Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Vyhodnotenie plnenia plánu hlavných úloh za rok 2012
Bratislava, február 2013
1
Príloha 1
Informácie o plnení úloh
I. VÝSKUMNÉ ÚLOHY
P – Úlohy schválené na základe oponentúry projektu vo VÚDPaP
P – 110
Test školskej pripravenosti.
Riešitelia: E. Farkašová B. Kundrátová, M. Špotáková, V. Dočkal, B. Filípková, D. Kopčanová,
J. Varholíková
Na základe štatistickej analýzy výsledkov overovania bola pripravená finálna podoba testu
zameraného na zisťovanie aspektov školskej pripravenosti rómskych detí zo sociálne
znevýhodneného, jazykovo a kultúrne odlišného prostredia. Cieľom metodiky je identifikovať
oblasti, významné pri vzdelávaní detí od prvého ročníka ZŠ, o ktoré sa v edukácii dá opierať,
resp. ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť v čase pred začiatkom školskej dochádzky, príp.
v jej prvom roku.
Publikované práce: 16
Práce zadané do tlače:
P-112
Vytvorenie a štandardizácia slovenskej verzie I-S-T 2000 R.
Riešitelia: V. Dočkal, M. Špotáková, E. Farkašová, B. Kundrátová, B. Filípková, D. Kopčanová
V roku 2012 boli spracované slovenské normy na štandardizačnom súbore 750 žiakov z celej SR
a finálna verzia príručky. Spolu s tromi testovými zošitmi a záznamovým hárkom boli zadané do
tlače. Test vydá Hogrefe-Testcentrum Praha.
Publikované práce: 12, 15, 37, 76, 77,
Práce zadané do tlače: 151, 172, 181
P - 120
Štandardizácia AIST-R
Riešitelia: D. Kopčanová, E. Farkašová, V. Dočkal, B. Kundrátová, B. Filipková, D. Lepeňová
Adaptácia a vytvorenie slovenskej verzie testu štruktúry záujmov AIST-R. Bolo ukončené
vypracovanie metodiky určenej pre deti a adolescentov, ktorá pomôže rozšíriť repertoár
diagnostických pomôcok pri voľbe povolania, či plánovaní budúcej kariéry. Metodika je vhodná
ako pre individuálne tak aj skupinové administrovanie. Je možné využiť jej verziu papier –
ceruzka.
Publikované práce:
Práce zadané do tlače: 158
2
P – 121
IDS – Inteligenčná a vývinová škála
Riešitelia: E. Farkašová, D. Kopčanová, V. Dočkal
Uskutočnilo sa overovanie pracovnej verzie testu, ktoré sa týkalo znenia inštrukcií a spôsobu
hodnotenia položiek, a to u rôznych skupín probandov (vekové a regionálne hľadisko, stupeň
školy). Výsledky sa štatisticky spracovávajú za účelom položkovej analýzy.
P – 122
Overovanie integrácie zdravotne znevýhodnených a intaktných detí v špeciálnom
predškolskom zariadení.
K. Zborteková, Ľ. Kročanová
V šk. roku 2011/2012 sa sledoval priebeh individuálneho začlenenia troch detí so zdravotným
znevýhodnením. Deti sa vzdelávali v triede s počujúcimi rovesníkmi podľa programu ISCED 0 –
predprimárneho vzdelávania nultého stupňa a boli vybraté na základe psychologického
a špeciálnopedagogického vyšetrenia po súhlase ich zákonných zástupcov. Okrem priebežného
sledovania ich rečových, kognitívnych a sociálnych aktivít sa podporoval odborný rast učiteliek
formou konzultácií, sprístupňovaním novších poznatkov a informácií z odbornej literatúry a
vedeckých konferencií i z vlastných výskumných aktivít. Zážitkové programy a aktivity boli
zacielené na stimuláciu empatie a podporu pozitívnych postojov a prístupov učiteliek k všetkým
zvereným deťom. Pri koncoročnom zhodnotení sa zaznamenalo zlepšenie sledovaných
ukazovateľov v oblasti sluchovej percepcie a diferenciácie, v úrovni porozumenia hovorenej reči
a v adjustácii na kolektív počujúcich spolužiakov. Rodičia i pedagógovia najviac oceňovali
zmeny v sociálnom správaní ako samostatnosť, nebojácnosť a priebojnosť. Menej úspešná bola
stimulácia jemnej motoriky a grafomotoriky chlapca. U dievčat s narušenou komunikačnou
schopnosťou v zmysle vývinovej dysfázie a a expresívnej poruchy reči sa pod vplyvom
pravidelnej a intenzívnej logopedickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti zlepšili viaceré
parametre rečových funkcií. V správaní počujúcich detí sa zaznamenali prejavy prosociálneho
správania k integrovaným spolužiakom i voči sebe navzájom. Výhodou obrátenej integrácie sa
ukázali aj spoločné kontakty a aktivity integrovaných detí s deťmi zo špeciálnych tried, čo
podporuje formovanie identity detí so sluchovým postihnutím. O priebehu a výsledkoch
experimentálneho sledovania boli v roku 2012 vypracované dve správy pre SRŠ MŠVVaŠ SR.
Publikované práce: 11, 26,29, 49-57, 68-73, 96-106, 114-120, 129-131, 150
Práce zadané do tlače: 163, 169, 221, 225
P - 123
Internet a jeho vplyv na psychický vývin detí a dospievajúcich
J. Tomková, J. Varholíková, I. Szamaranszká
V rámci výskumnej úlohy sa spracovali výstupy v oblasti - Rodičovská mediácia a jej užitočnosť
Zo škály rodičovskej mediácie použitej v EU Kids Online výskume (2010) a ďalších
relevantných položiek bolo faktorovou analýzou abstrahovaných 5 faktorov, ktoré pre vzorku
detí a adolescentov vo veku 11-18 rokov predstavuje 5 subškál s dostatočnou reliabilitou. S tým,
ako veľmi sa rodičia starajú o ich bezpečnosť v prostredí internetu, ako intenzívne im
sprostredkovávajú rodičovskú mediáciu, sú deti prevažne spokojné. V porovnaní s európskymi
deťmi majú slovenské deti častejšie pocit, že ich rodičia nemajú dostatočný prehľad o tom, čo
robievajú online. Viac ako polovica detí si myslí, že prehľad rodičov je slabý a až 13,7% detí
3
hovorí o tom, že ich rodičia vôbec nemajú prehľad o ich aktivitách na internete. Väčšina detí
(63,7%) rodičmi stanovené pravidlá ohľadom ich používania internetu neporušujú. V porovnaní s
adolescentmi viac menších detí porušuje rodičovské pravidlá, avšak mladšie deti majú
stanovených viac pravidiel, významne viac celkovej mediácie rodičov a dvakrát tak často si
želajú menej pozornosti zo strany rodičov. Z uvedeného vyplýva, že reštriktívna mediácia, zvlášť
ak je jedinou stratégiou, nie je dostatočná. Deti si nájdu spôsob ako porušovať rodičovské
pravidlá. Dôležité je sprostredkovať deťom informácie o bezpečnom správaní sa na internete.
Najčastejšie deti vnímajú aktívnu rodičovskú mediáciu bezpečného správania sa na internete.
Pokračuje spolupráca v rámci programu Európskej komisie Safer Internet Programme EU KIDS
ONLINE III (2011- 2014)
Publikované práce: 66, 67, 108-112, 138-148
Práce zadané do tlače: 166, 167, 195-197, 223-224
P-124
Rozvíjanie kognitívnych a komunikačných schopností rómskych detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Metodická príručka pre pedagógov
Riešitelia: Kundrátová, Farkašová, Kmeť, Kövérová, Špotáková
V tomto roku sa podrobnejšie analyzovali výsledky logitudinálneho výskumu s cieľom upresniť
a vymedziť jednotlivé oblasti kognitívneho vývinu a procesov čítania, ktoré budú predmetom
stimulačných programov. Rozpracovala sa obsahová náplň metodickej príručky a cieľová
skupina, ktorá bude zahŕňať nielen rómske deti zo SZP na začiatku školskej dochádzky, ale aj
deti staršieho školského veku. Metodická príručka pre pedagógov bude obsahovať stimulačné
programy na rozvíjanie: rečových a jazykových kompetencií, verbálneho a neverbálneho
usudzovania, kvantitatívnych schopností, sekvenčných procesov spracovania informácií
a čitateľskej gramotnosti.
Publikované práce: 19, 95, 107
Práce zadané do tlače: 177, 188
P-125
Integrovaný systém včasnej prevencie sociálnej patológie s dôrazom na optimalizáciu
biologickej, sociálnej, psychickej, kultúrovej, resp. spirituálnej regulácie správania.
Riešitelia: Matula, Lepeňová, Kopányiová, Smiková
V sledovanom období sa uskutočnila komparácia literárnych zdrojov domácej a zahraničnej
proveniencie. Na základe tejto analýzy sa vytvoril teoretický model ideových východísk
pracovného modelu Integrovaného systému optimalizácie biologickej, sociálnej, psychickej,
kultúrovej a spirituálnej regulácie správania, vychádzajúc predovšetkým z koncepcie Damiána
Kováča (2006).
Nový prístup v prevencii sa experimentálne overoval v prevencii pri znižovaní konzumácie
alkoholu a s ňou spojenými rizikami u detí a adolescentov. Kľúčové metódy v rámci
multiúrovňovej intervencie boli zamerané na 4 cieľové skupiny: 1. adolescenti/mladí ľudia, 2.
rodičia, 3. tzv. kľúčové osoby a 4. predajcovia alkoholu v danej lokalite. Výskumný súbor tvorili
žiaci ZŠ (N=77; 14,5 rokov), ktorí sa zúčastnili jednej z multiúrovňových intervencií zameraných
na prevenciu konzumácie alkoholu u detí a adolescentov. Cieľom bolo posilnenie zručností
mladých ľudí zvládať rizikové situácie prostredníctvom metód zážitkového učenia spolu
s rovesníckym vzdelávaním a psychoedukáciou. Porovnaním experimentálnej a kontrolnej
skupiny (žiaci, ktorí sa nezúčastnili intervencie) sa zistili rozdiely vo vnímaní rizika, postojové
4
posuny v sebahodnotení vlastných kompetencii, rozdiely v kopingových stratégiách a v
informovanosti detí o alkohole.
Publikované práce: 7, 8, 9, 10, 42, 93
Práce zadané do tlače: 190
P-126
Optimalizácia psychologických, pedagogických a sociálnych metód selektívnej prevencie
sociálnej patológie.
Riešitelia: Matula, Lepeňová, Kopányiová, Smiková
V roku 2012 sa uskutočnila inventarizácia najpoužívanejších metód prevencie v jednotlivých
aplikačných oblastiach výchovného poradenstva a prevencie. Systémová analýza inventarizácie
bola prediskutovaná na pracovnej porade MVK a na jej základe boli stanovené strategické
východiská plánu riešenia tejto úlohy na rok 2013.
Depistážnym prieskumom sa zisťovali možnosti systematického posilňovania preventívnej
dimenzie systému výchovného poradenstva a prevencie v školskom rezorte, aby sa získal rehľad
o reálnych kvantitatívnych ukazovateľoch poradenských, psychologických a preventívnych
potrebách mladej generácie na celoštátnej ako i na regionálnej úrovni.
Prieskumné dotazníky (pre učiteľa, výchovného poradcu) boli prostredníctvom Centier
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) distribuované do 2063
základných škôl. Návratnosť bola 87,06% (1796 ZŠ).
Celoslovenský priemer žiakov s poruchami učenia je 10,58% z celkovej populácie. Kraje –
Košický, Trenčiansky a Banskobystrický majú vyšší počet žiakov s PU ako je slovenský priemer.
Zistené výsledky poukazujú na vysoký počet detí s poruchami učenia, čo súvisí s vyššími
finančnými nárokmi na integráciu
Celoslovenský priemer žiakov s poruchami správania
je 6,83% z celkovej populácie.
Percentuálne rozloženie podľa okresov je v rozmedzí od 3,56% až po 12,29% Vysokému počtu
detí s poruchami správania sa nedostáva adekvátna odborná starostlivosť.
Výsledky prieskumu vytvárajú argumentačné a koncepčné predpoklady postupnej intenzifikácie
činnosti tak výchovných poradcov a koordinátorov prevencie v školách, ako i zariadení
výchovného poradenstva a prevencie v okresných a krajských mestách.
Publikované práce: 43, 47, 92
Práce zadané do tlače: 192
P-127
Rómski žiaci v škole.
Riešitelia: Farkašová, Dočkal, Filípková, Kopčanová, Kundrátová, Špotáková
Obsahový zámer: Publikácia priblíži poznatky získané z realizovaných výskumných úloh
týkajúcich sa rómskych detí a žiakov. Pripravené sú anotácie základných 6 kapitol.
Publikované práce: 80
P-128
Štruktúra rozumových schopností žiakov slovenských stredných škôl
Riešitelia: Dočkal, Filípková
5
V rámci úlohy sa štatisticky spracovávali údaje získané na štandardizačnom súbore testu I-S-T
2000 R (N=750). Spracované boli indexy praktickosti a rigidity myslenia.
Publikované práce: 13, 14, 32, 75
Práce zadané do tlače: 173, 180
P- 129
Centrum pre inkluzívne vzdelávanie znevýhodnených detí v regióne SVE
Riešitelia: Kopčanová, Farkašová, Filípková
Počas roka 2012 sa pripravovalo zriadenie medzinárodného centra pri VÚDPaP (prevažne
v korenšpodenčnej podobe – formou networkingu, internetovej a emailovej komunikácie),
Centrum poskytovalo informácie pedagogickým a psychologickým pracovníkom pri
inkluzívnom vzdelávaní žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia
a rómskych žiakov. Úzko spolupracovalo s UNESCO a jeho subsidiárnymi orgánmi (napr. IBE)
Podieľalo sa na medzinárodnom projekte iniciovanom v UNESCO: Role of intercultural
education in promoting access to quality education for Roma. Komunikovalo sa
s Interkulturálnym inštitútom v Temešvári, Rumunsko. (Institutul Intercultural Timisoara)
Romania. Vysledkom spolupráce bolo zadanie prispevku do publikácie UNESCO, ktorá je t. č.
v tlači.
Publikované práce: 23, 48
Práce zadané do tlače: 187
P-130
Metodická príručka pre školských mediátorov/ rómskych asistentov učiteľa
Riešitelia: Kopčanová, Farkašová
Spracovávanie a príprava materiálov pre tvorbu metodickej príručky napomáhajúcej školským
mediátorom (rómskym asistentom učiteľa) pri inkluzívnom vzdelávaní žiakov pochádzajúcich zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Bola zadaná publikácia do medzinárodneho časopisu: International
Journal of Romany language and Culture, Berlin, Germany.
Publikované práce: 21
6
II. NEVÝSKUMNÉ ÚLOHY
Úlohy riešené priebežne
N-1
Detské centrum
Riešitelia: S. Bronišová, V. Dočkal, I. Szamaranszká, V. Fedorová, M. Kmeť, Ľ.Koverová, B.
Kundrátová, K. Mičíková, V. Nádvorníková, I. Obložinská, B. Sedlačková, M. Špotáková,
H. Teplanská, J. Tkáčová, K. Trlicová, J. Varholíková, I. Zelinková
Detské centrum poskytuje multidisciplinárne ambulantné služby deťom s postihnutím,
s vývinovými poruchami učenia, s odchýlkami v emočnom a sociálnom vývine, školsky
neúspešným deťom a ich rodinám. Najčastejšie diagnózy sú: DMO, mentálna retardácia,
narušený vývin reči, vývinové poruchy učenia.
V roku 2012 pribudlo 239 nových klientov, celkovo využilo ambulantné služby 420 klientov.
Uskutočnilo sa viac ako 4 728 terapeutických sedení.
Súčasťou ambulantných služieb je diagnosticko- terapeutická skupina s poldenným pobytom
pod vedením liečebnej pedagogičky, ktorú priebežne navštevovalo 5 detí (dieťa s DMO + MR,
dieťa s rázštepom chrbtice, dieťa s Down syndrómom, dieťa s onkologickým ochorením, dieťa s
MR), 5 detí (s oneskoreným psychomotorickým vývinom, Downovým sy, narušeným rečovým
vývinom, suspektnou pervazívnou poruchou, DMO) na opakované pobyty.
V Detskom centre prebiehali odborné praxe a stáže pre študentov psychológie FFUK, UCM a TU
a študentov viacerých odborov PedFUK.
Pokračovala spolupráca so školami a školskými poradenskými zariadeniami pri integrovaní
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Publikované práce: 27, 28, 39-41, 89, 113, 122, 128, 137
Práce zadané do tlače: 162, 164-165, 168, 171, 179, 189, 193-194, 222
N-2
Metodicko – výskumný kabinet výchovného a psychologického poradenstva a prevencie
Riešitelia: Š. Matula, A. Kopányiová, D. Lepeňová, M. Slovíková, E. Smiková, Ľ. Páleník,
E. Páleník, E. Farkašová, M. Kmeť, B. Filípková, M. Španko.
V rámci riešenia tejto úlohy sa v spolupráci s MPC pripravili učebné zdroje pre kontinuálne
vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Odborne a organizačne sa pripravili
a zabezpečili tri odborné kolokviá riaditeľov a zamestnancov CPPPaP. Pre odborných
zamestnancov sa organizačne aj odborne pripravili Sociálno-psychologický výcvik v metóde
krátkej intervencie drogových závislostí (100 hodín, 26 účastníkov).
V rámci edičnej činnosti sa kabinet podieľal na vydávaní metodických materiálov (iedu). Pre
odborných zamestnancov sa pripravili a vydali tri metodické materiály pre oblasť prevencie
a poradenstva. Poskytovali sa metodické služby a informácie pre CPPPaP a RC, LVS, DC v SR.
7
Publikované práce: 4-6, 17, 18, 24, 25, 38, 44-46, 58-65, 90, 123-123, 132-136
Práce zadané do tlače: 152, 153, 156, 157, 182-186, 215-220
N - 28
Vydávanie časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa a informačné služby
Zodpovední: V. Dočkal, Ľ. Medveďová, K. Eiselová, I. Masárová, J. Šípoš, Ľ. Hroncová
V roku 2012 vyšli všetky 4 čísla časopisu, čo predstavuje 384 strán odborného textu + 16 strán
obálok.
N – 65
Zariadenie dennej výchovnej a vzdelávacej starostlivosti
Riešiteľky: A.Chlebišová, J.Kružliaková, M.Špotáková
Zariadenie poskytuje edukačnú starostlivosť integrovanej skupine zdravých a postihnutých detí.
Skupinu navštevovalo 5 postihnutých detí (1 dieťa DMO+MR, 2 deti s Downovým syndrómom,
dve deti s oneskoreným vývinom nerozprávajúce) a 10 zdravých. Okrem stimulácie vývinu
a predškolskej prípravy je práca orientovaná najmä na sociálnu integráciu postihnutých detí.
V rámci stáží a odborných praxí zariadenie navštevovali študenti UK, UCM a TU.
N - 79
Metodická podpora aktivít zameraných na rozvoj nadania detí a mládeže
Riešitelia: V. Dočkal, E. Farkašová, M. Kmeť, B. Filípková, J. Laznibatová
V rámci realizácie tejto úlohy prebiehal druhý kurz akreditovaného špecializačného vzdelávania
učiteľov č. 535/2011 Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole, kurz akreditovaného
inovačného vzdelávania špeciálnych pedagógov č. 759/2012 Špeciálnopedagogická starostlivosť
o intelektovo nadané deti (žiakov) a prvý kurz akreditovaného inovačného vzdelávania
psychológov č. 760/2012 Psychologická starostlivosť o intelektovo nadané deti. Realizoval sa
vzdelávací kurz Identifikácia intelektovo nadaných detí a diagnostika tvorivosti.
V štádiu prípravy je nový štátny vzdelávací program pre školy pre žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním (v spolupráci so ŠMNDaG v Bratislave). Vzhľadom na to, že tento
program musí nadväzovať na štátny vzdelávací program pre bežné školy, nebolo možné prácu
ukončiť – ŠPÚ má v pláne predložiť nový štátny vzdelávací program až v marci 2013.
Na VÚDPaP sa priebežne obracajú psychológovia, učitelia, špeciálni pedagógovia, riaditelia škôl
i pracovníci školských úradov so žiadosťami o metodické usmernenia v konkrétnych prípadoch
pri integrácii nadaných žiakov.
Publikované práce: 1-3, 20, 22, 30, 31, 33, 121
Zadané: 159-161
N - 80
Vzdelávanie a participácia na kontinuálnom kariérovom raste odborných zamestnancov škôl a
školských zariadení regionálneho školstva
8
Ľ. Páleník, A. Kopányiová, Š. Matula, D. Lepeňová, M. Slovíková, E. Smiková, Ľ. Páleník,
V. Dočkal, B. Kundrátová, D. Kopčanová, E. Farkašová, M. Kmeť, B. Filípková, J. Laznibatová
Viedli a lektorovali sa prezenčné vzdelávacie podujatia v rámci akreditovaných vzdelávacích
programov: Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole (9 učiteľov),
Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti (žiakov) (7 učiteľov),
Psychologická starostlivosť o intelektovo nadané deti (9 psychológov).
Participovalo sa na overovaní kompetencií zamestnancov v zmysle § 35 ods. 6 Zákona
č.317/2009 Z. z. ako členovia skúšobných komisii pre 78 odborných zamestnancov
V roku 2012 sa na VÚDPaP spracovali tieto učebné zdroje využiteľné v kontinuálnom
vzdelávaní odborných a pedagogických zamestnancov systému VPaP:
- VOJTOVÁ. Z.: Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi .Učebný zdroj , MPC , február
2012
- MATULA, Š.: Emocionálna zrelosť – siedma kľúčová kompetencia. Učebný zdroj, MPC,
február 2012
- SMIKOVÁ, E.: Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach. MPC
Bratislava, 61strán, február 2012
Odborníci z VÚDPAP participovali pri tvorbe metodiky na spracovávanie profesijných
štandardov odborných a pedag. zamestnancov v školstve a ich špecializácií v systéme VPaP.
N – 96
Dieťa v ohrození XXI.
Zodpovední: Ľ. Páleník, Š. Matula
XXI. ročník konferencie Dieťa v ohrození: Technológia integrovaného systému prevencie
ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej spoločnosti. Paneurópska vysoká škola,
CPPPaP Bratislava I a VÚDPAP. Bratislava, 16. 12. 2011. Na konferencii bolo prezentovaných
15 príspevkov a 8 posterov. Z konferencie bude publikovaný zborník príspevkov.
Operatívne úlohy
ZBORTEKOVÁ, K,: Odborná gescia integrovaného vzdelávania v ZŠ sv. Marka na Petzwalovej
ul. v Nitre, v spolupráci s SCŠPP Effeta. Deti sú pravidelne psychologicky sledované, zaradené
v našom výskume a ich rodičom a učiteľom poskytujeme psychologický servis.
ZBORTEKOVÁ, K.: Odborná gescia experimentálneho overovania obrátenej integrácie v SŠI
pre SP na Hrdličkovej ul. v Bratislave. Deti sú experimentálne sledované v našom výskume a ich
rodičom a učiteľom poskytujeme psychologický servis.
9
Príloha 2
Produkty/výstupy
ŠTRUKTÚRA
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
1.
Práce publikované v r. 2012
a) Monografické práce ( vrátane testov a knižných kapitol)
b) Časopisecké štúdie
c) Zborníkové štúdie
d) Správy, informácie, recenzie, abstrakty, úvodné slová
e) Populárno-vedecké články
2.
Práce zadané do tlače v r. 2012
a) Monografické práce ( vrátane testov a knižných kapitol)
b) Časopisecké štúdie
c) Zborníkové štúdie
d) Správy, informácie, recenzie, abstrakty, úvodné slová
e) Populárno-vedecké články
PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ
a) Odborné referáty na odborných podujatiach
b) Postery
c) Vzdelávacie prednášky
d) Vedenie seminárov, kurzov, tréningov, workshopov
e) Popularizačné prednášky a besedy
VYSTÚPENIA V MKP
a) Články v tlači
10
b) Vystúpenia v rozhlase
c) Vystúpenia v TV
EXPERTÍZNA ČINNOSŤ
POSUDZOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
ŠKOLIACA A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Produkty/výstupy
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Práce publikované v r. 2012
Pozn.: * - článok s vročením 2011, ktorý vyšiel až v roku 2012 a v predchádzajúcej výročnej
správe nebol vykázaný.
a) Monografické práce (vrátane testov a knižných kapitol)
1. DOČKAL, V.: Testovanie inteligencie v podmienkach CPPPaP. Bratislava : VÚDPaP,
2012.
2. DOČKAL, V.: Pásma intelektových schopností. Bratislava. VÚDPaP, 2012.
3. DOČKAL, V.: Slovenská štandardizácia a slovenské normy SON-R 2½-7. Bratislava:
VÚDPaP, 2012.
4. MATULA, Š.: Emocionálna zrelosť – siedma kľúčová kompetencia. Učebný zdroj, MPC,
Bratislava, 2011, ISBN 978-80-8052-403-6, 76 s.
5. MATULA, Š.: Pokud je to možné, co nejdříve společným aktívně rodinným
experimentováním seznamte své dítě s výhodami krádeže, alkoholu, cigaret, sexu a drog.
In: Kolektiv autoru: Desatero příběhu o dětech a dospělých. Color association, Ostrava,
2012, s. 37 – 48. ISBN 978-80-905385-0-4.
6. SMIKOVÁ, E.: Efektívna drogová prevencia. Učebný zdroj, MPC Bratislava, 60str.
http://www.mpc-edu.sk/library/files/drogova__769__prevencia_web.pdf, ISBN 978
-80-8052-4098.
7.
KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E.: Projekt TAKE CARE. Metodická príručka
implementácie multiúrovňového preventívneho projektu. OZ Prevencia V& P, VÚDPAP,
2012. 60 strán.
8. KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E.: Rope tréning. Príručka pre odborných
zamestnancov. OZ Prevencia V& P, VÚDPAP, 2012. 42 strán.
9. SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A.: Tréning pre kľúčové osoby v prevencii. Príručka
pre odborných zamestnancov. OZ Prevencia V& P, VÚDPAP, 2012. 58 strán.
11
10. KOPÁNYIOVÁ, A.: Metodický materiál k tréningu pre predajcov alkoholu. . OZ
Prevencia V& P, VÚDPAP, 2012. 32 strán.
11. ZBORTEKOVÁ, K.: Sociálna inklúzia žiakov so sluchovým postihnutím a možnosti jej
podpory. In: LECHTA, V.: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie.
Bratislava, IRIS, 2012, s. 260 -272, ISBN 978-80-89256-89-1, 370s.
b) Časopisecké štúdie
12. DOČKAL, V.: Okienko do histórie skúmania nadania. Svět nadání, 2012, roč. 1, č.
1, s. 24-38. [www.talentovani.cz].
13. BRONIŠOVÁ, S. – DOČKAL, V.: Sociálne problémy rodín s „inými“ deťmi.
Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. 2012, roč. 6, s. 119-122.
14. BRONIŠOVÁ,S., DOČKAL, V.: Social needs of families with „other“ children.
Current issues in social policy – University of Pardubice, Faculty of Economics and
Administration, Pardubice, 2012, VI, 119 -122.
15. DOČKAL, V. – FILÍPKOVÁ, B.: Slovenská adaptácia verbálnych subtestov I-S-T 2000
R. In: BRATSKÁ, M. (Ed.): Cesty k múdrosti. Bratislava : SPS pri SAV, 2011, s.
156-162.
16. FARKAŠOVÁ, E.: Práca psychológov v poradenských zariadeniach – kvalitnejšie
a efektívnejšie. PaPD, 2012, č. 1, s. 59-66.
17. FILÍPKOVÁ, B.: Fázy a prejavy syndrómu vyhorenia. Burnout u pedagógov. Naša škola.
Odborný metodický časopis s recenzovanými príspevkami pre učiteľov materských škôl
a 1. stupňa základných škôl. Šk. rok 2011/2012, číslo 10, ročník XV. Strany 10-15. ISSN
1335-2733.
18. FILÍPKOVÁ, B.: Dieťa s hyperkinetickou poruchou v školskom a domácom prostredí.
Naša škola. Odborný metodický časopis s recenzovanými príspevkami pre učiteľov
materských škôl a 1. stupňa základných škôl. Šk. rok 2012/2013, číslo 3, ročník XVI.
Strany 14-21. ISSN 1335-2733.
19. KMEŤ, M. – DOČKAL, V.: Čítanie rómskych žiakov 1.-6. ročníka základnej školy.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2012, roč. 46, č. 3, s. 230-251.
20. KOPČANOVÁ, D. Školský psychológ na pomoc pri utváraní identity dieťaťa,
Vychovávateľ, Roč.LX, č. 7-8 , marec -apríľ 2012, s.10-14.
21. KOPČANOVÁ, D.: Challenges in Roma Children Education : Help of Teacher ´s
Assistant. In: International Journal of Romany Language and Culture, Muenchen,
Germany. No 1-2 /2012 , s. 94-107.
22. KOPČANOVÁ, D.: Možnosti využitia testu SON- R 2 1/2 -7 v práci odborných
pracovníkov systému psychologického poradenstva na Slovensku. Psychológia a
patopsychológia dieťaťa, roč.46, číslo 3, s.252 -260.
12
23. KOPČANOVÁ, D.: Vnímanie detského sveta a života cez optiku Ex Libris a v kontexte s
UNESCO In: Ed. Pekarovičová: Bulletin Ex Libris Hlohovec, 2012, s. 21-22.
24. KOPČANOVÁ, D.: Prevencia porúch príjmu potravy u dospievajúcich, Vychovávateľ,
roč. LXI, september ,č. 1/2012 s. 25-27.
25. KOPČANOVÁ, D.: Zdravotné dôsledky porúch príjmu potravy, Vychovávateľ, roč.
LXI, október č. 2/2012 s. 28-32.
26. KROČANOVÁ, Ľ.: The specifics of psychological counseling for children with hearing
impairment. Journal of Exceptional People, Vol. 1, No 1, 2012, Institute of Special
Education Studies, Faculty of Education, Palacky University Olomouc, pp. 63 – 70. ISSN
1805-4978.
27. KUNDRÁTOVÁ, B., - KÖVÉROVÁ, Ľ.: Poruchy správania detí predškolského veku.
Kazuistika, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, č. 2/2012 s. 170-179.
28. KUNDRÁTOVÁ, B., - KÖVÉROVÁ, Ľ.: Münchhausenov syndróm by proxy – veľa
otázok, málo odpovedí. Skúsenosti z praxe poradenského psychológa. Kaziustika,
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, č.3/2012 s.274 – 282.
29. ZBORTEKOVÁ, K.: Inclusive education – its social and ethical aspect. Journal of
Exceptional People, 2012, Number 1, p.47-52.
c) Zborníkové štúdie
30. DOČKAL, V.: Poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
pri výbere strednej školy. In: Zborník z II. poradenských dní v SR. Dolný Kubín,
CPPPaP, 2012.
31. DOČKAL, V.: Problémy študijného poradenstva pre intelektovo nadaných žiakov
základnej školy. In: Zborník z II. poradenských dní v SR. Dolný Kubín, CPPPaP, 2012.
32. DOČKAL, V.: Úvaha o meraní v psychológii. In: HALAMA, P. – HANÁK, R. –
MASARYK, R. (Eds.): Sociálne procesy a osobnosť 2012. CD. Bratislava : ÚEPsSAV, s.
178-181. ISBN 978–80–88910–40–4.
33. JURÁŠKOVÁ, J. – DOČKAL, V.: Triedny učiteľ a intelektovo nadané dieťa. In:
Sprievodca triedneho učiteľa. Bratislava: Raabe, 2012, C 2.5.
34. FARKAŠOVÁ, E.: Práca a aktivity so žiakmi s poruchami učenia na hodinách cudzieho
jazyka. Bratislava: Raabe, apríl 2012, s. 1-14.
35. FARKAŠOVÁ, E.: Auditívna pamäť a učenie cudzích jazykov (mikroanalýza testovania).
Bratská, M. (ed.). 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti. Bratislava: SPS, 2012, s.
190-197.
36. FARKAŠOVÁ, E.: Cudzí jazyk a žiaci so špeciálnymi edukačnými potrebami. S.
Pokrivčáková (ed.). Cudzie jazyky a kultúry v škole 9. Nitra: KLIŠ, s. 26-33. Dostupné
na: http://www.klis.pf.ukf.sk/dokumenty/Cudzie%20jazyky%20v%20skole%209/CJKS
%209-zbornik.pdf
13
37. FILÍPKOVÁ, B., DOČKAL, V.: Slovenská adaptácia verbálnych subtestov I-S-T 2000 R.
In: BRATSKÁ, M. (Ed.): Cesty k múdrosti. 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti:
medzinárodná konferencia venovaná životnému jubileu Prof. PhDr. Imricha Ruisela,
DrSc. Zborník príspevkov. Bratislava, Stimul: SPS pri SAV, 2011, ISBN:
978-80-8127-046-8. s. 156- 162.
38. FILÍPKOVÁ, B., DROBNÁ, M.: Odporúčania pre pedagógov pri edukácii žiakov s
hyperkinetickou poruchou. In: Matula, Š. (Ed.): Dieťa v ohrození XX. Práva detí na
Slovensku. Kroky a pokroky. Interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou,
Bratislava, 2012. Zborník príspevkov. ISBN 978-80-970733-2-9.
39. KMEŤ, M. Má vzťah neverbálna tvorivosť a sebahodnotenie u žiakov ZŠ? /CD/ Zborník
Filozofickej fakulty UK v Bratislave, STIMUL, FiF UK, Bratislava, Slovakia, ISBN
978-80-8127-057-4.
40. KMEŤ, M.: Učiteľ bežnej základnej školy a jeho problémy s integráciou. Aktuálne trendy
v špeciálnej pedagogike, In: Lechta,V.-Hučík, J. (ed), SŠLV v SR, 2012 , ISBN
978-80-89535-04-4, s.157-164.
41. KMEŤ, M.: O čom je Individuálny výchovno-vzdelávací program?Špeciálnopedagogické
poradenstvo XVI. Informačný bulletin. VÚDPaP, Bratislava 2012, s.69-73. ISBN
978-80-970733-4-3.
42. KOPÁNYIOVÁ, A., MATULA, Š., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z.: Stratégie zamerané
na zodpovednú konzumáciu alkoholu u adolescentov – projekt TAKE CARE. In: Zb.
Bratská a kol.„Cesty k múdrosti“.29.Psychologické dny“. STIMUL Bratislava 2011,
str.300 -308 ISBN 978- 80 – 8127 -046 -8.
43. MATULA, Š.,SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A., VOJTOVÁ, Z.: Psychologická
regulácia v kontexte integrovanej prevencie porúch správania. In: Zb. Bratská a kol.
„Cesty k múdrosti“.29.Psychologické dny“. STIMUL Bratislava 2011, str. 383 -390
ISBN 978- 80 – 8127 -046 -8.
44. KOPÁNYIOVÁ, A., MATULA, Š.: Ohrozovanie klientely školských poradenských
zariadení postupmi nesúladnými so zákonom č. 245/2008 Z. z. a č. 199/2004 Z. z. In:
Zb. Kopányiová, A. (eds.): Činnosti ohrozujúce deti a mládež v školskom prostredí –
odborný a etický problém súvisiaci s nerešpektovaním zákonov. VÚDPAP, Bratislava,
CDROM.
45. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A.: Pripravovaná novelizácia zákona č. 199/1994 Z.z.
v znení neskorších predpisov a jej vplyv na vykonávanie odbornej psychologickej
činnosti v rezorte školstva. In: Zb. Kopányiová, A. (eds.): Činnosti ohrozujúce deti a
mládež v školskom prostredí – odborný a etický problém súvisiaci s nerešpektovaním
zákonov. VÚDPAP, Bratislava, CDROM.
46. KOPÁNYIOVÁ, A.: Description of school and counselling system in Slovakia. OZ
Prevencia V&P Bratislava, júl 2012. https://sites.google.com/a/dapservices.cz/visegradschoolcomparison2012/home/project-document.
47. KOPÁNYIOVÁ, A.: Analysis of method Colour of Life – climate at school. Project
results. OZ Prevencia V&P, Bratislava, september 2012. https://sites.google.com/a/dapservices.cz/visegradschoolcomparison2012/project-conference
14
48. KOPČANOVÁ, D. Podpora identity a vývinu osobnosti u rómskych detí: význam
interkultúrneho učenia. In: Bratská, M. (Ed.)Cesty k múdrosti, 29. Psychologické dni.
Bratislava, 5.- 6. 9. 2011, ISBN : 978-80-8127-46-8 EAN 97880812746, s. 314-321.
49. KROČANOVÁ, Ľ.: Hodnotenie sociálnej inklúzie detí so sluchovým postihnutím
v materskej škole. XIII. medzinárodná konferencia k problematike osôb so špecifickými
potrebami „Teorie praxi – praxe teorii“. Ustav speciálněpedagogických studií, PdF UP,
Olomouc, 2011, CD ROM. ISBN 978-80-244-2966-3.
50. KROČANOVÁ, Ľ. : Špecifiká psychologickej intervencie a poradenstva per deti so
sluchovým postihnutím. M. Bratská (eds.).: Zborník z 29. Psychologických dní „Cesty k
múdrosti“, SPS, ČMPS, Stimul, Bratislava, 2011, s. 322-327. ISBN 978-80-8127-046-8.
51. KROČANOVÁ, Ľ.: Sociálne zručnosti sluchovo postihnutých detí v bežnej MŠ. Efeta,
roč. XXII, č. 2, 2012, Emitplus s.r.o., Bratislava, s.16-20. ISSN 1335-1397.
52. KROČANOVÁ, Ľ.: Začlenenie dieťaťa s poruchou sluchu do predškolského zariadenia.
Špeciálnopedagogické poradenstvo XVI. VÚDPaP, Bratislava, 2012, s. 74-80. ISBN
978-80-970733-4-3.
53. KROČANOVÁ, Ľ. : Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012.
Špeciálnopedagogické poradenstvo XVI. VÚDPaP, Bratislava, 2012, s.115-116. ISBN
978-80-970733-4-3.
54. KROČANOVÁ, Ľ. : Počiatky vývinu komunikačných zručností sluchovo postihnutých
detí. In : O. Minárová, M. Gyurek (eds.): Zborník z medzinárodnej konferencie „Rozvoj
čítania s porozumením“, MŠVVŠ SR, Bratislava, 2012, s.75-78. ISBN
978-80-971146-0-2. Dostupné na www.mvssp.sk.
55. KROČANOVÁ, Ľ. : Aktuálne problémy včasnej starostlivosti o rodinu so sluchovo
postihnutým dieťaťom. In: J. Hučík, V. Lechta (eds.) : Zborník z medzinárodnej
špeciálnopedagogickej konferencie „Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike“, SŠLP,
MŠVMŠ SR, PF PU, Prešov, 2012, s.38- 44. ISBN 978-80-89535-10-1.
56. KROČANOVÁ, Ľ. : Interaktívny program na rozvíjanie sociálnych zručností sluchovo
postihnutých detí integrovaných v bežných MŠ. In: V. Lechta (eds.): Zborník
z medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie „Výchovný aspekt inkluzívnej
edukácie a jej dimenzie“, Iris, Bratislava, 2012, s. 273 – 279. ISBN 978-80-89256-89-1.
57. KROČANOVÁ, Ľ.: Význam rodiny v období včasnej intervencie u detí so sluchovým
postihnutím. In. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Špeciálna pedagogika
na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012“, PdF UK, Ústav špeciálnopedagogických
štúdií Bratislava, 2012, CD ROM. ISBN 978-8084-256945.
58. SMIKOVÁ, E.,: ADHD - Poruchy správania. Čo robiť keď... A .1.2, Raabe s.r.o,
Bratislava, 2012, s.1 – 48. ISBN 978-80-89182-94-7.
59. ŠKOVIERA, A., SMIKOVÁ, E.,: Chodenie poza školu. Čo robiť keď... A .2.2, Raabe
s.r.o, Bratislava, 2012, s.1 – 36. ISBN 978-80-89182-94-7.
60. ŠUSTR, J., SMIKOVÁ, E.,: Týrané dieťa a syndróm CAN. Čo robiť keď... A .4.1., Raabe
s.r.o, Bratislava, 2012, s.1 – 22. ISBN 978-80-89182-94-7.
15
61. SMIKOVÁ, E.,: Stres a jeho zvládanie v škole. Čo robiť keď... A .4.2, Raabe s.r.o,
Bratislava, 2012, s.1 – 46. ISBN 978-80-89182-94-7.
62. SMIKOVÁ, E.: Možnosti prevencie a eliminácie extrémizmu v školskom prostredí.
Minikonferencia. In: Zb. Kopányiová, A. (eds.): Činnosti ohrozujúce deti a mládež v
školskom prostredí – odborný a etický problém súvisiaci s nerešpektovaním zákonov.
VÚDPAP, Bratislava, CDROM.
63. SMIKOVÁ, E.: Školská spôsobilosť detí predškolského veku. Materská škola a jej
riadenie. E 1.3, 25 strán, Raabe s.r.o, Bratislava 2012 ISBN 978-80-89182-94-7.
64. SMIKOVÁ, E.: Školská spôsobilosť a odklad školskej dochádzky. Diagnostika
a osobnosť dieťaťa. A 1.6, 50 strán, Raabe s.r.o, Bratislava 2012 ISBN
978-80-89182-94-7.
65. SMIKOVÁ, E.: Úskalia vývinu dieťaťa od dvoch do šiestich rokov. Materská škola a jej
riadenie.E 1.4, 28 str., Raabe s.r.o, Bratislava 2012 ISBN 978-80-89182-94-7.
66. TOMKOVÁ, J., DROBNÁ, M., VARHOLÍKOVÁ, J.: Vlastnosti osobnosti vo vzťahu k
povahe správania sa detí a adolescentov v prostredí sociálnych sietí. In BRATSKÁ, M.
(Eds.). Psychologické dni 2011 : Cesty k múdrosti. Bratislava, STIMUL, 2011,
s.564-572. ISBN: 978-80-8127-046-8.
67. TOMKOVÁ, J.: Deti a internet - Príležitosti a riziká. Slovensko v projekte EU Kids
Online. In.: PETRANOVA, D. - SOLIK, M. - VRABEC, N. (eds.) Mediálna výchova a
kultúrna identita - Megatrendy a médiá 2012. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie
UCM v Trnave, s. 177 - 190. ISBN: 978-80-8105-393-1.
68. ZBORTEKOVÁ, K.: Interaktívny program na podporu sociálneho začlenenia integrovane
vzdelávaných sluchovo postihnutých žiakov – jeho efekt a možnosti využitia. In:
POTMĚŠIL, M.(ed): Zborník z XII. mezinárodní konference k problematice osob se
specifickými potřebami. Ústav speciálněpedagogických studií Pd F Univerzity
Palackého, 2012, Olomouc, s.759-767, ISBN 978-80-244-2966-3.
69. ZBORTEKOVÁ, K.: Terapia pevným objatím – návrat k múdrosti našich predkov? In.:
BRATSKÁ, M.(ed):29. Psychologické dni – Cesty k múdrosti. SPS pri SAV, ČMPS,
Bratislava, s.588 – 593, ISBN 978-80-80-8127-046-8.
70. ZBORTEKOVÁ, K.: Interaktívny rovesnícky program na podporu sociálnej inklúzie
sluchovo postihnutých žiakov v bežných školách. In: HUČÍK, J., LECHTA, V.(eds) :
Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike. Zborník z príspevkov medzinárodnej vedeckej
konferencie, Prešov, MŠVVaŠ SR, SŠLV v SR, 2012, s.148-156, ISBN
978-8089535-10-01.
71. ZBORTEKOVÁ, K.: Psychologické aspekty školskej integrácie detí a mládeže so
sluchovým postihnutím. In: GYUREK, M., MINÁROVÁ, O.(eds): Rozvoj
komunikačných a čitateľských kompetencií sluchovo postihnutých žiakov. Zborník z
medzinárodnej konferencie, MŠVVaŠ SR, OZ Svet ticha, Medzinárodný Visegrádsky
fond, www.mvssp.sk, s 62-69, ISBN 978-8097146-0-2.
72. ZBORTEKOVÁ, K.: Funkcia a možnosti rodiny v procese integrácie zdravotne
znevýhodnených detí. In: GABARÍK, M.,MELIKANT, M.,SLOVÁK, T.(eds): C.
16
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, PdF UK, Bratislava, 2012, s. 652-656,
ISBN 978-80-89256-94-5.
73. ZBORTEKOVÁ, K.: Problematika detí a mládeže so sluchovým postihnutím vo
výskumných aktivitách VÚDPaP. In: CABANOVÁ, K., SOKOLOVÁ, L.,
KARAFFOVÁ, E.(eds): Patopsychológia – vznik, vývin a...:, Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie, PdF UK, Katedra psychológie a patopsychológie, 2012, s.90-94,
ISBN 978-80-223-3325-2 .
d) Správy, informácie, abstrakty, recenzie, úvodné slová
74. DOČKAL, V.: Niekoľko slov na úvod nového ročníka. Psychológia a patopsychológia
dieťaťa, 2012, roč. 46, č. 1, s. 3-4.
75. DOČKAL, V.: Problémy psychodiagnostiky detí a mládeže. Psychológia
a patopsychológia dieťaťa, 2012, roč. 46, č. 1, s. 77-81.
76. DOČKAL, V. – FILÍPKOVÁ, B.: Možno pomocou I-S-T merať praktickú
inteligenciu? In: XXX. psychologické dny. Prostor v nás a mezi námi – respekt,
vzájemnost, sdílení. Program a abstrakty příspěvků, Olomouc : ČMPS, 2012, s. 67.
77. DOČKAL, V.: Úvaha o meraní v psychológii. In: HARENČÁROVÁ, H. –
ADAMOVOVÁ, L. (Eds.): Sociálne procesy a osobnosť 2012. XV. ročník
medzinárodnej vedeckej konferencie. Zborník abstraktov. Bratislava: ÚEPsSAV, 2012, s.
36. ISBN 978-80-88910-38-1.
78. DOČKAL, V.: Zástoj Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pri
kreovaní patopsychológie na Slovensku. In: CABANOVÁ, K., SOKOLOVÁ. L.,
KARAFFOVÁ, E. (Eds.): Patopsychológia – vznik, vývin a... CD. Bratislava: PdFUK,
2012, s. 16.
79. DOČKAL, V.: Role of Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology in
formation of pathopsychology in Slovakia. In: CABANOVÁ, K., SOKOLOVÁ. L.,
KARAFFOVÁ, E. (Eds.): Patopsychológia – vznik, vývin a... CD. Bratislava: PdFUK,
2012, s. 172.
80. FARKAŠOVÁ, E.: Špecifiká v edukácii rómskych a iných sociálne znevýhodnených
detí. PaPD, 2012, č. 2, s. 180-181.
81. FARKAŠOVÁ, E.: Predikcia úspešného učenia sa cudzieho jazyka v mladšom školskom
veku. I. Meierová (ed.): XXX. PD: Prostor v nás a mezi námi – respekt, vzájemnost,
sdílení. Olomouc: ČMPS, FF UP, SPS. s. 58.
82. FARKAŠOVÁ, E.: XXX. Psychologické dni 2012, Olomouc. Bulletin SPS pri SAV.
Psychofórum 2/ 2012, s. 17-19.
83. FILÍPKOVÁ, B.: Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Recenzia.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2012. Roč. 46, č. 1. s. 90- 91. ISSN 0555-5574.
17
84. FILÍPKOVÁ, B.: Dramaterapie. Recenzia. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2012.
Roč. 46, č. 2. s. 190. ISSN 0555-5574.
85. FILÍPKOVÁ, B.: Zlatý fond her II. Recenzia. Psychológia a patopsychológia dieťaťa,
2012. Roč. 46, č. 2. s. 191. ISSN 0555-5574.
86. FILÍPKOVÁ, B.: Nová cesta k léčbě šikany. Recenzia. Naša škola. Odborný metodický
časopis s recenzovanými príspevkami pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa
základných škôl. Ročník XV, č. 6-7, rok 2011/2012. 27.2.2012, s. 74. ISSN 1335-2733.
87. FILÍPKOVÁ, B.: Anotácia k prekladu článku: Denise H. Daniels: Adaptačné aktivity a
podpora ranej školskej úspešnosti detí. Naša škola. Odborný metodický časopis s
recenzovanými príspevkami pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl.
Ročník XV, č. 8, rok 2011/2012. Dátum vydania 20.4.2012, s. 24. ISSN 1335-2733.
88. FILÍPKOVÁ, B., SZAMARANSZKÁ, I.: Deti so špecifickými poruchami učenia a
vývinu reči v programe hipoterapie. Kniha abstraktov. Konferencia XXX. Psychologické
dny: Prostor v nás a mezi námi- respekt, vzájemnost, sdílení. ČPS, SPS pri SAV,
12.-14.9. 2012, Olomouc, ČR. s. 65.
89. KMEŤ, M.: Niekoľko poznámok ku edukácií detí so ŠVP na bežných školách. Program
a bulletin abstraktú. XIII Medzinárodní konference k problermatice osob so specifickými
potrebami. Ústav speciálnepedagogických studií, PdF UP v Olomouci, Umecké centrum
Konvikt a Cirilometodejská teologická fakulta., s.25.
90. KOPČANOVÁ,D.: Problém sexuálnej identity: chlapec uväznený v tele dievčaťa ?
XXX. Psychologické dny Olomouc 2012, Prostor v nás a mezi námi- respekt,
vzájemnost, sdílení. Kniha abstraktov, s. 61.
91. KOPČANOVÁ, D.: Medzinárodná konferencia o kvalite vzdelávania pre sociálne a inak
znevýhodnené deti. Špecialno-pedagogické poradenstvo. Bulletin XV.
Špeciálnopedagogické poradenstvo. Bulletin XV.Educon, Rožňava, 2011,s. 157-158.
CD ROM. ISBN 978-80-970966-6-3.
92. KOPÁNYIOVÁ, A., MATULA, Š., SMIKOVÁ, E. : Prieskum výskytu žiakov
odporúčaných do poradenskej starostlivosti. In. Zb. abstraktov XXX. Psychologické dny
„Prostor v nás a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení. ČPS, KP FFUP Olomouc, SPS
pri SAV, Olomouc 2012 str. 59.
93. SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A.: Nové prístupy v sekundárnej prevencii konzumácie
alkoholu u detí a adolescentov. In. Zb. abstraktov XXX. Psychologické dny „Prostor
v nás a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení. ČPS, KP FFUP Olomouc, SPS pri SAV,
Olomouc 2012, str. 60.
94. MATULA, Š.,SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A.: Preventívna dimenzia činnosti
centier pedagogicko –psychologického poradenstva. In. Zb. abstraktov XXX.
Psychologické dny „Prostor v nás a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení. ČPS, KP
FFUP Olomouc, SPS pri SAV, Olomouc 2012, str. 40.
95. KÖVÉROVÁ Ľ., KUNDRÁTOVÁ, B.: Kognitívny a osobnostný vývin dieťaťa s nízkou
pôrodnou hmotnosťou. Abstrakt, In.: XXX. Psychologické dny, Prostor v nás a medzi
námi – respekt, vzájemnost, sdílení, 12. – 14.9.2012, Olomouc, s. 59.
18
96. KROČANOVÁ, Ľ. : Š. Portešová: Rozumově nadané děti s dyslexií.
Špeciálnopedagogické poradenstvo XVI. VÚDPaP, Bratislava, 2012, s. 120. ISBN
978-80-970733-4-3.
97. KROČANOVÁ, Ľ. : P. Kopřiva a kol.: Repektovat a být respektován.
Špeciálnopedagogické poradenstvo XVI. VÚDPaP, Bratislava, 2012, s.118-119. ISBN
978-80-970733-4-3.
98. KROČANOVÁ, Ľ. : CH. Preissmann : Život s Aspergerovým syndromem.
Špeciálnopedagogické poradenstvo XVI. VÚDPaP, Bratislava, 2012, s.123-124. ISBN
978-80-970733-4-3.
99. KROČANOVÁ, Ľ. : Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike – medzinárodná odborná
konferencia.Špeciálnopedagogické poradenstvo XVI. VÚDPaP, Bratislava, 2012, s.112.
ISBN 978-80-970733-4-3.
100.KROČANOVÁ, Ľ.: Špecifiká psychologického poradenstva pre deti so sluchovým
postihnutím. M. Dolejš, L. Moudrá (eds.): Bulletin abstraktov z XIII. medzinárodnej
konferencie k problematike osôb so špecifickými potrebami, PF UP, Olomouc, 2012, s. 25.
Dostupné na: www.uss.upol.cz./cz/konference-seminare/ .
101.KROČANOVÁ, Ľ.: Počiatky vývinu komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí.
Abstrakt z medzinárodnej konferencie In : O. Minárová, M. Gyurek (eds.): „Rozvoj čítania
s porozumením“, MŠVVŠ SR, Bratislava, 2012, s.75. Dostupné na www.mvssp.sk.
102.KROČANOVÁ, Ľ. : Aktuálne problémy včasnej starostlivosti o rodinu so sluchovo
postihnutým dieťaťom. Abstrakt z medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie. In: J.
Hučík, V. Lechta (eds.) „Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike“, SŠLP, MŠVMŠ SR,
PF PU, Prešov, 2012, s.38.
103.KROČANOVÁ, Ľ.: Interaktívny program na rozvíjanie sociálnych zručností sluchovo
postihnutých detí integrovaných v bežných MŠ. Abstrakt z medzinárodnej
špeciálnopedagogickej konferencie In: V. Lechta (eds.): „Výchovný aspekt inkluzívnej
edukácie a jej dimenzie“, Iris, Bratislava, 2012, s.273.
104.KROČANOVÁ, Ľ.: Vývin komunikačných zručností detí so sluchovým postihnutím. I.
Meierová (eds.): Abstrakty príspevkov z XXX. Psychologických dní „Prostor v nás a mezi
námi“, ČMPS, Olomouc, 2012, s.61.
105. KROČANOVÁ, Ľ. : Význam rodiny v období včasnej intervencie u detí so sluchovým
postihnutím. Abstrakt z medzinárodnej vedeckej konferencie „Špeciálna pedagogika na
Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012“, PdF, Ústav špeciálnopedagogických štúdií UK,
Bratislava, 2012, CD-ROM.
106. KROČANOVÁ, Ľ.: The specifics of psychological counseling for children with hearing
impairment. Abstract of Journal of Exceptional People, Vol. 1, No 1, 2012, Institute of
Special Education Studies, Faculty of Education, Palacky University Olomouc, p. 63.
107.KUNDRÁTOVÁ, B.: Sekvenčné spracovanie informácií a jeho vzťahy s niektorými
kognitívnymi schopnosťami u rómskych detí. XXX. Psychologické dny. Prostor v nás
19
a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení. Zborník abstraktov. Olomouc, ČMPS, FF UP,
SPS pri SAV, 2012, str. 59.
108.TOMKOVÁ, J. (2012). Slovakia- National Perspective Report. In: Haddon, L.,
Livingstone, S. (2012). National Perspectives, London School of Economics and Science,
London, pp.57-59. ISSN 2045‐256X.
109.TOMKOVÁ, J. (2012). Mediácia bezpečného používania internetu. Záverečná správa z
prieskumu. Bratislava, VÚDPaP.
http://www.zodpovedne.sk/download/Prieskum_Mediacia.pdf
110.TOMKOVÁ, J. (2012). Mediation of safer Internet use. Final report of the survey.
Bratislava, VÚDPaP. http://www.zodpovedne.sk/download/Prieskum_Mediacia_EN.pdf
111.TOMKOVÁ, J. (2012). Mediácia bezpečného používania internetu. Záverečná správa z
prieskumu. Bratislava, Iuventa.sk, 06.11.2012.
http://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/prieskumy/prieskum
%20eslovensko.pdf
112.VARHOLÍKOVÁ, J. -SZAMARANSZKÁ, I.- TOMKOVÁ, J.: Od zábavy k zraneniu
(kyberšikanovanie). Abstrakt. www.statpedu.sk. Medzinárodné odborné fórum - Škola
verzus výzvy a riziká súčasnej doby. ŠPÚ a MŠVVaŠ SR.
113.ZBORTEKOVÁ, K.: 20. výročie Detského centra pri VÚDPaP, In: KROČANOVÁ, Ľ.,
ZUBOVÁ, M.(eds): Špeciálnopedagogické poradenstvo XVI. – Informačný bulletin, 2012,
VÚDPaP, s. 113-114.
114.ZBORTEKOVÁ, K.: Sebaponímanie a prežívanie sluchovo postihnutých adolescentov
v kontexte ich školskej integrácie. In: Abstrakty XXX. Psychologické dny, ČMPS a Katedra
psychologie FiF UP v Olomouci, 2012, s. 60.
115.ZBORTEKOVÁ, K.: Inkluzívne vzdelávanie – jeho spoločenský a etický aspekt. In:
POTMĚŠIL, M. Abstrakty, Ústav speciálněpedagogických studií Univerzita Palackého,
Olomouc, 2012, s. 11.
116.ZBORTEKOVÁ, K: Interaktívny rovesnícky program na podporu sociálnej inklúzie
sluchovo postihnutých žiakov v bežných školách. In: HUČÍK, J. : Abstrakty - Aktuálne
trendy v špeciálnej pedagogike, Prešovská univerzita, Prešov, 2012.
117. ZBORTEKOVÁ, K: Sociálna inklúzia žiakov so sluchovým postihnutím a možnosti jej
podpory. In: BIZOVÁ, N.: Abstrakty Medzinárodná vedecká konferencia, Trnavská
univerzita, 2012.
118.ZBORTEKOVÁ, K: Funkcia a možnosti rodiny v procese integrácie zdravotne
znevýhodnených detí. In: HARČÁRIKOVÁ, T.: Abstrakty, Špeciálna pedagogika na
Slovensku v kontexte rokov 1967-2012, medzinárodná vedecká konferencia, Pd F UK,
Bratislava , 2012.
119.ZBORTEKOVÁ, K: Problematika detí a mládeže so sluchovým postihnutím vo
výskumných aktivitách VÚDPaP. In: KARAFFOVÁ, E.: Abstrakty Patopsychológia –
vznik, vývin a...:, Medzinárodná vedecká konferencia, PdF UK, Katedra psychológie a
patopsychológie, Bratislava, 2012.
20
120.ZBORTEKOVÁ, K.: Psychologické aspekty školskej integrácie detí a mládeže so
sluchovým postihnutím. In: MINÁROVÁ, O.: Zborník abstraktov. Medzinárodná
konferencia, MŠVVaŠ SR, OZ Svet ticha Visegrádsky fond, Bratislava, 2012.
e) populárno-vedecké články
121.DOČKAL, V.: Identifikácia nadaných žiakov. Učiteľské noviny, 2012, roč. 59, č. 3, s.
25-27.
122.DROBNÁ, M.: Hipoterapia – nechodím na terapiu, chodím na kone. iEDU. Centrálny
informačný portál rezortu školstva. /http://www.iedu.sk/.
123.FILÍPKOVÁ, B.: Poruchy správania v školskom prostredí. Námety na výučbu slovenského
jazyka a matematiky u detí s ADHD. iEDU. Centrálny informačný portál rezortu školstva.
Dostupné na internete: https://www.iedu.sk/poradenstvo/Stranky/Pedagogicke.aspx.
124.FILÍPKOVÁ, B.: Ako predchádzať syndrómu vyhorenia a eliminovať jeho príznaky v
profesii pedagóga. iEDU. Centrálny informačný portál rezortu školstva. Dostupné na
internete: https://www.iedu.sk/poradenstvo/Stranky/Pedagogicke.aspx.
125.FILÍPKOVÁ, B.: Efektívne učenie alebo ako motivovať dieťa k osvojovaniu si školského
učiva. iEDU. Centrálny informačný portál rezortu školstva. Dostupné na internete:
https://www.iedu.sk/poradenstvo/Stranky/Pedagogicke.aspx
126.FILÍPKOVÁ, B.: Striedavá starostlivosť. Denník pravda XXII/269: Pravda magazín č.47,
Redaktorka: Elena Zemková. Vydané dňa 22.11.2012. s. 10-11.
127.KOPČANOVÁ, D.: Noční sťahovavci. Časopis ZDRAVIE, Red I. Pavlikova. roč.68. č.
19, str. 105-107.
128.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Inkluzívne vzdelávanie na Základnej umeleckej škole Júliusa
Kowalského v Bratislave., Informácie ZPMP v SR, č. 1-2/2012, s. 8 – 10.
129.KROČANOVÁ, Ľ. : Rodičia verzus odborníci v starostlivosti o postihnuté dieťa. Príspevok
na webovú stránku MŠ SR www.iedu.sk (rubrika Pedagogické poradenstvo).
130.KROČANOVÁ, Ľ. : Predpoklady úspešnej integrácie detí so sluchovým postihnutím
predškolského veku v MŠ. Príspevok na webovú stránku MŠ SR www.iedu.sk (rubrika
Pedagogické poradenstvo).
131.KROČANOVÁ, Ľ. : Praktické skúsenosti s integráciou detí so sluchovým postihnutím
v materskej škole. Príspevok na webovú stránku MŠ SR www.iedu.sk (rubrika
Pedagogické poradenstvo).
132.SMIKOVÁ,E.: Striedavá starostlivosť ako jedna z foriem porozvodového rodinného
usporiadania. https://www.iedu.sk/poradenstvo/Stranky/Vychovne.aspx
133.SMIKOVÁ, E.: Prečo deti nechcú chodiť do MŠ. Mama a ja. október 2012, str.1115 -116,
red. Balúchová.
21
134.SMIKOVÁ, E.: Zápis do školy. Mama a ja. február 2012, str.83 -86, red. Balúchová.
135.SMIKOVÁ, E.: Odklad školskej dochádzky. Mama a ja. december 2012, red. Balúchová.
136.SMIKOVÁ, E.: Dieťa takmer v 40tke. Mama a ja. december 2012, red. Balúchová.
137.SZAMARANSZKÁ, I.: Deti so špecifickými poruchami učenia v programe hipoterapie. In:
Špeciálnopedagogické poradenstvo. Informačný bulletin XVI., Bratislava : Výskumný ústav
detskej psychológie a patopsychológie, 2012. S 37-42. ISBN 978-80-970733-4-3.
138.TOMKOVÁ, J. (2012). Zapojenie Slovenska do projektu EU Kids Online III. I-Edu.sk.
https://www.iedu.sk/poradenstvo/prevencia/Stranky/Elektronick%C3%A1komunik
%C3%A1cia.aspx
139.TOMKOVÁ, J.: Čo tínedžeri na tom Facebooku vidia? Puberťáci.sk. Internetová poradňa
pre rodičov. 20.10.2012 http://pubertaci.sk/volny-cas/internet-a-socialne-siete/co-tinedzerina-tom-facebooku-vidia/#more-119
140.TOMKOVÁ, J.: Ako chrániť deti pred online rizikami? Zistenia EU Kids Online. Článok
na Scoop.it.sk, 12.07.2012 http://www.scoop.it/t/icsecclub.
141.TOMKOVÁ, J.: Prvé porovnanie výsledkov SR v rámci projektu EU Kids Online,
dostupné na http://www.medialnavychova.sk/?p=1707
142. TOMKOVÁ, J.: Nové zistenia ohľadom nadmerného používania internetu deťmi.
http://www.medialnavychova.sk/?p=1837
143.TOMKOVÁ, J.: Deťom sa len zriedka dostane pomoci zo strany internetových služieb.
Medialnavychova.sk http://www.medialnavychova.sk/?p=1695
144.TOMKOVÁ, J.: Slovensko v projekte EU Kids Online III. [Slovakia in the EU Kids
Online III project.]www.zodpovedne.sk, 9.7.2012.
145.TOMKOVÁ, J.: Ako môžu rodičia podporiť svoje deti pri bezpečnom používaní internetu?
[How can parents support children’s internet safety?] www.zodpovedne.sk, 27.7.2012.
146.TOMKOVÁ, J.: Samotný čas strávený na internete nie je problém. Nové zistenia ohľadom
nadmerného používania internetu deťmi.www.zodpovedne.sk, 13.11.2012.
http://www.zodpovedne.sk/kapitola4.php?cl=nove_zistenia
147.TOMKOVÁ, J.: Ako chrániť deti pred online rizikami? Zistenia EU Kids Online.
www.zodpovedne.sk, kategória: Udalosti, EU Kids Online III (VÚDPaP), 11.7.2012. http://
www.zodpovedne.sk/kapitola4.php?cl=Ako_chranit_deti
148.TOMKOVÁ, J.: Slovensko v celoeurópskej vedeckej spolupráci EU Kids Online III. http://
www.vudpap.sk/sk/informacie-z-cinnosti/
149.TOMKOVÁ, J.: Dospievajúci vo virtuálnom priestore. Článok na
http://www.vudpap.sk/sk/informacie-z-cinnosti/
150.ZBORTEKOVÁ, K.: Integrované vs. inkluzívne vzdelávanie nepočujúcich - jeho možnosti
a limity. Informačný portál MŠ VVaŠ SR.
https://ww.iedu.sk/poradenstvo/Stranky/Pedagogicke.aspx
22
Práce zadané do tlače v r. 2012
a) Monografické práce ( vrátane testov a knižných kapitol)
151.AMTHAUER, R. et al.: Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R. Autori slovenskej verzie:
DOČKAL, V. – ŠPOTÁKOVÁ, M. Praha : Hogrefe-Testcentrum.
152.HARGAŠOVÁ, M., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E.: Nové metódy odbornej činnosti
v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Učebný zdroj k prípravnému atestačnému
vzdelávaniu na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov, MPC
Bratislava, 60str.
153.KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E.: Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí
v školskom veku. Učebný zdroj k programu kontinuálneho vzdelávania - aktualizačné
vzdelávanie pedagogických zamestnancov. MPC Bratislava, 60 str.
154.FARKAŠOVÁ, E.: Psycholinguistic researches and the implications for educational praxis.
Kapitola v monografii. Maďarsko, 2013.
155.FARKAŠOVÁ, E., MENZLOVÁ, B.: CLIL na 1.stupni základných škôl. Učevný zdroj. 60
strán.
156.KOPČANOVÁ,D.: História psychologického poradenstva. In: Smitková H. (Ed.):
Poradenská psychológia . FIFUK Bratislava . Kapitola vysokoškolskej učebnice FIFUK
Bratislava.
157.SMITKOVÁ H.- KOPČANOVÁ, D.: Etika v psychologickom poradenstve. In: Smitková
H. (Ed): Poradenská psychológia . Vysokoškolská učebnica. FiFUK Bratislava.
158.KOPČANOVÁ, D., DOČKAL, V.: AIST-R - Príručka pre užívateľa . 45 strán.
Testcentrum Praha.
b) Časopisecké štúdie
159.DOČKAL, V.: Jak by (ne)měl vypadat systém vzdělávání nadaných dětí. Svět nadání.
[www.talantovani.cz]
160.DOČKAL, V.: Meranie v psychológii. E-psychologie [e-psycholog.eu].
161.KOPČANOVÁ, D., DOČKAL, V.: Využitie SON-R 2 1/2-7 v práci psychológa na škole.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
162.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Syndróm zavrhnutého rodiča, kazuistika, Psychológia a patopsychológia
dieťaťa.
163.KROČANOVÁ, Ľ.: Poradenské aktivity psychológa pre sluchovo postihnutých klientov.
Zadané in: Speciální pedagogika, PdF UK, Praha.
164.SEDLAČKOVÁ, B.: Domáce násilie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
23
165.SEDLAČKOVÁ, B.: Vplyv domáceho násilia na deti. Psychológia a patopsychológia
dieťaťa.
166.SZAMARANSZKÁ, I.: Vzťah osobnostných charakteristík detí a prežívaného poškodenia
v dôsledku negatívnych aktov v prostredí Facebooku. In: Psychológia a patopsychológia
dieťaťa.
167.SZAMARANSZKÁ, I., FILÍPKOVÁ, B.: Nechodím na terapiu, chodím na kone alebo
využitie hiporehabilitácie a pedagogicko-psychologického jazdenia pri deťoch s poruchami
učenia a vývinu reči. Interaktívny vedecký časopis s recenzovanými príspevkami pre
sociologické, psychologické, politické analýzy a metodologické otázky. Dostupné na
internete: /http://sapa.ff.upjs.sk/, ISSN 1337-5555.
168. ŠPOTÁKOVÁ, M.: Vývin teórie mysle. PaPD.
169.ZBORTEKOVÁ, K.: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. PaPD.
170.ZBORTEKOVÁ, K.: Patopsychológia – vznik, vývin a.... PaPD.
c) Zborníkové štúdie
171.BRONIŠOVÁ, S., TRLICOVÁ, K.: Podpora duševného zdravia pre deti a mládež cestou
dištančného poradenstva.37 dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. Úrad verejného
zdravotníctva SR. Nový Smokovec.
172.DOČKAL, V. – FILÍPKOVÁ, B.: Možno pomocou I-S-T merať praktickú
inteligenciu? In: Prostor v nás a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení. Praha :
ČMPS.
173.DOČKAL, V.: Úvaha o meraní v psychológii. In: Sociálne procesy a osobnosť 2012.
Bratislava : ÚEPsSAV.
174.FARKAŠOVÁ, E.: Predikcia úspešného učenia sa cudzieho jazyka v mladšom školskom
veku. XXX. PD. Zborník príspevkov.
175.FARKAŠOVÁ, E.: Cudzí jazyk a žiaci so špeciálnymi edukačnými potrebami. Zborník.
Cudzie jazyky a kultúry v škole 9. Medzinárodná konferencia. Nitra.
176.FARKAŠOVÁ, E.: Niektoré aspekty vyučovania cudzích jazykov. Zborník. Cudzie jazyky
a kultúry v škole 9. Medzinárodná konferencia. Nitra.
177.FARKAŠOVÁ, E.: Vyhodnotenie výsledkov testovania v 4. ročníku – psychologický
aspekt. Zborník. Odborný seminár s medzinárodnou účasťou. Bratislava.
178.FARKAŠOVÁ, E.: Pedagóg a edukačné prostredie. Kríza pedagogiky? Zborník
z medzinárodnej konferencie.
24
179.FILÍPKOVÁ, B., SZAMARANSZKÁ, I.: Nechodím na terapiu, chodím na kone alebo
využitie hiporehabilitácie a pedagogicko-psychologického jazdenia pri deťoch s poruchami
učenia a vývinu reči. Sociálne a politické analýzy. Interaktívny vedecký časopis s
recenzovanými príspevkami pre sociologické, psychologické, politické analýzy a
metodologické otázky.
180.FILÍPKOVÁ, B.: Využitie tvorivosti a kognitívnych funkcií žiakov osemročného gymnázia
a základnej školy pri tvorbe didaktických testov. Pedagogika. Slovak Journal for
Educational Sciences.
181.FILÍPKOVÁ, B.: Štruktúra intelektových schopností a jej meranie prostredníctvom IST
2000- R v komparácii s IST 70. Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
182.FILÍPKOVÁ, B.: Kritériá školskej zrelosti. Naša škola. Odborný metodický časopis s
recenzovanými príspevkami pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl.
183.FILÍPKOVÁ, B.: Neposlušné čísla alebo dieťa s dyskalkúliou v školskom prostredí. Naša
škola. Odborný metodický časopis s recenzovanými príspevkami pre učiteľov materských
škôl a 1. stupňa základných škôl.
184.FILÍPKOVÁ, B.: Hra v procese výučby. Naša škola. Odborný metodický časopis s
recenzovanými príspevkami pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl.
185.FILÍPKOVÁ, B.: Test stromu a jeho využitie pri diagnostike detí prvého ročníka ZŠ. Naša
škola. Odborný metodický časopis s recenzovanými príspevkami pre učiteľov materských
škôl a 1. stupňa základných škôl.
186.FILÍPKOVÁ, B.: Motivácia dieťaťa v školskom prostredí. Naša škola. Odborný metodický
časopis s recenzovanými príspevkami pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných
škôl.
187.KOPČANOVÁ,D.: Promoting Access to Quality Education for Roma Children . In: Role
of intercultural education in promoting access to quality education for Roma. UNESCO a
Institut Intercultural Timisoara, Romania. (Eds. Calin Rus & Oana Nestian ).
188.KÖVÉROVÁ, Ľ., KUNDRÁTOVÁ, B.: Kognitívny a osobnostný vývin dieťaťa s nízkou
pôrodnou hmotnosťou. Kazuistika, Českomoravská psychologická společnost. Katedra
psychológie FF UP v Olomouci , Slovenská psychologická spoločnost při SAV, XXX.
Psychologické dny, Prostor v nás a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení 12-14.9.2012,
Olomouc.
189.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Muzikoterapia v práci s autistickým klientom, Špeciálno pedagogické
poradenstvo, informačný bulletin.
190.MATULA, Š.: Experimental Preventive counseling program of Behavioral self regulation
for Socially Disadvantaged Children in Bratislava. In (Zb.): 17. German Congress on Crime
Prevention and 6. Annual International Forum: „Living securely in the city“ 16. - 17. April
2012, Munich.
191.MATULA, Š.: Nové prístupy v diagnostike detí a mládeže. In (Zb.): Medzinárodná
vedecká konferencia „Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra“.
Katolícka univerzita v Ružomberku, 27.6.2012, Bratislava.
25
192.MATULA, Š.: Technológia integrovaného systému prevencie ohrozovania detí a mládeže
na horizonte postmoderných časov. In (Zb.): Konferencia Dieťa v ohrození XXI:
„Technológia integrovaného systému prevencie ohrozovania detí a mládeže v realite
postmodernej spoločnosti“. VÚDPaP, DF SR, Paneurópska vysoká škola, SPTPaK,
CPPPaP Bratislava I, Bratislava 11.12.2012.
193.SZAMARANSZKÁ, I. FILÍPKOVÁ, B.: Deti so špecifickými poruchami učenia a vývinu
reči v programe hipoterapie. In: Bratská, M. (Ed.): XXX. Psychologické dny : Prostor v nás
a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. Medzinárodná konferencia. 12.-14.9.2012,
Olomouc. Zborník príspevkov.
194.SZAMARANSZKÁ, I. FILÍPKOVÁ, B.: Využitie hipoterapie pri korekcii porúch vývinu
reči u detí. In: Matula, Š. (Ed.): Dieťa v ohrození XXI. Technológia integrovaného systému
prevencie ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej spoločnosti. Interdisciplinárna
konferencia s medzinárodnou účasťou. 11.12.2012. Zborník príspevkov. Bratislava :
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.
195.TOMKOVÁ, J., SZAMARANSZKÁ, I., VARHOLÍKOVÁ, J. (2012). Children
experiencing negative incidents on Facebook. Analysis of the risk and harm. Youth 2.0:
Connecting, Sharing and Empowering? UCSIA, Antwerpen, Belgium.
196.TOMKOVÁ, J., VARHOLÍKOVÁ, J., SZAMARANSZKÁ, I. (2012). Mediácia
používania internetu z pohľadu detí a adolescentov. Čo pokladajú deti za užitočné pre ich
bezpečné používanie internetu? Zadané do zborníka príspevkov z DVO.
197.VARHOLÍKOVÁ, J. -SZAMARANSZKÁ, I.- TOMKOVÁ, J. Úzkostnosť v kontexte
Facebooku.In: Zborník príspevkov z konferencie DVO XXI, Bratislava.
d) Správy, informácie, recenzie, abstrakty, úvodné slová
198.FILÍPKOVÁ, B.: Jak selhat jako terapeut. Recenzia. Psychológia a patopsychológia
dieťaťa.
199.FILÍPKOVÁ, B.: Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti. Recenzia.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
200.FILÍPKOVÁ, B.: Vybrané kapitoly poradenské psychologie. Recenzia. Psychológia a
patopsychológia dieťaťa.
201.FILÍPKOVÁ, B.: Přehled psychodynamiky. Recenzia. Psychológia a patopsychológia
dieťaťa.
202.FILÍPKOVÁ, B.: Výchova bez poražených. Řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi.
Recenzia. Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
203.FILÍPKOVÁ, B.: Přehled psychologie. Recenzia. Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
204.KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E.: Analytic Map of Incidence Risk Behavior Management of preventive Strategies social-pathological Phenomena. Abstract. 13th
European Congress of Psychology, Stockholm, july 2013.
26
205.SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A.: Concept of integrated System for prevention socialpathological Phenomena Children and Youth in region Bratislava - Ružinov 2009 – 2013.
Abstract. 13th European Congress of Psychology, Stockholm, july 2013.
206.KROČANOVÁ, Ľ.: Halama, P.: Princípy psychologickej diagnostiky. FF TU, Trnava,
2011, 200s. Zadané in: Špeciálnopedagogické poradenstvo XVII.
207.KROČANOVÁ, Ľ.: Matějček, Z., Vágnerová, M. a kol.: Socíální aspekty dyslexie.
Karolinum, UK Praha, 2006. Recenzia. Zadané in: Špeciálnopedagogické poradenstvo
XVII.
208.KROČANOVÁ, Ľ.: Culley, S. , Bond, T.: Integrativní přístup v poradenství
a psychoterapii. Portál, Praha, 2008. Recenzia. Zadané in: Špeciálnopedagogické
poradenstvo XVII.
209. KROČANOVÁ, Ľ.: Pacient v zdravotnom systéme a v spoločnosti. Správa o podujatí.
Zadané in: Špeciálnopedagogické poradenstvo XVII.
210.KROČANOVÁ, Ľ.: Schmidtová, M.: Faktory ovplyvňujúce kvalitu inkluzívneho
vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v ZŠ. Iris, s.r.o. Recenzia. Zadané in: Efeta,
roč. XXIII.
211.KROČANOVÁ, Ľ.: Pacient v zdravotnom systéme a v spoločnosti. Informácia
o medzinárodnej vedeckej konferencii. Zadané in: Špeciálnopedagogické poradenstvo
XVII.
212.KROČANOVÁ, Ľ.: 31. Psychologické dni v Bratislave. Správa o podujatí. Zadané in:
Špeciálnopedagogické poradenstvo XVII.
213.KROČANOVÁ, Ľ.: Michalík, J.: Zdravotní postižení a pomáhající profese. Portál, Praha,
2011. Recenzia. Zadané in: Efeta, roč. XXIII.
214.KROČANOVÁ, Ľ.: Rodiny so sluchovo postihnutým dieťaťom v procese včasnej
intervencie. Abstrakt na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Pacient v zdravotnom
systéme a v spoločnosti“, VŠZSP sv. Alžbety, Slovenská sociologická spoločnosť SAV,
Bratislava, 2012.
e) Populárno-vedecké články
215.FILÍPKOVÁ, B.: Didaktické hry a hry s pravidlami ako súčasť vyučovacieho procesu.
iEDU. Centrálny informačný portál rezortu školstva, www.i-edu.sk
216.FILÍPKOVÁ, B.: Dyskalkúlia. iEDU. Centrálny informačný portál rezortu školstva.
217.FILÍPKOVÁ, B.: Skupinové aktivity napomáhajúce eliminovať šikanujúce správanie v
školskom prostredí. iEDU. Centrálny informačný portál rezortu školstva.
218.FILÍPKOVÁ, B.: Kritériá školskej zrelosti. iEDU. Centrálny informačný portál rezortu
školstva.
219.FILÍPKOVÁ, B.: Praktické tipy rozvíjania motivácie u žiakov. iEDU. Centrálny
informačný portál rezortu školstva.
220.FILÍPKOVÁ, B.: Šikana v školskom prostredí. iEDU. Centrálny informačný portál rezortu
školstva.
27
221. KROČANOVÁ, Ľ.: Včasná integrácia detí so sluchovým postihnutím z pohľadu
psychológa. Príspevok na webovú stránku MŠ SR www.iedu.sk
222.SZAMARANSZKÁ, I.: Kôň pomáha deťom rozvíjať matematické schopnosti. iEDU.
Centrálny informačný portál rezortu školstva. http://www.iedu.sk
223.TOMKOVÁ, J. (2012). Čo deti považujú za užitočné pri ich používaní internetu? Ako
postupovať, aby vedeli čeliť rizikám internetu? I-EDU, www.iedu.sk.
224.TOMKOVÁ J. (2012). Deti trávia na internete veľa času. Kedy už ide o závislosť? I-EDU,
www.iedu.sk.
225.ZBORTEKOVÁ, K.: Prečo je dôležité u detí s poruchou sluchu kontrolovať zrak?
Informačný portál MŠVVaŠ SR, zadané na: www.iedu.sk
PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ
a) Odborné referáty na odborných podujatiach
226.DOČKAL, V.: Intelektové nadanie a možnosti jeho rozvíjania vo výchovnovzdelávacom procese. Vzdělávání nadaných dětí. Závěrečná konferencie projektu
ESF. KÚ Zlín, ZŠ Zlín-Malenovice. Zlín 2.2.2012.
227.BRONIŠOVÁ, S. – DOČKAL, V.: Sociálne problémy rodín s „inými“ deťmi.
Aktuální otázky sociální politiky: teorie a praxe 2012. Univerzita Pardubice,
Pardubice 17.5.2012.
228.DOČKAL, V.: Úvaha o meraní v psychológii. Sociálne procesy a osobnosť 2012.
ÚEPsSAV; SVÚ SAV; PsÚ AV ČR; PsÚ MU, Nový Smokovec 18.9.2012.
229.DOČKAL, V.: Zástoj Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pri
kreovaní patopsychológie na Slovensku. Medzinárodná konferencia Patopsychológia –
vznik, vývin a... Pedagogická fakulta UK Bratislava, Bratislava 7.12.2012.
230.FARKAŠOVÁ, E.: Cudzí jazyk a žiaci so špeciálnymi edukačnými potrebami. Cudzie
jazyky a kultúry v škole 9. Medzinárodná konferencia. UKF, Nitra, 13.4. 2013.
231.FARKAŠOVÁ, E.: Niektoré aspekty vyučovania cudzích jazykov. Cudzie jazyky a kultúry
v škole 9. Medzinárodná konferencia. UKF, Nitra, 13.4. 2013.
232.FARKAŠOVÁ, E.: Vyhodnotenie výsledkov testovania v 4. ročníku – psychologický
aspekt. Záverečný seminár s medzinárodnou účasťou. ŠPÚ, Bratislava, 26.11. 2013.
233.FARKAŠOVÁ, E.: Pedagóg a edukačné prostredie. Kríza pedagogiky? PdFUK, Bratislava,
5.12. 2013.
234.KOPÁNYIOVÁ, A.: Ro.pe training in Slovakia. International workshop TAKE
CARE, Paphos, Cyprus, 9.2.2012.
235.KOPÁNYIOVÁ, A.: Evaluation of selective prevention program. TAKE CARE,
Paphos, Cyprus, 10.2.2012.
236.KOPÁNYIOVÁ, A.: How to deal with Key Persons – slovak experiences.
International workshop TAKE CARE. Kos, Grécko, 28.8.2012.
28
237.KOPÁNYIOVÁ, A..MATULA, Š.: Ohrozovanie klientely školských poradenských
zariadení postupmi nesúladnými so zákonom č. 245/2008 Z. z. a č. 199/2004 Z. z.
Minikonferencia - Činnosti ohrozujúce deti a mládež v školskom prostredí. VÚDPaP,
Bratislava 14.5.2012.
238.MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A.: Pripravovaná novelizácia zákona č. 199/1994 Z.z. v
znení neskorších predpisov a jej vplyv na vykonávanie odbornej psychologickej činnosti v
rezorte školstva. Minikonferencia - Činnosti ohrozujúce deti a mládež v školskom prostredí.
VÚDPaP, Bratislava 14.5.2012.
239.MATULA, Š.,SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A.: Preventívna dimenzia činnosti centier
pedagogicko –psychologického poradenstva. XXX. Psychologické dny „Prostor v nás a
mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení. ČPS, KP FFUP Olomouc, SPS pri SAV,
Olomouc 2012. 14.9.2012.
240.KOPČANOVÁ, D: Creating Special Curricula for Children from Socially Disadvantaged
Settings. Referát na zasadnutí Rady IBE v Ženeve, január 2012.
241.KOPČANOVÁ, D: Focus on Early Childhood Care and Education. Global Education for
All Meeting, centrála UNESCO Paris, 23. November 2012.
242.KOPČANOVÁ,D.: AIST-R- nová pomôcka pri plánovaní profesijnej kariéry žiakov.
Konferencia Euroguidance -Národná cena kariérového poradenstva 2012. 25.X.2012,
organizátor SAAIC, Bratislava.
243.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Inkluzívne vzdelávanie žiakov na ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave.
Odborný seminár „Inkluzívne vzdelávanie“ pod záštitou ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, Bratislava, 26. 4. 2012.
244.MATULA, Š.: Experimental Preventive counseling program of Behavioral self regulation
for Socially Disadvantaged Children in Bratislava. In: 17. German Congress on Crime
Prevention and 6. Annual International Forum: „Living securely in the city“ 16. April 2012,
Munich.
245.MATULA, Š.: Nové prístupy v diagnostike detí a mládeže. Medzinárodná vedecká
konferencia „Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra“. Katolícka
univerzita v Ružomberku, 27.6.2012, Bratislava.
246.TOMKOVÁ, J. (2012). Slovenské deti a nové média v zrkadle výskumu. [Slovak children
and new media in research.] Research findings presentation at expert meeting From
research to policy making. Iuventa, Bratislava, 17.5.2012.
247.TOMKOVÁ, J. (2012). Deti a internet - príležitosti a riziká. Slovensko v projekte EU Kids
Online. [Children and Internet: Opportunities and Risks. Slovakia As a Member of EU Kids
Online Project]. Presented at international conference Megatrends and Media, UCM,
Trnava, 24.04. 2012.
248.VARHOLÍKOVÁ, J. - SZAMARANSZKÁ, I.- TOMKOVÁ, J. Od zábavy k zraneniu
(kyberšikanovanie). Medzinárodné odborné fórum - Škola verzus výzvy a riziká súčasnej
doby. Organizátori: ŠPÚ a MŠVVaŠ SR. 5.6.2012
249.ZBORTEKOVÁ, K.: Inkluzívne vzdelávanie – jeho spoločenský a etický aspekt. Speciální
a inkluzívní vzdělávaní a role speciální pedagogiky. XIII. Mezinárodní konference
29
k problematice osob se specifickými potřebami. Pd F Univerzity Palackého, Olomouc,
14.3.2012.
250.ZBORTEKOVÁ, K.: Psychologické aspekty školskej integrácie detí a mládeže so
sluchovým postihnutím. Medzinárodná konferencia, MŠVVaŠ SR, OZ Svet ticha,
Visegrádsky fond, Bratislava 30. 3. 2012.
b) Postery
251.BRONIŠOVÁ, S., TRLICOVÁ, K.: Podpora duševného zdravia pre deti a mládež cestou
dištančného poradenstva.37. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. Úrad verejného
zdravotníctva SR. Nový Smokovec. 16.10. – 17.10.2012.
252.DOČKAL, V. – FILÍPKOVÁ, B.: Možno pomocou I-S-T merať praktickú
inteligenciu? XXX. psychologické dny. Prostor v nás a mezi námi – respekt,
vzájemnost, sdílení. ČMPS a SPS pri SAV. Olomouc 13.9.2012.
253.FARKAŠOVÁ, E.: Predikcia úspešného učenia sa cudzieho jazyka v mladšom školskom
veku. Psychologické dni, Olomouc, 13.9. 2012.
254.KOPÁNYIOVÁ, A., MATULA, Š., SMIKOVÁ, E. : Prieskum výskytu žiakov
odporúčaných do poradenskej starostlivosti. XXX. Psychologické dny „Prostor v nás
a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení. ČPS, KP FFUP Olomouc, SPS pri SAV,
Olomouc 2012. 13.9.2012.
255.SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A.: Nové prístupy v sekundárnej prevencii konzumácie
alkoholu u detí a adolescentov. XXX. Psychologické dny „Prostor v nás a mezi námi –
respekt, vzájemnost, sdílení. ČPS, KP FFUP Olomouc, SPS pri SAV, Olomouc 2012.
14.12.2012.
256.SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A.: Sekundárna prevencia konzumácie alkoholu u detí
a adolescentov. Konferencia Dieťa v ohrození XXI: „Technológia integrovaného systému
prevencie ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej spoločnosti“. VÚDPaP, DF
SR, Paneurópska vysoká škola, SPTPaK, CPPPaP Bratislava I, Bratislava 11.12.2012.
257.SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A.: Homeparties. Take Care International
Conference. Landschaftsverband Westafallen-Lippe - Koordinationsstelle Sucht,
Münster, Nemecko. 24. 10.2012.
258.SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A.: Selective drug prevention in adolescents and
youth. Take Care International Conference. Landschaftsverband Westafallen-Lippe Koordinationsstelle Sucht, Münster, Nemecko. 25.10.2012.
259.KOPČANOVÁ, D.: Test štruktúry záujmov (AIST – R) a jeho využitie v praxi CPPPaP.
Interdisciplinárna konferencia. Dieťa v ohrození XXI s názvom "Technológia
integrovaného systému prevencie ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej
spoločnosti". VÚDPaP, DF SR, Paneurópska vysoká škola, SPTPaK, CPPPaP Bratislava I,
Bratislava 11.12.2012.
260.KOPČANOVÁ, D.: Potenciálne etické úskalia pri vykonávaní psychologicko-poradenskej
praxe. Interdisciplinárna konferencia Dieťa v ohrození XXI: "Technológia integrovaného
systému prevencie ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej spoločnosti".
30
VÚDPaP, DF SR, Paneurópska vysoká škola, SPTPaK, CPPPaP Bratislava I, Bratislava
11.12.2012.
261.KOPČANOVÁ, D.: Problém sexuálnej identity: chlapec uväznený v tele dievčaťa ?
XXX. Psychologické dny Olomouc 2012, Prostor v nás a mezi námi- respekt, vzájemnost,
sdílení. ČPS, KP FFUP Olomouc, SPS pri SAV, Olomouc 2012. 14.12.2012.
262.KOPČANOVÁ,D.: Ciele aktivity a výsledky odbornej práce s deťmi z marginalizovaného
prostredia. Stretnutie pridružených škôl UNESCO, 3.12.2012. Univerzitná knižnica
v Bratislave.
263.KROČANOVÁ, Ľ.: Špecifiká psychologického poradenstva pre sluchovo postihnutých
klientov. XIII. medzinárodná konferencia k problematike osôb so špecifickými potrebami.
Ustav speciálněpedagogických studií, PdF UP, Olomouc, 14.3.2012.
264.KROČANOVÁ, Ľ.: Počiatky vývinu komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí.
Odborný seminár „Rozvoj čítania s porozumením“, MŠVVŠ SR, Bratislava, 30.3. 2012.
265.KROČANOVÁ, Ľ. : Aktuálne problémy včasnej starostlivosti o rodinu so sluchovo
postihnutým dieťaťom. Medzinárodná špeciálnopedagogická konferencia pri príležitosti
15. výročia vzniku PU v Prešove „Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike“, SŠLP,
MŠVMŠ SR, PF PU, Prešov, 16. 5. 2012.
266.KROČANOVÁ, Ľ. : Interaktívny program na rozvíjanie sociálnych zručností sluchovo
postihnutých detí integrovaných v bežných MŠ. Medzinárodná špeciálnopedagogická
konferencia „Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jej dimenzie“, PF Trnavskej
univerzity, MŠVVŠ, Smolenice, 26.4.2012.
267.KROČANOVÁ, Ľ.: Vývin komunikačných zručností detí so sluchovým postihnutím.
XXX. Psychologické dny „Prostor v nás a mezi námi“, ČMPS, SPS, Olomouc, 12.9.2012.
268.KROČANOVÁ, Ľ.: Význam rodiny v období včasnej intervencie u detí so sluchovým
postihnutím. Medzinárodná vedecká konferencia „Špeciálna pedagogika na Slovensku
v kontexte rokov 1967 – 2012“, PdF UK, MŠVVŠ, Bratislava, 3.10.2012.
269.KROČANOVÁ, Ľ.: Rodiny so sluchovo postihnutým dieťaťom v procese včasnej
intervencie. Medzinárodná vedecká konferencia „Pacient v zdravotnom systéme
a v spoločnosti“, VŠZSP sv. Alžbety, Slovenská sociologická spoločnosť SAV, Bratislava,
14.12.2012.
270.KUNDRÁTOVÁ, B.: Sekvenčné spracovanie informácií a jeho vzťahy s niektorými
kognitívnymi schopnosťami u rómskych detí. XXX. Psychologické dny. Prostor v nás
a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení. ČMPS, FF UP, SPS pri SAV, Olomouc,
12.-14.9.2012.
271.KÖVÉROVÁ, Ľ., KUNDRÁTOVÁ, B.: Kognitívny, osobnostný a sociálny vývin dieťaťa
s nízkou pôrodnou hmotnosťou. XXX. Psychologické dny. Prostor v nás a mezi námi –
respekt, vzájemnost, sdílení. ČMPS, FF UP, SPS pri SAV, Olomouc, 13.9. 2012.
272.MATULA, Š., BOGDÁNYI, F.: Špecifiká sociálneho poradenstva v školských
poradenských zariadeniach. Konferencia Dieťa v ohrození XXI: „Technológia
integrovaného systému prevencie ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej
31
spoločnosti“. VÚDPaP, DF SR, Paneurópska vysoká škola, SPTPaK, CPPPaP Bratislava I,
Bratislava 11.12.2012.
273.SZAMARANSZKÁ, I. FILÍPKOVÁ, B.: Deti so špecifickými poruchami učenia a vývinu
reči v programe hipoterapie. XXX. Psychologické dny: Prostor v nás a mezi námi - respekt,
vzájemnost, sdílení. Medzinárodná konferencia. 13. septembra 2012, Olomouc.
274.SZAMARANSZKÁ, I. FILÍPKOVÁ, B.: Využitie hipoterapie pri korekcii porúch vývinu
reči u detí. Dieťa v ohrození XXI. Technológia integrovaného systému prevencie
ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej spoločnosti. Interdisciplinárna
konferencia s medzinárodnou účasťou. Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie. 11. decembra 2012, Bratislava.
275.TOMKOVÁ, J., VARHOLÍKOVÁ, J., SZAMARANSZKÁ, I. (2012).Mediácia používania
internetu z pohľadu detí a adolescentov. Čo pokladajú deti za užitočné pre ich bezpečné
používanie internetu? Dieťa v ohrození XXI.: Technológia integrovaného systému
prevencie ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej spoločnosti. Interdisciplinárna
konferencia s medzinárodnou účasťou. VÚDPaP, DF SR, Paneurópska vysoká škola,
SPTPaK, CPPPaP Bratislava I, Bratislava, 11.12.2012.
276.VARHOLÍKOVÁ, J. -SZAMARANSZKÁ, I.- TOMKOVÁ, J. Úzkostnosť v kontexte
Facebooku. Dieťa v ohrození XXI. Technológia integrovaného systému prevencie
ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej spoločnosti. Interdisciplinárna
konferencia s medzinárodnou účasťou. VÚDPaP, DF SR, Paneurópska vysoká škola,
SPTPaK, CPPPaP Bratislava I, Bratislava 11.12.2012.
277. ZBORTEKOVÁ, K.: Interaktívny rovesnícky program na podporu sociálnej inklúzie
sluchovo postihnutých žiakov v bežných školách. Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike Medzinárodná vedecká konferencia. Katedra špec. pedagogiky PdF Prešovskej univerzity,
MŠVVaŠ SR, KŠÚ, SŠLV, Prešov, 16.5. 2012.
278.ZBORTEKOVÁ, K.: Sociálna inklúzia žiakov so sluchovým postihnutím a možnosti jej
podpory. Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie -Medzinárodná vedecká
konferencia. Pd F Trnavská univerzita, Univerzita E. Loránda Budapest, Univerzita L.
Maximiliána Mníchov. Smolenice, 26.-27.4. 2012.
279.ZBORTEKOVÁ, K: Funkcia a možnosti rodiny v procese integrácie zdravotne
znevýhodnených detí. Medzinárodná vedecká konferencia Špeciálna pedagogika na
Slovensku v kontexte rokov 1967-2012.PdF UK Ústav špeciálnopedagogických štúdií,
katedra špeciálnej pedagogiky, Bratislava, 3.- 4.10. 2012.
280.ZBORTEKOVÁ, K: Problematika detí a mládeže so sluchovým postihnutím vo
výskumných aktivitách VÚDPaP. Patopsychológia – vznik, vývin a...:, Medzinárodná
vedecká konferencia, PdF UK, Katedra psychológie a patopsychológie, Bratislava, 7.12.
2012.
c)Vzdelávacie prednášky (prednesené na vzdelávacích akciách pre psychológov, pedagógov
a ďalších odborníkov a VŠ študentov)
281.TRLICOVÁ, K., BRONIŠOVÁ, S.: Dieťa v procese riešenie konfliktnej situácie.
Súdnictvo priateľské k deťom. SV UNICEF. Bratislava. 12.11.2012.
32
282.BRONIŠOVÁ, S.: Sociálno-právne otázky náhradnej rodinnej starostlivosti. Kurz
špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť
v neonatológii, Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva
a zdravotníckych odborných štúdií Bratislava, Bratislava 19.4.2012.
283.BRONIŠOVÁ, S.: Zanedbávanie, zneužívanie a týranie detí – syndróm CAN. Kurz
špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť
v neonatológii, Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva
a zdravotníckych odborných štúdií Bratislava, Bratislava 6.12.2012.
284.BRONIŠOVÁ, S.: Dohovor o právach dieťaťa. Kurz špecializačného štúdia
v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, Slovenská
zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Bratislava, Bratislava 6.12.2012.
285.DOČKAL, V.: Identifikácia intelektovo nadaných detí v súvislosti so špecifikami ich
vývinu. Seminár pre odborných zamestnancov súkromného CPPPaP. Bratislava 16.2.2012.
286.DOČKAL, V.: Právne predpisy v oblasti edukácie nadaných žiakov. Seminár pre
pracovníčky súkromného CPPPaP Cenada. Bratislava 16.2.2012.
287.DOČKAL, V.: Teórie inteligencie a ich aplikácia v psychodiagnostike. Seminár pre
psychológov bratislavského kraja. CPPPaP Bratislava I. Bratislava 8.3.2012.
288.DOČKAL, V.: Diagnostika inteligencie – princípy, metodiky, interpretácia testových
výsledkov. Seminár pre psychológov bratislavského kraja. CPPPaP Bratislava I. Bratislava
8.3.2012.
289.DOČKAL, V.: Práca s psychodiagnostickými testami a interpretácia ich výsledkov.
Seminár pre pracovníčky súkromného CPPPaP Cenada. Bratislava 12.3.2012.
290.DOČKAL, V.: Zisťovanie tvorivosti nadaných detí. Seminár pre pracovníčky súkromného
CPPPaP Cenada. Bratislava 12.3.2012.
291.DOČKAL, V.: Problematika terminológie v oblasti nadania. Kontinuálne vzdelávanie
učiteľov, psychológov a špeciálnych pedagógov. VÚDPaP, Bratislava 8.10.2012.
292.DOČKAL, V.: História skúmania nadania. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov, psychológov
a špeciálnych pedagógov. VÚDPaP, Bratislava 8.10.2012.
293.DOČKAL, V.: Dedičnosť a prostredie. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov, psychológov
a špeciálnych pedagógov. VÚDPaP, Bratislava 9.11.2012.
294.DOČKAL, V.: Vývin nadania. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov, psychológov
a špeciálnych pedagógov. VÚDPaP, Bratislava 9.11.2012.
295.DOČKAL, V.: Štruktúra nadania a jeho druhy. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov,
psychológov a špeciálnych pedagógov. VÚDPaP, Bratislava 9.11.2012.
296.DOČKAL, V.: Prejavy nadaných detí. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov, psychológov
a špeciálnych pedagógov. VÚDPaP, Bratislava 3.12.2012.
297.DOČKAL, V.: Problémy nadaných detí a ich riešenia. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov,
psychológov a špeciálnych pedagógov. VÚDPaP, Bratislava 3.12.2012.
33
298.DOČKAL, V.: Podstata tvorivosti. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov, psychológov
a špeciálnych pedagógov. VÚDPaP, Bratislava 3.12.2012.
299.DOČKAL, V.: Vlastnosti tvorivej osobnosti. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov,
psychológov a špeciálnych pedagógov. VÚDPaP, Bratislava 3.12.2012.
300.KMEŤ, M.: Možnosti IVP a jeho realizácia pri prejavoch ADD. ZŠ Fándiho, PK
25.1.2012.
301.KMEŤ, M.: Špecifiká vzdelávania s IVP a učebné plány II.st dieťaťa s NVR. ZŠ Jelenia,
29.2.2012.
302.KMEŤ, M.: Individuálny prístup a klasifikácia pri DMO na 2.st ZŠ Karlovesská,
28.3.2012.
303.KMEŤ, M.: Realizácia IVP pri NVR v podmienkach bežnej ZŠ na 1.st. ZŠ Bielenisko, PK
28.3.2012.
304.KMEŤ, M.: Úprava hodnotenia a výchovných postupov podľa IVP na 1.st. ZŠ Fándliho,
23.4.2012.
305.KMEŤ, M.: Reálne možnosti dieťaťa verzus predstavy učiteľa podľa IVP na 1.st. ZŠ
Bielenisko 25.4.2012.
306.KMEŤ, M.: Optimalizácia edukačného procesu podľa IVP pri dysfázii . ZŠ Tbiliská,
30.5.2012.
307.KMEŤ, M.: Organizácia edukačného procesu a možnosti IVP. ZŠ ZŠ Karlovesská
30.5.2012.
308.KMEŤ, M.: Špecifiká edukačného procesu na 1.st pri zdravotnom oslabení a NVR. ZŠ
Nejedlého. 13.6.2012.
309.KMEŤ, M.: Tímová spolupráca a podoba eduk. Procesu pri dysfázii. ZŠTbiliská.
Bratislava. 13.6.2012.
310.KMEŤ, M.: Ciele a limity IVP na 1.st ZŠ. ZŠ Fándliho.25. 6. 2012.
311.KMEŤ,M.: Úloha špeciálneho pedagóga a jeho možnosti v rámci IVP. ZŠ Nejedlého.
12.9.2012.
312.KMEŤ, M.: Realizácia IVP na druhom stupni a individuálne plány predmetov. ZŠ Jelenia.,
26.9.2012.
313.KMEŤ, M.: Špecifiká realizácie IVP na 2.st bežnej ZŠ. ZŠ Sv.Jur. 24.10.2012.
314.KMEŤ, M.: Úloha učiteľa a jeho možnosti pri tvorbe IVP. DC, 14.11.2012.
315.KMEŤ, M.: Optimalizácia ed. Procesu na základe návrhu IVP. ZŠ Malacky, 16.11.2012.
316.KMEŤ, M.: Klasifikácia a hodnotenie IVP na 1.st ZŠ. ZŠ Nejedlého. 28.11.2012.
317.KMEŤ, M.: Modifikácie učebných plánov a možnosti školského špec. pedagóga. ZŠ
Medzilaborecká. 28.11.2012.
318.KMEŤ, M.: Realizácia IVP a jej limity v podmienkach bežnej ZŠ Bielenisko. 19.12.2012.
34
319.KOPÁNYIOVÁ, A.: Children in special needs in Slovakia. International conference –
Headteachers conference – Europrojekt Vzdelávanie bez hraníc. Žilina, 4.10.2012.
320.KOPÁNYIOVÁ, A.: Analysis of method Colour of Life – climate at school in Slovakia.
Project results. International conference – Psychological counseling – past, present, future.
Bratislava, Hotel Barónka, 15.11. 2012. https://sites.google.com/a/dapservices.cz/visegradschoolcomparison2012/project-conference.
321.KOPÁNYIOVÁ, A.: Nie sme na predaj - inštruktáž k príručke. Seminár CPPPaP Holíč,
3.4. 2012, Holíč.
322.KOPÁNYIOVÁ, A.: Agresivita a jej ponímanie. Workshop pre pracovníkov CPPPaP
a školských psychológov, Trnava, 28.3.2012.
323.KOPÁNYIOVÁ, A.: Alkohol a možnosti prevencie u detí a mládeži. Workshop pre
pracovníkov CPPPaP a kľúčových osôb projektu Take Care. CPPaP Bratislava II.,
12.4.2012.
324.KOPÁNYIOVÁ, A.: Dosiahnutie zmeny v poradenskom procese. Workshop pre
pracovníkov CPPPaP a kľúčových osôb projektu Take Care. CPPaP Bartislava II.,
13.4.2012.
325.KOPÁNYIOVÁ, A.: Dotazník merania efektivity skupinovej terapie. Sociálnopsychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí. VÚDPaP,
PREVENCIA V&P, 1.sústredenie, Prašník 11.10.2012.
326.KOPÁNYIOVÁ, A.: Metóda krátkej intervencie. Sociálno-psychologický výcvik v metóde
krátkej intervencie drogových závislostí. VÚDPaP a PREVENCIA V&P 1.sústredenie,
Prašník 12.10.2012.
327.KOPÁNYIOVÁ, A.: Selektívna prevencia a jej možnosti. Sociálno-psychologický výcvik
v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V&P,
2.sústredenie, Prašník 26.11.2012.
328.KOPÁYNIOVÁ, A.: Koleso zmeny. Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V&P, 2.sústredenie, Prašník
27.11.2012.
329.KOPČANOVÁ, D.: Právo na kvalitné vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia
Regionálnom sympóziu „Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite“ pod
záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera dňa 15.
11.2012 a Úradu vlády SR.
330.KOPČANOVÁ,D.: Psychologická intervencia a dodržiavanie práva na vzdelávanie detí
pochádzajúcich z marginalizovaného prostredia. Konferencia: Ľudské práva
v medzigeneračnom dialógu, pod záštitou podpredsedu. Vlády SR a ministra zahraničných
vecí M. Lajčáka. Panel: Práva dieťaťa. 14.12.2012.
331.KOPČANOVÁ, D.: Ciele aktivity a výsledky odbornej práce s deťmi z marginalizovaného
prostredia. Stretnutie pridružených škôl UNESCO, 3.12.2012. Univerzitná knižnica
v Bratislave.
332.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Neverbálne techniky v práci s deťmi s ADHD na I. stupni ZŠ., názov
podujatia: „Život dieťaťa s ADHD“, ZŠ Topoľčany, 12.11.2012.
35
333.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Neverbálne techniky v práci s deťmi s ADHD na II. Stupni ZŠ, názov
podujatia: „Život dieťaťa s ADHD“, ZŠ Topoľčany, 3.12.2012.
334.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca s neverbálnymi technikami s klientmi v DC, štud. psych. III. Roč.
FF UK, Bratislava, DC 20.3.2012.
335.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca štud. pod supervíziou, štud. psych. III. roč. FF UK, Bratislava, DC
27.3.2012.
336.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Grafomotorika u detí predškolského veku, pedag. pracovníci
súkromného detského centra Teddy, Bratislava 27.4.2012.
337.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Grafomotorika u detí predškolského veku, štud. liečebnej pedagogiky II.
roč. PdF UK, Bratislava, DC 3.5.2012.
338.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Psychologické poradenstvo pre rodiny so zrakovým a viacnásobne
postihnutým dieťaťom, špec. pedagógovia, psychológovia , rehabilitačný pobyt s deťmi
ranného veku so zrakovým a ďalším postihnutím , Senec 5.5.2012.
339.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Muzikoterapia v práci s nevidiacim a viacnásobne postihnutým
dieťaťom., špec. ped, psych., rehabilitačný pobyt s deťmi ranného veku so zrakovým
a ďalším postihnutím, Senec 6.5.2012.
340.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca štud. pod supervíziou,, štud. psych. IV. roč. FF UK, DC
10.5.2012.
341.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Psychologická diagnostika školskej zrelosti., IV. roč. štud. psych. FF
UK, Bratislava, DC 7.6.2012.
342.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca pod supervíziou, štud. psych. IV. roč.psychológie, Trnavská
Univerzita, DC 14.6.2012.
343.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Relaxačné techniky v práci s klientmi DC. Štud. psych. IV. roč. FF UK
Bratislava, DC 15.6.2012.
344.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Muzikoterapia v práci s klientmi v DC. Štud, psych. II. roč. FF UK,
Bratislava, DC 19.6.2012.
345.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Úvod do terapeutických techník (MT, AT, DT) štud. psych. IV. roč. FF
UK Bratislava, DC 21.6.2012.
346.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca študentiek pod supervíziou, štud. psych. IV. roč. FF UK
Bratislava, DC 26.6.2012.
347.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca s neverbálnymi technikami a klientmi v DC, štud. psych. II. roč.
FF UK Bratislava, DC 9.10.2012.
348.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Úvod do terapeutických techník (MT,AT,DT)., štud. psych. II. roč. FF
UK Bratislava, DC 9.10.2012.
349.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca študentiek pod supervíziou., štud. psych. IV. roč. FF UK
Bratislava, DC 16.10.2012.
350.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Neverbálne techniky v práci s klientmi v DC, práca pod supervíziou.,
štud. IV. roč. FF UK Bratislava, DC 23.10.2012.
36
351.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Grafomotorická práca s klientmi v DC., štud. psych. IV. roč. FF UK
Bratislava, DC 25.10.2012.
352.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca študentiek pod supervíziou., štud. psych. IV. roč. FF UK
Bratislava, DC 30.10.2012.
353.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Projektívne techniky v práci s klietmi v DC., štud. psych. IV. roč. FF
UK Bratislava, DC 6.11.2012.
354.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Grafomotorická práca s klientmi v DC (práca pod supervíziou)., štud.
psych. IV. roč. FF UK Bratislava, DC 13.11.2012.
355.KÖVÉROVÁ, Ľ.: CATO a iné projektívne techniky v práci s klientami v DC., štud. psych.
IV. roč. FF UK Bratislava, DC 27.11.2012.
356.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Relaxačné techniky spojené s imagináciami v práci s klientmi v DC.,
štud. psych . IV. roč. FF UK Bratislava, DC 4.12.2012.
357.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca štud. pod supervíziou., štud. psych. IV. roč. FF UK Bratislava, DC
11.12.2012.
358.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Test sémantického výberu. (práca pod supervíziou), štud. psych. IV. roč.
FF UK Bratislava, DC 18.12.2012.
359.KUNDRÁTOVÁ, B.: Dieťa s Downovým syndrómom. Štud. 4.roč. liečebnej pedagogiky
PdF UK. Detské centrum, Bratislava, 16.3.2012.
360.KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s pragmatickou
poruchou reči. Študenti 3.roč. psychológie FF UK . Detské centrum. Bratislava, 16.3.2012.
361.KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s poruchami
správania a ADHD. Študenti 4.roč. špeciálnej pedagogiky PdF UK . Detské centrum.
Bratislava, 23.3.2012.
362.KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s poruchami učenia.
Študenti 3. roč. psychológie FF UK, Detské centrum, Bratislava, 23.3.2012.
363.KUNDRÁTOVÁ, B.: Psychologická intervencia u detí s odkladom povinnej školskej
dochádzky. Študenti 3.roč. psychológie FF UK. Detské centrum, Bratislava, 30.3.2012.
364.KUNDRÁTOVÁ, B.: Sociálna a emocionálna deprivácia a jej vplyv na vývin dieťaťa.
Študenti 4.roč. špeciálnej pedagogiky PdF UK, Detské centrum, Bratislava, 13.4.2012.
365.KUNDRÁTOVÁ, B.: Psychologická diagnostika intelektových schopností. Štud. 2.roč.
psychológie FF UK. Detské centrum, Bratislava, 20.4.2012.
366.KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s poruchami učenia.
Štud. 4. roč. psychológie Univerzita Viedeň, Detské centrum, Bratislava, 20.4.2012.
367.KUNDRÁTOVÁ, B.: Psychologická intervencia u detí s odkladom povinnej školskej
dochádzky. Študenti 4.roč. špeciálnej pedagogiky PdF UK. Detské centrum, Bratislava,
20.4.2012.
368.KUNDRÁTOVÁ, B.: Skupinové formy práce s deťmi s odkladom povinnej školskej
dochádzky. Štud. 4.roč. špeciálnej pedagogiky PdF UK. Detské centrum, Bratislava,
27.4.2012.
37
369.KUNDRÁTOVÁ, B.: Inteligenčné škály pre deti. Štud. 4.roč. psychológie Univerzita
Viedeň, Detské centrum, Bratislava, 27.4.2012.
370.KUNDRÁTOVÁ, B.: Test rečového vývinu. Štud. 4.roč. psychológie Univerzita Viedeň,
Detské centrum, Bratislava, 11.5.2012.
371.KUNDRÁTOVÁ, B.: Dyslexia, príčiny, diagnostika, stimulácia. Štud. 4.roč. psychológie
Univerzita Viedeň, Detské centrum, Bratislava, 25.5.2012.
372.KUNDRÁTOVÁ, B.: Inteligenčné škály pre deti. Štud. 4.roč. psychológie FF UK, Detské
centrum, Bratislava, 15.6.2012.
373.KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s poruchami učenia.
Študenti 4. roč. psychológie FF UK, Detské centrum, Bratislava, 19.6.2012.
374.KUNDRÁTOVÁ, B.: Inteligenčné škály pre deti. Štud. 2.roč. psychológie FF UK, Detské
centrum, Bratislava, 19.6.2012.
375.KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s ADHD. Študenti
4.roč. psychológie FF UK . Detské centrum. Bratislava, 22.6.2012.
376.KUNDRÁTOVÁ, B.: Inteligenčné škály pre deti. Štud. 2.roč. psychológie FF UK, Detské
centrum, Bratislava, 22.6.2012.
377.KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s poruchami učenia.
Študenti 4. roč. psychológie FF UK, Detské centrum, Bratislava, 26.6.2012.
378.KUNDRÁTOVÁ, B.: Narušený vývin reči a poruchy učenia. Štud. 4.roč. psychológie
Univerzita Viedeň, Detské centrum. Bratislava, 29.6.2012.
379.KUNDRÁTOVÁ, B.: Psychologická intervencia u detí s DMO. Študenti 2.roč. špeciálnej
pedagogiky PdF UK, Detské centrum, Bratislava, 10.7.2012.
380.KUNDRÁTOVÁ, B.: Inteligenčné škály pre deti. Štud. 1.roč. psychológie FF UK, Detské
centrum, Bratislava, 10.7.2012.
381.KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s ADHD. Študenti
4.roč. psychológie FF UK . Detské centrum. Bratislava, 13.7.2012.
382.KUNDRÁTOVÁ, B.: Narušený vývin reči, príčiny, diagnostika, psychologická
intervencia. Štud. 4.roč. psychológie Univerzita Viedeň, Detské centrum. Bratislava,
23.10.2012.
383.KUNDRÁTOVÁ, B.: Sociálna a emocionálna deprivácia a jej vplyv na vývin dieťaťa.
Študenti 2.roč. liečebnej pedagogiky PdF UK, Detské centrum, Bratislava, 26.10.2012.
384.KUNDRÁTOVÁ, B.: Vývinové škály pre deti. Štud. 4.roč. psychológie FF UK, Detské
centrum, Bratislava, 13.11.2012.
385.KUNDRÁTOVÁ, B.: Psychologická intervencia u detí s ADHD. Prednáška pre
pedagógov ZŠ. Základná škola J. M. Osuského, Malacky, 19.11.2012.
386.MATULA, Š.: Technológia integrovaného systému prevencie ohrozovania detí a mládeže
na horizonte postmoderných časov. Konferencia Dieťa v ohrození XXI: „Technológia
integrovaného systému prevencie ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej
38
spoločnosti“. VÚDPaP, DF SR, Paneurópska vysoká škola, SPTPaK, CPPPaP Bratislava I,
Bratislava 11.12.2012.
387.MATULA, Š.: Konflikty v skupine. „Sociálno-psychologický výcvik v metóde
krátkejintervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V&P,1.sústredenie,
Prašník, 11.10.2012.
388. MATULA, Š.: Význam sociálnej percepcie.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde
krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V&P,1.sústredenie,
Prašník, 12.10.2012.
389. MATULA, Š.: Neverbálna komunikácia v úvodnom rozhovore poradca – klient. „Sociálno
psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí VÚDPaP
a PREVENCIA V&P, 2.sústredenie, Prašník 26.11.2012.
390. MATULA, Š.: Alkohol a fajčenie. „Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V&P, 2.sústredenie, Prašník
27.11.2012.
391.SEDLAČKOVÁ, B.: Práca s deťmi s odkladom povinnej školskej dochádzky. Študenti 5.
ročníka psychológie FiF UK, Detské centrum VÚDPaP, 1. 2. 2012.
392.SEDLAČKOVÁ, B.: Stimulácia školských zručností. Študenti 2. ročníka sociálnej práce
PdF UK, Detské centrum VÚDPaP, 2. 2. 2012.
393.SEDLAČKOVÁ, B.: Práca s dieťaťom s psychosomatickými problémami. Študenti 5.
ročníka sociálnej práce PdF UK, Detské centrum VÚDPaP, 16. 2. 2012.
394.SEDLAČKOVÁ, B.: Psychologická diagnostika. Študenti 4. ročníka psychológie FiF UK,
Detské centrum VÚDPaP, 8. 3. 2012.
395.SEDLAČKOVÁ, B.: Psychologická diagnostika. Študenti 4. ročníka psychológie FiF UK,
Detské centrum VÚDPaP, 14. 3. 2012.
396.SEDLAČKOVÁ, B.: Stimulácia predškolských zručností. Študenti 3. ročníka psychológie
FiF UK, Detské centrum VÚDPaP, 4. 4. 2012.
397.SEDLAČKOVÁ, B.: Diagnostika kognitívnych schopností , použitie SON - R. Študenti 4.
ročníka pedagogiky mentálne postihnutých PdF UK, Detské centrum VÚDPaP, 11. 4.
2012.
398.SEDLAČKOVÁ, B.: Psychologická diagnostika, WISC III. Študenti 4. ročníka
psychológie FiF UK, Detské centrum VÚDPaP, 11. 4. 2012.
399.SEDLAČKOVÁ, B.: Relaxačné metódy. Študenti 4. ročníka špeciálnej pedagogiky PdP
UK, Detské centrum VÚDPaP, 18. 4. 2012.
400.SEDLAČKOVÁ, B.: Psychologická diagnostika, Kaufmannov test. Študenti 4. ročníka
psychológie FiF UK, Detské centrum VÚDPaP, 30. 4. 2012.
401.SEDLAČKOVÁ, B.: Práca s rodičmi v DC VÚDPaP. Študenti 2. ročníka sociálnej práce
PdF UK, Detské centrum VÚDPaP, 2. 5. 2012.
402.SEDLAČKOVÁ, B.: Psychologická diagnostika. Študenti 4. ročníka liečebnej pedagogiky
PdF UK, Detské centrum VÚDPaP, 3. 5. 2012.
39
403.SEDLAČKOVÁ, B.: Použitie Scénotestu. Študenti 4. ročníka psychológie FiF UK, Detské
centrum VÚDPaP, 10. 5. 2012.
404.SEDLAČKOVÁ, B.: Kresba rodiny. Študenti 4. ročníka psychológie FiF UK, Detské
centrum VÚDPaP, 11. 6. 2012.
405.SEDLAČKOVÁ, B.: Čítací test. Študenti 4. ročníka psychológie FiF UK, Detské centrum
VÚDPaP, 21. 6. 2012.
406.SEDLAČKOVÁ, B.: Psychologická diagnostika kognitívnych schopností. Študenti 5.
ročníka sociálnej práce PdF UK, Detské centrum VÚDPaP, 3. 10. 2012.
407.SEDLAČKOVÁ, B.: Relaxačné metódy. Študenti 2. ročníka liečebnej pedagogiky PdF
UK, Detské centrum VÚDPaP, 24. 10. 2012.
408.SEDLAČKOVÁ, B.: Práca s dieťaťom so špecifickými poruchami učenia. Študenti 2.
ročníka liečebnej pedagogiky PdF UK, Detské centrum VÚDPaP, 25. 10. 2012.
409.SMIKOVÁ, E.: Nové možnosti sekundárnej prevencie Možnosti riešenia niektorých
špecifických kríz detí a mládeže v kontexte prevencie sociálno – patologických javov.
Medzinárodná konference „Dítě v krizi“. MŠMT ČR, MPSV, Kalokagatie, Zlín 31.5.2012.
410.SMIKOVÁ, E.: Rizika a rizikové chování dětí a mládeže. Kulatý stúl. Medzinárodná
konference „Dítě v krizi“. MŠMT ČR, MPSV, Kalokagatie, Zlín 30.5.2012.
411.SMIKOVÁ, E.: Možnosti prevencie a eliminácie extrémizmu v školskom prostredí.
Minikonferencia „Činnosti ohrozujúce deti a mládež v školskom prostredí“. VÚDPaP,
Bratislava 15.5.2012.
412.SMIKOVÁ, E.: Tvorba, inovácia a implementácia profesijného štandardu psychológa.
Pracovné stretnutie členov pracovnej skupiny na tvorbu Metodiky profesijných štandardov.
Trenčianske Teplice, 27.1.2012.
413.SMIKOVÁ, E.: Možnosti spolupráce zariadení výchovného poradenstva a prevencie
v ochrane detí na internete. Pracovné stretnutie CEC Governmensts Relations a Google
Slovakia, Bratislava 14.11.2012.
414.SMIKOVÁ, E.: Prevencia porúch správania a možnosti poradenskej práce s agresívnymi
deťmi. Workshop pre pracovníkov CPPPaP a školských psychológov, Trnava, 28.3.2012.
415.SMIKOVÁ, E.: Špecifiká vedenia motivačného rozhovoru. Workshop pre pracovníkov
CPPPaP a kľúčových osôb projektu Take Care. CPPaP Bartislava II., 12.4.2012.
416.SMIKOVÁ, E.: Kladenie otázok v motivačnom interview s problémovým klientom.
Workshop pre pracovníkov CPPPaP a kľúčových osôb projektu Take Care. CPPaP
Bartislava II., 13.4.2012.
417.SMIKOVÁ, E.: Extrémizmus mladej generácie a možnosti jeho prevencie a eliminácie v
školskom prostredí. Konferencia „Škola versus výzvy a riziká súčasnej doby“. ŠPÚ,
Bratislava, Bratislava 5.12.2012.
418.SMIKOVÁ, E.: Tvorba, inovácia a implementácia profesijného štandardu psychológa.
Pracovné stretnutie členov pracovnej skupiny na tvorbu Metodiky profesijných štandardov.
Trenčianske Teplice, 27.1.2012.
40
419.SMIKOVÁ, E.: Štýly vedenia skupiny. „Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V&P,1.sústredenie, Prašník
11.10.2012.
420.SMIKOVÁ, E.: Kooperácia a súperivosť v skupine. „Sociálno-psychologický výcvik
v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V&P
1.sústredenie, Prašník 12.10.2012.
421.SMIKOVÁ, E.: Fázy motivačného interview.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde
krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V&P ,2.sústredenie,
Prašník 28.11. 2012.
422.SMIKOVÁ, E.: Kladenie otázok v motivačnom interview s klientom.„Sociálnopsychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP
a PREVENCIA V&P,2.sústredenie, Prašník 29.11.2012.
423.DROBNÁ, M.,VARHOLÍKOVÁ, J.: (Ne)sociálne siete. Zdravá škola. 2. ročníka SPŠ
elektrotechnická, Zochova, 4.4.2012.
424.SZAMARANSZKÁ, I.: Medzinárodné vzťahy a spolupráca v hipoterapii a vzdelávacie
systémy v európskych krajinách. Hipoterapeutický kurz. Slovenská zdravotnícka univerzita,
12.10.2012.
425.SZAMARANSZKÁ, I.: Práca s dospelým klientom v hipoterapii. Hipoterapeutický kurz.
Slovenská zdravotnícka univerzita, 14.10.2012.
426.ŠPOTÁKOVÁ, M: Multidisciplinárna starostlivosť o deti s postihnutím v DC VÚDPaP.
18.3. 2012, .4.ročník poradenstvo v kombinácii PedF UK.
427.ŠPOTÁKOVÁ, M: Psychologická diagnostika I.. 24.3. 2012, 4.ročník poradenstvo
v kombinácii PedF UK.
428.ŠPOTÁKOVÁ, M.: Psychologická diagnostika II,. 12.4.2012, 4.ročník poradenstvo
v kombinácii PedF UK.
429.ŠPOTÁKOVÁ, M: Spolupráca psychológa a špeciálneho pedagóga. 13.4.2012, 4.ročník
poradenstvo v kombinácii Ped.F UK.
430.ŠPOTÁKOVÁ, M: Diagnostika a poradenstvo pr deti s postihnutím v DC VÚDPaP. 22.10.
2012, 3..ročník psychológia TU.
431.ŠPOTÁKOVÁ, M: Multidisciplinárna starostlivosť o deti s postihnutím v DC VÚDPaP,
24.10. 2012, 2. Ročník psychológia FFUK.
432.ŠPOTÁKOVÁ, M: Rodina s dieťaťom s postihnutím v DC VÚDPaP. 4.12. 2012, 2..ročník
psychológia FFUK.
433.TOMKOVÁ, J. (2012). Slovakia- Research and Awareness-raising in the Internet safety.
Google's Youth and Tech Summit, Google London: 1-13 St Giles High St, London.
12.10.2012.
434. TOMKOVÁ, J. (2012). Opodstatnenosť výskumu vo vyvíjaní agendy prevencie viacerých
sektorov. Bezpečnosť a ochrana deti na internete, Google Slovakia, Bratislava, 14.11.2012.
435.ZBORTEKOVÁ, K.: ADHD – neposlušnosť- nevychovanosť – ochorenie? Metodické
združenie, MŠ Heyrovského, Bratislava,12.1. 2012.
41
436.ZBORTEKOVÁ, K.: Ako zvládať agresívne a impulzívne správanie u detí predškolského
veku. Metodické združenie MŠ Heyrovského, Bratislava, 9. 2. 2012.
437.ZBORTEKOVÁ, K.: Prejavy ADHD u predškolákov, Metodické združenie MŠ Stálicová
2, Bratislava 16.2. 2012.
438. ZBORTEKOVÁ, K.: Pedagogické objatie – pomoc pre deti s poruchami správania.
Odborný seminár, SCŠPP, Stálicová 2, Bratislava, 8.3.2012.
439.ZBORTEKOVÁ, K.: Je dieťa s kochleárnym implantátom počujúce? Metodické
združenie, ZŠ sv. Marka, Nitra,17.4.2012.
440.ZBORTEKOVÁ, K.: Cudzie jazyky vo vzdelávaní nepočujúcich detí. Metodické
združenie, ZŠ sv. Marka, Nitra,15.5.2012.
441.ZBORTEKOVÁ, K.: Škola lásky v rodine podľa Prekopovej. Odborný seminár, SCŠPP,
Stálicová 2, Bratislava, 7.6. 2012.
442.ZBORTEKOVÁ, K.: TPO podľa Prekopovej – riziko alebo pomoc deťom s poruchami
autistického spektra., Odborný seminár, SCŠPP, Stálicová 2, Bratislava,18.9.2012.
443.ZBORTEKOVÁ, K.: Diferenciálna diagnostika a intervencia ŠVPU. SCŠPP, Odborný
seminár, Stálicová 2, Bratislava 11.10.2012.
444.ZBORTEKOVÁ, K. : Je dlhodobé zlyhávanie v matematike dyskalkúlia? Metodické
združenie SŠI, Hrdličkova, Bratislava,9.11.2012.
445.ZBORTEKOVÁ, K.: Spolupráca rodiny a školy pri poruchách správania, Metodické
združenie ZŠ Gessayova, Bratislava, 29.11. 2012.
d) Vedenie seminárov, kurzov, tréningov, workshopov
446.DOČKAL, V. – KUNDRÁTOVÁ, B.: Práca s testom WISC-IIISK. Workshop pre
psychológov CPPPaP Bratislavského kraja. Bratislava 25.10.1012.
447.DOČKAL, V. – KUNDRÁTOVÁ, B.: Práca s testom WJ IE. Workshop pre psychológov
CPPPaP Bratislavského kraja. Bratislava 25.10.1012.
448.KUNDRÁTOVÁ, B. – DOČKAL, V.: Práca s testom SON-R 2½-7. Workshop pre
psychológov CPPPaP Bratislavského kraja. Bratislava 25.10.1012.
449.KUNDRÁTOVÁ, B. – DOČKAL, V.: Práca s testom K-ABC. Workshop pre psychológov
CPPPaP Bratislavského kraja. Bratislava 25.10.1012.
450.FARKAŠOVÁ, E.: VedeniewWorkshop - Vzdelávanie učiteľov CJ k metóde CLIL:
Hodina CJ vzhľadom na vekové osobitosti žiakov. Nitra, 14.4. 2013.
451.KOPÁNYIOVÁ, A.: Vedenie 2..skupiny. „Sociálno-psychologický výcvik v metóde
krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V&P, 1.sústredenie
11.10 -15.10. 2012 - 26 účastníkov.
452.KOPÁNYIOVÁ, A.: Vedenie 2. skupiny. „Sociálno-psychologický výcvik v metóde
krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V& P,2.sústredenie
26.11. -30. 11. 2012 - 26 účastníkov.
42
453.KOPÁNYIOVÁ, A.: Vedenie skupiny žiakov. Rope tréning. 23.3.-25.3.2012.
454.KOPÁNYIOVÁ, A.: Moderovanie sekcie Dítě a škola. XXX. Psychologické dny „Prostor
v nás a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení. ČPS, KP FFUP Olomouc, SPS pri SAV,
Olomouc 15. 12. 2012.
455.KOPÁNYIOVÁ,A., SMIKOVÁ, E.: Vedenie workshopu pre pracovníkov CPPPaP a
kľúčových osôb projektu Take Care. CPPaP Bartislava II., 12. -13.4.2012.
456.KÖVÉROVÁ, Ľ.: Muzikoterapeutická práca s deťmi raného veku so zrakovým a ďalším
postihnutím. Vedenie workshopu. Rehabilitačný pobyt rodín s deťmi raného veku so
zrakovým a ďalším postihnutím. Senec, 4. – 8.5.2012.
457.MATULA, Š.: Vedenie 2.skupiny.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V& P, 1.sústredenie 11.11
-15.11. 2012 - 26 účastníkov.
458.MATULA, Š.: Vedenie 2.skupiny.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V& P, 2.sústredenie 26.11
-30.11. 2012 - 26 účastníkov.
459.MATULA, Š.: Vedenie skupiny detí. RO – pe. 23.3.-25.3.2012, Modra-Harmónia.
460.SMIKOVÁ, E.: Vedenie 1.skupiny.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V& P,1.sústredenie 11.11
-15.11. 2012 - 26 účastníkov.
461.SMIKOVÁ, E.: Vedenie 1.skupiny.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a PREVENCIA V& P,2.sústredenie 26.11.
-30. 11. 2012 - 26 účastníkov.
462.SMIKOVÁ, E.: Vedenie skupiny detí. RO –pe. 23.3.-25.3.2012.
463.DROBNÁ, M.: Bezpečné správanie a súkromie na sociálnych sieťach. Vedenie workshopu
k prezentovaným videám a stránkam, na ktorých majú mladí možnosť hľadať pomoc.
5.3.2012 Moldava nad Bodvou. 5.3.2012 Moldava nad Bodvou, 6.3.2012 Vranov nad
Topľou, 7.3.2012 Prešov, 8.3.2012 Stropkov, 19.3.2012 Tisovec, 20.3.2012 Lučenec,
21.3.2012 Banská Bystrica, 26.3.2012 Nitra, 27.3.2012 Levice, 19.4.2012 Bratislava,
2.5.2012 Ivánka pri Dunaji, 18.6.2012 Trenčín, 18.6.2012 Trenčín, 22.6.2012 Dunajská
Streda, 25.6.2012 Skalica.
464.SZAMARANSZKÁ, I.: Working with child and adult in AMAT with horse.
Hipoterapeutický seminár s medzinárodnou účasťou. Štvrtok na Ostrove 7.-8. júla 2012.
465.TOMKOVÁ, J.: EU KIDS ONLINE III workshop slovenského tímu. Plnenie európskych
úloh, referovanie o stave vecí na pracoviskách členov slovenského tímu so zástupcami z
iných inštitúcií a aj VÚDPAP. 06.02. 2012 VÚDPaP, 04.04. 2012 VÚDPaP, 09.07.2012,
VÚDPaP Bratislava.
466.TOMKOVÁ, J.: Riziká na sociálnych sieťach. Prevencia. Sebaskúsenosť, prezentovanie
edukačných videí, diskusia, niečo málo z teórie. 18.01.2012 ZS Tomášikova, Košice,
20.01.2012 ZŠ Žilina, 20.01.2012 SŠ Žilina, 08.02.2012 Gymnázium, Stropkov, 15.02.
2012 ZŠ. Fándlyho, Pezinok, 07.03. 2012 ZŠ Park Angelinum, Košice, 07.03. 2012 SPŠ
geodetická, Lermontovova Košice, 13.03.2012 ZŠ ZŠ Dr.V.Clementisa,Francisciho
43
803Tisovec, 20.03.2012 ZŠ, M.R.Štefánika, Haličská 8, Lučenec, 21.03.2012 Gympel
A.Sladkoviča, Komenského 8, BB, 27.03.2012 SPŠ potravinárska Nitra, 30.04. 2012 ZŠ
Vendelína Javorku 32, Žilina, 30.04. 2012 SŠ Gym.Hlinská 29, Žilina, 03.05.2012 ZS
Hurbanova, Martin, 03.05.2012 Gym. Lettricha, Martin, 02.05. 2012 ZŠ SNP v Sučanoch,
Partizánska 13, Sučany, 04.05.2012 ZS Turč.Teplice, 04.05.2012 Spojená škola Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce, 09.05. 2012 ZŠ KYSAK, Kysak 210,
12.05. 2012 ZŠ Kolárová, Svätý Jur, 15.06.2012 SOŠ polygraficka Račianska, Bratislava,
25.06.2012 Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica.
467.VARHOLÍKOVÁ, J.: Riziká vo virtuálnom priestore. Workshop zameraný na detekciu
hranice rizika v internetovom prostredí, identifikovanie negatívnych javov a následné
hľadanie spôsobov riešení. Oravský Podzámok, 1.2.2012, Prešov 7.3.2012 (ZŠ Šrobárová
20), Krivany 8.3.2012, Kokava nad Rimavicou (ZŠ MŠ Štúrova 70) 19.3.2012 , Kalinovo
20.3.2012, Lučenec (ZŠ M.R.Štefánika), 20.3.2012, Levoča (ZŠ G. Haina) 16.4.2012,
Poprad, 7.5.2012 (ZŠ Jarná), Trstená 11.6.2012 (ZŠ R. Dilonga), Skalica, 25.6.2012 (ZŠ
Strážnicka 1).
468.VARHOLÍKOVÁ, J.: Riziká vo virtuálnom priestore. Workshop bol zameraný na detekciu
hranice rizika v internetovom prostredí, identifikovanie negatívnych javov a následné
hľadanie spôsobov riešení. 2.ročník SŠ: Moldava nad Bodvou, 5.3.2012. (SOŠ
Szakközépiskola, 2 skupiny), Vranov nad Topľou, 6.3.2012 (Gymnázium Dr. Daxnera, 2
skupiny), Kremnica 21.3.2012 (Súkromná škola úžitkového výtvarníctva), Levice 26.3.2012
(OA), Nitra 27.3.2012 (SPŠ potravinárska), Levoča 16.4.2012 (Stredná pedagogická
škola), Svit 9.5.2012 (Spojená odborná škola, 2 skupiny), Trstená 11.6.2012 (Gymnázium
M. Hattalu).
e) Popularizačné prednášky a besedy (pre mládež a laickú verejnosť)
469.FILÍPKOVÁ, B.: Sociálna konformita v školskom prostredí. SOŠ Ivanská cesta 21,
Bratislava. Dňa 9.2. 2012.
470.FILÍPKOVÁ, B.: Asertívne riešenie konfliktov. SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava. Dňa
22.3. 2012.
471.KOPÁNYIOVÁ, A.: Alkohol a jeho nebezpečenstva pre mládež. Stretnutie rodičov, ZŠ
Medzilaborecká, 12.4.2012.
472.KOPÁNYIOVÁ, A.: Evalvácia projektu Ro.pe. Stretnutie rodičov ZŠ Medzilaborecká,
Bratislava, 8.6.2012.
473.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II. st. II. bratislavského okresu, CULTUS – Ružinov, 12.1.
2012.
474.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st. II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 19.1.2012.
475.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st. II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 8.2. 2012.
476.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st. II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 15.2.2012.
477.SMIKOVÁ, E: Dialógy…žiaci II.st .II.bratisl.okresu, CULTUS– Ružinov, 7.3.2012.
478.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 14.3.2012.
44
479.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 4.4.2012.
480.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 11.4.2012.
481.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 9.5.2012.
482.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 23.5.2012.
483.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 13. 6.2012.
484.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 10.6.2012.
485.SMIKOVÁ, E: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 19.9.2012.
486.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 26.9.2012.
487.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 10.10.2012.
488.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 24.10.2012.
489.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 8.11.2012.
490.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 22.11.2012.
491.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 5.12.2012.
492.SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 12.12.2012.
VYSTÚPENIA V MKP
a) Články v tlači (podklady)
493.FILÍPKOVÁ, B.: Peter Pan, Mary Poppinsová a další...Neviditelných kamarádů našich detí
se nemusíme bát, většinou svědčí o vysoké míře jejich kreativity. Děti a my. Redaktorka:
Hana Zahradníčková. ČR, ročník 41, č.4, 21.3.2012, s. 21- 23. ISSN 0323-1879.
494.FARKAŠOVÁ, E.: Trestať treba s rozumom. red. M. Miháliková, SME, 29.6., s. 1.
495.FARKAŠOVÁ, E.: Krik lepšie známky nezabezpečí. red. M. Miháliková, SME, 29.6., s. 3.
496.KOPČANOVÁ, D.: Zápis detí do 1. ročníka. SME, M. Horáková, roč.20, január 2012,
Špec.príloha.
497.KOPČANOVÁ, D: Trestať treba s rozumom - SME, red. Miháliková, rubrika
Spravodajstvo. číslo 150 roč.20 z 29.6. 2012, s. 1.
498.KOPČANOVÁ, D: Krik lepšie známky nezabezpečí - SME, red. Miháliková, rubrika
Spravodajstvo. číslo 150, roč.20 z 29.6. 2012, s. 3.
499.KOPČANOVÁ, D: Noční sťahovavci : Šup do postele, do svojej ! redaktorka Ivana
Paulíková, spracované 3.7.2012, uverejnené august 2012, časopis Zdravie , ročník roč.68.
č. 19, s.105-107.
500.SMIKOVÁ, E.: TASR. „Štrajk učiteľov“. red. Škvarková. 26.11.2012.
501.SMIKOVÁ, E.: Štrajk učiteľov. http://najmama.aktuality.sk/clanok/231911/o-strajku-preddetmi-nemlcte-normalne-to-s-nimi-preberte/ 27.11.2012.
45
502.SMIKOVÁ, E.: www.aktualne.sk Zápisy do školy. 9.2.2012, red. Korgová.
503.SMIKOVÁ, E.: www.aktualne.sk Detské reality show. 28.8.2012, red. Korgová.
504.SMIKOVÁ, E.: www.aktualne.sk Prváci v prvý školský deň. 28.8.2012, red. Korgová.
505.SMIKOVÁ, E.: Hospodárske noviny. Viac detí v triede.6.9.2012.
506.SMIKOVÁ, E.: www.aktualne.sk Výber základnej školy. 9.11.2012, red. Korgová.
507.SMIKOVÁ, E.: PRAVDA: „Deti a výsluch“ http://dennik.pravda.sk/Pravda.aspx?
datum=3.12.2012#6
b) Vystúpenia v rozhlase
508.MATULA, Š.: K veci – striedavá starostlivosť o dieťa, Lýdia Mrázová, Slovenský rozhlas,
11.05.2012.
509.MATULA, Š.: K veci – striedavá starostlivosť o dieťa, Darina Mozolová, Slovenský
rozhlas, 10.08.2012.
510.SMIKOVÁ, E.: Téma dňa, Slov. rozhlas: Novoročné predsavzatia. 4.1.2012, red.
Štefánková.
511.SMIKOVÁ, E.: Téma dňa, Slov. rozhlas: Symboly Vianoc.28.12.2012, red. Štefánková.
512.SMIKOVÁ, E.: Téma dňa, Slov. rozhlas: Ľaváci. 23.1.2012, red. Štefánková.
513.SMIKOVÁ, E.: Krátke správy, Slov. rozhlas: Počítače a deti. 13.6.2012, red. Horečná.
514.SMIKOVÁ, E.: Krátke správy, Slov. rozhlas: Šetrnosť. 7.8.2012, red. Štubňová.
515.SMIKOVÁ, E.: Téma dňa, Slov. rozhlas: Hodnota peňazí.27.2.2012, red. Štefánková.
516.SMIKOVÁ, E.: Téma týždňa, Slov. rozhlas: Voľný čas. Letné tábory. 5.4.2012, red.
Štubňová.
517.SMIKOVÁ, E.: Téma dňa, Slov. rozhlas: Asertívne správanie. 25.5.2012, red. Štubňová.
518.TOMKOVÁ, J.: Kyberšikanovanie. Lumenáda, Rádio Lumen, 30.05.2012.
c) Vystúpenia v TV
519.FILÍPKOVÁ, B.: Noviny TV JOJ. Redaktorka: Dana Strculová. Téma: Životospráva.
17.3.2012.
520.FILÍPKOVÁ, B.: Noviny TV JOJ. Redaktorka: Dana Strculová. Téma: Deti a internet.
23.3.2012.
521.KOPČANOVÁ, D.: O smiechu chlapcov a dievčat. Red. Marian Vanek, Ružinovská TV
web: https://www.youtube.com/watch?v=jWdzCffgTJs&feature=related
46
522.KOPČANOVÁ, D.: Z čoho majú ľudia strach. Red. Marian Vanek, Ružinovská TV.
13.2.2012.
523.KOPČANOVÁ, D.: Priateľstvo a láska. Red. M. Vanek: Ružinovská TV Nahrávané
13.2.2012.
524.KOPČANOVÁ, D.: Komplexy.....online . Relácia Noviny TV JOJ o 12.00 Vysielane
naživo v pondelok 5.3.2012, red. Martina Karasová, moderátor Jan Mečiar.
525.KOPČANOVÁ, D.: Význam kamarátstva. Red. Marian Vanek, Ružinovská TV. 4.4.2012.
526.KOPČANOVÁ, D.: Podvádzanie v škole. Red. Marian Vanek, Ružinovská TV. Nahr.
5.4.2012.
527.KOPČANOVÁ, D.: Kto má talent. Red. Marian Vanek, Ružinovská TV, jún 2012.
528.KOPČANOVÁ, D.: Čo to je závisť ? Red. Marian Vanek, Ružinovská TV, jún 2012.
529.KOPČANOVÁ, D.: Lenivosť. Red. Marian Vanek, Ružinovská TV, 9.10.012.
530.KOPČANOVÁ, D.: Pýcha. Red. Marian Vanek, Ružinovská TV. 9.10.2012.
531.KOPČANOVÁ, D.: Sila u chlapcov a u dievčat. Red. Marian Vanek, Ružinovská TV.
9.10.012.
532.KOPČANOVÁ, D.: Proces zabúdania . MARKIZA, relácia Reflex . red. Sona Juricova.
nahrávané 8.10.2012, vysielané 11.10.2012.
533.KOPČANOVÁ, D.: Pamäťové mapy v hlave. relacia MARKIZA Reflex . red. Sona
Juricova, vysielané 13.X.2012.
534.KOPČANOVÁ, D.: Zneužitie detí pedofilmi. red.D.Strculová. TV JOJ - Noviny,
21.10.2012.
535.KOPČANOVÁ, D.: Boj o deti. Televízia JOJ Plus, online relácia Slovensko naživo,
vysielaná dňa 15.11.2012 , red. J. Mečiar.
536.KUNDRÁTOVÁ, B.: Dieťa so syndrómom ADHD. TASR, 23.8.2012, redaktorka
Švarcová.
537. MATULA, Š.: Správy TA3: Prístup k žiakom v škole po vianočných prázdninách, Red.:
Dominika Hyriaková, 7.1.2012.
538.MATULA, Š.: Televízne noviny: Odklad povinnej školskej dochádzky, Red.: Katarína
Tehlárová, STV 1, 9.1.2012.
539.MATULA, Š.:Televízne noviny: Problémy striedavej výchovy. Red.: Alexandra Dovalová,
TV Markíza, 5.3.2012.
540.MATULA, Š.: Televízne noviny: Únosy detí. Red.: Michal Čierny, TV Markíza,
20.3.2012.
541.MATULA, Š.:Televízne noviny: Problémy adopcie. Red.: Alexandra Dovalová, TV
Markíza, 13.04.2012.
542.MATULA, Š.: Nočné správy: Násilné počítačové hry. Red. Miroslav Frindt, STV 1,
20.4.2012.
47
543.MATULA, Š.:Televízne noviny: Bankomatové karty pre deti. Red. Simona Simanová,
STV 1, 7.5.2012.
544.MATULA, Š.: Správy TA3: Problémy striedavej výchovy, Dagmar Kardošová 31.7.2012.
545.MATULA, Š.:Diskusia: Bez detí neodídem II, 19.09.2012, TV JoJ Plus, Red. Ján Mečiar.
546.MATULA, Š.: Diskusia: Týranie detí, 07.11.2012, TV JoJ Plus, Red. Ján Mečiar.
547.SMIKOVÁ, E.: TV JOJ. Noviny TV JOJ „Zápis do školy“.18.2.2012, red. Petrus.
548.SMIKOVÁ, E.: STV. Správy. „Školská zrelosť“.25.1.2012, red. Dragošeková.
549.SMIKOVÁ, E.: TV JOJ. Správy. „Ľaváctvo“.07.02.2012, red. Ďuriš.
550.SMIKOVÁ, E.: TA JOJ. Správy o 12tej Prezentácia dievčat na internete. 08.02.2012.
551.SMIKOVÁ, E.: TV JOJ. Správy o 12tej.Vzdor a deti 14.8.2012.
552.SMIKOVÁ, E.: TV JOJ. Správy. Bankomatové karty, vrecové“. 22.8.2012, red. Petrus.
553.SMIKOVÁ, E.: TV JOJ. Noviny TV JOJ „Vnímanie rizika u detí.“.17.9.2012, red. Petrus.
554.SMIKOVÁ, E.: TV Markíza. Správy. Deti a mobily.25.9.2012 red.Krafka.
555.SMIKOVÁ, E.: TV JOJ. Správy o 12tej. „Symboly a deti“.26.9.2012, red.Petrus.
556.SMIKOVÁ, E.: TV JOJ. Noviny TV JOJ „Domáce práce a rozvodovosť.“ 7.11.2012, red.
Petrus.
48
EXPERTÍZNA ČINNOSŤ
a) Autorské expertízy - štúdie, projekty, návrhy predpisov atď.
DOČKAL, V.: Stanovisko k počtu žiakov gymnázia pre mimoriadne nadané deti. Pre KŠÚ
Bratislava. Bratislava 7.2.2012.
DOČKAL, V.: Stanovisko k používaniu inteligenčných testov pri výbere nadaných žiakov. Pre
KŠÚ Banská Bystrica. Bratislava 18.6.2012.
DOČKAL, V.: Stanovisko k žiadosti Centra nadania, n. o. o zaradenie súkromného osemročného
gymnázia do siete. Pre MŠVVaŠ SR. Bratislava 22.10.2012.
DOČKAL, V.: Stanovisko k zriadeniu súkromného CPPPaP Andarex. Pre VÚDPaP. Bratislava
19.11.2012.
KUNDRÁTOVÁ, B: Špecifiká kognitívneho vývinu rómskych detí. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
P-113. Bratislava, VÚDPaP, 2012, 24 strán.
LEPEŇOVÁ, D. a kol.: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí. Národný projekt VÚDPAP, október 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A, SMIKOVÁ, E., MATULA, Š.: Projekt „Sociálno - psychologický výcvik v
metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. Projekt pre ÚV SR, marec 2012
KOPÁNYIOVÁ, A, SMIKOVÁ, E.,MATULA, Š..: Projekt „Multiúrovňový preventívny prístup
optimalizácie rizikového správania adolescentov“. Projekt pre ÚV SR, marec 2012
KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E.: Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí
v školskom veku. Program kontinuálneho vzdelávania – aktualizačné vzdelávanie pedagogických
zamestnancov. Pre MPC Bratislava, akreditované 2012
SMIKOVÁ, E. KOPÁNYIOVÁ, A.: Riešenie konfliktných situácii v školách a školských
zariadeniach. Program kontinuálneho vzdelávania – aktualizačné vzdelávanie pedagogických
zamestnancov. Pre MPC Bratislava, akreditované 2012
SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A..: Znalecký posudok 01/2012. Pre OS Topoľčany, k spisu
6C/100/2011
SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A..: Znalecký posudok 02/2012. Pre OS Topoľčany, k spisu
9P/357/2011
SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A..: Znalecký posudok 03/2012. Pre OS Topoľčany, k spisu
7P/6/2011
SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A..: Znalecký posudok 04/2012. Pre OS Topoľčany, k spisu
9P/42/2011
SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A..: Znalecký posudok 05/2012. Pre OS Topoľčany, k spisu
7P/117/2011
49
KOPÁNYIOVÁ, A.: Metodické pokyny vypĺňania výkonov pre CPPPaP. Pre MŠVVaŠ SR,
august 2012.
KOPČANOVÁ, D.: Through Teachers and Mothers to Roma and other Disadvantage
Children: Focus on Quality Pre -school Education, projektu tréningového programu.
Participačný program UNESCO.
KOPČANOVÁ, D: Study on the role of intercultural education in promoting access to quality
education for Roma. Odborné stanovisko k materiálom UNESCO v otázkach zabezpečenia
projektov s interkulturálnym aspektom a pracujúcim nepriamo alebo priamo s deťmi, resp.
učiteľmi na zvyšovaní možnosti inklúzie Rómov. (Pre SK UNESCO)
ŠPOTÁKOVÁ, M. Podklady k Národnej správe o opatreniach prijatých na plnenie záväzkov
vyplývajúcich z Dohovoru OSN OPSZP pre MŠ SR. 20.3.2012
ŠPOTÁKOVÁ, M. Podklady k správe o implementovaní inklúzie pre CVEK. 23.3.2012
ŠPOTÁKOVÁ,M.- MATULA, Š.: Podklady k návrhom aktivít o ochrane ĽP v úlohách
VÚDPaP. 10.12.2012
FARKAŠOVÁ, E.- B.KUNDRÁTOVÁ – M.ŠPOTÁKOVÁ: Usmernenie pre pracovnÍkov
CPPaP. MŠ SR, 14.12. 2012.
ZBORTEKOVÁ, K.: Vypracovanie podkladov k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím, gen. riaditeľ SRŠ MVVaŠ SR, 21.3.2012.
ZBORTEKOVÁ, K. : Odborné stanovisko k ochrane autorských práv psychodiagnostických
metód a ochrane osobných údajov. Právne odd. MŠVVaŠ SR, Mgr. Brožíková, 27. 6.2012.
ZBORTEKOVÁ, K.: Správa z priebežného hodnotenia experimentálneho overovania integrácie
zdravotne znevýhodnených a intaktných detí v špeciálnom predškolskom zariadení. PaedDr. M.
Tekelová, SRŠ MŠVVaŠ SR, 28.8.2012.
ZBORTEKOVÁ, K.: Správa záverečného hodnotenia experimentálneho overovania integrácie
zdravotne znevýhodnených a intaktných detí v špeciálnom predškolskom zariadení. PaedDr. M.
Tekelová, SRŠ MŠVVaŠ SR, 17.12.2012.
b) Expertízne posudky - rôznych materiálov MŠ SR, návrhov predpisov ap.
DOČKAL, V.: Pripomienky k návrhu Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na šk.
r. 2012/13. Pezinok 30.3.2012.
DOČKAL, V.: Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Pre MŠVVaŠ SR. Bratislava 8.6.2012.
DOČKAL, V. : Posudok školského vzdelávacieho programu súkromného osemročného
gymnázia pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Pre MŠVaV SR. Bratislava
22.10.2012.
50
DOČKAL, V.: Posudok školského vzdelávacieho programu súkromnej materskej školy Sovička.
Pre MŠVVaŠ SR. Bratislava 8.11.2012.
FARKAŠOVÁ, E.: Posudok: „Applied scholastics“ Kľúč k efektívnemu vzdelávaniu. Predkladá:
Happy days s.r.o. Pre ŠPÚ, august 2013.
FARKAŠOVÁ, E.: Posudok: Projekt materskej školy Sovička. Predkladá: J. Laznibatová. Pre
MŠVVaŠ SR, november 2013.
FARKAŠOVÁ, E.: Posudok: T.I.R. Junior. Predkladá: P. Kolevská. Pre MŠVVaŠ SR, november
2013.
ŠPOTÁKOVÁ, M. Stanovisko k materiálu „Applied Scholastics“. Pre ŠPÚ, 7.8.2012.
ZBORTEKOVÁ, K.: Odborná expertíza projektu Inklúzia zdravých detí a žiakov. SRŠ MŠVVaŠ
SR, PaedDr. M. Tekelová, 18.4.2012.
POSUDZOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
a) Projekty výskumov (vrátane grantových prihlášok):
DOČKAL, V.: S. Lakatošová: Sociálny,
v interdisciplinárnych zrkadlách. Pre APVV.
emočný
a kognitívny
obraz
autizmu
DOČKAL, V. : E. Nábělková: Overovanie psychometrických vlastností nástrojov na meranie
črtovej emocionálnej inteligencie: pokračovanie projektu – 2. Časť. Pre VEGA MŠ SR. Pezinok
13.6.2012.
ZBORTEKOVÁ, K.: Posúdenie projektov na poskytnutie dotácie na podporu skvalitnenia
zabezpečovania starostlivosti o deti so ŠVVP na rok 2012, SRŠ MVVaŠ SR, PaedDr. M.
Tekelová, 29.6.2012
ZBORTEKOVÁ, K.: Psychologické determinanty aktivity a participácie ľudí s postihnutím
v starostlivosti o zdravie. Projekt VEGA, pre Vedeckú grantovú agentúru MŠVVaŠ SR a SAV,
12.7.2012.
b) Výskumné správy (vrátane grantových správ), vzdelávacie programy
FARKAŠOVÁ, E.: Matula,Š. a kol.: Osobnostný, vzdelávací, kariérový a sociálny vývin detí
a mládeže a možnosti jeho ovplyvňovania v podmienkach zariadení výchovného poradenstva
a prevencie. Záverečná správa P-115. VÚDPAP, marec 2013.
FARKAŠOVÁ, E.: Matula, Š., Kopányiová, A.: Program prevencie agresivity. Záverečná správa
P-119, marec 2012.
FILÍPKOVÁ, B.: Oponentský posuduk výskumnej úlohy P- 113: Špecifiká kognitívneho vývinu
rómskych detí. B. Kundrátová, E. Farkašová, V. Dočkal, S. Bronišová, M. Kmeť, M. Špotáková,
Ľ. Köverová. VÚDPAP, marec 2012.
KOPČANOVÁ, D: Špecializované triedy na I. stupni základných škôl. Posudok k Záverečnej
správe PhDr. Evy Farkašovej, CSc. Projekt experimentálneho overovania špecializovaných tried
51
na I. stupni ZŠ, 23.1.2012.
KOPČANOVÁ, D.: Zlepšovanie edukácie rómskych žiakov. Posudok Záverečnej správyÚloha P – 118, Eva Farkašová, VÚDPAP, február 2012.
SMIKOVÁ, E.: NOCIAR, A., KOPÁNYIOVÁ, A.: Európsky školský prieskum o alkohole a
iných drogách (ESPAD) v SR za rok 2011. Oponentský posudok záverečnej správy úlohy
VÚDPaP - P117, 25.5.2012.
SMIKOVÁ,E.: Kuldová, Z.: Stresové faktory v práci učiteľa. Overovanie profesijných
kompetencií podľa § 35 ods. 6 Zákona č.317/2009 Z. z. z akreditovaného vzdelávacieho
programu Psychologické aspekty práce učiteľa. RAABE, 22.6. Bratislava
SMIKOVÁ,E.: Nemlahová, B.: Syndróm vyhorenia – charakteristiky, príčiny. Overovanie
profesijných kompetencií podľa § 35 ods. 6 Zákona č.317/2009 Z. z. z akreditovaného
vzdelávacieho programu Psychologické aspekty práce učiteľa. RAABE, 22.6. Bratislava
SMIKOVÁ,E.: Reháková, G.: Osobnosť učiteľa, sebapoznávanie, osobnostné štýly. Overovanie
profesijných kompetencií podľa § 35 ods. 6 Zákona č.317/2009 Z. z. z akreditovaného
vzdelávacieho programu Psychologické aspekty práce učiteľa. RAABE, 22.6. Bratislava
SZAMARANSZKÁ, I.: Oponentský posudok výskumnej úlohy P-119: Program prevencie
agresivity. Riešitelia úlohy: Š. Matula, A. Kopányiová. VÚDPAP, 21.5.2012.
ŠPOTÁKOVÁ,M. Posudok záverečnej správy z výskumnej úlohy P-116: Štruktúra
sebaponímania a jeho formovanie vo vývine a miesto v kvalite života detí a adolescentov.
VÚDPAP, 2012.
VARHOLÍKOVÁ, J.: P -115: Osobnostný, vzdelávací, kariérový a sociálny vývin detí a mládeže
a možnosti jeho ovplyvňovania v podmienkach zariadení výchovného poradenstva a prevencie.
VÚDPaP, oponentský posudok záverečnej správy výskumnej úlohy, 29.5.2012.
ZBORTEKOVÁ, K.: Oponentský posudok záverečnej správy úlohy P-113 B. Kundrátová et al.:
Špecifiká kognitívneho vývinu rómskych detí. VÚDPAP, 5.3.2012.
ZBORTEKOVÁ,K.: Oponentský posudok záverečnej správy úlohy P-115 Š. Matula et al.:
Osobnostný, vzdelávací, kariérový a sociálny vývin detí a mládeže a možnosti jeho
ovplyvňovania v podmienkach zariadení výchovného poradenstva a prevencie. VÚDPAP,
21.5.2012.
c) Časopisecké a zborníkové štúdie
DOČKAL, V.: V. Čema: Spätná väzba v dynamickom testovaní. Pre PaPD. Malinovo 13.1.2012.
DOČKAL, V. : E. Reichelová: Predikčná validita tradičného a dynamického testovania
inteligencie. Pre PaPD. Malinovo 23.2.2012.
DOČKAL, V.: M. Bobáková: Prežívanie a správanie sa nadaných detí v záťažových
situáciách. Pre redakciu Československá psychologie. Pezinok 25.2.2012.
52
DOČKAL, V.: P. Žitný et al.: Predictive validity of cognitive ability tests – comparison of
computerized adaptive testing with paper-pencil and computer-based forms of administrations.
Pre redakciu Studia Psychologica. Malinovo 1.4.2012.
DOČKAL, V.: P. Žitný et al.: Validity of cognitive ability tests - comparison of computerized
adaptive testing with paper-pencil and computer-based forms of administrations. Posudok
prepracovanej verzie článku pre redakciu Studia Psychologica. Malinovo 20.4.2012.
DOČKAL, V. : E. Reichelová: Predikčná validita tradičného a dynamického testovania
inteligencie. Posudok prepracovanej verzie článku pre PaPD. Malinovo 23.5.2012.
DOČKAL, V. : L. Šulová, M. Škrábová: První výsledky česko-francouzsko-kanadského
výzkumu zabývající se domácí přípravou dětí v prvních letech školní docházky. Pre
redakciu Československá psychologie. Pezinok 22.7.2012.
DOČKAL, V. : M. Bobáková: Prežívanie záťažových situácií a emočná inteligencia nadaných
detí. Pre PaPD. Malinovo 2.11.2012.
DOČKAL, V. : L. Šulová – M. Škrábová: Psychologické aspekty domácí přípravy
v prvních dvou letech školní docházky. Posudok prepracovanej verzie článku pre redakciu
Československá psychologie. Malinovo 25.11.2012.
DOČKAL, V. : M. Martončík: Dynamický test profesijných záujmov (DTPZ): efekt
intervenčnej časti modifikovaného DPTZ na zmenu záujmov. Pre redakciu časopisu
Psychologie a její kontexty. Malinovo, 28.11.2012.
FARKAŠOVÁ, E.: Stranovská, E., Munková, D., Munk, M., Sarmány Schuller, I.:
Cognitive-Individual, Linguistic and Demographic Variables, and Syntactic Abilities in
Foreign Language. Studia Psychologica. 2012.
d) Monografie a zborníky, doktorské a habilitačné práce
DOČKAL, V.: Š. Portešová: Rozumově nadané děti s dyslexií. Rigorózní práce. Brno :
FSSMU, 2011. Malinovo 14.1.2012.
DOČKAL, V. : P. Žitný: Aplikácia teórie odpovede na položku v psychometrickej analýze
a počítačovlom adaptívnom testovaní. Dizertačná práca. Trnava : FF TU. Pre FF TU v Trnave.
Malinovo 8.6.2012.
DOČKAL, V.: G. Kvasničková: Deficity čiastkových funkcií a školská úspešnosť detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Dizertačná práca. Bratislava : PdFUK, 2012. Malinovo
7.7.2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: MATULA, Š.:. Emocionálna zrelosť – siedma kľúčová kompetencia.
Recenzia učebného zdroja. MPC Bratislava, február 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: VOJTOVÁ, Z.: Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi. Recenzia
učebného zdroja. MPC Bratislava, február 2012.
53
KOPÁNYIOVÁ, A.: SMIKOVÁ, E.: Efektívna drogová prevencia v školách a školských
zariadeniach. Recenzia učebného zdroja, MPC, február 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: OŽVALDOVÁ, M.: Praktické využitie scénotestu v práci s detským
klientom s ADHD a s úzkostným ladením osobnosti. MPC, Bratislava. Atestačná práca pre 2.
Atestačnú skúšku. 5.9.2012
SMIKOVÁ,E.: MATULA, Š.:. Emocionálna zrelosť – siedma kľúčová kompetencia. Pre MPC
Bratislava, február 2012.
SMIKOVÁ,E.: VOJTOVÁ, Z.:. Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi. Pre MPC
Bratislava, február 2012.
e) Bakalárske a diplomové práce
BRONIŠOVÁ, S.: Nikodémová, P.: Mentálna anorexia ako sociálny problém. Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava. Máj 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: LALUHOVÁ, P.: Rozvod ako sociálny fenomén a jeho vplyv na deti.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec
2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: KUBIŠOVÁ, Z.: Šikanovanie a jeho následky na správanie sa človeka,
úloha sociálneho pracovníka pri ich riešení Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: ŠULEKOVÁ, L.: Rozvody a striedavá starostlivosť. Diplomová práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: PETROVIČOVÁ, A.: Poruchy správania a prevencia na školách.
Šikanovanie v školskom prostredí. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, Bratislava, marec 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: TINÁKOVÁ,A.: Šikanovanie na ZŠ. Diplomová práca. Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, apríl 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: PRAŽIENKOVÁ, L.: Faktory sociálneho prostredia a rozvod. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: EDMÁROVÁ, M.: Striedavá výchova a rola soc. pracovníka. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, apríl 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: TAROVÁ, J.: Rozvod ako sociálny fenomén a jeho vplyv na deti.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec
2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: BRAUNEISOVÁ, Z.: Aktuálne sociálne problémy rodiny. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, február 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: SZABOÓVÁ, A.: Faktory sociálneho prostredia a rozvod. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec 2012.
54
KOPÁNYIOVÁ, A.: BELKOVÁ, V.: Využitie soc. prevencie v prostredí ZŠ. Bakalárska práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, február, 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: SZIGLOVÁ, A.: CAN syndróm – Domáce násilie na deťoch a mládeži.
Bakalárska práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec
2012.
KOPČANOVÁ, D.: LITVAJ, C.:III. ročník psychológia, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave, bakalárska práca: Rodina z pohľadu VŠ študentov, máj 2012, obhájené,
máj 2012.
KOPČANOVÁ, D.: LINTNEROVÁ, K.: III. ročník psychológia, VŠ zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave: Výchovné štýly v rodine, máj 2012, obhájené v máji 2012.
KOPČANOVÁ, D.: IHNÁTOVÁ, D.: III. roč. psychológia, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave, bakalárska práca:Vzťah detí k rodičom v úplných a neúplných rodinách,
obhájené v máji 2012.
KOPČANOVÁ, D.: SEDLÁKOVÁ, D.: III. roč. psychológia, VŠ zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave, bakalárska práca: Dysfunkčná komunikácia v rodine, obhájené
v máji 2012.
MATULA, Š.: BOGDÁNYI František: Špecifiká sociálneho poradenstva v školských
poradenských zariadeniach. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, jún 2012
MATULA, Š.: CENKÁ Daniela: Deti s poruchami správania a možnosti sociálnej práce pri ich
náprave. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
jún 2012
MATULA, Š.: ČIERNA Martina: Domáce násilie páchané na ženách. Diplomová práca. Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012
MATULA, Š.: MACHÁČOVÁ Barbora: Využitie socioterapeutických metód pri psychoterapii
drogových závislostí. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, jún 2012
MATULA, Š.: PETRUFOVÁ Petra: Úloha domovov sociálnych služieb pre klientov s
autizmom. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
Bratislava, jún 2012
MATULA, Š.: ŠČASNÝ Miroslav: Bratislavská mládež a drogy. Diplomová práca. Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012
MATULA, Š.: ŠULEKOVÁ Andrea: Domáce násilie a jeho vplyv na sociálny a psychický vývin
dieťaťa. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
jún 2012
SMIKOVÁ,E.: BILKOVÁ, L.: Osvojenie dieťaťa a iné formy náhradnej starostlivosti.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec
2012
SMIKOVÁ,E.: BORIOVÁ, L.: Problematika zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
z pohľadu zamestnávateľa. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, marec 2012
55
SMIKOVÁ,E.: ČERMÁKOVÁ, M.: Riešenie sociálno – patologických javov súvisiacich
s konzumáciou alkoholu mladistvých osôb. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava marec 2012
SMIKOVÁ,E.: ĎURĎOVÁ, L.: Sociálno –patologické javy v školskom prostredí a ich
prevencia. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, marec 2012
SMIKOVÁ,E.: ŠEĎOVÁ, Z.: Dysfunkčná rodina ako klient sociálneho pracovníka. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec 2012
SMIKOVÁ,E.: KABÁTOVÁ, J: Striedavá starostlivosť o deti po rozvode. Diplomová práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, september 2012
SMIKOVÁ,E.: KOŠLÍKOVÁ, E.: Drogová závislosť a možnosti prevencie na školách.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec
2012
SMIKOVÁ,E.: MIKLOŠ,J.: CAN. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, Bratislava, marec 2012
SMIKOVÁ,E.: CHVOSTALOVÁ, S.: Rozvod a systém striedavej starostlivosti o deti.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava marec
2012
SMIKOVÁ,E.: ŠTEFANOVIČ, M.: Sledovanie násilia v televízii a jeho vplyv na mládež.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec
2012
SMIKOVÁ,E.: ŠTEFANOVIČ, P.: Motivácia v manažmente pri riadení ľudských zdrojov.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec
2012
SMIKOVÁ,E.: MIKLOŠ, J.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa. Diplomová práca. Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec 2012
SMIKOVÁ,E.: VIKOVÁ, D,: Prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec
2012.
SMIKOVÁ,E.: SOMOROVSKÁ, M.: Prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec
2012.
SMIKOVÁ,E.: KLÁTIKOVÁ, M.: Prevencia sociálno – patologických javov u detí a mládeže na
základných školách. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, marec 2012.
SMIKOVÁ,E.: TEKAUEROVÁ, M.: Prevencia drogových závislostí na stredných školách.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec
2012.
SMIKOVÁ,E.: VACULA,P.: Prevencia drogových závislostí u detí na ZŠ. Diplomová práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec 2012.
56
SMIKOVÁ,E.: MARUŠINIČOVÁ, D.: Šikana ako sociálny problém. Bakalárska práca. Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec 2012.
SMIKOVÁ,E.: FOLTÍNOVÁ, E.: Agresívne správanie u detí a možnosti jeho optimalizácie.
Bakalárska práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec
2012
SMIKOVÁ,E.: KONEČNÍKOVÁ, M.: Deti predškolského veku a ich výchova. Bakalárska
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, september 2012
SMIKOVÁ,E.: ZÁVODNÁ, L.: Rozvod. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, marec 2012.
ŠKOLIACA A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
a) Vedenie diplomových prác
BRONIŠOVÁ, S.: Nikodémová, P.: Mentálna anorexia ako sociálny problém. Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava. Magisterská práca. Obhájená.
BRONIŠOVÁ, S.: Grossová, M.: Sociálne poradenstvo s patologickou rodinou a jeho vplyv na
vývin dieťaťa. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava.
Magisterská práca. Priebežne.
BRONIŠOVÁ, S.: Novosadová, A.: Rodina s dieťaťom s kombinovaným zdravotným
postihnutím. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava. Bakalárska
práca. Priebežne.
KOPÁNYIOVÁ, A.: LALUHOVÁ, P.: Rozvod ako sociálny fenomén a jeho vplyv na deti.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: KUBIŠOVÁ, Z.: Šikanovanie a jeho následky na správanie sa človeka,
úloha sociálneho pracovníka pri ich riešení Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: ŠULEKOVÁ, L.: Rozvody a striedavá starostlivosť. Diplomová práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: PETROVIČOVÁ, A.: Poruchy správania a prevencia na školách.
Šikanovanie v školskom prostredí. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: TINÁKOVÁ, I.: Šikanovanie na základnej škole. Diplomová práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: PRAŽIENKOVÁ, L.: Faktory sociálneho prostredia a rozvod. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012.
57
KOPÁNYIOVÁ, A.: EDMÁROVÁ, M.: Striedavá výchova a rola soc. pracovníka. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: TAROVÁ, J.: Rozvod ako sociálny fenomén a jeho vplyv na deti.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún
2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: BRAUNEISOVÁ, Z.: Aktuálne sociálne problémy rodiny. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: SZABOÓVÁ, A.: Faktory sociálneho prostredia a rozvod. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: BELKOVÁ, V.: Využitie soc. prevencie v prostredí ZŠ. Bakalárska práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava. Jún 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: SZIGLOVÁ, A.: CAN syndróm – Domáce násilie na deťoch a mládeži.
Bakalárska práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012.
KOPÁNYIOVÁ, A.: VACULČÍKOVÁ, M.: Prevencia sociálno-patologických javov u detí
a mládeže. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava priebežne
KOPÁNYIOVÁ, A.: BREZANSKÁ, B.: Rozvod a jeho vplyv na dieťa. Bakalárska práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
KOPÁNYIOVÁ, A.: KLEIN, Ľ.: Analýza rodinných väzieb medzi deťmi a ich blízkou rodinou
po ukončení manželstva rodičov. Bakalárska práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, Bratislava priebežne.
KOPÁNYIOVÁ, A.: KUČEROVÁ, I.: Poruchy správania u detí. Bakalárska práca. Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne.
KOPÁNYIOVÁ, A.: RYZÁ, P.: Výskyt a prevencia pravicového extrémizmu na stredných
školách. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
priebežne.
KOPÁNYIOVÁ, A.: ORAVCOVÁ, J.: Sociálno-patologické správanie žiakov základných škôl a
uplatnenie školského sociálneho pracovníka v oblasti jeho prevencie a intervencie. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne.
KOPÁNYIOVÁ, A.: ADAMČÍKOVÁ, A.: Problémové správanie a výchova detí v
predškolskom veku. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava priebežne.
KOPÁNYIOVÁ, A.: REGENDOVÁ, I.: Agresivita v školskom prostredí. Diplomová práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne.
KOPČANOVÁ, D.: Carolina Litvaj III. ročník psychologia, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave, bakalárska práca: Rodina z pohľadu VŠ študentov, máj 2012,
školiteľka, priebežne.
KOPČANOVÁ, D.: Katarína Lintnerová, III. ročník psychologia, VŠ zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave, máj 2012, školiteľka bakalárskej práce Výchovné štýly v rodine
–priebežne.
MATULA, Š.: BOGDÁNYI František: Špecifiká sociálneho poradenstva v školských
poradenských zariadeniach. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, jún 2012
MATULA, Š.: CENKÁ Daniela: Deti s poruchami správania a možnosti sociálnej práce pri ich
náprave. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
jún 2012
58
MATULA, Š.: ČIERNA Martina: Domáce násilie páchané na ženách. Diplomová práca. Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012
MATULA, Š.: MACHÁČOVÁ Barbora: Využitie socioterapeutických metód pri psychoterapii
drogových závislostí. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, jún 2012
MATULA, Š.: PETRUFOVÁ Petra: Úloha domovov sociálnych služieb pre klientov s
autizmom. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
Bratislava, jún 2012
MATULA, Š.: ŠČASNÝ Miroslav: Bratislavská mládež a drogy. Diplomová práca. Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, jún 2012
MATULA, Š.: ŠULEKOVÁ Andrea: Domáce násilie a jeho vplyv na sociálny a psychický vývin
dieťaťa. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
jún 2012
SMIKOVÁ, E.: BILKOVÁ, L.: Osvojenie dieťaťa a iné formy náhradnej starostlivosti.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
SMIKOVÁ, E.: BORIOVÁ, L.: Problematika zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím z pohľadu zamestnávateľa. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
SMIKOVÁ, E.: ČERMÁKOVÁ, M.: Riešenie sociálno – patologických javov súvisiacich
s konzumáciou alkoholu mladistvých osôb. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
SMIKOVÁ, E.: ĎURĎOVÁ, L.: Sociálno –patologické javy v školskom prostredí a ich
prevencia. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava priebežne
SMIKOVÁ, E.: ŠEĎOVÁ, Z.: Dysfunkčná rodina ako klient sociálneho pracovníka. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
SMIKOVÁ, E.: KABÁTOVÁ, J: Striedavá starostlivosť o deti po rozvode. Diplomová práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
SMIKOVÁ, E.: KOŠLÍKOVÁ, E.: Drogová závislosť a možnosti prevencie na školách.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne
SMIKOVÁ, E.: MIKLOŠ,J.: CAN. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
SMIKOVÁ, E.: CHVOSTALOVÁ, S.: Rozvod a systém striedavej starostlivosti o deti.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
priebežne
SMIKOVÁ, E.:ŠTEFANOVIČ, M.: Sledovanie násilia v televízii a jeho vplyv na mládež.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne.
59
SMIKOVÁ, E.: ŠTEFANOVIČ, P.: Motivácia v manažmente pri riadení ľudských zdrojov.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne
SMIKOVÁ, E.: MIKLOŠ, J.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa. Diplomová práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, priebežne
SMIKOVÁ, E.:VIKOVÁ, D,: Prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne
SMIKOVÁ, E.: SOMOROVSKÁ, M.: Prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne.
SMIKOVÁ, E.:KLÁTIKOVÁ, M.: Prevencia sociálno – patologických javov u detí a mládeže na
základných školách. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctvaa sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, jún 2012.
SMIKOVÁ, E.:GULČÍKOVÁ, Ľ.: Naratívny prístup. Diplomová práca. FF UCM Trnava, jún
2012.
SMIKOVÁ, E.: TEKAUEROVÁ, M.: Prevencia drogových závislostí na stredných školách.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, Bratislava, priebežne
SMIKOVÁ, E.: VACULA,P.: Prevencia drogových závislostí u detí na ZŠ. Diplomová práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, priebežne
SMIKOVÁ, E.: MARUŠINIČOVÁ, D.: Šikana ako sociálny problém. Bakalárska práca. Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, priebežne
SMIKOVÁ, E.: FOLTÍNOVÁ, E.: Agresívne správanie u detí a možnosti jeho optimalizácie.
Bakalárska práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne
SMIKOVÁ, E.: KONEČNÍKOVÁ, M.: Deti predškolského veku a ich výchova. Bakalárska
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, priebežne
SMIKOVÁ, E.: ZÁVODNÁ, L.: Rozvod. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, od mája 2012 priebežne
SMIKOVÁ, E.: CZIBOROVÁ, K.: Poruchy správania v detskom veku – ako môže pomôcť
sociálny pracovník. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, od mája 2012 priebežne
SMIKOVÁ, E.: FOJTÍK, T.: Agresivita ako priama príčina vzniku šikanovania na školách
z pohľadu sociálnej práce. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, od mája 2012 priebežne
SMIKOVÁ, E.: KALNÁSSYOVÁ, Z.: Prevencia sociálno- patologických javov v materskej
škole. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
od mája 2012 priebežne
SMIKOVÁ, E.: KOFROŇOVÁ, S.: Rizikové pitie u detí a možnosti jeho prevencie. Bakalárska
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, priebežne
60
SMIKOVÁ, E.: KRAJČOVIČOVÁ, S.: Voľný čas detí. Diplomová práca. Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, od mája 2012 priebežne
SMIKOVÁ, E.: BRUNOVSKÁ, M.: Rozvod a jeho vplyv na dieťa. Diplomová práca. Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, od mája 2012 priebežne
SMIKOVÁ, E.: SKOKŇA, P.: Možnosti sociálneho pracovníka v prevencii šikanovania na
základnej škole. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, od mája 2012 priebežne
SMIKOVÁ, E.: LÁSLOVÁ, B.: Prevencia sociálno – patologických javov u detí a mládeže.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, od mája
2012 priebežne
SMIKOVÁ, E.: MARČEKOVÁ, N.: Záškoláctvo. Bakalárska práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, priebežne.
ZBORTEKOVÁ, K. : Árvayová, G.: PdFUK, Integrované vzdelávanie žiakov so sluchovým
postihnutím na úrovni primárneho vzdelávania, Bratislava diplomová práca, PdF UK, 23.3.2012.
B) Pedagogická činnosť
DOČKAL, V.: Psychológia nadania a tvorivosti I. Odbor psychológia, 3. ročník, Filozofická
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Zimný semester 2012/2013.
DOČKAL, V.: Psychológia nadania a tvorivosti II. Odbor psychológia, 3. ročník, Filozofická
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Letný semester 2011/2012.
KOPČANOVÁ, D.: Psychológia a jej aplikované disciplíny .Poradenská psychológia. Odborná
terminológia v anglickom jazyku - poslucháči II. roč. psychológie, Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce Sv. Alžbety, Letný semester 2012.
KOPČANOVÁ, D.: Psychológia a jej aplikované disciplíny . Psychológia osobnosti. Odborná
terminológia v anglickom jazyku - poslucháči II. roč. psychológie, Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce Sv. Alžbety, Zimný semester, škol. rok 2012/2013.
MATULA, Š.: Učiteľská psychológia, VŠMÚ Bratislava, letný semester, 2012.
SMIKOVÁ, E.: Sociálna patológia. Katedra pedagogiky, FIF UK, letný semester 2012.
61
Download

Vyhodnotenie plnenia plánu hlavných úloh za rok 2012