ŠKOLNÍ ŘÁD
1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky
Masná 700/13, 110 00 Praha 1
Tento školní řád byl vytvořen v souladu s platnou legislativou a vychází především:





ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiným vzděláním
ze zákona č. 563 / 2004 Sb. o pedagogických pracovnících
ze zákona č. 106 /1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vč. následných úprav
a změn
ze zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů
z vyhlášky MŠMT ČR č. 13 / 2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Organizační ustanovení
1. Školní budova gymnázia se v pracovní dny otevírá v 7 hodin a uzavírá v 17 hodin, v pátek a
v sobotu podle rozvrhu dálkového studia. Student je povinen zaujmout své místo 5 min před
zahájením výuky. Po skončení výuky provede úklid svého místa podle pokynů pedagoga.
2. Všechny návštěvy mají povinnost se hlásit v na studijním oddělení školy, nebo na recepci.
3. Systém výuky se stanoví následovně:
4. Vyučovací hodina trvá 45 minut,
5. Zahájení a ukončení vyučovací hodiny stanoví vyučující.
6. Přestávky mezi vyučováním jsou 10 minut, dopoledne jednu přestávka v délce 20 minut
a polední přestávka v délce 60 minut.
7. Ve škole je otevřen studentský klub od 7 hodin do 17 hodin.
Práva a povinnosti školy
1. Škola zajišťuje odpovídající kvalitu výuky a výchovy v souladu se Školským zákonem.
2. Škola odpovídá za pořádek ve škole a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví studentů při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.
3. K tomu provede poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně
prostřednictvím třídních učitelů na začátku školního roku, nebo při nástupu studenta do školy.
Učitelé k tomu využijí hodiny předmětů tělesná výchova, práce v laboratořích, na výletech,
exkurzích a akcích mimo školu.
4. Třídní učitelé stanoví studentům trasy, po kterých mají přecházet, pokud část výuky bude
prováděna mimo budovu školy. Pro případ úrazu studenta během přecházení na jiné místo
výuky bude nedodržení trasy považováno za vzdálení se z účasti na školní výuce.
5. Škola je povinna vést evidenci úrazů studentů, k nimž došlo během vyučování nebo při
činnostech organizovaných školou.
6. Škola zajišťuje ochranu studentů před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace
rasové i jiné, šikanování, nepřátelství nebo násilí.
7. Škola projedná a řeší návrhy a připomínky studentů a jejich zákonných zástupců v přiměřené
době, stížnosti v zákonné lhůtě.
8. Škola projednává a uděluje výchovná opatření (pochvaly, kázeňská opatření).
9. Ředitel školy může na návrh pedagoga nebo pedagogické rady předepsat studentovi povinnost
podrobit se doplňkovým zkouškám, a to v případě, pokud studentova absence v jednotlivých
předmětech činí více než 25 % z odučených hodin klasifikačního období, nebo pokud získal
pouze 50 % požadovaných známek. Student nemůže opakovat ročník z prospěchových
důvodů, mimo zvlášť odůvodněné případy, o kterých rozhoduje ředitel školy (např. dlouhodobá
nemoc nebo dlouhodobá jazyková stáž v zahraničí).
10. Studentovi, který neplní povinnou školní docházku, může být ukončeno studium
a. v případě neplnění studijních povinností
b. v případě nedodržení podmínek smlouvy (zejména nezaplacení školného)
c. v případě opakovaného porušování školního řádu
d. v případě neomluvené absence delší než 5 vyučovacích dnů.
11. Student, který neplní povinnou školní docházku, může být podmíněně vyloučen nebo vyloučen
v případech uvedených v § 31 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména za hrubé
slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení o podmíněném vyloučení
a vyloučení rozhoduje ředitel školy a informuje o něm zletilého studenta, zákonného zástupce
nezletilého studenta a pedagogickou radu.
12. Škola vede o každém studentovi katalogový list, který obsahuje: jméno, příjmení, r.č., státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu zákonných zástupců a studentů, jméno
a kontakt na ošetřujícího lékaře, zdravotní pojišťovnu.
Práva studentů a jejich zákonných zástupců
1. Student a jeho zákonný zástupce jsou oprávnění požadovat odpovídající úroveň a kvalitu
vzdělávání a mají právo na veškeré dostupné informace o vzdělávání na škole.
2. Student má právo obracet se na třídního učitele nebo přímo na vedení školy se svými
připomínkami, návrhy a stížnostmi (hodnocení výsledků vzdělávání žáků, aj.). Na žádost
studenta je možno přizvat na jednání jeho zákonného zástupce.
3. Student má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho
vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku
a stupni vývoje.
4. Student má právo znát svou klasifikaci a její zdůvodnění v jednotlivých předmětech.
5. Student má právo účastnit se mimoškolních akcí školy, školních zájezdů, besed, exkurzí atd.
6. Student má právo požádat učitele o vysvětlení, konzultaci nebo radu při řešení jakéhokoli
problému (studijního, osobního).
7. Studenti mají právo volit a být voleni do Školního parlamentu. Tito zástupci musí být zletilí. Mají
právo upozorňovat na jakékoliv nedostatky, se kterými se v průběhu výuky setkali, dávat náměty
a spolupodílet se na výuce a mimoškolních akcích školy.
8. Student může na základě žádosti přerušit studium nejdéle na dva roky, o přerušení rozhodne
ředitel školy. Žádost podává písemně zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého
studenta.
9. Student má právo na pitný režim i během vyučovacích hodin.
10. Student má právo využívat Studentský klub v době přestávek, volné hodiny nebo po vyučování.
11. Každé pololetí se vydává studentovi vysvědčení.
Povinnosti studentů a jejich zákonných zástupců
1. Povinností studenta je účastnit se výuky povinných a povinně volitelných předmětů, odborné
praxe a nepovinných předmětů, pokud si je zvolil. Změna vybraného povinně volitelného
předmětu není během studia možná, změna nepovinného předmětu je možná vždy na konci
pololetí.
2. Povinností studenta je dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny vedení školy.
3. Student je povinen ve škole chodit přiměřeně oblečen, vhodně a čistě upraven, a to po celou
dobu vyučování a všech akcí pořádaných školou.
4. Přijde-li student do výuky v rozporu s těmito požadavky, bude zapsán do třídní knihy
a upozorněn třídním učitelem na porušování řádu školy. v případě nesjednání nápravy může
být studentovi snížena známka z chování a při opakovaném porušování může být ze školy
vyloučen.
5. Svým oblečením a zevnějškem musí student reprezentovat typ školy, kterou navštěvuje.
6. Při slavnostních akcích (zahájení školního roku, maturitní zkouška, předávání maturitních
vysvědčení, ukončení školního roku a další akce slavnostního charakteru) musí být žáci
společensky oblečeni.
7. Všichni studenti jsou povinni dbát na úpravu svého zevnějšku, chovat se a vystupovat ukázněně
při vyučování, o přestávkách i na veřejnosti a zdravit všechny zaměstnance školy.
8. Povinností studenta je chránit si své zdraví, dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce,
zvláště ustanovení speciálních pracovišť (laboratoře, tělocvičny), ve Studentském klubu
a zásady protipožární prevence. v případě úrazu je student povinen hlásit tuto skutečnost
vyučujícímu, popř. na studijním oddělení školy.
9. V průběhu vyučování je zakázáno používat mobilní telefony elektronické hry a přehrávače.
Studentům je zakázáno zapojování jakýchkoli el. spotřebičů do el. sítě. PC může být
ve vyučování používán pouze se souhlasem vyučujícího.
10. O náhlé změně zdravotního stavu jsou neprodleně informováni zákonní zástupci studentů.
11. Povinností studenta je sdělit třídnímu učiteli údaje, které jsou nezbytné k vedení pedagogické
dokumentace, každou jejich změnu neprodleně oznámí třídnímu učiteli. Veškeré změny
osobních údajů studenta, včetně kontaktních údajů zákonného zástupce musí oznámit písemně
do tří pracovních dnů.
12. Povinností studenta je plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu
s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
13. V případě, že pedagog nedorazí do vyučování do 5 minut od začátku hodiny, je student povinen
nahlásit tuto skutečnost na studijním oddělení školy.
14. Povinností studenta je dodržovat zákaz kouření v prostorách školy, jejím blízkém okolí a na
všech školních akcích. Totéž se vztahuje na požívání alkoholu a ostatních drog. Je zakázáno,
aby studenti do školy přinášeli jakékoli výbušniny, střelné a jiné zbraně nebo jejich
napodobeniny, dále jakékoli omamné nebo psychotropní látky, či se zúčastnili výuky pod vlivem
omamných látek a alkoholu.
15. Zletilí studenti a zákonní zástupci nezletilých studentů jsou povinni informovat školu o změně
zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by
mohli mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu
s podmínkami stanovenými řádem školy.
16. Zákonní zástupci nebo zletilí studenti dle Smlouvy o vzdělávání jsou povinni platit školné
pololetně dle pokynů vedení školy. Neuhrazení školného je považováno za závažné porušení,
pro které může být student z docházky vyloučen.
17. Student a jeho zákonný zástupce jsou povinni řídit se uzavřenou Smlouvou o vzdělávání
a řádem školy, v případě, že jsou upozorněni na jejich porušování, jsou povinni nedostatky
odstranit.
Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti
1. Při nástupu do školy obdrží student průkaz studenta. Součástí průkazu studenta jsou záznamy
o klasifikaci a docházce. Student je povinen mít u sebe tento doklad.
2. Student je povinen chodit do školy pravidelně a včas se zřetelem k rozvrhu výuky ve třídě, v níž
jsou zařazeni.
3. Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost studenta ve vyučování v den jeho
nepřítomnosti telefonicky (např. SMS), popř. e-mailem, předem známou nepřítomnost oznámí
škole v předstihu. Jestliže se student neúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů
a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve písemně ředitel školy zákonného zákonní
zástupci, popř. zletilý student zároveň upozorněni, že pokud nebude doložen důvod
nepřítomnosti, bude student posuzován, jako by studia zanechal. Jestliže do 10 dnů od doručení
výzvy student (který neplní povinnou školní docházku) do střední školy nenastoupí, posuzuje
se, jako by studia zanechal prvním dnem neomluvené účasti.
4. Zákonní zástupci nebo plnoletí studenti jsou povinni sdělit závazně termíny a důvod, kdy student
nebude ve škole.
5. Zákonný zástupce může omluvit nepřítomnost studenta ze zdravotních důvodů trvající 1 týden
(pět vyučovacích dnů). Onemocnění studenta delší než jeden týden musí být potvrzeno
lékařem. v případě, že lékař odmítne vydat potvrzení o nemoci, vyřeší tuto situaci zákonný
zástupce, popř. zletilý student s ředitelem školy. Nepřítomnost ve škole z rodinných důvodů
delší než jeden den musí být povolena předem ředitelem školy. v naléhavých případech ji lze
omluvit i dodatečně. Tyto absence jsou však omlouvány vždy na základě písemné žádosti
zákonných zástupců a doporučení třídního učitele. Jestliže jakákoliv absence studenta nebude
omluvena do 3 pracovních dnů po návratu studenta do školy, bude tato absence považována
za neomluvenou s následnou sankcí.
6. Nemůže-li se zletilý student zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je
povinen on sám nebo jeho zákonný zástupce, do 24 hodin oznámit škole důvod nepřítomnosti
a po návratu do školy nejpozději do tří dnů třídnímu učiteli nepřítomnost omluvit. Třídní učitel
omluví nepřítomnost zletilého studenta při vyučování na základě omluvenky potvrzené lékařem
nebo podepsané rodiči studenta nebo zákonnými zástupci.
7. Jednodenní absence ze zdravotních, nebo rodinných důvodů mohou omluvit zákonní zástupci
nebo sami zletilí studenti, maximálně však 10x za školní rok.
8. Student může v naléhavých případech opustit školu, po předchozím oznámení třídnímu učiteli
(nebo jeho zástupci).
9. Je přísně zakázáno opouštět školu v době vyučování a o přestávkách, s výjimkou případů, kdy
mají studenti volnou hodinu.
HODNOCENÍ
Hodnocení studentů je trvalá součást výchovně vzdělávacího procesu a důležitý prostředek ke splnění
výchovně vzdělávacích úkolů školy. Jednou ze základních forem, kterou se vyjadřuje výsledek
hodnocení, je klasifikace. Klasifikace především informuje studenta, do jaké míry si osvojil požadované
vědomosti, dovednosti, návyky, a ukazuje mu jeho další rezervy. Je podnětem k jeho další aktivizaci.
Má mít motivační charakter. Učiteli klasifikace ukazuje, jak se mu podařilo dosáhnout cíle stanoveného
učebními osnovami. Klasifikace plní i společenskou funkci, informuje zákonné zástupce o pravidelném
výkonu a výsledku práce jejich dětí.
Klasifikační stupnice
Při klasifikaci studentů se užívá dvou stupnic, a to:
A) stupnice o třech stupních pro hodnocení chování,
B) stupnice o pěti stupních pro hodnocení prospěchu.
A. Stupnice pro klasifikaci chování
Známkou z chování se hodnotí, jak student plní ustanovení vnitřního řádu školy a dodržuje etiketu při
reprezentaci sebe a školy na veřejnosti.
Chování velmi dobré (stupeň 1). Takto je hodnocen student, který chodí do školy pravidelně,
přiměřeně oblečen a jeho chování se slučuje s řádem školy a s pravidly slušného a zdvořilého chování.
Chování uspokojivé (stupeň 2). Takto může být klasifikován student, který porušuje vnitřní řád školy
nebo pravidla slušného a zdvořilého chování. Druhým stupněm se také klasifikuje student, který má
opakované pozdní příchody na výuku nebo student, který má neomluvené absence v rozsahu 6-8
vyučovacích hodin (resp. 1 výukový den).
Chování neuspokojivé (stupeň 3). Takto je klasifikován student, který obzvlášť hrubým způsobem
porušil vnitřní řád školy nebo pravidla slušného chování a také student, který má opakované
neomluvené absence (tj. více než 8 výukových hodin).
Snížená známka z chování může být doprovázena podmíněným vyloučením ze školy, které zpravidla
trvá do konce příslušného školního roku.
Při méně závažných přestupcích proti pravidlům slušného chování a vnitřního řádu školy se používají
tyto výchovné prostředky: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.
Při posuzování výchovných opatření se postupuje následujícím způsobem:
Kázeňské zápisy v třídní knize,
včetně pozdních příchodů
5x = důtka třídního učitele
8x = důtka ředitele školy
11x = druhý stupeň z chování
13x a více = třetí stupeň z chování, podmíněné vyloučení ze školy
nebo ukončení studia dle závažnosti zjištěných provinění
Neomluvené hodiny
do 15 hodin – důtka třídního učitele
do 30 hodin – důtka ředitele školy
do 45 hodin – druhý stupeň z chování
do 60 hodin – třetí stupeň z chování
60 a více hodin - třetí stupeň z chování, podmíněné vyloučení ze školy
až ukončení studia
Při souběhu zápisu v třídní knize a neomluvených hodin se postupuje přiměřeným zpřísněním trestu.
Pokud dojde k závažnému porušení řádu školy nebo zvláště hrubému jednání vůči spolužákům nebo
pracovníkům školy, kdy nepostačuje zápis do třídní knihy, je možno udělit, na základě rozhodnutí
ředitele školy z podnětu mimořádné pedagogické rady, dle závažnosti ihned důtku třídního učitele nebo
ředitele školy s následným sníženým stupněm z chování v závěru klasifikačního období.
B. Stupnice pro klasifikaci prospěchu
Při klasifikaci se hodnotí:
a) stupeň osvojení stanoveného učiva,
b) úroveň myšlení, přesnost, výstižnost vyjadřování,
c) schopnost uplatňovat příslušné vědomosti, dovednosti a návyky při řešení praktických úkolů,
d) aktivita, samostatnost, tvořivost, schopnost aplikace.
Student je hodnocen na základě ústního zkoušení, písemných prací a testů. Písemné práce trvající
1 vyučovací hodinu jsou zadávány v souladu s osnovami daného předmětu (český jazyk, 1. cizí jazyk,
matematika/finanční matematika, účetnictví, bankovnictví a u gymnázia i 2. cizí jazyk, fyzika, dějepis
a biologie). v předmětu technika administrativy, obchodní korespondence je žák hodnocen pouze na
základě písemného projevu. U ostatních předmětů včetně cizích jazyků jsou pravidelně do výuky
zařazovány diagnostické testy /cca jednou měsíčně v rozsahu 20-30 min./ pro ověřování vědomostí
probraných dílčích tematických celků. Vstupní diagnostický test je zařazován ve všech předmětech
v měsíci září. Čtvrtletně jsou zadávány ředitelské prověrky syntetizující učivo daného časového období
a fixující ho do větších globálních celků. Žák je ústně zkoušen minimálně 4 x za pololetí.
Výborně je klasifikován student, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl
100 – 90 % úspěšnosti. Má výborné znalosti, plynulý projev, uvádí příklady v návaznosti na probíranou
látku, jeho vyjadřování je výstižné a přesné. Je schopen se orientovat v rozsahu celého probraného
učiva. Učivo dovede doplňovat aktuálními informacemi a poznatky.
Chvalitebně je klasifikován student, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl
89 – 75 % úspěšnosti. Má dobré znalosti, sám uvádí příklady v návaznosti na probíranou látku. Je
schopen s pomocí vyučujícího či spolužáků se orientovat v rozsahu probraného učiva. Jeho vyjadřování
není přesné, je třeba pomoc vyučujícího. Aktuální informace či poznatky uvádí jen na základě zadaného
materiálu.
Dobře je klasifikován student, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl 74 – 60 %
úspěšnosti. Má dobré znalosti, ale jeho projev je nesouvislý na základě kladených otázek. Orientace
v probraném učivu je neucelená. Vyjadřování je nepřesné.
Dostatečně je klasifikován student, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl
59 – 40 % úspěšnosti. Má částečné znalosti ověřené na základě kladených otázek. S obtížemi formuluje
své znalosti. Jeho příprava na vyučování je občas nedostatečná.
Nedostatečně je klasifikován student, který ve většině písemných projevů daného předmětu dosáhl 39
a méně % úspěšnosti. Má značné mezery ve znalostech, takže není schopen kontinuálně pracovat.
Jeho příprava na vyučování je pravidelně nedostatečná.
Stupnice pro klasifikaci celkového prospěchu se řídí vyhláškou MŠMT ČR.
Zkoušky pro doplnění klasifikace, opravné a komisionální zkoušky:
a) zkouška pro doplnění klasifikace je možná při absenci více než 25% z odučených hodin
klasifikačního období, nebo pokud žák nezíská alespoň 50% požadovaných známek.
Pokud jsou studentovi předepsány zkoušky pro doplnění klasifikace, je třeba dodržet následující
termíny:
V prvém pololetí je stanoven termín uzavření známek v průběhu druhého pololetí, nejpozději do
30. června každého roku dle předem stanoveného harmonogramu. Do této doby se student musí
podrobit zkoušce pro doplnění klasifikace a dopsat všechny testy za dané pololetí. Pokud není možno
žáka za první pololetí školního roku klasifikovat, je klasifikován na konci druhého pololetí.
V druhém pololetí je stanoven termín zkoušek pro doplnění klasifikace dle závažnosti předmětu na
konec školního roku a poslední týden v srpnu podle harmonogramu. Zkoušení probíhá za přítomnosti
dvou vyučujících stejné či přibližné aprobace. Jeden den může být zkoušen pouze z 1 předmětu.
v případě, že student je u zkoušky pro doplnění klasifikace hodnocen stupněm nedostatečný, má nárok
na opravnou zkoušku. Tu stanoví ředitel školy nejpozději do 30. září daného roku. Do doby vykonání
zkoušky student pokračuje ve studiu v příslušném (vyšším) ročníku.
b) opravná komisionální zkouška z důvodu neprospěchu (student je nejvýše ve dvou předmětech
hodnocen nedostatečně)
Student, který je na konci druhého pololetí hodnocen nejvýše ze dvou předmětů známkou nedostatečná
nebo neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním
pololetí, dělá v posledním týdnu srpna opravnou komisionální zkoušku. Termín určí ředitel školy.
V případě, že se student ze závažných důvodů nemůže dostavit ke zkoušce ve stanoveném termínu,
lze mimořádně povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 30. září. Opravné zkoušky probíhají
vždy za účasti dvou vyučujících stejné či podobné aprobace a předsedy zkušební komise.
c) opravná komisionální zkouška v případě studenta, který měl z objektivních důvodů posunutou
klasifikaci do konce srpna a neprospěl nejvýše ze dvou předmětů.
V tomto případě ředitel školy na žádost zletilého studenta nebo zákonných zástupců nezletilého
studenta povolí komisionální přezkoušení do 30. září.
d) komisionální zkouška z důvodu přezkoušení
Přezkoušení bude provedeno komisionálně také v případě, že zletilý student nebo zákonný zástupce
studenta požádá písemně se zdůvodněním ředitelství školy o přezkoušení. Tato žádost musí být podána
do 3 dnů ode dne, kdy se zletilý žák nebo zákonný zástupce studenta prokazatelně dozvěděl hodnocení,
se kterým nesouhlasí.
e) rozdílová komisionální zkouška
V případě přestupu studenta z jiné střední školy, zváží ředitel školy a pedagogická rada, které předměty
budou studentovi uznány (předměty korespondující s učebním plánem střední školy) a ze kterých bude
student dle vypracovaného harmonogramu skládat rozdílové zkoušky.
Personální složení komisí pro výše uvedené zkoušky stanoví ředitel školy s tím, že předsedou zkušební
komise může být jmenován ředitel nebo zástupce ředitele školy. O průběhu komisionálních zkoušek
a zkoušek pro doplnění klasifikace se vede písemný zápis.
Pokud bude student u komisionální zkoušky hodnocen stupněm nedostatečný, může student nebo
zákonný zástupce nezletilého studenta požádat ředitele školy o opakování ročníku. Povolit opakování
ročníku je v kompetenci ředitele školy. v ostatních případech student přestává být studentem školy dnem
konání komisionální zkoušky.
Student, který se k vykonání komisionálních zkoušek nedostaví, je klasifikován stupněm nedostatečně.
ze zkoušky se musí student omluvit v den jejího konání telefonicky nebo e-mailem a do tří dnů musí
doložit písemně důvod nepřítomnosti. o uznání omluvy a vypsání nového termínu rozhoduje ředitel
školy.
Tento školní řád vydává
...................................
Taťjana Pergler, Ph.D
ředitelka školy
Platnost od 1. září 2014
Download

ŠKOLNÍ ŘÁD - 1. Slovanské gymnázium