, Tetčice, okres Brno-venkov.
VIII.
PROHLÁŠENÍ, PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
1.
Smluvní strany shodně konstatují, že veškeré movité věci a nemovitosti prodávané dle této smlouvy jsou
prodávány jako použité a opotřebené. Kupující byl se stavem movitých věcí a nemovitostí seznámen a
v tomto stavu je přijímá a kupuje, jak stojí a leží. Prodávající neodpovídá za žádné vady, zjevné či skryté,
projevující se při převzetí Předmětu koupě či kdykoli později.
2.
Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že kupující nemá nárok na slevu z dohodnuté ceny,
nárok na odstoupení od smlouvy či jiný nárok z odpovědnosti za vady, či nárok na náhradu škody způsobené
vadou movitých věcí či nemovitostí nebo jejich opotřebením.
3.
Kupující si je vědom, že k datu uzavření této kupní smlouvy jsou převáděné nemovitosti (dle přílohy č. 1)
zatíženy právy třetích osob v důsledků výkonů rozhodnutí resp. exekucí vedených na majetek dlužníka či
v důsledku smluvních závazků o zřízení zástavních práv. Účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce
v souladu s ust. § 285 insolvenčního zákona stejně jako smluvní zástavní práva zaniknou zpeněžením
majetkové podstaty, tj. realizací prodeje dle této smlouvy. Insolvenční správce oznámí zánik zajištění
nemovitostmi Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálnímu pracovišti Brno – venkov.
Oznámení o zániku zajištění bude insolvenčním správcem učiněno bezodkladně po podpisu této kupní
smlouvy a bude spolu s návrhem na vklad kupní smlouvy podáno příslušnému katastrálnímu úřadu.
4.
Od okamžiku protokolárního předání nese odpovědnost za případně vzniklé škody na předmětných
nemovitostech a movitých věcech kupující a zavazuje se hradit náklady spojené s vlastnictvím a s užíváním
nemovitostí a movitých věcí ode dne jejich předání. Do dne vkladu vlastnického práva k převáděným
nemovitostem do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího, není kupující oprávněn provádět jakékoli
stavební úpravy na nemovitostech.
5.
Kupující se zavazuje uhradit daň z převodu nemovitostí, a to do konce třetího měsíce následujícího po měsíci,
kdy byl zapsán vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího na podkladě této smlouvy na základě
přiznání k dani z převodu nemovitostí. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva k
předmětu převodu do katastru nemovitostí hradí kupující.
6.
Smluvní strany shodně konstatují, že kupující si je vědom, že v prostorách převáděných nemovitostí se
nachází majetek a účetní dokumentace třetích osob a majetek dlužníka tvořící předmět zajištění pohledávek
věřitele č. 33, společnosti TALEMON s.r.o., a to dle přílohy č. 2 této smlouvy.
7.
Kupující se zavazuje ve vztahu k movitým věcem tvořících předmět zajištění pohledávek věřitele č. 33,
společnosti TALEMON s.r.o., které nenabyl sám do vlastnictví v rámci odděleného výběrového řízení na
prodej těchto movitých věcí, umožnit k nim kdykoli přístup prodávajícímu a osobám, jež prodávající určí, a to
až do doby jejich prodeje. Dále se kupující zavazuje s tímto majetkem nijak nenakládat, nepřemisťovat ho,
neužívat a nezpůsobit na něm škodu. Kupující se dále zavazuje do dvou měsíců od zápisu vkladu
vlastnického práva k prodávaným nemovitostem do katastru nemovitostí zdarma ponechat předmětné movité
věci v prodávaném areálu. Po uplynutí těchto dvou měsíců je pak kupující oprávněn vstoupit do jednání
s prodávajícím o případné dohodě o uskladnění těchto věcí.
8.
Kupující se zavazuje ve vztahu k majetku a k účetní dokumentaci třetích osob umožnit k němu přístup jejich
vlastníkům či osobám, jež vlastník určí či jsou oprávněny za ně jednat. Dále se kupující zavazuje s tímto
majetkem nijak nenakládat, nepřemisťovat ho, nepoužívat a nezpůsobit na něm škodu. Zároveň se kupující
zavazuje umožnit v plné míře výkon zadržovacího práva věřiteli pohledávek za společností KLIMATHERM,
spol. s r.o. v likvidaci, IČ: 25340948, se sídlem: Praha 5 - Zličín, Strojírenská 47/18, PSČ 155 21, zapsané
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187351, a za společností ALU PROGRES
a.s., IČ: 29059691, se sídlem: Praha 5 - Zličín, Strojírenská 47/18, PSČ 155 21, zapsané v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16094.
9.
Kupující prohlašuje, že:
a) není osobou, u níž zvláštní zákon nebo smluvní závazek zakazuje či neumožňuje nabýt Předmět
koupě,
b) není osobou uvedenou v ust. § 295 insolvenčního zákona,
c) není osobou, u které je nabývání majetku v ČR vyloučeno jinými zákony (např. devizový zákon),
d) není v úpadku, ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebylo vůči němu vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,
e) na majetek kupujícího nebyl prohlášen konkurs, ani proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo
vyrovnací řízení nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,
f)
nebyla na majetek kupujícího nařízena exekuce, ani proti němu nebylo zahájeno exekuční řízení,
g) vůči kupujícímu nebylo zahájeno řízení obdobné českému řízení konkursnímu, insolvenčnímu,
vyrovnacímu, exekučnímu, a to dle zahraničních právních předpisů,
h) není v likvidaci ani v procesu obdobném likvidaci podle zahraničních právních předpisů,
i)
nemá závazky po splatnosti vůči dlužníkovi,
j)
je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, že neexistuje žádný závazek vůči jiné
osobě, ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu státní správy nebo samosprávy, který by
kupující bránil uzavřít a plnit tuto smlouvu.
10. V případě, že některá z prohlášení výše uvedených dle bodu č. VIII. 9) této smlouvy se ukáží být
nepravdivými, neúplnými či zkreslenými, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
500.000,- Kč na účet majetkové podstaty uvedený v článku V této smlouvy.
Článek IX.
PŘECHOD VLASTNICTVÍ
1.
Vlastnické právo k movitým věcem přechází na kupujícího okamžikem předání Předmětu koupě.
2.
K nabytí vlastnického práva k převáděným nemovitostem ve prospěch kupujícího dojde vkladem
vlastnického práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, s právními účinky ke dni
podání návrhu na vklad. Návrh na vklad podá kupující po úplném uhrazení kupní ceny, prodávající je
povinen mu k tomu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
3.
Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma
smluvními stranami kupující doručí Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálnímu pracovišti
Brno - venkov, společný návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí spolu s oznámením prodávajícího o zániku zajištění a návrhem na vklad zániku omezení
vlastnického práva uvedených v článku VIII. 3., která zanikla okamžikem zpeněžení věci z majetkové
podstaty.
Článek X.
ZPLNOMOCNĚNÍ
Prodávající tímto zplnomocňuje kupujícího ke všem úkonům souvisejících s evidencí nového vlastníka
Předmětu koupě, tj. zejména k:
1.
-
přehlášení prodávaných motorových vozidel zahrnutých v Předmětu koupě na příslušném úřadu
Registru vozidel/Odboru dopravy na nového vlastníka;
-
provedení návrhu na vklad prodávaných nemovitostí u příslušeného katastrálního úřadu i za
prodávajícího.
Článek XI.
OSTATNÍ USTANOVENÍ
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky či ji zrušit také jen písemně, a to
vždy po dohodě smluvních stran. Změna jména kontaktních osob, sídla společností, čísla účtu, případně
dalších údajů, kde z povahy věci vyplývá, že je strana oprávněna měnit je jednostranně, není důvodem k
uzavření dodatku, takováto skutečnost bude druhé straně sdělena písemně.
2.
Smluvní strany se zavazují pro případ, že by nedošlo ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve
prospěch kupujícího podle této smlouvy pouze z důvodů nesplnění zákonných podmínek pro povolení
vkladu, že uzavřou do 10 dnů od zamítavého rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu dodatek k této
smlouvě nebo novou kupní smlouvu, tak aby byly vytýkané vady odstraněny, případně, že na pokyn
příslušného katastrálního úřadu do 10 dnů tuto smlouvu či návrh na vklad náležitě doplní.
3.
V ostatních otázkách, ve smlouvě nespecifikovaných, se vztahy smluvních stran řídí ustanoveními
občanského zákoníku.
4.
Pokud je v souvislosti s touto smlouvou doručováno doporučeným psaním, pak není-li prokázáno dřívější
doručení, považuje se doporučené psaní za doručený pátým dnem ode dne, kdy byl podán na poštu jako
doporučené psaní.
5.
Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena v 7 exemplářích, z nichž po
jednom obdrží kupující i prodávající, 4 vyhotovení pak budou přiloženy k návrhu na vklad do katastru
nemovitostí.
6.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se
daného předmětu této smlouvy, tedy je projevem jejich pravé a svobodné vůle projevené nikoli v omylu či v
tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže uvedenými podpisy. Okamžikem nabytí účinnosti
této smlouvy pozbývají platnosti veškerá ústní a písemná ujednání mezi smluvními stranami, týkající se
předmětu této smlouvy, s výjimkou dohod a smluv, na které výslovně odkazuje.
V Tetčicích dne
V
dne
……………………………………………..
prodávající
………………………………………….
kupující
JUDr. Andrea Malásková
………………………………………….
insolvenční správce dlužníka ALU CZ a.s. v likvidaci
…………………………………………
Přílohy:
1. Soupis majetkové podstaty
2. Majetek třetích osob v areálu dlužníka a majetek tvořící předmět zajištění pohledávek věřitele č. 33,
TALEMON s.r.o.
Krajský soud v Brně (pracoviště Husova 15), Husova 15, Brno
Soupis majetkové podstaty
Dlužník
Kategorie
Pol.č.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
KSBR 28 INS 13461/2011
ALU CZ a.s. v likvidaci, Rosická 343, Tetčice, IC/RC: 27088600
AK JUDr. Andrea Malásková, Hornická 901, Tišnov
movitý
Identifikace, popis
Datum soupisu
Datum vyloučení
Datum vynětí
Odhad provedl - poznámka
Odhad Kč
Podrobnosti
Důvod soupisu
Důvod vyloučení
Důvod vynětí
Práva třetích osob
Prodáno za Kč
Rohovací lis Elumatec EP 124
Rohovací lis Elumatec EP 124 - nachází
se v Hale pro zpracování hliníku
Pila Elumatec TS 161
Pila Elumatec TS 161 + příslušenství
(posuvný stojan) - nachází se v Hale na
zpracování hliníku
Manipulátor s vakuovým rámem
Manipulátor s vakuovým rámem 2RME nachází se v Hale na zpracování hliníku
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Zástavní práva věřitele č. 33
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Zástavní práva věřitele č. 33
1.10.2012
Lis Pertici HP 601
Lis Pertici HP 601 - modrý, bez štítků nachází se v Hale na zpracování hliníku
Pila Elumatec DG 244
Pila Elumatec DG 244 s příslušenstvím nachází se v Hale na zracování hliníku
vlastnické právo dlužníka
Zástavní práva věřitele č. 33
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Zástavní práva věřitele č. 33
1.10.2012
vlastnické právo dlužníka
Zástavní práva věřitele č. 33
0,00 Kč
0,00 Kč
Zástavní práva věřitele č. 33
0,00 Kč
0,00 Kč
Zástavní práva věřitele č. 33
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Kompresor Ceccato CSA 20
1.10.2012
Kompresor Ceccato CSA 20 v.č.
007129DXXX s příslušenstvím - nachází vlastnické právo dlužníka
se v kotelně u Haly na zpracování hliníku
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
Obráběcí centrum SBZ 130 Elumatec
1.10.2012
Obráběcí centrum SBZ 130 Elumatec s
příslušenstvím - nachází se v Hale na
vlastnické právo dlužníka
zpracování hliníku
Dvoukotoučová nástěnná bruska
1.10.2012
ELKO
Dvoukotoučová nástěnná bruska ELKO B
175 - nachází se v Hale na zpracování
vlastnické právo dlužníka
hliníku
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
Pila Elumatec AKS 133
1.10.2012
Pila Elumatec AKS 133 s příslušenstvím vlastnické právo dlužníka
nachází se v Hale na zracování hliníku
Datum vytvoření:
0,00 Kč
0,00 Kč
Stojanová vrtačka ERBA
1.10.2012
Stojanová vrtačka ERBA r.v. 1996, ser. č.
vlastnické právo dlužníka
001395 - nachází se v Hale na
zpracování hliníku
Stojanová vrtačka Interkrenn
Stojanová vrtačka Interkrenn, r.v. 1993 nachází se v Hale na zpracování hliníku
0,00 Kč
0,00 Kč
Zástavní práva věřitele č. 33
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
0,00 Kč
Strana 1 z 41
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Kompresor Orlík kompresory
1.10.2012
Kompresor Orlík kompresory v.č. 237, r.v.
1997 s příslušenstvím - nachází se v
vlastnické právo dlužníka
kotelně u Haly na zpracování hliníku
Pásová pila MOD 360
Pásová pila MOD 360 s přísl. (stojany,
ovládání apod.) - nachází se v Hale na
zpracování oceli
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Lis RPZ 1-13
1.10.2012
Lis RPZ 1-13 "Martin" s přísl. č. 0216601
vlastnické právo dlužníka
- nachází se v Hale na zpracování oceli
0,00 Kč
Svářečka Citoline 2500T
Svářečka Citoline 2500T Oerlikon s
příslušenstvím (kabeláž a tlaková lahev
ozn. Messer 2012 CO2 s Argonem) nachází se v Hale na zpracování oceli
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Zástavní práva věřitele č. 33
0,00 Kč
Svářečka Citoline 2500T
1.10.2012
Svářečka Citoline 2500T Oerlikon s přísl.
(kabeláž, tlaková lahev s CO2 a Argonem
vlastnické právo dlužníka
ozn. Messer 2020) - nechází se v Hale na
zpracování oceli
0,00 Kč
Svářečka Citoline 2500T
1.10.2012
Svářečka Citoline 2500T s přísl. (kabeláž,
tlaková lahev s CO2 a Argonem ozn. UN
vlastnické právo dlužníka
1956) - nachází se v Hale na zpracování
oceli
0,00 Kč
Hydraulická ohýbačka Baier BMTH 6.1
1.10.2012
Hydraulická ohýbačka Baier BMTH 6.1 s
přísl. - nachází se v Hale na zpracování vlastnické právo dlužníka
oceli
0,00 Kč
Excentrický lis Šmeral LE 160
Excentrický lis Šmeral LE 160 s přísl. nachází se v Hale na zpracování oceli
Tabulové hydraulické nůžky CNTA
3150/16
Tabulové hydraulické nůžky CNTA
3150/16 s přísl. - nachází se v Hale na
zpracování oceli
0,00 Kč
0,00 Kč
Zástavní práva věřitele č. 33
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Zástavní práva věřitele č. 33
1.10.2012
Datum vytvoření:
29.8.2013
vlastnické právo dlužníka
Zástavní práva věřitele č. 33
0,00 Kč
0,00 Kč
Zástavní práva věřitele č. 33
1.10.2012
0,00 Kč
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
Jednonosný jeřáb Adamec A1
1.10.2012
Jednonosný jeřáb Adamec A1-5t, v.č.
15011 - nachází se v Hale na zpracování vlastnické právo dlužníka
oceli
Ohraňovací lis ESPE
Ohraňovací lis ESPE (označen QID
600/200), r.v. 1997
0,00 Kč
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 2 z 41
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Svářečka Optipuls 350 SW
Svářečka Optipuls 350 SW (Omnitech) STR 01, č. 00438V0339 (91600212) s
přísl. (kabeláž) - nachází se v Hale na
zpracování oceli
Svářečka SAFMIG 360 BLS
Svářečka SAFMIG 360 BLS (DEVISAF
D21) č. 9160-6047 s přísl. (kabeláž) nachází se v Hale na zpracování oceli
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Zástavní práva věřitele č. 33
1.10.2012
0,00 Kč
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Svářečka MINICITO 251
1.10.2012
Svářečka MINICITO 251 (Oerlikon) - č.
P701602 s přísl. (kabeláž) - nachází se v vlastnické právo dlužníka
Hale na zpracování oceli
0,00 Kč
Svářečka MINICITO 251
Svářečka MINICITO 251 (Oerlikon) - č.
P701618 - nachází se v Hale na
zpracování oceli
Automobil Škoda Fabia
Automobil Škoda Fabia Kombi šedá SPZ 5B4 8219 - VIN
TMBHZ46Y043920647 s přísl. - 4 náhr.
pneumatiky, kryty na kola, klíče apod. zaparkována v Hale na zpracování oceli
Vysokozdvižný vozík Linde
Vysokozdvižný vozík Linde AG H35D-03
- diesel; č. H2X35INO3029; přísl. prodlužovací nástavce na vidle, startér zaparkován v Hale na zpracování oceli
Zástavní práva věřitele č. 33
1.10.2012
0,00 Kč
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Zástavní práva věřitele č. 33
1.10.2012
0,00 Kč
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Zástavní práva věřitele č. 33
0,00 Kč
Autogenní souprava
1.10.2012
Autogenní souprava - 2 tlakové lahve O2
a Acetylen, hadice, hořák, měřáky, vozík vlastnické právo dlužníka
- nachází se v Hale na zpracování oceli
0,00 Kč
Velká vrtačka model 2A554
1.10.2012
Velká vrtačka model 2A554, č. 8223,
Osporad (vyrobeno v SSSR) - nachází se vlastnické právo dlužníka
v Hale na zpracování oceli
0,00 Kč
Pila ARG 290 plus SA
Pila ARG 290 plus SA s přísl. (kabeláž,
náhr. pilové listy atd.) - č. 16/06/0569 nachází se v Hale na zpracování oceli
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Bruska FINTEC 134
1.10.2012
Bruska FINTEC 134 č. 499109010800 vlastnické právo dlužníka
nachází se v Hale na zpracování oceli
Filtrační systém KEMPER SYSTEM
1.10.2012
9000
Filtrační systém KEPMER SYSTEM 9000
- nachází se v Hale na zpracování oceli - vlastnické právo dlužníka
oddělené dílně
0,00 Kč
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 3 z 41
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Svářečka SAF MIG 360 BLS
Svářečka SAF MIG 360 BLS (Oerlikon) bez. v.č., ozn. DV 21 - nachází se Hale
na zpracování oceli - oddělené dílně
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Velké stojanové nůžky na plech
1.10.2012
Velké stojanové nůžky na plech č.
086160 - nacházejí se v Hale na
vlastnické právo dlužníka
zpracování oceli - oddělené dílně
Odsavač s pracovní plochou pro
1.10.2012
sváření a pálení
Odsavač s pracovní plochou pro sváření
a pálení kovů - 2 odsávací mechanismy s
vlastnické právo dlužníka
vývody ven z haly - nachází se v Hale na
zpracování oceli - oddělené dílně
Velká dvoukotoučová stojanová
1.10.2012
bruska
Velká dvoukotoučová stojanová bruska
ozn. 1830 - výška cca 1,2 m - nachází se
vlastnické právo dlužníka
v Hale na zpracování oceli - oddělené
dílně
0,00 Kč
Fréza FA4V
Fréza FA4V - vyrobeno v TOS Galanta č.39665/64 - nachází se v dílně při Hale
na zpracování oceli
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Soustruh SUI 40-50 (SUI 50-100)
1.10.2012
Soustruh SUI 40-50 č. 1028 (či SUI 50100 č. 150150891028 - obě označení
vlastnické právo dlužníka
přítomna) výrobce TOS Trenčín - nachází
se v dílně při Hale na zpracování oceli
Dvoukotoučová nástěnná bruska
1.10.2012
ELKO B 175
Dvoukotoučová nástěnná bruska ELKO B
175 - č. 4229 - nachází se v dílně při Hale vlastnické právo dlužníka
na zpracování oceli
Dvoukotoučová nástěnná bruska
1.10.2012
PROMA BKN-1500
Doukotoučová nástěnná bruska PROMA
BKN-1500, v.č. B2 007/008 - nachází se vlastnické právo dlužníka
v dílně při Hale na zpracování oceli
0,00 Kč
AKU pistole Makita 682
AKU pistole Makita 682 -- nachází se ve
skladu u Haly na zpracování oceli
Ruční utahovák HILTI SI 100
Ruční utahovák HILTI SI 100 v.č.
012350E - nachází se ve skladu u Haly
na zpracování oceli
Kotoučová bruska červená
Bruska červená - ev. č. 12/08 - nachází
se ve skladu u Haly na zpracování oceli
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 4 z 41
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
El. nůžky na plech Makita JS1660
El. nůžky na plech Makita JS1660, č.
105182E - nachází se ve skladu u Haly
na zpracování oceli
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Velká kotoučová bruska červená
1.10.2012
Velá kotoučová bruska červená č. 3342
(OES 179) - nachází se ve skladu u Haly vlastnické právo dlužníka
na zpracování oceli
0,00 Kč
Bruska ALPHA TOOLS SS135
1.10.2012
Bruska ALPHA TOOLS SS135 - nachází
vlastnické právo dlužníka
se ve skladu u Haly na zpracování oceli
0,00 Kč
AKU šroubovák Makita tyrkysový
AKU šroubovák Makita tyrkysový (OES
3825) - nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
El. šroubovák Bosch GSR 6-20TE
El šroubovák Bosch GSR 6-20 TE nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
AKU šroubovák Narex
AKU Šroubovák Narex - ozn. 3769 nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
AKU šroubovák Makita
AKU šroubovák Makita - ozn. 3762 nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Nabíječky Makita - soubor
1.10.2012
Nabíječky Makita - 3x - nachází se různě
po areálu - ve skladu u Haly na
vlastnické právo dlužníka
zpracování oceli, v plechovém skladu
blíže k vrátnici
0,00 Kč
Nabíječka Gesipa
1.10.2012
Nabíječka Gesipa - nachází se ve skladu
vlastnické právo dlužníka
u Haly na zpracování oceli
0,00 Kč
Vrtačka Makita
1.10.2012
Vrtačka Makita - ozn. 4156 - nachází se
vlastnické právo dlužníka
ve skladu u Haly na zpracování oceli
AKU šroubovák Narex ASV 12 BE-T 1.10.2012
soubor
4x AKU šroubovák Narex ASV 12 BE-T ozn. 3830, 3839, 3841, 3850 - s kufry vlastnické právo dlužníka
nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
0,00 Kč
Pistole na purpěnu Schüco
Pistole na purpěnu Schüco - č. 296704,
ozn. 1852 - nachází se ve skladu u Haly
na zpracování oceli
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 5 z 41
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Pistole na purpěnu Schüco
1.10.2012
Pistole na purpěnu Schüco - ozn. 1855 a
vadná - nachází se ve skladu u Haly na
vlastnické právo dlužníka
zpracování oceli
0,00 Kč
Pistole na purpěnu Schüco
1.10.2012
Pistole na purpěnu Schüco - menší, ozn.
1853 - nachází se ve skladu u Haly na
vlastnické právo dlužníka
zpracování oceli
0,00 Kč
Zkoušečka REVEX 51
Zkoušečka REVEX 51 - ozn. 4437 nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
Kleště Dymo 1325 Mk II
Kleště Dymo 1325 Mk II - ozn. 680 +
pásky - nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Digitální multimetr SOLID
1.10.2012
Digitální multimetr SOLID V12/RE 830B vlastnické právo dlužníka
nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
0,00 Kč
Elektroměr
Elektroměr - černá krabice - ozn. 297 nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
Rázový utahovák Makita 6805H
Rázový utahovák Makita 6905H - ozn.
4160 - nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
Utahovák Makita 6906
Utahovák Makita 6906 - ozn. 4156 nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
Svářečka Proweld LBS 066
Svářečka Proweld LBS 066 - ozn. OE
165 - nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Svářečka Heberle LE 700 G
1.10.2012
Svářečka Heberle LE 700 G - nachází se
vlastnické právo dlužníka
ve skladu u Haly na zpracování oceli
0,00 Kč
Bruska Makita 9069S
Bruska Makita 9069S - nachází se ve
skladu u Haly na zpracování oceli
AKU šroubovák Narex ASV 12 BE-T
AKU šroubovák Narex ASV 12 BE-T - s
kufrem a nabíječkou - ozn. 3772 nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
Datum vytvoření:
29.8.2013
Zástavní práva věřitele č. 33
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 6 z 41
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Tmavěmodrá bruska bez ozn.
1.10.2012
Tmavěmodrá bruska bez označení
vlastnické právo dlužníka
(pouze nálepka KICK BACK STOP)
AKU šroubovák Hitachi DS 12 DVF 3 1.10.2012
soubor
3x AKU šroubovák Hitachi DS 12 DVF 3 s kufrem a nabíječkou + bateriemi vlastnické právo dlužníka
nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
Nabíječka Hitachi
Nabíječka Hitachi s kufrem - nachází se
ve skladu u Haly na zpracování oceli
Bruska Narex EBU 13A
Bruska Narex EBU 13A - nachází se ve
skladu u Haly na zpracování oceli
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Vrtačka modrá
1.10.2012
Vrtačka modrá ozn. FWD, 4493 - nachází
vlastnické právo dlužníka
se ve skladu u Haly na zpracování oceli
0,00 Kč
Stavební vrátek WISKEHPS CABRES
Stavební vrátek WISKEHPS CABRES
500 - č. 29120014, s prodlužovačkou nachází se ve skladu u Haly na
zpracování oceli
Fréza Pertici ML 124/OS
Fréza Pertici ML 124/OS - nachází se v
plechovém skladu blíže k vrátnici (těžký
přístup, pravděpodobně porucha)
Stroj Schüco
Stroj Schüco - č. SHC 296553 - obtížná
identifikace, těžko přístupný,
pravděpodobně porucha - nachází se v
plechovém skladu blíže k vrátnici
Vysavač Ghibli AS 600
Vysavač Ghibli AS 600 - nachází se v
plechovém skladu blíže vrátnici
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Odsávání Proma
1.10.2012
Odsávání Proma - 2 sací otvory a 2 pytle
- nachází se v plechovém skladu blíže k vlastnické právo dlužníka
vrátnici
0,00 Kč
Stavební vrátky - 2x
1.10.2012
Stavbní vrátky - 2x - neidentifikovatelné,
těžko přístupné, pravděpodobně porucha
vlastnické právo dlužníka
- nachází se v plechovém skladu blíže k
vrátnici
0,00 Kč
Stavební vrátek žlutý 055
Menší stavební vrátek žlutý č. 055 nachází se v plechovém skladu blíže k
vrátnici
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 7 z 41
106
107
108
109
110
111
112
Svářečky - 2x
2x svářečka - neidentifikovatelná,
nepřístupná - nacházejí se v plechovém
skladu blíže k vrátnici
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Stroj Wicona
1.10.2012
Stroj Wicona H088, č. ESC 94277487
(ESCO Metallbaubeschläge) vlastnické právo dlužníka
neidentifikovatelný, zabalený - nachází se
v plechovém skladu dále od vrátnice
0,00 Kč
Sekačka na trávu VIKING
1.10.2012
Sekačka na trávu VIKING MB455 s přísl.
(koš, olej, nářadí, palivo apod.) - nachází vlastnické právo dlužníka
se na vrátnici
0,00 Kč
Křovinořez ALKO
1.10.2012
Křovinořez ALKO HE 700 Laser - nachází
vlastnické právo dlužníka
se na vrátnici
0,00 Kč
Kancelářské stoly klasické - soubor
1.10.2012
Kancelářské stoly klasické velké
obdélníkové min. 70x - na různých
místech po areálu - 1x na chodbě, 3x
kanc. 202, 1x servrovna, 2x kanc. 203, 1x
kanc. u schodů, 4x kanc. velká na
chodbě, 2x kanc. 205, 18 x kanc. 208, 8x
kanc. 207, 3x kanc. 107 a 108, 3x kanc. vlastnické právo dlužníka
124, 4x mistrovna na hlin. hale, 3x sklad
u hlin. haly, 4x prosklenná kanc. pod
přístřeškem, 4x mistrovna na ocel. hale,
1x sklad na ocel. hale, v plechovém
skladě - min 5 stolů, nelze určit přesně
pro nepřístupnost
Kancelářské stoly - různé tvary 1.10.2012
soubor
Kancelářské stoly různého tvaru - min.
19x - kanc. 202 - 1x stůl menší, 1x atyp s
obloukem; 1x menší kanc. 203; 2x menší
kanc. velká na chodbě; 1x úzký dlouhý
kanc. 205; kulatý stůl kanc. 208; 1x
dlouhý úzký kanc. 207; kanc. 107 a 108 2x dlouhý úzký a 1x krátký úzký; kanc.
124 1x úzký dlouhý; 1x rohový stůl
vlastnické právo dlužníka
vrátnice; v plechovém skladu neidentifikovatelné množství pro
nepřístupnost; buňky - 3x starý dřevěný;
hala na zracování oceli - 1x starý; sklad
na hale pro zpracování oceli - 1x
čtvercový; dílna na hale pro zprac. oceli 1x; showroom - velký stůl se kleněnou
deskou 1x
0,00 Kč
Jídelní stoly - soubor
Jídelní stoly 8x - nacházejí se v jídelně
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 8 z 41
113
114
115
116
Stoly dílny - soubor
Stoly na dílnách - dřevěné desky nacházejí se v koutech hal pro dělníky 3x
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Kancelářské skříně různé - soubor
1.10.2012
Různé vysoké kancelářské skříně s
dveřmi a policemi cca 85x - kanc. 202 7x
s prosklennými a klasickými dvířky, 2x s
dvířky a otevřenými policemi, 1x šatní
skříň; chodba - 2x skříň s prosklennými
dvířky a 2 šuplaty; velká kanc. s proskl.
vchodem - 4x skříň s dvířky a policemi;
kanc. 205 - 1x skříň s prosklennými
dvířky; kanc. 208 - 5x skříň s dvířky a
policemi; 1x skříň s dvěřmi; kanc. 207 3x skříň s dveřmi, 4x skříň s
prosklennými a klasickými dvířky; kanc.
124 - 1x skříň s dveřmi, uvnitř přihrádky,
vlastnické právo dlužníka
1x skříň s dvířky a zprostřed s policemi;
vrátnice - 2x skříň s dveřmi; kanc.
prosklenná pod přístřeškem - 2x;
mistrovna na hale pro zpracování oceli 2x šatní skříň, 1x skříň s dvířky a
policemi; sklad na hale pro zpracování
hliníku - 1x skříň; sklad u haly na
zpracování oceli - 2x skříň s dvířky a ve
středu police, 1x skříň s dveřmi, 1x skříň
10 šuplat; plechový sklad dále od vrátnice
- cca 40 různých skříní, těžko
identifikovatelné pro nepřístupnost; buňky
- 1x stará dřevěná; showroom - 5x
0,00 Kč
Regály na spisy - soubor
Regály na spisy se 2 šuplaty 2x- uvnitř
závěsy pro spisy - kanc. 202 2x; kanc.
205 2x
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Kancelářská stěna - soubor
1.10.2012
Kancelářská stěna 6x - různé regály,
police, skríňky s dvířky - kanc. 202 1x;
kanc. 203 a 204 1x; kanc. 107 a 108 1x; vlastnické právo dlužníka
kanc. 205 1x; kanc. 124 1x; mistrovna na
hlae pro zpracování ocele
0,00 Kč
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 9 z 41
118
119
120
Židle různé - soubor
1.10.2012
Různé židle kolečkové, dřevěné, kovové,
různých barev, kancelářské i jiné - min.
172x - kanc. 202 1x kolečková, 2x s
kovovým rámem; serverovna 1x; kanc.
203 a 204 - 1x klasická, 2x pojízdá; kanc.
u schodů - 2x; kanc. s prosklenným
vstupem na chodbě - 6x různé; kanc. 205
- 4x různé; kanc. 208 - 7x poj. židle, 4x
židle dřevo kov, 1x křeslo; kanc. 207 - 1x
křeslo, 1x poj. židle; kanc. 107 a 108 - 6x
vlastnické právo dlužníka
různé; místnost 119 - 3x; kanc. 124 - 4x
různé; kotelna - 1x; jídelna - 27x jídelní
židle; kuchyň - 4x různé; vrátnice - 3x;
hala na zpracování hliníku + mistrovna a
sklad - 12x; prosklenná kanc. pod
přístřeškem - 6x; hala na zpracování oceli
+ sklad a mistrovna - 33x; plechové
sklady - cca 25x (těžko určitelné pro
nepřístupnost); buňky - 2x; místnost s hl.
uz. vody - 3x; showroom - 12x
0,00 Kč
Skříně menší různé - soubor
1.10.2012
Menší různé skříně - do 1,5 m, s dvířky min. 30x - kanc. 203 a 204 4x; kanc. u
schodů - 2x; kanc. 205 - 4x; kanc. 207 1x; vrátnice - 2x, sklad u haly na zprac.
vlastnické právo dlužníka
oceli - 3x; plechové sklady - cca 10
(nepřístupné, hůře ident.); kuchyňka v
patře - 2x kuchyňské skříňky; showroom 4x (jedna se dřezem)
0,00 Kč
Skříňky se šuplaty - soubor
1.10.2012
Skříňky se šuplaty převážně pojízdné,
pod kanc. stoly - 4 až 5 šuplat, často s
klíčem - min 80 x - kanc. 202 - 4x;
chodba - 1x; serverovna - 1x; kanc. 203 a
204 - 2x; kanc. 207 - 6x; kanc. 107 a 108
- 4x; velká kanc. s proskleným vchodem
na chodbě - 4x; kanc. u schodů - 1x;
kanc. 205 - 2x; kanc. 208 8x; kanc. 124 vlastnické právo dlužníka
4x; kuchyň - 1x; vrátnice - 2x; mistrovna a
sklad na hale pro zpracování hliníku - 3x
mistrovna, 2x sklad; kanc. prosklenný
pod přístřeškem - 3x 5 šuplat, 1x 4
šuplata; mistrovna na hale pro
zparcování oceli - 3x 4 šuplata, 1x 5
šuplat; plechové sklady - cca 30 (těžko
přístupné, horší ident.)
0,00 Kč
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 10 z 41
121
122
123
124
125
Kancelářské a dřevěné regály - různé 1.10.2012
soubor
Různé kancelářské regály či dřevěné min. 37x - kanc. 202 - 1x trojúhelníkový;
kanc. 203 a 204 - 1x regál 4 police
dlouhý; úklid. místnost - 1x; kanc. 107 a
108 - 1x s příhrádkami; kanc. 205 - 1x;
kanc. 208 - regál 2police nízký dlouhý 3x, krátký - 1x, regál 2m vysoký - 2x,
regál 1,5m - 1x; kanc. 124 - regál na
stěně - 2x, menší regálky - 2x; kuchyně regály na stěně - 1x, 1x úzký dřevěný;
míst. hl. uz. vody - 1x dřevěný u stěny;
vrátnice - 1x na nářadí; hala na
vlastnické právo dlužníka
zpracování hliníku + mistrovna a sklad 1x užší vyšší, 1x regál s přihrádkami
mistrovna; kanc. prosklenná pod
přístřeškem - 1x malý; mistrovna a sklad
hala na zpracování oceli - 1x vysoký 5
polic, 1x malý, 1x s příhrádkami, 1x úzký
se 7 policemi, 1x na stěně 4 police, ve
skladě 1x pro svařovací pomůcky;
plechový sklad - cca 10 regálů (těžko
přístupné, horší ident.); buňky - 1x
dřevěný starý
0,00 Kč
0,00 Kč
Pojízdný regál na PC - soubor
1.10.2012
Pojízdné regály na PC pod stůl - min.
20x, chodba - 1x; kanc. 203 a 204 - 2x;
kanc. 207 - 2x; kanc. 107 a 108 - 3x;
kanc. 205 - 2x; kanc. 208 - 2x; kanc. 124
vlastnické právo dlužníka
- 1x; sklad na hale pro zpracování hliníku
- 1x; kanc. prosklenná pod přístřeškem 3x; plechové sklady - cca 5 (těžko
přístupné, horší ident.)
0,00 Kč
Kuchyňské linky - soubor
1.10.2012
2x kuchyňská linka na 2. podlaží
administrativní budovy - včetně dřezů,
vlastnické právo dlužníka
jedna má vařič, + digestoř; 1x v kuchyni +
výdejní pult
0,00 Kč
Regály na stůl - soubor
1.10.2012
Regály na stůl - 3 x, kanc. 202 - 1x; kanc.
vlastnické právo dlužníka
203 a 204 - 1x; kanc. 208 - 1x
0,00 Kč
Kancelářské police na stěnu - soubor
1.10.2012
Police na stěnu v kancelářích - min. 21x kanc. prosklenný vchod na chodbě - 3x;
kanc. 208 - 1x; kanc. 127 - 2x; kychyň 1x; mistrovna u haly na zpracování
vlastnické právo dlužníka
hliníku - 1x; sklad u haly na zprac. hliníku
- 1x; sklad na hale pro zpracování oceli 4x; plechové sklady - cca 5 (těžko
přístupné, horší ident.); showroom - 3x
0,00 Kč
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 11 z 41
126
127
128
Věšáky - soubor
1.10.2012
Věšáky - na stěnu či stojanové - min. 20 x
- kanc. 203 a 204 - 1x; kanc. u schodů 1x; kanc. 207 - 1x; šatna - 1x; kanc. 107
a 108 - 1x; kanc. 208 - 1x; kanc. 124 - 1x;
kuchyně - 1x; plechové sklady - min. 5x;
mistrovna na hale na zpracování hliníku - vlastnické právo dlužníka
1x; sklad na hale na zpracování hliníku 1x; mistrovna na hale na zracování oceli 1x; sklad na hale na zpracování oceli 2x; hala na zpracování oceli - 1x;
showroom 1x
Lavice - soubor
Lavice - 17 x - šatny - 9x; hala na
zpracování hliníku - 4x; hala na
zpracování oceli - 1x a 1x ocelová;2x
venku
132
133
134
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
Psí bouda
Psí bouda na vrátnici
131
1.10.2012
1.10.2012
Klasické křeslo
Klasické křeslo - na vrátnici
130
0,00 Kč
1.10.2012
Skříňka na klíče
Skříňka na klíče v kanc. 124
129
0,00 Kč
Postele a matrace
2x postele s modrým potahem a 1x
matrace - v plechovém skladu dále od
vrátnice
Rýsovací stůl Reiss
Rýsovací stůl Reiss - 2x (jeden
rozložený) - v plechovém skladu dále od
vrátnice
Radiátory a topná zařízení - soubor
Odmontované radiátory 3x min. a 2x
topné zařízení - v plech. skladu dále od
vrát.
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Šatní skříně - soubor
1.10.2012
Šatní plechové skříně - min. 125 x - šatna
- 102x; míst. 119 - 6x; hala na zpracování
hliníku - 7x; hala na zpracování oceli - 4x;
sklad na hale na zpracování oceli - 1x;
vlastnické právo dlužníka
mistrovna na hale na zpracování oceli 2x; 2x dílna u haly na zpracování oceli;
1x venku
0,00 Kč
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 12 z 41
135
136
137
Stolní počítače různé - soubor
1.10.2012
Různé stolní počítače - min. 46 x - kanc.
202 - LYNX 1x; kanc. 203 a 204 - LYNX
1x; kanc. 107 a 108 - LYNX 1x; kanc. 205
- LYNX 2x; kanc. 124 - neúplné sestavy
4x; kuchyň - Blueline - 1x; vrátnice - 1x;
hala na zracování hliníku - 1x; mistrovna
na hale na zpracování hliníku - LYNX 1x; vlastnické právo dlužníka
sklad na hale na zpracování hliníku - 1x;
mistrovna na hale na zpracování oceli 2x; sklad na hale na zpracování oceli - 1x
SP; plechový sklad bléže vrátnici - cca 25
(těžko přístupné, horší ident.); 4x
showroom
0,00 Kč
Kancelářské telefony - soubor
1.10.2012
Různé kancelářské telefony různých
značek - min. 55 x - kanc. 202 - 2x
Alcatel černý, 1x Gigatel S100, 1x
Panasonic bílý; kanc. 203 a 204 - 1x
Panasonic bílý; kanc. 207 - 3x Panasonic
bílý, 1x Alcatel černý; kanc. 107 a 108 2x Alcatel černý; kanc. prosklenný vchod
na chodbě - 1x Alcatel, 1x Asconn; kanc.
205 - 2x Panasonic bílý; kanc. 208 - 4x
Panasonic bílý, 1x Asconn bílý; kanc. 124
- 1x Panasonic bílý, 1x Asconna; kuchyně
- 1x; vrátnice - 1x Siemens; mistrovna na
hale na zpracování hliníku - 1x Alcatel;
vlastnické právo dlužníka
sklad na hale na zpracování hliníku - 1x
Alcatel černý; kanc. prosklenný pod
přístřeškem - 1x KX F90, 1x Panasonic
bílý, 1x Siemens Gigatel 3000L, 1x
Asconn, 1x Siemens Gigatel 1010;
mistrovna na hala na zpracování oceli 1x Alcatel; sklad na hale pro zpracování
ocele - 1x Alcatel; plechový sklad - cca
20 telefonů různé - Panasonic, Alcatel
apod. (těžko přístupné, horší
identifikace); showroom - 1x Panasonic
bílý, 2x černý Alcatel
0,00 Kč
Mobilní telefony - soubor
1.10.2012
Mobilní telefony Nokia - různé typy a stáří
- 22x, mobilní telefon HTC 1x - vše se
vlastnické právo dlužníka
nachází v kanc. č. 124
0,00 Kč
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 13 z 41
138
139
140
Monitory - soubor
1.10.2012
Různé monitory - LCD i klasické, různé
typy a stáří - min. 41 x - kanc. 202 - 1x
Samsung; servrovna - 1x LG Flatron
L1953T; kanc. 205 - 1x Samsung
Syncmaster 2243; kanc. 208 - 1x
Samsung Syncmaster 2243; kanc. 207 1x LG Flatron E 2250T, 1x Fujitsu
Siemens; kanc. 124 - 1x AOC, 1x Benq;
kuchyně - 1x AOC; vrátnice - 1x
Samsung; hala na zpracování hliníku 1x; mistrovna na hale na zpracování
hliníku - 1x LG Flatron W2252T6; sklad
vlastnické právo dlužníka
na hale na zpracování hliníku - 1x LG
Flatron W2252T6; kanc. prosklenná pod
přístřeškem - 1x Phillips, 1x ViewSonic
17 GS; mistrovna na hale na zpracování
oceli - 1x AOC, 1x SyncMaster SA300;
sklad na hale na zpracování oceli - 1x
AOC; plechový sklad blíže k vrátnici - cca
20x klasické monitory - AOC, ViewSonic
(těžko přístupné, horší identifikace,
pravděpodobně poškozené); showroom 3x (AOC, IBM)
0,00 Kč
Tiskárna Brother
1.10.2012
Multifunkční tiskárna Brother DCP-540CN
vlastnické právo dlužníka
- v kanc. č. 202
0,00 Kč
142
143
144
145
146
0,00 Kč
1.10.2012
Tiskárna Epson
Tiskárna Epson - v kanc. 203 a 204
141
0,00 Kč
Velkoplošná tiskárna HP
Velkoplošná tiskárna HP Designjet 430 v kanc. č. 208
Velkoplošná tiskárna HP
Velkoplošná tiskárna HP Designjet 500 v kanc. č. 208
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Tiskárna Brother
1.10.2012
Multifunkční tiskárna Brother DPC-7015N
vlastnické právo dlužníka
- v kanc. č. 124
0,00 Kč
Tiskárna HP
1.10.2012
Multifunčkní tiskárna HP LaseJet 3052 - v
vlastnické právo dlužníka
mistrovně na hale pro zpracování oceli
0,00 Kč
Tiskárna Konica Minolta
Multifunkční tiskárna Konica Minolta
Page Pro 1390 - v mistrovně na hale pro
zpracování oceli
Tiskárna HP
Tiskárna HP DeskJet 1220C - v
plechovém skladu
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 14 z 41
147
148
149
150
151
152
153
154
Tiskárna Minolta
Tiskárna Minolta CS PRO EP 1052 - v
plechovém skladu
156
157
158
0,00 Kč
Tiskárny - soubor
1.10.2012
Tiskárna/kopírka či balík tiskáren nepřístupné, těžké identifikovat - Tiskárna
Minolta EP 4050 rozpoznatelná, taktéž
vlastnické právo dlužníka
Canon NP1550 na nástavbě - v
plechovém skladu
0,00 Kč
Tiskárny - bez identifikace
2x tiskárna bez identifikace - jedna v
plech. skladu, jedna před ním
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Notebooky - soubor
1.10.2012
Notebooky - různé - 7x -serverovna - 1x
zn. Chicony s příslušenstvím, 1x Lenovo
vlastnické právo dlužníka
R61; kanc. 124 - 2x Acer Extensa 5630,
1x zn. Lenovo T61, 2x Lenovo R61
0,00 Kč
Serverovna - soubor
Vybavení serverovny - racky, servery,
router, síťové prvky, napájení, kabeláž,
příslušenství k ovládání (klávesnice,
myš); starší vybavení pak v Showroomu
Docházkový systém
Docházkový systém DT12- nachází se v
chodbě u vstupu do administrativní
budovy
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Startovačky 2x
1.10.2012
2x skartovačka - 1x kanc. 107 a 108 a 1x
vlastnické právo dlužníka
kanc. 124
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
Fotoaparát Nicon
Harddisky - soubor
Harddisky - kanc. 124 - 1x do notebooku
Seagate; kanc. 205 - 4x klasický HDD;
Showroom -1x
Mobilní modemy AnyData
Mobilní modemy AnyData - 2x - v kanc.
124
Záložní zdroje UPC - APC
Záložní zdroje UPC - APC - v kanc. 124;
v showroomu - 3x
Casio digitální diář
Casio digitální diář - v kan. 202
159
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Fotoaparát Nicon - kanc. 124
155
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Lampy - soubor
1.10.2012
Lampy různé - min. 7 x - kanc. 202 1x,
serverovna 1x, kanc. 207 1x, kanc. 107 a
vlastnické právo dlužníka
108 1x, kanc. 208 1x, vrátnice 1x, sklad
na hale pro zpracování oceli 1x
0,00 Kč
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 15 z 41
160
161
162
163
Ventilátory - soubor
Ventilátory různé typy a velikosti - min.
15x - v kancelářích, mistrovnách a
plechových skladech
Klimatizace - soubor
Klimatizace - více typů 4x - 1x
serverovna, 1x kanc. 207, 1x kanc. 208,
1x showroom i s ovladačem
Vysavače 2x
Vysavače 2x - 1x v kanc. 202, 1x ve
skladu při hale na zpracování hliníku
165
166
167
168
169
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Kalkulačky - soubor
1.10.2012
Kalkulačky - různé v kancelářích,
mistrovnách, skladech; účetní kalkulačka vlastnické právo dlužníka
v kanc. č. 205
0,00 Kč
Projektor
Projektor - klasický na folie, s taškou kanc. 124
Hodiny - soubor
Různé druhy hodin na stěnu či stolní různě po kancelářích, mistrovnách a
skladech, na vrátnici
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Kancelářské příslušenství - soubor
1.10.2012
Kancelářské příslušenství - zahrnuje
různé - kancelářskéí potřeby, odpadkové
kancelářské koše, dekoraci, nástěnky,
tabule, květináče, zrcadla, tašky a obaly vlastnické právo dlužníka
na elektroniku - nachází se prakticky v
každé kanceláři, v mistrovnkách,
skladech, na vrátnici apod.
0,00 Kč
Elektronické příslušenství - soubor
1.10.2012
Různé elektronické příslušenství - síťová
i napájecí kabeláž, klávesnice, myši,
nabíječky, reproduktory k počítači,
sluchátka, staré rozbité boxy od PC,
vlastnické právo dlužníka
elektronické součástky - prakticky ve
většině kanceláří, skladů a mistroven, na
vrátnici
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
Promítací plátno
Promítací plátno - v kanc. 202
170
0,00 Kč
1.10.2012
Psací stroj
Psací stroj - v kanc. 205
164
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Digitální nosiče s daty a SW
1.10.2012
Digitální nosiče s daty a softwarem - v
kanc. 202 se softwarem; v kanc. 124 vlastnické právo dlužníka
recovery DVD s OS Windows 7; v dalších
kancelářích informační a reklamní CD
0,00 Kč
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 16 z 41
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Digi přijímač na střeše a kamera
1.10.2012
Digitální přijímač na střeše administrativní
budovy s příslušenstvím a kamera u
vlastnické právo dlužníka
vrátnice
0,00 Kč
Soubor odborné literatury
1.10.2012
Soubor odborné literatury - technická,
jazyky, programování, PC apod. - hlavně vlastnické právo dlužníka
v kanc. č. 208 a v plechovém skladu
0,00 Kč
Autorádia a elektronika - soubor
1.10.2012
Soubor autorádií a přidružené elektroniky
- ve skříni v kanc. 124 (+1x staré
vlastnické právo dlužníka
autoradio ve skladu na hale na
zpracování oceli)
0,00 Kč
Malý černý trezor
1.10.2012
Malý černý trezor s klíčem - nachází se v
vlastnické právo dlužníka
jídelně
0,00 Kč
Lékárničky - soubor
1.10.2012
Lékárničky - 7x - jídelna 1x, vrátnice 1x,
kotelna na hale na zpracování hliníku 1x,
vlastnické právo dlužníka
mistrovna tamtéž 2x, mistrovna na hale
na zpracování oceli 1x, sklad na hale na
zpracování oceli 1x
0,00 Kč
Radia a přehrávače - soubor
1.10.2012
Různá radia a přehrávače - min. 7x nacházejí se různě po halách, skladech a
vlastnické právo dlužníka
některé i v kancelářích - jedná se o stará
zařízení
0,00 Kč
Hasicí přístroje - soubor
1.10.2012
Hasicí přístroje - práškové či vodní - min.
14x - horní chodba administrativní
budova 1x; dolní chodba 1x; kotelna u
jídelny 1x; vrátnice 1x; mistrovna na hale
na zprac. hliníku 1x; hala na zpracování vlastnické právo dlužníka
oceli 4x; sklad na hale na zpracování
oceli 1x; kuchyně 1x; kotelna u haly na
zpracování hliníku - 2x; sklad hořlavin 1x;
sklad tlakových lahví 1x
0,00 Kč
Držáky na toaletní papír - soubor
Držáky na toaletní papír - 9x - 7x toalety
na administrativní budově; 2x toalety na
halách
Nádobka na tekuté mýdlo - soubor
Nádobka na tekuté mýdlo - 6x - na
toaletách v administrativní budově a na
halách
Zařízení na osušení rukou - soubor
Zařízení na osušení rukou - 6x - toalety
na halách a v administrativní budově
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 17 z 41
181
182
183
184
185
186
187
Karma 2x
2x karma na toaletách na halách Družice
0,00 Kč
Lednice a mrazáky - soubor
1.10.2012
Lednice a mrazáky - Zanussi 1x
kuchyňka v 1. patře adm. budovy; Calac
1x v kuchyni; 1x lednice v kuchyni;
Zanussi 1x vrátnice; lednice 1x na hale
vlastnické právo dlužníka
na zpracování hliníku; lednice 1x sklad na
hale na zprac. hliníku; Zanussi 1x v
Showroom (505)
0,00 Kč
Staré lednice a mrazáky - soubor
Staré lednice a mrazáky pravděpodobně nefukční - 7x před
plechovými sklady; 1x v buňce
Mikrovlnné trouby 2x
Mikrovlnné trouby - Daewoo 1x v
kuchyňce na chodbě v adm. budově; 1x
starší typ na vrátnici;
Váhy Avery Berkel 2x
Váha Avery Berkel FX 220 - v jídelně;
Váha Avery Berkel G 220 - ve skladu na
hale na zpracování oceli
190
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
Rychlovarné konvice - soubor
1.10.2012
Různé rychlovarné konvice - min. 7x kuchyň 1x; hala na zpracování hliníku 1x; sklad na hale na zpracování hliníku 2x; kanc. prosklenná pod přístřeškem vlastnické právo dlužníka
1x; sklad na hale na zpracování oceli 1x i
s kávovarem; 1x dílna u haly na
zpracování oceli
0,00 Kč
Nápojové zařízení 2x
Elektrický potravinový kráječ
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Elektrický vyhřívaný pult na jídlo 2x
1.10.2012
Elektrický vyhřívaný pult na jídlo s
průhledným poklopem - 1x v jídelně, 1x v
vlastnické právo dlužníka
plechovém skladu (pravděpodobně
nefukční)
0,00 Kč
Scanner na čárové kódy
Myčka na nádobí Bosch
Myčka na nádobí Bosch - v kuchyni
192
1.10.2012
0,00 Kč
Scanner na čárové kódy - v kuchyni
191
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
El. potravinový kráječ - v jídelně
189
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
2x nápojové zařízení - na halách
188
1.10.2012
Vyhřívané zařízení na jídlo
Pojízdné vyhřívané kovové zařízení na
výdej jídel - pro uchování teploty jídla - v
kuchyni
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 18 z 41
193
1.10.2012
Sporák Mora
Sporák Mora - kuchyň
194
195
196
197
198
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
Nádobí - soubor
0,00 Kč
Soubor různého nádobí - v kuchyňkách,
kuchyni, jídelně, nějaké i uskladněné v
plechových skladech, část se nachází i
vlastnické právo dlužníka
po kancelářích a halách - talíře, sklenice,
hrnky, hrnce, příbory, slánky, další
kuchyňské náčiní apod.
Ocelové pracovní stoly - ponky 1.10.2012
soubor
Různé ocelové pracovní stoly - ponky 17x - se šuplaty různého počtu či bez,
police, některé mají skříňové součásti,
pracovní plocha jiný materiál - 5x hala na
vlastnické právo dlužníka
zpracování hliníku; 8x hala na zpracování
oceli; 1x sklad na hale na zpracování
oceli; dílna u haly na zpracování oceli 1x; plechový sklad 1x; 1x venku
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
Ocelové skladové regály - vysoké, ke
stropu, dlouhé - 15x - 3x v hale na
zpracování hliníku; 5x sklad na hale na
vlastnické právo dlužníka
zpracování hliníku; 2x hala na zpracování
oceli; 3x sklad na na hale na zpracování
oceli; 2x plechové sklady
Ocelové skladové regály různé
1.10.2012
velikosti - soubor
Různě velké ocelové regály s různým
počtem polic sloužící k ukládání materiálu
a dalšího - 32x - kuchyně a míst. s hl. uz.
vody - 3x; v hale na zpracování hliníku 1x pojízdný sešikmený, 2x klasický; pod
mistrovnou na hale pro zpracování hliníku
(přístup ze skladu) - 1x malý regál; hala
vlastnické právo dlužníka
na zpracování oceli - 1x pojízdný
sešikmený, 4x klasický; dílna u haly na
zpracování oceli - 1x; plechové sklady 11x( 2x se šuplaty); venku pod
přístřeškem - 8x; 1x buňka; 1x v
showroomu na propagační materiály a
vzorky
Ocelové skladové regály - soubor
Ocelové skříně různé - soubor
Různé ocelové skříně různých velikostí od 1,5 m až po 2,5 m - s šuplaty,
policemi, dveřmi či bez -19x - hala na
zpracování hliníku - 4x se šuplaty, 1x
vysoká s dveřmi modrá; hala na
zpracování oceli - 6x , 1x vysoká přes
2m, 3x malá, 1x s přihrádkami s dvířky;
dílna u haly na zpracování oceli - 2x
vyšší, 1x se šuplaty
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 19 z 41
199
200
201
202
203
204
205
Ocelové stoly - soubor
1.10.2012
Pracovní ocelové stoly různé (s dřevěnou
či ocelovou pracovní deskou) 17x a 1x
kuchyňskýv kuchyni - hala na zpracování
hliníku - 1x; hala na zpracování oceli - 1x
deska s podpěrami, 1x s jednou nohou,
vlastnické právo dlužníka
1x mohutný velký, 1x normální, 1x menší,
1x vyšší; dílna u haly na zpracování oceli
- 2x vyšší; venku u skladu hořlavin - 3x;
venku u plchových skladů 5x
0,00 Kč
Ocelové stolky a stoličky - soubor
1.10.2012
Různé ocelové stolky a stoličky - hala na
vlastnické právo dlužníka
zpracování oceli - 8x
0,00 Kč
Pojízdné "stoly" - soubor
1.10.2012
Pojízdné ocelové konstrukce podoby
stolu, bez desky - složící k odkládání a
manipulaci s materiálem, v rozích
odkládací plechy 50x - v hale na
vlastnické právo dlužníka
zpracování hliníku - 12x; v hale na
zpracování oceli - 26x a 6x menší; venku
na ploše - 5x+ 1x u plechových skladů
0,00 Kč
1.10.2012
Svislé stojany na profily a hutní materiál
různé výšky, většina pojízdné - středový
rám s rameny pro uložení - min. 17x - v
vlastnické právo dlužníka
hale na zpracování hliníku - 7x; v hale na
zpracování oceli - 5x; venku vedle
přístřešku 5x
0,00 Kč
1.10.2012
Válcovité dlouhé stojany (ocel.
konstrukce) na profily - čtvercový průřez min. 181 x - v hale na zpracování oceli vlastnické právo dlužníka
5x; venku pod přístřeškem, na ploše a v
oplocené ploše - 156x; venku u
plchových skladů - 20x
0,00 Kč
Stojany na skla a rámy - soubor
1.10.2012
Různé stojany na skla a rámy - různé
velikosti, tvary buď "A" nebo "L" či
obdoba - min. 58 x - v hale na zpracování
hliníku - 3x; v hale na zpracování oceli - vlastnické právo dlužníka
7x; venku na ploše - 12x; venku v
ohrazené ploše - 16x ; pod přístřeškem 3x; venku u plchových skladů - 17x
Pracovní stojany, podstavce "kozy" 1.10.2012
soubor
Pracovní stojany, podstavce, tzv. kozy různé velikosti a tloušťky materiálu, tvar
vlastnické právo dlužníka
"A" či "I" - v hale na zpracování oceli 22x
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Svislé stojany na materiál - soubor
0,00 Kč
Válcovité stojany na profily - soubor
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 20 z 41
206
207
208
209
210
211
212
213
214
Stojany - atypy - soubor
1.10.2012
Stojany - atypické tvary a účely - 20x - v
hale na zpracování oceli - 12x tvar U
pojízdný, 3x stojan se zvihací horní částí
s válečky, 3x stojánek na jedné noze s
válečkem; pod přístřeškem - 1x atyp s
vlastnické právo dlužníka
křížovým podstavcem na kolečkách, 4
ramena na svislé tyči; venku na ohrazené
ploše - 1x atyp s křížovým podstavcem i
křížem na tyči
0,00 Kč
Vozíky - různé - soubor
1.10.2012
Různé vozíky - 14 x - na hale na
zpracování oceli - 4x obdélníkový nízký
malý, 2x obdélníkový nízký dlouhý, 1x na
tlakové lahve; sklad na hale na
vlastnické právo dlužníka
zpracování oceli - pod mistrovnou - 5x
vozíky na materiál na kolejnicích;
plechový sklad - 1x žlutý malý; úklidová
místnost - 1x pro úklid
0,00 Kč
Ocelové nádoby na odpad - soubor
1.10.2012
Ocelové nádoby na odpad - 25 x - v hale
na zpracování hliníku - 11x; v hale na
vlastnické právo dlužníka
zpracování oceli - 6x; venku na ploše 5x; 2x u plechových skladů
0,00 Kč
Popelnice - plast či kov - soubor
1.10.2012
Poplenice - plastové a některé kovové 8x
- u vrátnice 2x; v hale na zpracování oceli
- 1x (nebezpečný odpad), 2x; sklad
vlastnické právo dlužníka
hořlavin - 1x; v ohrazené ploše - 2x
plechová
0,00 Kč
Bedny s víkem - soubor
1.10.2012
Bedny s víkem - v plechovém skladu 12x
vlastnické právo dlužníka
dřevěné; v dílně u haly na zpracování
oceli - 1x
0,00 Kč
Ohrádky - soubor
Kovové ohrádky - 8x - u plechových
skladů
Plechové stěny - soubor
Plechové stěny - 13x - na hale pro
zpracování oceli - 1x pojízdná, 12x vlnitý
plech,
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Žebříky - soubor
1.10.2012
Různé žebříky 4x - na chodbě v adm.
budově - velký hliníkový 1x; na hale pro
zpracování oceli - 1x ocel. malý, 1x
vlastnické právo dlužníka
ocelový klasický; v plechovém skladu - 1x
ocelový
0,00 Kč
Plotýnkový vařič ETA
1.10.2012
Plotýnkový vařič ETA - ve skladě na hale
vlastnické právo dlužníka
na zpracování oceli
0,00 Kč
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 21 z 41
215
216
217
218
219
220
Stará trouba
Stará trouba - v dílně u haly na
zpracování oceli
Ocelové schody
Ocelové schody - na hale na zpracování
hliníku
222
223
224
225
226
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Mohutná ocelová konstrukce
1.10.2012
Mohutná ocelová konstrukce sloužící pro
sváření a práci s autogenem - v hale na vlastnické právo dlužníka
zpracování oceli kousek od Lisu Martin
Neidentifikovatelné zařízení "naviják"
1.10.2012
2x
Neidentifikovatelné zařízení podobné
navijáku, cca 1,5 m dlouhé, 1m vysoké 1x označené OES 1434 pod přístřeškem vlastnické právo dlužníka
v ohradě, 1x pod plechovým přístřeškem
v ohrazené ploše
0,00 Kč
Ocelová radlice
Ocelová radlice - v hale na zpracování
oceli
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
Obytné buňky - 2x
2 obytné buňky u plechových skladů
221
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
Plechové přístřešky nespojené se zemí 5x - venku - 1x sklad hořlavin, 1x pro
tlakové lahve, 1x zamčený s
vlastnické právo dlužníka
neidentifikovatelným obsahem pro
nepřístupnost, 2x vedle haly obloukový
tvar se zbytky; + 1x část přístřešku
0,00 Kč
Kovové odpadkové koše - soubor
1.10.2012
Kovové odpadkové koše - 5x - v halách a
vlastnické právo dlužníka
venku u kuřáckých míst
0,00 Kč
Plechová elektroskříň - soubor
1.10.2012
Plechové elektroskříně - 3x - 1x venku v
ohrazené ploše, 1x u plechových skladů, vlastnické právo dlužníka
1x v plechových skladech
0,00 Kč
Velký pojízdný naviják na hadici
1.10.2012
Velký kovový pojízdný naviják/cívka na
vlastnické právo dlužníka
hadici - v plechovém skladu blíže vrátnici
0,00 Kč
Plechové příštřešky - soubor
Kladiva a palice - soubor
Kladiva a palice - ocelové či plastové
hlavy - ve skladech a pak pár kusů po
halách (některé zlomené) - min. 36x
Velké palice - soubor
Velké palice s ocelovou hlavou -2x a 1x
pouze hlavice - ve skladu na hale na
zpracování oceli
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 22 z 41
227
228
229
230
Velké lanové navijáky - 2x
1.10.2012
Velké lanové navijáky, tzv. hupcuky - 2x vlastnické právo dlužníka
v plechovém skladu
0,00 Kč
Velký řetězový naviják
1.10.2012
Velký řetězový naviják, tzv. hupcuk - 1x v
vlastnické právo dlužníka
plechovém skladu
0,00 Kč
Úchytové hlavy na jeřáb
Úchytové hlavy na jeřáb žlutočervené 1x 1500 kg 1,5 FBK; 1x 3000 kg 3 FBK na skladě na hale na zpracování oceli
232
233
234
235
236
237
238
239
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
Kladky
Kladky - cca 5x - v plechovém skladě
231
0,00 Kč
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Pilky - soubor
1.10.2012
Pilky na železo a různé jednoruční na jiné
materiály - ve skladech na halách, v
vlastnické právo dlužníka
plechových skladech, některé různě po
halách - min. 23 x
0,00 Kč
Rámová pila
Rámová pila - na skladě na hale na
zpracování hliníku
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Pilníky - soubor
1.10.2012
Pilníky - různé typy - ve skladech včetně
vlastnické právo dlužníka
plechových, některé na halách - min. 63x
0,00 Kč
Šroubováky - soubor
Šroubováky - různé - nacházejí se ve
skladech, některé na halách - min. 33x
Sekáče- soubor
Sekáče - různé - nacházejí se ve
skladech a některé na halách - min. 26x
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Kleště - soubor
1.10.2012
Kleště - různé - kombinačky, na
vytahování hřebíků apod. - ve skladech a vlastnické právo dlužníka
některé na halách - min. 20x
0,00 Kč
Imbus klíče - soubor
1.10.2012
Imbus klíče - různé průměry, některé mají
plastové držáky podoby šroubováků - ve vlastnické právo dlužníka
skladech a některé na halách - min. 45 x
0,00 Kč
Nůžky na plech - soubor
Nůžky na plech různé velikosti - ve
skladech - min. 6x
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Ráčny/goly - soubor
1.10.2012
Ráčny/goly - různé - na skladech - 4x ; 1x
velká Tona cca kolem 1 m - v koženém
vlastnické právo dlužníka
obalu - v plechovém skladu blíže k
vrátnici
0,00 Kč
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 23 z 41
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
Svorky - soubor
Různě velké svorky na uchycení - ve
skladech a na halách - min. 50x
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Posuvná měřítka - soubor
1.10.2012
Pusvná měřítka s obaly - různé velikosti ve skladech, některé v poncích na halách
- min. 11x; 1x velké v dřevěné krabici
vlastnické právo dlužníka
Vernier Caliper (sklad na hale na
zpracování oceli)
0,00 Kč
Úhelníky - soubor
1.10.2012
Různě velké úhelníky - převážně z kovu,
některé ze dřeva - ve skladech, některé v
halách - min. 23x; 1x velký dřevěný; 1x vlastnické právo dlužníka
M&B Calibr v dřevěné bedýnce (sklad na
hale na zpracování oceli)
0,00 Kč
Vrtáky - soubor
1.10.2012
Různé vrtáky různých průměrů a velikostí
(nepočítány ty, které tvoří příslušenství
vlastnické právo dlužníka
stojanových vrtaček a soustruhu) - ve
skladech a na halách - min. 65x
0,00 Kč
Důlčíky - soubor
Různě velké důlčíky - ve skladech a
některé na halách - min. 22x
Klíče na matky/šrouby - soubor
Různě velké kovové klíče na
matky/šrouby - ve skladech, na halách 48x +1(multi)
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Svěráky - soubor
1.10.2012
Svěráky obdobné velikosti připevněné na
poncích či skříních - na halách a ve
vlastnické právo dlužníka
skladech - 6x
0,00 Kč
Štětce - soubor
Různé štětce - tenké až silné - na
skladech - min. 10x
Přenosné svítilny/baterky - soubor
Přenosné svítilny/baterky - 3x - ve
skladech
Metry - svinovací, kovové, skládací soubor
Metry - svinovací - 20x ; kovové - 7x,
skládací - 2x - ve skladech a na halách
Ocelové kartáče - soubor
Ocelové kartáče - ve skladech a některé
na halách - min. 5x
Nahřívací nástavec
Nahřívací nástavec na hadici na plyn
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 24 z 41
252
253
254
255
256
Popruhy - soubor
Různé popruhy pro uvazování a
manipulaci - ve skladech a na halách 35x
Ocelová lana s oky - soubor
Ocelová lana s oky pro jeřáb apod. - na
hale pro zpracování oceli - 6x
258
259
260
261
262
263
264
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Součásti lešení - soubor
1.10.2012
Součásti lešení - 2x vzpěra rozevírací na
hale pro zpracování oceli; 5x venku na
vlastnické právo dlužníka
ploše; 10x v plechovém skladu blíže
vrátnici
0,00 Kč
Páčidla - soubor
1.10.2012
Páčidla různých velikostí - 1x obrovské v
hale na zpracování oceli u pily; 3 x ve
vlastnické právo dlužníka
skladě na hale na zpracování oceli
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
Špachtle - soubor
Špachtle - ve skladech a na halách - 5x
257
1.10.2012
Řezné kotouče do pily - soubor
Řezné kotouče do pily různé velikosti
zubů a různých průměrů - 35 x ve skříni
na hale na zpracování hliníku
Nástroj Ridgid - soubor
Nástroje Ridgid - 8x - na hale na
zpracování oceli
Držák
Držák nejasného účelu (u pistole Makity
682) - ve skladu na hale na zpracování
oceli
Závitníky Narex - soubor
Závitníky Narex - 1x krabice - různé
průměry - ve skladě na hale na
zpracování oceli
Pistole na tmel - soubor
Pistole na tmel - 20x - ve skladech a na
halách
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Mazadla - soubor
1.10.2012
Mazadla - různé - 3x - 1 olejnička, 2 tuby
vlastnické právo dlužníka
na stlačování s hadičkami
Kotouče do brusek - brusné, řezné 1.10.2012
soubor
Různé kotouče do brusek - brusné, řezné
vlastnické právo dlužníka
- 20x + 2x krabička
0,00 Kč
Úhloměry - soubor
Úhloměry - 10x - ve skladu při hale na
zpracování oceli
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 25 z 41
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
Prodlužovačky - soubor
1.10.2012
Prodlužovačky na napájení el. proudem různé typy, některé na konci i více
vlastnické právo dlužníka
zásuvek - 3x na 360 V; 10x na 220 V
0,00 Kč
Tyč s háčkem
1.10.2012
Tyč s háčkem pro manipulaci - ve skladě
vlastnické právo dlužníka
na hale na zpracování oceli
0,00 Kč
Velký nůž se zubatým ostřím
1.10.2012
Velký nůž se zubatým ostřím - ve skladě
vlastnické právo dlužníka
na hale na zpracování oceli
Klíče na povolení kotoučů na bruskách
1.10.2012
- soubor
Klíče na povolení kotoučů na bruskách vlastnické právo dlužníka
min. 10x - ve skladech a na halách
0,00 Kč
Sada nástavců na ráčny/goly - soubor
Sada nástavců na ráčny/goly či
utahováky - různé průměry - 1x krabice jen některé; 1x prodlužovací nástavec
Mitutoyo gauge block 60 mm
Mitutoyo gauge block 60 mm - ve skladu
na hale na zpracování oceli
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Hranolky s čísly - soubor
1.10.2012
Hranolky s čísly na vyrážení či vypalování
- ve skladě na hale na zpracování oceli - vlastnické právo dlužníka
11 x krabiček
0,00 Kč
Velký hasák
Velký hasák - ve skříni - ve skladě na
hale na zpracování oceli
Vodováha
Vodováha - ve skladě na hale na zprac.
oceli
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
El. zařízení Schneider electric 2x
1.10.2012
El. zařízení Schneider electric ZB4BS844
vlastnické právo dlužníka
2x - ve skladě na hale na zprac. oceli
0,00 Kč
Sítě - balíky - soubor
Balíky sítí - 10x - v plechovém skladu
blíže vrátnici
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Plachty - soubor
1.10.2012
Plachty - 10x - v plechovém skladu bléže
vlastnické právo dlužníka
k vrátnici
0,00 Kč
Nivelační latě - 2x
2 nivelační latě - 1x kanc.208; 1x
plechový sklad blíže k vrátnici
Štítkovače 3x
3 štítkovače - v plechovém skladu blíže
vrátnici
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 26 z 41
279
1.10.2012
Kolečko
Klasické kolečko - u vrátnice
280
281
Ventily - soubor
Ventily v kotelně u haly na zpracování
hliníku - 4x - Grundf OS UPC 32-60
283
284
285
286
287
288
Náhradní kabely ke svářečkám soubor
Náhradní kabely ke svářečkám - ve
skladech - 8x
290
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Vodovodní baterie a růžice - soubor
1.10.2012
Vodovodní baterie a cca 5x růžice do
vlastnické právo dlužníka
sprch - ve skladu na hale na zprac. oceli
Nabíječky a baterie do AKU zařízení 1.10.2012
soubor
Nabíječky a baterie do AKU zařízení - na
skladech - nabíječky -13x Narex ; baterie vlastnické právo dlužníka
- 40x (Makity a Narex)
0,00 Kč
Elumatec náhradní ovládací panel
Elumatec náhradní ovládací panel - v
plechovém skladu blíže vrátnici v prvním
podlaží
Rozebraný paletovací vozík
Rozebraný paletovací vozík - v
plechovém skladu blíže vrátnici
Tlakové lahve Argon a CO2
2x tlaková lahev Argon a CO2 - v
přístřešku pro tlakové lahve venku
Řetězy na kola auta
Řetězy na kola auta - kanc. 124
289
0,00 Kč
1.10.2012
1.10.2012
Siréna
Siréna - v kotelně u jídelny
282
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Pracovní oblečení - soubor
1.10.2012
Pracovní oblečení - různé monterky,
monterkové soupravy, trika, kabáty, boty,
vlastnické právo dlužníka
rukavice - různě po skladech a halách a v
kanc. 124
0,00 Kč
Ochranné pomůcky - soubor
Ochranné pomůcky - helmy, brýle,
svařečské kukly, obličejové průhledné
štíty, respirátory, reflexní vesty nacházejí se ve skladech a v kanc. 124
(některé i na halách)
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 27 z 41
291
292
293
294
295
296
1.10.2012
Úklidové náčiní - lopaty, lopatky, košťata,
kýble, hadry, smetáky apod.; úklidové
prostředky - nacházejí se různě po areálu
vlastnické právo dlužníka
- hlavně v úklidév místnosti a za kuchyní,
dále na halách a ve skladech; něco i na
vrátnici
Úklidové náčiní a prostředky - soubor
Zahradní nářadí - soubor
Nářadí pro údržbu zeleně - zařízení s
nádobou na postřik, konve, různá náčiní
na rostliny, plevel apod.
Skladové zásoby - těsnění - Wicona soubor
Skladové zásoby těsnění Wicona nachází se v hale na zpracování hliníku a
pak u průchu mezi halami, také v
plechových skladech - 370x krabice
(různé rozměry) a 60x buben
Skladové zásoby - těsnění Schüco soubor
Skladové zásoby těsnění Schüco nachází se v hale na zpracování hliníku a
pak u průchu mezi halami, také v
plechových skladech - 40x krabice (různé
rozměry) a 35x buben
Skladové zásoby - těsnění - různé zn. soubor
Skladové zásoby těsnění - nachází se v
hale na zpracování hliníku a pak u průchu
mezi halami, také v plechových skladech
- Hueck 39 krabic; Ferro Wic 5 krabic;
Aluprof 12 krabic; Hydro Building system
- 20 krabic; Europallete 1 krabice; SAPA
3 krabice; RC systém 12 krabic
Skladové zásoby - těsnění - neident. a
zb - soubor
Skladové zásoby těsnění - nemožné
identifikovat a různé zbytky - nachází se v
krabicích na hale na zpracování hliníku, u
průchodu mezi halami a v plechových
skladech; zbytky pak po celém areálu i
venku ve skládcích apod. - bez označení
- 2 palety těsnění; 20 bubnů; 50 krabic
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 28 z 41
297
298
299
300
301
302
303
Skladové zásoby - gumové a plastové
díly - soubor
Skladové zásoby - gumové a plastové
díly pro výrobu zn. Schüco, Wicona,
Aluprof, Hydro Building systems - různá
rohová těsnění, podložky, destičky,
okapnice apod. - nacházejí se ve
skladech, v hale na zpracování hliníku, u
průchodu mezi halami - uloženy v různě
velkých krabicích či krabičkách - 85
krabic/krabiček
Skladové zásoby - kovové součástky soubor
Skladové zásoby - různé kovové
součástky pro výrobu oken, dvěří a rámů
- rohy, podložky, úchyty, vyklápěcí
mechanismy, panty, kliky, rosety, madla,
montážní plíšky - uloženo v krabicích
různých velikostí či v bednách- nacházejí
se ve skladech, na hale pro zpracování
hliníku a u průchodu mezi halami - různé
značky, převážně Schüco, Hueck, Dr.
Hahn, BKS - minimálně 560 krabic a
krabiček
Skladové zásoby - zámky a podobné
mech. - soubor
Skladové zásoby zámků a podobných
mechanismů - nacházejí se ve skladech
či u průchodu mezi halami - uloženo v 20
krabicích po více kusech; 35 x
samostatně
Skladové zásoby - šrouby a matice soubor
Skladové zásoby šroubů a matic různých
typů a velikostí - uloženy ve skladech a
na halách převážně v krabicích a
bednách či volně - cca 200 krabic a
beden - kusově desítky tisíc
Skladové zásoby - nýty a hřeby soubor
Skladové zásoby nýtů a hřebů - uloženy v
krabicích či volně ve skladech či na
halách - 5x krabice
Skladové zásoby - dřevěné podložky soubor
Skladové zásoby dřevěných podložek ve skladech - v pytlích či krabicích - 10
pytlů/krabic
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Regulátory výkonu ventilátoru - soubor
1.10.2012
Regulátory výkonu ventilátoru - 4x - v
vlastnické právo dlužníka
hale na zpracování hliníku
0,00 Kč
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 29 z 41
304
305
306
307
Skladové zásoby - tyčky - soubor
1.10.2012
Skladové zásoby různých tyček pro okna
a dveře - některé kruhový průřez, jiné
vlastnické právo dlužníka
hranatý, některé se štetinami - 7x tyče;
14 tub s tyčemi; 12 lišt se štětinami
0,00 Kč
Motorek k oknům - soubor
1.10.2012
Motorek k oknům (pravděpodobně na
žaluzie či otevírání) - 6x - na skladech, 1x vlastnické právo dlužníka
v kanc. s prosklenným vchodem
Otevírací mechanismy pro dveře 1.10.2012
soubor
Otevírací mechanismy na dveře - GEZE
vlastnické právo dlužníka
3x; 4 krabice jiné;
0,00 Kč
309
310
311
312
313
314
315
316
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
Balení polystyren
Balení polystyrenových desek - 11 kusů
308
0,00 Kč
Skladové zásoby - pásky různé soubor
Skladové zásoby - různé pásky - lepící,
těsnící, pěnové apod - ve skladech a na
halách - 30 krabic či rolí; 7x Heroal
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Skladové zásoby - lepenky - soubor
1.10.2012
Skladové zásoby - lepenky - 35 balení - v
vlastnické právo dlužníka
průchodu mezi halami
0,00 Kč
Termostaty - soubor
Termostaty - 3 krabice - ve skladu na
hale na zpracování hliníku
Nářadí na pily - Teifer Holice
Nářadí na pily Teifer Holice PP12S sklad na hale na zpracování hliníku
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Sada nářadí na míchání barev - soubor
1.10.2012
Sada nářadí na míchání barev apod. vlastnické právo dlužníka
sklad na hale na zprac. hliníku
0,00 Kč
Lepicí štítky - soubor
1.10.2012
Krabice různých lepicích štítků - sklad na
vlastnické právo dlužníka
hale pro zpracování hliníku
0,00 Kč
Vrtací šablony - soubor
4 bedny vrtacích šablon po cca 30
kusech - ve skladu na hale na zprac.
hliníku
Hadice a hadičky - soubor
Různé hadice a hadičky včetně tzv.
husích krků - ve skladech - cca 5 bubnů
Pěnové pásmo - soubor
10 rolí pěnových pásem - u průchodu
mezi halami
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 30 z 41
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
Gumová, lepenková či tkaninová
1.10.2012
pásma - soubor
Gumová či tkaninová pásma - 6 rolí u
průchodu mezi halami, 1 na vrátnici, 14
rolí izolační gumy na hale pro zpracování
vlastnické právo dlužníka
oceli; 3 - sklad na hale na zpracování
oceli; 2 role asfaltové lepenky - plechový
sklad
Vypínače WUI 110 - soubor
3 krabice vypínačů WUI 110 Window
Moster - u průchodu mezi halami
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Redukční ventily - soubor
1.10.2012
Redukční ventily - 1 bedna - sklad na
vlastnické právo dlužníka
hale na zpracování oceli
Příslušenství k elektrickým rozvodům 1.10.2012
soubor
Příslušenství k el. rozvodům - pojistky,
koncovky, kabely, vývodky, vypínače,
vlastnické právo dlužníka
zásuvky apod. - 3 krabice - sklad na hale
na zpracování oceli
0,00 Kč
Ložiska - soubor
Krabice ložisek - sklad na hale na
zpracování oceli
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Kroužková těsnění - soubor
1.10.2012
1 krabice kroužkových těsnění - sklad na
vlastnické právo dlužníka
hale na zpracování oceli
0,00 Kč
PVC náboje - soubor
1.10.2012
1 krabice PVC nábojů - - sklad na hale na
vlastnické právo dlužníka
zpracování oceli
Bedny s různými součástkami - neid. 1.10.2012
soubor
Bedny s různými součástkami - nemožné
pro nedostupnost identifikovat - 10 x označené - frézy, kužely, koncovky,
chrániče sluchu, plynová pájka,
vlastnické právo dlužníka
vzduchová nýtovačka, autogen, závitníky;
dalších 30 beden bez možnosti zjistit
obsah - nedostupné
0,00 Kč
Filtr 3x
Filtr 3x - sklad na hale na zpracování
oceli
Gumové nástavce FESTO - soubor
1 krabice gumových nástavců FESTO sklad na hale na zpracování oceli
Měděný drát
3x buben měděného drátu různé délky sklad na hale na zpracování oceli
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
Ostnatý drát
0,00 Kč
1 buben ostnatého drátu - plechový sklad vlastnické právo dlužníka
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 31 z 41
329
330
331
Řemeny do auta
2 řemeny do auta - sklad na hale na
zpracování oceli
Ocelový drát - soubor
4 bubny s ocelovým drátem - sklad na
hale na zpracování oceli; 1 velké klubo
drátu pod přístřeškem venku
333
334
335
336
337
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
Role papíru
Role papíru - v plechovém skladu
332
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Tmely, silikony a lepidla - soubor
1.10.2012
Různé tmely a lepidla - ve skladech, na
halách - 1x tmel pro úpravu sádrokartonu;
tmely v tubách - 10; perennator silikon 4x ; epoxidové lepidlo Schüco 6x; 2
krabice Special silicon B1 Otto Seal S54;
vlastnické právo dlužníka
24x lepidla na fólie Illbruck; lepidlo
Sikatack panel - 5 tub + 5x lahev
Panelprimer; 3 tuby lepidla; 4 krabice
Allbruck tmely; lepidlo 3100 EMFI Rapide
- 5 krabic po cca 17 lahvích
Barvy, ředidla, oleje, petroleje, kyselin
1.10.2012
- soubor
Různé kanystry s barvami, ředidly, oleji,
petroleji apod. - ve skladech a na halách plechovka barvy Hempel; lahev čistící
látky OTTO 3x; kanystr Nirtoředidla;
plechovka terpentýnový olej; barva ve
spreji - 11x; kanystr líh; 2x petrolej; 3x
kanystr s hořlavinou (neidentifikovatelné); vlastnické právo dlužníka
2 lahve kyseliny chlorovodíkové; 24
kanystrů či plechovek různé (sklad na
hale na zpracování oceli); kanystr
ISOLEMFI 50132B; 12 kanystrů či
plechovek uložených v sekci pro
nebezpečný odpad pod mistrovnou
0,00 Kč
Destilovaná voda
6 l destilované vody - sklad na hale na
zpracování oceli
Vzorky výroby - soubor
Vzorky výroby - nacházejí se v
kancelářích, na halách, ve skladech
Lišty (prav. na auta) - soubor
Černé lišty pravděpodobně na auta kanc. 124
Pneumatiky - soubor
Pneumatiky bez identifikace - na
mistrovně a v plechových skladech - 8x
Datum vytvoření:
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 32 z 41
338
339
Plastové díly pro výrobu bubnů 1.10.2012
soubor
Plastové díly pro výrobu bubnů pro
vlastnické právo dlužníka
těsnění - cca 50 x - na halách a skladech
Dřevěné palety - soubor
Dřevěné palety - cca 80 v celém areálu
340
Kolečka k vozíkům - soubor
Kolečka k vozíkům - na skladech - 10x
341
342
Náhradní zářivky - soubor
Náhradní zářivky - cca 30 kusů - ve
skladech
Ocelové nohy - soubor
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
Ocelové nohy - cca 30 x - plechový sklad vlastnické právo dlužníka
343
344
345
346
347
348
349
350
351
Žebříkové sloupky - soubor
Žebříkové sloupky - cca 5 kusů plechový sklad
Pytle Promat - soubor
7 pytlů materiálu zn. Promat - plechový
sklad dále od vrátnice
Dveře a futra - soubor
Různé odmontované dveře a futra - cca
10 x - plechové sklady, zbytek show
roomu
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Skelná vata - soubor
1.10.2012
Sklená vata - cca 10 balíků v plechovém
skladu; další poškozená je ve skladech v vlastnické právo dlužníka
oplocené ploše vedle přístřešku
0,00 Kč
Sudy na olej - soubor
Sudy Paramo s olejem - 2x - pod
přístřeškem; 12 sudy na olej ve skladu
hořlavin (neurčený obsah)
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Umyvadla, záchody, pisoáry - soubor
1.10.2012
Oddělaná umyvadla 8x, záchodové mísy
vlastnické právo dlužníka
5x, pisoáry 4x - u plechových skladů a
uvnitř
Skladové zásoby - sádrokarton 1.10.2012
soubor
Skladové zásoby sádrokartonových
vlastnické právo dlužníka
desek - na hale na zpracování oceli - 26x
0,00 Kč
Skladové zásoby - dřevotříska - soubor
1.10.2012
Skladové zásoby tabulí dřevotřísky - na
vlastnické právo dlužníka
hale na zpracování oceli - 6x
Skladové zásoby - panely Metecno 1.10.2012
soubor
Skladové zásoby panelů Metecno - venku
vlastnické právo dlužníka
na ploše - 16 x celé; 18 x různé ořezy
0,00 Kč
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 33 z 41
352
353
354
355
356
357
Skladové zásoby - pozink. profily 1.10.2012
soubor
Skladové zásoby pozinkovaných profilů vlastnické právo dlužníka
venku na ploše - 94 kusů
Skladové zásoby - hliníkové profily 1.10.2012
soubor
Skladové zásoby hliníkových profilů uskladněné venku na ploše, pod
přístřeškem, na stojanech na halách stovky kusů různých délek a průřezových vlastnické právo dlužníka
tvarů, nezabalené - bez označení či
označení ALU CZ (některé Schüco či
Aluprof); také odřezky a zbytky
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Skladové zásoby - rámy - soubor
1.10.2012
Skladové zásoby již vyrobených rámů
vlastnické právo dlužníka
různých rozměrů - 5x různě po areálu
Skladové zásoby - hutní materiál 1.10.2012
soubor
Skladové zásoby hutního ocelového
materiálu - různě dlouhé nosníky, trubky,
tyče - stovky kusů věškerého materiálu v
areálu - na hale pro zpracování oceli vlastnické právo dlužníka
kolem pily desítky kusů, pod mistrovnou;
vzadu několik kusů natřených našedo;
venku - 5x U a I po 10 m; po 10 m pak
desítky na stojanech u přístřešku;
Skladové zásoby - plechy - hliník i ocel
1.10.2012
- soubor
Skladové zásoby plechů - hliníkové
(nejčastěji Sarray) a ocelové - celé
různých rozměrů - 40 ks v regálech pod
vlastnické právo dlužníka
přístřeškem (hliník); 4 role plechu v
oploceném prostoru přístřešku (ocel); po
celém areálu pak různé kousky a zbytky
0,00 Kč
Skladové zásoby - skla - soubor
1.10.2012
Skladové zásoby skel - různé rozměry a
tloušťky, některá rozbitá - v hale na
zpracování oceli 2 stojany - dvojskla - 9x
1 na 2 m, 1x 1m na 2,5 m, 20x 1m na 1,8
m; venku na ploše 1 stojan - 6x dvojsklo
vlastnické právo dlužníka
3 rozměrů, 2x jednoduché sklo, 1x malé
úzké; pod přístřeškem skla označená
ALU CZ - dvojskla 8 rozměrů - 21x;
vzadu u skladu hořlavin - rozbitá skla na
10 stojanech
0,00 Kč
Celkem za kategorii
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00
movitý
0,00
Kategorie
Pol.č.
nemovitý
Identifikace, popis
Datum soupisu
Datum vyloučení
Datum vynětí
Odhad provedl - poznámka
Odhad Kč
Podrobnosti
Důvod soupisu
Důvod vyloučení
Důvod vynětí
Práva třetích osob
Prodáno za Kč
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 34 z 41
1
2
3
4
5
6
7
Stavba č.p. 343
1.10.2012
Stavba č.p. 343 - průmyslový objekt, na
parcele č. 693/7 - výrobní haly a
administrativní část; na LV č. 689,
vlastnické právo dlužníka
katastrální území Tetčice (766861), obec
Tetčice (583987), okres Brno-venkov
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
1.10.2012
Stavba č.p. 354 - jiná stavba, na parcele
č. 693/30 - budova "Showroom", středová
část pouze základová deska a ocelová
vlastnické právo dlužníka
konstrukce; zapsáno na LV č. 689,
katastrální území Tetčice (766861), obec
Tetčice (583987), okres Brno-venkov
Stavba č.p. 354
Budova vrátnice
Budova vrátnice - stavba nevedená v
katastru nemovitostí, nachází se na
pozemku parc. č. 693/1 (ostatní plocha,
ostatní komunikace, zapsáno na LV č.
689, katastrální území Tetčice (766861),
obec Tetčice (583987), okres Brnovenkov)
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
1.10.2012
vlastnické právo dlužníka
Pozemek - předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
1.10.2012
Budova skladu - stavba nevedená v
katastru nemovitostí, nachází se na
pozemku parc. č. 693/8 (ostatní plocha,
vlastnické právo dlužníka
jiná plocha, zapsáno na LV č. 689,
katastrální území Tetčice (766861), obec
Tetčice (583987), okres Brno-venkov)
Datum vytvoření:
29.8.2013
Pozemek - předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
0,00 Kč
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
1.10.2012
0,00 Kč
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
1.10.2012
0,00 Kč
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
Pozemek parc. č. 693/1
1.10.2012
Pozemek parc. č. 693/1 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, 4299 m2, zapsán na
LV č. 689, katastrální území Tetčice
vlastnické právo dlužníka
(766861), obec Tetčice (583987), okres
Brno-venkov
Pozemek parc. č. 693/5
Pozemek parc. č. 693/5 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, 827 m2, zapsán na
LV č. 689, katastrální území Tetčice
(766861), obec Tetčice (583987), okres
Brno-venkov
0,00 Kč
0,00 Kč
Budova skladu
Pozemek parc. č. 693/4
Pozemek parc. č. 693/4 - ostatní plocha,
dobývací prostor, 727 m2, zapsán na LV
č. 689, katastrální území Tetčice
(766861), obec Tetčice (583987), okres
Brno-venkov
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
0,00 Kč
Strana 35 z 41
8
9
10
11
12
13
14
15
Pozemek parc. č. 693/6
Pozemek parc. č. 693/6 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, 821 m2, zapsán na
LV č. 689, katastrální území Tetčice
(766861), obec Tetčice (583987), okres
Brno-venkov
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
Pozemek parc. č. 693/7
1.10.2012
Pozemek parc. č. 693/7 - zastavěná
plocha a nádvoří, Stavba na parcele: č.p.
343, 4244 m2, zapsán na LV č. 689,
vlastnické právo dlužníka
katastrální území Tetčice (766861), obec
Tetčice (583987), okres Brno-venkov
Pozemek parc. č. 693/8
Pozemek parc. č. 693/8 - ostatní plocha,
jiná plocha, 2611 m2, zapsán na LV č.
689, katastrální území Tetčice (766861),
obec Tetčice (583987), okres Brnovenkov
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
1.10.2012
vlastnické právo dlužníka
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
0,00 Kč
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
Pozemek parc. č. 693/17
1.10.2012
Pozemek parc. č. 693/17 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, 78 m2, zapsán na
LV č. 689, katastrální území Tetčice
vlastnické právo dlužníka
(766861), obec Tetčice (583987), okres
Brno-venkov
0,00 Kč
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
Pozemek parc. č. 693/18
1.10.2012
Pozemek parc. č. 693/18 - ostatní plocha,
dobývací prostor, 145 m2, zapsán na LV
č. 689, katastrální území Tetčice
vlastnické právo dlužníka
(766861), obec Tetčice (583987), okres
Brno-venkov
0,00 Kč
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
Pozemek parc. č. 693/25
1.10.2012
Pozemek parc. č. 693/25 - ostatní plocha,
dobývací prostor, 95 m2, zapsán na LV č.
689, katastrální území Tetčice (766861), vlastnické právo dlužníka
obec Tetčice (583987), okres Brnovenkov
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
Pozemek parc. č. 693/16
1.10.2012
Pozemek parc. č. 693/16 - ostatní plocha,
dobývací prostor, 2426 m2, zapsán na LV
č. 689, katastrální území Tetčice
vlastnické právo dlužníka
(766861), obec Tetčice (583987), okres
Brno-venkov
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
Pozemek parc. č. 693/10
1.10.2012
Pozemek parc. č. 693/10 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, 415 m2, zapsán na
LV č. 689, katastrální území Tetčice
vlastnické právo dlužníka
(766861), obec Tetčice (583987), okres
Brno-venkov
Datum vytvoření:
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
0,00 Kč
Strana 36 z 41
16
17
18
19
20
21
22
23
Pozemek parc. č. 693/27
1.10.2012
Pozemek parc. č. 693/27 - ostatní plocha,
jiná plocha, 460 m2, zapsán na LV č.
689, katastrální území Tetčice (766861), vlastnické právo dlužníka
obec Tetčice (583987), okres Brnovenkov
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
Pozemek parc. č. 693/28
1.10.2012
Pozemek parc. č. 693/28 - ostatní plocha,
dobývací prostor, 153 m2, zapsán na LV
č. 689, katastrální území Tetčice
vlastnické právo dlužníka
(766861), obec Tetčice (583987), okres
Brno-venkov
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
Pozemek parc. č. 693/29
1.10.2012
Pozemek parc. č. 693/29 - ostatní plocha,
dobývací prostor, 170 m2, zapsán na LV
č. 689, katastrální území Tetčice
vlastnické právo dlužníka
(766861), obec Tetčice (583987), okres
Brno-venkov
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
0,00 Kč
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
Pozemek parc. č. 699/1
1.10.2012
Pozemek parc. č. 699/1 - zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr, 136 m2,
zapsán na LV č. 689, katastrální území
vlastnické právo dlužníka
Tetčice (766861), obec Tetčice (583987),
okres Brno-venkov
0,00 Kč
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
1.10.2012
0,00 Kč
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
Pozemek parc. č. 693/32
1.10.2012
Pozemek parc. č. 693/32 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, 1430 m2, zapsán na
LV č. 689, katastrální území Tetčice
vlastnické právo dlužníka
(766861), obec Tetčice (583987), okres
Brno-venkov
29.8.2013
0,00 Kč
0,00 Kč
Pozemek parc. č. 693/31
1.10.2012
Pozemek parc. č. 693/31 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, 14 m2, zapsán na
LV č. 689, katastrální území Tetčice
vlastnické právo dlužníka
(766861), obec Tetčice (583987), okres
Brno-venkov
Datum vytvoření:
0,00 Kč
0,00 Kč
Pozemek parc. č. 693/30
1.10.2012
Pozemek parc. č. 693/30 - zastavěná
plocha a nádvoří, Stavba na parcele: č.p.
354, 683 m2, zapsán na LV č. 689,
vlastnické právo dlužníka
katastrální území Tetčice (766861), obec
Tetčice (583987), okres Brno-venkov
Pozemek parc. č. 701
Pozemek parc. č. 701 - orná půda, 739
m2, zapsán na LV č. 689, katastrální
území Tetčice (766861), obec Tetčice
(583987), okres Brno-venkov
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
0,00 Kč
Strana 37 z 41
24
25
Pozemek parc. č. 702/1
1.10.2012
Pozemek parc. č. 702/1 - trvalý travní
porost, 146 m2, zapsán na LV č. 689,
vlastnické právo dlužníka
katastrální území Tetčice (766861), obec
Tetčice (583987), okres Brno-venkov
Pozemek parc. č. 702/3
Pozemek parc. č. 702/3 - ostatní plocha,
jiná plocha, 1068 m2, zapsán na LV č.
689, katastrální území Tetčice (766861),
obec Tetčice (583987), okres Brnovenkov
Celkem za kategorii
0,00 Kč
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
1.10.2012
0,00 Kč
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
Předmětem zástavního práva - věřitelů č. 1 a 28
0,00 Kč
0,00
nemovitý
0,00
Kategorie
Pol.č.
358
359
360
361
362
pohledávka
Identifikace, popis
Datum soupisu
Datum vyloučení
Datum vynětí
Odhad provedl - poznámka
Odhad Kč
Podrobnosti
Důvod soupisu
Důvod vyloučení
Důvod vynětí
Práva třetích osob
Prodáno za Kč
Pohledávka za AL-KOVO s.r.o.
1.10.2012
Pohledávka ve výši 18.005,- Kč - za ALKOVO s.r.o., IČ: 256 18 229, sídlo: Praha
5 - Smíchov, Preslova 1266/11, PSČ 150 vlastnické právo dlužníka
00 - Fa č. 710100086; přihlášena do
konkurzu a zjištěna
0,00 Kč
Pohledávka za AL-KOVO s.r.o.
1.10.2012
Pohledávka ve výši 46.451,- Kč - za ALKOVO s.r.o., IČ: 256 18 229, sídlo: Praha
5 - Smíchov, Preslova 1266/11, PSČ 150 vlastnické právo dlužníka
01 - Fa č. 710100170, pohledávka
nepřihlášena do konkurzu
0,00 Kč
Pohledávka za Atelier Slavíček s.r.o.
1.10.2012
Pohledávka ve výši 87.220,- Kč - za
Atelier Slavíček s.r.o., IČ: 271 46 359,
sídlo: Praha 1, Národní 10/138, PSČ 110 vlastnické právo dlužníka
00 - neuhrazená kupní cena - pohledávka
přihlášena do konkurzu a zjištěna
0,00 Kč
1.10.2012
Pohledávka ve výši 175.000,- Kč - za
BAERING s.r.o., IČ: 273 76 419, sídlo:
Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00
vlastnické právo dlužníka
- neuhrazená cena za montáž pohledávka přihlášena do konkurzu a
zjištěna
0,00 Kč
Pohledávka za ESOX, spol. s r.o.
1.10.2012
Pohledávka ve výši 837.698,44 Kč - za
ESOX, spol. s r.o., IČ: 005 58 010, sídlo:
vlastnické právo dlužníka
Brno, Libušina tř. 826/23, PSČ 623 00 - z
titulu pozastávek
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Pohledávka za BAERING s.r.o.
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 38 z 41
363
Pohledávka za HANT BA, a.s. (SK)
Pohledávka ve výši 94030,79 € - za
HANT BA, a.s., IČ: 36 328 375, sídlo:
Považské Podhradie 77, Považská
Bystrica 017 04, SR - částečná úhrada
(27.431,85 Kč), pohledávky sporné tvrzeno započtení
364
365
366
367
368
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.8.2013
Pohledávka ve výši 605.117,34 Kč - za
IMOS Brno, a.s., IČ: 253 22 257, sídlo:
Brno, Olomoucká 174, PSČ 627 00 - z
vlastnické právo dlužníka
titulu pozastávek - sporná (soupis 1. 10.
2012 - upravena výše po částečné
úhradě)
Pohledávka za INVESTCAPITAL, s.r.o.
1.10.2012
(SK)
Pohledávka ve výši 5.510.527,10 Kč - za
INVESTCAPITAL, s.r.o., IČ: 35886030,
sídlo: Bratislava, Hviezdna 38, 821 06 pohledávky vůči původním společnostem vlastnické právo dlužníka
- postupné fúze do této - neuhrazené
kupní ceny a příslušenství z
postoupených pohledávek
0,00 Kč
Pohledávka za Jaroslavem Prchalem
1.10.2012
Pohledávka ve výši 121.920,- Kč - za
Jaroslavem Prchalem (M.H.K. ATYP), IČ:
vlastnické právo dlužníka
62403397, narozen: 26.9.1968, bytem:
Praha - Vršovice, Tulská 14/1, PSČ
10000 - neuhrazená cena za montáž
0,00 Kč
Pohledávka za KERAMIZOL s.r.o.
1.7.2013
Pohledávka ve výši 15.420,- Kč - za
KERAMIZOL s.r.o., IČ: 252 76 531, sídlo:
vlastnické právo dlužníka
Kojetín, Kořenovská 1397, PSČ 752 neuhrazená cena za montáž pohledávka přihlášena do konkurzu
Pohledávka za KLIMATHERM, spol.s
1.7.2013
r.o. v likvidaci
Pohledávka ve výši 432.719,- Kč - za
KLIMATHERM, spol.s r.o. v likvidaci; IČ:
25340948, sídlo: Praha 5 - Zličín,
Strojírenská 47/18, PSČ 155 21 - z titulu
bezdůvodného obohacení za skladné a
vlastnické právo dlužníka
parkovné - pohledávka přihlášena do
konkurzu jako zajištěná majetkem zadržený v areálu v Tetčicích - zjištěna v
plné výši
0,00 Kč
Pohledávka za IMOS Brno, a.s.
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 39 z 41
369
370
371
372
373
374
375
376
Pohledávka za KLIMATHERM, spol.s
1.7.2013
r.o. v likvidaci
Pohledávka ve výši 120.530,20 Kč - za
KLIMATHERM, spol.s r.o. v likvidaci; IČ:
25340948, sídlo: Praha 5 - Zličín,
Strojírenská 47/18, PSČ 155 22 pohledávka z titulu bezdůvodného
vlastnické právo dlužníka
obohacení za parkovéné a skladné věcí v
areálu v Tetčicích - zapodstatová
pohledávka - nárůst až do uhrazení - stav
ke dni 1.7.2013 (tzn. za 139 dní)
Pohledávka za Lukášem Vackem
Pohledávka ve výši 10.146,- Kč - za
Lukášem Vackem, IČ: 87252236,
narozen: 2.11.1987, bytem: 67171
Hostěradice 459 - neuhrazené
přefakturované pohonné hmoty
Pohledávka za MANECONT s.r.o. (SK)
Pohledávka ve výši 1292,77 € - za
MANECONT s.r.o., IČ: 44736321, sídlo:
Bratislava, Matúšova 26/4, 811 04, SR záloha na zásoby
Pohledávka za OHL ŽS, a.s.
Pohledávka ve výši 2.392.903,77,- Kč za OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, sídlo:
Brno, Burešova 938/17, Veveří, 602 00 z titulu pozastávek
Pohledávka za PIAVIO s.r.o.
Pohledávka ve výši 12.939,- Kč - za
PIAVIO s.r.o., IČ: 258 49 328, sídlo:
Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská
1378/36, PSČ 702 00 - náhrada škody
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
Pohledávka ve výši 15.456,- Kč - za
Radomilem Zeleným, IČ: 12082198,
narozen: 27.11.1964, bytem: Masarykova
vlastnické právo dlužníka
446/40, 78501 Šternberk - z titulu
zápůjčného a přefakturovaných
pohonných hmot
Pohledávka za SARAY Aluminium
1.10.2012
(Turecko)
Pohledávka ve výši 32,29 $ - za SARAY
Aluminium, Bağlar Mevkii Osmanpaşa
vlastnické právo dlužníka
Cad. No:89 34540, Güneşli / İstanbul /
Turkey - záloha na zásoby
Pohledávka za SWIETELSKY stavební
1.10.2012
s.r.o.
Pohledávka ve výši 39.725,- Kč - za
SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35
vlastnické právo dlužníka
599, sídlo: České Budějovice, Pražská tř.
495/58, PSČ 370 04 - pozastávky
0,00 Kč
Pohledávka za Radomilem Zeleným
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
Strana 40 z 41
377
378
379
380
381
Pohledávka za Techal HBS Centre (GB)
1.10.2012
Pohledávka ve výši 2053,32 liber - za
Techal HBS Centre, Silkwood Park,
vlastnické právo dlužníka
Wakefield WF5 9TG, GB - záloha na
zásoby
0,00 Kč
Pohledávka za UNISTAV a.s.
1.10.2012
Pohledávka ve výši 190.490,15 Kč - za
UNISTAV a.s., IČ: 005 31 766, sídlo:
vlastnické právo dlužníka
Brno, Příkop 6, PSČ 602 00 - pozastávky
0,00 Kč
Pohledávka za VERTIKAL PLUS s.r.o.
Pohledávka ve výši 800.764,36 Kč - za
VERTIKAL PLUS s.r.o., IČ: 253 25 281,
sídlo: Brno, Rybkova 23, PSČ 602 00 pozastávky
Pohledávka za ZIMNÍ ZAHRADY
POLYVER spol. s r.o.
Pohledávka ve výši 28.920,- Kč - za
ZIMNÍ ZAHRADY POLYVER spol. s r.o.,
IČ: 283 06 813, sídlo: Brno, náměstí
Svobody 22, PSČ 602 00 - neuhrazená
kupní cena - pohledávka přiznána
soudně
0,00 Kč
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
1.10.2012
0,00 Kč
vlastnické právo dlužníka
0,00 Kč
Pohledávky za ALU PROGRES a.s.
1.12.2012
Pohledávky v souhrnné výši 29.245.147,Kč - za ALU PROGRES a.s., IČ: 290 59
691, sídlo: Praha 5 - Zličín, Strojírenská
47/18, PSČ 155 21 - pohledávky z titulu
neuhrazených faktur a neuhrazeného
vlastnické právo dlužníka
nájemného a služeb - velmi sporné, těžká
dobytnost, dlužník v insolvenčím řízení;
uplatněno zadržení některých movitých
věcí nacházejících se v areálu v Tetčicích
0,00 Kč
Celkem za kategorii
0,00 Kč
0,00
pohledávka
0,00
Celkem
Datum vytvoření:
29.8.2013
Datum aktualizace (stav ke dni):
29.8.2013
KSBR 28 INS 13461/2011
Vytvořeno v systému IR-IS - Software insolvenčního správce w w w.ir-is.cz
0,00
Strana 41 z 41
PŘÍLOHA Č. 2
KUPNÍ SMLOUVY O PRODEJI NEMOVITOSTÍ A NEZAJIŠTĚNÉHO
MOVITÉHO MAJETKU DLUŽNÍKA
Majetek třetích osob v areálu dlužníka a majetek tvořící předmět zajištění pohledávek věřitele č. 33,
TALEMON s.r.o.
Majetek společnosti ALU PROGRES a.s., IČ: 29059691, se sídlem: Praha 5 - Zličín, Strojírenská 47/18,
PSČ 155 21, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16094:
-
-
v budovách – v halách, kancelářích či v „Showroomu“
·
gumová těsnění různých typů a délek – 11x krabice Schüco, 19x buben Schüco, 5x paleta po cca 24
bubnech Schüco, 3x krabice Hydro Building Systems, 1x Cortizo, 10x krabice Wicona, 3x buben
Wicona, 23x krabice Aluprof, 1x neidentifikovatelná krabice, 1x velká krabice neident.;
·
plastové podložky, gumové rohy apod. – 18x krabice Schüco;
·
tuby Schüco – s trubicemi (Griffrohr Ovalrohr) – 4x;
·
balení AL profilů různých typů a délek – 10x;
·
krabice s různými kovovými díly – 10x;
·
pracovní oblečení a ochranné pomůcky označené logem ALU PROGRES a.s.;
·
barevné skleněné desky – 10 kusů
·
část účetní a další dokumentace
na ploše před halami
·
skla – různé velikosti a tloušťky – 75 kusů a stojany – označené ALU PROGRES a.s.;
·
rozbitá skla – 7 stojanů různých rozbitých skel – označené ALU PROGRES a.s.;
·
hliníkové profily – různé délky a průřezy – 7 regálů (regály ve vlastnictví dlužníka) a 4 balení
položené na zemi – označené ALU PROGRES a.s.
Majetek společnosti B R U K O V, spol. s r.o., IČ: 49285891, se sídlem: Smiřice, Cukrovarská 168, PSČ 503 03,
zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4351:
-
v hale na zpracování oceli:
·
mostový jednonosníkový jeřáb zn. Adamec A1-5t s příslušenstvím.
Majetek společnosti KLIMATHERM, spol. s r.o. v likvidaci, IČ: 25340948, se sídlem: Praha 5 - Zličín,
Strojírenská 47/18, PSČ 155 21, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187351:
-
v oploceném zastřešeném prostoru přiléhajícím k výrobní hale na ploše 300 m2
·
soubor obráběcích strojů (7x)
·
soubor kovových regálů (min 35)
-
-
·
velké množství výrobního materiálu (trubky, železné fitinky od malých po velká kolena, spojky,
šroubení, šrouby apod.)
·
3 nádoby na pohonné hmoty
·
soubor šatních skříní (min 10)
·
nářadí
·
staré lednice
·
dřevěné bedny
v prostorách rekonstruované budovy – tzv. Showroomu na ploše 321 m2
·
soubor kancelářského nábytku (skříně, police, regály, stoly, židle, dveře apod.)
·
soubor výpočetní techniky – notebooky, monitory, stolní počítače, servery, tiskárny, skartovačky, fax,
multifunkční kopírka, telefony, příslušenství apod.
·
další movité věci jako např. vysavač, lednice, rychlovarná konvice, vybavení kanceláře, klimatizace
·
účetnictví a další dokumentace společnosti KLIMATHERM, spol. s r.o. v likvidaci
na parkovišti před Showroomem
·
Automobil Kia Cee’d – SPZ 2AR 9138.
Majetek společnosti LUMINORAMEN a.s., IČ: 24149870, se sídlem: Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6563:
-
na ploše vedle vrátnice:
·
čerpací dvouplášťová nádrž o objemu 5.000 l s příslušenstvím.
Majetek tvořící předmět zajištění pohledávek věřitele č. 33:
-
majetek uvedený v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 29.8.2013 pod č. 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34,
36, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 20, 51, 53 a 91.
Download

Podmínky výběrového řízení a kupní smlouva s přílohami