TRH
MOBILNÍCH
SLUŽEB 2013
3/1/2013
Virtuální operátoři 2013
Ing. Jan Šámal
První vydání
Praha. Únor 2013
© OptiKom.cz, s.r.o. 2013
Analýza trhu v oblasti mobilních služeb sítí
elektronických komunikací pro firemní
zákazníky a zákazníky z veřejné správy
2012/2013
Nelze očekávat, že by MVNO s sebou přinesl výraznou změnu
cen v oblasti segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve
veřejné správě. Lze však očekávat pokles cen v oblasti běžných
rezidentních zákazníků.
Trh mobilních služeb 2013
Trh mobilních služeb 2013
ANALÝZA TRHU V OBLASTI MOBILNÍCH SLUŽEB SÍTÍ
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY A
ZÁKAZNÍKY Z VEŘEJNÉ SPRÁVY 2012/2013
Telekomunikační a internetovou infrastrukturu1 bychom mohli označit za základní stavební prvek většiny
informačních technologií a informační společnosti jako celku.
Pevná telefonní linka (telefon byl vynalezen koncem 19. století) představovala ještě v nedávné minulosti základní
infrastrukturu pro šíření mluveného slova a také představovala základní technologickou platformu pro rozvoj a
šíření dalších technologií, jako například internetu.
Pevnou telefonní síť a její další vývoj však v polovině 90. let 20. století zásadně ovlivnil nástup mobilních
telefonů. Na konci roku 2011, tj. 30 let poté, co byla ve Švédsku a Norsku uvedena do provozu první mobilní
síť, bylo na světě okolo 6 miliard aktivních SIM karet. Ve 2. čtvrtletí 2011 v České republice používalo mobilní
telefon 94 % populace starší 16ti let.
Kromě mobilního telefonu je dnes za základní technologii pro šíření informací nebo jiných služeb globálního
světa považován internet. V roce 2011 bylo ve světě téměř 591 milionů fixních vysokorychlostních internetových
přípojek a 1186 milionů mobilních přípojek.
TRH S MOBILNÍMI TELEKOMUNIKAČNÍMI SLUŽBAMI
Definice mobilních telekomunikačních služeb
Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) definuje mobilní telekomunikační
služby následovně:
52 - Telekomunikační služby a Internetové služby
-
1
64200000-8 - Telekomunikační služby
o 64210000-1 - Telefonní služby a přenos dat
 64212000-5 - Mobilní telefonní služby
 64212100-6 - Služby krátkých textových zpráv (SMS)
 64212200-7 - Služby rozšířených textových zpráv (EMS)
 64212300-8 - Služby multimediálních zpráv (MMS)
 64212400-9 - Služby WAP
 64212500-0 - Služby GPRS
 64212600-1 - Služby EDGE
 64212700-2 - Služby UMTS
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura
Stránka 1
Trh mobilních služeb 2013
Historie mobilních telekomunikačních služeb v ČR 2
Historie mobilních komunikačních sítí se v České republice začala psát 12. září 1991, kdy tehdejší Eurotel spustil
svou první mobilní síť. Jednalo se o mobilní síť první generace. Byla to analogová mobilní síť na bázi
technologie Nordic Mobile Technology (NMT) v pásmu 450 MHz. Její služby však využívala jen malá skupina
manažerů. Přístroje byly využívány převážně pro přenos hlasu a ještě nenabízely výrazné vylepšení oproti
pevným telefonním linkám.
Ke skutečnému boomu mobilních komunikací došlo až se spuštěním mobilních sítí druhé generace. Tyto sítě již
byly digitální na bázi technologie GSM, a byly provozovány nejprve v pásmu 900 MHz. K 1. červenci 1996 svou
GSM síť spustil Eurotel (dnes O2), k 30. září 1996 se přidal tehdejší Radiomobil (Paegas, dnes T-Mobile) a
v roce 2000 vstoupil na trh mobilních služeb třetí GSM operátor, Český Mobil (Oskar, dnes Vodafone).
Rozvoj mobilních telekomunikačních služeb v ČR
Vývoj celkového počtu mobilních telekomunikačních služeb ukazuje následující graf3.
Z grafu jsou zřejmé následující aspekty:
-
Mobilní telekomunikační služby prodělaly bouřlivý vývoj v posledních 15ti letech;
Trh s mobilními telekomunikačními službami se jeví jako plně saturovaný, jelikož aktuální počet
aktivních SIM karet převyšuje počet obyvatel a dle statistiky ČSÚ dosahuje penetrace mobilních telefonů
více jak 92% u věkové skupiny 16-74 let.
Zároveň zajímavý pohled na graf se naskytne při srovnání počtu aktivních SIM karet s počtem pevných linek. Je
patrné, že mobilní technologie ovládly český trh v roce 2000, kdy počet aktivních SIM karet poprvé předčil počet
pevných telefonních linek. Pokles pevných linek je zřejmě zapříčiněn jak substitucí pomocí mobilních telefonů,
tak i vývojem pevných služeb a rozvojem konektivity k síti Internet a realizací levnějších pevných hlasových
služeb na bázi technologie Voice over IP (VoIP).
-
2
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura, dokument „Mobilní síť“
3
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura, dokument „Mobilní síť“
Stránka 2
Trh mobilních služeb 2013
Tržní podíl poskytovatelů služeb
Dlouhodobý vývoj tržního podílu jednotlivých mobilních operátorů v České republice ukazuje následující graf4.
Aktuální tržní podíl jednotlivých operátorů ukazuje následující graf5.
4
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura, dokument „Mobilní síť“
5
Zdroj dat ČSÚ a ČTÚ, vlastní zpracování společností OptiKom.cz
Stránka 3
Trh mobilních služeb 2013
Průměr ný měsíční objem mobilní ho telekomunikačního provozu
Analýzou dat ze statistiky ČSÚ se dostáváme k následujícímu grafu6 spotřeby hlasových, textových a
multimediálních služeb na jedné průměrné SIM kartě.
Z grafu je zřejmé, že objem protelefonovaných minut v rámci jedné průměrné SIM karty neustále roste a
aktuálně se pohybuje na hodnotě cca 90 protelefonovaných minut měsíčně.
Oproti tomu objem odesílání textových a multimediálních zpráv je dlouhodobě stabilní a představuje průměrné
měsíční objemy:
-
cca 43 SMS zpráv odeslaných za měsíc z jedné SIM karty;
- cca 0,35 MMS zprávy odeslané za měsíc z jedné SIM karty.
Z pohledu roamingu a mezinárodního odchozího provozu se jedná o minoritní objem provozu v okolí průměrně
cca 2 minut za měsíc z 1 SIM karty.
Uvedené objemy průměrného provozu z jedné SIM karty odpovídají i dále uvedených statistikám OECD.
6
Zdroj dat ČSÚ a ČTÚ, vlastní zpracování společností OptiKom.cz
Stránka 4
Trh mobilních služeb 2013
Aktuální dění na trhu s mobilními telekomunikačními službami
AUKCE KMITOČTŮ PRO LTE
V současné době7 probíhá aukce kmitočtů nebytných pro rozšíření poskytování mobilních telekomunikačních
služeb na bázi služeb sítě LTE na území České republiky8. Mobilní síť LTE umožní reálnou rychlost připojení k
internetu kolem 150 Mbit/s, což je zhruba pětinásobek proti současné technologii 3G.
Aukce frekvencí v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz začala 12.11.2012. Uchazeči T-Mobile, Telefónica, Vodafone
a PPF Mobile Services draží celkem 40 bloků kmitočtů. Jejich vyvolávací cena byla dohromady 7,4 miliardy Kč.
Aukce by měla skončit, až již na žádný blok nebude nikdo přihazovat.
Původně se očekávalo, že do konce roku aukce nejen skončí, ale že úřad rovněž přidělí vydražené kmitočty.
Původní termín ukončení aukce byl dokonce odhadován na konec listopadu 2012. Aukce bude s ohledem na
stále trvající zájem dražitelů pokračovat v roce 2013 a může tak podle zájmu operátorů trvat ještě několik týdnů
nebo měsíců.
ČTÚ si od aukce slibuje zejména rozšíření rychlého internetu i do odlehlejších oblastí, ale i zvýšení konkurence
příchodem nové společnosti (4. operátora) na trh.
Možný příchod čtvrtého operátora na trh – PPF Mobile Services
S ohledem na vývoj vstupu mobilních operátorů Vodafone a T-Mobile na mobilní telekomunikační trh a jejich
schopnost zabezpečit mobilní telekomunikační služby v rámci uceleného portfolia služeb pro korporátní
zákazníky a zákazníky ve veřejné správě, lze konstatovat, že jakýkoliv subjekt, který v roce 2013 vstoupí na
mobilní telekomunikační trh, neovlivní dění na tomto trhu v segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve
veřejné správě.
T-Mobile vstoupil na trh v roce 1996 a Vodafone v roce 2000. Reálná schopnost poskytnout služby
významnému zákazníkovi ze segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve veřejné správě své služby
v požadované úrovni péče o zákazníka a kvalitě (s dostatečným pokrytím) nastala v obou uvedených případech
až po cca 4-5 letech od vstupu na trh.
Z výše uvedeného lze vyvodit, že čtvrtý mobilní operátor, který by případně vstoupil na mobilní telekomunikační
trh, nebude v prvopočátku svého působení vhodným obchodním partnerem pro významný subjekt veřejné
správy.
Zároveň z pohledu cenového vývoje nelze očekávat, že by tento hráč s sebou přinesl výraznou změnu cen za
mobilní telekomunikační služby. V oblasti segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve veřejné správě
probíhá naprosto běžný tržní boj o zákazníka a ceny jsou výběrovými řízeními stlačeny významně dolů, pod
hladinu cen pro rezidentní zákazníky.
Lze však očekávat pokles cen v oblasti běžných rezidentních zákazníků, kde v dnešní době de-facto k boji o
zákazníka nedocházelo, a i ČTÚ prohlásilo tento trh za nekonkurenční z důvodu faktického oligopolu všech tří
současných hráčů na trhu.
7
Přelom roku 2012 a 2013
8
Zdroj: http://mobil.idnes.cz/aukce-kmitoctu-01n-/mobilni-operatori.aspx?c=A121222_022146_mobilni-operatori_jm
Stránka 5
Trh mobilních služeb 2013
Virtuální operátoři
Mobilní virtuální operátor (MVNO, z anglického Mobile Virtual Network Operator) je poskytovatel mobilních
telekomunikačních služeb, který nemá přidělenu licenci pro využívání rádiového spektra nebo nevlastní
bezdrátovou síťovou infrastrukturu, nad nimiž MVNO poskytuje služby svým zákazníkům. MVNO vstupuje do
obchodní smlouvy s operátorem mobilní sítě k získání hromadného přístupu k síťovým službám za
velkoobchodní ceny. Maloobchodní ceny pak nastavuje již nezávisle. MVNO může používat svůj vlastní
zákaznický servis, systémy účtování, systémy podpory marketingu a prodeje, nebo toto může využít v rámci
služeb od smluvního partnera – tzv. Mobile Virtual Network Enabler (MVNE), kterým je zpravidla licencovaný
mobilní operátor (MNO, z anglického Mobile Network Operator).
Vznik modelu MVNO se liší na jednotlivých trzích po celém světě podle místních faktorů. Na některých trzích
byl vznik MVNO výsledkem regulačního zásahu. Regulátor donutil zavedené operátory mobilních sítí nabízet
velkoobchodní přístup k jejich sítím, aby docílil silné konkurence ve prospěch koncového spotřebitele. Na jiných
trzích, operátoři mobilních sítí reagovali na tržní příležitosti nabídnout své nadbytečné síťové kapacity pro další
subjekty ve snaze využít nevyužitou kapacitu vlastní sítě se ziskem v podobě velkoobchodního prodeje. Většina
MVNO je orientovaná na běžné koncové spotřebitele a většina z nich má zaměření na co nejnižší jednotkové
ceny.
Samostatnou kategorií je tzv. „Light MVNO“, který je rovněž známý pod pojmem „přeprodejce služeb“. Tento
subjekt vlastní pouze prodejní kanály a zabezpečuje svůj marketing.
Princip Light MVNO přijal i první a v současné době9 jediný MVNO v České republice – společnost
BLESKmobil – kdy veškeré činnosti a provoz aplikací zajišťuje technicky MNO (společnost Telefónica) a
MVNO (BLESKmobil) zabezpečuje jen prodej služeb a marketing s tím spojený. Tento poskytovatel v současné
době nabízí služby pouze na bázi tzv. „předplacených karet“ (prepay services). Není tedy schopen zabezpečit
služby ani pro firemní zákazníky, natož pak pro zákazníky ze segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve
veřejné správě.
BLESKmobil
Příchod tohoto prvního mobilního virtuálního operátora způsobil de-facto snížení cen v uvedených
předmětných službách (prepay services) o více jak 50%. V této oblasti se běžně cena pohybovala v okolí 6
Kč/min s DPH, nyní nabídky těchto služeb klesly na 2,50 Kč/min s DPH. Zatím jediný ze stávající trojice
mobilních operátorů na tuto situaci reagoval operátor T-Mobile.
Nabídka předplacených služeb (prepay services) od BLESKmobil10 a T-Mobile11:
9
Přelom roku 2012 a 2013
Zdroj: http://bleskmobil.blesk.cz/; cit: 2013-01-24
11
Zdroj: https://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni; cit: 2013-01-24
10
Stránka 6
Trh mobilních služeb 2013
GTS Czech
Dne 4.2.2013 byla uveřejněna tisková zpráva12 o tom, že společnosti GTS a T-Mobile uzavřely partnerství v
poskytování mobilních služeb v České republice.
Společnost GTS je jedním z nejvýznamnějších alternativních poskytovatelů nabízející doposud pouze komplexní
ICT služby13 založené na poskytování služeb fixních hlasových a datových telekomunikačních služeb.
Z uvedené tiskové zprávy vyplývá, že se tento MVNO bude specializovat na poskytování mobilních
telekomunikačních služeb pro segment firemních zákazníků a zákazníků ve veřejné správě.
Vzhledem k cenové hladině a nízkým maržím v uvedeném segmentu zákazníků lze očekávat, že primárním cílem
tohoto MVNO není zabezpečit pokles cen na trhu – což budou pravděpodobně zabezpečovat jiní MVNO
nabízející své služby pro rezidentní trh. Za primární cíl lze považovat rozšíření komplexního portfolia služeb
GTS a schopnost zabezpečit komplexní hlasová a datová řešení napříč fixními i mobilními službami.
Tuto domněnku potvrzuje i uvedená tisková zpráva, kde je citován generální ředitel GTS: „Rozšíření našeho
produktového portfolia o mobilní služby je pro nás významným milníkem a zároveň oceněním našeho inovačního potenciálu a
obchodní síly. Tyto služby budou obohacením stávajících telekomunikačních řešení, která poskytujeme našim firemním zákazníkům.
GTS tak nyní může plně zajistit celou řadu řešení, která naši zákazníci vyžadují, od datových a hlasových služeb přes komplexní
ICT služby, nově až po mobilní služby.“
Od společnosti GTS tedy nelze očekávat, že by agresivním způsobem usilovala o „dobití“ určitého významného
podílu na trhu. Spíše se bude specializovat na rozšíření svých obchodních aktivit u svých zákazníků (kterým
poskytuje fixní služby), a kteří zároveň nevyužívají mobilní řešení od T-Mobile (nelze očekávat, že by GTS
podávala konkurenční nabídku proti svému obchodnímu partnerovi). Očekává se tedy, že bude cílit proti
komplexním nabídkám na kombinovaná fixně-mobilní telekomunikační řešení od TO2 a VDF.
Veřejná obchodní nabídka MVNO GTS Czech v době sepisování tohoto dokumentu nebyla k dispozici.
12
Zdroj: http://www.gts.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/gts-a-t-mobile-uzavrely-partnerstvi-v-poskytovani-mobilnich-sluzeb-v-cr414.shtml; cit: 2013-02-06
13
GTS Czech: Měnící se svět a role ICT – vývoj informačních a komunikačních technologií v souvislostech; online;
zdroj: http://www.gts.cz/file/edee/cs/company-profile/ict_brozura.pdf; cit: 2013-02-06
Stránka 7
Trh mobilních služeb 2013
Ostatní potenciální MVNO
Lze se však domnívat, že vstup dalších virtuálních operátorů, kde se spekuluje o společnostech14 AIR
TELECOM, CENTROPOL, ČD TELEMATIKA, ČESKÁ POŠTA, MAFRA, MAKRO, TESCO, UPC či
VOOCALL, nezpůsobí žádnou faktickou změnu v segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve veřejné
správě. Tito poskytovatelé se budou velmi pravděpodobně orientovat dvěma směry:
-
buď na rezidentní trh, tedy na koncové zákazníky, kterým poskytnou mobilní telekomunikační službu
v návaznosti na ostatní obchodní aktivity podnikatelské skupiny do které MVNO patří (pravděpodobně
MAFRA, MAKRO, TESCO, UPC),
-
nebo budou poskytovat své služby v rámci uzavřené podnikatelské skupiny (např. České dráhy)
s případným rozšířením na spřízněné koncové zákazníky (např. rodinné příslušníky či obchodní partnery
ze segmentu firemních zákazníků SME).
Závěrem
Závěr ve vztahu k nabídce pro segment firemních zákazníky je prakticky totožný jak v případě vstupu potenciální
čtvrtého operátora na český telekomunikační trh:
-
v prvopočátku svého působení nebude žádný MVNO vhodným obchodním partnerem pro významný
subjekt veřejné správy (s výjimkou MVNO GTS v případě poptávek na kombinovaná fixně-mobilní
řešení) zejména z důvodu neschopnosti poskytnout kvalitní péči o zákazníka v návaznosti na kvalitu
poskytovaných služeb (přičemž pokrytí bude odpovídat platformě operátora, na níž bude MVNO
primárně fungovat);
-
z pohledu cenového vývoje nelze očekávat, že by MVNO s sebou přinesl výraznou změnu cen v oblasti
segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve veřejné správě, kde probíhá naprosto běžný tržní boj o
zákazníka a ceny jsou výběrovými řízeními stlačeny významně dolů, pod hladinu cen pro rezidentní
zákazníky;
-
lze však očekávat pokles cen v oblasti běžných rezidentních zákazníků.
14
Zdroj: mimo jiné například:
http://mobil.idnes.cz/virtualni-operator-voocall-dpo-/mobilni-operatori.aspx?c=A130207_205430_mobilni-operatori_hro
cit: 2013-02-07
Stránka 8
Trh mobilních služeb 2013
Specialista řízení nákladů, investic a produktivity v odvětví
informačních a telekomunikačních technologií
 Poradenské inženýrství
 Průzkumy trhu
 Obchodní a podnikové poradenství
 Manažerské poradenství
Kontakt
OptiKom.cz, s.r.o.
CITY EMPIRIA
Na Strži 65/1702
140 62 Praha 4
Česká republika
Telefon: +420 233 000 200
Fax: +420 233 000 285
E-mail: [email protected]
Internet: www.optikom.cz
Stránka 9
Download

Trh mobilních služeb 2013