3/2011
Podnosánek
v tomto vydání
Color association o. p. s. Str. 1
Chystané projekty Str. 2
Silné stránky a rizika vzdělávacího procesu v ČR Str. 3
Autor metody odchází do aktivního důchodu Str. 4
Střípky Str. 5
Color association o. p. s.
Vážení přátelé,
je mi velkou ctí jménem nově vzniklé obecně prospěšné společnosti Color
association o. p. s. představit vám její cíle a plány.
Naši činnost bychom mohli shrnout do tří oblastí. První z nich je věda a
výzkum, kde bychom se rádi věnovali dalšímu rozvoji metody, především její
další standardizaci, uznání významnými autoritami, certifikaci a její ochraně.
Dalším naším cílem je vzdělávání a poskytování informací. S tím také souvisí
spuštění oficiálních webových stránek společnosti, a to na adrese
www.camethod.com. Tyto www stránky by měly sloužit jako informační
platforma pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o barvách a barvově
slovních asociacích. Do této oblasti patří také naše snaha využít jakékoliv
příležitosti prezentovat metodu na konferencích, seminářích, ale i v rámci výuky
na vysokých školách či univerzitách. V neposlední řadě se budeme věnovat
publikační činnosti. Další oblastí, kam soustředíme naši energii a píli, bude
snaha o naplnění obecně prospěšných cílů, tzn. spolupráce na obecně
prospěšných projektech s cílem naplnit společenskou zodpovědnost.
Dovolte mi ještě krátce představit členy správní a dozorčí rady. Členy správní
rady jsou: Mgr. Bohdana Fialová, Ing. David Pešek a MUDr. Filip Brodan.
Dozorčí radu reprezentuje Jiří Šimonek sen., promovaný psycholog, PhDr.
Štefan Matula, PhD. a Mgr. Karel Opravil.
Věřím, že s dobrými úmysly a kvalitními lidmi v našem týmu budeme schopni
naplňovat očekávání nejen zřizovatele, tedy DAP Services a. s., ale celé lidské
společnosti.
Za Color association o. p. s.
Mgr. Jana Heřmanová
ředitelka
Color association o. p. s.
Sadová 553/8
Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ 70200
Česká republika
IČ: 29381711
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 595 136 948
1
3/2011
Podnosánek
Globální granty
Na začátku příštího roku očekáváme vypsání dalšího kola globálních
grantů projektů OP VK, děkujeme za informace o tématech jednotlivých
regionů, včasná znalost témat nám umožní připravit se alespoň stejně
dobře, jako v poslední výzvě, kdy jsme podpořili naše partnery při přípravě
projektů v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.
Blahopřejeme
Šablony
Blahopřejeme do PPP a DVPP Zlín, kde získali dotaci na
školení zaměstnanců pro efektivnější práci při rozeznávání
a následném poradenství v oblasti rizikových jevů.
Školní rok začal letos příznivě zejména pro střední školy.
Díky šabloně VII/1 ZLEPŠOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO KLIMATU
VE
ŠKOLE
VYTVÁŘENÍ
OTEVŘENÉHO
A
PODPORUJÍCÍHO ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ (174 673 Kč)
mohou školy využít služeb partnerů DAP-Services při
formování školního programu pro vytváření podporujícího
školního prostředí. Metodickou podporu za DAP-Services
získáte u Davida Peška, který na požádání zašle vzor
programu, který může škola použít pro vykázání
požadovaných 44 hodin tréningu v oblasti klimatu.
Diagnostiku lze samozřejmě použít pro vstupní měření v
libovolné šabloně, například v externím, ale i interním
Mentoringu.
ZŠ Ukrajinská zahajuje diagnostiku žáků a sboru v rámci
projektu “Škola trochu jinak”. ZŠ Ukrajinská je
integrovanou školou s cca 40ti autistickými žáky.
Visegar Funds
Podali jsme úspěšně projekt do Visegrad Funds standard
grants, výsledkem projektu bude rozdílová analýza
přístupů a metod školního psychologického poradenství v
zemích V4=Visegrádské čtyřky. Projekt podává DAPServices ve spojení s Color association, o.p.s. (CZ), OZ
Prevencia V&P (SK), Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató
Központ (Pedagogicko-psychologická poradna Paks,
Maďarsko)
a
Wyższa
Szkoła
HumanistycznoEkonomiczna we Włocławku (Vysoká škola humanitních a
ekonomických studií Wloclawek, PL). Rozpočet projektu je
63 930€, z toho příspěvek grantu 12 480€. Nejvyšší
položkou je použití diagnostiky, kdy DAP-Services věnuje
licence v hodnotě 38 400€. Každý ze zahraničních
partnerů se zavázal odpracovat v rámci projektu hodnotu 1
100€.
Chystáme a hledáme
Připravujeme podání dalšího projektu do Leonardo da
Vinci, tentokráte s dalšími partnery, ze Slovenska a
Polska.
Aktuálně hledáme zahraniční partnery bez ohledu na jejich
zaměření pro zařazení do programů, které mají do konce
roku ještě otevřené výzvy.
Přeshraniční spolupráce
Pro program Česko-Slovenské spolupráce chystáme
navazující projekt k letos ukončenému projektu Ostravské
univerzity v Ostravě - Diagnostika stavu znalostí a
dovedností žáků v ČR – SR příhraniční oblasti se
zaměřením na jejich rozvoj - nově bude diagnostika
znalostí rozšířena o postojovou diagnostiku a v
příhraničních oblastech bude diagnostikováno celkem cca
20 škol na každé straně hranice. Získané výsledky budou
použity pro komparativní analýzu vývoje školství na obou
stranách hranice po rozdělení Československé republiky.
Czech invest
V listopadu podáme další projekt do programů, které pro
MPO spravuje Czechinvest - výzva se jmenuje ICT v
podnicích a umožní nám podpořit zpracování jednotlivých
zakázek díky implementaci nových modulů našeho
informačního systému.
2
Podnosánek
3/2011
Cesta do zahraničí
Mgr. Jiří Šimonek
Cesta do zahraničí byla nastartována již v minulých letech, ale
nyní začíná být již velmi aktivní.
Na Slovensku jsme se již usídlili a začínáme se podílet na
mnoha projektech v oblasti personalistiky, školství, psychologie
a průzkumů trhu.
Aktivně vstupujeme do zemí Maďarsko, Polsko, Velká Británie a
Austrálie.
V případě, že máte pocit, že byste mohli spolupracovat na
vstupu do další země, neváhejte mě kontaktovat.
Silné stránky a rizika vzdělávacího
procesu v České republice
Práce obchodního partnera v čele s
Filipem Brodanem
Rozhodli jsme se zúročit data, která byla nasbírána
v průběhu posledních let v České republice a provedli
jsme analýzu vzdělávacího procesu ze strany žáků a
studentů.
Aktivně se pracuje na Balance managementu, který se
již etabloval v České republice a na Slovensku. Zahájili
se práce ve Velké Británii, kde byli zaškoleni první tři
obchodní partneři.
Dále se jedná s dalšími partnery z různých zemí, kteří se
postupně přidají, zaškolí a začnou diagnostiku používat.
Základní školy
•
•
•
Doba sběru dat:
Počet škol:
Počet žáků:
2008 - 2010
573
41 537
Projekt Knowmap je v další fázi
2008 - 2010
421
48 221
Projekt Knowmap se dostal do další fáze a byly
inovovány jeho internetové stránky www.knowmap.cz,
které přináší sofistikované informace o projektu.
Střední školy



Doba sběru dat:
Počet škol:
Počet studentů:
Jako hlavní silné stránky se objevily:
•
•
•
•
Osoba třídního učitele.
Správné skladby rozvrhu hodin.
Schopnost zadávání samostatných prací.
Prostor odborných učeben a tělocvičny.
Jako hlavní rizika se objevily:
•
•
•
Absolutní ztráta hodnoty přijímacích zkoušek.
Špatné používání písemek a ústního zkoušení ve
školách.
Nedostatečné využívání IT technologií a Internetu.
Vystoupili jsme s výsledky na konferenci ve Zlíně, kde
na výsledky navázali společnosti McKinsey a SCIO.
V případě, že byste měli zájem o jejich prezentaci, či
věděli o vhodném využití, neváhejte nám napsat, nebo
nám zavolat.
Cílem projektu je snaha o bližší indentifikaci mezer v
oblasti znalostního managementu podniku a zaměření
se na odstranění těchto mezer pomocí využití
moderních metod v personální diagnostice, zejména
metody barvově slovních asociací a umožnit tak lépe
organizovat a spravovat informace při řízení projektů i
výrobních procesů. Díky provedené diagnostice a
navrženým řešením bude možné lépe řídit a využívat
dostupný znalostní potenciál organizace a významně
zvýšit efektivitu využití existujících znalostí a informací v
podniku.
Aktuálně hledáme pilotní zákazníky, kteří mají možnost
využít služeb projektu zdarma. Neváhejte nás
kontaktovat.
3
Podnosánek
3/2011
Autor metody odchází do důchodu
Jiří Šimonek „senior“ se rozhodl odejít do aktivního důchodu. Neznamená to ovšem, že
by se vytratil z aktivní spolupráce a tím oslabil další rozvoj metody.
Bude ze své pozice aktivního důchodce rád podporovat nové projekty svou zkušeností
a nadčasovými názory. Bude nás všechny pozorovat a občas něco geniálního pronese.
Jak to cítí Jiří Šimonek „senior“
Tak jsem dnes poprvé bez zaměstnání, alias moderně nezaměstnaný. Zatím nedokážu říct, co to se mnou vlastně
udělá. Ale co vím určitě je to, že nerozumím slovům a větám typu „Nemám práci; Přišel jsem o práci; Tady u nás
není žádná práce…“ apod. Když jsem si udělal malý exkurs do struktury toho, co se nám dospělým asociačně honí
hlavou kolem hodnoty Moje práce, polilo mě trochu horko. Na prvních třech místech s nejvyšší korelací (v
obrovském vzorku to musí být nad 0,990) se skví tři slova. Samostatný, Umím, Lidé. Není tam nic o penězích,
štěstí, firmách, státu, odborech, zákonech a povinnostech pro druhé, mi práci i existenci zajistit, nebo o tolik dnes
diskutovaných důchodech za práci. Horko tak nabývalo na intenzitě. Co s tím vlastně můžu dělat? To budu
napospas a bezcenný? Lidi se na mě vykašlou?
Tak jsem se na ta tři slova „podíval“ znovu. Ale vždyť je to jen banální požadavek dovednosti být samostatný mezi
jakýmikoli lidmi. Prostě a jednoduše něco umět, co umím já sám, obhájit si to mezi a před ostatními se
samozřejmým přijetím odpovědnosti za to, co to je a co z toho jako výsledek vznikne. Kdo to „takhle má“, ten o
žádnou práci přijít nemůže. A kdo to „takhle nemá“, ten vlastně ani žádnou práci nikdy neměl, i když se třeba „dřel
do úmoru“. Vnitřní horko zmizelo stejně rychle, jak vzniklo. A tak Vám všem přeji hodně a hodně opravdové práce.
Já se o ni nebojím, protože jí je kolem mě habaděj, i když asi bude převažovat jiná, než kterou jsem dělal doposud.
Vlastně je to krásné, zase jsem se dostal do věkového období, které je charakteristické dětským „Já sám, já
sám…“. Tak dobrou práci!
Sportovní diagnostika
Rostislav Helštýn začal realizovat práce s fotbalovou
reprezentací U 16 (hráči mladší 16 let) a věříme, že
přispějeme k budoucím úspěchům.
Ivan Šimko navázal kontakty na Slovensku v dalších
fotbalových i hokejových klubech, které se připravují
k zavedení Sportovní diagnostiky do svého fungování.
První polské fotbalové kluby uvažují o použití diagnostiky.
Bohemians 1905 budou diagnostikovat své hráče, aby
dosáhli dalších úspěchů po slibném začátku fotbalové
sezóny.
Doporučení pro použití Sportovní diagnostiky nás ženou směrem na západ, proto již máme hotovy překlady do
anglického i německého jazyka. Věříme, že práce pro Barcelonu, Manchester United či Bayern Mnichov na sebe
nenechá dlouho čekat.
4
Podnosánek
3/2011
Chystaný projekt s NAR marketing s.r.o.
V rámci spolupráce se společností NAR marketing s.r.o. chystáme diagnostiku
zaměřenou na podporu nákupních týmů.
Vše bude prezentováno na 7. ročníku konference e-biz forum www.ebizforum.cz.
Sedmé mezinárodní setkání nákupních specialistů, pracovníků veřejného obstarávání,
vedení firem a institucí, využívajících e-aukce. Tři dny informací, diskuzí a zkušeností o
možnostech dynamického porovnávání nákupních nabídek.
Video o projektu ZKariéra
Televizní akademie
Ve Zlíně vzniklo video o projektu zaměřeného na
kariérové poradenství.
Filip Brodan z partnerské organizace ZAMĚSTNANCI.COM
vystoupil na ČT 2 na téma studium a práce v zahraničí.
Neváhejte jej zhlédnout a nechat se inspirovat.
Vše naleznete na oblíbené službě Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=DjDF6APLmRc&f
eature=player_embedded#!
Více naleznete na adrese
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10322816274-televizniakademie/211563238100001-televizni-akademie-evropa-asvet/obsah/160049-filip-brodan-a-zuzana-glierova-1-cast/
Nejbližší školení:
Výcvik Profil skupiny - 13.10.2011 - 14.10.2011 - Ostrava
Supervize Profil jednotlivce - 21.10.2011 - 21.10.2011 - Ostrava
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 595 136 948
DAP Services a.s.
Sadová 553/8
Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ 70200
Supervize Hloubkový snímek jednotlivce - 21.10.2011 - 21.10.2011
- Teplice
Supervize Hloubkový snímek jednotlivce - 04.11.2011 - 04.11.2011
- Ostrava
Výcvik Psychosomatika - 17.11.2011 - 18.11.2011 - Praha
Supervize Sportovní diagnostika - 23.11.2011 - 23.11.2011 Ostrava
5
Download

Podnosánek září 2011