VY_12_INOVACE_ČJL4_01-36
ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů
Název školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název šablony
klíčové aktivity
Třída
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
„Pojďte s námi“
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a
informační gramotnosti
Šk. rok: 2010/2011-7.C , 9.C
2011/2012 – 6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A,
2012/2013 - 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 8.A, 8.B, 9.B
Český jazyk
PDF
Předmět
Formát přílohy na
CD/DVD
Číslo v digitálním
archívu školy
Datum
Číslo
hodiny
MZ 4 / VY_ČJL4_12_01-36
Označení
materiálu
(přílohy)
Jméno
vyučujícího
5.1.2012
1.
Jiří Dědeček
19.1.2012
2.
Václav Hrabě
Mgr. Eva
Hasmanová
Mgr. Eva
Hasmanová
20.3.2012
3.
František
Gellner
Mgr. Eva
Hasmanová
31.1.2012
4.
Jiří Wolker
Mgr. Eva
Hasmanová
13.6.2011
5.
Marek Eben
Mgr. Eva
Hasmanová
17.5.2012
6.
Ernest
Hemingway
Mgr.EvaHasmanová
9.10.2012
7.
Kamil Bednář
Mgr.Eva Marešová
3.1..2012
8.
Robert
Fulghum
Mgr.Eva Hasmanová
23.10.2012
9.
Eva
Hudečková
Mgr.Eva Marešová
22.3.2012
10.
Eric Knight
Mgr.Eva Hasmanová
2.11.2012
11.
Mgr.Eva Marešová
14.6..2012
12.
Helena
Lisická
Jiří Marek
Mgr.Eva Hasmanová
Podpis
vyučujícího
25.9.2012
13.
Rudolf
Mertlík
George
Orwell
Eduard
Petiška
John
Steinbeck
Mgr.Eva Marešová
10.4.2012
14.
21.9.2012
15.
23.3.2012
16.
28.5.2012
17.
Vojtěch
Steklač
Mgr.Eva Hasmanová
VI.A –
26.9.2012
VI.B –
8.10.2012
VI.C –
26.9.2012
VI.D –
9.10.2012
6.6.2011
18.
Počáteční
písemná práce
–
6. ročník
Mgr. Eva Marešová
19.
Mgr. Eva Marešová
7.6.2011
20.
Závěrečná
písemná
práce – 7.
ročník
Vypravování
- 7. ročník
3.6.2011
21.
Mgr. Eva Marešová
5. 1. a
9.1.2012
22.
Literární test
– závěrečná
písemná práce
– 7. ročník
Prověrka–8.r.
pololetní
20.4.2012
– 6.A
11.5.2012
– 6.B
3.5.2012 –
6.C
30.5.2012
23.
Literární test
– pololetní
písemná práce
–
6. ročník
Mgr. Eva Marešová
24.
Literární test- Mgr. Eva Marešová
opakování (8.) Mgr. Iva Mláková
3.12.2012
4.12.2012
25.
Prověrka –
8.r. čtvrtletní
Mgr. Eva Marešová
Mgr. Wendy
Heřmánková
27.9.2012
26.
Prověrka –
8.r. počáteční
Mgr. Eva Marešová
Mgr. Wendy
Heřmánková
Mgr.Eva Hasmanová
Mgr.Eva Marešová
Mgr.Eva Hasmanová
Mgr. Eva Marešová
Mgr. Eva Marešová
Mgr. Iva Mláková
30.5.2012
27.
Prověrka –
8.r. závěrečná
Mgr. Eva Marešová
Mgr. Iva Mláková
23.11.2012
28.
Prezentace –
F.Šrámek
Mgr. I. Mláková
8.6.2012
29.
Mgr. Iva Mláková
7.9. 2012
30.
20.6.2012
31.
Charakteristik
a literární
postavy
Prezentace –
J. V. Sládek,
J. Vrchlický
Slova přejatádomino
20.6.2012
32.
Mgr. Iva Mláková
29.5.2012
33.
29.5.2012.
2012
34.
9.5.2012
35.
9.5.2012
36.
Pracovní listy
– slova přejatá
- skloňování
Prezentace –
R.
Těsnohlídek
R.
Těsnohlídek –
pracovní listy
Pracovní
listypravopis/opak
ování(8.)
Pracovní listy
– vedlejší věty
(8.)
Mgr. I. Mláková
Mgr. Iva Mláková
Mgr. I. Mláková
Mgr. I. Mláková
Mgr. I. Mláková
Mgr. Iva Mláková
Datum
1.2.2013
Jméno a podpis
ředitele
Mgr. Milena Prášková
VY_12_INOVACE_CJL_HaEv9_11
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II.
Jiří Dědeček
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Úvod
Ţivotopis
Dílo
Dílo, překlady
Popis díla Snídaně se psem
Pojmy
Zdroje informací
Snímek 3
3
Úvod:
Jiří Dědeček je český písničkář, básník, textař, překladatel a autor četných rozhlasových a
televizních pořadů. V letech 1973–85 tvořil a vystupoval ve dvojici s Janem Burianem.
Snímek 4
4
Ţivotopis:
Jiří Dědeček se narodil 13.2.1953 v Karlových Varech.
Od roku 1964 ţije v Praze. Po maturitě roku 1971 a roce studia ţurnalistiky přešel na obor knihovnictví a
vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který absolvoval v roce 1976; v letech 1983–
1988 vystudoval scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Po roční vojenské sluţbě pracoval v letech 1977–1983
v Praţské informační sluţbě jako tlumočník z francouzštiny, od té doby je ve svobodném povolání. Roku
1984 se oţenil s publicistkou a spisovatelkou Terezou Brdečkovou; mají dvě dcery. Od roku 2001 externě
vyučuje tvůrčí psaní na Literární akademii.
25. dubna 2006 byl Jiří Dědeček zvolen předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu.
V letech 2002 – 2008 se pokoušel angaţovat v politickém ţivotě jako kandidát za Balbínovu stranu a pak za
stranu Zelených.
Snímek 5
5
Dílo:
Dílo Jiřího Dědečka
- Snídaně se psem (Torst, 2008) – román
- Bát se a krást (Galén, 2005) – fejetony
- Uleţelé ţelé (Albatros, 2005)
- Uţe tridcať let dělaju gadosti (Uţ třicet let škodím, nakladatelství O. Krylova, 2005)
- Veselé diktáty (Albatros, 2002)
- Blues pro slušný lidi (Academia, Praha 2002)
- Český jazyk pro 9. ročník (Alter, 2001) – učební texty
- Šli červotoči do houslí (Albatros, 2001)
- Věci po mrtvých (Torst, 2001)
- Můj vůz (Maťa, Praha 1999)
- Tři hry – s Janem Burianem (Panton, 1993)
- Projevy, stati a jiné kydy (Aurum, 1993)
- Reprezentant lůzy (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1992; Orbis, Praha 1994)
- Defilé (Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1991)
- Znělky (Čs. spisovatel, Praha 1990)
- Oběţník (PmD, Mnichov 1989; Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1990)
- Měsíc nad sídlištěm (Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1987)
- Co se stalo v ZOO (Albatros, 1987) – omalovánky s ilustracemi Miroslava Bartáka
- Texty – s Janem Burianem (Český fonoklub Jonáš, 1983)
Snímek 6
6
Dílo - překlady
Překlady
- Georges Brassens: Klejme píseň dokola (Panton, 1988) – písňové texty
- Jean-Claude Carrière: Vyprávět příběh (Národní filmový archiv 1993), spolu s Terezou
Brdečkovou
- Bernard Émond: Ulice Darling ve 20.17 (Garamond, 2006)
Snímek 7
7
Popis díla Snídaně se psem
Dílo je poskládáno z drobných všednodenních obrazů v
rodinném příběhu. Autor ve svém vyprávění nešetřil ani
dobu, ani své hrdiny. Pro jeho vyprávění je typická ironie, za
níţ však prosvítá sloţitý vztah rodičů a dětí a hledání spojení
jejich oddělených světů. Román zachycuje, jak okolí
ovlivňuje soukromý ţivot. Snídaně se psem je čtivá próza,
místy se čtenář i zasměje, často jde ovšem o smích, při němţ
mrazí.
Snímek 8
8
Pojmy :
Román: prozaický epický ţánr, smyšlené vyprávění. Vývoj románu je dlouhý, coţ se
výrazně projevilo na proměnlivosti jeho struktury. (Snídaně se psem)
Poezie: básnictví, vedle prózy a dramatu je základním druhem literatury. Autor poezie
je
označován za básníka.(Reprezentant lůzy, Defilé)
Fejeton: je poznámka pod čarou, v češtině také tzv. podčárník. Obvykle se pouţívá v tisku jako
protějšek k hlavním článkům. (Bát se a krást, Uleţelé ţelé)
Píseň: je jeden ze základních typů hudebního projevu. Základem je vokální projev opatřený
textovou sloţkou. (Prší nám do Campari, Řekněte to mýmu psovi)
Snímek 9
9
Zdroje informací :
http://zivotopis.osobnosti.cz/jiri-dedecek.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_D%C4%9Bde%C4%8Dek
http://www.dedecek.cz/
http://www.mojecelebrity.cz/jiri-dedecek
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Jiří Dědeček
Mgr. Eva Hasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
17.12.2011
5.1.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
9
MZ 4 / VY_12
9.
Jiří Dědeček
- posoudit vhodnost stylistických prostředků
v uměleckém textu
- orientovat se v základních literárních směrech
(písňová tvorba)
1 vyučovací hodina
- seznámení s tvorbou jednoho z folkových
zpěváků
- orientace ve struktuře básně
Hasmanová/ ČJL/ 9./ 11
VY_12_INOVACE_CJL_HaEv9_12
1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Václav Hrabě
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah:
1. Úvod
2. Kdo byl Václav Hrabě
3. Ţivotopis
4. Dílo
5. Zhudebnělé dílo
6. Obrazová příloha
7. Otázky
8. Zdroje informací
Snímek 3
3
Úvod:
Václav Hrabě byl:
•
•
•
•
básník
prozaik
publicista
hudebník
Snímek 4
4
Ţivotopis:
Václav Hrabě (13. června 1940 Lochovice – 5. března 1965 Praha) byl český básník a částečně
prozaik, jediný významný představitel tzv. Beat generation v Česku, která se jinak rozmohla především
v zemi svého vzniku, v USA.
Hrabě se narodil v Lochovicích poblíţ Berouna jako syn ţelezničáře Jana Hraběte a Magdaleny
rozené Kalinové. Na střední školu chodil v Hořovicích (ukončil ji maturitou v roce 1957). Dále studoval
český jazyk a dějepis na Vysoké škole pedagogické v Praze, kterou absolvoval v roce 1961. Po vysoké
škole nastoupil vojenskou sluţbu v Horšovském Týně a po návratu z ní střídal zaměstnání: pracoval
jako pomocný dělník, vychovatel na učňovském internátě, knihovník v Městské lidové knihovně a také
jako lektor poezie v časopise Tvář. Teprve na podzim 1964 sehnal učitelské místo v Praze 5.
V únoru 1962 se oţenil a v srpnu se mu narodil syn Jan Miškovský, v roce 1964 se však rozvedl.
Tvorba Václava Hraběte, stejně jako ostatních beatniků, úzce souvisela s jazzovou a bluesovou
hudbou. Sám autor se učil hrát na několik hudebních nástrojů, mezi nimi klarinet a saxofon, a
koncertoval se studentskými kapelami.
Osobně se setkal s americkým básníkem Allenem Ginsbergem a napsal s ním rozhovor (v roce 1965 u
příleţitosti jeho vystoupení v Praze).
Hrabětovy básně se za jeho ţivota nedočkaly ani jednoho kniţního vydání, všechny soubory vycházely
aţ posmrtně, protoţe autor tragicky zemřel v necelých pětadvaceti letech, kdyţ se otrávil oxidem
uhelnatým. Pohřben je v Lochovicích.
15. června 2001 byl hořovickému gymnáziu propůjčen čestný titul Gymnázium Václava Hraběte
Snímek 5
5
Dílo :
Kromě básní a menších próz napsal pravděpodobně i jednu divadelní hru, ta se však nikdy nenašla. Z
jeho prozaických děl se dochovala pouze povídka Horečka.
Autor debutoval roku 1962 v časopise Univerzita Karlova a ve vojenském periodiku Zápisník.
Básněmi a publicistikou také přispíval do Tváře, kterou redigoval.
V letech 1965–67 se v litvínovském Docela malém divadle jeho básně staly podkladem pro poetické
pásmo Stop-time (v roce 1967 vyšlo i kniţně) a některé byly i zhudebněny, například Vladimírem
Mišíkem (deska Pár tónů, které přebývají z roku 1989).
Verše působí velmi autenticky, k čemuţ přispívá i volný verš, kterým jsou psány.
Horečka, časopisecky 1967, kniţně 1994 – jediná dochovaná povídka
Stop-time, 1969
Blues v modré a bílé, 1977
Korunovační blues, 1981
Černé nebe nad městem, 1985
Blues pro bláznivou holku, 1991 – sebrané vydání básní, které připravil uţ za ţivota
Blues, 1995
Margot – divadelní hra, jejíţ rukopis se později ztratil.
Snímek 6
6
Zhudebnělé dílo:
Václav Hrabě byl sám muzikantem a jeho básně, jak napsal Michal Bystrov, přímo vybízejí k
hudebnímu doprovodu[1]. Přesto ho pro českou hudební scénu objevil aţ Vladimír Mišík na přelomu 70.
a 80. let 20. století, kdy vyšly na albu skupiny Etc... Etc...2 (1980) tři Mišíkem zhudebněné Hrabětovy
básně Variace na renesanční téma, Ty II. a Jam Session. K Hrabětovi se Vladimír Mišík pak ještě
několikrát vrátil (Tma stéká do kaluţí na albu Etc...3 a Kdybych uţ měl umřít na albu Umlkly stroje).
Později Hraběte zhudebňoval také písničkář Vladimír Veit. Na albu Jménem poezie jsou básně Déšť,
Variace na renesanční téma, Jednou, Jam Session a Noční obraz, Veitovo album Variace na
renesanční téma(2004) je celé sloţené z Hrabětových básní. Čas od času zhudební nějakou báseň
některá s českých folkových či rockových kapel
Bára & Mariáš, album Ptáci nad městem (1998): Blues o kartách a vitriolu
Bombus Terrestris (1999): Obloha
Vespol, demonahrávka (2002): Jednou
Na šikmé ploše, album Hmota (2002): Královnino blues
Rauš, Valmez 2004: The Happy Furious Song
Budoár staré dámy, album My o vlku (2005): Náměsíčná
Kalma: Déšť
T’N’T, demo 2005: Déšť
The Dust: Déšť, "Královnino blues"
Snímek 7
7
Obrazová příloha:
Snímek 8
8
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
Kdo byl Václav Hrabě ?
Ke které generaci Václav Hrabě patřil ?
Jakého vzdělání dosáhl ?
Jak působil v hudební sféře ?
Dočkal se za svého ţivota kniţního vydání svých básní ?
Snímek 9
9
Zdroje informací:
www.wikipedia.org
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Václav Hrabě
Mgr. EvaHasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
16.1.2012
19.1.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
9
MZ 4 / VY_12
9.
Václav Hrabě
- posoudit vhodnost stylistických prostředků
v uměleckém textu
- orientovat se v základních literárních směrech
(písňová tvorba)
2 vyučovací hodina
- seznámení s tvorbou jednoho z folkových
zpěváků
- orientace ve struktuře básně
Hasmanová/ ČJL/ 9./ 12
VY_12_INOVACE_CJL_HaEv9_13
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
František Gellner
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
František Gellner
(19. června 1881, Mladá Boleslav – asi 13. září 1914, prohlášen za
nezvěstného na haličské frontě 1. světové války)
Snímek 3
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
Kdo to byl ?
Ţivotopis
Dílo
Ukázka ze sbírky
Pojmy
Otázky
Odpovědi
Zdroje informací
Snímek 4
Kdo to byl?
Byl český nadaný básník, prozaik,
kreslíř, karikaturista a ilustrátor,
představitel
tzv. generace anarchistických buřičů.
< Autoportrét Františka Gellnera s podpisem
Snímek 5
Ţivotopis
František Gellner se narodil v Mladé Boleslavi v rodině nepříliš zámoţného ţidovského obchodníka, cestuje s otcem
jako kramář na pouti a díky tomu poznává pouťovou atmosféru, nalézá zde inspiraci. V rodném městě navštěvoval
gymnázium.
Po maturitě v roce 1899 dva roky studoval techniku ve Vídni. Od roku 1901 studoval na báňské akademii v Příbrami.
Roku 1905 odjel studovat malířství do Mnichova a Paříţe. V roce 1909 zahájil své studium na malířské akademii
v Dráţďanech, o rok později však znovu odjel do Paříţe.
Od roku 1911 ţil v Brně, pracoval jako karikaturista v redakci Lidových novin a později proslul také jako fejetonista a
prozaik. Účastnil se rovněţ politického ţivota.
Po vypuknutí 1. světové války v srpnu 1914 narukoval do rakousko-uherské armády. Z Mladé Boleslavi byl odvelen na
haličskou frontu. Pochod ho však vyčerpal a dne 13. září si nakonec lehl u silnice, kde čekal na svůj osud. Od té doby
byl prohlášen za nezvěstného. Přesné datum a místo jeho úmrtí není známo. Od roku 1946 je po něm pojmenována
ulice Gellnerova v městské části Brno-Jundrov.
Snímek 6
Dílo
Odlišil se antiliterárností: Básničky se podobají písničkám, jsou jednoduché, mají krátké verše,
většinou i krátké strofy, některá strofa se i opakuje jako refrén, nepouţívá obrazná pojmenování, ale
pojmenovává přímo, básně mají písňovou formu. Gellnerovy verše jsou prosté, mají pravidelný verš i
rým a blíţi se prozaickému sdělení. Jsou napsány formou popěvku nebo písně.
Gellner ve své básnické tvorbě hojně vyuţíval dobových forem lidové zábavy (kuplety, šansony).
Po nás ať příjde potopa - 1901, básnická sbírka. Gellnerova poezie je jiţ od samého počátku
nesena silnou protispolečenskou revoltou, která se rodí z konfliktu mezi autorovou dychtivou a
neutuchající touhou po lásce, upřímnosti i sociální spravedlnosti na straně jedné a malostí doby,
pokrytectvím a maloměšťáctvím na straně druhé. Gellnerova revolta nabývá často ironické či cynické
podoby.
Radosti ţivota - 1903, román ve verších, hloubka ţivotního zklamání, skepse a ironie, gesto
vzdoru, ale i rezignace na ţivot. Vystupuje zde do popředí scenérie nočních ulic, pivnic a kaváren spolu
s šantánem a jeho písněmi, s melodikou kupletů a šansonů.
Cesta do hor a jiné povídky - 1914, povídky ze ţidovského prostředí
Nové verše - posmrtně 1919, autor zde dospěl k pochopení teskné krásy ţivota. Tragédie lidského
ţivota se v této sbírce promítá do šedivé věcnosti a drobných banalit.
Don Juan - posmrtně 1924, román ve verších. Svoji ţivotní filozofii, svůj protest vůči světu
vyslovuje v této rozsáhlé veršované skladbě.
Snímek 7
7
Teplo zhaslého plamene
Povídky a satiry
Básně z pozůstalosti
Některé básně Františka Gellnera byly zhudebněny.
Jaromír Nohavica - Radosti ţivota
Punk-rocková skupina Visací zámek - Všichni mi lhali
- Perspektiva
- Buď matko Boţí pomocna
Punková skupina Malomocnost prázdnoty - Nečekám nic od reforem (část cyklu Radosti
ţivota). Pepa Nos - To je teď celá
moudrost moje
- Všichni mi lhali
- Perspektiva
Snímek 8
Ukázka ze sbírky: Po nás ať příjde potopa!
„Má milá rozmilá, neplakej!
Ţivot uţ není jinakej.
Dnes buďme ještě veselí
na naší bílé posteli!
Zejtra, co zejtra? Kdoţpak ví.
Zejtra si lehneme do rakví.“
Snímek 9
Pojmy
Karikatura- tímto cizím slovem nazýváme zjednodušené, někdy humorné či komické, výtvarné či
literární dílo.
Próza- text psaný ve větách, řazen do odstavců a kapitol.
Kresba- je výtvarné umění, které je vytvářeno mnoţstvím kresebných pomůcek na dvourozměrné
médium.
Snímek 10
10
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kdo to byl František Gellner ?
V kterých městech studoval malířství ?
V jakých pracoval novinách, v kterém městě ?
Ve které válce bojoval ?
Vrátil se po válce domů ?
Ve kterém městě je po něm pojmenována ulice ?
Snímek 11
11
Odpovědi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Básník, prozaik, kreslíř, karikaturista a ilustrátor
V Mnichově a v Paříţi
Jako karikaturista pracoval v Lidových novinách v Brně
Bojoval v první světové válce
Po válce se domů jiţ nevrátil , zůstal nezvěstný
V Brně
Snímek 12
12
Zdroje informací :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Gellner
http://www.spisovatele.cz/frantisek-gellner
http://ld.johanesville.net/gellner/dilo
http://www.rozhlas.cz/radiocustica/projekt/_zprava/65009
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
František Gellner
Mgr. Eva Hasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
28.2.2012
20.3.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
12
MZ 4 / VY_12
9.
František Gellner
- rozpoznat v textu básnické jazykové
prostředky
- rozpoznat základní rysy individuálního stylu
autora
3 vyučovací hodina
- upevňování učiva – umělecké prostředky,
struktura básně
- opakování literárních pojmů
Hasmanová/ ČJL/ 9./ 13
VY_12_INOVACE_CJL_HaEv9_14
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Jiří Wolker
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Úvod
Ţivotopis
Dílo
Ukázka z pohádky
Pojmy
Epitaf
Snímek 3
3
Úvod :
Jiří Wolker (1900 – 1924 )
Československý básník
Člen literární skupiny a Devětsilu
Snímek 4
4
Ţivotopis :
Narodil se v Prostějově v dobře situované rodině, vystudoval gymnázium. V
letech 1916-1917 se pod vedením Antonína Svojsíka účastnil skautských táborů
ve Vorlovských lesích nedaleko hradu Lipnice.
Poté studoval na přání svého otce práva v Praze, přičemţ zároveň navštěvoval
literární přednášky. K umění měl blízko díky svému nadání literárnímu,
hudebnímu a výtvarnému. Byl politicky činný v komunistické straně.
Wolker během studií onemocněl tuberkulózou, která se u něj projevovala jiţ v
dětství častými záněty mandlí, katary průdušek a problémy s játry a klouby. Léčil
ji u moře i ve Vysokých Tatrách (v Tatranské Poljance), nakonec jí však v
mladém věku 24 let podlehl.
Je pochován na městském hřbitově v Prostějově.
S jeho jménem je často spojován nový literární směr – proletářské umění.
Snímek 5
5
Dílo :
.
Básnické sbírky:
Host do domu
Svatý kopeček
Těţká hodina
Pohádky:
O milionáři, který ukradl slunce
O kominíkovi
Snímek 6
6
Ukázka z pohádky :
O milionáři, který ukradl slunce
I zavolal si nejlepšího lékaře a řekl mu: "Pane lékaři, - prohlédněte mě dobře a poraďte, co mám dělat, abych se
uzdravil. Moje nemoc je tak odporná, ţe se o ní nesmí nikdo dovědět. Proto zajisté prominete, kdyţ vás po vaší
lékařské prohlídce dám popraviti. Nevěřím ţádnému člověku, - tím méně lidskému jazyku. Historie o králi
Midasovi naučila mě býti důslednějším neţ on. Ostatně vaší ţeně bude vyplácena přiměřeně vysoká pense z mých
pokladen a vaše děti vystudují na mé útraty."
Lékař zpozoroval, ţe udeřila jeho poslední hodina. Neboť smrtící síla tohoto muţe byla ohromná.
"Mé ţivotní síly kvapem prchají," pravil dále milionář. "Jednejte rychle!"
Svlékl se a stanul před ním nahý, podobaje se zpola rozmačkané housence a zpola vykotlanému zubu.
Lékaře zachvátil hnus. Jak k tomu přijdu, myslil si, abych byl k vůli jeho vředům zabit, - já, který jsem docela
zdravý. Kaţdý člověk má moc usmrtiti druhého člověka. Má-li ji on, - budu ji mít i já. Dobrá, - poradím mu lék,
který mu přijde zatraceně draho.
Snímek 7
7
Pojmy :
Epitaf- je krátký text, který informuje o zesnulé osobě, shrnuje její ţivot a tematicky se vztahuje k
mrtvému.
Balada- je původně epická, později lyricko- epická nebo lyrická báseň s ponurým, tragickým
dějem a zejména koncem.
Pohádka- je obvykle krátký epický fiktivní příběh, ve kterém se ve většině případů objevují
smyšlené bytosti. Původem se jedná o lidový ţánr, nejčastěji psaný v próze
Snímek 8
8
Epitaf:
„Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž
miloval svět
a pro spravedlnost jeho šel se bít.
Dřív než mohl srdce k boji vytasit,
zemřel – mlád dvacet čtyři let.“
Snímek 9
9
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kdo to byl Jiří Wlker ?
Kolika let se doţil?
Jakou nemocí trpěl ?
Vyjmenuj dvě básnické sbírky
Kam jezdil na prázdniny ?
Co o tom napsal?
Kde se léčil?
Kde zemřel?
Snímek 10
10
Odpovědi:
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jiří Wolker byl básník
24
Tuberkulosou
Host do domu
K babičce a dědečkovi na Svatý kopeček
Básnickou poemu Svatý kopeček
V Tatranské Poliance
VProstějově
Snímek 11
11
Zdroje informací:
http://www.unium.cz/materialy/0/0/jiri-wolker-host-do-domum31714-p1.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Wolker
http://ld.johanesville.net/wolker
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Jiří Wolker
Mgr. Eva Hasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
16.1.2012
31.1.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
11
MZ 4 / VY_12
9.
Jiří Wolker
- formulovat ústně i písemně dojmy ze své
četby
- rozpoznat základní rysy individuálního stylu
autora
- charakterizovat významné literární ţánry
4 vyučovací hodina
- opakování – literární pojmy
- upevňování učiva – struktura literárního díla
Hasmanová/ ČJL/ 9./ 14
Snímek 1
Český jazyk II
Marek Eben
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Marek Eben je:
velmi známý český herec
Moderátor
hudební skladatel
písničkář a zpěvák (folk)
Marek Eben je vysoce ceněn zejména pro jeho jemný a inteligentní humor.
Současnost – byl nominován na cenu osobnost TÝTÝ
za moderování pořadu Star Dance, pořad byl vysílán
2. dubna 2011
Snímek 3
3
-
STRUČNÝ ŽIVOTOPIS
Základní informace
- Narození: 18. prosince 1957, Praha, Československo
- Ţánry: folk, rock, jazz
- povolání: herec, moderátor, hudební skladatel, písničkář, zpěvák
- příbuzná témata: Bratři Ebenové, Na plovárně
Příbuzenstvo
- otec: Petr Eben
- manţelka: Markéta Fišerová
- bratr: David Eben
- bratr: Kryštof Eben
- strýc: Ilja Hurník
- bratranec: Lukáš Hurník
Marek Eben je český herec, moderátor, hudební skladatel, písničkář a zpěvák. Spolu se svými dvěma bratry vystupuje ve skupině Bratři
Ebenové. Je povaţován za jednoho z nejlepších českých moderátorů. Opakovaně se umístil v divácké anketě Týtý na prvním místě
v kategoriích moderátor publicistických pořadů či osobnost zábavných pořadů. Vysoce ceněn je zejména jeho jemný a inteligentní humor. Je
synem významného českého hudebního skladatele Petra Ebena a synovcem skladatele Ilji Hurníka. Jeho manţelkou je Markéta Fišerová.
Snímek 4
4
• PŘEHLED TVORBY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Moderátorská činnost
Mimo jiné moderoval např. cenu TýTý, soutěţní pořad O poklad Aneţky České, Star Dance, kdyţ hvězdy tančí. Velmi
populární jsou i jeho rozhovory s osobnostmi Na plovárně, které byly zpracovány i v kniţní podobě. Moderuje i televizní
zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
Divadelní činnost
V roce 1979 vystudoval hudebně – dramatický obor praţské konzervatoře a poté získal angaţmá v Divadle Vladimíra Nezvala
v Karlových Varech a v Divadle Jaroslava Průchy v Kladně. Ve studiu Ypsilon účinkoval od roku 1983 do roku 2002. Zde
účinkoval např. v inscenacích Divadlo za časů Nerona a Seneky, Vosková figura, Amerika, Sebevrah. V současné době hraje
v Mozartovi v Praze, Prodané nevěstě, Praze stověţaté.
Hudební činnost
Je autorem hudby a písní k inscenacím Matěj Poctivý, Vosková figura, Othello, Amerika. Hudbu píše i pro jiná divadla, např.
pro Zimní pohádku. Marek Eben vytvořil texty písní, hudbu nebo dabing mnoha různých hudebních nahrávek pro děti.
Například hudbu k Poste restante (seriál) a rep na začátek kaţdého dílu.
Je vedoucím folkové skupiny Bratři Ebenové, která svá alba vydává u společnosti Sony. Od roku 2000 spolupracuje
s vydavatelstvím Supraphon.
Snímek 5
5
• Přehled tvorby - FILMOGRAFIE
• Kamarádi (1969, 1971) – role Válečka
Láska (1998)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O líném Honzovi (1977)
O statečné princezně Janě (1978)
O chudém královstvíčku (1979) – role Vendelína
Nevěsta k zulíbání (1980)
Chudák muzika (1981)
Tvář za oknem (1985)
Pohádka bez konce (1986)
Kam doskáče ranní ptáče (1987)
Balónová pohádka (1987)
Překvapení pana Milberryho (1988)
O princi Bečkovi (1988)
Kocourkov (1991)
O třech stříbrných hřebenech (1991)
Zálety koňského handlíře (1991)
Náhredelník (1992)
Ruská ruleta (1994)
Hospoda (1996)
V centru filmu - v teple domova (1998)
Osudy hvězd: Váleček : (1999)
Na plovárně (od roku 1998 – dosud)
Jako scénárista:
Star dance, aneb kdyţ hvězdy tančí (2010)
Snímek 6
6
• CHARAKTERISTIKA A OBSAH DÍLA
•
•
•
Já na tom dělám
•
•
Dlouhých sedm let si všichni příznivci BRATRŮ EBENOVÝCH museli počkat na nové album. To je konečně zde a nutno
podotknout, ţe v případě novinkové desky Já na tom dělám se přísloví o trpělivosti přinášející růţe naplnilo stoprocentně.
Novinka ,,Já na tom dělám“ přináší poetickou kolekci 13 písní, ve kterých vás BRATŘI EBENOVÉ provedou hororovým
hotelem Pallace, lehce poškádlí trampy i rodilé Praţáky či odkryjí pravou tvář filmových milovníků.
•
•
Obsah písně Maska
•
•
•
•
Vypráví o plese, na kterém se sejdou lidé v různých maskách, které představují různé lidské city, povahy dobré i zlé, smích,
pláč, laskavost, hrubost.
Jisté také je, ţe člověk se v masce chová jinak, neţ kdyţ má obličej odkrytý.
Snímek 7
7
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
Málokdo absolvoval tolik společenských akcí a hovořil s tolika známými lidmi jako Marek Eben.
Úspěšně si počíná při moderování Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
Snímek 8
8
Moderátor Marek Eben umí s češtinou kouzlit a předkládá posluchačům její plně rozvinutou krásu.
Snímek 9
9
Hudební skupina Bratři Ebenové
Snímek 10
10
Marek Eben : drţím vám palce a hudební vystoupení
Snímek 11
11
Marek Eben v televizním seriálu Kamarádi
Marek Eben s jedním z hostů TV pořadu Na plovárně
Snímek 12
12
• OTÁZKY K PREZENTACI :
•
1. Kdo je Marek Eben?
•
2. Kolik má bratrů ?
•
3. Znáš jeho nejznámější film nebo seriál ?
•
4. Je také písničkář a zpěvák ?
•
5. Znáš název některé z jeho písní ?
Snímek 13
13
• ZDROJE INFORMACÍ :
•
•
•
•
•
•
•
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marek_Eben
http://www.obrazky.cz/?q=marek%20eben&fulltext
http://www.lidovky.cz/marek-eben-po-krk-v-ceske-smetance-dqo/ln_kultura.asp?c=A071007_140929_ln_kultura_blh
http://www.lidovky.cz/zemrela-jarmila-turnovska-spoluautorka-serialu-kamaradi-pma/lide.asp?c=A100301_182038_ln_domov_ani
http://kultura.idnes.cz/bratri-ebenove-se-ohlizeji-zpatky-ke-sve-folkove-minulosti-p4g/hudba.aspx?c=A090804_134832_hudba_ob
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brat%C5%99i_Ebenov%C3%A9
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Marek Eben
Mgr. Eva Hasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
9.6.2011
13.6.2011
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
čtenářské a informační gramotnosti
13
MZ4/ VY_12
9.
Marek Eben – život a dílo
- popsat stručný ţivotopis
a ţivotní osudy
- popsat divadelní tvorbu
- charakterizovat hudební tvorbu
- uvést jeho filmové role
1 vyučovací hodina
-upevňování učiva o autorovi
-rozšiřování znalostí
- práce s textem
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Ernest Hemingway
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Úvod
Ţivotopis
Dílo
Dílo pokračování
Popis díla Stařec a moře
Obrazová příloha
Pojmy
Otázky
Odpovědi
Zdroje informací
Snímek 3
3
Úvod :
Ernest Miller Hemingway
• .
Americký prozaik, ţurnalista a esejista, autor moderního románu a povídky.
Laureát Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1954, kterou však nemohl převzít kvůli zraněním
způsobeným předešlou leteckou nehodou z Ugandy. Kromě toho získal také Pulitzerovu cenu.
Snímek 4
4
Ţivotopis :
Ernest Miller Hemingway
[21.7.1899-2.7.1961]
Americký prozaik, ţurnalista a esejista, autor moderního románu a povídky. Narodil se v Oak Parku (Illinois). Psal
převáţně o muţích vedoucích nebezpečný způsob ţivota (např. o vojácích, rybářích a lovcích), respektive o
toreadorech provozujících býčí zápasy. Jeho díla jsou oslavou jejich odvahy, ale také sondou do jejich psychologie a
do pozadí jejich skutků. Pod vlivem modernistických autorů (zejména Ezry Pounda a Gertrudy Steinové) a poţadavků
objektivního ţurnalismu si vypracoval charakteristicky úsporný, citově nezaujatý styl, často zaloţený na pouhém
záznamu dialogu (tzv. "objektivní vypravěčství").
Většina jeho děl byla inspirována bohatými osobními záţitky - dětské zkušenosti z Michiganu, kontakt s přírodou a
motivy války se objevují uţ v jeho prvních povídkách. Později se stal mluvčím tzv. "ztracené generace" - válkou
poznamenaných a rozčarovaných Američanů, hledajících útočiště zejména v Paříţi.
První světovou válku proţil dobrovolně v Evropě, ve dvacátých letech působil ve Francii jako korespondent listu
'Toronto Star'. Během španělské občanské války pomáhal bojovat proti nastupujícímu fašismu. Ve svém poválečném
díle zobrazil člověka uprostřed válek a násilí a vzdal hold lidské statečnosti, zobrazil však i ţivot umělecké bohémy.
Vzápětí po nástupu diktátorského politika Fidela Castra Ruze (1926) k moci v roce 1960 opustil Kubu a vrátil se do
Spojených států. Postupem času však neunesl tíhu vlastní samoty a spáchal sebevraţdu, kdyţ se zastřelil v Ketchumu.
Snímek 5
5
Dílo :
88 Poems, 1979
A Farewell To Arms, 1929
By-Line, 1967
Complete Stories, 1954
Dateline: Toronto, 1985
Ernest Hemingway On Writing, 1984
Ernest Hemingway, Cuba Reporter: Kansas City Star Stories, 1970
Ernest Hemingway's Apprenticeship: Oak Park 1916-1917, 1971
Fiesta/Slunce také vychází (The Sun Also Rises), 1926
Hemingway's African Stories, 1969
Komu zvoní hrana (For Whom The Bell Tolls), 1940
Mít a nemít (To Have And To Have Not), 1937
Muţi bez ţen (Men Without Women), 1927
Ostrovy v proudu/Ostrovy uprostřed proudu (Islands In The Streem), 1970
Snímek 6
6
Dílo - pokračování
•
Pátá kolona (The Fifth Column), 1938
Pohyblivý svátek (A Moveable Feast), 1964
Pravda za rozbřesku (True At First Light), 1999
Přes řeku do stínu stromů/Přes řeku a do lesů (Across The River And Into The Trees), 1950
Rajská zahrada (The Garden Of Eden), 1986
Sbohem, armádo! (A Farewell To Arms), 1929
Selected Letters 1917-1961, 1981
Smrt odpoledne (Death In The Afternoon), 1932
Stařec a moře (The Old Man And The Sea/Der alte Mann und das Meer), 1952
Snímek 7
7
Popis díla Stařec a moře
Starý rybář Santiago uţ přes osmdesát dní neulovil ţádnou rybu. Dříve s ním jezdil rybařit
chlapec, který je starcův nejlepší přítel, ale tomu nyní rodiče se starcem rybařit zakázali, aby tu
smůlu od něho nechytl. Stařec se ale nevzdává a hlavně díky chlapcově pomoci je schopen i 85.
dne vyplout na moře. Daleko na moři mu konečně zabrala ryba. Jiţ zpočátku věděl, ţe je to hodně
velká ryba. Tři dny s ní musel bojovat, neţ ji vysílen zdolal. Přiváţe rybu ke člunu a vesluje
směrem k domovu. Po cestě ho však napadne několik ţraloků, kteří rybu zcela zničí, a tak stařec
doplouvá pouze s ohromnou kostrou, naprosto vyčerpán. Vrátil se do vesnice. Jiţ přestal být
nazýván smolařem a lidé uznali, ţe ulovil největší rybu, jaká zde byla kdy ulovena. Chlapec s ním
znovu můţe jezdit rybařit.
•
Snímek 8
8
Obrazová příloha:
Snímek 9
9
Pojmy :
Román - je epický ţánr velkého rozsahu, zobrazuje hrdinův příběh v delším
časovémúseku,většinou na pozadí společenských událostí určité doby .
Povídka – je psána prózou, její příběh má jen několik postav. Jednoduše vedený děj se odehrává
většinou v krátkém čase.
Ţurnalista - je novinář
Prozaik – autor, který píše svoje dílo ve větách a odstavcích.
Dialog – je rozhovor dvou mluvčích, v literatuře rozhovor dvou postav
Snímek 10
10
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kdo byl Ernest Hemingway?
Jaké národnosti byl ?
Jakému ţánru se jako spisovatel věnoval ?
Kde ţil mimo Spojené státy americké ?
Co bylo jeho koníčkem?
Které jeho dílo je nejznámější?
Snímek 11
11
Odpovědi:
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Americký ţurnalista a esejista autor mnoha povídek a románů.
USA.
Modernímu románu a povídkám.
Na Kubě.
Lov a rybaření na moři.
Stařec a moře.
Snímek 12
12
Zdroje informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
http://www.ernesthemingwaycollection.com/
http://ld.johanesville.net/hemingway
http://ld.johanesville.net/hemingway/zivotopis?bio=2&fig=1
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Počáteční písemná práce – 6. ročník
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
14.5.2012
17.5.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
10
MZ 4 / VY_12
6.
Ernest Hemingway život a dílo
- popsat ţivot autora
- vyjmenovat základní dílo autora
-formulovat význam tvorby pro děti
1 vyučovací hodina
- upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
- využití ukázek v hodinách literatury-práce s
textem
Hasmanová E./ ČJL/ 9./ 20
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Kamil Bednář
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah :
1.
2.
3.
4.
Úvod
Ţivotopis
Dílo
Souhrn díla
Snímek 3
3
Úvod :
Kamil Bednář byl český básník a překladatel , autor literatury pro děti
Snímek 4
4
Ţivotopis :
Kamil Bednář se narodil 4.července 1012 v Praze .
Studia práv a filozofie na Karlově univerzitě nedokončil. Po uzavření vysokých škol okupační správou
působil jako redaktor v nakladatelství Melantrich. Odtud přešel do nakladatelství V. Petra a několik let po
válce roku 1949 k Československému spisovateli. Od roku 1959 se věnoval pouze psaní. Pouţil také
pseudonymy, např. Prokop Kouba.
Patřil k vůdčím osobnostem básnické generace, která umělecky dorůstala v období krátce před německou
okupací. Ta se orientovala k nadčasovým hodnotám konkrétního, „nahého“ člověka (člověk zbavený vnější
slupky, oproštěn od umělých konvencí a ideologií), coţ Bednář vyjádřil v programovém eseji Slovo k
mladým (1940), kolem níţ se soustředily názory celé literární generace.
Jeho syn Jiří Bednář (nar.1941) se stal divadelníkem, druhý syn Ivan Bednář (nar. 1945) se stal divadelním
reţisérem a publicistou. Druhá manţelka Kamila Bednáře byla Emilie Bednářová (1907–1998), roz.
Jiřincová, spisovatelka a překladatelka (publikovala také pod pseud. Emilie Stambolieva). Sňatek v roce
1960. Od roku 1966 do roku 1972 ţili v letní sezoně na chatě v Mělníku obklopeni velkou zahradou. Zde
také vznikaly fejetony o zahradě a přírodě, které vycházely periodicky v novinách Lidová demokracie. Pod
titulem "Zahrada přítelkyně" vyšla kniţní sbírka po smrti autora s ilustracemi Ludmily Jiřincové.
Kamil Bednář zemřel 23. května 1972 v Mělníku, je pohřben na hřbitově v Praze - Ďáblicích.
Snímek 5
5
Dílo :
Bednářovým debutem byla sbírka spirituální, programově antiavantgardní lyriky Kámen v dlaţbě (1937),
vydaná v Halasově edici První kníţky a Halasovou poetikou téţ značně ovlivněná. Následovaly pak sbírky
Milenka modř (1939) a Kamenný pláč (1939). Téţ v básnických knihách uveřejněných za okupace (Po
všech svatbách světa, Bosé oblohy, Hladiny tůní) Bednář vychází z proţitku úzkostné doby a blízkosti
smrti. Zároveň se sbliţuje s autory Skupiny 42 a i v jeho poezii se objevují motivy města a jeho periférie. S
válečnou dobou se vyrovnává ve skladbě Jim hostinou bylo (1948) [1] a předkládá tu svou vizi o spasitelské
síle utrpení.
Kniha Kouzlení a cesty doktora Fausta je souborem přepisů dosud napsaných českých překladů
německých pověstí o Faustovi, který vyvolal ďábla a upsal mu svou duši. Dílo je zařazováno k sci-fi,
resp.fantasy literatuře kvůli líčení letu Fausta na draku k Atlantidě. Tento motiv pouţil i v napsaných
pohádkách a loutkové hře.[2].
Pokusem vyjít vstříc dobové společenské situaci a zároveň uchránit před jejím tlakem svou básnickou
integritu je kniha Dějiny srdce (1957), shrnující Bednářovu lyriku z let 1946-56.
Věnoval se tvorbě pro děti a překladatelství. Vyniká zvláště jeho přetlumočení díla amerického básníka
Robinsona Jefferse (Mara (1958), Jestřábí křik (1960), Pastýřka putující k dubnu (1961), Básně z
Jestřábí věţe (1964) a další)
Snímek 6
6
Souhrn díla:
Kámen v dlaţbě (1937)
Milenka modř (1939)
Kamenný pláč (1939)
Po všech svatbách světa
Kouzlení a cesty doktora Fausta (1943)
O Faustovi, Markétě a Ďáblu (1943) pohádka pro děti
Bosé oblohy
Hladiny tůní (1943)
Duše orlů (1946)
Paměť bojovníků (1947)
Jim hostinou bylo (1948)
Dějiny srdce (1957)
Johanes doktor Faust (1958), veršovaná loutková hra
Praha pod křídly války
Střepiny, o které jsem se nepořezal
Sladká beznaděj
Snímek 7
7
Pojmy :
Pseudonym - je krycí jméno nebo umělecká značka, pod kterou autor publikuje své dílo, nebo pod
kterým člověk z jiného důvodu vystupuje v rámci komunikace s ostatními lidmi.
Poezie – text psaný ve verších.
Próza – text psaný v odstavcích
Rým – zvuková shoda na konci řádku.
Verš – jeden řádek básně.
Pohádka – vyprávění ve kterém vystupují nadpřirozené bytosti, s dobrým koncem.
Pověst – má pravdivé jádro, ostatní je vymyšleno.
Snímek 8
8
Otázky:
1. Kde se narodil Kamil Bednář ?
2. Kolik dětí měl Kamil Bednář ?
3. Jak se jmenoval starší syn Kamila Bednáře ?
4. V jakém nakladatelství pracoval po roce 1949 Kamil Bednář ?
5. Na jaké univerzitě nedokončil studia práv a filozofie ?
6. V jakém roce zemřel Kamil Bednář ?
Snímek 9
9
Odpovědi:
1. Narodil se v Praze
2. Dva syny
3. Starší syn se jmenoval Jiří
4. K Československému spisovateli
5. Na Karlově univerzitě
6. Zemřel v roce 1972
Snímek 10
10
Zdroje informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamil_Bedn%C3%A1%C5%99
http://www.spisovatele.cz/kamil-bednar
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Kamil Bednář
Mgr. Eva Hasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
4.10.2012
9.10.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
8
MZ 4 / VY_12
6.
Kamil Bednář
- popsat ţivot autora
- vyjmenovat základní dílo autora
-formulovat význam tvorby pro děti
-upevnění literárních pojmů vztahujících se
k danému textu
1 vyučovací hodina
- upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
- využití ukázek v hodinách literatury-práce s
textem
Hasmanova E./ ČJL/ 6./ 17
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Robert Fuldhum
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Snímek 3
Úvod
Ţivotopis
Dílo
Pojmy
Otázky
Odpovědi
Zdroje informací
3
Úvod :
Robert Fulghum narozen [4.6.1937-]
• .
Americký spisovatel, unitářský pastor, filosof, učitel, zpěvák, malíř atd. Narodil se ve státě
Texas, v současné době ţije se svojí manţelkou na houseboatu na Lake Union v Seattlu.
Robert Fulghum je člověk mnoha povolání a schopností. Má několik vysokoškolských
diplomů, ale mluví o sobě jako o samoukovi, jehoţ něčemu naučila teprve škola ţivota.
Robert Fulghum,
autogramiáda –
kniţní při návštěvě
v Praze v r. 2007
Snímek 4
4
Ţivotopis :
Narodil se ve státě Texas, v současné době ţije se svojí manţelkou na houseboatu na Lake Union
v Seattlu.
Robert Fulghum v mládí zprvu přerušil studium teologie a pracoval postupně jako kopáč,
kamelot, pomocná síla na ranči, kovboj, zpěvák country. Poté se opět vrátil do školy a ukončil
studium teologie. Přes dvacet let působil jako unitářský pastor a učitel kreslení a fiozofie. Vynikl
jako malíř, sochař, zpěvák, byl členem rockové kapely. Hodně cestoval, třikrát objel svět.
Robert Fulghum zaujal hlavně knihami fejetonů a krátkými zamyšleními nad problémy běţného
ţivota. Svá díla psal zpočátku jen pro sebe, odmítal je vydávat, teprve později přistoupil k jejich
uveřejnění.
Jde o člověka mnoha povolání a schopností.
Návštěvy Česka
Do Česka se pravidelně vrací. Bývá jedním z hostů kniţního veletrhu Svět knihy v Praze. V roce 2005 byl
hostem pořadu Marka Ebena Na plovárně. V roce 2006 navštívil také festival mateřských škol Mateřinka.
Do Česka přicestoval i v roce 2007 v rámci propagace své knihy What On Earth Have I Done? (Co jsem to
proboha udělal?). V roce 2007 také navštívil setkání roverů a rangers ObRok, jehoţ se zúčastnila více jak
tisícovka skautů a skautek starších 15 let. V roce 2011 se dne 22.10. 2011 do Česka znovu vrátil, tentokrát
s knihou Drţ mě pevně a miluj mě zlehka - Příběhy z tančírny Století.
Snímek 5
5
Dílo :
První kniha, kterou vydal, mu okamţitě zajistila fenomenální slávu. 14 miliónů knih prodaných v 93
zemích po celém světě, to je bilance útlé kníţky .
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole - 1989, kniha fejetonů, která se po
svém vydání stala bestselerem. Podání jednotlivých fejetonů je vtipné a poutavé, s úvodem, zápletkou nebo
problémem a pointou.
Podobný charakter mají i další povídkové knihy:
Uţ hořela, kdyţ jsem si do ní lehal - 1989Ach jo - 1991
Moţná, moţná ne - 1993
Od začátku do konce - 1995, kniha přináší jiný literární ţánr. Je to vlastně příručka, která teoriticky shrnuje
čtyři předchozí knihy.
Opravdová láska - 1997, sbírka vybraných a zredigovaných čtenářských příběhů.
Slova, která jsem si přál napsat sám - 1997, v této knize autor s úctou přiznává literární prameny, z nichţ
intelektuálně čerpá.
Třetí přání - 2004, netradiční román, jehoţ hrdiny jsou Američanka, Američan a Angličan - rodilý Řek.
Příběh se odehrává na Krétě, v zahradě Cl. Moneta v Giverny, v Oxfordu, ve vlacích, nádraţích, prostě
všude tam, kde dochází k průsečíku tratí a lidských ţivotů.
Fulghumovy knihy jsou překládány do mnoha jazyků, vycházejí po celém světě. Byly přeloţeny do
celkem 30 jazyků ve sto zemích.
Snímek 6
6
Pojmy :
Román - je epický ţánr velkého rozsahu, zobrazuje hrdinův příběh v delším
časovémúseku,většinou na pozadí společenských událostí určité doby .
Povídka – je psána prózou, její příběh má jen několik postav. Jednoduše vedený děj se odehrává
většinou v krátkém čase.
Ţurnalista - je novinář
Prozaik – autor, který píše svoje dílo ve větách a odstavcích.
Dialog – je rozhovor dvou mluvčích, v literatuře rozhovor dvou postav
Fejeton – novinářský ţánr , v kterém autor kriticky (často humorně) píše o společenské otázce
jako o své vlastní zkušenosti.
Snímek 7
7
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
Kdo je Robert Fulghum ?
Kde se narodil ?
Co studoval?
Čím vším se v mládí zabýval ?
Navštívil také Českou republiku ?
Snímek 8
8
Odpovědi:
.
1.
2.
3.
4.
5.
Byl a je spisovatel, unitářský pastor, filozof, učitel, zpěvák, malíř, atd.
Narodil se ve státě Texas.
Studoval teologii.
Zpěvák, sochař, člen rockové kapely
Navštěvuje občas Českou republiku
Snímek 9
9
Zdroje informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Fulghum
http://ld.johanesville.net/fulghum
http://www.spisovatele.cz/robert-fulghum#cv
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Robert Fulghum
Mgr. Eva Hasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
2.1.2012
3.1.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
7
MZ 4 / VY_12
6.
Robert Fulghum
- popsat ţivot autora
- vyjmenovat základní díla autora
2
vyučovací hodina
- upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
- využití ukázek v hodinách literatury-práce
s textem
Marešová E./ ČJL/ 6./ 27
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Eva Hudečková
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Úvod
Ţivotopis
Dílo
Dílo pokračování
Pojmy
Otázky
Odpovědi
Zdroje informací
Snímek 3
3
Úvod :
Eva Hudečková, rozená Eva Trejtnarová (* 3. prosince 1949 v Praze) je česká herečka a
spisovatelka, manţelka houslového virtuóza Václava Hudečka.
Snímek 4
4
Ţivotopis :
Eva Hudečková, rozená Eva Trejtnarová je česká herečka a spisovatelka, manţelka houslového
virtuóza Václava Hudečka.
Vystudovala herectví na Divadelní fakultě Akademie muzických umění. Herecké profesi se věnovala
do roku 1984. Mimořádně atraktivní aţ exotický vzhled ji předurčoval k obsazování do rolí
sebevědomých či panovačných krasavic, někdy aţ "potvor". Ztvárnila řadu zajímavých rolí v divadle,
ve filmu (např. Svatby pana Voka, Dvě věci pro ţivot, Rodeo, Jak utopit dr. Mráčka, aneb Konec
vodníků v Čechách, Bouřlivé víno, Čas lásky a naděje, Coţ takhle dát si špenát) i v televizi (seriály
Kamenný řád a především Sanitka), byla oceněna několika cenami. Od podzimu 1984 začala všechny
nabízené role odmítat.
Kdyţ skončila s herectvím, vydala se na dráhu spisovatelky; podle vlastních slov bylo psaní pro ni
cestou z rozčarování, a proto v jejích příbězích vţdy vítězí dobro. Spolupracovala s Filmovým studiem
Barrandov jako autorka scénářů.
Snímek 5
5
Dílo :
Herecké profesi se věnovala do roku 1984. Ztvárnila řadu zajímavých rolí v divadle, ve filmu
(např. Jak utopit dr. Mráčka, Zítra to roztočíme, drahoušku) i v televizi (seriály Kamenný řád
a především Sanitka), byla oceněna několika cenami.
Poté, co skončila s herectvím, vydala se na dráhu spisovatelky; podle vlastních slov bylo psaní
pro ni cestou z rozčarování a proto v jejích příbězích vţdy vítězí dobro. Spolupracovala s
Filmovým studiem Barrandov jako autorka scénářů; jejím nejmilejším – i kdyţ ne jediným –
ţánrem byla pohádka (např. O zasněné Ţofince).
Snímek 6
6
Dílo - pokračování
Bezhlavá kobyla (1992) – román (původně filmový scénář), který byl nadšeně přijat jak kritiky, tak i
čtenáři; je obrazem doby, kterou autorka proţívala v totalitním reţimem pronásledované rodině, „kdy
lidé nevěděli, co si počít se svými hříchy a se svým svědomím“.
Bratříček Golem (1993) – svérázná podoba praţské legendy; předloha pro rozhlasovou hru
zpracovanou Českým rozhlasem
O ztracené lásce (1995) – román; je dramatickým obrazem osudu nemilovaného dítěte, které se
narodí do ztraceného světa, odmítané vlastními rodiči, protoţe se nevydařilo podle jejich gusta.
Holčička Honza, která se „provinila“ tím, ţe není kluk, roste jako dříví v lese, stíhaná spíš zlem neţ
dobrem. Přes všechna příkoří však hledá lásku ve svém srdci, jako jedinou moţnou cestu k ostatním
lidem, neboť poznává na kaţdém kroku své ţivotní pouti, ţe svět bez lásky nemá smysl. Román byl
přijat s mimořádnou odezvou, autorka přijala nabídku České televize a napsala scénář k devítidílnému
filmu O ztracené lásce, který byl dokončen v lednu 2002 a uveden na 1. programu ČT v únoru 2002.
V moci kouzel (1999) – kniha se skládá ze tří mysteriózních povídek: O Betulce a Ohnivcovi, O
Malusce a Safírovi, O Borkovi, pánu skal.
Sedmihlásek (2002) jímavý příběh dvou dětí, Esterky a Sedmihláska, které zachraňují ukradenou
hudbu a ztracený svět
Tajemství praţského šotka (2006) Mysteriózní příběh ze staré Prahy, který odkrývá nejhlubší
tajemství praţského podzemí i lidských duší
Snímek 7
7
Pojmy :
Próza – text psaný do řádů a odstavců
Pověst – má pravdivé jádro, ostatní je vymyšlené
Seriál – zfilmované dílo na pokračování
Houslový virtuos - nadaný umělec mistrovsky hrající na housle
Snímek 8
8
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kdo je Eva Hudečková ?
Koho si vzala za manţela?
Vystudovala herectví ?
Do kterého roku se věnovala herectví ?
Jakou literaturu psala ?
Byly podle jejího díla natočeny filmy?
Snímek 9
9
Odpovědi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Herečka, spisovatelka
Houslového virtuoza Václava Hudečka
Ano
Do roku 1984
Pohádky
Ano
Snímek 10
10
Zdroje informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Hude%C4%8Dkov%C3%A1
http://www.obrazky.cz/detail?q=eva%20hude%C4%8Dkov%C3%A1&offset=55&lim
it=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=63&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%zqbe
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/56939/eva-hudeckova-hvezda-serialusanitka-proc-jsem-skoncila-s-herectvim.html
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Eva Hudečková
Mgr. Hasmanová Eva
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
18.10.2012
23.10.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
8
MZ 4 / VY_12
6.
Eva Hudečková
- popsat ţivot autora
- vyjmenovat základní dílo autora
-formulovat význam tvorby pro děti
-upevnění literárních pojmů
vztahujících se k danému textu
3 vyučovací hodina
- upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
- využití ukázek v hodinách literatury-práce
s textem
Hasmanová E./ ČJL/ 6./18
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Eric Knight
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Úvod
Ţivotopis
Dílo
Obsah díla Lassie se vrací
Obrazová příloha
Pojmy
Otázky
Odpovědi
Zdroje informací
Snímek 3
3
Úvod :
Eric Knight byl spisovatel,filmový scénárista a novinář
Snímek 4
4
Ţivotopis :
Eric Mowbray Knight se narodil 10. 4. 1897 v Anglii a vyrůstal v Yorkshirském
Menstonu. V patnácti letech se odstěhoval za svojí matkou do Spojených států, ale ponechal
si britské občanství. Vystudoval Cambridge Schoul of Latin v Massachusetts a pracoval jako
novinář a filmový scénárista. Zúčastnil se obou světových válek, v první na straně Kanady a
v druhé bojoval za USA. V této válce bohuţel zemřel jako pětačtyřicetiletý při ztroskotání
leteckého transportu u holandské Guyany 15. 1. 1943.
Kromě díla ,,Lassie se vrací", jenţ vydal v roce 1940, napsal Knight válečný román s
názvem ,,To především".
Snímek 5
5
<="" psa.="" knihy.="" své="" postavy="" hlavní="" od="" i="" vyžadoval="" osobnosti="" deformaci="" stejnou="" a=""
Dílo:
Jeho první román byl Song na Vaše čípky (1936) o dělnické třídě v severní Anglii. Zahrejte si
Black a Red přichází (1938). Knightův This Above All je povaţován za jeden z významných románů
druhé světové války
Úspěchy románu a filmu vygenerovaly více filmů a nakonec několik televizních seriálů. Román
zůstane oblíbený v mnoha dotiscích.
Jedena z posledních knih Knight byl Sam drobné mušky Opět , republished jak The Flying
Yorkshireman (Pocket Books 493, 1948, 273 stran).
Snímek 6
6
Obsah díla Lassie se vrací
Lassie je krásná, čistokrevná kolie, vychovaná v rodině yorkshirského horníka Sama Caraclougha a
miláček jeho synka Joeho. Caracloughovi si ji chtějí nechat navţdy, ale pod tíhou nezaměstnanosti,
bídy a hladu se jejich záměry změní. Musí prodat to jediné, co mají doma cenného - Lassii. Ta však
nechce zůstat u svého nového pána - bohatého vévody. Utíká mu znovu a znovu. Uteče i kdyţ ji
vévoda odveze mnoho set mil na sever do Skotska. A tady začíná její dlouhá, strastiplná odysea putuje přes celé Skotsko do Anglie, domů. Za své cesty mnoho vytrpí, několikrát je jiţ na pokraji
smrti, ale také se naučí řadu věcí, které dříve, jako pěstovaný čistokrevný pes, neznala: obstarávat si
potravu, bránit se, snášet hlad, zimu, nepohodlí, poranění, starat se sama o sebe. Lassie se šťastně
dostala domů a vévoda, i kdyţ ji poznal, nechal ji ţít u Caracloughových.
Snímek 7
7
Obrazová příloha:
Snímek 8
8
Pojmy :
Román - je epický ţánr velkého rozsahu, zobrazuje hrdinův příběh v delším
časovém
úseku,většinou na pozadí společenských událostí určité doby .
Povídka – je psána prózou, její příběh má jen několik postav. Jednoduše vedený děj se odehrává
většinou v krátkém čase.
Ţurnalista - je novinář
Prozaik – autor, který píše svoje dílo ve větách a odstavcích.
Dialog – je rozhovor dvou mluvčích, v literatuře rozhovor dvou postav
Fejeton – novinářský ţánr , v kterém autor kriticky (často humorně) píše o společenské otázce
jako o své vlastní zkušenosti.
Snímek 9
9
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kdo byl Eric Knight ?
Kam se v 15ti letech s matkou odstěhoval ?
Co vystudoval ?
Jaké měl potom povolání ?
Zúčastnil se válečných dění ?
Při jaké příleţitosti zahynul ?
Snímek 10
10
Odpovědi:
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
spisovatel, filmový scénárista a novinář
do USA
univerzitu Cambridge
novinář a filmový scénárista
obou světových válek
při ztroskotání letadla
Snímek 11
11
Zdroje informací:
http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Knight
http://www.bookfan.eu/autor/24120/Eric-Knight
http://www.databazeknih.cz/zivotopis/eric-knight-4699
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Eric Knight
Mgr. Eva Hasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
13.3.2012
22.3.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
9
MZ 4 / VY_12
6.
Eric Knight
- popsat ţivot autora
- vyjmenovat základní dílo autora
-formulovat význam tvorby pro děti
-upevnění literárních pojmů
vztahujících se k danému textu
4 vyučovací hodina
- upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
- využití ukázek v hodinách literatury-práce
s textem
Hasmanová E./ ČJL/ 6./ 25
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Helena Lisická
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Úvod
Ţivotopis
Dílo
Ukázka z díla
Pojmy
Otázky
Odpovědi
Zdroje informací
Snímek 3
3
Úvod :
Helena Lisická
byla česká etnografka a spisovatelka, autorka pohádek a pověstí. S tvorbou začala v 50. letech
a je autorkou více jak dvou desítek titulů. Mimo pohádek a pověstí se zabývala i
tvorbou divadelních her pro děti. Spolupracovala s Folklórním souborem Haná, s nímţ
zaloţila folklórní festival Lidový rok. Provdala se za archiváře Antonína Roubice. Studovala na
Sovanském gymnázii v Olomouci.
Snímek 4
4
Ţivotopis :
Helena Lisická, rozená Zimmermannová, se narodila 26. listopadu 1930 v Olomouci do rodiny
ţelezářského skladníka.
Základní (měšťanskou) školu navštěvovala během války ve svém rodišti, poslední ročník pak
studovala v asi sto kilometrů vzdálené Třebíči. Po skončení války chodila na gymnázium pro dívky v
Olomouci, avšak po absolvování pátého ročníku na této škole byla nucena ze zdravotních důvodů
svá studia přerušit. Tím ale její studijní léta úplně neskončila - 2 roky ještě studovala (opět v
Olomouci) odbornou školu, jeţ byla zaměřená výhradně na ţenská povolání.
Po škole našla své první zaměstnání v národním podniku MILO Olomouc (1949) - dělala zde
laborantku. Poté se vdala, odešla z práce a zůstala doma jako ţena v domácnosti. Právě ze svého
prvního manţelství získala své jméno Lisická... Po čase si opět vyhledala nové zaměstnání.
Pracovala například jako knihovnice, sekretářka nebo referentka. Aţ od roku 1968 se začala věnovat
především literatuře...
Helena Lisická psala zejména pro děti a mládeţ. Vycházela často z folkloru nebo z
regionální historie, jejím oblíbeným ţánrem byly tedy pohádky a pověsti.
Od roku 1983 vedla národopisný soubor Haná ve Velké Bystřici a byla zakladatelkou a
organizátorkou festivalu folklórních souborů Lidový rok a konference o lidové kultuře na Hané od
roku 1990.
Helena Lisická náhle zemřela v pondělí 30. listopadu 2009 v Olomouci. Doţila se 79 let.
Snímek 5
5
Dílo :
Deväť remesiel - Košice 1981
Devatero řemesel - Praha 1976
Hastrmanův koţich - Praha 1982
Malý receptář z hanácké kuchyně - Velká Bystřice 1992
O Ječmínkovi - Praha 1979
Páv zpívá o štěstí - Praha 1988
Pohádkové lístečky - Praha 1981
Pohádky a pověsti z Moravské brány - Praha 1968
Pohádky z jalovce - Praha 1974
Pojedeme do ráje - Přerov 1993
Pověsti starých měst - Praha 1981
Rozprávky a pověsti z Moravskej brány - Bratislava 1970
Řeka Morava - Praha 1976
Staré zpěvy - Frenštát pod Radhoštěm 1998
Tři synové kníţecí - Opava 1994
Z českých a moravských hradů - Praha 1977
Z českých hradů, zámků a tvrzí - Praha 1972
Z hradů, zámků a tvrzí - Praha 1971
Za horama za dolama - Ostrava 1965
Ze stařenčina fěrtůšku - Dolany 1994
Zlatá brána - Přerov 1993
Zrcadla starých časů - Praha 1986, 1992
Ţenich pro čertici aneb Sedmimílové boty - Praha
1983
O ní - Helena Lisická. Medailón regionální
spisovatelky - Olomouc 1982
pověsti a pohádky ve sbornících, časopisech,
novinách atd.....
Snímek 6
6
Ukázka z díla:
Z knihy: Lisická, Helena. Zrcadlo starých časů. Pověsti a zkazky z českých měst. Praha:
Albatros, 1985.
Bohatý písek
Král dodrţel svůj slib, co dal jako králevic na řece Otavě, a rok co rok zajíţděl do Písku. Kamenný hrad si oblíbil a zval sem
vzácné hosty, vyřizoval zde státnické záleţitosti.
Písečtí měšťané svého krále opravdu milovali. Býval často jejich hostem a měl mezi nimi i své přátele. Kdykoliv se zde
objevil,vţdycky se sešel se předními měšťany. Oni ho zase zahrnovali mnoha dary, vţdyť v bohatém Písku bylo zlata a peněz
dost.
„Královská Milosti, městská rada písecká tě přišla pozdravit,“ oznamoval královský komoří svému pánu., který se právě
s druţinou a lovci vrátil z píseckých lesů. “Co jim mám povědět? Měli by asi přijít jiný den. Řeknu jim, ţe náš král je unaven.“ „
Jen se opovaţ, pane komoří! Přijdu tam hned, jen se převléknu. A poruč kuchařům a číšníkům, aby nosili na stůl!“ … Kdyţ
vstoupil z za zvuků fanfár do hodovní síně, nikdo na něm nepoznal, ţe má za sebou jízdu na koni. Usmíval se a vznešeným
krokem zamířil k trůnu, kolem kterého se uţ sešlo panstvo. „Vítám vás páni měšťané, jsem rád, ţe jsme zase pospolu.“ …
„Milostivý pane a náš králi, děkujeme ti za vzácné pozvání,“ řekl purkmistr. „ Nechceme tě ale zdrţovat v tvých povinnostech.
Máme jen jednu prosbu. Nedávno zemřel zdejší mincovník a jeho místo v písecké mincovně se uprázdnilo. O raţbu našich
mincí se pak nikdo nestaral. Čekali jsme trpělivě, aţ královská Milost přijede do Písku a rozhodne, co se stane s mincovnou.
Jsou zde i lidé nepoctiví, kteří by chtěli razit minci bez tvého souhlasu. Ale městská rada byla proti tomu.“
„Co to slyším, páni úředníci?“ obrátil se král k těm, kterých se to týkalo. Kdyby nebylo mých věrných píseckých měšťanů,
vznikly by tu nepořádky.Musíme tuhle věc hned napravit. Jmenuji nového mincovníka!“
Purkmistr povstal a znovu se králi uklonil, aby na sebe zavčas upozornil, neţ se královští úředníci vloţí do jednání. „Milostivý
králi, tuhle náš měšťan Henlin se o to místo uchází. Městská rada se můţe za něho hned zaručit. Je to člověk bohatý,
v obchodě zkušený a spolehlivý. V jeho dílně se budou vybíjet jen poctivé mince, které nebudou na škodu našemu obchodu ani
tvému královskému jménu.“ Král neměl ţádných námitek.
…
Snímek 7
7
Dodnes se vypráví, ţe písečtí měšťané zůstali
Přemyslovcům vţdy věrni. Kdyţ čeští králové z toho rodu
potom umírali,veliký smutek padl na všechny i celé
město Písek. I Otava pod královským hradem se zastavila
v toku.V řece se zvedla veliká vlna, která tok obrátila
nazpět, jako by se řeka chtěla vrátit k pramenům,
Kdyţ to lidé viděli, padali na kolena a modlili se za
mrtvého panovníka i za osud svého města. Naposledy se
vodní proud zlatonosné Otavy zastavil, kdyţ na Moravě
v městě Olomouci byl zavraţděn poslední z Přemyslovců,
mladý český král Václav III. Tehdy celé české království
zachvátila nejistota a obavy z nastávajících časů.
Snímek 8
8
Pojmy :
Pověst – má pravdivé jádro, ostatní je vymyšlené
Pohádka – je vymyšlená, vystupují v ní nadpřirozené bytosti, dobro vítězí nad zlem, objevují se
magická čísla 3, 7, 9, nemůţeme určit místo a čas.
Folklorní soubor – zabývá se lidovou hudbou a tancem, učinkující vystupují v lidových krojích
Snímek 9
9
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
Kdo byla Helena Lisická?
Kde byla poprvé zaměstnaná?
Od kterého roku se začala věnovat literatuře?
Komu nejvíce věnovala svoji literární tvorbu?
Jakého věku se Helena Lisická doţila?
Snímek 10
10
Odpovědi:
1.
2.
3.
4.
5.
Helena Lisická byla etnografka a spisovatelka, autorka divadelních her.
Poprvé byla zaměstnána jako laborantka v Milo Olomouc.
Od roku 1983.
Hlavně dětem.
79ti let.
Snímek 11
11
Zdroje informací:
www.vkol.cz
www.cs.wikipedia.org
www.ctenizpisku.cz
www.google.com
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Helena Lisická
Mgr. Eva Hasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
30.10.2012
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
PDF
9
MZ 4 / VY_12
6.
Helena Lisická
- popsat ţivot autora
- vyjmenovat základní dílo autora
-formulovat význam tvorby pro děti
-upevnění literárních pojmů
vztahujících se k danému textu
5 vyučovací hodina
- upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
- využití ukázek v hodinách literatury-práce
s textem
Hasmanová E./ ČJL/ 6./ 19
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Jiří Marek
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Úvod
Ţivotopis
Dílo – literatura
Filmografie
Ukázka z knihy Můj strýc Odysseus
Pojmy
Otázky
Odpovědi
Zdroje informací
Snímek 3
3
Úvod :
Jiří Marek
Český prozaik, novinář, televizní scénárista a filmový
• . scénárista.
Snímek 4
4
Ţivotopis :
Narodil se v Praze 30.5. 1914 a zemřel 10.12. 1994.
Jiří Marek se narodil v Praze jako Josef Jiří Puchwein. Jméno Marek literárně pouţíval od roku
1937, občansky později. Po absolvování gymnázia se rozhodl pro dráhu středoškolského profesora.
Filozofickou fakultu UK v Praze, obor čeština a němčina, stihl dokončit do roku 1939.
V době 2. světové války působil Marek na několika školách, po roce 1945 zastával funkci osvětového
inspektora. Krátce ještě učil a poté aţ do roku 1954 pracoval v různých redakcích novin a časopisů Rudé právo, Lidové noviny a jiné.
Od roku 1960 byl Jiří Marek ústředním ředitelem Československého státního filmu. V roce 1961
získal docenturu české literatury na Institutu osvěty a novinářství na Filozofické fakultě UK.
Vědecké kandidatury dosáhl roku 1974 prací Příspěvek k sociologii kultury 1945 - 1968.
Snímek 5
5
Dílo :
Literatura
Střelnice
Blaţený věk
Můj strýc Odysseus
Muţi jdou v tmě
Vesnice pod zemí
Veselé pohádky vzhůru nohama
kriminální triptych
kriminální rada Vacátko; populární seriál, námět pro celovečerní filmy
Panoptikum slavných kriminálních příběhů
Panoptikum hříšných lidí (1971)
Panoptikum Města praţského
Psí hvězda Sirius aneb láskyplné vyprávěnky o psech
Snímek 6
6
Filmografie
Větrné moře
Ţivot pod praporem
Smrt černého krále
Vraţda v hotelu Excelsior
Pěnička a Paraplíčko
Partie krásného dragouna
Hříšní lidé města praţského
Alibi na vodě
Šestý do party
Zaostřit, prosím!
Jak dědek Faltus potkal anděla
V podzemí
Nad námi svítá
Vítězná křídla
Svatá hříšnice
Na kolejích čeká vrah
Všude ţijí ldé
Případ Z-8
O věcech nadpřirozených
Spartakiáda
Snímek 7
7
Ukázka z knihy Můj strýc Odysseus
Byl to krásný a pestrý ţivot ve staré císařské Vídni, kde droţky taţené koňmi
hrčely po dláţdění směrem ke kavárně Sacher nebo herně Café Corso. Stuhy na
kloboucích dam milostivě vlály, pánové se předháněli v eleganci a ţeny v milostných
dobrodruţstvích. A právě odtud vychází ţivotní pouť
Josefa Frajvalda, syna českého
koňského handlíře, který po vzoru bájného a bohy pronásledovaného Odyssea došel
svého cíle, kdyţ se řízením osudu stal majitelem pohřebního ústavu a po první
světové válce se vrátil z Vídně do Prahy, aby pozvedl jeho úroveň. Strýc Odysseus, v
jádru bonviván a snílek, který okouzlí kaţdého svým přesvědčením, ţe k ţivotu
máme přistupovat tak, jako bychom ho měli ţít navěky.
Snímek 8
8
Pojmy :
Román - je epický ţánr velkého rozsahu, zobrazuje hrdinův příběh v delším
časovémúseku,většinou na pozadí společenských událostí určité doby .
Povídka – je psána prózou, její příběh má jen několik postav. Jednoduše vedený děj se
odehrává většinou v krátkém čase.
Ţurnalista - je novinář
Prozaik – autor, který píše svoje dílo ve větách a odstavcích.
Dialog – je rozhovor dvou mluvčích, v literatuře rozhovor dvou postav
Fejeton – novinářský ţánr , v kterém autor kriticky (často humorně) píše o společenské
otázce jako o své vlastní zkušenosti.
Snímek 9
9
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
Kdo byl Jiří Marek
Co studodoval ?
Kde působil během II.světové války ?
Čeho byl od roku 1960 ústředním ředitelem ?
Znáte z televize seriál Hříšní lidé města praţského ?
Snímek 10
10
Odpovědi:
.
1.
2.
3.
4.
5.
Český prozaik, novinář, televizní scénárista a filmový scénárista.
Filozofickou fakultu
Jako učitel na několika školách
Ředitel Československého státního filmu
Vlastní odpověď
Snímek 11
11
Zdroje informací:
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=604
http://www.spisovatele.cz/jiri-marek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Marek
http://www.databazeknih.cz/knihy/muj-stryc-odysseus-4635
www.enciklopedia.sme.sk
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Jiří Marek
Mgr. Eva Hasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
4.6.2012
14.6.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
9
MZ 4 / VY_12
6.
Jiří Marek
- popsat ţivot autora
- vyjmenovat základní dílo autora
-formulovat význam tvorby pro děti
-upevnění literárních pojmů
vztahujících se k danému textu
6 vyučovací hodina
- upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
- využití ukázek v hodinách literatury-práce
s textem
Hasmanová E./ ČJL/ 6./ 26
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Rudolf Mertlík
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Úvod
Ţivotopis
Dílo
Pojmy
Otázky
Odpovědi
Zdroje informací
Snímek 3
3
Úvod :
Profesor Rudolf Mertlík (14. května 1913 Praha – 28. července 1985 Praha) byl český básník,
spisovatel a překladatel. Překládal z latiny, starověké řečtiny a němčiny. Jde o autora překladu
Homérových eposů Ílias a Odysseia.
K jeho nejvýznamnějším dílům patří Starověké báje a pověsti.
Snímek 4
4
Ţivotopis :
Rudolf Mertlík, básník, překladatel a klasický filolog, se narodil 14. května 1913 v Praze a zemřel 28. července
1985 tamtéţ. Proslavil se především svými překlady z latiny, němčiny a netradičně také ze starověké řečtiny.
Jeho dětství nebylo příliš krásné - vyrůstal bez rodičů. Po absolvování měšťanské školy začal pracovat jako
pomocný dělník v cementárně a tiskárně. Aţ později (v letech 1929-1937) studoval po večerech gymnázium v
Hradci Králové, studium zakončil maturitou. Po ní nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se
jako student věnoval latině a řečtině, jenţe studia nemohl dokončit, neboť byl 17. listopadu roku 1939
deportován do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg. Aţ zase po válce mohl znovu ţít normální
ţivot.
Studium na Univerzitě Karlově dokončil v roce 1946. Poté začal vyučovat na střední škole v Praze, ale jeho snem
bylo celý svůj ţivot zasvětit antické literatuře. A to se mu také povedlo. I při své práci profesionálně překládal
jednu slavnou sbírku za druhou.
Na pár let jej zastavil pouze zákaz publikování (kdy byl nucen svá díla vydávat pod propůjčenými jmény jako
"Václav Dědina", "Jiří Valeš", "Radislav Hošek" nebo "Olga Valešová"). Kdyţ se politický reţim uklidnil, mohl
profesor Mertlík v 60. letech minulého století zaloţit Antickou knihovnu. Zde se spolu s dalšími erudovanými
překladateli soustředil hlavně na díla řecké a římské antiky.
Snímek 5
5
Dílo :
PŘEVYPRÁVĚNÍ:
Starověké báje a pověsti (1968)
Příběhy lásky od nejstarších dob aţ do pozdního středověku (1968)
Příběhy Odysseovy (1969)
Polykratův prsten (1986)
Anotace: K nejznámějším dílům prof. Rudolfa Mertlíka patří
kniha Starověké báje a pověsti, která poprvé vyšla na konci 60. let.
V té době se stala bestsellerem, který zprostředkoval tisícům,
především mladých, čtenářů antický literární odkaz, jeden ze
základních kamenů evropské kultury. Kníţka je stále populární i v
dnešní době.
Snímek 6
6
Pojmy :
Pověst - literární útvar, má pravdivé jádro, ostatní je vymyšlené
Báje – vypráví nám o vzniku světa, lidí, květin a ptáků, které si lidi vymysleli
Próza – text psaný do řádků
Snímek 7
7
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
Kdo byl Rudolf Mertlík ?
Čím se proslavil ?
Kde začal pracovat ?
Kde byl během 2.světové války ?
Byl nucen někdy vystupovat pod pseudonymem ?
Snímek 8
8
Odpovědi:
1.
2.
3.
4.
5.
Rudolf Mertlík byl básník, překladatel a klasický filolog
Proslavil se překlady z latiny, němčiny a starořečtiny
Pomocný dělník v cementárně a tiskárně
Po celou válku byl v koncentračním táboře
Po zákazu publikování byl nucen vydávat pod vypůjčenými jmény
Snímek 9
9
Zdroje informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Mertl%C3%ADk
http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/rudolf-mertlik.html
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Rudolf Mertlík
Mgr. Eva Hasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
13.9.2012
25.9.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
7
MZ 4 / VY_12
6.
Rudolf Mertlík
- popsat ţivot autora
- vyjmenovat základní dílo autora
-formulovat význam tvorby pro děti
7 vyučovací hodina
- upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
- využití ukázek v hodinách literatury-práce
s textem
Hasmanová E./ ČJL/ 6./16
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
George Orwell
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Úvod
Ţivotopis
Dílo
Ukázka Orwelových příspěvků
Pojmy
Otázky
Odpovědi
Zdroje informací
Snímek 3
3
Úvod :
George Orwell byl prozaik, esejista a novinář
• .
Narození:25. 6. 1903, Motihari, Indie Úmrtí: 21. 1. 1950 ve věku 46 let, Londýn, Anglie
Snímek 4
4
Ţivotopis :
George Orwell (vlastním jménem Eric Blair) se narodil v Motihari v Bengálsku v rodině koloniálního
úředníka. Dětství strávil s matkou a sestrou v Anglii. V roce 1922 vstoupil do sluţeb imperiální britské
policie v Barmě. Po pěti letech se vrátil do Evropy rozhodnut stát se spisovatelem. Z touhy po nových
zkušenostech strávil několik let mezi chudinou v Londýně a Paříţi, neúspěšně se pokoušel psát a ţivil se
příleţitostně jako umývač nádobí či soukromý učitel. Své zkušenosti popsal v knize Trosečníkem v Paříţi
a Londýně (Down and Out in Paris and London, 1933), se kterou konečně jako autor prorazil.
Následovaly Barmské dny (Burmese Days, 1934), reflektující pobyt v Indii, a dva konvenční romány,
které Orwell sám nakonec zavrhl.
Koncem roku 1936 odjel do Španělska bojovat na straně republikánů.
Za druhé světové války pracoval pro BBC. Orwellovo jméno začalo být známé hlavně po vydání Farmy
zvířat (Animal Farm, 1945) a románu 1984 (Nineteen Eighty Four, 1949), kde popisuje totalitní utopii.
Někteří knihu 1984 připodobňují k Huxleyho Konci civilizace (Brave New World). George Orwell zemřel
na tuberkulózu v r. 1950.
Snímek 5
5
Dílo :
Próza:
Ve svých raných prozaických dílech vycházel George Orwell ze svých zkušeností.
Na dně v Paříţi a v Londýně – 1933. V próze zachytil paříţský a londýnský pobyt mezi námezdními
dělníky, tuláky a ţebráky po odchodu z Barmy.
Barmské dny – 1934, román o koloniálním útlaku v Barmě.
Romány jako kritika spotřební společnosti:
Farářova dcera – 1935,
Boţe chraň aspidistru – 1936.
Farma zvířat – 1945. Román je satiricko – alegorickým obrazem vývoje v Rusku v první polovině 20.
století. Vrchol autorova díla.
1984 – 1949, román je antiutopickou vizí budoucího totalitního světa, chmurnou vizí budoucnosti,
"obţaloba stalinismu". Orwell zemřel rok po jeho vydání.
Reportáţe a eseje:
V nich Orwell jako humanistický a demokraticky orientovaný kritik uvaţuje o politice, společnosti a
literatuře.
Hold Katalánsku – 1938,V břiše velryby – 1940,Lev a jednoroţec – 1941,
Literárně kritické eseje – 1946,Zastřelit slona – 1950.
Snímek 6
6
Ukázka z Orwelových příspěvků
Snímek 7
7
Pojmy :
Román - je epický ţánr velkého rozsahu, zobrazuje hrdinův příběh v delším
časovémúseku,většinou na pozadí společenských událostí určité doby .
Povídka – je psána prózou, její příběh má jen několik postav. Jednoduše vedený děj se odehrává
většinou v krátkém čase.
Ţurnalista - je novinář
Próza – dílo psané ve větách a odstavcích.
Dialog – je rozhovor dvou mluvčích, v literatuře rozhovor dvou postav
Utopický román – zobrazuje autorovu představu budoucnosti ovlivněné vědeckým poznáním,
často obsahují varování před ničivými zásahy do ţivota civilizace.
Snímek 8
8
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
Kdo byl George Orwell ?
Kde se narodil?
Jakými různými povoláními prošel?
Zúčastnil se nějakých válečných bojů?
Jeho nejznámější díla.
Snímek 9
9
Odpovědi:
.
1.
2.
3.
4.
5.
Byl prozaik, esejista a novinář.
V Indii.
Umývač a učitel.
Občanské války ve Španělsku.
Farma zvířat, 1984.
Snímek 10
10
Zdroje informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
http://ld.johanesville.net/orwell
http://www.spisovatele.cz/george-orwell
http://www.cbdb.cz/autor-61-george-orwell
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
George Orwell
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
6.4.2012
10.4.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
8
MZ 4 / VY_12
6.
George Orwell
- popsat ţivot autora
- vyjmenovat základní dílo autora
1
vyučovací hodina
- upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
- využití ukázek v hodinách literatury-práce s
textem
Hasmanová E./ ČJL/9./ 21
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Eduard Petiška
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Úvod
Ţivotopis
Dílo
Pozvánka k přečtení knihy
Obrazová příloha
Pojmy
Otázky
Odpovědi
Zdroje informací
Snímek 3
3
Úvod :
• EDUARD PETIŠKA
+14.května 1924 Praha
-6.června 1987 Mariánské Lázně.
• byl český básník
• romanopisec
• povídkář
• novelista
• autor knih pro děti a mládeţ
• dramatik
• teoretik dětské literatury a překladatel.
• Autor více neţ devadesáti titulů, oslovující uţ pátou generaci čtenářů.
• Jeho knihy byly přeloţeny do několika desítek jazyků.
Snímek 4
4
Ţivotopis :
Od dětství lákaly autora příběhy a osudy. Nejprve byl posluchačem, (z vyprávění jeho babičky
vznikla později jeho slavná kniha Sedmikráska, obsáhlá sbírka německých pohádek), později byl
velkým čtenářem. A uţ v dětství začal s literárními pokusy.
Po osvobození se okamţitě zapojil i do kulturního ţivota, nejprve, ještě za studentských let, jako
básník. Začal publikovat v oblasti prózy, poezie, psát do novin, byl aktivní v Umělecké besedě,
přátelil se s dalšími umělci, spolupracoval s filmem, rozhlasem, atd...
Vedle toho se zapojil do společenského ţivota jako aktivní člen Syndikátu českých spisovatelů. S
Konstantinem Bieblem plánoval natáčení "filmových básní", jakýchsi předchůdců dnešních
videoklipů, psal také do dětských časopisů i do novin.
Tyto aktivity byly po únoru 1948, tedy v jeho čtyřiadvaceti letech, náhle přetrţeny.
V roce 1948 se oţenil, manţelka Alena, učitelka ze starého učitelského rodu, mu byla do konce
ţivota velkou oporou a spolupracovnicí, vytvářela harmonické prostředí, ve kterém mohlo
Petiškovo dílo vzniknout.
Jejich syn, spisovatel. PhDr.Martin Petiška, byl otci častou inspirací a je dohledatelný i v jeho
díle (Martínkova čítanka, Jak se Martínek ztratil…).
Petiška měl řadu významných přátelství v uměleckých kruzích, zvláště se stýkal s umělci, kteří byli v
padesátých letech, stejně jako on, na okraji společenského postavení. Např. spisovatelé Jaroslav
Seifert, František Hrubín, Bohumil Hrabal.
Snímek 5
5
Dílo :
Oči vzlétajícího času 1946
Praţské orchestry, 1947 – lyrická sbírka typická pro toto období české literatury (radost z
osvobození)
První: svazek básnických spisů: * Okamţiky, 1957 Druhý: svazek básnických spisů: *
Ovidiova rodina, 1968
Prométheova paměť, 1971
Neţ uzrají muţi, 1960
Pomerančové šaty, 1962 – román
Hotel pro cizince, 1964 – kniha povídek
Nejlepší ţivot, 1973 – kniha povídek
Soudce Knorr, 1967 – román
Svatební noci, 1972 – rozšířené vydání z r. 1983 se jmenovalo Svatební noci a jiné lásky jedná
se o soubor povídek
Svět plný lásky – povídky
Štěstí, noc a hvězdy – román
Pohyb květin a jiné radosti a potíţe
Průvodce mladého muţe manţelstvím, 1981 – román
Snímek 6
6
Třicet manţelek a jiné lásky - necenzurované vydání, sbírka povídek
Alenka jde spát, 1947
O jabloňce, 1954
Pohádky pro nejmenší
Pohádkový dědeček, 1958
Staré řecké báje a pověsti, 1958 – jedná se o jeho převyprávění těchto pověstí.
Příběhy starého Izraele
Birlibán, 1959
Příběhy, na které svítilo slunce, 1967 – příběhy starého Egypta, Mezopotámie a Izraele
Martínkova čítanka 1971 – jde o pohádky, které byly původně napsané pro autorova syna Martina
Petišku (dnes rovněţ spisovatele a vydavatele Almanachu českých šlechtických rodů)
Čtení o hradech
Čtení o zámcích a městech
Snímek 7
7
Pozvánka k přečtení knihy Staré řecké báje a pověsti
V knize Staré řecké báje a pověsti od Eduard Petišky se setkáváme s mnoha příběhy, ve kterých řečtí
bohové zasahovali do osudů lidí. Bohové sídlili na hoře Olympu a mohli tak vidět, co se děje na zemi.
V knize jsou uvedeny báje například o Prometheovi, který ukradl bohům oheň, o Héraklovi, který byl
nejslavnějším řeckým hrdinou a synem samotného vládce bohů Dia.
Další příběh je velmi známý. Vypráví o Perseovi, který bojoval s Medůzou a bájným Krakenem. V
pověsti o Daidalovi a Ikarovi je vylíčeno, jak Daidalos sestrojil pro sebe a svého syna Ikara křídla, která
jim umoţnila létat. Ikaros však letěl moc vysoko a proto mu slunce roztavilo křídla a on spadl do moře a
zahynul.
Lstivého krále Sisyfa v dalším příběhu potrestali bohové za jeho pýchu zlým údělem. Musí v podsvětí
na věky valit do kopce obrovský balvan.
V kníţce je uvedeno ještě mnoho dalších pověstí, jako například o Odyseovi nebo Trojské válce.
Snímek 8
8
Obrazová příloha:
Snímek 9
9
Pojmy :
Próza - řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy kaţdý psaný text nepsaný ve verších.
Pověst - příběh, který má pravdivé jádro a ostatní je vymyšlené. Jádro příběhu můţe být pravdivé,
avšak díky ústnímu převypravování je příběh kvůli dramatičnosti a líbivosti značně
dokrášlen, proto ztrácí na věrohodnosti.
Báje Do bájí neboli mýtů jsou vtěleny dávné představy lidí o vzniku světa a jeho povaze; o
ţivotě bohů; přírodních jevech a jejich příčinách; o člověku, jeho vzniku a jeho pozemském i
posmrtném ţivotě, atd.
Snímek 10
10
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
Kdo byl Eduard Petiška ?
Ve kterém období tvořil svá díla ?
Jak se jmenuje kniha bájí a pověstí ?
Znáš název některé staré řecké pověsti ?
Vysvětli některé pojmy - próza, pověst, báje
Snímek 11
11
Odpovědi:
.
1.
Byl český básník, romanopisec , povídkář, novelista, autor knih pro
děti,dramatik
2. V poválečném období
3. Staré řecké báje a pověsti
4., 5. Ţáci odpoví podle svých znalostí
Snímek 12
12
Zdroje informací:
http://www.ctesyrad.cz/nejctivejsi/baje-myty-povesti-bajky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C4%9Bst
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Peti%C5%A1ka#.C5.BDivot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3za
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Eduard Petiška
Mgr.Eva Hasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
6.9.2012
21.12.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
10
MZ 4 / VY_12
6.
Eduard Petiška
- popsat ţivot autora,vyjmenovat
základní dílo autora,formulovat význam
tvorby pro děti a mládeţ
8
vyučovací hodina
- upevňování učiva o autorovi
-rozšiřování znalostí
-využití při hodinách českého jazyka a
literatury
- práce s textem
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
John Steinbeck
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Úvod
Ţivotopis
Dílo
O knize Ryzáček
Pojmy
Otázky
Odpovědi
Zdroje informací
Snímek 3
3
Úvod:
• John Steinback byl americký novinář a spisovatel.
Snímek 4
4
Ţivotopis:
•
Jonh Ernest Steinbeck
[27.2.1902-20.12.1968]
Klasik světové prózy Jonh Ernest Steinbeck se narodil roku 1902 v kalifornském městečku Salinas. Byl
jedním z největších nejen amerických, ale i světových spisovatelů a scénáristů. Jeho otec pocházel z
Německa, do Kalifornie se přestěhoval v 16 letech. Matka pocházející z irské rodiny před sňatkem působila
jako učitelka.
Finanční poměry jeho rodiny nebyly příznivé a Steinbeck uţ jako školák vypomáhal na farmách.
Vystudoval střední školu, rok pracoval v cukrovaru, ale pak nastoupil na Stanfordovu univerzitu, kde se
věnoval historii a anglické literatuře.
Na jaře roku 1920 opustil Steinbeck univerzitu a vrátil se k práci na velkostatku, aby se seznámil s ţivotem
rolníků. Od mládí se cítil spisovatelem, začal tedy opět studovat, ale přitom pracoval v cukrovaru a na
stavbě silnice. V roce 1925 definitivně opustil univerzitu. Z této doby najdeme řadu básní a próz v různých
časopisech. Rozhodnut stát se spisovatelem odešel jako reportér do New Yorku. První literární práce mu
redakce neuveřejnily, a proto nechal ţurnalistiky. Ještě předtím, neţ se stal spisovatelem, pracoval jako
zedník, námořník na parníku a dělník v továrně na rybí konzervy.
Mezi Steinbeckovy zájmy patřila hlavně literatura a biologie. V jeho dílech je vykresleno přírodní pozadí,
vztah lidí ke zvířatům, rostlinstvu, kameni, hlíně a vodě. Odsuzuje surovost, násilí, zištnost a vykořisťování
chudých.
V roce 1940 obdrţel Steinbeck Pulitzerovu cenu za román Hrozny hněvu a roku 1962 mu byla udělena
Nobelova cena za literaturu.
Snímek 5
5
Dílo :
Nebeské pastviny - 1932
Neznámému bohu - 1933
Pláň Tortila - 1934
Bitva – 1936 – o stávce, zkoumá nálady davu
O myších a lidech – 1937 – novela, sevřený příběh postavený na dialozích, nabývá podoby obrazu ţivota
námezdných zemědělských dělníků v USA ve 30. letech. Sociální aspekty, především jimi trpce pociťované
bezzemectví, se zvýrazňují v porovnání s iluzemi a sny, jeţ spřádají o svém budoucím ţivotě
Ryzáček - 1937
Hrozny hněvu – 1939 – impozantní román z období krize vyjadřující duch 30. let. Příběh „Okiů“, přesídlenců,
které vyhnalo z farem Oklahomy dlouhé sucho a banky vymáhající placení hypoték. Kniha líčí těţké rány
způsobené hospodářskou krizí, tábory chudáků slouţící jako ubytovny sezónních dělníků. Zároveň však
potvrzuje základní pocit lidské soudruţnosti a jeho síly
Na východ od ráje – 1952 – nebiblický epos rodového bloudění a generačního střetu. Kalifornie se tu znovu
stává panenským západním královstvím, kde lidstvo proţívá své sny a zápasy.
Snímek 6
6
O knize Ryzáček
Dojemný příběh o přátelství chlapce
a jeho poníka. Malý Jody snil o tom,
mít svého vlastního koně. Velmi pilně
pomáhal svému tatínkovi na ranči a byl
za svou snahu odměněn. Nebyl to kůň,
ale docela malý poník. O své rezavé
hříbátko se Jody staral s upřímnou
láskou, jenţe netušil, jak je jejich štěstí
křehké?
Snímek 7
7
Pojmy :
Román - je epický ţánr velkého rozsahu, zobrazuje hrdinův příběh v delším
časovémúseku,většinou na pozadí společenských událostí určité doby .
Povídka – je psána prózou, její příběh má jen několik postav. Jednoduše vedený děj se odehrává
většinou v krátkém čase.
Ţurnalista - je novinář
Novela-je prozaický ţánr kratšího nebo středního rozsahu podobně jako povídka, s níţ se
někdy zaměňuje.
Epos – rozsáhlé veršované umělecké dílo
Snímek 8
8
Otázky:
1. Kdo byl John Steinbeck ?
2. Kde se narodil ?
3. Jakému oboru se při studiu věnoval?
4. Čemu se věnoval po studiu ?
5. Jakého ocenění se mu dostalo ?
Snímek 9
9
Odpovědi:
.
1.
2.
3.
4.
5.
Ţurnalista, novinář a spisovatel
V Kalifornii
Historii a anglické literatuře
Novinařině
Nobelovy ceny za literaturu
Snímek 10
10
Zdroje informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Steinbeck
http://www.spisovatele.cz/john-steinbeck
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
John Steinbeck
Mgr. Eva Hasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
20.3.2012
23.3.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
8
MZ 4 / VY_12
6.
John Steinbeck
- popsat ţivot autora
- vyjmenovat základní dílo autora
-formulovat význam tvorby pro děti
-upevnění literárních pojmů
vztahujících se k danému textu
9
vyučovací hodina
- upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
- využití ukázek v hodinách literatury-práce
s textem
Hasmanová E./ ČJL/ 6./ 23
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Vojtěch Steklač
Mgr. Eva Hasmanová
Snímek 2
2
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Úvod
Ţivotopis
Dílo
Dílo pokračování
O knize Pekelná třída
Ukázka titulů knih
Pojmy
Otázky
Odpovědi
Zdroje informací
Snímek 3
3
Úvod :
• .
Vojtěch Steklač se narodil 21.10.1945 v Příbrami
Vojtěch Steklač je český překladatel a spisovatel, autor 30 knih, dlouholetý redaktor.
Snímek 4
4
Ţivotopis :
Ţivotopis
Vojtěch Steklač je autorem prózy pro dospělé i děti.
Vojtěch Steklač po maturitě v roce 1963 krátce studoval na VŠE, poté přešel na filozofickou
fakultu Univerzity Karlovy, kde absolvoval filozofii a sociologii. Od roku 1969 působil jako
redaktor dětských časopisů např. Ohníček, V letech 1990 - 94 byl dramaturgem v Čs.
televizi, poté spisovatelem z povolání.
Snímek 5
5
Dílo :
Vojtěch Steklač se ve svých dílech představil jako ţivý, nápaditý vypravěč. Jeho tvorba patří k
prózám zřetelně rýsujícím nové autorské pohledy.
Próza pro dospělé:
Zrcadla - 1968, povídková kniha
Samota Blaţejov - 1969
Sbohem lásko - 1974, psychologizující novela
V dalších prózách se Steklač obrátil ke svému rodišti Příbrami jako k námětovému zdroji.
Černá slunce - 1976, nerozsáhlá novela je pocitovým příběhem mezigeneračního vztahu.
Skok přes kůţi - 1979, román představuje první díl zamýšlené trilogie z hornického
prostředí. Jeho děj probíhá v 19. století.
Pivo, víno, likéry - druhý díl zamýšlené trilogie jako ideově nevhodný nemohl vyjít a zůstal v
rukopisu.
Součástí Steklačovy tvorby jsou i detektivky:
Jak se vraţdí zlatý slavík
Zlatá brána
Snímek 6
6
Dílo - pokračování
Próza pro děti:
Od počátku sedmdesátých let nalezl autor vděčný prostor v literatuře pro děti.
Dvojčata v akci-1,2,3,4
Boříkovy lapálie I. - 1972
Boříkovy lapálie II. - 1973
V těchto dvou svazcích si autor vytvořil v partě holešovických kluků základ pro celý sled na
principu pikareskní prózy navazujících zápletek, příhod a dobrodruţství. Na " boříkovském "
půdorysu potom vedle dalších knih určeným dětem Vojtěch Steklač pokračoval celou sérií
svazků:
Bořík a spol.
Čenda a spol.
Mirek a spol.
Aleš a spol.
Dáda a spol.
Holky a spol.
Tyto příběhy se staly oblíbenými pro dějovost, humor i nadsázku.
Snímek 7
7
O knize Pekelná třída:
Veselé školní i mimoškolní historky oblíbené Boříkovy party z Holešovic. Osvědčené čtení
plné legrace pro kluky i holky v novém, upraveném vydání.
Pekelná třída - to je parta, se kterou jste se seznámili jiţ ve třech kníţkách boříkovských
lapálií. Jistě si kníţku rádi přečtete i kvůli půvabným barevným ilustracím Adolfa Borna.
Dozvíte se v ní, jak vnímají září, jak si celý školní rok zpestřují nejrůznějšími vylomeninami,
co všechno je láká ve Stromovce, jak se potýkají se Zátoráky, jak si udělali mejdan, jak se
vypořádávají se šplhounem Bohouškem, jak doma válčí s rodiči. Není divu, ţe jejich nebohá
paní třídní učitelka, něţně přezdívaná Drábinka, se často chytá za hlavu a volá: "Tahle třída, to
je peklo!"
Snímek 8
8
Ukázka titulů několika knih:
Snímek 9
9
Pojmy :
Román - je epický ţánr velkého rozsahu, zobrazuje hrdinův příběh v delším
časovémúseku,většinou na pozadí společenských událostí určité doby .
Povídka – je psána prózou, její příběh má jen několik postav. Jednoduše vedený děj se
odehrává většinou v krátkém čase.
Ţurnalista - je novinář
Prozaik – autor, který píše svoje dílo ve větách a odstavcích.
Snímek 10
10
Otázky:
1.
2.
3.
Kdo je Vojtěch Steklač ?
Co studoval?
Čím se zabýval po studiích ?
Snímek 11
11
Odpovědi:
.
1.Překladatel, spisovatel a dlouholetý redaktor dětských časopisů.
2.Vysokou školu ekonomickou, Filozofii na Karlově univrzitě
3. Redaktor dětských časopisů.
Snímek 12
12
Zdroje informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Stekla%C4%8D
http://www.spisovatele.cz/vojtech-steklac
http://knihy.abz.cz/obchod/autor-steklac-vojtech-steklac
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Vojtěch Steklač
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Autor
Mgr. Eva Hasmanová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
24.5.2012
28.5.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
10
MZ 4 / VY_12
6.
Vojtěch Steklač
- popsat ţivot autora
- vyjmenovat základní dílo autora
-formulovat význam tvorby pro děti
-upevnění literárních pojmů
vztahujících se k danému textu
10 vyučovací hodina
- upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
- využití ukázek v hodinách literatury-práce
s textem
Hasmanová E./ ČJL/ 6./ 24
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
Český jazyk II
Počáteční písemná práce – 6. ročník
Mgr. Eva Marešová
4.3.2012
OBSAH:
1
2
3
4
5
PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA A ..................................................... 118
PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA B ..................................................... 118
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A ................................................... 119
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B .................................................... 120
VYHODNOCENÍ – PRAVOPISNÁ ČÁST ................................................. 121
5.1
5.2
6
VYHODNOCENÍ
6.1
6.2
7
9
– PRAVOPISNÁ ČÁST .............................................................. 121
Varianta A ..................................................................................................................................... 121
Varianta B ..................................................................................................................................... 122
ŘEŠENÍ
8.1
8.2
– JAZYKOVÝ ROZBOR ............................................... 121
Varianta A ..................................................................................................................................... 121
Varianta B ..................................................................................................................................... 121
ŘEŠENÍ
7.1
7.2
8
Varianta A ..................................................................................................................................... 121
Varianta B ..................................................................................................................................... 121
– JAZYKOVÝ ROZBOR ........................................................... 123
Varianta A ..................................................................................................................................... 123
Varianta B ..................................................................................................................................... 124
SEZNAM LITERATURY
....................................................................... 124
PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA A
A. Doplň chybějící písmena:
1
Letošní prázdniny jsem strávil se svými bl__zkými v překrásném koutě __eské republiky,
na Šumavě. B__dleli jsme v b__valé m__slivně, která patřila mému strýci. Byla dokonale
skryta mezi v__sokými strom__ a mlázím. Pob__t nám poskytl mnoho dobrodružstv__.
Ráno jsme brz__ vstali a podnikali v__lety do okol__, ob__vovali temné lesy a m__tiny,
lovili ryb__ a pozorovali zv__ř. Les byl nejkrásnější v ra__ím slunci, když se na pavučinách
třp__til__ kapky ros__. V potocích žil__ duhoví pstruzi. Na konci pob__tu jsme si
vzpom__li, že bychom se měli vydat k nedaleké rozsedlině. Brz__čko ráno jsme již
stoupali ú__kou stezkou k cíl__. Našli jsme si pěkné místo, dívky v__ndal__ zásob__
a všichni jsme se posilnil__. Cesta zpět rychle uběhla.
B. Podtrhni chyby ve větách, věty správně přepiš:
a) Na výstavě jsme se seznámili s novími výrobky.
b) Veverky skotačili ve větvích stromů.
c) Jel z Čáslavi do Boleslavy.
d) V parku se procházeli dva pávy.
2
PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA B
A. Doplň chybějící písmena:
Letošní prázdniny jsem strávil se svými bl__zkými v překrásném koutě České republiky,
na Šumavě. B__dleli jsme v b__valé m__slivně, která patřila mému strýci. Byla dokonale
skryta mezi v__sokými strom__ a mlázím. Pobyt nám poskytl mnoho dobrodružstv__.
Ráno jsme brz__ vstali a podnikali v__lety do okol__, objevovali temné lesy a m__tiny,
lovili ryb__ a pozorovali zvěř. Les byl nejkrásnější v ra__ím slunci, když se na pavučinách
třpytil__ kapky ros__. V potocích žil__ duhoví pstruzi. Na konci pob__tu jsme si
vzpom__li, že bychom se měli vydat k nedaleké rozsedlině. Brzičko ráno jsme již
stoupali úzkou stezkou k cíl__. Našli jsme si pěkné místo, dívky vyndal__ zásob__
a všichni jsme se posilnil__. Cesta zpět rychle uběhla.
B. Podtrhni chyby ve větách, věty správně přepiš:
a) Na výstavě jsme se seznámili s novími výrobky.
b) Veverky skotačili ve větvích stromů.
c) Jel z Čáslavi do Boleslavy.
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A
Někteří žáci z nedaleké školy pracovali včera na školním pozemku.
3
1. Vypiš podmět a přísudek:
2. Nahraď synonymem (slovem se stejným významem) slovo nedaleké:
3. Napiš dvě slova příbuzná ke slovu škola:
4. Označ kořen ve slově škola:
5. Urči slovní druhy:
z–
nedaleké –
někteří –
pozemek –
školním –
včera –
6. Urči mluvnické kategorie u slov:
pozemku
pád:
vzor:
číslo:
rod:
žáci
pád:
číslo:
rod:
vzor:
pracovali
čas:
osoba:
číslo:
způsob:
7. Urči vzor přídavných jmen:
nedaleké
školním
8. Napiš antonymum (slovo opačného významu) ke slovu nedaleké:
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B
Někteří žáci z nedaleké školy pracovali včera na školním pozemku.
4
1. Vypiš podmět a přísudek:
2. Nahraď synonymem (slovem se stejným významem) slovo nedaleké:
3. Napiš slovo příbuzné ke slovu škola:
4. Označ kořen ve slově škola:
5. Urči slovní druhy:
z–
nedaleké –
někteří –
včera –
6. Urči mluvnické kategorie u slov:
pozemku
pád:
číslo:
rod:
vzor:
žáci
pád:
číslo:
rod:
vzor:
pracovali
čas:
7. Urči vzor přídavných jmen:
nedaleké
školním
osoba:
číslo:
způsob:
8. Napiš antonymum (slovo opačného významu) ke slovu nedaleké:
5
5.1
VYHODNOCENÍ
Varianta A
0 – 2 chyby
3 – 4 chyby
5 – 7 chyb
8 – 10 chyb
11 a více chyb
5.2
– PRAVOPISNÁ ČÁST
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
Varianta B
0 – 2 chyby
3 – 4 chyb
5 – 7 chyb
8 – 10 chyb
11 a více chyb
6
6.1
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
VYHODNOCENÍ
– JAZYKOVÝ ROZBOR
Varianta A
0 – 2 chyby
3 – 5 chyb
6 – 8 chyb
9 – 10 chyb
11 a více chyb
6.2
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
Varianta B
0 – 2 chyby
3 – 5 chyb
6 – 9 chyb
10 - 11 chyb
12 a více chyb
7
7.1
ŘEŠENÍ
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
– PRAVOPISNÁ ČÁST
Varianta A
A. Doplň chybějící písmena:
Letošní prázdniny jsem strávil se svými blízkými v překrásném koutě České republiky,
na Šumavě. Bydleli jsme v bývalé myslivně, která patřila mému strýci. Byla dokonale
skryta mezi vysokými stromy a mlázím. Pobyt nám poskytl mnoho dobrodružství.
Ráno jsme brzy vstali a podnikali výlety do okolí, objevovali temné lesy a mýtiny,
lovili ryby a pozorovali zvěř. Les byl nejkrásnější v ranním slunci, když se na pavučinách
třpytily kapky rosy. V potocích žili duhoví pstruzi. Na konci pobytu jsme si
vzpomněli, že bychom se měli vydat k nedaleké rozsedlině. Brzičko ráno jsme již
stoupali úzkou stezkou k cíli. Našli jsme si pěkné místo, dívky vyndaly zásoby
a všichni jsme se posilnili. Cesta zpět rychle uběhla.
B. Podtrhni chyby ve větách, věty správně přepiš:
a) Na výstavě jsme se seznámili s novími výrobky. - novými
b) Veverky skotačili ve větvích stromů. - skotačily
c) Jel z Čáslavi do Boleslavy. - Boleslavi
d) V parku se procházeli dva pávy. - pávi
7.2
Varianta B
A. Doplň chybějící písmena:
Letošní prázdniny jsem strávil se svými blízkými v překrásném koutě České republiky,
na Šumavě. Bydleli jsme v bývalé myslivně, která patřila mému strýci. Byla dokonale
skryta mezi vysokými stromy a mlázím. Pobyt nám poskytl mnoho dobrodružství.
Ráno jsme brzy vstali a podnikali výlety do okolí, objevovali temné lesy a mýtiny,
lovili ryby a pozorovali zvěř. Les byl nejkrásnější v ranním slunci, když se na pavučinách
třpytily kapky rosy. V potocích žili duhoví pstruzi. Na konci pobytu jsme si
vzpomněli, že bychom se měli vydat k nedaleké rozsedlině. Brzičko ráno jsme již
stoupali úzkou stezkou k cíli. Našli jsme si pěkné místo, dívky vyndaly zásoby
a všichni jsme se posilnili. Cesta zpět rychle uběhla.
B. Podtrhni chyby ve větách, věty správně přepiš:
a) Na výstavě jsme se seznámili s novími výrobky. - novými
b) Veverky skotačili ve větvích stromů. - skotačily
c) Jel z Čáslavi do Boleslavy. - Boleslavi
8
8.1
ŘEŠENÍ
– JAZYKOVÝ ROZBOR
Varianta A
Někteří žáci z nedaleké školy pracovali včera na školním pozemku.
1. Vypiš podmět a přísudek: Po – žáci, Př - pracovali
2. Nahraď synonymem (slovem se stejným významem) slovo nedaleké: blízké
3. Napiš dvě slova příbuzná ke slovu škola: školák, školník, školní
4. Označ kořen ve slově škola: škol
5. Urči slovní druhy:
z – předložka
nedaleké – přídavné jméno
někteří – zájmeno
pozemek – podstatné jméno
školním – přídavné jméno
včera – příslovce
6. Urči mluvnické kategorie u slov:
pozemku
než.
vzor hrad
žáci
živ.
vzor pán
pracovali
čas min.
pád
6.
pád
osoba 3.
číslo
1.
j.
číslo
číslo
mn.
7. Urči vzor přídavných jmen:
nedaleké – mladý
školním – jarní
8. Napiš antonymum (slovo opačného významu) ke slovu nedaleké: vzdálené
mn.
způsob
rod
M
rod
M
ozn.
8.2
Varianta B
Někteří žáci z nedaleké školy pracovali včera na školním pozemku.
1. Vypiš podmět a přísudek: žáci – podmět, pracovali - přísudek
2. Nahraď synonymem (slovem se stejným významem) slovo nedaleké: blízké
3. Napiš slovo příbuzné ke slovu škola: školka, školák, školník
4. Označ kořen ve slově škola: škol
5. Urči slovní druhy:
z – předložka
nedaleké – přídavné jméno
někteří – zájmeno
včera – příslovce
6. Urči mluvnické kategorie u slov:
pozemku
M než.
žáci
M živ.
pracovali
způsob: ozn.
pád:6.
vzor: hrad
pád:1.
vzor: pán
osoba:3.
čas: min.
číslo:
j.
rod:
číslo:
mn.
číslo:
mn.
7. Urči vzor přídavných jmen:
nedaleké - mladý
školním - jarní
8. Napiš antonymum (slovo opačného významu) ke slovu nedaleké: vzdálené
9
SEZNAM LITERATURY
Krausová, Z. Český jazyk 6. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-206-3.
Krausová, Z. Český jazyk 6 – pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004.
ISBN 80-7238-347-7.
Kol. Testy z víceletých gymnázií 2001. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2000. ISBN 80-86285-19-7.
rod:
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Počáteční písemná práce – 6. ročník
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
4.3.2012
26.9.2012 – VI.A
8.10.2012 – VI.B
26.9.2012 – VI.C
9.10.2012 – VI.D
PDF
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
12
Počet listů/snímků
MZ 4 / VY_12
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
6.
Úroveň vzdělání (ročník)
Počáteční písemná práce – 6. ročník
Téma
- aplikovat získané znalosti z oblasti
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
pravopisu
- určovat slovní druhy, základní větné
členy,
mluvnické kategorie
- provést komplexní jazykový
11 vyučovací hodina
- opakování – aplikovat poznatky
z oblasti
pravopisu
- upevňování učiva –jazykové rozbory
- opakování – mluvnické kategorie,
slovní
druhy, skladba
Marešová E./ ČJL/ 6./ 27
VY_12_INOVACE_ČJM7_2
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Závěrečná písemná práce – 7.
ročník
Mgr. Eva Marešová
6.6.2011
Obsah
1
2
3
4
5
PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA A 128
PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA B 128
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B
ŘEŠENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ 132
129
131
5.1 VARIANTA A ..................................................................................... 132
5.2 VARIANTA B ..................................................................................... 133
– JAZYKOVÝ ROZBOR
134
6.1 VARIANTA A .....................................................................................
6.2 VARIANTA B .....................................................................................
7 VYHODNOCENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ 137
7.1 VARIANTA A .....................................................................................
7.2 VARIANTA B .....................................................................................
8 VYHODNOCENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR
138
8.1 VARIANTA A .....................................................................................
8.2 VARIANTA B .....................................................................................
9 SEZNAM LITERATURY
138
6
ŘEŠENÍ
134
135
137
137
138
138
10 PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA A
1.U každé věty rozhodni, zda je napsaná bez pravopisné chyby (zakroužkuj
správnou odpověď):
a) U zkoušky jsem byl úspěšný.
ano – ne
b) V jeskyni měli loupežníci pytle s penězy.
c) Jejich doměnka byla mylná, přesto na ní trvali.
d) Auta troubily na chodce.
ano – ne
e) Děti se na mě smály.
ano – ne
f) Sběratelé se chlubili cenými drahokamy.
g) Jestřábi pronásledovali holubi.
ne
h) Sněhuláci na slunci roztáli.
ano – ne
i) Policie se připravuje na návrat nejznámnějšího zločince.
j) Počet přihlášených je nižší, než jsme čekali.
ano – ne
ano – ne
2. Zakroužkuj věty, ve kterých je přídavné jméno s pravopisnou chybou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Pozoroval jsem sousedovi králíky.
Vyrušil nás orlí křik.
Se stěhovavými ptáky odlétly i vlaštovky.
Ochutnali praví včelí med.
Přišli k nám nový spolužáci.
Pozval k nám Pavlovy rodiče.
Petrovi se líbily Hynkovy knihy.
3. Doplň i/y a mě/mně:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
S vám__ tam půjdeme.
M__ na tom trváme.
Půjčíš m__ tu knihu?
Vrať m__ tu knihu. (mě/mně)
O m__ nic neříkali. (mě/mně)
Volali na m__. (mě/mně)
4. Rozhodni, kdy se píše velké a kdy malé písmeno:
a) Tetička bydlí v U/ulici U/u D/dubu.
b) ve S/spolkové R/republice N/německo
c) V/vánoce
d) M/moře S/středozemní
11 PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA B
1.U každé věty rozhodni, zda je napsaná bez pravopisné chyby (zakroužkuj
správnou odpověď):
ano – ne
ano –
ano – ne
ano – ne
a) U zkoušky jsem byl úspěšný.
ne
b) V jeskyni měli loupežníci pytle s penězy.
c) Jejich doměnka byla mylná, přesto na ní trvali.
d) Auta troubily na chodce.
ano – ne
e) Děti se na mě smály.
ano – ne
f) Sběratelé se chlubili cenými drahokamy.
g) Jestřábi pronásledovali holubi.
h) Sněhuláci na slunci roztáli.
ano – ne
ano –
ano – ne
ano – ne
ano – ne
ano – ne
2. Zakroužkuj věty, ve kterých je přídavné jméno s pravopisnou chybou:
a)
b)
c)
d)
e)
Pozoroval jsem sousedovi králíky.
Vyrušil nás orlí křik.
Se stěhovavými ptáky odlétly i vlaštovky.
Ochutnali praví včelí med.
Přišli k nám nový spolužáci.
3. Doplň i/y a mě/mně:
a)
b)
c)
d)
e)
S vám__ tam půjdeme.
M__ na tom trváme.
Půjčíš m__ tu knihu?
Vrať m__ tu knihu. (mě/mně)
O m__ nic neříkali. (mě/mně)
4. Rozhodni, kdy se píše velké a kdy malé písmeno:
f)
g)
h)
i)
Tetička bydlí v U/ulici U/u D/dubu.
ve S/spolkové R/republice N/německo
V/vánoce
M/moře S/středozemní
12 JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A
Včera jsem si bohužel pozdě uvědomil, že naše společné plány na prázdniny
se neuskuteční, protože došlo k velkému nedorozumění.
1.Kolik vět tvoří souvětí?
2. Proveď grafický rozbor souvětí, urči druhy vedlejších vět.
3. Urči druhy větných členů:
včera
uvědomil jsem si
naše
k nedorozumění
na prázdniny
4. Urči slovní druhy u podtržených slov:
5. Vytvoř synonymum ke slovu neuskuteční:
6. Vytvoř 2 slova příbuzná ke slovu plány:
7. Urči mluvnické kategorie těchto slov:
rod
číslo
pád
vzor
k nedorozumění
osoba
způsob
číslo
čas
rod
uvědomil jsem si
pád
druh
číslo
vzor
společné
Úkoly, které se nevztahují k textu:
8. Rozliš věty jednočlenné a dvojčlenné, označ je písmeny J a D:
a) Příště vás nechá na pokoji.
b) Už se brzy stmívá.
c) Bolí mě v zádech.
d) Leží na zahradě v trávě.
9. Potrhni ve větách slovesa a urči jejich rod ( činný =Č, trpný =T):
a)
b)
c)
d)
U nás se staví mnoho nových domů.
Náš dům byl postaven před třiceti lety.
Příspěvek vytiskli větším písmem.
Terč byl zasažen třemi šípy.
10. Podrhni větu vedlejší a urči její druh (napiš její druh vedle souvětí):
a) Slyšel Petra, jak se vrací pozdě domů.
b) Bude-li zítra pršet, exkurze se zruší.
c) Pustil si kazetu, kterou mu půjčil kamarád.
rod
13 JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B
Včera jsem si bohužel pozdě uvědomil, že naše společné plány na prázdniny
se neuskuteční, protože došlo k velkému nedorozumění.
1.Kolik vět tvoří souvětí?
2. Proveď grafický rozbor souvětí, urči druhy vedlejších vět.
3. Urči druhy větných členů:
včera
uvědomil jsem si
naše
k nedorozumění
na prázdniny
4. Urči slovní druhy u podtržených slov:
5. Vytvoř synonymum ke slovu neuskuteční:
6. Vytvoř 1 slovo příbuzné ke slovu plány:
7. Urči mluvnické kategorie těchto slov:
rod
číslo
pád
vzor
k nedorozumění
osoba
způsob
číslo
čas
rod
uvědomil jsem si
pád
druh
číslo
vzor
společné
Úkoly, které se nevztahují k textu:
8. Rozliš věty jednočlenné a dvojčlenné, označ je písmeny J a D:
a) Příště vás nechá na pokoji.
b) Už se brzy stmívá.
c) Bolí mě v zádech.
rod
9. Potrhni ve větách slovesa a urči jejich rod ( činný =Č, trpný =T):
a) U nás se staví mnoho nových domů.
b) Náš dům byl postaven před třiceti lety.
c) Příspěvek vytiskli větším písmem.
10. Podrhni větu vedlejší a urči její druh (napiš její druh vedle souvětí – vyber
z nabídky – v.v. příslovečná podmínková, v.v. doplňková, v.v. přívlastková):
a) Slyšel Petra, jak se vrací pozdě domů.
b) Bude-li zítra pršet, exkurze se zruší.
c) Pustil si kazetu, kterou mu půjčil kamarád.
14 ŘEŠENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ
14.1 Varianta A
1.U každé věty rozhodni, zda je napsaná bez pravopisné chyby (zakroužkuj
správnou odpověď):
a) U zkoušky jsem byl úspěšný.
b) V jeskyni měli loupežníci pytle s penězy.
ne
c) Jejich doměnka byla mylná, přesto na ní trvali.
ne
d) Auta troubily na chodce.
e) Děti se na mě smály.
f) Sběratelé se chlubili cenými drahokamy.
ne
g) Jestřábi pronásledovali holubi.
h) Sněhuláci na slunci roztáli.
i) Policie se připravuje na návrat nejznámnějšího zločince.
ne
ano
ne
ano
ne
ano
j)
Počet přihlášených je nižší, než jsme čekali.
ano
2. Zakroužkuj věty, ve kterých je přídavné jméno s pravopisnou chybou:
a) Pozoroval jsem sousedovi králíky.
b) Vyrušil nás orlí křik.
d) Se stěhovavými ptáky odlétly i vlaštovky.
e) Ochutnali praví včelí med.
f) Přišli k nám nový spolužáci.
g) Pozval k nám Pavlovy rodiče.
h) Petrovi se líbily Hynkovy knihy.
3. Doplň i/y a mě/mně:
a) S vámi tam půjdeme.
b) My na tom trváme.
c) Půjčíš mi/mně tu knihu?
d) Vrať mně tu knihu.
e) O mně nic neříkali.
f) Volali na mě.
4. Rozhodni, kdy se píše velké a kdy malé písmeno:
a) Tetička bydlí v ulici U Dubu.
b) ve Spolkové republice Německo
c) Vánoce
d) moře Středozemní
14.2 Varianta B
1.U každé věty rozhodni, zda je napsaná bez pravopisné chyby (zakroužkuj
správnou odpověď):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
U zkoušky jsem byl úspěšný.
V jeskyni měli loupežníci pytle s penězy.
Jejich doměnka byla mylná, přesto na ní trvali.
Auta troubily na chodce.
Děti se na mě smály.
Sběratelé se chlubili cenými drahokamy.
Jestřábi pronásledovali holubi.
Sněhuláci na slunci roztáli.
ano
ne
ne
ne
ano
ne
2. Zakroužkuj věty, ve kterých je přídavné jméno s pravopisnou chybou:
a)
b)
c)
d)
e)
Pozoroval jsem sousedovi králíky.
Vyrušil nás orlí křik.
Se stěhovavými ptáky odlétly i vlaštovky.
Ochutnali praví včelí med.
Přišli k nám nový spolužáci.
3. Doplň i/y a mě/mně:
a)
b)
c)
d)
e)
S vámi tam půjdeme.
My na tom trváme.
Půjčíš mi tu knihu?
Vrať mně tu knihu. (mě/mně)
O mně nic neříkali. (mě/mně)
ne
ano
4. Rozhodni, kdy se píše velké a kdy malé písmeno:
a) Tetička bydlí v ulici U Dubu.
b) ve Spolkové republice Německo
c) Vánoce
d) moře Středozemní
15 ŘEŠENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR
15.1 Varianta A
6
5
3
6
8
3
2
7
Včera jsem si bohužel pozdě uvědomil, že naše společné plány na prázdniny
1
se neuskuteční, protože došlo k velkému nedorozumění.
1.Kolik vět tvoří souvětí? 3
2. Proveď grafický rozbor souvětí, urči druhy vedlejších vět.
1H
\
že 2V v.v. předmětná
\
protože 3V v.v. příslovečná příčinná
3. Urči druhy větných členů:
včera - PUČ
uvědomil jsem si - Př
naše - PkS
k nedorozumění – Pt
3
na prázdniny - PkN
4. Urči slovní druhy u podtržených slov:
5. Vytvoř synonymum ke slovu neuskuteční: např. neproběhnou
6. Vytvoř 2 slova příbuzná ke slovu plány: např. plánovat, plánovací
7. Urči mluvnické kategorie těchto slov:
rod
k nedorozumění
vzor
stř.
číslo
jedn.
osoba
způsob
uvědomil jsem si
1.
3.
číslo
pád
stavení
čas
rod
jedn.
min.
ozn.
Č
pád
druh
společné
tvrdé
číslo
rod
jedn.
muž.než.
vzor
1.
mladý
Úkoly, které se nevztahují k textu:
8. Rozliš věty jednočlenné a dvojčlenné, označ je písmeny J a D:
a) Příště vás nechá na pokoji. D
b) Už se brzy stmívá. J
c) Bolí mě v zádech. J
d) Leží na zahradě v trávě. D
9. Potrhni ve větách slovesa a urči jejich rod ( činný =Č, trpný =T):
a)
b)
c)
d)
U nás se staví mnoho nových domů. T
Náš dům byl postaven před třiceti lety. T
Příspěvek vytiskli větším písmem. Č
Terč byl zasažen třemi šípy. T
10. Podrhni větu vedlejší a urči její druh (napiš její druh vedle souvětí):
a) Slyšel Petra, jak se vrací pozdě domů.
v.v. doplňková
b) Bude-li zítra pršet, exkurze se zruší.
v.v. příslovečná podmínková
c) Pustil si kazetu, kterou mu půjčil kamarád. v.v. přívlastková
15.2 Varianta B
6
5
3
8
3
2
7
Včera jsem si bohužel pozdě uvědomil, že naše společné plány na prázdniny
1
se neuskuteční, protože došlo k velkému nedorozumění.
1.Kolik vět tvoří souvětí? 3
2. Proveď grafický rozbor souvětí, urči druhy vedlejších vět.
1H
\
že 2V
3. Urči druhy větných členů:
v.v. předmětná
\
protože 3V v.v. příslovečná příčinná
včera - PUČ
uvědomil jsem si - Př
naše - PkS
k nedorozumění – Pt
3
na prázdniny - PkN
4. Urči slovní druhy u podtržených slov:
5. Vytvoř synonymum ke slovu neuskuteční: např. neproběhnou
6. Vytvoř 1 slovo příbuzné ke slovu plány: např. plánovat, plánovací
7. Urči mluvnické kategorie těchto slov:
rod
k nedorozumění
vzor
stř.
číslo
jedn.
osoba
způsob
uvědomil jsem si
1.
3.
číslo
pád
stavení
čas
rod
jedn.
min.
ozn.
Č
pád
druh
společné
tvrdé
číslo
rod
jedn.
muž.než.
vzor
1.
mladý
Úkoly, které se nevztahují k textu:
8. Rozliš věty jednočlenné a dvojčlenné, označ je písmeny J a D:
a) Příště vás nechá na pokoji. D
b) Už se brzy stmívá. J
c) Bolí mě v zádech. J
9. Potrhni ve větách slovesa a urči jejich rod ( činný =Č, trpný =T):
d) U nás se staví mnoho nových domů. T
e) Náš dům byl postaven před třiceti lety. T
f) Příspěvek vytiskli větším písmem. Č
10. Podrhni větu vedlejší a urči její druh (napiš její druh vedle souvětí – vyber
z nabídky – v.v. příslovečná podmínková, v.v. doplňková, v.v. přívlastková):
i) Slyšel Petra, jak se vrací pozdě domů.
j) Bude-li zítra pršet, exkurze se zruší.
k) Pustil si kazetu, kterou mu půjčil kamarád.
16 VYHODNOCENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ
16.1 Varianta A
0 – 1 chyba
2 – 3 chyby
4 – 6 chyb
7 – 9 chyb
10 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
16.2 Varianta B
0 – 2 chyby
3 – 4 chyb
4 – 7 chyb
8 – 10 chyb
11 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
v.v. doplňková
v.v. příslovečná podmínková
v.v. přívlastková
17 VYHODNOCENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR
17.1 Varianta A
0 – 4 chyby
5 – 9 chyb
10 – 16 chyb
17 – 23 chyb
24 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
17.2 Varianta B
0 – 4 chyby
2 – 9 chyb
10 – 16 chyb
17 23 chyb
24 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
18 SEZNAM LITERATURY
Krausová, Z. a kol.: Český jazyk. Plzeň, Fraus 2004.
Krausová, Z. a kol. Český jazyk 7 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2004.
Testy z víceletých gymnázií. Brno, Didaktis 2000.
Testy z českého jazyka 2009. Brno, Didaktis 2008.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Závěrečná písemná práce – 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
4.5.2011
Datum vytvoření
6.6.2011
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD PDF
(PDF nebo PPT)
17
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu MZ 4 / VY_12
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
7.
Závěrečná písemná práce – 7. ročník
- aplikovat v praxi získané poznatky
- rozlišit větu jednoduchou a souvětí
- určit mluvnické kategorie
12 vyučovací hodina
-opakování poznatků učiva 7. ročníku
-upevňování učiva
Marešová E./ ČJL/ 7./ 2
VY_12_INOVACE_ČJM7_3
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Vypravování – 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
7.6.2011
OBSAH:
1
2
3
4
5
USPOŘÁDÁNÍ PŘÍBĚHU ......................................................................
POZDRAVY S KRÁTKÝM DIALOGEM ..................................................
STYLISTICKÉ CHYBY .........................................................................
OPRAVA NADBYTEČNÝCH VYJÁDŘENÍ ...............................................
ŘEŠENÍ ..............................................................................................
5.1
5.2
5.3
5.4
6
142
142
143
144
145
Uspořádání příběhu .............................................................................................. 145
Pozdravy s krátkým dialogem .............................................................................. 145
Stylistické chyby .................................................................................................. 145
Oprava nadbytečných vyjádření .......................................................................... 145
SEZNAM LITERATURY
....................................................................... 146
19 USPOŘÁDÁNÍ PŘÍBĚHU
V následujícím příběhu jsou věty přeházené. Uspořádejte je:
____Přežil už mnoho generací herců a hereček.
____Když se ve dveřích otočil, byl dvůr už opět pokryt listy.
____Byl jako vrátný, který přežil už třetího ředitele divadla.
____Na dvoře jednoho divadla stál javor.
____Tehdy zvedl bělovlasou hlavu a dramaticky zvolal: „Proklatá
příroda!
____Udělal to už pětkrát, a dvůr ne a ne zůstat čistý.
____Ten jednoho podzimního dne smetl roztroušené listy javoru, aby byl
dvůr čistý.
Vymyslete název tohoto vyprávění: __________________________________________.
20 POZDRAVY S KRÁTKÝM DIALOGEM
Přiřaďte ke každému začátku dialogu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1) Zdravím vás, to jsem rád, že jsem vás potkal! Dlouho jsme vás neviděli. Jak se vám daří?
2) Dobré jitro. Vypadá to, že dneska si sluníčko přivstalo.
3) Času, ty stará vojno! Jak ti dupou králíci?
4) Rukulíbám, jemnostslečinko. Jakpak se daří vaší paní matince.
5) Nazdar. Tak co, jak žiješ?
6) Dobrý večer, vítáme vás. Jsme velmi rádi, že jste k nám vážili cestu.
7) Čest práci. Tak na schůzi?
8) Uctivé pozdravení, Vaše Blahorodí.
9) Zdař bůh, Matěji. Na šachtu, na šachtu?
10) Dobré ránko přeji. Tak jak jsme se vyspali?
a) Čest! Samozřejmě, už se těším na hlasování.
b) Děkuji za optání, po návratu z Riviéry už ji ty mygrény tolik netrápí.
c) Také vás zdravím, dobrý den. Děkuji, už to bylo horší.
d) Dobrý večer. Je nám potěšením. Ještě jednou děkujeme za pozvání.
e) Ahoj! Ale díky, ujde to.
f) Dobré ráno. Ano, budeme mít hezky.
g) Tě prsk, kámo! Že se ptáš!
h) Zdař bůh, kamaráde. Ale kdež – já jsem se dal na něco lepšího. Provozuji teď doktořinu.
i) Dobré! Do růžova.
21 STYLISTICKÉ CHYBY
Oprav stylistické chyby:
1. Strýc honil motýla takovou rychlostí, že přeskočil mého bratrance a chytil ho.
2. Do obchodu se psy vstup zakázán.
3. Povolen zůstává lov domorodého obyvatelstva původními primitivními prostředky.
4. Santa Claus je dobrý přítel dětí s vousem.
5. Než jsme přišli na řadu, vyprávěl nám jeden z hostů historii létání v kostce.
22 OPRAVA NADBYTEČNÝCH VYJÁDŘENÍ
a) Mezi hodnotnými exponáty se na výstavě objevilo i několik nevkusných kýčů.
b) Psi jsou oblíbenými miláčky všech členů rodiny.
c) Už se začalo topit i v obytných bytech.
23 ŘEŠENÍ
23.1 Uspořádání příběhu
2____Přežil už mnoho generací herců a hereček.
6____Když se ve dveřích otočil, byl dvůr už opět pokryt listy.
3____Byl jako vrátný, který přežil už třetího ředitele divadla.
1____Na dvoře jednoho divadla stál javor.
7____Tehdy zvedl bělovlasou hlavu a dramaticky zvolal: „Proklatá
příroda!
5____Udělal to už pětkrát, a dvůr ne a ne zůstat čistý.
4____Ten jednoho podzimního dne smetl roztroušené listy javoru, aby byl
dvůr čistý.
23.2 Pozdravy s krátkým dialogem
1
2
3
4
5
6
7
C
F
G
B
E
D
A
8
9
10
H
I
23.3 Stylistické chyby
1. Strýc honil motýla takovou rychlostí, že přeskočil mého bratrance a chytil ho.
Strýc honil motýla takovou rychlostí, že přeskočil bratrance a motýla chytil.
2. Do obchodu se psy vstup zakázán.
Do obchodu je zakázán vstup se psy.
3. Povolen zůstává lov domorodého obyvatelstva původními primitivními prostředky.
Domorodému obyvatelstvu zůstává povolen lov původními primitivními prostředky.
4. Santa Claus je dobrý přítel dětí s vousem.
Santa Claus s vousem je dobrý přítel dětí.
5. Než jsme přišli na řadu, vyprávěl nám jeden z hostů historii létání v kostce.
Než jsme přišli na řadu, v kostce nám vyprávěl jeden z hostů historii létání.
23.4 Oprava nadbytečných vyjádření
a) nevkusných kýčů – kýčů
b) oblíbení miláčci – miláčci
c) obytné byty - byty
24 SEZNAM LITERATURY
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.wallpaper.cz/primo/old_ir/podzim_v_parku--400x300.jpg&imgrefurl=http://kacanik.blog.cz/0709/uvod-podzimni-s-os&usg=__jQiV0Iua3EfaYFn9cJ7lMPuQlEc=&h=300&w=400&sz=143&hl=cs&start=24&zoom=1&tbnid=OTNGF10JlX2UM:&tbnh=126&tbnw=175&ei=UxfQTa7AFoz0gbc8uzrCQ&prev=/search%3Fq%3Dpodzimn%25C3%25AD%2Bstrom%26hl%3Dcs%26biw%3D1362%26bih%3D583%26gbv%3D2%26t
bm%3Disch0%2C350&itbs=1&iact=hc&vpx=1060&vpy=278&dur=4587&hovh=194&hovw=259&tx=128&ty=142&page=2&ndsp=25&ve
d=1t:429,r:15,s:24&biw=1362&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.thebusinessbuilderstoolbox.com/assets/images/Icon_guy_with_colleague__hiring.jpg&imgrefurl=http://www.konekuto.eu/kontakty/&usg=__xZrSSy50g8pyKJVB0EBCTj8T_BA=&h=636&w=738&sz=55&hl=cs&s
tart=109&zoom=1&tbnid=K7SgJmGAUW-6fM:&tbnh=129&tbnw=149&ei=PxjQTaO4L8uGwacxuDrCQ&prev=/search%3Fq%3Dkomunikace%26hl%3Dcs%26biw%3D1362%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch0%2C20
99&itbs=1&iact=hc&vpx=120&vpy=264&dur=2543&hovh=208&hovw=242&tx=147&ty=145&page=6&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:109&
biw=1362&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.edux.cz/UserFiles/images/stranky/komunikace.png&imgrefurl=http://www.edux.cz/index.
php%3Fak%3D41&usg=___GMd7Ra81NsULOYb0JPfldpjQgk=&h=167&w=146&sz=30&hl=cs&start=21&zoom=1&tbnid=9CWSIDAAQJWOM:&tbnh=126&tbnw=110&ei=ehzQTfGXOIWeQaLofDqCQ&prev=/search%3Fq%3Dkomunikace%26hl%3Dcs%26biw%3D1362%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch0%2C61
2&itbs=1&iact=hc&vpx=141&vpy=262&dur=16&hovh=133&hovw=116&tx=85&ty=79&page=2&ndsp=24&ved=1t:429,r:16,s:21&biw=1
362&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.nature-photogallery.eu/cz/__userdata/photos/536.jpg&imgrefurl=http://www.naturephotogallery.eu/cz/foto/536-motylokac/%3Fpuvod%3D35&usg=__QEeGYr4sEGT8ehZ_i6crExn_jYQ=&h=883&w=793&sz=299&hl=cs&start=67&zoom=1&tbnid=ONaf43
k8rktxQM:&tbnh=131&tbnw=129&ei=7h7QTcWbDcicwa95_CIAw&prev=/search%3Fq%3Dmot%25C3%25BDl%26hl%3Dcs%26biw%3D1362%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch0
%2C1336&itbs=1&iact=hc&vpx=124&vpy=235&dur=2792&hovh=237&hovw=213&tx=143&ty=192&page=4&ndsp=24&ved=1t:429,r:16
,s:67&biw=1362&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://data4.superhry.cz/superhry/TSO_40e1f8z/800/000/519800.jpg&imgrefurl=http://tapety.superhry.cz/fauna/psi/pes-800/&usg=__6eNGft_jZGD6buRiF25lGT1CGw=&h=600&w=800&sz=74&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=aoVzYTz45t_CwM:&tbnh=160&tbnw=209&ei=eh_
QTdK6NI_GQaN9MzrCQ&prev=/search%3Fq%3Dpes%26hl%3Dcs%26biw%3D1362%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch0%2C87&itbs=1
&iact=hc&vpx=140&vpy=113&dur=125&hovh=194&hovw=259&tx=129&ty=105&page=1&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1362&bi
h=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tupyfineartstudio.com/prod_images/natives.jpg&imgrefurl=http://www.tupyfineartstudio.c
om/artwork_details.php%3Fprod_id%3D7&usg=__KFEYGOIXSUoGA10NCi_ExpZxEE=&h=400&w=283&sz=36&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=dz6OjLqoHjZcLM:&tbnh=133&tbnw=99&ei=BSHQTYivI4O0t
Abx0MCdCw&prev=/search%3Fq%3Ddomorodci%26hl%3Dcs%26biw%3D1362%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
&iact=rc&dur=437&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:9,s:0&tx=42&ty=91
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nehudek.wz.cz/cedule/letadlo.gif&imgrefurl=http://nehudek.wz.cz/index2.php%3Fid%3D15&us
g=__ObJjkklJ6gO5Y_7z1o9ZbBKNaXQ=&h=822&w=822&sz=10&hl=cs&start=59&zoom=1&tbnid=snOiUhUC28Tf5M:&tbnh=128&tbn
w=128&ei=oCHQTdzTHMSewbn8ZnrCQ&prev=/search%3Fq%3Dletadlo%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26biw%3D1362%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch0
%2C1512&itbs=1&biw=1362&bih=583&iact=rc&dur=546&page=4&ndsp=21&ved=1t:429,r:14,s:59&tx=76&ty=63
Krausová, Z.: Český jazyk 7. Plzeň, Fraus 2003.
Bičíková, V.: Český jazyk 7. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2001.
Fucimanová, M.: Sloh. Praha, Fortuna 1998.
Hauser. P. a kol.: Čeština hravě – pro 9. Ročník. Úvaly u Prahy, ALBRA 2003.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Vypravování – 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
13.5.2011
Datum vytvoření
7.6.2011
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD PDF
(PDF nebo PPT)
9
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu MZ 4 / VY_12
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
7.
Vypravování – 7. ročník
- uspořádat chronologicky vypravování
- volit vhodné jazykové prostředky
- vyhledat a opravit stylistické chyby
13 vyučovací hodina
-opakování učiva - vypravování
-upevňování učiva - vypravování
- rozšiřování učiva – stylistické chyby
- práce s textem
Marešová E./ ČJL/ 7./ 3
VY_12_INOVACE_ČJM7_4
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Literární test – závěrečná
písemná práce – 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
3.6.2011
OBSAH:
1
2
3
4
5
LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA A ........................................................ 150
LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA B ......................................................... 152
ŘEŠENÍ .............................................................................................. 153
3.1
Varianta A ....................................................................................................................... 153
3.2
Varianta B........................................................................................................................ 155
VYHODNOCENÍ .................................................................................. 157
4.1
Varianta A ....................................................................................................................... 157
4.2
Varianta B........................................................................................................................ 157
SEZNAM LITERATURY ....................................................................... 157
25 LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA A
1.Ukázka č.1:
„Kdykoliv bylo třeba, pomáhal rabín Lew pražským židům svou moudrostí, ať křivda postihovala
všechny, nebo ať se týkala jednoho jediného člověka. Dobře věděl, že křivda páchaná na jednotlivci je
jako jiskra. Uhasíme-li ji včas, zabráníme často velikému žáru.“
A) Za jaký literární útvar lze označit uvedený příběh:
a) pohádka
b) bajka
c) pověst
B) Znáš nějakého českého autora, který psal tento typ děl (uveď celé jeho jméno)
2. Ukázka č. 2:
„V kamnech praská, dědek každou chvíli
zvadlé ruce sobě zahřívá,
kolo vrčí, syn si s prací pílí,
nádobu si z dřeva vyrývá.
Kolečko si divnou píseň šumí,
vnoučeti se očka kmitají –
„Hele, co náš táta
jak mu třísky z rukou
1
Ukázka je:
2 3 4 5
a)
všecko umí,
lítají!“
próza
b) poezie
c) drama
Tučně označená část textu se nazývá: _________________________.
Vypiš 1 rým: _____________________________.
Autor v básni užívá tento druh rýmu: __________________________.
3. Uveď potřebný literární pojem:
Zvuková shoda slov na konci verše = __________________________.
Zosobnění, neživé věci jsou nositeli lidských vlastností = ____________________________.
Přenesení významu na základě vnější podobnosti (slunce = žlutý míč) = _______________.
4. Vytvoř dvojici – AUTOR – DÍLO:
1)
2)
3)
4)
Oscar Wilde
Jan Neruda
Antoine de Saint-Exupéry
Ota Pavel
romance
5) Eduard Bass
srnců
A) Cirkus Humberto
B) Malý princ
C) Slavík a růže
D) Balady a
E)
Smrt
krásných
26 LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA B
1.Ukázka č.1:
„Kdykoliv bylo třeba, pomáhal rabín Lew pražským židům svou moudrostí, ať křivda postihovala
všechny, nebo ať se týkala jednoho jediného člověka. Dobře věděl, že křivda páchaná na jednotlivci je
jako jiskra. Uhasíme-li ji včas, zabráníme často velikému žáru.“
A) Za jaký literární útvar lze označit uvedený příběh:
a) pohádka
b) bajka
c) pověst
B) Vyber jméno autora, který psal tento druh textů:
a) Jack London
b) Alois Jirásek
c) Ota Pavel
2. Ukázka č. 2:
„V kamnech praská, dědek každou chvíli
zvadlé ruce sobě zahřívá,
kolo vrčí, syn si s prací pílí,
nádobu si z dřeva vyrývá.
Kolečko si divnou píseň šumí,
vnoučeti se očka kmitají –
„Hele, co náš táta všecko umí,
jak mu třísky z rukou lítají!“
Ukázka je:
a) próza
b) poezie
c) drama
Tučně označená část textu se nazývá: _________________________.
Vypiš 1 rým: _____________________________.
Autor v básni užívá tento druh rýmu: a) sdružený
b) střídavý
c) obkročný
3. Uveď potřebný literární pojem: (vyber z možností: personifikace, metafora, rým)
Zvuková shoda slov na konci verše = __________________________.
Zosobnění, neživé věci jsou nositeli lidských vlastností = ____________________________.
Přenesení významu na základě vnější podobnosti (slunce = žlutý míč) =________________.
4. Vytvoř dvojici – AUTOR – DÍLO:
6) Oscar Wilde
7) Jan
8) Antoine de
9) Ota Pavel
romance
10) Eduard Bass
srnců
27 ŘEŠENÍ
27.1 Varianta A
1.Ukázka č.1:
A) Cirkus Humberto
1 2 3 4 5
Neruda
B) Malý princ
Saint-Exupéry
C) Slavík a růže
D) Balady a
E)
Smrt
krásných
„Kdykoliv bylo třeba, pomáhal rabín Lew pražským židům svou moudrostí, ať křivda postihovala
všechny, nebo ať se týkala jednoho jediného člověka. Dobře věděl, že křivda páchaná na jednotlivci je
jako jiskra. Uhasíme-li ji včas, zabráníme často velikému žáru.“
A) Za jaký literární útvar lze označit uvedený příběh:
a) pohádka
b) bajka
c) pověst
B) Znáš nějakého českého autora, který psal tento typ děl (uveď celé jeho jméno)
např. Alois Jirásek, Eduard Petiška
2. Ukázka č. 2:
„V kamnech praská, dědek každou chvíli
zvadlé ruce sobě zahřívá,
kolo vrčí, syn si s prací pílí,
nádobu si z dřeva vyrývá.
Kolečko si divnou píseň šumí,
vnoučeti se očka
1 2
„Hele, co náš táta
jak mu třísky
C D
Ukázka je:
kmitají –
všecko umí,
z rukou lítají!“
3 4 5
B E A
a) próza
b) poezie
c) drama
Tučně označená část textu se nazývá: sloka.
Vypiš 1 rým: chvíli-pílí, zahřívá-vyrývá.
Autor v básni užívá tento druh rýmu: střídavý.
3. Uveď potřebný literární pojem:
Zvuková shoda slov na konci verše = rým.
Zosobnění, neživé věci jsou nositeli lidských vlastností = personifikace.
Přenesení významu na základě vnější podobnosti (slunce = žlutý míč) = metafora.
4. Vytvoř dvojici – AUTOR – DÍLO:
1)
2)
3)
4)
Oscar Wilde
Jan Neruda
Antoine de Saint-Exupéry
Ota Pavel
romance
5) Eduard Bass
srnců
A) Cirkus Humberto
B) Malý princ
C) Slavík a růže
D) Balady a
E)
Smrt
krásných
27.2 Varianta B
1.Ukázka č.1:
„Kdykoliv bylo třeba, pomáhal rabín Lew pražským židům svou moudrostí, ať křivda postihovala
všechny, nebo ať se týkala jednoho jediného člověka. Dobře věděl, že křivda páchaná na jednotlivci je
jako jiskra. Uhasíme-li ji včas, zabráníme často velikému žáru.“
A) Za jaký literární útvar lze označit uvedený příběh:
a) pohádka
b) bajka
c) pověst
B) Vyber jméno autora, který psal tento druh textů:
a) Jack London
b) Alois Jirásek
c) Ota Pavel
2. Ukázka č. 2:
„V kamnech praská, dědek každou chvíli
zvadlé ruce sobě zahřívá,
kolo vrčí, syn si s prací pílí,
nádobu si z dřeva vyrývá.
Kolečko si divnou píseň šumí,
vnoučeti se očka kmitají –
„Hele, co náš táta všecko umí,
jak mu třísky z rukou lítají!“
Ukázka je:
a) próza
b) poezie
Tučně označená část textu se nazývá: sloka.
c) drama
Vypiš 1 rým: chvíli - pílí, zahřívá - vyrývá.
Autor v básni užívá tento druh rýmu: a) sdružený
b) střídavý
c) obkročný
3. Uveď potřebný literární pojem: (vyber z možností: personifikace, metafora, rým)
Zvuková shoda slov na konci verše = rým.
Zosobnění, neživé věci jsou nositeli lidských vlastností = personifikace.
Přenesení významu na základě vnější podobnosti (slunce = žlutý míč) =metafora.
4. Vytvoř dvojici – AUTOR – DÍLO:
1) Oscar
2) Jan
1 2 3 4 5
C D B E A
B) Malý princ
3) Antoine de Saint-Exupéry
4) Ota Pavel
romance
5) Eduard Bass
srnců
Wilde
A) Cirkus Humberto
Neruda
C) Slavík a růže
D) Balady a
E)
Smrt
krásných
28 VYHODNOCENÍ
28.1 Varianta A
0 – 2 chyby
3 – 4 chyby
5 – 7 chyb
8 – 10 chyb
11 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
28.2 Varianta B
0 – 2 chyby
3 – 4 chyby
5 – 7 chyb
8 – 10 chyb
11 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
29 SEZNAM LITERATURY
Soukal, J. Čítanka 7. Praha, SPN 2003.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Literární test – závěrečná písemná práce
– 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
Autor
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
18.5.2011
Datum vytvoření
3.6.2011
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD PDF
(PDF nebo PPT)
12
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu MZ 4 / VY_12
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
7.
Literární test – závěrečná písemná práce –
7. ročník
Ţák bude umět
- aplikovat získané poznatky v praxi
- rozlišit lyriku, epiku a drama
- vysvětlit základní literární pojmy
Časový rozsah
Formy pouţití
14 vyučovací hodina
-opakování učiva literatury 7. ročníku
-upevňování učiva literatury 7. ročníku
- práce s textem
Marešová E./ ČJL/ 7./ 4
VY_12_INOVACE_CJL_MlI8_1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Prověrka – 8.r. pololetní
Mgr. I. Mláková
2.1.2012
Obsah
PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA A
PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA B
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A
128
128
129
jazykový rozbor - varianta b……………………………………………………………..6
LITERÁRNÍ ČÁST ……………………………………………………………………………………7
řešení - pravopisná část varianta a………………...….……….……………...….....8
řešení - pravopisná část varianta B…………………….…..….……………....….....9
ŘEŠENÍ - JAZYKOVÁ ČÁST VARIANTA A………………………………………………….. 10
ŘEŠENÍ- JAZYKOVÁ ČÁST VARIANTA B……………………………………………………..11
ŘEŠENÍ - LITERÁRNÍ ČÁST………………………………………………………………………12
HODNOCENÍ…………………………………………………………………………………………13
SEZNAM LITERATURY…………………………………………………………………………….15
PRAVOPISNÁ ČÁST
– VARIANTA A
Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Ve starob_lém ml_ně se usadil_ čerti. Ob_l_ se v něm už ml_t nemohlo
protože se mlynář dávno odstěhoval a také lidé si odv_kl_ do ml_na chodit.
Brz_ v_rostl okolo budov_ p_r na střeše bylo v_ří hnízdo ve světnici místo
náb_tku nepořádek, ob_vilo se plno m_ší a hm_zu. Zuřivé v_chřice se
proháněl_ kolem osam_lého stavení nad kterým v noci tajem_ zářil bíl_ m_síc
a hvězdy se bl_skal_ jako drahokam_. Les tem_ šum_l. I vodník zm_zel, prý mu
bylo ve _tichlé vodě smutno. Jen vlnky něco vyprávěl_ v_kotlané vrbě ale
nikdo jim nerozum_l.
Vždy jedno slovo v řádce je chybně napsáno. Najdi ho, podtrhni a vedle napiš správně:
Skromně, soukromně, domněnka, zaměřil
Objemný, oběť, objezd, oběktiv
Zkrocený kůň, svolat schůzi, směnit dolary, strom strouchnivěl
Vstal s postele, vzal nás s sebou, poradil se s lékařem, pozdrav z výletu
Najdi chyby ve větách, podtrhni a za větu napiš správnou variantu:
Pavlovi sourozenci se sešli u rodičů.
Oblíbily jsme si Erbenovy balady.
Filipovi rodiče se přestěhovali do ulice Ve smečkách.
Davy turistů obdivovali Hradčany a Malou Stranu.
Děti se v knihovně sešly se známými spisovateli.
Ještěrky a hadi se vyhřívaly na prosluněné stráni.
– VARIANTA B
Doplň chybějící písmena a interpunkci:
PRAVOPISNÁ ČÁST
Ve starob_lém ml_ně se usadil_ čerti. Ob_l_ se v něm už ml_t nemohlo
protože se mlynář dávno odstěhoval a také lidé si odv_kl_ do ml_na
chodit. Brz_ v_rostl okolo budov_ p_r, na střeše bylo v_ří hnízdo, ve
světnici místo náb_tku nepořádek, ob_vilo se plno m_ší a hm_zu. Zuřivé
v_chřice se proháněl_ kolem osam_lého stavení nad kterým v noci
tajem_ zářil bíl_ m_síc a hvězdy se bl_skal_ jako drahokam_. Les
tem_ šum_l.
Vždy jedno slovo v řádce je chybně napsáno. Najdi ho, podtrhni a vedle napiš správně:
Skromně, soukromně, domněnka
Objemný, objezd, oběktiv
Zkrocený kůň, směnit dolary, strom strouchnivěl
Vstal s postele, poradil se s lékařem, pozdrav z výletu
Najdi chyby ve větách, podtrhni a za větu napiš správnou variantu:
Pavlovi sourozenci se sešli u rodičů.
Oblíbily jsme si Erbenovy balady.
Filipovi rodiče se přestěhovali do ulice Ve smečkách.
Davy turistů obdivovali Hradčany a Malou Stranu.
Jazyková část – Varianta A
Malý Petr odpočíval ve své postýlce a maminka mu četla veselou pohádku o vlkovi, který
všechno popletl.
1.Graficky znázorni souvětí, urči druh vět (hlavní, vedlejší) a druh vedlejších vět
2.Vypiš z vět základní skladební dvojice:
3.Urči, o jaké větné členy se jedná:
Své V postýlce Mu -
O vlkovi -
4.Urči slovní druhy:
Mu –
Veselou –
Vlkovi Který 5.Urči mluvnické kategorie těchto slov:
Postýlce Veselou Popletl –
6.Napiš ke slovu veselou antonymum:
Jazyková část – Varianta B
Malý Petr odpočíval ve své postýlce a maminka mu četla veselou pohádku o vlkovi, který
všechno popletl.
1.Graficky znázorni souvětí, urči druh vět (hlavní, vedlejší) a druh vedlejších vět
2.Vypiš z vět základní skladební dvojice:
3.Urči, o jaké větné členy se jedná:
Své V postýlce O vlkovi -
4.Urči slovní druhy:
Mu –
Veselou –
Vlkovi -
5.Urči mluvnické kategorie těchto slov:
Postýlce Veselou Popletl –
6.Napiš ke slovu veselou antonymum:
Literární část
Na základě ukázek zodpověz otázky:
Vy, jenž dalekosáhlým během svým,
Co ramenem tajemným zemi objímáte,
Vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,
Vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe,
V tiché se slzy celí rozplýváte.
- autor díla –
- název díla –
- jméno hrdiny, který pronáší tato slova –
- ukázka patří dopróza
drama
poezie
A mrtvý oči otvírá,
A mrtvý oči protírá,
Sbírá se, hlavu pozvedá,
a půlkolem se ohlédá.
- autor díla –
- název sbírky, ze které je ukázka –
- jedná se o baladu
romanci
- druh rýmu: přerývaný
sdružený
obkročný
střídavý
Přiřaď k autorovi dílo
1.Moliére a) Máj
2.Miguel de Cervantes
3.K. H. Mácha
4.K. J. Erben
5. F. Hrubín
6. Boccaccio
1.
2.
b) Svatební košile
c) Kráska a zvíře
d) Lakomec
e) Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
f) Dekameron
3.
4.
5.
6.
ŘEŠENÍ - PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA A
Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Ve starobylém mlýně se usadili čerti. Obilí se v něm už mlít nemohlo, protože se
mlynář dávno odstěhoval a také lidé si odvykli do mlýna chodit. Brzy vyrostl
okolo budovy pýr, na střeše bylo výří hnízdo, ve světnici místo nábytku
nepořádek, objevilo se plno myší a hmyzu. Zuřivé vichřice se proháněly kolem
osamělého stavení, nad kterým v noci tajemmně zářil bílý měsíc a hvězdy se
blýskaly jako drahokamy. Les temně šuměl. I vodník zmizel, prý mu bylo ve
ztichlé vodě smutno. Jen vlnky něco vyprávěly vykotlané vrbě, ale nikdo jim
nerozuměl.
Vždy jedno slovo v řádce je chybně napsáno. Najdi ho, podtrhni a vedle napiš správně:
Skromně, soukromně, domněnka, zaměřil
- soukromě
Objemný, oběť, objezd, oběktiv
- objektiv
Zkrocený kůň, svolat schůzi, směnit dolary, strom strouchnivěl - ztrouchnivěl
Vstal s postele, vzal nás s sebou, poradil se s lékařem, pozdrav z výletu – vstal z postele
Najdi chyby ve větách, podtrhni a za větu napiš správnou variantu:
Pavlovi sourozenci se sešli u rodičů.
Oblíbily jsme si Erbenovy balady.
– oblíbili jsme si
Filipovi rodiče se přestěhovali do ulice Ve smečkách. – Ve Smečkách
Davy turistů obdivovali Hradčany a Malou Stranu.
- obdivovaly
Děti se v knihovně sešly se známými spisovateli.
Ještěrky a hadi se vyhřívaly na prosluněné stráni.
- vyhřívali se
ŘEŠENÍ - PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA B
Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Ve starobylém mlýně se usadili čerti. Obilí se v něm už mlít nemohlo,
protože se mlynář dávno odstěhoval a také lidé si odvykli do mlýna
chodit. Brzy vyrostl okolo budovy pýr, na střeše bylo výří hnízdo, ve
světnici místo nábytku nepořádek, objevilo se plno myší a hmyzu. Zuřivé
vichřice se proháněly kolem osamělého stavení, nad kterým v noci
tajemně zářil bílý měsíc a hvězdy se blýskaly jako drahokamy. Les
temně šuměl.
Vždy jedno slovo v řádce je chybně napsáno. Najdi ho, podtrhni a vedle napiš správně:
Skromně, soukromně, domněnka
- soukromě
Objemný, objezd, oběktiv
- objektiv
Zkrocený kůň, směnit dolary, strom strouchnivěl - ztrouchnivěl
Vstal s postele, poradil se s lékařem, pozdrav z výletu - vstal z postele
Najdi chyby ve větách, podtrhni a za větu napiš správnou variantu:
Pavlovi sourozenci se sešli u rodičů.
Oblíbily jsme si Erbenovy balady.
- oblíbili jsme si
Filipovi rodiče se přestěhovali do ulice Ve smečkách.-Ve Smečkách
Davy turistů obdivovali Hradčany a Malou Stranu. - obdivovaly
Tešení - Jazyková část – Varianta A
Malý Petr odpočíval ve své postýlce a maminka mu četla veselou pohádku o vlkovi, který
všechno popletl.
1.Graficky znázorni souvětí, urči druh vět (hlavní, vedlejší) a druh vedlejších vět
1 H - 2H
\
3V………..přívlastková
2.Vypiš z vět základní skladební dvojice:
- Petr odpočíval
- maminka četla
- který popletl
3.Urči, o jaké větné členy se jedná:
Své – přívlastek shodný
V postýlce – příslovečné určení místa
Mu – předmět (3. pád)
O vlkovi – přívlastek neshodný
4.Urči slovní druhy:
Mu – zájmeno
Veselou – přídavné jméno
Vlkovi – podstatné jméno
Který - zájmeno
5.Urči mluvnické kategorie těchto slov:
Postýlce – 6.pád, číslo jednotné, rod ženský, vzor žena
Veselou - 4. pád, číslo jednotné, druh tvrdý, vzor mladý, rod ženský
Popletl – 3. osoba, číslo jednotné, čas minulý, způsob oznamovací, rod činný, vid dokonavý
6.Napiš ke slovu veselou antonymum: smutnou
Tešení - Jazyková část – Varianta B
Malý Petr odpočíval ve své postýlce a maminka mu četla veselou pohádku o vlkovi, který
všechno popletl.
1.Graficky znázorni souvětí, urči druh vět (hlavní, vedlejší) a druh vedlejších vět
1 H - 2H
\
3V………..přívlastková
2.Vypiš z vět základní skladební dvojice:
- Petr odpočíval
- maminka četla
- který popletl
3.Urči, o jaké větné členy se jedná:
Své – přívlastek shodný
V postýlce – příslovečné určení místa
O vlkovi – přívlastek neshodný
4.Urči slovní druhy:
Mu – zájmeno
Veselou – přídavné jméno
Vlkovi – podstatné jméno
5.Urči mluvnické kategorie těchto slov:
Postýlce – 6.pád, číslo jednotné, rod ženský, vzor žena
Veselou - 4. pád, číslo jednotné, druh tvrdý, vzor mladý, rod ženský
Popletl – 3. osoba, číslo jednotné, čas minulý, způsob oznamovací, rod činný, vid dokonavý
6.Napiš ke slovu veselou antonymum: smutnou
Tešení - Literární část
Na základě ukázek zodpověz otázky:
Vy, jenž dalekosáhlým během svým,
Co ramenem tajemným zemi objímáte,
Vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,
Vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe,
V tiché se slzy celí rozplýváte.
- autor díla – K. H. Mácha
- název díla – Máj
- jméno hrdiny, který pronáší tato slova – Vilém
- ukázka patří dopróza
drama
poezie
A mrtvý oči otvírá,
A mrtvý oči protírá,
Sbírá se, hlavu pozvedá,
a půlkolem se ohlédá.
- autor díla – K. J. Erben
- název sbírky, ze které je ukázka – Kytice
- jedná se o baladu
romanci
- druh rýmu: přerývaný
sdružený
obkročný
střídavý
Přiřaď k autorovi dílo
1.Moliére a) Máj
2.Miguel de Cervantes
3.K. H. Mácha
4.K. J. Erben
5. F. Hrubín
6. Boccaccio
1. d)
2.e)
b) Svatební košile
c) Kráska a zvíře
d) Lakomec
e) Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
f) Dekameron
3. a)
VYHODNOCENÍ
PRAVOPISNÁ ČÁST
0 - 1 chyba
2 – 3 chyby
4 – 6 chyb
7 – 8 chyb
9 a více chyb
PRAVOPISNÁ ČÁST
0 - 2chyby
3 – 4 chyby
5 – 7 chyb
8 – 9 chyb
10 více chyb
- Varianta A
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
- Varianta B
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
Jazyková část – Varianta A
0,1 chyba
výborně
2,3 chyby
chvalitebně
4,5,6,7chyb
dobře
4. b)
5. c)
6. f)
8,9,10 chyb
11 a více chyb
dostatečně
nedostatečně
Jazyková část – Varianta B
0,1,2 chyba
výborně
3,4, chyby
chvalitebně
5,6,7,8 chyb
dobře
9,10,11 chyb
dostatečně
12 a více chyb
nedostatečně
LITERÁRNÍ ČÁST
0 - 1 chyba
2 – 3 chyby
4 – 6 chyb
7 – 8 chyb
9 a více chyb
seznam literatury
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
Krausová, Z. a kol.: Český jazyk. Plzeň, Fraus 2005.
Krausová, Z. a kol.:Český jazyk 8 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2005.
Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 8. roč., Praha, SPN, 2000.
Soukal, J.:Čítanka 8. Praha, SPN 2002
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Prověrka – 8.r. pololetní
Mgr. Iva Mláková
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
2.1.2012
Datum vytvoření
5. 1. a 9.1.2012
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD PDF
(PDF nebo PPT)
15
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu MZ 4 / VY_12
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
8.
Prověrka pololetní
- aplikovat získané vědomosti
- doplnit chybějící pravopisné jevy
- určit vedlejší věty
- určit mluvnické kategorie
- vysvětlit literární pojmy
- určit autory a názvy ukázek
1 vyučovací hodina
- opakování pravopisných jevů, literárních
pojmů
- upevňování učiva – určování mluvnických
kategorií, vedlejších vět
- práce s textem – určování ukázek
Mláková I./ ČJL/ 8./ 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
Český jazyk II
Literární test – pololetní písemná práce – 6. ročník
Mgr. Eva Marešová
3.3.2012
OBSAH:
1
2
3
4
5
LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA A ........................................................
LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA B .........................................................
VYHODNOCENÍ ..................................................................................
175
178
181
3.1
Varianta A ..................................................................................................................................... 181
3.2
Varianta B ..................................................................................................................................... 182
ŘEŠENÍ ..............................................................................................
183
4.1
Varianta A ..................................................................................................................................... 183
4.2
Varianta B ..................................................................................................................................... 186
SEZNAM LITERATURY
....................................................................... 189
30 LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA A
1. Ukázka:
„Bára měla vůbec do sebe tolik neobyčejných vlastností, že se nebylo čemu divit, když si sousedé o ní
povídali; nemohouce si takovou povahu nijak vyložit, začaly ženy opět tvrdit,
že to přece jen nějaké „divé dítě“, a ne-li to, tedy že ji zajisté polednice vzaly pod moc svoji.Tím vyřknutím bylo všecko počínání děvčete vysvětleno a omluveno, ale mělo ten následek, že se jí
vesničané buď štítili, buď báli a jen několik duší ji opravdu milovalo. Kdo ji chtěl hodně pozlobit, řekl jí
„divá Báro“.“
Název díla, ze kterého je ukázka:
Autor ukázky:
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
2. Ukázka:
poezie
próza
„Pojď si proň, ty Polednice,
pojď, vem si ho zlostníka!“ –
A hle, tu kdos u světnice
dvéře zlehka odmyká.
Malá, hnědá, tváře divé
pod plachetkou osoba;
o berličce, hnáty křivé,
hlas – vichřice podoba!“
Název básně, ze které je ukázka:
Název básnické sbírky, ze které báseň pochází:
Autor ukázky:
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
poezie
próza
Podtržená část básně se nazývá: ______________________.
Tučně zvýrazněná část básně se nazývá: ______________________________.
Druh rýmu v ukázce: ____________________________________.
3. Vysvětli literání pojmy:
personifikace
rým
epika
4. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1. Ivan Olbracht
A) Staré řecké báje a pověsti
2. Božena Němcová
B) Babička
3. Alois Jirásek
C) Kytice
4. Eva Hudečková
D) Staré pověsti čeké
5. Eduard Petiška
E) Bratříček Golem
6. Karel Jaromír Erben
1
2
F) Biblické příběhy
3
4
5
6
31 LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA B
1. Ukázka:
„Bára měla vůbec do sebe tolik neobyčejných vlastností, že se nebylo čemu divit, když si sousedé o ní
povídali; nemohouce si takovou povahu nijak vyložit, začaly ženy opět tvrdit,
že to přece jen nějaké „divé dítě“, a ne-li to, tedy že ji zajisté polednice vzaly pod moc svoji.Tím vyřknutím bylo všecko počínání děvčete vysvětleno a omluveno, ale mělo ten následek, že se jí
vesničané buď štítili, buď báli a jen několik duší ji opravdu milovalo. Kdo ji chtěl hodně pozlobit, řekl jí
„divá Báro“.“
Vyber název díla, ze kterého je ukázka:
Autor ukázky (vyber jednu možnost): a) A.Jirásek
b) B.Němcová c) J. Neruda
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
poezie
próza
2. Ukázka:
„Pojď si proň, ty Polednice,
pojď, vem si ho zlostníka!“ –
A hle, tu kdos u světnice
dvéře zlehka odmyká.
Malá, hnědá, tváře divé
pod plachetkou osoba;
o berličce, hnáty křivé,
hlas – vichřice podoba!“
Název básně, ze které je ukázka: a) Vodník
b) Kytice
Název básnické sbírky, ze které báseň pochází: _________________________
Autor ukázky:
a) J.Neruda
b) J.Suchý
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
c) K.J.Erben
poezie
próza
Podtržená část básně se nazývá: ______________________.
Tučně zvýrazněná část básně se nazývá: ______________________________.
c) Polednice
Druh rýmu v ukázce: ____________________________________.
3. Doplň chybějící líterární pojem:
zososobnění, neživé věci mají vlastnosti lidí (např. strom se směje) = __________________
zvuková shoda slov na konci verše = ________________________
literární druh, který vyprávní příběh, řadíme k němu povídku, pověst, román = ____________
4. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1. Ivan Olbracht
A) Staré řecké báje a pověsti
2. Božena Němcová
B) Babička
3. Alois Jirásek
C) Kytice
4. Eva Hudečková
D) Staré pověsti čeké
5. Eduard Petiška
E) Bratříček Golem
6. Karel Jaromír Erben
1
2
F) Biblické příběhy
3
4
5
6
32 VYHODNOCENÍ
32.1 Varianta A
0 – 2 chyby
výborně
3 - 4 chyby
chvalitebně
5 - 7 chyb
dobře
8 - 10 chyb
dostatečně
11 a více chyb
nedostatečně
32.2 Varianta B
0 – 2 chyby
3 - 5 chyb
výborně
chvalitebně
6 - 8 chyb
dobře
9 - 11 chyb
dostatečně
12 a více chyb
nedostatečně
33 ŘEŠENÍ
33.1 Varianta A
1. Ukázka:
„Bára měla vůbec do sebe tolik neobyčejných vlastností, že se nebylo čemu divit, když si sousedé o ní
povídali; nemohouce si takovou povahu nijak vyložit, začaly ženy opět tvrdit,
že to přece jen nějaké „divé dítě“, a ne-li to, tedy že ji zajisté polednice vzaly pod moc svoji.Tím vyřknutím bylo všecko počínání děvčete vysvětleno a omluveno, ale mělo ten následek, že se jí
vesničané buď štítili, buď báli a jen několik duší ji opravdu milovalo. Kdo ji chtěl hodně pozlobit, řekl jí
„divá Báro“.“
Název díla, ze kterého je ukázka: Divá Bára
Autor ukázky: Božena Němcová
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
2. Ukázka:
„Pojď si proň, ty Polednice,
pojď, vem si ho zlostníka!“ –
A hle, tu kdos u světnice
dvéře zlehka odmyká.
Malá, hnědá, tváře divé
pod plachetkou osoba;
poezie
próza
o berličce, hnáty křivé,
hlas – vichřice podoba!“
Název básně, ze které je ukázka: Polednice
Název básnické sbírky, ze které báseň pochází: Kytice
Autor ukázky: Karel Jaromír Erben
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
poezie
próza
Podtržená část básně se nazývá: verš
Tučně zvýrazněná část básně se nazývá: sloka
Druh rýmu v ukázce: střídavý
3. Vysvětli literární pojmy:
Personifikace = zososobnění, neživé věci mají vlastnosti lidí (např. strom se směje)
Rým = zvuková shoda slov na konci verše
Epika = literární druh, který vyprávní příběh, řadíme k němu povídku, pověst, román
4. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1. Ivan Olbracht
A) Staré řecké báje a pověsti
2. Božena Němcová
B) Babička
3. Alois Jirásek
C) Kytice
4. Eva Hudečková
D) Staré pověsti čeké
5. Eduard Petiška
E) Bratříček Golem
6. Karel Jaromír Erben
F) Biblické příběhy
1
2
3
4
5
6
F
B
D
E
A
C
33.2 Varianta B
1. Ukázka:
„Bára měla vůbec do sebe tolik neobyčejných vlastností, že se nebylo čemu divit, když si sousedé o ní
povídali; nemohouce si takovou povahu nijak vyložit, začaly ženy opět tvrdit,
že to přece jen nějaké „divé dítě“, a ne-li to, tedy že ji zajisté polednice vzaly pod moc svoji.Tím vyřknutím bylo všecko počínání děvčete vysvětleno a omluveno, ale mělo ten následek, že se jí
vesničané buď štítili, buď báli a jen několik duší ji opravdu milovalo. Kdo ji chtěl hodně pozlobit, řekl jí
„divá Báro“.“
Vyber název díla, ze kterého je ukázka: Divá Bára
Autor ukázky (vyber jednu možnost): a) A.Jirásek
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
2. Ukázka:
„Pojď si proň, ty Polednice,
pojď, vem si ho zlostníka!“ –
A hle, tu kdos u světnice
dvéře zlehka odmyká.
Malá, hnědá, tváře divé
poezie
b) B.Němcová c) J. Neruda
próza
pod plachetkou osoba;
o berličce, hnáty křivé,
hlas – vichřice podoba!“
Název básně, ze které je ukázka: a) Vodník
b) Kytice
Název básnické sbírky, ze které báseň pochází: Kytice
Autor ukázky:
a) J.Neruda
b) J.Suchý
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
c) K.J.Erben
poezie
próza
Podtržená část básně se nazývá: verš
Tučně zvýrazněná část básně se nazývá: sloka
Druh rýmu v ukázce: střídavý
3. Vysvětli literání pojmy:
zososobnění, neživé věci mají vlastnosti lidí (např. strom se směje) = personifikace
zvuková shoda slov na konci verše = rým
c) Polednice
literární druh, který vyprávní příběh, řadíme k němu povídku, pověst, román = epika
4. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1. Ivan Olbracht
A) Staré řecké báje a pověsti
2. Božena Němcová
B) Babička
3. Alois Jirásek
C) Kytice
4. Eva Hudečková
D) Staré pověsti čeké
5. Eduard Petiška
E) Bratříček Golem
6. Karel Jaromír Erben
F) Biblické příběhy
1
2
3
4
5
6
F
B
D
E
A
C
34 SEZNAM LITERATURY
Soukal, J.: Čítanka 6. Praha, SPN 2005.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Literární test – pololetní písemná práce
– 6. ročník
Mgr. Eva Marešová
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
3.3.2012
20.4.2012 – VI.A
11.5.2012 – VI.B
3.5.2012 – VI.C
PDF
12
MZ 4 / VY_12
6.
Literární test – pololetní písemná práce –
6. ročník
Ţák bude umět
- aplikovat získané znalosti z oblasti
literatury
- určovat autory ukázek a přiřazovat je
k literárním druhům
- orientovat se ve struktuře básně
Časový rozsah
Formy pouţití
15 vyučovací hodina
- opakování literárních pojmů
- upevňování učiva
- práce s textem
Marešová E./ ČJL/ 6./ 22
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
Literární test
– opakování 8. Ročník
Mgr. Mláková Iva
Obsah
Literární test – varianta A ........................................................................................................................ 3
Literární test – Varianta B........................................................................................................................ 5
TEŠENÍ
Literární test – varianta A, B ......................................................................................................... 7
Vyhodnocení ………………………………………………………………………………………….9
Seznam literatury…………………………………………………………………………………10
Literární test – varianta A
1.
Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem,
Sto roků kopal jsem uhlí,
za sto let v rameni bezmasém
Svaly mi v železo ztuhly.
Jedná se o
a) poezii
b) prózu
c) drama
V básni je použit rým …………………………………………..
Autorem básně je ………………………………………………
2.
A na ten hřmot a na ten hlas
Mrtvý se zdvihá s prkna zas,
A rámě ztuhlé naměří
Tam, kde závora u dveří.
Název básně zní ………………………………….
Autorem je …………………………………………..
V básni je použit rým ………………………………….
Vypiš jeden rým………………………………………….
Literární žánr básně je …………………………………
3.
K dílu dopiš autora:
Liška Bystrouška
Kolja
Oliver Twist
Bídníci
4.
K hrdinům děl dopiš název díla a autora
Název díla
Vilém a Jarmila
Kukulín, Červíček
Harpagon
Doktor Vlach
Jméno autora
Teta Kateřina, Milouš
Johánek a
Jan Sekerka zvaný Hrůza
5.
Vysvětli následující pojmy:
Balada-
Epigram-
Perzonifikace-
Literární test – varianta B
1.
Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem,
Sto roků kopal jsem uhlí,
za sto let v rameni bezmasém
Svaly mi v železo ztuhly.
Jedná se o
a) poezii
V básni je použit rým :
b) prózu
sdružený
střídavý
c) drama
obkročný
Autorem básně je ………………………………………………
2.
A na ten hřmot a na ten hlas
Mrtvý se zdvihá s prkna zas,
A rámě ztuhlé naměří
Tam, kde závora u dveří.
Název básně zní ………………………………….
přerývaný
Autorem je …………………………………………..
V básni je použit rým: sdružený
střídavý
přerývaný
obkročný
Vypiš jeden rým………………………………………….
Literární žánr básně je …………………………………
3.
K dílu dopiš autora:
Liška Bystrouška
Kolja
Oliver Twist
Bídníci
( R. Těsnohlídek, Z.Svěrák, K.H. Mácha,Ch. Dickens, V. Hugo )
4.
K hrdinům děl dopiš název díla a autora
Název díla
Vilém a Jarmila
Kukulín, Červíček
Harpagon
Doktor Vlach
Teta Kateřina, Milouš
5.
Vysvětli následující pojmy:
Balada-
Epigram-
Jméno autora
Perzonifikace-
Řešení
Literární test – varianta A, B ( u varianty B pouze není poslední řádek tabulky – úkol 4)
1.
Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem,
Sto roků kopal jsem uhlí,
za sto let v rameni bezmasém
Svaly mi v železo ztuhly.
Jedná se o
a) poezii
b) prózu
V básni je použit rým ………střídavý
Autorem básně je ………… Petr Bezruč
2.
A na ten hřmot a na ten hlas
Mrtvý se zdvihá s prkna zas,
A rámě ztuhlé naměří
Tam, kde závora u dveří.
Název básně zní …………Svatební košile
Autorem je …………………Karel Jaromír Erben
V básni je použit rým ………sdružený
c) drama
Vypiš jeden rým…………hlas - zas
Literární žánr básně je ……balada
3.
K dílu dopiš autora:
Liška Bystrouška – Rudolf Těsnohlídek
Kolja – Zdeněk Svěrák
Oliver Twist – Charles Dickens
Bídníci – Victor Hugo
4.
K hrdinům děl dopiš název díla a autora
Název díla
Jméno autora
Karel Hynek
Vilém a Jarmila
Máj
Mácha
Karel Havlíček
Kukulín, Červíček
Král Lávra
Borovský
Harpagon
Lakomec
Moliere
Doktor Vlach
Teta Kateřina, Milouš
Saturnin
Johánek a
Zbraslavská povídka
Jan Sekerka zvaný Hrůza
O opatu Martinovi
Zdeněk Jirotka
Vladislav Vančura
Vysvětli následující pojmy:
Balada – lyrickoepická báseň s pochmurným dějem a tragickým koncem, hrdina se střetává
s nadpřirozenou silou, mravním zákonem, křivdou… Děj má spád.
Epigram-krátká, adresná, ostře útočná a výsměšná báseň s vyhrocenou pointou v závěru,
kritizuje společnost nebo jedince
Perzonifikace- zosobnění, druh metafory, spočívá v přenesení lidských vlastností a jednání na
neživé věci, zvířata, rostliny
VYHODNOCENÍ
Varianta A
0 - 2 chyba
výborně
3 – 7 chyby
chvalitebně
8 – 12 chyb
dobře
13 – 17 chyb
dostatečně
18 a více chyb
nedostatečně
Varianta B
0 - 3 chyby
4 – 8 chyb
výborně
chvalitebně
9 – 13 chyb
14– 18 chyb
19 a více chyb
dobře
dostatečně
nedostatečně
seznam literatury
Soukal, J.: Čítanka pro 8. ročník ZŠ. Praha, SPN, 2002.
Křivánek, V. a kol.: Malý slovník literárních pojmů a autorů. Praha, Scientia, 1994.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Literární test-opakování (8.)
Mgr. Iva Mláková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
22.5.2011
30.5.2012
PDF
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
10
MZ 4 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
8.
Literární test - opakování
Časový rozsah
Formy pouţití
10 minut
- opakování literárních pojmů, určení
názvů a autorů, přiřazování díla k
autorovi
- aplikovat získané vědomosti
- upevňování učiva
Mláková I./ ČJL/ 8./ 13
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
Prověrka
– 8. ročník - čtvrtletní
Mgr. I. Mláková
25.5.2011
Obsah
1
PRAVOPISNÁ ČÁST
– VARIANTA A 207
2
PRAVOPISNÁ ČÁST
– VARIANTA B 208
3
JAZYKOVÝ ROZBOR
– VARIANTA A
209
4
JAZYKOVÝ ROZBOR
– VARIANTA B
210
ŘEŠENÍ
– JAZYKOVÝ ROZBOR 212
5
PRAVOPISNÁ ČÁST
– VARIANTA A 212
6
PRAVOPISNÁ ČÁST
– VARIANTA B 213
7
PRAVOPISNÁ ČÁST - VARIANTA B…………………………………………………………9
JAZYKOVÝ ROZBOR
8
– VARIANTA B.
9 VYHODNOCENÍ – PRAVOPISNÁ ČÁST
216
217
VARIANTA A ........................................................................................... 217
VARIANTA B ........................................................................................... 217
10
vyhodnocení – jazykový rozbor
218
VARIANTA A I B ...................................................................................... 218
11
SEZNAM LITERATURY
218
35 PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA A
1. Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Vstoupil_ do bludiště plného křižujících se chode_ temných jeskyň a spletitých s_ní.
Théseus nakázal krajanům aby zůstal_ blízko v_chodu, a sám se v_dal za Minotaurem. Tápal
tmav_m_ chodbam_ a poplašení netop_ři mu b_l_ křídl_ do hlav_. Všude b_lo ticho jen
m_ši občas přeběhl_ chodbou ukrýval_ se před hrdinou do děr a pavouci prchal_
z potrhaných sítí. Náhle prorazil ticho buráciv_ ře_. Tvaní rostlo podobalo se burácivému
hromob_tí. Sloup_ v chodbách se chvěl_ jako ve v_chřici.
Za ohb_m chodby spatřil Théseus Minotaura. Stál nad hromadou v_bělených kostí a
potřásal obrovskou b_č_ hlavou.
2. Zakroužkuj věty, ve kterých je slovo s pravopisnou chybou:
g)
h)
i)
j)
Dědeček má v knihovně knihy Sofokla .
Zeus v hněvu zvrhl svého syna z bájného Olympu.
Spartakovy otroci bojovali proti přesile.
Pythagorovy a Archimédovy poučky se dochovaly do dnešní doby.
3. Slova v závorce dej do správného tvaru:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
V hudbě je důležité dodržování (rytmus)________________.
Květy (kaktus) ____________________ jsou nápadně zbarvené.
Projevy (rasismus)_____________________ jsou odsouzeníhodné.
V dubnu se konají zkoušky do (gymnázium) ________________________.
Neodbočujte od daného (téma) _________________________.
(Drama) ________________ K. Čapka jsou známa i ve světě.
4. Zakroužkuj správnou variantu:
a)
b)
c)
d)
B/balkánský P/poloostrov
E/egejské M/moře
A/athénský lid
G/gymnázium v B/benešově
36 PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA B
1. Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Vstoupil_ do bludiště plného křižujících se chode_ temných jeskyň a spletitých
s_ní.Théseus nakázal krajanům aby zůstal_ blízko v_chodu, a sám se v_dal za Minotaurem.
Tápal tmav_m_ chodbam_ a poplašení netop_ři mu b_l_ křídl_ do hlav_. Všude b_lo ticho
jen m_ši občas přeběhl_ chodbou ukrýval_ se před hrdinou do děr a pavouci prchal_
z potrhaných sítí. Náhle prorazil ticho buráciv_ ře_. Tvaní rostlo podobalo se burácivému
hromob_tí. Sloup_ v chodbách se chvěl_ jako ve v_chřici.
2. Zakroužkuj věty, ve kterých je slovo s pravopisnou chybou:
a) Dědeček má v knihovně knihy Sofokla .
b) Zeus v hněvu zvrhl svého syna z bájného Olympu.
c) Spartakovy otroci bojovali proti přesile.
d) Pythagorovy a Archimédovy poučky se dochovaly do dnešní doby.
3. Slova v závorce dej do správného tvaru:
a)
b)
c)
d)
Květy (kaktus) ____________________ jsou nápadně zbarvené.
Projevy (rasismus)_____________________ jsou odsouzeníhodné.
V dubnu se konají zkoušky do (gymnázium) ________________________.
Neodbočujte od daného (téma) _________________________.
4. Zakroužkuj správnou variantu:
a) B/balkánský P/poloostrov
b) E/egejské M/moře
c) G/gymnázium v B/benešově
37 JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A
Když služebníci předložili Diovi plné mísy, poznal Zeus, jak neblahou hostinu
mu král nachystal.
1.Kolik vět tvoří souvětí?
2. Proveď grafický rozbor souvětí, urči druhy vedlejších vět.
3. Urči druhy větných členů: Diovimísykrál-
4. Urči slovní druhy u podtržených slov:
5. Vytvoř synonymum ke slovu nachystal:
6. Vytvoř 2 slova příbuzná ke slovu hostina:
7. Urči mluvnické kategorie těchto slov:
rod
číslo
pád
vzor
hostinu
osoba
číslo
čas
způsob
rod
předložili
pád
číslo
rod
druh
vzor
neblahou
8. Vypiš z věty přívlastky shodné:
9. Nahraď slovo když jiným vhodným slovem
38 JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B
Když služebníci předložili Diovi plné mísy, poznal Zeus, jak neblahou hostinu
mu král nachystal.
1.Kolik vět tvoří souvětí?
2. Proveď grafický rozbor souvětí, urči druhy vedlejších vět.
3. Urči druhy větných členů: mísykrál-
4. Urči slovní druhy u podtržených slov ve větě :
5. Vytvoř synonymum ke slovu nachystal:
6. Vytvoř 2 slova příbuzná ke slovu hostina:
7. Urči mluvnické kategorie těchto slov:
rod
číslo
pád
vzor
hostinu
________________________________________________
osoba
číslo
čas
způsob
rod
předložili
_________________________________________________
pád
číslo
rod
vzor
neblahou_________________________________________________
8. Vypiš z věty přívlastky shodné:
9. Nahraď slovo když jiným vhodným slovem
druh
ŘEŠENÍ
– JAZYKOVÝ ROZBOR
39 PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA A
1. Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Vstoupili do bludiště plného křižujících se chodeb, temných jeskyň a spletitých síní.
Théseus nakázal krajanům, aby zůstali blízko východu, a sám se vydal za Minotaurem. Tápal
tmavými chodbami a poplašení netopýři mu bili křídly do hlavy. Všude bylo ticho, jen myši
občas přeběhly chodbou, ukrývaly se před hrdinou do děr a pavouci prchali z potrhaných sítí.
Náhle prorazil ticho burácivý řev. Tvaní rostlo, podobalo se burácivému hromobití. Sloupy
v chodbách se chvěly jako ve vichřici.
Za ohbím chodby spatřil Théseus Minotaura. Stál nad hromadou vybělených kostí a
potřásal obrovskou býčí hlavou.
2. Zakroužkuj věty, ve kterých je slovo s pravopisnou chybou:
k)
l)
m)
n)
Dědeček má v knihovně knihy Sofokla .
Zeus v hněvu zvrhl svého syna z bájného Olympu.
Spartakovy otroci bojovali proti přesile.
Pythagorovy a Archimédovy poučky se dochovaly do dnešní doby.
3. Slova v závorce dej do správného tvaru:
g)
h)
i)
j)
k)
l)
V hudbě je důležité dodržování rytmu .
Květy kaktusu jsou nápadně zbarvené.
Projevy rasismu jsou odsouzeníhodné.
V dubnu se konají zkoušky do gymnázia.
Neodbočujte od daného tématu.
Dramata K. Čapka jsou známa i ve světě.
4. Zakroužkuj správnou variantu:
e)
f)
g)
h)
Balkánský poloostrov
Egejské moře
athénský lid
Gymnázium v Benešově
40 PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA B
1. Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Vstoupili do bludiště plného křižujících se chodeb, temných jeskyň a spletitých síní.
Théseus nakázal krajanům, aby zůstali blízko východu, a sám se vydal za Minotaurem. Tápal
tmavými chodbami a poplašení netopýři mu bili křídly do hlavy. Všude bylo ticho, jen myši
občas přeběhly chodbou, ukrývaly se před hrdinou do děr a pavouci prchali z potrhaných sítí.
Náhle prorazil ticho burácivý řev. Tvaní rostlo, podobalo se burácivému hromobití. Sloupy
v chodbách se chvěly jako ve vichřici.
2. Zakroužkuj věty, ve kterých je slovo s pravopisnou chybou:
a)
b)
c)
d)
Dědeček má v knihovně knihy Sofokla .
Zeus v hněvu zvrhl svého syna z bájného Olympu.
Spartakovy otroci bojovali proti přesile.
Pythagorovy a Archimédovy poučky se dochovaly do dnešní doby.
3. Slova v závorce dej do správného tvaru:
a) Květy kaktusu jsou nápadně zbarvené.
b) Projevy rasismu jsou odsouzeníhodné.
c) V dubnu se konají zkoušky do gymnázia.
d) Neodbočujte od daného tématu.
4. Zakroužkuj správnou variantu:
a) Balkánský poloostrov
b) Egejské moře
c) Gymnázium v Benešově
7. JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A
8
1 2
2
Když služebníci předložili Diovi plné mísy, poznal Zeus, jak neblahou hostinu
3
5
mu král nachystal.
1.Kolik vět tvoří souvětí? 3
2. Proveď grafický rozbor souvětí, urči druhy vedlejších vět.
2H
/
1V…příslovečná časová
\
3V… předmětná
1V
3V
3. Urči druhy větných členů: Diovi- předmět (3.p.)
mísy- předmět (4.p.)
král- podmět
4. Urči slovní druhy u podtržených slov:
5. Vytvoř synonymum ke slovu nachystal: připravil
6. Vytvoř 2 slova příbuzná ke slovu hostina: pohostit, hostitel
7. Urči mluvnické kategorie těchto slov:
rod
číslo
pád
vzor
hostinu
ženský
osoba
jednotné
číslo
4.
žena
čas
způsob
rod
předložili
3.
pád
Množné
číslo
minulý oznamovací
rod
vzor
neblahou
4.
Jednotné
ženský
tvrdý
8. Vypiš z věty přívlastky shodné: plné, neblahou
9. Nahraď slovo když jiným vhodným slovem: jakmile
mladý
činný
druh
8
JAZYKOVÝ ROZBOR
– VARIANTA B.
8
2
Když služebníci předložili Diovi plné mísy, poznal Zeus, jak neblahou hostinu
3
5
mu král nachystal.
1.Kolik vět tvoří souvětí? 3
2. Proveď grafický rozbor souvětí, urči druhy vedlejších vět.
2H
/
1V
1V…příslovečná časová
\
3V… předmětná
3V
3. Urči druhy větných členů:
mísy- předmět (4.p.)
král- podmět
4. Urči slovní druhy u podtržených slov:
5. Vytvoř synonymum ke slovu nachystal: připravil
6. Vytvoř 2 slova příbuzná ke slovu hostina: pohostit, hostitel
7. Urči mluvnické kategorie těchto slov:
rod
číslo
pád
vzor
hostinu
ženský
osoba
jednotné
číslo
4.
žena
čas
způsob
rod
předložili
3.
pád
Množné
číslo
minulý oznamovací
rod
vzor
neblahou
4.
Jednotné
ženský
tvrdý
8. Vypiš z věty přívlastky shodné: plné, neblahou
9. Nahraď slovo když jiným vhodným slovem: jakmile
9 VYHODNOCENÍ – PRAVOPISNÁ ČÁST
Varianta A
0 – 1 chyba
výborně
2 – 3 chyby
chvalitebně
4 – 6 chyb
dobře
7 – 9 chyb
dostatečně
10 a více chyb
nedostatečně
Varianta B
0 – 2 chyby
výborně
mladý
činný
druh
3 – 4 chyb
chvalitebně
5 – 7 chyb
dobře
8 – 10 chyb
11 a více chyb
10
dostatečně
nedostatečně
vyhodnocení – jazykový rozbor
Varianta A i B
0 – 4 chyby
výborně
5 – 9 chyb
chvalitebně
10 – 16 chyb
dobře
17 – 23 chyb
dostatečně
24 a více chyb
11
nedostatečně
SEZNAM LITERATURY
Krausová Z. a kol.: Český jazyk. Plzeň, Fraus 2005.
Krausová Z. a kol.:Český jazyk 8 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2005.
Janáčková Z., Šichlová V. : Zvládáš českou mluvnici? Brno, Nová škola, 1998.
Styblík V. a kol.: Český jazyk pro 8. roč., Praha, SPN, 2000.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Prověrka – 8.r.- čtvrtletní
Mgr. Iva Mláková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
25.5.2011
3. a 4.12.2012
PDF
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
12
MZ 4 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
8.
Časový rozsah
Formy pouţití
1 vyučovací hodina
- opakování pravopisu, pravopisu a
skloňování slov přejatých, jazykového
rozboru, slovních druhů a větných
členů, určování vět vedlejších, práce s
chybou
Prověrka -čtvrtletní
- aplikovat získané vědomosti
- upevňování učiva
Mláková I./ ČJL/ 8./ 20
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
Český jazyk II
Prověrka– 8. ročník- počáteční
Mgr. I. Mláková
21.7.2011
Obsah
PRAVOPISNÁ ČÁST
– VARIANTA A
128
PRAVOPISNÁ ČÁST
– VARIANTA B
128
JAZYKOVÝ ROZBOR
– VARIANTA A
129
jazykový rozbor - varianta b…………………………………………………………….6
řešení - pravopisná část varianta a………………...….……….……………...…....7
řešení - pravopisná část varianta B…………………….…..….……………....…...8
ŘEŠENÍ - JAZYKOVÁ ČÁST VARIANTA A……………………………………………………...9
ŘEŠENÍ- JAZYKOVÁ ČÁST VARIANTA B…………………………………………………….10
HODNOCENÍ…………………………………………………………………………………………11
SEZNAM LITERATURY…………………………………………………………………………….12
PRAVOPISNÁ ČÁST
– VARIANTA A
Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Vévoda Krok b_l muž moudrý a spravedliv_. L_dé se k němu _bíhal_
jako včel_ k _lům aby jim pomohl radou nebo je ro__ oudil.
Jednou se Krok rozhodl že v_hledá nové s_dlo. Poslové se v_dal_
určeným směrem doraz_l_ k řece a přebrodil_ se na druhý bře_. Našl_
místo které se Krokov_ zal_b_lo. Přikázal aby vykácel_ dub_ a smrky.
V_stavěl_ z nich rozlehl_ hrad s dvorem a příb_tky. Na hradním nádvoří
stála l_pa a pod ní byl kame__ý stolec na němž vévoda sedával a rovnal
spory. Tam se pak scházel lid a tam se konal_ porady starších. Hradu
dal_ jméno V/v_šehrad.
2. Přepiš věty bez chyb:
a) Podej mi tušku, musím něco podepsat.
b) Tekni Jirkovy, že jsem šel psát úkoli.
c) Podej mi Davidovi sešity.
d) Proč se tváříš tak tajemě?
3. Vyber správnou variantu:
i)
j)
k)
l)
P/pyrenejský P/poloostrov
K/karlovy V/vary
v ulici P/pod Z/zvonicí
do S/spojených S/států A/amerických
PRAVOPISNÁ ČÁST
– VARIANTA B
Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Vévoda Krok b_l muž moudrý a spravedliv_. L_dé se k němu
_bíhal_ jako včel_ k _lům aby jim pomohl radou nebo je
ro__ oudil.
Jednou se Krok rozhodl že vyhledá nové s_dlo. Poslové se v_dal_
určeným směrem, doraz_l_ k řece a přebrodil_ se na druhý bře_.
Našli místo které se Krokov_ zal_b_lo. Přikázal aby vykácel_ dub_
a smrky. V_stavěl_ z nich rozlehl_ hrad s dvorem a příb_tky.
Na hradním nádvoří stála l_pa a pod ní byl kame__ý stolec, na němž
vévoda sedával a rovnal spory. Tam se pak scházel lid a tam se
konal_ porady starších. Hradu dal_ jméno V/v_šehrad.
2. Přepiš věty bez chyb:
a) Podej mi tušku, musím něco podepsat.
b) Tekni Jirkovy, že jsem šel psát úkoli.
c) Proč se tváříš tak tajemě?
3. Vyber správnou variantu:
a) P/pyrenejský P/poloostrov
b) K/karlovy V/vary
c) v ulici P/pod Z/zvonicí
Jazyková část – Varianta A
Před dávnými časy pokrývaly celou krajinu rozsáhlé lesy, kterými se člověk jen těžko
prodral.
1.
Graficky znázorni souvětí, urči druh vět:
2.
Vypiš z vět základní skladební dvojice:
3.
Urči, o jaké větné členy se jedná:
krajinupřed časyrozsáhlé-
4.
před-
Urči slovní druhy:
kterýmitěžko-
5.
Urči mluvnické kategorie těchto slov:
dávnými-
pokrývaly-
6.
Napiš ke slovu těžko synonymum:
7.
Podtrhni v souvětí věty vedlejší a urči jejich druh, doplň interpunkci:
V rádiu hlásili že bude velká obleva.
Omáčky nabíráme opatrně abychom neukápli na ubrus.
Je nutné abychom přišli na schůzku včas.
Sešli jsme se tam kde začínal lesík.
Jazyková část – Varianta B
Před dávnými časy pokrývaly celou krajinu rozsáhlé lesy, kterými se člověk jen těžko
prodral.
1.
Graficky znázorni souvětí, urči druh vět:
2.
Vypiš z vět základní skladební dvojice:
3.
Urči, o jaké větné členy se jedná:
krajinu-
před časyrozsáhlé-
4.
před-
Urči slovní druhy:
kterýmitěžko-
5.
Urči mluvnické kategorie těchto slov:
dávnými:druh-
vzor-
pokrývaly: osoba-
číslo-
pád-
čas-
číslo-
způsob-
rod-
rod-
6.
Napiš ke slovu těžko synonymum:
7.
Podtrhni v souvětí věty vedlejší a urči jejich druh, doplň interpunkci:
V rádiu hlásili že bude velká obleva.
Omáčky nabíráme opatrně abychom neukápli na ubrus.
Je nutné abychom přišli na schůzku včas.
Sešli jsme se tam kde začínal lesík.
ŘEŠENÍ - PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA A
Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Vévoda Krok byl muž moudrý a spravedlivý. Lidé se k němu sbíhali
jako včely k úlům, aby jim pomohl radou nebo je rozsoudil.
Jednou se Krok rozhodl, že vyhledá nové sídlo. Poslové se vydali
určeným směrem, dorazili k řece a přebrodili se na druhý břeh. Našli
místo, které se Krokovi zalíbilo. Přikázal, aby vykáceli duby a smrky.
Vystavěli z nich rozlehlý hrad s dvorem a příbytky. Na hradním nádvoří
stála lípa a pod ní byl kamenný stolec, na němž vévoda sedával a rovnal
spory. Tam se pak scházel lid a tam se konaly porady starších. Hradu
dali jméno Vyšehrad.
2. Přepiš věty bez chyb:
a) Podej mi tušku, musím něco podepsat. - tužku
b) Tekni Jirkovy, že jsem šel psát úkoli.
– Jirkovi, úkoly
c) Podej mi Davidovi sešity.
- Davidovy
d) Proč se tváříš tak tajemě?
- tajemně
3. Vyber správnou variantu:
m)
n)
o)
p)
P/pyrenejský P/poloostrov - Pyrenejský poloostrov
K/karlovy V/vary
- Karlovy Vary
v ulici P/pod Z/zvonicí
- v ulici Pod Zvonicí
do S/spojených S/států A/amerických - do Spojených států amerických
ŘEŠENÍ - PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA B
Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Vévoda Krok byl muž moudrý a spravedlivý. Lidé se k němu sbíhali
jako včely k úlům, aby jim pomohl radou nebo je rozsoudil.
Jednou se Krok rozhodl, že vyhledá nové sídlo. Poslové se vydali
určeným směrem, dorazili k řece a přebrodili se na druhý břeh. Našli
místo, které se Krokovi zalíbilo. Přikázal, aby vykáceli duby a smrky.
Vystavěli z nich rozlehlý hrad s dvorem a příbytky. Na hradním nádvoří
stála lípa a pod ní byl kamenný stolec, na němž vévoda sedával a rovnal
spory. Tam se pak scházel lid a tam se konaly porady starších. Hradu
dali jméno Vyšehrad.
2. Přepiš věty bez chyb:
a) Podej mi tušku, musím něco podepsat. - tužku
b) Tekni Jirkovy, že jsem šel psát úkoli.
c) Proč se tváříš tak tajemě?
– Jirkovi, úkoly
- tajemně
3. Vyber správnou variantu:
a) P/pyrenejský P/poloostrov - Pyrenejský poloostrov
b) K/karlovy V/vary
- Karlovy Vary
c) v ulici P/pod Z/zvonicí
- v ulici Pod Zvonicí
Tešení - Jazyková část – Varianta A
Před dávnými časy pokrývaly celou krajinu rozsáhlé lesy, kterými se člověk jen těžko
prodral.
1.
Graficky znázorni souvětí, urči druh vět: I. VH
\
II. VV ………..přívlastková
2.
Vypiš z vět základní skladební dvojice: lesy pokrývaly
člověk se prodral
3.
Urči, o jaké větné členy se jedná:
krajinu- předmět
před časy- příslovečné určení času
rozsáhlé- přívlastek shodný
4.
před- předložka
Urči slovní druhy:
kterými- zájmeno
těžko- příslovce
5.
Urči mluvnické kategorie těchto slov:
dávnými- druh tvrdé, vzor mladý, pád 7., číslo množné, rod mužský než.
pokrývaly- osoba 3., č. množné, čas minulý, způsob oznamovací, rod činný
6.
Napiš ke slovu těžko synonymum: stěží
7.
Podtrhni v souvětí věty vedlejší a urči jejich druh, doplň interpunkci:
V rádiu hlásili, že bude velká obleva. - předmětná
Omáčky nabíráme opatrně, abychom neukápli na ubrus. – příslovečná účelová
Je nutné, abychom přišli na schůzku včas. - podmětná
Sešli jsme se tam, kde začínal lesík. – příslovečná místní
Tešení - Jazyková část – Varianta B
Před dávnými časy pokrývaly celou krajinu rozsáhlé lesy, kterými se člověk jen těžko
prodral.
1.
Graficky znázorni souvětí, urči druh vět: I. VH
\
II. VV ………..přívlastková
2.
Vypiš z vět základní skladební dvojice: lesy pokrývaly
člověk se prodral
3.
Urči, o jaké větné členy se jedná:
krajinu- předmět
před časy- příslovečné určení času
rozsáhlé- přívlastek shodný
4.
před- předložka
Urči slovní druhy:
kterými- zájmeno
těžko- příslovce
5.
Urči mluvnické kategorie těchto slov:
dávnými- druh tvrdé, vzor mladý, pád 7., číslo množné, rod mužský než.
pokrývaly- osoba 3., č. množné, čas minulý, způsob oznamovací, rod činný
6.
Napiš ke slovu těžko synonymum: stěží
7.
Podtrhni v souvětí věty vedlejší a urči jejich druh, doplň interpunkci:
V rádiu hlásili, že bude velká obleva. - předmětná
Omáčky nabíráme opatrně, abychom neukápli na ubrus. – příslovečná účelová
Je nutné, abychom přišli na schůzku včas. - podmětná
Sešli jsme se tam, kde začínal lesík. – příslovečná místní
VYHODNOCENÍ
PRAVOPISNÁ ČÁST
- Varianta A
0 - 1 chyba
výborně
2 – 3 chyby
chvalitebně
4 – 6 chyb
dobře
7 – 8 chyb
dostatečně
9 a více chyb
nedostatečně
PRAVOPISNÁ ČÁST
- Varianta B
0 - 2chyby
výborně
3 – 4 chyby
chvalitebně
5 – 7 chyb
dobře
8 – 9 chyb
dostatečně
10 více chyb
nedostatečně
Jazyková část – Varianta A
0,1 chyba
výborně
2,3 chyby
chvalitebně
4,5,6,7chyb
dobře
8,9,10 chyb
dostatečně
11 a více chyb
nedostatečně
Jazyková část – Varianta B
0,1,2 chyba
výborně
3,4, chyby
chvalitebně
5,6,7,8 chyb
dobře
9,10,11 chyb
dostatečně
12 a více chyb
nedostatečně
seznam literatury
Krausová, Z. a kol.: Český jazyk. Plzeň, Fraus 2005.
Krausová, Z. a kol.:Český jazyk 8 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2005.
Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 8. roč., Praha, SPN, 2000.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Prověrka – 8.r.-počáteční
Mgr. Iva Mláková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
21.7.2011
27.9.2012
PDF
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
12
MZ 4 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
8.
Prověrka -počáteční
Časový rozsah
Formy pouţití
1 vyučovací hodina
- opakování pravopisu a jazykového
rozboru, slovních druhů a větných
členů, určování vět vedlejších, práce s
chybou
- aplikovat získané vědomosti
- upevňování učiva
Mláková I./ ČJL/ 8./ 18
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
Český jazyk II
Prověrka– 8. ročník- závěrečná
Mgr. I. Mláková
21.5.2012
Obsah
PRAVOPISNÁ ČÁST
– VARIANTA A
128
PRAVOPISNÁ ČÁST
– VARIANTA B
128
JAZYKOVÝ ROZBOR
– VARIANTA A
129
jazykový rozbor - varianta b…………………………………………………………….6
řešení - pravopisná část varianta a………………...….……….……………...…....7
řešení - pravopisná část varianta B…………………….…..….……………....…...8
ŘEŠENÍ - JAZYKOVÁ ČÁST VARIANTA A……………………………………………………...9
ŘEŠENÍ- JAZYKOVÁ ČÁST VARIANTA B…………………………………………………….10
HODNOCENÍ…………………………………………………………………………………………11
SEZNAM LITERATURY…………………………………………………………………………….12
PRAVOPISNÁ ČÁST
– VARIANTA A
Doplň chybějící písmena:
Žáci naší školy se sešl_ u budov_ školní jídelny. Se svými učiteli se
v_pravil_ na stadion a do nové sportovní haly. Atletické závody zahájil učitel
tělesné v_chov_.
Reprezentanti se lišil_ barevnými dresy s čísl_ na zádech. Některé dívky si
dokonce svázal_ vlasy stužkam_ stejné barvy, jaká byla určena jejich třídě.
Na startu obklopil_ závodníky reportéři školního časopisu, aby zjistil_, s jakými
nadějemi startují. Diváků se zvědav_ žurnalisté vyptával_ na jejich tipy na
vítěze jednotlivých disciplín.
Brz_ se soutěže rozeběhl_. Fanouškové povzbuzoval_ své spolužáky
sportovními pokřiky a hesly.
Reportéři hovořil_ v cíl_ _ vítěz_ běžeckých soutěží.
Sportovci v_borně reprezentoval_ své třídy, a tak byl_ diváci spokojeni. Závody
se vydařil_.
3. Doplň správný tvar:
Hlavní myšlenkou tohoto (drama)………………. je boj proti lhostejnosti.
Sejdeme se před (gymnázium)…………………………..
Poslouchali jsme hudbu (Čajkovskij)……………………………………..
Učíme se o (Sokrates)………………………………………
PRAVOPISNÁ ČÁST
– VARIANTA B
Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Žáci naší školy se sešl_ u budov_ školní jídelny. Se svými učiteli se vypravil_ na
stadion a do nové sportovní haly. Atletické závody zahájil učitel tělesné
v_chov_.
Reprezentanti se lišil_ barevnými dresy s čísl_ na zádech. Některé dívky si
dokonce svázal_ vlasy stužkam_ stejné barvy, jaká byla určena jejich třídě.
Na startu obklopil_ závodníky reportéři školního časopisu, aby zjistil_, s jakými
nadějemi startují.
Brz_ se soutěže rozeběhl_. Fanouškové povzbuzoval_ své spolužáky
sportovními pokřiky a hesl_.
Reportéři hovořil_ v cíl_ _ vítěz_ běžeckých soutěží.
Závody se vydařil_.
3. Doplň správný tvar:
Hlavní myšlenkou tohoto (drama)………………. je boj proti lhostejnosti.
Sejdeme se před (gymnázium)…………………………..
Poslouchali jsme hudbu (Čajkovskij)……………………………………..
Učíme se o (Sokrates)………………………………………
Jazyková část – Varianta A
Když Michal dopsal dopis, zbývalo mu ještě dost času, a proto se rozhodl, že zajde do
blízkého města a že se cestou zastaví u svého přítele.
8.
Graficky znázorni souvětí, urči druh souvětí, urči druh vedlejších vět a poměr mezi
větami:
9.
mu-
Urči, o jaké větné členy se jedná:
do městasvého-
10.
ještě-
Urči slovní druhy:
žeu-
11.
Urči mluvnické kategorie těchto slov:
blízkého-
rozhodl se-
12.
Napiš synonymum ke slovu přítel:
13.
Druhou větu vedlejší změň na větný člen věty hlavní:
Jazyková část – Varianta B
Když Michal dopsal dopis, zbývalo mu ještě dost času, a proto se rozhodl, že zajde do
blízkého města a že se cestou zastaví u svého přítele.
1.
2.
Graficky znázorni souvětí, urči druh souvětí, urči druh vedlejších vět a poměr mezi
větami:
Urči, o jaké větné členy se jedná:
do města-
svého-
3.
Urči slovní druhy:
žeu-
4.
blízkého-
Urči mluvnické kategorie těchto slov:
pád
číslo
rozhodl se- osoba číslo
rod
čas
druh
způsob
vzor
vid
rod
5.
Napiš synonymum ke slovu přítel:
6.
Druhou větu vedlejší změň na větný člen věty hlavní:
ŘEŠENÍ - PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA A
Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Žáci naší školy se sešli u budovy školní jídelny. Se svými učiteli se vypravili na
stadion a do nové sportovní haly. Atletické závody zahájil učitel tělesné
výchovy.
Reprezentanti se lišili barevnými dresy s čísly na zádech. Některé dívky si
dokonce svázaly vlasy stužkami stejné barvy, jaká byla určena jejich třídě.
Na startu obklopili závodníky reportéři školního časopisu, aby zjistili, s jakými
nadějemi startují. Diváků se zvědaví žurnalisté vyptávali na jejich tipy na vítěze
jednotlivých disciplín.
Brzy se soutěže rozeběhly. Fanouškové povzbuzovali své spolužáky sportovními
pokřiky a hesly.
Reportéři hovořili v cíli s vítězi běžeckých soutěží.
Sportovci výborně reprezentovali své třídy, a tak byli diváci spokojeni. Závody
se vydařily.
3. Doplň správný tvar:
Hlavní myšlenkou tohoto (drama) – dramatu je boj proti lhostejnosti.
Sejdeme se před (gymnázium) - gymnáziem.
Poslouchali jsme hudbu (Čajkovskij) - Čajkovského.
Učíme se o (Sokrates) – Sokratovi.
ŘEŠENÍ - PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA B
Doplň chybějící písmena a interpunkci:
Žáci naší školy se sešli u budovy školní jídelny. Se svými učiteli se vypravili na
stadion a do nové sportovní haly. Atletické závody zahájil učitel tělesné
výchovy.
Reprezentanti se lišili barevnými dresy s čísly na zádech. Některé dívky si
dokonce svázaly vlasy stužkami stejné barvy, jaká byla určena jejich třídě.
Na startu obklopili závodníky reportéři školního časopisu, aby zjistili, s jakými
nadějemi startují.
Brzy se soutěže rozeběhly. Fanouškové povzbuzovali své spolužáky sportovními
pokřiky a hesly.
Reportéři hovořili v cíli s vítězi běžeckých soutěží.
Závody se vydařily.
3. Doplň správný tvar:
Hlavní myšlenkou tohoto (drama) – dramatu je boj proti lhostejnosti.
Sejdeme se před (gymnázium) - gymnáziem.
Poslouchali jsme hudbu (Čajkovskij) - Čajkovského.
Učíme se o (Sokrates) – Sokratovi.
Tešení - Jazyková část – Varianta A
Když Michal dopsal dopis, zbývalo mu ještě dost času, a proto se rozhodl, že zajde do
blízkého města a že se cestou zastaví u svého přítele.
1.
Graficky znázorni souvětí, urči druh souvětí, urči druh vedlejších vět a poměr mezi
větami:
2.H - 3.H
/
-souvětí souřadné
\
1.V
- 1.V …příslovečná časová
4.V + 5.V
- 4.V a 5. V …předmětná, poměr slučovací
- poměr mezi 2.H a 3. H - důsledkový
2.
Urči, o jaké větné členy se jedná:
mu- předmět
do města- příslovečné určení místa
svého-
přívlastek shodný
3.
ještě- příslovce
Urči slovní druhy:
že- spojka
u-
předložka
4.
Urči mluvnické kategorie těchto slov:
blízkého- 2.pád, jednotné č., rod střední, druh tvrdý, vzor mladý
rozhodl se- os. 3, č. jednotné, čas minulý, zp. oznamovací, vid dokonavý, rod činný
5.
6.
Napiš synonymum ke slovu přítel:
kamarád, druh
Druhou větu vedlejší změň na větný člen věty hlavní:
…rozhodl se zajít do blízkého města…
Tešení - Jazyková část – Varianta B
Když Michal dopsal dopis, zbývalo mu ještě dost času, a proto se rozhodl, že zajde do
blízkého města a že se cestou zastaví u svého přítele.
1.
Graficky znázorni souvětí, urči druh souvětí, urči druh vedlejších vět a poměr mezi
větami:
2.H - 3.H
/
-souvětí souřadné
\
1.V
- 1.V …příslovečná časová
4.V + 5.V
- 4.V a 5. V …předmětná, poměr slučovací
- poměr mezi 2.H a 3. H - důsledkový
2.
Urči, o jaké větné členy se jedná:
do města- příslovečné určení místa
svého-
přívlastek shodný
3.
že- spojka
u-
předložka
Urči slovní druhy:
4.
Urči mluvnické kategorie těchto slov:
blízkého- 2.pád, jednotné č., rod střední, druh tvrdý, vzor mladý
rozhodl se- os. 3, č. jednotné, čas minulý, zp. oznamovací, vid dokonavý, rod činný
5.
6.
Napiš synonymum ke slovu přítel:
kamarád, druh
Druhou větu vedlejší změň na větný člen věty hlavní:
…rozhodl se zajít do blízkého města…
VYHODNOCENÍ
PRAVOPISNÁ ČÁST
- Varianta A
0 - 1 chyba
výborně
2 – 3 chyby
chvalitebně
4 – 6 chyb
dobře
7 – 8 chyb
dostatečně
9 a více chyb
nedostatečně
PRAVOPISNÁ ČÁST
- Varianta B
0 - 2chyby
výborně
3 – 4 chyby
chvalitebně
5 – 7 chyb
dobře
8 – 9 chyb
dostatečně
10 více chyb
nedostatečně
Jazyková část – Varianta A
0,1 chyba
výborně
2,3 chyby
chvalitebně
4,5,6,7chyb
dobře
8,9,10 chyb
dostatečně
11 a více chyb
nedostatečně
Jazyková část – Varianta B
0,1,2 chyba
výborně
3,4, chyby
chvalitebně
5,6,7,8 chyb
dobře
9,10,11 chyb
dostatečně
12 a více chyb
nedostatečně
seznam literatury
Hájková, Eva a kol. - Čeština pro 8.ročník. Jinan, 1994.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Prověrka – 8.r.- závěrečná
Mgr. Iva Mláková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
21.5.2011
30.5.2012
PDF
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
12
MZ 4 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
8.
Prověrka -závěrečná
Časový rozsah
Formy pouţití
30 minut
- opakování pravopisu, pravopisu a
skloňování slov přejatých, jazykového
rozboru, slovních druhů a větných
členů, určování vět vedlejších, práce s
chybou
- aplikovat získané vědomosti
- upevňování učiva
Mláková I./ ČJL/ 8./ 12
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Fráňa Šrámek
Mgr. Iva Mláková
Snímek 2
2
Fráňa Šrámek (1877 – 1952)
-český básník, spisovatel, dramatik a buřič
• Narodil se v Sobotce jako syn berního úředníka,
roku 1885 se s rodiči přestěhoval do Písku, toto
město si velmi oblíbil, odehrává se v něm velká
část jeho divadelních her a románů.
• V roce 1894 se odstěhoval do Roudnice nad Labem,
kde dosáhl maturity.
• V roce 1903 nastoupil na jednoroční vojenskou sluţbu,
která mu byla za trest o rok prodlouţena. Zde se jiţ
projevily jeho antimilitaristické postoje. V září 1914
váţně onemocněl.
• Po skončení vojenské sluţby začal studovat práva, která
nedostudoval, protoţe se začal věnovat literatuře.
Snímek 3
3
• Dostal se do Prahy, kde se připojil k časopisu Nový kult, jejíţ vůdčí
osobností byl S. K. Neumann. Redigoval časopis Práce. V roce 1905
byl dvakrát vězněn, za účast na demonstracích a pro
antimilitaristickou báseň Píšou mi psaní.
• Během první světové války narukoval na ruskou frontu. V září 1914
byl kvůli revmatismu v brněnské nemocnici, v červnu 1915
narukoval na frontu do Itálie a Rumunska.
Snímek 4
4
• Za druhé světové války na protest proti fašismu nevycházel z domu,
o jeho protestu však vědělo málo lidí.
• Roku 1946 byl jmenován národním umělcem.
• Pohřben je na ve svém rodném městě Sobotce na soboteckém
hřbitově, o kterém napsal jednu ze svých nejznámějších básní
Sobotecký hřbitov.
Snímek 5
5
Hlavní znaky Šrámkovy tvorby
• Jeho tvorba byla ovlivněna impresionismem, antimilitaristickými
aţ pacifistickými postoji. F. Šrámek se angaţoval v anarchistickém
hnutí a stal se významným představitelem tzv. generace
anarchistických buřičů.
• Všechna jeho díla jsou silně levicová, ovlivněná anarchismem. Jeho
díla měla značný vliv na mladou generaci mezi světovými válkami.
Některé jeho básně se staly revolučními písněmi proletářů.
Jeho dílo lze rozdělit do těchto základních témat:
• příroda
• odpor k válce – svůj vztah k válce ţene aţ k odmítání válek
obranných
• milostný vztah mladých lidí, neschopných se podřídit konvencím
Snímek 6
6
Básnické sbírky
• Ţivota bído, přec tě mám rád (1905) – vyjádření odporu k
militarismu a Rakousku-Uhersku
• Modrý a rudý (1906) – antimilitarismus, vzpoura proti válce,
symbolika barev v názvu (modrá barva rakouské uniformy, červená
barvou anarchismu), obsahuje báseň Raport
• Splav (1916, 1922 v rozšířené verzi s básněmi z války) – milostná a
přírodní lyrika s protiválečným podtextem, ţena a příroda splývají
do jednoho, impresionistická lyrika, senzitivní, plná představ,
harmonická, milostná lyrika, nejobyčejnější a nejpřirozenější
projevy ţivota.
• Nové básně (1928)
• Ještě zní (1933) – zde jiţ ţivotní rezignace, hořkost, loučení
• Rány, růţe (1945) – vlastenecké básně, reakce na druhou světovou
válku a na osvobození republiky
Snímek 7
7
Romány
• Stříbrný vítr (1910) – román o mládí a dospívání, autobiografické
prvky, impresionistické líčení citové atmosféry, hlavní hrdina Jeník
Ratkin se vzpírá tyranskému otci, nerozumí světu dospělých, získává
první milostné zkušenosti, zamiluje se do Aničky Karasové –
zklamání, Jeník přes veškeré konflikty mládí poznává smysl ţivota,
je připraven s ním čestně zápasit a dokázat svůj přerod v muţe,
druhé přepracované vydání doplněné autorovým doslovem 1921) –
vyjádření citů mladé generace (zfilmován Václavem Krškou 1954),
tento román je velmi ovlivněn impresionismem.
• Tělo (1919) – román, silně působil na mladou generaci, u kritiky
však vzbudil rozporné reakce
• Křiţovatky (1913) – román, pesimismus, radostnou víru v mládí
zastoupila skepse, láska vede ke zklamání
Snímek 8
8
Filmové adaptace
• Jeho dílem byl silně ovlivněn reţisér Václav Krška, který vytvořil
úspěšné filmové adaptace divadelní hry Měsíc nad řekou (1953) a
Stříbrný vítr (1945).
Snímek 9
9
Povídkové knihy
• Ţasnoucí voják – obyčejný člověk ve válce nic neznamená
Divadelní hry
• Červen (1905) – impresionistické drama
• Luna
• Léto (1915) – impresionistické divadelní drama. Mladý student se
zamiluje do vdané paničky, která se jen předvádí. Je to ţena bez
morálky a zábran. Student zmoudří a zamiluje se do své vrstevnice
Stázie. Autor se zaměřuje na proţitek osob.
• Měsíc nad řekou (1922) – setkání bývalých spoluţáků ze studií,
zamyšlení nad ztracenými iluzemi mládí, střet starého a nového
světa, konflikt mezi generacemi, projev českého impresionismu
Snímek 10
10
Ukázka:
FRÁŇA ŠRÁMEK: PÍŠOU MI PSANÍ
Píšou mi psaní
vojanští páni,
a tam stojí psáno
dvanáctého ráno
ţe já musím rukovat,
oh, rukovat.
Zdrávi vzkázali,
zdrávi napsali,
já jsem rezervista,
básník, anarchista,
zpívám si a proklínám,
oh, proklínám.
Voják je voják,
musí bojovat vloţí k líci pušku,
vezme si na mušku
třeba vlastní srdce své,
oh, srdce své.
Pomašíruju,
zpívat si budu:
modrý rezervista,
rudý anarchista,
v modré dálce rudý květ,
oh, rudý květ….!
Modrý a rudý (1906)
Snímek 11
11
Rozbor básně
• Šrámkova báseň Píšou mi psaní připomíná lidovou píseň, má i podobné
rýmové schéma, sdruţený rým, příznačné pro zpěvný charakter veršů je
i opakování na konci sloky
• tematicky se řadí k básním protiválečným, vyjadřuje odpor českých
muţů k vojenské sluţbě v rakousko-uherské armádě, kde je čekal útisk
národnostní (byli jsme příslušníky ovládaného národa) a sociální (byli
podřízeni rakouským důstojníkům)
• Vyjadřuje i postoj básníka, jeho silný odpor k válce, ale také je to vlastně
jeho osobní deník, popisuje jeho proţitky spojené s vojenskou sluţbou
Vysvětlivky k básni:
• rezervista – voják v záloze, záloţník
• anarchista – stoupenec politického směru, který odmítá existenci státu a jeho
autoritu, obecněji ten, kdo se odmítá podřídit řádu a kázni
Snímek 12
12
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1%C5%88a_%C5%A0r%C3%A1mek
http://www.google.cz/search?num=10&hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=783&q=fr%C3%A1
na+%C5%A1r%C3%A1ma&oq=fr%C3%A1na+%C5%A1r%C3%A1ma&gs_l=img.3...4072.7775.0.7956.11.11.0.0.0.0.230.
1785.0j10j1.11.0...0.0...1ac.1.MKh6Te0gP1o#hl=cs&tbo=d&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=fr%C3%A1%C5%88a+%C5
%A1r%C3%A1mek&oq=fr%C3%A1%C5%88a+%C5%A1&gs_l=img.1.0.0l6j0i24l4.1634.5788.0.8609.7.7.0.0.0.0.1336.3
506.52j1j1.4.0...0.0...1c.1.p3iyvipMOVI&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.bGE&fp=7145f95cc3f3e6ac&b
pcl=40096503&biw=1440&bih=783
http://www.ceskaliteratura.cz/texty/sramek.htm
Literatura:
Volhejnová, V.: Čeští spisovatelé. Havlíčkův Brod, Fragment 2005.
Soukal,J.: Čítanka 8. Praha, SPN 1996.
Forst,V. a kol.:Literární výchova pro 8.ročník ZŠ. Praha, SPN 1989.
Křivánek,V., Kupcová,H.: Malý slovník literárních pojmů a autorů, Praha,
Scientia 1996.
Volhejnová,V.: Čeští spisovatelé. Praha, Fragment 2005.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Prezentace – F. Šrámek
Mgr. Iva Mláková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
1.6.2012
23.11.2012
PDF
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
12
MZ 4 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
8.,9.
F. Šrámek– život a dílo
-uvést základní údaje ze ţivota
spisovatele
-vyjmenovat hlavní díla autora
-charakterizovat hlavní znaky Šrámkovy
poezie
1 vyučovací hodina
-upevňování učiva o autorovi
-rozšiřování znalostí
-výklad – charakteristika Šrámkovy tvorby
Mláková I./ ČJL/ 9./ 19
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
Český jazyk II
Charakteristika literární postavy- PRACOVNÍ LISTY (8. ročník)
Mgr. I. Mláková
20.1.2012
Obsah
Charakteristika literární postavy – základní údaje…………………………………………..……………….3
CVIČENÍ 1. ……………………………………………………………………………………………………………………..3
CVIČENÍ 2. – ukázky z knihy……………………………………………………………………………………………4
CVIČENÍ 2. – úkoly k ukázkám ………………………………………………………………………………………..5
TEŠENÍ – cvičení 1. ………………………………………………………………………………………………………..6
TEŠENÍ –cvičení 2. …………………………………………………………………………………………………….…..7
SEZNAM LITERATURY……………………………………………………………………….……….………………….9
Charakteristika literární postavy
- slohový útvar, kterým vystihujeme povahu člověka (nebo vice lidí), ale i zvířete (případně věci)
- vlastnosti můžeme vyjadřovat přímo(charakteristika přímá) nebo nepřímo (charakteristika
nepřímá), ( obě charakteristiky se mohou vzájemně prolínat, když konkrétní vlastnosti dokreslíme
jednáním, chováním, řečí postav)
- autoři představují své hrdiny čtenářům pomocí charakteristiky vnější i vnitřní, charakteristiky se
vzájemně prolínají, bývá mezi nimi věcná souvislost, často se spisovatel vyjadřuje v náznacích,
obrazně
CVIČENÍ 1.
Přirovnávej:
Je urostlý jako
Je hezká jako
Je pilný jako
Je silný jako
Doplň vynechané části přirovnání:
…jako sluníčko
…jako noc
…jako studánky
Vyjádři jinak tato přirovnání
Má ruce jako led –
Má jazyk jako břitvu –
Má oči jako ostříž –
Má tváře jako scvrklé jablko Má hlad jako vlk
CVIČENÍ 2.
Úryvek 1.
Jonatán opravdu vypadal jako princ z pohádky. Vlasy mu svítily jako zlato, měl zářivé, tmavě modré
oči, krásné bílé zuby a úplně rovné nohy. Ale nejenom to. Byl taky hodný a silný, všechno uměl a
všemu rozuměl, ve třídě byl nejlepší a všechny děti z ulice za ním běhaly, kam se hnul, a on jim
vymýšlel spoustu všelijakých legrací a napínavých her. Ale já s nimi být nemohl, protože jsem den co
den jenom ležel na staré pohovce v kuchyni. Ale když Jonatán přišel domů, vyprávěl mi o všem, co
dělal, viděl, slyšel a četl…. Mnohokrát zůstal Jonatán vzhůru až do noci a svařoval mi vodu s medem,
aby se kašel utišil. Byl na mě moc hodný.
Úryvek 2.
„Víš, že umřu?“ řekl jsem a rozbrečel jsem se.
„Ano, vím to.“
Vzlykal jsem ještě víc.
„To je hrozná nespravedlnost,“ řekl jsem, „že někdo musí umřít, ještě než mu je deset.“
„Víš, Suchárku, já myslím, že nebude tak zle,“ řekl Jonatán. „Budeš se mít docela bezvadně.“
„Bezvadně,“ řekl jsem. „Co je na tom bezvadného ležet pod zemí a být mrtvý.“
„Hlouposti,“ povídá Jonatán, „v zemi leží přece jenom kosti. Ty sám odtamtud vylítneš úplně jinam.“
„A kam,“ zeptal jsem se a nevěřil jsem mu.
„Do Nangijaly,“ řekl.
„Nechci tam,“ řekl jsem a rozbrečel jsem se. „Chci být tam, kde jsi ty, Jonatáne.“
„Ano, ale já se taky v Nangijale objevím, neboj se,“ řekl Jonatán. Za chvíli po tobě.“
„Jo, za chvíli,“ řekl jsem, „možná budeš na světě ještě devadesát let a já budu do té doby sám.“
Na to mi Jonatán řekl, že v Nangijale neplyne čas jako na zemi. I kdyby žil ještě devadesát let, mně se
bude zdát, že uplynuly sotva dva dny. Tak to tam je s časem.“
Úryvek 3.
V novinách o tom psali tohle:
Včera ve večerních hodinách vypukl ve čtvrti Jiskřany divoký požár, kterému padl za oběť jeden lidský
život. V okamžiku požáru ležel v bytě ve třetím patře upoután na lůžko desetiletý nemocný chlapec
Karel L. Jeho bratr, třináctiletý Jonatán L., se právě vracel domů, a než mu v tom bylo možno zabránit,
vrhl se do hořící budovy ve snaze malého chlapce zachránit. Vzápětí vzplálo celé schodiště a
chlapcům zůstala jediná možnost: pokusit se o záchranu skokem z okna. Dav lidí, který se shromáždil
před domem, s hrůzou a bezmocí přihlížel tomu, jak si třináctiletý posadil mladšího bratra na záda a
seskočil z okna. Pádem se těžce zranil. Na následky zranění zemřel. Mladší chlapec vyvázl bez zranění.
(A. Lingrenová: Bratři Lví srdce, Praha, Albatros, 2008)
Úkoly k ukázkám:
1. Popiš, jak Jonatán vypadá a co o něm víš.
2. Jakou povahu měl Jonatán?
3. Jaký vztah měli bratři mezi sebou?
4. Jakou charakteristiku nejčastěji použila autorka v prvním úryvku?
5. Jaká vlastnost vyplývá z druhého úryvku, z rozhovoru obou chlapců?
6. Jaký typ charakteristiky je použit ve třetím úryvku?
7. Jaké vlastnosti vyplývají z chování Jonatána ve třetím úryvku?
8. Najdi přirovnání.
9. Co víš o mladším Karlovi?
10. Znáš autorku této knihy, nějaké její knihy, nebo dokonce knihu, ze které jsou ukázky?
ŘEŠENÍ
CVIČENÍ 1.
Přirovnávej:
Je urostlý jako jedle
Je hezká jako obrázek
Je pilný jako včelka
Je silný jako býk
Doplň vynechané části přirovnání:
Směje se…jako sluníčko
Je ošklivá…jako noc
Má oči…jako studánky
Vyjádři jinak tato přirovnání
Má ruce jako led – má studené ruce
Má jazyk jako břitvu – má ostrý jazyk, má vyřídilku
Má oči jako ostříž – má bystrý zrak, všechno vidí
Má tváře jako scvrklé jablko – má vrásčité tváře
Má hlad jako vlk – má velký hlad
CVIČENÍ 2
Úkoly k ukázkám:
1. Popiš, jak Jonatán vypadá.
-jako princ, má blond vlasy, tmavě modré oči, bílé zuby, rovné nohy, je mu 13 let
2. Jakou povahu měl Jonatán?
- byl hodný, chytrý, měl rád lidi, hlavně děti, přátelský, starostlivý, empatický
3. Jaký vztah měli bratři mezi sebou?
-měli se velmi rádi, mladší Jonatána obdivoval, Jonatán se o Karla staral a snažil se mu ulehčit jeho
stav, pomoci mu, zabavit ho
4. Jakou charakteristiku nejčastěji použila autorka v prvním úryvku?
- většinou přímou
5. Jaká vlastnost vyplývá z druhého úryvku, z rozhovoru obou chlapců?
- Jonatán je velmi empatický, snaží se bratra uklidnit, ví, že Karel zemře, a tak vymýšlí bájnou zemi,
do které se oba dostanou po smrti
6. Jaký typ charakteristiky je použit ve třetím úryvku?
-nepřímá charakteristika
7. Jaké vlastnosti vyplývají z chování Jonatána ve třetím úryvku?
- Jonatán je velmi obětavý, odvážný, neváhá a snaží se zachránit bratra i přes nebezpečí, které mu
hrozí
8. Najdi přirovnání.
- jako princ, vlasy jako zlato
9. Co víš o mladším z bratrů, Karlovi?
- byl velmi vážně nemocný, umíral, obdivoval bratra, bylo mu 10 let
10. Znáš autorku této knihy, nějaké její knihy, nebo dokonce knihu, ze které jsou ukázky?
Astrid Lindgrenová rodným jménem Astrid Anna Emilia Ericssonová (14. listopadu 1907 Vimmerby –
28. ledna 2002 Stockholm) byla velmi úspěšná švédská autorka knih pro děti. Mimo příběhy pro děti
psala i romány, povídky, divadelní hry, poezii, filmové a divadelní scénáře. Její knihy byly přeloženy
do 70 jazyků ve více než 100 zemích po celém světě. V roce 1958 jí byla udělena Cena Hanse
Christiana Andersena, která je považována za nejvyšší možné ocenění autorů dětských knih.
Dílo A. Lingrenové
Pipi Dlouhá punčocha, 1945
Děti z Bullerbynu, 1946
Detektiv Kalle má podezření (Mästerdetektiven Blomkvist), 1946
Skřítek Nils Karlsson, 1949
Svěřte případ Kallovi (Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt), 1951
Kalle Blomkvist zasahuje (Kalle Blomkvist och Rasmus), 1953
Karkulín ze střechy, 1955-68 (3 díly)
Emil z Lönnebergy/Emil Neplecha, 1963-70 (3 díly)
My z ostrova Saltkräkan, 1964
Bratři Lví srdce, 1973
Ronja, dcera loupeţníka, 1981
Lotta z Rošťácké uličky, 1992
Bratři Lví srdce je kniha o dvou bratrech, Karel Lev je nemocný a starší Jonatán mu říká Suchárek.
Karel vlastně umírá a jeho starší bratr mu zpestřuje život a vypráví mu o kouzelné zemi Nangijale, ve
které se spolu zase sejdou. Jonatán ale zemře dřív, když zachraňuje bratra
z hořícího domu. Za dva měsíce se do Nangijaly dostane také Suchárek a oba bratři jsou opět spolu.
Musí jako rytíři bojovat proti zlu, nakonec se jim za pomoci ostatních lidí podaří zvítězit. Jonatán je ale
zasažen plamenem nestvůry a ochrne. Jedinou záchranou je další kouzelná země Nangilima, ve které
si lidé hrají a navzájem pomáhají. Tentokrát je to Suchárek, který vezme bratra na záda a vrhne se s
ním ze srázu. Brzy oba spatří světlo nové země.
Dojemný příběh vypráví o velkém kamarádství, odvaze, touze po svobodě a obrovské naději, která
nikdy neumírá.
SEZNAM LITERATURY
Krausová, Z. a kol.: Český jazyk 8. Plzeň, Fraus 2005.
Krausová, Z. a kol.:Český jazyk 8 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2005.
Styblík, V a kol.: Český jazyk pro 8. roč. ZŠ. Praha, SPN 2000.
Hájková, E. a kol.: Čeština pro 7. ročník základní školy. Praha, JINAN 1994.
Lindgrenová, A.: Bratři Lví srdce. Praha, Albatros 2008.
Zdroje:
http://www.google.cz/imgres?q=brat%C5%99i+lv%C3%AD+srdce&hl=cs&client=firefoxa&hs=3qK&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&channel=fflb&biw=1440&bih=737&tbm=isch&prmd
=imvns&tbnid=l8kkU4D1g1uxNM:&imgrefurl=http://www.detiaknihy.cz/%3Fp%3D92&docid=iCdZ
M32vaIbFPM&imgurl=http://www.detiaknihy.cz/wpcontent/uploads/2006/10/Bartri%252520Lvi%252520srdce%252520obal.jpg&w=321&h=480&ei=ql8
NUNW3E8y5hAfk4KCHCg&zoom=1&iact=hc&vpx=177&vpy=112&dur=95&hovh=275&hovw=18
3&tx=103&ty=118&sig=115276291720097761409&page=1&tbnh=140&tbnw=96&start=0&ndsp=40
&ved=1t:429,r:0,s:0,i:72
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgrenov%C3%A1
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Charakteristika literární postavypracovní listy (8.r.)
Mgr. Iva Mláková
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
20.1.2012
8.6.2012
PDF
9
MZ 4 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
8.
Charakteristika literární postavy
- aplikovat získané vědomosti
- určit autora, knihu
- rozpoznat vnitřní a vnější
charakteristiku
- rozpoznat vnitřní a vnější
charakteristiku
1 vyučovací hodina
- opakování slohových a literárních
pojmů
- upevňování učiva
- práce s textem
Mláková I./ ČJL/ 8./ 14
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Josef Václav Sládek
Jaroslav Vrchlický - prezentace
Mgr. Iva Mláková
Snímek 2
2
Josef Václav Sládek (1845 – 1912)
- český lyrik, žurnalista a překladatel
• Narodil se ve Zbirohu na Křivoklátsku; jeho otec byl zednický mistr,
později stavitel. Studoval akademické gymnázium v Praze, poté
Filozofickou fakultu. Jelikoţ jeho rodiče chtěli, aby byl knězem,
odmítli ho podporovat při studiích a nakonec se s ním rozešli. Po
rozchodu s rodiči se ţivil kondicemi. Později začal psát básně,
vydával je.
• Roku 1868 odjel do USA, kde vedl dobrodruţný ţivot. V Americe
strávil dva roky a pracoval zde jako dělník v mnoha profesích. Zde
se zajímal o osud černochů, s nimiţ pracoval. Pobyt v USA ho velmi
ovlivnil, po celý zbytek ţivota byl velmi orientován na angloamerickou literaturu.
• Po návratu z Ameriky vyučoval angličtinu, působil i jako lektor na
praţské univerzitě. Byl redaktorem Národních listů.
Snímek 3
3
• Roku 1873 se oţenil s Emílií Nedvídkovou, která ale brzy zemřela.
Básník byl na dně, onemocněl nervovou chorobou a revmatismem.
Teprve po dalším sňatku s Marií Veselou mu nastaly lepší časy,
zejména pak po narození jejich dcery.
• V roce 1873 se stal spoluvydavatelem časopisu Lumír, ve kterém od
roku 1877 působil i jako redaktor. Brzy nato se stal vedoucím
redaktorem.
• Sládek se snaţil prosadit moderní chápání umělecké tvorby a tvrdě
se zastával Vrchlického v době, kdy čelil kritice mladé generace v
devadesátých letech.
Snímek 4
4
Hlavní znaky Sládkovy tvorby, jeho překladatelská činnost:
• Sládkovým typickým tématem je český venkov s častými motivy
domova, dětství a rodného kraje. Venkovský svět si do určité míry
zidealizoval, připadal mu poetičtější neţ ţivot ve městě.
• Jeho verš je jednoduchý, rytmický a melodický, díky tomu se řada
jeho básní dočkala zhudebnění.
• Jako překladatel se snaţil Sládek vyhledávat neznámé zahraniční
autory. Modernizoval zastaralé překlady, ale snaţil se v nich
zachovat atmosféru a obsah díla. Jeho překlad Shakespeara (33 z 37
jeho dramat) obsahuje více veršů neţ anglický originál.
• Sládek byl také významným zakladatelem moderní dětské poezie, ve
které se snaţí přiblíţit dětské fantazii a jejich jemné duši.
Snímek 5
5
Josef Václav Sládek – dílo (výběr)
Sbírky:
• Na hrobech indiánských
• Americké obrázky
• Jiskry na moři
• Světlou stopu
• Na prahu ráje
• Sluncem a stínem
• České znělky
• Selské písně
• České písně
• V zimním slunci
• Nové selské písně
• Za soumraku
• Léthé a jiné básně
Výbory:
• Ruka ruky nedosáhne
Dětské:
• Zlatý máj, 1887
• Skřivánčí písně, 1888
• Zvony a zvonky, 1894
Odborné:
• Anglická čítanka se
slovníčkem
Snímek 6
6
J. V. Sládek - Básně
VELKÉ, ŠIRÉ, RODNÉ LÁNY
LESNÍ STUDÁNKA
Velké, širé, rodné lány,
jak jste krásny na vše strany,
od souvratě ku souvrati
jak vás dnes to slunko zlatí!
Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes.
Vlavé ţito jako břehy,
květná luka plná něhy,
na úhoru, v ţírné kráse,
pokojně se stádo pase.
Nad vámi se nebe klene
jako v květu pole lněné,
nad lesy jen z modrošíra
pára v tichý déšť se sbírá.
A jak slunce vás tak zhřívá
a jak cvrček v klasech zpívá,
v šíř i v dál, vy rodné lány,
buďte vy nám poţehnány!
Selské písně a České znělky (1889)
Tam ptáci, laně chodí pít
pod javorový kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.
Kdyţ usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest,
a nebesa i studánka
jsou plny zlatých hvězd.
Zvony a zvonky (1894)
Snímek 7
7
Jaroslav Vrchlický (1853 – 1912), vl. jménem Emil Frída
-český básník, prozaik, dramatik a překladatel
• Pocházel z Loun, jeho otec byl kupec. Dětství strávil v Ovčárech u
Kolína. Měl zde strýčka, který byl knězem.
• Gymnázium studoval ve Slaném, Praze a Klatovech, po jeho
ukončení (1872) studoval, na přání rodičů, bohosloveckou fakultu.
Záhy však přestoupil na filozofickou fakultu v Praze, kde studoval
dějepis, filozofii a francouzskou literaturu, kterou později také
překládal.
• Na studiích se seznámil s Josefem Václavem Sládkem a Aloisem
Jiráskem a spolu zaloţili skupinu lumírovců (Jirásek záhy přešel k
ruchovcům).
• Od roku 1875 působil jako tajemník a vychovatel synů hraběcí
rodiny v Itálii.
Snímek 8
8
• Po svém návratu působil jako učitel a tajemník na české technice,
později se stal profesorem moderních věd a získal čestný doktorát.
• V roce 1901 ho, spolu s Antonínem Dvořákem, císař jmenoval
členem Panské sněmovny říšské rady ve Vídni, zde vystupoval a
obhajoval poţadavek všeobecného hlasovacího práva.
• Od roku 1893 byl jmenován profesorem evropské literatury na
Univerzitě Karlově, byl členem České akademie věd a umění.
• Byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu.
Snímek 9
9
Dílo Vrchlického:
• Jeho dílo obsahuje přes 200 svazků, mj. přes 80 básnických sbírek a
50 divadelních her.
• Jeho sbírky a dramata jsou poměrně čtivé. Vrchlický se snaţil
dokázat, ţe čeština můţe vyjádřit všechno, coţ skutečně lze, ale
někdy tyto tvary působí podivně a nehezky.
• Pozdější generací byl velmi kritizován aţ odsuzován. Aţ další
generace básníků si uvědomila kvalitu jeho díla básnického a nyní je
povaţován za jednoho z nejvýznamnějších českých básníků.
• Vrchlický svým dílem připravil půdu pro symbolismus. Cílem jeho
díla bylo vytvořit poezii, která by se vyrovnala evropskému básnictví
a ztělesňovala harmonický ideál člověka. Zabýval se historickými
náměty, především vývojem lidstva a pokoušel se o sbírky
zachycující jeho vývoj.
Snímek 10
10
Mně v hloubi srdce vždycky láska zpívá
Jaroslav Vrchlický
• Mně v hloubi srdce vţdycky láska zpívá,
můj ţivot bez ní v jeseni strom holý,
rty dívčí květ jsou, který vţdycky zvolí,
kdyţ zpívat chce, má píseň zádumčivá.
• Neţ znal jsem tebe, holubičko snivá,
já znal jen to, co ve ţivotě bolí,
teď znám, co těší, blaha na vrcholi
jsem pták, jenţ s písní k východu se dívá.
• Já s písní poprv dotknul se tvých spánků.
Já s písní myrtu vtkal ti v dlouhé vlasy
a s písní zulíbal tě do červánků.
• Teď spolu jdem, a nechť se kolem stmívá,
pláč nesmí zrosit zlaté tvoje řasy Mně v hloubi srdce vţdycky láska zpívá.
Snímek 11
11
Dílo J. Vrchlického
Básnické sbírky
Lyrika
• Z hlubin – především milostná lyrika;
• Poutí k Eldorádu – milostná a přírodní lyrika
• Okna v bouři – psáno v krizi (jednak v tuto dobu probíhal spor s ruchovci,
především však procházel hlubokou manţelskou krizí), zklamání, hořkost, rezignace,
samota, zkouší různé formy, experimentuje, zapomíná na obsah;
báseň Za trochu lásky
• Meč Damoklův – poslední sbírka; hořká reflexivní lyrika, básník pochmurně
uvaţuje o blíţící se smrti, častá je nicméně i sebeironisace; vyšlo aţ posmrtně
Epika
• Zlomky epopeje – cyklus epických nebo lyricko epických básní – jedno téma –
myšlenkový vývoj lidstva, básnická sbírka s historickými náměty, optimistický náhled
• Selské balady – jednoduché a melodické básně, vykazující návaznost na českou
lidovou píseň, snaha o vytvoření selské epiky, většinou na základě nevolnické bídy v
17. a 18. století a příběhů lidových hrdinů této doby
Snímek 12
12
Próza
• Barevné střepy – román, obsahuje mnoho autobiografických prvků
• Loutky – román, částečně autobiografický, zachycuje nenaplněné lásky
DIVADELNÍ HRY
• Noc na Karlštejně– komedie
z českého prostředí, autor zde
pouţil informaci, ţe Karel IV.
stavěl Karlštejn jako hrad, kam
nesměly ţeny (tato informace
mezi lidmi zdomácněla, ale není pravdivá);
- dílo bylo zfilmováno v roce 1973 reţisérem Zdeňkem Podskalským
- herci: V. Brodský, J. Brejchová, J. Hanzlík, D. Kolářová, W. Matuška,
J. Marvan, M. Kopecký…
• Hippodamie – trilogie, zhudebnil ji Zdeněk Fibich
Snímek 13
13
Otázky:
• Jaká událost vedla Sládka k tomu, ţe se orientoval na angloamerickou literaturu?
• Ve kterém časopisu pracoval Sládek jako redaktor?
• Jaká témata se nejčastěji objevují ve Sládkových verších?
• Čím se vyznačují Sládkovy verše?
•
•
•
•
Co bylo hlavním cílem tvorby J. Vrchlického?
Jaká témata se objevují v dílech Vrchlického?
Jak se jmenuje nejznámější drama J. Vrchlického?
Jací herci se objevili ve zfilmované podobě této
veselohry?
Snímek 14
14
Zdroje informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_V%C3%A1clav_Sl%C3%A1dek
http://www.ceskaliteratura.cz/texty/sladek.htm
http://cs.wikiquote.org/wiki/Josef_V%C3%A1clav_Sl%C3%A1dek
http://ld.johanesville.net/sladek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Vrchlick%C3%BD
http://ld.johanesville.net/vrchlicky/zivotopis?bio=1&fig=2
http://www.volny.cz/pjenicek/vrchlick/laskazp.htm
http://www.google.cz/search?num=10&hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=
783&q=vrchlick%C3%BD+jaroslav&oq=vrchlick%C3%BD&gs_l=img.1.1.0l2j0i24l8.1714.4013.0.66
46.9.8.0.1.1.0.283.1679.1j2j5.8.0...0.0...1ac.1.WQDIZHSREu8
Snímek 15
15
Literatura:
Soukal,J.: Čítanka 8. Praha, SPN 1996.
Křivánek,V., Kupcová,H.: Malý slovník literárních pojmů a autorů. Praha,
Scientia 1996.
Forst,V. a kol.: Literární výchova pro 7. ročník ZŠ. Praha, SPN 1989.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Prezentace-J. V. Sládek, J. Vrchlický
Mgr. Iva Mláková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
2.6.2012
7.9.2012
PDF
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
15
MZ 4 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
8.,9.
Sládek, Vrchlický– život a dílo
-uvést základní údaje ze ţivota
spisovatelů
-vyjmenovat hlavní díla autorů
-charakterizovat hlavní znaky jejich
poezie
-interpretovat ukázky
1 vyučovací hodina
-upevňování učiva o autorovi
-rozšiřování znalostí
-výklad – charakteristika jejich tvorby
Mláková I./ ČJL/ 9./ 17
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
Český jazyk II
Slova přejatá – domino
Mgr. I. Mláková
23.9.2011
(8. a 9. ročník)
Obsah
KARTIČKY NA DOMINO………………………………………………………………………….3
PRAVIDLA……………………………………………………………………………………………..7
SEŚENÍ……………………………………………………………………………………………….…8
SEZNAM LITERATURY…………………………………………………………………………11
tetralogie
čtyřdílné
umělecké
dílo
inkunábule
prvotisk
eufemismus
zjemnění
pamflet
ostrý, útočný
článek
epitaf
náhrobní nápis
ateliér
Umělecká dílna
galerie
busta, bysta
akvarel
sbírka
obrazů a
soch
poprsí
obraz
malovaný
vodovými
barvami
autoportrét
vlastní
portrét
terapie
léčba
fraktura
zlomenina
diabetik
nemocný cukrovkou
hospitalizace
umístění
v nemocnici
aorta
srdečnice
partitura
notový zápis
vícehlasé skladby
instrument
nástroj
repetice
znaménko
pro opakování
opus
metronom
hudební
dílo
přístroj
k stanovení
tempa
PRAVIDLA
Kartičky namnožíme 5x, abychom měli sadu pro každou skupinu.
Kartičky rozstřiháme dle připravených dvojic, můžeme je před rozstřiháním nalepit na čtvrtky nebo
jiný tvrdý papír.
Se sadou může pracovat jednotlivec nebo třídu rozdělíme do skupin a každé skupině dáme jednu
zamíchanou sadu.
Vhodné je k práci každé skupině poskytnout Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, aby si žáci
mohli neznámé výrazy najít nebo ověřit.
Zadání:
1. K výrazům přejatým přiřadit odpovídající český výraz.
2. Dvojice rozdělit do skupin podle oboru a pojmenovat dané obory.
3. V každém oboru seřadit jednotlivá přejatá slova podle abecedy.
ŘEŠENÍ
LITERATURA
epitaf
náhrobní nápis
eufemismus
zjemnění
inkunábule
prvotisk
pamflet
ostrý, útočný
článek
čtyřdílné
tetralogie
umělecké
dílo
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
obraz
malovaný
akvarel
vodovými
barvami
ateliér
autoportrét
Umělecká dílna
vlastní
portrét
busta, bysta
poprsí
sbírka
galerie
obrazů a
soch
LÉKAŘSTVÍ
aorta
srdečnice
diabetik
nemocný cukrovkou
fraktura
hospitalizace
zlomenina
umístění
v nemocnici
terapie
léčba
HUDBA
instrument
metronom
nástroj
přístroj k stanovení
tempa
opus
hudební
dílo
notový zápis vícehlasé skladby
partitura
znaménko
repetice
pro opakování
LITERATURA
seznam literatury
Krausová, Z. a kol.: Český jazyk. Plzeň, Fraus 2005.
Krausová, Z. a kol.:Český jazyk 8 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2005.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha, Academia 1998.
40.1
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Slova přejatá - domino
Mgr. Iva Mláková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
3.1.2012
20.6.2012
PDF
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
11
MZ 4 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
8.
Přejatá slova - skloňování
- aplikovat získané vědomosti
- upevňování učiva – skloňovat přejatá
slova obecná i vlastní
-přiřadit k přejatému slovu český
ekvivalent
20 minut
- opakování skloňování a základních
pravidel pro skloňování slov přejatých
- upevňování učiva
Mláková I./ ČJL/ 8./ 16
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
Český jazyk II
- PRACOVNÍ LISTY (8. a 9. ročník) - Slova přejatá – skloňování
Mgr. I. Mláková
13.1.2012
Obsah
CVIČENÍ - DOPLŇOVÁNÍ (obecná slova)………………………………………………………………………….3
CVIČENÍ – DOPLŇOVÁNÍ (vlastní jména)…………………………………………………………………………3
CVIČENÍ – PTITAZOVÁNÍ (vlastní jména)………………………………………………………………………..4
CVIČENÍ – PTITAZOVÁNÍ (obecná slova)…………………………………………………………………………4
TEŠENÍ – DOPLŇOVÁNÍ (obecná slova)……………….……………………………………………………….…5
TEŠENÍ – DOPLŇOVÁNÍ (vlastní jména)………………………………………………………………………….5
TEŠENÍ – PTITAZOVÁNÍ (vlastní jména)……………………………………………………………….………..6
TEŠENÍ – PTITAZOVÁNÍ (obecná slova)…………………………………………………………………………6
SEZNAM LITERATURY……………………………………………………………………….………………………….7
CVIČENÍ – DOPLŇOVÁNÍ (obecná slova)
V Praze je celá řada (muzeum)…………………………. .
Každý by se měl snažit o potlačení svého (egoismus) ………………………………. .
Máme doma několik kvetoucích (kaktus) ………………........... .
Rybičkám v (akvárium) ………………………… je nutno zajistit okysličování vody.
Karel Hynek Mácha tvořil svá díla pod vlivem (romantismus)…………………………… .
Přizpůsobení jinému (klima) ……………………………….. dělá někomu velké obtíže.
Bohuslav Martinů se začlenil do řady největších (génius) ………………………… naší hudby.
Účastnili jsme se (cyklus) ………………………. přednášek o bezbuněčných (organismus)
………………………………………… .
Mnohá antická (drama) ………………………… jsou svými (idea)………………………………………
přínosná i pro dnešního diváka.
CVIČENÍ – DOPLŇOVÁNÍ (vlastní jména)
Na koncertu se hrály skladby (Petr Iljič Čajkovskij)…………………………………………………………. .
Obrazy (Pablo Picasso)………………………………………se vrátily do Národní galerie v Praze.
Sluha dvou pánů je komedie italského dramatika (Goldoni)………………………………………… .
Tím byl podle pověsti založen bratry (Romulus a Remus) ……………………………………………… .
Učili jsme se o řeckém filozofovi (Sokrates)…………………………………………….. .
Naučil jsem se (Pythagoras) …………………………………………. větu.
Faust od (Johann Wolfgang Goethe)……………………………………………………… je o hledání smyslu života.
Téměř celý povrch (Antarktis) ………………………………………… je pokryt ledovcem.
Malého prince od (Saint-Exupéry) ……………………………………………….. jsem četl několikrát.
Hrdina předstoupil před (Zeus) ………………………………… .
CVIČENÍ – PŘIŘAZOVÁNÍ (k vlastnímu jménu přiřaď správnou informaci):
Johannes Gutenberg
vůdce povstání otroků
James Cook
holandský malíř
Aristoteles
učenec (rozluštil hieroglyfické písmo)
Eukleides
anglický fyzik, astronom
Jean Francois Champollion
antický filozof
Martin Luther
francouzský chemik a mikrobiolog
Isaak Newton
univerzitní profesor a církevní reformátor
Louis Pasteur
anglický mořeplavec
Spartakus
německý tiskař
Harmensz Rembrandt van Rijn
řecký matematik
CVIČENÍ – PŘIŘAZOVÁNÍ (k obecnému názvu přiřaď český ekvivalent):
Mykologie
čas přítomný
Mytologie
pravidla společenského chování
Kompozice
dárek (zastarale)
Kompromis
nauka o houbách
Etika
nauka o hmyzu
Etiketa
soubor mýtů, bájesloví
Prézens
nauka o mravních zásadách
Prezent
skládání, uspořádání
Entomologie
nauka o původu slov
Etymologie
ŘEŠENÍ
CVIČENÍ – DOPLŇOVÁNÍ (obecná slova)
dohoda dosažená vzájemnými ústupky
V Praze je celá řada (muzeum) muzeí .
Každý by se měl snažit o potlačení svého (egoismus) egoismu .
Máme doma několik kvetoucích (kaktus) kaktusů .
Rybičkám v (akvárium) akváriu je nutno zajistit okysličování vody.
Karel Hynek Mácha tvořil svá díla pod vlivem (romantismus) romantismu .
Přizpůsobení jinému (klima) klimatu dělá někomu velké obtíže.
Bohuslav Martinů se začlenil do řady největších (génius) géniů naší hudby.
Účastnili jsme se (cyklus) cyklu přednášek o bezbuněčných (organismus)
organismech.
Mnohá antická (drama) dramata jsou svými (idea) ideami i idejemi
přínosná i pro dnešního diváka.
CVIČENÍ – DOPLŇOVÁNÍ (vlastní jména)
Na koncertu se hrály skladby (Petr Iljič Čajkovskij) Petra Iljiče Čajkovského.
Obrazy (Pablo Picasso) Pabla Picassa se vrátily do Národní galerie v Praze.
Sluha dvou pánů je komedie italského dramatika (Goldoni) Goldoniho.
Tím byl podle pověsti založen bratry (Romulus a Remus) Romulem a Remem.
Učili jsme se o řeckém filozofovi (Sokrates) Sokratovi .
Naučil jsem se (Pythagoras) Pythagorovu větu.
Faust od (Johann Wolfgang Goethe) Johanna Wolfganga Goetha je o hledání smyslu života.
Téměř celý povrch (Antarktis) Antarktidy je pokryt ledovcem.
Malého prince od (Saint-Exupéry) Saint-Exupéryho jsem četl několikrát.
Hrdina předstoupil před (Zeus) Dia.
CVIČENÍ – PŘIŘAZOVÁNÍ (k vlastnímu jménu přiřaď správnou informaci):
Johannes Gutenberg
německý tiskař
James Cook
anglický mořeplavec
Aristoteles
antický filozof
Eukleides
řecký matematik
Jean Francois Champollion
učenec (rozluštil hieroglyfické písmo)
Martin Luther
univerzitní profesor a církevní reformátor
Isaak Newton
anglický fyzik, astronom
Louis Pasteur
francouzský chemik a mikrobiolog
Spartakus
vůdce povstání otroků
Harmensz Rembrandt van Rijn
holandský malíř
CVIČENÍ – PŘIŘAZOVÁNÍ (k obecnému názvu přiřaď český ekvivalent):
Mykologie
nauka o houbách
Mytologie
soubor mýtů, bájesloví
Kompozice
skládání, uspořádání
Kompromis
dohoda dosažená vzájemnými ústupky
Etika
nauka o mravních zásadách
Etiketa
pravidla společenského chování
Prézens
čas přítomný
Prezent
dárek (zastarale)
Entomologie
Etymologie
nauka o hmyzu
nauka o původu slov
SEZNAM LITERATURY
Krausová, Z. a kol.: Český jazyk. Plzeň, Fraus 2005.
Krausová, Z. a kol.:Český jazyk 8 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2005.
Hauser, P., Styblík, V.: Český jazyk –cvičebnice pro 9. ročník základních škol. Praha, Fortuna
1995.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha, Academia 1998.
40.2
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Pracovní listy – slova přejatá skloňování
Mgr. Iva Mláková
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
13.1.2012
20.6.2012
PDF
7
MZ 4 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
8.
Přejatá slova - skloňování
- aplikovat získané vědomosti
- upevňování učiva – skloňovat přejatá
slova obecná i vlastní
-přiřadit k přejatému slovu český
ekvivalent
2 vyučovací hodina
- opakování skloňování a základních
pravidel pro skloňování slov přejatých
- upevňování učiva
Mláková I./ ČJL/ 8./ 15
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II
Rudolf
Těsnohlídek - prezentace
Mgr. Iva Mláková
Snímek 2
2
Rudolf Těsnohlídek (1882 – 1928)
• český spisovatel a novinář, autor poezie, prózy, dramat i literatury
pro děti, pseudonym Arnošt Bellis
•
•
•
•
narodil se v Čáslavi
jeho otec byl chalupník a pohodný
gymnázium absolvoval v Čáslavi a Hradci Králové
vysokoškolská studia filozofie a moderní filologie nedokončil
• v Praze se sblíţil s anarchistickou skupinou kolem S.K. Neumanna
• v roce 1905 se Těsnohlídek oţenil, jeho ţena však tragicky zahynula
na svatební cestě v Norsku
• po návratu do Čech a následné cestě do Švýcarska odjel Těsnohlídek
do Brna, kde mu S.K. Neumann opatřil místo redaktora v časopise
Moravský kraj
Snímek 3
3
• v Brně proţil většinu ţivota, působil nejprve v časopisu
Moravský kraj a později v redakci Lidových novin, ve kterých
publikoval své fejetony a soudničky
• cestoval, psal reportáţe, za balkánské války působil jako válečný
dopisovatel
• překládal ze severské literatury
•
deprese ho dohnaly k sebevraţdě, zastřelil se v redakci Lidových
novin
•
dal podnět ke stavění vánočních Stromů republiky spojenému
se sbírkami na pomoc dětem bez domova
• účastnil se i objevování Demänovských jeskyní na Slovensku
Snímek 4
4
Dílo
V jeho díle se odráţí ţivotní pesimismus, autor zdůrazňuje tragické
ţivotní situace a marnost lidského bytí.
Další období jeho tvorby ovlivněné ţurnalistickou činností je spojeno
naopak s optimismem, laskavým humorem, zájmem o společenské
dění a obyčejný všední ţivot.
Básnická tvorba
• Nénie (1902)
• Den (1923)
• Rolnička (1926)
• Rozbitý stůl (1935)
Snímek 5
5
Próza
•
•
•
•
Dva mezi ostatními (1906)
Květy v jíní (1908)
Liška Bystrouška – kniţně 1920,
Poseidon – kniţně 1916, první díl psychologicky psané románové
kroniky (trilogie) odehrávající se na periférii Brna
▫ Poťóchlencovi příběhové (1917)
▫ Kolonia Kutejsík (kniţně 1922)
• Vrba zelená – kniţně 1925, parodie na fantastické romány, dodnes
řazena jako výtečné dílo sci-fi ţánru
• Demänová – 1926, monografie shrnující poznatky z autorova
výzkumu slovenských jeskyní
• Eskymo Welzl - Paměti českého polárního lovce a zlatokopa –
kniţně 1928, literární zpracování vzpomínek českého polárníka J.
Welzla
Snímek 6
6
Pro děti
•
•
•
•
•
•
Čimčirínek a chlapci (1922)
Zlaté dni (1926)
Cvrček na cestách (1927)
Nové království (1927)
O zakleté Lúčance (kniţně 1937)
Liška Bystrouška
Dramata
• Panenky (1906)
• Příval (1928)
Snímek 7
7
Liška Bystrouška
Nejvýznamnějším dílem Rudolfa Těsnohlídka je povídka Liška
Bystrouška – 1920, napsaná původně jako slovní doprovod
k cyklu kreseb S. Lolka vycházejících v Lidových novinách.
Na námět povídky zpracoval Leoš Janáček operu Příhody lišky
Bystroušky, která měla premiéru v r. 1924.
Jedná se o lyrickou pohádku o lištičce, kterou jeden revírník
přinese domů, kde liška okamţitě začne provádět pěkné
lumpárny. Podaří se jí uprchnout a ţít v lese. Lidem tropí
neplechy. Bystrouška (původně Bystronoţka) se nakonec
zamiluje do lišáka Zlatohřbítka, se kterým se oddá a bude s
ním mít potomky.
Humorný děj se prolíná s lyrickými pasáţemi, které popisují
přírodu.
Zvláštní je i vyuţití moravského nářečí v přímé řeči, zejména
zvířecích hrdinů. Příběh krásně namluvil Karel Höger.
Snímek 8
8
Otázky:
V jakém městě proţil Těsnohlídek většinu svého ţivota?
V redakci jakých novin pracoval?
Jak se jmenuje Těsnohlídkova nejznámější kniha?
Jak se jmenuje skladatel, který sloţil operu na motiv
Těsnohlídkova příběhu o lišce Bystroušce?
 Jak se původně měla liška jmenovat?
 Kdo namluvil příběhy lišky Bystroušky?




Snímek 9
9
Literatura:
Soukal,J.: Čítanka 6. Praha, SPN 2000.
Balajka, B. a kol.: Přehledné dějiny literatury II., Praha, Fortuna 1995.
Zdroje informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_T%C4%9Bsnohl%C3%ADdek
http://www.protivanek.cz/knihy/liskabystrouska.html
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Prezentace - R. Těsnohlídek –
Mgr. Iva Mláková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
1.5.2012
29.5.2012
PDF
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
8
MZ 4 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
Časový rozsah
Formy pouţití
8.
R. Těsnohlídek – život a dílo
-uvést základní údaje ze ţivota
spisovatele
-vyjmenovat hlavní díla autora
-charakterizovat hlavní znaky
Těsnohlídkovy prózy
15 minut
-upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
-výklad – charakteristika Těsnohlídkovy
tvorby
Mláková I./ ČJL/ 8./ 10
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
Český jazyk II
(knihovna)
Rudolf Těsnohlídek– pracovní listy
Mgr. Iva Mláková
2.5.2013
OBSAH:
UKÁZKA Z DÍLA……………………………………………………………………3
ÚKOLY K UKÁZCE………………………………………………………………………………………5
ODPOVĚDI NA ÚKOLY……………………………………………………………………………………..6
Seznam literatury a zdrojů…………………………………………………………………….8
Ukázka z knihy
Bystrouška sedí chudák u psí boudy, zahanbena, pokořena. I Lapák se na ni
přišel podívat hezky svrchu.
"Mělas ty dělat podlivá mě," povídal povýšeně. "Mělas neutíkat, mělas
nevylizovat míse a nebyla bys tu včil seděla."
A kohout svolal okamţitě valnou schůzi svého hejna. Naparoval se ostruhami a
peřím a uspořádal slípkám poučnou přednášku. "To, to, dívéte se, jak je člověk
spravedlivé. Kdyby ne jeho, jak by to vypadalo na světě. Honila si nás slečna
liška, a včil sedí a neví kudyma kam. Na řetázku, hé? To proto, ţe nesnáší vajec
a nesedá trpělivě na hnízdě. Pracujte, snášéte, já vám pomoţu a lidi vás budou
mět rádi."
Paní revírníková byla asi tuze spokojena jeho rozumnou řečí, i šla a nasypala
slípkám čerstvého zrní. Tak to totiţ v lidské společnosti bývá. Ani kuře darmo
nehrabe; kdo má však hubu a umí řečňovat, hrabe pořád a pořádně.
Bystrouška jen taktak, ţe se nerozplakala zlostí. Zaťala zuby, aby zbytečně
nenadávala, protáhla se na slunku, a tváříc se, jako by se jí uráţlivé naparování
kohoutovo netýkalo, vyhoupla se na boudu. Schoulila se tam a napjala veškero
úsilí, aby se ovládla. V hlavě jí to ovšem vřelo touhou po odvetě a kromě toho
nechtělo se jí do suchých brambor, kterých jí nasypali na špinavou misku.
Slepice zatím, podníceny řečí kohoutovou, uspořádaly demonstrativní průvod
kolem boudy. Chocholka, slepičí bába stará, pomlouvačná, uplkaná, dívala se na
ni posměšně a krákorala zlomyslně.
"Trp, trp si. Však zaslózíš, hé!"
Bystrouška ji klidně nechala, aţ se přiblíţila k boudě. Nechala ji, i kdyţ vypjala
pohrdavě vole, natáhla krk a vystoupla na špičky, aby dobře viděla Bystroušce
do tváře. Teď teprv Bystrouška vyskočila, zakroutila Chocholce krkem a
odvlékla ji do boudy. Slípky se rozletěly, kde se dalo, a pyšný pan kohout v
úprku se natáhl jako veterán, kdyţ se vedle něho střelilo naostro. Ticho nastalo
ve dvoře a Bystrouška hodujíc rozhlíţela se po něm hrdě, jako by patřil jedině jí.
Pěkně se to spalo s plným břichem, pěkně se vstávalo zas při dobré chuti.
O slepici nelze říci, ţe je tvorem zvlášť chytrostí obdařeným. Duch svatý,
osvěcuje svět, vydal se ţe všech svých darů patrně hned u člověka a nechal
ostatní tvorstvo v temnotách. Neţ tak hloupé slípky přece jen nebyly, aby lezly
Bystroušce aţ pod nos. Boudě vyhýbaly se zdaleka a pranic neohlíţely se na to,
ţe jí kručí v břiše.
Pokusila se lákati je k sobě. Nejdřív zkusila to s kotrmelci a rozmanitými
prostocviky. Slípky se po ní podívaly jedním okem a hrabaly klidně dál na hnoji.
I postavila se Bystrouška na střeše boudy a začala řečnit. Mluvila o útiscích, o
vykořisťování porobených, o spravedlivé odplatě a nakonec přislibovala
slípkám, ţe vyţenou člověka z myslivny a vyvlastní ji pro sebe.
"A kdo nás bude krmit?" zakokrhal rozhořčeně kohout. "Ty snad ?"
"Pojď sem, já ti to pošeptám, aby nás člověk neslyšel. Zpráská nás, jestli o tom
budeme mluvit nahlas." …
"Neţ bych se dívala na vaši zaostalost, raději se zaţiva pohřbím," řekla liška a
jala se hrabati skutečně před boudou jámu jako hrob. Aţ to na všecky strany
lítalo, jak hrabala. Důl se hloubil a konečně Bystrouška v něm zmizela i s
ohonem. V slípkách ozvala se stará zvědavost. Obcházely, otáčely se kol jámy,
ale ţádná neměla dosti odvahy nahlédnouti do ní. Posléze vrhly se na kohouta,
nadaly mu zbabělců a naléhaly, aby se podíval, je-li uţ liška mrtva. A kohout
jako dobrák uposlechl. Načepejřil ocas, natáhl krk a chlubně zazpíval, aby
ukázal slípkám, ţe je rytířem bez bázně a hany. Netušil, ţe je to jeho píseň
labutí. Vznesl se honosným obloukem a spustil se na okraj domnělého
Bystrouščina hrobu. Liška lezela v jámě bez hnutí. Kohout podrbal se zobákem
rozpačitě pod křídlem a uţ chtěl říci svým soudruţkám, ţe je po lišce.
Tu zatmělo se mu v očích, zatmělo se před ním a nad ním a jako ta jáma
rozevřela se liščí tlama. Slípky zaslechly jen její chechtot, prchajíce uděšeně ke
kurníku.
Od té doby hejno slepičí řídlo nezadrţitelně. Bystrouška tloustla a líbilo se jí na
řetěze víc neţ na svobodě. Ničeho se nelekala a ničeho se neobávala tolik jako
onoho okamziku, kdy zhltne slípku poslední. Okamţik ten však nenastal.
Revírník líkl vytrvale na kuny, ale pasti byly vzdycky prázdné a paní
revírníková chodila den po dni zasmušilejší. Vajíček nebylo, dvůr se vyprázdnil,
vymřel.
Úkoly k textu:
1. Který prvek typický pro pohádky lze v textu najít? Vyjmenujte další znaky
pohádky.
2. Proč používá autor v textu nářečí?
3. Najděte příklady nářečí.
4. Převyprávějte děj ukázky.
5. Charakterizujte lišku Bystroušku. Doložte to na jejím chování.
6. Jaké vlastnosti měl kohout a slepice?
7. Jak se zachovali v příběhu lidé?
8. Jak příběh působil?
9. Jakou formu vyprávění použil autor?
10. Znáte nějaké pohádky nebo bajky, ve kterých vystupuje liška?
Jaké typické vlastnosti v nich má, podobají se vlastnostem
Bystroušky?
11.Nakreslete ilustraci k vybranému úryvku.
12. Co to je bajka, jaké má základní znaky?
13. Co to je ilustrace?
Odpovědi na otázky:
1. Který prvek typický pro pohádky lze v textu najít? Vyjmenujte další znaky pohádky.
- Zvířata mluví a chovají se jako lidé
- Dobro vítězí nad zlem, magická čísla, předměty, nadpřirozené postavy
2. Proč používá autor v textu nářečí?
- Děj se odehrává na Moravě ( Bílovice nad Svitavou), nářečí má přiblížit tento kraj
- Vlastně každá přímá řeč
3. Převyprávějte děj ukázky.
- Podle úryvku
4. Charakterizujte lišku Bystroušku. Doložte to na jejím chování.
- Vychytralá, mlsná, kreativní
- Podle úryvku
5. Jaké vlastnosti měl kohout a slepice?
- Hloupý, zvědavé
6. Jak se zachovali v příběhu lidé?
- Chvíli trvalo, než zjistili pravdu, liška je obelstila
7. Jak příběh působil?
- Humorně, ukazuje dobrou znalost přírody u autora
8. Jakou formu vyprávění použil autor?
- Jedná se o er-formu
9.
Znáte nějaké pohádky nebo bajky, ve kterých vystupuje liška?
Jaké typické vlastnosti v nich má, podobají se vlastnostem Bystroušky?
- O chytré kmotře lišce
- Liška Ryška a kůň Zlatohřívák
- Liška a čáp
- O lišce a džbánu
10. Nakreslete ilustraci k vybranému úryvku.
11. Co to je bajka, jaké má základní znaky?
- Bajka je literární útvar, který vznikl pravděpodobně v 6. století př. n. l. Za jejího
zakladatele bývá považován Ezop (není prokázána jeho existence).
- Základem bajky je alegorie, kdy zvířata mluví jako lidé a konají další nadpřirozené jevy
a z tohoto jednání vyplyne nějaké poučení, či kritika chyby, která ve většině
případech bývá čtenářovi již známa. Jednotlivá zvířata tím získávají lidské
vlastnosti, které se pro ně tímto stávají typické (např. liška je chytrá až vychytralá). V
reálném světě zvířata nemusí být nositeli těchto vlastností, ale lidé jim je z nějakého
důvodu (např. vizuálního) přisoudili, tyto vlastnosti jsou pak u daného zvířete
zesíleny do podoby, kdy se ono zvíře stává nositelem nebo ztělesněním právě této
vlastnosti.
- Cílem bajky je kritizovat nějaké společenské nešvary, působit na lidi a vychovávat je k
odstranění těchto nešvarů. Nejčastěji se tak děje humornou formou, pomocí ironie a
satiry.
- Bajky byly původně určeny dospělým posluchačům a čtenářům, v 19. a 20. století se
bajky začaly stále více posouvat do dětské literatury.
12. Co to je ilustrace?
- Ilustrace je výtvarný doprovod knihy, který má text osvětlit a vysvětlit, učinit
srozumitelnějším (lat. lustrare osvětlit, it. illustrare vysvětlit). Ilustrace mívá většinou
podobu kresby, méně malby (bez kontur), ale velmi časté jsou také rytiny, mědirytiny,
dřevoryty a lepty, případně koláţe.
Seznam literatury a zdrojů:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajka
http://www.protivanek.cz/knihy/liskabystrouska.html
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
R. Těsnohlídek – pracovní listy
Mgr. Iva Mláková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
2.5.2012
29.5.2012
PDF
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
8
MZ 4 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
8.
R. Těsnohlídek – ukázky díla, práce s
textem
Ţák bude umět
-najít hlavní myšlenku, charakterizovat
postavy
-vysvětlit pojmy bajka, pohádka,
ilustrace
-charakterizovat hlavní znaky díla
-interpretovat ukázky
1 vyučovací hodina
Časový rozsah
Formy pouţití
-upevňování učiva o autorovi
- práce s textem
Mláková I./ ČJL/ 8./ 11
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
Český jazyk II
Pracovní listy-pravopis /opakování (8.)
Mgr. I. Mláková
15.4.2012
Obsah:
Pravopisná cvičení……………………………………………………………………..3 -4
Tešení…………………………………………………………………………………..5- 7
Seznam literatury……………………………………………………………………………8
Doplň chybějící -i, -y:
V_chřice se přihnala s vel_kou s_lou.
Z L_tom_šle jsme jeli do V_sokého M_ta.
M_lan kom_hal nohama.
Pes Al_k si zv_kl l_hat na starém p_tl_.
M_ši hub_me otráveným ob_l_m.
Na prom_šleném postupu záv_sí v_sledek v_prav_.
Obv_něný odm_tal v_pov_dat.
M_rek v_hl_žel z v_kýře bl_žící se hosty.
V_stražné tabule v_z_val_ k bezpečné jízdě.
Na pl_šovém koberci b_l_ vidět stop_ po šp_navé obuv_.
Přepiš věty bez chyb:
V zeleném lese žily tři zlý loupežníci. Každý z nich mněl děravý klobouk a
černé vousy. Prvnímu hnízdil ve vousech malý vrabec, druhému vosý roj a
třetímu soví mládě. Navečer vosy zabzučeli a tři loupežníci višly z lesa. Na co
padli, to pobrali. Na co zapoměli, pro to přišli další den. Dědečkovi Miklíčkovy
vzaly boty. Z nejvyší věžě ze vsy sebrali pozlaceného kohouta, který ukazoval
kovovým zobákem na sever. Přišla noc a dědečkovy sa stratily jehly na šití.
Dědečkovy jehly, to je velká vzácnost. To dědu rozlobilo a zakřičel : A dost!
Blísko potoka Plánička uřízl z Habru větvičku a vyřezal z ní klíček.
Ves spala a všechna okna byla za bílíma záclonkama zchasnuta. Děda
pohodil klíč na zem a loupežníci ho brzi našli. Skoušeli ho zasunout do všech
zámků, až se hodil k těškým dubovým dveřím. Loupežníci do nich vlezli a
děda za nimi jen přirazil dveře nového vjezení.
Doplňte chybějící písmena a vyber z nabízených možností:
Rýsovali na tabul_ pravo_hlý troj_helník.
Tento lék je ne_činný.
Chlapci se z_častnil_ atlet_ckých závod_.
Naše teta jela do _ariánských _ázní na odtučňovací k_ru.
Telefon_cky jsme si ob_dnal_ ob_d.
Tvářil se tajem_.
Na _taroměstském nám_stí jsme se potkal_ s R/rus_ a F/francouz_.
Na dovolenou poletíme do S/spojených S/států A/amerických a po návratu si ještě zajedeme
na T/třeboňsko.
Nesm_rně se nás dotkla jejich dom_nka o naší zradě.
Mluvil o m_, protože m_ nedávno potkal na ulici.
Věta je napsána bez pravopisných chyb. Je srávné toto tvrzení?
Včera jsme sledovali v televizi utkání mezi Českou Republikou a Německem.Válečný konflikt si vyžádal mnoho objetí.Potkal jsem Pavlovy kamarády.Pozoroval jsem srny, které se pásly na mítině.Na níském stolku stála váza s květinami.Zopakoval, že na mě nemá čas.K narozeninám dostal kníšku s věnováním.V neděli po obědě jsme shlédli pohádku Tři oříšky pro Popelku.Na střeše holubníku seděli siví holubi.Děti se mně smály, protože jsem spadla do bláta.-
K přídavným jménům přidej takové podstatné jméno, aby koncovky byly správné:
Živí _________________________
drzý ________________________
Jirkovy _______________________
Strýcovi________________________
Vytvoř věty s těmito výrazy, aby byl jasný rozdíl mezi nimi:
Výška -vížka
sběh – zběh
bílý – býlí – bílí –byli - bily
Řešení:
Doplň chybějící -i, -y:
Vichřice se přihnala s velikou silou.
Z Litomyšle jsme jeli do Vysokého Mýta.
Milan komíhal nohama.
Pes Alík si zvykl líhat na starém pytli.
Myši hubíme otráveným obilím.
Na promyšleném postupu závisí výsledek výpravy.
Obviněný odmítal vypovídat.
Mirek vyhlížel z vikýře blížící se hosty.
Výstražné tabule vyzývaly k bezpečné jízdě.
Na plyšovém koberci byly vidět stopy po špinavé obuvi.
Přepiš věty bez chyb:
V zeleném lese žili tři zlí loupežníci. Každý z nich měl děravý klobouk a
černé vousy. Prvnímu hnízdil ve vousech malý vrabec, druhému vosí roj a
třetímu soví mládě. Navečer vosy zabzučely a tři loupežníci vyšli z lesa. Na co
padli, to pobrali. Na co zapomněli, pro to přišli další den. Dědečkovi Miklíčkovi
vzali boty. Z nejvyšší věžě ze vsi sebrali pozlaceného kohouta, který ukazoval
kovovým zobákem na sever. Přišla noc a dědečkovi sa ztratily jehly na šití.
Dědečkovy jehly, to je velká vzácnost. To dědu rozzlobilo a zakřičel :“ A dost!“
Blízko potoka Plánička uřízl z habru větvičku a vyřezal z ní klíček.
Ves spala a všechna okna byla za bílými záclonkami zhasnuta. Děda
pohodil klíč na zem a loupežníci ho brzy našli. Zkoušeli ho zasunout do všech
zámků, až se hodil k těžkým dubovým dveřím. Loupežníci do nich vlezli a
děda za nimi jen přirazil dveře nového vězení.
Doplňte chybějící písmena a vyber z nabízených možností:
Rýsovali na tabuli pravoúhlý trojúhelník.
Tento lék je neúčinný.
Chlapci se zúčastnili atletických závodů.
Naše teta jela do Mariánských Lázní na odtučňovací kúru.
Telefonicky jsme si objednali oběd.
Tvářil se tajemně.
Na Staroměstském náměstí jsme se potkali s Rusy a Francouzi.
Na dovolenou poletíme do Spojených států amerických a po návratu si ještě zajedeme na
Třeboňsko.
Nesmírně se nás dotkla jejich domněnka o naší zradě.
Mluvil o mně, protože mě nedávno potkal na ulici.
Věta je napsána bez pravopisných chyb. Je srávné toto tvrzení?
Včera jsme sledovali v televizi utkání mezi Českou Republikou a Německem.- ne
Válečný konflikt si vyžádal mnoho objetí.- ne
Potkal jsem Pavlovy kamarády.- ano
Pozoroval jsem srny, které se pásly na mítině.- ne
Na níském stolku stála váza s květinami.- ne
Zopakoval, že na mě nemá čas.- ano
K narozeninám dostal kníšku s věnováním.- ne
V neděli po obědě jsme shlédli pohádku Tři oříšky pro Popelku.-ne
Na střeše holubníku seděli siví holubi.- ano
Děti se mně smály, protože jsem spadla do bláta.- ne
K přídavným jménům přidej takové podstatné jméno, aby koncovky byly správné:
Živí __vojáci
drzý _____ chlapec
Jirkovy ______sestry
Strýcovi____kamarádi
Vytvoř věty s těmito výrazy, aby byl jasný rozdíl mezi nimi:
Výška -vížka
sběh – zběh
bílý – býlí – bílí –bili - byly
Zvítězil ve skoku do výšky.
Na kostelní vížce právě odbíjely nové hodiny.
Na náměstí mě překvapil obrovský sběh lidí.
Vojenský zběh se ukrýval až do konce války u své babičky.
Bílý králík měl červené oči.
Babička sušila čarovné býlí.
Bílí králíčci byli velmi krásní.
Vozkové bili koně, ale koně stejně nemohli utáhnout naložený vůz.
Dívky byly ve škole.
seznam literatury
Krausová, Z. a kol.: Český jazyk. Plzeň, Fraus 2005.
Krausová, Z. a kol.:Český jazyk 8 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2005.
Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 8. roč., Praha, SPN, 2000.
Styblík, V.: Mluvnická a pravopisná cvičení, Praha, Fortuna 1992.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Pracovní listy-pravopis/opakování (8.)
Mgr. Iva Mláková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
15.4.2012
9.5.2012
PDF
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
8
MZ 4 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
8.
Pravopis
Časový rozsah
Formy pouţití
1 vyučovací hodina
- opakování pravopisu, vyjmenovaná
slova, koncovky, velká písmena,
zdvojené souhlásky
- práce s chybou
- aplikovat získané vědomosti
- upevňování učiva
Mláková I./ ČJL/ 8./ 6
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
Český jazyk II
Pracovní listy – vedlejší věty (8.)
Mgr. I. Mláková
14.4.2012
Obsah
Zadané úkoly k opakování vedlejších vět…………………………………………………3
Tešení………………………………………………………………………………………..5
Seznam literatury……………………………………………………………………………8
1. NAHRAĎTE PODMĚT VĚTOU PODMĚTNOU A NAOPAK:
Bázlivec nesmí do lesa.
Bylo by vhodné se domluvit.
Jirkovo přání bylo splněno.
Kdo je líný, vždy si najde výmluvu.
Podle mého je nezbytné, abychom začali jednat.
2. Nahraďte předmět větou vedlejší a naopak:
Hosté se chystali ke společnému odjezdu.
Výtržníci byli vyzváni k opuštění místnosti.
Rozhodl jsem se jim napsat dopis.
Myslivec hochům ukázal, co ulovil.
Dědeček se rád díval , jak skotačí malé děti.
3. Nahraďte přívlastek větou přívlastkovou a naopak:
Příliš důvěřivý člověk bývá často zklamán.
Rychle jedoucí auto nám brzy zmizelo z dohledu.
Srny, které se pásly u hájovny, si na blízkost lidí již zvykly.
Brankář, který byl lehce zraněn, se po ošetření znovu vrátil do hry.
4. NAHRAĎTE PŘÍSLOVEČNÁ URČENÍ VĚTOU PŘÍVLASTKOVOU A NAOPAK:
Každý se rád vrací do svého rodiště.
Za východu slunce vyrazíme na cestu.
Pro nemoc nesměl sportovat.
Navzdory varování se vydal na cestu sám.
Přestože jsme byli opatrní, některé nádobí se rozbilo.
Přišli jsme, abychom vás pozvali na rodinnou oslavu.
Bude-li nepříznivé počasí, nikam nepůjdeme.
5. Rozlište věty vedlejší doplňkové a předmětné:
Pozorovali jsme, jak srny vycházejí na pastvu.
Pozorovali jsme srny, jak vycházejí na pastvu.
Slyšeli jsme Ivana, jak hraje na housle.
Zahlédl jsem lasičku, jak vklouzla do skuliny mezi kameny.
Chlapec sledoval, jak se housátka batolí za husou k rybníku.
6. Utvořte věty podle schématu a určete druh vedlejších vět:
1 H - aby 2 V
1 H - že 3 V
Jestliže 1V - 2 H
1Ha - který 2 V - 1 Hb
Když 1 V - 2 H - co 3 V
7. Doplňte interpunkci, podtrhněte větu vedlejší a určete druh vedlejších vět:
Tělesnou výchovu budeme mít v úterý odpoledne jestliže bude volná tělocvična.
Petr dobře věděl že má vyhledávat spojovací výrazy.
Vypravování které jsme psali jako slohovou práci jsem si doma pečlivě připravil.
Protože jsem od narození líný nehraji žádné míčové hry.
Snažil ses pomoci někomu kdo si to nepřál.
Ačkoliv mi dala pohlavek já ji stále miluji.
Dělej to tak jak chci já.
Co se škádlívá to se rádo má.
Ze stromu jsem pozoroval tajně Věru jak cvičí na zahradě.
Vymýšlel si historky jen aby nemusel zalatit dluh za učebnice.
Tomáš byl takový jak jsme si ho představovali.
Řešení:
1. NAHRAĎTE PODMĚT VĚTOU PODMĚTNOU A NAOPAK:
Bázlivec nesmí do lesa. – Kdo se bojí, nesmí do lesa.
Bylo by vhodné se domluvit. – Bylo by vhodné, abychom se domluvili.
Jirkovo přání bylo splněno. – Co si Jirka přál, to bylo splněno.
Kdo je líný, vždy si najde výmluvu. - Lenoch si vždy najde výmluvu.
Podle mého je nezbytné, abychom začali jednat. – Je nezbytné začít jednat.
2. Nahraďte předmět větou vedlejší a naopak:
Hosté se chystali ke společnému odjezdu. – Hosté se chystali, že společně odejdou.
Výtržníci byli vyzváni k opuštění místnosti. – Výtržníci byli vyzváni, aby opustili místnost.
Rozhodl jsem se jim napsat dopis. – Rozhodl jsem se, že jim napíšu dopis.
Myslivec hochům ukázal, co ulovil. – Myslivec hochům ukázal svůj úlovek.
Dědeček se rád díval, jak skotačí malé děti. – Dědeček se rád díval na skotačící malé děti.
3. Nahraďte přívlastek větou přívlastkovou a naopak:
Příliš důvěřivý člověk bývá často zklamán. – Člověk, který lidem příliš důvěřuje, bývá často zklamán.
Rychle jedoucí auto nám brzy zmizelo z dohledu. – Auto, které jelo rychle, nám brzy zmizelo
z dohledu.
Srny, které se pásly u hájovny, si na blízkost lidí již zvykly. – Srny pasoucí se u hájovny si na blízkost
lidí zvykli.
Brankář, který byl lehce zraněn, se po ošetření znovu vrátil do hry. – Lehce zraněný brankář se po
ošetření znovu vrátil do hry.
4. NAHRAĎTE PŘÍSLOVEČNÁ URČENÍ VĚTOU PŘÍVLASTKOVOU A NAOPAK:
Každý se rád vrací do svého rodiště. – Každý se rád vrací tam, kde se narodil.
Za východu slunce vyrazíme na cestu. – Když bude vycházet slunce, vyrazíme na cestu.
Pro nemoc nesměl sportovat. – Protože byl nemocný, nesměl sportovat.
Navzdory varování se vydal na cestu sám. – Přestože ho varovali, vydal se na cestu sám.
Přestože jsme byli opatrní, některé nádobí se rozbilo. – I přes naši opatrnost se některé nádobí
rozbilo.
Přišli jsme, abychom vás pozvali na rodinnou oslavu. – Přišli jsme vás pozvat na rodinnou oslavu.
Bude-li nepříznivé počasí, nikam nepůjdeme. – Za nepříznivého počasí nikam nepůjdeme.
5. Rozlište věty vedlejší doplňkové a předmětné:
Pozorovali jsme, jak srny vycházejí na pastvu. - předmětná
Pozorovali jsme srny, jak vycházejí na pastvu. - doplňková
Slyšeli jsme Ivana, jak hraje na housle.
- doplňková
Zahlédl jsem lasičku, jak vklouzla do skuliny mezi kameny. - doplňková
Chlapec sledoval, jak se housátka batolí za husou k rybníku. - předmětná
6. Utvořte věty podle schématu a určete druh vedlejších vět:
1 H - aby 2 V
Bylo nezbytné, abychom tam došli. - podmětná
1 H - že 3 V
Tekl jsem, že přijdeme včas. - předmětná
Jestliže 1V - 2 H
Jestliže budeme mít uklizeno, můžeme se dívat na nový film. – příslovečná podmínková
1Ha - který 2 V - 1 Hb
Les, který se nacházel hned za naším domem, byl tajemný. - přívlastková
Když 1 V - 2 H - co 3 V
Když se mě ptali na včerejší krádež v obchodě, řekl jsem jim, co jsem viděl.
Příslovečná časová, předmětná
7. Doplňte interpunkci, podtrhněte větu vedlejší a určete druh vedlejších vět:
Tělesnou výchovu budeme mít v úterý odpoledne, jestliže bude volná tělocvična.
-příslovečná podmínková
Petr dobře věděl, že má vyhledávat spojovací výrazy.
-předmětná
Vypravování, které jsme psali jako slohovou práci, jsem si doma pečlivě připravil.
-přívlastková
Protože jsem od narození líný, nehraji žádné míčové hry.
-příslovečná příčinná
Snažil ses pomoci někomu, kdo si to nepřál.
-předmětná
Ačkoliv mi dala pohlavek, já ji stále miluji.
-příslovečná přípustková
Dělej to tak, jak chci já.
-příslovečná způsobová
Co se škádlívá, to se rádo má.
-podmětná
Ze stromu jsem pozoroval tajně Věru, jak cvičí na zahradě.
-doplňková
Vymýšlel si historky, jen aby nemusel zalatit dluh za učebnice.
-příslovečná účelová
Tomáš byl takový, jak jsme si ho představovali.
-přísudková
seznam literatury
Hájková, Eva a kol. - Čeština pro 8.ročník. Jinan, 1994.
Kvačková, J. – Opakujeme češtinu. Brno, Nová škola, 1999.
Styblík, V.- Mluvnická a pravopisná cvičení, Praha, Fortuna, 1992.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Pracovní listy – vedlejší věty
Mgr. Iva Mláková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
14.4.2012
9.5.2012
PDF
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
8
MZ 4 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Ţák bude umět
8.
Věty vedlejší
Časový rozsah
Formy pouţití
30 minut
- opakování, určování vět vedlejších,
práce s chybou
- aplikovat získané vědomosti
- upevňování učiva
Mláková I./ ČJL/ 8./ 7
Download

Obsah - zsjiraskova.cz